Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Kar. Petres Tibor Tóth László. STATISZTIKA I. kötet

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Kar. Petres Tibor Tóth László. STATISZTIKA I. kötet"

Átírás

1 Szeged Tudománegetem Gazdaságtudomán Kar Petres Tbor Tóth László STATISZTIKA I. kötet

2 Szerzők: Dr. Petres Tbor, PhD egetem docens Statsztka és Demográa Tanszék Tóth László PhD-hallgató Gazdaságtudomán Kar

3 Első kötet

4 Előszó Könvünk elsődlegesen közgazdászoknak készült, és általános statsztkával oglalkozk. Ennek részletes taglalása előtt, a kor szellemének megelelően, néhán (kvanttatív elemzésekkel kacsolatos) általános összeüggésre hívuk el az Olvasó gelmét. Az üzlet vlág modern, globalzálódó korszakában nag mértékben növekszk a acgazdaság szerelőnek normácógéne. Az adatok mennségének robbanásszerű növekedése nem ár egütt a megelelő mértékű normácó-növekedéssel. A két ogalom között elentős különbséget az alább ábra szemléltet. Igazából az üzlet vlág döntéshozónak nem az adatok hánával, hanem azok bőségével kell szembenéznük, ugans még a legóvatosabb becslések szernt s az elektronkusan tárolt adatok volumene évente legalább megkétszereződk. A rendelkezésre álló adatok nag mennsége növel ezek elemzésének összetettségét és az adatelemzőkkel szemben támasztott elvárásokat. Mvel az adatok normácóvá alakítása ksebb sebességgel történk, mnt azok rendelkezésre bocsátása, a elhasználóknak egre nkább adatelemzés szakértővé kell válnuk, smernük kell azokat a módszereket, amelekkel az adatok értékelhetőek és hasznosíthatóak. Ismeret Intézménesített normácók összessége, roblémák megoldását tesz lehetővé. Inormácó Döntéshozatalt szolgáló hasznos tartalmat hordozó adatok összessége. Mnőségét az határozza meg, hog mlen mértékben használható, alkalmazható. Adat Tárolt ormáában üggetlen, ténszerű szám vag szöveg. Mnőségét ontossága, elérhetősége határozza meg. Eg adathalmazban a retett normácók eltárásával az adatbánászat oglalkozk. Az

5 adatbánászat elárásokat mára az üzlet vlág s átvette a tudomános elemzésektől. Számos len elárás smert a hagomános statsztka elemzésektől a mesterséges ntellgenca által használt módszerekg. Ebben a könvben a szerzők azokkal az alavető statsztka módszerekkel kívánák megsmertetn az Olvasót, amelek gazdaság elemzéseknél alkalmazhatóak. Mnd az adatok rendelkezésre bocsátásáról, mnd azok elemzéséről szólva nem lehet gelmen kívül hagn az normatka oldalt. Könvünkben a széles körben hozzáérhető Mcrosot Ecel szotver statsztka unkcó kerülnek elhasználásra. Ez nem eg statsztka rogramcsomag, de a bemutatott statsztka módszerek elvégzésére alkalmas. Fontossága matt elhívuk a gelmet arra, hog a kvanttatív elemzéseknél általában az adatok normácóvá, lletve smeretté alakítása a cél. Ezért nem elég usztán a matematka műveleteket elvégezn, hanem a kaott eredméneket kell megelelően értelmezn. 3

6 Tartalomegzék. Általában a statsztkáról 6.. A statsztka ogalma 6.. Alaogalmak 7.3. A statsztka munka ázsa 9.4. Mérés szntek (skálák) és tuladonságak.5. A statsztka adatok ontossága 3. Egszerű elemzések 5.. Sokaság nagságának meghatározása 5.. Statsztka sorok, táblák 6.3. Vszonszámok 3.4. A grakus ábrázolás eszköze 9 3. Sokaság eg smérv szernt vzsgálata Mennség sorok Helzet-mutatók, közéértékek Szóródás mutatók A koncentrácó vzsgálata Momentumok Alakmutatók 83 4

7 4. Sokaság több smérv szernt vzsgálata Részekre bontott sokaságok Ismérvek között kacsolat Standardzálás és ndeszámítás Standardzálás Érték-, ár- és volumenndeek 5.3. A Bortkewcz-éle összeüggés Kétváltozós regresszó- és korrelácószámítás Lneárs regresszó emlneárs regresszó Lneárs és nemlneárs korrelácó 69 Tárgmutató 73 Kéletgűtemén 8 Irodalom 99 5

8 . Általában a statsztkáról.. A statsztka ogalma A statsztka keezés háromélekéen s értelmezhető, mnt gakorlat számbavétel tevékenség, íg nert adatok összessége, tömegelenségek vzsgálatára szolgáló módszerek rendszere. M az utóbbval oglalkozunk részletesen, azt oguk megvzsgáln, hog meghatározott cél érdekében gűtött adatokat hogan lehet eldolgozn, elemezn. Mvel vzsgálatunk tárga a gazdaság, társadalm és természet elenségek mennség oldala, nem szakítva el a mnőség oldaltól, íg gakran támaszkodunk alavető matematka smeretekre (éldául: mértan átlag, normáls eloszlás, stb.). Érdemes ezért elhatároln a matematkát a statsztkától. A matematka tárga taasztalattól mentes számabsztrakcó, míg a statsztka szntén gakran dolgozk számokkal, de azok gazdaság, társadalm vag természet aktualtásukban elennek meg. A statsztka nkább taasztalat, a osteror tudomán, míg a matematka taasztalattól mentes, a ror tételeket alkot. Létezk a matematka statsztka, mnt külön tudomán, mel a valószínűségszámítással egütt elődött k, és a statsztka azon részével oglalkozk, amel matematka tételekkel alátámasztható. A m megközelítésünkben tehát a statsztka a tömegelenségek ellemzőnek tömör, számszerű megsmertetését szolgáló módszertan. 6

9 .. Alaogalmak.. Alaogalmak Sokaság A statsztkában a vzsgálatunk tárgát kéező egségek, egedek összességét (statsztka) sokaságnak, vag oulácónak nevezzük.. élda Statsztka sokaság lehet éldául: Magarországon beegzett kt-k eg meghatározott dőontban, eg üzemben gártott termékek összessége eg meghatározott dőszakban, stb. A statsztka sokaságok között léneges különbség, hog azok dőontra vag dőszakra vonatkoztatva értelmezhetők. Az olan statsztka sokaságot, amel eg adott dőontra vonatkozóan értelmezhető állósokaságnak vag stock ellegű sokaságnak nevezzük.. élda A vlág néessége. anuár -én. Az olan statsztka sokaságot, amel eg adott dőszakra vonatkozóan értelmezhető mozgósokaságnak vag low ellegű sokaságnak nevezzük. 3. élda Halálozások, születések alakulása Magarországon -ben. Az előző éldákból látható, hog bzonos álló és mozgó sokaságok összeügghetnek egmással. Ha eg állósokaságra vonatkozó régebb normácónkat úg tesszük aktuálssá, hog a kacsolódó mozgósokaság segítségével növelést vag csökkentést eszközölünk, akkor továbbvezetésről beszélünk. Ismérv A sokaság statsztka egségekből áll, ezek a vzsgált normácó hordozó. Meghatározott tuladonságokkal, ellemzőkkel, vag más néven smérvekkel rendelkeznek. 7

10 . Általában a statsztkáról Az smérv a statsztka egségeknek a statsztka vzsgálat szemontából ontos olan tuladonsága, amel alaán a sokaság egmást át nem edő részekre bontható. Az smérvek lehetséges értéke az smérvváltozatok. Az smérveket általában X-szel, míg az smérvváltozatokat,,, n -nel elölük. Azokat a ellemzőket, melek szernt a sokaság egsége egormák közös smérveknek, míg azokat melek szernt különbözőek megkülönböztető smérveknek nevezzük. Az smérveknek az alább tíusa lehetnek: terület, dőbel, mnőség, mennség. A terület (öldraz) és dőbel smérvek a statsztka egségek térbel, lletve dőbel ellemzését adák. A mnőség smérvek a sokaság egséget verbálsan ellemzk. A mndössze két smérvváltozattal rendelkező smérveket alternatív smérveknek nevezzük. A mennség smérvek kvantkálhatóak, és smérvváltozatat általában smérvértékeknek nevezzük. Két atáukat különböztetük meg: a dszkrét tíusú (csak egész számmal keezhető) és a oltonos tíusú (nem csak egész számmal keezhető) smérvváltozatokat. 4. élda Statsztka sokaság: Budaest állandó lakosa. anuár -én. A sokaság tíusa: állósokaság. Fontosabb smérve és tíusa: lakóhel: terület; születés dő: dőbel; életkor: mennség; oglalkozás: mnőség; nem: alternatív. 8

11 .3. A statsztka munka ázsa.3. A statsztka munka ázsa A statsztka munka 4 ázsát különíthetük el: tervezés, adatgűtés, statsztka adatok eldolgozása, statsztka adatok elemzése. Tervezés Az első eladat annak rögzítése, hog m a statsztka munka céla. Magarországon az adatvédelm törvén tartalmazza a célhoz kötöttség elvét. Ez azt elent, hog személes adatot gűten, eldolgozn csak ontosan meghatározott ogszerű célra szabad. A tervezés szakaszában kell eldönten, hog mlen tíusú adatokat kívánunk begűten, mel meggelés egségekről. Meg kell határozn, hog melek lesznek a számbavétel egségek, amelekkel kacsolatot hozunk létre az adatok begűtése érdekében. Dönten kell az adatgűtés ellemzőről: gakorságáról, köréről, deéről, heléről, módáról. Adatgűtés Az adatgűtés vag adatelvétel (rövden: elvétel) a statsztka adatok beszerzését elent. Több móda smeretes. Kkérdezés: ez történhet személes nterúban vag osta úton kérdőívvel. A acés közvéleménkutatásban alkalmazzák leggakrabban. A kkérdezéseknél gondot okoz a hbás válaszok kezelése. Meggelés: az adatok rögzítését közvetlen meggelés vag mérőműszer segítségével végezhetük el. Meggelést alkalmaznak l. orgalomszámlálásnál, testmagasság megállaításánál. A mérés hbának ontos szeree van. Kísérlet: Ennek során valamlen hotézs ellenőrzését végezzük. A hotézs eltételenek telesüléséről gakran külön gondoskodn kell megelelő beavatkozással, kezeléssel. Ismertek az ún. kontrollált kísérletek, amelek esetében valamel változót tervszerűen változtatnak ceters arbus. A közgazdaságtanban a kísérletezés többnre nem lehetséges. Az adatgűtés (körét tekntve) lehet teles vag részleges. A részleges meggelés lehet: rerezentatív meggelés (mntavétel), kontrollált-kísérlet, 9

12 . Általában a statsztkáról egéb részleges meggelés. Feldolgozás Itt kell elvégezn az adatok ellenőrzését és helesbítését; azok osztálozását, az eredmének táblákba oglalását. Ez történhet kéz vag gé eszközökkel. Elemzés Matematka és logka műveletek végzését elent: különböző (később smertetett) módszereket alkalmazunk, mutatószámokat kéezünk, összeüggéseket, tendencákat keresünk; elvégezzük a szöveges elemzést, különéle szemléltető eszközöket alkalmazunk. Az elemzés célát tekntve megkülönböztetünk leíró és nduktív (következtető) statsztkákat. A leíró statsztka területe az adatgűtésre, adatok ábrázolására, csoortosítására, és egszerűbb mutatószámok meghatározására tered k; míg az nduktív statsztkában helet ka eg általánosítás törekvés. Ez utóbbnak, mvel óval hasznosabb, nagobb a gakorlat alkalmazása.

13 .4. Mérés szntek (skálák) és tuladonságak.4. Mérés szntek (skálák) és tuladonságak A legegszerűbb, legkevésbé normatív mérés sznt a nomnáls skála. A nomnáls (névleges) skálán az smérvértékek azonossága vag különbözősége állaítható csak meg. 5. élda Vallás, nem, oglalkozás, államolgárság, stb. Ha tuduk két ember államolgárságát, akkor csak azt tuduk megállaítan, hog azok azonos államolgárságúak-e, vag sem; egéb relácónak nlván nem szabad elentőséget tuladonítan. A névleges mérés szntű adatokkal végzett artmetka műveletek értelmetlenek. A következő okozat az ordnáls mérés sznt. Az ordnáls (sorrend) skálán az smérvértékek között sorrendség s megállaítható. 6. élda Termékek, szolgáltatások mnőség okozat, különböző rendokozatok, stb. Az ordnáls skála smérvértéke nem tartalmaznak normácót azok abszolút nagságára vonatkozóan, íg azok között különbség nagsága sem állaítható meg. Az ntervallum- vag különbség skálán már az smérvértékek között mennség különbség s megállaítható, valós normácót hordoz. 7. élda Hőmérséklet, tengersznt elett magasság, öldraz szélesség, hosszúság, stb. Itt a skála kezdőonta mndg valamlen önkénesen választott -ont, ezért az smérvértékek arána nem értelmezhető. Azt mondhatuk éldául, hog C és C között C a hőmérsékletkülönbség; az vszont nem gaz, hog a C kétszer olan meleget elent, mnt a C, hszen uganezen hőmérsékletek Kelvn skálán mért értéke között, már más arán adódna. A különbség skála mndg valamlen mértékegséggel adott. A legtöbb normácót az aránskála núta, tt a kezdőont s egértelműen adott.

14 . Általában a statsztkáról 8. élda Költségek, övedelm adatok, súl, hosszúság mérése, életkor, stb. Az aránskála adatan mnden matematka és statsztka művelet értelmes módon elvégezhető. Skálatranszormácó (Eg lehetséges értelmezése) A skálatranszormácó a skála értékenek más értékekre történő transzormácóa ol módon, hog a skála tuladonsága változatlanok maradnak. Skálatranszormácót hatunk végre éldául, amkor valamlen mnőség smérvek verbálsan adott értéket (szám) kódokkal helettesítük. 9. élda A nemek (ér, nő) ú módon való kódolása l. és számegekkel. A statsztkában az ntervallum- és aránskálák összeoglaló neveként gakran alkalmazzuk a kardnáls skála vag metrkus skála ogalmakat. Azokat a skálákat, ahol nomnáls vag ordnáls skálán mérhető smérveket valós számértékekkel mérük álkardnáls skáláknak nevezzük.. élda Jeles, ó, közees, elégséges, elégtelen osztálzatok 5,4,3,, valós számértékekre történő transzormácóa. Ez nlvánvalóan ordnáls skála, hszen csak a telesítmének sorrende állaítható meg, azt nem lehet tudn, hog mekkora a különbség két osztálzat között, lehet hog csak ont, de lehet, hog több. Az edg már végké nem állítható, hog éldául eg 4-es osztálzat eléréséhez kétszer olan ól kell telesíten, mnt a ketteshez, hszen -es legtöbbször csak 5% ölött telesítménért ár. Lneárs skálatranszormácóról beszélünk, ha a transzormácót l. a+b alakú lneárs egenlet szernt hatuk végre.

15 .5. A statsztka adatok ontossága.5. A statsztka adatok ontossága A statsztka adatok egk legontosabb ellemzőe a ontosság. Mndg döntenünk kell azonban a ontosság, gorsaság és gazdaságosság követelméne között, mert egszerre (általában) nem lehet mndhármat otmalzáln. Gakran meg kell tehát határoznunk, hog mlen ontossággal váruk el a statsztka adatokat eg adott elemzés esetében. Tökéletesen ontos adatokhoz gakorlatlag soha sem uthatunk hszen, ahog az adatgűtés módanál láttuk, egata elvétel hba mndg létezk. Ezen kívül, az adatok rögzítése és eldolgozása során s keletkeznek bzonos hbák. Külön kell beszélnünk a rerezentatív meggelésből adódó hbákról. Ezek oka az, hog nem gelük meg a sokaságot teles körűen. Ez a hba az eddgekkel szemben matematkalag kezelhető, számszerűsíthető, ha a meggelés egségekből álló mnta kválasztása a követelméneknek megelelően, véletlenszerűen történk. Ezt a hbát mntavétel hbának nevezzük. (A mntával kacsolatos törvénszerűségeket, elárásokat a másodk kötet tartalmazza.) Indokolt tehát az adatok és mutatószámok A m a () alakú megadása, am úg értelmezhető, hog adatunk az [A-a,A+a] ntervallumba esk. Az a mennséget abszolút hbakorlátnak nevezzük. A statsztka gakorlatban bevett szokás szernt az adatok ontosságára úg utalunk, hog értékét (kerekítve) olan számegekkel közölük, amelek még bztosan ontosnak teknthetőek (az 5-öt és annál nagobb számegeket elelé, az 5-nél ksebbeket leelé kerekítük). Ezek a számegek az ún. szgnkáns számegek. Ha az utolsó szgnkáns számeg helértéke sz, akkor (a kerekítés konvencó alaán) a hbakorlát becsülhető: sz a ˆ. () (Megegzés: az â szmbólum ketése a becsült értéke.) A ellel mndg arra utalunk, hog az adatunk becsült értékű. Gakran nem az abszolút hanem a relatív hbakorláttal dolgozunk: a α. A (3) 3

16 . Általában a statsztkáról A relatív hbakorlátot, amel az abszolút hbakorlát és a közölt adat hánadosa, általában százalékban keezve aduk meg. A becsült relatív hbakorlát: â α ˆ. (4) A 4

17 . Egszerű elemzések.. Sokaság nagságának meghatározása A statsztka adat a sokaság valamlen számszerű ellemzőe. Ezek közül a legegszerűbb a sokaság nagságát ellemző érték. Azért ontos, mert megada a vzsgált sokaság súlát, ontosságát a gazdaság, társadalm és természet elenségek között. Természetesen csak véges sokaságok nagsága adható meg. A dszkrét sokaságok nagságát megszámlálással állaítuk meg. A oltonos sokaságok nagságának meghatározása már csak méréssel történhet.. élda A megszámlálás eg klasszkus esete a nészámlálás. Eg gazdaság adott dőszakra vonatkozó tetermelése csak valamlen méréssel adható meg. 5

18 . Egszerű elemzések.. Statsztka sorok, táblák Statsztka adatok valamlen smérv szernt elsorolását statsztka sornak nevezzük. Statsztka sor keletkezhet: azonos ata adatokból: összehasonlító sor, csoortosító sor; különböző ata adatokból: leíró sor.. élda Eg kt dolgozónak nemek szernt megoszlását az. táblázat tartalmazza. Eg kt dolgozónak nemek szernt megoszlása em Fő. táblázat Fér 5 ő 5 Összesen Forrás: ktív élda Statsztka sorok összeüggő rendszerét statsztka táblának nevezzük. 3. élda Eg kt dolgozónak megoszlását nemek és az adott munkahelen eltöltött dő szernt a. táblázat tartalmazza. 6

19 .. Statsztka sorok, táblák A kt dolgozónak megoszlása nemek és az adott munkahelen eltöltött dő szernt. táblázat Munkahelen eltöltött évek száma Fér ő Összesen Összesen 5 5 Forrás: ktív élda Mnden statsztka sornak és táblának megkövetelt orma eleme a cím és a orrás megnevezése, lletve kötelező eltüntetése. (Megegzés: az egszerűség kedvéért, a továbbakban ettől sokszor eltekntünk.) A sorok és táblák számítógées tárolása m n -es mátrokban történk. Eg adatbázsban a mátr oszloanak eléce oglalák magukba az eges smérvek megnevezését, míg a több sor az smérvváltozatokat tartalmazza (ezeket nevezzük rekordoknak). Mnden eges rekordban azonos számú mező van. M a továbbakban a Mcrosot Ecel 7. táblázatkezelőt oguk használn. Ez eg Wndows alaú rogram, amel alavetően táblázatkezelő, de hasznos statsztka műveletek elvégzésére s kées. Indítsuk el a Mcrosot Ecelt, és géelük be a ent tábla adatat. A bevtelnél ügelünk arra, hog a hosszabb szövegeket s egetlen cellába íruk. A cellák között a kurzormozgató bllentűkkel, lletve egeres kattntással mozoghatunk. Az Ecel tuladonsága közé tartozk az AutoSzámolás unkcó. Ezzel olamatosan vsszaelzést kahatunk az állaotsorban (a kéernő alán) a kelölt cellák összegéről. Ellenőrzzük ennek segítségével a táblázat összesen sorában levő számok ontosságát! Összehasonlítás Az összehasonlítás alkalmával több sokaság nagságának vag más ellemző adatának egmás mellé rendelését végezzük. Ez történhet egszerű elsorolással, különbség 7

20 . Egszerű elemzések kézéssel vag hánados kézéssel. Összehasonlítás célából egmás mellé sorolt adatok összességét összehasonlító sornak nevezzük. Csoortosítás (osztálozás) A statsztka sokaság eg vag több smérv szernt tagolását csoortosításnak vag osztálozásnak nevezzük. Azt az smérvet am alaán a sokaság osztálat elhatároluk egmástól csoortkéző smérvnek nevezzük. Eg osztálozástól azt váruk el, hog: teles legen (a sokaság mnden egsége besorolható eg osztálba); átedésmentes legen (mnden sokaság egség csak eg osztálba sorolható be); mnél homogénebbek legenek az osztálok (az osztálokon belül egségek mnél obban hasonlítsanak egmáshoz a vzsgált smérv szemontából). A sokaság eg smérv szernt csoortosítását csoortosító sornak nevezzük. A k db osztálból álló csoortosító sor általános alaka a 3. táblázatban látható. Csoortosító sor Ismérvváltozatokat tartalmazó osztálok 3. táblázat Előordulások száma C C M C M C k Összesen M M k A másodk oszloban levő számokat a statsztkában általában gakorságoknak nevezzük. A sokaság több smérv szernt csoortosításának eredméne a kontngenca vag kombnácós tábla. 8

21 .. Statsztka sorok, táblák Az r sorból és c oszloból álló kétdmenzós kombnácós tábla általános alakát a 4. táblázat tartalmazza. Kombnácós tábla Az Y smérv 4. táblázat szernt osztálok Y C Y Y C Y C C c Összesen Az X smérv szernt osztálok X C c. X C c. M M X C c. M M X C r r r r rc r. Összesen....c A 4. táblázat utolsó sorában (. ) és oszloában (. ) szerelő gakorságokat a statsztkában eremgakorságoknak vag eltétel nélkül eloszlásoknak nevezzük, míg a több gakorságot ( szóló eezetben ezekkel részletesebben oglalkozunk.) ) eltételes eloszlásoknak nevezzük. (Az asszocácóról A statsztka sorok vázlatos áttekntése az. ábrán látható. 9

22 . Egszerű elemzések A statsztka sorok vázlatos áttekntése Statsztka sorok azonos atáú adatokból (összehasonlító, csoortosító sorok) különböző atáú adatokból (leíró sorok) mnőség sorok terület sorok dősorok mennség sorok. ábra A továbbakban az. ábra alsó sorában elsoroltakkal oglalkozunk részletesebben. Mnőség sorok Mnőség smérv szernt szerkesztett sort mnőség sornak nevezzük. 4. élda Az 3. táblázatban a vzsgált smérv legen mnőség smérv. (Lásd a. éldát.) Terület sorok Terület sorról akkor beszélünk, ha a sor kalakításakor a rendező elv valamlen terület hovatartozás. 5. élda Az 3. táblázatban a vzsgált smérv legen terület (öldraz) smérv. Eg kt dolgozónak lakóhel szernt megoszlását az 5. táblázat tartalmazza.

23 .. Statsztka sorok, táblák Eg kt dolgozónak lakóhel szernt megoszlása Lakóhel Fő Szeged 6 Egéb 4 Összesen 5. táblázat Idősorok Az dősoroknak két atáa van: állaotdősor (stock tíusú) és tartamdősor (low tíusú). Állaotdősor: eg állósokaság dőbel alakulását ellemz. 6. élda Az 3. táblázatban a vzsgált smérv legen stock tíusú smérv. Eg kt oglalkoztatottanak számát (az között dőszakban) a 6. táblázat tartalmazza. Eg kt dolgozónak száma az év első naán Év Fő táblázat Az len tíusú smérveket tartalmazó táblázatok összesen sorának (az ún. összegző sornak) nncs értelme, ezért nem s szereel. Tartamdősor: eg mozgósokaság eg-eg dőszak alatt bekövetkezett változását ellemz. 7. élda Az 3. táblázatban a vzsgált smérv legen low tíusú smérv.

24 . Egszerű elemzések Eg kt orgalmának nagsága 3 év alatt az alábbak szernt alakult. Eg kt orgalma (mlló Ft) Év 7. táblázat Forgalom 997 6, , 999 3, Összesen 7,6 Az len tíusú smérveket tartalmazó táblázatok összesen sorának van értelme. Jelen esetben a teles vzsgált dőszak összorgalmát elent. Mennség sorok Ezeket a sorokat a harmadk eezetben mad részletesebben tárgaluk.

25 .3. Vszonszámok.3. Vszonszámok agtömegű, eredet ormáában átteknthetetlen adathalmaz kezelésére vszonszámokat s használhatunk. A vszonszám nem más, mnt adatok vag mutatószámok hánadosa. a vszonítás tárga, a vszonított adat vszonszám A V (5) B a vszonítás alaa, bázsa Három legontosabb atáa: dnamkus, megoszlás és ntenztás vszonszám. Dnamkus vszonszám: azonos sokaság, dőben különböző adataból számított hánados, százalékos ormában szoktuk megadn. Kettőnél több (,,,) adatból álló dősor esetén kétéle atáa kéezhető. Bázsvszonszám: b,,,. (6) b Láncvszonszám: l,3,,. (7) Gakran az dősor összes dőegségére kszámítuk az adott vszonszámot és a keletkező vszonszámsort használuk elemzésre. A lánc- és bázsvszonszámokra vonatkozó azonosságokat a (8)-() kéletek mutaták. Egmást követő bázsvszonszámok hánadosa láncvszonszám. : l (8) b b b b 3

26 . Egszerű elemzések Áttérés ú bázsra: a bázsvszonszámokat elosztuk az ú bázshoz tartozó rég vszonszámmal. b b c c : c (9) b b c Bázsdőegséget követő egmás után következő (m db) láncvszonszám szorzata bázsvszonszámot ad.... b m () m b+ b+ b+ m b+ m l b+ b b+ b+ m b m Láncvszonszámokból (a vzsgált dőszakban) tetszőleges bázsú bázsvszonszámokat lehet kszámítan az alább összeüggések szernt: az dőtengelen obbra (a övőbe) haladva b, () + b l+ az dőtengelen balra (a múltba) haladva b. () : b+ l+ 8. élda A néesség számát mnden év első naára a 8. táblázat tartalmazza. 4

27 .3. Vszonszámok Magarország néessége között Év 8. táblázat éesség száma, ezer ő Forrás: Magar statsztka zsebkönv 98, KSH, B., 999. Számítsuk k a ent dősorból a néesség alakulásának bázsvszonszámsorát 99-es és 999-es bázssal s! Számítsuk k a láncvszonszámsort s! Alkalmazzuk az azonosságokat ellenőrzésre! Használuk a eladat megoldásához az Ecelt! Vgük el az adatokat! Az eredmént a. ábra mutata. Az 99-es bázsévhez tartozó vszonszámsort úg tuduk kszámítan, hog az eges évekhez tartozó adatokat osztuk az 99-es év adatával. A cellák eltöltése eredmént szolgáltató kélettel a következőkéen végezhető el: a cella mezőébe íruk be egenlőségel után annak a műveletnek megelelő kéletet, amelet a kndulás cellákkal akarunk elvégezn, úg, hog azokra a megelelő oszlo és sor elekkel hvatkozunk. (Ez megelenk a Szerkesztőlécben, a táblázat ölött s.) 5

28 . Egszerű elemzések Az Ecel munkalaának részlete A B C D Év éesség 99% Előző év% *B/B$ ábra A B stílusú elölés relatív hvatkozás, a B$ edg a sorra nézve abszolút hvatkozás. Magarország néességének bázs- és láncvszonszámsora 9. táblázat Év éesség 99% Előző év% 999% , -, ,8 99,8, ,6 99,7, , 99,7, ,9 99,7, ,6 99,7, ,3 99,6, ,9 99,6, ,5 99,6, Ennek megkülönböztetésére a következők matt van szükség: ha eg vszonszámsor első adatát a ent módon kszámítottuk, akkor a több kéletet nem kell begéeln, elég az adott cella obb alsó sarkát az egérrel leelé a több cellára húznunk, és a megelelő kéleteket kauk a több cellában s. A megelelően alkalmazott relatív és abszolút hvatkozások eredménezk azt, hog a heles kéleteket (értékeket) kauk. A több vszonszámsor hasonlóan kszámítható. A kaott eredméneket a 9. táblázat tartalmazza. 6

29 .3. Vszonszámok Megoszlás vszonszám: valamel sokaságrésznek az egész sokasághoz vszonított nagsága, százalékos ormában szoktuk megadn. 9. élda A. élda adata alaán elkészíthető a. táblázat. Eg kt dolgozónak nemek szernt megoszlása. táblázat em Megoszlás (%) Fér 75 ő 5 Összesen Intenztás vszonszám: két egmással valamlen kacsolatban álló sokaság valamlen adatából kézett hánados. Lehet egenes vag ordított, lletve ettől üggetlenül, ners vag tsztított. Egenes ntenztás vszonszámról beszélünk, ha a társadalm megítélés szemontából az lenne a ó, ha a vszonszám értéke mnél nagobb lenne. Fordított ntenztás vszonszámról beszélünk, ha a társadalm megítélés szemontából az lenne a ó, ha a vszonszám értéke mnél ksebb lenne. Ha eg ntenztás vszonszám esetén a vszonítás alaának csak eg része kötődk obban a vszonítás tárgához, akkor gakran eg ú ntenztás vszonszámot alkotunk, amelben a vszonítás alaa az említett részsokaság lesz. Az íl módon létreövő ú vszonszámot tsztított ntenztás vszonszámnak, míg az elsőt ners ntenztás vszonszámnak nevezzük. A A ners ntenztás vszonszám az (5) kélet szernt legen, a tsztított ntenztás B vszonszám edg A b. Közöttük elírható a következő összeüggés: A B A b b B, (3) ahol B b a tszta rész aránát elent (am eg megoszlás vszonszám). 7

30 . Egszerű elemzések. élda Eg hóna alatt alkalmazott (8 zka és szellem oglalkozású) db terméket db állít elő. Vállalt sznten a termelékenségük, db/ő. Ez ners ntenztás ő db vszonszám. A tsztított edg:,5 db/ő. A (3) kélet szernt gaz a 8 ő következő összeüggés: 8, [db/ő]. 8 8

31 .4. A grakus ábrázolás eszköze.4. A grakus ábrázolás eszköze A grakus ábrázolás nem keezetten elemzés módszer, hanem a statsztka adatok szemléltető megelenítésének eszköze, melben az normácósűrítés bzonos eleme s megelennek. Mnden grakus ábrázolás lénege az összehasonlítás. Általában ontokat, vonalakat, köröket, oszlookat használunk. A grakus ábrázolás alábbakban smertetett atát használuk a leggakrabban. Dagramok Dagramokon belül megkülönböztetük a következőket: ontdagram: két smérv szernt hovatartozást ábrázolunk vele; vonaldagram: egenes szakaszokból álló grakus ábra; síkdagram: gakorságokat ábrázolunk vele, területek segítségével (l. oszlo- vag kördagram). Kartogramok Kartogramok: gakorságok térkéen alauló ábrázolása. Sztereogramok Sztereogramok: három releváns dmenzóban történő ábrázolás, három smérv szernt hovatartozást ábrázolunk vele. Pktogramok Pktogramok: guráls ábrázolás, gakorságok különböző nagságú vag számú készmbólumokkal való ábrázolása. A grakus ábrázolásnál gelnünk kell a következő alaelvekre: mndg az alaul vett síkdomok területe kell, hog arános legen az ábrázoln kívánt adat nagságával; mndg legen címe a grakus ábrának; az adatok orrásának eltüntetése kötelező; dősorokat általában vonaldagrammal, a sokaság szerkezetét általában osztott oszlo- vag osztott kördagrammal szemléltetük (lásd a 4. és az 5. ábrát!); 9

32 . Egszerű elemzések állaotdősornál az tengelen szerelő dőontokhoz (lásd a 3. ábrát!), tartamdősornál az tengelen kelölt dőszak közeéhez gazítunk. Az smertetett grakus ábrázolás módok közül néhán a 3., 4. és 5. ábrán látható.. élda A 8. élda adata alaán ábrázoluk vonaldagram segítségével Magarország néességének változását között! A vonaldagramot az Ecel segítségével készítük el. A 8. éldában már bevttük az adatankat az A-B cellatartománba. Jelölük most k a B-B cellákat, és ndítsuk el a Dagram Varázslót a Beszúrás menü Dagram... almenüének segítségével (ez konnal s meghívható)! Az Ecel oututa Magarország néessége között éesség száma ( ezer õ) an an an an an an an an an.. Év 3. ábra Első léésként válasszuk k a nekünk megelelő dagramtíust! A Tovább> nomógomb segítségével léhetünk tovább. Másodk léésként az Adatsorok menü alatt A kategóratengel (X) elrata: mezőbe vgük be az A-A cellatartománt a munkalaon történő kelölésével. Léünk tovább. A harmadk léésben a Címek menüben írhatuk be a dagram címét és a tengelek megnevezését. A Rácsvonalak menüben a vezető és segédrácsokat állíthatuk be. 3

33 .4. A grakus ábrázolás eszköze Ha ezekre nncs szükségünk, kacsoluk k a elölőnégzeteket! Jelmagarázat menüben állíthatuk be azt, hog szükségünk van-e elmagarázatra, és hog az hova kerülön. A negedk léésben edg azt kell eldöntenünk, hog a dagramunk ú lara (dagramla) kerülön, vag az eredet munkalaunkra. A kaott dagram a 3. ábrán látható. A kész dagram beállításat utólag módosíthatuk a Formátum menüének segítségével, ha a grakus ábra megelelő részét aktvzáluk az arra történő egérkattntással.. élda Az 999. év első negedévére vonatkozó kötelező géármű-bztosítás díbevételenek adatat a. táblázat tartalmazza első negedév díbevételek Bztosítók. táblázat Díbevételek (ezer Ft) Argosz Aa Colona ÁB-Aegon General-Provdenca Hungára Közlekedés Bztosító Egesület 7 OTP-Garanca Összesen Forrás: ÁBIF A sokaság szerkezetének ábrázolására legnkább az osztott oszlo-, lletve az osztott kördagram alkalmas. Ezeket láthatuk a 4. és az 5. ábrán. A vonaldagram razolásakor smertetett menüontok megelelő alkalmazásával az Ecelben megszerkeszthető a 4. és az 5. ábra s. 3

34 . Egszerű elemzések A kötelező géármű-bztosítások díbevételenek megoszlása osztott oszlodagramon Díbevételek megoszlása % 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% % % % Argosz ÁB-Aegon Hungára OTP-Garanca Aa Colona General-Provdenca Közlekedés Bztosító Egesület 4. ábra A kötelező géármű-bztosítások díbevételenek megoszlása osztott kördagramon Argosz ÁB-Aegon Hungára OTP-Garanca 5% 7% 3%3% % 3% % Aa Colona General-Provdenca Közlekedés Bztosító Egesület 5. ábra 3

35 3. Sokaság eg smérv szernt vzsgálata 3.. Mennség sorok Rangsor A mennség smérvek lehetséges értéke rendezett halmazt alkotnak, ezért a sokaság egsége sorba rendezhetőek. Ezt monoton nemcsökkenő módon szoktuk megtenn. A sokaság egségenek (és a hozzáuk tartozó smérvértékeknek) mennség smérv szernt monoton nemcsökkenő elsorolását rangsornak nevezzük. (Rendezett halmaz elemenek sorba rendezésére számos rendezés algortmus létezk: beszúró rendezés, gorsrendezés, kuac rendezés, stb.) 3. élda Eg kt dolgozónak kereset adata a következőek (ezer Ft): 7,; 63,; 5,5; 77,4; 54,3; 48,; 4,; 7,; 5,; 63,; 55,8; 56,7; 36,; 4,; 5,; 53,9; 4,5; 48,; 53,3; 78,; 68,6; 47,. A sorbarendezést gorsan elvégezhetük az Ecel segítségével. Vgük be az adatokat az A-A3 cellákba, az A a elécet tartalmazza. Jelölük k az előbb cellát! Ezt megtehetük az egérrel, annak bal gombát lenomva tartva mozgatva az egérkurzort, vag bllentűzettel, a SHIFT gomb lenomása mellett használva a bllentűzet kurzorgombat. Mután kelöltük az A-A3 cellatartománt, az Adatok menü Sorba rendezés almenüvel elvégezhetük a kívánt rendezést. (A rendezés kon segítségével s elvégezhető.) A keresetek rangsora: 36,; 4,; 4,; 4,5; 47,; 48,; 48,; 5,; 5,; 5,5; 53,3; 53,9; 54,; 55,8; 56,7; 63,; 63,; 68,6; 7,; 7,; 77,4; 78,. Gakorság sor Mvel gakran nag mennségű, és ezért eredet ormáában kezelhetetlen és átláthatatlan adattal kell dolgoznunk, abból elemzést készítenünk, a könnebb átteknthetőség érdekében ezeket osztálokba soroluk. Az osztálok természetesen az X 33

ÁLTALÁNOS STATISZTIKA

ÁLTALÁNOS STATISZTIKA Berzseny Dánel Főskola ÁLTALÁNOS STATISZTIKA műszak menedzser alapszak Írta: Dr. Köves János Tóth Zsuzsanna Eszter Budapest 006 Tartalomjegyzék. VALÓSZÍNŰSÉGSZÁMÍTÁSI ALAPOK... 4.. A VALÓSZÍNŰSÉGSZÁMÍTÁS

Részletesebben

Réthy Zsolt GYÁRTÁSI FOLYAMATOK OPTIMALIZÁLÁSA A MINŐSÉGÜGYBEN ALKALMAZOTT KOMPROMISSZUMMODELLEK. Doktori (PhD) értekezés

Réthy Zsolt GYÁRTÁSI FOLYAMATOK OPTIMALIZÁLÁSA A MINŐSÉGÜGYBEN ALKALMAZOTT KOMPROMISSZUMMODELLEK. Doktori (PhD) értekezés Réthy Zsolt GYÁRTÁSI FOLYAMATOK OPTIMALIZÁLÁSA A MINŐSÉGÜGYBEN ALKALMAZOTT KOMPROMISSZUMMODELLEK FELHASZNÁLÁSÁVAL Doktor (PhD) értekezés Témavezető: Dr. Erdély József DSc. egyetem tanár Nyugat-Magyarország

Részletesebben

STATISZTIKAI MÓDSZEREK

STATISZTIKAI MÓDSZEREK HAJTMAN BÉLA STATISZTIKAI MÓDSZEREK Egetem egzet Pázmá Péter Katolkus Egetem, Bölcsészettudomá Kar Plscsaba, 0. Bevezetés Az első félévbe (Bostatsztka) a statsztka alapat smertük meg. Természetese ez

Részletesebben

TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEK 11. ÁLTALÁNOS VÁLLALKOZÁSI FÕISKOLA 2004 SZEPTEMBER SZÁMOK PIACOK EMBEREK. LIPÉCZ GYÖRGY: Adótáblák és társadalmi viszonyok

TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEK 11. ÁLTALÁNOS VÁLLALKOZÁSI FÕISKOLA 2004 SZEPTEMBER SZÁMOK PIACOK EMBEREK. LIPÉCZ GYÖRGY: Adótáblák és társadalmi viszonyok 34567890345678903456789034567890 34567890345678903456789034567890 34567890345678903456789034567890 34567890345678903456789034567890 34567890345678903456789034567890 34567890345678903456789034567890 34567890345678903456789034567890

Részletesebben

BELSŐ GAZDASÁGOSSÁG A TERMELÉSI FOLYAMATBAN

BELSŐ GAZDASÁGOSSÁG A TERMELÉSI FOLYAMATBAN Kss Ferenc László BELSŐ GAZDASÁGOSSÁG A TERMELÉSI FOLYAMATBAN A szerzőnek a Verseny és szabályozás első kötetében 2007-ben megjelent sorozatndító ckke a szabályozás gazdaságtana történelmének és főbb témának

Részletesebben

Az aktív foglalkoztatási programok eredményességét meghatározó tényezõk

Az aktív foglalkoztatási programok eredményességét meghatározó tényezõk Az aktív foglalkoztatás programok eredményességét meghatározó tényezõk GALASI ÉTER LÁZÁR GYÖRGY NAGY GYULA Budapest Munkagazdaságtan Füzetek BW. 1999/4 1999. máus 1 Budapest Munkagazdaságtan Füzetek.1999/4.

Részletesebben

BEVEZETÉS AZ SPSS ALAPJAIBA. (Belső használatra)

BEVEZETÉS AZ SPSS ALAPJAIBA. (Belső használatra) BEVEZETÉS AZ SPSS ALAPJAIBA (Belső haszálatra) TARTALOMJEGYZÉK. Statsztka alapfogalmak..... Sokaság...4.2. Ismérvek és mérés skálák...6.3. Statsztka sorok...7 2. SPSS alapfogalmak...9 3. Alapvető statsztka

Részletesebben

Fizika II. (hőtan, termosztatika, termodinamika) előadási jegyzet Élelmiszermérnök, Biomérnök és Szőlész-borász mérnök hallgatóknak

Fizika II. (hőtan, termosztatika, termodinamika) előadási jegyzet Élelmiszermérnök, Biomérnök és Szőlész-borász mérnök hallgatóknak Fzka II. (hőtan, termosztatka, termodnamka) előadás jegyzet Élelmszermérnök, Bomérnök és Szőlész-borász mérnök hallgatóknak Dr. Frtha Ferenc Dr. Vozáry Eszter, Dr. Zana János Fzka-Automatka Tanszék 0 Tartalom

Részletesebben

KÉZIKÖNYV a MATEMATIKA

KÉZIKÖNYV a MATEMATIKA Alkotószerkesztő: Csatár Katalin KÉZIKÖNYV a MATEMATIKA a középiskolák 9. évfolama számára II. kötetéhez Celldömölk, Szerzők KORNAI JÚLIA, KOVÁCS ELŐD, LÖVEY ÉVA, PÁLOVICSNÉ TUSNÁDY KATALIN, SCHUBERT MIHÁLY

Részletesebben

4. Egyéni és piaci kereslet. 4.1 Ár-ajánlati görbe (PCC)

4. Egyéni és piaci kereslet. 4.1 Ár-ajánlati görbe (PCC) 4. Egéni és iaci kereslet z előző részben megvizsgáltuk azt, hog miként határozható meg eg fogasztó otimális fogasztási szerkezete, illetve azt is elemeztük, hog eg költségvetési egenes helzetére miként

Részletesebben

A szállítási feladat klasszikus megfogalmazása a következő. Adott n számú F 1. mennyiségűhomogén termékkel rendelkeznek, valamint m számú R 1

A szállítási feladat klasszikus megfogalmazása a következő. Adott n számú F 1. mennyiségűhomogén termékkel rendelkeznek, valamint m számú R 1 Dr. BenkőJános A szállítás feladat 4. A SZÁLLÍTÁSI FELADAT A szállítás feladat klasszkus megfogalmazása a következő. Adott n számú, F 2,..., F n feladó, akk f 1, f 2,..., f n mennységűhomogén termékkel

Részletesebben

Bevezetés a kísérletmódszertanba. Johanyák Zsolt Csaba

Bevezetés a kísérletmódszertanba. Johanyák Zsolt Csaba evezetés a kísérletmódszertanba Johanyák Zsolt Csaba 00 Johanyák Zsolt Csaba: evezetés a kísérletmódszertanba artalomjegyzék. evezetés...4. kísérletmódszertan léései...6.. Hibatényezõk csökkentése...6

Részletesebben

TANÁRI KÉZIKÖNYV a MATEMATIKA

TANÁRI KÉZIKÖNYV a MATEMATIKA El sz Csahóczi Erzsébet Csatár Katalin Kovács Csongorné Morvai Éva Széplaki Görgné Szeredi Éva TANÁRI KÉZIKÖNYV a MATEMATIKA 8. évfolam II. kötetéhez TEX 04. június. 0:58 (. lap/. old.) Matematika 8. (K8-00)

Részletesebben

3. A kétdimenziós pontmeghatározás: vízszintes hálózatok, alappontsűrítés irány- és távméréssel

3. A kétdimenziós pontmeghatározás: vízszintes hálózatok, alappontsűrítés irány- és távméréssel 3. A kétdmenzós pontmeghatározás: vízszntes hálózatok, alappontsűrítés rány- és távméréssel 3.1. Alapfogalmak a kétdmenzós pontmeghatározással kapcsolatosan 3.1.1. A vízszntes ponthely és mérés értelmezése

Részletesebben

Pókháló-entrópia mint új rendszervizsgálati megközelítés a területi elemzésekben

Pókháló-entrópia mint új rendszervizsgálati megközelítés a területi elemzésekben DR. GODA PÁL DR. TÓTH TAMÁS Pókháló-etróa mt ú redszervzsgálat megközelítés a terület elemzésekbe Gyakra szembesülük azzal a kérdéssel, hogy mtől lesz egy felesztés stratéga fetartható. Mt s elet a fetarthatóság,

Részletesebben

Sokszínû matematika 11. A KITÛZÖTT FELADATOK EREDMÉNYE

Sokszínû matematika 11. A KITÛZÖTT FELADATOK EREDMÉNYE Sokszínû matematika. A KITÛZÖTT FELADATOK EREDMÉNYE Összeállította: FRÖHLICH LAJOS gimnáziumi tanár A Kombinatorika, gráfok és a Valószínûségszámítás, statisztika c. fejezeteket szakmailag ellenõrizte:

Részletesebben

Statisztikai programrendszerek. Kis-Tóth Lajos Lengyelné Molnár Tünde Tóthné Parázsó Lenke

Statisztikai programrendszerek. Kis-Tóth Lajos Lengyelné Molnár Tünde Tóthné Parázsó Lenke Statisztikai programrendszerek Kis-Tóth Lajos Lengyelné Molnár Tünde Tóthné Parázsó Lenke MÉDIAINFORMATIKAI KIADVÁNYOK Statisztikai programrendszerek Kis-Tóth Lajos Lengyelné Molnár Tünde Tóthné Parázsó

Részletesebben

1. BEVEZETÉS A TÁRSADALOMSTATSZTIKÁBA

1. BEVEZETÉS A TÁRSADALOMSTATSZTIKÁBA Tartalomjegyzék. BEVEZETÉS A TÁRSADALOMSTATSZTIKÁBA..... Mi a statisztika?..... Alapfogalmak... 4.3. Mérési szintek... 7.4. Adatbázisok létrehozása, címkézés... 9.5. Az SPSS által kezelt adatállományok,

Részletesebben

STATISZTIKÁBA. Csendes Tibor. Szeged, 2001.

STATISZTIKÁBA. Csendes Tibor. Szeged, 2001. BEVEZETÉS A SZÁMÍTÓGÉPES STATISZTIKÁBA Csendes Tibor Szeged, 2001. Lektorálta: Dr. Boda Krisztina tudományos főmunkatárs, Szegedi Tudományegyetem, Orvosi Informatikai Intézet, Dr. Petres Tibor egyetemi

Részletesebben

Munkapiaci áramlások, konzisztencia egy alternatív megoldás*

Munkapiaci áramlások, konzisztencia egy alternatív megoldás* Munkapiaci áramlások, konzisztencia egy alternatív megoldás* Mihályffy László, a KSH ny. főtanácsadóa E-mail: Laszlo.Mihalyffy@ksh.hu A magyar munkaerő-felmérés negyedévenként ad táékoztatást a munkaerőpiac

Részletesebben

Koopetíció néhány elméleti és empirikus eredmény egy kooperatív elemeket tartalmazó versenyzői helyzetről

Koopetíció néhány elméleti és empirikus eredmény egy kooperatív elemeket tartalmazó versenyzői helyzetről Közgazdaság Szemle, LXI. évf., 04. szeptember (000 0. o.) Kőhegy Gergely Kss Hubert János Sele Adrenn Zsoldos János Koopetícó néhány elmélet és emprkus eredmény egy kooperatív elemeket tartalmazó versenyző

Részletesebben

MUNKAANYAG. Bernáth Julianna. Alapvető statisztikai módszerek a vállalkozás tevékenységét érintő javaslatok előkészítéséhez

MUNKAANYAG. Bernáth Julianna. Alapvető statisztikai módszerek a vállalkozás tevékenységét érintő javaslatok előkészítéséhez Bernáth Julianna Alapvető statisztikai módszerek a vállalkozás tevékenységét érintő javaslatok előkészítéséhez A követelménymodul megnevezése: A beszerzés és az értékesítés előkészítése, megszervezése

Részletesebben

KÖZÉP- ÉS EMELT SZINT

KÖZÉP- ÉS EMELT SZINT A 2012. MÁJUS-JÚNIUSI ÉRETTSÉGI FELADATSOR ÉS AZ EGYES FELADATOK MÉRÉSMETODIKAI VIZSGÁLATA A TÁMOP-3.1.8-09/1-2010-0004 AZONOSÍTÓ SZÁMÚ PROJEKT KERETÉBEN MATEMATIKA KÖZÉP- ÉS EMELT SZINT Tartalom KÖZÉPSZINT...

Részletesebben

A KUTATÁSMÓDSZERTAN MATEMATIKAI ALAPJAI. Tóthné Parázsó Lenke

A KUTATÁSMÓDSZERTAN MATEMATIKAI ALAPJAI. Tóthné Parázsó Lenke Tóthné Parázsó Lenke MÉDIAINFORMATIKAI KIADVÁNYOK A KUTATÁSMÓDSZERTAN MATEMATIKAI ALAPJAI Tóthné Parázsó Lenke Eger, 011 Lektorálta: CleverBoard Interaktív Eszközöket és Megoldásokat Forgalmazó és Szolgáltató

Részletesebben

PC World 2001. február Táblázatkezelési feladatok Excelben Szupertippek Készítette: Móricz Attila

PC World 2001. február Táblázatkezelési feladatok Excelben Szupertippek Készítette: Móricz Attila PC World 2001. február Táblázatkezelési feladatok Excelben Szupertippek Készítette: Móricz Attila www.moricznet.hu Táblázatkezelési feladatok Excelben 2 2002.január 18-22:26 Előszó Naponta végzünk számításokat

Részletesebben

Többszempontú döntési problémák

Többszempontú döntési problémák Budapesti Corvinus Egyetem MTA Számítástechnikai és Automatizálási Kutató Intézetébe kihelyezett Gazdasági Döntések Tanszék Rapcsák Tamás Többszempontú döntési problémák Egyetemi oktatáshoz segédanyag

Részletesebben

Adatbázis-kezelés Access XP-vel. Tananyag

Adatbázis-kezelés Access XP-vel. Tananyag Adatbázis-kezelés Access XP-vel Tananyag Adatbázis-kezelés Access XP-vel TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETŐ...7 ALAPISMERETEK...7 ADATBÁZIS...7 AZ ADATBÁZISHOZ KAPCSOLÓDÓ FOGALMAK...7 ADATMODELL...9 ADATBÁZISOK

Részletesebben

Online mérés-értékelés

Online mérés-értékelés Lengyelné Molnár Tünde Online mérés-értékelés Eger, 2013. Készült az Eszterházy Károly Főiskolán a TÁMOP-4.1.2.A/1-11/1 támogatásával. Tartalom 1. Bevezetés. A papíralapú kérdőívtesztektől az online kérdőívekig

Részletesebben

A magyar bankszektor mûködési kockázatai a

A magyar bankszektor mûködési kockázatai a A magyar bankszektor mûködési kockázatai a pénzügyi válság tükrében Vaon a pénzügyi válság mekkora hatással lesz a magyar bankok mûködési kockázataira? Cikkemben erre a kérdésre keresem a választ. Megvizsgálom,

Részletesebben

REGIONÁLIS TUDOMÁNYI TANULMÁNYOK 14. Major Klára (szerk.) Markov-modellek. Elmélet, becslés és társadalomtudományi alkalmazások

REGIONÁLIS TUDOMÁNYI TANULMÁNYOK 14. Major Klára (szerk.) Markov-modellek. Elmélet, becslés és társadalomtudományi alkalmazások REGIONÁLIS TUDOMÁNYI TANULMÁNYOK 14. Major Klára (szerk.) Markov-modellek Elmélet, becslés és társadalomtudományi alkalmazások A kötet a 60771. sz. Jövedelmi differenciálódás szimulációs vizsgálata magyarországi

Részletesebben