Környezetvédelem. Levegıtisztaság-védelem

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Környezetvédelem. Levegıtisztaság-védelem"

Átírás

1 Környezetvédelem Levegıtisztaság-védelem

2

3 A Légkör szerkezete-troposzféra Troposzféra A légkör legalsó rétege, átlagos vastagsága km. Az egyenlítıi vidékeken km-es magasságig húzódik, a sarkvidékek felett viszont mindössze 6-8 km vastag. felhı (troposz) itt van a légkör vízgıztartalmának 99%-a, így itt zajlik a felhı- és csapadékképzıdés is. Fı jellemzıje, hogy benne a hımérséklet a magassággal csökken, 100 méterenként átlagosan 0,65 C-kal. Felsı határán ezért 50 C az átlaghımérséklet (az egyenlítıi vidékek felett 80 és 90 C is lehet). A felhı- és csapadékképzıdésen kívül a troposzférában zajlanak a nagy függıleges (vertikális) és vízszintes (horizontális) légmozgások is. Ezért a troposzférát idıjárási rétegnek is nevezik. A troposzférában van a légkör tömegének 80%-a. A légkör szerkezete

4 A Légkör szerkezete-sztratoszféra Sztratoszféra A troposzféra és a sztratoszféra közötti légréteg neve tropopauza (pauza = szünet). A tropopauzában megáll a hımérséklet csökkenése, a sztratoszférában pedig emelkedni kezd. Ennek oka az ózonréteg jelenléte, amely kb km-es magasságban húzódik (a sztratoszféra az ózonréteg miatt kapta a nevét; sztratosz = réteg). Az ózonrétegben ugyanis elnyelıdik a Nap nagy energiájú ultraibolya sugárzása, ezáltal a levegı felmelegedik. A sztratoszférában a levegı hımérséklete a magassággal végig emelkedik. A sztratoszféra felsı határa átlagosan 50 km-es magasságban van, ahol a levegı hımérséklete megközelíti a földfelszínen mért átlagos értéket, azaz a +15 C-ot.

5 Az ózon kialakulása

6 A Légkör szerkezete-mezoszféra A sztratoszféra és a mezoszféra között a sztratopauza helyezkedik el. A sztratopauzában ismét csökkenni kezd a levegı hımérséklete, s ez a mezoszféra egész területén folytatódik. A mezoszféra a légkör leghidegebb része. Felsı határán (kb. 85 km) 100 C az átlaghımérséklet, de mértek már 183 C-ot is. A mezoszférába különféle módszerekkel juttatják el a mőszereket: hılégballonokkal, rakétákkal, repülıgépekkel. Megismerése azért is fontos, mert nagy jelentısége van az őrhajózás szempontjából. Az őrhajók Földre való visszatérésekor itt történik a fékezés leglényegesebb része.

7 A Légkör szerkezete-termoszféra A mezoszférát és a termoszférát a mezopauza választja el egymástól. A termoszférában erıteljesen emelkedni kezd a hımérséklet és rövidesen megközelíti a C-ot. Innét kapta nevét is (termos z = hı, meleg; görög). Ez a nagy hımérséklet úgy magyarázható, hogy a Napból érkezı rövidebb hullámhosszú sugarak (gamma, röntgen, ultraibolya) a légkör anyagait erıteljesen felmelegítik. A termoszféra 1000 C-os átlago s hımérséklete erıs naptevékenység esetén 3000 C-ig emelkedhet, mert ilyenkor a sugárzás mennyisége megnövekszik. Északi fény A Nap sugárzásának hatására a termoszférában lévı atomok egy része ionizálódik, így az elektromosságot jól vezetı, ún. ionizált rétegek keletkeznek (innen ered az ionoszféra elnevezés). Ezekrıl visszaverıdnek a rövidhullámú rádióhullámok, amit a földi rádióösszeköttetések megteremtése során ki is használnak.

8 Északi Fény(Aurora borealis)

9

10 A Légkör szerkezete-exoszféra Exoszféra A termoszférát és az exoszférát a termopauza választja el egymástól. Az exoszféra a Föld légkörének legkülsı rétege (exosz = külsı, görög). A légkör felsı határát nem tudjuk pontosan megállapítani. Az exoszféra hımérséklete kb C, s ez az érték a magasság növekedésével nem változik

11 A Légkör szerkezete- Magnetoszféra Tudjuk, hogy a mai elméletek szerint a maghéjban (külsı magban) végbemenı anyagáramlások hozzák létre a Föld mágneses terét. A mágneses tér mágneses erıvonalakból áll. Az erıvonalak alakját a napszél módosítja, így a Föld mágneses tere nem szimmetrikus. A legújabb kutatások szerint a Föld mágneses erıtere elektromosan töltött részecskéket tart fogva ezer km-es (!) magasságig. A hatvanezer kilométeres érték a Nap felıli oldalon, míg a százezer kilométer a napszél által kialakított uszályban jellemzı. Magnetoszféra A mágneses tér egyéb részein különösen a sarki hasadékoknál a magnetoszféra felsı határa jóval alacsonyabban húzódik, olykor még a termoszférába is áttevıdhet. A légkör kémiai szerkezete A magasság növekedésével megváltozik a légköri összetevık aránya is. Ennek alapján a légkör homoszférára és heteroszférára tagolható.

12

13 Levegıtisztaság-védelem Légkör- aerodiszperz rendszer Alapgázok: 78,10% Nitrogén 20,93% Oxigén 0,93% Argon 0,03% Szén-dioxid 0,01% Hidrogén és egyéb nemesgázok Vendéganyagok: vízgız (egyenlítı 3-4%, mérséklet övben 1%); CH 4, H 2 S, SO 2, NH 3, NO X O 3, 222 Rn

14

15 Szennyezı anyagok Elsıdleges sz.a. Másodlagos sz.a. Természetes öntisztulás Ülepedés (szedimentáció); Kihullás (fall-out radioaktív anyagok esetén); Impakció és precipitáció (termo és elektroprecipitáció) Ad- és abszorpció (gázok) Kondenzálódás (rain out) és kimosódás (wash out) (csapadék)

16 A levegı fizikai állapotváltozói Éghajlat, idıjárás Meterológiai észlelések (hımérséklet légnyomás, páratartalom stb.) Szelek 8-10 m/s-nál nagyobb jelentıs turbulencia Inverziós réteg melegebb az alatta lévı légrétegnél, ha 700 m alatt helyezkedik el veszélyes, 300 m alatt kritikus. Felhızet Nedvességtartalom és csapadékképzıdés: kb. 10µm-es ködszemcsék felhıalkotók kb. 10µm-nél nagyobb ködszemcsék - csapadékalkotók

17 A levegıszennyezés forrásai 1. Pontszerő források (koncentrált paraméterő): A légszennyezı anyagok koncentrációja és a hordozó gázok térfogatárama, ezáltal a környezetbe lépı káros anyagok mennyisége egyértelmően meghatározható. (pl.: kémény, szellızı, kürtı) 2. Felületi források ( szórt paraméterő vagy diffúz): a szennyezı anyagokat kibocsátó felület nagysága meghatározható, de a hordozó gáz térfogata és sebessége nem. 2.a vonalas légszennyezı források: vasútvonalak, víziutak, légifolyosók

18 Mérési alapparaméterek: Gáz állapotú szennyezık: mg/m 3 ; mg/nm 3 Térfogatarányú koncenrtáció becslés: ppm=cm 3 (sz.a.)/m 3 (levegı) Tömeg szerinti koncentráció: ppm=(v/m)k, ahol V sz. gáz moláris térfogata cm 3 /mmol M a sz. gáz moláris tömege mg/mmol k, a tömeg szerinti koncentráció mg/m 3

19 Por- és ködszennyezıdés Tömeg szerinti vagy porterhelés: mg/nm 3 Részecskeszám szerinti koncentráció db/m 3 Szóródás megadása: pormennyisége g/(m 2 hónap) (t/km 2 év) Gáznemő közegben diszpergált részecskék ülepedés szempotjából történı csoportosítása: µm - gyorsan ülepedı 10-0,1 µm - lassan ülepedı, stabil aeroszolok 0,1-0,001µm nem ülepedı gázokhoz hasonlóan viselkedı tartomány

20 Egészsége károsító hatás CO: karboxi-hemolgobin;16-20% öntudat tompulása, reakcióképesség csökkenése; 45%-nál munkaképtelenség; 60-80% esetén néhány órán belül halál. SO 2 : szem és felsılégutak nyálkahártyájának irritációja; alsólégutak csillószıreit károsítja; zavarja a fehérje anyagcserét, izgatja az idegvégzıdéseket. NO: (vízzel érintkezve sav keletkezik); tüdıt roncsolja, véerek tágulását eredményezi; a légutak nyálahártyáját izgatja. Szénhidrogének: (pl.:3,4-benzipirén) Karcinogén hatás Cl: oxidáló, roncsoló hatású HF:izgatja a légutakat; égési sebek NH 3 : 0,5 mg/dm 3 felett - könnyezés, szemfájdalom és gyulladást okoz. 0,7 mg/dm3 felett légzési és keringési zavarok, szívgyengeség, halál. Lebegı szilárd részecskék: 0,25-10 µm - legveszélyesebbek 10 µm -nél nagyobbak - felıslégutakig jutnak 0,25 µm -nél kisebbek kikerülnek a tüdıbıl

21 A hazai szabályozás rendszere 21/1986. (VI.2.) kormányrendelet szerint a levegıtisztaság-védelmi szabályozás célja az emberi egészség és környezet megóvása érdekében a káros légszennyezés megelızése, csökkentése, illetve megszüntetésére vonatkozó szabályok megállapítása. Helyhez kötött forrásokra 4/1986. (VI.2.) Mérési szabványok 5/1990. (XII.2.) MSZ szmszabványra való hivatkozással.

22 A szabályozás kapcsolata a terület tervezéssel Kiemelten védett területek (I. kategória), ahol alevegı tisztaságának védleme fokozottan indokolt -Tilos az 1. veszélyességi osztályba tartozó légszennyezı anyagot kibocsátásával. -Csak kénmentes tőzelı- vagy főtıolajat, kokszot és fát szabad használni. Védett területek (II. kategória) az ország többi területe, ami nem tartozik az elızı kategóriába, az összefüggı lakossági területekkel nem érintkezı ipari és mezıgazdasági területekre alacsonyabb levegıtisztaság-védelmi határértékek állapíthatók meg.

23 Imissziószabályozás Rövid idejő határétékek: 24, órás kibocsátás, 30 perces kibocsátás Hosszú távú határétékek (I év ) Légszennyezı anyagok: 1- kifejezetten veszélyes 2- veszélyes 3- mérsékelten veszélyes 4- kevésbé veszélyes

24 Emisszószabályozás Területi kibocsátási határérték, tecnológiai határérték Pont források: E n =E f K 1 K 2 (kg/h) Ahol, E f - kibocsátási faktor a magasság függvényében (kg/h m 3 /µg) K 1 24 órás levegıminıségi határérték In(µg/m 3 ) K 2 =(100-terhelési index)/100 Terhelési index ( ország területére és szennyezıanyag típusra): E f =E f,i /n n = épületforrások száma (azonos paraméterek mellett!)

25 Épületforrás: (ha lakóépülettıl 20 méterre) E n = k V N 10-6 (kg/h) Ahol, k - munkahelyi koncentráció (mg/m 3 ) V - épület légtérfogata (m 3 ) N óránkénti légcsere (h -1 ), természetes szellızés esetén N=5

26 Szabályozás gyakorlati alkalmazása Bírságok (Ft/év) Légszennyezési alapjárulék január 1-tıl légszennyezési bírság Pontforrás alapbírsága: B= (E-E n ) t b 1 ahol, E tényleges kibocsátás negyedéves átlagértéke (kg/h) E n - kibocsátási határérték (kg/h) t üzemórák száma/negyedév b 1 bírságkulcs (Ft/kg) (függ Z=E/E n -táblázat)

27 Épületforrás alapbírsága: B é = (E-E n ) t b 2 ahol, E tényleges kibocsátás negyedéves átlagértéke (kg/h) E n - kibocsátási határérték (kg/h) t üzemórák száma/negyedév b 2 bírságkulcs -táblázat

28 Felületi forrás: B f =A b 3 (t/8760) Ahol, A a kibocsátó felület nagysága (m 2 ) t- az idıszakos források légszennyezésének idıtartamam (h/év) 8760 naptári év óráinak száma (h/év) b 3 bírságkulcs (Ft/m 2 )

29 A bírságoka Környezetvédelmi alapokba folynak be, amelyekkel a miniszter, illetve a megyei önkormányzatok rendelkeznek 10/1986 (IX. 24.) OKTH rendelkezés szerint Budapesten, Baranya, Borsod-Abaúj-Zemplén, Komárom és Veszprém megyében kell képezni az azok területén befizetett bírságok 50%-ból Felhasználása: Levegıtisztaság-védelem Veszélyes hulladékok Zaj- és rezgésvédelem Védett természeti értékek megırzése

30 Portalanítás: Védekezési lehetıségektechnológiák -Mechanikai leválasztók -Elektrosztatikus leválasztók -Porszőrık (pl. kerámiabetét olaj- és vízcseppek leválasztása Gáztalanítás: -átbuborékoltatás

31

32 Gáztiszítás

33 Nedves gázmosók: -Permetezı mosók -Töltetes tornyok -tányéros tornyok -nedves dinamikus berendezések -nedves centrifugális berendezések -Venturi-mosók

34

35 Egyéb eljárások Adszorpció (aktív szén) Kémiai reakciók: CH 4 +4NO 2 =4NO+CO 2 +2H 2 O (Pt, Pd) CH 4 +2O 2 =CO 2 +2H 2 O CH 4 +4NO=CO 2 +2N 2 +2H 2 O

36 Gépkocsik CO; CH; NO x -emissziók Benzinek ólomtartalma Nemesfém katalizátorokat mérgezi Gázolajok magas kéntartalma

37

38 Új motortechnológiák (HONDA) CVCC (Compound Vortex Controlled Combustion) Segédkamra a gyújtógyertyánál fıkamrával a toroknyílás köti össze Segédkamrában - dús keverék szívásütem Sőrítéskor a dúsabb keverék hamarabb gyullad,a fıkamra keveréke O 2 feleslegben ég el.

39

40 Magyarországi helyzet

41 A levegıminıség és egészségi hatások értékelése DEPSEE modell

42 D: alapfolyamatok Évente megtett utaskilométerek száma Magyarországon, A közúti közlekedés üzemanyag fogyasztása Magyarországon utaskm / fı MJ / fı személygépkocsi busz villamos/trolibusz/metró vonat kerékpár benzin gázolaj autógáz (LPG)

43 P: Környezetre gyakorolt Összes kibocsátás Szilárd anyag kibocsátás emisszió (kt) szilárdanyag-kibocsátás (kt) Ipar Energiaipar Lakosság & szolgáltatások Közlekedés Mezıgazdaság Ipar Energiaipar Lakosság & szolgáltatások Közlekedés Mezıgazdaság

44 Légszennyezı anyagok emissziója hazánkban Magyarországon a levegıszennyezı anyagok teljes emissziója 1996 és 2000 között 16%-al csökkent. A kibocsátott légszennyezıanyagok 31%-ért az ipar és 28%-ért az energiaipar a felelıs.

45 Nemzetközi összehasonlítás Kibocsátott mennyiség (kiló tonna) Kibocsátott légszennyezı anyagok mennyisége NH3 CO Nox PM10 SO2 Légszennyezı anyagok kibocsátása Magyarországon és Európa néhány országában, Csehország Németország Magyarország Hollandia Románia Szlovákia Spanyolország Országok Forrás: Országos programok, nemzetközi egyezmények NKP I: ipari és kommunális eredető emisszió csökkentés NKP II: energiafelhasználás csökkentése, energiahatékonyság növelése, közlekedési rendszer modernizálása. Helsinki Egyezmény, Oslói Egyezmény, Genfi Egyezmény, Aarhusi Egyezmény, Götheburgi Egyezmény, Szófiai Egyezmény.

46 Imisszió Települések légszennyezettség Települések levegıminısége a határérték túllépések alapján SO, NO 2 2, üleped lepedı por összesítve 1997 Települések levegıminısége a határérték túllépések alapján SO 2, NO 2, ülepedı por összesítve 2001 Ózon tekintetében nem a településeken, hanem a jóval távolabb esı, regionális háttérterületeken kell nagyobb, határértéket is meghaladó expozícióval számolni, elsısorban a nyári hónapokban

47 Budapesti imisszió értékelése A hazai napi határértéket (100 µg/m 3 ) meghaladó szálló por (TSP) szennyezettség okozta lakossági expozíció Budapesten. A 40µg/m3 éves átlagértéket meghaladó lakossággal súlyozott NO2 okozta expozíció Budapesten 100% lakosság aránya TSP, µg/m µg/m 3 x év 10 NO2, µg/m % 80% nap 51-70nap µg/m3 70% 60% nap µg/m3 50% 40% 30% 20% nap 0-10nap 0 nap µg/m3 NO2 éves átlag 10% 10 TSP éves átlag 0%

48 Biológiai légszennyezık Parlagfő pollen napi maximális értéke (pollenszem/ m3 levegı) Parlagfő napi maximum nagysága Parlagfő napi maximum nagysága Budapest Debrecen Gyır Kecskemét Nyíregyháza Pécs Zalaegerszeg

49 A: Politikai szabályozás -magyar jogszabályok összehangolása az EU irányelvekkel -1999/30 EK Közösségi Irányelvbıl átvett határértékeket nemzeti határértékekkel egészítették ki. 14/2001. (V. 9.) KöM-EüM-FVM együttes rendelet a légszennyezettségi határértékekrıl, a helyhez kötött légszennyezı pontforrások kibocsátási határértékeirıl

50 E: Egészségi hatás Légzıszervi megbetegedések okozta mortalitás 100 Légzıszervi megbetegedések okozta mortalitás (BNO-10: J00-J99) A tüdırák okozta mortalitás Magyarországon és az EU átlag stardardized death rate per * Czech Republic Germany Hungary Romania EU average standardizált halálozás fıre* standard: European standard population of 1976 Forrás: European health for all database, WHO Regional Office for Europe, Copenhagen, Denmark M agyarország, férfiak EU átlag, férfiak M agyarország, nık EU átlag, nık *standard: évi európai népesség Forrás: HFA, Health for All Database, WHO Regional Office for Europe, Copenhagen, Denmark Magyarországon az elmúlt néhány évben a légzıszervi megbetegedések miatti halálozások csökkenı tendenciát mutatnak Férfiak körében a tüdı daganatos halálozása jelentısen gyakoribb, mint az EU országaiban Nık körében a 2. leggyakoribb daganatos halálok

51 A szálló por szennyezettség csökkentésének környezet-egészségügyi hatásbecslése A PM10 koncentráció rövid távú csökkentésének hatását (ha az 50 és 20 ug/m3 napi átlagkoncentráció feletti értékeket lecsökkentjük 50 és 20 ug/m3 re, illetve minden nap csökkentjük a napi átlagkoncentrációt 5 ug/m3- rel) összehasonlítva a hosszú távú levegıminıség javítás hatásával (az éves átlagkoncentráció lecsökkentése 40, illetve 20 ug/m3-re, és az éves átlagkoncentráció 5 ug/m3-rel való csökkentése), megállapítható, hogy a hosszútávú levegıminıség javításával jelentısen több emberélet menthetı meg.

52 A napi, 50, illetve 20 µg/m 3 feletti PM 10 átlagkoncentráció lecsökkentése 50, illetve 20 µg/m 3 -re, valamint naponta 5 µg/m 3 -rel - potenciális nyereség, Budapest, 1999 Többlet halálesetek száma, és 95% CI Azoknak a középérték alsó érték felsı érték napoknak a PM10 száma évente, amelyeken a koncentráció koncentráció meghaladja a 20, ill. 50 µg/m 3 -t 50 µg/m ,1 4,7 9,4 20 µg/m ,1 115,7 230,3 5 µg/m 3 82,7 54,9 110,6

53 A levegıminıség hosszú távú javításával hány ember élete menthetı meg: az éves átlag PM 10 koncentráció lecsökkentése 40, 20 és 10 µg/ m 3 -re, és 5 µg/ m 3 -rel Többlet halálesetek száma, és 95% CI középérték alsó érték felsı érték 40 µg/m 3 0,0 0,0 0,0 20 µg/m ,3 637,1 1476,0 10 µg/m ,4 1270,2 2992,2 5 µg/m 3 559,6 339,8 781,2

54 Allergiás megbetegedések A légzıszervi megbetegedések kialakulása összefügg a légszennyezéssel. A nem TBCs betegek száma 1990-óta nı. Az asztmás betegek száma megháromszorozódott. Az újonnan regisztrált allergiás betegek aránya 64%. Az elmúlt 9 évben a rhinitis allergicában szenvedı betegek száma megduplázódott és az évi átlagos növekedés is nagyon magas.

55 A Rhinitis allergica gyakorisága Forrás: Az Országos Korányi TBC és Pulmonológiai Intézet adatai év Rhinitis allergica morbiditás alakulása Magyarországon Összes beteg Új betegek Betegszám Forrás: Országos Korányi TBC és Pulmonológiai Intézet

56 Mi is az üvegházhatás? Milyen hatással van a bioszférára?

57 Természetes üvegházhatás: Observed Warming Effect Without Warming 477 o C 523 o C -46 o C 15 o C 33 o C -18 o C -47 o C 10 o C -57 o C

58

59 CO 2 és a hımérséklet

60 CO 2 élettartam források: befogadók: év légzés, égés fotoszintézis, talajszerves anyag, wetland, oldódás az óceánokban

61 Source: Vitousek Ecology 75:

62 Metán élettartam 10 év források: befogadók: Wetlands, kérıdzés, kıszén & földgáz termitek, vízi üledékekben reagál a troposzférikus OH,talaj mikrobiák

63 Nitrogén oxidok élettartam 150 év források: denitrifikáció, nitrifikáció Nitrogén fixáció légkörbıl (biotikus és abiotikus), égés befogadók: Fotokémiai lebontás a légkörben

64 CFC s

65 CFC s élettartam 7-400év főtési potenciál források: ipari elıállítás, aeroszolok, habok,oldószerek, hőtık befogadók: Fotoaktív lebontás a sztratoszférában Az ózonlyuk kb re záródhat.

66 Ózon károsítás

67

68

69

70 A Szmog kialakulásához vezetı tényezık Magas légnyomású rendszerek Ipari légszennyezés Lakóterületek súlyosbodó légszennyezés (hidegben nagyobb köszén fogyasztás ) Inverziós légréteg(ek) kialakulása

71 1200 s: London Fog A légszennyezés jelentıs környezeti probléma A széntőzelés a legnagyobb forrás 1661: Fumifumugium, John Evelyn hellish and dismall cloud of sea-coale lay over London all noisome trades shoulde be bannished from the citie proper : a füst és köd akut elıfordulása 1813, 1873, 1882, 1891, 1948

72 London, UK 1952 Central London: 48 óra < 50 m látótávolság Egy hétig, a látótávolság nem haladja meg az 500 m-t

73

74 Smoke + Fog Fotokémiai szmog SO 2 smog elsıként, ipari eredető Napjainkban inkább fotokémiai smog, Ózon Miért nem jó az Ózon? Csökkenti a látótávolságot Szem irritáció Anyagkárosító hatás (kontamináció) Sejt károsító Ózon határérték (NAAQS): maximum 120 ppb óránként, 80 ppb 8 óránként 3 összetevı: UV, hidrokarbonátok, NOx közlekedés

75 1. Primer O 3 kialakulás O + O + M O Kialakulás M 2. Primer fotokémiai reakció, mely Oxigén eredményez: NO + hv < nm λ 420 NO+ O 2 3. O 3 also reacts with NO O NO NO2 O2 Vajon a magas O 3 szint az autópályák ára? a reakció 3. gyors az ózon szinte alacsony marad, hacsak a NO szint nemcsökken. (A steady-state O 3 koncetráció 20 ppb délben, közepes szélességi kör mentén, NO 2 /NO =1). Miért olyan magas az O 3 szint bizonyos metroploiszokban (e.g. 220 ppb Houston-ban)?

76 Ózon képzıdés napi ritmusa ppm Nitrogén oxidok NO 2 Ózon am 9 am 12 pm 3 pm 6 pm 8 pm

77 1. O 3 szint növekszik mikor az NO => NO 2 alakul Ózon nélkül. 2. Szad oh gyökök kialakulása: O + RH R + OH O O O + RH + OH + RH RO 2 RO + OH 3. A peroxi gyökök (RO 2 ) eredményezik a konverziót O 3 nélkül. 2 + H 2 O RO NO O + RO NO NO + RO (még több NO 2!!!) O M O 2 O hv NO + O + M + hv RO + O 3

78 A fotokémiai szmog kialakulásának általános sémája

79 Kialakulás: OH gyökök O + H O 2HO 2 H O + hv nm HO λ < HNO + hv HO + NO 2 Reakció szervetlen vegyületekkel: HO + NO HNO 2 3 HO + NO+ M HNO + M 2 CO+ HO + O CO + HOO 2 2 HOO + NO HO + NO 2 Reakció szerves komponensekkel: Aromás vegyületek, aldehidek Éjszakai kibocsátás

80

81 A klímaváltozás következményei elınyök vegetációs periódus új mg.- növények CO2 trágyázás Enyhe telek hátrányok változások - aridizáció lokális esık? viharok tengerszint Gazdaság és politika?

82 Invázió és vándorlás A felmegeledés miatt a meleg övek lizard kiterjednek 1 o C = 2-300km szélesség 1 o C = m magasság A közösségek nem mint egység mozognak A mozgékonyak elıször Rovarok gyomok elıször Orchids (Himantoglossum hircinum

83 Kihalások Montán és északi fajok vagy más szempontból sztenotóp fajok Refugiumok izolációja mezıgazdaság, ipar trees etc long-lived slowly reproducing

84 élıködık, járványok, betegségek Melegebb telek = több kulancs, és kártevı This century, globally 60% will live in malarial zones (WWF 1996)

85 Tengerszint emelkedés Okok: Hımérséklet sarki jégsapkák olvadása Miller & Douglas, Nature 428,

86 Tengerszint emelkedés Ipar édesvízes wetlandek Farmterületek, 7m a következı 1000 évben Miller & Douglas 2004

87 Ocean Circulation

88 Source: Vitousek 1994

89 Moser M. & Pálmai Gy. 1999: A környezetvédelem alapjai. Nemzeti tankönyvkiadó. Budapest. Moser M. 1997: Körforgások a természetben és a társadalomban: korunk világképének alapjai.ktm. Budapest /materials

Globális környezeti problémák és fenntartható fejlıdés modul

Globális környezeti problémák és fenntartható fejlıdés modul Globális környezeti problémák és fenntartható fejlıdés modul Környezeti elemek védelme I. Levegıtisztaság védelme KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI AGRÁRMÉRNÖKI MSC TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSC A tiszta nem szennyezett

Részletesebben

Adatgyőjtés, mérési alapok, a környezetgazdálkodás fontosabb mőszerei

Adatgyőjtés, mérési alapok, a környezetgazdálkodás fontosabb mőszerei GazdálkodásimodulGazdaságtudományismeretekI.Közgazdaságtan KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSIMÉRNÖKIMScTERMÉSZETVÉDELMIMÉRNÖKIMSc Tudományos kutatásmódszertani, elemzési és közlési ismeretek modul Adatgyőjtés, mérési

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELEM. (Tantárgy kód: FCNBKOV)

KÖRNYEZETVÉDELEM. (Tantárgy kód: FCNBKOV) KÖRNYEZETVÉDELEM (Tantárgy kód: FCNBKOV) HARMADIK RÉSZ: LEVEGŐTISZTASÁGVÉDELEM AZ ATMOSZFÉRA LÉGSZENNYEZŐDÉS LÉGSZENNYEZŐ ANYAGOK KÁROS HATÁSAI GLOBÁLIS FELMELEGEDÉS SAVASODÁS OZÓNRÉTEG KÁROSODÁSA FOTOKÉMIAI

Részletesebben

Forgalmas nagyvárosokban az erősen szennyezett levegő és a kedvezőtlen meteorológiai körülmények találkozása szmog (füstköd) kialakulásához vezethet.

Forgalmas nagyvárosokban az erősen szennyezett levegő és a kedvezőtlen meteorológiai körülmények találkozása szmog (füstköd) kialakulásához vezethet. SZMOG Forgalmas nagyvárosokban az erősen szennyezett levegő és a kedvezőtlen meteorológiai körülmények találkozása szmog (füstköd) kialakulásához vezethet. A szmog a nevét az angol smoke (füst) és fog

Részletesebben

A közúti forgalom hatása Pécs város levegőminőségére

A közúti forgalom hatása Pécs város levegőminőségére A közúti forgalom hatása Pécs város levegőminőségére Készítette: Emesz Tibor Dél-dunántúli Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség 2014. május 29. Jogszabályi háttér 306/2010 (XII.23.) Korm.

Részletesebben

Környezetvédelem (KM002_1)

Környezetvédelem (KM002_1) A légkör keletkezése Környezetvédelem (KM002_1) 3a. Antropogén légszennyezés, levegőtisztaság-védelem 2015/2016-os tanév I. félév Dr. habil. Zseni Anikó egyetemi docens SZE, AHJK, Környezetmérnöki Tanszék

Részletesebben

Paksi Atomerőmű üzemidő hosszabbítása. 4. melléklet

Paksi Atomerőmű üzemidő hosszabbítása. 4. melléklet 4. melléklet A Paksi Atomerőmű Rt. területén található dízel-generátorok levegőtisztaság-védelmi hatásterületének meghatározása, a terjedés számítógépes modellezésével 4. melléklet 2004.11.15. TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Az új levegıminıségi szabályozás és az EU elıírások

Az új levegıminıségi szabályozás és az EU elıírások Az új levegıminıségi szabályozás és az EU elıírások Bibók Zsuzsanna fıovh. 2010 Tartalom Az EU levegıminıségi tematikus stratégiája; A 2008/50/EK irányelv a környezeti levegı minıségérıl; A magyar szabályozásban

Részletesebben

Környezeti levegő porkoncentrációjának mérési módszerei és gyakorlati alkalmazásuk. Dr. Ágoston Csaba, Pusztai Krisztina KVI-PLUSZ Kft.

Környezeti levegő porkoncentrációjának mérési módszerei és gyakorlati alkalmazásuk. Dr. Ágoston Csaba, Pusztai Krisztina KVI-PLUSZ Kft. Környezeti levegő porkoncentrációjának mérési módszerei és gyakorlati alkalmazásuk Dr. Ágoston Csaba, Pusztai Krisztina KVI-PLUSZ Kft. A szállópor fogalma, keletkezése Ha van vízművek, van levegőművek

Részletesebben

VIZSGÁLATI JEGYZŐKÖNYV

VIZSGÁLATI JEGYZŐKÖNYV VIZSGÁLATI JEGYZŐKÖNYV Budapest, IV. kerület területén végzett levegőterheltségi szint mérés nem fűtési szezonban. (folyamatos vizsgálat környezetvédelmi mobil laboratóriummal) Megbízó: PANNON NATURA KFT.

Részletesebben

Klímaváltozás és klímaadaptáció helyi léptékben Egy kutatási projekt tapasztalatai a hazai társadalmi-gazdasági folyamatok modellezésében

Klímaváltozás és klímaadaptáció helyi léptékben Egy kutatási projekt tapasztalatai a hazai társadalmi-gazdasági folyamatok modellezésében Király Gábor Czirfusz Márton Koós Bálint Tagai Gergő Uzzoli Annamária: Klímaváltozás és klímaadaptáció helyi léptékben Egy kutatási projekt tapasztalatai a hazai társadalmi-gazdasági folyamatok modellezésében

Részletesebben

KLÍMAVÁLTOZÁS EMBEREKRE GYAKOROLT HATÁSAI

KLÍMAVÁLTOZÁS EMBEREKRE GYAKOROLT HATÁSAI KLÍMAVÁLTOZÁS EMBEREKRE GYAKOROLT HATÁSAI Jelentıs mértékben hat egészségi állapotunkra Jól alkalmazkodik szervezetünk a változáshoz, de csak egy bizonyos ingerküszöbig. E felett a szervezet stressz állapotba

Részletesebben

TP-01 típusú Termo-Press háztartási műanyag palack zsugorító berendezés üzemeltetés közbeni légszennyező anyag kibocsátásának vizsgálata

TP-01 típusú Termo-Press háztartási műanyag palack zsugorító berendezés üzemeltetés közbeni légszennyező anyag kibocsátásának vizsgálata Veszprém, Gátfő u. 19. Tel./fax: 88/408-920 Rádiótel.: 20/9-885-904 Email: gyulaigy1@chello.hu TP-01 típusú Termo-Press háztartási műanyag palack zsugorító berendezés üzemeltetés közbeni légszennyező anyag

Részletesebben

GÁZTŰZHELYEK HATÁSA A BELSŐ KÖRNYEZETRE Dr. Kajtár László Ph.D. Leitner Anita

GÁZTŰZHELYEK HATÁSA A BELSŐ KÖRNYEZETRE Dr. Kajtár László Ph.D. Leitner Anita GÁZTŰZHELYEK HATÁSA A BELSŐ KÖRNYEZETRE Dr. Kajtár László Ph.D. Leitner Anita Egyetemi Docens okl.gm. Ph.D. hallgató BUDAPESTI MŰSZAKI M ÉS S GAZDASÁGTUDOM GTUDOMÁNYI EGYETEM ÉPÜLETGÉPÉSZETI TANSZÉK Témakörök

Részletesebben

KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁS LEVEGŐSZENNYEZÉS, A SZTRATOSZFÉRIKUS ÓZONRÉTEG ELVÉKONYODÁSA, GLOBÁLIS KLÍMAVÁLTOZÁS

KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁS LEVEGŐSZENNYEZÉS, A SZTRATOSZFÉRIKUS ÓZONRÉTEG ELVÉKONYODÁSA, GLOBÁLIS KLÍMAVÁLTOZÁS KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁS LEVEGŐSZENNYEZÉS, A SZTRATOSZFÉRIKUS ÓZONRÉTEG ELVÉKONYODÁSA, GLOBÁLIS KLÍMAVÁLTOZÁS LEVEGŐSZENNYEZÉSI ALAPFOGALMAK Szennyezett levegő - a természetes alkotóktól minőségileg eltérő

Részletesebben

Globális környezeti problémák és fenntartható fejlıdés modul

Globális környezeti problémák és fenntartható fejlıdés modul Globális környezeti problémák és fenntartható fejlıdés modul Környezetgazdálkodás KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI AGRÁRMÉRNÖKI MSC TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSC A sztratoszférikus ózonnal kapcsolatos probléma és

Részletesebben

A PM 10 Csökkentési Program Beszámoló OGY Fenntartható Fejlődés Bizottság 2013. szeptember 17.

A PM 10 Csökkentési Program Beszámoló OGY Fenntartható Fejlődés Bizottság 2013. szeptember 17. A PM 10 Csökkentési Program Beszámoló OGY Fenntartható Fejlődés Bizottság 2013. szeptember 17. Dr. Dobi Bálint főosztályvezető Vidékfejlesztési Minisztérium, Környezetmegőrzési Főosztály PM 10 - kisméretű

Részletesebben

1 óra Levegőkémia, légkörkémiai folyamatok modellezése

1 óra Levegőkémia, légkörkémiai folyamatok modellezése 1 óra Levegőkémia, légkörkémiai folyamatok modellezése I.rész A légkör szerkezete TROPOSZFÉRA: A légkör függőleges tagozódása HOMOSZFÉRA A légkör alsó, sűrű, felszíntől átlagosan 12 km magasságig terjedő

Részletesebben

AZ ÉGHAJLATI ELEMEK IDİBELI ÉS TÉRBELI VÁLTOZÁSAI MAGYARORSZÁGON A HİMÉRSÉKLET

AZ ÉGHAJLATI ELEMEK IDİBELI ÉS TÉRBELI VÁLTOZÁSAI MAGYARORSZÁGON A HİMÉRSÉKLET AZ ÉGHAJLATI ELEMEK IDİBELI ÉS TÉRBELI VÁLTOZÁSAI MAGYARORSZÁGON A HİMÉRSÉKLET A TALAJ HİMÉRSÉKLETE A talaj jelentısége a hımérséklet alakításában kiemelkedı: a sugárzást elnyelı és felmelegedı talaj hosszúhullámú

Részletesebben

Hatályos jogszabályok. Levegőtisztaság-védelem. I. Fejezet. A Kormány 306/2010. (XII. 23.) Korm. Általános rendelkezések. Hatályos szabályozás

Hatályos jogszabályok. Levegőtisztaság-védelem. I. Fejezet. A Kormány 306/2010. (XII. 23.) Korm. Általános rendelkezések. Hatályos szabályozás Hatályos jogszabályok Levegőtisztaság-védelem Hatályos szabályozás 1. A Kormány 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelete a levegővédelméről 2. A vidékfejlesztési miniszter 4/2011. (I. 14.) VM rendelete a levegőterheltségi

Részletesebben

Kutatói pályára felkészítı akadémiai ismeretek modul

Kutatói pályára felkészítı akadémiai ismeretek modul Kutatói pályára felkészítı akadémiai ismeretek modul Környezetgazdálkodás Modellezés, mint módszer bemutatása KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI AGRÁRMÉRNÖK MSC Légszennyezés terjedésének modellezése III. 15. lecke

Részletesebben

SZÛKÍTETT RÉSZLETEZÕ OKIRAT (2)

SZÛKÍTETT RÉSZLETEZÕ OKIRAT (2) Nemzeti Akkreditáló Testület SZÛKÍTETT RÉSZLETEZÕ OKIRAT (2) a NAT-1-1537/2011 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz A FETILEV Felsõ-Tisza-vidéki Levegõanalitikai Kft. (4400 Nyíregyháza, Móricz Zsigmond

Részletesebben

Légszennyezés. Légkör kialakulása. Őslégkör. Csekély gravitáció. Gázok elszöktek Föld légkör nélkül maradt 2014.11.13.

Légszennyezés. Légkör kialakulása. Őslégkör. Csekély gravitáció. Gázok elszöktek Föld légkör nélkül maradt 2014.11.13. BME -Vízi Közmű és Környezetmérnöki Tanszék Légszennyezés VÁROSI KÖRNYEZETVÉDELEM 2012 Horváth Adrienn Légkör kialakulása Őslégkör Hidrogén + Hélium Csekély gravitáció Gázok elszöktek Föld légkör nélkül

Részletesebben

Környezetvédelem (KM002_1)

Környezetvédelem (KM002_1) (KM002_1) 3a. Antropogén légszennyezés, levegőtisztaság-védelem 2007/2008-as tanév I. félév Dr. Zseni Anikó egyetemi docens SZE, MTK, BGÉKI, Környezetmérnöki Tanszék A légkör keletkezése A Föld keletkezésekor:

Részletesebben

SAJTÓKÖZLEMÉNY FİPOLGÁRMESTERI HIVATAL KOMMUNIKÁCIÓS IGAZGATÓSÁG

SAJTÓKÖZLEMÉNY FİPOLGÁRMESTERI HIVATAL KOMMUNIKÁCIÓS IGAZGATÓSÁG Tájékoztatás a budapesti levegı szennyezettségrıl indokolt a riasztási fokozat fenntartása Budapesten. A forgalomkorlátozással járó intézkedések ma reggel 6 órától lépnek életbe. A riasztási fokozat tegnap

Részletesebben

A LÉGKÖRI SZÉN-DIOXID ÉS AZ ÉGHAJLAT KÖLCSÖNHATÁSA

A LÉGKÖRI SZÉN-DIOXID ÉS AZ ÉGHAJLAT KÖLCSÖNHATÁSA A LÉGKÖRI SZÉN-DIOXID ÉS AZ ÉGHAJLAT KÖLCSÖNHATÁSA CH 4 CFC CO 2 O 3 +14-19 o C N 2 O H 2 O 1824: Jean-Baptist Fourier az üvegházhatás felismerése 1859: John Tyndall a vízgőz és a szén-dioxid meghatározó

Részletesebben

A FOTOKÉMIAI SZMOG ÉS HATÁSAI

A FOTOKÉMIAI SZMOG ÉS HATÁSAI A FOTOKÉMA SZMOG ÉS HATÁSA SALMA mre, egyetemi tanár Eötvös Loránd Tudományegyetem, Kémiai ntézet, Budapest GYÖKÖK ha az A B kovalens kötés homolitikusan szakad a külső elektronhéjon páratlan elektron,

Részletesebben

Százezer forintig terjedı helyszíni bírság a szmogriadó megsértıinek - részletes levegıminıség-védelmi szabályozás a lakosság egészségéért -

Százezer forintig terjedı helyszíni bírság a szmogriadó megsértıinek - részletes levegıminıség-védelmi szabályozás a lakosság egészségéért - Százezer forintig terjedı helyszíni bírság a szmogriadó megsértıinek - részletes levegıminıség-védelmi szabályozás a lakosság egészségéért - A zöldtárca javaslatára a kormány kiegészítette a levegı védelmérıl

Részletesebben

Talaj - talajvédelem

Talaj - talajvédelem Talaj - talajvédelem A Talaj: - a levegıvel és a vízzel egyenértékő elem - a természeti és mővi környezet eleme - az anyag és energiaáramlások közege - három v. négy fázisú összetett rendszer A talaj,

Részletesebben

Az ózonréteg sérülése

Az ózonréteg sérülése Az üvegházhatás Már a 19. században felismerték hogy a légköri CO2 üvegházhatást okoz. Üvegházhatás nélkül a felszínen 2 m-es magasságban 14 oc-os hmérséklet helyett kb. 2 oc lenne. Az üvegházhatás mértéke

Részletesebben

Levegőtisztaság-védelmi mérések, aktuális és várható szabályok

Levegőtisztaság-védelmi mérések, aktuális és várható szabályok Levegőtisztaság-védelmi mérések, aktuális és várható szabályok KSZGYSZ konferencia 2012. május 22. Bibók Zsuzsanna Tartalom A 2011-ben hatályba lépett jogszabályok új előírásai; 306/2011.(XII.23.)kormányrendelet,

Részletesebben

Elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2008. szeptember 30-i ülésére

Elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2008. szeptember 30-i ülésére Tárgy: Beszámoló Békés Város 2007. évi környezeti állapotáról Elıkészítette: Gál András osztályvezetı Ilyés Péter környezetvédelmi referens Mőszaki Osztály Véleményezı Pénzügyi Bizottság, bizottság: Szociális

Részletesebben

Nemzeti Akkreditáló Testület. SZŰKÍTETT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAT-1-1002/2012 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

Nemzeti Akkreditáló Testület. SZŰKÍTETT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAT-1-1002/2012 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Nemzeti Akkreditáló Testület SZŰKÍTETT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAT-1-1002/2012 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz A KÖR-KER Környezetvédelmi, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. Vizsgálólaboratórium

Részletesebben

3. Az integrált KVTF-ÁNTSZ közös szállópor mérési rendszer működik. A RENDSZER ÁLTAL VÉGZETT MÉRÉSEK EREDMÉNYEI, ÉS AZOK ÉRTÉKELÉSE

3. Az integrált KVTF-ÁNTSZ közös szállópor mérési rendszer működik. A RENDSZER ÁLTAL VÉGZETT MÉRÉSEK EREDMÉNYEI, ÉS AZOK ÉRTÉKELÉSE ÁNTSZ Országos Tisztifőorvosi Hivatal Országos Tiszti Főorvos 1097 Budapest, Gyáli út 2 6. 1437 Budapest, Pf. 839 Központ: (1) 476-1100 Telefon: (1) 476-1242 Telefax: (1) 215-4492 E-mail: tisztifoorvos@oth.antsz.hu

Részletesebben

10/2003. (VII. 11.) KvVM rendelet. A rendelet hatálya

10/2003. (VII. 11.) KvVM rendelet. A rendelet hatálya A jogszabály 2010. április 2. napon hatályos állapota 10/2003. (VII. 11.) KvVM rendelet az 50 MW th és annál nagyobb névleges bemenı hıteljesítményő tüzelıberendezések mőködési feltételeirıl és légszennyezı

Részletesebben

A MÁV környezetvédelmi tevékenysége a fenntarthatóság tükrében

A MÁV környezetvédelmi tevékenysége a fenntarthatóság tükrében A MÁV környezetvédelmi tevékenysége a fenntarthatóság tükrében Püski Imre osztályvezető Egészség-, Biztonság- és Környezetvédelmi Főosztály A fenntartható fejlődés s célja: c Hosszú távon - a gazdaság

Részletesebben

AZ ALAPVETŐ LÉGKÖRI FOLYAMATOK BEMUTATÁSA, SZÓMAGYARÁZATOK

AZ ALAPVETŐ LÉGKÖRI FOLYAMATOK BEMUTATÁSA, SZÓMAGYARÁZATOK AZ ALAPVETŐ LÉGKÖRI FOLYAMATOK BEMUTATÁSA, SZÓMAGYARÁZATOK AZ ALAPVETŐ LÉGKÖRI FOLYAMATOK BEMUTATÁSA, SZÓMAGYARÁZATOK Levegőszennyezőnek kell tekintenünk származásuktól és állapotuktól függetlenül azokat

Részletesebben

Nemzeti Akkreditáló Testület. MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAT-1-1107/2014 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

Nemzeti Akkreditáló Testület. MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAT-1-1107/2014 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Nemzeti Akkreditáló Testület MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAT-1-1107/2014 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz A FONOR Környezetvédelmi és Munkavédelmi Kft. Vizsgálólaboratórium (1141 Budapest,

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI- VÍZGAZDÁLKODÁSI ALAPISMERETEK

KÖRNYEZETVÉDELMI- VÍZGAZDÁLKODÁSI ALAPISMERETEK Környezetvédelmi-vízgazdálkodási alapismeretek középszint 0801 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2009. május 22. KÖRNYEZETVÉDELMI- VÍZGAZDÁLKODÁSI ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI

Részletesebben

Környezetgazdaságtan alapjai

Környezetgazdaságtan alapjai Környezetgazdaságtan alapjai PTE PMMIK Környezetmérnök BSc Dr. Kiss Tibor Tudományos főmunkatárs PTE PMMIK Környezetmérnöki Tanszék kiss.tibor.pmmik@collect.hu A FÖLD HÉJSZERKEZETE Földünk 4,6 milliárd

Részletesebben

Levegıszennyezés nehézfémekkel Európában. Zsigmond Andrea Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem Környezettudomány Tanszék, Kolozsvár

Levegıszennyezés nehézfémekkel Európában. Zsigmond Andrea Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem Környezettudomány Tanszék, Kolozsvár Levegıszennyezés nehézfémekkel Európában Zsigmond Andrea Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem Környezettudomány Tanszék, Kolozsvár Toxikusak-e a nehézfémek? Elızmények: magas nehézfémtartalmú légtérben

Részletesebben

ORSZÁGOS KÖRNYEZETEGÉSZSÉGÜGYI INTÉZET FŐIGAZGATÓ

ORSZÁGOS KÖRNYEZETEGÉSZSÉGÜGYI INTÉZET FŐIGAZGATÓ ORSZÁGOS KÖRNYEZETEGÉSZSÉGÜGYI INTÉZET FŐIGAZGATÓ 197 Budapest, Gyáli út 2 6. Levélcím: 1437 Budapest Pf. 839. Telefon: (6-1) 476-12-83 Fax: (6-1) 215-246 igazgatosag@oki.antsz.hu Összefoglaló A 212. évi

Részletesebben

Globális környezeti problémák és fenntartható fejlıdés modul

Globális környezeti problémák és fenntartható fejlıdés modul Globális környezeti problémák és fenntartható fejlıdés modul Környezetgazdálkodás KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI AGRÁRMÉRNÖKI MSC TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSC A légkörrel kapcsolatos környezeti problémák 3. elıadás

Részletesebben

ORSZÁGOS KÖRNYEZETEGÉSZSÉGÜGYI INTÉZET

ORSZÁGOS KÖRNYEZETEGÉSZSÉGÜGYI INTÉZET ORSZÁGOS KÖRNYEZETEGÉSZSÉGÜGYI INTÉZET 1097 Budapest, Gyáli út 2-6. Levélcím: 1437 Budapest Pf.: 839 Telefon: (06-1) 476-1100 Fax: (06-1) 215-0148 http://www.oki.antsz.hu/ A PARLAGFŰ (Ambrosia artemisiifolia)

Részletesebben

Országos Meteorológiai Szolgálat. Az OLM 2013. évi szálló por PM 10 mintavételi programjának összesítő értékelése

Országos Meteorológiai Szolgálat. Az OLM 2013. évi szálló por PM 10 mintavételi programjának összesítő értékelése Országos Meteorológiai Szolgálat Az OLM 2013. évi szálló por PM 10 mintavételi programjának összesítő értékelése Készítette: ÉLFO Levegőtisztaság-védelmi Referencia Központ 2014 Tartalom Mintavételi program

Részletesebben

BKM KH NSzSz Halálozási mutatók Bács-Kiskun megyében és a megye járásaiban 2007-2011

BKM KH NSzSz Halálozási mutatók Bács-Kiskun megyében és a megye járásaiban 2007-2011 BÁCS-KISKUN MEGYEI KORMÁNYHIVATAL NÉPEGÉSZSÉGÜGYI SZAKIGAZGATÁSI SZERVE HALÁLOZÁSI MUTATÓK BÁCS-KISKUN MEGYÉBEN ÉS A MEGYE JÁRÁSAIBAN 2007-2011 A Halálozási Mutatók Információs Rendszere (HaMIR) adatai

Részletesebben

óra 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 24 C 6 5 3 3 9 14 12 11 10 8 7 6 6

óra 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 24 C 6 5 3 3 9 14 12 11 10 8 7 6 6 Időjárási-éghajlati elemek: a hőmérséklet, a szél, a nedvességtartalom, a csapadék 2010.12.14. FÖLDRAJZ 1 Az időjárás és éghajlat elemei: hőmérséklet légnyomás szél vízgőztartalom (nedvességtartalom) csapadék

Részletesebben

Adatgyőjtés, mérési alapok, a környezetgazdálkodás fontosabb mőszerei

Adatgyőjtés, mérési alapok, a környezetgazdálkodás fontosabb mőszerei GazdálkodásimodulGazdaságtudományismeretekI.Közgazdaságtan KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSIMÉRNÖKIMScTERMÉSZETVÉDELMIMÉRNÖKIMSc Tudományos kutatásmódszertani, elemzési és közlési ismeretek modul Adatgyőjtés, mérési

Részletesebben

KÉSZ ÉPÍTŐ ÉS SZERELŐ ZRT.

KÉSZ ÉPÍTŐ ÉS SZERELŐ ZRT. / 4 oldal Tartalomjegyzék:./ Célmeghatározás 2./ Területi érvényesség 3./ Fogalom meghatározások 4./ Eljárás 5./ Kapcsolódó dokumentációk jegyzéke 6./ Dokumentálás Készítette: Kővári Tímea Jóváhagyta:

Részletesebben

Regionális időjárási helyzetek és légszennyezettség 1.

Regionális időjárási helyzetek és légszennyezettség 1. Regionális időjárási helyzetek és légszennyezettség 1. Légszennyezettség Tiszta levegő: az a levegő, melyben a szennyező komponensek koncentrációi nem haladják meg a tapasztalati, kísérleti úton meghatározott

Részletesebben

SZAKVÉLEMÉNY. Kérelmezı: Československá energetická spoločnosť, a. s. Székhelye: Sečovce, Obchodná 9.

SZAKVÉLEMÉNY. Kérelmezı: Československá energetická spoločnosť, a. s. Székhelye: Sečovce, Obchodná 9. Feljogosított személy: RNDr. Szabó Gabriel, CSc. Nyilvántartási szám: 4/2007/61/794 Állandó lakhelye: 044 71 Čečejovce, Hlavná 9. Engedélyének száma: 61/794/2004-6.1 Érvényes: 2009. szeptember 30-ig Oldalszám:

Részletesebben

A vízfelvétel és - visszatartás (hiszterézis) szerepe a PM10 szabványos mérésében

A vízfelvétel és - visszatartás (hiszterézis) szerepe a PM10 szabványos mérésében A vízfelvétel és - visszatartás (hiszterézis) szerepe a PM10 szabványos mérésében Imre Kornélia 1, Molnár Ágnes 1, Gelencsér András 2, Dézsi Viktor 3 1 MTA Levegőkémia Kutatócsoport 2 Pannon Egyetem, Föld-

Részletesebben

TERVEZET A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM KvVM/KJKF/985/2008. Tervezet

TERVEZET A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM KvVM/KJKF/985/2008. Tervezet KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM KvVM/KJKF/985/2008 Tervezet a légszennyezettségi határértékekről, a helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről szóló 14/2001. (V. 9.)

Részletesebben

Radon-koncentráció relatív meghatározása Készítette: Papp Ildikó

Radon-koncentráció relatív meghatározása Készítette: Papp Ildikó Radon-koncentráció relatív meghatározása Készítette: Papp Ildikó Elméleti bevezetés PANNONPALATINUS regisztrációs code PR/B10PI0221T0010NF101 A radon a 238 U bomlási sorának tagja, a periódusos rendszer

Részletesebben

MÓDSZERTANI AJÁNLÁSOK. Ózon munkalapok

MÓDSZERTANI AJÁNLÁSOK. Ózon munkalapok OLÁH GÁBOR MÓDSZERTANI AJÁNLÁSOK Ózon munkalapok Öveges József Tanáregylet Katolikus Pedagógiai Szervezési és Továbbképzési Intézet 2004. Ózon munkalap (1) 3 A JANUS-ARCÚ NAP A NAPSUGÁRZÁS KÁROS ÉS JÓTÉKONY

Részletesebben

A. AZ ÉGHAJLATI RENDSZER ÉS AZ ÉGHAJLATI VÁLTOZÉKONYSÁG

A. AZ ÉGHAJLATI RENDSZER ÉS AZ ÉGHAJLATI VÁLTOZÉKONYSÁG Bevezetés Napjainkban a klimatológia fontossága rendkívüli módon megnövekedett. Ennek oka a légkör megnövekedett szén-dioxid tartalma és ennek következménye, a lehetséges éghajlatváltozás. Változó éghajlat

Részletesebben

2013. évi összesítő értékelés. hazánk levegőminőségéről. az automata mérőhálózat adatai alapján

2013. évi összesítő értékelés. hazánk levegőminőségéről. az automata mérőhálózat adatai alapján Országos Meteorológiai Szolgálat 2. évi összesítő értékelés hazánk levegőminőségéről az automata mérőhálózat adatai alapján Készítette: ÉLFO LRK Adatközpont 24. május TARTALOM. A levegőminőség értékelése

Részletesebben

Levegıtisztaság-védelem. 5. modul

Levegıtisztaság-védelem. 5. modul 9700 Szombathely Kisfaludy S. 57. T/F: 94/500-354, regiofokusz@limexnet.hu www.regiofokusz.hu Levegıtisztaság-védelem 5. modul készítette: Bencsics Attila 1 Tartalomjegyzék 5. LEVEGİTISZTASÁG-VÉDELEM...3

Részletesebben

Globális környezeti problémák és fenntartható fejlıdés modul

Globális környezeti problémák és fenntartható fejlıdés modul Globális környezeti problémák és fenntartható fejlıdés modul Környezeti elemek védelme I. Levegıtisztaság védelme KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI AGRÁRMÉRNÖKI MSC TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSC A légkör ph-ja A légköri

Részletesebben

A porszennyezettség és annak szabályozása a civil szervezet szemével

A porszennyezettség és annak szabályozása a civil szervezet szemével A porszennyezettség és annak szabályozása a civil szervezet szemével Lenkei Péter Levegı Munkacsoport Budapest, 2010. október 4. Egy kis történelem PELOPONNÉSZOSZI HÁBORÚ (i.e.430) Plataiész városának

Részletesebben

Emissziócsökkentés és az elektromos közlekedés jelentősége. 2014 október 7. Energetikai Körkép Konferencia

Emissziócsökkentés és az elektromos közlekedés jelentősége. 2014 október 7. Energetikai Körkép Konferencia Emissziócsökkentés és az elektromos közlekedés jelentősége 2014 október 7. Energetikai Körkép Konferencia Magamról Amim van Amit már próbáltam 194 g/km?? g/km Forrás: Saját fotók; www.taxielectric.nl 2

Részletesebben

Alap levegőterheltség és annak meghatározása méréssel, illetve modellezéssel. Előadó: Iga Benedek, vizsgáló mérnök ENCOTECH Kft.

Alap levegőterheltség és annak meghatározása méréssel, illetve modellezéssel. Előadó: Iga Benedek, vizsgáló mérnök ENCOTECH Kft. Alap levegőterheltség és annak meghatározása méréssel, illetve modellezéssel Előadó: Iga Benedek, vizsgáló mérnök ENCOTECH Kft. Fogalmak, EU előírások Témakörök EU előírások átültetése a magyar jogrendbe

Részletesebben

A tisztítandó szennyvíz jellemző paraméterei

A tisztítandó szennyvíz jellemző paraméterei A tisztítandó szennyvíz jellemző paraméterei A Debreceni Szennyvíztisztító telep a kommunális szennyvizeken kívül, időszakosan jelentős mennyiségű, ipari eredetű vizet is fogad. A magas szervesanyag koncentrációjú

Részletesebben

Tájékoztató az M0 autóút északi szektor 11. és 10. sz. fıutak közötti szakaszáról

Tájékoztató az M0 autóút északi szektor 11. és 10. sz. fıutak közötti szakaszáról Tájékoztató az M0 autóút északi szektor 11. és 10. sz. fıutak közötti szakaszáról Miért van szükség az M0-ra? Budapestnek az országon belül elfoglalt helye és szerepe, továbbá a fıváros és agglomerációs

Részletesebben

PiAndTECH FluidKAT katalitikus izzóterek

PiAndTECH FluidKAT katalitikus izzóterek PiAndTECH FluidKAT katalitikus izzóterek Hő felszabadítás katalitikus izzótéren, (ULE) ultra alacsony káros anyag kibocsátáson és alacsony széndioxid kibocsátással. XIV. TÁVHŐSZOLGÁLTATÁSI KONFERENCIÁT

Részletesebben

Földrajzi burok. Levegőtisztaság védelem. Az élet kialakulása

Földrajzi burok. Levegőtisztaság védelem. Az élet kialakulása Földrajzi burok Levegőtisztaság védelem előadás 1. előadás A Föld három külső szervetlen szférájának a szilárd kéregnek (litoszféra) a vízburoknak (hidroszféra) és a légkörnek (atmoszféra) valamint az

Részletesebben

A meteorológia tárgya, a légkör. Bozó László egyetemi tanár, BCE Kertészettudományi Kar

A meteorológia tárgya, a légkör. Bozó László egyetemi tanár, BCE Kertészettudományi Kar A meteorológia tárgya, a légkör Bozó László egyetemi tanár, BCE Kertészettudományi Kar A légkör Az éghajlati rendszer A légkör "Az ember megismeréséhez tehát tudnunk kell, mi a magyarázata annak, hogy

Részletesebben

Instacioner kazán füstgázemisszió mérése

Instacioner kazán füstgázemisszió mérése Instacioner kazán füstgáz mérése A légszennyezés jelentős részét teszik ki a háztartási tüzelőberendezések. A gázüzemű kombi kazán elsősorban CO, CO 2, NO x és C x H y szennyezőanyagokat bocsát ki a légtérbe.

Részletesebben

SOMOGY MEGYE. Somogy Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve. Kaposvár, 2013. március 25.

SOMOGY MEGYE. Somogy Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve. Kaposvár, 2013. március 25. SOMOGY MEGYE NÉPEGÉSZSÉGÜGYI GYI HELYZETE Somogy Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve Kaposvár, 2013. március 25. A NÉPEGN PEGÉSZSÉGÜGYI GYI HELYZET INDIKÁTORAI Területi elhelyezkedés

Részletesebben

DEBRECENI EGYETEM MŰSZAKI KAR

DEBRECENI EGYETEM MŰSZAKI KAR DEBRECENI EGYETEM MŰSZAKI KAR TELEPÜLÉSI KÖRNYEZETVÉDELEM Települési környezetvédelem Tárgya: városi területek jellegzetes környezeti, közegészségügyi problémáiról és azok műszaki megoldásaira, elsősorban

Részletesebben

Gondolatok az élelmiszerkidobásról. KE-GTK Dr. Borbély Csaba 2013. november 11.

Gondolatok az élelmiszerkidobásról. KE-GTK Dr. Borbély Csaba 2013. november 11. Gondolatok az élelmiszerkidobásról KE-GTK Dr. Borbély Csaba 2013. november 11. 1 Élelmiszer pazarlás Élelmiszer veszteség: a termelés, a feldolgozás, a szállítás, a kereskedelem és a fogyasztás során keletkező

Részletesebben

Fı nevelési célok a témakörrel kapcsolatban:

Fı nevelési célok a témakörrel kapcsolatban: Dolgozatom a környezet- és természetvédelem témakörhöz kapcsolódik. Azért választottam ezt a fejezetet, mert az óratervek egy része egyaránt felhasználható a biológia és kémia tantárgy tanítása során is.

Részletesebben

A gumiabroncsok szerepe a közlekedésbiztonságban

A gumiabroncsok szerepe a közlekedésbiztonságban A gumiabroncsok szerepe a közlekedésbiztonságban A MICHELIN Csoport A kezdetek 1889: Michelin cég alapítása 1891: leszerelhető kerékpár abroncs 1895: először szerel a Michelin levegővel fújt gumiabroncsot

Részletesebben

No Change Service! Verzió 01.08 Felülvizsgálat dátuma 24.03.2009 Nyomtatás Dátuma 24.03.2009

No Change Service! Verzió 01.08 Felülvizsgálat dátuma 24.03.2009 Nyomtatás Dátuma 24.03.2009 1. AZ ANYAG/KÉSZÍTMÉNY ÉS A TÁRSASÁG/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA Termék tájékoztató Márkanév : Gyártó/Szállító : Schülke & Mayr GmbH Robert-Koch-Str. 2 22851 Norderstedt Germany Telefon: +4940521000 Telefax:

Részletesebben

A közúti közlekedésbiztonság helyzete Magyarországon

A közúti közlekedésbiztonság helyzete Magyarországon A közúti közlekedésbiztonság helyzete Magyarországon Prof. Dr. Holló Péter KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. kutató professzor Széchenyi István Egyetem egyetemi tanár Tartalom 1. A hazai közúti

Részletesebben

Szakértői vélemény. Megrendelő: Rezonátor Bt. 6500 Baja, Szivárvány u. 70. Készítette:

Szakértői vélemény. Megrendelő: Rezonátor Bt. 6500 Baja, Szivárvány u. 70. Készítette: 1 Szakértői vélemény A tervezett győri új multifunkcionális sportcsarnok (Magvassy Mihály Sportcsarnok, 9027 Győr, Kiskút liget) létesítendő új légszennyező anyag kibocsátó pontforrásaiból (kazánkéményekből)

Részletesebben

Éghajlat, klíma az éghajlati rendszer által véges időszak alatt felvett állapotainak statisztikai sokasága légkör besugárzás

Éghajlat, klíma az éghajlati rendszer által véges időszak alatt felvett állapotainak statisztikai sokasága légkör besugárzás Éghajlat, klíma Az életközösségekre, szupraindividuális rendszerekre ható kényszerfeltételek egy csoportja WMO def.: az éghajlati rendszer által véges időszak alatt felvett állapotainak statisztikai sokasága

Részletesebben

ÁSVÁNYOK ÉS MÁS SZILÁRD RÉSZECSKÉK AZ ATMOSZFÉRÁBAN

ÁSVÁNYOK ÉS MÁS SZILÁRD RÉSZECSKÉK AZ ATMOSZFÉRÁBAN ÁSVÁNYOK ÉS MÁS SZILÁRD RÉSZECSKÉK AZ ATMOSZFÉRÁBAN A Föld atmoszférája kolloid rendszerként fogható fel, melyben szilárd és folyékony részecskék vannak gázfázisú komponensben. Az aeroszolok kolloidális

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ BÉKÉS MEGYE NÉPEGÉSZSÉGÜGYI HELYZETÉRŐL

TÁJÉKOZTATÓ BÉKÉS MEGYE NÉPEGÉSZSÉGÜGYI HELYZETÉRŐL NÉPEGÉSZSÉGÜGYI FŐOSZTÁLY TÁJÉKOZTATÓ BÉKÉS MEGYE NÉPEGÉSZSÉGÜGYI HELYZETÉRŐL 2015. november 2. Tartalomjegyzék Fogalmak... 4 Demográfia népesség, népmozgalom, foglalkoztatottság... 6 Halálozás (mortalitás)

Részletesebben

Globális környezeti problémák és fenntartható fejlıdés modul

Globális környezeti problémák és fenntartható fejlıdés modul Globális környezeti problémák és fenntartható fejlıdés modul Környezeti elemek védelme I. Levegıtisztaság védelme KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI AGRÁRMÉRNÖKI MSC TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSC Az ózon és szmog hatásai:

Részletesebben

PÉCS: Pécs SALG: Salgótarján. MOSD: Mosdós NYH: Nyíregyháza

PÉCS: Pécs SALG: Salgótarján. MOSD: Mosdós NYH: Nyíregyháza PARLAGFŰ POLLENTERHELÉS ÉRTÉKELÉSE, MAGYARORSZÁG 1992-2010 Az Aerobiológiai Hálózat: Az ÁNTSZ Aerobiológiai Hálózata 1992-ben alakult 3 állomással, folyamatosan bővült 2007-ig (19 mérőállomás: Nyíregyháza,

Részletesebben

A 35 éves Voyager őrszondák a napszél és a csillagközi szél határán

A 35 éves Voyager őrszondák a napszél és a csillagközi szél határán A 35 éves Voyager őrszondák a napszél és a csillagközi szél határán Király Péter MTA Wigner Fizikai Kutatóközpont RMKI KFFO İsrégi kérdés: meddig terjedhet Napisten birodalma? Napunk felszíne, koronája,

Részletesebben

a NAT-1-1003/2007 számú akkreditálási ügyirathoz

a NAT-1-1003/2007 számú akkreditálási ügyirathoz Nemzeti Akkreditáló Testület MELLÉKLET a NAT-1-1003/2007 számú akkreditálási ügyirathoz A BIO-KALIBRA Környezetvédelmi és Szolgáltató Bt. (telephely: 1037 Budapest, Zay u.1-3.) akkreditált mûszaki területe

Részletesebben

TERMÉSZETTUDOMÁNY JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

TERMÉSZETTUDOMÁNY JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Természettudomány középszint 1012 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2010. október 26. TERMÉSZETTUDOMÁNY KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM I. Enzimek, katalizátorok

Részletesebben

Kritikus kábítószerek hatóanyagtartalmának fokozott monitorozása. 2009. I. hírlevél

Kritikus kábítószerek hatóanyagtartalmának fokozott monitorozása. 2009. I. hírlevél Bőnügyi Szakértıi és Kutatóintézet Monitoring hírlevél 9. július 24. Kritikus kábítószerek hatóanyagtartalmának fokozott monitorozása 9. I. hírlevél Tartalom 1 Köszöntı 2 A heroin tartalmú porok koncentrációja

Részletesebben

Miért is fontos a levegő minősége?

Miért is fontos a levegő minősége? Környezetgazdálkodás (Gépészmérnök BSc) Dr. Béres András egyetemi docens MKK Környezettudományi Intézet Környezettechnológiai és Hulladékgazdálkodási Tanszék beres.andras@mkk.szie.hu SZIE MKK 1 Miért is

Részletesebben

Globális környezeti problémák és fenntartható fejlıdés modul

Globális környezeti problémák és fenntartható fejlıdés modul Globális környezeti problémák és fenntartható fejlıdés modul Környezeti elemek védelme I. Levegıtisztaság védelme KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI AGRÁRMÉRNÖKI MSC TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSC A légszennyezés meteorológiai

Részletesebben

Diesel részecskeszőrı Diesel Partikel Filter Diesel Particulate Filter

Diesel részecskeszőrı Diesel Partikel Filter Diesel Particulate Filter Diesel részecskeszőrı Diesel Partikel Filter Diesel Particulate Filter A részecske története 1775 Mr. Pott lefekteti a füst, a por és a köd mőszaki meghatározását 1868 Tyndall finomrészecske mérési eljárás

Részletesebben

Levegőtisztaságvédelem. Eötvös József Főiskola Műszaki Fakultás, Vízellátás-Csatornázás Tanszék 1.

Levegőtisztaságvédelem. Eötvös József Főiskola Műszaki Fakultás, Vízellátás-Csatornázás Tanszék 1. Szabványok Levegőtisztaságvédelem Eötvös József Főiskola Műszaki Fakultás, Vízellátás-Csatornázás Tanszék 1. Nemzetközi egyezmények //2004.04.14. Genfi Egyezmény a nagy távolságra jutó, országhatárokon

Részletesebben

Biztonsági adatlap Azonosító: 0068 az 1907/2006/EK rendelet szerint

Biztonsági adatlap Azonosító: 0068 az 1907/2006/EK rendelet szerint Felülvizsgált változat kiadása: 2009. 05. 12. Oldalszám: 1/10 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító: PROFIX vágó, fúró, üregelı aeroszol acélokhoz és színesfémekhez

Részletesebben

Kínaiak i.e. 37. kis fejfájás és nagy fejfájás hegyek Jose de Acosta spanyol hódítókat kísérı jezsuita pap Peruban AMS tkp. egy tünetegyüttes:

Kínaiak i.e. 37. kis fejfájás és nagy fejfájás hegyek Jose de Acosta spanyol hódítókat kísérı jezsuita pap Peruban AMS tkp. egy tünetegyüttes: A tengerszint feletti magasság Just Zsuzsanna Bereczki Zsolt Humánökológia, SZTE-TTIK TTIK Embertani Tanszék, 2011 Stressz faktorok Sugárzás: kozmikus és UV Alacsony hımérséklet: az Egyenlítınél 5000 m

Részletesebben

Energetikai Gépek és Rendszerek Tanszék. Emisszió mérés berendezései

Energetikai Gépek és Rendszerek Tanszék. Emisszió mérés berendezései Energetikai Gépek és Rendszerek Tanszék Emisszió mérés berendezései 2009 Az emisszió mérés célja A tüzeléstechnikában folyamatszabályozás, illetve környezetszennyezés megállapítása érdekében gyakran elıforduló

Részletesebben

Adatgyőjtés, mérési alapok, a környezetgazdálkodás fontosabb mőszerei

Adatgyőjtés, mérési alapok, a környezetgazdálkodás fontosabb mőszerei GazdálkodásimodulGazdaságtudományismeretekI.Közgazdaságtan KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSIMÉRNÖKIMScTERMÉSZETVÉDELMIMÉRNÖKIMSc Tudományos kutatásmódszertani, elemzési és közlési ismeretek modul Adatgyőjtés, mérési

Részletesebben

tnagy1953@gmail.comgmail.com

tnagy1953@gmail.comgmail.com Légszennyező források közvetlen hatástávolságának becslése - egy lehetséges eszköz - MMK Környezetvédelmi Tagozat Nyíregyháza, 2015. november 2. Dr. Nagy Tibor NAT-NAP NAP Bt., Szolnok tnagy1953@gmail.comgmail.com

Részletesebben

Az körlapnövekedés és az idıjárás közötti összefüggés egy idıs bükkösben

Az körlapnövekedés és az idıjárás közötti összefüggés egy idıs bükkösben Az körlapnövekedés és az idıjárás közötti összefüggés egy idıs bükkösben Führer Ernı 1 - Edelényi Márton 2 - Jagodics Anikó 1 - Jereb László 2 - Horváth László 3 - Móring Andrea 3 - Pödör Zoltán 4 - Szabados

Részletesebben

TERMOELEM-HİMÉRİK (Elméleti összefoglaló)

TERMOELEM-HİMÉRİK (Elméleti összefoglaló) Alapfogalmak, meghatározások TERMOELEM-HİMÉRİK (Elméleti összefoglaló) A termoelektromos átalakítók hımérsékletkülönbség hatására villamos feszültséget szolgáltatnak. Ezért a termoelektromos jelátalakítók

Részletesebben

A közlekedésbiztonság helyzete Magyarországon

A közlekedésbiztonság helyzete Magyarországon A közlekedésbiztonság helyzete Magyarországon Prof. Dr. Holló Péter KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. kutató professzor Széchenyi István Egyetem egyetemi tanár A közlekedésbiztonság aktuális

Részletesebben

METEOROLÓGIAI MÉRÉSEK és MEGFIGYELÉSEK

METEOROLÓGIAI MÉRÉSEK és MEGFIGYELÉSEK METEOROLÓGIAI MÉRÉSEK és MEGFIGYELÉSEK Földtudomány BSc Mészáros Róbert Eötvös Loránd Tudományegyetem Meteorológiai Tanszék MIÉRT MÉRÜNK? A meteorológiai mérések célja: 1. A légkör pillanatnyi állapotának

Részletesebben

KÉMIAI ALAPISMERETEK (Teszt) Összesen: 150 pont. HCl (1 pont) HCO 3 - (1 pont) Ca 2+ (1 pont) Al 3+ (1 pont) Fe 3+ (1 pont) H 2 O (1 pont)

KÉMIAI ALAPISMERETEK (Teszt) Összesen: 150 pont. HCl (1 pont) HCO 3 - (1 pont) Ca 2+ (1 pont) Al 3+ (1 pont) Fe 3+ (1 pont) H 2 O (1 pont) KÉMIAI ALAPISMERETEK (Teszt) Összesen: 150 pont 1. Adja meg a következő ionok nevét, illetve képletét! (12 pont) Az ion neve Kloridion Az ion képlete Cl - (1 pont) Hidroxidion (1 pont) OH - Nitrátion NO

Részletesebben

E dokumentum archivált tartalom, amely elavult, nem hatályos információkat is tartalmazhat.

E dokumentum archivált tartalom, amely elavult, nem hatályos információkat is tartalmazhat. Tisztelt Látogató! E dokumentum archivált tartalom, amely elavult, nem hatályos információkat is tartalmazhat. Kérjük, hogy a dokumentumra való hivatkozást megelőzően az ÁNTSZ központi (www.antsz.hu),

Részletesebben