Környezetvédelem. Levegıtisztaság-védelem

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Környezetvédelem. Levegıtisztaság-védelem"

Átírás

1 Környezetvédelem Levegıtisztaság-védelem

2

3 A Légkör szerkezete-troposzféra Troposzféra A légkör legalsó rétege, átlagos vastagsága km. Az egyenlítıi vidékeken km-es magasságig húzódik, a sarkvidékek felett viszont mindössze 6-8 km vastag. felhı (troposz) itt van a légkör vízgıztartalmának 99%-a, így itt zajlik a felhı- és csapadékképzıdés is. Fı jellemzıje, hogy benne a hımérséklet a magassággal csökken, 100 méterenként átlagosan 0,65 C-kal. Felsı határán ezért 50 C az átlaghımérséklet (az egyenlítıi vidékek felett 80 és 90 C is lehet). A felhı- és csapadékképzıdésen kívül a troposzférában zajlanak a nagy függıleges (vertikális) és vízszintes (horizontális) légmozgások is. Ezért a troposzférát idıjárási rétegnek is nevezik. A troposzférában van a légkör tömegének 80%-a. A légkör szerkezete

4 A Légkör szerkezete-sztratoszféra Sztratoszféra A troposzféra és a sztratoszféra közötti légréteg neve tropopauza (pauza = szünet). A tropopauzában megáll a hımérséklet csökkenése, a sztratoszférában pedig emelkedni kezd. Ennek oka az ózonréteg jelenléte, amely kb km-es magasságban húzódik (a sztratoszféra az ózonréteg miatt kapta a nevét; sztratosz = réteg). Az ózonrétegben ugyanis elnyelıdik a Nap nagy energiájú ultraibolya sugárzása, ezáltal a levegı felmelegedik. A sztratoszférában a levegı hımérséklete a magassággal végig emelkedik. A sztratoszféra felsı határa átlagosan 50 km-es magasságban van, ahol a levegı hımérséklete megközelíti a földfelszínen mért átlagos értéket, azaz a +15 C-ot.

5 Az ózon kialakulása

6 A Légkör szerkezete-mezoszféra A sztratoszféra és a mezoszféra között a sztratopauza helyezkedik el. A sztratopauzában ismét csökkenni kezd a levegı hımérséklete, s ez a mezoszféra egész területén folytatódik. A mezoszféra a légkör leghidegebb része. Felsı határán (kb. 85 km) 100 C az átlaghımérséklet, de mértek már 183 C-ot is. A mezoszférába különféle módszerekkel juttatják el a mőszereket: hılégballonokkal, rakétákkal, repülıgépekkel. Megismerése azért is fontos, mert nagy jelentısége van az őrhajózás szempontjából. Az őrhajók Földre való visszatérésekor itt történik a fékezés leglényegesebb része.

7 A Légkör szerkezete-termoszféra A mezoszférát és a termoszférát a mezopauza választja el egymástól. A termoszférában erıteljesen emelkedni kezd a hımérséklet és rövidesen megközelíti a C-ot. Innét kapta nevét is (termos z = hı, meleg; görög). Ez a nagy hımérséklet úgy magyarázható, hogy a Napból érkezı rövidebb hullámhosszú sugarak (gamma, röntgen, ultraibolya) a légkör anyagait erıteljesen felmelegítik. A termoszféra 1000 C-os átlago s hımérséklete erıs naptevékenység esetén 3000 C-ig emelkedhet, mert ilyenkor a sugárzás mennyisége megnövekszik. Északi fény A Nap sugárzásának hatására a termoszférában lévı atomok egy része ionizálódik, így az elektromosságot jól vezetı, ún. ionizált rétegek keletkeznek (innen ered az ionoszféra elnevezés). Ezekrıl visszaverıdnek a rövidhullámú rádióhullámok, amit a földi rádióösszeköttetések megteremtése során ki is használnak.

8 Északi Fény(Aurora borealis)

9

10 A Légkör szerkezete-exoszféra Exoszféra A termoszférát és az exoszférát a termopauza választja el egymástól. Az exoszféra a Föld légkörének legkülsı rétege (exosz = külsı, görög). A légkör felsı határát nem tudjuk pontosan megállapítani. Az exoszféra hımérséklete kb C, s ez az érték a magasság növekedésével nem változik

11 A Légkör szerkezete- Magnetoszféra Tudjuk, hogy a mai elméletek szerint a maghéjban (külsı magban) végbemenı anyagáramlások hozzák létre a Föld mágneses terét. A mágneses tér mágneses erıvonalakból áll. Az erıvonalak alakját a napszél módosítja, így a Föld mágneses tere nem szimmetrikus. A legújabb kutatások szerint a Föld mágneses erıtere elektromosan töltött részecskéket tart fogva ezer km-es (!) magasságig. A hatvanezer kilométeres érték a Nap felıli oldalon, míg a százezer kilométer a napszél által kialakított uszályban jellemzı. Magnetoszféra A mágneses tér egyéb részein különösen a sarki hasadékoknál a magnetoszféra felsı határa jóval alacsonyabban húzódik, olykor még a termoszférába is áttevıdhet. A légkör kémiai szerkezete A magasság növekedésével megváltozik a légköri összetevık aránya is. Ennek alapján a légkör homoszférára és heteroszférára tagolható.

12

13 Levegıtisztaság-védelem Légkör- aerodiszperz rendszer Alapgázok: 78,10% Nitrogén 20,93% Oxigén 0,93% Argon 0,03% Szén-dioxid 0,01% Hidrogén és egyéb nemesgázok Vendéganyagok: vízgız (egyenlítı 3-4%, mérséklet övben 1%); CH 4, H 2 S, SO 2, NH 3, NO X O 3, 222 Rn

14

15 Szennyezı anyagok Elsıdleges sz.a. Másodlagos sz.a. Természetes öntisztulás Ülepedés (szedimentáció); Kihullás (fall-out radioaktív anyagok esetén); Impakció és precipitáció (termo és elektroprecipitáció) Ad- és abszorpció (gázok) Kondenzálódás (rain out) és kimosódás (wash out) (csapadék)

16 A levegı fizikai állapotváltozói Éghajlat, idıjárás Meterológiai észlelések (hımérséklet légnyomás, páratartalom stb.) Szelek 8-10 m/s-nál nagyobb jelentıs turbulencia Inverziós réteg melegebb az alatta lévı légrétegnél, ha 700 m alatt helyezkedik el veszélyes, 300 m alatt kritikus. Felhızet Nedvességtartalom és csapadékképzıdés: kb. 10µm-es ködszemcsék felhıalkotók kb. 10µm-nél nagyobb ködszemcsék - csapadékalkotók

17 A levegıszennyezés forrásai 1. Pontszerő források (koncentrált paraméterő): A légszennyezı anyagok koncentrációja és a hordozó gázok térfogatárama, ezáltal a környezetbe lépı káros anyagok mennyisége egyértelmően meghatározható. (pl.: kémény, szellızı, kürtı) 2. Felületi források ( szórt paraméterő vagy diffúz): a szennyezı anyagokat kibocsátó felület nagysága meghatározható, de a hordozó gáz térfogata és sebessége nem. 2.a vonalas légszennyezı források: vasútvonalak, víziutak, légifolyosók

18 Mérési alapparaméterek: Gáz állapotú szennyezık: mg/m 3 ; mg/nm 3 Térfogatarányú koncenrtáció becslés: ppm=cm 3 (sz.a.)/m 3 (levegı) Tömeg szerinti koncentráció: ppm=(v/m)k, ahol V sz. gáz moláris térfogata cm 3 /mmol M a sz. gáz moláris tömege mg/mmol k, a tömeg szerinti koncentráció mg/m 3

19 Por- és ködszennyezıdés Tömeg szerinti vagy porterhelés: mg/nm 3 Részecskeszám szerinti koncentráció db/m 3 Szóródás megadása: pormennyisége g/(m 2 hónap) (t/km 2 év) Gáznemő közegben diszpergált részecskék ülepedés szempotjából történı csoportosítása: µm - gyorsan ülepedı 10-0,1 µm - lassan ülepedı, stabil aeroszolok 0,1-0,001µm nem ülepedı gázokhoz hasonlóan viselkedı tartomány

20 Egészsége károsító hatás CO: karboxi-hemolgobin;16-20% öntudat tompulása, reakcióképesség csökkenése; 45%-nál munkaképtelenség; 60-80% esetén néhány órán belül halál. SO 2 : szem és felsılégutak nyálkahártyájának irritációja; alsólégutak csillószıreit károsítja; zavarja a fehérje anyagcserét, izgatja az idegvégzıdéseket. NO: (vízzel érintkezve sav keletkezik); tüdıt roncsolja, véerek tágulását eredményezi; a légutak nyálahártyáját izgatja. Szénhidrogének: (pl.:3,4-benzipirén) Karcinogén hatás Cl: oxidáló, roncsoló hatású HF:izgatja a légutakat; égési sebek NH 3 : 0,5 mg/dm 3 felett - könnyezés, szemfájdalom és gyulladást okoz. 0,7 mg/dm3 felett légzési és keringési zavarok, szívgyengeség, halál. Lebegı szilárd részecskék: 0,25-10 µm - legveszélyesebbek 10 µm -nél nagyobbak - felıslégutakig jutnak 0,25 µm -nél kisebbek kikerülnek a tüdıbıl

21 A hazai szabályozás rendszere 21/1986. (VI.2.) kormányrendelet szerint a levegıtisztaság-védelmi szabályozás célja az emberi egészség és környezet megóvása érdekében a káros légszennyezés megelızése, csökkentése, illetve megszüntetésére vonatkozó szabályok megállapítása. Helyhez kötött forrásokra 4/1986. (VI.2.) Mérési szabványok 5/1990. (XII.2.) MSZ szmszabványra való hivatkozással.

22 A szabályozás kapcsolata a terület tervezéssel Kiemelten védett területek (I. kategória), ahol alevegı tisztaságának védleme fokozottan indokolt -Tilos az 1. veszélyességi osztályba tartozó légszennyezı anyagot kibocsátásával. -Csak kénmentes tőzelı- vagy főtıolajat, kokszot és fát szabad használni. Védett területek (II. kategória) az ország többi területe, ami nem tartozik az elızı kategóriába, az összefüggı lakossági területekkel nem érintkezı ipari és mezıgazdasági területekre alacsonyabb levegıtisztaság-védelmi határértékek állapíthatók meg.

23 Imissziószabályozás Rövid idejő határétékek: 24, órás kibocsátás, 30 perces kibocsátás Hosszú távú határétékek (I év ) Légszennyezı anyagok: 1- kifejezetten veszélyes 2- veszélyes 3- mérsékelten veszélyes 4- kevésbé veszélyes

24 Emisszószabályozás Területi kibocsátási határérték, tecnológiai határérték Pont források: E n =E f K 1 K 2 (kg/h) Ahol, E f - kibocsátási faktor a magasság függvényében (kg/h m 3 /µg) K 1 24 órás levegıminıségi határérték In(µg/m 3 ) K 2 =(100-terhelési index)/100 Terhelési index ( ország területére és szennyezıanyag típusra): E f =E f,i /n n = épületforrások száma (azonos paraméterek mellett!)

25 Épületforrás: (ha lakóépülettıl 20 méterre) E n = k V N 10-6 (kg/h) Ahol, k - munkahelyi koncentráció (mg/m 3 ) V - épület légtérfogata (m 3 ) N óránkénti légcsere (h -1 ), természetes szellızés esetén N=5

26 Szabályozás gyakorlati alkalmazása Bírságok (Ft/év) Légszennyezési alapjárulék január 1-tıl légszennyezési bírság Pontforrás alapbírsága: B= (E-E n ) t b 1 ahol, E tényleges kibocsátás negyedéves átlagértéke (kg/h) E n - kibocsátási határérték (kg/h) t üzemórák száma/negyedév b 1 bírságkulcs (Ft/kg) (függ Z=E/E n -táblázat)

27 Épületforrás alapbírsága: B é = (E-E n ) t b 2 ahol, E tényleges kibocsátás negyedéves átlagértéke (kg/h) E n - kibocsátási határérték (kg/h) t üzemórák száma/negyedév b 2 bírságkulcs -táblázat

28 Felületi forrás: B f =A b 3 (t/8760) Ahol, A a kibocsátó felület nagysága (m 2 ) t- az idıszakos források légszennyezésének idıtartamam (h/év) 8760 naptári év óráinak száma (h/év) b 3 bírságkulcs (Ft/m 2 )

29 A bírságoka Környezetvédelmi alapokba folynak be, amelyekkel a miniszter, illetve a megyei önkormányzatok rendelkeznek 10/1986 (IX. 24.) OKTH rendelkezés szerint Budapesten, Baranya, Borsod-Abaúj-Zemplén, Komárom és Veszprém megyében kell képezni az azok területén befizetett bírságok 50%-ból Felhasználása: Levegıtisztaság-védelem Veszélyes hulladékok Zaj- és rezgésvédelem Védett természeti értékek megırzése

30 Portalanítás: Védekezési lehetıségektechnológiák -Mechanikai leválasztók -Elektrosztatikus leválasztók -Porszőrık (pl. kerámiabetét olaj- és vízcseppek leválasztása Gáztalanítás: -átbuborékoltatás

31

32 Gáztiszítás

33 Nedves gázmosók: -Permetezı mosók -Töltetes tornyok -tányéros tornyok -nedves dinamikus berendezések -nedves centrifugális berendezések -Venturi-mosók

34

35 Egyéb eljárások Adszorpció (aktív szén) Kémiai reakciók: CH 4 +4NO 2 =4NO+CO 2 +2H 2 O (Pt, Pd) CH 4 +2O 2 =CO 2 +2H 2 O CH 4 +4NO=CO 2 +2N 2 +2H 2 O

36 Gépkocsik CO; CH; NO x -emissziók Benzinek ólomtartalma Nemesfém katalizátorokat mérgezi Gázolajok magas kéntartalma

37

38 Új motortechnológiák (HONDA) CVCC (Compound Vortex Controlled Combustion) Segédkamra a gyújtógyertyánál fıkamrával a toroknyílás köti össze Segédkamrában - dús keverék szívásütem Sőrítéskor a dúsabb keverék hamarabb gyullad,a fıkamra keveréke O 2 feleslegben ég el.

39

40 Magyarországi helyzet

41 A levegıminıség és egészségi hatások értékelése DEPSEE modell

42 D: alapfolyamatok Évente megtett utaskilométerek száma Magyarországon, A közúti közlekedés üzemanyag fogyasztása Magyarországon utaskm / fı MJ / fı személygépkocsi busz villamos/trolibusz/metró vonat kerékpár benzin gázolaj autógáz (LPG)

43 P: Környezetre gyakorolt Összes kibocsátás Szilárd anyag kibocsátás emisszió (kt) szilárdanyag-kibocsátás (kt) Ipar Energiaipar Lakosság & szolgáltatások Közlekedés Mezıgazdaság Ipar Energiaipar Lakosság & szolgáltatások Közlekedés Mezıgazdaság

44 Légszennyezı anyagok emissziója hazánkban Magyarországon a levegıszennyezı anyagok teljes emissziója 1996 és 2000 között 16%-al csökkent. A kibocsátott légszennyezıanyagok 31%-ért az ipar és 28%-ért az energiaipar a felelıs.

45 Nemzetközi összehasonlítás Kibocsátott mennyiség (kiló tonna) Kibocsátott légszennyezı anyagok mennyisége NH3 CO Nox PM10 SO2 Légszennyezı anyagok kibocsátása Magyarországon és Európa néhány országában, Csehország Németország Magyarország Hollandia Románia Szlovákia Spanyolország Országok Forrás: Országos programok, nemzetközi egyezmények NKP I: ipari és kommunális eredető emisszió csökkentés NKP II: energiafelhasználás csökkentése, energiahatékonyság növelése, közlekedési rendszer modernizálása. Helsinki Egyezmény, Oslói Egyezmény, Genfi Egyezmény, Aarhusi Egyezmény, Götheburgi Egyezmény, Szófiai Egyezmény.

46 Imisszió Települések légszennyezettség Települések levegıminısége a határérték túllépések alapján SO, NO 2 2, üleped lepedı por összesítve 1997 Települések levegıminısége a határérték túllépések alapján SO 2, NO 2, ülepedı por összesítve 2001 Ózon tekintetében nem a településeken, hanem a jóval távolabb esı, regionális háttérterületeken kell nagyobb, határértéket is meghaladó expozícióval számolni, elsısorban a nyári hónapokban

47 Budapesti imisszió értékelése A hazai napi határértéket (100 µg/m 3 ) meghaladó szálló por (TSP) szennyezettség okozta lakossági expozíció Budapesten. A 40µg/m3 éves átlagértéket meghaladó lakossággal súlyozott NO2 okozta expozíció Budapesten 100% lakosság aránya TSP, µg/m µg/m 3 x év 10 NO2, µg/m % 80% nap 51-70nap µg/m3 70% 60% nap µg/m3 50% 40% 30% 20% nap 0-10nap 0 nap µg/m3 NO2 éves átlag 10% 10 TSP éves átlag 0%

48 Biológiai légszennyezık Parlagfő pollen napi maximális értéke (pollenszem/ m3 levegı) Parlagfő napi maximum nagysága Parlagfő napi maximum nagysága Budapest Debrecen Gyır Kecskemét Nyíregyháza Pécs Zalaegerszeg

49 A: Politikai szabályozás -magyar jogszabályok összehangolása az EU irányelvekkel -1999/30 EK Közösségi Irányelvbıl átvett határértékeket nemzeti határértékekkel egészítették ki. 14/2001. (V. 9.) KöM-EüM-FVM együttes rendelet a légszennyezettségi határértékekrıl, a helyhez kötött légszennyezı pontforrások kibocsátási határértékeirıl

50 E: Egészségi hatás Légzıszervi megbetegedések okozta mortalitás 100 Légzıszervi megbetegedések okozta mortalitás (BNO-10: J00-J99) A tüdırák okozta mortalitás Magyarországon és az EU átlag stardardized death rate per * Czech Republic Germany Hungary Romania EU average standardizált halálozás fıre* standard: European standard population of 1976 Forrás: European health for all database, WHO Regional Office for Europe, Copenhagen, Denmark M agyarország, férfiak EU átlag, férfiak M agyarország, nık EU átlag, nık *standard: évi európai népesség Forrás: HFA, Health for All Database, WHO Regional Office for Europe, Copenhagen, Denmark Magyarországon az elmúlt néhány évben a légzıszervi megbetegedések miatti halálozások csökkenı tendenciát mutatnak Férfiak körében a tüdı daganatos halálozása jelentısen gyakoribb, mint az EU országaiban Nık körében a 2. leggyakoribb daganatos halálok

51 A szálló por szennyezettség csökkentésének környezet-egészségügyi hatásbecslése A PM10 koncentráció rövid távú csökkentésének hatását (ha az 50 és 20 ug/m3 napi átlagkoncentráció feletti értékeket lecsökkentjük 50 és 20 ug/m3 re, illetve minden nap csökkentjük a napi átlagkoncentrációt 5 ug/m3- rel) összehasonlítva a hosszú távú levegıminıség javítás hatásával (az éves átlagkoncentráció lecsökkentése 40, illetve 20 ug/m3-re, és az éves átlagkoncentráció 5 ug/m3-rel való csökkentése), megállapítható, hogy a hosszútávú levegıminıség javításával jelentısen több emberélet menthetı meg.

52 A napi, 50, illetve 20 µg/m 3 feletti PM 10 átlagkoncentráció lecsökkentése 50, illetve 20 µg/m 3 -re, valamint naponta 5 µg/m 3 -rel - potenciális nyereség, Budapest, 1999 Többlet halálesetek száma, és 95% CI Azoknak a középérték alsó érték felsı érték napoknak a PM10 száma évente, amelyeken a koncentráció koncentráció meghaladja a 20, ill. 50 µg/m 3 -t 50 µg/m ,1 4,7 9,4 20 µg/m ,1 115,7 230,3 5 µg/m 3 82,7 54,9 110,6

53 A levegıminıség hosszú távú javításával hány ember élete menthetı meg: az éves átlag PM 10 koncentráció lecsökkentése 40, 20 és 10 µg/ m 3 -re, és 5 µg/ m 3 -rel Többlet halálesetek száma, és 95% CI középérték alsó érték felsı érték 40 µg/m 3 0,0 0,0 0,0 20 µg/m ,3 637,1 1476,0 10 µg/m ,4 1270,2 2992,2 5 µg/m 3 559,6 339,8 781,2

54 Allergiás megbetegedések A légzıszervi megbetegedések kialakulása összefügg a légszennyezéssel. A nem TBCs betegek száma 1990-óta nı. Az asztmás betegek száma megháromszorozódott. Az újonnan regisztrált allergiás betegek aránya 64%. Az elmúlt 9 évben a rhinitis allergicában szenvedı betegek száma megduplázódott és az évi átlagos növekedés is nagyon magas.

55 A Rhinitis allergica gyakorisága Forrás: Az Országos Korányi TBC és Pulmonológiai Intézet adatai év Rhinitis allergica morbiditás alakulása Magyarországon Összes beteg Új betegek Betegszám Forrás: Országos Korányi TBC és Pulmonológiai Intézet

56 Mi is az üvegházhatás? Milyen hatással van a bioszférára?

57 Természetes üvegházhatás: Observed Warming Effect Without Warming 477 o C 523 o C -46 o C 15 o C 33 o C -18 o C -47 o C 10 o C -57 o C

58

59 CO 2 és a hımérséklet

60 CO 2 élettartam források: befogadók: év légzés, égés fotoszintézis, talajszerves anyag, wetland, oldódás az óceánokban

61 Source: Vitousek Ecology 75:

62 Metán élettartam 10 év források: befogadók: Wetlands, kérıdzés, kıszén & földgáz termitek, vízi üledékekben reagál a troposzférikus OH,talaj mikrobiák

63 Nitrogén oxidok élettartam 150 év források: denitrifikáció, nitrifikáció Nitrogén fixáció légkörbıl (biotikus és abiotikus), égés befogadók: Fotokémiai lebontás a légkörben

64 CFC s

65 CFC s élettartam 7-400év főtési potenciál források: ipari elıállítás, aeroszolok, habok,oldószerek, hőtık befogadók: Fotoaktív lebontás a sztratoszférában Az ózonlyuk kb re záródhat.

66 Ózon károsítás

67

68

69

70 A Szmog kialakulásához vezetı tényezık Magas légnyomású rendszerek Ipari légszennyezés Lakóterületek súlyosbodó légszennyezés (hidegben nagyobb köszén fogyasztás ) Inverziós légréteg(ek) kialakulása

71 1200 s: London Fog A légszennyezés jelentıs környezeti probléma A széntőzelés a legnagyobb forrás 1661: Fumifumugium, John Evelyn hellish and dismall cloud of sea-coale lay over London all noisome trades shoulde be bannished from the citie proper : a füst és köd akut elıfordulása 1813, 1873, 1882, 1891, 1948

72 London, UK 1952 Central London: 48 óra < 50 m látótávolság Egy hétig, a látótávolság nem haladja meg az 500 m-t

73

74 Smoke + Fog Fotokémiai szmog SO 2 smog elsıként, ipari eredető Napjainkban inkább fotokémiai smog, Ózon Miért nem jó az Ózon? Csökkenti a látótávolságot Szem irritáció Anyagkárosító hatás (kontamináció) Sejt károsító Ózon határérték (NAAQS): maximum 120 ppb óránként, 80 ppb 8 óránként 3 összetevı: UV, hidrokarbonátok, NOx közlekedés

75 1. Primer O 3 kialakulás O + O + M O Kialakulás M 2. Primer fotokémiai reakció, mely Oxigén eredményez: NO + hv < nm λ 420 NO+ O 2 3. O 3 also reacts with NO O NO NO2 O2 Vajon a magas O 3 szint az autópályák ára? a reakció 3. gyors az ózon szinte alacsony marad, hacsak a NO szint nemcsökken. (A steady-state O 3 koncetráció 20 ppb délben, közepes szélességi kör mentén, NO 2 /NO =1). Miért olyan magas az O 3 szint bizonyos metroploiszokban (e.g. 220 ppb Houston-ban)?

76 Ózon képzıdés napi ritmusa ppm Nitrogén oxidok NO 2 Ózon am 9 am 12 pm 3 pm 6 pm 8 pm

77 1. O 3 szint növekszik mikor az NO => NO 2 alakul Ózon nélkül. 2. Szad oh gyökök kialakulása: O + RH R + OH O O O + RH + OH + RH RO 2 RO + OH 3. A peroxi gyökök (RO 2 ) eredményezik a konverziót O 3 nélkül. 2 + H 2 O RO NO O + RO NO NO + RO (még több NO 2!!!) O M O 2 O hv NO + O + M + hv RO + O 3

78 A fotokémiai szmog kialakulásának általános sémája

79 Kialakulás: OH gyökök O + H O 2HO 2 H O + hv nm HO λ < HNO + hv HO + NO 2 Reakció szervetlen vegyületekkel: HO + NO HNO 2 3 HO + NO+ M HNO + M 2 CO+ HO + O CO + HOO 2 2 HOO + NO HO + NO 2 Reakció szerves komponensekkel: Aromás vegyületek, aldehidek Éjszakai kibocsátás

80

81 A klímaváltozás következményei elınyök vegetációs periódus új mg.- növények CO2 trágyázás Enyhe telek hátrányok változások - aridizáció lokális esık? viharok tengerszint Gazdaság és politika?

82 Invázió és vándorlás A felmegeledés miatt a meleg övek lizard kiterjednek 1 o C = 2-300km szélesség 1 o C = m magasság A közösségek nem mint egység mozognak A mozgékonyak elıször Rovarok gyomok elıször Orchids (Himantoglossum hircinum

83 Kihalások Montán és északi fajok vagy más szempontból sztenotóp fajok Refugiumok izolációja mezıgazdaság, ipar trees etc long-lived slowly reproducing

84 élıködık, járványok, betegségek Melegebb telek = több kulancs, és kártevı This century, globally 60% will live in malarial zones (WWF 1996)

85 Tengerszint emelkedés Okok: Hımérséklet sarki jégsapkák olvadása Miller & Douglas, Nature 428,

86 Tengerszint emelkedés Ipar édesvízes wetlandek Farmterületek, 7m a következı 1000 évben Miller & Douglas 2004

87 Ocean Circulation

88 Source: Vitousek 1994

89 Moser M. & Pálmai Gy. 1999: A környezetvédelem alapjai. Nemzeti tankönyvkiadó. Budapest. Moser M. 1997: Körforgások a természetben és a társadalomban: korunk világképének alapjai.ktm. Budapest /materials

VÁROSI KÖRNYEZETVÉDELEM

VÁROSI KÖRNYEZETVÉDELEM VÁROSI KÖRNYEZETVÉDELEM Dr. Buzás Kálmán Dr. Budai Péter Horváth Adrienn BME Vízi Közmő és Környezetmérnöki Tanszék 2012 Tartalomjegyzék Bevezetés... 3 A városi környezet jellemzıi, a város okozta környezeti

Részletesebben

MISKOLCI EGYETEM, Bányászati és Geotechnikai Intézet 1 Dr. Molnár József: Környezetvédelem alapjai (Levegı). A LEVEGİ

MISKOLCI EGYETEM, Bányászati és Geotechnikai Intézet 1 Dr. Molnár József: Környezetvédelem alapjai (Levegı). A LEVEGİ MISKOLCI EGYETEM, Bányászati és Geotechnikai Intézet 1 A LEVEGİ 1. Néhány tény és feltételezés a Föld légkörével és annak történetével kapcsolatban 1.1. Gázburok kialakulása a Földön. Üvegház hatás A földi

Részletesebben

TARTALOM A 5 A 6 A 7 A 9 13 A 14 A 15 17 A 18 19 20 A

TARTALOM A 5 A 6 A 7 A 9 13 A 14 A 15 17 A 18 19 20 A Ez a dokumentum a Levegő Munkacsoport Zöld könyvtárából származik. A szerzői és egyéb jogok a dokumentum szerzőjét/tulajdonosát illetik. Ha a szerző vagy tulajdonos külön is rendelkezik a szövegben a terjesztési

Részletesebben

I.3 Az ózonpajzs...- 13 - I.3.1 Az ozonoszféra és az ózonciklus...- 13 -

I.3 Az ózonpajzs...- 13 - I.3.1 Az ozonoszféra és az ózonciklus...- 13 - A halogénezett szénhidrogének alkalmazása a hőtés-, valamint az oltástechnikában, környezetkárosító hatásuk, törekvések a káros hatások megszüntetésére A gödöllıi Szent István Egyetem Környezetvédelmi

Részletesebben

VÁROSI KÖRNYEZETVÉDELEM

VÁROSI KÖRNYEZETVÉDELEM VÁROSI KÖRNYEZETVÉDELEM Dr. Buzás Kálmán Dr. Budai Péter Horváth Adrienn BME Vízi Közmű és Környezetmérnöki Tanszék 2012 Tartalomjegyzék Bevezetés... 3 A városi környezet jellemzői, a város okozta környezeti

Részletesebben

A légszennyezés hatása az élõ és az élettelen környezetre

A légszennyezés hatása az élõ és az élettelen környezetre A légszennyezés hatása az élõ és az élettelen környezetre A levegõszennyezés hatásainak megismerése annak érdekében szükséges, hogy fel tudjunk azokra készülni, de még inkább azért, hogy a helyes utat

Részletesebben

A BELSİ TEREK KÉMIÁJA. 1. BEVEZETÉS.

A BELSİ TEREK KÉMIÁJA. 1. BEVEZETÉS. A BELSİ TEREK KÉMIÁJA. 1. BEVEZETÉS. Az ipari belsı terek levegıminıségével kapcsolatosan már régen szabályokat foganatosítottak A munkacsarnokokban a légtérbe kerülı anyagok minısége és mennyisége már

Részletesebben

BEVEZETÉS A KÖRNYEZETGAZDASÁGTANBA

BEVEZETÉS A KÖRNYEZETGAZDASÁGTANBA Kerekes Sándor Fogarassy Csaba BEVEZETÉS A KÖRNYEZETGAZDASÁGTANBA Távoktatási tankönyv Gödöllő, 2007 Szent István Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Regionális Gazdaságtani és Vidékfejlesztési

Részletesebben

HAZÁNK KÖRNYEZETI ÁLLAPOTA

HAZÁNK KÖRNYEZETI ÁLLAPOTA HAZÁNK KÖRNYEZETI ÁLLAPOTA 2005 HAZÁNK KÖRNYEZETI ÁLLAPOTA KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM Budapest, 2005. Készült: a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium (KvVM) megbízásából az Országos Környezetvédelmi,

Részletesebben

KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. Környezetvédelmi és Fenntarthatósági Kutató Központ Útmutató alacsony emissziós zónák létrehozásához

KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. Környezetvédelmi és Fenntarthatósági Kutató Központ Útmutató alacsony emissziós zónák létrehozásához KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. Útmutató alacsony emissziós zónák létrehozásához 2013. Tartalomjegyzék 1. Bevezető... 4 2. Levegőminőség és egészség...5 3. Környezetvédelmi zóna/alacsony

Részletesebben

DOBÉK DIÁNA LÉGSZENNYEZÉS MINT EGÉSZSÉGI KOCKÁZAT

DOBÉK DIÁNA LÉGSZENNYEZÉS MINT EGÉSZSÉGI KOCKÁZAT Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Kar Pécsi Képzési Központ Egészségbiztosítási Intézet Szociális Munka Tanszék Egészségügyi szociális munka mesterképzési szak Szociális munka szakirány Levelező

Részletesebben

Meteorológiai alapismeretek

Meteorológiai alapismeretek Meteorológiai alapismeretek Bartholy Judit (Eötvös Loránd Tudományegyetem Meteorológiai Tanszék) Mészáros Róbert (Eötvös Loránd Tudományegyetem Meteorológiai Tanszék) Geresdi István (Pécsi Tudományegyetem,

Részletesebben

A SZEGEDI KISTÉRSÉG KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA

A SZEGEDI KISTÉRSÉG KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA A SZEGEDI KISTÉRSÉG KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA KÉSZÜLT: a Szegedi Kistérség többcélú társulása megbízásából SZEGED 2005. május Készítette: RAKI Bt. Témavezetı: Dr. Rakonczai János Munkatársak: Deák József

Részletesebben

Faipari környezetvédelem és munkavédelem légtechnikai vonatkozásai; Por-forgács újrahasznosítása és energetikai hasznosítása

Faipari környezetvédelem és munkavédelem légtechnikai vonatkozásai; Por-forgács újrahasznosítása és energetikai hasznosítása Nyugat-Dunántúli Innovációs Fejlesztések "Baross Gábor képzési program 2008 november 13-14. Modultéma: Faipari légtechnika környezetvédelemi kérdései, hulladékok újrahasznosítása, energetikai hasznosítása

Részletesebben

A veszélyeztetés elıidézıi:

A veszélyeztetés elıidézıi: Környezetvédelem A veszélyeztetés elıidézıi: Népesség szaporodása Urbanizáció Iparosodás Ipari és városi agglomerációk kialakulása Korszerő, nagyüzemi mezıgazdasági termelés Vegyszerek fokozódó használata

Részletesebben

Környezetvédelmi alapismeretek. 1. modul

Környezetvédelmi alapismeretek. 1. modul 9700 Szombathely Kisfaludy S. 57. T/F: 94/500-354, regiofokusz@limexnet.hu www.regiofokusz.hu Környezetvédelmi alapismeretek 1. modul készítette: Törneczi Arnold 1 Tartalomjegyzék 1. KÖRNYEZETVÉDELMI ALAPISMERETEK...3

Részletesebben

Enying Város. Fenntarthatósági programja 2009-2014

Enying Város. Fenntarthatósági programja 2009-2014 Enying Város Önkormányzata 8130 Enying, Kossuth u. 26. Tel./Fax: 22/372-002 Enying Város Fenntarthatósági programja 2009-2014 "Csakis az jelentheti mindannyiunk számára a végsı megoldást, ha felismerjük,

Részletesebben

Budapest Fıváros XV. kerület Környezetvédelmi Programja

Budapest Fıváros XV. kerület Környezetvédelmi Programja Budapest Fıváros XV. kerület Környezetvédelmi Programja 2009 2014 A Program készítéséért felelıs: Budapest Fıváros XV. kerület Önkormányzata A Környezetvédelmi Programot készítette: Pannon Natura Kft.

Részletesebben

elméleti adat adat g/m 2 *30nap perc. perc. perc. g/m 2 *30nap % % % db db % db % 2,89 6,9 2,4 6,35 6,87 12 12 100 0 0 0,289

elméleti adat adat g/m 2 *30nap perc. perc. perc. g/m 2 *30nap % % % db db % db % 2,89 6,9 2,4 6,35 6,87 12 12 100 0 0 0,289 Mórahalom város környezeti állapotát bemutató dokumentum 2010 november A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 46. -a (1) bekezdése e.) pontja, valamint az 51. (3) bekezdése

Részletesebben

A légszennyezés hatása az agyi érkatasztrófa (stroke) esetek előfordulására

A légszennyezés hatása az agyi érkatasztrófa (stroke) esetek előfordulására Eötvös Loránd Tudományegyetem Földrajz- és Földtudományi Intézet Meteorológiai Tanszék A légszennyezés hatása az agyi érkatasztrófa (stroke) esetek előfordulására SZAKDOLGOZAT FÖLDTUDOMÁNYI ALAPSZAK, METEOROLÓGUS

Részletesebben

Válaszúton Hagyományırzı és Környezetvédı Alapítvány

Válaszúton Hagyományırzı és Környezetvédı Alapítvány Válaszúton Hagyományırzı és Környezetvédı Alapítvány székhely: 5233 Tiszagyenda, Ságvári Endre u. 10. levelezési cím: 4251 Hajdúsámson-Martinka, Török u.36. valaszuton@tvnetwork.hu valaszuton@freemail.hu

Részletesebben

A környezet szennyezésének folyamata A környezetvédelem célja és eszközei

A környezet szennyezésének folyamata A környezetvédelem célja és eszközei A környezet szennyezésének folyamata A környezet szennyezése azt jelenti, hogy az ember tevékenysége a környezeti elemek tulajdonságait hátrányosan megváltoztatja, ezáltal az emberi életkörülményeket rontja.

Részletesebben

A városi levegőszennyezettség hatása az egészségre, különös tekintettel az allergiás légzőszervi betegségekre

A városi levegőszennyezettség hatása az egészségre, különös tekintettel az allergiás légzőszervi betegségekre A városi levegőszennyezettség hatása az egészségre, különös tekintettel az allergiás légzőszervi betegségekre Dr. Rudnai Péter közegészségtan-járványtan szakorvos főosztályvezető főorvos Országos Közegészségügyi

Részletesebben

Megújuló energiaforrások. Napkollektorok

Megújuló energiaforrások. Napkollektorok Megújuló energiaforrások Napkollektorok Tanfolyami jegyzet 2010 TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés... 1 Magyarország energia helyzete... 4 A megújuló energiaforrások... 6 A fosszilis energiaforrások... 6 A megújuló

Részletesebben

KIBOCSÁTÁSCSÖKKENTÉSI PROGRAM

KIBOCSÁTÁSCSÖKKENTÉSI PROGRAM AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS TANÁCS 2001/81/EK IRÁNYELVÉBEN AZ EGYES LEVEGŐSZENNYEZŐ ANYAGOKRA 2010-RE ELŐÍRT ÖSSZKIBOCSÁTÁSI HATÁRÉRTÉKEK HAZAI TELJESÍTÉSE KIBOCSÁTÁSCSÖKKENTÉSI PROGRAM Budapest 2006. 2 1.

Részletesebben

NAGY KITERJEDÉSŐ HOSSZANTARTÓ ERDİTŐZEK OLTÁSÁNAK TAPASZTALATAI, A BEAVATKOZÁS ÉS A TŐZKÁR KÖRNYEZETI HATÁSAINAK ELEMZÉSE

NAGY KITERJEDÉSŐ HOSSZANTARTÓ ERDİTŐZEK OLTÁSÁNAK TAPASZTALATAI, A BEAVATKOZÁS ÉS A TŐZKÁR KÖRNYEZETI HATÁSAINAK ELEMZÉSE NAGY KITERJEDÉSŐ HOSSZANTARTÓ ERDİTŐZEK OLTÁSÁNAK TAPASZTALATAI, A BEAVATKOZÁS ÉS A TŐZKÁR KÖRNYEZETI HATÁSAINAK ELEMZÉSE A dolgozat erdıtüzek hatásainak átfogó elemzését adja, kitér az erdıtüzek formáira,

Részletesebben

Foglalkozási megbetegedések, veszélyes vegyi anyagok biztonságtechnikája

Foglalkozási megbetegedések, veszélyes vegyi anyagok biztonságtechnikája Foglalkozási megbetegedések, veszélyes vegyi anyagok biztonságtechnikája http://munkavedelem.unideb.hu Kövér Tamás környezetgazdálkodási és munkavédelmi szakmérnök Tőzvédelmi elıadó 2009.07.16. 1 fejezet:

Részletesebben

ZAMÁRDI VÁROS TELEPÜLÉSI KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA

ZAMÁRDI VÁROS TELEPÜLÉSI KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA ZAMÁRDI VÁROS TELEPÜLÉSI KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA A 2012 2017. KÖZÖTTI IDŐSZAKRA KÉSZÍTETTE: BALATONI INTEGRÁCIÓS KFT. 2012. BEVEZETÉS... 3 I. HELYZETÉRTÉKELÉS... 5 Általános jellemzés... 5 1. ÉGHAJLAT...

Részletesebben

Alsónémedi település Környezetvédelmi Programja 2011 2016

Alsónémedi település Környezetvédelmi Programja 2011 2016 Alsónémedi település Környezetvédelmi Programja 2011 2016 Készítette: Pannon Natura Kft. 2011. 1 Alsónémedi Település Környezetvédelmi Programja 1. Bevezetés... 4 2. A terület jellemzése... 5 3. Környezeti

Részletesebben