ÁGYÚVÉDŐMŰVEK A 16. SZÁZAD ELSŐ FELÉNEK ERŐDÍTMÉNYÉPÍTÉSZETÉBEN Tévhitek, kérdések, kutatási feladatok

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ÁGYÚVÉDŐMŰVEK A 16. SZÁZAD ELSŐ FELÉNEK ERŐDÍTMÉNYÉPÍTÉSZETÉBEN Tévhitek, kérdések, kutatási feladatok"

Átírás

1 08_Feld_Istvan_27.qxd :07 Page 175 STUDIA AGRIENSIA 27, 2008 Feld István ÁGYÚVÉDŐMŰVEK A 16. SZÁZAD ELSŐ FELÉNEK ERŐDÍTMÉNYÉPÍTÉSZETÉBEN Tévhitek, kérdések, kutatási feladatok Egy, az életpályákkal és a társadalmi mobilitással foglalkozó végvári konferencián kézenfekvő lenne, hogy a törökellenes harcok időszakának építészeti hagyatékát vizsgáló kutató a kor erődítései tervezőinek pályafutását, eredetét, működésük színterét tekintse át. Ez számos esetben így elsősorban az Itáliából a magyarországi hadszíntérre érkezett hadmérnökök vonatkozásában méltó feladat is lenne, mint erre Ottavio Baldigara munkásságának feldolgozásával néhány éve Domokos György kiváló példát is mutatott 1. A hazai szakirodalmat olvasva azonban úgy tűnik, hogy a kutatás mintha elfelejtkezne arról, hogy a bástyákkal jellemezhető ún. olasz rendszerű várépítészet mellett itt a magam részéről inkább erődépítészetről szólnék, sőt, inkább azt megelőzően, főként a 16. század első felében is alkalmaztak hazánkban a tűzfegyverek elterjedésének hatására különböző ágyúvédműveket, melyek azonban nem annyira a korabeli szóhasználat 2, hanem inkább a mai szakterminológia szerint aligha sorolhatóak a bástyák kategóriájába. Sajnos, ezek építői név szerint szinte (még?) teljesen ismeretlenek előttünk 3, ahogy 1 Domokos György: Ottavio Baldigara. Egy itáliai várfundáló mester Magyarországon. Budapest, A bástya megnevezés alatt a forrásokban számos esetben középkori tornyokkal találkozunk. Sajnos, a terminológia kérdéskörének beható elemzésével még adós úgy az európai, mint a magyar vártörténeti kutatás! 3 A kevés, név szerint is azonosítható korai várépítőmester közé tartozik a Perényiek szolgálatában működött Alexander Vedani, akit azonban nem annyira közvetlen források, hanem egy évi kiváltságlevél, további főként saját, évi kérvénye alapján tart a kutatók egy része véleményem szerint nem teljesen megalapozottan, sokkal inkább a hiányos 175

2 08_Feld_Istvan_27.qxd :07 Page 176 az egyes védőműtípusok elterjedésének folyamatát, alkalmazásuk közelebbi időpontját sem tárta fel eléggé építészet- és hadtörténeti kutatásunk. Mivel az épületrégészeti kutatások mellett fontos eredmények várhatóak a levéltári források felderítésétől is, talán nem érdektelen a következőkben röviden összefoglalni mindazt, amit ebben a vonatkozásban ma tudunk vagy inkább tudni vélünk! Pataki Vidor, a 16. század magyarországi várépítésének első, kifejezetten történeti szempontú összefoglalója 1932-ben még azt állapította meg, hogy Az közti magyarországi várépítésre adatot nem találtunk 4, s az azt követő, 1556-ig, az Udvari Haditanács létrejöttéig terjedő időszakot is csak a szükségépítkezés vagy a hevenyészett építések kora megnevezéssel illette 5, amikor rögtönzött munkával s elsősorban fából-földből emelt védőművekkel igyekeztek volna védhetővé tenni a 16. századi értelemben erősségnek aligha tekinthető középkori várakat, megfogalmazása szerint: családi lovagkastélyokat 6 A kora újkor hazai erődítéseinek további kutatását alapvetően meghatározó munkájában azonban Pataki nem maguknak az építményeknek az elemzésére, hanem kizárólag korának szakirodalmára és levéltári forrásokra, s azon belül is elsősorban a kamarai iratokra és a Kriegsarchív aktáira támaszkodott 7 s csupán röviden utalt arra, hogy a fentiekkel ellentétes megállapítások szerinte a magánlevéltárak eddigi publikációi alapján sem fogalmazhatók meg. 8 Nem kívánva kisebbíteni a Bécsben kiterjedt kutatásokat először folytató jeles történész érdemeit, utalnunk kell azonban arra, hogy ekkor már jelentős közlemények álltak rendelkezésre többek között Perényi Péter 1534 és 1541 között folytatott kiterjedt sárospataki erődítés-építkezéseiről. 9 forrás.adottságok kényszerétől vezettetve Perényi Péter 1537 és 1541 között kiépített sárospataki rezidenciája (fő? egyetlen?) mesterének. Lásd erre legutóbb: Détshy Mihály: Sárospatak vára. Sárospatak, , ugyanitt a további pataki mesterekre vonatkozó adatokkal. Említi Vedani működését Domokos, is, ugyan tévesen a család másik ága kapcsán feltűnő Nicolo da Milanóval együtt. 4 Pataki Vidor: A XVI. századi várépítés Magyarországon. In: Bécsi Magyar Történeti Intézet Évkönyve I. (1932) Klny Pataki, Pataki, Pataki munkásságának kritikai értékelése: Domokos, skk., ugyanitt kortársa, Leone Andrea Maggiorotti műveinek áttekintése is, mely utóbbi most nem képezi munkánk tárgyát. 8 Pataki, Igy főként kiemelendő Divald Kornél: A sárospataki vár. Klny. a Magyar Mérnök és Építészegylet Közleményéből, 1902., mely még akkor is jelentős munka, ha a pataki erősség magját képező Vörös-torony korhatározását tévesen adja meg. 176

3 08_Feld_Istvan_27.qxd :07 Page 177 Mindenesetre a magyarországi tudományos várkutatás megalapítója, az építész végzettségű Gerő László, 1955-ben napvilágot látott, az európai várépítészet fejlődésének széles ívű tablóját is nyújtó összefoglaló igényű munkájában ugyancsak az olaszbástyás várakat tekintette a hazai hadiépítészet nagy fordulatának. Igaz, az általa kidolgozott hazánkban ugyan máig használatos, de a nemzetközi kutatás által lényegében figyelmen kívül hagyott 10 tipológiai rendszer külsőtornyos vár kategóriáján belül tárgyalta az általunk az alábbiakban bemutatandó barbakánokat, de külön alfejezetet szentelt a rondelláknak és az ágyútornyoknak is. Egy átfogó, a tűzfegyverek alkalmazásának kérdéseit előtérbe állító vár(erőd)építészeti elemzésre azonban nem vállalkozott. Ez adódott forrásbázisának bizonytalanságaiból is jellemző, hogy az általa helyreállított budai Nagyrondella építését ő még Zsigmond uralkodása végére, legkésőbb Mátyás idejére helyezte. 11 Következő, 1968-ban megjelent könyvében azonban már továbbfejlesztette tipológiáját, itt már ágyú előtti és ágyú utáni korszak tűnik fel, az utóbbi időben első kategóriáját képeznék az ágyútornyos várak, míg a rondellák besoroltatnak a bástyás várak közé. Egy szisztematikus elemzéssel azonban itt sem találkozunk, ami részben abból is adódott, hogy a kiváló szakember általában korábbi munkáiból állította össze újabb összefoglalásait, sokszor egész fejezeteket változatlanul emelve át következő könyvébe. 12 Vonatkozik ez utóbbi eljárás az általa szerkesztett, 1975-ben kiadott Várépítészetünk című kötet bevezető tanulmányára is 13. Ugyanakkor hangsúlyoznunk kell, hogy maga Gerő saját tipológiai rendszerét sohasem értelmezte olyan mereven, mint számos követője, kik sokszor nem annyira a valóságnak és a forrásoknak, hanem a feltételezett fejlődési rendszernek hittek s épp ő volt az, aki az utóbb említett kötetben lehetővé tette az e tipológia meghaladását előkészítő számos történeti-régészeti közlemény közzétételét. Ezek többsége ugyan nem az általunk most vizsgált korszakkal foglalkozott, miközben maga a kötet számos, a 16. század első felében is átépített hazai várról tartalmazott beszámolót az egyes kutatók régészek, művészettörténészek, építészek tollából, s már csak azért is várépítészetünk fontos kézikönyvének számít még ma is, mivel újabb azóta sem született. 10 Gerő rendszerére lásd: Feld István: A 13. századi várak az eddigi kutatásokban. In: Castrum Bene Gyöngyös, Gerő László: Magyarországi várépítészet. Budapest, Gerő László: Magyar várak. Budapest, , Gerő László (szerk.): Várépítészetünk. Budapest,

4 08_Feld_Istvan_27.qxd :07 Page 178 Talán részben ez utóbbi ténnyel is magyarázható, hogy a szintén műszaki végzettségű sőt, Gerővel szemben sokkal inkább kifejezetten műszaki szemléletű Winkler Gusztáv 2004-ben egy, kifejezetten a századi erődépítészetet tárgyaló, átfogó igényű munka megalkotására vállalkozott 14. Munkája kiindulópontja egy, a külföldi erődítések vizsgálata alapján általa kidolgozott ún. referenciarendszer volt, s ehhez viszonyítva, ezzel összevetve végezte el a hazai erősségek és erősségelemek korhatározását. Feltételezte ugyanis, hogy a században nagyon szoros kapcsolat volt az itáliai és német élvonalbeli hadmérnökök és Magyarország között 15. Tehát a többé-kevésbé ismert olasz és német emlékek alapján kísérelte meg korhoz kötni a tűzfegyverek korának magyarországi oldalazó védműveit, így megfogalmazásait idézve az ún. ágyús tornyokat, rondellákat, ágyútornyokat, s természetesen a bástyákat is. Ezen eljárásának jogosságát azzal a meglepő kijelentéssel kívánta támasztani, miszerint véleménye szerint évvel korábbi alapelveket hadi építmények esetében senki sem gondolhatott ki a szabotázs megalapozott vádjának elkerülésével azaz meg volt arról győződve, hogy az Itáliában vagy a német tartományokban feltűnő hadiépítészeti újítások szinte azonnal megjelentek hazánkban is, továbbá azzal sem számolt, hogy egyes idejétmúlt elemeket még jóval később is alkalmaztak volna. Természetesen érzékelte, hogy mindez aligha támasztható alá írott forrásokkal el is ismerte: elképzelhető, hogy eredményeink nem mindig fedik a történészek adatait 16, s ebben nem is tévedett. Csak egy példát említve: a soproni városerődítés nagyrondellájának évi építése ugyan írott forrásokkal is adatolt 17, ő mégis úgy véli, ilyen nem épülhetett az 1500-as évek második fele után 18. Winkler itt csak röviden összefoglalt módszertani alapokra épülő eljárásából érthetően számos erődítés indokolatlan korai datálása következett, továbbá több olyan, az eddigi kutatások eredményeihez képest meglepőnek tekinthető megállapítás, miszerint a hazai 15. századi erődítésépítkezés fejlettsége megfelelt volna az európai átlagnak 19. A déli határnál csupán négy 14 Winkler Gusztáv: Reneszánsz erődépítészet Magyarországon. Mérnöki szemmel. Segédkönyvek a hadtörténet tanulmányozásához V. Budapest, Winkler, Winkler, Holl Imre: Sopron városfalai egy kutatási téma fejezetei. In: Gondolják, látják az várnak nagy voltát. Tanulmányok a 80 éves Nováki Gyula tiszteletére. Budapest, Winkler, Winkler,

5 08_Feld_Istvan_27.qxd :07 Page 179 erősséget talált (Szabács, Nándorfehérvár, Galambóc, Szörény) gyakorlatilag az ország természetes határain kívül ezért azt a meggyőződését fogalmazta meg, miszerint az ottani rendszer nem végvárrendszer, hanem egy támadó célú, utánpótlást biztosító rendszer volt, hadászati mélység nélkül. 20 Bár természetesen számos figyelemre méltó megállapítás is olvasható Winkler munkájában 21 így fontosak az egyes erődítéstípusok általa megrajzolt sémái is a történeti adatok mérnöki szemmel történő szabad kezelése, a régészet eredményeinek teljes figyelmen kívül hagyása nem eredményezhetett megbízható megállapításokat. Mivel a munkában jegyzetek nem találhatóak, csupán egy rövid bibliográfia, közelebbről nem is tudhatjuk meg, mire alapozza a szerző sokszor igen különös fejtegetéseit. Tény azonban, hogy megállapításai fejlett, európai szintű várépítészet a Mohács körüli Magyarországon mintegy ellenpontját alkotják Pataki Vidor előbb idézett álláspontjának ő, mint láttuk, érdemleges erődítésépítészettel nem is számolt e korban! A vázlatos kutatástörténeti áttekintés alapján mindenesetre megállapíthatjuk, hogy jelenleg még korántsem rajzolhatunk megbízható képet a Mohács előtti és a csatavesztést közvetlenül követő évtizedek hazai erődítésépítészetéről, arról tehát, hogy a tűzfegyverek növekvő jelentősége mikor, miképp befolyásolta a régebbi várak átalakítását vagy épp új erősségek emelését. De nem jobb a helyzet az itt most nem vizsgálandó 15. század vonatkozásában sem jellemző, semmi közelebbit nem tudunk arról, hol dolgozott, mit épített az 1460-as években Mátyás szolgálatában Aristotele Fioravante bolognai hadmérnök vagy épp Paschoe Michelievich, Dubrovnik kikötőjének tervezője. 22 Célirányos főleg a Mohács utáni időszakot illető történeti forrásfeltárások és kiterjedtebb régészeti kutatások hiányában most így csupán néhány kérdés megfogalmazására vállalkozhatunk, továbbá arra, hogy a teljesség igénye nélkül bemutassunk néhány olyan erődítés-formát, melyek alkalmazásának pontos időhatárai ugyan még korántsem ismertek, de amelyek talán mindenki számára meggyőzően bizonyítják, hogy a 16. század első fele hadiépítészete sokkal színesebb volt, mint azt közel 80 éve Pataki Vidor feltételezte. 20 Winkler, Így az ágyútornyok feltűnő kedveltsége a hegyes Felvidéken: Winkler, Természetesen elsősorban a déli végvárvonalra gondol a kutatás: Balogh Jolán: Mátyás király és a művészet. Budapest,

6 08_Feld_Istvan_27.qxd :07 Page 180 Először a barbakánról, az általában korábbi eredetű várkapuk előtt alkalmazott, köríves alaprajzú elővédőművekről kell említést tennünk, melyek átfogó értékelésére sőt, egyáltalában az emlékek összegyűjtésére még nem került sor. Többségük természetesen nem tekinthető kifejezett ágyúvédműnek, mivel általában csak kisebb-nagyobb szakállas puskák elhelyezésére voltak alkalmasak, sok esetben azonban nem lehet pontosan elkülöníteni őket az ismertetendő további védőművektől. Mai ismereteink szerint elsősorban a városok kapuinak védelmére szolgáltak, talán már a 15. század utolsó harmadától 23, de főpapi-főúri várak bejáratai védelmére is gyakran al- 1. kép. A barbakán sémája (Myskovszky Viktor rajza a bártfai városerődítés nyomán) 23 Különösen jól ismerjük Bártfa barbakánjait, Myskovszky Viktor tanulmányunkban közölt ideálrekonstrukciója is bártfai előképek alapján készült. Lásd: Bardejov. Meststká pamiatková rezervaciá. Bratislava, 1999., továbbá Székesfehérvár vonatkozásában: Siklósi Gyula: Die mittelaterlichen Wehranlagen, Burg- und Stadtmauen von Székesfehérvár. Budapest, 1999., különösen , ahol azonban jellemző módon a kutatási helyzetre a Palotai kapu rondellájáról esik szó! 180

7 08_Feld_Istvan_27.qxd :07 Page 181 kalmazták őket. Talán még Mohács előtt, között épülhetett meg egy időben a reneszánsz részleteket is felmutató késő gótikus kápolnával a siklósi vár 19. századi átépítésben ránk maradt kapuvédőműve 24. A térben közeli pécsi püspökvár jellegzetes kulcslyuklőréses barbakánját ugyanakkor újabban már az 1530-as évekre keltezik 25. Nagyvázsony vára kapuelővédműve esetében nincs meg az erre az építészeti megoldásra jellemző klasszikus összekötő nyaktag, kérdéses tehát, hogy besorolható-e a barbakánok 2. kép. A siklósi vár légifelvétele. Balra lent a 19. században átépített barbakán (www.civertan.hu) 24 A várra vonatkozó adatok legújabb összefoglalása: Bartos György Cabello, Juan: A Perényiek és a siklósi reneszánsz. In: Emlékkötet Szatmári György tiszteletére. Szerk. Fedeles Tamás. Budapest Pécs, , ahol a kutatók inkább ezen keltezés mellett foglalnak állást, míg újabban itt is felmerült egy 1540 körüli építés ötlete: Bodó Balázs: A pécsi barbakán. Adalékok a pécsi várkapuk történetéhez. In: Gondolják, látják az várnak nagy voltát. Tanulmányok a 80 éves Nováki Gyula tiszteletére. Budapest, A pécsi barbakánról újabban: Bodó,

8 08_Feld_Istvan_27.qxd :07 Page kép. A pécsi püspökvár délnyugati barbakánja (a szerző felvétele) közé, s ha nem, akkor minek nevezzük? Korát mindenesetre a 16. század első felén belül még nem sikerült pontosabban meghatározni 26. Ezzel szemben egyértelműen Szapolyai János 1530-as évekbeli építkezéséhez köthető a korábban már említett (s tévesen majd egy évszázaddal korábbra keltezett) budai déli nagyrondella, melyet azonban a kapuval való kapcsolata miatt a kutatók egy része ugyancsak barbakánnak tart 27. Ekkor a budai városerődítés több más sarokpontján is került sor rondellák és további, a falak oldalazását is lehető védőművek emelésére. Ezekről azonban még nincsenek biztosabb ismereteink, hasonlóan Palota, bizonyára ugyancsak a 16. század első feléből származó, ma csupán Giulio Turco felméréséből ismert, s talán ásatásokkal még feltárható kerek illetve félkörös erődítményeihez. 28 A klasszikus rondella egy belül nyitott néha földfeltöltéssel ellátott általában alacsonyabb, félköríves, (ágyú)lőrésekkel rendelkező védőmű, melyet általában az erősségek veszélyeztetett sarokpontjain emeltek. Itáliában már a 15. században kedvelt volt, de alkalmazásának hazai kezdetei nem ismertek. Mindenesetre Tata északnyugati sarokerődítménye Winkler Gusztáv 26 Éri István: Nagyvázsony. Budapest, 1969., valamint újabban Buzás Gergely megjelenés előtt álló tanulmánya a Magyar Nemzeti Múzeum Reneszánsz látványtár címet viselő kiállítása katalógusában. 27 A kiterjedt újabb irodalomból: Végh András: Adatok a budai palota Zsigmond-kori kapuihoz. In: Castrum Bene 2/1990. Budapest, , Uő: A középkori várostól a török erődig. In: Budapest Régiségei XXXI. (1997) , Buzás Gergely: Gótika és kora reneszánsz. Magyar építészet 2. Budapest, Mindezekre: Feld István: A magyarországi építészet Szapolyai János korában. In: Tanulmányok Szapolyai Jánosról és a kora újkori Erdélyről. Studia Miskolcinensia 5. Miskolc, , 75., további irodalommal. 182

9 08_Feld_Istvan_27.qxd :07 Page kép. A budai várpalota rekonstruciós alaprajza 1540 körül. Alul a kaputoronnyal egybeépített déli nagyrondella (Szekér György rajza) 5. kép. A rondella sémája (Winkler Gusztáv rajza) 183

10 08_Feld_Istvan_27.qxd :07 Page kép. A tatai vár alaprajza, Giulio Turco felmérése. Jobbra lent a vár rondellája által javasolt közötti keltezése 29 minden alapot nélkülöz, valószínűleg csak között emelték, bár a pontosabb építési ideje még felderítetlen. 30 Diósgyőr jellegzetes íves falkoronájú rondellája a palotaépület északkeleti sarkán csak Balassa Zsigmond 1540-től adatolt itteni birtoklásához köthető. 31 Döbrönte látványos védőművének építéséről nincsenek adataink birtokosai, az Essegváriak 1580 körül halnak ki 32. Bujákon Báthori András minden bizonynyal 1551-ben emel egy hatalmas 7. kép. A döbröntei vár romjai, az előtérben balra a rondella (a szerző felvétele) 29 Winkler , Tatára összefoglalóan: B. Szatmári Sarolta: Tata. In: Várépítészetünk. Szerk.: Gerő László. Budapest, Czeglédy Ilona: A diósgyőri vár. Budapest, , ugyanitt az északnyugati sarkot is megerősítették egy szabálytalan ötszögű, már inkább bástyának (vagy ágyútoronynak?) nevezhető védőművel! Lásd még: Bessenyei József: Diósgyőr birtoklástörténete In: Miskolc története II. Miskolc, skk. 32 A vár eddigi kutatási eredményeinek összefoglalása: Kupovics Renáta: Döbrönte várának kutatása. In: Castrum 9. (2009/1.) sajtó alatt. 184

11 08_Feld_Istvan_27.qxd :07 Page 185 rondellát, melyben azonban még nem folyt régészeti kutatás 33. A rondellák tehát, úgy tűnik, különösen kedveltek voltak az es években alkalmazásuk azonban (mint erre Sopron esetében már utaltunk) még a 17. századba is belenyúlt. 8. kép. A bujáki vár alaprajza az északi nagy rondellával (KÖH tervtár) 9. kép. A soproni városerődítés 1631-ben emelt rondellája (a szerző felvétele) 33 Patay Pál: A bujáki vár. Műemlékeink. Budapest,

12 08_Feld_Istvan_27.qxd :07 Page 186 Fontos kérdés, milyen hadászati értékük lehetett ezeknek az általában a legveszélyeztetettebb pontokon egyedileg, tehát nem rendszerben alkalmazott ágyúvédőműveknek. Valószínű, hogy katonai értéküknél sokkal jelentősebb volt pszichológiai szerepük s ez vonatkozik a következőkben ismertetendő ágyútornyok többségére is 34. Rondellákat mindesetre ritkán építettek Winkler Gusztáv megfogalmazása szerint zárt tűzrendszerű, egységes tervezésű erődöknél 35, azaz szabályos rendszerben. Kérdés ezért, mennyire tükrözi az egykori valóságot a Pápa városát (egyébként fa-föld szerkezetű) rondellákkal ábrázoló, gyakran közölt ún. Houfnagel-féle metszet? 36 A rondellákhoz hasonlóan hosszú életű védőműnek tűnik nálunk az ágyútorony is, melynek pontosabb hazai kezdeteit még ugyancsak nem derítette még fel a kutatás. Ezek a kerek, íves vagy sok (általában öt) szögű alaprajzon 10. kép. Az ágyútorony sémája (Winkler Gusztáv rajza) 34 Lásd erre: Feld István: Késő reneszánsz és kora barokk. Magyar építészet 3. Budapest, , ugyanitt a rondella formát mutató, néhol azonban igen kicsiny fa-föld védművek értékeléséről. 35 Winkler Feld kép, továbbá Haris Andrea: A települések halmazától a városig. In: Tanulmányok Pápa város történetéből a kezdetektől 1970-ig. Pápa,

13 08_Feld_Istvan_27.qxd :07 Page kép. A trencséni (Trenčín) vár alaprajza az építési periódusokkal. Alul az ágyútorony (A) és az előretolt védőmű. (B) (Miroslav Plaček-Martin Bóna után) emelt erődítések általában a fő támadási iránynak megfelelően, a leginkább védendő szakaszon helyezkedtek el, belül zárt, többszintes, általában boltozott építmények voltak, melyekben nagyszámú löveget lehetett elhelyezni. Nagy hatósugarú, de ugyanakkor a támadóknak kiváló célpontot is jelentő építményeknek számítottak. Talán az egyik legkorábbi ide sorolható emlék Trencsén várában épült. Az U-alaprajzú Jeremiás-torony a jelentős Mohács előtti Szapolyai-rezidencia délkeleti, hegy felőli oldalának védelmét szolgáló falrendszer központi eleme volt. Ugyanakkor az eléje kinyúló, már a várárokban elhelyezkedő, háromnegyedköríves alaprajzú Malom-torony tényleges megnevezése, tipológiai besorolása is problematikus itt ugyanis egy speciális előretolt védőműről van szó, mely egyedülállónak tűnik a hazai várépítészetben. Sajnos, ma még nem dönthető el, hogy ezek az építmények a késő középkori főúri székhely védelmére épültek-e, vagy csak azt követően emeltette őket Ferdinánd vagy későbbi magánbirtokosai, hogy Katzianer 1528-ban ostrommal elfoglalta a várat 37. Az ismert régészeti források közzététele és a Mohács utáni birtokosok levéltári anyagának feldolgozása nélkül tehát aligha határozható meg e védőműrendszer hadtörténeti jelentősége. 37 A vár építéstörténetéről nem áll rendelkezésünkre modern építéstörténeti feldolgozás, lásd erre Feld, , továbbá legújabban: Miroslav Plaček Martin Bóna: Encyklopédia slovenských hradov. Bratislava, további irodalommal. 187

14 08_Feld_Istvan_27.qxd :07 Page kép. Az esztergomi vár délkeleti ágyútornya 1800 körül (Tolnai Gergely után) A hadiépítészeti terminológia bizonytalanságait jól jelzi az esztergomi vár kapuját oldalazó, erősen visszabontott állapotban ránk maradt kerek védőmű, melyet ma ugyan rondellának neveznek, de egy, korábbi formáját mutató ábrázolás szerint sokkal inkább ágyútoronynak tartható. Építése több más, ugyan gyakran még vitatott kronológiai helyzetű esztergomi védőműhöz hasonlóan valószínűleg 1540 körülre, azaz közvetlenül a török foglalás elé helyezhető, s Várdai Pál érsek építtetői tevékenységével hozható kapcsolatba. 38 Hasonlóan rondellának nevezi a köznyelv Gyula külső falgyűrűje délnyugati sarkát erősítő, két boltozatos szinttel rendelkező, de kétségkívül relatíve alacsony ágyútornyát. Itt elvileg nem zárható ki egy Mohács előtti építési idő sem, bár erre közvetlen adatokkal nem rendelkezünk. 39 Somoskő szinte már rendszert alkotó három, különböző méretű és formájú, de egyaránt kerek illetve íves alaprajzú ágyútornya ugyanakkor minden bizonnyal már Losonczi István 1550 körül építkezéseihez köthető 40. Mint említettük, ágyútornyok sokszögű alaprajzzal is épültek. Tokaj II. Rákóczi Ferenc által felrobbantatott s ásatásokkal csak újabban kutatott erősségében Winkler Gusztáv az ágyútornyok egy speciális formája, az itáliai 38 Tolnai Gergely: Az esztergomi vár erődítéstörténete. In: Az esztergomi Vármúzeum kőtárának katalógusa. Szerk. Buzás Gergely és Tolnai Gergely. Esztergom, Feld István: A gyulai vár a középkorban. In: A középkori Dél-Alföld és Szer. Szerk. Kollár Tibor. Szeged, még egy rondella és egy ágyútorony közötti átmenetnek minősítve az erődítményt! 40 A várra legutóbb: Feld István: Somoskő vára. In: Castrum. A Casatrum Bene Egyesület Hírlevele 1. (2005/1.) , valamint Plaček-Bóna

15 08_Feld_Istvan_27.qxd :07 Page kép. A gyulai vár délnyugati ágyútornya (Feld István Márton felvétele) 14. kép. A somoskői (Somoška) vár alaprajza az építési periódusokkal és a három, részben kazamafolyosókkal összekötött ágyútoronnyal (Miroslav Palček Martin Bóna után) 189

16 08_Feld_Istvan_27.qxd :07 Page 190 puntone típusát véli felfedezni 41. A jellegzetes ötszögű építmény pontosabb értékelése és ugyanígy korhatározása azonban további kutatások nélkül aligha lehetséges, a legújabb irodalomban is nagyrészt csak feltevések láttak napvilágot, s ez áll az erődítmény egészének építéstörténetére is. 42 Fülek várában 1554 előtt Bebek Ferenc több ilyen sokszögű védőművet is emeltetett 43. A közeli Salgó várát minden bizonnyal a Derencsényiek erődítették évi birtokszerzésük után meg egy hatalmas, méretét tekintve szinte a korai vármagot is felülmúló korábban olaszbástyának is tartott 15. kép. A tokaji vár 17. századi alaprajza az eddig feltárt részletek feltüntetésével. Jobbra az ötszögű ágyútorony (Makoldi Miklós után) 41 Winkler, , véleménye szerint 1470 és 1490 között épülhetett. 42 Makoldi Miklós: Tokaj vár a évi feltárások tükrében. In: Castrum. A Castrum Bene Egyesület Hírlevele 7. (2008/1.) A várra legutóbb: Plaček-Bóna

17 08_Feld_Istvan_27.qxd :07 Page 191 védőművel mint az évi ostroma során kiderült, nem sok sikerrel 44. Kérdés végül, hogy hová soroljuk Sümeg vára 1554-ben, Kövessy András püspök által emeltetett északnyugati sarokvédőművét ágyútoronyról vagy már bástyáról lehet-e itt szó? kép. A füleki vár délnyugati ágyútornya (A szerző felvétele) 44 A várról legutóbb, további irodalommal: Feld István: Salgó vára. In: Castrum. A Castrum Bene Egyesület Hírlevele 1. (2005/1.) Koppány Tibor Kozák Károly: A sümegi vár feltárása és helyreállítása ( ). In: Magyar Műemlékvédelem IV. Budapest,

18 08_Feld_Istvan_27.qxd :07 Page kép. A salgói vár 16. századi állapotának rekonstrukciós tömegvázlata, előtérben az ötszögű ágyútorony (Máthé Géza rajza) Az ágyútoronynak is tartható védőművek egyedi alkalmazására számos más példa hozható még fel 46, áttekintésünket azonban e védőmű kerek alaprajzú formájának kifejezetten rendszerben történő alkalmazásával kívánjuk zárni. Erre, tehát az ágyútornyoknak a védelmi rendszer egészét figyelembe vevő azaz többek között az összes várfal oldalazását lehetővé tevő kiépítésére két, viszonylag korai és méltatlanul kevéssé ismert példát ismerünk. Az augsburgi Fuggerek Vöröskő korábbi hegyivárát elbontva, annak helyén emeltek valószínűleg 1539 és 1541/42 között egy hatalmas, nyújtott téglalap alaprajzú, átalakított formájában ma is álló épületet négy hatalmas 46 Igy Árva Feld Pécsvárad Bodó Balázs: Reneszánsz építkezések a pécsváradi bencés apátságban. In: Emlékkötet Szatmári György tiszteletére. Szerk. Fedeles Tamás. Budapest Pécs vagy Regéc Simon Zoltán: A regéci vár eddigi kutatásának eredményei. In: Castrum. A Castrum Bene Egyesület Hírlevele 5. (2007/1.) , utóbbi esetben kör alaprajzú bástya megnevezéssel illetve az építményt. 192

19 08_Feld_Istvan_27.qxd :07 Page kép. A sümegi vár légifelvétele, balra az ún. Kövessy-bástya (www.civertan.hu) ágyútoronnyal a sarkain 47. A már Diósgyőr kapcsán említett Balassa Zsigmond pedig valamikor 1530 és 1546 között vetette körül az általa elfoglalt bozóki premontrei kolostort egy hasonló elrendezésű, ágyútornyos védővonallal. 48 E két erősség emelésének pontos körülményei a források feltáratlansága miatt még nem eléggé tisztázottak, az azonban aligha vitatható, hogy mindkét erődítés már valóban korszerű hadmérnöki elképzeléseket tükröz, s jelzi, hogy az olasz rendszerű hadiépítészet elterjedése előtt is figyelemre méltó védelmi építkezések zajlottak a Magyar Királyság területén. Jellemző azonban a Mohács utáni évtizedek a kettős királyválasztás kora belpolitikai viszonyaira, hogy mindkét utóbb említett erősség a magánföldesúri építkezés keretei között született meg, ahogy az itáliai hadiépítészet 47 A várra legutóbb: Plaček Bóna , továbbá: Feld, Feld

20 08_Feld_Istvan_27.qxd :07 Page 194 elemeinek alkalmazására is először Perényi Péter 1534 és 1541 között kiépített sárospataki rezidenciáján 49 s egyes vélemények szerint a Martinuzzi György által kezdetben még János király nevében 1539-től emelt Szamosújváron 50 került sor jóval az Udvari Haditanács megalakulása előtt. De ekkor még másutt is megfigyelhető az ötszögű bástyák egyedi, sőt az itáliai előképektől eltérő módosított, kapuelővédműként netán speciális barbakánként? való alkalmazása is. Ez utóbbiakra jó példa az egri Varkoch-kapubástya vagy a füzéri vár kaputornya előtt elhelyezkedő ötszögű, a vár kapuját magába foglaló védőmű mindkettő talán Alexander (Alessandro) Vedani, Perényi Péter részletesebben nem ismert életpályát befutott építőmesterének alkotása kép. A vöröskői (Cervený Kamen) vár pinceszintjének alaprajza a négy sarkán ágyútoronnyal (Miroslav Plaček-Martin Bóna után) 49 Legutóbb, további irodalommal: Nováki Gyula Sárközy Sebestyén Feld István: Borsod- Abaúj-Zemplén megyei várai az őskortól a kuruc korig. Budapest, P. Kovács Klára: A szamosújvári vár Martinuzzi-palotája. In: Kastélyok évszázadai, évszázadok kastélyai. Tanulmányok a 80 éves Koppány Tibor tiszteletére. Szerk. Feld István és Somorjay Selysette. Budapest, Minderre lásd: Feld, a kérdés részletesebb vizsgálata azonban már egy további, az olasz rendszerű erődépítészet egyes elemeinek elterjedését taglaló tanulmány feladata kell, hogy legyen. 194

21 08_Feld_Istvan_27.qxd :07 Page kép. A bozóki (Bozovík) volt premontrei prépostság ágyútornyos védőöve (www.civertan.hu) 195

Gyurkó János Árpád-kori templomok a Kárpát-medencében

Gyurkó János Árpád-kori templomok a Kárpát-medencében Gyurkó János Árpád-kori templomok a Kárpát-medencében Kopjafát állított 2000-ben, Somogyfajszon Gyurkó János emlékére a Somogyfajszi Természetvédelmi Szövetség és Suchmann Tamás Gyurkó János Árpád-kori

Részletesebben

a urbanisták, városvédõk, no meg a mûemlékvédõk

a urbanisták, városvédõk, no meg a mûemlékvédõk 2 Jegyzet ÖRÖKSÉG Jegyzet Jegyzet Jegyzet Jegyzet Jegyzet Jegyzet Jegyzet Jegyzet Jegyzet Jegyzet Jegyzet Jegyzet Jegyzet Jegyzet Jegyzet Jegyzet Jegyzet Jegyzet Jegyzet Jegyzet Jegyzet Jegyzet Jegyzet

Részletesebben

MAGYAR RÉGÉSZET AZ EZREDFORDULÓN

MAGYAR RÉGÉSZET AZ EZREDFORDULÓN MAGYAR RÉGÉSZET AZ EZREDFORDULÓN MAGYAR RÉGÉSZET AZ EZREDFORDULÓN Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma Teleki László Alapítvány Budapest, 2003 Hivatkozási forma: MRE Fõszerkesztõ: VISY ZSOLT Felelõs

Részletesebben

A RÓMAI KOR TÖRTÉNETI VÁZLATA

A RÓMAI KOR TÖRTÉNETI VÁZLATA VIII. A RÓMAI KOR A római kor történeti vázlata 205 A RÓMAI KOR TÖRTÉNETI VÁZLATA Fitz Jenõ A KUTATÁS JELLEGE A Dunántúl történetébe a Kr. u. 1. századtól az 5. századig terjedõ idõszakban az eddigi folyamatos

Részletesebben

Faragó Tamás Őri Péter (összeáll.) Az 1784 1787 évi népszámlálás II. Az Alföld, a Délvidék és a Dunántúl népességi adatai Budapest, 2008.

Faragó Tamás Őri Péter (összeáll.) Az 1784 1787 évi népszámlálás II. Az Alföld, a Délvidék és a Dunántúl népességi adatai Budapest, 2008. Faragó Tamás Őri Péter (összeáll.) Az 1784 1787 évi népszámlálás II. Az Alföld, a Délvidék és a Dunántúl népességi adatai Budapest, 2008 Tartalom I.Faragó Tamás: Az első népszámlálás fennmaradt forrásanyag

Részletesebben

Kalaznó 700 éves. (Internetes kiadás: DL-DF 5.1. 2009. Az oklevél száma: DL 86 922.

Kalaznó 700 éves. (Internetes kiadás: DL-DF 5.1. 2009. Az oklevél száma: DL 86 922. Kalaznó 700 éves Csak törpe nép felejthet ős nagyságot, Csak elfajult kor hős elődöket A lelkes eljár ősei sírlakáshoz S gyujt régi fénynél uj szövetnéket. S ha a jelennek halványul sugára, A régi fény

Részletesebben

Komáromi László A BIZÁNCI HATÁS KÉRDÉSE A KÖZÉPKORI MAGYAR JOGBAN ÉS A MAGYARORSZÁGI EGYHÁZJOGBAN Doktori értekezés Budapest, 2007 Témavezető: Prof. Dr. Zlinszky János Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog-

Részletesebben

A MAGYAROK TÜRK MEGNEVEZÉSE BÍBORBANSZÜLETETT KONSTANTINOS DE ADMINISTRANDO IMPERIO CÍMÛ MUNKÁJÁBAN

A MAGYAROK TÜRK MEGNEVEZÉSE BÍBORBANSZÜLETETT KONSTANTINOS DE ADMINISTRANDO IMPERIO CÍMÛ MUNKÁJÁBAN Takacs_Zoltan.qxd 2005.02.16. 17:34 Page 2 SAVARIA A VAS MEGYEI MÚZEUMOK ÉRTESÍTÕJE 28 SZOMBATHELY, 2004 pp. 317 333 A MAGYAROK TÜRK MEGNEVEZÉSE BÍBORBANSZÜLETETT KONSTANTINOS DE ADMINISTRANDO IMPERIO

Részletesebben

VALLÁSTUDOMÁNYI TANULMÁNYOK

VALLÁSTUDOMÁNYI TANULMÁNYOK VALLÁSTUDOMÁNYI TANULMÁNYOK 4 Voigt Vilmos A MAGYAR ŐSVALLÁSKUTATÁS KÉRDÉSEI Budapest 2003 1 2 A Vallástudományi Tanulmányok ez alkalommal új típusú feladatot vállal a hazai vallástörténeti és kutatástörténeti

Részletesebben

A kínai neveléstörténet hazai bemutatása a reformkortól a 20. század elejéig

A kínai neveléstörténet hazai bemutatása a reformkortól a 20. század elejéig Iskolakultúra, 25. évfolyam, 2015/5 6. szám DOI: 10.17543/ISKKULT.2015.5 6.93 egyetemi tanár, PTE BTK Kéri Katalin A kínai neveléstörténet hazai bemutatása a reformkortól a 20. század elejéig A neveléstörténet

Részletesebben

MTA Politikai Tudományok Intézete

MTA Politikai Tudományok Intézete MTA Politikai Tudományok Intézete A diszkrimináció öt (nemi, faji vagy etnikai származás, vallás vagy meggyőződés, fogyatékosság, életkor) területén eddig párhuzamosan folyó kutatások eredményeinek feltárása,

Részletesebben

BIZTONSÁGPOLITIKA II. AZ ISZLÁM KULTÚRA SAJÁTOSSÁGAI ÉS 20. SZÁZADI JELLEMZŐI

BIZTONSÁGPOLITIKA II. AZ ISZLÁM KULTÚRA SAJÁTOSSÁGAI ÉS 20. SZÁZADI JELLEMZŐI Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Kossuth Lajos Hadtudományi Kar BIZTONSÁGPOLITIKA II. AZ ISZLÁM KULTÚRA SAJÁTOSSÁGAI ÉS 20. SZÁZADI JELLEMZŐI ELEKTRONIKUS JEGYZET A VÉDELMI IGAZGATÁS SZEREPLŐI SZÁMÁRA

Részletesebben

TISZTELT OLVASÓ! Pál Lajos felelõs szerkesztõ

TISZTELT OLVASÓ! Pál Lajos felelõs szerkesztõ TISZTELT OLVASÓ! Ez évi 2. számunk sajnálatos módon egy tördelési és egy programhibából adódó oldalhiánnyal jelent meg, amiért is szíves elnézését kérjük. Mindkét hibát kijavítottuk, de Tóth Valéria cikkét

Részletesebben

tanulmány szemle konferencia Porogi András Tudás és tankönyv: a történelemtudás mérése ötödik osztályos tanulóknál 3

tanulmány szemle konferencia Porogi András Tudás és tankönyv: a történelemtudás mérése ötödik osztályos tanulóknál 3 tanulmány Porogi András Tudás és tankönyv: a történelemtudás mérése ötödik osztályos tanulóknál 3 Kasik László A szociális kompetencia fejlesztésének elmélete és gyakorlata 21 Török Dóra Csizér Kata Nyelvtanulási

Részletesebben

A MAGYAR HÁZTARTÁSOK JÖVEDELMI-KIADÁSI EGYENLŐTLENSÉGEI ÉS MOBILITÁSA 1993 1998 KAPITÁNY ZSUZSA MOLNÁR GYÖRGY

A MAGYAR HÁZTARTÁSOK JÖVEDELMI-KIADÁSI EGYENLŐTLENSÉGEI ÉS MOBILITÁSA 1993 1998 KAPITÁNY ZSUZSA MOLNÁR GYÖRGY A MAGYAR HÁZTARTÁSOK JÖVEDELMI-KIADÁSI EGYENLŐTLENSÉGEI ÉS MOBILITÁSA 1993 1998 KAPITÁNY ZSUZSA MOLNÁR GYÖRGY Magyar Tudományos Akadémia Közgazdaságtudományi Kutatóközpont Budapest KTK/IE Műhelytanulmányok

Részletesebben

Debreceni diáknyelv a 19 20. század fordulóján

Debreceni diáknyelv a 19 20. század fordulóján Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Kar Magyar Nyelvtudományi Tanszék Debreceni diáknyelv a 19 20. század fordulóján Témavezető: dr. Kis Tamás egyetemi docens Készítette: Virág Krisztina III. magyar

Részletesebben

rffy- V illám A ndrás

rffy- V illám A ndrás A m agyar solym ászat a művészetben ( P ályázat a R ohony M ester D íjra ) írta G yőrffy y rffy- V illám A ndrás A magyar művészet a nemzet kulturális életének évezredek óta szerves, örökké változó része.

Részletesebben

BESZÁMOLÓ AZ ÁLLAMBIZTONSÁGI SZOLGÁLATOK TÖRTÉNETI LEVÉLTÁRA 2007. ÉVI MŰKÖDÉSÉRŐL

BESZÁMOLÓ AZ ÁLLAMBIZTONSÁGI SZOLGÁLATOK TÖRTÉNETI LEVÉLTÁRA 2007. ÉVI MŰKÖDÉSÉRŐL Tíz év után BESZÁMOLÓ AZ ÁLLAMBIZTONSÁGI SZOLGÁLATOK TÖRTÉNETI LEVÉLTÁRA 2007. ÉVI MŰKÖDÉSÉRŐL Budapest, 2008 1 ABTL BESZAMOLO tiz ev utan.indd 1 2008. 09. 18. 15:54:17 TARTALOMJEGYZÉK Tíz év után 3 A

Részletesebben

ASZÁLASI-KORMÁNY BELÜGYMINISZTÉRIUMA

ASZÁLASI-KORMÁNY BELÜGYMINISZTÉRIUMA PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR Kovács Zoltán András ASZÁLASI-KORMÁNY BELÜGYMINISZTÉRIUMA RENDVÉDELEM, ÁLLAMBIZTONSÁG, KÖZIGAZGATÁS A NYILAS KORSZAKBAN TÉZISEK ÉS ALAPVETÉSEK - 1 - A M. KIR.

Részletesebben

Magyar Tudomány. genetika és (magyar) őstörténet Vendégszerkesztő: Bálint Csanád

Magyar Tudomány. genetika és (magyar) őstörténet Vendégszerkesztő: Bálint Csanád Magyar Tudomány genetika és (magyar) őstörténet Vendégszerkesztő: Bálint Csanád Madárőslénytani kutatások A Föld bolygó nemzetközi éve Reformkor a változások kora 2008 101 A Magyar Tudományos Akadémia

Részletesebben

Magyar művelődéstörténet

Magyar művelődéstörténet Babeş-Bolyai Tudományegyetem Távoktatási Központ Pszichológia és Neveléstudományok Kar Tanító és Óvodapedagógus Szak Magyar művelődéstörténet -- Tanulmányi útmutató -- 6. félév Antal Sándor adjunktus 2008.

Részletesebben

Általános iskolai szegregáció, II. rész

Általános iskolai szegregáció, II. rész Közgazdasági Szemle, LII. évf., 2005. május (462 479. o.) KERTESI GÁBOR KÉZDI GÁBOR Általános iskolai szegregáció, II. rész Az általános iskolai szegregálódás folyamata Magyarországon és az iskolai teljesítménykülönbségek

Részletesebben

Takács Zsuzsanna Mária. Falusi néptanítók élete a 20. század első felében emlékirataik és naplóik tükrében

Takács Zsuzsanna Mária. Falusi néptanítók élete a 20. század első felében emlékirataik és naplóik tükrében Pécsi Tudományegyetem Oktatás és Társadalom Neveléstudományi Doktori Iskola Takács Zsuzsanna Mária Falusi néptanítók élete a 20. század első felében emlékirataik és naplóik tükrében Doktori (PhD) értekezés

Részletesebben

Iskolakultúra-könyvek 8.

Iskolakultúra-könyvek 8. ROMÁK ÉS OKTATÁS Iskolakultúra-könyvek 8. Sorozatszerkesztő Géczi János Szerkesztő Andor Mihály ROMÁK ÉS OKTATÁS iskolakultúra Iskolakultúra, Pécs, 2001 A könyv kiadását a Nemzeti Kulturális Alap támogatta.

Részletesebben

Fleischer Tamás KIVONAT

Fleischer Tamás KIVONAT HÁLÓZATOK, HÁLÓZATI SZINTEK ÉS A HÁLÓZAT ÁLTAL KISZOLGÁLT SZINTEK MEGKÜLÖNBÖZTETÉSE MÓDSZERTANI ÁTTEKINTÉS EGY ÚJ ELEMZÉSI SZEMPONT ÉRVÉNYRE JUTTATÁSÁHOZ Fleischer Tamás KIVONAT Még mielőtt magát a hálózatot

Részletesebben

A DOKTORI ÉRTEKEZÉS TÉZISEI. Szlavikovszky Beáta. Fejezetek a magyar olasz kulturális kapcsolatokról 1880 és 1945 között

A DOKTORI ÉRTEKEZÉS TÉZISEI. Szlavikovszky Beáta. Fejezetek a magyar olasz kulturális kapcsolatokról 1880 és 1945 között Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Kar Történelemtudományi Doktori Iskola A DOKTORI ÉRTEKEZÉS TÉZISEI Szlavikovszky Beáta Fejezetek a magyar olasz kulturális kapcsolatokról 1880 és 1945

Részletesebben

Szakolczai György * A reális és monetáris gazdaság egyensúlya: AZ IS-LM ELEMZÉS NÉHÁNY PROBLÉMÁJA **

Szakolczai György * A reális és monetáris gazdaság egyensúlya: AZ IS-LM ELEMZÉS NÉHÁNY PROBLÉMÁJA ** 23 Szakolczai György * A reális és monetáris gazdaság egyensúlya: AZ IS-LM ELEMZÉS NÉHÁNY PROBLÉMÁJA ** Az IS-LM elemzés fontos elemévé vált a mai nemzetközi és hazai makroökonómiai irodalomnak. Leírása,

Részletesebben

Muraközy László (szerk.): Fecseg a felszín és hallgat a mély Tudatok és tudatalattik a gazdaságpolitikában

Muraközy László (szerk.): Fecseg a felszín és hallgat a mély Tudatok és tudatalattik a gazdaságpolitikában Közgazdasági Szemle, LV. évf., 2008. július augusztus (719 726. o.) Muraközy László (szerk.): Fecseg a felszín és hallgat a mély Tudatok és tudatalattik a gazdaságpolitikában Akadémiai Kiadó, Budapest,

Részletesebben

Az innovációs és ipari parkok szerepe az innováció erősítésében

Az innovációs és ipari parkok szerepe az innováció erősítésében Ipargazdasági Kutató és Tanácsadó Kft. 1117 Budapest, Dombóvári út 17-19. Tel.: (36 1) 204-2951 (36 1) 204-2970 Fax: (36 1) 204-2953 E-mail:ipargazd@t-online.h Internet:http://www.ikt.hu Az innovációs

Részletesebben

A munkaerőpiacra való felkészítés feltételei és lehetőségei az oktatási intézményekben

A munkaerőpiacra való felkészítés feltételei és lehetőségei az oktatási intézményekben MŰHELY Bruckner László Gulyásné Fehér Ildikó Kovács Anikó Nagy Orsolya A munkaerőpiacra való felkészítés feltételei és lehetőségei az oktatási intézményekben A tanulmány először bemutatja azokat az új

Részletesebben