PALOTÁS GÁBOR ÁLTALÁNOS ISKOLA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "PALOTÁS GÁBOR ÁLTALÁNOS ISKOLA"

Átírás

1 Tartalomjegyzék AZ ISKOLA KÖRNYEZETE NEVELÉSI PROGRAM 1. Az iskolában folyó nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai Pedagógiai alapelvek 1.2. A nevelő-oktató munka céljai 1.3. A nevelő-oktató munka speciális feladatai 1.4. A nevelő-oktató munka eszközei, eljárásai 2. Személyiségfejlesztéssel kapcsolatos feladatok és színterei 2.1. A tanórai foglalkozásokat a helyi tanterv szabályozza 2.2. Tanórán kívüli tevékenységi formák 3. A közösségfejlesztéssel kapcsolatos feladatok 4. A beilleszkedési, tanulási és magatartási nehézségekkel összefüggő tevékenység 5. A tehetség, a különleges képesség kibontakoztatását segítő tevékenység 6. A gyermek és ifjúságvédelemmel kapcsolatos feladataink 7. A tanulási kudarcnak kitett tanulók felzárkóztatását segítő programokról 8. A szociális hátrányok enyhítését segítő tevékenység 9. A pedagógiai program végrehajtásához szükséges eszközök és felszerelések jegyzéke 9.1. Az oktatáshoz ajánlott taneszközöket tantárgyakra lebontva a helyi tartalmazza 9.2. A logopédiai szakszolgálat feladatainak ellátásához feltételeink adottak 10. A szülő, tanuló, iskolai és kollégiumai pedagógus együttműködésének formái HELYI TANTERV 1. Óraterv 2. Az alkalmazható tankönyvek, tanulmányi segédletek, taneszközök kiválasztásának elvei 3. Az iskola magasabb évfolyamára lépés feltételei 4. A tanulók tanulmányi munkája ellenőrzésének, értékelésének rendszere, módszerei, visszacsatolási eljárások Értékelés (szöveges és érdemjeggyel 5. A tanulók magatartása és szorgalma értékelésének és minősítésének alapelvei, követelményei és formái 6. A tanulók fizikai állapotának méréséhez szükséges módszerek alkalmazása 7. Egészségnevelési program 8. Környezetnevelési program 9. Kulcskompetenciák fejlesztése 10. Nem szakrendszerű oktatás helyi szabályozása A Helyi Pedagógiai Program kapcsolata egyéb dokumentumokkal A hozzáférés lehetősége Mellékletek Nyilatkozatok: Tantestület Szülői Közösség Iskolaorvos 1

2 Az Intézmény pedagógiai értékeinek meghatározása Az intézmény csodálatosan szép környezetben, a II. kerületben, Hűvösvölgy szívében helyezkedik el. Ideális természeti adottságokkal rendelkezik a sajátos nevelési igényű, általános iskoláskorú tanulók neveléséhez-oktatásához. Az intézmény sajátos nevelési igényű, nyelvi képességeiben fejlesztésre szoruló, normál övezetbe eső intelligenciával rendelkező, általános iskolás-korú gyermekek oktatását-nevelését vállalja. Gyógypedagógiai általános iskolánkban elsősorban beszédfogyatékos, súlyos beszédsérült, illetve tanulási nehézségekkel küzdő 6-16 éves gyermekek nevelését, oktatását látjuk el. Intézményünk nappali ellátási formában, a tanév rendje szerint működik. A minőségpolitika alkotórészei egyrészt a munkatársak szakképzettsége (logopédusok, gyógypedagógusok, tanítók, szaktanárok, iskolapszichológus, gyógytestnevelő, gyógypedagógiai asszisztensek), másrészt az oktatás strukturálása. Az általános iskola évfolyamain alacsony csoportlétszámmal (5-13 fő), kiscsoportos- illetve egyéni logopédiai, pszichológiai, továbbá gyógytestnevelői segítséggel biztosítjuk a sajátos nevelési igényű gyermekek különleges bánásmódhoz való jogait. Az általános iskolai oktatás bevezető szakasza 3 év, melyben az első osztály követelményeit, - elsősorban az olvasás-írás-számolás tanulást/tanítást - a gyermekek képességeihez igazodva két tanévre ütemezzük. Ehhez az alapozó szakaszhoz szervesen kapcsolódik a második osztály. Oktatási szemléletünk gyógypedagógiai jellegű, a megfelelő módszerek kiválasztására, az elsajátításhoz szükséges időtartamra, a multimodális szemléltetésre, illetve az eszközhasználat biztosítására irányul. Nagy hangsúlyt helyezünk a differenciálásra, ez egyéni képességek figyelembevételére. A bevezető (1. osztály) és kezdő (2-4. osztály) szakaszban a nevelés-oktatás életkori sajátosságoknak megfelelően iskolaotthonos rendszerben történik, amely biztosítja a tanulók számára a tananyag elsajátításához szükséges időt, illetve tanulási kereteket. A felső tagozaton minden óra rituális ismétléssel kezdődik (pl. zöngés-zöngétlen párok, kötőszavak felsorolása, stb.). Színes szócsíkok, kártyák használatával segítjük a 2

3 tanultak rögzülését. Az új ismeretet cselekvésbe ágyazottan, az elsajátított ismeretekre építve vezetjük be. Fontos eleme az óráknak az ismétlés, visszakérdezés, tudatosítás és hozzácsatolás. Irodalom órákon a tanár az életrajzi adatok megtanulására fektet hangsúlyt, hiszen fel tudják használni ezeket a művek elemzésekor. Hosszú távú memória javítására szolgálnak a memoriterek, versek, versrészletek, szókártyák, illetve a különböző szemléltető eszközök (csoportmunka differenciálva). Nyelvtan órákon definíciók, fogalmak tudatosítása, a fogalom nevével való megmagyarázása, értelmezése zajlik. Foglalkoznak a kiejtés elvével, a teljes hasonulás elveivel. Jellemző a táblánál való elemzés-gyakoroltatás módszere, mert így a tanuló maga tanul a hibáiból, vagy a másik tanuló a táblánál elemző jó megoldásából. A matematika órákon a cél a tananyag megértése, differenciálása. A tanár szemléletes magyarázatokkal, szóhasználattal, szemléltetőeszközökkel, tevékenykedtetéssel, bemutató feladatokkal igyekszik érdekessé tenni a tananyagot a tanulók számára. A fizika órákon a logikus gondolkodási képesség fejlesztése, a szakszerű fizikai fogalmak pontos használata, a felelősségteljes eszközhasználat elsajátítása, a példamegoldás alapjainak ismerete, a jel és mértékegység rendszer ismerete, használata a cél. A történelem óra hangulatos, aktív, érzésekben gazdag tanóra, a szókincs és kifejezőkészség fejlesztéssel egybekötve. Felszabadultság és verbalitás jellemzi. A kémia órákon a tanár szem előtt tartja a gyerekek befogadó szintjét, ennek megfelelően állítja össze a követelmény szintet. Figyelembe veszi természetesen a tantárgyi követelmény alapszintjét. Valamint az óra figyelemfelkeltő, figyelem megtartó, játékos, sok eszközzel, érdekes kísérletekkel tűzdelt. A tanár célja a gyakorlati tudás átemelése az elmélet síkjára. A földrajz órák a felfedezéses-kutatásos tanítási-tanulási stratégiát, a földrajz játékos tanítását és tanulását alkalmazva, a modern pedagógiai felfogás szerint zajlanak azért érdemes tanulni, mert amit egy helyzetben, egy konkrét anyagon megtanulunk, azt képesek leszünk más helyzetben, más anyagon is alkalmazni. Ezeket, a stratégiákat alkalmazva, gondolkodásra készteti a gyerekeket, lehetőséget biztosít arra, hogy a meglévő tudás és az új helyzet találkozásából valami új, magasabb-rendű tudás szülessen. Az egyéni képességeket figyelembe véve, új módszereket alkalmazva a 3

4 képességfejlesztés érdekében, a differenciált oktatás lehetőségeit használva (csoportos-, és páros munkaforma), sok eszközhasználattal, szemléltetve, egy szórakoztató földrajztanítás tárul a gyerekek elé - jó hangulatban, felszabadultan. A beszédhibás ill. részképesség-zavarokkal küzdő gyermekek biológia oktatásában különösen fontos a szemléletesség. Elsődleges cél a különböző élettani folyamatok megértetése képek, ábrák segítségével. A következő állomás a tananyag elsődleges, ill. másodlagos rögzítése. A tanórákon többször, ismétlődően elhangoznak a megtanulandó szakkifejezések. Ezeket írásban is megfogalmazzuk, a táblaképen is megjelenik. A tananyag rögzüléséhez több ismétlésre, gyakorlásra, otthoni olvasásra is szükség van. A számonkérés szóban és írásban történik a gyermekek verbális nehézségeinek, képességeinek figyelembevételével. Intézményünkben a különleges bánásmódot nemcsak (re)habilitációs órák keretében, hanem tehetséggondozás formájában is biztosítjuk. A matematikai készségek területén jó képességű tanulók számára a matematika szakkört biztosítunk. Amennyiben a tanuló fejlődése ezen a területen lassú, a logopédiai foglalkozások keretében rendelkezésre áll a diszkalkulia prevenció, ill. diszkalkulia terápia is. Az idegennyelv-tanítás is speciális módszerekkel történik. A hangsúly főként a szóbeli nyelvtudásra helyeződik. Szó-kép memóriajátékkal, szótáblákkal, szintézisfeladatokkal dolgoznak a tanulók. Gyakran játszanak el egy-egy kommunikációs helyzetet. A tanulóknál rendszeresen alkalmazzuk a differenciálás módszerét: páros munkákat kapnak, kötetlen beszélgetést folytatnak egy-egy témáról. A tanulás több érzékszervi csatorna együttes bevonásával folyik. Rendszeres a folyamatos ismétlés. A különböző nyelvtani elemeket más színű krétával jelölik. Mnemotechnikai eszközöket használnak (pl. flashcards, rajzolás, kulcsszavak). A kiejtés-helyesírás több gyakorlást igényel. A felzárkóztatásra külön foglalkozásokon van lehetőség. A tehetséggondozás heti két alkalommal szakkör keretében valósul meg. Itt olyan helyzeteket gyakorolnak, amelyek egy-egy utazás alkalmával előfordulhatnak, illetve magasabb szintű nyelvi anyag is előkerülhet. Ezeken az órákon csak angolul beszélnek. Egyénileg internetes feladaton is dolgozhatnak a gyermekek. Az informatika oktatás célja a számítástechnika megismertetése, megkedveltetése, és hogy a tanév végére a tanulók készség szinten tudják használni a tanult programokat, melyekre későbbi tanulmányuk és a mindennapi munkájuk során szükségük lehet. (szövegszerkesztő, táblázatkezelő, prezentációkészítő). Nagy hangsúlyt helyezünk a 4

5 praktikus ismeretek elsajátítására, a társadalmi beilleszkedés és az önellátáshoz szükséges kompetenciák kialakítására. A testnevelés oktatás tekintetében a nagy- és finommotorikus mozgások javítása, a harmonikus mozgásformák kialakítása és az állóképesség javítása a legfőbb cél. A NAT kompetenciaterületeihez alkalmazkodva, igyekszünk megteremteni a mindennapos testnevelés ideális körülményeit. Jól felszerelt tornatermünkben, illetve a gyönyörű környezetben található sportudvaron minden adott a tanulók szervezett mozgásfoglalkozásainak biztosításához. Kiemelt szempontnak tartjuk, hogy a tanulók minél több, a szabályok ismerete és betartása mellett gyakorolt csapatjátékot elsajátítsanak. Felnőttkorban ezek határozzák majd meg a szabadidős tevékenységüket., továbbá erősíti kommunikációs és szociális képességeiket. A mozgásos foglalkozások során az oktató számos eszközt használ, illetve erőteljesen épít a tanulók belső motivációjára. A gyógytestnevelés - a testnevelés területén belül olyan önálló tantárgy, oktatásinevelési folyamat, ahol a testnevelés és sport eszközeivel, módszereinek felhasználásával nagy- és finommotorikás képességekben elmaradt tanulók, tantervbe foglalt differenciált képességfejlesztése folyik. A gyógytestnevelés alapvető követelménye, hogy biztosítsa a rászoruló tanulóknak mindazt, ami az egészséges fejlődésükhöz szükséges. Korrigáljon ott, ahol erre szükség van; erősítsen, ahol gyengeséget tapasztal; növelje a tanuló alkalmazkodóképességét; segítse, hogy az iskolában és az életben helyt tudjon állni. Az éves felmérésen az iskola összes tanulója átesik. A gyógypedagógiai asszisztensek nagy segítséget jelentenek a differenciált nevelés-oktatás folyamatában, az egészséges életmódra nevelésben, a tiszta, rendezett környezet igényének kialakításában, a különféle szabadidős tevékenységek lebonyolításában, szervezésében. A gyógypedagógusokkal közös nevelési célokat fogalmaznak meg és alkalmaznak az adott osztályban. Gyakran segítik a pedagógusokat egy-egy oktatóeszköz elkészítésében, a sokszor igen eszközigényes tanórák előkészítésében. Az intézmény külön figyelmet fordít a mentálhigiéne módszereinek alkalmazására, a tehetséggondozásra, illetve a többségi általános iskolák felé irányuló integrációra. Munkatársaink ez irányú továbbképzésekben vesznek részt, majd az ott elsajátított ismereteket alkalmazva a tanulók javára fordítják. 5

6 A beszédhibák kezelésére az alábbi logopédia terápiákat alkalmazzuk egyénre szabottan: Diszfázia: A beszéd nyelvi rendszerének felépítése, beszédhangok kialakítása, javítása. Pöszeség: Beszédhangok kialakítása, javítása. Orrhangzós beszéd: Az orrhangzós színezet csökkentése, a hiányzó hangok kialakítása, illetve a hibásan képzettek javítása. Dadogás: A megakadások időtartamának, gyakoriságának csökkentése. Görcsoldás, laza izomműködés, helyes beszédlégzés kialakítása. Elsősorban csoportos formában történik, pszichológussal együttműködve. Hadarás-beszédtechnika: A beszédfigyelem, helyes beszédlégzés kialakítása, gondolati rendezés gyakorlása. Szintén csoportos formában történik, pszichológussal együttműködve. Diszlexia-prevenció: Az olvasási nehézség kialakulásnak megelőzése az olvasáshoz szükséges képességek fejlesztésével. Diszlexia: Az olvasási készség, a szövegértés valamint az olvasás tempójának, technikájának javítása. Grafomotoros fejlesztés: Az íráshoz szükséges alapfunkciók, a helyes ceruzafogás kialakítása, kézügyesség fejlesztése. Diszgráfia: Az íráskép rendezése, a helyesírás kialakítására, megszilárdítására irányuló terápia. Diszkalkulia prevenció: A matematika tanulásához szükséges alapkészségek fejlesztése. Diszkalkulia: A számfogalom kialakítása, megszilárdítása, alapműveletek elsajátítása, gyakorlása. A pszichológiai szolgáltatás elsősorban a beszédproblémák hátterében meghúzódó pszichés zavarokra koncentrál. Egyéni (játékterápia, rajzterápia, feltáró, analitikus, kognitív, viselkedésterápiás, relaxációs) illetve csoportos kezelés (személyiségfejlesztő, relaxációs, szerepjáték) lehetséges a különböző pszichés problémáktól függően. Szülők részére egyéni konzultációk illetve szülőcsoport biztosított. A kollégák részvételével esetmegbeszélő csoport működik. 6

7 A szenzoros integrációs terápia a mozgáskoordinációs problémák kezelésére, valamint a figyelemzavarral küszködő gyermekek számára biztosított. A sajátos magatartási és tanulási zavarok hátterében olykor idegrendszeri organizációs zavarok állnak, amelyeket egy speciális, komplex (aktív és passzív mozgásokat átélő) terápiával kezelünk 10 éves korig. Itt a hétköznapitól eltérő, szokatlan játékos mozgások kreatív megtapasztalása örömforrás, amelyben a gyermek újratanulja a világot és önmagát. 7

8 AZ ISKOLA KÖRNYEZETE Földrajzi környezet Az intézmény Hűvösvölgyben, a városközponttól távol található, de jól megközelíthető tömegközlekedési eszközzel is. Tanulóink a Beszédvizsgáló Országos Szakértői és Rehabilitációs Bizottság és Gyógypedagógiai Szolgáltató Központ javaslata alapján nyernek felvételt. Az intézmény beiskolázási körzete Budapest. Tanulóinknak lehetőségük van arra, hogy a Palotás Gábor Általános Iskolában fejezzék be általános iskolai tanulmányaikat, vagy beszédállapotuk és a tanuláshoz szükséges részképességek megfelelő fejlettsége esetén tanulmányaikat a körzeti általános iskolában folytathassák. Szakmai környezet Intézményünk tevékenységét tekintve egyedülálló a fővárosban: más felmenő rendszerű, nyolc évfolyamos, tiszta profilú beszédjavító általános iskola a főváros területén nincs. A környező kerületekben több alternatív iskola található, néhány iskolában az első, második évfolyam tanulói számára biztosított kis létszámú osztályokban (korrekciós, felzárkóztató) a logopédiai nevelő-oktató munka, illetve az esetleges integráció. Elsősorban a már óvodás korban kiszűrt beszédfogyatékos és részképesség zavarral diagnosztizált tanulók beiskolázását látjuk el, de a férőhelyek függvényében - a többségi iskola magasabb évfolyamairól kiszűrt tanulók fogadására is nyitottak vagyunk. Feladatunk, hogy a többségi iskola követelményeit minden tanulónk teljesítse értelmi képességeinek, motiváltságának és képességeinek megfelelő szinten, legyen a megsegítés olyan fokú (fejlesztés, logopédia, gyógytestnevelés, Ayres terápia, habilitáció, rehabilitáció, számítógép használat), hogy tanulóink a későbbiekben a számukra megfelelő középfokú oktatási intézményekbe beiskolázást nyerjenek. Tünetmentessé vált tanulóink számára segítséget nyújtunk, hogy az iskolaváltáshoz szükséges ismeretanyagot pótolni tudják így támogatjuk az integrációt. 8

9 Az iskola meglévő kapcsolatrendszere Fenntartónk a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ a II. tankerülete (KIK ). Működtetőnk a Gyógypedagógiai Intézmények Gazdasági Szervezete Budapest, Róbert Károly körút Intézményünk több szakértői és rehabilitációs bizottsággal működik együtt a tanulók diagnosztizálása, felvétele és kontrollvizsgálata kapcsán, de elsősorban a Beszédvizsgáló Országos Szakértői és Rehabilitációs Bizottság a szakértői véleménye alapján nyerhetnek felvételt tanulóink. Munkakapcsolatunk a Bizottságokkal folyamatos, együttműködésünk szakmai kérdésekben hatékony. A tanulók egyéni fejlesztési tervei a bizottság szakértői javaslatán alapulnak. Intézményünk szakmai kapcsolatrendszere sokrétű és változatos. Szoros a kapcsolat az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Főiskolai Karral ezen belül leginkább a Logopédiai Tanszékkel. Figyelemmel kíséri és segíti munkánkat (intézménylátogatás, tapasztalatcsere, főiskolai hallgatók szakmai tanítási gyakorlata), illetve gyakorlati helyszínt biztosítunk a főiskola minden szakirányáról hozzánk érkező hallgatóknak. Tagjai vagyunk a Magyar Gyógypedagógusok Egyesületének, kollégáink rendszeresen részt vesznek a MaGyE konferenciáin. A kerületben működő pedagógiai szakszolgálattal kapcsolatunk jól működik. Tanulóink mozgás- és iskolapszichológiai ellátásában a szakszolgálat munkatársai magas színvonalon együttműködnek. A kerületi nevelési tanácsadókkal, és a családsegítő szolgálatokkal és a gyermekvédelem intézményeivel minden esetben sikeresen és hatékonyan működünk együtt, kapcsolatunk folyamatos. 9

10 Iskola egészségügyi szolgáltatás - a II. kerületi iskolaorvosi hálózat feladata. Intézményünkben védőnői tevékenység megfelelően ellátott, a tanulók egészségügyi dokumentációja és a programozott szűrések együttműködésükkel hatékony. A főváros területén működő logopédiai óvodákkal kapcsolattartásunk folyamatos. A beiskolázási időszak előtt lehetőséget teremtünk az óvodás gyermeket nevelő szülőknek intézményünk megismerésére, a személyes tapasztalatszerzésre. Pedagógiai programunkban az Apáczai kerettantervet adaptáltuk, az olvasás tanításánál Meixner-módszerrel dolgozunk. 10

11 NEVELÉSI PROGRAM 1. Az iskolában folyó nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai Pedagógiai alapelvek: A beszédfogyatékos tanulók fejlesztésében törekedni kell a pszichológiai és fiziológiai tényezők összhangjára, a személyiség és a beszédműködés kölcsönhatására, funkcionális összefüggésrendszerére. A fejlesztés legyen tudatos és tervszerű, melynek során a beszéd állapotának felmérésétől a terápiás terv meghatározásán át a tudatos módszerválasztáson túl a komplexitás és a folyamatkövetés is megvalósul. A módszerek megválasztásakor az életkor, beszédhiba típusának és súlyosságának, a beállítódás, az értelmi képesség, a pszichikai sajátosságok és a korrekció adott szakaszának figyelembevétele szükséges. A fejlesztésében meghatározó a sokoldalú percepciós fejlesztés, melynek során a kinesztéziás, a hallási, a látási, a beszédmozgási benyomások egymást erősítve fejlődnek. Fontos a transzferhatások tudatos kihasználása. Mivel a különböző beszédműveletek számos azonos, illetve közös elemből tevődnek össze, a fejlesztés a különböző átviteli megoldásokkal eredményesebbé tehető. A beszédfogyatékos tanulók nevelése, oktatása megköveteli az egyéni és csoportos foglalkozások változatos szervezeti kereteit. A súlyos beszédfogyatékos tanulók fejlesztése intenzív és folyamatos. A komplexitáson alapuló és folyamatdiagnózisra épülő tudatos, egyénre szabott tervezés. A fejlesztést a szülők támogató együttműködése segíti. A terápiában a minél gyorsabban automatizált jó beszédszint elérése érdekében- a tanulóval kommunikáló valamennyi felnőtt legyen partner. Olyan intézményért dolgozunk nap mint nap, amit alapvetően a gyerekek érdeke határoz meg. Munkánkat a partnerközpontú gondolkodás és az európai klasszikus értékrend követése jellemzi. 11

12 Szeretnénk elérni, hogy iskolánkban jól érezzék magukat a tanulók, a gyerekek szülei, a hozzánk látogató szakmai érdeklődők és a pedagógusok. Legyen iskolánk és környezete esztétikus, vonzó, ahol a tanulás és tanítás öröm. Törekszünk arra, hogy intézményünk hírnevét folyamatosan növeljük, magas színvonalú szakmai tevékenységünk, nevünk, minél szélesebb körben legyen ismert a fővárosban A nevelő-oktató munka céljai: A tantárgyi célokat a helyi tanterv tantárgyanként részletesen tartalmazza. A mindenkori beszédállapot és életkor figyelembe vételével az általános műveltség elsajátítása. A társadalmi beilleszkedés érdekében a tanulók szociális képességeinek, viselkedésének, magatartásának formálása, az elérhető célok megfogalmazása. Az ismeretek megszerzése érdekében alapvető képességek, kultúrtechnikák fejlesztése. Az önálló tanulás képességének fejlesztése, kialakítása, az egyéni képesség struktúrára támaszkodó tanulási technikák kialakítása és elsajátítása. Személyiségfejlesztés során nevelés az önállóságra, öntevékenységre, kreativitásra. A kitartó munkához való viszony kialakítása felelősségtudattal. A reális önkép, kellő önismeret megfogalmazása. Együttműködési készség kialakítása, önmaga és társai másságának felismerése, elfogadása, törekvés a fejlődésre, kompenzáló, korrigáló megoldások, gyakorlatok elsajátíttatása. Egészséges életmód igényének kialakítása, családi életmódra nevelés. 12

13 1.Személyi és tárgyi feltételek L O G O P É D I A I E L L Á T Á S 1.1. Az intézmény személyi és tárgyi feltételei adottak a beszédfogyatékos tanulók magas színvonalú logopédiai ellátásához. Az iskolában 5, jól felszerelt logopédiai foglalkoztató szoba található. Gondosan kiválasztott fejlesztési eszközökkel, tanulási segédletekkel, számítógéppel és számos játékos oktatóprogrammal rendelkezik valamennyi Intézményünkben logopédiai szakmai munkaközösség működik. Logopédus kollégáink az előírt végzettségen felül jellemzően sokféle egyéb szakirányú, akkreditált továbbképzéssel és szakképesítéssel is rendelkeznek. Tevékenységükkel segítik a tanulókat, szülőket, tanárokat. Képességeket fejlesztenek, amivel javítják a gyerekek iskolai teljesítményét. Cél a sajátos nevelési igényből eredő hátrány csökkentése. Minden logopédus egy logopédiai csoportnak a vezetője. A logopédus folyamatosan vezeti a munkanaplót, év végén statisztikát készít. A szakmai együttműködést és az egységes ellátást segítendő logopédiai munkaközösségbe szerveződnek. Az ellátás színvonalának emelése érdekében intézményen belül -lehetőség szerint- specializációt valósítanak meg a dadogás és diszkalkúlia terápiákban. Gondos figyelmet fordítanak a partnerekkel történő kapcsolattartásra. 2.A logopédus kompetenciái A logopédus a beszéd-, hang-, nyelv- és kommunikációs zavarban szenvedő gyermekek és felnőttek hátrányainak megelőzésére, vizsgálatára és felismerésére, más beszédkórképektől való elkülönítésére, az ezekből következő feladatok megállapítására, megtervezésére, a sérülés specifikus prevenciós, terápiás (habilitációs, rehabilitációs), fejlesztési, nevelési, oktatási tevékenység ellátására képesített szakember. (Dr. Salné Lengyel Mária szerk: Logopédia; Sulinova, Pilisborosjenő; o.) 13

14 3.Beszédfogyatékosság - beiskolázás - logopédiai ellátás meghatározása 3.1. Az iskola tanulóinak vezető tünete az ép intellektus melletti nyelvfejlő- dési zavar. Ehhez tünetegyüttesként társulhat az olvasás-írás-számolás problémája. A beszédfogyatékosság a gyógypedagógia központi fogalma, elsődlegesen organikus vagy pszichés eredetű, kiterjedt, súlyos és hosszan tartó egyéni nyelvi érintettség, amely egyben pedagógiai/logopédiai vonatkozású is, mert a megsegítés, a támogatás a nevelés-oktatás keretein belül is zajlik. Észlelhető a beszédfejlődés kiterjedt és tartós elmaradásában, a beszédfolyamatosság, a beszéd és hangképzés sérüléseiben, valamint az olvasás-írás elsajátításának/alkalmazásának akadályozottságában (Fehérné Kovács Zsuzsanna A beszédzavarok logopédiai rehabilitációjáról, avagy milyen is a beszédfogyatékosok rehabilitációja? Fejlesztő Pedagógia 1: 40.) A beszédfogyatékos gyermek a kiemelt figyelmet igénylő gyermek, tanuló körén belül sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló. (2011. évi CXC. törvény a köznevelésről (a továbbiakban Nkt.) ) Fejlesztési igényéből adódóan speciális feltételek biztosítása melletti logopédiai szakellátást igényel A tanulók a Beszédvizsgáló Országos Szakértői és Rehabilitációs Bizottság szakvéleménye alapján megállapított beszédfogyatékosság és intézményi javaslat alapján kerülnek az iskolába, ezen belül a logopédiai ellátásba. A tanulói jogviszony átvétellel - tanév közben is megkezdhető. Szerencsés azonban, ha a gyermek nehézségei minél előbb diagnosztizálásra kerülnek és a szükségleteinek megfelelő ellátásban részesül, mert az iskolai kudarcnak kitett tanulóknál sok esetben nem kívánt pszichés tünetek jelennek meg pl.: érzelmi labilitás, szorongás, hiperaktivitás, önbizalomhiány, ami negatív magatartási megnyilvánulásokat is okozhat Az Nkt. 18. (2) bekezdés e) pontja szerinti logopédiai ellátás feladata a beszédindítás, a hang- beszéd- és nyelvfejlődési elmaradás, a beszédhibák és a nyelvi-kommunikációs zavarok javítása, a diszlexia, a diszortográfia, a diszgráfia, a diszkalkulia kialakulásának megelőzése a beszéd technikai és tartalmi fejlesztését szolgáló logopédiai terápiás foglalkozáson. 14

15 (15/2013. (II.26.) EMMI rendelet 25. (1)) 4.Logopédiai óratípusok A fent megjelölt feladat a munkanaplóban megjelölt óratípusokon belül valósul meg: Dadogás Hadarás Afázia Megkésett, akadályozott beszédfejlődés Pöszeség Orrhangzósság Diszlexia, diszgráfia Diszkalkúlia Diszfázia Grafomotoros zavar Diszfónia Enyhe hallássérülés Egyéb Halmozottan beszédsérült tanuló az a gyermek, akinél kettőnél több beszédkórkép egyidejű megléte állapítható meg és az Egyéb besoroláshoz tartozik. 5. A logopédiai fejlesztés megszervezése A logopédiai terápiát a Beszédvizsgáló Országos Szakértői és Rehabilitációs Bizottság szakvéleménye alapján kezdjük el. A szakértői vélemények feldolgozását követően megkezdődik az ellátás megszervezése, a tanulók beosztásra kerülnek logopédiai csoportokba. A logopédus mérlegelése alapján egyéni vagy kiscsoportos ellátásban részesülnek, amit a tanulók fogyatékosságának súlyossága határoz meg. A fejlesztés gyakoriságára a Szakértői Bizottság javaslatot tesz, amit a logopédus irányadónak tart és a szükséges személyi és tárgyi feltételek teljesülése esetén megvalósít. Két felülvizsgálat közötti időszakban a gyermek teljesítményében tapasztalható változásokat a logopédus értékeli és a továbbiakban annak megfelelően jár el. 15

16 Intenzív ellátás a heti 3-szor percet kitevő foglalkozás. A logopédiai terápia minimális időkerete heti két alkalom, időtartamát mely legfeljebb negyvenöt perc lehet a gyermek életkoráról és problémájától függően a logopédus határozza meg. (15/2013. (II.26.) EMMI rendelet 25. (8)). A foglalkozások időbeosztása illeszkedik az intézmény csengetési és nyitvatartási rendjéhez. Megtartásukra 8:15 16:00 óra között nyílik lehetőség. A ciklizált vizsgálat megvalósulása érdekében félévkor az iskolai logopédusok logopédiai-pedagógiai, év végén gyógypedagógiai-pszichológiai és logopédiaipedagógiai vizsgálatokat végeznek minden évfolyamon. Rendszere házon belül került kidolgozásra valamennyi évfolyamra. Kézikönyv formában dokumentált. Ez biztosítja az egységes értékelési rendszert és a folytonosságot. A belső félévi és év végi logopédiai-pszichológia vizsgálatok folyamatdiagnózis felállítását teszik lehetővé. A folyamatdiagnózis a terápia tervezésének alapjául szolgál. A logopédiai vizsgálatok mellett az iskola pszichológusa által felvett vizsgálatok is kiértékelésre és szövegezésre kerülnek. Év végén együttes formában, mint Logopédiaipszichológiai értesítő kerül kiadásra a szülőknek, iskolai pedagógusoknak, illetve egy példány bekerül a gyermek logopédiai anyagába. Szakértői felülvizsgálat: A tanulók a törvényben előírtaknak megfelelően 3 évente a Beszédvizsgáló Országos Szakértői és Rehabilitációs Bizottság által végzett kontrollvizsgálaton vesznek részt. 6. Az iskolában gyakran alkalmazott vizsgálati eljárások: Artikuláció/beszédzavar vizsgálata Beszédkészség vizsgálata PPL nyelvi fejlettséget vizsgáló teszt LAPP aktív szókincs vizsgáló teszt Prefer utánmondás vizsgálata GMP beszédészlelési és beszédmegértési vizsgálat Meixner-féle olvasólapok Szövegek diktálásra Nyelvi-helyesírási felmérőlapok 16

17 Dékány J. - Juhász Á.-féle diszkalkúlia- vizsgálat Goodenough-féle emberalak-ábrázolás vizsgálata Frostig vizuális percepciót vizsgáló eljárás Bender-B vizuo-motoros koordináció vizsgálata Rajzvizsgálat TOKEN beszédmegértési teszt. 7. Adható minősítések A tanuló minősítést kap a munkanaplóban is félévkor és év végén, melyek a következők lehetnek: Tünetmentes Lényegesen javult Részben javult Keveset javult Nem javult 8. A logopédiai fejlesztés alapelvei A beszédhibák javításában, illetve a beszéd rendellenességeinek korrekciójában az alkalmazott módszereknek, eljárásoknak minden esetben-összhangban kell lenniük a beszédjavítás alapelveivel. A beszédhibás/beszédfogyatékos gyermek/tanuló fejlesztésében törekedni kell a pszichológiai és fiziológiai tényezők összhangjára, a személyiség és a beszédműködés kölcsönhatására, funkcionális összefüggésrendszerére. A fejlesztés tudatos és tervszerű legyen. A beszéd állapotának felmérésétől, a diagnózis és prognózis felállításától a terápiás terv megválasztásán át a módszerek/eljárások kiválasztásáig, majd a folyamatba épített mérési, értékelési metódusok alkalmazásában is a tudatosság és a tervszerűség domináljon. A módszerek célszerű megválasztásának elve megköveteli a logopédiai gyakorlatban az életkor, a pszichikai sajátosságok, az értelmi képesség, a beszédhiba típusának és súlyosságának, a terápia adott szakaszának figyelembevételét. A terápia során figyelembe kell venni a beszédfejlődés szakaszait. 17

18 Tudni kell, hogy az adott gyermeknél/tanulónál hogyan érvényesülnek, és miben jelentkeznek a beszédfejlődési szakaszokon belül az egyéni sajátosságok, amelyek messzemenően befolyásolhatják a módszerek megválasztását. A logopédiai fejlesztő munkában meghatározó a sokoldalú percepciós fejlesztés. A kinesztéziás, a hallási, a látási és a beszédmozgási benyomások egymást erősítve fejlődnek. A beszédjavító munka fontos elve a transzferhatások tudatos kihasználása. A különböző beszédműveletek számos azonos elemből épülnek fel, ezért az átviteli megoldások alkalmazása eredményesebbé teszi a fejlesztést. A beszédhibás tanuló fejlesztése legyen folyamatos, intenzitása pedig a beszédhiba típusának és súlyosságának függvénye. (Dr. Salné Lengyel Mária szerk: Logopédia; Sulinova, Pilisborosjenő; o.) A komplex logopédiai terápia jól bevált gyakorlat a Palotás Gábor Általános Iskolában, melynek keretében hatékonyan valósul meg a minél többoldalú fejlesztés, a kis lépésekben történő haladás, az egyéni tempó, a folyamatos ismétlés, az ismeretek nagyobb egységbe helyezése. A beszédfogyatékosság gyakran okoz nehézséget a társas kapcsolatokban, a beilleszkedésben, a szocializációs és önérvényesítő képességekben. Ezért nem hagyható figyelmen kívül a logopédiai terápia során az egészséges énkép, a pozitív és reális önértékelés a harmonikus személyiség kialakulásának segítése. 9. Kiemelt logopédiai fejlesztési területek Taktilis, auditív, vizuális figyelem észlelés emlékezet fejlesztése; az ingerek összekapcsolása Beszédkészség fejlesztése: aktív passzív szókincs fejlesztése; a helyes grammatikai rendszer kiépítése; artikuláció tisztítása - a helyes ejtés, hangképzés kialakítása Ritmusérzék fejlesztése 18

19 Mozgás beszéd összerendezése Helyes beszédlégzés kialakítása Testséma kialakítása Hallási differenciálás Szerialitás fejlesztése Téri irányok fejlesztése saját testen, térben, síkban Szótagolás fejlesztése Fonématudatosság kialakítása Beszédészlelés és beszédmegértés fejlesztése Grafomotoros vizuomotoros koordináció artikulációs mozgások fejlesztése Betűfelismerés biztonságának kialakítása Betűk differenciálása Olvasástechnika fejlesztése Hangsúlyozó olvasás kialakítása Értő olvasás segítése Számolási készség kialakítása Helyesírás javítása Figyelem emlékezet gondolkodás fejlesztése 10. Kapcsolattartás formái és színterei: A logopédusok egymás között, valamint az iskolapszichológussal, mozgásterapeutával, a fejlesztő pedagógussal és a gyógytestnevelővel team-munkában dolgoznak, egymás munkáját kölcsönösen segítik. A szülőknek év elején írásban tájékoztatást adnak gyermekük logopédiai órarendjéről, a szükséges felszerelésről. Heti egy alkalommal tanácsadó órával állnak a szülők rendelkezésére. Ezen felül a tanévben két fogadóórát tartanak, aminek az időpontját egy héttel korábban közreadják. Szükség esetén részt vesznek az osztályok szülői értekezletén. A szülők segítő együttműködése nélkülözhetetlen a gyermek állapotának minél előbbi javulásához. Hiánya hátráltatja a tanuló fejlődésének ütemét. 19

20 Az iskola pedagógusaival a mindennapi személyes találkozás lehetőségén túl esetmegbeszélésen, osztályozó értekezleten egyeztetnek a tanulók fejlődéséről, problémáiról. Igyekeznek megismerkedni más logopédiai munkaközösségek jó gyakorlatával, látogatják a meghirdetett szakmai összejöveteleket, konferenciákat. Eleget tesznek a hét évente esedékes 120 órás akkreditált továbbképzési kötelezettségüknek. Éves munkájukról a munkaközösség-vezető félévkor és év végén részletes beszámolót készít a Munkaterv és az adatközlési kötelezettség szempontjainak figyelembevételével. 11. A logopédia interdiszciplináris rendszerében leggyakrabban alkalmazott kiegészítő vizsgálatok és azok indokoltsága A beszédfogyatékosság az esetek többségében olyan organikus okokra vezethető vissza (Dr. Palotás), mely orvosilag nem mindig mutatható ki, de funkcionális tünetegyüttesben, részfunkciózavarokban, -gyengeségekben is megnyilvánulhat. A diagnózis felállításához minden esetben a szakemberek együttes konzultációja, véleményalkotása szükséges (gyógypedagógus-logopédus, pszichológus, szakorvos). (Dr. Salné Lengyel Mária szerk: Logopédia; Sulinova, Pilisborosjenő; o.) Audológiai vizsgálatokkal a hallásállapot tisztázása (pl. nem beszél, súlyosabb hangképzési zavarok, diszfázia, orrhangzós beszéd stb.) Fül-orr-gégészeti, phoniátriai vizsgálat a beszédszervek, hangszín eltérő megnyilvánulásánál, beszédészlelés és beszédmegértés zavaránál az orrmandula állapotának felmérése (adenotómia elvégzése szükséges-e?) Szemészet: elsősorban a vizuomotoros koordináció zavaránál vagy keresztezett dominancia tüneteinél célszerű a térlátás, látótér vizsgálata (Pola-teszt) Neurológia: megkésett/akadályozott beszédfejlődésnél, súlyosabb beszédfogyatékosság/ szenzo-motoros diszfáziásoknál az orvosi-neurológiai háttér 20

A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ TANULÓK SZÁMÁRA. Enyhén értelmi fogyatékos tanulók integrált nevelése, oktatása 1-8. OSZTÁLY

A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ TANULÓK SZÁMÁRA. Enyhén értelmi fogyatékos tanulók integrált nevelése, oktatása 1-8. OSZTÁLY A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ TANULÓK SZÁMÁRA Enyhén értelmi fogyatékos tanulók integrált nevelése, oktatása 1-8. OSZTÁLY 2 TARTALOMJEGYZÉK A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ TANULÓK ISKOLAI OKTATÁSÁNAK IRÁNYELVE...

Részletesebben

HELYI TANTERV I. ÁLTALÁNOS ISKOLA

HELYI TANTERV I. ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013 DUNABOGDÁNYI ÁLTALÁNOS ISKOLA GRUND- UND HAUPTSCHULE ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA HELYI TANTERV I. ÁLTALÁNOS ISKOLA Helyi tanterv Tartalom 1 AZ ÁTMENETI IDŐSZAK TANTERVEI... 3 2 A VÁLASZTOTT KERETTANTERV...

Részletesebben

OM 037007 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ PEDAGÓGIAI PROGRAM

OM 037007 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ PEDAGÓGIAI PROGRAM 1 Erkel Ferenc Ének-Zenei : 06-89/313-201 Általános Iskola és Egységes fax: 06-89/324-007 Pedagógia Szakszolgálat : erkelsuli@yahoo.com 8500 Pápa, Korona u.29. : www.erkelsuli.hu OM 037007 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

ISKOLA NEVELÉSI, PEDAGÓGIAI, SZAKMAI PROGRAM 2013-2021

ISKOLA NEVELÉSI, PEDAGÓGIAI, SZAKMAI PROGRAM 2013-2021 Kölcsey Ferenc Református Általános Iskola, Óvoda és Bölcsőde Fehérgyarmat, Május 14. tér 33. Telefon/fax: 44/510-193 e-mail: kolcseyiskola@fehergyarmat.hu OM: 201531 ISKOLA NEVELÉSI, PEDAGÓGIAI, SZAKMAI

Részletesebben

Pedagógiai Program 2009

Pedagógiai Program 2009 2009 Intézmény neve: Pitypang Utcai Általános Iskola Budapest, 1025 Pitypang u. 17. Tel: 325 8827, 06 309841324 www.pitypangiskola.hu OM: 034808 Készítették: Indráné Matolcsy Gabriella igazgató vezetésével

Részletesebben

Móra Ferenc Általános Iskola

Móra Ferenc Általános Iskola Móra Ferenc Általános Iskola Helyi pedagógiai program 2013. Intézményi adatok 1 Az intézmény neve: Móra Ferenc Általános Iskola OM azonosító: 035182 Székhelye: 1214 Budapest, Tejút u. 10. Fenntartó: Klebelsberg

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Arany János Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Pedagógiai Szakszolgálat és Nevelési Tanácsadó PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2007 A PEDAGÓGIAI PROGRAM

Részletesebben

Újpesti Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Pedagógiai Program NEVELÉSI PROGRAM

Újpesti Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Pedagógiai Program NEVELÉSI PROGRAM NEVELÉSI PROGRAM I. PREAMBULUM Az iskola hivatalos neve: Újpesti Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Az iskola fenntartója: KLIK Budapesti IV. kerületi Tankerülete Működési

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014.

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014. PEDAGÓGIAI PROGRAM B U D A P E S T XIV. K E RÜ L E T I HUNYAD I JÁNOS ÁLTALÁN O S ISKOL A 2014. 1 INTÉZMÉNYI ADATOK Hivatalos elnevezése: Budapest XIV. Kerületi Hunyadi János Általános Iskola Az intézmény

Részletesebben

A TANULÁSI KUDARCNAK KITETT TANULÓK FELZÁRKÓZTATÁSÁT SEGÍTŐ PROGRAM

A TANULÁSI KUDARCNAK KITETT TANULÓK FELZÁRKÓZTATÁSÁT SEGÍTŐ PROGRAM A TANULÁSI KUDARCNAK KITETT TANULÓK FELZÁRKÓZTATÁSÁT SEGÍTŐ PROGRAM Elsődleges feladat a tanulási kudarcok felismerése egyéni szűréssel. Célja azoknak a részképesség-zavaroknak a feltárása, amelyek jelenléte

Részletesebben

FERENCVÁROSI KOMPLEX ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS EGYMI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

FERENCVÁROSI KOMPLEX ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS EGYMI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A FERENCVÁROSI KOMPLEX ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS EGYMI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA (iskola) (1095 Budapest, Gát u. 6. és Thaly Kálmán u. 17/I.) OM 038417 Készítette: Tőkés Sándor igazgató Hatályba lépés időpontja:

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A Zalakomári Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Hatálybalépése: 2004.09.01. Módosítva: 2005.08.30. Módosítva: 2007.12.12. Módosítva: 2008.11.21. Módosítva: 2009.08.31. Készítette: A nevelőtestülettel

Részletesebben

GYŐRI KÖLCSEY FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM

GYŐRI KÖLCSEY FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM "Az élet fő célja tett; Tehát tégy! S tégy minden jót, ami tőled telik s mindenütt, ahol alkalom nyílik;" /Kölcsey Ferenc : Parainesis / GYŐRI KÖLCSEY FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM GYŐR 2013

Részletesebben

A Pedagógiai Program rendelkezéseinek érvénybelépéséhez a fenntartóra, működtetőre többletköltség nem hárul.

A Pedagógiai Program rendelkezéseinek érvénybelépéséhez a fenntartóra, működtetőre többletköltség nem hárul. LEGITIMÁCIÓS LAP 206003 ELFOGADÓ ELFOGADÁS IDEJE NEVELŐTESTÜLET 2014.03.31. SZÜLŐI SZERVEZET 2014.03.31. DIÁKÖNKORMÁNYZAT 2014.03.21. FENNTARTÓ A Pedagógiai Program rendelkezéseinek érvénybelépéséhez a

Részletesebben

Módosította: TAKÁCSNÉ FARKAS ERZSÉBET Intézményvezető. Módosítva 2008-ban

Módosította: TAKÁCSNÉ FARKAS ERZSÉBET Intézményvezető. Módosítva 2008-ban , Módosította: TAKÁCSNÉ FARKAS ERZSÉBET Intézményvezető Módosítva 2008-ban 1 TARTALOM PEDAGÓGIAI MŰVELŐDÉSI PROGRAM AZ INTÉZMÉNY ADATAI... 3 HELYZETKÉP... 4 AZ INTÉZMÉNY NEVELÉSI RENDSZERE... 5 NEVELÉSI-MŰVELŐDÉSI

Részletesebben

Budapest II. Kerület Pitypang Utcai Általános Iskola

Budapest II. Kerület Pitypang Utcai Általános Iskola Budapest II. Kerület Pitypang Utcai Általános Iskola 2013. Készítette: Indráné Matolcsy Gabriella igazgató Tartalomjegyzék I. AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA... 4 1 AZ ISKOLÁBAN FOLYÓ NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA

Részletesebben

Balmazújváros Általános Iskola Pedagógiai program

Balmazújváros Általános Iskola Pedagógiai program Balmazújváros Általános Iskola Pedagógiai program 2013. szeptember 10. 1 2013. március 28. Még nincs igazítva 1. Az iskola nevelési programja...3 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai,

Részletesebben

A kecskeméti PIARISTA ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS DIÁKOTTHON PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A kecskeméti PIARISTA ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS DIÁKOTTHON PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A kecskeméti PIARISTA ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS DIÁKOTTHON PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 1 Tartalomjegyzék 1 Az iskolában folyó nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei... 6 2 Az iskolában folyó oktató-nevelő

Részletesebben

Szeged és Térsége Bárczi Gusztáv Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény

Szeged és Térsége Bárczi Gusztáv Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Szeged és Térsége Bárczi Gusztáv Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013.október 01. 1 1.1 A nevelő- oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai...

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013.

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. 1. TARTALOM 1. TARTALOM 2 2. BEVEZETÉS 4 KÜLDETÉSNYILATKOZAT 4 TÖRVÉNYI HÁTTÉR 4 3. AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA 5 AZ ISKOLA TAGINTÉZMÉNYEI 5 4. AZ ISKOLÁBAN FOLYÓ NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM Arany János Általános Iskola és Szakiskola Eger, Iskola u. 3. Fax: 36/412-149; Email:

PEDAGÓGIAI PROGRAM Arany János Általános Iskola és Szakiskola Eger, Iskola u. 3. Fax: 36/412-149; Email: PEDAGÓGIAI PROGRAM Arany János Általános Iskola és Szakiskola Eger, Iskola u. 3. Fax: 36/412-149; Email: aranyiszi@ajaisz.sulinet.hu 1 Tartalomjegyzék I) BEVEZETŐ... 3 II) AZ ISKOLA JOGI STÁTUSZA... 5

Részletesebben

Pedagógiai Program. Szihalmi Általános Iskola és AMI 3377 Szihalom Hunyadi út 138.

Pedagógiai Program. Szihalmi Általános Iskola és AMI 3377 Szihalom Hunyadi út 138. 2013 Pedagógiai Program 031593 Szihalmi Általános Iskola és AMI 3377 Szihalom Hunyadi út 138. Tartalomjegyzék: 1. Az iskola nevelési programja... 5 1.3. Fejlesztési területek nevelési célok... 9 1.4. A

Részletesebben

A Horváth István Általános Iskola Pedagógiai Programja

A Horváth István Általános Iskola Pedagógiai Programja A Horváth István Általános Iskola Pedagógiai Programja 2013. A gyermek jövője az alapiskolában dől el, melynek feladata megtalálni benne azt a kincset, amit tehetségnek neveznek, felfedezni minden gyermekben

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A veszprémi DEÁK FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA - 8200 Veszprém, Aradi vértanúk útja 2. OM azonosító: 037033 PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Elfogadta a Nevelőtestület: 2013.03.26. 2 Tartalomjegyzék Bevezető...4 Iskolánk

Részletesebben

A sajátos nevelési igényű tanulók integrált iskolai nevelése és oktatását segítő, a fogyatékosság típusához és fokához igazodó fejlesztő program

A sajátos nevelési igényű tanulók integrált iskolai nevelése és oktatását segítő, a fogyatékosság típusához és fokához igazodó fejlesztő program A sajátos nevelési igényű tanulók integrált iskolai nevelése és oktatását segítő, a fogyatékosság típusához és fokához igazodó fejlesztő program A sajátos nevelési igényű, a beilleszkedési, magatartási

Részletesebben

Corvin Mátyás Gimnázium és Szakközépiskola. Helyi nevelési program

Corvin Mátyás Gimnázium és Szakközépiskola. Helyi nevelési program Corvin Mátyás Gimnázium és Szakközépiskola Helyi nevelési program 2. oldal Az iskola bemutatása Az iskola megnevezése: Corvin Mátyás Gimnázium és Szakközépiskola Székhelye: 1165 Budapest, Mátyás király

Részletesebben

ORSZÁGH KRISTÓF ÁLTALÁNOS ISKOLA SIROK

ORSZÁGH KRISTÓF ÁLTALÁNOS ISKOLA SIROK PEDAGÓGIAI PROGRAM ORSZÁGH KRISTÓF ÁLTALÁNOS ISKOLA SIROK Fenntartó jóváhagyása:... Érvényes:..... napjától PEDAGÓGIAI PROGRAM TARTALOMJEGYZÉKE NEVELÉSI PROGRAM I. Az iskolában folyó nevelő-oktató munka

Részletesebben

A ZIPERNOWSKY KÁROLY ÁLTALÁNOS ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA ÉS HELYI TANTERVE 2011. Az iskola nevelési programja

A ZIPERNOWSKY KÁROLY ÁLTALÁNOS ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA ÉS HELYI TANTERVE 2011. Az iskola nevelési programja A ZIPERNOWSKY KÁROLY ÁLTALÁNOS ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA ÉS HELYI TANTERVE 2011. A. Az iskola nevelési programja 1 P R E A M B U L U M AZ ISKOLA HIVATALOS ELNEVEZÉSE: Zipernowsky Károly AZ ISKOLA FENNTARTÓJA

Részletesebben

A keszthelyi Zöldmező Utcai Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Kollégium és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény

A keszthelyi Zöldmező Utcai Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Kollégium és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény A keszthelyi Zöldmező Utcai Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Kollégium és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény P E D A G Ó G I A I P R O G R A M J A 2014. Tartalom Az iskola adatai...

Részletesebben

Pedagógiai Program. Készült a Kenderföld-Somági Általános Iskola részére. Jóváhagyta: Schillingerné Bázing Melinda intézményvezető

Pedagógiai Program. Készült a Kenderföld-Somági Általános Iskola részére. Jóváhagyta: Schillingerné Bázing Melinda intézményvezető Pedagógiai Program Készült a Kenderföld-Somági Általános Iskola részére Jóváhagyta: Hatályos: 2013. szeptember 1-jétől Schillingerné Bázing Melinda intézményvezető Információ az intézményi szakmai alapdokumentumból

Részletesebben