Részlet a "Közgazdaságtan hús-vér embereknek" címő könyvbıl

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Részlet a "Közgazdaságtan hús-vér embereknek" címő könyvbıl"

Átírás

1 Részlet a "Közgazdaságtan hús-vér embereknek" címő könyvbıl Gondolatkísérletek A bevezetést azzal zártuk, hogy Rich, a Survivor címő mősorból, egy lakatlan szigeten ragadt. A közgazdaságtan törvényei akkor is vonatkoznak rá, ha egyedül van? Mi az értelme az elszigetelt egyén helyzetét tanulmányozni? Az ember nem társasági lény? Nem azért érdekel minket a közgazdaságtan, mert az valódi körülményeinkrıl szól, amikor számtalan másik emberrel folyamatos kölcsönhatásban élünk? Valóban igaz, hogy az ember társasági lény, de az elszigetelt egyén tanulmányozása a közgazdaságtan számára olyan fontos, mint amennyire a részecskék elkülönítése egy atomreaktorban a fizikusok számára. A közgazdaságtan alapjai elszigeteltség esetén körvonalazódnak a legtisztábban, és ezeket az alapokat szeretnénk megtalálni. Carl Menger ezt írta a közgazdaságtan alapelveirıl szóló könyvében: A következıkben megpróbálom leegyszerősíteni az emberek gazdasági tevékenységének összetett részleteit azokra a legegyszerőbb elemekre, amelyeket még pontos megfigyelésnek vethetünk alá... és megvizsgálni, hogy az összetett jelenségek meghatározott elvek alapján miként állnak elı az alapelemekbıl. Az osztrák iskola tagjai, akik az emberi döntésekre alapozzák a gazdaság mőködését, elkötelezettek a módszertani individualizmus mellett, hiszen csak egyének hozhatnak döntéseket. Ha egy olyan helyzetet elemzünk, amelyre egyszerően azt mondanánk, hogy egy csoport "döntött", akkor valójában azt látjuk, hogy egy vagy több egyén hozta meg a döntést. Esetleg egy diktátor döntött az egész nemzet nevében, vagy egy város polgárai választottak többségi szavazással. Akárhogyan is született a döntés, az mindig egyének elméjében fogant meg. Tulajdonképpen, ha azt mondjuk, hogy egy személy egy csoporthoz tartozik, arra gondolunk, hogy ıt mások a csoporthoz tartozónak gondolják. A csoporttagság csak emberi agyakban létezik. Hogy a kapu elıtt tülekedı tömeg véletlenül verıdött össze vagy dühödt csıcselék, csak attól függ, hogy tagjai milyen jelentést tulajdonítanak a gyülekezésnek. Ha abból a célból vannak jelen, hogy a kertünk flamingókkal való benépesítése ellen tiltakozzanak erıszakos eszközökkel, akkor csıcselékrıl van szó. Egy stadionban tartózkodó csoport természete is attól függ, hogy tagjai miért mentek oda. Hogy a csoport a sátánista rocker, Marilyn Manson rajongóiból vagy keresztény evangélistákból áll, csak azon múlik, hogy a csoportot alkotó egyének milyen jelentıséggel ruházzák fel az összejövetelt. A jelenetet csupán fizikai szempontból vizsgálva nem állapíthatjuk meg, hogy melyik eset áll fenn. Ha egy szervezési hiba miatt Marylin Manson egy evangélista győlésre érkezik, attól a jelenlévık még nem lesznek a rajongóivá, és ı maga sem válik keresztény lelkésszé. Rendben van, mondhatja az Olvasó, de miért próbáljuk csupán elképzelni Rich helyzetét a szigeten? Nem válhat a közgazdaságtan "valódi", empirikus tudománnyá azáltal, hogy igazi kísérleteket végzünk, mint a fizikusok, ahelyett, hogy gondolatkísérletekkel foglalkoznánk? Az empirikus megközelítésnek a természettudományokban aratott sikerére gondolva csábítónak tőnik, hogy megpróbálkozzunk vele. Azonban óvatosnak kell lennünk: csak azért, mert egy kalapáccsal fel tudunk aprítani egy kıdarabot, nem mondhatjuk azt, hogy a kalapács a megfelelı szerszám egy paradicsom felszeletelésére. Az ilyen kísérletezés nem teljesen

2 értéktelen Vernon Smith fontos munkát végzett ezen a területen, de nem hagyatkozhatunk rá úgy, mint a természettudományok. Az empirikus alapú megközelítés elsı akadálya az, hogy az emberek másképp viselkednek, ha tudják, hogy figyelik ıket. Sokan tisztában vannak a "megfigyelı" szerepével a kvantummechanikában, ahol úgy tőnik, hogy a szubatomi részecskék szintjén a fizika tárgyát képezı energia másképp viselkedik, ha "megfigyelik". (E "megfigyelés" mibenléte heves vita tárgyát képezi a kvantummechanikában, és túlmutat e könyv keretein.) Nem ugyanezzel a problémával szembesül a közgazdaságtan is? A szubatomi részecskék viselkedése viszont kiszámítható, matematikailag leírható módon változik attól függıen, hogy megfigyelik-e ıket. A fény hullámként viselkedik, ha nem próbálunk részecskéket találni, és részecskeként, ha próbálunk, de mindig ezt teszi. Nem döntheti el, hogy nem törıdik a "megfigyelıvel", nem is tanulhat semmit a kísérletbıl és nem módosíthatja viselkedését ennek megfelelıen. Ez azonban nem érvényes az emberekre! Az emberek kísérleti alanyként igyekeznek megismerni a kísérletet, és tapasztalataik alapján módosítják viselkedésüket. Ha például a kísérletet végzı személyt kedvelik az alanyok, akkor gyakran megpróbálják kitalálni, hogy milyen eredményt várnak tılük, és aszerint cselekednek. Még az is befolyásolja a viselkedésünket, ha tudjuk, hogy kísérletben veszünk részt. A Survivor nem azt tesztelte, hogy miként viselkednek az emberek, ha egy kis csoportba helyezik ıket és minimális erıforrásokat biztosítanak a számukra. Minden résztvevı tudta, hogy nem eshet bántódása, legalábbis amennyire a tévéstáb ezt biztosítani tudta. Nem engedték volna, hogy éhen haljanak vagy harcokba bocsájtkozzanak, súlyos megbetegedés esetén pedig nem maradtak volna orvosi ellátás nélkül. Azzal is tisztában voltak, hogy filmezik ıket és egy díjért versengenek, és hogy csak egy meghatározott idıt kell a szigeten együtt eltölteniük. Nem ösztönözte ıket semmi a kiszavazás elkerüléséhez minimálisan szükségesnél nagyobb mértékő együttmőködésre, vagy egy maradandó társadalmi rend létrehozására. A Survivort olyan kísérletnek tekinthetjük, amely az emberek viselkedését vizsgálta egy olyan televíziós mősorban, ahol egy "túlélési" versenyben vesznek részt a producerek által kialakított feltételek szerint. Azonban ez a nézıpont is csak korlátozott érvényő, hiszen a Survivor 2 versenyzıi tanulhattak az elsı sorozatból, és aszerint viselkedhettek. A kvantumfizikában viszont nem ismert olyan értelmezés, miszerint a fotonok képesek tanulni abból, hogy "ıket" megfigyelték. A megfigyelés ellenére mindig ugyanúgy viselkednek: soha nem próbálják kijátszani a megfigyelésre használt eszközt. Az a tény, hogy az emberek tanulnak, lehetetlenné teszi a pontos elırejelzéseket a társadalomtudományokban. Ez azt jelenti, hogy az emberi viselkedésben soha sem fogunk találni olyan állandókat, mint a fény vákuumbeli terjedési sebessége vagy a hidrogén és az oxigén aránya a vízben. A tanulásnak az ember jövıbeli viselkedésére gyakorolt hatása eleve megismerhetetlen. Nem tudhatjuk azt, amit majd késıbb fogunk megtanulni, mert ha tudnánk, akkor már meg is tanultuk volna. Mivel az emberek ismerik a kísérlet fogalmát, és ha részt vesznek egyben, akkor ezt a tényt számításba veszik, nem tudjuk a viselkedésüket úgy tesztelni, mint a fotonokét. Ehelyett az emberi cselekvés alapvetı összetevıit elméletben kell meghatároznunk. Abból kiindulva próbáljuk ezt meg, hogy mi magunk is emberi lények vagyunk és ugyanazon logika szerint gondolkodunk, mint elszigetelt szereplınk.

3 Az érték születése Tehát, Rich ott van egyedül a szigeten, és nem tudja, hogy érte fognak-e jönni, és ha igen, mikor. Helyzetében milyen tanácsokkal szolgálhat a közgazdaságtan? Elıször is, Richnek találnia kell valamilyen célt a szigeti életéhez. Rendben van, egy idıre ott ragadt. Elfogadva ezt meghatározó körülményként, mit tegyen? A kérdésre adott válasz egyben a célja meghatározása. Talán az lesz a célja, hogy túléljen, amíg érte nem jönnek. Bár ez a cél értelmesnek tőnik, fel kell ismernünk, hogy más célok is lehetségesek. A közgazdaságtan szempontjából egyik cél sem többé vagy kevésbé elfogadható. (Hogy ismét hangsúlyozzunk egy fontos elvet: ez nem azt jelenti, hogy a közgazdászok az összes értékrendet egyformán elfogadhatónak tartanák. A közgazdaságtan egyszerően nem foglalkozik azzal, hogy milyen értékrendet kellene vallanunk.) Tegyük fel, hogy Rich elkötelezetten jainista. Vallási elvei ellen való lenne, hogy bármely elılénynek fájdalmat okozzon. Felismeri, hogy ugyan feltörhetne egy-két kókuszdiót, de ha lemondana a szigeten bıségesen tenyészı patkányokról, melyeket megsüthetne, lassan éhen pusztulna. Azonban ı mégis az elvei szerint él. Jelenti ez azt, hogy Rich figyelmen kívül hagyja a közgadaságtan tanításait, vagy irracionálisan viselkedik? Míg néhány irányzat "igen"-nel válaszolna, az osztrák iskola követıinek szájából határozott "nem" lenne a felelet. Rich egyszerően azt a célt követi, amit a legfontosabbnak tart, azaz kitart a vallási elvei mellett. A fentiektıl eltekintve képzeljük el, hogy Rich tényleg a túlélés mellett dönt. Ehhez vízre, élelemre, egy kunyhóra és pihenésre van szüksége. Ezek azok az eszközök, melyekkel célját elérni reméli. Fedél azonban még nincs a feje fölött. Élelem van, de szétszórva a szigeten, így megszerzése némi idıbe telik. Van néhány forrás, de azok csak minimális mennyiségő friss vizet adnak. Mivel a víz és az élelem megszerzéséhez, a kunyhó megépítéséhez és a pihenéshez más eszközökre is szüksége van, így az elıbbiek alárendelt célokká válnak. Az élelem a túlélés egyik eszköze, de egyben egy olyan cél is, melyet patkányvadászattal kíván elérni. Ugyanaz lehet eszköz az A-terv szempontjából, és lehet cél a B-tervben. Így tehát Rich az összes többi emberéhez hasonló helyzetben találja magát: vannak bizonyos céljai és korlátozott eszközei ezek megvalósításához. Gazdálkodnia kell eszközeivel, hogy céljai közül a legértékesebbet érje el. Ha például minden idejét a kunyhó építésével tölti, akkor nem lesz élelme és vize. Richnek gazdálkodnia kell az idejével. Más erıforrásokkal is takarékoskodnia kell. Nem engedheti meg magának, hogy aznap lerázza az összes kókuszdiót a fákról, mert amit nem tudna megenni, az megrothadna. Hiába szeretné a vizet fızésre használni: ha csak iváshoz van elég, akkor mind meg kell innia, ha életben akar maradni. Hogyan határozza meg Rich, hogy miként használja föl korlátozott eszközeit? Ehhez döntéseket kell hoznia. Még ha el is döntötte már, hogy elsıdleges célja a túlélés, további döntéseket kell hoznia, hogy miként valósítja azt meg. És amíg Rich legégetıbb szükségleteit a lehetı legnagyobbnál kisebb erıfeszítéssel ki tudja elégíteni, azt is el kell döntenie, hogy a fennmaradó energiát mire fordítsa. Lehet, hogy Rich hiú, és nagyon aggódik, hogy milyen lesz a kinézete, ha érte jönnek. Ebben az esetben fölös idejének nagy részét szépsége ápolásával fogja tölteni. Ha nem szívesen vállal kockázatot, akkor az idejét élelem felhalmozására szánja. Ha tudós, esetleg kísérleteket végezhet a helyi flórával és faunával.

4 A közgazdaságtan számára lényegtelen, hogy Rich milyen módon alakítja ki értékrendjét. Abból a ténybıl indulunk ki, hogy az emberek valóban többre értékelnek bizonyos dolgokat másoknál, és hogy ez az értékelés cselekedeteikben jut kifejezésre. A közgazdaságtan szempontjából adott, hogy az ember azt választja, ami számára értékesebb, és lemond arról, ami kevésbé az. Ez az emberi cselekvés logikája, és ha olyan gondolkodó lényekkel találkoznánk, akik nem eszerint viselkednek, zavarba jönnénk. Mondjuk, hogy szabadságomat Athénban tölthettem volna, de én inkább Isztambult választottam. Pongyolán fogalmazva mondhatnám, hogy én "valójában jobban örültem volna Athénnak", de mégis Isztambul mellett döntöttem. Maga a tény, hogy Isztambulba utaztam, jelzi preferenciámat. Lehet, hogy azért történt így, mert a repülıjegy oda olcsóbb volt, vagy mert a feleségem Isztambult választotta, és nem akartam vitatkozni. Mindenestre Isztambult választottam az összes járulékos költséggel együtt, mivel az jobban tetszett, mint Athén az odautazás összes egyéb költségével. Amikor azt mondjuk, hogy az Isztambul melletti döntésem megmutatja annak számomra kedvezıbb mivoltát, ebbıl az állításból még nem következik, hogy utólag nem tarthatom helytelennek kezdeti ítéletemet. Az utazás után érezhetem úgy, hogy Isztambul nem volt a megfelelı hely, és inkább Athénba kellett volna mennem. Ügyelnünk kell az elıretekintı és a visszatekintı értékelés közötti különbségre. A cselekvés magában hordozza a tanulást, és a tanulásból következhet, hogy A lehetıség választása után rájövök arra, hogy B jobb lett volna. Talán túl szélsıségesnek tőnik az a kijelentés, hogy mindig azt választjuk, amit jobban szeretnénk. Tiltakozásul mondhatjuk, hogy "Nem szeretnék elmenni a fogorvoshoz, de mégis elmegyek." Egy ilyen kijelentés megállja a helyét egy hétköznapi beszélgetés során, de a közgazdaságtanban ennél precízebbnek kell lennünk. Mikor meghozzuk a döntést, mérlegeljük a fogorvos meglátogatásának elmulasztásával járó elınyöket (pl. elmarad a fúrás) és hátrányokat (pl. fogszuvasodás). Ha mégis elmegyünk, akkor az azt jelenti, hogy a kezelés vonzóbb számunkra, mint a rossz fogak az esetleges fájdalom ellenére is. Amire valójában gondolunk az az, hogy szeretnénk, ha a fogunk soha nem szuvasodna, és így a fogorvosra nem lenne szükségünk. A közgazdaságtan nem foglalkozik a kívánságok és az álmodozás világával, kivéve ha ezek cselekvéssé fajulnak. A hétköznapi beszédben, egy séta közben kijelenthetjük, hogy "Szeretnék egy jeges teát, ha hazaérek." Ez jelzi, hogy tervbe vettünk egy cselekedetet. Azonban a közgazdaságtan számára maga a cselekedet számít, és a terv csak annyiban fontos, amennyiben befolyásolja azt. A preferenciák a döntés pillanatában válnak valósággá a közgazdaságtan szempontjából. Folyamatosan mondhatjuk például, hogy jobban szeretnénk fogyni, mint enni a süteménybıl. A közgazdaságtan azonban nem foglalkozik az ilyen kijelentésekkel. Csak az számít, hogy mit teszünk a süteményestál megjelenésekor. Szóval, Rich döntéseket hoz, beosztva ezzel idejét. Mondjuk, minden nap az elsı négy órát élelemszerzéssel tölti, majd kettıt a víz összegyőjtésével és végül négyet a kunyhó építésével. A nap fennmaradó részében pihen. A fenti tevékenységek mindegyikének valamely elégedetlenségre okot adó körülmény megszüntetése a célja. Az élelem csillapítja Rich éhségét, a víz a szomját, a kunyhó pedig kielégíti abbéli igényét, hogy védve legyen a szél és az esı viszontagságaitól. Még a pihenıideje is olyan cselekedet, melynek célja van: a lazítás. Amíg Rich fizikailag alkalmas a munka folytatására, annak felfüggesztése pihenés céljából döntés kérdése.

5 Most vizsgáljuk meg azt a pillanatot, amikor Rich meghozza a döntését, mert ez megvilágítja azt a felfedezést, amelynek a segítségével Carl Menger megoldotta a klasszikus közgazdaságtan egyik régi problémáját, az értékelést. 1 Képzeljük el Richt, amint póznákat kötöz össze a kunyhójához. Evett, ivott, és kunyhójával szépen halad, de egy kicsit fáradtnak kezdi érezni magát. Mikor fogja abbahagyni a munkát? Abban a pillanatban, amikor a következı "egységnyi" munkától remélt elégedettség kisebb lesz annál, amire az elsı "egység" pihenéstıl számít. Ez a tény a döntés lényegébıl következik. Mint láttuk, a döntés egyenértékő valamilyen preferencia kifejezésre juttatásával, így Rich addig fog dolgozni, amíg a következı egység munkából származó elınyt többre értékeli a következı egység pihenésbıl fakadónál. A szóban forgó "egységek" egyszerően csak azokat az idıtartamokat jelentik, amelyekre Rich gondolatban felosztja munkáját. A következı egység lehet a következı adag pózna összekötözése vagy eggyel több kókuszdió begyőjtése. Egységnek valószínőleg egy olyan feladat számít, amit nem érdemes elkezdeni, ha nem fogja befejezni. Például nincs értelme fölszedni egy kókuszdiót, majd ledobni és hazamenni, mielıtt Rich beletenné a táskájába. A Rich által meghatározott egységek tényleges ideje feladatonként más és más, sıt ugyanannak a feladatnak az esetében is változik egyik napról a másikra: számára ugyanis a feladatok szubjektív idejének van jelentısége. Rich éppen nekiállna összekötözni a póznákat, amikor szúró fájdalmat érez a hátában. "Hmm gondolja ideje pihenni?" Dönteni fog aszerint, hogy a következı adag pózna összekötözésétıl vagy a néhány perccel megtoldott pihenéstıl remél-e nagyobb megelégedést. Mivel a preferencia a konkrét célok elérésére alkalmas konkrét eszközök közötti konkrét választáshoz kapcsolódik, a gazdasági döntések nem absztrakciókról szólnak. Rich nem a "munka" és a "pihenés" közül választ, hanem egy bizonyos fajta munka adott mennyisége és bizonyos mennyiségő pihenés között, figyelembe véve a konkrét körülményeket. Ez a felismerés megoldja az érték paradoxonát, amellyel a klasszikus közgazdászok szembesültek. "Miért van az gondolkodtak hogy bár a víz sokkal értékesebb, mint a gyémánt, az emberek mégis olyan sokat fizetnek egy gyémántért, míg a vízért alig, vagy egyáltalán nem?" E hiányosság megszüntetésére dolgozták ki a katasztrofálisnak bizonyult munkaérték-elméletet, amely valamely termék értékét az elıállításába fektetett munka értékével akarta egyenlıvé tenni. Karl Marx közgazdaságtani elméletének nagy részét a munka alapú értékelméletre alapozta. Ezen elmélet hibáit a kommunizmus által késıbb rabszolgaságba taszított milliók tanusíthatják. A klasszikus közgazdászok azt tévesztették szem elıl, hogy soha senki sem választ "víz" és "gyémánt" között. Ezek csak absztrakt osztályok, melyek segítségével kategorizáljuk a világ dolgait. Soha senki nem választ a "világ összes vize" és a "világ össze gyémántja" között. A döntés pillanatában a cselekvı ember mindig adott mennyiségő javak például egy hordó víz és egy tízkarátos gyémánt közül választ. "Várjunk csak!" gondolhatja az Olvasó. "A víz nem hasznosabb mégis a gyémántnál?" A válasz: "Attól függ." Kizárólag a döntést hozó személy értékelésétıl függ. Ha egy tiszta hegyi forrás közelében élı embernek ajánlunk fel egy hordó vizet, akkor az illetı lehet, hogy egyáltalán nem értékeli azt. A forrás maga több vizet biztosít a számára, mint amennyit valaha is fel tudna használni, így e további vízmennyiség számára semmit nem jelent. (Sıt, lehet, hogy még gondot is okozna, hiszen a hordó útban lenne.) Viszont elképzelhetı, hogy nincs egyetlen gyémántja sem, így egy gyémánt megszerzésének a lehetısége csábító lehet a számára. Egyértelmő, hogy a gyémántot többre értékelné, mint a vizet.

6 Ugyanakkor a szóban forgó személy értékelése teljesen megváltozhat, ha más körülmények közé kerül. Ha éppen a Szaharát szeli át zsebében a gyémánttal, de kifogyott a vízbıl és a szomjhalál fenyegeti, minden bizonnyal eladná a drágakövet akár egy pohár vízért is. (Ha zsugori, akkor természetesen elképzelhetı, hogy a követ még a halál torkában is többre értékeli a víznél.) A javak értéke szubjektív: ugyanazt a hordó vizet és gyémántot más emberek sıt eltérı idıpontokban akár ugyanaz a személy is különbözıképpen értékelhetik. Hogy Mengertıl idézzünk: Az érték tehát nem a javakhoz kötött valami. Nem a dolgok jellemzıje, hanem csupán az a fontosság, melyet nekik tulajdonítunk szükségleteink kielégítése szempontjából..., és amelyet ennek következtében rávetítünk a gazdasági javakra is, mint... a szükségleteink kielégítésének eszközeire. Sok eszközt egynél több cél megvalósításának a szolgálatába is állíthatunk. Rich sokféleképpen használhatja fel a vizet. A többféleképpen alkalmazható eszközöket elıször az általa legfontosabbnak tartott módon fogja munkára. Ezt nem megfigyelések alapján állítjuk, ez logikai szükségszerőség. Pontosan azért mondhatjuk, hogy az elsı felhasználási terület volt a legfontosabb Rich számára, mert az eszköz ily módon való alkalmazása mellett döntött. Ha Rich célja a továbbiakban is a túlélés, akkor az elsı vödör vizet megissza. Csak akkor fog fızni is a vízzel, ha már úgy érzi, hogy megmenekült a kiszáradástól. Mivel minden további vödör vizet egyre kevésbé fontos cél érdekében használ fel, Rich számára minden további vödör víz egyre kevesebbet ér, mint a korábbiak. Az összegyőjtött víz mennyiségének növekedésével minden újabb vödörnyi víz hasznossága egyre alacsonyabb Rich szemszögébıl. Döntési helyzetben mindig a következıkben megszerezhetı vagy feladandó dolog a fontos. A közgazdászok azt mondják, hogy ezek a határegységek, és ezt a jelenséget a csökkenı határhasznosság törvénye névvel illetik. A szóban forgó határ nem a megfontolás tárgyává tett esemény fizikai tulajdonsága, és objektív számításokkal nem is határozható meg. A határ az "igen" és a "nem" valami választása vagy elutasítása között húzódik. A határegység az, amirıl döntünk: "Dolgozzunk-e még egy órát?", "Maradjunk-e még a házibulin, és igyunk még egy pohárral?", "Hosszabbítsuk-e meg még egy nappal a szállodai tartózkodásunkat a nyaralásunk alatt?". Ezek a kérdések meglehetısen különböznek a következıktıl: "Dolgozni jó dolog?", "A házibulik szórakoztatóak?", "Egy nyaralás megnyugtató?". Azt kell eldönteni, hogy egy további óra munka több haszonnal fog-e járni, mint ha azt az idıt pihenéssel töltenénk. Megéri egy nappal tovább maradni a szállodában? A döntéseinket a határon hozzuk a határegységre vonatkozóan. Rich a napja kezdetén egy óra munka határhasznosságát sokkal magasabbnak tartja, mint egy óra pihenését. Ha nem kezd bele a munkába, nem fog tudni enni és inni! Ugyanakkor minden újabb óra munkát egy olyan cél érdekében végez, amely kevésbé fontos, mint az elızı órai munkáé. Végül mondjuk tíz óra elteltével Rich elérkezik arra a pontra, amikor további egy órányi munkától kisebb megelégedésre számít, mint egy óra pihenéstıl. A következı óra munka határhasznossága az egy órányi pihenésé alá esik, így Rich lepihen. Az értékelés kérdését a döntés pillanatában válaszoljuk meg. Mivel minden cselekedet egy bizonytalan jövı árnyékában történik, a hibázás lehetısége mindig fennáll. Rich úgy érezheti, hogy elég élelmet győjtött, és szundít egy kicsit. Miközben alszik, egy majom elcseni kókuszdióinak felét. Visszatekintve megbánhatja döntését, és úgy érezheti, hogy több élelmet is győjthetett volna. Talán a legközelebbi alkalommal másképp értékeli majd a helyzetet, azaz tanult valamit.

7 A jövı bizonytalansága a cselekvés lényegébıl következik. Egy olyan világban, ahol teljes bizonyossággal tudható a jövı, a cselekvés értelmetlen. Ha tudom, mi következik és nincs lehetıség a megváltoztatására, akkor nincs is értelme megpróbálkozni vele. Végül is a jövı nem lehet biztos, ha tudok cselekedni a befolyásolása érdekében. Az a tény, hogy utólag megbánhatjuk korábbi cselekedeteinket, nem cáfolja azt az állítást, hogy az emberek azt választják, amit jobbnak tartanak abban a pillanatban, amikor a döntést meg kell hozniuk. Vasárnap reggel, másnaposan ébredve az ember megbánhatja a szombat esti bulit. Mégis, szombat este szívesebben maradt a partin, mint ment volna haza ágyba bújni. A "pillanat hevében" bizonyos cselekedetek kívánatosabbnak tőnhetnek, mint józan szemlélıdéskor. Gyakran elıfordul, hogy egy meccsen egy szurkolót felbıszítenek az ellenfél drukkerének gúnyos megjegyzései annyira, hogy úgy érzi, "meg kell verekednie vele". De ha meglátja a közeli rendırt, ez többnyire meghátrálásra készteti. A házas ember hirtelen fellobbanó szenvedélyes udvarlásának többnyire megálljt parancsol a feleség megjelenése. Általában heves érzelmek esetén is mérlegelünk döntés elıtt. Az, hogy az emberek néha valóban ellenállnak a szenvedély sodrásának, mutatja, hogy még ilyen körülmények között is döntést hoznak. Csak a részegségnek az eszméletvesztést megelızı, utolsó fázisában, kisgyermekkorban, szenilitás esetén és súlyos agyi sérülés következtében képtelen az ember dönteni. De az ilyen állapotú emberek nem gazdasági szereplık, és a közgazdaságtan nem is próbálkozik tetteik leírásával. Másrészt még a teljesen józan emberek életében is vannak pillanatok, amikor automatikusan reagálnak. Amikor egy forró kályháról elkapjuk a kezünket vagy ösztönösen lebukunk a magasban felhangzó erıs zaj hallatán, nincs szó semmilyen tervrıl vagy célról. A közgazdaságtan nem az automatikus reakciók tudománya, hanem a céltudatos viselkedésé. Feladata a tervezett cselekvés feltételeinek és következményeinek vizsgálata.

EURÓPAI PARLAMENT ***I AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSPONTJA. Egységes szerkezetbe foglalt jogalkotási dokumentum 26.5.2005 EP-PE_TC1-COD(2003)0262

EURÓPAI PARLAMENT ***I AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSPONTJA. Egységes szerkezetbe foglalt jogalkotási dokumentum 26.5.2005 EP-PE_TC1-COD(2003)0262 EURÓPAI PARLAMENT 2004 2009 Egységes szerkezetbe foglalt jogalkotási dokumentum 26.5.2005 EP-PE_TC1-COD(2003)0262 ***I AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSPONTJA amely elsı olvasatban 2005. május 26-án került elfogadásra

Részletesebben

s z o l g á l t a t á s i i r o d a

s z o l g á l t a t á s i i r o d a s z o l g á l t a t á s i i r o d a Ügyszám: Vj-162/2006/006. A Gazdasági Versenyhivatal a Dr. Kézdi Ügyvédi Iroda (ügyintézı: dr. K. A.) által képviselt Fıvárosi Közterületi Parkolási Társulás eljárás

Részletesebben

Gyakran feltett kérdések a gázszolgáltató-váltással kapcsolatban

Gyakran feltett kérdések a gázszolgáltató-váltással kapcsolatban Gyakran feltett kérdések a gázszolgáltató-váltással kapcsolatban Már megszoktuk, hogy nem csak egy bank vagy távközlési szolgáltató létezik, itt az ideje, hogy azt is megszokjuk, hogy gázszolgáltatót is

Részletesebben

14-469/2/2006. elıterjesztés 1. sz. melléklete. KOMPETENCIAMÉRÉS a fıvárosban

14-469/2/2006. elıterjesztés 1. sz. melléklete. KOMPETENCIAMÉRÉS a fıvárosban KOMPETENCIAMÉRÉS a fıvárosban 2005 1 Tartalom 1. Bevezetés. 3 2. Iskolatípusok szerinti teljesítmények.... 6 2. 1 Szakiskolák 6 2. 2 Szakközépiskolák. 9 2. 3 Gimnáziumok 11 2. 4 Összehasonlítások... 12

Részletesebben

Fenntartható növekedés? A megújult lisszaboni stratégia kritikai elemzése a fenntarthatóság szempontjából

Fenntartható növekedés? A megújult lisszaboni stratégia kritikai elemzése a fenntarthatóság szempontjából Farkas B. (szerk.) 2007: A lisszaboni folyamat és Magyarország. SZTE Gazdaságtudományi Kar Közleményei 2007. JATEPress, Szeged, 217-232. o. Fenntartható növekedés? A megújult lisszaboni stratégia kritikai

Részletesebben

A FOGLALKOZTATÁS KÖZGAZDASÁGI ELMÉLETEI A GLOBALIZÁCIÓ TÜKRÉBEN

A FOGLALKOZTATÁS KÖZGAZDASÁGI ELMÉLETEI A GLOBALIZÁCIÓ TÜKRÉBEN A FOGLALKOZTATÁS KÖZGAZDASÁGI ELMÉLETEI A GLOBALIZÁCIÓ TÜKRÉBEN Lipták Katalin Ph.D. hallgató Miskolci Egyetem, Gazdaságtudományi Kar Világgazdaságtani Tanszék Eddigi kutatásaim eredményeképpen a közgazdasági

Részletesebben

I. A TÖRVÉNYJAVASLATHOZ

I. A TÖRVÉNYJAVASLATHOZ Az Eötvös Károly Intézet véleménye az elektronikus közszolgáltatásról szóló T/6767. számú törvényjavaslatról és az ahhoz benyújtott módosító javaslatokról Az alábbi szakvélemény a vizsgált rendelkezéseket

Részletesebben

URBANIZÁCIÓ-IGAZGATÁS ÉS PÉNZÜGYI FÖDERALIZMUS

URBANIZÁCIÓ-IGAZGATÁS ÉS PÉNZÜGYI FÖDERALIZMUS Tér és Társadalom XXII. évf. 2008 1: 125 139 Kulcsszavak: URBANIZÁCIÓ-IGAZGATÁS ÉS PÉNZÜGYI FÖDERALIZMUS (Urban Management and Fiscal Federalism) pénzügyi föderáció közjavak közfeladat-ellátás HORVÁTH

Részletesebben

ÁLTALÁNOS KÖZÜZEMI SZERZİDÉS

ÁLTALÁNOS KÖZÜZEMI SZERZİDÉS A1-K000000/000 számú ÁLTALÁNOS KÖZÜZEMI SZERZİDÉS amely a.. szám alatti lakóépület, illetıleg vegyes célra használt épület (a továbbiakban együtt: épület), mint felhasználási hely hıközponti mérés szerinti

Részletesebben

Ipar. Szent Korona Értékrend

Ipar. Szent Korona Értékrend Ipar Az ipar anyagi kincseink embert szolgáló átalakítása, vagy környezetromboló szakbarbarizmus? Úgy használjuk, hogy megmaradjon, vagy úgy, hogy felégetjük a jövıt? Miért? Mit? Hogyan? Az EU belsı piaca

Részletesebben

BEREGNYEI JÓZSEF A KÖZÉPFOKÚ RENDÉSZETI SZAKKÉPZÉS ÉS A RENDİRSÉG HATÁRİRSÉG INTEGRÁCIÓJÁNAK KAPCSOLÓDÁSA, LEHETİSÉGEI. Bevezetı

BEREGNYEI JÓZSEF A KÖZÉPFOKÚ RENDÉSZETI SZAKKÉPZÉS ÉS A RENDİRSÉG HATÁRİRSÉG INTEGRÁCIÓJÁNAK KAPCSOLÓDÁSA, LEHETİSÉGEI. Bevezetı BEREGNYEI JÓZSEF A KÖZÉPFOKÚ RENDÉSZETI SZAKKÉPZÉS ÉS A RENDİRSÉG HATÁRİRSÉG INTEGRÁCIÓJÁNAK KAPCSOLÓDÁSA, LEHETİSÉGEI Bevezetı A címben szereplı téma aktualitását illetve fontosságát húzza alá az a tény,

Részletesebben

Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 8630 Balatonboglár, Erzsébet u. 11. Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete

Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 8630 Balatonboglár, Erzsébet u. 11. Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete 1 Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 8630 Balatonboglár, Erzsébet u. 11. Ügyiratszám: 1-10/2011. Sorszám: 11. E LİTERJESZTÉS Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete 2011. október 27.

Részletesebben

TÉZISEK. Közszolgáltatások térbeli elhelyezkedésének hatékonyságvizsgálata a földhivatalok példáján

TÉZISEK. Közszolgáltatások térbeli elhelyezkedésének hatékonyságvizsgálata a földhivatalok példáján Széchenyi István Egyetem Regionális és Gazdaságtudományi Doktori Iskola Budaházy György TÉZISEK Közszolgáltatások térbeli elhelyezkedésének hatékonyságvizsgálata a földhivatalok példáján Címő Doktori (PhD)

Részletesebben

A SZABAD BEVÁNDORLÁS ÉS AZ ERİSZAKOS INTEGRÁCIÓ

A SZABAD BEVÁNDORLÁS ÉS AZ ERİSZAKOS INTEGRÁCIÓ A SZABAD BEVÁNDORLÁS ÉS AZ ERİSZAKOS INTEGRÁCIÓ I A szabad bevándorlást támogató klasszikus érv így hangzik: Ha minden más változatlan, a vállalkozások oda mennek, ahol olcsó a munkaerı, a munkavállalók

Részletesebben

KÖRNYEZETI FENNTARTHATÓSÁGI SEGÉDLET. ÚMFT-s. építési beruházásokhoz. 1.0 változat. 2009. augusztus. Szerkesztette: Kovács Bence.

KÖRNYEZETI FENNTARTHATÓSÁGI SEGÉDLET. ÚMFT-s. építési beruházásokhoz. 1.0 változat. 2009. augusztus. Szerkesztette: Kovács Bence. KÖRNYEZETI FENNTARTHATÓSÁGI SEGÉDLET ÚMFT-s építési beruházásokhoz 1.0 változat 2009. augusztus Szerkesztette: Kovács Bence Írta: Kovács Bence, Kovács Ferenc, Mezı János és Pataki Zsolt Kiadja: Független

Részletesebben

Az óvodai és iskolai étkezés, napközi /tények és vélemények/

Az óvodai és iskolai étkezés, napközi /tények és vélemények/ Az óvodai és iskolai étkezés, napközi /tények és vélemények/ Budapest, 2006. június Bevezetés A Gyermekszegénység Elleni Nemzeti Program Iroda 2006. márciusában megbízást adott a Szonda Ipsos Média,- Vélemény-

Részletesebben

TÁPLÁLKOZÁS ÉS TUDOMÁNY VII. évfolyam 6. szám, 2006. június

TÁPLÁLKOZÁS ÉS TUDOMÁNY VII. évfolyam 6. szám, 2006. június Tisztelt Olvasó! A Táplálkozás és Tudomány címő hírlevél célja az, hogy az újságírók számára hiteles információkat nyújtson az egészséges táplálkozásról, életmódról, valamint a legújabb tudományos kutatási

Részletesebben

KIEGÉSZÍTİ AUTOMATIKA SZIKVÍZPALACKOZÓ BERENDEZÉSEKHEZ

KIEGÉSZÍTİ AUTOMATIKA SZIKVÍZPALACKOZÓ BERENDEZÉSEKHEZ KIEGÉSZÍTİ AUTOMATIKA SZIKVÍZPALACKOZÓ BERENDEZÉSEKHEZ A találmány tárgya kiegészítı automatika szikvízpalackozó berendezésekhez. A találmány szerinti automatikának szelepe, nyomástávadója és mikrovezérlı

Részletesebben

Az állami tulajdon sorsa. (Dr. Kovács Árpád, az Állami Számvevıszék elnöke)

Az állami tulajdon sorsa. (Dr. Kovács Árpád, az Állami Számvevıszék elnöke) Duna Charta és az Élılánc Magyarországért konferenciája: Vagyonleltár Budapest, 2008. szeptember 27. Az állami tulajdon sorsa (Dr. Kovács Árpád, az Állami Számvevıszék elnöke) Tisztelt Hallgatóim! Megköszönve

Részletesebben

ALAPTANÍTÁSOK. A Szent Szellem ajándékai Ihletettségi ajándékok 2. Nyelvek magyarázata

ALAPTANÍTÁSOK. A Szent Szellem ajándékai Ihletettségi ajándékok 2. Nyelvek magyarázata ALAPTANÍTÁSOK A Szent Szellem ajándékai Ihletettségi ajándékok 2. Nyelvek magyarázata 1Korinthus 14:27-29 Ha valaki nyelveken szól, kettı vagy legfeljebb három legyen, mégpedig egymás után; és egy magyarázza

Részletesebben

Erasmus Krétán 2008/2009 ıszi félév

Erasmus Krétán 2008/2009 ıszi félév Erasmus Krétán Abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy Erasmusos diákként egy szemesztert Krétán tölthettem el, jelenleg még csak az ösztöndíjam felénél tartok, de mondhatom nem bántam meg, hogy ezt

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testületének. nyilvános, rendkívüli ülésérıl. 2011. szeptember 21.

JEGYZİKÖNYV. Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testületének. nyilvános, rendkívüli ülésérıl. 2011. szeptember 21. Ügyszám: 56-104/2011. JEGYZİKÖNYV Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testületének nyilvános, rendkívüli ülésérıl 2011. szeptember 21. Nyirád 2011 1 Jegyzıkönyv Készült: Az ülés helye: Nyirád Község

Részletesebben

ÉLET TÉR / KÖZÖS TÉR - KÖZÖS VÁROS Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának civil közösségek támogatási pályázata - PÉCS 2011 PÁLYÁZATI KIÍRÁS

ÉLET TÉR / KÖZÖS TÉR - KÖZÖS VÁROS Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának civil közösségek támogatási pályázata - PÉCS 2011 PÁLYÁZATI KIÍRÁS ÉLET TÉR / KÖZÖS TÉR - KÖZÖS VÁROS Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának civil közösségek támogatási pályázata - PÉCS 2011 PÁLYÁZATI KIÍRÁS Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázatot hirdet civil

Részletesebben

Jogbiztonsági fordulat az ingatlan-nyilvántartásban: a jogvédelmi rendszer átalakítása a jóhiszemő szerzı hátrányára

Jogbiztonsági fordulat az ingatlan-nyilvántartásban: a jogvédelmi rendszer átalakítása a jóhiszemő szerzı hátrányára 1 Jogbiztonsági fordulat az ingatlan-nyilvántartásban: a jogvédelmi rendszer átalakítása a jóhiszemő szerzı hátrányára Dr. Kurucz Mihály elıadásában 2009. november 23. A XIX. század végi osztrák telekkönyvi

Részletesebben

BEFEKTETÉSI SZÁMLACSOMAG SZOLGÁLTATÁS

BEFEKTETÉSI SZÁMLACSOMAG SZOLGÁLTATÁS Raiffeisen Bank Zrt. 1054 Budapest, Akadémia utca 6. Raiffeisen Direkt: 06-40-48-48-4 8 F ı v á r o s i B í r ó s á g m i n t C é g b í r ó s á g C é g j e g y z é k s z á m : 0 1-1 0-0 4 1 0 4 2 BEFEKTETÉSI

Részletesebben

Nyilvános jelentés a FIDESZ KDNP által javasolt öt alkotmánybíró-jelöltrıl

Nyilvános jelentés a FIDESZ KDNP által javasolt öt alkotmánybíró-jelöltrıl Nyilvános jelentés a FIDESZ KDNP által javasolt öt alkotmánybíró-jelöltrıl A Jelentést készítették ez Eötvös Károly Közpolitikai Intézet és a Társaság a Szabadságjogokért munkatársai: Hegyi Szabolcs Hüttl

Részletesebben

ERGO Életbiztosító Zrt. Unit Linked termékeinek Általános Személybiztosítási Szabályzata

ERGO Életbiztosító Zrt. Unit Linked termékeinek Általános Személybiztosítási Szabályzata ERGO Életbiztosító Zrt. Unit Linked termékeinek Általános Személybiztosítási Szabályzata Ny.sz.:1039V01 1. Általános rendelkezések 1.1. Jelen szabályzat azokat a feltételeket tartalmazza, amelyek - ellenkezı

Részletesebben

Rab Henriett: 1. A foglalkoztatáspolitikai eszközök szabályozásának változása napjainkban

Rab Henriett: 1. A foglalkoztatáspolitikai eszközök szabályozásának változása napjainkban Rab Henriett: 1 A foglalkoztatáspolitikai eszközök szabályozásának változása napjainkban Bevezetés A piacgazdaság viszonyai között a munkaerı-kereslet és-kínálat viszonyai általában nincsenek összhangban

Részletesebben

ERGO Életbiztosító Zrt. Unit Linked termékeinek Általános Személybiztosítási Szabályzata

ERGO Életbiztosító Zrt. Unit Linked termékeinek Általános Személybiztosítási Szabályzata ERGO Életbiztosító Zrt. Unit Linked termékeinek Általános Személybiztosítási Szabályzata 1. Általános rendelkezések 1.1. Jelen szabályzat azokat a feltételeket tartalmazza, amelyek - ellenkezı szerzıdéses

Részletesebben

Kft. ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI INTERNET HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE

Kft. ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI INTERNET HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE 1.oldal A Kft. ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI INTERNET HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE Létrehozva: 2004. február 05. Utolsó módosítás: 2010. március 1. Hatályba lépés: 2010. április 1-tıl 2.oldal

Részletesebben

Nem teljesen nyilvánvaló például a következı, már ismert következtetés helyessége:

Nem teljesen nyilvánvaló például a következı, már ismert következtetés helyessége: Magyarázat: Félkövér: új, definiálandó, magyarázatra szoruló kifejezések Aláhúzás: definíció, magyarázat Dılt bető: fontos részletek kiemelése Indentált rész: opcionális mellékszál, kitérı II. fejezet

Részletesebben

Önkormányzati kötvénykibocsátások Magyarországon: tapasztalatok és lehetıségek

Önkormányzati kötvénykibocsátások Magyarországon: tapasztalatok és lehetıségek Széchenyi István Egyetem Multidiszciplináris Társadalomtudományi Doktori Iskola Kovács Gábor Önkormányzati kötvénykibocsátások Magyarországon: tapasztalatok és lehetıségek Doktori értekezés- tervezet Konzulens:

Részletesebben

Jankó István Iskolaérettség- éretlenség logopédus szemmel

Jankó István Iskolaérettség- éretlenség logopédus szemmel Jankó István Iskolaérettség- éretlenség logopédus szemmel Nem minden gyermek lesz azonban iskolaérett 6 évesen. Sok szülınek problémát jelent eldönteni az iskolakezdés idıpontját. Bizonytalanok, hogy vajon

Részletesebben

Tájékoztató a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXl. törvényrıl

Tájékoztató a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXl. törvényrıl Tájékoztató a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXl. törvényrıl A Ket. módosításának lényegesebb elemei: A 2008. évi CXI. Tv. módosította a Ket-et. Ezt

Részletesebben

Az adóbevételi elıirányzatok megalapozottsága a számvevıszéki ellenırzések

Az adóbevételi elıirányzatok megalapozottsága a számvevıszéki ellenırzések Az adóbevételi elıirányzatok megalapozottsága a számvevıszéki ellenırzések tükrében Domokos László elnök Állami Számvevıszék (2012. június 7. Nemzetközi Adókonferencia) Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Nagy

Részletesebben

NEVELİTESTÜLETI VÉLEMÉNY

NEVELİTESTÜLETI VÉLEMÉNY NEVELİTESTÜLETI VÉLEMÉNY GERİCS IBOLYA PÁLYÁZATÁRÓL (Corvin Mátyás Gimnázium és Szakközépiskola intézményvezetıi munkakör betöltésére kiírt pályázati anyagához kapcsolódóan) 1. Általánosságban Gerıcs Ibolya

Részletesebben

Szabályozási irányok 2. változat a szélsıséges idıjárás hatásának kezelésére a Garantált szolgáltatás keretében

Szabályozási irányok 2. változat a szélsıséges idıjárás hatásának kezelésére a Garantált szolgáltatás keretében Magyar Energia Hivatal Tervezet 091020 Szabályozási irányok 2. változat a szélsıséges idıjárás hatásának kezelésére a Garantált szolgáltatás keretében A Hivatal hozzászólás céljából 2009. szeptember 21-i

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Tartalomjegyzék

Tartalomjegyzék. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék 2 Tartalomjegyzék... 2... 6 Alapfogalmak tisztázása... 6 Bemelegítés... 11 Nyújtás... 12 Eszközök... 12 Alapozó zsírégetı edzés... 13 Haladó zsírégetı edzés... 14 Naplózás...

Részletesebben

Gyakran ismétlıdı kérdések, válaszok

Gyakran ismétlıdı kérdések, válaszok Gyakran ismétlıdı kérdések, válaszok 1. Tájékoztatást kérı levelükben annak megállapítását kérték, hogy a gazdasági társaság, amely egy külföldi cég 100 százalékos tulajdonában van és kizárólag az anyacége

Részletesebben

AZ EGYÜD ÁRPÁD MŐVÉSZETI ISKOLÁÉRT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. I. Általános rendelkezések. II. Az egyesület célja és alapvetı feladatai

AZ EGYÜD ÁRPÁD MŐVÉSZETI ISKOLÁÉRT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. I. Általános rendelkezések. II. Az egyesület célja és alapvetı feladatai AZ EGYÜD ÁRPÁD MŐVÉSZETI ISKOLÁÉRT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA I. Általános rendelkezések - A szervezet elnevezése: Együd Árpád Mővészeti Iskoláért Egyesület - Szervezeti forma: Egyesület - Az egyesület székhelye:

Részletesebben

Integrált rendszerek az Európai Unió országaiban Elınyeik és hátrányaik

Integrált rendszerek az Európai Unió országaiban Elınyeik és hátrányaik TÁMOP 1.3.1-07/1-2008-0002 kiemelt projekt A foglalkoztatási szolgálat fejlesztése az integrált munkaügyi és szociális rendszer részeként Stratégiai irányítás és regionális tervezés támogatása komponens

Részletesebben

Ingatlanfinanszírozás és befektetés

Ingatlanfinanszírozás és befektetés Nyugat-Magyarországi Egyetem Geoinformatikai Kar Ingatlanmenedzser 8000 Székesfehérvár, Pirosalma u. 1-3. Szakirányú Továbbképzési Szak Ingatlanfinanszírozás és befektetés 5. Befektetések értékelése, ingatlanbefektetések

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS. A Kbt. 122. (7) bekezdés a) pontja szerinti eljárásban

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS. A Kbt. 122. (7) bekezdés a) pontja szerinti eljárásban AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS A Kbt. 122. (7) bekezdés a) pontja szerinti eljárásban 1) az ajánlatkérı neve, címe, telefon- és telefaxszáma (e-mail); Hivatalos név: Lajosmizse Város Önkormányzata Postai cím:

Részletesebben

Ingatlanfinanszírozás és befektetés

Ingatlanfinanszírozás és befektetés Nyugat-Magyarországi Egyetem Geoinformatikai Kar Ingatlanmenedzser 8000 Székesfehérvár, Pirosalma u. 1-3. Szakirányú Továbbképzési Szak Ingatlanfinanszírozás és befektetés 6. Befektetési portfóliók Szerzı:

Részletesebben

Az Innováció és az ember avagy: Miért (nem) szeretnek a felhasználók kattintani?

Az Innováció és az ember avagy: Miért (nem) szeretnek a felhasználók kattintani? Az Innováció és az ember avagy: Miért (nem) szeretnek a felhasználók kattintani? Esszé az Innováció és kommunikáció tantárgyhoz Készítette: Polgár Péter Balázs, 2007. január 16. A 21. század elejére még

Részletesebben

ÚTMUTATÓ AZ AJÁNLAT ELKÉSZÍTÉSÉHEZ

ÚTMUTATÓ AZ AJÁNLAT ELKÉSZÍTÉSÉHEZ ÚTMUTATÓ AZ AJÁNLAT ELKÉSZÍTÉSÉHEZ Békés Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja 5600 Békéscsaba, Árpád sor 2/6. 1/15 A BÉKÉS MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA (továbbiakban munkaügyi központ)

Részletesebben

A JÖVİ NEMZEDÉKEK ORSZÁGGYŐLÉSI BIZTOSÁNAK ÁLLÁSFOGLALÁSA a lápok védelmének egyes jogi és ökológiai kérdéseirıl

A JÖVİ NEMZEDÉKEK ORSZÁGGYŐLÉSI BIZTOSÁNAK ÁLLÁSFOGLALÁSA a lápok védelmének egyes jogi és ökológiai kérdéseirıl JÖVİ NEMZEDÉKEK ORSZÁGGYŐLÉSI BIZTOSA 1051 Budapest, Nádor u. 22. 1387 Budapest, Pf. 40.Telefon: 475-7100 Fax: 269-1615 A JÖVİ NEMZEDÉKEK ORSZÁGGYŐLÉSI BIZTOSÁNAK ÁLLÁSFOGLALÁSA a lápok védelmének egyes

Részletesebben

A bizottsági ülésrıl igazoltan távol: A bizottsági ülésrıl igazolatlanul távol:--

A bizottsági ülésrıl igazoltan távol: A bizottsági ülésrıl igazolatlanul távol:-- J e g y z ı k ö n y v amely készült, a Szociális és Egészségügyi Bizottság 2014. augusztus 25-én 16 óra 10 perctıl kezdıdıen, a Pilisi Polgármesteri Hivatal (2721 Pilis, Kossuth Lajos út 47.) tanácstermében

Részletesebben

Nyilvánosságra hozandó szerzıdési feltételei az Országos Földfelszíni Analóg Rádió és Televízió Mősorszórási Szolgáltatások tárgyában

Nyilvánosságra hozandó szerzıdési feltételei az Országos Földfelszíni Analóg Rádió és Televízió Mősorszórási Szolgáltatások tárgyában ANTENNA HUNGÁRIA ZRT. 1119 Budapest, Petzvál J. u. 31-33. Adószáma: 10834730-2-44 Cégjegyzék száma: 01-10-042190 a Nemzeti Hírközlési Hatóság Tanácsa DH-2644-2/2008. számú határozata alapján az Átláthatóság

Részletesebben

SZOLGÁLTATÁSI SZABÁLYZAT

SZOLGÁLTATÁSI SZABÁLYZAT SZOLGÁLTATÁSI SZABÁLYZAT az AXA Önkéntes Nyugdípénztár tevékenységéhez Érvényes: 2012. április 1-tıl 1. BEVEZETÉS A Pénztár Igazgatótanácsa szabályzatrendeleti felhatalmazásával (lásd Alapszabály, A. III.

Részletesebben

Páty Német Nemzetiségi Önkormányzata Deutsche Selbstverwaltung Pad

Páty Német Nemzetiségi Önkormányzata Deutsche Selbstverwaltung Pad 1. oldal, összesen: 32 Páty Német Nemzetiségi Önkormányzata Deutsche Selbstverwaltung Pad JEGYZİKÖNYV Felvéve 2010. november 5-én, 9 órai kezdettel, a Páty Község Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala

Részletesebben

JARI TOLPPANEN AZ EURÓPAI UNIÓ RENDİRI MISSZIÓJÁNAK HOZZÁJÁRULÁSA BOSZNIA ÉS HERCEGOVINA HATÁRİRSÉGÉNEK FEJLESZTÉSÉHEZ. 1.

JARI TOLPPANEN AZ EURÓPAI UNIÓ RENDİRI MISSZIÓJÁNAK HOZZÁJÁRULÁSA BOSZNIA ÉS HERCEGOVINA HATÁRİRSÉGÉNEK FEJLESZTÉSÉHEZ. 1. JARI TOLPPANEN AZ EURÓPAI UNIÓ RENDİRI MISSZIÓJÁNAK HOZZÁJÁRULÁSA BOSZNIA ÉS HERCEGOVINA HATÁRİRSÉGÉNEK FEJLESZTÉSÉHEZ 1. Bevezetésül E tanulmány középpontjában az Európai Unió Rendıri Missziójának (EUPM)

Részletesebben

A takarmány értékesitéséröl.

A takarmány értékesitéséröl. A takarmány értékesitéséröl. Minden gazda elıtt ismeretes, hogy az állattartásnál való haszonvételi módok közül az a legelınyösebb, mely a felhasznált takarmányt legmagasabban értékesiti, vagy az istállótrágyát

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Sándorfalva Város Önkormányzat Képviselı - testületének. Kakas Béla polgármester

ELŐTERJESZTÉS. Sándorfalva Város Önkormányzat Képviselı - testületének. Kakas Béla polgármester ELŐTERJESZTÉS Sándorfalva Város Önkormányzat Képviselı - testületének Elıterjesztı: Kakas Béla polgármester Tárgy: Tájékoztató Sándorfalva város egészségügyi alapellátásának, állategészségügyi ellátásának

Részletesebben

HATÁROZAT-TERVEZET. Mór Város Önkormányzatának /2009.(IV.29.) Kt. határozata szociális szolgálattervezési koncepciójának felülvizsgálatáról

HATÁROZAT-TERVEZET. Mór Város Önkormányzatának /2009.(IV.29.) Kt. határozata szociális szolgálattervezési koncepciójának felülvizsgálatáról ELİTERJESZTÉS Mór Város Önkormányzat Szociális Szolgáltatástervezési Koncepció felülvizsgálata tárgyában (Szociális és Egészségügyi Bizottság egyhangú támogatásával) A társadalomba való be- és visszailleszkedés

Részletesebben

Befogadó részleg Módszertani délelőtt. 2010. június 8.

Befogadó részleg Módszertani délelőtt. 2010. június 8. A Befogadó részleg tárgyi feltételeirıl, adottságairól. A részleg elhelyezése tökéletesen alkalmas a szükséges izolációra. Az emeleti szinten lehetıség van két, egyenként 12 fıs csoport mőködtetésére,

Részletesebben

Zsiday Krisztina Európai szintő Képzés Képzıknek

Zsiday Krisztina Európai szintő Képzés Képzıknek Zsiday Krisztina Európai szintő Képzés Képzıknek Az elmúlt évek tapasztalataira építve a Youth-Partnership, az Európa Tanács, az Európai Bizottság és az Európai Ifjúsági Fórum, a Nemzeti Ifjúsági Irodákkal

Részletesebben

LOVASKOCSIVAL AZ INFORMÁCIÓS SZUPERSZTRÁDÁN. információtartalma 2006-2010 2011/1

LOVASKOCSIVAL AZ INFORMÁCIÓS SZUPERSZTRÁDÁN. információtartalma 2006-2010 2011/1 LOVASKOCSIVAL AZ INFORMÁCIÓS SZUPERSZTRÁDÁN Magyar egyetemi honlapok információtartalma 2006-2010 2011/1 LOVASKOCSIVAL AZ INFORMÁCIÓS SZUPERSZTRÁDÁN Magyar egyetemi honlapok információtartalma 2006-2010

Részletesebben

2. óravázlat 2011. szeptember 19. Ötletek, erkölcs és jog

2. óravázlat 2011. szeptember 19. Ötletek, erkölcs és jog 1. Bevezetés szellemi tulajdon koncepciója 2. óravázlat 2011. szeptember 19. Ötletek, erkölcs és jog Nemrégiben olvastam egy cikket, ami egy brit kutatást mutatott be: 2-4 éves gyermekeknél vizsgálták

Részletesebben

Gyermekek a hatósági eljárásokban Elemzés az országgyőlési biztos vizsgálatai tükrében

Gyermekek a hatósági eljárásokban Elemzés az országgyőlési biztos vizsgálatai tükrében Gyermekek a hatósági eljárásokban Elemzés az országgyőlési biztos vizsgálatai tükrében Az állampolgári jogok országgyőlési biztosáról szóló 1993. évi LIX. törvény (Obtv.) az országgyőlési biztost a hatóságok,

Részletesebben

Legfelsıbb Bíróság 17. számú IRÁNYELV a gyermek elhelyezésével kapcsolatos szempontokról 1

Legfelsıbb Bíróság 17. számú IRÁNYELV a gyermek elhelyezésével kapcsolatos szempontokról 1 I Legfelsıbb Bíróság 17. számú IRÁNYELV a gyermek elhelyezésével kapcsolatos szempontokról 1 A család és ezen belül elsısorban a gyermek sokoldalú védelme olyan alapvetı követelmény, amelyet a társadalom

Részletesebben

A P L A N I N V E S T B R Ó K E R Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T A É S Á L T A L Á N O S

A P L A N I N V E S T B R Ó K E R Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T A É S Á L T A L Á N O S A P L A N I N V E S T B R Ó K E R Z Á R T K Ö RŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T A É S Á L T A L Á N O S S Z E R ZİDÉSI FELTÉTELEI A Társaság Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete által

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Jelen vannak:

JEGYZİKÖNYV. Jelen vannak: JEGYZİKÖNYV Készült: Sárospatak Város Polgármesteri Hivatala Dísztermében 2009. augusztus 3-án, az Ügyrendi és Jogi Bizottság és a Gazdasági, Idegenforgalmi és Városfejlesztési Bizottság rendkívüli együttes

Részletesebben

KI KIVEL (NEM) HÁZASODIK? A PARTNERSZELEKCIÓS MINTÁK VÁLTOZÁSA AZ EGYÉNI ÉLETÚTBAN ÉS A TÖRTÉNETI ID

KI KIVEL (NEM) HÁZASODIK? A PARTNERSZELEKCIÓS MINTÁK VÁLTOZÁSA AZ EGYÉNI ÉLETÚTBAN ÉS A TÖRTÉNETI ID Szociológiai Szemle 2002/2. 28-58. Bukodi Erzsébet KI KIVEL (NEM) HÁZASODIK? A PARTNERSZELEKCIÓS MINTÁK VÁLTOZÁSA AZ EGYÉNI ÉLETÚTBAN ÉS A TÖRTÉNETI IDİBEN * Bevezetés A különbözı társadalmi csoportok

Részletesebben

2009. január 25. EDF EDF Csoport RSE megállapodás 2009 1/25

2009. január 25. EDF EDF Csoport RSE megállapodás 2009 1/25 EDF CSOPORT TARSADALMI FELELOSSEGVALLALAS MEGALLAPODAS FELÜLVIZSGÁLATA 2009. január 25 1/25 MEGÁLLAPODÁS AZ EDF CSOPORT SZOCIÁLIS-TÁRSADALMI FELELİSSÉGVÁLLALÁSÁRA VONATKOZÓAN, amely létrejött : Az EDF,

Részletesebben

9. Spuri Balaton Szupermaraton

9. Spuri Balaton Szupermaraton 9. Spuri Balaton Szupermaraton 9. SPURI Balaton Szupermaraton idıpont, helyszín Idıpont: 2016. március 17-20. Rajt/Cél: Siófok, Hotel Magistern Rajt idıpontok és helyszínek napi bontásban 9. SPURI Balaton

Részletesebben

T E R M E L İ É S S Z O L G Á L T A T Ó Á G A Z A T O K I R O D Á J A

T E R M E L İ É S S Z O L G Á L T A T Ó Á G A Z A T O K I R O D Á J A T E R M E L İ É S S Z O L G Á L T A T Ó Á G A Z A T O K I R O D Á J A Ügyszám: Vj-51/2009. A Gazdasági Versenyhivatal a Nitrogénmővek Zrt. eljárás alá vont vállalkozás ellen gazdasági erıfölénnyel való

Részletesebben

Programkiírás Gyır 2016. 05. 21.

Programkiírás Gyır 2016. 05. 21. Gyır/Aranypart Programkiírás Gyır 2016. 05. 21. Felelıs rendezı: Nagy Sportágválasztó Szervezı Iroda Alapító és jogtulajdonos: Magyar Olimpiai Bizottság Minısítés: Kiemelt sportrendezvény Idıpont: 2016.

Részletesebben

Rendszerváltásunk mérlege. Hazánk felzárkózási esélyei és a stratégiai gondolkodás meghonosítása a társadalom- és gazdaságpolitika formálásában

Rendszerváltásunk mérlege. Hazánk felzárkózási esélyei és a stratégiai gondolkodás meghonosítása a társadalom- és gazdaságpolitika formálásában ECOSTAT és a 135 éves Népszava jubileumi Konferenciája: Lehetséges felzárkózási pályák Magyarországon Stratégiai forgatókönyvek 2008-2020 Budapest, 2008. november 27. Rendszerváltásunk mérlege. Hazánk

Részletesebben

CSATLAKOZÁSUNK AZ EURÓPAI UNIÓHOZ - A MAGYAR MEZİGAZDASÁG ÉS A JÁSZSÁG A LEHETİSÉGEI

CSATLAKOZÁSUNK AZ EURÓPAI UNIÓHOZ - A MAGYAR MEZİGAZDASÁG ÉS A JÁSZSÁG A LEHETİSÉGEI Kis Zoltán CSATLAKOZÁSUNK AZ EURÓPAI UNIÓHOZ - A MAGYAR MEZİGAZDASÁG ÉS A JÁSZSÁG A LEHETİSÉGEI Az ezredforduló felé közeledve egyre reálisabbnak és kézzelfoghatóbbnak tőnik Magyarország csatlakozása a

Részletesebben

Hajókázna-e ma Vedres István a Tiszán? dr. Rigó Mihály okl. erdımérnök okl. építımérnök

Hajókázna-e ma Vedres István a Tiszán? dr. Rigó Mihály okl. erdımérnök okl. építımérnök Hajókázna-e ma Vedres István a Tiszán? dr. Rigó Mihály okl. erdımérnök okl. építımérnök A cím magyarázata Vedres István (1765-1830.) kinek az idén ünnepeljük születése 250., halála 185. évfordulóját, aki

Részletesebben

V E R S E N Y T A N Á C S

V E R S E N Y T A N Á C S V E R S E N Y T A N Á C S Vj-134/2006/060. A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa a Faludi Wolf Theiss Ügyvédi Iroda (ügyintézı ügyvéd: dr. K. L.) által képviselt E.ON Észak-Dunántúli Áramhálózati Zrt.

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. Salgótarján Megyei Jogú Város 2008. évi költségvetésének háromnegyed éves teljesítésérıl

TÁJÉKOZTATÓ. Salgótarján Megyei Jogú Város 2008. évi költségvetésének háromnegyed éves teljesítésérıl TÁJÉKOZTATÓ Salgótarján Megyei Jogú Város 2008. évi költségvetésének háromnegyed éves teljesítésérıl Salgótarján, 2008. november 11. Elıterjesztı: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS DHK Hátralékkezelı és Pénzügyi Szolgáltató Zrt. AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS Üzleti intelligencia (BI) alkalmazás fejlesztése és bevezetése tárgyú, Kbt. 121. (1) bekezdés b) pontja szerinti nemzeti közbeszerzési

Részletesebben

Állampolgári Tanácskozás a bevándorlók integrációjáról

Állampolgári Tanácskozás a bevándorlók integrációjáról Állampolgári Tanácskozás a bevándorlók integrációjáról ÖSSZEFOGLALÓ TANULMÁNY Készítették: Göncz Borbála Király Gábor Klenner Zoltán Lengyel György Melegh Attila Tóth Lilla Várnagy Réka Vépy-Schlemmer

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntıbizottság (a továbbiakban: Döntıbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T - ot.

A Közbeszerzési Döntıbizottság (a továbbiakban: Döntıbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T - ot. Ikt.sz.: D.100/14/2012. KÖZBESZERZÉSI HATÓSÁG KÖZBESZERZÉSI DÖNTİBIZOTTSÁG 1026 Budapest, Riadó u. 5. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/882-8594, fax: 06-1/882-8593 E-mail: dontobizottsag@kt.hu A Közbeszerzési

Részletesebben

T/2691. számú. törvényjavaslat

T/2691. számú. törvényjavaslat A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA T/2691. számú törvényjavaslat az egyrészrıl az Európai Közösségek és tagállamai, másrészrıl a Kirgiz Köztársaság közötti partnerség létrehozásáról szóló Partnerségi és Együttmőködési

Részletesebben

257/2007. (X. 4.) Korm. rendelet

257/2007. (X. 4.) Korm. rendelet 257/2007. (X. 4.) Korm. rendelet a közbeszerzési eljárásokban elektronikusan gyakorolható eljárási cselekmények szabályairól, valamint az elektronikus árlejtés alkalmazásáról A közbeszerzésekrıl szóló

Részletesebben

A tüzelés módjának befolyása abban áll, hogy minél több tüzelıanyagot égetünk el egy és ugyanazon rostélyon ugyanazon idı alatt, annál tökéletlenebb

A tüzelés módjának befolyása abban áll, hogy minél több tüzelıanyagot égetünk el egy és ugyanazon rostélyon ugyanazon idı alatt, annál tökéletlenebb A tüzelıanyag megválasztásáról gazdasági locomobilok számára. Gazdáink sokszor emlegetett jelenlegi kedvezıtlen helyzetének tudvalevıleg a föoka abban rejlik, hogy a mienknél kedvezıbb viszonyok között

Részletesebben

Szabó György az MTA doktora MTA Mőszaki Fizikai és Anyagtudományi Kutatóintézet szabo@mfa.kfki.hu

Szabó György az MTA doktora MTA Mőszaki Fizikai és Anyagtudományi Kutatóintézet szabo@mfa.kfki.hu Az együttmőködés természete Szabó György az MTA doktora MTA Mőszaki Fizikai és Anyagtudományi Kutatóintézet szabo@mfa.kfki.hu Az együttmőködés színe és fonákja Az együttmőködés átszövi életünket. Olyan

Részletesebben

Épületgépészeti tervdokumentáció /Anyagkiírás készítés

Épületgépészeti tervdokumentáció /Anyagkiírás készítés Illés Csaba Épületgépészeti tervdokumentáció /Anyagkiírás készítés A követelménymodul megnevezése: Épületgépészeti alapfeladatok A követelménymodul száma: 0109-06 A tartalomelem azonosító száma és célcsoportja:

Részletesebben

Frey Mária. Szintetizáló tanulmány. (Önkormányzati felméréssel kiegészített változat)

Frey Mária. Szintetizáló tanulmány. (Önkormányzati felméréssel kiegészített változat) Frey Mária Aktív munkaerı-piaci politikák komplex értékelése a 2004-2009. közötti idıszakban Szintetizáló tanulmány (Önkormányzati felméréssel kiegészített változat) Készült a Foglalkoztatási és Szociális

Részletesebben

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ. Készítette: Takács Szilvia Mátyás Tibor Attila

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ. Készítette: Takács Szilvia Mátyás Tibor Attila Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Készítette: Takács Szilvia Mátyás Tibor Attila TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETİ... 1 2. A 2007. I. FÉLÉVI MONITORING VIZSGÁLAT ÖSSZEFOGLALÓ ADATAI... 1 3. A MONITORING

Részletesebben

3. számú melléklet. Tanár szakos hallgatók gyakorlati képzése

3. számú melléklet. Tanár szakos hallgatók gyakorlati képzése 3. számú melléklet Tanár szakos hallgatók gyakorlati képzése A 2006/2007. tanévben 39+3 (igh. szakvezetı) gyakorló iskolai és 53 önkormányzati iskolai szakvezetı irányította 553 nappali, 247 diplomás levelezı

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! Fıvárosi Ítélıtábla 2. Kf. 27. 441/2010/5. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! A Fıvárosi Ítélıtábla a dr. E. M. vezetı jogtanácsos által képviselt Telenor Magyarország Zrt. (korábbi neve: Pannon GSM Távközlési

Részletesebben

TÉZISEK az erıszakba torkolló tüntetések kezelésérıl

TÉZISEK az erıszakba torkolló tüntetések kezelésérıl TÉZISEK az erıszakba torkolló tüntetések kezelésérıl A közelmúltban a gyülekezési jog gyakorlása körében olyan tüntetésekre került sor, amelyek egyeseket erıszakos cselekmények elkövetésére késztettek.

Részletesebben

KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZİDÉS

KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZİDÉS KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZİDÉS amely létrejött egyrészrıl másrészrıl Budapest Fıváros XIII. kerületi Önkormányzat (képviseli: dr. Tóth József polgármester, székhely: 1139 Budapest, Béke tér 1., adószám: 15513003-2-41,.KSH

Részletesebben

Gyepgazdálkodás. Sáringer-Kenyeres Tamás

Gyepgazdálkodás. Sáringer-Kenyeres Tamás Gyepgazdálkodás Sáringer-Kenyeres Tamás Bevezetés A telepítés (felújítás) elıkészítése táblásítás. A táblák méreteit a természetes határok, a hasznosítási, továbbá az üzemelési igények figyelembevételével

Részletesebben

MIT FIZET A RÉVÉSZ? Bizalmas! Készítette: Dr. Nagy Miklós, ügyvezetı igazgató. 2008. május. Budapesti Vállalkozásfejlesztési Központ

MIT FIZET A RÉVÉSZ? Bizalmas! Készítette: Dr. Nagy Miklós, ügyvezetı igazgató. 2008. május. Budapesti Vállalkozásfejlesztési Központ Budapesti Vállalkozásfejlesztési Központ MIT FIZET A RÉVÉSZ? Bizalmas! Készítette: Dr. Nagy Miklós, ügyvezetı igazgató 2008. május 1072 Budapest VII., Rákóczi út 18. Levélcím: 1364 Budapest 4. Pf. 226.

Részletesebben

Csemı Község Önkormányzata Képviselıtestületének. 9/2007. (XI. 05.) rendelete. Csemı Község Önkormányzatának Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról

Csemı Község Önkormányzata Képviselıtestületének. 9/2007. (XI. 05.) rendelete. Csemı Község Önkormányzatának Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról Csemı Község Önkormányzata Képviselıtestületének 9/2007. (XI. 05.) rendelete Csemı Község Önkormányzatának Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról A Magyar Köztársaság Országgyőlése a többpártrendszerő jogállam,

Részletesebben

Mystery Express. magyar nyelvő, kép nélküli szabályösszefoglaló készítette: Raud

Mystery Express. magyar nyelvő, kép nélküli szabályösszefoglaló készítette: Raud 1 Mystery Express magyar nyelvő, kép nélküli szabályösszefoglaló készítette: Raud Utolsó balszerencsés kalandodat követıen pihenésre vágysz, és úgy határozol, a legendás Orient Express extravagáns luxuskörnyezetével

Részletesebben

KREATIVITÁS ÉS INNOVÁCIÓ LEGJOBB GYAKORLATOK

KREATIVITÁS ÉS INNOVÁCIÓ LEGJOBB GYAKORLATOK KREATIVITÁS ÉS INNOVÁCIÓ LEGJOBB GYAKORLATOK Innovációs Kompetencia Kisokos A kiadvány a Kutatás-fejlesztési Pályázati és Kutatáshasznosítási Iroda támogatásával jött létre INNONET Innovációs és Technológiai

Részletesebben

PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR REGIONÁLIS POLITIKA ÉS GAZDASÁGTAN DOKTORI ISKOLA

PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR REGIONÁLIS POLITIKA ÉS GAZDASÁGTAN DOKTORI ISKOLA PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR REGIONÁLIS POLITIKA ÉS GAZDASÁGTAN DOKTORI ISKOLA Iskolavezetı: Dr. Buday-Sántha Attila A TERÜLETI TURIZMUSFEJLESZTÉS LEHETİSÉGEI A SZÉKELYFÖLDÖN A doktori

Részletesebben

1. oldal, összesen: 30. 2007. évi CXVII. törvény. a foglalkoztatói nyugdíjról és intézményeirıl

1. oldal, összesen: 30. 2007. évi CXVII. törvény. a foglalkoztatói nyugdíjról és intézményeirıl 1. oldal, összesen: 30 A jogszabály mai napon hatályos állapota 2007. évi CXVII. törvény a foglalkoztatói nyugdíjról és intézményeirıl Az Országgyőlés a foglalkoztatók nyugdíjcélú megtakarítások terén

Részletesebben

Az irodalomtanítás, a teniszlabda és a gyufaszálak Kooperatív technikák a magyartanításban

Az irodalomtanítás, a teniszlabda és a gyufaszálak Kooperatív technikák a magyartanításban Az irodalomtanítás, a teniszlabda és a gyufaszálak Kooperatív technikák a magyartanításban Herold Eszter Dr. Hetényi Géza Humán Szakközépiskola Budapest 2009-01-12 1. ISMERETBİVÍTİ ÓRA BALASSI BÁLINT MUNKÁSSÁGÁRÓL

Részletesebben

ULTRAFUTÓK MAGYARORSZÁGI SZÖVETSÉGE VERSENYSZABÁLYZAT

ULTRAFUTÓK MAGYARORSZÁGI SZÖVETSÉGE VERSENYSZABÁLYZAT ULTRAFUTÓK MAGYARORSZÁGI SZÖVETSÉGE VERSENYSZABÁLYZAT 2007 Az Ultrafutók Magyarországi Szövetsége (a továbbiakban: Szövetség) a Magyar Atlétikai Szövetség (a továbbiakban: MASZ) Alapszabályának 43. (4)

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó Körösladány Város 2010 évi közbiztonsági helyzetérıl

B E S Z Á M O L Ó Körösladány Város 2010 évi közbiztonsági helyzetérıl Száma: 04070/565-26/2011. ált. R E N D İ R K A P I T Á N Y S Á G S Z E G H A L O M 5520, Szeghalom Kossuth tér 1., PF:3 tel/fax: +36/66/371-555 Jóváhagyom: Szalai Zoltán r. alezredes kapitányságvezetı

Részletesebben

Szakdolgozat. Pongor Gábor

Szakdolgozat. Pongor Gábor Szakdolgozat Pongor Gábor Debrecen 2009 Debreceni Egyetem Informatikai Kar Egy kétszemélyes játék számítógépes megvalósítása Témavezetı: Mecsei Zoltán Egyetemi tanársegéd Készítette: Pongor Gábor Programozó

Részletesebben

Újpest a régi - exkluzív interjú Derce Tamás polgármesterrel A legfontosabbat, az illúziókat is elvették

Újpest a régi - exkluzív interjú Derce Tamás polgármesterrel A legfontosabbat, az illúziókat is elvették Újpest a régi - exkluzív interjú Derce Tamás polgármesterrel A legfontosabbat, az illúziókat is elvették 2007.11.12. Hírextra Constantinovits Milán Újpesten zajlik az élet. Épül az M0-s körgyőrő, és megindult

Részletesebben

Egy kollégista lány gondolata

Egy kollégista lány gondolata Egy kollégista lány gondolata bíztatni a gyengét s még bátrabb tettre bírni az erıset, de nem mások ellen, bajszítóként, hanem mindig testvérként, másokért. Kiss József: Kós Károlyhoz A vidéki általános

Részletesebben