MAGYAR ÁLLATORVOSOK. Lópatából készült ékszerdoboz Dúl Sándor munkája, 1899 körül (magántulajdon)

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MAGYAR ÁLLATORVOSOK. Lópatából készült ékszerdoboz Dúl Sándor munkája, 1899 körül (magántulajdon)"

Átírás

1 HUNGARIAN VETERINARY JOURNAL MAGYAR Established by Prof. B. Nadaskay, 1878 ÁLLATORVOSOK 135. évfolyam oldal KISÁLLAT Agykamra térfogatmérése Biopsziaminták vizsgálata KEDVENCÁLLAT Teknős- és hüllőeleségek VADON ÉLŐ ÁLLAT Őz szaporodásbiológiája ÉLELMISZER-BIZTONSÁG Kihívások és elvárások PRAXISMENEDZSMENT Gyógyszermarketing Lópatából készült ékszerdoboz Dúl Sándor munkája, 1899 körül (magántulajdon) Jewel box made of horse hoof Sándor Dúl s work, cc (private property) PARAZITOLÓGIA Ebek hepatozoonosisa B HŐSÖK NAPJA HÍREK, ELISMERÉSEK TALLÓZÁSOK 1540 Ft

2 TARTALOMJEGYZÉK/CONTENTS Q-S17 L A P J A 2013/8 KISÁLLAT Reinitz L., Petneházy Ö., Bajzik G., Biró G., G aram völgyi R., Benedek B., S ótonyi P.: M ódszer a kutya (Canis fam iliáris) agykam ráinak in vivo térfogatm érésére MRI-vel / 451 Boros K., Jakab Cs.: Sebészi biopsziák retrospektív vizsgálata az A radi Kisállatklinika rendelőintézetében ( ) / 461 KEDVENCÁLLAT H etényi N., A ndrásofszky., Berta., H u l l á r Ragadozó teknősök és rovarevő hüllők eleségeinek táplálóanyag-tartalm a / 467 A m o n th ly jo u rn a l, fo u n d e d in 1878 ( VETERINARIUS"), publish ing papers d evoted to all aspects o f in terest in the fie ld o f anim al health, to all scientific and practical problem s o f veterinary im portance. Free specim en copies are available fro m the e d ito r-in -ch ie f: H-1078 Budapest, István utca 2. H ungary or: H Budapest, P.O. Box 2. Subscription orders to th e Editorial Office (address above) VADON ÉLŐ ÁLLAT M ajzingeraz európai őz (Capreolus capreoius) szaporodásbiológiája, valam int a szaporulat és a szaporulati veszteségek alakulásának újabb hazai eredményei / 473 ÉLELMISZER-BIZTONSÁG Kasza Gy., Jó zw ia ká., B ódi B., Zsoldos L., LaknerZ.: Élelmiszerlánc-biztonsági stratégia: kihívások és elvárások. A stratégia megalapozását szolgáló felmérések legfontosabb tapasztalatai / 481 PRAXISMENEDZSMENT Jandó Т., Fodor К.: Az állat- és a humángyógyászati iparág összehasonlító vizsgálata, különös tekin tettel a marketingre / 495 AGYKAMRÁK MODELLJE 453 PARAZITOLÓGIA H orn ok S., Farkas V., H orváth G., Kálm án /., Kovács Т., Tóth., Tánczos B., Farkas R.: A kutya hepatozoonosisa Európában és Magyarországon. Irodalmi áttekintés / 507 JUBILEUM Hősök Napja - megemlékezés a SZIE-ÁOTK-n / 494 FAGGYÚ MIRIGY-ADENOMA HÍREK, TALLÓZÁSOK SMALL ANIMALS L. Reinitz, Ö. Petneházy, G. Bajzik, G. Biró, R. Garam völgyi, B. Benedek, P. Sótonyi: In vivo volum e measurement o f the ventricles o f the dog (Canis familiáris) w ith MRI / 451 K. Boros, Cs. Jakab: Retrospective incidence analysis o f the surgical biopsy samples at the Small Anim al Clinic in Arad ( ) / 461 ÖZEMBRIÓ JANUÁRI ÁLLAPOTBAN 476 PET ANIMALS N. Hetényi,. A ndrásofszky,. Berta, I. Hullár'. N utrient com position o f tu rtle feeds and invertebrates used as food fo r insectivores / 467 WILD ANIMALS I. M ajzinger: R eproduction biology o f the roe deer (Capreolus capreolus) and new er dom estic data about the offspring and losses / 473 FOOD-CHAIN SAFETY Gy. Kasza, A. Józw iak, В. Bódi, L. Zsoldos, Z. Lakner: F ood-chain safe ty strategy: challenges and expectations. Experiences of the background studies / 481 PRACTICE MANAGEMENT T. Jandó, К. Fodor: Com parative study o f the veterinary and hum an pharm aceutical industry, w ith special regard to the m arketing / 495 PARASITOLOGY S. H ornok, 1/. Farkas, G. H orváth, I. Kálmán, T. Kovács, F. Tóth, B. Tánczos, R. Farkas: Hepatozoonosis o f dogs in Europe and in Hungary. Literature review / 507 JUBILEE Heroes' Day - com m em oration at SZIE-ÁOTK / 494 NEWS, GLEANING FROM THE VETERINARY LITERATURE A cikkeket kivonatolják és/vagy címeit közük az alábbi intézm ények referáló és indexelő fo lyóira tai: CAB Inte rn atiio n a l (UK) index Veterínaríus, Veterinary Bulletin stb. ISI (Institu te fo r S cientific In form a tio n, USA): Current Contents és FO: VM This Journal is indexed a n d /o f abtra cte d in Current Contents anf FO :VM of ISI (Institute for Scientific Inform ation, USA) Index Veterínaríus, Veterinary Bulletin (and others) of CAB International (UK) In te rn e t address (English conte n ts pages, subscription price, etc.: h ttp ://w w w.u n iv e t.h u /m a l 449

3 A C ÍM L A P O N LÁ TH A TÓ KÉPRŐL Az egészséges pata a ló jóllétének feltétele és egyben mutatója, amely folyamatos figyelmet, gondozást igényel. A több száz kilogrammos állat teljes testtömegét hordozni képes, erős és időtálló képződmény a legkülönbözőbb célokra alkalmas. A Nagy képes világtörténet szerint például a népvándorlás korában a szarmaták egész testét és lovukat is pikkelyes páncéllal vonták be, amely - mivel a vasat nem ismerték - a ló patájából faragott és húrokkal összekötözött apró táblácskákból készült, zsindelyhez hasonló szerkezet volt, és bizonynyal hozzájárult hadi sikereikhez. A ló évszázadokon át az ember társa volt harcban, munkában, utazásban és szórakozásban egyaránt. A 19. század közepétől már fennmaradtak olyan dísztárgyak, amelyeket egy-egy hűséges, híres vagy kedves ló emlékére készítettek, rendszerint míves ezüst rátéttel, amelybe a ló nevét, az emlékezetes esemény (például csata, verseny) dátumát, esetleg a lovas vagy a tulajdonos nevét vésték. E tárgyak többsége a férfiélet kelléke volt: tintatartó, burnótszelence, gyufa- és hamutartó, zsebóratartó, gyertyatartó. A női világhoz tartozott az asztali só és ecet tárolására szolgáló, szintén ezüsttel kombinált készlet vagy a tűpárna, de készültek lólábú" asztalkák, ülőkék is. A patkolás és a lóláb ápolása fontos ismeretkör volt, oktatásának jelentős teret szentelt minden állatorvosi tanintézet. Az 1900-as párizsi világkiállításon S chw enszky Á rm in, a patkolástan tanára két impozáns gyűjteményével ezüstérmet nyert. Az egyik félezernél több darabból áll: a különböző nemzetek által és különböző funkciókra használt patkókat m utatta be, és ma az Állatorvos-történeti Gyűjteményben látható. A másik a lábvégbetegségeket szemléltető száraz készítményekkel támogatta az oktatást. Ezzel az üllői Nagyállatklinika büszkélkedhet. Manapság a lópatát - vagy utánzatát - leginkább az extrém divatirányzatok használják fel. A jól ismert merev, vastag talpú, tűsarkú patacipő" időnként valódi patából, állatbőrből készül. A címlapon látható ékszertartó dobozt id. Dúl S á n d o r ( ) patkolókovács készítette. A kiskőrösi kovácsmesterek öt generációja került ki a Dúl családból. Az ékszerdoboz készítője június 26-án kapott bizonyítványt a M. kir. Állatorvosi Akadémián, többek között Schw enszky Á rm in aláírásával, amely szerint: a patkoló kovácsok számára kiszabott féléves tanfolyamot az intézeti patkóidéban igen jó sikerrel bevégezte. A patkók készítésében és felverésében magának kiváló ügyességet szerzett, minél fogva a patkoló kovácsság végzésére teljesen képesnek nyilváníttatik." A patából készült ékszerdobozt november 30-i házasságkötése körül ajándékozta nejének. Dúl S ándorné sz. Trpák ERzsÉBETnek ( ), amely a gyengéd figyelmességen kívül talán azt is hivatott volt kifejezni, hogy készítője biztos szakmával rendelkezik, amelynek mestere. Orbán Éva 135. L A P J A l 2013/8 Hungarian Veterinary Journal A la p íto tta - Established by Dr. NÁDASKAY Béla 1878 Vol No 8. - Budapest, Aug FŐSZERKESZTŐ - EDITOR-IN-CHIEF Dr. VISNYEI László SZERKESZTŐBIZOTTSÁG - EDITORIAL BOARD Dr. A b o n y i Tamás, Dr. Bíró Ferenc, Dr. Búza László, Dr. Dunay Miklós, Dr. Farkas Róbert, Dr. Fekete Sándor, Dr. Fodor László, Dr. Gál János, Dr. Gálfi Péter, Dr. Gönci Gábor, Dr. Laczay Péter, Dr. M anczúr Ferenc, Dr. Nagy Béla, Dr. Nemes Imre, Dr. Ném eth Tibor, Dr. Ózsvári László, Dr. Sályi Gábor, Dr. Seregi János, Dr. Solti László, Dr. Sótonyi Péter, Dr. Szieberth István, Dr. Tuboly Tamás, Dr. Varga János, Dr. Vetési Ferenc, Dr. Visnyei László (elnök), Dr. Vörös Károly Szerkesztő: Dr. Fábián Tiborné Szerkesztőségi titkár: Baráth Edina SZERKESZTŐSÉG - EDITORIAL OFFICE H Budapest, István u. 2. H ungary Levélcím: 1400 Budapest 7. Pf. 2. Telefon: (36-1) (3 6-1 ) /8961,8 960, 8962 Telefax: (36-1) Internet: h ttp ://w w w.u n ivet.h u /m a l m aotk.szie.hu KIADÓ - PUBLISHER A I A I X I \ #1 Nemzeti Agrárszaktanáosadási, V I Képzési és Vidékfejlesztési Intézel N em zeti Agrárszaktanáosadási, Képzési és Vidékfejlesztési Intézet H Budapest, Park u. 2. Telefon: (36-1) Telefax: (36-1) Internet: w w w.a g ra rla p o k.h u agrarlapok.hu Felelős kiadó: DR. MEZŐSZENTGYÖRGYI DÁVID, a NAKVI főigazgatója LAPTULAJDONOS VIDÉKFEJLESZTÉSI M in is zt é r iu m Hirdetések felvétele Szerkesztőségben Telefon/fax: (36-1) Kiadóban Telefon: Telefax: (36-1) agrarlapok.hu M inden jo g fenntartva. A la p b ó l értesüléseket átvenni csak a M a gya r Á lla to rvosok Lapjára való hivatkozással lehet. A hirdetések és egyéb reklám kiadványok ta rta lm á é rt a kiadó felelősséget nem vállal. Terjeszti: Lapker Zrt. Előfizetésben terjeszti a Magyar Posta Zrt. Levél Üzletág, Központi Előfizetési és Árusm enedzsm ent csoport. Postacím: 1900 Budapest. E lő fize th e tő az ország bármely postáján, valamint a hírlapot kézbesítőknél, posta.hu. További inform áció: / Ügyfélszolgálat: Tel.: , Fax: Külföldön terjeszti: Color Interpress Kft., 1039 Budapest, Hatvány L. u. 14. Tel.: , Fax: Előfizetési díj 1 évre: Ft. Nyom dai előkészítés DÁVID ILDIKÓ NYOMÁS OOK-Press Kft Veszprém, Pápai u. 37/a INDEX: HU ISSN X 450 Magyar Állatorvosok Lapja augusztus

4 K IS Á LLA T Módszer a kutya ( familiáris) agykamráinak in vivo térfogatmérésére MRI-vel 135 4Б1-460 I L A P J A 2013/8 L. Reinitz - Ö. Petneházy - G. B ajzik-g. B iró - R. Garamvölgyi - B. Benedek - P. Sótonyi: In vivo volume measurement of the ventricles of the dog (Canis familiáris) w ith MRI Reinitz László1*, Petneházy Örs2, Bajzik Gábor2, Biró Gergely2, Garamvölgyi Rita2, Benedek Bianka1, Sótonyi Péter1 1] SZIE-ÁOTK, A n a tó m ia i és Szövettani Tanszék. István u. 2. H-1078 Budapest. *E -m ail: reinitz. aotk.szie.hu 2] KE, D iagnosztikai és O nkoradiológiai Intézet Ö sszefoglalás. A kutya ag ykam ráit kitö ltő agyi-gerincvelői fo ly ad ék té rfo g a ti értékére a mai napig nincs általánosan e lfo g a d o tt közép é rték és az em b erre vo n atko zó a d ato k is csak hiányosan, nagy szórással ism ertek. Pontos m eghatározására sokáig csak a post m o rtem v é g z e tt m érések létezte k. Az MRI m egjelenésével került először a tu d o m ány kezébe olyan eszköz, am ellyel ez a fe la d a t in vivo elvég ezh ető, d e kutyáról ezen eljárással szá m íto tt ad a to k a t még nem közöltek. A szerzők a hum án g yako rlatb ól á tv e tt, speciális beállítású, T2 súlyozott spin echo M R I-vizsgálatot végezte k egy beagle fajtájú kutyán az М 2 rostralis végétő l a harm adik farokcsigolyáig, saggitalis síkokban, majd szám ítógépen, Slicer 3D program m al elem ezték a kapott a d ato kat. A feldolgozás során 3,66 m l-ben h a tá ro ztá k meg az ag yi-g erin cvelői fo ly a d é k kam rai ko m p artm e n tjein ek összesített té rfo g a tá t. A mérési eljárást egy plexiből készült speciális fantom on 99,96% - os pontossággal valid álták. A m ódszer lehetővé teszi a csoportos vizsgálatot az ag yigerincvelői fo ly a d é k té rfo g a ti ala p é rték én ek m eghatározására az ag ykam rákban. Sum m ary. There is no generally accepted valu e fo r th e vo lum e o f th e cerebrospinal fluid in th e ventricles o f th e dogs. This valu e is also barely know n fo r hum ans, w h e re th e given values show w id e variatio n. For a long tim e, it w as only possible to d e te r m ine th e q u a n tity o f cerebrospinal fluid via post m o rtem exam in atio n, and th e MRI w as th e firs t device to m ake an in vivo m ensuration possible, still no such values w e re published fo r dogs. The authors perform ed a T2 w e ig h te d spin-echo M RI exam in a tio n in th e sagittal planes o f a beagle dog fro m th e rostral ed g e o f М 2 until th e th ird coccygeal verte b ra. The sequence w as ad o pted fro m hum an m easurem ents. The d ata w as evalu ated on a graphical w o rksta tio n using Slicer 3D so ftw a re. The to ta l vo lum e o f th e dog's intraventricular cerebrospinal flu id w as measured 3.66 ml. The accuracy o f th e process w as valid ated at 99.96% using a specially designed plexiglass fan to m. The d eveloped protocol makes possible fu rth e r m easurem ents on a larger group o f dogs to d eterm in e th e d e fa u lt value o f th e ventricu lar and o th e r co m partm ents fo r th e cerebrospinal fluid. Kutya agykamráinak térfogatmérése MRI-vel 451

5 Sebészi biopsziák retrospektív vizsgálata az Aradi Kisállatklinika rendelőintézetében ( ) Boros Krisztián1*, Jakab Csaba2 JM AG YAR l L A P J A í 2013/8 K. Boros - Cs. Jakab: Retrospective incidence analysis of the surgical biopsy samples at the Small Animal Clinic in Arad ( ) 1] K isállatklinika, G oga u. 59. A rad R O O. *E -m ail: boros yahoo.com 2] SZIE-ÁOTK, K órb o ncta n i és Igazságügyi Á lla to rvo sta n i Tanszék Összefoglalás. A szerzők az Aradi Kisállatklinika rendelőintézetében január 1. és decem ber 31. között v e tt biopsziás m in tákat d o lg o zták fel. A m in tákat az Arad M egyei Hum án Kórház Kórbonctani O sztályán, majd utólag a SZIE-ÁOTK Kórbonctani és Igazságügyi Á llatorvostani Tanszékén vizsgálták. M e g h atáro ztá k a különböző állatfajoknál a d ag an ato k és a pseudotum orok előfordulási gyakoriságát (incidenciáját). A kórszövettani elem zések során m egvizsgált 111 m intában leggyakrabban a kutyák különböző d ag an ata it á lla p íto ttá k m eg, ezen belül a bőr- és az em lő tu m o ro k fo rd u lta k elő legnagyobb számban. Summary. In this study, th e authors processed biopsies w hich w e re taken during th e period o f January 2006 and Decem ber 2012 at th e Small Anim al Clinic in A rad. The samples w e re investigated at th e Arad County Hospital, D epartm ent o f Pathology and then reevaluated at th e Departm ent o f Pathology and Forensic Veterinary Medicine o f the Faculty o f V eterin ary Science o f th e Szent István University. The authors d eterm ined th e occurrence o f tum ours and pseudotum ours (incidence rate) in dogs and cats. During th e histopathological exam ination o f th e 111 samples th ey found th a t th e most fre q u en tly affected species w as th e dog w h e re th e skin and m am m ary gland tum ours occurred in th e highest number. Sebészi biopsziák retrospektív vizsgálata 461

6 K E D V E N C Á L LA T Ragadozó teknősök és rovarevő hüllők eleségeinek táplálóanyagtartalma MAGYAR L Щ I L A P J A 2013/8 N. Hetényi - E. Andrásofszky - E. Berta - 1. Hullár: Nutrient composition of turtle feeds and invertebrates used as food for insectivores Hetényi Nikoletta* Andrásofszky Emese, Berta Erzsébet Hullár István SZIE-ÁOTK, Á llattenyésztési, Takarm ányozástani és Laborá lla t-tu d o m án yi Intézet. István u. 2. H Budapest. *E -m aiu H etenyi. N aotk.szie.hu Összefoglalás. A hüllőeleségek táp láló a n y a g -ta rta lm á ró l kevés a rendelkezésre álló irodalm i ad at. A szerzők, vizsgálatukban csótány- (argentin, bütykös, erdei) és tü csökfajok (fekete és banán-) b eltartalm i é rté k e it m érték meg. Továbbá állatkereskedésben kapható népszerű víziteknős-eleségeket (k é tfé le s z á ríto tt rák, szá ríto tt hal, lio filizált m arhaszív, g ran u lá lt tá p, fa g y a s z to tt hal) is ele m ezte k. A szá ríto tt bolharák és a g arn élarák kalcium tartalm a (39,1-59,8 g /kg sza.) lényegesen nagyobb, m in t a tücsök- és a csótányfajoké (0,7-2,5 g /k g sza.). U gyanakkor a szá ríto tt b olharák és g arn élarák nyerszsírban lényegesen szegényebb (2,3-5,2 % sza.), m int az u tób biak (1 1,5-3 0,5 % sza.). A különböző tücsök- és csótányfajok b eltarta lm i é rtéke gyakorlati szem pontból nem té r el jelen tősen, m in degyik m egfelelő a rovarevő h üllők szám ára. Az á lta lu k vizsgált teknőstáp, a tö b b i eleséghez viszonyítva, kis kalcium - és nyersfeh érje -ta rta lm ú (2,71 g /k g és 27,3% sza.). Ragadozó teknősö k szám ára leg m egfelelő b b választás az egész fa g y a s z to tt hal, am ellyel a kalcium m e lle tt a m egfelelő v ita m in b e vitel is biztosítható. Sum m ary. In fo rm ation on th e n utritio nal values o f reptile feeds is lim ited. In this study alte rn a tiv e in v erte b rate preys (M adagascar hissing cockroach, rusty red cockroach, dubia cockroach, black and banana cricket) and tu rtle feed (dried crabs, dried and fro zen w h o le fish, p ellet, lyophilized b eef h earth) w e re analysed. Dried crabs had much higher calcium co n ten t ( g /k g ) th an cricket and cockroach species ( g /kg D M ). The crude fa t co n ten t o f th e crabs is lo w er ( % D M ) th an th a t o f th e cricket and cockroach species ( % D M ). Relevant differences w e re not fo und b e tw e e n cockroaches and crickets. Com m ercial pellet had ve ry lo w calcium and crude protein co n ten t (2.71 g /kg and 27.3% D M ) related to th e o th e r feeds. All o f th e exam ined invertebrates are ad eq u ate fo r reptiles. For carnivore tu rtles, w h o le frozen fish is a good choice, w hich is an ad eq u ate source o f calcium and vitam ins. Ragadozó teknősök és rovarevő hüllők eleségei 467

7 V A D O N ÉLŐ Á LLA T Az európai őz ( Cap capreolus) szaporodásbiológiája, valamint a szaporulat és a szaporulati veszteségek alakulásának újabb hazai eredményei Щ L A P J A 2013/8 I. Majzinger: Reproduction biology of the roe deer (Capreolus capreolus) and newer domestic data about the offspring and losses M ajzinger István Szegedi T udom ányegyetem, M ezőgazdasági Kar, Á lla ttu d o m á n y i és Vadgazdálkodási Intézet. Andrássy u. 15. H Hódm ezővásárhely. m m gk.u-szeged. hu Összefoglalás. A z őz szaporodásbiológiájának eg yik sajátossága az o biigát em brionális diapauza. A diapauza ideje a la tt a sárgatest (ek) aktívak, de a horm onterm elés alacsony szinten van. Az ösztradiol és a p rolaktin m ennyisége csak az im plantáció idején, ill. röviddel a zt m egelőzően nő. A blasztociszta reaktiválódása nem az anyai horm o ntermelés válto zásán ak a kö vetkezm én ye (p ro g esztero n, ösztradio l, p ro laktin ), hanem létezik eg y m éhspecifikus h orm on, am ely fe lté te le z h e tő e n felelős az em briófejlődés újra indulásáért. Az őznél nem következik be a luteolysis, így a sárgatest fen n m arad a vem hességtől fü g g etlen ü l d ecem b er-januárig, am i kizárja az újbóli ivarzást (szigorúan m onoösztruszos faj). A vizsgált őzállo m ányok term ékenységi aránya nagy, %, a vem hesülési arány %. A m agzatszám átlag a 1,67-2,16 (prim er natalitás), a születési átlag 1,5 4-2,0 6 (szekunder natalitás), a feln evelt szaporulat átlaga 0,9 4-1,55 (tercier natalitás). A vem hes su ták m agzatszám a az esetek d öntő részében 2 (73,72% ) (1 m agzatos 13,46%, 3 és 4 m agzatos 5,77% ). A szaporulati veszteségek megoszlása: m éhen belüli 2, ,0 % (p rim er m ortalitás) és felnevelési 6, ,4 5 % (szekunder m ortalitás). Tapasztalataik szerint a reprodukciós veszteségek jelentős része a felnevelés során (m áju s-szep tem ber) következik be, am ely felh ív ja a fig y e lm e t a m egelőző vadgazdálkodási, vadászati intézkedések fontosságára. Sum m ary. O b lig ate em bryonic diapause is one o f th e features w ith in reproduction biology o f th e roe deer. In th e period o f th ed iapausa independently from th e pregnancy th e corpus luteum (CL) is active, but th e h orm one production is stabilised a t a low level. The q u a n tity o f oestradiol and prolactin increases o nly b efo re and during th e im p lantatio n. The reactivation o f th e blastocyst is n o t a consequence o f th e change in m a tern a l h o rm o n e p ro d u ctio n (p ro g e s te ro n e, o estrad io l, pro lactin); th e re is a uterus-specific horm one w hich is supposed to be responsible fo r starting th e em bryo d evelop m ent. In roe d eer th e w e ll-k n o w n luteolysis m echanism does n o t w o rk, th e CL rem ains fro m D ecem ber till January, d espite th e fac t th a t th e doe is p reg n an t or not, and so th e possibility o f a n o th e r ru tting season is excluded (strictly m ono-oestrous species). In th e exam ined populations th e fe rtility rate occurred high ( % ), th e pregnancy rate is %. The average num ber o f foetuses (prim ary n atality) , average n um ber o f born faw n s (secondary n atality), th e reared litte r size (tercier natality). The distribution o f foetus number: 1 foetus 13.46%, 2 foetuses 73.72,3 and 4 foetuses 5.77%. The distribution o f reproductive losses: intrauterinal % (p rim ary m o rta lity) and rearing losses % (secondary m o rta lity). H ow ever, it can be expressed, th a t th e m ain p art o f reproductive losses occurs in th e rearing period (M a y -S e p te m b e r). The preven tive gam e m a nagem ent and hunting e ffo rts should be concentrated on this period. Az őz szaporodásbiológiája és szaporulati veszteségek 473

8 É LE L M IS ZE R -B IZTO N S Á G Élelmiszerlánc-biztonsági stratégia: kihívások és elvárások A stratégia megalapozását szolgáló felmérések legfontosabb tapasztalatai Щ l L A P J A 2013/8 Gy. Kasza - Á. Józwiak - B. Bódi - L. Zsoldos - Z. Lakner: Food-chain safety strategy: challenges and expectations. Experiences of the background studies Kasza Gyula1, Jóíwiak Ákos2, Bódi Barbara1, Zsoldos László1, Lakner Zoltán1 1] Budapesti C orvinus Egyetem, Élelmiszertu d om á n yi Kar, Élelmiszeripari G azdaságtan Tanszék. V illányi ú t H-1118 Budapest. unicorvinus.hu 2] Nem zeti Élelmiszerláncbiztonsági H ivatal. Rendszerszervezési és Felügyeleti Igazgatóság Összefoglalás. Az élelm iszerlánc biztonsága olyan rendszerben ta rth a tó fen n, am elynek egyfo rm án részese a vállalkozó, a hatóság, a tu d o m á n y és a fo gyasztó. A szerzők a készülő élelm iszerlánc-biztonsági stratégia m egalapozásához hozzájáruló ku ta tá sukban a zt vizsgálták, hogy az egyes szereplők hogyan látják saját részvételüket és m ilyen elvárásokat tám as ztan ak az állam m al szem ben. A kutatás során nagy elem számú kérdőíves felm éréseket v é g e zte k a fo g y asztó k, a vállalkozó k és az élelm iszerláncfelü g y eleti hatóság m unkatársai vélem ényén ek feltárására. B etekintést n yú jta n a k a kutatás h átteréb e, ism ertetik a felm érések legfontosabb ele m eit és javaslato kat fo galm aznak meg a stratégia szám ára. Sum m ary. S afety o f th e fo od chain should be based on a system atic approach th a t involves all participants o f th e fo o d chain, including en trepren eu rs, au th o rity, org an izatio n s o f science and consumers. The au th ors' study aims to provide in p u t to th e fo o d chain safety strategy o f H ungary to be issued expectedly a t th e end o f 2013 by th e Hungarian G overnm ent. D iffe re n t q u a n tita tiv e surveys have been m ade to record th e opinions and expectations o f consumers, fo o d business o perators and fo od chain safety a u th o rity officers. This paper provides an insight into th e background o f th e study, explains th e m ost im p o rta n t results and fo rm u lates proposals fo r th e strategy. Az élelmiszerlánc stratégiai kihívásai és elvárások 481

9 P R A X IS M E N E D Z S M E N T Az állat- és a humángyógyászati iparág összehasonlító vizsgálata, különös tekintettel a marketingre MAGYAR L 135 4QS-S06 I L A P J A 2013/8 T. Jandó - K. Fodor: Comparative study of the veterinary and human pharmaceutical industry, w ith special regard to the marketing Jandó Tamás1, Fodor Kinga2* 1] Budapesti C orvinus Egyetem, G azdálkodástudom ányi Kar, Gazdálkodási és m enedzsm ent szakirány 2] SZIE-ÁOTK, Á llat-egészségügyi Igazgatástani és Á grárgazdaságtani Tanszék. István u. 2. H-1078 Budapest. fodor. aotk.szie.hu Összefoglalás. A hum án- és az állatg yó gyászati term é kek piaci m egjelenésében tö b b területen is jelentősek az eltérések, ezek m élyebb vizsgálata, kutatása azonban hazánkban még igencsak gyerekcipőben jár. A szerzők a két term ékcsoporto t h aso n líto tták össze, részletesebben é rin tv e az iparági h á tte re t, a jo g i szabályozásokat és a piac felo sztás át, valam in t a h ozzáju k kapcsolódó m arketingtevéken ységeket. Kérdőíves felm érés segítségével m egvizsgáltáktovábbá a fogyasztók gyógyszervásárlási szokásait is. A b eérkezett 287 állat- és 213 hum ángyógyászati gyógyszerfelhasználást vizsgáló kérd őívet kitö ltő k átlagos életkora 34, ill. 38 év v o lt és a nők v o lta k túlsúlyban (72%, ill. 59% ). Az ered m ények szerint, a h u m á n g y ó g yszerekfo rg alm azásán akfő helyszíne továbbra is a gyógyszertár, míg az állatgyógyszereket az állattulajdonosok gyakrabban szerzik be a könnyebben elé rh ető, alte rn a tív fo rg alm azó helyeken, am i a z t m u tatja, hogy az állato rvosok még m indig nem használják ki a rendelőben tö rté n ő állatp atika létesítésében rejlő leh ető ségeket. Á llatg yó g y sze rek m egválasztásakor elsősorban annak ism ertsége, hum án vonalon viszont az orvos és a patikus ajánlása a döntő. Az állato rvosok o rvo sláto g ató k általi felkeresése és m eggyőzése te h á t úgy tű n ik, hogy kevésbé hatékony, m int a fogyasztók közvetlen elérése. A hatóanyag ism eretének kisebb a befolyása a vásárlás alkalm ával a m árkához és az árhoz képest. A m e g k érd e zettek körében a legism ertebb hum ángyógyszergyártó cég, két m agyar, a Richter és az EGIS, míg állatgyógyászati vonalon két külföldi, a Bayer és a Pfizer. A hum ángyógyszercégek továbbra is sokkal nagyobb ism ertségűeka piacon, m int az állatorvosi társaik, ill. a fo r galom alapján összehasonlítva a két csoportot, az állatgyógyászati vonal m egközelítőleg a hum ángyógyszer-forgalm azás tiz e d é t teszi ki. Summary. The effects and side effects o f pharm aceutical active substances are w id e ly examined in laboratories o f research institutes and universities, however, these institutions show little or no interest in participating in th e trading w ith drug or medical aids. The authors com pare products used in hum an and ve terin ary m edicine, th e background industry, th e legal regulation, th e structure o f th e m arket, and th e m arketing activity, öuestionnaires w e re m ade to collect d ata ab o u t h o w customers select pharm aceutical products, as influenced by customer habits and external effects. 287 and 213 questionnaires w ere collected fo r veterinary and human drugs, respectively. Veterinary and human drug buying customers had an average age o f 34 and 38 years, most o f them w ere fem ales (72% and 59% ). For purchasing hum an drugs customers p refer pharmacies, w h ile customers buying veterin ary medicam ents are also open to alternative purchasing m ethods. The decision o f buying a specific veterin ary drug is prim arily influenced by th e consumer awareness o f th e product, w h ile in case o f hum an drugs th e advice o f medical doctors or pharmacists prevail. In both cases customers are aw are o f th e active substances found in th e chosen product, m oreover customers claim th a t th e price o f d iffe re n t products w ith th e same active substances is also taken into consideration. The tw o most w ell know n pharmaceuticals fo r hum an drugs, Richter and EGIS are Flungarian companies, w h ile fo r veterin ary use th e tw o w ell know n ones, Bayer and Pfizer are not Hungarian. Still, th e d ata show th a t hum an pharmaceuticals o w n a much larger proportion o f drug m arket th an th e veterin ary ones. Comparing th e net sum o f tradin g, ve terin ary drug and medical aid m arket account 10% o f th e medical one. Gyógyszermarketing állat- és humángyógyászati sajátosságai 495

10 P A R A Z IT O L Ó G IA A kutya hepatozoonosisa Európában és Magyarországon Irodalmi áttekintés щ Б07-Б17 l L A P J A l 2013/8 S. Hornok - V. Farkas - G. Horváth - I. Kálmán - T. Kovács - F. Tóth - B. Tánczos - R. Farkas: Hepatozoonosis of dogs in Europe and in Hungary. Literature review Homok Sándor1*, Farkas Viola1, Horváth Gábor2, Kálmán Imre3, Kovács Tibor4, Tóth Ferenc5, Tánczos Balázs1, Farkas Róbert1 1] SZIE-ÁOTK, Parazitológiai és Á lla tta n i Tanszék, István u. 2. H-1078 Budapest. aotk.szie.hu 2] Hatósági állatorvos, S om ogy M egyei Korm ányhivatal Élelm iszerlánc-biztonsági és Á llat-egészségügyi Igazgatóság, N agyatádi Járási Á llat-egészségügyi és Élelm iszer-ellenőrző Hivatal 3] Hatósági állatorvos, Baranya M egyei Korm ányhivatal Élelm iszerlánc-biztonsági és Á llat-egészségügyi Igazgatóság, M ohácsi Járási Á llat-egészségügyi és Élelm iszer-ellenőrző Hivatal 4] Hatósági állatorvos, C songrád M egyei Korm ányhivatal Élelm iszerlánc-biztonsági és Á llat-egészségügyi Igazgatóság, M órahalm i Járási Á llat-egészségügyi és Élelm iszer-ellenőrző Hivatal 5] Hatósági állatorvos, C songrád M egyei Korm ányhivatal Élelm iszerlánc-biztonsági és Á llat-egészségügyi Igazgatóság, Á lla t egészségügyi Határállom ás, Röszke Összefoglalás. A Hepatozoon-fajo k az Apicom plexa törzsbe tarto zó egysejtű élősködők, am elyek kü lönféle gerinceseket b e te g íth e tn e k m eg. Terjesztőik (vekto raik) vérszívó ízeltlábúak. A kutya hepatozoonosisát Európában a H. canis oko zza, am ely fő k é n t a haem olym phaticus szövetekben ta lá lh a tó. A fe rtő z ö tts é g e t nem m indig kísérik tü n e te k, esetenkén t azonban an aem iával, gyengeséggel és lesoványodással járó súlyos, akár elhullással végződő m egbetegedés is e lő fo rd u lh a t. A H. canis fejlő d ésm enetén ek érdekessége, hogy a fe rtő z ő sp o ro zoitákat a kullancs nem képes b eolta n i, hanem a ku tyák a kullancs szájon á t való felvé telév el fertő ző d n e k. M o stan áig úgy g o n d o lták, h ogy a H. canis eu ró p ai e lte rje d ts é g e a m e d iterrá n -b alká n i térsé g re ko rláto zó d ik, ahol fő v e k to ra, a Rhipicephalus sanguineus, gyakori. K ontinensünk más részein a ku tya h ep ato zo o n o s is át ritkán á lla p íto ttá k m eg, fő k é n t a g azd áikk al Európa déli te rü le te ire lá to g a to tt eb ekben. Nem rég azonban p ászto rkutyák körében a H. canis o ko zta fertő zö tts é g jelentős elterjed tség ét m u ta ttu k ki D él-m agyaro rszág o n, ahol az R. sanguineus elő fordu lása nem ism ert. Ez a m egfigyelés más kullancs v e k to ro k a t és/ vagy eddig nem ism ert fertőző d ési m ó d o (ka)t sejtet. Sum m ary. H epato zo o n spp. are unicellular, apicom plexan parasites th a t m ay affe c t v e rte b ra te s as hosts an d are tra n s m itte d by b lo o d sucking a rth ro p o d vecto rs. H e p a to z o o n canis is resp onsib le fo r canin e h ep ato zo o n o s is in Europe. It infects m ainly h aem olym phatic tissues o f dogs. A lth o u g h this condition m ay fre q u e n tly be asym ptom atic, it can also result in severe, even tu ally fa ta l d eb ilitatin g disease w ith an aem ia, leth arg y and cachexia. A n im p o rtan t aspect o f th e life cycle o f H. canis is th a t th e tick vector cannot inoculate sporozoites during blood feedin g ; th e re fo re it has to be eaten by th e dog fo r th e infection to establish. The geographical distribution o f H. canis in Europe w as fo rm e rly th o u g h t to be restricted to southern, M ed iterran ean and Balkan countries, w h e re its main vector, Rhipicephalus sanguineus is kn o w n to occur. In o th e r parts o f th e co n tin en t canine hepatozoonosis used to be diagnosed seldom, and m ostly in dogs w ith a history o f travelin g to th e south. How ever, recently, H e p a to z o o n -infection has been show n to be highly p revalen t am ong shepherd dogs in southern Hungary, i.e., in a region considered to be fre e o f R. sanguineus. These findings suggest th a t e ith e r o th e r tick species o r y e t unkno w n route(s) o f infection may also be ep idem iologically significant. A kutya hepatozoonozisa 507

á l l a t o r v o s o k

á l l a t o r v o s o k HUNGARIAN VETERINARY JOURNAL MAGYAR Established by Prof. B. Nádaskay, 1878 á l l a t o r v o s o k 135. évfolyam 257-320. oldal LAPJA 2013/5 V / SZARVASMARHA Újszülöttkori pancytopenia Nehézellés okai

Részletesebben

ÁLLATORVOSOK MAGYAR. Established by Prof. В. Nadaskay. 1878. 135. évfolyam 705-768. oldal 2013/12. LO Élőtömegbecslés Újszülött csikók

ÁLLATORVOSOK MAGYAR. Established by Prof. В. Nadaskay. 1878. 135. évfolyam 705-768. oldal 2013/12. LO Élőtömegbecslés Újszülött csikók MAGYAR Established by Prof. В. Nadaskay. 1878 135. évfolyam 705-768. oldal 2013/12 LO Élőtömegbecslés Újszülött csikók SZARVASMARHA Két ellés közötti időszak BAROMFI Baromfikolera oktana KISÁLLAT Pseudomonas

Részletesebben

ÁLLATORVOSOK. HUNGARIAN VETERINARY JOURNAL J V T A G ^ A R. Es,a,llishe,l bv Prof- B- Nádastay, 1878. 135. évfolyam 321-384.

ÁLLATORVOSOK. HUNGARIAN VETERINARY JOURNAL J V T A G ^ A R. Es,a,llishe,l bv Prof- B- Nádastay, 1878. 135. évfolyam 321-384. HUNGARIAN VETERINARY JOURNAL J V T A G ^ A R. Es,a,llishe,l bv Prof- B- Nádastay, 1878 135. évfolyam 321-384. oldal LAPJA LÓ Csikómagzat vizsgálata SZARVASMARHA Szövődményes papillomatosis SERTÉS Zsíranyagcsere

Részletesebben

ÁLLATTENYÉSZTÉS. (Hungarian Journal of) Animal Production 2014. 63.4 ÁLLATTENYÉSZTÉS - TARTÁS - TAKARMÁNYOZÁS. >A civil szervezetek sajátosságairól

ÁLLATTENYÉSZTÉS. (Hungarian Journal of) Animal Production 2014. 63.4 ÁLLATTENYÉSZTÉS - TARTÁS - TAKARMÁNYOZÁS. >A civil szervezetek sajátosságairól A. И Л /1 N e m z e ti A g rá rs z a k ta n á c s a d á s i, 1 Л 1 А ^ 1 Х. Л г I Képzési és V idékfejlesztési Intézet (Hungarian Journal of) Animal Production ÁLLATTENYÉSZTÉS TAKARM ÁNYOZÁS 2014. 63.4

Részletesebben

NYÁREGYHÁZA A FEJLÔDÉS ÚTJÁN

NYÁREGYHÁZA A FEJLÔDÉS ÚTJÁN Állami forrásból valósult meg a 4605-ös számú út nyáregyházi szakaszának felújítása NYÁREGYHÁZA A FEJLÔDÉS ÚTJÁN Idén számos olyan fejlesztés, építkezés, felújítás valósul meg településünkön, melyekre

Részletesebben

CLB FÜGGETLEN BIZTOSÍTÁSI ALKUSZ CLB INDEPENDENT INSURANCE BROKER CLB FÜGGETLEN BIZTOSÍTÁSI ALKUSZ

CLB FÜGGETLEN BIZTOSÍTÁSI ALKUSZ CLB INDEPENDENT INSURANCE BROKER CLB FÜGGETLEN BIZTOSÍTÁSI ALKUSZ CLB FÜGGETLEN BIZTOSÍTÁSI ALKUSZ CLB INDEPENDENT INSURANCE BROKER CLB FÜGGETLEN BIZTOSÍTÁSI ALKUSZ A CLB KÜLDETÉSE Cégünk a CLB Független Biztosítási Alkusz Kft. magáénak érzi a felelôsséget, hogy a lakosság

Részletesebben

EGÉSZSÉGTUDOMÁNY, LVIII. ÉVFOLYAM, 2014. 2. SZÁM 2014/2 EGÉSZSÉGTUDOMÁNY A MAGYAR HIGIÉNIKUSOK TÁRSASÁGA TUDOMÁNYOS ÉS TOVÁBBKÉPZŐ FOLYÓIRATA

EGÉSZSÉGTUDOMÁNY, LVIII. ÉVFOLYAM, 2014. 2. SZÁM 2014/2 EGÉSZSÉGTUDOMÁNY A MAGYAR HIGIÉNIKUSOK TÁRSASÁGA TUDOMÁNYOS ÉS TOVÁBBKÉPZŐ FOLYÓIRATA EGÉSZSÉGTUDOMÁNY A MAGYAR HIGIÉNIKUSOK TÁRSASÁGA TUDOMÁNYOS ÉS TOVÁBBKÉPZŐ FOLYÓIRATA Index 25201 ISSN: 0013-2268 A szerkesztőbizottság elnöke és főszerkesztő/chairwoman of the Editorial Board and Editor

Részletesebben

Áés LLATTENYÉSZTÉS TAKARMÁNYOZÁS. 6 (Hungarian Journal of) ANIMAL PRODUCTION. ENGLISH SUMMARIES Vol. 57. 2008.

Áés LLATTENYÉSZTÉS TAKARMÁNYOZÁS. 6 (Hungarian Journal of) ANIMAL PRODUCTION. ENGLISH SUMMARIES Vol. 57. 2008. 6 (Hungarian Journal of) ANIMAL PRODUCTION ÁLLATTENYÉSZTÉS és TAKARMÁNYOZÁS Fôszerkesztô (Editor-in-chief): GUNDEL János (Herceghalom) Szerkesztô (Editor): REGIUSNÉ MÔCSÉNYI Ágnes (Herceghalom) A szerkesztôség

Részletesebben

Konferencia-kiadvány Konference Materials

Konferencia-kiadvány Konference Materials Magyar Szociológiai Társaság Wesley János Lelkészképző Főiskola Konfliktus és társadalmi innováció a Magyar Szociológiai Társaság éves konferenciája és közgyűlése 2010. november 5-7., Wesley János Lelkészképző

Részletesebben

ÁLLATKERTI- ÉS KEDVTELÉSBŐL TARTOTT ÁLLATOK ALTATÁSA ÉS SEBÉSZETE

ÁLLATKERTI- ÉS KEDVTELÉSBŐL TARTOTT ÁLLATOK ALTATÁSA ÉS SEBÉSZETE ÁLLATKERTI- ÉS KEDVTELÉSBŐL TARTOTT ÁLLATOK ALTATÁSA ÉS SEBÉSZETE ANAESTHESIA AND SURGERY OF ZOO AND EXOTIC ANIMALS Magyar Vad- és Állatkerti Állatorvosok Társasága Fővárosi Állat- és Növénykert Budapest,

Részletesebben

VADÁLLATOK SZAPORODÁSBIOLÓGIÁJA, ÁLLATKERTI TENYÉSZPROGRAMOK

VADÁLLATOK SZAPORODÁSBIOLÓGIÁJA, ÁLLATKERTI TENYÉSZPROGRAMOK VADÁLLATOK SZAPORODÁSBIOLÓGIÁJA, ÁLLATKERTI TENYÉSZPROGRAMOK REPRODUCTION BIOLOGY OF ZOO ANIMALS, CAPTIVE BREEDING PROGRAMMES Magyar Vad- és Állatkerti Állatorvosok Társasága Fővárosi Állat- és Növénykert

Részletesebben

Volume 5 Issue 1 2013

Volume 5 Issue 1 2013 Volume 5 Issue 1 2013 ISSN 1821-2506 Czech Republic Hungary Serbia DETUROPE THE CENTRAL EUROPEAN JOURNAL OF REGIONAL DEVELOPMENT AND TOURISM ISSN 1821-2506 Vol. 5 Issue 1 2013 TABLE OF CONTENTS EDITORIAL...

Részletesebben

COLAS HUNGÁRIA XII/2 A COLAS CSOPORT 1

COLAS HUNGÁRIA XII/2 A COLAS CSOPORT 1 COLAS HUNGÁRIA XII/2 A COLAS CSOPORT 1 TARTALOMJEGYZÉK Hervé Le Bouc a COLAS új elnök-vezérigazgatója / 3 Szenvedély és elképzelés 24 év az útépítés szolgálatában / 4 Interjú Hervé Le Bouc úrral / 7 Alkalmazkodás

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú li us 25., péntek. 109. szám. Ára: 895, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú li us 25., péntek. 109. szám. Ára: 895, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú li us 25., péntek 109. szám Ára: 895, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú li us 25., péntek 109. szám Ára: 895, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Progresszió Regresszió Progression - Regression

Progresszió Regresszió Progression - Regression Progresszió Regresszió Progression - Regression éves konferencia és közgyűlés/annual conference and meeting 2012. november 9-10. Közép Európai Egyetem (Central European University, CEU) (H-1051 Budapest,

Részletesebben

Magyar Szívsebészeti Társaság XIV. Kongresszusa 2007. november 8 10. Eger, Hotel Eger & Park

Magyar Szívsebészeti Társaság XIV. Kongresszusa 2007. november 8 10. Eger, Hotel Eger & Park Magyar Szívsebészeti Társaság XIV. Kongresszusa 2007. november 8 10. Eger, Hotel Eger & Park Kedves Tagtársak, Kollégák, Barátaink! A szervezõbizottság nevében ezúton szeretném tisztelettel és szeretettel

Részletesebben

Az ombudsmanok tíz éve. Ten years of ombudsmen

Az ombudsmanok tíz éve. Ten years of ombudsmen Az ombudsmanok tíz éve Ten years of ombudsmen 1995 2005 ISBN 963 218 676 1 Egyszer megjelenő jubileumi kiadvány Kiadó: Országgyűlési Biztos Hivatala 1051 Budapest, Nádor u. 22. Telefon: 475-7100, Fax:

Részletesebben

ÁLLATKERTI- ÉS EGZOTIKUS ÁLLATOK EMÉSZTŐSZERVI MEGBETEGEDÉSEI

ÁLLATKERTI- ÉS EGZOTIKUS ÁLLATOK EMÉSZTŐSZERVI MEGBETEGEDÉSEI ÁLLATKERTI- ÉS EGZOTIKUS ÁLLATOK EMÉSZTŐSZERVI MEGBETEGEDÉSEI GASTROINTESTINAL DISEASES OF ZOO AND EXOTIC ANIMALS A Magyar Vad- és Állatkerti Állatorvosok Társasága, valamint a Fővárosi Állat- és Növénykert

Részletesebben

60. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. má jus 19., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2783, Ft. Oldal

60. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. má jus 19., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2783, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. má jus 19., péntek 60. szám Ára: 2783, Ft TARTALOMJEGYZÉK 121/2006. (V. 19.) Korm. r. A Magyar Köztársaság Kormánya és az Indonéz Köztársaság Kor -

Részletesebben

N VÉR AZ ÁPOLÁS ELMÉLETE ÉS GYAKORLATA JOURNAL OF NURSING THEORY AND PRACTICE A TARTALOMBÓL:

N VÉR AZ ÁPOLÁS ELMÉLETE ÉS GYAKORLATA JOURNAL OF NURSING THEORY AND PRACTICE A TARTALOMBÓL: N VÉR AZ ÁPOLÁS ELMÉLETE ÉS GYAKORLATA JOURNAL OF NURSING THEORY AND PRACTICE A TARTALOMBÓL: Terápiás hypotermiával végzett posztreanimációs ellátás jelentősége intenzív osztályon Az idősotthonokban élő

Részletesebben

Kitekintés-Perspective Magyar-román-szlovákperiodika. Békéscsaba,2013.

Kitekintés-Perspective Magyar-román-szlovákperiodika. Békéscsaba,2013. Kitekintés-Perspective Magyar-román-szlovákperiodika Békéscsaba,2013. Univerzitea de Vest Vasile Goldiş Arad Univerzita Mateja Bela Ekonomická fakulta Banská Bystrica Szent István Egyetem Gazdasági, Agrár-

Részletesebben

CI VIL (AL TER NA TÍV) JE LEN TÉS AZ ENSZ GYER MEK JO GI EGYEZ MÉNY MA GYAR OR SZÁ GI VÉG RE HAJ TÁ SÁ RÓL 2006-2012

CI VIL (AL TER NA TÍV) JE LEN TÉS AZ ENSZ GYER MEK JO GI EGYEZ MÉNY MA GYAR OR SZÁ GI VÉG RE HAJ TÁ SÁ RÓL 2006-2012 CI VIL (AL TER NA TÍV) JE LEN TÉS AZ ENSZ GYER MEK JO GI EGYEZ MÉNY MA GYAR OR SZÁ GI VÉG RE HAJ TÁ SÁ RÓL 2006-2012 CI VIL (AL TER NA TÍV) JE LEN TÉS AZ ENSZ GYER MEK JO GI EGYEZ MÉNY MA GYAR OR SZÁ GI

Részletesebben

HÜLLŐK ÉS ALACSONYABBRENDŰ ÁLLATOK GYÓGYÁSZATA

HÜLLŐK ÉS ALACSONYABBRENDŰ ÁLLATOK GYÓGYÁSZATA HÜLLŐK ÉS ALACSONYABBRENDŰ ÁLLATOK GYÓGYÁSZATA MEDICAL MANAGEMENT OF REPTILES AND LOWER TAXA A Magyar Vad- és Állatkerti Állatorvosok Társasága, valamint a Fővárosi Állat- és Növénykert közös konferenciája

Részletesebben

Pannon GSM Távközlési Zrt. 2040 Budaörs, Baross u. 165. www.pannon.hu. Vállalati felelősségvállalási jelentés corporate responsibility Report

Pannon GSM Távközlési Zrt. 2040 Budaörs, Baross u. 165. www.pannon.hu. Vállalati felelősségvállalási jelentés corporate responsibility Report Pannon GSM Távközlési Zrt. 2040 Budaörs, Baross u. 165. www.pannon.hu Vállalati felelősségvállalási jelentés corporate responsibility Report Tartalomjegyzék Table of Content Vállalati információk 7 Company

Részletesebben

Előadáskivonatok. Book of abstracts. Nemzetközi Gyermekés Tinédzseraddiktológiai Konferencia Győr, 2015. április 20 22.

Előadáskivonatok. Book of abstracts. Nemzetközi Gyermekés Tinédzseraddiktológiai Konferencia Győr, 2015. április 20 22. Előadáskivonatok Book of abstracts Nemzetközi Gyermekés Tinédzseraddiktológiai Konferencia Győr, 2015. április 20 22. International Conference on Addictions in Children and Adolescents April 20-22, 2015

Részletesebben

EM LÉK KÉ PEK AZ ÖT VEN ÉVES SZOM BAT HE LYI GYA KOR LÓ IS KO LÁ RÓL

EM LÉK KÉ PEK AZ ÖT VEN ÉVES SZOM BAT HE LYI GYA KOR LÓ IS KO LÁ RÓL EM LÉK KÉ PEK AZ ÖT VEN ÉVES SZOM BAT HE LYI GYA KOR LÓ IS KO LÁ RÓL 1 EMLÉKKÉPEK AZ ÖTVENÉVES SZOMBATHELYI GYAKORLÓISKOLÁRÓL Írta és szerkesztette: Szauer Ágoston Lektorálta: Dr. Vigh Kálmán PhD, fõiskolai

Részletesebben

VEDECKý a kultúrny Časopis

VEDECKý a kultúrny Časopis Univerzitea de Vest Vasile Goldiş Arad Univerzita Mateja Bela Ekonomická fakulta Banská Bystrica Szent István Egyetem Gazdasági Kar Békéscsaba TUDOMÁNYOS ÉS KULTURÁLIS FOLYÓIRAT REVISTĂ DE ŞTIINŢĂ ŞI CULTURĂ

Részletesebben

ÁLLATKERTI ÉS EGZOTIKUS ÁLLATOK EGYES SZERVRENDSZEREINEK MEGBETEGEDÉSEI BŐR, IDEGRENDSZER, ENDOKRIN- ÉS MOZGÁSSZERVEK

ÁLLATKERTI ÉS EGZOTIKUS ÁLLATOK EGYES SZERVRENDSZEREINEK MEGBETEGEDÉSEI BŐR, IDEGRENDSZER, ENDOKRIN- ÉS MOZGÁSSZERVEK ÁLLATKERTI ÉS EGZOTIKUS ÁLLATOK EGYES SZERVRENDSZEREINEK MEGBETEGEDÉSEI BŐR, IDEGRENDSZER, ENDOKRIN- ÉS MOZGÁSSZERVEK DISEASES OF SELECTED ORGANS IN ZOO AND EXOTIC ANIMALS. INTEGUMENTARY, NEUROENDOCRINE

Részletesebben

19th Multimedia in Education Conference Proceedings. XIX. Multimédia az oktatásban konferencia előadások

19th Multimedia in Education Conference Proceedings. XIX. Multimédia az oktatásban konferencia előadások 19th Multimedia in Education Conference Proceedings XIX. Multimédia az oktatásban konferencia előadások June 13-14, 2013 2013. június 13-14. TABLE OF CONTENTS TARTALOMJEGYZÉK A Problémafelvető Oktatás

Részletesebben

SzerkesztetteRAINER M. JÁ NOS. Ta nul má nyok HAT VA NAS ÉVEK MA GYAR OR SZÁ GON. 1956-os Intézet

SzerkesztetteRAINER M. JÁ NOS. Ta nul má nyok HAT VA NAS ÉVEK MA GYAR OR SZÁ GON. 1956-os Intézet HAT VA NAS ÉVEK MA GYAR OR SZÁ GON Ta nul má nyok SzerkesztetteRAINER M. JÁ NOS 1956-os Intézet HAT VA NAS ÉVEK MA GYAR OR SZÁ GON HATVANAS ÉVEK MAGYARORSZÁ GON TA NUL MÁ NYOK Szerkesztette RAINER M.

Részletesebben