Környezetvédelem. Levegıtisztaság-védelem

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Környezetvédelem. Levegıtisztaság-védelem"

Átírás

1 Környezetvédelem Levegıtisztaság-védelem

2

3 A Légkör szerkezete-troposzféra Troposzféra A légkör legalsó rétege, átlagos vastagsága km. Az egyenlítıi vidékeken km-es magasságig húzódik, a sarkvidékek felett viszont mindössze 6-8 km vastag. felhı (troposz) itt van a légkör vízgıztartalmának 99%-a, így itt zajlik a felhı- és csapadékképzıdés is. Fı jellemzıje, hogy benne a hımérséklet a magassággal csökken, 100 méterenként átlagosan 0,65 C-kal. Felsı határán ezért 50 C az átlaghımérséklet (az egyenlítıi vidékek felett 80 és 90 C is lehet). A felhı- és csapadékképzıdésen kívül a troposzférában zajlanak a nagy függıleges (vertikális) és vízszintes (horizontális) légmozgások is. Ezért a troposzférát idıjárási rétegnek is nevezik. A troposzférában van a légkör tömegének 80%-a. A légkör szerkezete

4 A Légkör szerkezete-sztratoszféra Sztratoszféra A troposzféra és a sztratoszféra közötti légréteg neve tropopauza (pauza = szünet). A tropopauzában megáll a hımérséklet csökkenése, a sztratoszférában pedig emelkedni kezd. Ennek oka az ózonréteg jelenléte, amely kb km-es magasságban húzódik (a sztratoszféra az ózonréteg miatt kapta a nevét; sztratosz = réteg). Az ózonrétegben ugyanis elnyelıdik a Nap nagy energiájú ultraibolya sugárzása, ezáltal a levegı felmelegedik. A sztratoszférában a levegı hımérséklete a magassággal végig emelkedik. A sztratoszféra felsı határa átlagosan 50 km-es magasságban van, ahol a levegı hımérséklete megközelíti a földfelszínen mért átlagos értéket, azaz a +15 C-ot.

5 Az ózon kialakulása

6 A Légkör szerkezete-mezoszféra A sztratoszféra és a mezoszféra között a sztratopauza helyezkedik el. A sztratopauzában ismét csökkenni kezd a levegı hımérséklete, s ez a mezoszféra egész területén folytatódik. A mezoszféra a légkör leghidegebb része. Felsı határán (kb. 85 km) 100 C az átlaghımérséklet, de mértek már 183 C-ot is. A mezoszférába különféle módszerekkel juttatják el a mőszereket: hılégballonokkal, rakétákkal, repülıgépekkel. Megismerése azért is fontos, mert nagy jelentısége van az őrhajózás szempontjából. Az őrhajók Földre való visszatérésekor itt történik a fékezés leglényegesebb része.

7 A Légkör szerkezete-termoszféra A mezoszférát és a termoszférát a mezopauza választja el egymástól. A termoszférában erıteljesen emelkedni kezd a hımérséklet és rövidesen megközelíti a C-ot. Innét kapta nevét is (termos z = hı, meleg; görög). Ez a nagy hımérséklet úgy magyarázható, hogy a Napból érkezı rövidebb hullámhosszú sugarak (gamma, röntgen, ultraibolya) a légkör anyagait erıteljesen felmelegítik. A termoszféra 1000 C-os átlago s hımérséklete erıs naptevékenység esetén 3000 C-ig emelkedhet, mert ilyenkor a sugárzás mennyisége megnövekszik. Északi fény A Nap sugárzásának hatására a termoszférában lévı atomok egy része ionizálódik, így az elektromosságot jól vezetı, ún. ionizált rétegek keletkeznek (innen ered az ionoszféra elnevezés). Ezekrıl visszaverıdnek a rövidhullámú rádióhullámok, amit a földi rádióösszeköttetések megteremtése során ki is használnak.

8 Északi Fény(Aurora borealis)

9

10 A Légkör szerkezete-exoszféra Exoszféra A termoszférát és az exoszférát a termopauza választja el egymástól. Az exoszféra a Föld légkörének legkülsı rétege (exosz = külsı, görög). A légkör felsı határát nem tudjuk pontosan megállapítani. Az exoszféra hımérséklete kb C, s ez az érték a magasság növekedésével nem változik

11 A Légkör szerkezete- Magnetoszféra Tudjuk, hogy a mai elméletek szerint a maghéjban (külsı magban) végbemenı anyagáramlások hozzák létre a Föld mágneses terét. A mágneses tér mágneses erıvonalakból áll. Az erıvonalak alakját a napszél módosítja, így a Föld mágneses tere nem szimmetrikus. A legújabb kutatások szerint a Föld mágneses erıtere elektromosan töltött részecskéket tart fogva ezer km-es (!) magasságig. A hatvanezer kilométeres érték a Nap felıli oldalon, míg a százezer kilométer a napszél által kialakított uszályban jellemzı. Magnetoszféra A mágneses tér egyéb részein különösen a sarki hasadékoknál a magnetoszféra felsı határa jóval alacsonyabban húzódik, olykor még a termoszférába is áttevıdhet. A légkör kémiai szerkezete A magasság növekedésével megváltozik a légköri összetevık aránya is. Ennek alapján a légkör homoszférára és heteroszférára tagolható.

12

13 Levegıtisztaság-védelem Légkör- aerodiszperz rendszer Alapgázok: 78,10% Nitrogén 20,93% Oxigén 0,93% Argon 0,03% Szén-dioxid 0,01% Hidrogén és egyéb nemesgázok Vendéganyagok: vízgız (egyenlítı 3-4%, mérséklet övben 1%); CH 4, H 2 S, SO 2, NH 3, NO X O 3, 222 Rn

14

15 Szennyezı anyagok Elsıdleges sz.a. Másodlagos sz.a. Természetes öntisztulás Ülepedés (szedimentáció); Kihullás (fall-out radioaktív anyagok esetén); Impakció és precipitáció (termo és elektroprecipitáció) Ad- és abszorpció (gázok) Kondenzálódás (rain out) és kimosódás (wash out) (csapadék)

16 A levegı fizikai állapotváltozói Éghajlat, idıjárás Meterológiai észlelések (hımérséklet légnyomás, páratartalom stb.) Szelek 8-10 m/s-nál nagyobb jelentıs turbulencia Inverziós réteg melegebb az alatta lévı légrétegnél, ha 700 m alatt helyezkedik el veszélyes, 300 m alatt kritikus. Felhızet Nedvességtartalom és csapadékképzıdés: kb. 10µm-es ködszemcsék felhıalkotók kb. 10µm-nél nagyobb ködszemcsék - csapadékalkotók

17 A levegıszennyezés forrásai 1. Pontszerő források (koncentrált paraméterő): A légszennyezı anyagok koncentrációja és a hordozó gázok térfogatárama, ezáltal a környezetbe lépı káros anyagok mennyisége egyértelmően meghatározható. (pl.: kémény, szellızı, kürtı) 2. Felületi források ( szórt paraméterő vagy diffúz): a szennyezı anyagokat kibocsátó felület nagysága meghatározható, de a hordozó gáz térfogata és sebessége nem. 2.a vonalas légszennyezı források: vasútvonalak, víziutak, légifolyosók

18 Mérési alapparaméterek: Gáz állapotú szennyezık: mg/m 3 ; mg/nm 3 Térfogatarányú koncenrtáció becslés: ppm=cm 3 (sz.a.)/m 3 (levegı) Tömeg szerinti koncentráció: ppm=(v/m)k, ahol V sz. gáz moláris térfogata cm 3 /mmol M a sz. gáz moláris tömege mg/mmol k, a tömeg szerinti koncentráció mg/m 3

19 Por- és ködszennyezıdés Tömeg szerinti vagy porterhelés: mg/nm 3 Részecskeszám szerinti koncentráció db/m 3 Szóródás megadása: pormennyisége g/(m 2 hónap) (t/km 2 év) Gáznemő közegben diszpergált részecskék ülepedés szempotjából történı csoportosítása: µm - gyorsan ülepedı 10-0,1 µm - lassan ülepedı, stabil aeroszolok 0,1-0,001µm nem ülepedı gázokhoz hasonlóan viselkedı tartomány

20 Egészsége károsító hatás CO: karboxi-hemolgobin;16-20% öntudat tompulása, reakcióképesség csökkenése; 45%-nál munkaképtelenség; 60-80% esetén néhány órán belül halál. SO 2 : szem és felsılégutak nyálkahártyájának irritációja; alsólégutak csillószıreit károsítja; zavarja a fehérje anyagcserét, izgatja az idegvégzıdéseket. NO: (vízzel érintkezve sav keletkezik); tüdıt roncsolja, véerek tágulását eredményezi; a légutak nyálahártyáját izgatja. Szénhidrogének: (pl.:3,4-benzipirén) Karcinogén hatás Cl: oxidáló, roncsoló hatású HF:izgatja a légutakat; égési sebek NH 3 : 0,5 mg/dm 3 felett - könnyezés, szemfájdalom és gyulladást okoz. 0,7 mg/dm3 felett légzési és keringési zavarok, szívgyengeség, halál. Lebegı szilárd részecskék: 0,25-10 µm - legveszélyesebbek 10 µm -nél nagyobbak - felıslégutakig jutnak 0,25 µm -nél kisebbek kikerülnek a tüdıbıl

21 A hazai szabályozás rendszere 21/1986. (VI.2.) kormányrendelet szerint a levegıtisztaság-védelmi szabályozás célja az emberi egészség és környezet megóvása érdekében a káros légszennyezés megelızése, csökkentése, illetve megszüntetésére vonatkozó szabályok megállapítása. Helyhez kötött forrásokra 4/1986. (VI.2.) Mérési szabványok 5/1990. (XII.2.) MSZ szmszabványra való hivatkozással.

22 A szabályozás kapcsolata a terület tervezéssel Kiemelten védett területek (I. kategória), ahol alevegı tisztaságának védleme fokozottan indokolt -Tilos az 1. veszélyességi osztályba tartozó légszennyezı anyagot kibocsátásával. -Csak kénmentes tőzelı- vagy főtıolajat, kokszot és fát szabad használni. Védett területek (II. kategória) az ország többi területe, ami nem tartozik az elızı kategóriába, az összefüggı lakossági területekkel nem érintkezı ipari és mezıgazdasági területekre alacsonyabb levegıtisztaság-védelmi határértékek állapíthatók meg.

23 Imissziószabályozás Rövid idejő határétékek: 24, órás kibocsátás, 30 perces kibocsátás Hosszú távú határétékek (I év ) Légszennyezı anyagok: 1- kifejezetten veszélyes 2- veszélyes 3- mérsékelten veszélyes 4- kevésbé veszélyes

24 Emisszószabályozás Területi kibocsátási határérték, tecnológiai határérték Pont források: E n =E f K 1 K 2 (kg/h) Ahol, E f - kibocsátási faktor a magasság függvényében (kg/h m 3 /µg) K 1 24 órás levegıminıségi határérték In(µg/m 3 ) K 2 =(100-terhelési index)/100 Terhelési index ( ország területére és szennyezıanyag típusra): E f =E f,i /n n = épületforrások száma (azonos paraméterek mellett!)

25 Épületforrás: (ha lakóépülettıl 20 méterre) E n = k V N 10-6 (kg/h) Ahol, k - munkahelyi koncentráció (mg/m 3 ) V - épület légtérfogata (m 3 ) N óránkénti légcsere (h -1 ), természetes szellızés esetén N=5

26 Szabályozás gyakorlati alkalmazása Bírságok (Ft/év) Légszennyezési alapjárulék január 1-tıl légszennyezési bírság Pontforrás alapbírsága: B= (E-E n ) t b 1 ahol, E tényleges kibocsátás negyedéves átlagértéke (kg/h) E n - kibocsátási határérték (kg/h) t üzemórák száma/negyedév b 1 bírságkulcs (Ft/kg) (függ Z=E/E n -táblázat)

27 Épületforrás alapbírsága: B é = (E-E n ) t b 2 ahol, E tényleges kibocsátás negyedéves átlagértéke (kg/h) E n - kibocsátási határérték (kg/h) t üzemórák száma/negyedév b 2 bírságkulcs -táblázat

28 Felületi forrás: B f =A b 3 (t/8760) Ahol, A a kibocsátó felület nagysága (m 2 ) t- az idıszakos források légszennyezésének idıtartamam (h/év) 8760 naptári év óráinak száma (h/év) b 3 bírságkulcs (Ft/m 2 )

29 A bírságoka Környezetvédelmi alapokba folynak be, amelyekkel a miniszter, illetve a megyei önkormányzatok rendelkeznek 10/1986 (IX. 24.) OKTH rendelkezés szerint Budapesten, Baranya, Borsod-Abaúj-Zemplén, Komárom és Veszprém megyében kell képezni az azok területén befizetett bírságok 50%-ból Felhasználása: Levegıtisztaság-védelem Veszélyes hulladékok Zaj- és rezgésvédelem Védett természeti értékek megırzése

30 Portalanítás: Védekezési lehetıségektechnológiák -Mechanikai leválasztók -Elektrosztatikus leválasztók -Porszőrık (pl. kerámiabetét olaj- és vízcseppek leválasztása Gáztalanítás: -átbuborékoltatás

31

32 Gáztiszítás

33 Nedves gázmosók: -Permetezı mosók -Töltetes tornyok -tányéros tornyok -nedves dinamikus berendezések -nedves centrifugális berendezések -Venturi-mosók

34

35 Egyéb eljárások Adszorpció (aktív szén) Kémiai reakciók: CH 4 +4NO 2 =4NO+CO 2 +2H 2 O (Pt, Pd) CH 4 +2O 2 =CO 2 +2H 2 O CH 4 +4NO=CO 2 +2N 2 +2H 2 O

36 Gépkocsik CO; CH; NO x -emissziók Benzinek ólomtartalma Nemesfém katalizátorokat mérgezi Gázolajok magas kéntartalma

37

38 Új motortechnológiák (HONDA) CVCC (Compound Vortex Controlled Combustion) Segédkamra a gyújtógyertyánál fıkamrával a toroknyílás köti össze Segédkamrában - dús keverék szívásütem Sőrítéskor a dúsabb keverék hamarabb gyullad,a fıkamra keveréke O 2 feleslegben ég el.

39

40 Magyarországi helyzet

41 A levegıminıség és egészségi hatások értékelése DEPSEE modell

42 D: alapfolyamatok Évente megtett utaskilométerek száma Magyarországon, A közúti közlekedés üzemanyag fogyasztása Magyarországon utaskm / fı MJ / fı személygépkocsi busz villamos/trolibusz/metró vonat kerékpár benzin gázolaj autógáz (LPG)

43 P: Környezetre gyakorolt Összes kibocsátás Szilárd anyag kibocsátás emisszió (kt) szilárdanyag-kibocsátás (kt) Ipar Energiaipar Lakosság & szolgáltatások Közlekedés Mezıgazdaság Ipar Energiaipar Lakosság & szolgáltatások Közlekedés Mezıgazdaság

44 Légszennyezı anyagok emissziója hazánkban Magyarországon a levegıszennyezı anyagok teljes emissziója 1996 és 2000 között 16%-al csökkent. A kibocsátott légszennyezıanyagok 31%-ért az ipar és 28%-ért az energiaipar a felelıs.

45 Nemzetközi összehasonlítás Kibocsátott mennyiség (kiló tonna) Kibocsátott légszennyezı anyagok mennyisége NH3 CO Nox PM10 SO2 Légszennyezı anyagok kibocsátása Magyarországon és Európa néhány országában, Csehország Németország Magyarország Hollandia Románia Szlovákia Spanyolország Országok Forrás: Országos programok, nemzetközi egyezmények NKP I: ipari és kommunális eredető emisszió csökkentés NKP II: energiafelhasználás csökkentése, energiahatékonyság növelése, közlekedési rendszer modernizálása. Helsinki Egyezmény, Oslói Egyezmény, Genfi Egyezmény, Aarhusi Egyezmény, Götheburgi Egyezmény, Szófiai Egyezmény.

46 Imisszió Települések légszennyezettség Települések levegıminısége a határérték túllépések alapján SO, NO 2 2, üleped lepedı por összesítve 1997 Települések levegıminısége a határérték túllépések alapján SO 2, NO 2, ülepedı por összesítve 2001 Ózon tekintetében nem a településeken, hanem a jóval távolabb esı, regionális háttérterületeken kell nagyobb, határértéket is meghaladó expozícióval számolni, elsısorban a nyári hónapokban

47 Budapesti imisszió értékelése A hazai napi határértéket (100 µg/m 3 ) meghaladó szálló por (TSP) szennyezettség okozta lakossági expozíció Budapesten. A 40µg/m3 éves átlagértéket meghaladó lakossággal súlyozott NO2 okozta expozíció Budapesten 100% lakosság aránya TSP, µg/m µg/m 3 x év 10 NO2, µg/m % 80% nap 51-70nap µg/m3 70% 60% nap µg/m3 50% 40% 30% 20% nap 0-10nap 0 nap µg/m3 NO2 éves átlag 10% 10 TSP éves átlag 0%

48 Biológiai légszennyezık Parlagfő pollen napi maximális értéke (pollenszem/ m3 levegı) Parlagfő napi maximum nagysága Parlagfő napi maximum nagysága Budapest Debrecen Gyır Kecskemét Nyíregyháza Pécs Zalaegerszeg

49 A: Politikai szabályozás -magyar jogszabályok összehangolása az EU irányelvekkel -1999/30 EK Közösségi Irányelvbıl átvett határértékeket nemzeti határértékekkel egészítették ki. 14/2001. (V. 9.) KöM-EüM-FVM együttes rendelet a légszennyezettségi határértékekrıl, a helyhez kötött légszennyezı pontforrások kibocsátási határértékeirıl

50 E: Egészségi hatás Légzıszervi megbetegedések okozta mortalitás 100 Légzıszervi megbetegedések okozta mortalitás (BNO-10: J00-J99) A tüdırák okozta mortalitás Magyarországon és az EU átlag stardardized death rate per * Czech Republic Germany Hungary Romania EU average standardizált halálozás fıre* standard: European standard population of 1976 Forrás: European health for all database, WHO Regional Office for Europe, Copenhagen, Denmark M agyarország, férfiak EU átlag, férfiak M agyarország, nık EU átlag, nık *standard: évi európai népesség Forrás: HFA, Health for All Database, WHO Regional Office for Europe, Copenhagen, Denmark Magyarországon az elmúlt néhány évben a légzıszervi megbetegedések miatti halálozások csökkenı tendenciát mutatnak Férfiak körében a tüdı daganatos halálozása jelentısen gyakoribb, mint az EU országaiban Nık körében a 2. leggyakoribb daganatos halálok

51 A szálló por szennyezettség csökkentésének környezet-egészségügyi hatásbecslése A PM10 koncentráció rövid távú csökkentésének hatását (ha az 50 és 20 ug/m3 napi átlagkoncentráció feletti értékeket lecsökkentjük 50 és 20 ug/m3 re, illetve minden nap csökkentjük a napi átlagkoncentrációt 5 ug/m3- rel) összehasonlítva a hosszú távú levegıminıség javítás hatásával (az éves átlagkoncentráció lecsökkentése 40, illetve 20 ug/m3-re, és az éves átlagkoncentráció 5 ug/m3-rel való csökkentése), megállapítható, hogy a hosszútávú levegıminıség javításával jelentısen több emberélet menthetı meg.

52 A napi, 50, illetve 20 µg/m 3 feletti PM 10 átlagkoncentráció lecsökkentése 50, illetve 20 µg/m 3 -re, valamint naponta 5 µg/m 3 -rel - potenciális nyereség, Budapest, 1999 Többlet halálesetek száma, és 95% CI Azoknak a középérték alsó érték felsı érték napoknak a PM10 száma évente, amelyeken a koncentráció koncentráció meghaladja a 20, ill. 50 µg/m 3 -t 50 µg/m ,1 4,7 9,4 20 µg/m ,1 115,7 230,3 5 µg/m 3 82,7 54,9 110,6

53 A levegıminıség hosszú távú javításával hány ember élete menthetı meg: az éves átlag PM 10 koncentráció lecsökkentése 40, 20 és 10 µg/ m 3 -re, és 5 µg/ m 3 -rel Többlet halálesetek száma, és 95% CI középérték alsó érték felsı érték 40 µg/m 3 0,0 0,0 0,0 20 µg/m ,3 637,1 1476,0 10 µg/m ,4 1270,2 2992,2 5 µg/m 3 559,6 339,8 781,2

54 Allergiás megbetegedések A légzıszervi megbetegedések kialakulása összefügg a légszennyezéssel. A nem TBCs betegek száma 1990-óta nı. Az asztmás betegek száma megháromszorozódott. Az újonnan regisztrált allergiás betegek aránya 64%. Az elmúlt 9 évben a rhinitis allergicában szenvedı betegek száma megduplázódott és az évi átlagos növekedés is nagyon magas.

55 A Rhinitis allergica gyakorisága Forrás: Az Országos Korányi TBC és Pulmonológiai Intézet adatai év Rhinitis allergica morbiditás alakulása Magyarországon Összes beteg Új betegek Betegszám Forrás: Országos Korányi TBC és Pulmonológiai Intézet

56 Mi is az üvegházhatás? Milyen hatással van a bioszférára?

57 Természetes üvegházhatás: Observed Warming Effect Without Warming 477 o C 523 o C -46 o C 15 o C 33 o C -18 o C -47 o C 10 o C -57 o C

58

59 CO 2 és a hımérséklet

60 CO 2 élettartam források: befogadók: év légzés, égés fotoszintézis, talajszerves anyag, wetland, oldódás az óceánokban

61 Source: Vitousek Ecology 75:

62 Metán élettartam 10 év források: befogadók: Wetlands, kérıdzés, kıszén & földgáz termitek, vízi üledékekben reagál a troposzférikus OH,talaj mikrobiák

63 Nitrogén oxidok élettartam 150 év források: denitrifikáció, nitrifikáció Nitrogén fixáció légkörbıl (biotikus és abiotikus), égés befogadók: Fotokémiai lebontás a légkörben

64 CFC s

65 CFC s élettartam 7-400év főtési potenciál források: ipari elıállítás, aeroszolok, habok,oldószerek, hőtık befogadók: Fotoaktív lebontás a sztratoszférában Az ózonlyuk kb re záródhat.

66 Ózon károsítás

67

68

69

70 A Szmog kialakulásához vezetı tényezık Magas légnyomású rendszerek Ipari légszennyezés Lakóterületek súlyosbodó légszennyezés (hidegben nagyobb köszén fogyasztás ) Inverziós légréteg(ek) kialakulása

71 1200 s: London Fog A légszennyezés jelentıs környezeti probléma A széntőzelés a legnagyobb forrás 1661: Fumifumugium, John Evelyn hellish and dismall cloud of sea-coale lay over London all noisome trades shoulde be bannished from the citie proper : a füst és köd akut elıfordulása 1813, 1873, 1882, 1891, 1948

72 London, UK 1952 Central London: 48 óra < 50 m látótávolság Egy hétig, a látótávolság nem haladja meg az 500 m-t

73

74 Smoke + Fog Fotokémiai szmog SO 2 smog elsıként, ipari eredető Napjainkban inkább fotokémiai smog, Ózon Miért nem jó az Ózon? Csökkenti a látótávolságot Szem irritáció Anyagkárosító hatás (kontamináció) Sejt károsító Ózon határérték (NAAQS): maximum 120 ppb óránként, 80 ppb 8 óránként 3 összetevı: UV, hidrokarbonátok, NOx közlekedés

75 1. Primer O 3 kialakulás O + O + M O Kialakulás M 2. Primer fotokémiai reakció, mely Oxigén eredményez: NO + hv < nm λ 420 NO+ O 2 3. O 3 also reacts with NO O NO NO2 O2 Vajon a magas O 3 szint az autópályák ára? a reakció 3. gyors az ózon szinte alacsony marad, hacsak a NO szint nemcsökken. (A steady-state O 3 koncetráció 20 ppb délben, közepes szélességi kör mentén, NO 2 /NO =1). Miért olyan magas az O 3 szint bizonyos metroploiszokban (e.g. 220 ppb Houston-ban)?

76 Ózon képzıdés napi ritmusa ppm Nitrogén oxidok NO 2 Ózon am 9 am 12 pm 3 pm 6 pm 8 pm

77 1. O 3 szint növekszik mikor az NO => NO 2 alakul Ózon nélkül. 2. Szad oh gyökök kialakulása: O + RH R + OH O O O + RH + OH + RH RO 2 RO + OH 3. A peroxi gyökök (RO 2 ) eredményezik a konverziót O 3 nélkül. 2 + H 2 O RO NO O + RO NO NO + RO (még több NO 2!!!) O M O 2 O hv NO + O + M + hv RO + O 3

78 A fotokémiai szmog kialakulásának általános sémája

79 Kialakulás: OH gyökök O + H O 2HO 2 H O + hv nm HO λ < HNO + hv HO + NO 2 Reakció szervetlen vegyületekkel: HO + NO HNO 2 3 HO + NO+ M HNO + M 2 CO+ HO + O CO + HOO 2 2 HOO + NO HO + NO 2 Reakció szerves komponensekkel: Aromás vegyületek, aldehidek Éjszakai kibocsátás

80

81 A klímaváltozás következményei elınyök vegetációs periódus új mg.- növények CO2 trágyázás Enyhe telek hátrányok változások - aridizáció lokális esık? viharok tengerszint Gazdaság és politika?

82 Invázió és vándorlás A felmegeledés miatt a meleg övek lizard kiterjednek 1 o C = 2-300km szélesség 1 o C = m magasság A közösségek nem mint egység mozognak A mozgékonyak elıször Rovarok gyomok elıször Orchids (Himantoglossum hircinum

83 Kihalások Montán és északi fajok vagy más szempontból sztenotóp fajok Refugiumok izolációja mezıgazdaság, ipar trees etc long-lived slowly reproducing

84 élıködık, járványok, betegségek Melegebb telek = több kulancs, és kártevı This century, globally 60% will live in malarial zones (WWF 1996)

85 Tengerszint emelkedés Okok: Hımérséklet sarki jégsapkák olvadása Miller & Douglas, Nature 428,

86 Tengerszint emelkedés Ipar édesvízes wetlandek Farmterületek, 7m a következı 1000 évben Miller & Douglas 2004

87 Ocean Circulation

88 Source: Vitousek 1994

89 Moser M. & Pálmai Gy. 1999: A környezetvédelem alapjai. Nemzeti tankönyvkiadó. Budapest. Moser M. 1997: Körforgások a természetben és a társadalomban: korunk világképének alapjai.ktm. Budapest /materials

Légszennyezés. Molnár Kata Környezettan BSc

Légszennyezés. Molnár Kata Környezettan BSc Légszennyezés Molnár Kata Környezettan BSc Száraz levegőösszetétele: oxigén és nitrogén (99 %) argon (1%) széndioxid, héliumot, nyomgázok A tiszta levegő nem tartalmaz káros mennyiségben vegyi anyagokat!

Részletesebben

A LÉGKÖR SZERKEZETE ÉS ÖSSZETÉTELE. Környezetmérnök BSc

A LÉGKÖR SZERKEZETE ÉS ÖSSZETÉTELE. Környezetmérnök BSc A LÉGKÖR SZERKEZETE ÉS ÖSSZETÉTELE Környezetmérnök BSc A LÉGKÖR SZERKEZETE A légkör szerkezete kémiai szempontból Homoszféra, turboszféra -kb. 100 km-ig -turbulens áramlás -azonos összetétel Turbopauza

Részletesebben

A levegő Szerkesztette: Vizkievicz András

A levegő Szerkesztette: Vizkievicz András A levegő Szerkesztette: Vizkievicz András A levegő a Földet körülvevő gázok keveréke. Tiszta állapotban színtelen, szagtalan. Erősen lehűtve cseppfolyósítható. A cseppfolyós levegő világoskék folyadék,

Részletesebben

Környezeti kémia II. A légkör kémiája

Környezeti kémia II. A légkör kémiája Környezeti kémia II. A légkör kémiája 2012.09.28. A légkör felépítése Troposzféra: ~0-15 km Sztratoszféra: ~15-50 km Mezoszféra: ~50-85 km Termoszféra: ~85-500 km felső határ: ~1000 km definiálható nehezen

Részletesebben

Környezetgazdálkodás 4. előadás

Környezetgazdálkodás 4. előadás Környezetgazdálkodás 4. előadás Magyarország környezeti állapota 1. Bodáné Kendrovics Rita Óbudai Egyetem.RKK.2010. Levegőtisztaság-védelem Megállapítások: (OECD 1998-2008 közötti időszakra) Jelentős javulás

Részletesebben

Adatgyőjtés, mérési alapok, a környezetgazdálkodás fontosabb mőszerei

Adatgyőjtés, mérési alapok, a környezetgazdálkodás fontosabb mőszerei GazdálkodásimodulGazdaságtudományismeretekI.Közgazdaságtan KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSIMÉRNÖKIMScTERMÉSZETVÉDELMIMÉRNÖKIMSc Tudományos kutatásmódszertani, elemzési és közlési ismeretek modul Adatgyőjtés, mérési

Részletesebben

Globális környezeti problémák és fenntartható fejlıdés modul

Globális környezeti problémák és fenntartható fejlıdés modul Globális környezeti problémák és fenntartható fejlıdés modul Környezeti elemek védelme I. Levegıtisztaság védelme KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI AGRÁRMÉRNÖKI MSC TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSC A tiszta nem szennyezett

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELEM. (Tantárgy kód: FCNBKOV)

KÖRNYEZETVÉDELEM. (Tantárgy kód: FCNBKOV) KÖRNYEZETVÉDELEM (Tantárgy kód: FCNBKOV) HARMADIK RÉSZ: LEVEGŐTISZTASÁGVÉDELEM AZ ATMOSZFÉRA LÉGSZENNYEZŐDÉS LÉGSZENNYEZŐ ANYAGOK KÁROS HATÁSAI GLOBÁLIS FELMELEGEDÉS SAVASODÁS OZÓNRÉTEG KÁROSODÁSA FOTOKÉMIAI

Részletesebben

Forgalmas nagyvárosokban az erősen szennyezett levegő és a kedvezőtlen meteorológiai körülmények találkozása szmog (füstköd) kialakulásához vezethet.

Forgalmas nagyvárosokban az erősen szennyezett levegő és a kedvezőtlen meteorológiai körülmények találkozása szmog (füstköd) kialakulásához vezethet. SZMOG Forgalmas nagyvárosokban az erősen szennyezett levegő és a kedvezőtlen meteorológiai körülmények találkozása szmog (füstköd) kialakulásához vezethet. A szmog a nevét az angol smoke (füst) és fog

Részletesebben

Országos Meteorológiai Szolgálat. Az OLM évi szálló por PM 10 mintavételi programjának összesítı értékelése

Országos Meteorológiai Szolgálat. Az OLM évi szálló por PM 10 mintavételi programjának összesítı értékelése Országos Meteorológiai Szolgálat Az OLM 2009. évi szálló por PM 10 mintavételi programjának összesítı értékelése Készítette: MFO Levegıtisztaság-védelmi Referencia Központ 2010 Tartalom Mintavételi program

Részletesebben

2010. évi összesítı értékelés. hazánk levegıminıségérıl. az automata mérıhálózat adatai alapján

2010. évi összesítı értékelés. hazánk levegıminıségérıl. az automata mérıhálózat adatai alapján Országos Meteorológiai Szolgálat 2010. évi összesítı értékelés hazánk levegıminıségérıl az automata mérıhálózat adatai alapján Készítette: LRK Adatközpont 2011. március TARTALOM 1. A levegıminıség értékelése

Részletesebben

A közúti forgalom hatása Pécs város levegőminőségére

A közúti forgalom hatása Pécs város levegőminőségére A közúti forgalom hatása Pécs város levegőminőségére Készítette: Emesz Tibor Dél-dunántúli Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség 2014. május 29. Jogszabályi háttér 306/2010 (XII.23.) Korm.

Részletesebben

Országos Meteorológiai Szolgálat. Az OLM évi szálló por PM 10 mintavételi programjának összesítı értékelése

Országos Meteorológiai Szolgálat. Az OLM évi szálló por PM 10 mintavételi programjának összesítı értékelése Országos Meteorológiai Szolgálat Az OLM 2011. évi szálló por PM 10 mintavételi programjának összesítı értékelése Készítette: ÉLFO Levegıtisztaság-védelmi Referencia Központ 2012 Tartalom Mintavételi program

Részletesebben

2012. évi összesítı értékelés. hazánk levegıminıségérıl. az automata mérıhálózat adatai alapján

2012. évi összesítı értékelés. hazánk levegıminıségérıl. az automata mérıhálózat adatai alapján Országos Meteorológiai Szolgálat 2012. évi összesítı értékelés hazánk levegıminıségérıl az automata mérıhálózat adatai alapján Készítette: ÉLFO LRK Adatközpont 2013. március TARTALOM 1. A levegıminıség

Részletesebben

Országos Meteorológiai Szolgálat. Az OLM évi szálló por PM 10 mintavételi programjának összesítı értékelése

Országos Meteorológiai Szolgálat. Az OLM évi szálló por PM 10 mintavételi programjának összesítı értékelése Országos Meteorológiai Szolgálat Az OLM 2010. évi szálló por PM 10 mintavételi programjának összesítı értékelése Készítette: ÉLFO Levegıtisztaság-védelmi Referencia Központ 2011 Tartalom Mintavételi program

Részletesebben

MÉRNÖKI METEOROLÓGIA

MÉRNÖKI METEOROLÓGIA MÉRNÖKI METEOROLÓGIA (BME GEÁT 5128) Bevezetés, alapfogalmak, a légkör jellemzői, összetétele, kapcsolat más szférákkal Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Áramlástan Tanszék, 2008 Dr. Goricsán

Részletesebben

Radon a környezetünkben. Somlai János Pannon Egyetem Radiokémiai és Radioökológiai Intézet H-8201 Veszprém, Pf. 158.

Radon a környezetünkben. Somlai János Pannon Egyetem Radiokémiai és Radioökológiai Intézet H-8201 Veszprém, Pf. 158. Radon a környezetünkben Somlai János Pannon Egyetem Radiokémiai és Radioökológiai Intézet H-8201 Veszprém, Pf. 158. Természetes eredetőnek, a természetben eredetileg elıforduló formában lévı sugárzástól

Részletesebben

TATABÁNYA LÉGSZENNYEZETTSÉGE, IDŐJÁRÁSI JELLEMZŐI ÉS A TATABÁNYAI KLÍMAPROGRAM

TATABÁNYA LÉGSZENNYEZETTSÉGE, IDŐJÁRÁSI JELLEMZŐI ÉS A TATABÁNYAI KLÍMAPROGRAM TATABÁNYA LÉGSZENNYEZETTSÉGE, IDŐJÁRÁSI JELLEMZŐI ÉS A TATABÁNYAI KLÍMAPROGRAM 1 Flasch Judit Környezettan BSc Meteorológia szakirányos hallgató Témavezető: Antal Z. László MTA Szociológiai Kutatóintézet

Részletesebben

AZ ATMOSZFÉRA SZENNYZİDÉSÉNEK EREDETE

AZ ATMOSZFÉRA SZENNYZİDÉSÉNEK EREDETE AZ ATMOSZFÉRA SZENNYZİDÉSÉNEK EREDETE IPAR 23 % ELEKTROMOS ERİMŐVEK 14 % FŐTÉS 14 % SZENNYVÍZ KEZELÉS 3 % MEZİGAZDASÁG 1-2 % A mezıgazdasági eredető légszennyezés jellemzıi INTENZÍV ÁLLATTENYÉSZTÉS metán,

Részletesebben

Agroökológiai rendszerek biogeokémiai ciklusai és üvegházgáz-kibocsátása

Agroökológiai rendszerek biogeokémiai ciklusai és üvegházgáz-kibocsátása Agroökológiai rendszerek biogeokémiai ciklusai és üvegházgáz-kibocsátása Biogeokémiai ciklusok általános jellemzői: kompartmentek vagy raktárak tartózkodási idő áramok (fluxusok) a kompartmentek között

Részletesebben

Hatástávolság számítás az. Ipari Park Hatvan, Robert Bosch út és M3 autópálya közötti tervezési terület (Helyrajzi szám: 0331/75.

Hatástávolság számítás az. Ipari Park Hatvan, Robert Bosch út és M3 autópálya közötti tervezési terület (Helyrajzi szám: 0331/75. Hatástávolság számítás az Ipari Park Hatvan, Robert Bosch út és M3 autópálya közötti tervezési terület (Helyrajzi szám: 0331/75. ) légszennyező forrásaira (pontforrás engedélykérelemhez) Összeállítva:

Részletesebben

Felmérő lap I. LIFE 00ENV/H/ Kelet Magyarországi Biomonitoring projekt Kelet- magyarországi Biomonitoring Hálózat

Felmérő lap I. LIFE 00ENV/H/ Kelet Magyarországi Biomonitoring projekt Kelet- magyarországi Biomonitoring Hálózat Felmérő lap I. LIFE 00ENV/H/000963 Kelet Magyarországi Biomonitoring projekt Kelet- magyarországi Biomonitoring Hálózat 2004. 1.feladat - totó A helyes válaszokat karikázd be! 1. Melyek a levegő legfontosabb

Részletesebben

Környezeti levegő porkoncentrációjának mérési módszerei és gyakorlati alkalmazásuk. Dr. Ágoston Csaba, Pusztai Krisztina KVI-PLUSZ Kft.

Környezeti levegő porkoncentrációjának mérési módszerei és gyakorlati alkalmazásuk. Dr. Ágoston Csaba, Pusztai Krisztina KVI-PLUSZ Kft. Környezeti levegő porkoncentrációjának mérési módszerei és gyakorlati alkalmazásuk Dr. Ágoston Csaba, Pusztai Krisztina KVI-PLUSZ Kft. A szállópor fogalma, keletkezése Ha van vízművek, van levegőművek

Részletesebben

Országos Meteorológiai Szolgálat. Az OLM évi szálló por PM 10 mintavételi programjának összesítı értékelése

Országos Meteorológiai Szolgálat. Az OLM évi szálló por PM 10 mintavételi programjának összesítı értékelése Országos Meteorológiai Szolgálat Az OLM 2012. évi szálló por PM 10 mintavételi programjának összesítı értékelése Készítette: ÉLFO Levegıtisztaság-védelmi Referencia Központ 2013 Tartalom Mintavételi program

Részletesebben

Nemzeti Akkreditáló Hatóság. RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAH /2016 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

Nemzeti Akkreditáló Hatóság. RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAH /2016 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Nemzeti Akkreditáló Hatóság RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAH-1-1523/2016 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Az ECO DEFEND Környezetvédelmi Mérnöki Iroda Kft. (1113 Budapest, Györök utca 19.) akkreditált

Részletesebben

Klímaváltozás és klímaadaptáció helyi léptékben Egy kutatási projekt tapasztalatai a hazai társadalmi-gazdasági folyamatok modellezésében

Klímaváltozás és klímaadaptáció helyi léptékben Egy kutatási projekt tapasztalatai a hazai társadalmi-gazdasági folyamatok modellezésében Király Gábor Czirfusz Márton Koós Bálint Tagai Gergő Uzzoli Annamária: Klímaváltozás és klímaadaptáció helyi léptékben Egy kutatási projekt tapasztalatai a hazai társadalmi-gazdasági folyamatok modellezésében

Részletesebben

Környezetvédelem (KM002_1)

Környezetvédelem (KM002_1) A légkör keletkezése Környezetvédelem (KM002_1) 3a. Antropogén légszennyezés, levegőtisztaság-védelem 2015/2016-os tanév I. félév Dr. habil. Zseni Anikó egyetemi docens SZE, AHJK, Környezetmérnöki Tanszék

Részletesebben

Globális környezeti problémák és fenntartható fejlıdés modul

Globális környezeti problémák és fenntartható fejlıdés modul Globális környezeti problémák és fenntartható fejlıdés modul Környezeti elemek védelme I. Levegıtisztaság védelme KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI AGRÁRMÉRNÖKI MSC TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSC Transzmisszió a légkörben.

Részletesebben

VIZSGÁLATI JEGYZŐKÖNYV

VIZSGÁLATI JEGYZŐKÖNYV VIZSGÁLATI JEGYZŐKÖNYV Budapest, IV. kerület területén végzett levegőterheltségi szint mérés nem fűtési szezonban. (folyamatos vizsgálat környezetvédelmi mobil laboratóriummal) Megbízó: PANNON NATURA KFT.

Részletesebben

TP-01 típusú Termo-Press háztartási műanyag palack zsugorító berendezés üzemeltetés közbeni légszennyező anyag kibocsátásának vizsgálata

TP-01 típusú Termo-Press háztartási műanyag palack zsugorító berendezés üzemeltetés közbeni légszennyező anyag kibocsátásának vizsgálata Veszprém, Gátfő u. 19. Tel./fax: 88/408-920 Rádiótel.: 20/9-885-904 Email: gyulaigy1@chello.hu TP-01 típusú Termo-Press háztartási műanyag palack zsugorító berendezés üzemeltetés közbeni légszennyező anyag

Részletesebben

Paksi Atomerőmű üzemidő hosszabbítása. 4. melléklet

Paksi Atomerőmű üzemidő hosszabbítása. 4. melléklet 4. melléklet A Paksi Atomerőmű Rt. területén található dízel-generátorok levegőtisztaság-védelmi hatásterületének meghatározása, a terjedés számítógépes modellezésével 4. melléklet 2004.11.15. TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

2009. évi összesítı értékelés. hazánk levegıminıségérıl. az automata mérıhálózat adatai alapján

2009. évi összesítı értékelés. hazánk levegıminıségérıl. az automata mérıhálózat adatai alapján Országos Meteorológiai Szolgálat 29. évi összesítı értékelés hazánk levegıminıségérıl az automata mérıhálózat adatai alapján 1 TARTALOM 1. A levegıminıség értékelése az automata mérıállomások adatai alapján...4

Részletesebben

KLÍMAVÁLTOZÁS EMBEREKRE GYAKOROLT HATÁSAI

KLÍMAVÁLTOZÁS EMBEREKRE GYAKOROLT HATÁSAI KLÍMAVÁLTOZÁS EMBEREKRE GYAKOROLT HATÁSAI Jelentıs mértékben hat egészségi állapotunkra Jól alkalmazkodik szervezetünk a változáshoz, de csak egy bizonyos ingerküszöbig. E felett a szervezet stressz állapotba

Részletesebben

A GLOBÁLIS MELEGEDÉS ÉS HATÁSAI MAGYARORSZÁGON

A GLOBÁLIS MELEGEDÉS ÉS HATÁSAI MAGYARORSZÁGON FÖLDTUDOMÁNYOS FORGATAG Budapest, 2008. április 17-20. A GLOBÁLIS MELEGEDÉS ÉS HATÁSAI MAGYARORSZÁGON ELTE Meteorológiai Tanszék, Budapest VÁZLAT I. Változó éghajlat II. XXI. századra várható éghajlati

Részletesebben

MÉRNÖKI METEOROLÓGIA (BME GEÁT 5128) Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Áramlástan Tanszék, 2008 Dr. Goricsán István

MÉRNÖKI METEOROLÓGIA (BME GEÁT 5128) Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Áramlástan Tanszék, 2008 Dr. Goricsán István MÉRNÖKI METEOROLÓGIA (BME GEÁT 5128) Üvegházhatás, globális felmelegedés, ózonpajzs szerepe Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Áramlástan Tanszék, 2008 Dr. Goricsán István FÖLDFELSZÍN EGYENSÚLYI

Részletesebben

20. A települések levegıjének évi szennyezettsége az éves átlagok alapján a légszennyezettségi index szerint

20. A települések levegıjének évi szennyezettsége az éves átlagok alapján a légszennyezettségi index szerint 20. A települések levegıjének 2008. évi szennyezettsége az éves átlagok alapján a A települések levegıjének 2008. évi kén-dioxid szennyezettsége a Hernádszurdok Rudabánya Putnok SajószentpéterKazincbarcika

Részletesebben

Az új levegıminıségi szabályozás és az EU elıírások

Az új levegıminıségi szabályozás és az EU elıírások Az új levegıminıségi szabályozás és az EU elıírások Bibók Zsuzsanna fıovh. 2010 Tartalom Az EU levegıminıségi tematikus stratégiája; A 2008/50/EK irányelv a környezeti levegı minıségérıl; A magyar szabályozásban

Részletesebben

GÁZTŰZHELYEK HATÁSA A BELSŐ KÖRNYEZETRE Dr. Kajtár László Ph.D. Leitner Anita

GÁZTŰZHELYEK HATÁSA A BELSŐ KÖRNYEZETRE Dr. Kajtár László Ph.D. Leitner Anita GÁZTŰZHELYEK HATÁSA A BELSŐ KÖRNYEZETRE Dr. Kajtár László Ph.D. Leitner Anita Egyetemi Docens okl.gm. Ph.D. hallgató BUDAPESTI MŰSZAKI M ÉS S GAZDASÁGTUDOM GTUDOMÁNYI EGYETEM ÉPÜLETGÉPÉSZETI TANSZÉK Témakörök

Részletesebben

MAGAS LÉGSZENNYEZETTSÉGET OKOZÓ

MAGAS LÉGSZENNYEZETTSÉGET OKOZÓ MAGAS LÉGSZENNYEZETTSÉGET OKOZÓ IDŐJÁRÁSI HELYZETEK VIZSGÁLATA Ferenczi Zita Kolláth Kornél OMSZ Hoffmann Lilla ELTE TARTALOM Klíma, időjárás, levegőminőség kölcsönhatása Időjárási helyzetek hatása a levegőminőségre:

Részletesebben

KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁS LEVEGŐSZENNYEZÉS, A SZTRATOSZFÉRIKUS ÓZONRÉTEG ELVÉKONYODÁSA, GLOBÁLIS KLÍMAVÁLTOZÁS

KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁS LEVEGŐSZENNYEZÉS, A SZTRATOSZFÉRIKUS ÓZONRÉTEG ELVÉKONYODÁSA, GLOBÁLIS KLÍMAVÁLTOZÁS KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁS LEVEGŐSZENNYEZÉS, A SZTRATOSZFÉRIKUS ÓZONRÉTEG ELVÉKONYODÁSA, GLOBÁLIS KLÍMAVÁLTOZÁS LEVEGŐSZENNYEZÉSI ALAPFOGALMAK Szennyezett levegő - a természetes alkotóktól minőségileg eltérő

Részletesebben

Globális környezeti problémák és fenntartható fejlıdés modul

Globális környezeti problémák és fenntartható fejlıdés modul Globális környezeti problémák és fenntartható fejlıdés modul Környezetgazdálkodás KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI AGRÁRMÉRNÖKI MSC TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSC A sztratoszférikus ózonnal kapcsolatos probléma és

Részletesebben

Kutatói pályára felkészítı akadémiai ismeretek modul

Kutatói pályára felkészítı akadémiai ismeretek modul Kutatói pályára felkészítı akadémiai ismeretek modul Környezetgazdálkodás Modellezés, mint módszer bemutatása KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI AGRÁRMÉRNÖK MSC Légszennyezés terjedésének modellezése III. 15. lecke

Részletesebben

AZ ÉGHAJLATI ELEMEK IDİBELI ÉS TÉRBELI VÁLTOZÁSAI MAGYARORSZÁGON A HİMÉRSÉKLET

AZ ÉGHAJLATI ELEMEK IDİBELI ÉS TÉRBELI VÁLTOZÁSAI MAGYARORSZÁGON A HİMÉRSÉKLET AZ ÉGHAJLATI ELEMEK IDİBELI ÉS TÉRBELI VÁLTOZÁSAI MAGYARORSZÁGON A HİMÉRSÉKLET A TALAJ HİMÉRSÉKLETE A talaj jelentısége a hımérséklet alakításában kiemelkedı: a sugárzást elnyelı és felmelegedı talaj hosszúhullámú

Részletesebben

A PM 10 Csökkentési Program Beszámoló OGY Fenntartható Fejlődés Bizottság 2013. szeptember 17.

A PM 10 Csökkentési Program Beszámoló OGY Fenntartható Fejlődés Bizottság 2013. szeptember 17. A PM 10 Csökkentési Program Beszámoló OGY Fenntartható Fejlődés Bizottság 2013. szeptember 17. Dr. Dobi Bálint főosztályvezető Vidékfejlesztési Minisztérium, Környezetmegőrzési Főosztály PM 10 - kisméretű

Részletesebben

Nemzeti Akkreditáló Testület. RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAT /2014 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

Nemzeti Akkreditáló Testület. RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAT /2014 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Nemzeti Akkreditáló Testület RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAT-1-1626/2014 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Az IMSYS Mérnöki Szolgáltató Kft. Környezet- és Munkavédelmi Vizsgálólaboratórium (1033 Budapest,

Részletesebben

1 óra Levegőkémia, légkörkémiai folyamatok modellezése

1 óra Levegőkémia, légkörkémiai folyamatok modellezése 1 óra Levegőkémia, légkörkémiai folyamatok modellezése I.rész A légkör szerkezete TROPOSZFÉRA: A légkör függőleges tagozódása HOMOSZFÉRA A légkör alsó, sűrű, felszíntől átlagosan 12 km magasságig terjedő

Részletesebben

SZÛKÍTETT RÉSZLETEZÕ OKIRAT (2)

SZÛKÍTETT RÉSZLETEZÕ OKIRAT (2) Nemzeti Akkreditáló Testület SZÛKÍTETT RÉSZLETEZÕ OKIRAT (2) a NAT-1-1537/2011 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz A FETILEV Felsõ-Tisza-vidéki Levegõanalitikai Kft. (4400 Nyíregyháza, Móricz Zsigmond

Részletesebben

a NAT /2010 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

a NAT /2010 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Nemzeti Akkreditáló Testület RÉSZLETEZÕ OKIRAT a NAT-1-1494/2010 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz A PAMET Mérnökiroda Kft. (7623 Pécs, Tüzér u. 13.) akkreditált területe I. az akkreditált területhez

Részletesebben

Hatályos jogszabályok. Levegőtisztaság-védelem. I. Fejezet. A Kormány 306/2010. (XII. 23.) Korm. Általános rendelkezések. Hatályos szabályozás

Hatályos jogszabályok. Levegőtisztaság-védelem. I. Fejezet. A Kormány 306/2010. (XII. 23.) Korm. Általános rendelkezések. Hatályos szabályozás Hatályos jogszabályok Levegőtisztaság-védelem Hatályos szabályozás 1. A Kormány 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelete a levegővédelméről 2. A vidékfejlesztési miniszter 4/2011. (I. 14.) VM rendelete a levegőterheltségi

Részletesebben

Légszennyezés. Légkör kialakulása. Őslégkör. Csekély gravitáció. Gázok elszöktek Föld légkör nélkül maradt 2014.11.13.

Légszennyezés. Légkör kialakulása. Őslégkör. Csekély gravitáció. Gázok elszöktek Föld légkör nélkül maradt 2014.11.13. BME -Vízi Közmű és Környezetmérnöki Tanszék Légszennyezés VÁROSI KÖRNYEZETVÉDELEM 2012 Horváth Adrienn Légkör kialakulása Őslégkör Hidrogén + Hélium Csekély gravitáció Gázok elszöktek Föld légkör nélkül

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZGAZDÁLKODÁSI KUTATÓ INTÉZET KHT. Környezetvédelmi és Természetvédelmi Igazgatóság Levegıtisztaság-védelmi Referencia Központ

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZGAZDÁLKODÁSI KUTATÓ INTÉZET KHT. Környezetvédelmi és Természetvédelmi Igazgatóság Levegıtisztaság-védelmi Referencia Központ Minısítés: nyílt KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZGAZDÁLKODÁSI KUTATÓ INTÉZET KHT. Környezetvédelmi és Természetvédelmi Igazgatóság Levegıtisztaság-védelmi Referencia Központ Székhely: H-1095 Budapest, Kvassay Jenı

Részletesebben

Környezetvédelem (KM002_1)

Környezetvédelem (KM002_1) (KM002_1) 3a. Antropogén légszennyezés, levegőtisztaság-védelem 2007/2008-as tanév I. félév Dr. Zseni Anikó egyetemi docens SZE, MTK, BGÉKI, Környezetmérnöki Tanszék A légkör keletkezése A Föld keletkezésekor:

Részletesebben

SAJTÓKÖZLEMÉNY FİPOLGÁRMESTERI HIVATAL KOMMUNIKÁCIÓS IGAZGATÓSÁG

SAJTÓKÖZLEMÉNY FİPOLGÁRMESTERI HIVATAL KOMMUNIKÁCIÓS IGAZGATÓSÁG Tájékoztatás a budapesti levegı szennyezettségrıl indokolt a riasztási fokozat fenntartása Budapesten. A forgalomkorlátozással járó intézkedések ma reggel 6 órától lépnek életbe. A riasztási fokozat tegnap

Részletesebben

Elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2008. szeptember 30-i ülésére

Elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2008. szeptember 30-i ülésére Tárgy: Beszámoló Békés Város 2007. évi környezeti állapotáról Elıkészítette: Gál András osztályvezetı Ilyés Péter környezetvédelmi referens Mőszaki Osztály Véleményezı Pénzügyi Bizottság, bizottság: Szociális

Részletesebben

LEVEGŐTISZTASÁG-VÉDELMI VIZSGÁLATI JEGYZŐKÖNYV a Szegeden, 2006-ban végzett környezeti levegő ózon mérés alapján. Készült: Szeged, 2006.

LEVEGŐTISZTASÁG-VÉDELMI VIZSGÁLATI JEGYZŐKÖNYV a Szegeden, 2006-ban végzett környezeti levegő ózon mérés alapján. Készült: Szeged, 2006. Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség Környezetvédelmi Laboratórium A NAT által NAT-1-1224/2005 számon akkreditált vizsgálólaboratórium LEVEGŐTISZTASÁG-VÉDELMI VIZSGÁLATI

Részletesebben

15. elıadás SZERVES ÜLEDÉKES KİZETEK

15. elıadás SZERVES ÜLEDÉKES KİZETEK 15. elıadás SZERVES ÜLEDÉKES KİZETEK A KİSZÉN A kıszén növényi eredető, szilárd, éghetı, fosszílis üledékes kızet. A kıszénképzıdés szakaszai: Biokémiai szénülési folyamatok: kis mélységben huminsavak

Részletesebben

Az éghajlatváltozás és a légkör kémiájának kölcsönhatása

Az éghajlatváltozás és a légkör kémiájának kölcsönhatása Az éghajlatváltozás és a légkör kémiájának kölcsönhatása Dóbé Sándor MTA Kémiai Kutatóközpont Anyag- és Környezetkémiai Intézet Légkörkémiai Csoport Környezetkémia és klímaváltozás kerekasztal beszélgetés,

Részletesebben

A LÉGKÖRI SZÉN-DIOXID ÉS AZ ÉGHAJLAT KÖLCSÖNHATÁSA

A LÉGKÖRI SZÉN-DIOXID ÉS AZ ÉGHAJLAT KÖLCSÖNHATÁSA A LÉGKÖRI SZÉN-DIOXID ÉS AZ ÉGHAJLAT KÖLCSÖNHATÁSA CH 4 CFC CO 2 O 3 +14-19 o C N 2 O H 2 O 1824: Jean-Baptist Fourier az üvegházhatás felismerése 1859: John Tyndall a vízgőz és a szén-dioxid meghatározó

Részletesebben

Adatgyőjtés, mérési alapok, a környezetgazdálkodás fontosabb mőszerei

Adatgyőjtés, mérési alapok, a környezetgazdálkodás fontosabb mőszerei GazdálkodásimodulGazdaságtudományismeretekI.Közgazdaságtan KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSIMÉRNÖKIMScTERMÉSZETVÉDELMIMÉRNÖKIMSc Tudományos kutatásmódszertani, elemzési és közlési ismeretek modul Adatgyőjtés, mérési

Részletesebben

Nemzeti Akkreditáló Hatóság. SZŰKÍTETT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (2) a NAT /2014 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

Nemzeti Akkreditáló Hatóság. SZŰKÍTETT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (2) a NAT /2014 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Nemzeti Akkreditáló Hatóság SZŰKÍTETT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (2) a NAT-1-1593/2014 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz A MEDIO TECH Környezetvédelmi és Szolgáltató Kft. (9700 Szombathely, Körmendi út

Részletesebben

Talaj - talajvédelem

Talaj - talajvédelem Talaj - talajvédelem A Talaj: - a levegıvel és a vízzel egyenértékő elem - a természeti és mővi környezet eleme - az anyag és energiaáramlások közege - három v. négy fázisú összetett rendszer A talaj,

Részletesebben

Az ózonréteg sérülése

Az ózonréteg sérülése Az üvegházhatás Már a 19. században felismerték hogy a légköri CO2 üvegházhatást okoz. Üvegházhatás nélkül a felszínen 2 m-es magasságban 14 oc-os hmérséklet helyett kb. 2 oc lenne. Az üvegházhatás mértéke

Részletesebben

a NAT /2008 számú akkreditálási ügyirathoz

a NAT /2008 számú akkreditálási ügyirathoz Nemzeti Akkreditáló Testület RÉSZLETEZÕ OKIRAT a NAT-1-1523/2008 számú akkreditálási ügyirathoz Az ECO DEFEND Környezetvédelmi Mérnöki Iroda Kft. (1113 Budapest, Györök u. 19.) akkreditált mûszaki területe

Részletesebben

AZ ALAPVETŐ LÉGKÖRI FOLYAMATOK BEMUTATÁSA, SZÓMAGYARÁZATOK

AZ ALAPVETŐ LÉGKÖRI FOLYAMATOK BEMUTATÁSA, SZÓMAGYARÁZATOK AZ ALAPVETŐ LÉGKÖRI FOLYAMATOK BEMUTATÁSA, SZÓMAGYARÁZATOK AZ ALAPVETŐ LÉGKÖRI FOLYAMATOK BEMUTATÁSA, SZÓMAGYARÁZATOK Levegőszennyezőnek kell tekintenünk származásuktól és állapotuktól függetlenül azokat

Részletesebben

Nemzeti Akkreditáló Testület. SZŰKÍTETT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAT-1-1002/2012 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

Nemzeti Akkreditáló Testület. SZŰKÍTETT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAT-1-1002/2012 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Nemzeti Akkreditáló Testület SZŰKÍTETT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAT-1-1002/2012 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz A KÖR-KER Környezetvédelmi, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. Vizsgálólaboratórium

Részletesebben

Százezer forintig terjedı helyszíni bírság a szmogriadó megsértıinek - részletes levegıminıség-védelmi szabályozás a lakosság egészségéért -

Százezer forintig terjedı helyszíni bírság a szmogriadó megsértıinek - részletes levegıminıség-védelmi szabályozás a lakosság egészségéért - Százezer forintig terjedı helyszíni bírság a szmogriadó megsértıinek - részletes levegıminıség-védelmi szabályozás a lakosság egészségéért - A zöldtárca javaslatára a kormány kiegészítette a levegı védelmérıl

Részletesebben

3. Az integrált KVTF-ÁNTSZ közös szállópor mérési rendszer működik. A RENDSZER ÁLTAL VÉGZETT MÉRÉSEK EREDMÉNYEI, ÉS AZOK ÉRTÉKELÉSE

3. Az integrált KVTF-ÁNTSZ közös szállópor mérési rendszer működik. A RENDSZER ÁLTAL VÉGZETT MÉRÉSEK EREDMÉNYEI, ÉS AZOK ÉRTÉKELÉSE ÁNTSZ Országos Tisztifőorvosi Hivatal Országos Tiszti Főorvos 1097 Budapest, Gyáli út 2 6. 1437 Budapest, Pf. 839 Központ: (1) 476-1100 Telefon: (1) 476-1242 Telefax: (1) 215-4492 E-mail: tisztifoorvos@oth.antsz.hu

Részletesebben

Levegőtisztaság-védelmi mérések, aktuális és várható szabályok

Levegőtisztaság-védelmi mérések, aktuális és várható szabályok Levegőtisztaság-védelmi mérések, aktuális és várható szabályok KSZGYSZ konferencia 2012. május 22. Bibók Zsuzsanna Tartalom A 2011-ben hatályba lépett jogszabályok új előírásai; 306/2011.(XII.23.)kormányrendelet,

Részletesebben

A FOTOKÉMIAI SZMOG ÉS HATÁSAI

A FOTOKÉMIAI SZMOG ÉS HATÁSAI A FOTOKÉMA SZMOG ÉS HATÁSA SALMA mre, egyetemi tanár Eötvös Loránd Tudományegyetem, Kémiai ntézet, Budapest GYÖKÖK ha az A B kovalens kötés homolitikusan szakad a külső elektronhéjon páratlan elektron,

Részletesebben

LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ INFORMÁCIÓK A VÖRÖSISZAPRÓL: A VÖRÖSISZAP RADIOAKTIVITÁSA IVÓVÍZ VIZSGÁLATOK: LÉGSZENNYEZETTSÉG

LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ INFORMÁCIÓK A VÖRÖSISZAPRÓL: A VÖRÖSISZAP RADIOAKTIVITÁSA IVÓVÍZ VIZSGÁLATOK: LÉGSZENNYEZETTSÉG INFORMÁCIÓK A VÖRÖSISZAPRÓL: A vörösiszap az alumíniumgyártás során visszamaradó hulladék. Összetételét a kibányászott bauxit tulajdonságai és a kezelés során keletkezı, illetve hozzáadott és visszamaradó

Részletesebben

Légköri nyomanyagok nagytávolságú terjedésének modellezése

Légköri nyomanyagok nagytávolságú terjedésének modellezése Légköri nyomanyagok nagytávolságú terjedésének modellezése Bozó László Meteorológiai Tudományos Napok, 2012. november 22-23. Magyar Tudományos Akadémia Tartalom Légköri nyomanyagok koncentrációjának és

Részletesebben

10/2003. (VII. 11.) KvVM rendelet. A rendelet hatálya

10/2003. (VII. 11.) KvVM rendelet. A rendelet hatálya A jogszabály 2010. április 2. napon hatályos állapota 10/2003. (VII. 11.) KvVM rendelet az 50 MW th és annál nagyobb névleges bemenı hıteljesítményő tüzelıberendezések mőködési feltételeirıl és légszennyezı

Részletesebben

Nemzeti Akkreditáló Testület. MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAT-1-1107/2014 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

Nemzeti Akkreditáló Testület. MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAT-1-1107/2014 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Nemzeti Akkreditáló Testület MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAT-1-1107/2014 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz A FONOR Környezetvédelmi és Munkavédelmi Kft. Vizsgálólaboratórium (1141 Budapest,

Részletesebben

Környezetvédelem II. Térségi környezetvédelem. Ballabás Gábor

Környezetvédelem II. Térségi környezetvédelem. Ballabás Gábor Környezetvédelem II. Térségi környezetvédelem A levegő, mint környezeti elem hasznosítása és védelme (ábraanyag) Ballabás Gábor Társadalom- és Gazdaságföldrajzi Tanszék bagi@ludens.elte.hu 50 méteres magasságra

Részletesebben

LEVEGŐTERHELTSÉGI SZINT VIZSGÁLATI JEGYZŐKÖNYV

LEVEGŐTERHELTSÉGI SZINT VIZSGÁLATI JEGYZŐKÖNYV ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG MÉRŐKÖZPONT A NAT által NAT 1-1040/2014 számon akkreditált vizsgálólaboratórium. 3530 Miskolc Mindszent tér 4. Pf 379 Telefon:(46)517-300

Részletesebben

Környezetvédelem. 6. Levegővédelem. 2016/2017. tanév I. félév Dr. Buruzs Adrienn egyetemi adjunktus SZE AHJK Környezetmérnöki Tanszék

Környezetvédelem. 6. Levegővédelem. 2016/2017. tanév I. félév Dr. Buruzs Adrienn egyetemi adjunktus SZE AHJK Környezetmérnöki Tanszék Környezetvédelem 6. Levegővédelem 2016/2017. tanév I. félév Dr. Buruzs Adrienn egyetemi adjunktus buruzs@sze.hu SZE AHJK Környezetmérnöki Tanszék 1 A légkör fejlődése Az elsődleges légkör Egy gázfelhőből

Részletesebben

a NAT /2013 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

a NAT /2013 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Nemzeti Akkreditáló Testület RÉSZLETEZÕ OKIRAT a NAT-1-1099/2013 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz A VOLUMIX Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Mintavételi és emissziómérési csoport (7200

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI- VÍZGAZDÁLKODÁSI ALAPISMERETEK

KÖRNYEZETVÉDELMI- VÍZGAZDÁLKODÁSI ALAPISMERETEK Környezetvédelmi-vízgazdálkodási alapismeretek középszint 0801 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2009. május 22. KÖRNYEZETVÉDELMI- VÍZGAZDÁLKODÁSI ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI

Részletesebben

Környezetgazdaságtan alapjai

Környezetgazdaságtan alapjai Környezetgazdaságtan alapjai PTE PMMIK Környezetmérnök BSc Dr. Kiss Tibor Tudományos főmunkatárs PTE PMMIK Környezetmérnöki Tanszék kiss.tibor.pmmik@collect.hu A FÖLD HÉJSZERKEZETE Földünk 4,6 milliárd

Részletesebben

Levegıszennyezés nehézfémekkel Európában. Zsigmond Andrea Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem Környezettudomány Tanszék, Kolozsvár

Levegıszennyezés nehézfémekkel Európában. Zsigmond Andrea Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem Környezettudomány Tanszék, Kolozsvár Levegıszennyezés nehézfémekkel Európában Zsigmond Andrea Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem Környezettudomány Tanszék, Kolozsvár Toxikusak-e a nehézfémek? Elızmények: magas nehézfémtartalmú légtérben

Részletesebben

ORSZÁGOS KÖRNYEZETEGÉSZSÉGÜGYI INTÉZET FŐIGAZGATÓ

ORSZÁGOS KÖRNYEZETEGÉSZSÉGÜGYI INTÉZET FŐIGAZGATÓ ORSZÁGOS KÖRNYEZETEGÉSZSÉGÜGYI INTÉZET FŐIGAZGATÓ 197 Budapest, Gyáli út 2 6. Levélcím: 1437 Budapest Pf. 839. Telefon: (6-1) 476-12-83 Fax: (6-1) 215-246 igazgatosag@oki.antsz.hu Összefoglaló A 212. évi

Részletesebben

A MÁV környezetvédelmi tevékenysége a fenntarthatóság tükrében

A MÁV környezetvédelmi tevékenysége a fenntarthatóság tükrében A MÁV környezetvédelmi tevékenysége a fenntarthatóság tükrében Püski Imre osztályvezető Egészség-, Biztonság- és Környezetvédelmi Főosztály A fenntartható fejlődés s célja: c Hosszú távon - a gazdaság

Részletesebben

Országos Meteorológiai Szolgálat. Az OLM 2013. évi szálló por PM 10 mintavételi programjának összesítő értékelése

Országos Meteorológiai Szolgálat. Az OLM 2013. évi szálló por PM 10 mintavételi programjának összesítő értékelése Országos Meteorológiai Szolgálat Az OLM 2013. évi szálló por PM 10 mintavételi programjának összesítő értékelése Készítette: ÉLFO Levegőtisztaság-védelmi Referencia Központ 2014 Tartalom Mintavételi program

Részletesebben

Ipari vizek tisztítási lehetőségei rövid összefoglalás. Székely Edit BME Kémiai és Környezeti Folyamatmérnöki Tanszék

Ipari vizek tisztítási lehetőségei rövid összefoglalás. Székely Edit BME Kémiai és Környezeti Folyamatmérnöki Tanszék Ipari vizek tisztítási lehetőségei rövid összefoglalás Székely Edit BME Kémiai és Környezeti Folyamatmérnöki Tanszék Kezelés Fizikai, fizikai-kémiai Biológiai Kémiai Szennyezők típusai Módszerek Előnyök

Részletesebben

A feladatok megoldásához csak a kiadott periódusos rendszer és számológép használható!

A feladatok megoldásához csak a kiadott periódusos rendszer és számológép használható! 1 MŰVELTSÉGI VERSENY KÉMIA TERMÉSZETTUDOMÁNYI KATEGÓRIA Kedves Versenyző! A versenyen szereplő kérdések egy része általad már tanult tananyaghoz kapcsolódik, ugyanakkor a kérdések másik része olyan ismereteket

Részletesebben

Hevesy György Országos Kémiaverseny Kerületi forduló február évfolyam

Hevesy György Országos Kémiaverseny Kerületi forduló február évfolyam Hevesy György Országos Kémiaverseny Kerületi forduló 2013. február 20. 8. évfolyam A feladatlap megoldásához kizárólag periódusos rendszert és elektronikus adatok tárolására nem alkalmas zsebszámológép

Részletesebben

Levegőtisztaság-védelem

Levegőtisztaság-védelem Környezetgazdálkodás (Gépészmérnök BSc) Levegőtisztaság-védelem Dr. Béres András egyetemi docens MKK Környezettudományi Intézet Környezettechnológiai és Hulladékgazdálkodási Tanszék beres.andras@mkk.szie.hu

Részletesebben

Globális környezeti problémák és fenntartható fejlıdés modul

Globális környezeti problémák és fenntartható fejlıdés modul Globális környezeti problémák és fenntartható fejlıdés modul Környezetgazdálkodás KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI AGRÁRMÉRNÖKI MSC TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSC A légkörrel kapcsolatos környezeti problémák 3. elıadás

Részletesebben

Az anyagi rendszerek csoportosítása

Az anyagi rendszerek csoportosítása Általános és szervetlen kémia 1. hét A kémia az anyagok tulajdonságainak leírásával, átalakulásaival, elıállításának lehetıségeivel és felhasználásával foglalkozik. Az általános kémia vizsgálja az anyagi

Részletesebben

Adatgyőjtés, mérési alapok, a környezetgazdálkodás fontosabb mőszerei

Adatgyőjtés, mérési alapok, a környezetgazdálkodás fontosabb mőszerei GazdálkodásimodulGazdaságtudományismeretekI.Közgazdaságtan KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSIMÉRNÖKIMScTERMÉSZETVÉDELMIMÉRNÖKIMSc Tudományos kutatásmódszertani, elemzési és közlési ismeretek modul Adatgyőjtés, mérési

Részletesebben

A Nap és a bolygók: a kozmikus gáz- és porfelhő lokális sűrűsödéséből

A Nap és a bolygók: a kozmikus gáz- és porfelhő lokális sűrűsödéséből A LÉGKÖR EREDETE A Nap és a bolygók: a kozmikus gáz- és porfelhő lokális sűrűsödéséből Elemek kozmikus gyakorisága: H, He, O, C, Ne, Fe, N, Si, Mg, S, Ar, Ca, Al, Ni, Na,... Gyakoribb vegyületek: CH 4,

Részletesebben

Dioxin/furán leválasztás (PCDD/PCDF) dr. Örvös Mária

Dioxin/furán leválasztás (PCDD/PCDF) dr. Örvös Mária Dioxin/furán leválasztás (PCDD/PCDF) dr. Örvös Mária 1872: Savas eső 1943: Los Angeles szmog 1952: London szmog 1970: Tokio szmog SO 2 leválasztás NO x leválasztás SO 2 leválasztás NO x leválasztás 1976:

Részletesebben

KÉSZ ÉPÍTŐ ÉS SZERELŐ ZRT.

KÉSZ ÉPÍTŐ ÉS SZERELŐ ZRT. / 4 oldal Tartalomjegyzék:./ Célmeghatározás 2./ Területi érvényesség 3./ Fogalom meghatározások 4./ Eljárás 5./ Kapcsolódó dokumentációk jegyzéke 6./ Dokumentálás Készítette: Kővári Tímea Jóváhagyta:

Részletesebben

Regionális időjárási helyzetek és légszennyezettség 1.

Regionális időjárási helyzetek és légszennyezettség 1. Regionális időjárási helyzetek és légszennyezettség 1. Légszennyezettség Tiszta levegő: az a levegő, melyben a szennyező komponensek koncentrációi nem haladják meg a tapasztalati, kísérleti úton meghatározott

Részletesebben

Radon-koncentráció relatív meghatározása Készítette: Papp Ildikó

Radon-koncentráció relatív meghatározása Készítette: Papp Ildikó Radon-koncentráció relatív meghatározása Készítette: Papp Ildikó Elméleti bevezetés PANNONPALATINUS regisztrációs code PR/B10PI0221T0010NF101 A radon a 238 U bomlási sorának tagja, a periódusos rendszer

Részletesebben

SZAKVÉLEMÉNY. Kérelmezı: Československá energetická spoločnosť, a. s. Székhelye: Sečovce, Obchodná 9.

SZAKVÉLEMÉNY. Kérelmezı: Československá energetická spoločnosť, a. s. Székhelye: Sečovce, Obchodná 9. Feljogosított személy: RNDr. Szabó Gabriel, CSc. Nyilvántartási szám: 4/2007/61/794 Állandó lakhelye: 044 71 Čečejovce, Hlavná 9. Engedélyének száma: 61/794/2004-6.1 Érvényes: 2009. szeptember 30-ig Oldalszám:

Részletesebben

BKM KH NSzSz Halálozási mutatók Bács-Kiskun megyében és a megye járásaiban 2007-2011

BKM KH NSzSz Halálozási mutatók Bács-Kiskun megyében és a megye járásaiban 2007-2011 BÁCS-KISKUN MEGYEI KORMÁNYHIVATAL NÉPEGÉSZSÉGÜGYI SZAKIGAZGATÁSI SZERVE HALÁLOZÁSI MUTATÓK BÁCS-KISKUN MEGYÉBEN ÉS A MEGYE JÁRÁSAIBAN 2007-2011 A Halálozási Mutatók Információs Rendszere (HaMIR) adatai

Részletesebben

TERVEZET A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM KvVM/KJKF/985/2008. Tervezet

TERVEZET A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM KvVM/KJKF/985/2008. Tervezet KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM KvVM/KJKF/985/2008 Tervezet a légszennyezettségi határértékekről, a helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről szóló 14/2001. (V. 9.)

Részletesebben

ORSZÁGOS KÖRNYEZETEGÉSZSÉGÜGYI INTÉZET

ORSZÁGOS KÖRNYEZETEGÉSZSÉGÜGYI INTÉZET ORSZÁGOS KÖRNYEZETEGÉSZSÉGÜGYI INTÉZET 1097 Budapest, Gyáli út 2-6. Levélcím: 1437 Budapest Pf.: 839 Telefon: (06-1) 476-1100 Fax: (06-1) 215-0148 http://www.oki.antsz.hu/ A PARLAGFŰ (Ambrosia artemisiifolia)

Részletesebben

VITUKI KÖRNYZETVÉDELMI ÉS VÍZGAZDÁLKODÁSI KUTATÓ INTÉZET KHT. ENVIRONMENTAL PROTECTION AND WATER MANAGEMENT RESEARCH INSTITUTE NON-PROFIT COMPANY

VITUKI KÖRNYZETVÉDELMI ÉS VÍZGAZDÁLKODÁSI KUTATÓ INTÉZET KHT. ENVIRONMENTAL PROTECTION AND WATER MANAGEMENT RESEARCH INSTITUTE NON-PROFIT COMPANY VITUKI KÖRNYZETVÉDELMI ÉS VÍZGAZDÁLKODÁSI KUTATÓ INTÉZET KHT. ENVIRONMENTAL PROTECTION AND WATER MANAGEMENT RESEARCH INSTITUTE NON-PROFIT COMPANY ÖSSZESÍTŐ ÉRTÉKELÉS HAZÁNK LEVEGŐMINŐSÉGÉRŐL 2006. KÉSZÜLT

Részletesebben