DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS KOCSIS TÍMEA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS KOCSIS TÍMEA"

Átírás

1 DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS KOCSIS TÍMEA KESZTHELY 2008

2 PANNON EGYETEM GEORGIKON MEZİGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR Növény- és Környezettudományi Intézet INTERDISZCIPLINÁRIS DOKTORI ISKOLA JOGUTÓD: ÁLLAT- ÉS AGRÁRKÖRNYEZET-TUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA Környezet-tudományok Tudományág Iskolavezetı: Dr. habil. Anda Angéla az MTA doktora Témavezetı: Dr. habil. Anda Angéla az MTA doktora AZ ÉGHAJLATVÁLTOZÁS DETEKTÁLÁSA ÉS HATÁSAINAK MODELLEZÉSE KESZTHELYEN Készítette: KOCSIS TÍMEA KESZTHELY 2008

3 AZ ÉGHAJLATVÁLTOZÁS DETEKTÁLÁSA ÉS HATÁSAINAK MODELLEZÉSE KESZTHELYEN Értekezés doktori (PhD) fokozat elnyerése érdekében Írta: Kocsis Tímea Készült a Pannon Egyetem Interdiszciplináris Doktori Iskolája jogutód: Állat- és Agrárkörnyezet- tudományi Doktori Iskolája keretében Témavezetı: Dr. habil. Anda Angéla Elfogadásra javaslom igen / nem. (aláírás) A jelölt a doktori szigorlaton % -ot ért el. Keszthely,... A Szigorlati Bizottság elnöke Az értekezést bírálóként elfogadásra javaslom: Bíráló neve:... igen /nem Bíráló neve: igen /nem *Bíráló neve: igen /nem..... (aláírás).. (aláírás).. (aláírás) A jelölt az értekezés nyilvános vitáján...% - ot ért el Keszthely,.... A Bíráló Bizottság elnöke A doktori (PhD) oklevél minısítése.... Az EDT elnöke Megjegyzés: * esetleges

4 TARTALOMJEGYZÉK RÖVIDÍTÉSEK JEGYZÉKE 6 KIVONAT 8 ABSTRACT 9 ABSTRAKTE BEVEZETÉS A vizsgálat célkitőzése IRODALMI ÁTTEKINTÉS A globális klímaváltozás Az üvegházhatás és okai A globális klímaváltozás várható következményei A globális éghajlatváltozás várható hatásai Magyarországon Az éghajlatváltozás fıbb elemeinek hatása termesztett növényeink életfolyamataira A légköri CO 2 koncentráció változásának hatása A hımérsékletemelkedés és a csapadékcsökkenés várható hatásai a növényi életfolyamatokra A keszthelyi meteorológiai állomás története Észlelések és között : új állomás létesítése a Georgikon keretein belül : obszervatórium a Balaton-part közelében tıl napjainkig: újra a Georgikon területén, a Tanyakereszten ANYAG ÉS MÓDSZER A vizsgálat helye A hosszú idısoros meteorológiai adatok elemzésének módja A csapadék - adatsor keletkezésének körülményei A hımérsékleti adatok mérésének eszközei, az adatsor keletkezésének körülményei Az adatok inhomogenitásának problémája Az adatsorok elemzésének módja A mikroklíma szimulációs modell elméleti alapjai A bemenı adatok győjtésének helye és módja A modellfuttatások során alkalmazott szcenáriók 66 4

5 4. EREDMÉNYEK Keszthely hosszú idısoros meteorológiai adatainak elemzése Magyarország éghajlati besorolása, és a csapadékban jelentkezı esetlegesen várható változások Keszthely csapadék adatsorának elemzése Keszthely csapadék-alakulásának egyszerő éghajlati-statisztikai jellemzıi A csapadék évszakos változásai A havi csapadékösszegek alakulása Csapadékmentes idıszakok Magyarország hımérsékleti viszonyai, a hımérsékleti értékek várható változásai Keszthely hımérsékleti adatainak elemzése A keszthelyi homogenizált évi középhımérsékletek elemzése A hımérséklet évszakos változásai és változékonysága A havi homogenizált középhımérsékletek alakulása Keszthelyen A globális klímaváltozás hatásának vizsgálata kukorica állományokra mikroklíma szimulációs modellezés segítségével Az eregiaáramok arányának változása A sztómaellenállás és a fotoszintézis intenzitás módosulása Az állományon belüli légtér- és a növény hımérsékletének változása KÖVETKEZTETÉSEK ÖSSZEFOGLALÁS 114 KÖSZÖETNYÍLVÁNÍTÁS IRODALOMJEGYZÉK TÉZISEK THESES 130 5

6 RÖVIDÍTÉSEK JEGYZÉKE A - Köppen-féle aszimmetria mérıszám C 6 H 12 O 6 glükóz C e - a légkör szén-dioxid koncentrációja CFC-11 freon-11 (triklór-monofluór-metán) CH 4 metán CMSM Crop Micrometeorological Simulation Model CO 2 szén-dioxid c p a levegı állandó nyomáson vett fajhıje C r - a növény intercelluláris járatainak szén-dioxid koncentrációja e s T L, i, - a növényhımérséklethez tartozó telítési gıznyomás az i-edik rétegben e a,i - a tényleges gıznyomás az i-edik rétegben EEA European Environment Agency (Európai Környezetvédelmi Ügynökség) F d - a sötét respiráció F m - a nettó asszimiláció maximuma F n a nettó szén-dioxid asszimiláció mértéke G entalpia GCM- globális klíma modell glob.rad. globálsugárzás GtC gigatonna szén H - érzékelhetı hı H 2 O víz HCFC-22 freon-22 (klór-difluór-metán) I - kilépı sugárzás intenzitása I 0 - belépı sugárzás intenzitása IPCC Intergovernmental Panel on Climate Change (Éghajlatváltozási Kormányközi Testület) K - az elnyelést és a szórást jellemzı extinkciós együttható k a mozgóátlagolás tagszáma L - az adott rétegben lévı levélfelület LAI levélfelület-index MASH - Multiple Analysis of Series for Homogenization n a számhalmaz tagjainak száma N 2 O dinitrogén-oxid 6

7 n a - a számhalmaz számtani középnél kisebb tagjainak száma O 2 oxigén gáz OAGCM (AOGCM) óceán-atmoszféra kapcsolt globális cirkulációs modell PAR - fotoszintetikusan aktív sugárzás ppb part per billion [10-9 ] ppm part per million [10-6 ] (egy milliomod rész) ppt part per trillion [10-12 ] rad. balance - sugárzás-egyenleg RF sugárzási kényszer rh - relatív nedvesség r H,i - a hıátadással szembeni ellenállás az i-edik rétegben R i - turbulens átvitellel szembeni ellenállás az i-edik rétegben r levél a levél ellenállása RMSD root mean square deviation, az adatpárok közötti eltérés négyzetes közepe R v - a megkötött rövidhullámú sugárzás (LAI-ra vetítve) r V,i - a nedvességnek az adott rétegbe való bejutásával szembeni ellenállás S - elnyelt sugárzás SO 2 kén-dioxid SRES - Special Report on Emmision Scenarios (Kibocsátási Forgatókönyvek Speciális Jelentése) T hımérséklet T a,i - a levegı hımérséklete az i-edik rétegben TAR- Third Assessment Report (Harmadik Helyzetértékelı Jelentés) T L,i - a növény hımérséklete az i-edik rétegben w dir szélirány w s szélsebesség β Bowen- arány γ - pszichrometrikus konstans ε - az F n -R v függvény meredeksége alacsony fényintenzitás vagy hasznosulás mellett λe - látens hı ρ - a levegı sőrősége 7

8 KIVONAT Az utóbbi évtizedekben sokat hallhatunk a globális klímaváltozásról, és annak a valóságban ténylegesen érzékelhetı hatásairól. A klímaváltozás lokális megnyilvánulásairól azonban még nem rendelkezünk elégséges ismerettel. Vizsgálatainkban az tıl ig mért havi csapadékösszegeket és az közötti idıszakra vonatkozóan az Országos Meteorológiai Szolgálat által rendelkezésünkre bocsátott homogenizált havi középhımérsékleteket elemeztük különbözı éghajlatistatisztikai módszerekkel, esetenként kiegészítve ig terjedı elemzésekkel. A keszthelyi Agrometeorológiai Kutatóállomáson több évtizede folynak mikroklíma megfigyelések, és egy évtizede szimulációs modellezés segítségével is nyerhetünk információkat az amúgy nem túl gyakran regisztrált mikrometeorológiai elemekrıl. Tanulmányunkban, felhasználva a keszthelyi mérési adatokat és az ország, valamint a Balaton vízgyőjtıterületére kidolgozott prognózisokat, szimuláltuk a kukorica állományok mikroklímájának és életfolyamatainak alkalmazkodását egyes - valószínőleg várható - klimatikus feltételekhez. Az adatsor-elemzés során megállapítottuk, hogy a több állomásra kiterjedı korábbi megfigyelések ellenére Keszthelyen az éves csapadékösszegek esetében nem mutatható ki lineáris csökkenı tendencia közötti idıszakban, sem a változékonyság módosulása. Azonban a részletesebb vizsgálatok rámutatnak a lehulló csapadék mennyiségében bekövetkezett változásokra. A tavasz esetében viszont szignifikáns a csapadékcsökkenés, és az ıszi hónapokban jelentkezı másodmaximum is eltőnni látszik. Október hónap csapadékösszege szintén szignifikáns csökkenést mutat. Az évi középhımérsékletek adatsorában statisztikailag kimutatható a felmelegedés, de a változékonyság módosulása nem. A nyár esetében szignifikáns hımérsékletemelkedés tapasztalható. A nyári és az ıszi középhımérsékletek változékonyságában csökkenést regisztrátunk. A kukorica állományok mikroklíma-vizsgálatánál az állomány energiaforgalmában a felmelegedés és csapadékcsökkenés hatására nem tapasztalható szignifikáns eltolódás. A sztómaellenállás növekedett, míg a fotoszintézis intenzitásában elıbb emelkedés jelentkezett, majd erıteljesebb klímaváltozás feltételezése esetén csökkenés mutatható ki. A mikroklíma elemeinek alakulását a klimatikus körülményeken kívül az állomány architektúrája is befolyásolhatja. 8

9 ABSTRACT DETECTION AND IMPACT SIMULATION OF CLIMATE CHANGE AT KESZTHELY A 130-year-long dataset of monthly precipitation sum and a 100-year-long dataset of homogeneized monthly mean temperature are available for statistical analysis at Keszthely meteorological station. We can establish that modifications in yearly and seasonal temperatures and precipitation amounts can be found in the data series with modifications in the variability also. We examined the modifications in micrometeorology and physiological processes in maize stands with model simulations. We can confirm that these parameters are strongly influenced by the environmental (meteorological) parameters of the surrounding air and by the canopy architecture. 9

10 ABSTRAKTE DETEKTIERUNG UND MODELLIERUNG DER EFFEKT DES KLIMAWECHSEL IN KESZTHELY Zu den statistischen Analysen steht eine Datenreihe von der 130-Jährigere monatlichen Niederschlag-Summe und von einer 100-Jährigere homogenisierten Durchschnitt-Temperatur in Keszthelyer Agrometeorologischen Forschungstation zur Verfügung. Es ist festzustellen, dass sich in den jährlichen- und Saison Niederschlag- Angaben und auch in der Modifikation der Variabilität eine Veränderung besteht. Die Veränderungen in dem Mikroklima und in den physiologischen Prozessen der Maisbestände wurden mit Hilfe von Modellieren untersucht. Es kann bestätigt werden, die atmosphärischen (meteorologischen) Umstände und die Bestand-Architektur beeinflussen stark diese Parameter. 10

11 1. BEVEZETÉS Az utóbbi évtizedekben sokat hallhatunk a globális klímaváltozásról, és annak a valóságban ténylegesen érzékelhetı hatásairól. A klímaváltozás jövıbeni alakulásával, hatásaival kapcsolatban bizonyos valószínőség mellett modellek segítségével kaphatunk információkat, míg a múltban lejátszódott változásokról a statisztikai elemzések segítségével alkothatunk képet. A globális klímaváltozás - az eddigi kutatások alapján, és fıképpen a közelmúlt eredményei szerint valós veszélyt jelent a társadalom számára, az esetleges változásokra való felkészülés elengedhetetlen. A klímaváltozás és a rá való felkészülés kidolgozása igen sok tudományterületet érint kezdve az éghajlatkutatástól a gazdaságtudományokon át a szociológiáig. A világ számos tudósa a saját szakterületén végzett kutatásokkal járul hozzá a rendszer jobb megértéséhez, az adaptációs stratégiák kidolgozásához. A globális klímaváltozás hatása nemcsak a különbözı szakterületek szempontjából tér el, hanem földrészenként, területenként is eltérı hatásai és következményei lehetségesek. Európa esetében a változásokra való felkészülés és a hatások lehetséges csökkentése igen fontos, mert éghajlata nagymértékben megváltozhat a következı évszázad során. Európa szívében a Kárpát-medence területe az egyik legérzékenyebb és legnehezebben modellezhetı terület. A változások mértéke és egyes esetekben az iránya sem egyértelmő. Magyarország éghajlatának változása kihat a nemzetgazdaság szinte minden ágára (pl.: egészségügy, energiaipar, turizmus, stb.), közöttük a mezıgazdaságra a leginkább. Az utóbbi évtized szélsıséges hımérsékleti- és csapadékviszonyai hatással voltak legfontosabb természeti kincsünk, a Balaton életére is (halmozódó csapadékhiány miatti vízszintcsökkenés). Meteorológiai adatok elemzésének esetére, vizsgálatokra alkalmas adatsorok Keszthelyen több, mint 130 évre visszamenıleg állnak rendelkezésre. Ezen adatok birtokában már viszonylag nagy biztonsággal vonhatók le következtetések az idıjárás 11

12 alakulásának tendenciáiról, esetlegesen az éghajlatváltozással kapcsolatba hozható jelenségekrıl is A vizsgálat célkitőzése Vizsgálataink célja elsısorban a keszthelyi hosszú idısoros meteorológiai mérések adatainak éghajlati-statisztikai elemzése volt. Az adatok elemzése révén kerestük a globális klímaváltozás helyi megnyilvánulásainak esetleges bizonyítékait. Az éves, évszakos és havi adatok alapján meg kívántuk határozni, hogy milyen változások következtek be a mérések kezdete óta a hımérséklet és a csapadékmennyiség értékeiben. A változások detektálásához fontos háttér-információként szolgált a keszthelyi meteorológiai mérések történetének részletes feldolgozása. Másodsorban figyelmünket a helyben, több évtizede, kísérleti céllal termesztett kukorica egy esetleges klímaváltozáshoz való alkalmazkodására irányítottuk, melyet mikrometeorológiai szimulációs vizsgálatokkal igyekeztünk megismerni. A keszthelyi Agrometeorológiai Kutatóállomáson több évtizede folynak mikroklíma megfigyelések, és egy évtizede szimulációs modellezés segítségével is nyerhetünk információkat az amúgy korábban csak ritkán regisztrált mikrometeorológiai elemekrıl. Célunk az volt, hogy felhasználva a keszthelyi mérési adatokat és az ország, valamint a Balaton vízgyőjtıterületére kidolgozott prognózisokat, szimuláljuk a kukorica állományok mikroklímájának és életfolyamatainak alkalmazkodását egyes - valószínőleg várható - klimatikus feltételekhez. 12

13 2. IRODALMI ÁTTEKINTÉS 2.1. A globális klímaváltozás Az üvegházhatás és okai A Föld légköre egyfajta energiacsapdaként mőködik, ahhoz hasonlóan, amint az üvegházak is. Az üvegházhatás a légkör hıvisszatartó képessége, melynek segítségével bolygónk az élıvilág számára komfortos élıhellyé válik. Ennek fizikai okait a Napból bolygónkra érkezı sugárzás légköri útjának folyamatai, valamint a Föld kisugárzása és a légköri összetétel jelentik. A légkört alkotó gázok tulajdonságuknak megfelelıen nem minden sugárzást engednek át: hullámhosszuktól függıen egyeseket visszavernek (reflexió), van, amit elnyelnek (abszorpció), s vannak olyanok, amelyeket továbbengednek. Az igen rövid hullámhosszú elektromágneses sugárzást, vagy az UV-sugárzás nagyobb részét a légkör nem, vagy csak korlátozottan engedi tovább, míg a Nap sugárzásának jelentıs részét kitevı fényt szinte akadálytalanul keresztülbocsátja (1. ábra). A felszínre érkezı sugárzás azonban az ott lévı anyagokkal kölcsönhatásba kerülve hosszú hullámú hısugárzássá alakul, amit már csak kevéssé enged át a légkör. Az így keletkezı hıtöbblet az, ami az élet számára kedvezı feltételeket teremt bolygónkon. A számítások szerint e nélkül mintegy 33 C-kal alacsonyabb, azaz -18 C lenne Földünk hımérséklete. Tehát az üvegházhatás a földi élet szempontjából létfontosságú természetes folyamat (Pálvölgyi 2004). 1. ábra A légkör áteresztı képessége a hullámhossz függvényében (Rakonczai 2003) 13

14 Az üvegházhatás nélkül valószínőleg nem létezhetne a jelenlegi formában élet a Földön, vagyis a légköri üvegházhatású gázok hıvisszatartó képessége bizonyos mértékig kedvezı. Az üvegházhatás akkor válik kedvezıtlenné, mikor az üvegházi-gázok légköri koncentrációja fokozódik, amely felboríthatja a Föld-légkör rendszerben uralkodó törékeny egyensúlyt. A légkörben lévı üvegházhatású gázok mennyiségének bármilyen irányú változása módosítja a Föld-légkör rendszer energiamérlegét, és így elvben törvényszerően éghajlatváltozáshoz vezet (Haszpra 2004). Az üvegházhatás mechanizmusát a 2. ábra szemlélteti. 2. ábra Az üvegházhatás (UNEP, Grid Arendal 1996) 1. A napsugárzás áthalad a tiszta atmoszférán (a beesı napsugárzás 343 W m -2 ), 2. A nettó bejövı napsugárzás (240 W m -2 ), 3. A napsugárzás egy része visszaverıdik az atmoszférából és a földfelszínrıl (a visszavert sugárzás 103 W m -2 ), 4. A napsugárzást elnyeli a földfelszín és felmelegíti azt (168 W m -2 ), és átalakul hıvé, amit hosszúhullámú sugárzás formájában (infravörös) a felszín visszasugároz az atmoszférába, 5. Az infravörös sugárzás egy részét elnyelik az üvegházhatású gázok és visszasugározzák. Ennek direkt hatása a földfelszín és a troposzféra felmelegítése. A felszín további melegedése ismét infravörös sugárzás kibocsátásához vezet, 6. Az infravörös sugárzás egy része áthalad az atmoszférán és távozik a világőr felé (a nettó infravörös sugárzási kibocsátás 240 W m -2 ). 14

15 Az üvegházhatást kiváltó gázok mennyisége a légkörben az utóbbi évben jelentısen megváltozott, és olyan gázok is megjelentek, melyek addig nem voltak jelen a légkörben. Ezen változások nagy valószínőséggel az intenzív emberi ipari tevékenységhez köthetık, ugyanis az ipari forradalom óta az üvegházhatású gázok koncentrációja megnıtt a légkörben (1. táblázat). 1. táblázat A legfontosabb üvegház-gázok és néhány jellemzıjük (IPCC 2001) Kezdeti koncentráció (1750-ben) /1 ppm=10-6, 1 ppb=10-9, 1 ppt=10-12 / CO 2 CH 4 N 2 O CFC-11 HCFC- 278 ppm 700 ppb 275 ppb Nulla! Nulla! Koncentráció 1998-ban 365 ppm 1745 ppb 314 ppb 268 ppt 132 ppt Eddigi elsıdleges sugárzási hatás Koncentráció 1,5 1,46 0,48 0,15 0,07 0,03 W/m 2 W/m 2 W/m 2 W/m 2 ppm/év 7 ppb/év 0,8 ppb/év -1,4 ppt/év 22 W/m 2 5 ppt/év Növekedés 0,4 %/év 0,4 %/év 0,03 %/év -0,5 %/év 4 %/év Légköri élettartam (év) Globális Melegítı Potenciál (100 év) Az üvegházhatás fokozódásáért fı bőnösként a CO 2 vonult be a köztudatba. Pedig az üvegházhatás 62%-áért a vízgız a felelıs (Koppány 2002). Hatását egyedül nem lenne képes kifejteni, csak a többi üvegházhatású gázzal együtt van melegítı hatása. A CO 2 a melegítı hatás 22%-áért (Koppány 2002) felel csak. A CO 2 túlnyomó részt (~97%) a fosszilis tüzelıanyagok elégetésébıl származik (Pálvölgyi 2000). A táblázatban látható üvegház-gázok melegítı hatása többszöröse a CO 2 -énak, ezeket mégis ritkábban emlegetik az üvegházhatás kapcsán. Az intenzív mezıgazdasági termelés hozzájárul az üvegházgázok közül a CH 4 koncentrációjának növekedéséhez (kérıdzı haszonállatok emésztırendszeri fermentációja, rizstermesztés, szerves anyagok anareob bomlása). A N 2 O egyik fı forrása a mőtrágyagyártás és -használat, legfontosabb természetes forrása pedig a denitrifikáció (Haszpra 2004). A halogénezett szénhidrogének az ipari forradalom óta 15

16 jelentek meg a légkörben. Hírhedt képviselıik a Föld ózon pajzsát romboló freonok és halonok (Haszpra 2004). Természetesen a felsoroltakon kívül még számos olyan gáz létezik, amelynek szerepe van az üvegházhatás kialakításában, illetve annak fokozásában. Itt csak a legfontosabbak kerültek felsorolásra. Az IPCC 2007-ben jelentette meg Negyedik Helyzetértékelı Jelentését, amelynek az 1. munkacsoport által elkészített döntéshozókhoz címzett összefoglalóját már februárjában, a szervezet Párizsban rendezett konferenciája után olvashattuk. Ebben a kutatók megállapították, hogy ben a globális CO 2 koncentráció 379 ppm volt, a CH 4 koncentrációja a légkörben 1774 ppb-re nıtt, a nitrogén-oxidok koncentrációja pedig 319 ppb-re emelkedett. Az éves fosszilis CO 2 kibocsátás az 1990-es években átlagosan 6,4 GtC volt, ez a ös idıszakra 7,2 GtC mennyiségre nıtt évente. Az üvegházhatás ellenében is hatnak bizonyos tényezık a légkörben. Vannak antagonista üvegházgázok is, mint pl. a SO 2, ami például vulkánkitörések során kerülhet a légtérbe. A vulkánkitörések több antagonista üvegházi-gázt és aeroszolokat juttatnak a légkörbe. Egy erupció több évre is befolyásolhatja, hőtheti a légkört, bár hatásai túlnyomórészt inkább lokálisan érzékelhetık. Az üvegházhatású gázok okozta felmelegedést az emberi tevékenység miatt a levegıbe kerülı légköri aeroszol részecskék is befolyásolják. Az aeroszol közvetlen hatása a napsugárzás gyengítésébıl következik. Tekintve, hogy a fényt szóró anyagok mennyisége (pl. ammónimum-szulfát, szerves anyagok) az optikailag aktív nagyságtartományban jóval meghaladja a fényt elnyelı anyagok (pl. elemi szén) koncentrációját, a közvetlen hatás elsısorban a fény szórását jelenti (Mészáros 1998). A felhık képzıdésének fizikai folyamata a kondenzáció, amely során a telített levegıbıl a vízgız kiválik, lecsapódik. Az aeroszolok ezt a folyamatot segítik, mint kondenzációs magvak. Minél több kondenzációs magon csapódik ki azonos mennyiségő vízgız, annál több, illetve kisebb nagyságú felhıcsepp keletkezik. A kis cseppekbıl álló felhıknek viszont jelentısebb az albedója, mint a kevesebb, nagyobb cseppekbıl álló felhıké. Ráadásul a kisebb cseppekbıl álló felhık nehezebben adnak csapadékot, mint a nagyobb cseppeket tartalmazó felhık, azaz a kondenzációs magvak számának növekedése a felhık élettartamának emelkedésével jár. Ez a közvetett hatás igen lényeges, hiszen az emberi tevékenység jelentısen hozzájárul a légköri aeroszol részecskék, következésképpen 16

17 a kondenzációs magvak mennyiségéhez (Mészáros 1998). Tehát az aeroszolok is az üvegházhatás fokozódása ellen hatnak. A légköri CO 2 koncentráció változása A légkörben fellelhetı CO 2 mennyisége a földtörténet során nagymértékben változott, nem volt állandó. A mai korszerő vizsgálati módszerekkel az utóbbi 160 ezer év alatt jellemzı CO 2 koncentrációk meghatározása az antarktiszi és grönlandi jégbıl vett minták alapján történt (Mészáros 1999). A mintából kiderült, hogy a CO 2 koncentráció kapcsolatba hozható a hımérséklet alakulásával, amelyet szintén a jégbe zárt légbuborékok alapján számszerősítettek (3. ábra). Ez az eljárás az oxigén 18-as és 16-os izotópjainak arány-meghatározásán alapul (Major 2004). 3. ábra A hımérséklet és a CO 2 szint változás az utóbbi 160 ezer évben (www.nyf.hu/others/html/kornyezettud/global/010.htm) Az utóbbi 20 ezer év során az emberi letelepedéshez, a növénytermesztés és állattenyésztés számára kedvezıvé vált az éghajlat, és ez az állapot stabilizálódott (Mészáros 1999). Ez példa nélküli volt az addigi éghajlattörténetben (Major 2004). A letelepedéssel, mezıgazdasági tevékenységgel megkezdıdött az ember természetalakító tevékenysége, mely az ipari forradalom idején kezdett kiteljesedni. 17

18 A szén-dioxid a vízgız után a második legfontosabb üvegházhatású gáz a légkörben. Koncentrációját az emberiség közvetlenül befolyásolhatja, ezzel éghajlatváltozást idézhet elı. A fosszilis tüzelıanyagok elégetése és az erdıirtások révén nagyobb mennyiségő széndioxid kerül a levegıbe, mint amennyit ugyanezen idı alatt a bioszféra és az óceánok képesek felvenni. Ennek következtében a légkör szén-dioxid tartalma folyamatosan nı (Haszpra 1998). A szén-dioxid koncentráció növekedésének üteme lényegesen nagyobb évenkénti ingadozást mutat, mint amit az emberi tevékenység számlájára lehetne írni (Keeling et al. 1989, 1995). A számítógépes modellek arra utalnak, hogy az északi félgömb mérsékelt éghajlati övének kontinentális bioszférája a korábban feltételezettnél lényegesen nagyobb szerepet tölt be a légkör szén-dioxid koncentrációjának alakításában (Tans et al. 1990). A közelmúltban e területeken megkezdett mérések alátámasztani látszanak a modellek eredményeit (Ciais et al. 1995). A Pinatubo vulkán kitörését követı átmeneti globális lehőlés a lényegében változatlan emberi kibocsátás ellenére is megtorpantotta rövid idıre a légköri szén-dioxid koncentráció növekedését. Ennek oka a mérsékelt égövi kontinentális területek ökológiai rendszereinek átmenetileg lecsökkent kibocsátása volt (Lambert et al. 1995). A kezdeti eredmények alapján úgy tőnik, e zóna bioszférája átlagos viszonyok között is több szén-dioxidot vesz fel, mint amennyit kibocsát (Ciais et al.1995, Haszpra 1998). Az IPCC Harmadik Helyzetértékelı Jelentése (2001) a légköri szén-dioxid koncentrációt 2100-ra 540 és 970 ppm közé becsüli a hat reprezentatív SRES kibocsátási forgatókönyv alapján (4. ábra) (Takács-Sánta 2005). 4. ábra A harmadik IPCC kiadvány Szintézis jelentésében szereplı CO 2 koncentrációnövekedési szcenáriók (www.ipcc.ch) 18

19 A különbözı társadalmi-gazdasági feltételezésekre épülı SRES-forgatókönyvek eltérı üvegházgáz- és aeroszol-kibocsátásokat eredményeznek. Az IPCC Harmadik (2001) és Negyedik (2007) Helyzetértékelı Jelentése a Kibocsátási Forgatókönyvek Speciális Jelentésén /SRES - IPCC Special Report on Emmision Scenarios (2000)/ alapuló üvegházhatású gázok kibocsátási forgatókönyveit alkalmazza az elırejelzések elkészítéséhez, mely kibocsátási forgatókönyvek Pálvölgyi (2004) publikációjában megfogalmazva az alábbiak: A1F1: Gyors növekedés a fejlıdı világ gyorsuló felzárkózásával egy technológiában elmaradó, fosszilis tüzelıanyag-világban. A1T: Gyors növekedés a fejlıdı világ gyorsuló felzárkózásával, de a tisztább (kevésbé karbonintenzív) technológiák elıretörnek. A1B: Gyors növekedés a fejlıdı világ gyorsuló felzárkózásával kiegyensúlyozott technológiai fejlıdés mellett. A2: Heterogén világ. Lassú és differenciált gazdasági növekedés, de nagy népességnövekedés. B1: Konvergens, méltányos és fenntartható világ. Globális technológiai megoldások elıretörése. B2: Változatos és fenntartható világ. A hangsúly a helyi technológiai megoldásokra helyezıdik. (Ezek a forgatókönyvek az ún. kettıs aeroszolhatást is figyelembe veszik.) IS92a: az IPCC Második Helyzetértékelı Jelentésében szereplı forgatókönyvcsalád egyik tagja (Takács-Sánta 2005). A forgatókönyvek a különbözı társadalmi-gazdasági fejlıdési pályákat szemléltetik (5. ábra). 5. ábra A reprezentatív SRES forgatókönyvcsaládok (IPCC 2001) 19

20 Magyarországon az Országos Meteorológiai Szolgálat ben létrehozott egy légköri CO 2 háttér-szennyezettséget mérı állomást K-pusztán (46 58 N, E), majd a felszín és a légkör közötti CO 2 -áram meghatározásához ben Hegyhátsálon (46 57 N, E, 248 m) a tv-adótornyot szerelte fel megfelelı mőszerekkel (Haszpra és Barcza 2005) (6. ábra). A K-pusztai mérıállomás ben megszőnt (Haszpra és Barcza 2005). 6. ábra A hegyhátsáli mérıállomás sematikus rajza (wdir - szélirány; ws - szélsebesség; T - hımérséklet; rh - relatív nedvesség; PAR - fotoszintetikusan aktív sugárzás; glob.rad. - globálsugárzás; rad. balance - sugárzás-egyenleg) (Országos Meteorológiai Szolgálat, A mérések kezdetétıl (1981) 1998-ig a levegı szén-dioxid koncentrációja K-pusztán közel 375 ppm-re emelkedett. A koncentráció növekedési üteme azonban sem itt, sem az antropogén és természetes forrásoktól távoli globális háttér-levegıszennyezettség mérı állomásokon nem egyenletes. A növekedési ütemben tapasztalható ingadozás nagyobb, mint ami az antropogén kibocsátás ingadozásával magyarázható lenne. A növekedési ütem ingadozása K-pusztán és a távoli globális állomásokon igen hasonló, de K-pusztán az ingadozás mértéke nagyobb és fázisában kissé megelızi a másik két állomáson (Mauna Loa, Hawaii és Point Barrow, Alaszka) észlelteket (Haszpra 1998). Ez a tapasztalat alátámasztja a 80-as évek végén, 90-es évek elején végzett modellszámítások eredményeit, melyek szerint az északi félgömb mérsékelt övi kontinentális ökológiai rendszerei meghatározó módon befolyásolják a globális szén-körforgalmat, a légkör szén- 20

21 dioxid koncentrációját (Tans et al. 1990). Feltételezve a K-pusztai és a hegyhátsáli mérési sorok egymáshoz illeszthetıségét, Haszpra és Barcza (2005) megállapította, hogy közepétıl elejéig a légkör szén-dioxid-koncentrációja 343 ppm-rıl 383 ppm-re emelkedett. A szeszélyes ingadozások mellett kialakult 1,77 ppm/év növekedési ütem összhangban van a világ más részein ugyanebben az idıszakban észlelt értékekkel. Haszpra (2007) publikációja szerint júniusáig a CO 2 koncentráció 389 ppm-re nıtt a hazai mérések alapján. A metán és a dinitrogén-oxid koncentráció változása A metán globális légköri koncentrációja az iparosodás elıtti kb. 715 ppb értékrıl az 1990-es évek elejére 1732 ppb-re nıtt, és ben az értéke 1774 ppb. A metán légköri koncentrációja ben messze meghaladta az utolsó év természetes tartományát ( ppb), ahogy az szintén a jégszelvényekbıl meghatározható. A növekedési ütem az 1990-es évek elejétıl csökkent. Ez megfelel az összes kibocsátás (antropogén és természetes források összege) alakulásának, ami ebben az idıszakban csaknem konstans volt. Nagyon valószínő, hogy a metánkoncentráció megfigyelt növekedése antropogén tevékenységeknek, elsısorban a mezıgazdaságnak és fosszilis üzemanyagok felhasználásának tudható be. A különbözı források hozzájárulásának arányát azonban még nem lehet elég pontosan meghatározni (IPCC 2007). A dinitrogén-oxid globális légköri koncentrációja az iparosodás elıtti 270 ppb értékrıl re 319 ppb-re nıtt. A növekedési ütem 1980-tól nagyjából állandó. A dinitrogén-oxid-kibocsátás több mint egyharmada antropogén eredető, amelynek forrása elsısorban a mezıgazdaság (7. ábra). 21

22 7. ábra Az üvegházhatású gázok (CO 2, CH 4, N 2 O) változásai jégszelvény- és modern adatok alapján (IPCC 2007, Éghajlatváltozás 2007) /baloldali függıleges tengelyen az adott üvegházhatású gáz koncentrációja (ppm/ppb), a jobboldali függıleges tengelyen a sugárzási kényszer mértéke (W m -2 ), a vízszintes tengelyen az idı (év) került ábrázolásra/ A metán és a dinitrogén-oxid koncentráció növekedését elırejelzı SRESforgatókönyveket a 8. ábra szemlélteti. 22

23 8. ábra Az IPCC-TAR (2001) Szintézis jelentésében szereplı metán és dinitrogén-oxid koncentrációnövekedési szcenáriók (www.ipcc.ch) A globális klímaváltozás várható következményei Bolygónk éghajlatát több földi és földön kívüli (csillagászati) tényezı szabályozza. Ennek köszönhetıen az éghajlat bonyolult, nem lineáris rendszert alkot, amelynek alakításában a visszacsatolási mechanizmusok fontos szerepet játszanak. A Föld története során bolygónk éghajlata számos kisebb-nagyobb változáson ment keresztül. Ezek a változások azonban nem veszélyeztették a bioszféra létét. Az utolsó jégkorszak befejezıdése óta az éghajlat meglehetısen állandó, ami kedvez az emberi társadalmak és a civilizáció fejlıdésének. Az utolsó évszázadokban, lényegében az ipari forradalom óta ez a fejlıdés olyan méreteket öltött, hogy az emberi tevékenység a környezet szabályozásának egyik nem elhanyagolható tényezıjévé vált (Mészáros 1998). Az üvegházhatású gázok és aeroszolok légköri mennyiségének, a napsugárzásnak és a földfelszín tulajdonságainak változásai megváltoztatják az éghajlati rendszer energiaegyensúlyát. Ez utóbbi változásokat ún. sugárzási kényszer formájában fejezzük ki, ami lehetıvé teszi annak összehasonlítását, hogy a különféle emberi, illetve természetes tényezık milyen mértékő melegítı- vagy hőtıhatást gyakorolnak a globális éghajlatra (IPCC 2007). A sugárzási kényszer összetevıit az alábbi 9. ábra mutatja be. 23

A KLÍMAVÁLTOZÁS LEHETSÉGES HATÁSAI ÉS A LAKOSSÁGOT ÉRINTİ KATASZTRÓFAVÉDELEM. Prof. Dr. BUKOVICS István

A KLÍMAVÁLTOZÁS LEHETSÉGES HATÁSAI ÉS A LAKOSSÁGOT ÉRINTİ KATASZTRÓFAVÉDELEM. Prof. Dr. BUKOVICS István A KLÍMAVÁLTOZÁS LEHETSÉGES HATÁSAI ÉS A LAKOSSÁGOT ÉRINTİ KATASZTRÓFAVÉDELEM Prof. Dr. BUKOVICS István AGRO-21 Füzetek Klímaváltozás-hatások-válaszok, 2004. 36. szám, 3-31. oldal ÖSSZEFOGLALÁS Összefoglalóan

Részletesebben

DOKTORI (PHD) ÉRTEKEZÉS VARGA BALÁZS

DOKTORI (PHD) ÉRTEKEZÉS VARGA BALÁZS DOKTORI (PHD) ÉRTEKEZÉS VARGA BALÁZS KESZTHELY 2009 PANNON EGYETEM GEORGIKON KAR Növény- és Környezettudományi Intézet ÁLLAT- ÉS AGRÁRKÖRNYEZET-TUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA Környezettudományok Tudományág Iskolavezetı:

Részletesebben

NEMZETKÖZI EGYÜTTMŰKÖDÉS AZ ÉGHAJLATVÁLTOZÁS VESZÉLYÉNEK, AZ ÜVEGHÁZHATÁSÚ GÁZOK KIBOCSÁTÁSÁNAK CSÖKKENTÉSÉRE

NEMZETKÖZI EGYÜTTMŰKÖDÉS AZ ÉGHAJLATVÁLTOZÁS VESZÉLYÉNEK, AZ ÜVEGHÁZHATÁSÚ GÁZOK KIBOCSÁTÁSÁNAK CSÖKKENTÉSÉRE KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM, DEBRECENI EGYETEM NEMZETKÖZI EGYÜTTMŰKÖDÉS AZ ÉGHAJLATVÁLTOZÁS VESZÉLYÉNEK, AZ ÜVEGHÁZHATÁSÚ GÁZOK KIBOCSÁTÁSÁNAK CSÖKKENTÉSÉRE ----------- ----------- A földi

Részletesebben

Drüszler Áron okl. meteorológus

Drüszler Áron okl. meteorológus NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM KITAIBEL PÁL KÖRNYEZETTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA BIOKÖRNYEZET-TUDOMÁNY A 20. SZÁZADI FELSZÍNBORÍTÁS-VÁLTOZÁS METEOROLÓGIAI HATÁSAI MAGYARORSZÁGON Doktori (PhD) értekezés Drüszler

Részletesebben

Az Éghajlat-változási Kormányközi Testület jelentése*

Az Éghajlat-változási Kormányközi Testület jelentése* Az Éghajlat-változási Kormányközi Testület jelentése* BEVEZETÔ Az IPCC 13. ülésén (Maldív-szigetek, 1997. szeptember 22. és 25 28.) elfogadott, illetve késôbbi határozatainak megfelelôen az alábbi döntéseket

Részletesebben

VÁROSI KÖRNYEZETVÉDELEM

VÁROSI KÖRNYEZETVÉDELEM VÁROSI KÖRNYEZETVÉDELEM Dr. Buzás Kálmán Dr. Budai Péter Horváth Adrienn BME Vízi Közmő és Környezetmérnöki Tanszék 2012 Tartalomjegyzék Bevezetés... 3 A városi környezet jellemzıi, a város okozta környezeti

Részletesebben

H/5054. számú. országgyűlési határozati javaslat. a Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégiáról 2014-2025-re, kitekintéssel 2050-re

H/5054. számú. országgyűlési határozati javaslat. a Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégiáról 2014-2025-re, kitekintéssel 2050-re MAGYARORSZÁG KORMÁNYA H/5054. számú országgyűlési határozati javaslat a Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégiáról 2014-2025-re, kitekintéssel 2050-re Előadó: Dr. Seszták Miklós nemzeti fejlesztési miniszter

Részletesebben

Hosszú távú (2050) kibocsátás csökkentési célok Magyarország vonatkozásában

Hosszú távú (2050) kibocsátás csökkentési célok Magyarország vonatkozásában Hosszú távú (2050) kibocsátás csökkentési célok Magyarország vonatkozásában Feiler József Prof. Ürge-Vorsatz Diana 2010. január Tartalom 1. Összefoglaló... 2 2. Bevezetés... 5 3. Meglévı hazai stratégiák

Részletesebben

Az Éghajlatváltozási Kormányközi Testület Tematikus Jelentése a szélsőséges éghajlati események kockázatáról és kezeléséről Döntéshozói Összefoglaló

Az Éghajlatváltozási Kormányközi Testület Tematikus Jelentése a szélsőséges éghajlati események kockázatáról és kezeléséről Döntéshozói Összefoglaló Az Éghajlatváltozási Kormányközi Testület Tematikus Jelentése a szélsőséges éghajlati események kockázatáról és kezeléséről Döntéshozói Összefoglaló Budapest, 2011. december - 2 - Az Éghajlatváltozási

Részletesebben

I.3 Az ózonpajzs...- 13 - I.3.1 Az ozonoszféra és az ózonciklus...- 13 -

I.3 Az ózonpajzs...- 13 - I.3.1 Az ozonoszféra és az ózonciklus...- 13 - A halogénezett szénhidrogének alkalmazása a hőtés-, valamint az oltástechnikában, környezetkárosító hatásuk, törekvések a káros hatások megszüntetésére A gödöllıi Szent István Egyetem Környezetvédelmi

Részletesebben

A havi csapadékmennyiség változása és hatása a Tisza vízhozamára a XXI. század második felében. Radvánszky Bertalan

A havi csapadékmennyiség változása és hatása a Tisza vízhozamára a XXI. század második felében. Radvánszky Bertalan A havi csapadékmennyiség változása és hatása a Tisza vízhozamára a XXI. század második felében Radvánszky Bertalan PTE, Földtudományok Doktori Iskola, H-7621 Pécs, Ifjúság u. 6., radberti@gamma.ttk.pte.hu

Részletesebben

PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM. Üvegházhatású gázok vizsgálata és azok kibocsátását meghatározó társadalmi szemléletmódok feltárása Baján és környékén

PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM. Üvegházhatású gázok vizsgálata és azok kibocsátását meghatározó társadalmi szemléletmódok feltárása Baján és környékén PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM Földtudományok Doktori Iskola Földtudományok Doktori Program Üvegházhatású gázok vizsgálata és azok kibocsátását meghatározó társadalmi szemléletmódok feltárása Baján és környékén

Részletesebben

Magyarország éghajlati erőforrásainak agroklimatológiai elemzése

Magyarország éghajlati erőforrásainak agroklimatológiai elemzése Varga-Haszonits Zoltán - Varga Zoltán - Lantos Zsuzsanna - Vámos Ottília - Schmidt Rezső Magyarország éghajlati erőforrásainak agroklimatológiai elemzése Mosonmagyaróvár 2000 Lektorálta: Dr. Anda Angéla

Részletesebben

Magyarországi szél és napenergia kutatás eredményei

Magyarországi szél és napenergia kutatás eredményei Magyarországi szél és napenergia kutatás eredményei ORSZÁGOS METEOROLÓGIAI SZOLGÁLAT HUNGARIAN METEOROLOGICAL SERVICE BUDAPEST, 2006 A könyv az Oktatási Minisztérium OMFB-00278/2006 számú, a kutatás az

Részletesebben

A klímaváltozás erdészeti ökonómiai vonatkozásai

A klímaváltozás erdészeti ökonómiai vonatkozásai Nyugat-Magyarországi Egyetem Roth Gyula Erdészeti és Vadgazdálkodási Tudományok Doktori Iskola Erdővagyon-gazdálkodás program DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS A klímaváltozás erdészeti ökonómiai vonatkozásai Írta:

Részletesebben

Magyar Tudomány idõjárás éghajlat biztonság 2005 7

Magyar Tudomány idõjárás éghajlat biztonság 2005 7 Magyar Tudomány idõjárás éghajlat biztonság Vendégszerkesztõ: Láng István Regionális innovációs politika Interjú Sinor Dénessel A liberális társadalomszemlélet játékelméleti jellemzése 2005 7 783 Magyar

Részletesebben

Szélsőséges időjárási jelenségek Európában és hatásuk a nemzeti, valamint az uniós alkalmazkodási stratégiákra

Szélsőséges időjárási jelenségek Európában és hatásuk a nemzeti, valamint az uniós alkalmazkodási stratégiákra Szélsőséges időjárási jelenségek Európában és hatásuk a nemzeti, valamint az uniós alkalmazkodási stratégiákra A fordítás a Trends in extreme weather events in Europe: implications for national and European

Részletesebben

VI. Magyar Földrajzi Konferencia 1115-1127. Pajtókné Tari Ilona 1 Kiss Barbara 1,2 Ütıné Visi Judit 1 Mika János 1

VI. Magyar Földrajzi Konferencia 1115-1127. Pajtókné Tari Ilona 1 Kiss Barbara 1,2 Ütıné Visi Judit 1 Mika János 1 Pajtókné Tari Ilona 1 Kiss Barbara 1,2 Ütıné Visi Judit 1 Mika János 1 A KLÍMAVÁLTOZÁS OKTATÁSA AZ ÁLTALÁNOSTÓL A DOKTORI ISKOLÁIG ÖSSZEFOGLALÁS A tanulmányban az EKF Földrajz Tanszékén folyó, a címben

Részletesebben

8. KLÍMAVÁLTOZÁS, BIODIVERZITÁS ÉS KÖZÖSSÉGÖKOLÓGIAI FOLYAMATOK KÖLCSÖNHATÁSAI

8. KLÍMAVÁLTOZÁS, BIODIVERZITÁS ÉS KÖZÖSSÉGÖKOLÓGIAI FOLYAMATOK KÖLCSÖNHATÁSAI 8. KLÍMAVÁLTOZÁS, BIODIVERZITÁS ÉS KÖZÖSSÉGÖKOLÓGIAI FOLYAMATOK KÖLCSÖNHATÁSAI HUFNAGEL LEVENTE SIPKAY CSABA DRÉGELY-KIS ÁGOTA FARKAS ESZTER TÜREI DÉNES GERGÓCS VERONIKA PETRÁNYI GERGELY BAKSA ATTILA GIMESI

Részletesebben

tanulmány szemle kritika Gelencsér András Előszó 3

tanulmány szemle kritika Gelencsér András Előszó 3 tanulmány Gelencsér András Előszó 3 Molnár Ágnes Gácser Vera Szélsőséges éghajlat szeszélyes időjárás 4 Gácser Vera Lakatos Mónika Molnár Ágnes Változik-e éghajlatunk? 13 Sisák István Mit hozhat a klímaváltozás

Részletesebben

KAPOSVÁRI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR Gazdálkodás- és Szervezéstudományok Doktori Iskola

KAPOSVÁRI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR Gazdálkodás- és Szervezéstudományok Doktori Iskola KAPOSVÁRI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR Gazdálkodás- és Szervezéstudományok Doktori Iskola A doktori iskola vezetıje: DR. VARGA GYULA, MTA doktora Témavezetı: DR. BALOGH LÁSZLÓ, PhD A MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁSOK

Részletesebben

Környezetvédelmi alapismeretek. 1. modul

Környezetvédelmi alapismeretek. 1. modul 9700 Szombathely Kisfaludy S. 57. T/F: 94/500-354, regiofokusz@limexnet.hu www.regiofokusz.hu Környezetvédelmi alapismeretek 1. modul készítette: Törneczi Arnold 1 Tartalomjegyzék 1. KÖRNYEZETVÉDELMI ALAPISMERETEK...3

Részletesebben

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS ENZSÖLNÉ GERENCSÉR ERZSÉBET MOSONMAGYARÓVÁR 2013.

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS ENZSÖLNÉ GERENCSÉR ERZSÉBET MOSONMAGYARÓVÁR 2013. DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS ENZSÖLNÉ GERENCSÉR ERZSÉBET MOSONMAGYARÓVÁR 2013. NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM MEZŐGAZDASÁG- ÉS ÉLELMISZERTUDOMÁNYI KAR MOSONMAGYARÓVÁR "PRECÍZIÓS NÖVÉNYTERMESZTÉSI MÓDSZEREK" ALKALMAZOTT

Részletesebben

EGY HATHATÓS GLOBÁLIS ÉGHAJLATVÉDELMI MEGÁLLAPODÁS SZÜKSÉGESSÉGE ÉS AKADÁLYAI

EGY HATHATÓS GLOBÁLIS ÉGHAJLATVÉDELMI MEGÁLLAPODÁS SZÜKSÉGESSÉGE ÉS AKADÁLYAI Magyar Tudomány, 2014/5. szám, 594-602. o. EGY HATHATÓS GLOBÁLIS ÉGHAJLATVÉDELMI MEGÁLLAPODÁS SZÜKSÉGESSÉGE ÉS AKADÁLYAI Faragó Tibor c. egyetemi tanár Tibor_Farago@t-online.hu Bartholy Judit tanszékvezetı

Részletesebben

H A D T U D O M Á N Y A MAGYAR HADTUDOMÁNYI TÁRSASÁG ÉS A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA HADTUDOMÁNYI BIZOTTSÁGÁNAK FOLYÓIRATA

H A D T U D O M Á N Y A MAGYAR HADTUDOMÁNYI TÁRSASÁG ÉS A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA HADTUDOMÁNYI BIZOTTSÁGÁNAK FOLYÓIRATA H A D T U D O M Á N Y A MAGYAR HADTUDOMÁNYI TÁRSASÁG ÉS A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA HADTUDOMÁNYI BIZOTTSÁGÁNAK FOLYÓIRATA XXIII. ÉVFOLYAM ELEKTRONIKUS KÜLÖNSZÁM 2013. M Á J U S TUDOMÁNYOS KONFERENCIA,

Részletesebben

KÍNA, MINT A GLOBÁLIS KÖRNYEZETVÉDELEM ÉS ÉGHAJLATVÁLTOZÁS EGYRE FONTOSABB SZEREPLİJE 1

KÍNA, MINT A GLOBÁLIS KÖRNYEZETVÉDELEM ÉS ÉGHAJLATVÁLTOZÁS EGYRE FONTOSABB SZEREPLİJE 1 KÍNA, MINT A GLOBÁLIS KÖRNYEZETVÉDELEM ÉS ÉGHAJLATVÁLTOZÁS EGYRE FONTOSABB SZEREPLİJE 1 Fleischer Tamás (összeállította) BEVEZETÉS A környezetvédelem globális kérdései két fı kategóriára oszthatók. Az

Részletesebben

A természeti veszélyekrıl és katasztrófákról - áttekintés a környezetvédelem szempontjából - - vizsgai segédanyag -

A természeti veszélyekrıl és katasztrófákról - áttekintés a környezetvédelem szempontjából - - vizsgai segédanyag - Szabó József: A természeti veszélyekrıl és katasztrófákról - áttekintés a környezetvédelem szempontjából - - vizsgai segédanyag - 1. Fogalommagyarázat 1.1. Bevezetés Talán nem felesleges felidézni, hogy

Részletesebben

Sváb Emese. Doktori (Ph. D) értekezés

Sváb Emese. Doktori (Ph. D) értekezés Sekélyviző tavak vízminıség-vizsgálata, állapotfelmérése mőholdas távérzékelés segítségével Sváb Emese Doktori (Ph. D) értekezés Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Kar Földtudományi Doktori

Részletesebben

Megújuló energiaforrások. Napkollektorok

Megújuló energiaforrások. Napkollektorok Megújuló energiaforrások Napkollektorok Tanfolyami jegyzet 2010 TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés... 1 Magyarország energia helyzete... 4 A megújuló energiaforrások... 6 A fosszilis energiaforrások... 6 A megújuló

Részletesebben