JEGYZ KÖNYV. 1. Beszámoló a két ülés között eltelt id szak fontosabb eseményeir l.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "JEGYZ KÖNYV. 1. Beszámoló a két ülés között eltelt id szak fontosabb eseményeir l."

Átírás

1 Bak község Önkormányzati Képvisel -testülete 8945 Bak, Rákóczi u. 2/a. JEGYZ KÖNYV Készült: Bak község Önkormányzat Képvisel -testületének december 16. napján az Önkormányzat Hivatal épületében (8945 Bak, Rákóczi u. 2/A.) órai kezdéssel megtartott nyílt ülésér l. Jelen vannak: - Molnár Károly, polgármester - Farkas Tamás Attila, alpolgármester - Balogh Elemér, települési képvisel - Makkos István, települési képvisel - Tamás Béláné, települési képvisel - Toplak Tiborné, települési képvisel. Tanácskozási joggal: Császár László, jegyz. Molnár Károly, polgármester köszönti az ülésen megjelenteket. A polgármester megállapítja, hogy a képvisel -testület határozatképes, mivel a megválasztott 7 f települési képvisel l 6 f jelen van. Jegyz könyvvezetésre Császár László jegyz t, jegyz könyv hitelesítésre Tamás Béláné és Toplak Tiborné települési képvisel ket kéri fel, melyet a képvisel -testület 6 igen szavazattal elfogadott. Ezt követ en javaslatot tett, hogy a napirendek az alábbiak szerint kerüljenek megtárgyalásra: A javaslattal a testület egyetértve 6 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi napirendet fogadja el: 1. Beszámoló a két ülés között eltelt id szak fontosabb eseményeir l. 2. Beszámoló a lejárt határidej határozatok végrehajtásáról és a polgármester átruházott hatáskörében tett intézkedéseir l. 3. A szociális igazgatásról és az egyes szociális ellátási formákról szóló önkormányzati rendelet. El terjeszt : Császár László jegyz. 4. Beszámoló a Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás munkájáról. El terjeszt : Molnár Károly polgármester. 5. Egyebek 5.1. Tó-vendégl vel kapcsolatos kérelem, 1

2 5.2. Hulladékszállítás a évben, 5.3. Ingatlanhányad elajándékozásához hozzájárulás, 5.4. Egyéb felvetések. Bak, december 16-i nyílt testületi ülés jegyz könyv. A napirendek tárgyalása: 1. Beszámoló a két ülés között eltelt id szak fontosabb eseményeir l. 2. Beszámoló a lejárt határidej határozatok végrehajtásáról és a polgármester átruházott hatáskörében tett intézkedéseir l. Molnár Károly, polgármester: Jelen jegyz könyv 1. számú melléklete szerint számol be a két ülés között eltelt id szak fontosabb eseményeir l, a lejárt határidej határozatok végrehajtásáról, a 2. számú melléklet szerint ad tájékoztatást az átruházott hatáskörben tett intézkedéseir l. Farkas Tamás Attila, alpolgármester: A Nemzetiségi Nap milyen önkormányzati hozzájárulás mellett lett megrendezve? Molnár Károly, polgármester: A rendezvényhez a helyet az iskola biztosította, a többi feltételt a Megyei Önkormányzat. Bak részér l anyagi hozzájárulás nem volt a rendezvényhez. 119/2013. (XII. 16.) képvisel -testületi határozat: Bak község Önkormányzat Képvisel -testülete a két ülés közötti id szak fontosabb eseményeir l szóló beszámolót, a lejárt határidej határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót és a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseir l szóló beszámolót tudomásul vette. 3. A szociális igazgatásról és az egyes szociális ellátási formákról szóló önkormányzati rendelet. El terjeszt : Császár László jegyz. Császár László, jegyz : Jelen jegyz könyv 3. számú melléklete szerinti tartalommal kiküldésre került az el terjesztés. 2

3 Farkas Tamás Attila, alpolgármester: Az átmeneti segélyhez hasonlóan polgármesteri hatáskörbe kerül az önkormányzati segély? Tamás Béláné, települési képvisel : Formai hibának t nik, hogy a kihirdetés napját követ en hatályát veszti a rendelet, vagy ez tartalmat is érint? Császár László, jegyz : Az önkormányzati segély a tervezet szerint polgármesteri hatáskör lenne a jöv ben is. A módosító rendelet beépül az alaprendeletbe, ezért veszíti hatályát a hatályba lépését követ napon. Ezt a jogalkotásról szóló törvény és a végrehajtási rendelete határozza meg, mint jogalkotási szabályt. Mivel a napirenddel kapcsolatban további kérdés, hozzászólás nem merült fel, Bak község Önkormányzat Képvisel -testülete egyhangúlag, 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotta 16/2013. (XII. 19.) önkormányzati rendeletét a szociális igazgatásról és az egyes szociális ellátási formák szabályairól szóló 8/2012. (IV. 27.) ÖR módosításáról, mely jelen jegyz könyv 4. számú mellékletét képezi. 4. Beszámoló a Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás munkájáról. El terjeszt : Molnár Károly polgármester. Molnár Károly, polgármester: Jelen jegyz könyv 5. számú melléklete szerinti tartalommal kiküldésre került az el terjesztés. 5. Egyebek 120/2013. (XII. 16.) képvisel -testületi határozat: Bak község Önkormányzat Képvisel -testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény pontja értelmében a Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás tevékenységér l, pénzügyi helyzetér l, a társulási cél megvalósulásáról készített beszámolót jelen jegyz könyv 5. számú mellékletében szerepl tartalommal elfogadja Tó-vendégl vel kapcsolatos kérelem Császár László, jegyz : A közmeghallgatáson hangzott el, hogy a Faluvéd Asszonyok Egyesülete használatba venné a Tó-Vendégl épületét közösségi célú rendezvények, összejövetelek tartására. 3

4 Toplak Tiborné, települési képvisel : Meg kellene oldani, hogy legyen mosogató az épületben. Molnár Károly, polgármester: Január 15-ig megoldásra kerül a mosogató kérdése. 121/2013. (XII. 16.) képvisel -testületi határozat: Bak község Önkormányzat Képvisel -testülete hozzájárul, hogy a Faluvéd Asszonyok Egyesülete térítésmentesen használatba vegye a Tó-Vendégl épületét közösségi rendezvényei megszervezésére Hulladékszállítás a évben Császár László, jegyz : Jelen jegyz könyv 6. számú melléklete szerinti tartalommal ismerteti a Zala-Depo Kft. tárgyi ügyben küldött levelét. Elmondja, hogy célszer lenne az önkormányzatnak szándéknyilatkozatot elfogadnia, ha a évben a Zala Közszolgáltató Kft-vel kíván szerz dni. 122/2013. (XII. 16.) képvisel -testületi határozat: Bak község Önkormányzat Képvisel -testülete kifejezi azon szándékát, hogy január 1. napját követ en a település hulladékgazdálkodási közszolgáltatási feladatainak ellátását a Zalai Közszolgáltató Kft-vel kötött szerz dés alapján a Zala-Depo Kft. közrem ködésével kívánja ellátni. A képvisel -testület felkéri a polgármestert, hogy döntésér l a Zala- Depo Kft-t tájékoztassa, a szerz dés el készítéséhez szükséges intézkedéseket tegye meg. Határid : folyamatos. Felel s: Molnár Károly, polgármester Ingatlanhányad elajándékozásához hozzájárulás, Császár László, jegyz : Jelen jegyz könyv 7. számú melléklete szerinti tartalommal ismerteti a tárgyi ügyben beérkezett levelet. Farkas Tamás Attila, alpolgármester: Ha kérése van a vállalkozónak, a hegyi úttal kapcsolatban akár gyakorolhatna gesztust. 4

5 123/2013. (XII. 16.) képvisel -testületi határozat: Bak község Önkormányzat Képvisel -testülete a baki külterületi 060/7. hsz-ú szántó m velési ágú földterület vonatkozásában el vásárlási joga változatlanul való fenntartása mellett hozzájárul, hogy Rákosa Róbert Bak, Ady Endre u. 13. szám alatti lakos Rákosa Zoltán Miklós Bak, Ady Endre u. 13. szám alatti lakos tulajdonából m 2 területre ajándékozás útján tulajdonjogot szerezzen. A képvisel -testület felkéri a jegyz t, hogy döntésér l a kérelmez t tájékoztassa. Határid : haladéktalanul. Felel s: Császár László, jegyz Egyéb felvetések. 1. Császár László, jegyz : Elmondja, hogy a sportpálya felújítására és játszótér kialakítására benyújtott Leader pályázatot másodfokon is elutasította az eljáró hatóság. Döntésének indoka, hogy az Építéshatóság által tévesen az önkormányzat nevére kiállított építési engedély nyilatkozat nem pótolható hiányosság. Ebben az ügyben az Építéshatóság hibázott, mivel a Sportegyesület által benyújtott igazolási kérelmet tévesen az Önkormányzat nevére állította is. Err l az Építéshatóság adott ugyan írásos igazolást és helyreigazítást, de azt az MVH nem fogadta el. Farkas Tamás Attila, alpolgármester: Elgondolkodtató lehet, hogy az Építéshatóság felé nem él-e kártérítési igénnyel az önkormányzat. Molnár Károly, polgármester: Az elutasító döntés mögött inkább forráshiány áll, nem ez az elutasítás igazi oka. 2. Molnár Károly, polgármester: El kellene dönteni, mikor legyen a szokásos vállalkozói újévi fogadás id pontja. Tamás Béláné, települési képvisel : A Faluház program-naptárja elég zsúfolt, egyeztetni kellene az id pontot illet en. Molnár Károly, polgármester: Egyeztet Baloghnéval, és ismét tájékoztatja a testületet. 3. Balogh Elemér, települési képvisel : A temet melletti árkot szintig hordták iszappal az elmúlt id szak nagy es zései. Ezen a szakaszon, illetve a hegykaputól lefelé egy szakaszon nincs már árok. Az avasi-lejáratnál az érintett mez gazdasági vállalkozó betolta 5

6 az útra kihordott sarat az árokba, így ott is alig van már árok. Az árkolásra kellene áldozni, mert egy nagyobb es zés esetén jelent s problémák adódnak a hegyi úton. Toplak Tiborné, települési képvisel : Az érintett vállalkozót meg kellene keresni ebben az ügyben. Molnár Károly, polgármester: Hivatalos levél készült a közmeghallgatáson elhangzottak után. Ezt személyesen vittük el a jegyz vel az érintettnek. A vállalkozó 50 e Ft befizetésére tett ígéretet a Hegyi Út Alapítvány számlájára. Hivatalos választ kértünk erre a levélre, amely tudomása szerint a mai napig nem érkezett meg a hivatalba. Véleménye szerint amennyiben záros határid n belül a vállalkozó nem reagál, bírságot kell kivetni a terhére. Makkos István, települési képvisel : Mindenképpen kell árok az út mellé, hiszen gyenge az alapja, nem jó, ha a víz alámossa az utat. Meg kell próbálni a mez gazdasági vállalkozókat megkeresni és önkormányzati hozzájárulás mellett lakossági adakozással végrehajtani az árkolást. Molnár Károly, polgármester: Bekérünk három árajánlatot, hogy lássuk a konkrét költségszükségletet. Makkos István, települési képvisel : A géppel rendelkez vállalkozók vállalhatnának 1-1 nap munkát ingyen. Farkas Tamás Attila, alpolgármester: Jó lenne ezt még id ben megtenni, a nagyobb téli, tavaszi csapadékos id szakok el tt. 3. Balogh Elemér, települési képvisel : Jelzi, hogy az orvosi rendel kerítésének lécezését be kellene fejezni. A Széchenyi szobor talapzatát megkezdte a fagy. A tél beállta el tt be kellene takarni fóliával, hogy a víz ne találjon utat. Molnár Károly, polgármester: Folpack-fóliával kell körbe húzni, mert a fekete fólia az adventi ünnepek miatt nem esztétikus. Intézkedik ebben az ügyben. 4. Toplak Tiborné, települési képvisel : A baki bosc-körte nemesítése Tóthbán László baki lakos nevéhez f dik. Err l a településnek meg kellene emlékeznie. Molnár Károly, polgármester: Véleménye szerint a Kertbarát Egyesület vegye kézbe az ügyet, együtt az önkormányzattal. 5. Farkas Tamás Attila, alpolgármester: A Rózsa utca 2. számú ház el tt az új árok feléig feltelt hordalékkal. A jelent sebb fagyok beálltáig ki kellene szedni a sarat. 6

7 6. Tamás Béláné, települési képvisel : December 20-án, fél 6-kor került megrendezésre a hagyományos karácsonyi m sor, amelyre mindenkit szeretettel várnak. A sakk kupán Bak képviselte Zala megyét Ászáron 19 csapat szerepelt, k a középmez nyben végeztek. 7. Makkos István, települési képvisel : Sok a kóbor kutya a településen, intézkedni kellene velük szemben. Császár László, jegyz : A gyepmestert tudjuk értesíteni a kóbor kutyák befogása ügyében. Balogh Elemér, települési képvisel : Nem annyira kóbor kutyák ezek, hanem a trehány baki lakosok kutyái, akik nem gondoskodnak az ebek megfelel elzárásáról. Mivel egyéb, további javaslat és észrevétel nem hangzik el, a polgármester a képvisel testület nyílt ülését órakor bezárta és zárt ülést rendelt el. k.m.f. Molnár Károly polgármester Császár László jegyz A jegyz könyvet hitelesítette: Tamás Béláné települési képvisel Toplak Tiborné települési képvisel 7

JEGYZŐKÖNYV. Tanácskozási joggal: - Császár László, jegyző, - Pál Tihamér Baki Önkéntes Tűzoltó Egyesület parancsnok.

JEGYZŐKÖNYV. Tanácskozási joggal: - Császár László, jegyző, - Pál Tihamér Baki Önkéntes Tűzoltó Egyesület parancsnok. Bak község Önkormányzati Képviselő-testülete 8945 Bak, Rákóczi u. 2/a. Bak, 2014. március 31-i nyílt testületi ülés jegyzőkönyv. JEGYZŐKÖNYV Készült: Bak község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. A javaslattal a testület egyetértve 5 igen szavazattal az alábbi napirendet fogadja el:

JEGYZŐKÖNYV. A javaslattal a testület egyetértve 5 igen szavazattal az alábbi napirendet fogadja el: Bak község Önkormányzati Képviselő-testülete 8945 Bak, Rákóczi u. 2/a. Bak, 2012. október 25-i nyílt testületi ülés jegyzőkönyv. JEGYZŐKÖNYV Készült: Bak község Önkormányzati Képviselő-testületének 2012.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. - Gáspár Lászlóné, alpolgármester - Balogh Tiborné, települési képviselő.

JEGYZŐKÖNYV. - Gáspár Lászlóné, alpolgármester - Balogh Tiborné, települési képviselő. Sárhida község Önkormányzati Képviselő-testülete 8944 Sárhida, Béke u. 26. JEGYZŐKÖNYV Készült: Sárhida község Önkormányzati Képviselő-testületének 2013. november 04. napján az Önkormányzat hivatalos helyiségében

Részletesebben

JEGYZ KÖNYV. Visegrád Város Önkormányzat Képvisel -testületének 2014. január 8-án megtartott rendkívüli nyílt ülésér l

JEGYZ KÖNYV. Visegrád Város Önkormányzat Képvisel -testületének 2014. január 8-án megtartott rendkívüli nyílt ülésér l Visegrád Város Önkormányzat Képvisel -testülete Szám: 1/2014. Határozatok száma: 1-2/2014 (01.08.) Rendeletek száma: - JEGYZ KÖNYV Visegrád Város Önkormányzat Képvisel -testületének 2014. január 8-án megtartott

Részletesebben

SZIRÁK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK JEGYZ KÖNYV

SZIRÁK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK JEGYZ KÖNYV SZIRÁK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK JEGYZ KÖNYVE A 2013. évi október hónap 09. napján megtartott nyílt ülésr l JEGYZ KÖNYV Készült: Szirák Község Önkormányzat hivatalos helységében 3044 Szirák,

Részletesebben

K vágóörs Község Önkormányzata 8254 K vágóörs, Kossuth u. 1.

K vágóörs Község Önkormányzata 8254 K vágóörs, Kossuth u. 1. K vágóörs Község Önkormányzata 8254 K vágóörs, Kossuth u. 1. JEGYZ KÖNYV Készült: K vágóörs Község Önkormányzata Képvisel -testülete 2012. május 31. napján 17:00 órakor megtartott képvisel -testületi ülésér

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1/2015. számú jegyzőkönyv J E G Y Z Ő K Ö N Y V ÚJRÓNAFŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. január 26-án megtartott nyilvános testületi ülésről J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Újrónafő

Részletesebben

Jegyz könyv Készült a Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 2010. május 12. napján tartott ülésér l

Jegyz könyv Készült a Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 2010. május 12. napján tartott ülésér l Jegyz könyv Készült a Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 2010. május 12. napján tartott ülésér l Az ülés helye: A Polgármesteri Hivatal tanácsterme 8130 Enying, Kossuth u. 26. Jelen vannak:

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. január 27-én megtartott munkaterv szerinti rendes üléséről

Jegyzőkönyv. Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. január 27-én megtartott munkaterv szerinti rendes üléséről Jegyzőkönyv Készült: 2011. január 27-én megtartott munkaterv szerinti rendes üléséről Jelen vannak: Novák Lajos polgármester Dr. Pálinkási Csaba Szilágyi Gábor Pálmai József Csonka József Pál Bartók László

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. január 5-én 18 órakor megtartott rendkívüli nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. január 5-én 18 órakor megtartott rendkívüli nyílt üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 179/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

2013. október 14. Rendkívüli nyílt ülés

2013. október 14. Rendkívüli nyílt ülés 588-21 /2013. PÁTKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. október 14. Rendkívüli nyílt ülés Rendeletek: 15/2013. (X.15.) A szociális tűzifa juttatás szabályairól 16/2013. (X.25.) A 2012. évi

Részletesebben

JEGYZ KÖNYV. Visegrád Város Önkormányzat Képvisel -testületének 2011. január 25-én megtartott rendkívüli nyílt ülésér l

JEGYZ KÖNYV. Visegrád Város Önkormányzat Képvisel -testületének 2011. január 25-én megtartott rendkívüli nyílt ülésér l Visegrád Város Önkormányzat Képvisel -testülete Szám: 1/2011. Határozatok száma: 1/2010. (I.25.) JEGYZ KÖNYV Visegrád Város Önkormányzat Képvisel -testületének 2011. január 25-én megtartott rendkívüli

Részletesebben

készült Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 30-án (kedden) 17,00 órai kezdettel tartott ülésén

készült Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 30-án (kedden) 17,00 órai kezdettel tartott ülésén KISBAJCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE JEGYZŐKÖNYV készült Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 30-án (kedden) 17,00 órai kezdettel tartott ülésén HATÁROZATOK:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2015. január 28. NAPJÁN MEGTARTOTT 1. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2015. január 28. NAPJÁN MEGTARTOTT 1. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2015. január 28. NAPJÁN MEGTARTOTT 1. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL TARTALOMJEGYZÉK a Kistelek Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. január 28-án tartott nyílt ülésének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem 10/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. június 30-án 14.00 órakor megtartott ülésén. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 30-án 18 órakor megtartott üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 30-án 18 órakor megtartott üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 314-2/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

2011. április 14. napján megtartott nyilvános üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

2011. április 14. napján megtartott nyilvános üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Gomba Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. április 14. napján megtartott nyilvános üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Az ülésen alkotott rendeletek: 4/2011.(IV.15.) sz. önkormányzati

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V CSÁKÁNYDOROSZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2014. február 3 -i üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V CSÁKÁNYDOROSZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2014. február 3 -i üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V CSÁKÁNYDOROSZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. február 3 -i üléséről Önkormányzati rendelet: 1/2014.(02.03.) Határozat: 1-4/2014.(02.03.) 2 J E G Y Z Ő K Ö N Y

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Petőfiszállás Községi Önkormányzati Képviselő-testületének 2013. február 27-én a Körjegyzőségi Hivatal hivatalos helyiségében megtartott üléséről. Jelen vannak: ( A jelenléti

Részletesebben

Jegyz könyvvezet : Hunyorné Varga Katalin

Jegyz könyvvezet : Hunyorné Varga Katalin ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISEL -TESTÜLETE Arnót, Pet fi S.u.l20. Tel: 46/ 500-740 fax: 46/500-749 e-mail : arnot@arnot.hu Szám: 4 /2014 J E G Y Z K Ö N Y V Készült: Arnót község Önkormányzati Képvisel

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: 2011. február 21-én Kölked Község Képviselő-testülete ülésén a Polgármesteri Hivatal tanácstermében

Jegyzőkönyv. Készült: 2011. február 21-én Kölked Község Képviselő-testülete ülésén a Polgármesteri Hivatal tanácstermében Kölked Község Képviselő-testülete 2/2011. Jegyzőkönyv Készült: 2011. február 21-én Kölked Község Képviselő-testülete ülésén a Polgármesteri Hivatal tanácstermében Jelen vannak: Martényi János polgármester,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V (Ülés ideje: 2014. május 19.) nyílt ülés

J E G Y Z Ő K Ö N Y V (Ülés ideje: 2014. május 19.) nyílt ülés Erdőkürt Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2176 Erdőkürt Kossuth út 51. Tel. 32/479-179 Fax:/32/782-909 E-mail: hivatal@erdokurt.hu 7. SZÁMÚ J E G Y Z Ő K Ö N Y V (Ülés ideje: 2014. május 19.) nyílt

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 18-án megtartott üléséről. Mutató:

Jegyzőkönyv. Készült: Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 18-án megtartott üléséről. Mutató: Jegyzőkönyv Készült: Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 18-án megtartott üléséről Mutató: Mutató: Határozat tárgya: Határozat száma: Old. A Képviselő-testület 2014. december

Részletesebben

11/2013.(XII. 5.) ÖKT. Zákányszék Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. december hó 5. napján megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyve.

11/2013.(XII. 5.) ÖKT. Zákányszék Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. december hó 5. napján megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyve. 11/2013.(XII. 5.) ÖKT. Zákányszék Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. december hó 5. napján megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyve. Napirend: 1./ Zákányszéki Lengyel téri és az Ó-temető

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V amely készült: Sződ Község Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében, 2013. június 27. napján 18.00 órakor megtartott Sződ Község Képviselő-testületének üléséről. Jelen vannak:

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült Zajk Község Képviselő-testületének 2015. január 29-én 16,00 órakor tartott rendes nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült Zajk Község Képviselő-testületének 2015. január 29-én 16,00 órakor tartott rendes nyilvános üléséről. J e g y z ő k ö n y v Készült Zajk Község Képviselő-testületének 2015. január 29-én 16,00 órakor tartott rendes nyilvános üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Zajk Zajk, Iskola utca 1. Jelen

Részletesebben

PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. március 27-én (szerda) 17:00 órai kezdettel megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről készült JEGYZŐKÖNYV Perkáta, 2013. március 27.

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Gyarmat Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án 17 órakor kezdődött NYILVÁNOS ÜLÉSRŐL

Jegyzőkönyv. Készült: Gyarmat Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án 17 órakor kezdődött NYILVÁNOS ÜLÉSRŐL Gyarmat Község Önkormányzat Képviselő-testülete Szám: 75-2/2015 Jegyzőkönyv Készült: Gyarmat Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án 17 órakor kezdődött NYILVÁNOS ÜLÉSRŐL Az ülés

Részletesebben

T Á R G Y S O R O Z A T A. 4./ A 2011. évi települési szilárdhulladék kezelési közszolgáltatási díj megtárgyalása

T Á R G Y S O R O Z A T A. 4./ A 2011. évi települési szilárdhulladék kezelési közszolgáltatási díj megtárgyalása NYÍRGELSE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLET 2010. december 14-én megtartott testületi ülésének a.) jegyzőkönyve b.) határozata c.) előterjesztése d.) tárgysorozata T Á R G Y S O R O Z A T A 1./ Lejárt

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Makkos Dóra képviselő (5 fő) Kelemen Dóra aljegyző (1 fő) I. NAPIRENDEK ELŐTT

JEGYZŐKÖNYV. Makkos Dóra képviselő (5 fő) Kelemen Dóra aljegyző (1 fő) I. NAPIRENDEK ELŐTT Győrladamér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Szám: 9/2014. JEGYZŐKÖNYV Készült: Győrladamér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. május 20-án 11.00 órai kezdettel a Polgármesteri

Részletesebben