1/ Mi a fluoreszcencia

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "1/ Mi a fluoreszcencia http://www.laskay.hu/fluorhandout2008.html"

Átírás

1 1 of 5 09/19/ :37 AM 1/ Mi a fluoreszcencia? Mint jelenség: egy anyag gerjesztés hatására bekövetkező fénykibocsátása. Mint módszer: a gerjesztés hatására kibocsátott fény tulajdonságainak (intenzitás, energia) vizsgálata. A fluoreszcencia a spektroszkópiai módszerek közé tartozik. A spektroszkópia az elektromágneses sugárzások színképeinek elemzésével foglalkozó, és főként azok energiájáról információt adó paramétereket (hullámhossz, rezgésszám) vizsgáló tudományág. A kromofór az a molekula, vagy egy molekulának az a része, amely felelős a fény elnyeléséért, fluorofór az a molekula, vagy egy molekulának az a része, amely felelős a fény kibocsátásáért. A fluoreszcencia 4 lépése: a fluorofór egy fotont abszorbeál, az abszorbeált foton energiájának terhére gerjesztett állapotba kerül, majd molekuláris ütközések következtében veszít a gerjesztési energiájából, végül a gerjesztett állapotú fluorofór úgy tér vissza az alapállapotba, hogy közben kibocsát egy fotont. A fluoreszcencia feltételei: a fluoreszkáló anyagok külső elektronhéjában kell, hogy legyen gerjeszthető elektron, a gerjesztő foton energiája összemérhető kell, hogy legyen az illető elektron alapállapota és gerjesztett állapota közötti energiakülönbséggel. A gerjesztett állapot élettartama 10-9 s (1 ns). Ez alatt az idő alatt a fluorofór molekuláris kölcsönhatásba kerül környezetével, emiatt veszít energiájából. Az emittált foton energiája tehát mindig kisebb, hullámhossza pedig nagyobb, mint a gerjesztő fotoné (Stokes-törvény). A fluoreszcencia jellemző paraméterei. Színkép: valamely paraméter hullámhosszfüggését leíró görbe. Abszorpciós színkép: valamely színes anyag fényelnyelésének hullámhossz-függése. Megmutatja, hogy adott színű fénykomponensből az anyag mennyit nyel el. Fluoreszcencia színkép: az emittált fény színképi összetétele. Gerjesztési színkép: a fluoreszcenciát kiváltó gerjesztő fény színképi összetétele. A gerjesztési színkép egybeesik az anyag abszorpciós színképével. 2/ A fluoreszcencia előnyei: non-invazív: élő sejtekben, szövetekben is alkalmazható, rendkívül érzékeny: akár 1 milliárd molekula között is meglátom azt az egyet, amelyik fényt bocsát ki, rendkívül szelektív: 1 milliárd molekula között is csak azt az egyet látom meg, amelyik fényt bocsát ki, kvantifikálható: a fluoreszcencia intenzitás egyenesen arányos a fluorofór koncentrációjával, egyszerű: viszonylag könnyen kivitelezhető és elsajátítható, gyors: a kísérletező azonnali információt kap, analóg vagy digitális formában. Miért alkalmas a fluoreszcencia a sejtbiológiai események nyomonkövetésére? A sejtben levő molekuláknak csak elenyészően kis hányada fluoreszkál, így a sejtbe bejuttatott fluoreszkáló jelzőmolekulákat (festékek vagy próbák) könnyűszerrel detektálni lehet. Ezek vagy egy adott sejtbiológiai állapotról (statikus paraméter) vagy egy jelenségről (dinamikus paraméter) tájékoztatnak és az alacsony koncentráció miatt kevéssé toxikusak. Tanulmányozhatunk citoplazmikus ionkoncentrációkat, szignál-transzdukciós eseményeket, ioncsatornák működését, a nyugalmi membrán-potenciált, a sejtek életképességét, elkülöníthetjük a nekrotikus és apoptótikus sejteket, valamint nyomon követhetjük gének expresszióját. 3/ Fluoreszcenciás műszertípusok:fluoriméter: oldatok, elegyek, sejtszuszpenziók vizsgálatára alkalmas. A gerjesztő fényt monokromátorral felbontja hullámhossz szerinti komponensekre és a megfelelő hullámhosszú fényt ráengedi a mintára. A fluorofór által az emittált (fluoreszcens) fényt ugyancsak felbontja egy másik monokromátorral hullámhossz szerinti komponensekre és méri azok intenzitását. Áramlási citométer: sejtszuszpenziók vizsgálatára alkalmas. Nagyszámú sejtmintát (10-20 ezer sejt) lemérhetünk néhány perc alatt. A fényforrás (laser) minden sejtet külön-külön megvilágít és a benne levő fluorofórt gerjeszti, és a detektor minden sejtből érkező fluoreszcencia-fény intenzitását külön-külön megméri. Hisztogram: a sejtszámot a fluoreszcencia-intenzitás függvényében feltüntető diagram. FluorescenceActivatedCellSorter (FACS): a sejteket a fluoreszcencia-fény hullámhossza (színe) vagy intenzitása alapján szétválogatja, azokat külön tartályba összegyűjti. Azokkal, mint tiszta populációkkal, további kísérleteket végezhetünk. Fluoreszcenciás mikroszkóp:sejt-monolayerek, szöveti metszetek (pl. agyszeletek) vizsgálatára alkalmas. Szűrős hullámhossz-szelekció: a fluorofórspektrális tulajdonságainak megfelelő gerjesztési és emissziós hullámhosszú fényt nem monokromátorokkal, hanem üvegszűrőkkel állítjuk elő. Detektorként digitális kamerát használunk. És a műszer fel van szerelve termosztálható tárgyasztallal, speciális mintatartókkal, és kínálja a számítógépes adatfeldolgozás és tárolás minden

2 2 of 5 09/19/ :37 AM előnyét. Konfokális mikroszkóp: egyetlen sejtről optikaisorozatmetszetet készít úgy, hogy a lencse fókusztávolságát finoman állítja felvételenként. A metszést több, egymással párhuzamos síkban is elvégezheti, és a mérés végén az egyes síkokban kapott intenzitás-értékekből 2D vagy 3D képet készít. Az intenzitás-értékekből készített 2D sejtkontúrt rávihetjük ugyanazon sejt ELMI képére, és így a fluorofórintracellulárisan lokalizálható. A fluoreszcencia intenzitásokhoz színskálát is hozzárendelhetünk, ez a pszeudokolor (ál-szín) technika. 4/ Citoplazmikus ionkoncentrációk vizsgálatához ion-szenzitív fluoreszkáló festékeket használunk. Ezek preferenciálisan egy adott ionhoz kötődnek és a kötődést követően megváltozik a fluoreszcencia fény hullámhossza (színe) vagy intenzitása. Léteznek intenzitás-festékek és ratiometrikus festékek. Az intenzitás-festékeknél a ligandhoz történő kötődés megnöveli az emittált fluoreszcencia intenzitását, amely így kvantitatív méréseket is lehetővé tesz. Például ilyen festék a Ca2+-érzékeny Fluo-3. Az intenzitásfestékek hátránya viszont, hogy a fluoreszcencia intenzitás nem csak a ligandhoz történő kötődéstől függ. Azt befolyásolhatja a festék koncentrációja és a festék esetleges kölcsönhatása sejtenbelüli molekulákkal (pl. fehérjék). A ratiometrikus festékeknél a ligandhoz történő kötődést követően megváltozik a fluoreszcencia fény gerjesztési vagy emissziós hullámhossza. Ez annak a következménye, hogy ezekben a festékekben a szabad festék és a ligandhoz kötött festék más hullámhosszon abszorbeál (gerjeszthető) vagy fluoreszkál, így egyszerre egymás mellett latjuk a szabad és a ligandhoz kötött festéket és detektálhatjuk azok fluoreszcenciáját egymástól függetlenül. A ratiometrikus festékek nagy előnye, hogy a két hullámhossznál mért fluoreszcencia-intenzitások aránya független egyéb zavaró tényezőktől és közvetlenül arányos a ligand koncentrációjával, így a ratiometrikus festékek kiküszöbölik az intenzitás-festékek hátrányait. 5/ Az intracelluláris Ca2+-koncentráció mérésének alapjai. A Fura-2 egy negatív töltéseket hordozó molekula, mivel 5 COOH csoportot tartalmaz, amelyek a citoplazma ph-jándisszociálnak. Ezek a negatív töltések szükségesek ahhoz, hogy a ligand (Ca2+ ionok) kötődhessenek a festékhez, viszont gyakorlatilag lehetetlenné teszik a festék bejutását az élő sejtbe. E dilemma megoldására a festéket észterré alakítják, amely elektromosan semleges. A semleges molekulák könnyen bejutnak a sejtbe, ahol citoplazmikusészterázok elbontják az észterkötéseket, a negatív töltések újra érvényre jutnak, a festékmolekulák kapcsolódhatnak a Ca2+ ionokkal és kezdődhet a kísérlet. Az intracelluláris ph mérésére leggyakrabban a BCECF-et, egy ph-érzékeny ratiometrikus fluoreszkáló festéket használnak. Ez a festék a fluoreszcein származéka, amelynek abszorpciója (gerjesztési színképe) ph-függő. A festék 510 nm-nél fluoreszkál, és a 440, valamint 495 nm-es gerjesztési hullámhosszaknál mért fluoreszcencia-intenzitások aránya közvetlenül a citoplazmikusph-ról ad tájékoztatást. A BCECF kalibrálásához (a fluoreszcencia arány ph egységekké történő átszámításához)egy K + /H + ionofórt, a nigericint használják. Először is olyan közeget hozunk létre, melyben az extracelluláris K+ koncentráció megegyezik a citoplazmikus értékkel (140 mm). Ha ekkor a sejteket különböző ph-jú közegekbe tesszük, akkor a nigericin révén a citoplazmikus ph fel fogja venni az extracelluláris ph értékét. Tehát, nincs más teendőnk, mint a sejteket különböző ph-jú közegekbe tenni és nigericin jelenlétében megmérni a BCECF 495/440fluoreszcencia arányát. 6/ Apoptózis detektálása a PS észlelése alapján. Az apoptotikus sejtekben a plazmamembrán lipidösszetétele megváltozik, a foszfatidil-szerin (PS) a belső membránfélből átkerül a külsőbe. PS-specifikus fluoreszkáló festékkel az apoptotikus sejtek vizualizálhatók. Az Annexin V egy olyan fehérje, amely specifikusan kötődik a PS-hez. AnnexinV-höz kapcsolt fluoreszkáló festékkel a PS lokalizálható. Nekrózis detektálása. A nekrotikus sejtekben a plazmamembrán integritása károsodik, nagy molekulájú anyagok is bejutnak a sejtbe, és a sejtmagba is. A propidium jodid (PI) egy DNS-hez kötődő, de a membránon áthatolni nem tudó (non-permeant) festék, amely akkor fluoreszkál, ha kötődik a DNS-hez. Az Annexin V és a propidium jodid együttes alkalmazásával (doublelabelling) az apoptótikus és nekrotikus

3 3 of 5 09/19/ :37 AM sejtek elkülöníthetők. A kettős festésre áramlási citométert is használhatunk. Ilyenkor két fényforrást (laser) és két detektort alkalmazunk. A fényforrások mindkét fluorofórt gerjesztik, a detektorok pedig mindkét fluorofórról érkező fény intenzitását megmérik minden sejtben. Dot-plot: az egyik fluorofór fluoreszcencia intenzitása a másik függvényében. Apoptózis detektálása DNS-festékekkel: Hoechst festékek (33258 és 33342): membránon átjutó (membrane-permeant) DNS-festékek, amelyek preferenciálisan a DNS AT bázispárjaihoz kötődnek. Minél több az AT-pár, annál intenzívebb a fluoreszcencia. Mivel az apoptotikus sejtekben gyakran következik be a kromatin kondenzációja, az AT-párok száma pedig arányos a kromatin kondenzáció mértékével,a Hoechst festékek fluoreszcenciájának növekedése apoptózisra utal. Apoptózis detektálása DNS lánc-törések alapján: TUNEL módszer. Az apoptózis során aktiválódó endonukleáz működése következtében keletkező DNS darabok (breaks) sok szabad 3 -OH csoportot tartalmaznak. Ezekre az OH-csoportokranukleotidok kapcsolhatók a Terminális dezoxinukleotidtranszferáz (TdT) enzim által, amelynek működéséhez nem kell DNS-templát. A szabad végek megjelölhetők, ha egy nukleotid-analógot, pl. az 5-bróm-2 -dezoxiuridin 5 -trifoszfátot (BrdUTP) kapcsoljuk a szabad 3 OH-hoz. Ha a BrdU beépült, annak jelenléte anti-brdu antitesttel könnyen detektálható. Ezt a módszert hívják Terminal DeoxynucleotideTransferasedUTPNickEndLabeling, vagy TUNEL módszernek 7/Apoptózis detektálása kaszpáz-aktivitás alapján. A kaszpázok egy proteolitikus fehérjecsalád, amelyek az apoptótikus gépezet fontos komponensei. Az aktív centrumukban Cys található, hasítási helyük pedig Asp mellett van. Ezt a helyet az Asp előtt elhelyezkedő 3-4 aminosav alapján ismerik fel: Asp-Glu-Val-Asp (DEVD). A DEVD tetrapeptidet kovalensen egy fluoreszkáló feték (rodamin 110) amino-csoportjához kötik, amely így nem fluoreszkál. A tetrapeptid elhasítása a fluoreszcencia megjelenését váltja ki. Apoptózis detektálása mitokondrium-specifikus festékekkel. Mitokondriális membránpotenciál (?m): a belső membrán két oldala között mérhető feszültség. A JC-1 festék a?m nagyságától függően akkumulálódik a mitokondriumokban, eközben az emissziós maximuma 529 nm-ről (zöld) 690 nm-re (vörös) tolódik. A vörös/zöld fluoreszcencia arány tájékoztat a mitokondriális membránpotenciál értékéről, a zöld fluoreszcencia növekedése depolarizációt (és így apoptózist) jelez. Apoptózis detektálása a citokróm C észlelésével. A citokróm-c egy olyan mitokondriális fehérje, amely apoptózis során kijut a citoplazmába. Ennek citoplazmikus jelenlétét ki lehet mutatni fixált sejtekben. A citokróm C ellen egy antitestet termeltetnek, amelyhez fluoreszkákó festéket kapcsolnak. Mikroszkóp alatt a fluoreszcens és az áteső fényes felvételek egymásra helyezésével tudjuk a citokróm C-t lokalizálni. Apoptózis detektálása a mitokondriális pórus észlelésével. Az apoptózis során a mitokondriumküső membránján egy pórus alakul ki. Ha a sejteket CalceinAM-mel jelölik, az egyenletesen eloszlik a citoplazmában és bejut a MK-okba is. Mind a citoplazmikus, mind a mitokondriálisészterázok lehasítják az AM csoportot, így a Calcein molekula fluoreszkálni kezd. A citoplazmából érkező fluoreszcencia kioltható CoCl 2 -dal, ami bejut a citoplazmába, de nem jut be a MK-ba. Kontrollként ezekhez a sejtekhez ionomicint (Ca2+-ionofór) adhatunk, amely megnöveli a citoszolikus Ca2+ koncentrációt, így kinyitja a mitokondriális pórust. Az ionomicin hatása gátolható ciklosporin A-val, amely viszont megakadályozza a pórus kialakulását. 8/ A sejtek életképességének tanulmányozása. A korábban rendelkezésre álló módszerek: festék-kizárásos tesztek (pl. tripán-kék), enzimek megjelenése az extracelluláris közegben (pl. LDH-aktivitás), a sejtek redukálóképességének mérése (pl. MTT-teszt). Ezek hátrányai: a festék-kizárásos tesztet gyorsan (legfeljebb 5-6 perc alatt) kell elvégezni, azldh-aktivitás már igen nagyfokú membránkárosodásról tudósít, az MTT-teszt végén a sejteket el kell pusztítani. A modern fluoreszcenciás módszerek célpontja a citoplazma észteráz-aktivitása. Az acetoxi-metil (AM) észterek hidrolízisének sebessége arányos az észterázaktivitással. Egyik lehetőség a ph-érzékeny BCECF festékkel egy hullámhossznál (izobesztikus pontban) végzett mérés. Izobesztikus pont: az a gerjesztési hullámhossz, ahol a BCECF fluoreszcenciája nem függ a ph-tól, ebben a pontban gerjesztve tehát a fluoreszcencia intenzitás csak attól függ, hogy az észteresített

4 4 of 5 09/19/ :37 AM BCECF molekulák (amelyek nem fluoreszkálnak) hányadrésze vált fluoreszkálóvá, azaz hányadrészét bontották a citoplazmikusészterázok. A fluoreszcencia növekedésének időfüggéséből azészteráz-aktivitás sebességére (a citoplazma funkcionális aktivitására) következtethetünk. A másik, gyakran alklamzott életképességi festék a Calcein-AM. Ez a festék észteresített formában nem fluoreszkál, de az észterkötések hasítása után a fluoreszcencia megjelenik, és mivel negatív töltések is megjelennek a molekulán, az sokáig az élő sejtben marad, az elpusztult sejtekből azonban kidiffundál. További előny, hogy a fluoreszcenciaintenzitás független az ionikus és ph-viszonyoktól. Sejtproliferáció kimutatása: az osztódó sejtek detektálásának legérzékenyebb módszere a sejtciklus S fázisában újonnan szintetizálódó DNS kimutatása. Ennek egyik módszere a timidin-analóg5-bróm-2 -dezoxiuridin (BrdU) használata, ami beépül az újonnan szintetizálódó DNS-be. A beépült BrdU később detektálható egy anti-brdu antitesttel. 9/ Szabadgyökök (ROS) kimutatása fluoreszkáló festékekkel. A leggyakrabban használt festék a 2',7'- dichlorodihydrofluoresceindiacetate (H2DCFDA). Észteresített formában juttatjuk be a sejtekbe, ahol azacetilcsoportok lehasításakor negatív töltések kerülnek a molekulára, így az a citoplazmában marad. Szabad-gyökök hatására bekövetkező oxidáció a nem-fluoreszkáló analógot fluoreszkáló festékké alakítja. A cis-parinársav (CPA) egy konjugált kettőskötés-rendszerrel rendelkező zsírsav, amely élő sejtek membránjaiban a zsírsavláncok közé ékelődik. A konjugált kettőskötés-rendszer miatt a festék intenzíven fluoreszkál, de amennyiben szabadgyökök támadják meg és valamelyik kettőskötést oxidálják, a festék fluoreszcenciája kioltódik. Így ez a festék alkalmas a lipid-peroxidáció detektálására és mértékének megállapítására. NO kimutatása fluoreszkáló festékekkel. A leggyakrabban a 4,5-diaminofluoreszceindiacetátot (DAF-2 DA) és származékait használják, amelyek könnyen áthaladnak a PM-on, és az intracellulárisészterázok lehasítják az acetát-csoportokat (deacetilálás). A fluoreszcencia akkor jelenik meg, ha a festék nitrosonium kationhoz (NO+) kötődik, amely a NO spontán oxidációs terméke. 10/ Immunfluoreszcencia: a fluoreszkáló festéket egy fehérjetermészetű ellenanyag-molekulához kötik. Mivel az ellenanyag specifikusan kötődik az antigénhez, a számunkra érdekes antigén topológiailag vizualizálható. Az intracelluláris vizsgálatokhoz a sejteket fixálni és permeabilizálni kell. Az immunfluoreszcencia és FACS együttes alkalmazása forradalmasította a daganat-diagnosztikát. A leukémiák különböző fajtái különböző sejttípusokban bekövetkező genetikai károsodás eredményei, amelyek igen sokfélék lehetnek. A hatékony intervencióhoz a sejttípus gyors felismerése elengedhetetlen. Ez korábban csak hisztokémiai festékekkel volt lehetséges, amely lassú és pontatlan módszer volt. Az immunfluoreszcencia és a FACS együttes használatával percek alatt nagyszámú sejtmintát tudunk megvizsgálni és ezzel az egyes leukémiák tipizálása felgyorsult és pontosabbá vált. A citoszkeleton jelölése fluoreszkáló festékekkel. A citoszkeleton a sejtek szerkezetének egyik fontos komponenese. A citoszkeletoninvivo dinamikája tanulmányozható. Az F-aktin jelölhető fluoreszkáló festékkel jelölt phallotoxinokkal. A phallotoxinok (phalloidin és phallacidin) ciklikus peptidek, amelyeketa Gyilkos galócából (Amanitaphalloides) izoláltak. Ezek pecifikusan kötődnek az F-aktinhoz és fluoreszkáló festékek köthetők hozzájuk. A G-aktin molekulák jelölésére fluoreszkáló DNázI-et használnak. A dezoxiribonukleáz I (DNáz I) specifikusan kötődik a monomer G-aktinhoz, és fluoreszkáló festékek köthetők hozzá. A tubulin molekulák jelölése egyrészt fluoreszkáló paclitaxel-lel, másrészt fluoreszkáló vinblasztin-nal oldható meg. Mind a paclitaxel (taxol), mind a Vinca alkaloidok közé tartozó vinblasztin specifikusan kötődik a tubulinhoz. Mindkét anyag gátolja a sejtosztódást, és mindkét anyag ismert rákellenes gyógyszer. 11/ Biolumineszcencia: olyan jelenség, amikor egy élő szervezet kémiai reakció eredményeként termelődött fényt bocsát ki. A rekcióhoz minimálisan két típusú anyagra van szükség: luciferin(ek)re, azaz a fényt kibocsátó anyag(ok)ra, valamint luciferáz(ok)ra, azaz a kémiai reakciót katalizáló enzim(ek)re. A katalízis

5 5 of 5 09/19/ :37 AM során a luciferin oxidálódik, inaktív "oxiluciferin -né alakul, amit fénykibocsátás követ. Több száz (általában tengeri) faj képes biolumineszcenciára, az z egyik legismertebb a szentjánosbogár (Lampyrisnoctiluca) biolumineszcenciája. Ez egy további ko-faktort (ATP) is igényel, ezért kétlépéses a folyamat. 1: luciferin + ATP? luciferiladenilát + PPi. 2: luciferiladenilát + O2? oxiluciferin + AMP + fény. A luciferáz (LUC) gén beépíthető más fajok (főleg növények) genomjába. Ezek a transzgénikus növények akkor fognak világítani luciferin jelenlétében, ha expresszálják a LUC gént. Ezzel könnyen tanulmányozható különböző gének expressziójának szabályozása. Fotoprotein: a luciferin, a luciferáz és az oxigén által alkotott hármas egység. Ez a molekula csak akkor fog fényt kibocsátani, ha bizonyos ionok (pl. Ca2+) kapcsolódnak hozzá. Az első megismertfotoprotein az aequorin volt, amelyet 1961-ben izolálták az Aequoreavictoria medúzafajból. Két részből áll: egy apoproteinből (apoaequorin, 22 kd) és egyprosztetikus csoport (coelenterazin), utóbbi a luciferin-család tagja. Oxigén jelenlétében a két komponens működőképes egységgé áll össze, melyen Ca2+-kötőhelyek vannak. Ha Ca2+ ionok kötődnek ezekhez a helyekhez, a fehérje konformációja megváltozik, és a coelenterazinból oxidációval coelenteramidot és CO 2 -t képez. A coelenteramid gerjesztett állapotban van, alapállapotba történő visszatérése során kék foton emittálódik. Az aequorin által emittált fény intenzitása arányos a Ca2+ koncentrációval, így yakran használják a citoplazmikus Ca2+ tanulmányozására. Az aequorinmikroinjektálással is bejuttatható a sejtekbe, ilyenkor a coelenterazint pótolni kell, de hidrofób karaktere miatt könnyen átdiffundál a plazmamembránon. 12/ GFP. Az Aequoreavictoria zöld fényt bocsát ki, az aequorin tisztítása során bukkantak rá egy másik fehérjére, amely az aequorin kék fényét abszorbeálja és zöld fluoreszcencia-fényt bocsát ki. Zöld Fluoreszkáló Fehérjének (GreenFluorescent Protein) nevezték el. A GFP egy 238-aminosavat tartalmazó, 27-kDa-os fehérje, fluorofórja három egymást követő aminosav: Ser-65, Tyr-66, and Gly-67 közötti kölcsönhatások révén alakul ki. Kék (475nm) és UV (396 nm) fénnyel egyaránt gerjeszthető, 508 nm-es zöld fényt bocsát ki. A gfp gén a fehérjét és a fluorofórt egyaránt kódolja. A gfpcdns-ét 1992-ben klónozták, majd sikeresen expresszálták a legkülönbözőbb szervezetekben: baktériumokban, Caenorhabditisban,Saccharomyces-ben, Drosophila-ban, állati, növény- és gombasejtekben. A gfpcdnstranszfekciója során a gént közvetlenül egy számunkra érdekes fehérje stop-kodonja elé építjük be, így amikor a fehérjét kódoló gén átíródik, a GFP-t kódolón gén is át fog íródni, és a sejtben UV-gerjesztéssel meg fog jelenni a zöld fluoreszcencia. A fluoreszcencia megléte tehát a számomra érdekes fehérjét kófoló gén sikeres expressziójának bizonyítéka. Azok a sejtek, amelyek expresszálják a gfp gént, egy olyan fehérjét termelnek, amely UV-gerjeszést követően zöld színben fluoreszkál. Ez lehetővé teszi a gfp-expresszáló sejtek non-destruktív detektálását. A GFP emiatt a génexpresszió egyik legmegbízhatóbb markerévé vált. Sőt, ha a gfpcdns-t egy promóter régió mellé építik be, a GFP mindig megjelenik, amikor a promóter aktiválódik. Ezzel egy számomra fontos gén expressziójának szabályozását is tanulmányozni lehet. A gfp gén expressziója bármely sejtben olyan fluoreszcenciát vált ki, amely nem igényel szubsztrátot, nem fajspecifikus és non-invazív módszerekkel detektálható A GFP fluorofórját alkotó három aminosav manipulációjával különböző színben fluoreszkáló GFP fehérjéket állítottak elő. 13/ FRET: FluorescenceResonanceEnergyTransfer. A módszer két fluorofór, egy donor és egy akceptor használatára épül. Ha a donor és akceptor elég közel van egymáshoz fizikailag, a donorról a gerjesztési energia sugárzásmentesen átadódik az akceptorra, így ebben az esetben elérhető, hogy a donor gerjesztése során az akceptor fluoreszcenciája jelenik meg. Mindebből molekulák relatív távolságára (közelségére) lehet következtetni. FRAP: FluorescenceRecoveryAfterPhotobleaching. Erős fényintenzitás a fluorofórok fluoreszcenciáját kioltja. Sejtfelszíni fehérjékhez valamilyen fluorofórt kapcsolunk. Egy bizonyos régióban (pl. mikroszkóp látótere) Laser-rel kioltjuk a fluoreszcenciát. Figyeljük a fluoreszcencia helyreállását, ami a laterális diffúzió sebességével arányos. Ebből a membránalkotók mozgási szabadságára és a membrán fluiditására következtethetünk.

Az áramlási citométer és sejtszorter felépítése és működése, diagnosztikai alkalmazásai

Az áramlási citométer és sejtszorter felépítése és működése, diagnosztikai alkalmazásai Az áramlási citométer és sejtszorter felépítése és működése, diagnosztikai alkalmazásai Az áramlási citométer és sejtszorter felépítése és működése Kereskedelmi forgalomban kapható készülékek 1 Fogalmak

Részletesebben

Szalay Péter (ELTE, Kémia Intézet) Szentjánosbogár, trópusi halak, sarki fény Mi a közös a természet fénytüneményeiben?

Szalay Péter (ELTE, Kémia Intézet) Szentjánosbogár, trópusi halak, sarki fény Mi a közös a természet fénytüneményeiben? Szalay Péter (ELTE, Kémia Intézet) Szentjánosbogár, trópusi halak, sarki fény Mi a közös a természet fénytüneményeiben? Boronkay György Műszaki Középiskola és Gimnázium Budapest, 2011. október 27. www.meetthescientist.hu

Részletesebben

Rövid ismertető. Modern mikroszkópiai módszerek. A mikroszkóp. A mikroszkóp. Az optikai mikroszkópia áttekintése

Rövid ismertető. Modern mikroszkópiai módszerek. A mikroszkóp. A mikroszkóp. Az optikai mikroszkópia áttekintése Rövid ismertető Modern mikroszkópiai módszerek Nyitrai Miklós 2010. március 16. A mikroszkópok csoportosítása Alapok, ismeretek A működési elvek Speciális módszerek A mikroszkópia története ld. Pdf. Minél

Részletesebben

2011.11.25. Modern Biofizikai Kutatási Módszerek 2011.11.03. Kereskedelmi forgalomban kapható készülékek. Áramlási citometria (flow cytometry)

2011.11.25. Modern Biofizikai Kutatási Módszerek 2011.11.03. Kereskedelmi forgalomban kapható készülékek. Áramlási citometria (flow cytometry) Modern Biofizikai Kutatási Módszerek 2011.11.03. Kereskedelmi forgalomban kapható készülékek Áramlási citometria (flow cytometry) Eljárás vagy mérési módszer, amellyel folyadékáramban lévő önálló részecskék,

Részletesebben

OPTIKA. Fénykibocsátás mechanizmusa fényforrás típusok. Dr. Seres István

OPTIKA. Fénykibocsátás mechanizmusa fényforrás típusok. Dr. Seres István OPTIKA Fénykibocsátás mechanizmusa Dr. Seres István Bohr modell Niels Bohr (19) Rutherford felfedezte az atommagot, és igazolta, hogy negatív töltésű elektronok keringenek körülötte. Niels Bohr Bohr ezt

Részletesebben

A lézer-szkenning citometria lehetőségei. Laser-scanning cytometer (LSC) Pásztázó citométer. Az áramlási citometria fő korlátai

A lézer-szkenning citometria lehetőségei. Laser-scanning cytometer (LSC) Pásztázó citométer. Az áramlási citometria fő korlátai Az áramlási citométer bevezetésének fontosabb állomásai A lézer-szkenning citometria lehetőségei Bacsó Zsolt Coulter, 1949 Coulter számláló szabadalmaztatása Crosland-Taylor, 1953 sejtek hidrodinamikai

Részletesebben

Módszer az ASEA-ban található reaktív molekulák ellenőrzésére

Módszer az ASEA-ban található reaktív molekulák ellenőrzésére Módszer az ASEA-ban található reaktív molekulák ellenőrzésére Az ASEA-ban található reaktív molekulák egy komplex szabadalmaztatott elektrokémiai folyamat, mely csökkenti és oxidálja az alap sóoldatot,

Részletesebben

6. Fehérjék kimutatása. Biokémiai és sejtszintű vizsgálatok

6. Fehérjék kimutatása. Biokémiai és sejtszintű vizsgálatok 6. Fehérjék kimutatása. Biokémiai és sejtszintű vizsgálatok Immunaffinitás, ellenanyagok. Western blot, ELISA, FACS, immuncitokémia, mikroszkópok (fény, EM, fluoreszcens, konfokális) 6. Fehérjék kimuatásának

Részletesebben

Mozgékony molekulák vizsgálata modern mikroszkópiával

Mozgékony molekulák vizsgálata modern mikroszkópiával Dr. Vámosi György Mozgékony molekulák vizsgálata modern mikroszkópiával Debreceni Egyetem ÁOK Biofizikai és Sejtbiológiai Intézet Debrecen, 2015. nov. 25. www.meetthescientist.hu 1 26 Fulbright ösztöndíj

Részletesebben

Áramlási citometria 2011. / 4. Immunológiai és Biotechnológiai Intézet PTE KK

Áramlási citometria 2011. / 4. Immunológiai és Biotechnológiai Intézet PTE KK Áramlási citometria 2011. / 4 Immunológiai és Biotechnológiai Intézet PTE KK Az áramlási citometria elve Az áramlási citometria ( Flow cytometria ) sejtek gyors, multiparaméteres vizsgálatára alkalmas

Részletesebben

6. Fehérjék kimutatása. Biokémiai és sejtszintű vizsgálatok

6. Fehérjék kimutatása. Biokémiai és sejtszintű vizsgálatok 6. Fehérjék kimutatása. Biokémiai és sejtszintű vizsgálatok Immunaffinitás, ellenanyagok. Western-blot, ELISA, FACS, immuncitokémia, mikroszkópok (fény, EM, fluoreszcens, konfokális) 6. Fehérjék kimutatásának

Részletesebben

Áramlási citometria elve

Áramlási citometria elve Áramlási citometria elve Olyan műszer, amely szuszpendált egyedi sejtek fluoreszcens és fényszórási paramétereit méri nagy sebességgel (akár több ezer sejt/sec) Áramlási citometria Fluoreszcens mikroszkópia

Részletesebben

TRIPSZIN TISZTÍTÁSA AFFINITÁS KROMATOGRÁFIA SEGÍTSÉGÉVEL

TRIPSZIN TISZTÍTÁSA AFFINITÁS KROMATOGRÁFIA SEGÍTSÉGÉVEL TRIPSZIN TISZTÍTÁSA AFFINITÁS KROMATOGRÁFIA SEGÍTSÉGÉVEL Az egyes biomolekulák izolálása kulcsfontosságú a biológiai szerepük tisztázásához. Az affinitás kromatográfia egyszerűsége, reprodukálhatósága

Részletesebben

Molekuláris biológiai eljárások alkalmazása a GMO analitikában és az élelmiszerbiztonság területén

Molekuláris biológiai eljárások alkalmazása a GMO analitikában és az élelmiszerbiztonság területén Molekuláris biológiai eljárások alkalmazása a GMO analitikában és az élelmiszerbiztonság területén Dr. Dallmann Klára A molekuláris biológia célja az élőlények és sejtek működésének molekuláris szintű

Részletesebben

E (total) = E (translational) + E (rotation) + E (vibration) + E (electronic) + E (electronic

E (total) = E (translational) + E (rotation) + E (vibration) + E (electronic) + E (electronic Abszorpciós spektroszkópia Abszorpciós spektrofotometria 29.2.2. Az abszorpciós spektroszkópia a fényabszorpció jelenségét használja fel híg oldatok minőségi és mennyiségi vizsgálatára. Abszorpció Az elektromágneses

Részletesebben

Fény- és fluoreszcens mikroszkópia. A mikroszkóp felépítése Brightfield mikroszkópia

Fény- és fluoreszcens mikroszkópia. A mikroszkóp felépítése Brightfield mikroszkópia Fény- és fluoreszcens mikroszkópia A mikroszkóp felépítése Brightfield mikroszkópia Történeti áttekintés 1595. Jensen (Hollandia): első összetett mikroszkóp (2 lencse, állítható távolság) 1625. Giovanni

Részletesebben

1. Előadás Membránok felépítése, mebrán raftok

1. Előadás Membránok felépítése, mebrán raftok 1. Előadás Membránok felépítése, mebrán raftok Plazmamembrán Membrán funkciói: sejt integritásának fenntartása állandó hő, energia, és információcsere biztosítása homeosztázis biztosítása Klasszikus folyadékmozaik

Részletesebben

Műszeres analitika. Abrankó László. Molekulaspektroszkópia. Kémiai élelmiszervizsgálati módszerek csoportosítása

Műszeres analitika. Abrankó László. Molekulaspektroszkópia. Kémiai élelmiszervizsgálati módszerek csoportosítása Abrankó László Műszeres analitika Molekulaspektroszkópia Minőségi elemzés Kvalitatív Cél: Meghatározni, hogy egy adott mintában jelen vannak-e bizonyos ismert komponensek. Vagy ismeretlen komponensek azonosítása

Részletesebben

Sejt. Aktin működés, dinamika plus / barbed end pozitív / szakállas vég 1. nukleáció 2. elongáció (hosszabbodás) 3. dinamikus egyensúly

Sejt. Aktin működés, dinamika plus / barbed end pozitív / szakállas vég 1. nukleáció 2. elongáció (hosszabbodás) 3. dinamikus egyensúly Biofizikai módszerek a citoszkeleton vizsgálatára I: Kinetikai és steady-state spektroszkópiai módszerek Sejt Citoszkeletális rendszerek Orbán József, 2014 április Institute of Biophysics Citoszkeleton:

Részletesebben

Adatgyőjtés, mérési alapok, a környezetgazdálkodás fontosabb mőszerei

Adatgyőjtés, mérési alapok, a környezetgazdálkodás fontosabb mőszerei GazdálkodásimodulGazdaságtudományismeretekI.Közgazdaságtan KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSIMÉRNÖKIMScTERMÉSZETVÉDELMIMÉRNÖKIMSc Tudományos kutatásmódszertani, elemzési és közlési ismeretek modul Adatgyőjtés, mérési

Részletesebben

11.3. Az Achilles- ín egy olyan rugónak tekinthető, amelynek rugóállandója 3 10 5 N/m. Mekkora erő szükséges az ín 2 mm- rel történő megnyújtásához?

11.3. Az Achilles- ín egy olyan rugónak tekinthető, amelynek rugóállandója 3 10 5 N/m. Mekkora erő szükséges az ín 2 mm- rel történő megnyújtásához? Fényemisszió 2.45. Az elektromágneses spektrum látható tartománya a 400 és 800 nm- es hullámhosszak között található. Mely energiatartomány (ev- ban) felel meg ennek a hullámhossztartománynak? 2.56. A

Részletesebben

Az ellenanyagok orvosbiológiai. PhD kurzus 2011/2012 II. félév

Az ellenanyagok orvosbiológiai. PhD kurzus 2011/2012 II. félév Az ellenanyagok orvosbiológiai alkalmazása PhD kurzus 2011/2012 II. félév Ellenanyaggal működő módszerek Analitikai felhasználás Analitikai felhasználás Ellenanyag / antigén kapcsolódás Az Ab/Ag kapcsolat

Részletesebben

VILÁGÍTÓ GYÓGYHATÁSÚ ALKALOIDOK

VILÁGÍTÓ GYÓGYHATÁSÚ ALKALOIDOK VILÁGÍTÓ GYÓGYHATÁSÚ ALKALIDK Biczók László, Miskolczy Zsombor, Megyesi Mónika, Harangozó József Gábor MTA Természettudományi Kutatóközpont Anyag- és Környezetkémiai Intézet Hordozóanyaghoz kötődés fluoreszcenciás

Részletesebben

Fizikai kémia és radiokémia labor II, Laboratóriumi gyakorlat: Spektroszkópia mérés

Fizikai kémia és radiokémia labor II, Laboratóriumi gyakorlat: Spektroszkópia mérés Fizikai kémia és radiokémia labor II, Laboratóriumi gyakorlat: Spektroszkópia mérés A gyakorlatra vigyenek magukkal pendrive-ot, amire a mérési adatokat átvehetik. Ajánlott irodalom: P. W. Atkins: Fizikai

Részletesebben

ALKÍMIA MA Az anyagról mai szemmel, a régiek megszállottságával. www.chem.elte.hu/pr

ALKÍMIA MA Az anyagról mai szemmel, a régiek megszállottságával. www.chem.elte.hu/pr ALKÍMIA MA Az anyagról mai szemmel, a régiek megszállottságával www.chem.elte.hu/pr Kvíz az előző előadáshoz 1) Mikor kapott Paul Ehrlich orvosi Nobel-díjat? A) Idén. B) Pont 100 éve, 1908-ban. C) Nem

Részletesebben

Mézerek és lézerek. Berta Miklós SZE, Fizika és Kémia Tsz. 2006. november 19.

Mézerek és lézerek. Berta Miklós SZE, Fizika és Kémia Tsz. 2006. november 19. és lézerek Berta Miklós SZE, Fizika és Kémia Tsz. 2006. november 19. Fény és anyag kölcsönhatása 2 / 19 Fény és anyag kölcsönhatása Fény és anyag kölcsönhatása E 2 (1) (2) (3) E 1 (1) gerjesztés (2) spontán

Részletesebben

Lumineszcencia alapjelenségek

Lumineszcencia alapjelenségek Lumineszcencia alapjelenségek (Nyitrai Miklós; 211 február 7.) Lumineszcencia Definíció: Egyes anyagok spontán fénykibocsátása, a termikus fényemissziótól függetlenül, elektrongerjesztést követően. Lumineszcens

Részletesebben

(www.biophys.dote.hu./icys).

(www.biophys.dote.hu./icys). 1 (www.biophys.dote.hu./icys). A Debreceni Egyetem GVOP-3.2.1.-2004-04-0351/3.0 számú projektje során a Debreceni Egyetem Biofizikai és Sejtbiológiai Intézetében telepítésre került egy nagy értékű képalkotó

Részletesebben

TDK lehetőségek az MTA TTK Enzimológiai Intézetben

TDK lehetőségek az MTA TTK Enzimológiai Intézetben TDK lehetőségek az MTA TTK Enzimológiai Intézetben Vértessy G. Beáta egyetemi tanár TDK mind 1-3 helyezettek OTDK Pro Scientia különdíj 1 második díj Diákjaink Eredményei Zsűri különdíj 2 első díj OTDK

Részletesebben

Használati útmutató a Cell Lab Quanta SC (Beckman Coulter) áramlási citométerhez

Használati útmutató a Cell Lab Quanta SC (Beckman Coulter) áramlási citométerhez Használati útmutató a Cell Lab Quanta SC (Beckman Coulter) áramlási citométerhez Tartalom A citométerek általános működési elve... 1 A Cell Lab Quanta SC áramlási citométer sajátosságai... 2 A Cell Lab

Részletesebben

9 gyak. Acél mangán tartalmának meghatározása UV-látható spektrofotometriás módszerrel

9 gyak. Acél mangán tartalmának meghatározása UV-látható spektrofotometriás módszerrel 9 gyak. Acél mangán tartalmának meghatározása UV-látható spektrofotometriás módszerrel A gyakorlat célja: Megismerkedni az UV-látható spektrofotometria elvével, alkalmazásával a kationok, anionok analízisére.

Részletesebben

Molekulaspektroszkópiai módszerek UV-VIS; IR

Molekulaspektroszkópiai módszerek UV-VIS; IR Molekulaspektroszkópiai módszerek UV-VIS; IR Fény és anyag kölcsönhatása! Optikai módszerek Fényelnyelés mérése (Abszorpción alapul) Fénykibocsátás mérése (Emisszión alapul) Atomspektroszkópiai módszerek

Részletesebben

A fluoreszcencia orvosibiológiai. alkalmazásai. Fluoreszcencia forrása I. Fluoreszcencia alkalmazások. Kellermayer Miklós

A fluoreszcencia orvosibiológiai. alkalmazásai. Fluoreszcencia forrása I. Fluoreszcencia alkalmazások. Kellermayer Miklós A fluoresczencia orvosbiológiai alkalmazásai Kellermayer Miklós A fluoreszcencia orvosibiológiai alkalmazásai Fluoreszcencia mikroszkópia DNS szekvenálás (lánc terminációs módszer) DNS festés (EtBr) DNS

Részletesebben

Engedélyszám: 18211-2/2011-EAHUF Verziószám: 1. 2460-06 Humángenetikai vizsgálatok követelménymodul szóbeli vizsgafeladatai

Engedélyszám: 18211-2/2011-EAHUF Verziószám: 1. 2460-06 Humángenetikai vizsgálatok követelménymodul szóbeli vizsgafeladatai 1. feladat Ismertesse a gyakorlaton lévő szakasszisztens hallgatóknak a PCR termékek elválasztása céljából végzett analitikai agaróz gélelektroforézis során használt puffert! Az ismertetés során az alábbi

Részletesebben

SPEKTROFOTOMETRIAI MÉRÉSEK

SPEKTROFOTOMETRIAI MÉRÉSEK SPEKTROFOTOMETRIAI MÉRÉSEK Elméleti bevezetés A spektroszkópia, spektrofotometria az egyik legelterjedtebb anyagvizsgálati módszer. Az igen sokféle mérési technika közös alapja az, hogy az anyagok molekuláris,-

Részletesebben

Kevéssé fejlett, sejthártya betüremkedésekből. Citoplazmában, cirkuláris DNS, hisztonok nincsenek

Kevéssé fejlett, sejthártya betüremkedésekből. Citoplazmában, cirkuláris DNS, hisztonok nincsenek 1 A sejtek felépítése Szerkesztette: Vizkievicz András A sejt az élővilág legkisebb, önálló életre képes, minden életjelenséget mutató szerveződési egysége. Minden élőlény sejtes szerveződésű, amelyek

Részletesebben

A citoszol szolubilis fehérjéi. A citoplazma matrix (citoszol) Caspase /Kaszpáz/ 1. Enzimek. - Organellumok nélküli citoplazma

A citoszol szolubilis fehérjéi. A citoplazma matrix (citoszol) Caspase /Kaszpáz/ 1. Enzimek. - Organellumok nélküli citoplazma A citoplazma matrix (citoszol) A citoszol szolubilis fehérjéi 1. Enzimek - Organellumok nélküli citoplazma -A sejt fejlődéstani szempontból legősibb része (a sejthártyával együtt) Glikolízis teljes enzimrendszere

Részletesebben

Biofizika I 2013-2014 2014.12.02.

Biofizika I 2013-2014 2014.12.02. ÁTTEKINTÉS AZ IZOM TÍPUSAI: SZERKEZET és FUNKCIÓ A HARÁNTCSÍKOLT IZOM SZERKEZETE MŰKÖDÉSÉNEK MOLEKULÁRIS MECHANIZMUSA IZOM MECHANIKA Biofizika I. -2014. 12. 02. 03. Dr. Bugyi Beáta PTE ÁOK Biofizikai Intézet

Részletesebben

Színképelemzés. Romsics Imre 2014. április 11.

Színképelemzés. Romsics Imre 2014. április 11. Színképelemzés Romsics Imre 2014. április 11. 1 Más néven: Spektrofotometria A színképből kinyert információkból megállapítható: az atomok elektronszerkezete az elektronállapotokat jellemző kvantumszámok

Részletesebben

2. Szerves anyagok oldatának fotolumineszcencia színképének meghatározása

2. Szerves anyagok oldatának fotolumineszcencia színképének meghatározása Spektroszkópiai mérések. Fizikus MSc. Alkalmazott fizikus szakirány Környezettudományi MSc, Környezetfizika szakirány 2. Szerves anyagok oldatának fotolumineszcencia színképének meghatározása 1. Elméleti

Részletesebben

Lumineszcencia Fényforrások

Lumineszcencia Fényforrások Kiegészítés: színkeverés Lumineszcencia Fényforrások Alapszinek additív keverése Alapszinek kiegészítő szineinek keverése: Szubtraktív keverés Fidy udit Egyetemi tanár 2015, November 5 Emlékeztető.. Abszorpciós

Részletesebben

A BIOLÓGIAI JELENSÉGEK FIZIKAI HÁTTERE Zimányi László

A BIOLÓGIAI JELENSÉGEK FIZIKAI HÁTTERE Zimányi László A BIOLÓGIAI JELENSÉGEK FIZIKAI HÁTTERE Zimányi László Összefoglalás A négy alapvető fizikai kölcsönhatás közül az elektromágneses kölcsönhatásnak van fontos szerepe a biológiában. Atomi és molekuláris

Részletesebben

Daganat immunterápia molekuláris markereinek tanulmányozása biofizikai módszerekkel. Áramlási és képalkotó citometria

Daganat immunterápia molekuláris markereinek tanulmányozása biofizikai módszerekkel. Áramlási és képalkotó citometria Daganat immunterápia molekuláris markereinek tanulmányozása biofizikai módszerekkel. Áramlási és képalkotó citometria Szöllősi János, Vereb György Biofizikai és Sejtbiológiai Intézet Orvos- és Egészségtudományi

Részletesebben

Sejtmozgás és adhézió Molekuláris biológia kurzus 8. hét. Kun Lídia Genetikai, Sejt és Immunbiológiai Intézet

Sejtmozgás és adhézió Molekuláris biológia kurzus 8. hét. Kun Lídia Genetikai, Sejt és Immunbiológiai Intézet Sejtmozgás és adhézió Molekuláris biológia kurzus 8. hét Kun Lídia Genetikai, Sejt és Immunbiológiai Intézet Sejtmozgás -amőboid - csillós - kontrakció Sejt adhézió -sejt-ecm -sejt-sejt MOZGÁS A sejtmozgás

Részletesebben

A keringı tumor markerek klinikai alkalmazásának aktuális kérdései és irányelvei

A keringı tumor markerek klinikai alkalmazásának aktuális kérdései és irányelvei A keringı tumor markerek klinikai alkalmazásának aktuális kérdései és irányelvei A TM vizsgálatok alapkérdései A vizsgálatok célja, információértéke? Az alkalmazás területei? Hogyan válasszuk ki az alkalmazott

Részletesebben

Fény, mint elektromágneses hullám, geometriai optika

Fény, mint elektromágneses hullám, geometriai optika Fény, mint elektromágneses hullám, geometriai optika Az elektromágneses hullámok egyik fajtája a szemünk által látható fény. Látható fény (400 nm 800 nm) (vörös ibolyakék) A látható fehér fény a különböző

Részletesebben

Limfociták és granulociták szeparálása, sejtszámolás, sejtmagfestés (Vérszeparálás, vér alakos elemeinek vizsgálata).

Limfociták és granulociták szeparálása, sejtszámolás, sejtmagfestés (Vérszeparálás, vér alakos elemeinek vizsgálata). Limfociták és granulociták szeparálása, sejtszámolás, sejtmagfestés (Vérszeparálás, vér alakos elemeinek vizsgálata). A vér plazmából és benne található alakos elemekből áll. A vérplazma körülbelül a vér

Részletesebben

Modern fizika laboratórium

Modern fizika laboratórium Modern fizika laboratórium Röntgen-fluoreszcencia analízis Készítette: Básti József és Hagymási Imre 1. Bevezetés A röntgen-fluoreszcencia analízis (RFA) egy roncsolásmentes anyagvizsgálati módszer. Rövid

Részletesebben

TRANSZPORTFOLYAMATOK A SEJTEKBEN

TRANSZPORTFOLYAMATOK A SEJTEKBEN 16 A sejtek felépítése és mûködése TRANSZPORTFOLYAMATOK A SEJTEKBEN 1. Sejtmembrán elektronmikroszkópos felvétele mitokondrium (energiatermelõ és lebontó folyamatok) citoplazma (fehérjeszintézis, anyag

Részletesebben

Modern fizika vegyes tesztek

Modern fizika vegyes tesztek Modern fizika vegyes tesztek 1. Egy fotonnak és egy elektronnak ugyanakkora a hullámhossza. Melyik a helyes állítás? a) A foton lendülete (impulzusa) kisebb, mint az elektroné. b) A fotonnak és az elektronnak

Részletesebben

Modern mikroszkópiai módszerek 2 2011 2012

Modern mikroszkópiai módszerek 2 2011 2012 FLUORESZCENCIA MIKROSZKÓPIA A mintának a megvilágító fény által kiváltott fluoreszcencia emisszióját képezzük le. 1 Bugyi Beáta - PTE ÁOK Biofizikai Intézet 2 FLUOROFÓROK BELSŐ (INTRINSIC) FLUORESZCENCIA

Részletesebben

ZÁRÓJELENTÉS. Fény hatására végbemenő folyamatok önszerveződő rendszerekben

ZÁRÓJELENTÉS. Fény hatására végbemenő folyamatok önszerveződő rendszerekben ZÁRÓJELENTÉS Fény hatására végbemenő folyamatok önszerveződő rendszerekben Jól megválasztott anyagok elegyítésekor, megfelelő körülmények között másodlagos kötésekkel összetartott szupramolekuláris rendszerek

Részletesebben

Az anti-apoptózis mechanizmus vizsgálata agyi ischaemia/hypoxia modellekben

Az anti-apoptózis mechanizmus vizsgálata agyi ischaemia/hypoxia modellekben OTKA T-037887 zárójelentés Az anti-apoptózis mechanizmus vizsgálata agyi ischaemia/hypoxia modellekben Az ischaemias stroke-ot követően az elzáródott ér ellátási területének centrumában percek, órák alatt

Részletesebben

A TERMÉSZETES SEJTHALÁL LEGGYAKORIBB FORMÁJA AZ APOPTÓZIS Fésüs László

A TERMÉSZETES SEJTHALÁL LEGGYAKORIBB FORMÁJA AZ APOPTÓZIS Fésüs László A TERMÉSZETES SEJTHALÁL LEGGYAKORIBB FORMÁJA AZ APOPTÓZIS Fésüs László Összefoglaló Az emberi szervezet sejtjeinek nagy többsége meghatározott idő után természetes módon elhal, helyette új sejtek képződnek.

Részletesebben

11. Dr. House. Biokémiai és sejtbiológiai módszerek alkalmazása az orvoslásban

11. Dr. House. Biokémiai és sejtbiológiai módszerek alkalmazása az orvoslásban 11. Dr. House. Biokémiai és sejtbiológiai módszerek alkalmazása az orvoslásban HIV fertőzés kimutatása (fiktív) esettanulmány 35 éves nő, HIV fertőzöttség gyanúja. Két partner az elmúlt időszakban. Fertőzött-e

Részletesebben

OPTIKA. Vozáry Eszter November

OPTIKA. Vozáry Eszter November OPTIKA Vozáry Eszter 2015. November FÉNY Energia: elektromágneses hullám c = λf részecske foton ε = hf Szubjektív érzet látás fény és színérzékelés ELEKTROMÁGNESES SPEKTRUM c = λf ε = hf FÉNY TRANSZVERZÁLIS

Részletesebben

Fényes élet: fényből élet életből fény

Fényes élet: fényből élet életből fény Maróti Péter egyetemi tanár, Szegedi Tudományegyetem Orvosi Fizikai Intézet Fényes élet: fényből élet életből fény fotoszintézis Széchenyi István Gimnázium és Általános Iskola Szolnok, 2014. február 12.

Részletesebben

A kromoszómák kialakulása előtt a DNS állomány megkettőződik. A két azonos információ tartalmú DNS egymás mellé rendeződik és egy kromoszómát alkot.

A kromoszómák kialakulása előtt a DNS állomány megkettőződik. A két azonos információ tartalmú DNS egymás mellé rendeződik és egy kromoszómát alkot. Kromoszómák, Gének A kromoszóma egy hosszú DNS szakasz, amely a sejt életének bizonyos szakaszában (a sejtosztódás előkészítéseként) tömörödik, így fénymikroszkóppal láthatóvá válik. A kromoszómák két

Részletesebben

A lézer alapjairól (az iskolában)

A lézer alapjairól (az iskolában) A lézer alapjairól (az iskolában) Dr. Sükösd Csaba c. egyetemi tanár Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Tartalom Elektromágneses hullám (fény) kibocsátása Hogyan bocsát ki fényt egy atom? o

Részletesebben

Adatgyűjtés, mérési alapok, a környezetgazdálkodás fontosabb műszerei

Adatgyűjtés, mérési alapok, a környezetgazdálkodás fontosabb műszerei Tudományos kutatásmódszertani, elemzési és közlési ismeretek modul Gazdálkodási modul Gazdaságtudományi ismeretek I. Közgazdasá Adatgyűjtés, mérési alapok, a környezetgazdálkodás fontosabb műszerei KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI

Részletesebben

1. előadás Membránok felépítése, mebrán raftok, caveolák jellemzője, funkciói

1. előadás Membránok felépítése, mebrán raftok, caveolák jellemzője, funkciói 1. előadás Membránok felépítése, mebrán raftok, caveolák jellemzője, funkciói Plazmamembrán Membrán funkciói: sejt integritásának fenntartása állandó hő, energia, és információcsere biztosítása homeosztázis

Részletesebben

Alapfogalmak I. Elsősorban fehérjék és ezek szénhidrátokkal és lipidekkel alkotott molekulái lokalizációjának meghatározásának eszköze.

Alapfogalmak I. Elsősorban fehérjék és ezek szénhidrátokkal és lipidekkel alkotott molekulái lokalizációjának meghatározásának eszköze. Alapfogalmak I. Immunhisztokémia: Az immunhisztokémia módszerével szöveti antigének, vagy félantigének (haptének) detektálhatók in situ, specifikus antigén-antitest kötés alapján. Elsősorban fehérjék és

Részletesebben

Mire költi a szervezet energiáját?

Mire költi a szervezet energiáját? Glükóz lebontás Lebontó folyamatok A szénhidrátok és zsírok lebontása során széndioxid és víz keletkezése közben energia keletkezik (a széndioxidot kilélegezzük, a vizet pedig szervezetünkben felhasználjuk).

Részletesebben

Sejttenyésztési alapismeretek

Sejttenyésztési alapismeretek Sejttenyésztési alapismeretek 1. Bevezetés A sejteknek ún. sejtkultúrákban történő tenyésztése (a sejteket az eredeti helyükről eltávolítva in vitro tartjuk fenn ill. szaporítjuk) és tanulmányozása több

Részletesebben

Plazma elektron spray ionizáló rendszer

Plazma elektron spray ionizáló rendszer Plazma elektron spray ionizáló rendszer tartalom Ismertetés 2... Fő funkciók 5... Jellemzők 7... Üzemmódok és alkalmazás 9... Tesztek és tanúsítványok 10... Technikai adatok 12... Csomagolás 13... 1. Ismertetés

Részletesebben

ANATÓMIA FITNESS AKADÉMIA

ANATÓMIA FITNESS AKADÉMIA ANATÓMIA FITNESS AKADÉMIA sejt szövet szerv szervrendszer sejtek általános jellemzése: az élet legkisebb alaki és működési egysége minden élőlény sejtes felépítésű minden sejtre jellemző: határoló rendszer

Részletesebben

SPEKTROSZKÓPIA: Atomok, molekulák energiaállapotának megváltozásakor kibocsátott ill. elnyeld sugárzások vizsgálatával foglalkozik.

SPEKTROSZKÓPIA: Atomok, molekulák energiaállapotának megváltozásakor kibocsátott ill. elnyeld sugárzások vizsgálatával foglalkozik. SPEKTROFOTOMETRI SPEKTROSZKÓPI: omok, molekulák energiaállapoának megválozásakor kibosáo ill. elnyeld sugárzások vizsgálaával foglalkozik. Más szavakkal: anyag és elekromágneses sugárzás kölsönhaása eredményeképp

Részletesebben

A kémiai energia átalakítása a sejtekben

A kémiai energia átalakítása a sejtekben A kémiai energia átalakítása a sejtekben A sejtek olyan mikroszkópikus képződmények amelyek működése egy vegyi gyárhoz hasonlítható. Tehát a sejtek mikroszkópikus vegyi gyárak. Mi mindenben hasonlítanak

Részletesebben

Az orvosi biotechnológiai mesterképzés megfeleltetése az Európai Unió új társadalmi kihívásainak a Pécsi Tudományegyetemen és a Debreceni Egyetemen

Az orvosi biotechnológiai mesterképzés megfeleltetése az Európai Unió új társadalmi kihívásainak a Pécsi Tudományegyetemen és a Debreceni Egyetemen Az orvosi biotechnológiai mesterképzés megfeleltetése az Európai Unió új társadalmi kihívásainak a Pécsi Tudományegyetemen és a Debreceni Egyetemen Azonosító szám: TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0011 Az orvosi

Részletesebben

A módszerek jelentősége. Gyors-kinetika módszerek. A módszerek közös tulajdonsága. Milyen módszerekről tanulunk?

A módszerek jelentősége. Gyors-kinetika módszerek. A módszerek közös tulajdonsága. Milyen módszerekről tanulunk? Gyors-kinetika módszerek módszerek jelentősége 2010. március 9. Nyitrai Miklós biológiai mechanizmusok megértése; iológiai folyamatok időskálája; Vándorló melanocita (Victor SMLL). ms skálán való mérések.

Részletesebben

A géntechnológia genetikai alapjai (I./3.)

A géntechnológia genetikai alapjai (I./3.) Az I./2. rész (Gének és funkciójuk) rövid összefoglalója A gének a DNS információt hordozó szakaszai, melyekben a 4 betű (ATCG) néhány ezerszer, vagy százezerszer ismétlődik. A gének önálló programcsomagként

Részletesebben

Dózis-válasz görbe A dózis válasz kapcsolat ábrázolása a legáltalánosabb módja annak, hogy bemutassunk eredményeket a tudományban vagy a klinikai

Dózis-válasz görbe A dózis válasz kapcsolat ábrázolása a legáltalánosabb módja annak, hogy bemutassunk eredményeket a tudományban vagy a klinikai Dózis-válasz görbe A dózis válasz kapcsolat ábrázolása a legáltalánosabb módja annak, hogy bemutassunk eredményeket a tudományban vagy a klinikai gyakorlatban. Például egy kísérletben növekvő mennyiségű

Részletesebben

FIZIKA KÖZÉPSZINTŐ SZÓBELI FIZIKA ÉRETTSÉGI TÉTELEK Premontrei Szent Norbert Gimnázium, Gödöllı, 2012. május-június

FIZIKA KÖZÉPSZINTŐ SZÓBELI FIZIKA ÉRETTSÉGI TÉTELEK Premontrei Szent Norbert Gimnázium, Gödöllı, 2012. május-június 1. Egyenes vonalú mozgások kinematikája mozgásokra jellemzı fizikai mennyiségek és mértékegységeik. átlagsebesség egyenes vonalú egyenletes mozgás egyenes vonalú egyenletesen változó mozgás mozgásokra

Részletesebben

minipet labor Klinikai PET-CT

minipet labor Klinikai PET-CT minipet labor Klinikai PET-CT Pozitron Emissziós Tomográfia A Pozitron Emissziós Tomográf (PET) orvosi képalkotó eszköz, mely háromdimenziós funkcionális képet ad. Az eljárás lényege, hogy a szervezetbe

Részletesebben

AER MEDICINALIS. Levegő, gyógyászati

AER MEDICINALIS. Levegő, gyógyászati Aer medicinalis Ph.Hg.VIII. Ph.Eur.6.3-1 01/2009:1238 AER MEDICINALIS Levegő, gyógyászati DEFINÍCIÓ Nyomás alatt lévő környezeti levegő. Tartalom: 20,4 21,4 %V/V oxigén (O 2 ). SAJÁTSÁGOK Küllem: színtelen

Részletesebben

11. Dr. House. Biokémiai és sejtbiológiai módszerek alkalmazása az orvoslásban

11. Dr. House. Biokémiai és sejtbiológiai módszerek alkalmazása az orvoslásban 11. Dr. House. Biokémiai és sejtbiológiai módszerek alkalmazása az orvoslásban HIV fertőzés kimutatása - (fiktív) esettanulmány 35 éves nő, HIV fertőzöttség gyanúja. Két partner az elmúlt időszakban. Fertőzött-e

Részletesebben

Antigén szervezetbe bejutó mindazon corpuscularis vagy solubilis idegen struktúra, amely immunreakciót vált ki Antitest az antigénekkel szemben az

Antigén szervezetbe bejutó mindazon corpuscularis vagy solubilis idegen struktúra, amely immunreakciót vált ki Antitest az antigénekkel szemben az Antigén szervezetbe bejutó mindazon corpuscularis vagy solubilis idegen struktúra, amely immunreakciót vált ki Antitest az antigénekkel szemben az immunválasz során termelődött fehérjék (immunglobulinok)

Részletesebben

OZMÓZIS, MEMBRÁNTRANSZPORT

OZMÓZIS, MEMBRÁNTRANSZPORT OZMÓZIS, MEMBRÁNTRANSZPORT Vig Andrea PTE ÁOK Biofizikai Intézet 2014.10.28. ÁTTEKINTÉS DIFFÚZIÓ BROWN-MOZGÁS a részecskék rendezetlen hőmozgása DIFFÚZIÓ a részecskék egyenletlen (inhomogén) eloszlásának

Részletesebben

Lumineszcencia. Dr. Vámosi György

Lumineszcencia. Dr. Vámosi György Lumineszcencia Dr. Vámosi György Lumineszcencia Lumineszcencia: gerjesztett molekulák fényemissziója a hőmérsékleti sugárzáson kívül, hideg emisszió Fluoreszcencia: szinglet-szinglet átmenet Foszforeszcencia:

Részletesebben

Az ABCG2 multidrog transzporter fehérje szerkezetének és működésének vizsgálata

Az ABCG2 multidrog transzporter fehérje szerkezetének és működésének vizsgálata Az ABCG2 multidrog transzporter fehérje szerkezetének és működésének Kutatási előzmények Az ABC transzporter membránfehérjék az ATP elhasítása (ATPáz aktivitás) révén nyerik az energiát az általuk végzett

Részletesebben

12. évfolyam esti, levelező

12. évfolyam esti, levelező 12. évfolyam esti, levelező I. ÖKOLÓGIA EGYED FELETTI SZERVEZŐDÉSI SZINTEK 1. A populációk jellemzése, növekedése 2. A populációk környezete, tűrőképesség 3. Az élettelen környezeti tényezők: fény hőmérséklet,

Részletesebben

A citoszkeleton Eukarióta sejtváz

A citoszkeleton Eukarióta sejtváz A citoszkeleton Eukarióta sejtváz - Alak és belső szerkezet - Rugalmas struktúra sejt izomzat - Fehérjékből épül fel A citoszkeleton háromféle filamentumból épül fel Intermedier filamentum mikrotubulus

Részletesebben

A projekt rövidítve: NANOSTER A projekt időtartama: 2009. október 2012. december

A projekt rövidítve: NANOSTER A projekt időtartama: 2009. október 2012. december A projekt címe: Egészségre ártalmatlan sterilizáló rendszer kifejlesztése A projekt rövidítve: NANOSTER A projekt időtartama: 2009. október 2012. december A konzorcium vezetője: A konzorcium tagjai: A

Részletesebben

A tananyag felépítése: A BIOLÓGIA ALAPJAI. I. Prokarióták és eukarióták. Az eukarióta sejt. Pécs Miklós: A biológia alapjai

A tananyag felépítése: A BIOLÓGIA ALAPJAI. I. Prokarióták és eukarióták. Az eukarióta sejt. Pécs Miklós: A biológia alapjai A BIOLÓGIA ALAPJAI A tananyag felépítése: Környezetmérnök és műszaki menedzser hallgatók számára Előadó: 2 + 0 + 0 óra, félévközi számonkérés 3 ZH: október 3, november 5, december 5 dr. Pécs Miklós egyetemi

Részletesebben

Genetikai panel kialakítása a hazai tejhasznú szarvasmarha állományok hasznos élettartamának növelésére

Genetikai panel kialakítása a hazai tejhasznú szarvasmarha állományok hasznos élettartamának növelésére Genetikai panel kialakítása a hazai tejhasznú szarvasmarha állományok hasznos élettartamának növelésére Dr. Czeglédi Levente Dr. Béri Béla Kutatás-fejlesztés támogatása a megújuló energiaforrások és agrár

Részletesebben

Az atommag összetétele, radioaktivitás

Az atommag összetétele, radioaktivitás Az atommag összetétele, radioaktivitás Az atommag alkotórészei proton: pozitív töltésű részecske, töltése egyenlő az elektron töltésével, csak nem negatív, hanem pozitív: 1,6 10-19 C tömege az elektron

Részletesebben

Mérés és adatgyűjtés

Mérés és adatgyűjtés Mérés és adatgyűjtés 7. óra Mingesz Róbert Szegedi Tudományegyetem 2013. április 11. MA - 7. óra Verzió: 2.2 Utolsó frissítés: 2013. április 10. 1/37 Tartalom I 1 Szenzorok 2 Hőmérséklet mérése 3 Fény

Részletesebben

Natív antigének felismerése. B sejt receptorok, immunglobulinok

Natív antigének felismerése. B sejt receptorok, immunglobulinok Natív antigének felismerése B sejt receptorok, immunglobulinok B és T sejt receptorok A B és T sejt receptorok is az immunglobulin fehérje család tagjai A TCR nem ismeri fel az antigéneket, kizárólag az

Részletesebben

Transzgénikus állatok előállítása

Transzgénikus állatok előállítása Transzgénikus állatok előállítása A biotechnológia alapjai Pomázi Andrea Mezőgazdasági biotechnológia A gazdasági állatok és növények nemesítése új biotechnológiai eljárások felhasználásával. Cél: jobb

Részletesebben

A projekt rövidítve: NANOSTER A projekt idıtartama: 2009. október 2012. december

A projekt rövidítve: NANOSTER A projekt idıtartama: 2009. október 2012. december A projekt címe: Egészségre ártalmatlan sterilizáló rendszer kifejlesztése A projekt rövidítve: NANOSTER A projekt idıtartama: 2009. október 2012. december A konzorcium vezetıje: A konzorcium tagjai: A

Részletesebben

PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM ÁLTALÁNOS ORVOSTUDOMÁNYI KAR Áramlási citometria, sejtszeparálás ÁRAMLÁSI CITOMETRIA, SEJTSZEPARÁLÁS BIOFIZIKA 2. 2015. március 3. Dr. Bugyi Beáta Biofizikai Intézet ÁRAMLÁSI folyadékáramban

Részletesebben

Adatgyőjtés, mérési alapok, a környezetgazdálkodás fontosabb mőszerei

Adatgyőjtés, mérési alapok, a környezetgazdálkodás fontosabb mőszerei GazdálkodásimodulGazdaságtudományismeretekI.Közgazdaságtan KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSIMÉRNÖKIMScTERMÉSZETVÉDELMIMÉRNÖKIMSc Tudományos kutatásmódszertani, elemzési és közlési ismeretek modul Adatgyőjtés, mérési

Részletesebben

UV-LÁTHATÓ ABSZORPCIÓS SPEKTROFOTOMETRIA

UV-LÁTHATÓ ABSZORPCIÓS SPEKTROFOTOMETRIA SPF UV-LÁTHATÓ ABSZORPCIÓS SPEKTROFOTOMETRIA A GYAKORLAT CÉLJA: AZ UV-látható abszorpciós spektrofotométer működésének megismerése és a Lambert-Beer törvény alkalmazása. Szalicilsav meghatározása egy vizes

Részletesebben

Az atom- olvasni. 1. ábra Az atom felépítése 1. Az atomot felépítő elemi részecskék. Proton, Jele: (p+) Neutron, Jele: (n o )

Az atom- olvasni. 1. ábra Az atom felépítése 1. Az atomot felépítő elemi részecskék. Proton, Jele: (p+) Neutron, Jele: (n o ) Az atom- olvasni 2.1. Az atom felépítése Az atom pozitív töltésű atommagból és negatív töltésű elektronokból áll. Az atom atommagból és elektronburokból álló semleges kémiai részecske. Az atommag pozitív

Részletesebben

Szívbetegségek hátterében álló folyamatok megismerése a ciklusosan változó szívélettani paraméterek elemzésén keresztül

Szívbetegségek hátterében álló folyamatok megismerése a ciklusosan változó szívélettani paraméterek elemzésén keresztül Dr. Miklós Zsuzsanna Semmelweis Egyetem, ÁOK Klinikai Kísérleti Kutató- és Humán Élettani Intézet Szívbetegségek hátterében álló folyamatok megismerése a ciklusosan változó szívélettani paraméterek elemzésén

Részletesebben

T I T - M T T. Hevesy György Kémiaverseny. A megyei forduló feladatlapja. 7. osztály. A versenyző jeligéje:... Megye:...

T I T - M T T. Hevesy György Kémiaverseny. A megyei forduló feladatlapja. 7. osztály. A versenyző jeligéje:... Megye:... T I T - M T T Hevesy György Kémiaverseny A megyei forduló feladatlapja 7. osztály A versenyző jeligéje:... Megye:... Elért pontszám: 1. feladat:... pont 2. feladat:... pont 3. feladat:... pont 4. feladat:...

Részletesebben

Lézerek. A lézerműködés feltételei. Lézerek osztályozása. Folytonos lézerek (He-Ne) Impulzus üzemű lézerek (Nd-YAG, Ti:Sa) Ultrarövid impulzusok

Lézerek. A lézerműködés feltételei. Lézerek osztályozása. Folytonos lézerek (He-Ne) Impulzus üzemű lézerek (Nd-YAG, Ti:Sa) Ultrarövid impulzusok Lézerek Lézerek A lézerműködés feltételei Lézerek osztályozása Folytonos lézerek (He-Ne) Impulzus üzemű lézerek (Nd-YAG, Ti:Sa) Ultrarövid impulzusok Extrém energiák Alkalmazások A lézerműködés feltételei

Részletesebben

Atomszerkezet. Fehérjék szerkezetvizsgáló módszerei. Molekulaszerkezet. Molekula energiája. Lumineszcenciás technikák. E e > E v > E r. + E v.

Atomszerkezet. Fehérjék szerkezetvizsgáló módszerei. Molekulaszerkezet. Molekula energiája. Lumineszcenciás technikák. E e > E v > E r. + E v. Atomszerkezet Fehérjék szerkezetvizsgáló módszerei Lumineszcenciás technikák Kellermayer Miklós Növekvő energiájú pályák Fotonemisszió: E=hf Molekulaszerkezet Molekula energiája Molekula: kémiai kötéssel

Részletesebben

Fémionok szerepe az élő szervezetben: a bioszervetlen kémia alapjainak megismerése

Fémionok szerepe az élő szervezetben: a bioszervetlen kémia alapjainak megismerése Fémionok szerepe az élő szervezetben: a bioszervetlen kémia alapjainak megismerése Előadó: Lihi Norbert Debreceni Egyetem Szervetlen és Analitikai Kémiai Tanszék Bioszervetlen Kémiai Kutatócsoport A bioszervetlen

Részletesebben