PALOTÁS GÁBOR ÁLTALÁNOS ISKOLA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "PALOTÁS GÁBOR ÁLTALÁNOS ISKOLA"

Átírás

1 Tartalomjegyzék AZ ISKOLA KÖRNYEZETE NEVELÉSI PROGRAM 1. Az iskolában folyó nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai Pedagógiai alapelvek 1.2. A nevelő-oktató munka céljai 1.3. A nevelő-oktató munka speciális feladatai 1.4. A nevelő-oktató munka eszközei, eljárásai 2. Személyiségfejlesztéssel kapcsolatos feladatok és színterei 2.1. A tanórai foglalkozásokat a helyi tanterv szabályozza 2.2. Tanórán kívüli tevékenységi formák 3. A közösségfejlesztéssel kapcsolatos feladatok 4. A beilleszkedési, tanulási és magatartási nehézségekkel összefüggő tevékenység 5. A tehetség, a különleges képesség kibontakoztatását segítő tevékenység 6. A gyermek és ifjúságvédelemmel kapcsolatos feladataink 7. A tanulási kudarcnak kitett tanulók felzárkóztatását segítő programokról 8. A szociális hátrányok enyhítését segítő tevékenység 9. A pedagógiai program végrehajtásához szükséges eszközök és felszerelések jegyzéke 9.1. Az oktatáshoz ajánlott taneszközöket tantárgyakra lebontva a helyi tartalmazza 9.2. A logopédiai szakszolgálat feladatainak ellátásához feltételeink adottak 10. A szülő, tanuló, iskolai és kollégiumai pedagógus együttműködésének formái HELYI TANTERV 1. Óraterv 2. Az alkalmazható tankönyvek, tanulmányi segédletek, taneszközök kiválasztásának elvei 3. Az iskola magasabb évfolyamára lépés feltételei 4. A tanulók tanulmányi munkája ellenőrzésének, értékelésének rendszere, módszerei, visszacsatolási eljárások Értékelés (szöveges és érdemjeggyel 5. A tanulók magatartása és szorgalma értékelésének és minősítésének alapelvei, követelményei és formái 6. A tanulók fizikai állapotának méréséhez szükséges módszerek alkalmazása 7. Egészségnevelési program 8. Környezetnevelési program 9. Kulcskompetenciák fejlesztése 10. Nem szakrendszerű oktatás helyi szabályozása A Helyi Pedagógiai Program kapcsolata egyéb dokumentumokkal A hozzáférés lehetősége Mellékletek Nyilatkozatok: Tantestület Szülői Közösség Iskolaorvos 1

2 Az Intézmény pedagógiai értékeinek meghatározása Az intézmény csodálatosan szép környezetben, a II. kerületben, Hűvösvölgy szívében helyezkedik el. Ideális természeti adottságokkal rendelkezik a sajátos nevelési igényű, általános iskoláskorú tanulók neveléséhez-oktatásához. Az intézmény sajátos nevelési igényű, nyelvi képességeiben fejlesztésre szoruló, normál övezetbe eső intelligenciával rendelkező, általános iskolás-korú gyermekek oktatását-nevelését vállalja. Gyógypedagógiai általános iskolánkban elsősorban beszédfogyatékos, súlyos beszédsérült, illetve tanulási nehézségekkel küzdő 6-16 éves gyermekek nevelését, oktatását látjuk el. Intézményünk nappali ellátási formában, a tanév rendje szerint működik. A minőségpolitika alkotórészei egyrészt a munkatársak szakképzettsége (logopédusok, gyógypedagógusok, tanítók, szaktanárok, iskolapszichológus, gyógytestnevelő, gyógypedagógiai asszisztensek), másrészt az oktatás strukturálása. Az általános iskola évfolyamain alacsony csoportlétszámmal (5-13 fő), kiscsoportos- illetve egyéni logopédiai, pszichológiai, továbbá gyógytestnevelői segítséggel biztosítjuk a sajátos nevelési igényű gyermekek különleges bánásmódhoz való jogait. Az általános iskolai oktatás bevezető szakasza 3 év, melyben az első osztály követelményeit, - elsősorban az olvasás-írás-számolás tanulást/tanítást - a gyermekek képességeihez igazodva két tanévre ütemezzük. Ehhez az alapozó szakaszhoz szervesen kapcsolódik a második osztály. Oktatási szemléletünk gyógypedagógiai jellegű, a megfelelő módszerek kiválasztására, az elsajátításhoz szükséges időtartamra, a multimodális szemléltetésre, illetve az eszközhasználat biztosítására irányul. Nagy hangsúlyt helyezünk a differenciálásra, ez egyéni képességek figyelembevételére. A bevezető (1. osztály) és kezdő (2-4. osztály) szakaszban a nevelés-oktatás életkori sajátosságoknak megfelelően iskolaotthonos rendszerben történik, amely biztosítja a tanulók számára a tananyag elsajátításához szükséges időt, illetve tanulási kereteket. A felső tagozaton minden óra rituális ismétléssel kezdődik (pl. zöngés-zöngétlen párok, kötőszavak felsorolása, stb.). Színes szócsíkok, kártyák használatával segítjük a 2

3 tanultak rögzülését. Az új ismeretet cselekvésbe ágyazottan, az elsajátított ismeretekre építve vezetjük be. Fontos eleme az óráknak az ismétlés, visszakérdezés, tudatosítás és hozzácsatolás. Irodalom órákon a tanár az életrajzi adatok megtanulására fektet hangsúlyt, hiszen fel tudják használni ezeket a művek elemzésekor. Hosszú távú memória javítására szolgálnak a memoriterek, versek, versrészletek, szókártyák, illetve a különböző szemléltető eszközök (csoportmunka differenciálva). Nyelvtan órákon definíciók, fogalmak tudatosítása, a fogalom nevével való megmagyarázása, értelmezése zajlik. Foglalkoznak a kiejtés elvével, a teljes hasonulás elveivel. Jellemző a táblánál való elemzés-gyakoroltatás módszere, mert így a tanuló maga tanul a hibáiból, vagy a másik tanuló a táblánál elemző jó megoldásából. A matematika órákon a cél a tananyag megértése, differenciálása. A tanár szemléletes magyarázatokkal, szóhasználattal, szemléltetőeszközökkel, tevékenykedtetéssel, bemutató feladatokkal igyekszik érdekessé tenni a tananyagot a tanulók számára. A fizika órákon a logikus gondolkodási képesség fejlesztése, a szakszerű fizikai fogalmak pontos használata, a felelősségteljes eszközhasználat elsajátítása, a példamegoldás alapjainak ismerete, a jel és mértékegység rendszer ismerete, használata a cél. A történelem óra hangulatos, aktív, érzésekben gazdag tanóra, a szókincs és kifejezőkészség fejlesztéssel egybekötve. Felszabadultság és verbalitás jellemzi. A kémia órákon a tanár szem előtt tartja a gyerekek befogadó szintjét, ennek megfelelően állítja össze a követelmény szintet. Figyelembe veszi természetesen a tantárgyi követelmény alapszintjét. Valamint az óra figyelemfelkeltő, figyelem megtartó, játékos, sok eszközzel, érdekes kísérletekkel tűzdelt. A tanár célja a gyakorlati tudás átemelése az elmélet síkjára. A földrajz órák a felfedezéses-kutatásos tanítási-tanulási stratégiát, a földrajz játékos tanítását és tanulását alkalmazva, a modern pedagógiai felfogás szerint zajlanak azért érdemes tanulni, mert amit egy helyzetben, egy konkrét anyagon megtanulunk, azt képesek leszünk más helyzetben, más anyagon is alkalmazni. Ezeket, a stratégiákat alkalmazva, gondolkodásra készteti a gyerekeket, lehetőséget biztosít arra, hogy a meglévő tudás és az új helyzet találkozásából valami új, magasabb-rendű tudás szülessen. Az egyéni képességeket figyelembe véve, új módszereket alkalmazva a 3

4 képességfejlesztés érdekében, a differenciált oktatás lehetőségeit használva (csoportos-, és páros munkaforma), sok eszközhasználattal, szemléltetve, egy szórakoztató földrajztanítás tárul a gyerekek elé - jó hangulatban, felszabadultan. A beszédhibás ill. részképesség-zavarokkal küzdő gyermekek biológia oktatásában különösen fontos a szemléletesség. Elsődleges cél a különböző élettani folyamatok megértetése képek, ábrák segítségével. A következő állomás a tananyag elsődleges, ill. másodlagos rögzítése. A tanórákon többször, ismétlődően elhangoznak a megtanulandó szakkifejezések. Ezeket írásban is megfogalmazzuk, a táblaképen is megjelenik. A tananyag rögzüléséhez több ismétlésre, gyakorlásra, otthoni olvasásra is szükség van. A számonkérés szóban és írásban történik a gyermekek verbális nehézségeinek, képességeinek figyelembevételével. Intézményünkben a különleges bánásmódot nemcsak (re)habilitációs órák keretében, hanem tehetséggondozás formájában is biztosítjuk. A matematikai készségek területén jó képességű tanulók számára a matematika szakkört biztosítunk. Amennyiben a tanuló fejlődése ezen a területen lassú, a logopédiai foglalkozások keretében rendelkezésre áll a diszkalkulia prevenció, ill. diszkalkulia terápia is. Az idegennyelv-tanítás is speciális módszerekkel történik. A hangsúly főként a szóbeli nyelvtudásra helyeződik. Szó-kép memóriajátékkal, szótáblákkal, szintézisfeladatokkal dolgoznak a tanulók. Gyakran játszanak el egy-egy kommunikációs helyzetet. A tanulóknál rendszeresen alkalmazzuk a differenciálás módszerét: páros munkákat kapnak, kötetlen beszélgetést folytatnak egy-egy témáról. A tanulás több érzékszervi csatorna együttes bevonásával folyik. Rendszeres a folyamatos ismétlés. A különböző nyelvtani elemeket más színű krétával jelölik. Mnemotechnikai eszközöket használnak (pl. flashcards, rajzolás, kulcsszavak). A kiejtés-helyesírás több gyakorlást igényel. A felzárkóztatásra külön foglalkozásokon van lehetőség. A tehetséggondozás heti két alkalommal szakkör keretében valósul meg. Itt olyan helyzeteket gyakorolnak, amelyek egy-egy utazás alkalmával előfordulhatnak, illetve magasabb szintű nyelvi anyag is előkerülhet. Ezeken az órákon csak angolul beszélnek. Egyénileg internetes feladaton is dolgozhatnak a gyermekek. Az informatika oktatás célja a számítástechnika megismertetése, megkedveltetése, és hogy a tanév végére a tanulók készség szinten tudják használni a tanult programokat, melyekre későbbi tanulmányuk és a mindennapi munkájuk során szükségük lehet. (szövegszerkesztő, táblázatkezelő, prezentációkészítő). Nagy hangsúlyt helyezünk a 4

5 praktikus ismeretek elsajátítására, a társadalmi beilleszkedés és az önellátáshoz szükséges kompetenciák kialakítására. A testnevelés oktatás tekintetében a nagy- és finommotorikus mozgások javítása, a harmonikus mozgásformák kialakítása és az állóképesség javítása a legfőbb cél. A NAT kompetenciaterületeihez alkalmazkodva, igyekszünk megteremteni a mindennapos testnevelés ideális körülményeit. Jól felszerelt tornatermünkben, illetve a gyönyörű környezetben található sportudvaron minden adott a tanulók szervezett mozgásfoglalkozásainak biztosításához. Kiemelt szempontnak tartjuk, hogy a tanulók minél több, a szabályok ismerete és betartása mellett gyakorolt csapatjátékot elsajátítsanak. Felnőttkorban ezek határozzák majd meg a szabadidős tevékenységüket., továbbá erősíti kommunikációs és szociális képességeiket. A mozgásos foglalkozások során az oktató számos eszközt használ, illetve erőteljesen épít a tanulók belső motivációjára. A gyógytestnevelés - a testnevelés területén belül olyan önálló tantárgy, oktatásinevelési folyamat, ahol a testnevelés és sport eszközeivel, módszereinek felhasználásával nagy- és finommotorikás képességekben elmaradt tanulók, tantervbe foglalt differenciált képességfejlesztése folyik. A gyógytestnevelés alapvető követelménye, hogy biztosítsa a rászoruló tanulóknak mindazt, ami az egészséges fejlődésükhöz szükséges. Korrigáljon ott, ahol erre szükség van; erősítsen, ahol gyengeséget tapasztal; növelje a tanuló alkalmazkodóképességét; segítse, hogy az iskolában és az életben helyt tudjon állni. Az éves felmérésen az iskola összes tanulója átesik. A gyógypedagógiai asszisztensek nagy segítséget jelentenek a differenciált nevelés-oktatás folyamatában, az egészséges életmódra nevelésben, a tiszta, rendezett környezet igényének kialakításában, a különféle szabadidős tevékenységek lebonyolításában, szervezésében. A gyógypedagógusokkal közös nevelési célokat fogalmaznak meg és alkalmaznak az adott osztályban. Gyakran segítik a pedagógusokat egy-egy oktatóeszköz elkészítésében, a sokszor igen eszközigényes tanórák előkészítésében. Az intézmény külön figyelmet fordít a mentálhigiéne módszereinek alkalmazására, a tehetséggondozásra, illetve a többségi általános iskolák felé irányuló integrációra. Munkatársaink ez irányú továbbképzésekben vesznek részt, majd az ott elsajátított ismereteket alkalmazva a tanulók javára fordítják. 5

6 A beszédhibák kezelésére az alábbi logopédia terápiákat alkalmazzuk egyénre szabottan: Diszfázia: A beszéd nyelvi rendszerének felépítése, beszédhangok kialakítása, javítása. Pöszeség: Beszédhangok kialakítása, javítása. Orrhangzós beszéd: Az orrhangzós színezet csökkentése, a hiányzó hangok kialakítása, illetve a hibásan képzettek javítása. Dadogás: A megakadások időtartamának, gyakoriságának csökkentése. Görcsoldás, laza izomműködés, helyes beszédlégzés kialakítása. Elsősorban csoportos formában történik, pszichológussal együttműködve. Hadarás-beszédtechnika: A beszédfigyelem, helyes beszédlégzés kialakítása, gondolati rendezés gyakorlása. Szintén csoportos formában történik, pszichológussal együttműködve. Diszlexia-prevenció: Az olvasási nehézség kialakulásnak megelőzése az olvasáshoz szükséges képességek fejlesztésével. Diszlexia: Az olvasási készség, a szövegértés valamint az olvasás tempójának, technikájának javítása. Grafomotoros fejlesztés: Az íráshoz szükséges alapfunkciók, a helyes ceruzafogás kialakítása, kézügyesség fejlesztése. Diszgráfia: Az íráskép rendezése, a helyesírás kialakítására, megszilárdítására irányuló terápia. Diszkalkulia prevenció: A matematika tanulásához szükséges alapkészségek fejlesztése. Diszkalkulia: A számfogalom kialakítása, megszilárdítása, alapműveletek elsajátítása, gyakorlása. A pszichológiai szolgáltatás elsősorban a beszédproblémák hátterében meghúzódó pszichés zavarokra koncentrál. Egyéni (játékterápia, rajzterápia, feltáró, analitikus, kognitív, viselkedésterápiás, relaxációs) illetve csoportos kezelés (személyiségfejlesztő, relaxációs, szerepjáték) lehetséges a különböző pszichés problémáktól függően. Szülők részére egyéni konzultációk illetve szülőcsoport biztosított. A kollégák részvételével esetmegbeszélő csoport működik. 6

7 A szenzoros integrációs terápia a mozgáskoordinációs problémák kezelésére, valamint a figyelemzavarral küszködő gyermekek számára biztosított. A sajátos magatartási és tanulási zavarok hátterében olykor idegrendszeri organizációs zavarok állnak, amelyeket egy speciális, komplex (aktív és passzív mozgásokat átélő) terápiával kezelünk 10 éves korig. Itt a hétköznapitól eltérő, szokatlan játékos mozgások kreatív megtapasztalása örömforrás, amelyben a gyermek újratanulja a világot és önmagát. 7

8 AZ ISKOLA KÖRNYEZETE Földrajzi környezet Az intézmény Hűvösvölgyben, a városközponttól távol található, de jól megközelíthető tömegközlekedési eszközzel is. Tanulóink a Beszédvizsgáló Országos Szakértői és Rehabilitációs Bizottság és Gyógypedagógiai Szolgáltató Központ javaslata alapján nyernek felvételt. Az intézmény beiskolázási körzete Budapest. Tanulóinknak lehetőségük van arra, hogy a Palotás Gábor Általános Iskolában fejezzék be általános iskolai tanulmányaikat, vagy beszédállapotuk és a tanuláshoz szükséges részképességek megfelelő fejlettsége esetén tanulmányaikat a körzeti általános iskolában folytathassák. Szakmai környezet Intézményünk tevékenységét tekintve egyedülálló a fővárosban: más felmenő rendszerű, nyolc évfolyamos, tiszta profilú beszédjavító általános iskola a főváros területén nincs. A környező kerületekben több alternatív iskola található, néhány iskolában az első, második évfolyam tanulói számára biztosított kis létszámú osztályokban (korrekciós, felzárkóztató) a logopédiai nevelő-oktató munka, illetve az esetleges integráció. Elsősorban a már óvodás korban kiszűrt beszédfogyatékos és részképesség zavarral diagnosztizált tanulók beiskolázását látjuk el, de a férőhelyek függvényében - a többségi iskola magasabb évfolyamairól kiszűrt tanulók fogadására is nyitottak vagyunk. Feladatunk, hogy a többségi iskola követelményeit minden tanulónk teljesítse értelmi képességeinek, motiváltságának és képességeinek megfelelő szinten, legyen a megsegítés olyan fokú (fejlesztés, logopédia, gyógytestnevelés, Ayres terápia, habilitáció, rehabilitáció, számítógép használat), hogy tanulóink a későbbiekben a számukra megfelelő középfokú oktatási intézményekbe beiskolázást nyerjenek. Tünetmentessé vált tanulóink számára segítséget nyújtunk, hogy az iskolaváltáshoz szükséges ismeretanyagot pótolni tudják így támogatjuk az integrációt. 8

9 Az iskola meglévő kapcsolatrendszere Fenntartónk a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ a II. tankerülete (KIK ). Működtetőnk a Gyógypedagógiai Intézmények Gazdasági Szervezete Budapest, Róbert Károly körút Intézményünk több szakértői és rehabilitációs bizottsággal működik együtt a tanulók diagnosztizálása, felvétele és kontrollvizsgálata kapcsán, de elsősorban a Beszédvizsgáló Országos Szakértői és Rehabilitációs Bizottság a szakértői véleménye alapján nyerhetnek felvételt tanulóink. Munkakapcsolatunk a Bizottságokkal folyamatos, együttműködésünk szakmai kérdésekben hatékony. A tanulók egyéni fejlesztési tervei a bizottság szakértői javaslatán alapulnak. Intézményünk szakmai kapcsolatrendszere sokrétű és változatos. Szoros a kapcsolat az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Főiskolai Karral ezen belül leginkább a Logopédiai Tanszékkel. Figyelemmel kíséri és segíti munkánkat (intézménylátogatás, tapasztalatcsere, főiskolai hallgatók szakmai tanítási gyakorlata), illetve gyakorlati helyszínt biztosítunk a főiskola minden szakirányáról hozzánk érkező hallgatóknak. Tagjai vagyunk a Magyar Gyógypedagógusok Egyesületének, kollégáink rendszeresen részt vesznek a MaGyE konferenciáin. A kerületben működő pedagógiai szakszolgálattal kapcsolatunk jól működik. Tanulóink mozgás- és iskolapszichológiai ellátásában a szakszolgálat munkatársai magas színvonalon együttműködnek. A kerületi nevelési tanácsadókkal, és a családsegítő szolgálatokkal és a gyermekvédelem intézményeivel minden esetben sikeresen és hatékonyan működünk együtt, kapcsolatunk folyamatos. 9

10 Iskola egészségügyi szolgáltatás - a II. kerületi iskolaorvosi hálózat feladata. Intézményünkben védőnői tevékenység megfelelően ellátott, a tanulók egészségügyi dokumentációja és a programozott szűrések együttműködésükkel hatékony. A főváros területén működő logopédiai óvodákkal kapcsolattartásunk folyamatos. A beiskolázási időszak előtt lehetőséget teremtünk az óvodás gyermeket nevelő szülőknek intézményünk megismerésére, a személyes tapasztalatszerzésre. Pedagógiai programunkban az Apáczai kerettantervet adaptáltuk, az olvasás tanításánál Meixner-módszerrel dolgozunk. 10

11 NEVELÉSI PROGRAM 1. Az iskolában folyó nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai Pedagógiai alapelvek: A beszédfogyatékos tanulók fejlesztésében törekedni kell a pszichológiai és fiziológiai tényezők összhangjára, a személyiség és a beszédműködés kölcsönhatására, funkcionális összefüggésrendszerére. A fejlesztés legyen tudatos és tervszerű, melynek során a beszéd állapotának felmérésétől a terápiás terv meghatározásán át a tudatos módszerválasztáson túl a komplexitás és a folyamatkövetés is megvalósul. A módszerek megválasztásakor az életkor, beszédhiba típusának és súlyosságának, a beállítódás, az értelmi képesség, a pszichikai sajátosságok és a korrekció adott szakaszának figyelembevétele szükséges. A fejlesztésében meghatározó a sokoldalú percepciós fejlesztés, melynek során a kinesztéziás, a hallási, a látási, a beszédmozgási benyomások egymást erősítve fejlődnek. Fontos a transzferhatások tudatos kihasználása. Mivel a különböző beszédműveletek számos azonos, illetve közös elemből tevődnek össze, a fejlesztés a különböző átviteli megoldásokkal eredményesebbé tehető. A beszédfogyatékos tanulók nevelése, oktatása megköveteli az egyéni és csoportos foglalkozások változatos szervezeti kereteit. A súlyos beszédfogyatékos tanulók fejlesztése intenzív és folyamatos. A komplexitáson alapuló és folyamatdiagnózisra épülő tudatos, egyénre szabott tervezés. A fejlesztést a szülők támogató együttműködése segíti. A terápiában a minél gyorsabban automatizált jó beszédszint elérése érdekében- a tanulóval kommunikáló valamennyi felnőtt legyen partner. Olyan intézményért dolgozunk nap mint nap, amit alapvetően a gyerekek érdeke határoz meg. Munkánkat a partnerközpontú gondolkodás és az európai klasszikus értékrend követése jellemzi. 11

12 Szeretnénk elérni, hogy iskolánkban jól érezzék magukat a tanulók, a gyerekek szülei, a hozzánk látogató szakmai érdeklődők és a pedagógusok. Legyen iskolánk és környezete esztétikus, vonzó, ahol a tanulás és tanítás öröm. Törekszünk arra, hogy intézményünk hírnevét folyamatosan növeljük, magas színvonalú szakmai tevékenységünk, nevünk, minél szélesebb körben legyen ismert a fővárosban A nevelő-oktató munka céljai: A tantárgyi célokat a helyi tanterv tantárgyanként részletesen tartalmazza. A mindenkori beszédállapot és életkor figyelembe vételével az általános műveltség elsajátítása. A társadalmi beilleszkedés érdekében a tanulók szociális képességeinek, viselkedésének, magatartásának formálása, az elérhető célok megfogalmazása. Az ismeretek megszerzése érdekében alapvető képességek, kultúrtechnikák fejlesztése. Az önálló tanulás képességének fejlesztése, kialakítása, az egyéni képesség struktúrára támaszkodó tanulási technikák kialakítása és elsajátítása. Személyiségfejlesztés során nevelés az önállóságra, öntevékenységre, kreativitásra. A kitartó munkához való viszony kialakítása felelősségtudattal. A reális önkép, kellő önismeret megfogalmazása. Együttműködési készség kialakítása, önmaga és társai másságának felismerése, elfogadása, törekvés a fejlődésre, kompenzáló, korrigáló megoldások, gyakorlatok elsajátíttatása. Egészséges életmód igényének kialakítása, családi életmódra nevelés. 12

13 1.Személyi és tárgyi feltételek L O G O P É D I A I E L L Á T Á S 1.1. Az intézmény személyi és tárgyi feltételei adottak a beszédfogyatékos tanulók magas színvonalú logopédiai ellátásához. Az iskolában 5, jól felszerelt logopédiai foglalkoztató szoba található. Gondosan kiválasztott fejlesztési eszközökkel, tanulási segédletekkel, számítógéppel és számos játékos oktatóprogrammal rendelkezik valamennyi Intézményünkben logopédiai szakmai munkaközösség működik. Logopédus kollégáink az előírt végzettségen felül jellemzően sokféle egyéb szakirányú, akkreditált továbbképzéssel és szakképesítéssel is rendelkeznek. Tevékenységükkel segítik a tanulókat, szülőket, tanárokat. Képességeket fejlesztenek, amivel javítják a gyerekek iskolai teljesítményét. Cél a sajátos nevelési igényből eredő hátrány csökkentése. Minden logopédus egy logopédiai csoportnak a vezetője. A logopédus folyamatosan vezeti a munkanaplót, év végén statisztikát készít. A szakmai együttműködést és az egységes ellátást segítendő logopédiai munkaközösségbe szerveződnek. Az ellátás színvonalának emelése érdekében intézményen belül -lehetőség szerint- specializációt valósítanak meg a dadogás és diszkalkúlia terápiákban. Gondos figyelmet fordítanak a partnerekkel történő kapcsolattartásra. 2.A logopédus kompetenciái A logopédus a beszéd-, hang-, nyelv- és kommunikációs zavarban szenvedő gyermekek és felnőttek hátrányainak megelőzésére, vizsgálatára és felismerésére, más beszédkórképektől való elkülönítésére, az ezekből következő feladatok megállapítására, megtervezésére, a sérülés specifikus prevenciós, terápiás (habilitációs, rehabilitációs), fejlesztési, nevelési, oktatási tevékenység ellátására képesített szakember. (Dr. Salné Lengyel Mária szerk: Logopédia; Sulinova, Pilisborosjenő; o.) 13

14 3.Beszédfogyatékosság - beiskolázás - logopédiai ellátás meghatározása 3.1. Az iskola tanulóinak vezető tünete az ép intellektus melletti nyelvfejlő- dési zavar. Ehhez tünetegyüttesként társulhat az olvasás-írás-számolás problémája. A beszédfogyatékosság a gyógypedagógia központi fogalma, elsődlegesen organikus vagy pszichés eredetű, kiterjedt, súlyos és hosszan tartó egyéni nyelvi érintettség, amely egyben pedagógiai/logopédiai vonatkozású is, mert a megsegítés, a támogatás a nevelés-oktatás keretein belül is zajlik. Észlelhető a beszédfejlődés kiterjedt és tartós elmaradásában, a beszédfolyamatosság, a beszéd és hangképzés sérüléseiben, valamint az olvasás-írás elsajátításának/alkalmazásának akadályozottságában (Fehérné Kovács Zsuzsanna A beszédzavarok logopédiai rehabilitációjáról, avagy milyen is a beszédfogyatékosok rehabilitációja? Fejlesztő Pedagógia 1: 40.) A beszédfogyatékos gyermek a kiemelt figyelmet igénylő gyermek, tanuló körén belül sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló. (2011. évi CXC. törvény a köznevelésről (a továbbiakban Nkt.) ) Fejlesztési igényéből adódóan speciális feltételek biztosítása melletti logopédiai szakellátást igényel A tanulók a Beszédvizsgáló Országos Szakértői és Rehabilitációs Bizottság szakvéleménye alapján megállapított beszédfogyatékosság és intézményi javaslat alapján kerülnek az iskolába, ezen belül a logopédiai ellátásba. A tanulói jogviszony átvétellel - tanév közben is megkezdhető. Szerencsés azonban, ha a gyermek nehézségei minél előbb diagnosztizálásra kerülnek és a szükségleteinek megfelelő ellátásban részesül, mert az iskolai kudarcnak kitett tanulóknál sok esetben nem kívánt pszichés tünetek jelennek meg pl.: érzelmi labilitás, szorongás, hiperaktivitás, önbizalomhiány, ami negatív magatartási megnyilvánulásokat is okozhat Az Nkt. 18. (2) bekezdés e) pontja szerinti logopédiai ellátás feladata a beszédindítás, a hang- beszéd- és nyelvfejlődési elmaradás, a beszédhibák és a nyelvi-kommunikációs zavarok javítása, a diszlexia, a diszortográfia, a diszgráfia, a diszkalkulia kialakulásának megelőzése a beszéd technikai és tartalmi fejlesztését szolgáló logopédiai terápiás foglalkozáson. 14

15 (15/2013. (II.26.) EMMI rendelet 25. (1)) 4.Logopédiai óratípusok A fent megjelölt feladat a munkanaplóban megjelölt óratípusokon belül valósul meg: Dadogás Hadarás Afázia Megkésett, akadályozott beszédfejlődés Pöszeség Orrhangzósság Diszlexia, diszgráfia Diszkalkúlia Diszfázia Grafomotoros zavar Diszfónia Enyhe hallássérülés Egyéb Halmozottan beszédsérült tanuló az a gyermek, akinél kettőnél több beszédkórkép egyidejű megléte állapítható meg és az Egyéb besoroláshoz tartozik. 5. A logopédiai fejlesztés megszervezése A logopédiai terápiát a Beszédvizsgáló Országos Szakértői és Rehabilitációs Bizottság szakvéleménye alapján kezdjük el. A szakértői vélemények feldolgozását követően megkezdődik az ellátás megszervezése, a tanulók beosztásra kerülnek logopédiai csoportokba. A logopédus mérlegelése alapján egyéni vagy kiscsoportos ellátásban részesülnek, amit a tanulók fogyatékosságának súlyossága határoz meg. A fejlesztés gyakoriságára a Szakértői Bizottság javaslatot tesz, amit a logopédus irányadónak tart és a szükséges személyi és tárgyi feltételek teljesülése esetén megvalósít. Két felülvizsgálat közötti időszakban a gyermek teljesítményében tapasztalható változásokat a logopédus értékeli és a továbbiakban annak megfelelően jár el. 15

16 Intenzív ellátás a heti 3-szor percet kitevő foglalkozás. A logopédiai terápia minimális időkerete heti két alkalom, időtartamát mely legfeljebb negyvenöt perc lehet a gyermek életkoráról és problémájától függően a logopédus határozza meg. (15/2013. (II.26.) EMMI rendelet 25. (8)). A foglalkozások időbeosztása illeszkedik az intézmény csengetési és nyitvatartási rendjéhez. Megtartásukra 8:15 16:00 óra között nyílik lehetőség. A ciklizált vizsgálat megvalósulása érdekében félévkor az iskolai logopédusok logopédiai-pedagógiai, év végén gyógypedagógiai-pszichológiai és logopédiaipedagógiai vizsgálatokat végeznek minden évfolyamon. Rendszere házon belül került kidolgozásra valamennyi évfolyamra. Kézikönyv formában dokumentált. Ez biztosítja az egységes értékelési rendszert és a folytonosságot. A belső félévi és év végi logopédiai-pszichológia vizsgálatok folyamatdiagnózis felállítását teszik lehetővé. A folyamatdiagnózis a terápia tervezésének alapjául szolgál. A logopédiai vizsgálatok mellett az iskola pszichológusa által felvett vizsgálatok is kiértékelésre és szövegezésre kerülnek. Év végén együttes formában, mint Logopédiaipszichológiai értesítő kerül kiadásra a szülőknek, iskolai pedagógusoknak, illetve egy példány bekerül a gyermek logopédiai anyagába. Szakértői felülvizsgálat: A tanulók a törvényben előírtaknak megfelelően 3 évente a Beszédvizsgáló Országos Szakértői és Rehabilitációs Bizottság által végzett kontrollvizsgálaton vesznek részt. 6. Az iskolában gyakran alkalmazott vizsgálati eljárások: Artikuláció/beszédzavar vizsgálata Beszédkészség vizsgálata PPL nyelvi fejlettséget vizsgáló teszt LAPP aktív szókincs vizsgáló teszt Prefer utánmondás vizsgálata GMP beszédészlelési és beszédmegértési vizsgálat Meixner-féle olvasólapok Szövegek diktálásra Nyelvi-helyesírási felmérőlapok 16

17 Dékány J. - Juhász Á.-féle diszkalkúlia- vizsgálat Goodenough-féle emberalak-ábrázolás vizsgálata Frostig vizuális percepciót vizsgáló eljárás Bender-B vizuo-motoros koordináció vizsgálata Rajzvizsgálat TOKEN beszédmegértési teszt. 7. Adható minősítések A tanuló minősítést kap a munkanaplóban is félévkor és év végén, melyek a következők lehetnek: Tünetmentes Lényegesen javult Részben javult Keveset javult Nem javult 8. A logopédiai fejlesztés alapelvei A beszédhibák javításában, illetve a beszéd rendellenességeinek korrekciójában az alkalmazott módszereknek, eljárásoknak minden esetben-összhangban kell lenniük a beszédjavítás alapelveivel. A beszédhibás/beszédfogyatékos gyermek/tanuló fejlesztésében törekedni kell a pszichológiai és fiziológiai tényezők összhangjára, a személyiség és a beszédműködés kölcsönhatására, funkcionális összefüggésrendszerére. A fejlesztés tudatos és tervszerű legyen. A beszéd állapotának felmérésétől, a diagnózis és prognózis felállításától a terápiás terv megválasztásán át a módszerek/eljárások kiválasztásáig, majd a folyamatba épített mérési, értékelési metódusok alkalmazásában is a tudatosság és a tervszerűség domináljon. A módszerek célszerű megválasztásának elve megköveteli a logopédiai gyakorlatban az életkor, a pszichikai sajátosságok, az értelmi képesség, a beszédhiba típusának és súlyosságának, a terápia adott szakaszának figyelembevételét. A terápia során figyelembe kell venni a beszédfejlődés szakaszait. 17

18 Tudni kell, hogy az adott gyermeknél/tanulónál hogyan érvényesülnek, és miben jelentkeznek a beszédfejlődési szakaszokon belül az egyéni sajátosságok, amelyek messzemenően befolyásolhatják a módszerek megválasztását. A logopédiai fejlesztő munkában meghatározó a sokoldalú percepciós fejlesztés. A kinesztéziás, a hallási, a látási és a beszédmozgási benyomások egymást erősítve fejlődnek. A beszédjavító munka fontos elve a transzferhatások tudatos kihasználása. A különböző beszédműveletek számos azonos elemből épülnek fel, ezért az átviteli megoldások alkalmazása eredményesebbé teszi a fejlesztést. A beszédhibás tanuló fejlesztése legyen folyamatos, intenzitása pedig a beszédhiba típusának és súlyosságának függvénye. (Dr. Salné Lengyel Mária szerk: Logopédia; Sulinova, Pilisborosjenő; o.) A komplex logopédiai terápia jól bevált gyakorlat a Palotás Gábor Általános Iskolában, melynek keretében hatékonyan valósul meg a minél többoldalú fejlesztés, a kis lépésekben történő haladás, az egyéni tempó, a folyamatos ismétlés, az ismeretek nagyobb egységbe helyezése. A beszédfogyatékosság gyakran okoz nehézséget a társas kapcsolatokban, a beilleszkedésben, a szocializációs és önérvényesítő képességekben. Ezért nem hagyható figyelmen kívül a logopédiai terápia során az egészséges énkép, a pozitív és reális önértékelés a harmonikus személyiség kialakulásának segítése. 9. Kiemelt logopédiai fejlesztési területek Taktilis, auditív, vizuális figyelem észlelés emlékezet fejlesztése; az ingerek összekapcsolása Beszédkészség fejlesztése: aktív passzív szókincs fejlesztése; a helyes grammatikai rendszer kiépítése; artikuláció tisztítása - a helyes ejtés, hangképzés kialakítása Ritmusérzék fejlesztése 18

19 Mozgás beszéd összerendezése Helyes beszédlégzés kialakítása Testséma kialakítása Hallási differenciálás Szerialitás fejlesztése Téri irányok fejlesztése saját testen, térben, síkban Szótagolás fejlesztése Fonématudatosság kialakítása Beszédészlelés és beszédmegértés fejlesztése Grafomotoros vizuomotoros koordináció artikulációs mozgások fejlesztése Betűfelismerés biztonságának kialakítása Betűk differenciálása Olvasástechnika fejlesztése Hangsúlyozó olvasás kialakítása Értő olvasás segítése Számolási készség kialakítása Helyesírás javítása Figyelem emlékezet gondolkodás fejlesztése 10. Kapcsolattartás formái és színterei: A logopédusok egymás között, valamint az iskolapszichológussal, mozgásterapeutával, a fejlesztő pedagógussal és a gyógytestnevelővel team-munkában dolgoznak, egymás munkáját kölcsönösen segítik. A szülőknek év elején írásban tájékoztatást adnak gyermekük logopédiai órarendjéről, a szükséges felszerelésről. Heti egy alkalommal tanácsadó órával állnak a szülők rendelkezésére. Ezen felül a tanévben két fogadóórát tartanak, aminek az időpontját egy héttel korábban közreadják. Szükség esetén részt vesznek az osztályok szülői értekezletén. A szülők segítő együttműködése nélkülözhetetlen a gyermek állapotának minél előbbi javulásához. Hiánya hátráltatja a tanuló fejlődésének ütemét. 19

20 Az iskola pedagógusaival a mindennapi személyes találkozás lehetőségén túl esetmegbeszélésen, osztályozó értekezleten egyeztetnek a tanulók fejlődéséről, problémáiról. Igyekeznek megismerkedni más logopédiai munkaközösségek jó gyakorlatával, látogatják a meghirdetett szakmai összejöveteleket, konferenciákat. Eleget tesznek a hét évente esedékes 120 órás akkreditált továbbképzési kötelezettségüknek. Éves munkájukról a munkaközösség-vezető félévkor és év végén részletes beszámolót készít a Munkaterv és az adatközlési kötelezettség szempontjainak figyelembevételével. 11. A logopédia interdiszciplináris rendszerében leggyakrabban alkalmazott kiegészítő vizsgálatok és azok indokoltsága A beszédfogyatékosság az esetek többségében olyan organikus okokra vezethető vissza (Dr. Palotás), mely orvosilag nem mindig mutatható ki, de funkcionális tünetegyüttesben, részfunkciózavarokban, -gyengeségekben is megnyilvánulhat. A diagnózis felállításához minden esetben a szakemberek együttes konzultációja, véleményalkotása szükséges (gyógypedagógus-logopédus, pszichológus, szakorvos). (Dr. Salné Lengyel Mária szerk: Logopédia; Sulinova, Pilisborosjenő; o.) Audológiai vizsgálatokkal a hallásállapot tisztázása (pl. nem beszél, súlyosabb hangképzési zavarok, diszfázia, orrhangzós beszéd stb.) Fül-orr-gégészeti, phoniátriai vizsgálat a beszédszervek, hangszín eltérő megnyilvánulásánál, beszédészlelés és beszédmegértés zavaránál az orrmandula állapotának felmérése (adenotómia elvégzése szükséges-e?) Szemészet: elsősorban a vizuomotoros koordináció zavaránál vagy keresztezett dominancia tüneteinél célszerű a térlátás, látótér vizsgálata (Pola-teszt) Neurológia: megkésett/akadályozott beszédfejlődésnél, súlyosabb beszédfogyatékosság/ szenzo-motoros diszfáziásoknál az orvosi-neurológiai háttér 20

PALOTÁS GÁBOR ÁLTALÁNOS ISKOLA

PALOTÁS GÁBOR ÁLTALÁNOS ISKOLA Tartalomjegyzék AZ ISKOLA KÖRNYEZETE NEVELÉSI PROGRAM 1. Az iskolában folyó nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai. 1.1. Pedagógiai alapelvek 1.2. A nevelő-oktató

Részletesebben

A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI

A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI 1. A tanulókat az iskola életéről, az iskolai munkatervről, illetve az aktuális feladatokról az iskola igazgatója, a diákönkormányzat felelős

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI PROGRAM ÁTDOLGOZÁSA. Törvényi háttér:

A PEDAGÓGIAI PROGRAM ÁTDOLGOZÁSA. Törvényi háttér: A PEDAGÓGIAI PROGRAM Törvényi háttér: ÁTDOLGOZÁSA 2011. évi CXC törvény a köznevelésről 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja Tartalomjegyzék Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja I. Előszó a felülvizsgált Pedagógiai programhoz...3 II. Bevezetés...4 1. Az intézmény múltja...8 1.1. A mérki iskola

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... I. BEVEZETŐ... II. NEVELÉSI PROGRAM...

A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... I. BEVEZETŐ... II. NEVELÉSI PROGRAM... Tartalomjegyzék A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM I. BEVEZETŐ... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM II. NEVELÉSI PROGRAM... HIBA! A KÖNYVJELZŐ

Részletesebben

TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam

TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam A tanulás tanításának elsődleges célja, hogy az egyéni képességek, készségek figyelembe vételével és fejlesztésével képessé tegyük tanítványainkat a 21. században elvárható

Részletesebben

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék I. FEJEZET: AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA... 1. 1. Anyagi és személyi feltételek... 1. 2. Küldetésnyilatkozat... 2. 3. A pedagógiai program jogszabályi háttere... 3. 4. Az iskola hivatalos adatai...

Részletesebben

Gyarmati Dezső Sport Általános Iskola. Tanulásmódszertan HELYI TANTERV 5-6. OSZTÁLY

Gyarmati Dezső Sport Általános Iskola. Tanulásmódszertan HELYI TANTERV 5-6. OSZTÁLY Gyarmati Dezső Sport Általános Iskola Tanulásmódszertan HELYI TANTERV 5-6. OSZTÁLY KÉSZÍTETTE: Molnárné Kiss Éva MISKOLC 2015 Összesített óraterv A, Évfolyam 5. 6. 7. 8. Heti 1 0,5 óraszám Összóraszám

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A GUBODY FERENC SZAKKÉPZŐ ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA (2700 Cegléd, Alkotmány utca 7-9.) OM száma: 201038 CEGLÉD 2015 Tartalomjegyzék A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... 7 NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... 7 I.

Részletesebben

A nevelés-oktatás tervezése I.

A nevelés-oktatás tervezése I. A nevelés-oktatás tervezése I. Pedagógia I. Neveléselméleti és didaktikai alapok NBÁA-003 Hunyady Györgyné M. Nádasi Mária (2004): Pedagógiai tervezés. Pécs, Comenius Bt. Kotschy Beáta (2003): Az iskolai

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógus azonosító száma 1. 79849671990 főiskola 2. 78216931335 főiskola

Részletesebben

A tankerületi szakértői bizottsági tevékenység és a nevelési tanácsadás

A tankerületi szakértői bizottsági tevékenység és a nevelési tanácsadás A tankerületi szakértői bizottsági tevékenység és a nevelési tanácsadás Kiemelt figyelmet igénylő gyermek, tanuló: - különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló, - a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

II. 4. A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ TANULÓKRA OKTATÁSÁRA-NEVELÉSÉRE VONATKOZÓ KÜLÖN SZABÁLYOZÁSOK

II. 4. A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ TANULÓKRA OKTATÁSÁRA-NEVELÉSÉRE VONATKOZÓ KÜLÖN SZABÁLYOZÁSOK II.4.1. A sajátos nevelési igényhez igazodó feladatok szervezése Intézményünk a feladatok megszervezését a részben kötelező és nem kötelező órák szervezésével látja el, amelyeken a felzárkóztatás, képességkibontakoztatás

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI MUNKA ELLENŐRZÉSI TERVE IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. szakmai h.. admin.h.

A PEDAGÓGIAI MUNKA ELLENŐRZÉSI TERVE IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. szakmai h.. admin.h. Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Általános iskola intézményegység 1-8. évfolyam ELLENŐRZÉSI TERVE 2010/2011. tanév Az intézményen belül folyó munka eredményeinek

Részletesebben

FELKÉSZÜLÉS A 2013/2014. TANÉVRE 2. A kötelező és tervezhető órakeret kérdései

FELKÉSZÜLÉS A 2013/2014. TANÉVRE 2. A kötelező és tervezhető órakeret kérdései FELKÉSZÜLÉS A 2013/2014. TANÉVRE 2. A kötelező és tervezhető órakeret kérdései Készítette: Kozák András köznevelési szakértő Tanulói terhelhetőségi küszöbszám Az egyes évfolyamokra a kerettantervben megállapított

Részletesebben

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése Eredmény rögzítésének dátuma: 2016.04.20. Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése 1. Pedagógiai módszertani felkészültség 100.00% Változatos munkaformákat alkalmaz. Tanítványait önálló gondolkodásra,

Részletesebben

Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére

Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére Szilvási Nevelési-Oktatási Központ Szilvási Általános Iskola A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi

Részletesebben

Kossuth Zsuzsanna Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

Kossuth Zsuzsanna Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2013/2014. tanév Ssz. Végzettség Tanított tantárgyak 1. 2. 3. szakvizsgázott

Részletesebben

Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai. MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS

Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai. MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS SNI tanuló ellátása Osztályfőnök Osztályban tanító pedagógusok Gyógypedagógus

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA. A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA. A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról rendelet alapján az alábbi adatokat tesszük közzé. Intézmény neve: Jászboldogházi

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2014/2015. tanév 1. 2. 3. 4. 5. 6. szakvizsgázott szakos, általános

Részletesebben

Köszöntjük vendégeinket!

Köszöntjük vendégeinket! Köszöntjük vendégeinket! Szakmai nap az integráció jegyében Mohács, 2013. október 24 TÁMOP 3.1.6-11/2 2011-003 Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól! A sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók együttnevelésének

Részletesebben

Logopédiai tevékenység a Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálatban

Logopédiai tevékenység a Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálatban MLSZSZ Konferencia, 213.nov.16. Logopédiai tevékenység a Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálatban Mosányi Emőke megbízott főigazgató Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat JOGSZABÁLYOK 211. évi CXC. tv. a nemzeti

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Sorszám Pedagógus azonosító száma 1. 79849671990 főiskola 2. 78216931335

Részletesebben

IV. AZ ISKOLAI BESZÁMOLTATÁS, AZ ISMERETEK SZÁMONKÉRÉSÉNEK KÖVETELMÉNYEI ÉS FORMÁI

IV. AZ ISKOLAI BESZÁMOLTATÁS, AZ ISMERETEK SZÁMONKÉRÉSÉNEK KÖVETELMÉNYEI ÉS FORMÁI IV. AZ ISKOLAI BESZÁMOLTATÁS, AZ ISMERETEK SZÁMONKÉRÉSÉNEK KÖVETELMÉNYEI ÉS FORMÁI IV/1. Az általános iskolai oktatásban és a sajátos nevelési igényű tanulók oktatásában a kerettanterv szerint oktatott

Részletesebben

Tóvárosi Általános Iskola

Tóvárosi Általános Iskola Tóvárosi Általános Iskola 2009/2010-es tanév munkaterve A tantestület 2009. augusztus 31-én tartott értekezletén elfogadta. Pokrovenszki László igazgató 2009/2010-es tanév rendje A tanév 2009. szeptember

Részletesebben

BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015.

BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség

Részletesebben

A beszéd- és kommunikációs készség felmérése és fontosabb rehabilitációs eljárások. Vég Babara Dr. Vekerdy-Nagy Zsuzsanna

A beszéd- és kommunikációs készség felmérése és fontosabb rehabilitációs eljárások. Vég Babara Dr. Vekerdy-Nagy Zsuzsanna A beszéd- és kommunikációs készség felmérése és fontosabb rehabilitációs eljárások Vég Babara Dr. Vekerdy-Nagy Zsuzsanna FÜGGETLEN ÉLET (önmegvalósítás, önrendelkezés, önállóság) mobilitás kommunikáció

Részletesebben

A sajátos nevelési igényű tanulók integrált oktatásának munkaterve a 2015/ 2016 os tanévre

A sajátos nevelési igényű tanulók integrált oktatásának munkaterve a 2015/ 2016 os tanévre A sajátos nevelési igényű tanulók integrált oktatásának munkaterve a 2015/ 2016 os tanévre A sajátos nevelési igényt a megyei szakértői bizottság szakvéleményben állapítja meg. Az Intézményben integráltan

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE JUHÁSZ GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 2600 Vác Báthori u. 17-19 KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE A 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet és a 32/2008 (XI.24.) OKM rendelet alapján JUHÁSZ

Részletesebben

A Szerencsi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Óvoda és Bölcsőde különös közzétételi listája

A Szerencsi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Óvoda és Bölcsőde különös közzétételi listája A Szerencsi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Óvoda és Bölcsőde különös közzétételi listája Az iskola pedagógusainak végzettsége, szakképzettsége: Sorszám végzettség Tantárgyfelosztás

Részletesebben

A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Az intézményben a szakos ellátottság teljes körű. A Nemzeti alaptanterv műveltségterületeinek és

Részletesebben

Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév

Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév Személyi feltételek Pedagógus-munkakörben Sorszám A pedagógus végzettsége, szakképzettsége 1. Magyar-orosz-német szakos tanár Szakvizsgázott pedagógus: közoktatási

Részletesebben

Elérhető pedagógiai szolgáltatások a Szolnok városi Óvodákban Bemutatkozik az EGYSÉGES PEDAGÓGIAI

Elérhető pedagógiai szolgáltatások a Szolnok városi Óvodákban Bemutatkozik az EGYSÉGES PEDAGÓGIAI Elérhető pedagógiai szolgáltatások a Szolnok városi Óvodákban Bemutatkozik az EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT Kovácsné Bögödi Beáta 2011. 02.28. EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT Szolnok Városi Óvodák

Részletesebben

Egész napos iskola szervezésekor figyelembe kell venni az alábbi szabályozást.

Egész napos iskola szervezésekor figyelembe kell venni az alábbi szabályozást. Egész napos iskola szervezésekor figyelembe kell venni az alábbi szabályozást. Köznevelési törvény 27. (1) Az iskolában a nevelés-oktatást ha e törvény másképp nem rendelkezik a nappali oktatás munkarendje

Részletesebben

Közzétételi lista 2014/2015

Közzétételi lista 2014/2015 Közzétételi lista 2014/2015 10. számú melléklet a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelethez 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához VÉGZETTSÉG

Részletesebben

Helyi tanterv MELLÉKLET. Intézményünk helyi tantervének jogszabályi keretei:

Helyi tanterv MELLÉKLET. Intézményünk helyi tantervének jogszabályi keretei: Intézményünk helyi tantervének jogszabályi keretei: Helyi tanterv MELLÉKLET - 2011.évi CXC törvény nemzeti köznevelésről 6. számú Melléklete - 110/2012.(VI.4.) Kormányrendelet a Nemzeti Alaptanterv kiadásáról,

Részletesebben

A pedagógusok iskolai végzettsége, szakképzettsége és továbbképzései

A pedagógusok iskolai végzettsége, szakképzettsége és továbbképzései A pedagógusok iskolai végzettsége, szakképzettsége és továbbképzései SÁRBOGÁRDI MÉSZÖLY GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLA Sorszám: Tanított tantárgy: Végzettség: Továbbképzés: 1 tanító, rajz tanító, rajz szak 2 angol

Részletesebben

Iskolapszichológusi feladatkörök és alkalmazási feltételek - a változó törvényi szabályozás tanulságai

Iskolapszichológusi feladatkörök és alkalmazási feltételek - a változó törvényi szabályozás tanulságai Iskolapszichológusi feladatkörök és alkalmazási feltételek - a változó törvényi szabályozás tanulságai Előadók: N. Kollár Katalin, Tamás Márta 2012. április 24. Milyen törvények és rendeletek vonatkoznak

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista i Általános Iskola A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2013/2014. tanév Pedagógus végzettsége Pedagógus szakképzettsége

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2011/2012. tanév Ssz. Végzettség 1. 2. szakvizsgázott oligofrénpedagógia,

Részletesebben

Különös közzétételi lista 2014.09.01.

Különös közzétételi lista 2014.09.01. Különös közzétételi lista 2014.09.01. 1., A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége Osztály Tantárgy Tanítja Végzettsége Szakképesítése Óvoda Óvodai csoportfoglalkozások Óvoda (Autista) Összevont

Részletesebben

4. Az egyes évfolyamokon tanított tantárgyak, kötelező és választható tanórai foglalkozások,

4. Az egyes évfolyamokon tanított tantárgyak, kötelező és választható tanórai foglalkozások, 4. Az egyes évfolyamokon tanított tantárgyak, kötelező és választható tanórai foglalkozások, ezek óraszámai 4.1 A műveltségterületek és tantárgyak viszonya: Műveltségi területek / Tantárgyak 1-4. 5. 6.

Részletesebben

Évfolyam 5. 6. Óraszám 1 0,5

Évfolyam 5. 6. Óraszám 1 0,5 TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam Évfolyam 5. 6. Óraszám 1 0,5 A tanulás tanításának elsődleges célja, hogy az egyéni képességek, készségek figyelembe vételével és fejlesztésével képessé tegyük tanítványainkat

Részletesebben

Gyakornoki szabályzat

Gyakornoki szabályzat A Budapest XIX. kerület Gábor Áron Általános Iskola Gyakornoki szabályzat 2007 Célja: az intézményben gyakornoki időt teljesítő pedagógus, valamint segítői feladatainak, hatásköreinek és juttatásának szabályozása

Részletesebben

Közzétételi lista. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége.

Közzétételi lista. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége. Közzétételi lista A 11/1994. (VI. 8.). MKM rendelet 8 (6) bekezdése kötelezi az intézményeket arra, hogy szülőket tájékoztassák az eredményességükről, felkészültségükről, a személyi feltételeihez kapcsolódó

Részletesebben

Szakmai tevékenységünk az elmúlt egy hónapban feladatellátási területenként

Szakmai tevékenységünk az elmúlt egy hónapban feladatellátási területenként Beszámoló a Református Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Debreceni Tagintézményének Hajdúnánási Óvodában 2015 januárjában végzett munkájáról Tartalom Rövid bemutatkozás... 3 A Hajdúnánási

Részletesebben

Különös közzétételi lista:

Különös közzétételi lista: Különös közzétételi lista: 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. Nevelő oktató munkát segítők száma, szakképzettsége 3. Iskolai

Részletesebben

2011/2012-es tanév rendje

2011/2012-es tanév rendje 2011/2012-es tanév rendje A tanév 2011. szeptember 1-jétől (csütörtök) 2012. június 15-ig (péntek) tart. Az első félév: 2012. január 13-ig (péntek) tart. 2012. január 20-ig (péntek) értesítés az I. félévben

Részletesebben

Gyakornoki felkészítés programja

Gyakornoki felkészítés programja Gyakornoki felkészítés programja Intézmény: A program érvényessége: Készítette: Jóváhagyta: Bedőné Fatér Tímea mentor Készült a gyakornok pedagógussal egyeztetve.. gyakornok Különleges körülmény, melyhez

Részletesebben

Az értékelés rendszere

Az értékelés rendszere Az értékelés rendszere Terület, szempont Információforrás Indikátorok Súlyozás. Adminisztráció Elvégzi a pedagógiai tevékenységéhez kapcsolódó ügyviteli tevékenységet. Haladási és értékelő napló vezetése;

Részletesebben

BMPSZ Pécsi Tagintézmény Apáczai körtér 1. Meszéna Tamásné

BMPSZ Pécsi Tagintézmény Apáczai körtér 1. Meszéna Tamásné BMPSZ Pécsi Tagintézmény Apáczai körtér 1. Meszéna Tamásné Gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés, oktatás és gondozás Feladata: Komplex koragyermekkori intervenció és prevenció, tanácsadás, a társas,

Részletesebben

A kormány 229/2012. (VIII.28) Korm. r. 23. (1) és (3) bekezdése alapján

A kormány 229/2012. (VIII.28) Korm. r. 23. (1) és (3) bekezdése alapján KÖZZÉTÉTELI LISTA A kormány 229/2012. (VIII.28) Korm. r. 23. (1) és (3) bekezdése alapján 1. Felvételi lehetőségekről szóló tájékoztató 2. Beiratkozás ideje, a fenntartó által engedélyezett osztályok száma

Részletesebben

Helyzetelemzés. Elengedhetetlené vált a pedagógusok szemléletváltása. gondolkodás és gyakorlat átalakítására és módosítására törekszik.

Helyzetelemzés. Elengedhetetlené vált a pedagógusok szemléletváltása. gondolkodás és gyakorlat átalakítására és módosítására törekszik. 2008/2009. tanév Helyzetelemzés A 2004/2005-ös tanévvel kezdődően működik iskolánkban az integrációs rendszer, s ennek részeként követelmény lett a módszertani ismeretek frissítése, újítása és bővítése.

Részletesebben

Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás

Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás 1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás 1. Tanító Közoktatás vezetői szak Közoktatási

Részletesebben

Közzétételi lista. 2014/15-ös tanév. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztáshoz

Közzétételi lista. 2014/15-ös tanév. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztáshoz Közzétételi lista 2014/15-ös tanév Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről, személyi feltételeihez (személyes adatokat nem sértve) kapcsolódó információkról a szülőket tájékoztatni szükséges,

Részletesebben

KUDARC AZ ISKOLÁBAN Óvoda-iskola átmenet

KUDARC AZ ISKOLÁBAN Óvoda-iskola átmenet KUDARC AZ ISKOLÁBAN Óvoda-iskola átmenet Szász Endre Általános Iskola és AMI Schmidt Márta gyógypedagógus martaschmidt67@gmail.com 2015. május 7. - Ha van négy barackod, és adok még egyet, hány barackod

Részletesebben

IPR AKCIÓTERV. IPR alkalmazása tanév. Bárna, szeptember 1. Bárnai Általános Iskola 3126 Bárna, Petőfi út 15. Iksz: 149/130/2015.

IPR AKCIÓTERV. IPR alkalmazása tanév. Bárna, szeptember 1. Bárnai Általános Iskola 3126 Bárna, Petőfi út 15. Iksz: 149/130/2015. Bárnai Általános Iskola 3126 Bárna, Petőfi út 15. Iksz: 149/130/2015. Tárgy : Megrendelés IPR AKCIÓTERV 2015-2016. tanév IPR alkalmazása Bárna, 2015. szeptember 1. I.Helyzetelemzés Gyermekek/tanulók és

Részletesebben

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR gyakorlatunk: A 2003/2004-es tanévtől foglalkozunk tudatosan a HH és a HHH gyerekek fejlesztésével. Az intézményi dokumentumaink tartalmazzák az IPR elemeit. A napi

Részletesebben

Mosolyt az arcokra! Tanoda

Mosolyt az arcokra! Tanoda Mosolyt az arcokra! Tanoda NEVELÉSI-OKTATÁSI PROGRAM Készült: 2013. augusztus 08. Készítette: Nagy Anikó szakmai vezető I. Alapelvek 1 I.1. Tanodai célok megfogalmazása A Tanoda biztosítja minden gyermek

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról rendelet alapján az alábbi adatokat tesszük közzé. Intézmény neve: Rábatamási Móra

Részletesebben

K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK:

K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről,

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló rendelet alapján az alábbi adatokat tesszük közzé. Intézmény neve: Besnyői Arany

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A GUBODY FERENC SZAKKÉPZŐ ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA (2700 Cegléd, Alkotmány utca 7-9.) OM száma: 201038 CEGLÉD 2016 Tartalomjegyzék A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... 7 NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... 7 I.

Részletesebben

SZENT ISTVÁN KÖRÚTI ÁLTALÁNOS ISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KÉSZSÉGFEJLESZTŐ ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

SZENT ISTVÁN KÖRÚTI ÁLTALÁNOS ISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KÉSZSÉGFEJLESZTŐ ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA SZENT ISTVÁN KÖRÚTI ÁLTALÁNOS ISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KÉSZSÉGFEJLESZTŐ ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA Jászberény 2016 Érvényes: 2016/2017. tanév Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények

Részletesebben

NAGYVÁZSONYI KINIZSI PÁL NÉMET NEMZETISÉGI NYELVOKTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA 8291 Nagyvázsony, Iskola u. 1. 2013/2014-es tanév KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

NAGYVÁZSONYI KINIZSI PÁL NÉMET NEMZETISÉGI NYELVOKTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA 8291 Nagyvázsony, Iskola u. 1. 2013/2014-es tanév KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NAGYVÁZSONYI KINIZSI PÁL NÉMET NEMZETISÉGI NYELVOKTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA 8291 Nagyvázsony, Iskola u. 1. 2013/2014-es tanév KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége,

Részletesebben

EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: Az intézmények

Részletesebben

Polgár Judit Sakk Alapítvány SAKKPALOTA Program: Tehetségfejlesztő Sakk kerettanterv - NAT

Polgár Judit Sakk Alapítvány SAKKPALOTA Program: Tehetségfejlesztő Sakk kerettanterv - NAT Pedagógiai program módosítása Helyi tanterv 63. oldal 1. 2. 64.oldal 3. Az alábbiakkal egészül ki ( kiegészítés aláhúzással különül el ) 1. Iskolánk helyi tanterve az emberi erőforrások minisztere által

Részletesebben

K ü l ö n ö s k ö z z é t é t e l i l i s t a

K ü l ö n ö s k ö z z é t é t e l i l i s t a Szent Mihály Görögkatolikus Általános Iskola OM azonosító: 201584 4254 Nyíradony, Árpád tér 10. K ü l ö n ö s k ö z z é t é t e l i l i s t a 10. számú melléklet a 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet és a 32/2008

Részletesebben

AZ ISKOLAI TANKÖNYVELLÁTÁS RENDJE. Ibolya Utcai Általános Iskola OM: 031095

AZ ISKOLAI TANKÖNYVELLÁTÁS RENDJE. Ibolya Utcai Általános Iskola OM: 031095 AZ ISKOLAI TANKÖNYVELLÁTÁS RENDJE Ibolya Utcai Általános Iskola OM: 031095 Tankönyvellátási rendünket az alábbi jogszabályok alapján készítettük: A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény A

Részletesebben

Köznevelési megállapodás

Köznevelési megállapodás Köznevelési megállapodás A köznevelési megállapodás (továbbiakban: megállapodás) köttetett egyrészről a Református Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény (a továbbiakban: EGYMI), és a. között.

Részletesebben

A 2016/2017. tanévben az 1. osztályosok tanítói: Juha Gyöngyi és Molnárné Kondrát Mariann

A 2016/2017. tanévben az 1. osztályosok tanítói: Juha Gyöngyi és Molnárné Kondrát Mariann különkiadás A 2016/2017. tanévben az 1. osztályosok tanítói: Juha Gyöngyi és Molnárné Kondrát Mariann Szeretettel várjuk a szülőket tájékoztató szülői értekezletre 2016. jan. 27 - én, szerdán 18 órakor,,

Részletesebben

Különös közzétételi lista. a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 10. számú melléklete alapján

Különös közzétételi lista. a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 10. számú melléklete alapján Különös közzétételi lista a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 10. számú melléklete alapján 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. A

Részletesebben

MEIXNER EGYMI MOHÁCS Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól!

MEIXNER EGYMI MOHÁCS Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól! MEIXNER EGYMI MOHÁCS Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól! A sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók együttnevelésének támogatása és az egységes gyógypedagógiai módszertani intézmény komplex szolgáltatásainak

Részletesebben

Különös közzétételi lista A 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet alapján

Különös közzétételi lista A 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet alapján Különös közzétételi lista A 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet alapján 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Végzettség Szakok Munkaköre

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA Lucfalvi Általános Iskola 116002, 3129 Lucfalva Rákóczi út 36. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógus

Részletesebben

Az iskolák pedagógiai programjának köznevelési törvényben előírt kötelező felülvizsgálata. RAABE konferencia

Az iskolák pedagógiai programjának köznevelési törvényben előírt kötelező felülvizsgálata. RAABE konferencia Az iskolák pedagógiai programjának köznevelési törvényben előírt kötelező felülvizsgálata RAABE konferencia Budapest, 2013.02.28 dr. Gera Tibor Valamennyi iskolában A nemzeti köznevelésről szóló 2011.

Részletesebben

TANULÁSMÓDSZERTAN 5. évfolyam 36 óra

TANULÁSMÓDSZERTAN 5. évfolyam 36 óra TANULÁSMÓDSZERTAN 5. évfolyam 36 óra A tanulási folyamat születésünktől kezdve egész életünket végigkíséri, melynek környezete és körülményei életünk során gyakran változnak. A tanuláson a mindennapi életben

Részletesebben

NAGYVÁZSONYI KINIZSI PÁL NÉMET NEMZETISÉGI NYELVOKTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA 8291 Nagyvázsony, Iskola u. 1. 2014/2015-ös tanév KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

NAGYVÁZSONYI KINIZSI PÁL NÉMET NEMZETISÉGI NYELVOKTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA 8291 Nagyvázsony, Iskola u. 1. 2014/2015-ös tanév KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NAGYVÁZSONYI KINIZSI PÁL NÉMET NEMZETISÉGI NYELVOKTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA 8291 Nagyvázsony, Iskola u. 1. 2014/2015-ös tanév KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége,

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista 1.A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás 1. tanító,

Részletesebben

ÓRATERV. Az iskola egyes évfolyamain az elkövetkezendő tanévekben az alábbi tantervek alapján folyik az oktatás:

ÓRATERV. Az iskola egyes évfolyamain az elkövetkezendő tanévekben az alábbi tantervek alapján folyik az oktatás: ÓRATERV 3.. Az egyes évfolyamokon tanított tantárgyak, kötelező és választható tanórai foglalkozások, ezek óraszámai, az előírt tananyag és a követelmények Az iskola egyes évfolyamain az elkövetkezendő

Részletesebben

Gimnáziumi (4,5,6,8 évf.), szakközépiskolai, szakiskolai Adatlap

Gimnáziumi (4,5,6,8 évf.), szakközépiskolai, szakiskolai Adatlap Gimnáziumi (4,5,6,8 évf.), szakközépiskolai, szakiskolai Adatlap Intézmény neve: Kossuth Lajos Evangélikus Általános Iskola, Gimnázium és Pedagógiai Szakközépiskola 1. Általános felvételi eljárásban felvételi

Részletesebben

1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás 1. Tanító Közoktatás vezetői szak Közoktatási

Részletesebben

Esélyegyenlőség: Kiemelt figyelmet igénylő gyermekek: SNI gyermekek

Esélyegyenlőség: Kiemelt figyelmet igénylő gyermekek: SNI gyermekek Esélyegyenlőség: Kiemelt figyelmet igénylő gyermekek: SNI gyermekek Nagy Gyöngyi Mária Óvodapedagógiai konferencia - 2013. 04. 12.- Hotel Benczúr 1 Köznevelés A köznevelés közszolgálat, amely a felnövekvő

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista 2014/2015. tanév 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. A nevelő és oktató munkát segítők száma, feladatköre,

Részletesebben

Pedagógusok által ellátott tantárgyak és szolgáltatások 1 fő Végzettség, szakképzettség

Pedagógusok által ellátott tantárgyak és szolgáltatások 1 fő Végzettség, szakképzettség Az iskola neve: Janikovszky Éva ÁMK Általános Iskola Az iskola címe: 7761 Kozármisleny Alkotmány tér 53. Az iskola OM azonosítószáma: 027327 Tanév megnevezése: 2012/2013. tanév Személyi feltételek Pedagógusok

Részletesebben

GYAKORI BESZÉDHIBÁK ÓVODÁSKORBAN

GYAKORI BESZÉDHIBÁK ÓVODÁSKORBAN GYAKORI BESZÉDHIBÁK ÓVODÁSKORBAN Csibi Enikő VÁZLAT Beszédhibákról általában Nyelv és beszédfejlesztő pedagógus kompetenciái a beszédfejlesztésben Nevelési tanácsadói tapasztalatok BESZÉDHIBA-MEGKÉSETT

Részletesebben

Tárgy: A képzési kötelezettségről és a pedagógiai szakszolgálatokról szóló 14/1994. (VI.24.) MKM rendelet módosítása

Tárgy: A képzési kötelezettségről és a pedagógiai szakszolgálatokról szóló 14/1994. (VI.24.) MKM rendelet módosítása A KORMÁNY ÉS A MINISZTÉRIUM ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI TERVEZET! (honlapra) Tárgy: A képzési kötelezettségről és a pedagógiai szakszolgálatokról szóló 14/1994. (VI.24.) MKM rendelet módosítása Budapest,

Részletesebben

Szakmai tevékenységünk az elmúlt öt és fél hónapban feladatellátási területenként

Szakmai tevékenységünk az elmúlt öt és fél hónapban feladatellátási területenként Beszámoló a Református Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Debreceni Tagintézményének Hajdúnánási Óvodában 2015 január-június között végzett munkájáról Tartalom Rövid bemutatkozás... 3 A Hajdúnánási

Részletesebben

A tanulmányi munka értékelése. 1.1. Az iskolai beszámoltatás, az ismeretek számonkérésének követelményei és formái

A tanulmányi munka értékelése. 1.1. Az iskolai beszámoltatás, az ismeretek számonkérésének követelményei és formái A tanulmányi munka értékelése 1.1. Az iskolai beszámoltatás, az ismeretek számonkérésének követelményei és formái A pedagógus a tanuló teljesítményét, előmenetelét tanítási év közben rendszeresen érdemjeggyel

Részletesebben

Közzétételi lista 2014/2015. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján

Közzétételi lista 2014/2015. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján Közzétételi lista 2014/2015. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Oktatott tárgy Létszám Iskolai

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához:

1. A pedagógusok iskolai végzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához: Közzétételi lista A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23. - a értelmében az Őcsényi Perczel Mór Általános Iskola az alábbi adatokat, információkat honlapunkon is közzé tesszük: 1. A pedagógusok iskolai

Részletesebben

Gyermekvédelmi munkaterv

Gyermekvédelmi munkaterv DÉVAVÁNYAI ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÓVODAI,BÖLCSŐDEI INTÉZMÉNYEGYSÉG 5510 Dévaványa, Eötvös út 2. Telefon/fax: 06-66/483-149 E-mail: devaovik@gmail.com BÖLCSŐDEI Gyermekvédelmi munkaterv Készítette:Diósné

Részletesebben

Speciális Tagozat Munkaközösségének. Éves Munkaterve 2015/2016

Speciális Tagozat Munkaközösségének. Éves Munkaterve 2015/2016 Speciális Tagozat Munkaközösségének Éves Munkaterve 2015/2016 Személyi feltételek a tanév kezdéskor: Tagozatunkon a nevelő-oktató munka összevont csoportokban folyik. Tanulóink nagy része enyhe értelmi

Részletesebben

Figyelemzavar-hiperaktivitás pszichoterápiája. Kognitív-viselkedésterápia1

Figyelemzavar-hiperaktivitás pszichoterápiája. Kognitív-viselkedésterápia1 Figyelemzavar-hiperaktivitás pszichoterápiája DrBaji Ildikó Vadaskert Kórház Kognitív-viselkedésterápia1 Kogníciók(gondolatok, beállítottság) módosítása Viselkedés módosítás Csoport terápiás forma 1 Kognitív-viselkedés

Részletesebben

BEISKOLÁZÁS 2014/2015

BEISKOLÁZÁS 2014/2015 BEISKOLÁZÁS 2014/2015 Az iskola jellege, célkitűzése: Gimnáziumunkban az általános műveltséget megalapozó, kétszintű érettségi vizsgára, felsőfokú iskolai tanulmányok megkezdésére, valamint a munkába állásra

Részletesebben

Győr Tóthné Oláh Katalin NYME RPSZKK Szombathely

Győr Tóthné Oláh Katalin NYME RPSZKK Szombathely 2011.február Győr Tóthné Oláh Katalin NYME RPSZKK Szombathely Pedagógiai munkát segítık rendszere kulturális intézmények gyermekjóléti szolgálat iskola iskola pszichológus civilek szakszolgálatok tehetséggondozó

Részletesebben

SZAKÉTŐI VÉLEMÉNY A BAKONYSZENTKIRÁLYI BÉKEFI ANTAL ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉ- SZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY HELYI TAN- TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSÁRÓL

SZAKÉTŐI VÉLEMÉNY A BAKONYSZENTKIRÁLYI BÉKEFI ANTAL ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉ- SZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY HELYI TAN- TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSÁRÓL SZAKÉTŐI VÉLEMÉNY A BAKONYSZENTKIRÁLYI BÉKEFI ANTAL ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉ- SZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY HELYI TAN- TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSÁRÓL Készítette: Bíró Jenő, közoktatási szakértő Szakértői igazolvány

Részletesebben

BEVEZETŐ. Grúber György igazgató

BEVEZETŐ. Grúber György igazgató BEVEZETŐ 2015. május 25-én került sor az Országos Kompetenciamérésre a 10. évfolyamos tanulók csoportjának körén. A felmérés célja a tanulók szövegértési képességének és matematikai eszköztudásának felmérése

Részletesebben

Gyógypedagógiai alapismeretek témakörei

Gyógypedagógiai alapismeretek témakörei Gyógypedagógiai alapismeretek témakörei 1. A gyógypedagógia fogalma, értelmezése (tárgya, célja, feladatai, integráció, szegregáció) 2. A fogyatékosság fogalma, kritériumai és területei (normalitás, okok,

Részletesebben