Táblázatkezelés Tartalomjegyzék

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Táblázatkezelés Tartalomjegyzék"

Átírás

1 TÁBLÁZATKEZELÉS

2 Tartalomjegyzék 1 A táblázatkezelés alapfogalmai a A táblázatkezelı programok szolgáltatásai, alkalmazási területeik b A táblázatkezelı adattípusai, az egyes adattípusokkal végezhetı mőveletek c A munkafüzet felépítése HIVATKOZÁSOK a A hivatkozás típusai: abszolút, vegyes és relatív hivatkozás b A távoli hivatkozás fogalma Táblázatok szerkesztése a Mozgás a táblázatban, tartományok kijelölése, mozgatása, másolása b A munkalap megosztása, fagyasztás c Sorozat- szerkesztés, automatikus összegzés d Gyorsbillentyők az Excel-ben Táblázatok formázása a a, Tartalmi formázás, formátum-kódok b Adatok elrendezése cellán belül c 6, Cellavédelem Függvények képletek a Képletek szerkesztése, javítása: b Újraszámolási funkció: A táblázat-kezelı legfontosabb függvényei I a Feltételes értékadás (IF függvény) b Keresı függvények és alkalmazásuk c Statisztikai függvények A TÁBLÁZATKEZELÉS LEGFONTOSSABB FÜGGVÉNYEI II a DÁTUM ÉS SZÖVEGKEZELİ FÜGGVÉNYEK: Az adatbázis-kezelés eszközei a Az adatbázis-táblázat fogalma: b Adatok rendezése, szőrés Grafikonok készítése a Grafikon típusok, a típus kiválasztásának szempontja b Grafikonok készítése: c Grafikonok beszerkesztése szövegszerkesztõvel készült iratokba A grafikon szerkesztése a A grafikon részei: b Mintázat, szín, beállítás, feliratozás. Léptékek módosítása c Adatsor törlése. Új adatsor beillesztése. Trendvonal fogalma, beillesztés Táblázatok nyomtatása a nyomtatási terület kijelölése, ismétlıdı címsorok, oszlopok b fejléc, lábléc meghatározása

3 1 A táblázatkezelés alapfogalmai 1.a A táblázatkezelı programok szolgáltatásai, alkalmazási területeik. Ismert táblázatkezelı programok: Quattro Pro (Borland vállalat) Lotus 123 (Lotus cég) Excel for Windows 2.1; 3.0; 4.0; 5.0; 7.0; 8.0 (az utóbbi kettı már csak az Office 97 alatt mőködik) Magyarországon a ma leggyakrabban használt táblázatkezelı program, az Excel 4. 0 for Windows, de terjed az újabb változat, az Excel 5.0 for Windows is. A táblázatkezelık nagy segítséget nyújtanak minden olyan feladat megoldásában, amelyet kézi munkával, négyzetrácsos papíron végzünk. A táblázatkezelık viszonylag kevés adat feldolgozására szolgálnak az adatbáziskezelı programokhoz képest. A táblázatkezelık fontos elınyei: matematikai mőveleteket végezhetünk velük a számok megváltoztatása esetén az eredményeket is módosítja (automatikus újraszámolás) számításainkhoz függvényeket használhatunk adatainkból grafikont és nyilvántartást is készíthetünk az adatokat valamilyen szempont szerint sorba rendezhetjük, feltételtıl függıen válogathatunk közöttük, kimutatásokat készíthetünk róluk számításainkat elemezhetjük, több változatot megvizsgálhatunk táblázataink áttekinthetıek és tetszıleges formátumot adhatunk nekik 1.b A táblázatkezelı adattípusai, az egyes adattípusokkal végezhetı mőveletek. A cella értéke lehet: Szöveg: balra rendezett és max. 256 karakter lehet Logikai: középre rendezett és lehet: -fals (hamis) -true (igaz) Szám: jobbra rendezett: (-10) 308 -(-10) -308 és mőveletek: -; +; *; /; hatványozás (15 értékes számjeggyel számol) Dátum adattípus megadása: megadjuk az évszámot (ha az utolsó két helyiértéken lévı számot adjuk meg, akkor kiegészíti 19-el) hónapot, napot ponttal elválsztva Dátum adattípussal végezhetı mőveletek: két dátumot ki lehet vonni, az eredmény a két dátum között eltelt napok száma, dátumhoz egy számot hozzá lehet adni, vagy kivonni, az eredmény az adott napokkal mrgnövelt, vagy csökkentett dátum. 1.c A munkafüzet felépítése. A munkafüzet az Excel for Windows a 5.0 egy ablaknyi egysége. Egy munkafüzet több, alapértelmezésben 16 munkalapból áll. A munkafüzet lapjain egymástól független táblázatok lehetnek. Egy munkalap sorból és 256 oszlopból áll. A lapokon a telefonregiszterhez hasonló fülek vannak. A munkafüzet ablakának a tetején a munkafüzet neve található, a füleken pedig a munkalap neve van. 3

4 A táblázat felsı részén oszlopazonosító betők, a bal oldalon pedig sorazonosító számok vannak. A munkalap cellákból áll, melyek alkalmasak arra, hogy adatokat írjunk be, képleteket szerkesszünk, illetve adatainkat nyilvántartsuk. 2 HIVATKOZÁSOK 2.a A hivatkozás típusai: abszolút, vegyes és relatív hivatkozás. A cellákba írt adatainkkal matematikai, logikai vagy szövegmőveleteket végezhetünk. Egy cellába maximum 256 karakternyi adat írható. A képletek számokat, cellahivatkozásokat, függvényeket tartalmaznak mőveleti jelekkel összekapcsolva. Képleteinket minden esetben egyenlıségjellel, plusz vagy mínuszjellel kell kezdenünk, ez jelzi a programnak a képletet. Aztán beírjuk a cella hivatkozási címét és a megfelelı mőveleti jelet. Azt a cellát amire hivatkozunk, villogó szaggatott keret veszi körül. A képletekben a számok, hivatkozások közé mőveleti jeleket teszünk. ABSZOLÚT. Vannak olyan adataink, amelyeket nem szeretnénk többször leírni, mert minden képletnek ugyanazzal az értékkel kell számolnia. Ilyen pl: ÁFA. Ha ezt a fix értéket beírjuk egy cellába és hivatkozni szeretnénk rá képleteink írása során akkor a cél, hogy másolás után is ugyanerre a cellára hivatkozzon minden képletünk. Ez az Abszolút hivatkozás. Ebben az esetben mind az oszlopunkat meghatározó bető, mind a sorszám elé $ jelet kell írnunk. Eredménye: bárhová másoljuk a képletet mindig ugyanarra a cellára hivatkozik. VEGYES. A képlet másolása után ugyanabból a sorból de más-más oszlopból vett értékkel, vagy fordítva, ha egy fix oszlopból, de más-más sorból vett adattal számolunk. RELATIV Egy átmásolt cella címe az ugyanolyan távolságra esı cellára hivatkozik, mint az eredeti képletben. Vagyis a képlettıl mért relatív távolságot jegyzi meg. Megadási módja: oszlophivatkozás és utána a sorhivatkozás. 2.b A távoli hivatkozás fogalma. Egy munkafüzet egyik lapjáról ugyanezen munkafüzet másik lapjára hivatkozom, vagy egy munkafüzet egyik munkalapjáról egy másik munkafüzet bármely munkalapjára. Szerkesztılécben megjelenik: =[állománynév, munkalapnév!] állandó hivatkozás 3 Táblázatok szerkesztése 3.a Mozgás a táblázatban, tartományok kijelölése, mozgatása, másolása Az Excel táblázat oszlopokból és sorokból épül fel, ezeket cellák alkotják. A táblázatot szerkeszthetjük azáltal, hogy sorokat szúrhatunk be (CTRL +), illetve vehetünk ki (CTRL -), a kijelölt résztıl jobbra fekvı cellákat behúzza vagy az alatta levı cellákat felhúzza a kijelölt cellák helyére a Shift cells left illetve a Shift cells up menükkel, Entire row és Entire column menükkel nem csak cellákat hanem teljes sorokat vagy oszlopokat húzhatunk fel, illetve be. A cellákat a szerkesztıléc segítségével szerkeszthetjük, itt írhatjuk át vagy bıvíthetjük a cella 4

5 tartalmát. A szerkesztılécben láthatjuk a beírt képleteket (tartalmát), míg az értékét magában a cellában láthatjuk. A táblázatban az egérrel való mozgás a legegyszerőbb de használhatjuk a kurzormozgató- és a fölöttük található funkció billentyőket is (Page Down,Page Up, Home, End),illetve ezek és a Ctrl és az Alt kombinációit(ctrl+home- vissza az elejére,alt+page Up- jobbra, Alt+Page Down- balra),de a gördítısáv is segítségünkre lehet. Háromdimenziós mozgást biztosítanak a Ctrl+Page Down és a Ctrl+Page Up billentyőkombinációk a munkafüzet lapjai közt. Gördítı sávval való mozgás esetén a kurzor ott marad ahova tettük, míg Page Down és Page Up-al történı lapozás esetén a kurzor is elmozdul. A táblázat kitöltésekor a leghatékonyabban (gyorsabban) az Enter (le), a Tabulátor (jobbra), a Shift+ Enter (fel) és a Shift+ Tabulátor (balra) segítségével haladhatunk, ezek használata esetén nem szükséges jóváhagyni a beírt adatokat a szerkesztıléc és az egér segítségével, mivel ez megtörténik a következı cellába való átlépéskor. Ezen billentyők segítségével folyamatosan mozoghatunk cellatartományokon belül is anélkül, hogy a kijelölés megszőnne; a cellák sorban követik egymást. Egymással nem érintkezı cellákat, tartományokat a Ctrl billentyő és az egér együttes használatával (a megfelelı helyre való kattintással) jelölhetünk ki. Ctrl+ Enter- el egy beírással több (kijelölt) cellába vihetjük be ugyanazt az adatot. Teljes sorokat és oszlopokat a sor és oszlopazonosítókra kattintva jelölhetünk ki. A cellák másolásakor a tartalmuk (függvények, kifejezések, hivatkozások esetén) relatívan változik: átírja a cellák címeit, míg mozgatáskor a beírt tartalom kerül át a kívánt cellába. Szomszédos cellákba való másolás esetén a legegyszerőbb, ha a kitöltı négyzetet használjuk ennek le vagy jobbra húzásával illetve kétszeres kattintással másolhatunk, ha felfele vagy balra húzzuk kitörli a cella tartalmát. A cella tartalmának törlésével a formátuma nem szőnik meg. 3.b A munkalap megosztása, fagyasztás A munkalapok megosztása a nagymérető táblázatok kezelésének eszköze. Segítségével a munkalap bármely távol esı részét korlátlanul egymásmellé rendezhetjük (pl. ha együtt szeretnénk látni egy táblázat elsı tíz sorát a kétszázadikkal). A táblázat vízszintesen és függılegesen egyaránt megosztható (függıleges megosztáskor az elsı oszlopot, vízszintes esetén pedig az elsı sort fagyaszthatjuk táblázat fejlécként). A munkalapot egérrel, a megosztó sáv segítségével oszthatjuk meg. A megosztó sávot a vízszintes és függıleges gördítısávokon találjuk. Ha a felosztó vonalra kettıt kattintunk megszőnik a felosztás. Menübıl az Ablak / Felosztás- sal osztható fel a munkalap. A megosztás során kapott táblázat részekben a kurzor önállóan mozgatható. Fagyasztásra az adatbázis táblák esetében van szükség, ahhoz, hogy a mezınevek mindig láthatóak legyenek, az ezt tartalmazó rekordot, rekordokat fagyasztani kell, ez hosszú listák esetén ajánlott (window/freeze panes). 3.c Sorozat- szerkesztés, automatikus összegzés Sorozatot készíthetünk úgy, hogy az elsı cellába beírjuk az elsı sorszámot majd a Ctrl-t nyomva, lehúzzuk a kitöltı négyzetet, vagy az elsı két érték beírásával megmutatjuk a tendenciát amit kövessen, a kitöltı négyzetre kettıt kattintva eszerint tölti ki a következı cellákat. Menübıl (edit/fill/series) több fajta sorozatot hozhatunk létre: lineáris, mértani, dátum és az Auto fit menüponttal a fentiekben leírtakkal megegyezı sorozatokat készíthetünk. Automatikus összegzést a ikon (Auto Sum) segítségével készíthetünk, erre kattintva az aktuális cella fölötti vagy a tıle balra található cellák értékeit (kijelöli; ezen változtathatunk) összeadja. Az összeadandó cellák címeit, szomszédos cellák esetén, kettısponttal (pl. (B1: B5)), míg egymástól távol levı tartományok összegzésekor a tartományok címeit pontosvesszıvel 5

6 választja el egymástól (pl. (B1: B5; B9: B11)). Több sort és több oszlopot egyszerre összegezhetünk, ha az alattuk található sort illetve a jobbra következı oszlopot kijelöljük. Az összegzés eredményét egy tetszılegesen választott távoli mezıben is elhelyezhetjük, úgy, hogy a kiválasztott cellába állunk és a -ra kattintva kijelöljük az összeadni kívánt cellákat. Az összegzı függvény csak az elızı összegzésig ad össze, azt és a fölötte található adatokat nem veszi figyelembe. Ha a sokadik összegzés után következı cellában akarunk összesíteni itt az elızı részeredményeket fogja összeadni. 3.d Gyorsbillentyők az Excel-ben Tab cellák közti mozgás jobbra Shift+Tab balra Enter cellák közti mozgás lefele Shift+Enter felfele Kurzormozg. bill. cellák közti mozgás Ctrl + sor beszúrása Ctrl - sor kivétele Ctrl+Enter azonos adat bevitele több kijelölt cellába Page down egy képernyınyivel lejjebb ugrik a kurzor Page up feljebb Crtl+Home a munkalap elejére Ctrl+End a munkalap végére Ctrl+Page down következı munkalap Ctrl+Page up elızı munkalap Ctrl+F6 átlépés másik munkalapra Ctrl+Shift+* az aktuális terület kijelölése az aktív cella körül Ctrl+9 rejtett sorok Ctrl+0 rejtett oszlopok Dupla kattintás a választóvonalra optimális oszlopszélesség, sormagasság Alt+ stílus formázása Ctrl+1 cellák formázása Ctrl+Shift+ ~ általános számformátum Ctrl+Shift+ $ pénznem Ctrl+Shift+ % százalék formátum Ctrl+Shift+ # dátum formátum idı Ctrl+Shift+! számformátum, ezres elválasztás, negatív számok Ctrl+Shift+ & külsı keret Ctrl+Shift+ _ keretek megszőntetése Ctrl+B félkövér betők Ctrl+I dılt betők Ctrl+U aláhúzás Ctrl+/ az aktuális tömb kijelölése Ctrl+jobbra,balra nyíl a sor utolsó ill. elsı cellájára ugrik Shift+jobbra nyíl cellánként jelöl ki Shift+Ctrl+jobbra nyíl kijelöli a kívánt területet Mozgás a táblázatban: Ctrl+jobbra nyíl Ctrl+balra nyíl Ctrl+lefele nyíl a sor utolsó cellájára ugrik vissza az oszlop utolsó cellája 6

7 Ctrl+felfele nyíl vissza Ctrl+Shift+kurzormozgató nyilak a teljes táblázat kijelölése 4 Táblázatok formázása 4.a a, Tartalmi formázás, formátum-kódok Ha a kijelölt cellára állunk és elıhívjuk a cellaformázás utasítást, akkor egy párbeszédpanel fog megjelenni, amelynek lapjain formai jegyek találhatóak. 1, Szám (Number) lapon a számok formai megjelenítésén változtathatunk Kategória: felsorolja a választható számformák csoportjait Formátumkód: itt találjuk a már létezı számformákat Kód:. A kijelölt cellák azt a számformát veszik fel, amelyik a Kód szerkesztıdobozban van Helyiérték formázása --megjelenítésére 0,?, # jelek szolgálnak 0-megjeleníti az értéktelen nullákat # csak az értékes számjegy jelenik meg?- értéktelen nullák helyére szóközt tesz Ezres megjelenítés számokat három helyértékenként csoportosíthatjuk #. jel mögött a pont jelöli az ezresek kerekítését Elıjelek formátuma:+#.##0; -#.##0 Törtek formátuma: #?/? Szöveg beírása számformákba: - számforma beállításánál a szöveget idézıjelek közé kell tenni, akkor a számok megjelennek a számforma mellé írt szöveg mögött, de a szám továbbra is szám marad Szöveg forma elhelyezése cellában: ha formázással illesztünk szöveget egy szám mellé, az alapértelmezésben a szöveggel együtt jobb oldalra igazodik -a* segítségével beállíthatjuk a cellán belüli bal oldali rendezést Idézıjelek nélkül beírható karakterek: $, -, +, /, : szóköz pl. telefonszám kifejezése (00-000) Tudományos számforma : ##0,0E+0 -értéke: , formátuma:12.0e+12 -E bető jelöli, hogy tíznek hányadik hatványával kell szorozni a számot, hogy a szám tényleges értékét megkapjuk Dátum és idı formátumok Megjelenítésének alapértékét a Control Panel International beállítása határozza meg Alapértelmezésben a cella jobb oldalára igazodik, szám jellege miatt Írásmód: 98/06/20 vagy A számforma átállítása képletre, az egy a dátumtól látszólag teljesen eltérı értéket jelenít meg, ami 1900.jan.1-jétıl eltelt napok számát jelzi Megjelenítésének formái helyértékek értéket, hónapokat napokat jelöl év jelölése é(y);hónap h (M);nap n(d) bető Mai dátumot beírhatjuk a TODAY függvénnyel, a pontos idıt a NOW függvénnyel, vagy a CTRL+SHIFT+. 7

8 4.b Adatok elrendezése cellán belül szöveges adatot balra rendez számokat jobbra rendez elérési útvonala --FORMAT menü----cells ---FORMAT CELLS párbeszédpanel ---IGAZÍTÁS (Alignment) Vízszintesen (Horizontal) cella tartalmának vízszintes elhelyezése Függılegesen (Vertical) függılegesen irányít Írásirány elforgatva jeleníti meg az adatot A szöveg nem lépi túl a cellahatárt, a program a cella szélességéhez tördeli sorba a szöveget, ha kell a sorok magasságát is megnöveli. Sortörés : a szöveget a cellában tartja, de úgy, hogy több egymás alatti sorba rendezi, a cellák magasságát automatikusan növeli (cellán belüli sor Alt+Enter) 3, Betőformák (Font) Fontstílus---félkövér, dılt, félkövér dılt A Font lap Minta (Preview) területén találhatóak a betőkombinációk Méret listájából méretet választhatjuk ki Torzítások (Effects)---Áthúzás itt valósítható meg 4, Cellák keretezése Munkalapon a cellákat egyforma vékony vonalak határolják, ezeket a Tools (Eszközök) Egyebek (Options) Látvány (View) lapon kapcsolhatjuk ki a Gridlines (Cellarácsok) segítségével Cellaformázás a Szegély(Border) lap eszközeivel történik Szegély csoportból kiválaszthatjuk, hogy a kijelölt tartomány melyik részén legyen vonal Stílus csoportból választhatunk vonalat a szegélyhez Szín listapanel a kiválasztott szegély színét állítja be 5, Háttérminta és színezés Cellák formázása párbeszádpanel Mintázat lapon található Cellák tónusozása (Cell Shading) egy kiválasztott szín lesz a háttérszín Mintázat lenyíló listapanelbıl háttérmintát választhatunk 4.c 6, Cellavédelem Alapértelmezésben a cella védett állapotban van (felülírás ellen) Védelem bekapcsolása után azokba a cellákba, amelyeknek a cellavédelme be van kapcsolva, nem írhatunk be Védelem beállítása--- Cellaformázás---Védelem (Protection) lapnál állíthatjuk be Kikapcsolása a Zárolt (Locked) választókapcsolóval történik Rejtett(Hidden) kapcsoló beállításával alapvédelem bekapcsolása után a cellának csak az értéke látható, a képeknek még a szerkesztılécen sem jelennek meg. Aktivizálás Tools Protection Protect Sheet utasítás 5 Függvények képletek A függvény fogalma, függvénycsoportok Képletek szerkesztése, másolása Az automatikus újraszámolás fogalma 8

9 Függvény: Egy megadott számítási eljárásra, adott algoritmus alapján elıre beprogramozott képlet. Pl.: átlag egy számcsoport összegét elosztom a csoport számával A függvénynek van neve és van paraméterei. A paramétereket a név után zárójelben kell felsorolni vesszıvel vagy pontosvesszıvel elválasztva. Paraméterek lehetnek kötelezıek vagy opcionálisak. Függvénycsoportok: Statisztikai függvények: =STDEV(becsült értékek alapján), STDEVP(egész populációra vonatkozólag) szórás =MODE módusz. A leggyakrabban elıforduló érték megadása egy sorozatból. =MEDIAN medián (felezı érték) Egy csoport két részre való osztásának átlaga. =MAX, MIN maximum és minimum érték megadása, különbségüket terjedelemnek nevezzük: max-min=terjedelem =FREQUENCY gyakoriság (tömbfüggvény) Megmutatja, hogy az elıforduló értékekbıl hány darab van. =COUNT darab (számok száma) Egy megadott részen belül hány szám van. =COUNT A darab (kitöltött cellák száma) A számmal és szöveggel egyaránt kitöltött cellákat számolja meg. Gazdasági függvények: A gazdasági függvényeknél figyelni kell a periódusra és az elıjelre. =RATE ráta A kamatláb %-ban való megadása. =NPER periódusszám A kamat ideje. =PMT részlet Egy periódus alatti pénzmozgás. =PV mé A mostani, (jelenlegi) kezdı érték. =FV jbé Egyenleg a periódus után. (jövıbeni érték) Logikai függvények: =AND és =IF ha Nem minden esetben végzi el, van egy feltétel, amihez kapcsolódik egy igaz és egy hamis ág =OR vagy =NOT nem =FALSE hamis =TRUE igaz Kikeresı függvények: =HLOOKUP vízszintesen keres =VLOOKUP függılegesen keres Matematikai függvények: =PI pí-3,14 (tizenöt értékes jegyig) =RAND véletlen szám 0-1 között =ROUND kerekítés =ROUNDDOWN lekerekít (0-255 között) =ROUNDUP felkerekít (1-256 között) =SUM összeadás 9

10 =SUMPRODUCT szorzatösszeg =PRODUCT szorzat =SUBTOTAL részösszeg Dátum függvények: =TODAY mai dátum =NOW mostani idı és dátum =DATE dátum =YEAR év =MONTH hónap =DAY nap =TIME idı =HOUR óra =MINUTE perc =SECOND - másodperc A betők számával megadhatok hosszú, rövid és rövidített dátumot. Szöveges függvények: =LOWER mindent kisbetővel ír =PROPER a tulajdonnevek kezdıbetőit naggyal írja =UPPER mindent nagybetővel ír 5.a Képletek szerkesztése, javítása: A munkalapon mindig csak egy aktív cella van. A cellában mindig a cella értéke látható, a cella tartalmát a szerkesztısorban tekinthetjük meg. A képleteket mindig a szerkesztısorban szerkeszthetjük: begépeléssel, vagy egérmutatóval (a zárójel vagy mőveleti jel begépelése után az egérrel rámutatok a cellára) A cellákban lévı értéket vagy képletet bármikor felülírhatjuk, de utána jóvá kell hagyni (enter vagy pipa), mert csak akkor érvényesül. A képleteket mindig egyenlıségjellel (=) kezdjük beírni a szerkesztı sorba. Tartalmazhat: - mőveleti jeleket (+,-,,,^,&) - hivatkozást - cellaneveket - függvényeket Másolás: - CTRL V + CTRL C - Lehúzás - Dupla kattintás a kitöltı keresztre Másoláskor a relatív és a vegyes hivatkozások változnak. Speciális beillesztés másolásnál: - csak érték - csak formátum - mőveletek (+,-,,,^,&) 5.b Újraszámolási funkció: A táblázatkezelı programok egyik leglényegesebb szolgáltatása az újraszámolás. Tehát bármilyen változás történik a cellák értékeiben, az Excel újraszámolja az összes képletet. Ez a funkció minden egyes jóváhagyásnál frissíti az adatokat. Ezt az újraszámolási 10

11 funkciót bármikor kikapcsolhatom, ha túl nagy a táblázat, mert idıigényes. 6 A táblázat-kezelı legfontosabb függvényei I. 6.a Feltételes értékadás (IF függvény) Fx\logikai HA: (IF) Más értéket ad vissza, ha a logikai_vizsgálat argumentum értéke kiértékeléskor IGAZ és másikat, ha HAMIS. A HA függvénynek két szintaktikai formája létezik. Az 1. szintaxis munkalapon és makrólapon is használható. A 2. szintaxis makrólapon használható a KÜLÖNBEN, KÜLÖNBEN.HA és HA.VÉGE függvényekkel. A HA függvényt olyan esetben használjuk, amikor egy értékekkel vagy képletekkel elvégzett számítás eredményétıl függ, hogy milyen mőveletet hajt végre a program. A teszt kimenetele határozza meg, hogy a függvény milyen értéket ad eredményül. 6.b Keresı függvények és alkalmazásuk. Fx\mátrix FKERES/v.lookup: A függvény egy tömb bal szélsı oszlopában keres egy megadott értéket, és az így kapott sorból veszi az oszlop szám argumentummal kijelölt cellát, és ennek tartalmát adja eredményül. Az FKERES helyett a VKERES függvényt kell használni, ha az összehasonlítási értékek egy oszlopban, a keresett adatoktól jobbra vagy balra helyezkednek el. VKERES/h.lookup: A megadott tömb felsı sorában egy adott értékő elemet keres, majd a megtalált elem oszlopából egy adott sorban elhelyezkedı értékkel tér vissza. A VKERES függvény használata azokban az esetekben lehet hasznos, amikor az összehasonlítandó értékek a tömb felsı sorában helyezkednek el és egy adott sorban lévı értéket szeretnénk megtudni. Az FKERES függvényt ezzel szemben akkor érdemes használni, amikor az összehasonlítandó értékek a tömb jobb vagy bal oldalán levı oszlopban helyezkednek el és egy adott oszlopbeli értéket szeretnénk megtudni. 6.c Statisztikai függvények ÁTL.ELTÉRÉS: Az adatpontoknak átlaguktól való átlagos abszolút eltérését számítja ki. Az ÁTL.ELTÉRÉS egy adathalmaz szóródásának a mérıszáma. ÁTLAG/average: Az argumentumokban megadott számok átlagát (számtani közepét) adja meg. DARAB/count: A DARAB függvény az argumentumlistában szereplı számokat számlálja meg. A függvény egy tartomány vagy egy számtömbben lévı bejegyzések számának megállapítására használható. DARAB2/count a: A DARAB2 függvény az argumentumlistában szereplı, nem üres értékeket számlálja össze. A függvénnyel egy tartomány vagy egy tömb adatot tartalmazó celláinak száma kapható meg. GYAKORISÁG/frequency: 11

12 A gyakorisági vagy empirikus eloszlás értékét függıleges tömbként adja eredményül. A gyakorisági eloszlás adott értékhalmazból és adott számú osztálynál (intervallumnál) az egyes intervallumokban elıforduló értékek számát méri. MAX: Az argumentumai között szereplı legnagyobb számot adja meg. MIN: Az argumentumok között szereplı legkisebb számot adja meg. 7 A TÁBLÁZATKEZELÉS LEGFONTOSSABB FÜGGVÉNYEI II. Az Excel nagyon jó segédeszközei a függvények. A függvények írását mindig: =, + jellel kell kezdeni. Ezek alapján tudja az Excel eldünteni, hogy a függvénnyel számolok vagy csak adatot tartalmaz a cella. A függvény nevét mindig zárójelbe írom és az eredmény abban a cellában jelenik meg, ahová írtam. 7.a DÁTUM ÉS SZÖVEGKEZELİ FÜGGVÉNYEK: A dátum mindig a cella jobb oldalához igazodik, mivel az Excel számként kezeli. A dátum megjelenítése az alapértelmezett beállításoktól függ:( 98/06/02 vagy ). - Dátum és Idı függvények: a bázis dátum: innen kezdi az idı számlálását. - Today -mai dátum - Date( év; hónap; nap) - rendszerdátum - Now - most - Day (dátum érték) - nap - Month (dátum érték) - hónap - Year (dátum érték) - év - Time(óra; perc; másodperc) - Szövegkezelı függvények:(text) - Lower (szöveg): a paraméterekben lévı betők mind kis betők - Proper (szöveg): minden kezdıbetőt naggyá alakít - Upper (szöveg): csupa nagybető 8 Az adatbázis-kezelés eszközei 8.a Az adatbázis-táblázat fogalma: Az adat-nyilvántartási területen létrehozott táblázat, melynek elsõ sorában a mezõnevek szerepelnek, ezek lesznek az oszlopok, a sorok pedig rekordok. Az egyes oszlopokba csak azonos típusú adatok kerülhetnek. 8.b Adatok rendezése, szőrés Az Excel adatbázis kezelése lehetõvé teszi bizonyos mőveletek elvégzését, mint pl. adatbevitel, rendezés, szőrés, keresés, válogatás. Jelöljük ki a táblában, ahol dolgozni akarunk, de elegendõ a kurzorral egy cellába állni. Az adatok rendezése (sort) Data/ Sort párbeszédpanelen történik. Háromféle rendezési szempontot adhatunk meg. Beállíthatjuk a növekvõ vagy csökkenõ sorrendet, valamint, hogy látszódjanak ezen a rovatfejek (mezõnevek) vagy ne. 12

13 9 Grafikonok készítése 9.a Grafikon típusok, a típus kiválasztásának szempontja. A grafikon vagy diagram tulajdonképpen arra szolgál, hogy a táblázatkezelõben a számsorainkat képszerûvé, áttekinthetõbbé tegye. A diagramok alapvetõ típusai: terület (area), sáv (bar), oszlop (column), vonal (line), kör (pie), perec, sugár (radar), XY, kombinált, 3D -terület, -sáv, -oszlop, -szalag, -sajt, - felület. A választék igen nagy, mert minegyik típus további altípusokkal rendelkezik. Hogy mikor, melyiket választjuk, azt a feladat határozza meg: Halmozott adatok megjelenítése (az adatsorok mintegy egymásra rakódva jelenítik meg az összeredményt): Százalékgrafikont választunk, ha nem a számsorok értékét, hanem azok százalékos arányát szeretnénk szemléltetni: terület+3d terület sáv+3d sáv oszlop+3d oszlop terület kör perec sajt sáv+3d sáv oszlop+3d oszlop Ha az értékek egymáshoz viszonyított arányára vagyunk kiváncsiak, ezeket a diagramtípusokat választhatjuk: Ha az adatok valamilyen tendenciát, idõbeli alakulást mutatnak, akkor a legcélszerûbb diagramok: Mérnöki és tudományos mérési eredmények szemléltetésére, matematikai függvények ábrázolására szolgál. vonal sáv+3d sáv oszlop+3d oszlop terület+3d terület szalag XY diagram 9.b Grafikonok készítése: Lépései: 1. Adattáblázat létrehozása, amely a grafikon alapjául szolgál majd. 2. Az ábrázolni kívánt adatok kijelölése (a táblázatban ezeket összetolva téglalapot kell, hogy alkossanak). 3. Fügvényvarázsló ikon vagy Beszúrás / Diagram menüpont. 4. A képernyõn megjelenõ egérmutató megváltozik. Kattintsunk oda a munkalapon, ahová a di agramot ágyazni szeretnénk. 5. Diagramtípus kiválasztása ( a fent felsorolt kiválasztási szempontokat figyelembe véve). 6. Altípus kiválasztása. 7. A kiválasztott diagram megszerkesztése: adatsorok helyzetének (oszlop, sor) meghatározása, 13

14 kérünk-e jelmagyarázatot vagy sem, diagram címe, tengelycímek. A kész grafikon szerkesztési állapotba hozva bármikor tovább formázható, kiegészíthetõ (szín, méret, feliratozás,...). 9.c Grafikonok beszerkesztése szövegszerkesztõvel készült iratokba. A számítógépes szövegszerkesztés nagy elõnye, hogy könnyedén szerkeszthetünk be egy dokumentumba képet, objektumot. A grafikon (mint objektum) csatolással vagy beágyazással illeszthetõ be dokumentumba., A csatolt objektumot (grafikont, táblázatot) elızıleg elkészítjük és tároljuk, majd a vágólapon keresztül illesztjük be a dokumentumba. A táblázatkezelıben lévõ grafikonon vagy a hozzá tartozó táblázatban tett késõbbi változtatásokat a csatolt grafikon a dokumentumban aktuálisan követi. A csatolás nem növeli a dok. méretét, mert csupán egy mezõkódnyi helyet foglal el! A csatolás lépései: Diagram vágólapra tétele (Ctrl + C). Word elindítása, a kívánt dokumentum betöltése. Ha a kurzor a word dok.-ban a beillesztés helyén áll: Edit / Paste Special... / Paste Link (csatolás). A beillesztett grafikont kijelölve (a szöveghez hasonlóan) igazíthatjuk. Beágyazás: A beágyazás során nem keletkezik új, különálló fájl, azonban a word dokumentumba ágyazott objektumra (grafikonra) 2x kattintva betöltıdik az aktuális (Excel) alkalmazás. A beágyazást elvégezhetjük: a Beszúrás(Insert) / Objektum beszúrása menüponttal Vágólap használatával ( Ctrl C, Edit / Paste Special ) 10 A grafikon szerkesztése 10.a A grafikon részei: A diagramot -grafikont a diagramvarázsló ikonnal hozzuk létre. A megkapott diagram, grafikon több részbõl áll. Ezek a részek adatsorozatokat tartalmaznak. Adatsorozat: egy vonalhoz tartozó értékek. Részei: X tengely kategóriatengely Y tengely értéktengely kategória címkék értékjelölõ jelmagyarázat grafikoncím 14

15 10.b Mintázat, szín, beállítás, feliratozás. Léptékek módosítása. Ahhoz, hogy ezeket végre tudjuk hajtani egy grafikonon, szerkesztési állapotba kell hoznunk. (2x katt. a grafikon területére.) A menüsor ilyenkor megváltozik és legfontosabb a Beszúrás(Insert) és Formátum(Format) menüpontok lesznek. Csak a kijelölt részt tudjuk átalakítani! A mintázatot, a színt és a feliratot a Format menüben a megfelelõ menüponttal állíthatjuk be.(pl. Mintázat, Font) A léptékek módosítását csak matematikai fügvények esetében tudjuk használni.az elkészített függvény bármej része utánszerkeszthetõ, így a skála is. Megadható a kezdõ- és végérték, illetve közötte a kis- és nagy lépésköz. Mindig ki kell jelölni azt a tengelyt, amit (vagy amin) változtatni akarunk. 10.c Adatsor törlése. Új adatsor beillesztése. Trendvonal fogalma, beillesztés. Új adatsort beilleszthetünk, ha a táblázatban kijelöljük, s vontatásos módszerrel behúzzuk a grafikon területére. Ha az objektum körvonalai megvastagodnak, elengedhetjük az adatsort. A külön kijelölt adatsort formázhatjuk, kitörölhetjük,módosíthatjuk. Az értéket át lehet állítani, de akkor a táblázat értékei is változnak. Ki lehet törölni a már meglévõ adatsort, ha elõtte kijelöltük. Az adatjelölõ pontjaiból közelítõ görbét készíthetünk, amit trendvonalnak is nevezünk. A trendvonal csak két dimenziós diagramhoz rajzolható. Ezeket a vonalakat az Excel automatikusan elnevezi. A név a kijelölt közelítõgörbe típusának megnevezésébõl és a hozzá tartozó adatjelölõ nevébõl áll össze. Ha ez nem megfelelõ, akkor a Megadott (Custom) szerkesztõdobozban másik nevet adhatunk neki. Azt, hogy milyen távlatot szeretnénk megjeleníteni, az Elõre (Forward) szerkesztõdobozban állíthatjuk be. Az Excel kiszámítja a diagram megjeleníti a közelítõgörbét. S, hogy ez a görbe az Y tengely melyik pontjából induljon el, azt a Legyen metszéspont (Set Intercept) kapcsolóval állíthatjuk be. 11 Táblázatok nyomtatása 11.a nyomtatási terület kijelölése, ismétlıdı címsorok, oszlopok A teljes dokumentum nyomtatásához elegendı az ikonra rákattintani. Ellenben, ha nem az egészet szeretnénk nyomtatni, illetve más egyebet is be akarunk állítani, válasszuk ki a Fájl menü Nyomtatás(Print) parancsát. A leglényegesebb különbség a Word és az Excel között a nyomtatás szempontjából, hogy míg Word-ben mindig egyértelmő, hogy a dokumentumot laponként, egymás után kell nyomtatni, addig az Excel táblázat egy végtelen lepedı, amit a programnak kell lapokra tördelni. Excelben tehát a legtöbb esetben ki kell jelölni a nyomtatandó területet. A kijelölésnek van egy ikonja, ezt célszerő feltenni. Ha nem jelölünk ki semmit, akkor azt a tartományt nyomtatja, ahol adatokat talál. Kiválasztható hogy mit szeretnénk nyomtatni. Példányszám: beállítható, hogy hány példányt kivánunk nyomtatni, bár nem célszerő a nyomtatónkat másológépként használni. Oldaltartomány keretben határozhatjuk meg, hogy a dokumentumunk mely részét szeretnénk nyomtatni: Mindent (All): az összes oldal nyomtatásra kerül. 15

16 Aktuális oldal (Current Page): Csak az az oldal kerül nyomtatásra, amelyikben a kurzor áll. Kijelölt szöveg(selection): Csak az elızıleg kijelölt rész kerül nyomtatásra. Ha nem jelöltünk ki semmit, ezt a lehetıséget nem kínálja fel a rendszer. A nyomtatás további beállításai Eszközök/Egyebek kiválasztásával juthatunk el a nyomtatás beállító lapjához. Címsorok (Heading) Ha a táblázat elején kijelölünk néhány sort, melyet címsornak szeretnénk, és rákattintunk a Táblázat/Címsorok (Tablr/Headings) parancsra, több oldalas táblázatnál minden oldal tetején automatikusan megismétli a címsorokat. Ha nem jelölünk ki sort a parancs kiadása elıtt, az elsı sort veszi címsornak 11.b fejléc, lábléc meghatározása A Fejléc (Header) egy dokumentumon belül az oldal tetején, a Lábléc (Footer) pedig az oldal alján jelenik meg, a szokásos beállítás esetén a margó felett, illetve alatt. A fejléc és lábléc lehet több soros. Meghatározhatjuk, hogy más legyen az elsı oldalon, és más a páros, illetve páratlan oldalon. A képernyın csak Nézet/Nyomtatott forma (Print Preview) nézetben látható a fej -vagy lábléc. A cellarácsokkal (Gridlines) kijelölése esetén a munkalap alapértelmezésben beállított cellarácsait, a Jegyzetekkel (Notes) a cellába írt megjegyzéseket is kinyomtathatjuk. A Próbanyomatként (Draft Quality) választókapcsoló bekapcsolásával egyszerüsítve, a grafikus elemeket elhagyva nyomtathatunk. Ezzel gyorsítható a nyomtatás, de a keretezések nem jelennek meg. Elınye a gyorsaság. Az EXCEL képes a nyomtatandó anyagot kicsinyíteni, nagyítani. Legjobb szolgáltatása: a Fit To. Itt megadhatjuk, hogy hány lap magas, hány lap széles területre akarjuk zsugorítani a nyomtatási területet. Nem kell vacakolni a formázgatással, ha éppen egy kicsit lépjük túl az A4-es lapot. 16

Táblázatkezelés. Tartalomjegyzék. 1 A táblázatkezelés alapfogalmai

Táblázatkezelés. Tartalomjegyzék. 1 A táblázatkezelés alapfogalmai Tartalomjegyzék 1 A táblázatkezelés alapfogalmai...2 1.a A táblázatkezelõ programok szolgáltatásai, alkalmazási területeik....2 1.b A táblázatkezelõ adattípusai, az egyes adattípusokkal végezhetõ mûveletek....3

Részletesebben

Az MS Excel táblázatkezelés modul részletes tematika listája

Az MS Excel táblázatkezelés modul részletes tematika listája Az MS Excel táblázatkezelés modul részletes tematika listája A táblázatkezelés alapjai A táblázat szerkesztése A táblázat formázása A táblázat formázása Számítások a táblázatban Oldalbeállítás és nyomtatás

Részletesebben

Microsoft Excel. Táblázatkezelés. Dr. Dienes Beatrix

Microsoft Excel. Táblázatkezelés. Dr. Dienes Beatrix Microsoft Excel Táblázatkezelés Dr. Dienes Beatrix A táblázatkezelı feladata: Táblázatosan elrendezett adatok hatékony és látványos kezelése. Nagy adathalmazok adatbázis-kezelı Legfontosabb szolgáltatások:

Részletesebben

A Microsoft OFFICE. EXCEL táblázatkezelő. program alapjai. 2013-as verzió használatával

A Microsoft OFFICE. EXCEL táblázatkezelő. program alapjai. 2013-as verzió használatával A Microsoft OFFICE EXCEL táblázatkezelő program alapjai 2013-as verzió használatával A Microsoft Office programcsomag táblázatkezelő alkalmazása az EXCEL! Aktív táblázatok készítésére használjuk! Képletekkel,

Részletesebben

ECDL Táblázatkezelés. www.nomina3p.hu 1. 4.1.1 A táblázatkezelés első lépései. 4.1.2 Beállítások elvégzése

ECDL Táblázatkezelés. www.nomina3p.hu 1. 4.1.1 A táblázatkezelés első lépései. 4.1.2 Beállítások elvégzése 4.1 Az alkalmazás 4.1.1 A táblázatkezelés első lépései 4.1.2 Beállítások elvégzése 4.1.1.1 A táblázatkezelő alkalmazás megnyitása és bezárása. 4.1.1.2 Egy és több munkafüzet (dokumentum) megnyitása. 4.1.1.3

Részletesebben

Táblázatok. Táblázatok beszúrása. Cellák kijelölése

Táblázatok. Táblázatok beszúrása. Cellák kijelölése Táblázatok Táblázatok beszúrása A táblázatok sorokba és oszlopokba rendezett téglalap alakú cellákból épülnek fel. A cellák tartalmazhatnak képet vagy szöveget. A táblázatok használhatók adatok megjelenítésére,

Részletesebben

Excel Hivatkozások, függvények használata

Excel Hivatkozások, függvények használata Excel Hivatkozások, függvények használata 1. Fejezet Adatok, képletek, függvények Adatok táblázat celláiba írjuk, egy cellába egy adat kerül lehet szám, vagy szöveg * szám esetén a tizedes jegyek elválasztásához

Részletesebben

4. modul - Táblázatkezelés

4. modul - Táblázatkezelés 4. modul - Táblázatkezelés Az alábbiakban ismertetjük a 4. modul (Táblázatkezelés) syllabusát, amely a gyakorlati modulvizsga követelményrendszere. A modul célja Ez a modul a táblázatkezeléssel kapcsolatos

Részletesebben

Microsoft Excel 2010

Microsoft Excel 2010 Microsoft Excel 2010 Milyen feladatok végrehajtására használatosak a táblázatkezelők? Táblázatok létrehozására, és azok formai kialakítására A táblázat adatainak kiértékelésére Diagramok készítésére Adatbázisok,

Részletesebben

Táblázatkezelés Syllabus 5.0 A syllabus célja 2014 ECDL Alapítvány Jogi nyilatkozat A modul célja

Táblázatkezelés Syllabus 5.0 A syllabus célja 2014 ECDL Alapítvány Jogi nyilatkozat A modul célja Táblázatkezelés Syllabus 5.0 A syllabus célja Az alábbiakban ismertetjük a Táblázatkezelés modul követelményeit, amely a modulvizsga alapját is képezi. 2014 ECDL Alapítvány A syllabus az ECDL Alapítvány

Részletesebben

3. modul - Szövegszerkesztés

3. modul - Szövegszerkesztés 3. modul - Szövegszerkesztés - 1-3. modul - Szövegszerkesztés Az alábbiakban ismertetjük a 3. modul (Szövegszerkesztés) syllabusát, amely a modulvizsga követelményrendszere. A modul célja Ezen a vizsgán

Részletesebben

6. Alkalom. Kép ClipArt WordArt Szimbólum Körlevél. K é p

6. Alkalom. Kép ClipArt WordArt Szimbólum Körlevél. K é p 6. Alkalom Kép ClipArt WordArt Szimbólum Körlevél K é p Képet már létezı képállományból vagy a Word beépített CLIPART képtárgyőjteményébıl illeszthetünk be. Képállományból kép beillesztése A szövegkurzort

Részletesebben

Táblázatok kezelése. 1. ábra Táblázat kezelése menüből

Táblázatok kezelése. 1. ábra Táblázat kezelése menüből Táblázat beszúrása, létrehozása A táblázatok készítésének igénye már a korai szövegszerkesztőkben felmerült, de ezekben nem sok lehetőség állt rendelkezésre. A mai szövegszerkesztőket már kiegészítették

Részletesebben

2. ALKALOM. Bekezdés Elválasztás Tabulátor Vezérlıkarakterek Beállítás Oldalbeállítás BEKEZDÉS

2. ALKALOM. Bekezdés Elválasztás Tabulátor Vezérlıkarakterek Beállítás Oldalbeállítás BEKEZDÉS 2. ALKALOM Bekezdés Elválasztás Tabulátor Vezérlıkarakterek Beállítás Oldalbeállítás BEKEZDÉS Két ENTER közé esı szövegrészt kezel egy bekezdésként a szövegszerkesztı program. Bekezdés (alinea) tulajdonságok:

Részletesebben

SZÁMÍTÁSOK A TÁBLÁZATBAN

SZÁMÍTÁSOK A TÁBLÁZATBAN SZÁMÍTÁSOK A TÁBLÁZATBAN Az Excelben az egyszerű adatok bevitelén kívül számításokat is végezhetünk. Ezeket a cellákba beírt képletek segítségével oldjuk meg. A képlet: olyan egyenlet, amely a munkalapon

Részletesebben

Oktatási anyag Excel kezdő

Oktatási anyag Excel kezdő Oktatási anyag Excel kezdő 2010.10.11. 1 Tartalom I. Alapfogalmak... 3 A munkafüzet és részei... 3 Aktív cella... 3 Tartomány... 3 Összefüggő tartomány... 3 Nem összefüggő tartomány... 4 II. A program

Részletesebben

Adatbáziskezelés alapjai. jegyzet

Adatbáziskezelés alapjai. jegyzet Juhász Adrienn Adatbáziskezelés alapja 1 Adatbáziskezelés alapjai jegyzet Készítette: Juhász Adrienn Juhász Adrienn Adatbáziskezelés alapja 2 Fogalmak: Adatbázis: logikailag összefüggı információ vagy

Részletesebben

Haladó irodai számítógépes képzés tematika

Haladó irodai számítógépes képzés tematika Haladó irodai számítógépes képzés tematika Word haladó Haladó szövegszerkesztés Szöveg effektusok alkalmazása Az automatikus javítási beállítások használata Szöveg körbefuttatása, szövegtörés A szövegirány

Részletesebben

Excel III. Haladó ismeretek

Excel III. Haladó ismeretek Alkalmazott Informatikai Intézeti Tanszék MŰSZAKI INFORMATIKA Dr.Dudás László 0. Excel III. Haladó ismeretek Haladó szerkesztési ismeretek Az Excel számolótábla méretei Munkafüzet lap felosztása Sorok,

Részletesebben

Diagram készítése. Diagramok formázása

Diagram készítése. Diagramok formázása Diagram készítése Diagramok segítségével a táblázatban tárolt adatainkat különféle módon ábrázolhatjuk. 1. A diagram készítésének első lépése az adatok kijelölése a táblázatban, melyekhez diagramot szeretnénk

Részletesebben

Alapvető beállítások elvégzése Normál nézet

Alapvető beállítások elvégzése Normál nézet Alapvető beállítások elvégzése Normál nézet A Normál nézet egy egyszerűsített oldalképet mutat. Ez a nézet a legalkalmasabb a szöveg beírására, szerkesztésére és az egyszerűbb formázásokra. Ebben a nézetben

Részletesebben

Táblázatkezelés 4. előadás. Keresőfüggvények, munkalapok, formázások, diagramok

Táblázatkezelés 4. előadás. Keresőfüggvények, munkalapok, formázások, diagramok Táblázatkezelés 4. előadás Keresőfüggvények, munkalapok, formázások, diagramok Kallós Gábor kallos@sze.hu Pusztai Pál pusztai@sze.hu Tartalom Keresőfüggvények Tartományban és nem tartományban történő keresés

Részletesebben

A D2-D10 cellákba véletlenszerűen gépeljünk 610 és 690 közötti értékeket úgy, hogy lehetőleg a két szélső értéket is szerepeltessük.

A D2-D10 cellákba véletlenszerűen gépeljünk 610 és 690 közötti értékeket úgy, hogy lehetőleg a két szélső értéket is szerepeltessük. Az Excel feladat során fontos figyelembe venni a Amennyiben lehetséges, a megoldás során képletet, függvényt, hivatkozást használjon! kijelentést! Ha a feladat nem is utal külön erre, ha lehetséges mindent

Részletesebben

8. Mezőutasítások. Schulcz Róbert schulcz@hit.bme.hu. 8. Mezőutasítások. v2013.10.24.

8. Mezőutasítások. Schulcz Róbert schulcz@hit.bme.hu. 8. Mezőutasítások. v2013.10.24. Schulcz Róbert schulcz@hit.bme.hu A tananyagot kizárólag a BME hallgatói használhatják fel tanulási céllal. Minden egyéb felhasználáshoz a szerző engedélye szükséges! 1 Mezőutasítások (1) A Word lehetőségeit

Részletesebben

Grafikonok, diagramok.

Grafikonok, diagramok. 3. Előadás Grafikonok, diagramok. Salamon Júlia Előadás I. éves mérnök hallgatók számára Diagramok készítése A táblázat számai sokat kifejeznek a hozzáértők számára, de az ember alapvetően vizuális lény,

Részletesebben

Bevezetés az Excel 2010 használatába

Bevezetés az Excel 2010 használatába Molnár Mátyás Bevezetés az Excel 2010 használatába Csak a lényeg érthetően! Tartalomjegyzék A TÁBLÁZATKEZELÉS ALAPJAI 1 AZ EXCEL PROGRAMABLAK FELÉPÍTÉSE 1 GYORSELÉRÉSI ESZKÖZTÁR 5 ÁLLAPOTSOR 6 AZ EXCEL

Részletesebben

Rácsvonalak parancsot. Válasszuk az Elsődleges függőleges rácsvonalak parancs Segédrácsok parancsát!

Rácsvonalak parancsot. Válasszuk az Elsődleges függőleges rácsvonalak parancs Segédrácsok parancsát! Konduktometriás titrálás kiértékelése Excel program segítségével (Office 2007) Alapszint 1. A mérési adatokat írjuk be a táblázat egymás melletti oszlopaiba. Az első oszlopba kerül a fogyás, a másodikba

Részletesebben

Óravázlat. az ECDL hálózatos változatához. 4. modul. Táblázatkezelés

Óravázlat. az ECDL hálózatos változatához. 4. modul. Táblázatkezelés Óravázlat az ECDL hálózatos változatához 4. modul Táblázatkezelés Krea Kft. 1034 Budapest, Szőlő u 21. Tel/fax: 250-5570 / 387-2557 E-mail: krea@krea.hu A vázlatot összeállította: Pintyőke László Lektorálta:

Részletesebben

Statisztikai függvények

Statisztikai függvények EXCEL FÜGGVÉNYEK 9/1 Statisztikai függvények ÁTLAG(tartomány) A tartomány terület numerikus értéket tartalmazó cellák értékének átlagát számítja ki. Ha a megadott tartományban nincs numerikus értéket tartalmazó

Részletesebben

Képek és grafikák használata

Képek és grafikák használata Kép elhelyezése a dokumentumban A mai szövegszerkesztők támogatják a képek használatát, ezért egy dokumentum nemcsak szöveget, hanem képeket is tartalmazhat. A Word szövegszerkesztő a képek és rajzok szövegen

Részletesebben

Az MS Word szövegszerkesztés modul részletes tematika listája

Az MS Word szövegszerkesztés modul részletes tematika listája Az MS Word szövegszerkesztés modul részletes tematika listája A szövegszerkesztés alapjai Karakter- és bekezdésformázás Az oldalbeállítás és a nyomtatás Tabulátorok és hasábok A felsorolás és a sorszámozás

Részletesebben

Excel tanfolyam középhaladóknak. Az Excel középhaladóknak tanfolyam tematikája

Excel tanfolyam középhaladóknak. Az Excel középhaladóknak tanfolyam tematikája Excel tanfolyam középhaladóknak Ezt a tanfolyamot olyan hallgatóknak szervezzük, akik már némi jártasságra tettek szert a táblázatkezelők használatában (például tudnak táblázatokat létrehozni, egyszerűbb

Részletesebben

4. Javítás és jegyzetek

4. Javítás és jegyzetek és jegyzetek Schulcz Róbert schulcz@hit.bme.hu A tananyagot kizárólag a BME hallgatói használhatják fel tanulási céllal. Minden egyéb felhasználáshoz a szerző engedélye szükséges! 1 Automatikus javítás

Részletesebben

Diagramok/grafikonok használata a 2003-as verzióban

Diagramok/grafikonok használata a 2003-as verzióban Diagramok/grafikonok használata Diagram beillesztése A prezentációnkban, előadásunkban gyakran használunk számokat, kimutatásokat, ezeknek a nyers felsorolása helyett érdemes használni diagramokat, grafikonokat.

Részletesebben

Óravázlat. az ECDL oktatócsomaghoz. 4. modul. Táblázatkezelés. Krea Kft. 1034 Budapest, Szőlő u 21. Tel/fax: 250-5570 / 387-2557 E-mail: krea@krea.

Óravázlat. az ECDL oktatócsomaghoz. 4. modul. Táblázatkezelés. Krea Kft. 1034 Budapest, Szőlő u 21. Tel/fax: 250-5570 / 387-2557 E-mail: krea@krea. Óravázlat az ECDL oktatócsomaghoz 4. modul Táblázatkezelés Krea Kft. 1034 Budapest, Szőlő u 21. Tel/fax: 250-5570 / 387-2557 E-mail: krea@krea.hu A vázlatot összeállította: Pintyőke László Lektorálta:

Részletesebben

MARKETING ELEMZÉS TERVEZÉS PROGRAM ISMERTETİ

MARKETING ELEMZÉS TERVEZÉS PROGRAM ISMERTETİ MARKETING ELEMZÉS TERVEZÉS PROGRAM ISMERTETİ 1 Marketing elemzés tervezés program ismertetı A Marketing elemzés tervezés Microsoft Excel munkafüzet 27-27 egymásba ágyazott Excel táblázatot tartalmaz, amelyeket

Részletesebben

3. ALKALOM. Felsorolás Helyesírás ellenırzés Váltás kis és nagybető között Táblázat Ablak felosztása Formátummásoló FELSOROLÁS ÉS SZÁMOZÁS

3. ALKALOM. Felsorolás Helyesírás ellenırzés Váltás kis és nagybető között Táblázat Ablak felosztása Formátummásoló FELSOROLÁS ÉS SZÁMOZÁS 3. ALKALOM Felsorolás Helyesírás ellenırzés Váltás kis és nagybető között Táblázat Ablak felosztása Formátummásoló FELSOROLÁS ÉS SZÁMOZÁS Felsorolás jelölés és számozás A felsorolás készítése bekezdés

Részletesebben

1. óra Tanévi feladatok balesetvédelem, baleset megelőzés 2. óra Ismétlés. 3. óra

1. óra Tanévi feladatok balesetvédelem, baleset megelőzés 2. óra Ismétlés. 3. óra 1. óra Tanévi feladatok balesetvédelem, baleset megelőzés 2. óra Ismétlés Informatikai alapismeretek (fogalmak): Információ (Új ismeretet jelent, amely a megszerzőjének szükséges és érthető) Informatika

Részletesebben

Táblázatkezelés Függvények I. Függvények I.

Táblázatkezelés Függvények I. Függvények I. Bevezetés Függvények I. Ebben a fejezetben megismerkedünk a függvény fogalmával és felépítésével. Elsajátítjuk a leggyakrabban használt matematikai és statisztikai függvények alkalmazását. Függvények A

Részletesebben

Átlag( ; ): a paraméterlistában megadott számok átlagát adja meg eredményül. Pl.: Átlag(a2:a8)

Átlag( ; ): a paraméterlistában megadott számok átlagát adja meg eredményül. Pl.: Átlag(a2:a8) Alap függvények Szum( ; ): a paraméterlistában megadott számokat összeadja. Pl.: Szum(a2:a8) Átlag( ; ): a paraméterlistában megadott számok átlagát adja meg eredményül. Pl.: Átlag(a2:a8) Max( ; ): a paraméterlistában

Részletesebben

Rendezés, oldalbeállítás, nyomtatás

Rendezés, oldalbeállítás, nyomtatás Bevezetés Ebben a fejezetben megtanuljuk, hogy egy táblázat adatait milyen módon rendezhetjük sorba valamely oszlop adatai szerint növekvő, illetve csökkenő sorrendbe. Megismerkedünk az általunk elkészített

Részletesebben

ECDL képzés tematika. Operáció rendszer ECDL tanfolyam

ECDL képzés tematika. Operáció rendszer ECDL tanfolyam Operáció rendszer ECDL tanfolyam Alapok A Windows áttekintése Asztal Tálca Start menü Lomtár használata Súgó használata Felhasználói fiókok kezelése Kijelentkezés, felhasználóváltás Fájlok és mappák Sajátgép

Részletesebben

Támogatás / Excel / Excel 2010 súgó és útmutató / Diagramok / Diagramok formázása Hibasáv felvétele, módosítása és eltávolítása diagramban

Támogatás / Excel / Excel 2010 súgó és útmutató / Diagramok / Diagramok formázása Hibasáv felvétele, módosítása és eltávolítása diagramban Page 1 of 6 Támogatás / Excel / Excel 2010 súgó és útmutató / Diagramok / Diagramok formázása Hibasáv felvétele, módosítása és eltávolítása diagramban Hatókör: Microsoft Excel 2010, Outlook 2010, PowerPoint

Részletesebben

Ismerkedés az új felülettel

Ismerkedés az új felülettel Ismerkedés az új felülettel A 2003-as verzióhoz képes változott a menüszerkezet. Az ablak tetején menüszalag található, amely előtérbe helyezi a legfontosabb parancsokat, így nem kell a program legkülönbözőbb

Részletesebben

Cellaműveletek. Egy táblázat szerkesztése folyamán bármikor előfordulhat, hogy új sorokat vagy oszlopokat kell beszúrnunk.

Cellaműveletek. Egy táblázat szerkesztése folyamán bármikor előfordulhat, hogy új sorokat vagy oszlopokat kell beszúrnunk. Bevezetés Ebben a fejezetben megismerkedünk azzal, hogy milyen lehetőségeink vannak egy táblázat adatainak kibővítéséhez, átrendezéséhez, valamint bizonyos részeinek eltávolításához. Tehát megtanuljuk,

Részletesebben

1.1.1 Dátum és idő függvények

1.1.1 Dátum és idő függvények 1.1.1 Dátum és idő függvények Azt már tudjuk, hogy két dátum különbsége az eltelt napok számát adja meg, köszönhetően a dátum tárolási módjának az Excel-ben. Azt is tudjuk a korábbiakból, hogy a MA() függvény

Részletesebben

A Microsoft Excel alapjai

A Microsoft Excel alapjai Bevezetés Ebben a fejezetben megismerkedünk az Excel program alapjaival. Milyen adattípusokkal dolgozhatunk, hogyan rögzíthetjük ezeket az adatokat, valamint milyen módon mozoghatunk munkalapunkon az egér

Részletesebben

az Excel for Windows programban

az Excel for Windows programban az Excel for Windows táblázatkezelőblázatkezel programban Mit nevezünk nk képletnek? A táblt blázatkezelő programok nagy előnye, hogy meggyorsítj tják és könnyebbé teszik a felhasználó számára a számítási

Részletesebben

1. kép. A Stílus beállítása; új színskála megadása.

1. kép. A Stílus beállítása; új színskála megadása. QGIS Gyakorló Verzió: 1.7. Wroclaw Cím: A Print composer használata és a címkézés. Minta fájl letöltése innen: http://www.box.net/shared/87p9n0csad Egyre több publikációban szerepelnek digitális térképek,

Részletesebben

Függvények II. Indítsuk el az Excel programot! A minta alapján vigyük be a Munka1 munkalapra a táblázat adatait! 1. ábra Minta az adatbevitelhez

Függvények II. Indítsuk el az Excel programot! A minta alapján vigyük be a Munka1 munkalapra a táblázat adatait! 1. ábra Minta az adatbevitelhez Bevezetés Ebben a fejezetben megismerkedünk a Logikai függvények típusaival és elsajátítjuk alkalmazásukat. Jártasságot szerzünk bonyolultabb feladatok megoldásában, valamint képesek leszünk a függvények

Részletesebben

18. Szövegszerkesztők

18. Szövegszerkesztők 18. Szövegszerkesztők A szövegszerkesztés olyan számítógépes művelet, amelynek során később nyomtatásban megjelenő szövegegységeket, dokumentumokat hozunk létre, majd azokat papírra kinyomtatjuk. A különböző

Részletesebben

1. Előadás Az Excel alapjai.

1. Előadás Az Excel alapjai. 1. Előadás Az Excel alapjai. Salamon Júlia Előadás I. éves mérnök hallgatók számára Az Excelről A Microsoft Excel egy táblázatkezelő program, amelyet adatbevitelre, számításokra, elemzésekre, adatbázis-kezelésre

Részletesebben

Dokumentáció. IT Worx. Web eszközök Hír box. 1. Első lépések

Dokumentáció. IT Worx. Web eszközök Hír box. 1. Első lépések Dokumentáció IT Worx Web eszközök Hír box 1. Első lépések A szöveg melletti háromszögre kattintva rendezhetjük a hír boxokat abc szerinti növekvő vagy csökkenő sorrendbe: Ha rákattintunk az egyik hír box

Részletesebben

SZÁMÍTÁSTECHNIKAI ALAPISMERETEK TÁBLÁZATKEZELÉS. 4. előadás

SZÁMÍTÁSTECHNIKAI ALAPISMERETEK TÁBLÁZATKEZELÉS. 4. előadás SZÁMÍTÁSTECHNIKAI ALAPISMERETEK TÁBLÁZATKEZELÉS 4. előadás TÁBLÁZATKEZELŐ ALKALMAZÁSOK Egy táblázatkezelő program feladata táblázatosan elrendezett adatok hatékony és látványos kezelése. Általában költségvetések,

Részletesebben

Prezentáció, Nyomtatás előkészítése. Nyomtatás. 1. ábra. Nyomtatás

Prezentáció, Nyomtatás előkészítése. Nyomtatás. 1. ábra. Nyomtatás Prezentáció, előkészítése Nyomatás PowerPointban ikonra kattintva készíthetjük el nyomtatási mun- A Fájl/ (Ctrl+P) vagy a kánkat. 1. ábra A Felső részben először a nyomtatót választhatjuk ki. A Tulajdonság

Részletesebben

Microsoft Excel 2010. Gyakoriság

Microsoft Excel 2010. Gyakoriság Microsoft Excel 2010 Gyakoriság Osztályközös gyakorisági tábla Nagy számú mérési adatokat csoportokba (osztályokba) rendezése -> könnyebb áttekintés Osztályokban szereplő adatok száma: osztályokhoz tartozó

Részletesebben

Honlapszerkesztés egyszerően

Honlapszerkesztés egyszerően Honlapszerkesztés egyszerően Cikkünkben a Microsoft Frontpage 2002 és 2003 honlapszerkesztı program legfontosabb funkcióinak leírását közöljük. A Microsoft Frontpage program egy WYSIWYG (What You See Is

Részletesebben

TÁBLÁZATKEZELİ ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSAI

TÁBLÁZATKEZELİ ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSAI TÁBLÁZATKEZELİ ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSAI A táblázatkezelık feladata, alkalmazása A táblázatok minden mőszaki, gazdasági számítási mővelet nélkülözhetetlen kellékei. Jellemzı rájuk, hogy sorokból és oszlopokból

Részletesebben

OKTATÁSI MINISZTÉRIUM

OKTATÁSI MINISZTÉRIUM OKTATÁSI MINISZTÉRIUM Szakmai írásbeli vizsgatétel T Szakképesítés: 33 4641 01 Számítógép-kezelő (- használó) (azonosító száma, megnevezése) Tantárgy: Írásbeli feladat Kódszám: T OM 33 4641 01 C5 1 Jóváhagyta:

Részletesebben

Word I. Bevezető. Alapfogalmak

Word I. Bevezető. Alapfogalmak Word I. Bevezető A szövegszerkesztők segítségével igényesen kialakított dokumentum készítésére van lehetőségünk, de használhatjuk levelek akár elektronikus levelek írására is. Tananyagunkkal a szövegszerkesztési

Részletesebben

Szövegszerkesztés Word XP-vel. Tanmenet

Szövegszerkesztés Word XP-vel. Tanmenet Szövegszerkesztés Word XP-vel Tanmenet Szövegszerkesztés Word XP-vel TANMENET- Szövegszerkesztés Word XP-vel Témakörök Javasolt óraszám 1. Bevezetés a Word XP használatába 2. Szöveg bevitele és módosítása

Részletesebben

Lapműveletek. Indítsuk el az Excel programot és töröljük ki a Munka1 nevű munkalapot!

Lapműveletek. Indítsuk el az Excel programot és töröljük ki a Munka1 nevű munkalapot! Bevezetés Ebben a fejezetben megismerkedünk az Excel munkalapjainak beszúrásával, törlésével, másolásával, valamint áthelyezésével, illetve csoportos kezelésével. Képesek leszünk különböző munkafüzetek

Részletesebben

Műveletek makrókkal. Makró futtatása párbeszédpanelről. A Színezés makró futtatása a Makró párbeszédpanelről

Műveletek makrókkal. Makró futtatása párbeszédpanelről. A Színezés makró futtatása a Makró párbeszédpanelről Műveletek makrókkal A munkafüzettel együtt tárolt, minden munkalapon elérhető makrót a Fejlesztőeszközök szalag Makrók párbeszédpanelje segítségével nyithatjuk meg, innen végezhetjük el a makrókkal megoldandó

Részletesebben

Több oldalas dokumentum készítése. MS Word 2010 szövegszerkesztővel

Több oldalas dokumentum készítése. MS Word 2010 szövegszerkesztővel Több oldalas dokumentum készítése MS Word 2010 szövegszerkesztővel Egy többoldalas dokumentummal szemben támasztott követelmények (példa feladaton keresztül bemutatva) Készítsünk hat oldalas dokumentumot,

Részletesebben

2013/2014.tanév TANMENET

2013/2014.tanév TANMENET 2013/2014.tanév TANMENET a. osztály.. tantárgyának tanításához. Összeállította: Ellenőrizte: Jóváhagyta:... tanár munkaközösség vezető igazgató Sopron, 2013. szeptember 01. Informatika tanmenet a 12G.

Részletesebben

Ismerkedés a Word 2007 felületével

Ismerkedés a Word 2007 felületével Ismerkedés a Word 2007 felületével A Word 2007 használata A Microsoft Word első, Windows operációs rendszerhez készült változata 1989 novemberében jelent meg. Az eredeti és az újabb verziók, illetve a

Részletesebben

Az előző lecke már gyakorlati volt, ez is az lesz. További eszközökkel ismerkedünk meg, szintén gyakorlatban, ezért két feladatot is kidolgozunk!

Az előző lecke már gyakorlati volt, ez is az lesz. További eszközökkel ismerkedünk meg, szintén gyakorlatban, ezért két feladatot is kidolgozunk! Az előző lecke már gyakorlati volt, ez is az lesz. További eszközökkel ismerkedünk meg, szintén gyakorlatban, ezért két feladatot is kidolgozunk! Második kidolgozott feladat További feladatok A második

Részletesebben

POSZEIDON dokumentáció (1.2)

POSZEIDON dokumentáció (1.2) POSZEIDON dokumentáció (1.2) Bevezetés a Poszeidon rendszer használatába I. TELEPÍTÉS Poszeidon alkalmazás letölthető: www.sze.hu/poszeidon/poszeidon.exe Lépések: FUTTATÁS / (FUTTATÁS) / TOVÁBB / TOVÁBB

Részletesebben

Egyszerűbb a Google keresőbe beírni a Sharepoint Designer 2007 letöltés kulcsszavakat és az első találat erre a címre mutat.

Egyszerűbb a Google keresőbe beírni a Sharepoint Designer 2007 letöltés kulcsszavakat és az első találat erre a címre mutat. A feladat megoldásához a Sharepoint Designer 2007 programot használjuk, mely ingyenesen letölthető a Microsoft weboldaláról. Az érettségi aktuális szoftverlistája alapján az Expression Web 2, az Expression

Részletesebben

6.1.1.2 Új prezentáció létrehozása az alapértelmezés szerinti sablon alapján.

6.1.1.2 Új prezentáció létrehozása az alapértelmezés szerinti sablon alapján. 6. modul Prezentáció A modul a prezentációkészítéshez szükséges ismereteket kéri számon. A sikeres vizsga követelményei: Tudni kell prezentációkat létrehozni és elmenteni különböző fájl formátumokban A

Részletesebben

OKTATÁSI MINISZTÉRIUM. SZÓBELI VIZSGATÉTELEK A többször módosított 100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet alapján szervezett OKJ szakmai vizsgához

OKTATÁSI MINISZTÉRIUM. SZÓBELI VIZSGATÉTELEK A többször módosított 100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet alapján szervezett OKJ szakmai vizsgához OKTATÁSI MINISZTÉRIUM SZÓBELI VIZSGATÉTELEK A többször módosított 100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet alapján szervezett OKJ szakmai vizsgához SZÁMÍTÁSTECHNIKAI SZOFTVERÜZEMELTETŐ OKJ 52 4641 03 A szóbeli

Részletesebben

Egyéni párbeszédpanel Excelben

Egyéni párbeszédpanel Excelben Egyéni párbeszédpanel Excelben Készítsünk olyan, kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás díjszámítására szolgáló párbeszédpanelt, amely a munkafüzet betöltésekor megjelenik. A jármű kategóriájától (hengerűrtartalomtól)

Részletesebben

1. oldal, összesen: 5

1. oldal, összesen: 5 1. oldal, összesen: 5 Elmélet Word 1. Döntse el az alábbi állításról, hogy a tagmondatok tartalma igaz-e, s A WORD helyesírás-ellenőrző rendszere minden helyesírási hibánkat kijavítja, mert felismeri,

Részletesebben

SharePoint Designer 2007

SharePoint Designer 2007 SharePoint Designer 2007 Az elsı lépés, Programok/Microsoft Office/SharePoint Designer 2007 Az üres lapot rögtön el kell menteni, értelemszerően a feladat által megadott néven és helyre. A kiterjesztése

Részletesebben

Órarendkészítő szoftver

Órarendkészítő szoftver SchoolTime Órarendkészítő szoftver 2.0 verzió Tartalomjegyzék: 1., Belépés a programba...3 2., Órarend főtábla...3 3., Tanátok...4 3.1., Új tanár felvitele, módosítása...4 3.2., Tanár törlése...4 3.3.,

Részletesebben

Oktatási segédanyag. Weboldalszerkesztési gyakorlatok

Oktatási segédanyag. Weboldalszerkesztési gyakorlatok Oktatási segédanyag Weboldalszerkesztési gyakorlatok Bevezetés A korábbi oktatási segédanyagokban megismertük a weboldalszerkesztés gyakorlatát. Ennek a segédanyagnak a célja, hogy gyakorlati példákon

Részletesebben

Help Key Bt Cím: 1142 Budapest Dorozsmai u 211 Számítástechnikai Telefon: +36 1 469 09 55

Help Key Bt Cím: 1142 Budapest Dorozsmai u 211 Számítástechnikai Telefon: +36 1 469 09 55 EXCEL ALAPISMERETEK Ha a napi feladataink egyike az, hogy számításokat kell végeznünk, akkor jó segítőtársunk lehet az Excel éppen aktuális változata. Ezzel a programmal mindenféle programozói ismeret

Részletesebben

Fájl/Megnyitás Nyers.xlsx Adatok/Külső adatok átvétele/szövegből Adatok.csv Tagoltat Pontosvesszővel elválasz- tottat szövegre

Fájl/Megnyitás Nyers.xlsx Adatok/Külső adatok átvétele/szövegből Adatok.csv Tagoltat Pontosvesszővel elválasz- tottat szövegre A feladat megoldása során az Excel 2010 használata a javasolt, de a segédlet a 2003-as verzióhoz és Calchoz is használható. A feladat elvégzése során a következőket fogjuk gyakorolni: Külső adatok importálása.

Részletesebben

Ismerkedés az Office 2007 felhasználói felületével

Ismerkedés az Office 2007 felhasználói felületével Ismerkedés az Office 2007 felhasználói felületével A szalag kezelése Az új Fájl File menü A Gyorselérési eszköztár Az új nézetvezérlő elemek Összefoglalás Tudnivalók a Windows XP-t használó olvasók számára

Részletesebben

Prezentáció Microsoft PowerPoint XP

Prezentáció Microsoft PowerPoint XP Prezentáció Microsoft PowerPoint XP Megoldások 1. A program indításakor a Munkaablakban válasszuk az Előadás-tervező varázslóval hivatkozást! A Varázsló segítségével hozzuk létre a bemutatót! A kész bemutatót

Részletesebben

Készítsünk weblapot könnyedén! A Google Sites használata. Weboldal készítés Google Sites szolgáltatás segítségével, web-fejlesztési ismeretek nélkül!

Készítsünk weblapot könnyedén! A Google Sites használata. Weboldal készítés Google Sites szolgáltatás segítségével, web-fejlesztési ismeretek nélkül! Készítsünk weblapot könnyedén! A Google Sites használata Weboldal készítés Google Sites szolgáltatás segítségével, web-fejlesztési ismeretek nélkül! Készítette: Tratnyek Csilla 2010.03.01. Készítsünk weblapot

Részletesebben

Online naptár használata

Online naptár használata Online naptár használata WEB: https://www.google.com/calendar A Google naptár egy olyan Google-fiókhoz kötött szolgáltatás, melynek használatával a felhasználók egy ingyenes, online rendszerben tárolhatják

Részletesebben

Taszkok 1 és mérföldkövek

Taszkok 1 és mérföldkövek Taszkok 1 és mérföldkövek Mint korábban már tanultuk, a feladat megoldása során a fő, összetett tevékenységeket résztevékenységekre kell bontani (az átláthatóság, érthetőség miatt), majd ezekhez rendeljük

Részletesebben

Közoktatási Statisztika Tájékoztató 2012/2013. Használati útmutató

Közoktatási Statisztika Tájékoztató 2012/2013. Használati útmutató Közoktatási Statisztika Tájékoztató 2012/2013 Tartalomjegyzék 1. Technikai információk... 2 2. Publikus felület... 2 2.1 Bejelentkezés... 2 2.2 Összesítés... 3 2.2.1 Statisztikai tábla megtekintése...

Részletesebben

Matematikai alapok és valószínőségszámítás. Középértékek és szóródási mutatók

Matematikai alapok és valószínőségszámítás. Középértékek és szóródási mutatók Matematikai alapok és valószínőségszámítás Középértékek és szóródási mutatók Középértékek A leíró statisztikák talán leggyakrabban használt csoportját a középértékek jelentik. Legkönnyebben mint az adathalmaz

Részletesebben

Szöveges műveletek. Mielőtt nekikezdenénk első szövegünk bevitelének, tanuljunk meg néhány alapvető műveletet a 2003-as verzió segítségével:

Szöveges műveletek. Mielőtt nekikezdenénk első szövegünk bevitelének, tanuljunk meg néhány alapvető műveletet a 2003-as verzió segítségével: Alapvető szabályok Mielőtt nekikezdenénk első szövegünk bevitelének, tanuljunk meg néhány alapvető műveletet a 2003-as verzió segítségével: Minden szöveges elem szövegdobozban, objektumban helyezkedik

Részletesebben

Forgalom nyilvántartó program Kezelési útmutató

Forgalom nyilvántartó program Kezelési útmutató Forgalom nyilvántartó program Kezelési útmutató 1. A program telepítése. Futtatási környezet: PIV számítógép, min. 256Mbyte RAM, min. 20mByte szabad terület, Windows-XP operációs rendszer. A telepítıprogram

Részletesebben

WINDOWS XP - A GRAFIKUS FELÜLET KEZELÉSE

WINDOWS XP - A GRAFIKUS FELÜLET KEZELÉSE WINDOWS XP - A GRAFIKUS FELÜLET KEZELÉSE ASZTAL Asztalnak nevezzük a Windows indításakor megjelenı képernyıterületet. Ez a grafikus felhasználói felület. Munkaasztalunk bizonyos tulajdonságait tekintve

Részletesebben

Nógrádi PC Suli tanfolyami jegyzete! Kinyomtatni, másolni, sokszorosítani tilos! Kereskedelmi forgalomba nem hozható! TANFOLYAMI JEGYZET

Nógrádi PC Suli tanfolyami jegyzete! Kinyomtatni, másolni, sokszorosítani tilos! Kereskedelmi forgalomba nem hozható! TANFOLYAMI JEGYZET TANFOLYAMI JEGYZET 5. modul: Táblázatkezelés Tartalom 1. Az EXCEL XP képernyője, megjelenését befolyásoló beállítások... 4 1.1 Munkalap és koordinátái, munkafüzet... 4 1.2 Munkalap regiszterfülek... 4

Részletesebben

1.) A költségvetési bértámogatás megállapítása, számfejtése

1.) A költségvetési bértámogatás megállapítása, számfejtése Útmutató a megváltozott munkaképességőek foglalkoztatásához költségvetési elıirányzatból nyújtható bértámogatások megállapításának, számfejtésének elkészítését könnyítı EXCEL táblák kezeléséhez 1.) A költségvetési

Részletesebben

11. Körlevél készítése

11. Körlevél készítése készítése Schulcz Róbert schulcz@hit.bme.hu A tananyagot kizárólag a BME hallgatói használhatják fel tanulási céllal. Minden egyéb felhasználáshoz a szerző engedélye szükséges! 1 Körlevél Sok közel azonos

Részletesebben

dr.xlsx A programról Szövegműveletekhez használható függvények

dr.xlsx A programról Szövegműveletekhez használható függvények dr.xlsx A programról A CD struktúrája A CD 9 munkafüzetben mutatja be a Microsoft Excel 2003, 2007 és 2010 függvényeit. Az egyes munkafüzetek a "tartalom" munkafüzetből érhetők el a munkafüzet nevére kattintással.

Részletesebben

A CorinMail hírlevélküldő rendszer szerkesztőfelületének használata:

A CorinMail hírlevélküldő rendszer szerkesztőfelületének használata: A CorinMail hírlevélküldő rendszer szerkesztőfelületének használata: CMS tartalom szerkesztő használata A CMS szerkesztő felületet alapvetően két nézetben tudjuk használni. Az alapbeállítás a vizuális

Részletesebben

Ismerkedés az Office 2007 felhasználói felületével

Ismerkedés az Office 2007 felhasználói felületével Ismerkedés az Office 2007 felhasználói felületével Ha elindítjuk a Microsoft Office 2007 bármelyik alkalmazását, jelentős különbséget tapasztalhatunk a korábbiakhoz képest: a felhasználói felület teljes

Részletesebben

A Paint program használata

A Paint program használata A Paint program használata A Windows rendszerbe épített Paint program segítségével képeket rajzolhat, színezhet és szerkeszthet. A Paint használható digitális rajztáblaként. Egyszerű képek és kreatív projektek

Részletesebben

Közfoglalkoztatás támogatás megállapítását segítő segédtábla használati útmutatója

Közfoglalkoztatás támogatás megállapítását segítő segédtábla használati útmutatója Közfoglalkoztatás támogatás megállapítását segítő segédtábla használati útmutatója 1.) Általános tudnivalók: A segédtábla két méretben készül, 10, és 50 sort lehet kitölteni. A tábla megnevezéséből amit

Részletesebben

8. előadás. Táblázatkezelés alapok. Dr. Kallós Gábor

8. előadás. Táblázatkezelés alapok. Dr. Kallós Gábor 8. előadás Táblázatkezelés alapok Dr. Kallós Gábor 2013 2014 1 Tartalom A táblázatkezelésről általában A táblázatkezelők szolgáltatásai Problémamegoldás táblázatkezelőkkel Az Excel munkafelülete Újdonságok

Részletesebben

Szövegszerkesztés alapok WORD Formázások

Szövegszerkesztés alapok WORD Formázások Szövegszerkesztés alapok WORD Formázások A formázás sorrendje 1. Begépelem a szöveget folyamatosan 2. Helyesírást ellenőrzök 3. Entert (bekezdés) vagy Shift + Entert ütök 4. Formázok KIJELÖLÖM A FORMÁZANDÓ

Részletesebben

Táblázatkezelés 1. előadás. Alapok

Táblázatkezelés 1. előadás. Alapok Táblázatkezelés 1. előadás Alapok Kallós Gábor kallos@sze.hu Pusztai Pál pusztai@sze.hu Táblázatkezelés 1. hét A táblázatkezelésről általában Elvárások/szolgáltatások, problémamegoldás Táblázatkezelés

Részletesebben

A dátum adatokban csak szám és az elválasztó pont billetyő engedélyezett.

A dátum adatokban csak szám és az elválasztó pont billetyő engedélyezett. #$K+ Új szállítólevél Itt készitheti el a szállítólevelet. A szállítólevélen szereplı vevı, szállító (szállítólevelet kiállító,kibocsátó) és a szállítón szereplı mezı megnevezések nyelve (forditása) gombra

Részletesebben