MAGYAR ÁLLATORVOSOK. Lópatából készült ékszerdoboz Dúl Sándor munkája, 1899 körül (magántulajdon)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MAGYAR ÁLLATORVOSOK. Lópatából készült ékszerdoboz Dúl Sándor munkája, 1899 körül (magántulajdon)"

Átírás

1 HUNGARIAN VETERINARY JOURNAL MAGYAR Established by Prof. B. Nadaskay, 1878 ÁLLATORVOSOK 135. évfolyam oldal KISÁLLAT Agykamra térfogatmérése Biopsziaminták vizsgálata KEDVENCÁLLAT Teknős- és hüllőeleségek VADON ÉLŐ ÁLLAT Őz szaporodásbiológiája ÉLELMISZER-BIZTONSÁG Kihívások és elvárások PRAXISMENEDZSMENT Gyógyszermarketing Lópatából készült ékszerdoboz Dúl Sándor munkája, 1899 körül (magántulajdon) Jewel box made of horse hoof Sándor Dúl s work, cc (private property) PARAZITOLÓGIA Ebek hepatozoonosisa B HŐSÖK NAPJA HÍREK, ELISMERÉSEK TALLÓZÁSOK 1540 Ft

2 TARTALOMJEGYZÉK/CONTENTS Q-S17 L A P J A 2013/8 KISÁLLAT Reinitz L., Petneházy Ö., Bajzik G., Biró G., G aram völgyi R., Benedek B., S ótonyi P.: M ódszer a kutya (Canis fam iliáris) agykam ráinak in vivo térfogatm érésére MRI-vel / 451 Boros K., Jakab Cs.: Sebészi biopsziák retrospektív vizsgálata az A radi Kisállatklinika rendelőintézetében ( ) / 461 KEDVENCÁLLAT H etényi N., A ndrásofszky., Berta., H u l l á r Ragadozó teknősök és rovarevő hüllők eleségeinek táplálóanyag-tartalm a / 467 A m o n th ly jo u rn a l, fo u n d e d in 1878 ( VETERINARIUS"), publish ing papers d evoted to all aspects o f in terest in the fie ld o f anim al health, to all scientific and practical problem s o f veterinary im portance. Free specim en copies are available fro m the e d ito r-in -ch ie f: H-1078 Budapest, István utca 2. H ungary or: H Budapest, P.O. Box 2. Subscription orders to th e Editorial Office (address above) VADON ÉLŐ ÁLLAT M ajzingeraz európai őz (Capreolus capreoius) szaporodásbiológiája, valam int a szaporulat és a szaporulati veszteségek alakulásának újabb hazai eredményei / 473 ÉLELMISZER-BIZTONSÁG Kasza Gy., Jó zw ia ká., B ódi B., Zsoldos L., LaknerZ.: Élelmiszerlánc-biztonsági stratégia: kihívások és elvárások. A stratégia megalapozását szolgáló felmérések legfontosabb tapasztalatai / 481 PRAXISMENEDZSMENT Jandó Т., Fodor К.: Az állat- és a humángyógyászati iparág összehasonlító vizsgálata, különös tekin tettel a marketingre / 495 AGYKAMRÁK MODELLJE 453 PARAZITOLÓGIA H orn ok S., Farkas V., H orváth G., Kálm án /., Kovács Т., Tóth., Tánczos B., Farkas R.: A kutya hepatozoonosisa Európában és Magyarországon. Irodalmi áttekintés / 507 JUBILEUM Hősök Napja - megemlékezés a SZIE-ÁOTK-n / 494 FAGGYÚ MIRIGY-ADENOMA HÍREK, TALLÓZÁSOK SMALL ANIMALS L. Reinitz, Ö. Petneházy, G. Bajzik, G. Biró, R. Garam völgyi, B. Benedek, P. Sótonyi: In vivo volum e measurement o f the ventricles o f the dog (Canis familiáris) w ith MRI / 451 K. Boros, Cs. Jakab: Retrospective incidence analysis o f the surgical biopsy samples at the Small Anim al Clinic in Arad ( ) / 461 ÖZEMBRIÓ JANUÁRI ÁLLAPOTBAN 476 PET ANIMALS N. Hetényi,. A ndrásofszky,. Berta, I. Hullár'. N utrient com position o f tu rtle feeds and invertebrates used as food fo r insectivores / 467 WILD ANIMALS I. M ajzinger: R eproduction biology o f the roe deer (Capreolus capreolus) and new er dom estic data about the offspring and losses / 473 FOOD-CHAIN SAFETY Gy. Kasza, A. Józw iak, В. Bódi, L. Zsoldos, Z. Lakner: F ood-chain safe ty strategy: challenges and expectations. Experiences of the background studies / 481 PRACTICE MANAGEMENT T. Jandó, К. Fodor: Com parative study o f the veterinary and hum an pharm aceutical industry, w ith special regard to the m arketing / 495 PARASITOLOGY S. H ornok, 1/. Farkas, G. H orváth, I. Kálmán, T. Kovács, F. Tóth, B. Tánczos, R. Farkas: Hepatozoonosis o f dogs in Europe and in Hungary. Literature review / 507 JUBILEE Heroes' Day - com m em oration at SZIE-ÁOTK / 494 NEWS, GLEANING FROM THE VETERINARY LITERATURE A cikkeket kivonatolják és/vagy címeit közük az alábbi intézm ények referáló és indexelő fo lyóira tai: CAB Inte rn atiio n a l (UK) index Veterínaríus, Veterinary Bulletin stb. ISI (Institu te fo r S cientific In form a tio n, USA): Current Contents és FO: VM This Journal is indexed a n d /o f abtra cte d in Current Contents anf FO :VM of ISI (Institute for Scientific Inform ation, USA) Index Veterínaríus, Veterinary Bulletin (and others) of CAB International (UK) In te rn e t address (English conte n ts pages, subscription price, etc.: h ttp ://w w w.u n iv e t.h u /m a l 449

3 A C ÍM L A P O N LÁ TH A TÓ KÉPRŐL Az egészséges pata a ló jóllétének feltétele és egyben mutatója, amely folyamatos figyelmet, gondozást igényel. A több száz kilogrammos állat teljes testtömegét hordozni képes, erős és időtálló képződmény a legkülönbözőbb célokra alkalmas. A Nagy képes világtörténet szerint például a népvándorlás korában a szarmaták egész testét és lovukat is pikkelyes páncéllal vonták be, amely - mivel a vasat nem ismerték - a ló patájából faragott és húrokkal összekötözött apró táblácskákból készült, zsindelyhez hasonló szerkezet volt, és bizonynyal hozzájárult hadi sikereikhez. A ló évszázadokon át az ember társa volt harcban, munkában, utazásban és szórakozásban egyaránt. A 19. század közepétől már fennmaradtak olyan dísztárgyak, amelyeket egy-egy hűséges, híres vagy kedves ló emlékére készítettek, rendszerint míves ezüst rátéttel, amelybe a ló nevét, az emlékezetes esemény (például csata, verseny) dátumát, esetleg a lovas vagy a tulajdonos nevét vésték. E tárgyak többsége a férfiélet kelléke volt: tintatartó, burnótszelence, gyufa- és hamutartó, zsebóratartó, gyertyatartó. A női világhoz tartozott az asztali só és ecet tárolására szolgáló, szintén ezüsttel kombinált készlet vagy a tűpárna, de készültek lólábú" asztalkák, ülőkék is. A patkolás és a lóláb ápolása fontos ismeretkör volt, oktatásának jelentős teret szentelt minden állatorvosi tanintézet. Az 1900-as párizsi világkiállításon S chw enszky Á rm in, a patkolástan tanára két impozáns gyűjteményével ezüstérmet nyert. Az egyik félezernél több darabból áll: a különböző nemzetek által és különböző funkciókra használt patkókat m utatta be, és ma az Állatorvos-történeti Gyűjteményben látható. A másik a lábvégbetegségeket szemléltető száraz készítményekkel támogatta az oktatást. Ezzel az üllői Nagyállatklinika büszkélkedhet. Manapság a lópatát - vagy utánzatát - leginkább az extrém divatirányzatok használják fel. A jól ismert merev, vastag talpú, tűsarkú patacipő" időnként valódi patából, állatbőrből készül. A címlapon látható ékszertartó dobozt id. Dúl S á n d o r ( ) patkolókovács készítette. A kiskőrösi kovácsmesterek öt generációja került ki a Dúl családból. Az ékszerdoboz készítője június 26-án kapott bizonyítványt a M. kir. Állatorvosi Akadémián, többek között Schw enszky Á rm in aláírásával, amely szerint: a patkoló kovácsok számára kiszabott féléves tanfolyamot az intézeti patkóidéban igen jó sikerrel bevégezte. A patkók készítésében és felverésében magának kiváló ügyességet szerzett, minél fogva a patkoló kovácsság végzésére teljesen képesnek nyilváníttatik." A patából készült ékszerdobozt november 30-i házasságkötése körül ajándékozta nejének. Dúl S ándorné sz. Trpák ERzsÉBETnek ( ), amely a gyengéd figyelmességen kívül talán azt is hivatott volt kifejezni, hogy készítője biztos szakmával rendelkezik, amelynek mestere. Orbán Éva 135. L A P J A l 2013/8 Hungarian Veterinary Journal A la p íto tta - Established by Dr. NÁDASKAY Béla 1878 Vol No 8. - Budapest, Aug FŐSZERKESZTŐ - EDITOR-IN-CHIEF Dr. VISNYEI László SZERKESZTŐBIZOTTSÁG - EDITORIAL BOARD Dr. A b o n y i Tamás, Dr. Bíró Ferenc, Dr. Búza László, Dr. Dunay Miklós, Dr. Farkas Róbert, Dr. Fekete Sándor, Dr. Fodor László, Dr. Gál János, Dr. Gálfi Péter, Dr. Gönci Gábor, Dr. Laczay Péter, Dr. M anczúr Ferenc, Dr. Nagy Béla, Dr. Nemes Imre, Dr. Ném eth Tibor, Dr. Ózsvári László, Dr. Sályi Gábor, Dr. Seregi János, Dr. Solti László, Dr. Sótonyi Péter, Dr. Szieberth István, Dr. Tuboly Tamás, Dr. Varga János, Dr. Vetési Ferenc, Dr. Visnyei László (elnök), Dr. Vörös Károly Szerkesztő: Dr. Fábián Tiborné Szerkesztőségi titkár: Baráth Edina SZERKESZTŐSÉG - EDITORIAL OFFICE H Budapest, István u. 2. H ungary Levélcím: 1400 Budapest 7. Pf. 2. Telefon: (36-1) (3 6-1 ) /8961,8 960, 8962 Telefax: (36-1) Internet: h ttp ://w w w.u n ivet.h u /m a l m aotk.szie.hu KIADÓ - PUBLISHER A I A I X I \ #1 Nemzeti Agrárszaktanáosadási, V I Képzési és Vidékfejlesztési Intézel N em zeti Agrárszaktanáosadási, Képzési és Vidékfejlesztési Intézet H Budapest, Park u. 2. Telefon: (36-1) Telefax: (36-1) Internet: w w w.a g ra rla p o k.h u agrarlapok.hu Felelős kiadó: DR. MEZŐSZENTGYÖRGYI DÁVID, a NAKVI főigazgatója LAPTULAJDONOS VIDÉKFEJLESZTÉSI M in is zt é r iu m Hirdetések felvétele Szerkesztőségben Telefon/fax: (36-1) Kiadóban Telefon: Telefax: (36-1) agrarlapok.hu M inden jo g fenntartva. A la p b ó l értesüléseket átvenni csak a M a gya r Á lla to rvosok Lapjára való hivatkozással lehet. A hirdetések és egyéb reklám kiadványok ta rta lm á é rt a kiadó felelősséget nem vállal. Terjeszti: Lapker Zrt. Előfizetésben terjeszti a Magyar Posta Zrt. Levél Üzletág, Központi Előfizetési és Árusm enedzsm ent csoport. Postacím: 1900 Budapest. E lő fize th e tő az ország bármely postáján, valamint a hírlapot kézbesítőknél, posta.hu. További inform áció: / Ügyfélszolgálat: Tel.: , Fax: Külföldön terjeszti: Color Interpress Kft., 1039 Budapest, Hatvány L. u. 14. Tel.: , Fax: Előfizetési díj 1 évre: Ft. Nyom dai előkészítés DÁVID ILDIKÓ NYOMÁS OOK-Press Kft Veszprém, Pápai u. 37/a INDEX: HU ISSN X 450 Magyar Állatorvosok Lapja augusztus

4 K IS Á LLA T Módszer a kutya ( familiáris) agykamráinak in vivo térfogatmérésére MRI-vel 135 4Б1-460 I L A P J A 2013/8 L. Reinitz - Ö. Petneházy - G. B ajzik-g. B iró - R. Garamvölgyi - B. Benedek - P. Sótonyi: In vivo volume measurement of the ventricles of the dog (Canis familiáris) w ith MRI Reinitz László1*, Petneházy Örs2, Bajzik Gábor2, Biró Gergely2, Garamvölgyi Rita2, Benedek Bianka1, Sótonyi Péter1 1] SZIE-ÁOTK, A n a tó m ia i és Szövettani Tanszék. István u. 2. H-1078 Budapest. *E -m ail: reinitz. aotk.szie.hu 2] KE, D iagnosztikai és O nkoradiológiai Intézet Ö sszefoglalás. A kutya ag ykam ráit kitö ltő agyi-gerincvelői fo ly ad ék té rfo g a ti értékére a mai napig nincs általánosan e lfo g a d o tt közép é rték és az em b erre vo n atko zó a d ato k is csak hiányosan, nagy szórással ism ertek. Pontos m eghatározására sokáig csak a post m o rtem v é g z e tt m érések létezte k. Az MRI m egjelenésével került először a tu d o m ány kezébe olyan eszköz, am ellyel ez a fe la d a t in vivo elvég ezh ető, d e kutyáról ezen eljárással szá m íto tt ad a to k a t még nem közöltek. A szerzők a hum án g yako rlatb ól á tv e tt, speciális beállítású, T2 súlyozott spin echo M R I-vizsgálatot végezte k egy beagle fajtájú kutyán az М 2 rostralis végétő l a harm adik farokcsigolyáig, saggitalis síkokban, majd szám ítógépen, Slicer 3D program m al elem ezték a kapott a d ato kat. A feldolgozás során 3,66 m l-ben h a tá ro ztá k meg az ag yi-g erin cvelői fo ly a d é k kam rai ko m p artm e n tjein ek összesített té rfo g a tá t. A mérési eljárást egy plexiből készült speciális fantom on 99,96% - os pontossággal valid álták. A m ódszer lehetővé teszi a csoportos vizsgálatot az ag yigerincvelői fo ly a d é k té rfo g a ti ala p é rték én ek m eghatározására az ag ykam rákban. Sum m ary. There is no generally accepted valu e fo r th e vo lum e o f th e cerebrospinal fluid in th e ventricles o f th e dogs. This valu e is also barely know n fo r hum ans, w h e re th e given values show w id e variatio n. For a long tim e, it w as only possible to d e te r m ine th e q u a n tity o f cerebrospinal fluid via post m o rtem exam in atio n, and th e MRI w as th e firs t device to m ake an in vivo m ensuration possible, still no such values w e re published fo r dogs. The authors perform ed a T2 w e ig h te d spin-echo M RI exam in a tio n in th e sagittal planes o f a beagle dog fro m th e rostral ed g e o f М 2 until th e th ird coccygeal verte b ra. The sequence w as ad o pted fro m hum an m easurem ents. The d ata w as evalu ated on a graphical w o rksta tio n using Slicer 3D so ftw a re. The to ta l vo lum e o f th e dog's intraventricular cerebrospinal flu id w as measured 3.66 ml. The accuracy o f th e process w as valid ated at 99.96% using a specially designed plexiglass fan to m. The d eveloped protocol makes possible fu rth e r m easurem ents on a larger group o f dogs to d eterm in e th e d e fa u lt value o f th e ventricu lar and o th e r co m partm ents fo r th e cerebrospinal fluid. Kutya agykamráinak térfogatmérése MRI-vel 451

5 Sebészi biopsziák retrospektív vizsgálata az Aradi Kisállatklinika rendelőintézetében ( ) Boros Krisztián1*, Jakab Csaba2 JM AG YAR l L A P J A í 2013/8 K. Boros - Cs. Jakab: Retrospective incidence analysis of the surgical biopsy samples at the Small Animal Clinic in Arad ( ) 1] K isállatklinika, G oga u. 59. A rad R O O. *E -m ail: boros yahoo.com 2] SZIE-ÁOTK, K órb o ncta n i és Igazságügyi Á lla to rvo sta n i Tanszék Összefoglalás. A szerzők az Aradi Kisállatklinika rendelőintézetében január 1. és decem ber 31. között v e tt biopsziás m in tákat d o lg o zták fel. A m in tákat az Arad M egyei Hum án Kórház Kórbonctani O sztályán, majd utólag a SZIE-ÁOTK Kórbonctani és Igazságügyi Á llatorvostani Tanszékén vizsgálták. M e g h atáro ztá k a különböző állatfajoknál a d ag an ato k és a pseudotum orok előfordulási gyakoriságát (incidenciáját). A kórszövettani elem zések során m egvizsgált 111 m intában leggyakrabban a kutyák különböző d ag an ata it á lla p íto ttá k m eg, ezen belül a bőr- és az em lő tu m o ro k fo rd u lta k elő legnagyobb számban. Summary. In this study, th e authors processed biopsies w hich w e re taken during th e period o f January 2006 and Decem ber 2012 at th e Small Anim al Clinic in A rad. The samples w e re investigated at th e Arad County Hospital, D epartm ent o f Pathology and then reevaluated at th e Departm ent o f Pathology and Forensic Veterinary Medicine o f the Faculty o f V eterin ary Science o f th e Szent István University. The authors d eterm ined th e occurrence o f tum ours and pseudotum ours (incidence rate) in dogs and cats. During th e histopathological exam ination o f th e 111 samples th ey found th a t th e most fre q u en tly affected species w as th e dog w h e re th e skin and m am m ary gland tum ours occurred in th e highest number. Sebészi biopsziák retrospektív vizsgálata 461

6 K E D V E N C Á L LA T Ragadozó teknősök és rovarevő hüllők eleségeinek táplálóanyagtartalma MAGYAR L Щ I L A P J A 2013/8 N. Hetényi - E. Andrásofszky - E. Berta - 1. Hullár: Nutrient composition of turtle feeds and invertebrates used as food for insectivores Hetényi Nikoletta* Andrásofszky Emese, Berta Erzsébet Hullár István SZIE-ÁOTK, Á llattenyésztési, Takarm ányozástani és Laborá lla t-tu d o m án yi Intézet. István u. 2. H Budapest. *E -m aiu H etenyi. N aotk.szie.hu Összefoglalás. A hüllőeleségek táp láló a n y a g -ta rta lm á ró l kevés a rendelkezésre álló irodalm i ad at. A szerzők, vizsgálatukban csótány- (argentin, bütykös, erdei) és tü csökfajok (fekete és banán-) b eltartalm i é rté k e it m érték meg. Továbbá állatkereskedésben kapható népszerű víziteknős-eleségeket (k é tfé le s z á ríto tt rák, szá ríto tt hal, lio filizált m arhaszív, g ran u lá lt tá p, fa g y a s z to tt hal) is ele m ezte k. A szá ríto tt bolharák és a g arn élarák kalcium tartalm a (39,1-59,8 g /kg sza.) lényegesen nagyobb, m in t a tücsök- és a csótányfajoké (0,7-2,5 g /k g sza.). U gyanakkor a szá ríto tt b olharák és g arn élarák nyerszsírban lényegesen szegényebb (2,3-5,2 % sza.), m int az u tób biak (1 1,5-3 0,5 % sza.). A különböző tücsök- és csótányfajok b eltarta lm i é rtéke gyakorlati szem pontból nem té r el jelen tősen, m in degyik m egfelelő a rovarevő h üllők szám ára. Az á lta lu k vizsgált teknőstáp, a tö b b i eleséghez viszonyítva, kis kalcium - és nyersfeh érje -ta rta lm ú (2,71 g /k g és 27,3% sza.). Ragadozó teknősö k szám ára leg m egfelelő b b választás az egész fa g y a s z to tt hal, am ellyel a kalcium m e lle tt a m egfelelő v ita m in b e vitel is biztosítható. Sum m ary. In fo rm ation on th e n utritio nal values o f reptile feeds is lim ited. In this study alte rn a tiv e in v erte b rate preys (M adagascar hissing cockroach, rusty red cockroach, dubia cockroach, black and banana cricket) and tu rtle feed (dried crabs, dried and fro zen w h o le fish, p ellet, lyophilized b eef h earth) w e re analysed. Dried crabs had much higher calcium co n ten t ( g /k g ) th an cricket and cockroach species ( g /kg D M ). The crude fa t co n ten t o f th e crabs is lo w er ( % D M ) th an th a t o f th e cricket and cockroach species ( % D M ). Relevant differences w e re not fo und b e tw e e n cockroaches and crickets. Com m ercial pellet had ve ry lo w calcium and crude protein co n ten t (2.71 g /kg and 27.3% D M ) related to th e o th e r feeds. All o f th e exam ined invertebrates are ad eq u ate fo r reptiles. For carnivore tu rtles, w h o le frozen fish is a good choice, w hich is an ad eq u ate source o f calcium and vitam ins. Ragadozó teknősök és rovarevő hüllők eleségei 467

7 V A D O N ÉLŐ Á LLA T Az európai őz ( Cap capreolus) szaporodásbiológiája, valamint a szaporulat és a szaporulati veszteségek alakulásának újabb hazai eredményei Щ L A P J A 2013/8 I. Majzinger: Reproduction biology of the roe deer (Capreolus capreolus) and newer domestic data about the offspring and losses M ajzinger István Szegedi T udom ányegyetem, M ezőgazdasági Kar, Á lla ttu d o m á n y i és Vadgazdálkodási Intézet. Andrássy u. 15. H Hódm ezővásárhely. m m gk.u-szeged. hu Összefoglalás. A z őz szaporodásbiológiájának eg yik sajátossága az o biigát em brionális diapauza. A diapauza ideje a la tt a sárgatest (ek) aktívak, de a horm onterm elés alacsony szinten van. Az ösztradiol és a p rolaktin m ennyisége csak az im plantáció idején, ill. röviddel a zt m egelőzően nő. A blasztociszta reaktiválódása nem az anyai horm o ntermelés válto zásán ak a kö vetkezm én ye (p ro g esztero n, ösztradio l, p ro laktin ), hanem létezik eg y m éhspecifikus h orm on, am ely fe lté te le z h e tő e n felelős az em briófejlődés újra indulásáért. Az őznél nem következik be a luteolysis, így a sárgatest fen n m arad a vem hességtől fü g g etlen ü l d ecem b er-januárig, am i kizárja az újbóli ivarzást (szigorúan m onoösztruszos faj). A vizsgált őzállo m ányok term ékenységi aránya nagy, %, a vem hesülési arány %. A m agzatszám átlag a 1,67-2,16 (prim er natalitás), a születési átlag 1,5 4-2,0 6 (szekunder natalitás), a feln evelt szaporulat átlaga 0,9 4-1,55 (tercier natalitás). A vem hes su ták m agzatszám a az esetek d öntő részében 2 (73,72% ) (1 m agzatos 13,46%, 3 és 4 m agzatos 5,77% ). A szaporulati veszteségek megoszlása: m éhen belüli 2, ,0 % (p rim er m ortalitás) és felnevelési 6, ,4 5 % (szekunder m ortalitás). Tapasztalataik szerint a reprodukciós veszteségek jelentős része a felnevelés során (m áju s-szep tem ber) következik be, am ely felh ív ja a fig y e lm e t a m egelőző vadgazdálkodási, vadászati intézkedések fontosságára. Sum m ary. O b lig ate em bryonic diapause is one o f th e features w ith in reproduction biology o f th e roe deer. In th e period o f th ed iapausa independently from th e pregnancy th e corpus luteum (CL) is active, but th e h orm one production is stabilised a t a low level. The q u a n tity o f oestradiol and prolactin increases o nly b efo re and during th e im p lantatio n. The reactivation o f th e blastocyst is n o t a consequence o f th e change in m a tern a l h o rm o n e p ro d u ctio n (p ro g e s te ro n e, o estrad io l, pro lactin); th e re is a uterus-specific horm one w hich is supposed to be responsible fo r starting th e em bryo d evelop m ent. In roe d eer th e w e ll-k n o w n luteolysis m echanism does n o t w o rk, th e CL rem ains fro m D ecem ber till January, d espite th e fac t th a t th e doe is p reg n an t or not, and so th e possibility o f a n o th e r ru tting season is excluded (strictly m ono-oestrous species). In th e exam ined populations th e fe rtility rate occurred high ( % ), th e pregnancy rate is %. The average num ber o f foetuses (prim ary n atality) , average n um ber o f born faw n s (secondary n atality), th e reared litte r size (tercier natality). The distribution o f foetus number: 1 foetus 13.46%, 2 foetuses 73.72,3 and 4 foetuses 5.77%. The distribution o f reproductive losses: intrauterinal % (p rim ary m o rta lity) and rearing losses % (secondary m o rta lity). H ow ever, it can be expressed, th a t th e m ain p art o f reproductive losses occurs in th e rearing period (M a y -S e p te m b e r). The preven tive gam e m a nagem ent and hunting e ffo rts should be concentrated on this period. Az őz szaporodásbiológiája és szaporulati veszteségek 473

8 É LE L M IS ZE R -B IZTO N S Á G Élelmiszerlánc-biztonsági stratégia: kihívások és elvárások A stratégia megalapozását szolgáló felmérések legfontosabb tapasztalatai Щ l L A P J A 2013/8 Gy. Kasza - Á. Józwiak - B. Bódi - L. Zsoldos - Z. Lakner: Food-chain safety strategy: challenges and expectations. Experiences of the background studies Kasza Gyula1, Jóíwiak Ákos2, Bódi Barbara1, Zsoldos László1, Lakner Zoltán1 1] Budapesti C orvinus Egyetem, Élelmiszertu d om á n yi Kar, Élelmiszeripari G azdaságtan Tanszék. V illányi ú t H-1118 Budapest. unicorvinus.hu 2] Nem zeti Élelmiszerláncbiztonsági H ivatal. Rendszerszervezési és Felügyeleti Igazgatóság Összefoglalás. Az élelm iszerlánc biztonsága olyan rendszerben ta rth a tó fen n, am elynek egyfo rm án részese a vállalkozó, a hatóság, a tu d o m á n y és a fo gyasztó. A szerzők a készülő élelm iszerlánc-biztonsági stratégia m egalapozásához hozzájáruló ku ta tá sukban a zt vizsgálták, hogy az egyes szereplők hogyan látják saját részvételüket és m ilyen elvárásokat tám as ztan ak az állam m al szem ben. A kutatás során nagy elem számú kérdőíves felm éréseket v é g e zte k a fo g y asztó k, a vállalkozó k és az élelm iszerláncfelü g y eleti hatóság m unkatársai vélem ényén ek feltárására. B etekintést n yú jta n a k a kutatás h átteréb e, ism ertetik a felm érések legfontosabb ele m eit és javaslato kat fo galm aznak meg a stratégia szám ára. Sum m ary. S afety o f th e fo od chain should be based on a system atic approach th a t involves all participants o f th e fo o d chain, including en trepren eu rs, au th o rity, org an izatio n s o f science and consumers. The au th ors' study aims to provide in p u t to th e fo o d chain safety strategy o f H ungary to be issued expectedly a t th e end o f 2013 by th e Hungarian G overnm ent. D iffe re n t q u a n tita tiv e surveys have been m ade to record th e opinions and expectations o f consumers, fo o d business o perators and fo od chain safety a u th o rity officers. This paper provides an insight into th e background o f th e study, explains th e m ost im p o rta n t results and fo rm u lates proposals fo r th e strategy. Az élelmiszerlánc stratégiai kihívásai és elvárások 481

9 P R A X IS M E N E D Z S M E N T Az állat- és a humángyógyászati iparág összehasonlító vizsgálata, különös tekintettel a marketingre MAGYAR L 135 4QS-S06 I L A P J A 2013/8 T. Jandó - K. Fodor: Comparative study of the veterinary and human pharmaceutical industry, w ith special regard to the marketing Jandó Tamás1, Fodor Kinga2* 1] Budapesti C orvinus Egyetem, G azdálkodástudom ányi Kar, Gazdálkodási és m enedzsm ent szakirány 2] SZIE-ÁOTK, Á llat-egészségügyi Igazgatástani és Á grárgazdaságtani Tanszék. István u. 2. H-1078 Budapest. fodor. aotk.szie.hu Összefoglalás. A hum án- és az állatg yó gyászati term é kek piaci m egjelenésében tö b b területen is jelentősek az eltérések, ezek m élyebb vizsgálata, kutatása azonban hazánkban még igencsak gyerekcipőben jár. A szerzők a két term ékcsoporto t h aso n líto tták össze, részletesebben é rin tv e az iparági h á tte re t, a jo g i szabályozásokat és a piac felo sztás át, valam in t a h ozzáju k kapcsolódó m arketingtevéken ységeket. Kérdőíves felm érés segítségével m egvizsgáltáktovábbá a fogyasztók gyógyszervásárlási szokásait is. A b eérkezett 287 állat- és 213 hum ángyógyászati gyógyszerfelhasználást vizsgáló kérd őívet kitö ltő k átlagos életkora 34, ill. 38 év v o lt és a nők v o lta k túlsúlyban (72%, ill. 59% ). Az ered m ények szerint, a h u m á n g y ó g yszerekfo rg alm azásán akfő helyszíne továbbra is a gyógyszertár, míg az állatgyógyszereket az állattulajdonosok gyakrabban szerzik be a könnyebben elé rh ető, alte rn a tív fo rg alm azó helyeken, am i a z t m u tatja, hogy az állato rvosok még m indig nem használják ki a rendelőben tö rté n ő állatp atika létesítésében rejlő leh ető ségeket. Á llatg yó g y sze rek m egválasztásakor elsősorban annak ism ertsége, hum án vonalon viszont az orvos és a patikus ajánlása a döntő. Az állato rvosok o rvo sláto g ató k általi felkeresése és m eggyőzése te h á t úgy tű n ik, hogy kevésbé hatékony, m int a fogyasztók közvetlen elérése. A hatóanyag ism eretének kisebb a befolyása a vásárlás alkalm ával a m árkához és az árhoz képest. A m e g k érd e zettek körében a legism ertebb hum ángyógyszergyártó cég, két m agyar, a Richter és az EGIS, míg állatgyógyászati vonalon két külföldi, a Bayer és a Pfizer. A hum ángyógyszercégek továbbra is sokkal nagyobb ism ertségűeka piacon, m int az állatorvosi társaik, ill. a fo r galom alapján összehasonlítva a két csoportot, az állatgyógyászati vonal m egközelítőleg a hum ángyógyszer-forgalm azás tiz e d é t teszi ki. Summary. The effects and side effects o f pharm aceutical active substances are w id e ly examined in laboratories o f research institutes and universities, however, these institutions show little or no interest in participating in th e trading w ith drug or medical aids. The authors com pare products used in hum an and ve terin ary m edicine, th e background industry, th e legal regulation, th e structure o f th e m arket, and th e m arketing activity, öuestionnaires w e re m ade to collect d ata ab o u t h o w customers select pharm aceutical products, as influenced by customer habits and external effects. 287 and 213 questionnaires w ere collected fo r veterinary and human drugs, respectively. Veterinary and human drug buying customers had an average age o f 34 and 38 years, most o f them w ere fem ales (72% and 59% ). For purchasing hum an drugs customers p refer pharmacies, w h ile customers buying veterin ary medicam ents are also open to alternative purchasing m ethods. The decision o f buying a specific veterin ary drug is prim arily influenced by th e consumer awareness o f th e product, w h ile in case o f hum an drugs th e advice o f medical doctors or pharmacists prevail. In both cases customers are aw are o f th e active substances found in th e chosen product, m oreover customers claim th a t th e price o f d iffe re n t products w ith th e same active substances is also taken into consideration. The tw o most w ell know n pharmaceuticals fo r hum an drugs, Richter and EGIS are Flungarian companies, w h ile fo r veterin ary use th e tw o w ell know n ones, Bayer and Pfizer are not Hungarian. Still, th e d ata show th a t hum an pharmaceuticals o w n a much larger proportion o f drug m arket th an th e veterin ary ones. Comparing th e net sum o f tradin g, ve terin ary drug and medical aid m arket account 10% o f th e medical one. Gyógyszermarketing állat- és humángyógyászati sajátosságai 495

10 P A R A Z IT O L Ó G IA A kutya hepatozoonosisa Európában és Magyarországon Irodalmi áttekintés щ Б07-Б17 l L A P J A l 2013/8 S. Hornok - V. Farkas - G. Horváth - I. Kálmán - T. Kovács - F. Tóth - B. Tánczos - R. Farkas: Hepatozoonosis of dogs in Europe and in Hungary. Literature review Homok Sándor1*, Farkas Viola1, Horváth Gábor2, Kálmán Imre3, Kovács Tibor4, Tóth Ferenc5, Tánczos Balázs1, Farkas Róbert1 1] SZIE-ÁOTK, Parazitológiai és Á lla tta n i Tanszék, István u. 2. H-1078 Budapest. aotk.szie.hu 2] Hatósági állatorvos, S om ogy M egyei Korm ányhivatal Élelm iszerlánc-biztonsági és Á llat-egészségügyi Igazgatóság, N agyatádi Járási Á llat-egészségügyi és Élelm iszer-ellenőrző Hivatal 3] Hatósági állatorvos, Baranya M egyei Korm ányhivatal Élelm iszerlánc-biztonsági és Á llat-egészségügyi Igazgatóság, M ohácsi Járási Á llat-egészségügyi és Élelm iszer-ellenőrző Hivatal 4] Hatósági állatorvos, C songrád M egyei Korm ányhivatal Élelm iszerlánc-biztonsági és Á llat-egészségügyi Igazgatóság, M órahalm i Járási Á llat-egészségügyi és Élelm iszer-ellenőrző Hivatal 5] Hatósági állatorvos, C songrád M egyei Korm ányhivatal Élelm iszerlánc-biztonsági és Á llat-egészségügyi Igazgatóság, Á lla t egészségügyi Határállom ás, Röszke Összefoglalás. A Hepatozoon-fajo k az Apicom plexa törzsbe tarto zó egysejtű élősködők, am elyek kü lönféle gerinceseket b e te g íth e tn e k m eg. Terjesztőik (vekto raik) vérszívó ízeltlábúak. A kutya hepatozoonosisát Európában a H. canis oko zza, am ely fő k é n t a haem olym phaticus szövetekben ta lá lh a tó. A fe rtő z ö tts é g e t nem m indig kísérik tü n e te k, esetenkén t azonban an aem iával, gyengeséggel és lesoványodással járó súlyos, akár elhullással végződő m egbetegedés is e lő fo rd u lh a t. A H. canis fejlő d ésm enetén ek érdekessége, hogy a fe rtő z ő sp o ro zoitákat a kullancs nem képes b eolta n i, hanem a ku tyák a kullancs szájon á t való felvé telév el fertő ző d n e k. M o stan áig úgy g o n d o lták, h ogy a H. canis eu ró p ai e lte rje d ts é g e a m e d iterrá n -b alká n i térsé g re ko rláto zó d ik, ahol fő v e k to ra, a Rhipicephalus sanguineus, gyakori. K ontinensünk más részein a ku tya h ep ato zo o n o s is át ritkán á lla p íto ttá k m eg, fő k é n t a g azd áikk al Európa déli te rü le te ire lá to g a to tt eb ekben. Nem rég azonban p ászto rkutyák körében a H. canis o ko zta fertő zö tts é g jelentős elterjed tség ét m u ta ttu k ki D él-m agyaro rszág o n, ahol az R. sanguineus elő fordu lása nem ism ert. Ez a m egfigyelés más kullancs v e k to ro k a t és/ vagy eddig nem ism ert fertőző d ési m ó d o (ka)t sejtet. Sum m ary. H epato zo o n spp. are unicellular, apicom plexan parasites th a t m ay affe c t v e rte b ra te s as hosts an d are tra n s m itte d by b lo o d sucking a rth ro p o d vecto rs. H e p a to z o o n canis is resp onsib le fo r canin e h ep ato zo o n o s is in Europe. It infects m ainly h aem olym phatic tissues o f dogs. A lth o u g h this condition m ay fre q u e n tly be asym ptom atic, it can also result in severe, even tu ally fa ta l d eb ilitatin g disease w ith an aem ia, leth arg y and cachexia. A n im p o rtan t aspect o f th e life cycle o f H. canis is th a t th e tick vector cannot inoculate sporozoites during blood feedin g ; th e re fo re it has to be eaten by th e dog fo r th e infection to establish. The geographical distribution o f H. canis in Europe w as fo rm e rly th o u g h t to be restricted to southern, M ed iterran ean and Balkan countries, w h e re its main vector, Rhipicephalus sanguineus is kn o w n to occur. In o th e r parts o f th e co n tin en t canine hepatozoonosis used to be diagnosed seldom, and m ostly in dogs w ith a history o f travelin g to th e south. How ever, recently, H e p a to z o o n -infection has been show n to be highly p revalen t am ong shepherd dogs in southern Hungary, i.e., in a region considered to be fre e o f R. sanguineus. These findings suggest th a t e ith e r o th e r tick species o r y e t unkno w n route(s) o f infection may also be ep idem iologically significant. A kutya hepatozoonozisa 507

A 2013/8. SZÁM TARTALMA. Reinitz L., Petneházy Ö., Bajzik G., Biró G., Garamvölgyi R., Benedek

A 2013/8. SZÁM TARTALMA. Reinitz L., Petneházy Ö., Bajzik G., Biró G., Garamvölgyi R., Benedek A 2013/8. SZÁM TARTALMA KISÁLLAT Reinitz L., Petneházy Ö., Bajzik G., Biró G., Garamvölgyi R., Benedek B., Sótonyi P.: Módszer a kutya (Canis familiaris) agykamráinak in vivo térfogatmérésére MRI-vel Boros

Részletesebben

KÖZÖS UTASÍTÁSA. A BELÜGYMINISZTÉRIUM I. ÉS IV. FŐCSOPORTFŐNÖKÉNEK 004. számú. Budapest, 1965. évi március hó 1-én BELÜGYMINISZTÉRIUM

KÖZÖS UTASÍTÁSA. A BELÜGYMINISZTÉRIUM I. ÉS IV. FŐCSOPORTFŐNÖKÉNEK 004. számú. Budapest, 1965. évi március hó 1-én BELÜGYMINISZTÉRIUM BELÜGYMINISZTÉRIUM SZOLGÁLATI HASZNÁLATRA! 10-26/4/1965. Hatályon kívül helyezve: 17/73. min. par. A BELÜGYMINISZTÉRIUM I. ÉS IV. FŐCSOPORTFŐNÖKÉNEK 004. számú KÖZÖS UTASÍTÁSA Budapest, 1965. évi március

Részletesebben

SZABÁLYSÉRTÉSI IRATOK ÜGYKEZELÉSI SZABÁLYZATA

SZABÁLYSÉRTÉSI IRATOK ÜGYKEZELÉSI SZABÁLYZATA BELÜGYMINISZTÉRIUM TITKÁRSÁGA 10 2 4 9 2 / 1 9 74. BELSŐ HASZNÁLATRA! 19 Sorszám: SZABÁLYSÉRTÉSI IRATOK ÜGYKEZELÉSI SZABÁLYZATA 1975 ÁBTL - 4.2-10 - 2492/1974 /1 BELÜGYMINISZTÉRIUM TITKÁRSÁGA 10-2492/

Részletesebben

Didíer«E s' v a s ú t i k o c s i k t ó l. A k ö v e tk e z ő f e l t é t e l e k n e k k e l l u i. m e g fe l e l n i e s

Didíer«E s' v a s ú t i k o c s i k t ó l. A k ö v e tk e z ő f e l t é t e l e k n e k k e l l u i. m e g fe l e l n i e s -.59 - Didíer«E s' K Ö N Y V - V O N A T Annak é rd e k é b e n, h ogy az o l v a s á s á ld á s a ib a n azo k n ak a k ö z é p n a g y sá g ú á llo m á s h e ly e k n e k v a s u t a s a i i s r é s

Részletesebben

DEMOGRÁFIA 3. ÉVF. 2. S Z Á M BUDAPEST

DEMOGRÁFIA 3. ÉVF. 2. S Z Á M BUDAPEST DEMOGRÁFIA N É P E S S É G T U D O M Á N Y I F O L Y Ó I R A T 3. ÉVF. 2. S Z Á M BUDAPEST 19 6 0 A SZE R K E SZ TŐ B IZ O T T S Á G TAGJAI: ACSÁDI GYÖRGY, BARS Y GYULA, ERD EI FERENC, HAH N GÉZA, HUSZÁR

Részletesebben

D r.u J J A n d r i s ő r n a g y, f ő i s k o l a i a d ju n k t u s A G O N D O L A T T O L A M E G V A L Ó S U L A S IG, A V A G Y. I I I.

D r.u J J A n d r i s ő r n a g y, f ő i s k o l a i a d ju n k t u s A G O N D O L A T T O L A M E G V A L Ó S U L A S IG, A V A G Y. I I I. D r.u J J A n d r i s ő r n a g y, f ő i s k o l a i a d ju n k u s A G O N D O L A T T O L A M E G V A L Ó S U L A S IG, A V A G Y A S E M L E G E S S É G > d A L A K U L Á S Á N A K F O L Y A M A T A

Részletesebben

A berendezkedés programja

A berendezkedés programja DÉLVIDÉK VISSZATÉRT A berendezkedés programja 1 9 4 1 k o r a t a v a s z á n H it le r t e r v e a S z o v j e t u n ió le r o h a - n á s á r a, a z is m e r t F a li B a r b a r o s s a e lő k é s z

Részletesebben

В А Л Е Н Т Е Й, Д. И. : П р обл ет ы н а р одон а сел ен и я. (A n ép esed és k érd ései) В ы сш а я Ш кола. М о с к в а, 1961. 159 р.

В А Л Е Н Т Е Й, Д. И. : П р обл ет ы н а р одон а сел ен и я. (A n ép esed és k érd ései) В ы сш а я Ш кола. М о с к в а, 1961. 159 р. IR O D A LO M В А Л Е Н Т Е Й, Д. И. : П р обл ет ы н а р одон а сел ен и я. (A n ép esed és k érd ései) В ы сш а я Ш кола. М о с к в а, 1961. 159 р. A k ö n y v n ép szerű fo rm á b a n á tfo g ó a n

Részletesebben

atályonkívülhelyezve:14/1970.m

atályonkívülhelyezve:14/1970.m SZOLGÁLATI HASZNÁLATRA! B E L Ü G Y M IN ISZ T É R IU M 10-24/8/ 1965. H atályonkívülhelyezve:14/1970.m in.ut. A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG BELÜGYMINISZTERHELYETTESÉNEK 008. számú UTASÍTÁSA Budapest, 1965.

Részletesebben

PARANCSA. Budapest, 1 9 6 2. évi novem ber hó 29-én

PARANCSA. Budapest, 1 9 6 2. évi novem ber hó 29-én BELÜGYMIN IS ZT É R IU M SZIGORÚAN T I T K O S! 10 2 3 /2 2 /1 9 6 2. Sorszám : 10 A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁ G B E L Ü G Y M I N I S Z T E R H E L Y E T T E S É N E K ltin e ü g k rb y s -m é zh 0022. számú

Részletesebben

A DUNAKANYAR TÁJÉKOZTATÓBAN MEGJELENT ERDÉSZETTÖRTÉNETI VONATKOZÁSÚ ÍRÁSOK. Nagy Domokos Imre

A DUNAKANYAR TÁJÉKOZTATÓBAN MEGJELENT ERDÉSZETTÖRTÉNETI VONATKOZÁSÚ ÍRÁSOK. Nagy Domokos Imre 335 A DUNAKANYAR TÁJÉKOZTATÓBAN MEGJELENT ERDÉSZETTÖRTÉNETI VONATKOZÁSÚ ÍRÁSOK Nagy Domokos Imre A Dunakanyar Tájékoztató (r ö v id itv e : DkT) a Dunakanyar Intéző B iz o ttsá g évente két-három alkalommal

Részletesebben

AGRÁR- ÉS VIDÉKFEJESZTÉSI SZEMLE A SZTE MGK TUDOMÁNYOS FOLYÓIRATA 2. ÉVFOLYAM 2007/1. SZÁM

AGRÁR- ÉS VIDÉKFEJESZTÉSI SZEMLE A SZTE MGK TUDOMÁNYOS FOLYÓIRATA 2. ÉVFOLYAM 2007/1. SZÁM AGRÁR- ÉS VIDÉKFEJESZTÉSI SZEMLE A SZTE MGK TUDOMÁNYOS FOLYÓIRATA 2. ÉVFOLYAM 2007/1. SZÁM A TARTALOMBÓL: A víziszárnyasok töméses hizlalásának állatvédelmi kérdései Holstein-fríz állományok szaporasági

Részletesebben

Varga Bal a mk. század os A TV2-117A TÍPUSÚ HELIKOPTERHAJTÖNO KOMPRESSZORÁNAK VIZSGÁLATA

Varga Bal a mk. század os A TV2-117A TÍPUSÚ HELIKOPTERHAJTÖNO KOMPRESSZORÁNAK VIZSGÁLATA Varga Bal a mk. zázad o TV2-117 TÍPUSÚ HELIKOPTERHJTÖNO KOMPRESSZORÁNK VIZSGÁLT Eb bon a cikkben zeretném f o l y t a t n i az 1001/1. zámban m e g je le n t, a h a jtó m ű -v iz g á la tr ó l z ó ld tanulmányom,

Részletesebben

Befogadás és munkába állítás Pálhalmán

Befogadás és munkába állítás Pálhalmán Befogadás és munkába állítás Pálhalmán 1985 ja n u árjáb an befogad ó cso p o rto t létesítettünk a Pálhalm ai B örtön és F ogházban. A zóta m ódunk nyílott tapasztalatain k at összegezni, bizonyos következtetéseket

Részletesebben

SZIGORÚAN TITKOS! Hatályon kívül helyezve: 001/65 min. 0017. számú. B u d a p e s t, 1964. j ún i u s 1 - é n.

SZIGORÚAN TITKOS! Hatályon kívül helyezve: 001/65 min. 0017. számú. B u d a p e s t, 1964. j ún i u s 1 - é n. BELÜGYMINISZTÉRI UM 1024/17/1964 A SZIGORÚAN TITKOS! Hatályon kívül helyezve: 001/65 min. u t. MAGYAR N É P K Ö Z T Á R S A S Á G b e l ü g y m i n i s z t e r h e l y e t t e s é n e k 0017. számú U T

Részletesebben

VARÁZSLÓ TULAJ- DONSÁG- ÉRTÉK ERŐ ÜGY ÜGYESSÉG ÁLL INT INTELLIGENCIA BÖL KAR KARIZMA. Egyéb módosító ALAPTÁMADÁS

VARÁZSLÓ TULAJ- DONSÁG- ÉRTÉK ERŐ ÜGY ÜGYESSÉG ÁLL INT INTELLIGENCIA BÖL KAR KARIZMA. Egyéb módosító ALAPTÁMADÁS KASZTFÜGGÉS VARÁZSLÓ A KARAKTER NEVE: FAJ: _ SZINT: NEM: _ JELLEM: TULAJ- DONSÁG- TULAJ- DONSÁG- IDŐLEGES IDŐLEGES TERMET: KOR: _ SÚLY: MAGASSÁG: HAJ: _ SZEM: VALLÁS: SZAKÉRTELMEK MAX. SZINT / ERŐ ERŐ

Részletesebben

Intelligens Ágensek Evolúciója (Evolution of Intelligent Agents) Készítette: Kovács Dániel László Budapest Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem V il l

Intelligens Ágensek Evolúciója (Evolution of Intelligent Agents) Készítette: Kovács Dániel László Budapest Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem V il l DIPLOMATERV K o v á c s D á n i e l L á s z l ó 2 0 0 3. Intelligens Ágensek Evolúciója (Evolution of Intelligent Agents) Készítette: Kovács Dániel László Budapest Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem

Részletesebben

A M agyar Népköztársaság Belügym iniszterének

A M agyar Népköztársaság Belügym iniszterének BELÜGYMINISZTÉRIUM Szigorúan titkos! K ülönösen fon tos! Szám: 10-21/32/1965. Hatályon kívül helyezve: 011/1973. min. ut. A M agyar Népköztársaság Belügym iniszterének 32 0032. számú _ PARANCSA Budapest,

Részletesebben

NÖVÉNYTERMESZTÉSTAN. Az egyes növények termesztésének a részleteivel foglalkozik

NÖVÉNYTERMESZTÉSTAN. Az egyes növények termesztésének a részleteivel foglalkozik NÖVÉNYTERMESZTÉSTAN Az egyes növények termesztésének a részleteivel foglalkozik Növénytermesztés irányzatai: Hagyományos vagy konvencionális Integrált (fenntartható, környezetbarát) Ökológiai, biotermesztés

Részletesebben

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI 2 A MA GYAR TÖR TÉ NEL MI TÁR SU LAT KI AD VÁ NYAI A kö tet írá sai zöm mel a hu sza dik szá zad idõ sza ká ról szól nak, más részt pe dig át té te le sen ér vel

Részletesebben

A rosszindulatú daganatos halálozás változása 1975 és 2001 között Magyarországon

A rosszindulatú daganatos halálozás változása 1975 és 2001 között Magyarországon A rosszindulatú daganatos halálozás változása és között Eredeti közlemény Gaudi István 1,2, Kásler Miklós 2 1 MTA Számítástechnikai és Automatizálási Kutató Intézete, Budapest 2 Országos Onkológiai Intézet,

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap. 128. szám. Ára: 250, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap. 128. szám. Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap 128. szám Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap TARTALOMJEGYZÉK 24/2008.

Részletesebben

Heart ra te correc ti on of t he QT interva l d ur i ng e xercise

Heart ra te correc ti on of t he QT interva l d ur i ng e xercise Heart ra te correc ti on of t he QT interva l d ur i ng e xercise Gáb or Andrássy, Attila S zab o, 1 Andrea Duna i, Es zter Sim on, Ádá m T a hy B u d a p e s t i S z e nt Ferenc Kó r há z, K a r d io

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ. 44. szám. Ára: 250, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ. 44. szám. Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ 44. szám Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ 44. szám TARTALOMJEGYZÉK 2008:

Részletesebben

Expansion of Red Deer and afforestation in Hungary

Expansion of Red Deer and afforestation in Hungary Expansion of Red Deer and afforestation in Hungary László Szemethy, Róbert Lehoczki, Krisztián Katona, Norbert Bleier, Sándor Csányi www.vmi.szie.hu Background and importance large herbivores are overpopulated

Részletesebben

KÖZHASZNÚ ÉS MULATTATÓ TARTALMÚ HETILAP.

KÖZHASZNÚ ÉS MULATTATÓ TARTALMÚ HETILAP. Debreczen 865 Febr 2 7 szám Negyedik évfolya Mt'üjtflt'ii K g y e s «zíán í é i i i i i i l e u vn*í»rn«n»«kljifíxptt'üi ávit»*!í j évre í r i iv'l ém* J ' LaiiuntiK'áMliiSw külföldi hirdétniéntéket elfogad:

Részletesebben

A MUTATÓNÉVMÁSOK. A mutatónévmások az angolban is (mint a magyarban) betölthetik a mondatban

A MUTATÓNÉVMÁSOK. A mutatónévmások az angolban is (mint a magyarban) betölthetik a mondatban A MUTATÓNÉVMÁSOK ez this /ðɪs/ az that /ðæt/ ezek these /ði:z/ azok those /ðəʊz / A mutatónévmások az angolban is (mint a magyarban) betölthetik a mondatban a) az ALANY szerepét - Ilyenkor (a már említett

Részletesebben

2012. január 1-én adóhátralékkal rendelkező adózók listálya:

2012. január 1-én adóhátralékkal rendelkező adózók listálya: 1 ÖNKORMÁNYZATI HIRADÓ MELLÉKLET 2012. január 1-én adóhátralékkal rendelkező adózók listálya: Tápiószentmárton Nagyközség Önkormányzatának Adóhatósága az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény

Részletesebben

M o lo k finn hulla dék g yűjtő rends zer a vilá g ba n

M o lo k finn hulla dék g yűjtő rends zer a vilá g ba n M o lo k finn hulla dék g yűjtő rends zer a vilá g ba n S zirá k y K lá ra ü g y ve ze tő 2 0 1 5.á p rilis 22. w w w.in n o p ro je c t.h u w w w.m o lo k.c o m k la ra @s zira k y.e u +36 20 470 4615

Részletesebben

Eladni könnyedén? Oracle Sales Cloud. Horváth Tünde Principal Sales Consultant 2014. március 23.

Eladni könnyedén? Oracle Sales Cloud. Horváth Tünde Principal Sales Consultant 2014. március 23. Eladni könnyedén? Oracle Sales Cloud Horváth Tünde Principal Sales Consultant 2014. március 23. Oracle Confidential Internal/Restricted/Highly Restricted Safe Harbor Statement The following is intended

Részletesebben

HÜBNER Tervező KFT Munkaszám:/00. * Pécs, Mogyorós köz. ( /- HÜBNER Tervező KFT Munkaszám: /00. * Pécs, Mogyorós köz. ( /- S Z É K E S F E H É R V Á R R Á C H E G Y HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI

Részletesebben

First experiences with Gd fuel assemblies in. Tamás Parkó, Botond Beliczai AER Symposium 2009.09.21 25.

First experiences with Gd fuel assemblies in. Tamás Parkó, Botond Beliczai AER Symposium 2009.09.21 25. First experiences with Gd fuel assemblies in the Paks NPP Tams Parkó, Botond Beliczai AER Symposium 2009.09.21 25. Introduction From 2006 we increased the heat power of our units by 8% For reaching this

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda. 93. szám. Ára: 2400, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda. 93. szám. Ára: 2400, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda 93. szám Ára: 2400, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda 93. szám Ára: 2400, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

A Windows Small Business Server 2003 R2 ú jd o n ság ai

A Windows Small Business Server 2003 R2 ú jd o n ság ai A Windows Small Business Server 2003 R2 ú jd o n ság ai Microsoft Corporation K ö zzétéve: 2006. jú liu s V erzió : 2 Kivonat Ismerkedjen meg a Windows Small Business Server 2003 R2 (Windows SBS 2003 R2)

Részletesebben

Magyar Labdarúgó Szövetség

Magyar Labdarúgó Szövetség Magyar Labdarúgó Szövetség LevélCÍ lei.- + 36 1 51 A DOKUMENTUM ELEKTRONIKUSAN H ITELESÍTETT * HTTELESSéG EUENfieZtStM EZ KAlTlNTSÜSí IC iktatószám: ki/jh01-08342/2015/mlsz Ügyiratszám: be/sfp-08342/2015/mlsz

Részletesebben

ó Ú ő ó ó ó ö ó ó ő ö ó ö ö ő ö ó ö ö ö ö ó ó ó ó ó ö ó ó ó ó Ú ö ö ó ó Ú ú ó ó ö ó Ű ő ó ó ó ő ó ó ó ó ö ó ó ó ö ő ö ó ó ó Ú ó ó ö ó ö ó ö ő ó ó ó ó Ú ö ö ő ő ó ó ö ö ó ö ó ó ó ö ö ő ö Ú ó ó ó ü ú ú ű

Részletesebben

Using the CW-Net in a user defined IP network

Using the CW-Net in a user defined IP network Using the CW-Net in a user defined IP network Data transmission and device control through IP platform CW-Net Basically, CableWorld's CW-Net operates in the 10.123.13.xxx IP address range. User Defined

Részletesebben

SV- 3829-4./14. Javaslat elővásárlási jog érvényesítésével kapcsolatos nyilatkozat megtételére

SV- 3829-4./14. Javaslat elővásárlási jog érvényesítésével kapcsolatos nyilatkozat megtételére 14251290 Salgó Vagyon Kft. Salgótarján SV- 3829-4./14. Javaslat elővásárlási jog érvényesítésével kapcsolatos nyilatkozat megtételére Gazdasági, Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Idegenforgalmi Bizottság

Részletesebben

Gottsegen National Institute of Cardiology. Prof. A. JÁNOSI

Gottsegen National Institute of Cardiology. Prof. A. JÁNOSI Myocardial Infarction Registry Pilot Study Hungarian Myocardial Infarction Register Gottsegen National Institute of Cardiology Prof. A. JÁNOSI A https://ir.kardio.hu A Web based study with quality assurance

Részletesebben

148. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1701, Ft. Oldal

148. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1701, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd 148. szám Ára: 1701, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2006: C. t v. A kül föl di bi zo nyít vá nyok és ok le ve lek el is me ré sé rõl szóló 2001.

Részletesebben

A HULLATÉK-ANALÍZIS ÉS A GYOMORTARTALOM ELEMZÉS ÖSSZE- HASONLÍTÁSA VÖRÖS RÓKA TÁPLÁLKOZÁS VIZSGÁLATA SORÁN

A HULLATÉK-ANALÍZIS ÉS A GYOMORTARTALOM ELEMZÉS ÖSSZE- HASONLÍTÁSA VÖRÖS RÓKA TÁPLÁLKOZÁS VIZSGÁLATA SORÁN A HULLATÉK-ANALÍZIS ÉS A GYOMORTARTALOM ELEMZÉS ÖSSZE- HASONLÍTÁSA VÖRÖS RÓKA TÁPLÁLKOZÁS VIZSGÁLATA SORÁN Szôcs Emese¹, Lanszki József², Heltai Miklós¹ és Szabó László¹ ¹Szent István Egyetem, Vadbiológiai

Részletesebben

Kösd össze az összeillı szórészeket!

Kösd össze az összeillı szórészeket! há tor gyöngy tás mor kás fu ház ál rom á mos sá rus szo dály moz szít szom széd ol vad pond ró dí ves da dony ned rál süly lyed tom na ka bog ge gár bál dol lo bol bun bát bár da bo be kar pa e ca koc

Részletesebben

EGYÉNI TEHERBÍRÓ KÉPESSÉG ÉS ÉLETMÓD KÖZÖS H A T Á S A A NŐI N EM I M ŰKÖ DÉSEKRE (M ÓDSZERTANI T A N U L M Á N Y )

EGYÉNI TEHERBÍRÓ KÉPESSÉG ÉS ÉLETMÓD KÖZÖS H A T Á S A A NŐI N EM I M ŰKÖ DÉSEKRE (M ÓDSZERTANI T A N U L M Á N Y ) EGYÉNI TEHERBÍRÓ KÉPESSÉG ÉS ÉLETMÓD KÖZÖS H A T Á S A A NŐI N EM I M ŰKÖ DÉSEKRE (M ÓDSZERTANI T A N U L M Á N Y ) DR. V E R Ő TIB O R A női m eddőség és a havivérzés zavarainak okai m egváltoztak az

Részletesebben

History. Barcelona 11 June 2013 HLASA 1

History. Barcelona 11 June 2013 HLASA 1 History 1893 National Ornithological Centre (Ottó Herman) New ways of breeding and use of laboratory animals (Dr.Kállai László A laboratoriumiállat-tenyésztés és felhasználás új útjai. In: A biológia aktuális

Részletesebben

Az egészségügyi munkaerő toborzása és megtartása Európában

Az egészségügyi munkaerő toborzása és megtartása Európában Az egészségügyi munkaerő toborzása és megtartása Európában Vezetői összefoglaló Európai Egészségügyi Menedzsment Társaság. április Fogyasztó-, Egészség-, Élelmiszerügyi és Mezőgazdasági Végrehajtó Ügynökség

Részletesebben

136 Con Dolore. Tenor 1. Tenor 2. Bariton. Bass. Trumpet in Bb 2. Trombone. Organ. Tube bell. Percussions

136 Con Dolore. Tenor 1. Tenor 2. Bariton. Bass. Trumpet in Bb 2. Trombone. Organ. Tube bell. Percussions Tenor 1 Tenor 2 Bariton Bass Trumpet in Bb 1 Trumpet in Bb 2 Trombone Percussions Organ 136 Con Dolore Tube bell X. Nikodémus: Mer - re vagy, Jé - zus, hol ta - lál - lak? Mu-tass u - tat az út - ta- lan

Részletesebben

Nyíracsádi. csak a II. félében tud te ljesíteni. Ennek jóváhagyása után kerül sor a te lep ülé s környezetvédelm i feladatokhoz

Nyíracsádi. csak a II. félében tud te ljesíteni. Ennek jóváhagyása után kerül sor a te lep ülé s környezetvédelm i feladatokhoz Nyíracsádi XIII. évfolyam 10-11. szám Nyíracsád havonta megjelenő lapja 2004. október - november Ö N K O R M Á N Y Z A T I HÍREK Az önkormányzat képviselő-testülete szeptember hónapban egy rendes és egy

Részletesebben

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 18/2009. (III. 6.) FVM rendelete. 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 18/2009. (III. 6.) FVM rendelete. 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065 1. (1) A ren de let cél ja a mo ni tor ing ada tok egy sé ges rend - szer alap ján tör té nõ adat szol gál ta tá si ke re te i nek meg ha tá - ro zá sa. (2)

Részletesebben

ú ľ ľę ľ ú Ż Ż ü ľ ľ ľ ü ú Ö ľ ü ú ľ ö ľ í ű ľ ľ ľ ľ ľ ő ľ ľ ľ ľ í ő ő ľ öľ ö ľ ő ľ ő ľ ö ö ĺ ö ľ ľ ľ ľ ö ľő ő ľ ő ľ ľ Í ő Ź ö ľ ö ľ Í Í í ľ ü ö ľ Í ľ őł ü ľ ü ö ľ ö ľ ľ ę ő ę ĺľ ľü ü ľ ľ ľ ő ľ ő ľ ľ í

Részletesebben

56 Hatvani Kocsis Albert Zeneiskola 59 Hatvani Kocsis Albert Zeneiskola. 77 Budapesti Farkas Ferenc Zeneiskola

56 Hatvani Kocsis Albert Zeneiskola 59 Hatvani Kocsis Albert Zeneiskola. 77 Budapesti Farkas Ferenc Zeneiskola I.Korcsoport Név Pontszám Iskola Sza ó Szo ja Bakó Ivett Kruppa Zsófia Miczki Hanna Szo ati Alíz Mol ár Eszter Sza ó vero ika Ko dor A drás Magyari s Dóra Ková s Eszter Nyuli Boglárka Ar ó zki Áro Szol

Részletesebben

É ú ő ú Ö ő ü ü ú í í ö ő ő ő ü ć í Í ú í ű ü ő ő í ő ő ő ö ő í í ú í ű Ĺ ő í ő ő ú ő Ĺ ő Í í ő Ĺ ú ú í ű Í ü ő ő ę ü í í í í í ö Ĺ ő ö ő í ö ű Í ö ú í ű ő ö ú ú Ö ü ö í ö ű Ü ű ö ú Ö ü ę ę ő ú ü ę ő ö

Részletesebben

A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG BELÜGYMINISZTERÉNEK. 22. számú UTASÍTÁSA. Budapest, 1975. évi szeptember hó 19-én.

A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG BELÜGYMINISZTERÉNEK. 22. számú UTASÍTÁSA. Budapest, 1975. évi szeptember hó 19-én. BELÜGYM INISZTÉRIUM T I T K O S! 10-22/22/1975. A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG BELÜGYMINISZTERÉNEK 22. számú UTASÍTÁSA Budapest, 1975. évi szeptember hó 19-én. Tárgy: A BM Kormányőrség Parancsnokság Repülési

Részletesebben

A jövedelem alakulásának vizsgálata az észak-alföldi régióban az 1997-99. évi adatok alapján

A jövedelem alakulásának vizsgálata az észak-alföldi régióban az 1997-99. évi adatok alapján A jövedelem alakulásának vizsgálata az észak-alföldi régióban az 1997-99. évi adatok alapján Rózsa Attila Debreceni Egyetem Agrártudományi Centrum, Agrárgazdasági és Vidékfejlesztési Intézet, Számviteli

Részletesebben

ąĺĺ Í ą ů ö ő ľ ú ľ ľ ő ü ľ ü ő ü ľ ĺ ý ľ ĺź őł ö ő ľ ő öľ í Í ü ú ű ö ő ő ľ ő öľ ö őę ö ö ö ö ű í ö ľ ľ í ő ű ö ő ő ę ű ľ ľľ ö ľ ö ö ĺ ľ ĺ ő ű ä í ö ĺ ö ĺ đ É ű ö ľ ő ü ő łĺ í ę ö í ö ľ ľ ü ö í ö ľ í

Részletesebben

VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se

VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se 711/I/2003. AB eln ki v gz s 1779 711/I/2003. AB eln ki v gz s Az Al kot m ny b r s g el n ke jog sza b ly alkot m ny elle ness g nek ut la gos vizs g la

Részletesebben

A f ldm vel s gyi s vid kfejleszt si miniszter 81/2009. (VII. 10.) FVM rendelete

A f ldm vel s gyi s vid kfejleszt si miniszter 81/2009. (VII. 10.) FVM rendelete 2009/96. sz m M A G Y A R K Z L N Y 24407 A f ldm vel s gyi s vid kfejleszt si miniszter 81/2009. (VII. 10.) FVM rendelete a k lcs n s megfeleltet s k r be tartoz ellenдrz sek lefolytat s val, valamint

Részletesebben

a z 1995. év i L X V. 2 8. -á ra fig y e le m m e l A BELÜGYMINISZTÉRIUM 2. s z á m ú UTASÍTÁSA Budapest, 1967. évi február hó 6-án.

a z 1995. év i L X V. 2 8. -á ra fig y e le m m e l A BELÜGYMINISZTÉRIUM 2. s z á m ú UTASÍTÁSA Budapest, 1967. évi február hó 6-án. BELÜG Y M IN ISZ TÉ R IU M SZOLGÁLATI HASZNÁLATRA! 1 0-2 6 / 2 / 1967. a z 1995. év i L X V. 2 8. -á ra fig y e le m m e l A BELÜGYMINISZTÉRIUM I. F Ő C S O P O R T F Ő N Ö K É N E K 2. s z á m ú UTASÍTÁSA

Részletesebben

38. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal

38. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda 38. szám Ára: 1311, Ft TARTALOMJEGYZÉK 79/2006. (IV. 5.) Korm. r. A fel sõ ok ta tás ról szóló 2005. évi CXXXIX. tör vény egyes

Részletesebben

Cashback 2015 Deposit Promotion teljes szabályzat

Cashback 2015 Deposit Promotion teljes szabályzat Cashback 2015 Deposit Promotion teljes szabályzat 1. Definitions 1. Definíciók: a) Account Client s trading account or any other accounts and/or registers maintained for Számla Az ügyfél kereskedési számlája

Részletesebben

75. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2478, Ft. Oldal

75. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2478, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek 75. szám Ára: 2478, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: LXI. tv. A cég nyil vá nos ság ról, a bí ró sá gi cég el já rás ról és a vég el szá

Részletesebben

6. szám. 2006/6. szám HATÁROZATOK TÁRA 51. Budapest, 2006. feb ru ár 13., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 414, Ft. Oldal

6. szám. 2006/6. szám HATÁROZATOK TÁRA 51. Budapest, 2006. feb ru ár 13., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 414, Ft. Oldal 2006/6. HATÁROZATOK TÁRA 51 Budapest, 2006. feb ru ár 13., hétfõ 6. TARTALOMJEGYZÉK 2019/2006. (II. 13.) Korm. h. Az Or szá gos Tu do má nyos Ku ta tá si Alap prog ra mok 2006. évi több - lettámogatához

Részletesebben

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter 31/2008. (XII. 31.) KvVM rendelete

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter 31/2008. (XII. 31.) KvVM rendelete 26734 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2008/193. szám A környezetvédelmi és vízügyi miniszter 31/2008. (XII. 31.) KvVM rendelete a környezetvédelmi termékdíjról, továbbá egyes termékek környezetvédelmi termékdíjáról

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 19., szerda 46. szám I. kötet Ára: 1679, Ft TARTALOMJEGYZÉK 20/2006. (IV. 19.) BM r. A belügyminiszter irányítása alá tartozó szervek, valamint

Részletesebben

AZ INFORMATIKAI BIZTONSÁG SPECIÁLIS TÉMAKÖREI. Hungarian Cyber Security Package

AZ INFORMATIKAI BIZTONSÁG SPECIÁLIS TÉMAKÖREI. Hungarian Cyber Security Package AZ INFORMATIKAI BIZTONSÁG SPECIÁLIS TÉMAKÖREI Hungarian Cyber Security Package Incidens Menedzsment Benyó Pál Tartalom Hálózatbiztonsági incidensek Az Incidens Menedzsment A hatékony incidens kezelési

Részletesebben

123. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1155, Ft

123. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1155, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek 123. szám TARTALOMJEGYZÉK 241/2007. (IX. 21.) Korm. r. A köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról szó ló 1992. évi XXXIII. tör

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA LVIII. ÉVFOLYAM 14. SZÁM 3657-3768. OLDAL 2008. július 7. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1365 FT TARTALOM I. RÉSZ Személyi rész II. RÉSZ Törvények, országgyûlési határozatok, köztársasági

Részletesebben

dr. Nagy Olivér Szent Borbála Kórház, Tatabánya Felkészítő: Prof. Dr. Soós Gyöngyvér Rozsnyay Mátyás Emlékverseny Miskolc

dr. Nagy Olivér Szent Borbála Kórház, Tatabánya Felkészítő: Prof. Dr. Soós Gyöngyvér Rozsnyay Mátyás Emlékverseny Miskolc Újraoldási segédlet: a kórházban alkalmazott porampullás injekciók alkalmazásának "házirendje" (SPC versus napi gyakorlat) EDQM guideline megvalósítása dr. Nagy Olivér Szent Borbála Kórház, Tatabánya Felkészítő:

Részletesebben

KÖVETELMÉNYRENDSZER ANGOL KÖZÉP-, FELSŐFOKÚ PROFEX II. KURZUS

KÖVETELMÉNYRENDSZER ANGOL KÖZÉP-, FELSŐFOKÚ PROFEX II. KURZUS KÖVETELMÉNYRENDSZER ANGOL KÖZÉP-, FELSŐFOKÚ PROFEX II. KURZUS Semmelweis Egyetem Gyógyszerésztudományi Kar, Nyelvi Kommunikációs Központ Tantárgy neve: Angol PROFEX II nyelvizsga-előkészítő kódja: kreditértéke:

Részletesebben

Váci Országos Börtön

Váci Országos Börtön ideiglenes raktári jegyzék Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára 2.3.1 Váci Országos Börtön (1897) 1945-1960 (1999) 72 kisdoboz (8,64 ifm), 7 doboz (0,36 ifm), 47 kötet (2,35 ifm); összesen:

Részletesebben

Mangalica: The VM-MOE Treaty. Olmos és Tóth Kft. Monte Nevado

Mangalica: The VM-MOE Treaty. Olmos és Tóth Kft. Monte Nevado Mangalica: The VM-MOE Treaty The agreement 2013 the Goverment of Hungary decided to launch a strategic cooperation with the MOE. The deal is based in the Hungarian Pig Development Strategy (3 to 6 millon

Részletesebben

10-2147/1962. BELÜGYMINISZTÉRIUM E G É S Z S É G Ü G Y I ÜGYRENDJE ÁBTL-4.2.-10-2147/1962

10-2147/1962. BELÜGYMINISZTÉRIUM E G É S Z S É G Ü G Y I ÜGYRENDJE ÁBTL-4.2.-10-2147/1962 BELÜGYMINISZTÉRIUM 10-2147/1962. SZIGORÚAN TITKOS! B E LÜG Y M I N IS ZTÉR I U M E G É S Z S É G Ü G Y I O SZ T Á L Y ÜGYRENDJE BELÜGYM INISZTÉRIUM 10-2147/1962. SZIGORÚAN TITKOS! Jóváhagyom! Budapest,

Részletesebben

1. sz. melléklet: Ügyféllel kötendő szerződésekre vonatkozó formanyomtatványok

1. sz. melléklet: Ügyféllel kötendő szerződésekre vonatkozó formanyomtatványok 99 AZ ÜZLETSZABÁLYZATA 1. sz. melléklet: Ügyféllel kötendő szerződésekre vonatkozó formanyomtatványok 100 AZ ÜZLETSZABÁLYZATA Adásvételi szerződés Vevő: SPB Befektetési Részvénytársaság Adószám: Fiók:

Részletesebben

VÉGREHAJTÁSI UTASÍTÁSA. Tárgy: Üzemanyag ellátás és gazdálkodás rendszerének

VÉGREHAJTÁSI UTASÍTÁSA. Tárgy: Üzemanyag ellátás és gazdálkodás rendszerének BELÜGYMINISZTÉRIUM I/II. CSOPORTFŐNÖKSÉG SZOLGÁLATI HASZNÁLATRA! 10-26/5/A/1969. Az 5/1969. számúfőcsoportfőnöki UTASÍTÁS VÉGREHAJTÁSI UTASÍTÁSA Budapest, 1969. évi június hó 16-án. Tárgy: Üzemanyag ellátás

Részletesebben

A STRATÉGIAALKOTÁS FOLYAMATA

A STRATÉGIAALKOTÁS FOLYAMATA BUDAPESTI CORVINUS EGYETEM VÁLLALATGAZDASÁGTAN INTÉZET VERSENYKÉPESSÉG KUTATÓ KÖZPONT Szabó Zsolt Roland: A STRATÉGIAALKOTÁS FOLYAMATA VERSENYBEN A VILÁGGAL 2004 2006 GAZDASÁGI VERSENYKÉPESSÉGÜNK VÁLLALATI

Részletesebben

ľ ľ ő ü ő ő ő ü ü ő ľ ń ő ő ü ľ ö ü É Íľ ľ É É ą Á É Ü É Ü ą Á É Í Ü É ľ É Ü É É ľ ľé ľ ü ź ź Í ő ő ľ ő ő ů ľ Ü ö ľ ö ź ö ö ő ľ ź ű ľ ö ö ö ő ő ľ ź ľ ő ť ľ ü ę ü ľ ľ ľ ľ ú ő ź ő ć úő ő ú ľ ú ť Ł Ż Á ľ

Részletesebben

KÖZLEMÉNYEK AZ ELME- ÉS ELMEIDEGBETEGSÉGEK M A GYARORSZÁG ON

KÖZLEMÉNYEK AZ ELME- ÉS ELMEIDEGBETEGSÉGEK M A GYARORSZÁG ON KÖZLEMÉNYEK AZ ELME- ÉS ELMEIDEGBETEGSÉGEK M A GYARORSZÁG ON DR. MARTON ZOLTÁN SZABÓ EMILNÉ Az elmúlt évtizedek folyamán az elme- és elmeidegbetegségek gyakorisága nemcsak hazánkban, de általában az egész

Részletesebben

TOURNAMENT DRAW ALL KYOKUSHIN KARATE WT - TOURNAMENT DRAW ALL KYOKUSHIN KARATE WT - TOURNAMENT DRAW

TOURNAMENT DRAW ALL KYOKUSHIN KARATE WT - TOURNAMENT DRAW ALL KYOKUSHIN KARATE WT - TOURNAMENT DRAW TOURNAMENT DRAW WOMAN KATA TOURNAMENT DRAW WOMAN 55 KG TOURNAMENT DRAW WOMAN 65 KG TOURNAMENT DRAW WOMAN +65 KG Minôségi termékeink Világbajnok csomagolásban! World Champion in packaging! Valdor Darfresh

Részletesebben

TÓTH PÉTER. Karácsonyi kantáta. gyermekkarra és zenekarra. szövegét népi szövegek felhasználásával. MECHLER ANNA írta

TÓTH PÉTER. Karácsonyi kantáta. gyermekkarra és zenekarra. szövegét népi szövegek felhasználásával. MECHLER ANNA írta TÓTH PÉTER Karácsonyi kantáta gyermekkarra és zenekarra szövegét népi szövegek elhasználásával MECHLER ANNA írta ORCHESTRA 1 Flute 1 Oboe 1 Clarinet in Sib 1 Bassoon 1 Horn in F Percussions players (Snare

Részletesebben

72. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. május 31., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 506, Ft. Oldal

72. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. május 31., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 506, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. május 31., kedd 72. szám Ára: 506, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2005: XXXVII. tv. Má jus 9-e Eu ró pa Nap já vá nyil vá ní tá sá ról... 3520 2005: XXXVIII. tv.

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS!

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! LVII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 1-120. OLDAL 2007. január 9. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1113 FT FELHÍVÁS! Fel hív juk tisz telt Ol va só ink fi gyel mét a köz löny utol só ol da lán köz zé

Részletesebben

ÁBTL- 4.2. -50-100/3/1966 /1

ÁBTL- 4.2. -50-100/3/1966 /1 ÁBTL- 4.2. -50-100/3/1966 /1 BM. O R S Z Á G O S R E N D Ő R F Ő K A P IT Á N Y S Á G. Szám : 50-100/ 3-1966. P M. V Á M - É S P É N Z Ü G Y Ő R S É G O R S Z Á G O S P A R A N C S N O K S Á G. S o rszá

Részletesebben

A KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSÁNAK HIVATALOS LAPJA

A KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSÁNAK HIVATALOS LAPJA A KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSÁNAK HIVATALOS LAPJA http://www.kozbeszerzes.hu Éves elõfizetési díj 94 700 Ft Ára: 1630 Ft Az árak az áfát tartalmazzák. X. ÉVFOLYAM 135. SZÁM 2004. NOVEMBER 24. TARTALOM HIRDETMÉNYEK

Részletesebben

1. A TERMÉK ÉS A VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA

1. A TERMÉK ÉS A VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA Kibocsátás dátuma 22-febr.-2010 1. A TERMÉK ÉS A VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA Felülvizsgálási szám 1 Termékazonosító Termék neve Cat No. 357400000; 357400010; 357400050; 357400250 Szinonimák Silicon dioxide

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Bu da pest, 2006. feb ru ár 14. Ára: 1518 Ft 3. szám. 2005. évi CLXIII. tv.

TARTALOMJEGYZÉK. Bu da pest, 2006. feb ru ár 14. Ára: 1518 Ft 3. szám. 2005. évi CLXIII. tv. Bu da pest, 2006. feb ru ár 14. Ára: 1518 Ft 3. szám 2002. december TARTALOMJEGYZÉK TÖRVÉNYEK 2005. évi CLXIII. tv. 2005. évi CLXXIV. tv. Az adózás rendjérõl szóló törvény egyes rendelkezéseinek alkalmazásáról

Részletesebben

ENROLLMENT FORM / BEIRATKOZÁSI ADATLAP

ENROLLMENT FORM / BEIRATKOZÁSI ADATLAP ENROLLMENT FORM / BEIRATKOZÁSI ADATLAP CHILD S DATA / GYERMEK ADATAI PLEASE FILL IN THIS INFORMATION WITH DATA BASED ON OFFICIAL DOCUMENTS / KÉRJÜK, TÖLTSE KI A HIVATALOS DOKUMENTUMOKBAN SZEREPLŐ ADATOK

Részletesebben

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ 33. szám Ára: 3887, Ft TARTALOMJEGYZÉK 62/2006. (III. 27.) Korm. r. Az egyes pénzbeli szociális ellátások elszámolásának szabályairól...

Részletesebben

FÓKUSZBAN A TERÍTÉK SZÓKIMONDÓ. 12. oldal. 10. oldal... - i i

FÓKUSZBAN A TERÍTÉK SZÓKIMONDÓ. 12. oldal. 10. oldal... - i i FÓKUSZBAN A TERÍTÉK 10. oldal.... - i i SZÓKIMONDÓ 12. oldal V á rju k lá to g a tó in k a t 2001. március 22-25. a B u da pe sti V á s á rk ö z p o n t F, F2 p a v ilo n já b a n. Jk Nyitva tartás: 10.00-18.00

Részletesebben

A BELÜGYMINISZTÉRIUM HATÁRŐRSÉG ORSZÁGOS PARANCSNOKÁNAK PARANCSA. 1. számú. BELÜGYMINISZTÉRIUM Határőrség Országos Parancsnokság Budapest

A BELÜGYMINISZTÉRIUM HATÁRŐRSÉG ORSZÁGOS PARANCSNOKÁNAK PARANCSA. 1. számú. BELÜGYMINISZTÉRIUM Határőrség Országos Parancsnokság Budapest BELÜGYMINISZTÉRIUM Határőrség Országos Parancsnokság Budapest Szolgálati használatra! 018... sz. példány A BELÜGYMINISZTÉRIUM HATÁRŐRSÉG ORSZÁGOS PARANCSNOKÁNAK 1. számú PARANCSA Budapest, 1974. évi október

Részletesebben

172. szám II. kö tet. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

172. szám II. kö tet. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. de cem ber 29., csütörtök 172. szám II. kö tet TARTALOMJEGYZÉK 125/2005. (XII. 29.) GKM r. A köz úti jár mû vek mû sza ki meg vizs gá lá sá ról szóló

Részletesebben

Ł ť ŕ í í ü ö ő ű ő ő ő ú í ä Í ř ö ő í í ę ö ő í Ú í ń đ ń É É ő Ę í í ű ü ö í ö Ĺí ö ő ü Ó ő ü ń ü ö ö ö ö ő í Ü í Ü ö í ő í ś ű Í Ł Á Á ő í ö Ú í ű í í ô ő í ő ö ö ő ú ő ä ő í ű ő ü ő ő í ő í í Í í

Részletesebben

Hatályonkívülhelyezve:08/1970

Hatályonkívülhelyezve:08/1970 M ó d o s í t v a BELÜGYMINISZTÉRIUM 10- : 0 1 6 / 6 6. m i n h. u t. SZ IG O R Ú A N TITKOS! 2 4 /2 3 /1 9 6 5. Hatályonkívülhelyezve:08/1970 A M A G Y A R N ÉP K Ö Z T Á R S A S Á G BELÜGYMINISZTERHELYETTESÉNEK

Részletesebben

40. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 7., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 207, Ft. Oldal

40. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 7., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 207, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 7., péntek 40. szám Ára: 207, Ft TARTALOMJEGYZÉK 83/2006. (IV. 7.) Korm. r. A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és

Részletesebben

B E L Ü G Y M IN IS Z T É R IU M. 14. szá m ú UTASÍTÁSA. Budapest, 1969. évi december hó 17-én.

B E L Ü G Y M IN IS Z T É R IU M. 14. szá m ú UTASÍTÁSA. Budapest, 1969. évi december hó 17-én. B E L ÜGY M INISZ T É R IU M SZOLGÁLATI HASZNÁLATRA! 1 0 2 6 /1 4 /1 9 6 9. 3 4 B E L Ü G Y M IN IS Z T É R IU M 1. F Ő C S O P O R T F Ő N Ö K É N E K 14. szá m ú UTASÍTÁSA Budapest, 1969. évi december

Részletesebben

KLINIKAI ÉS EGÉSZSÉG- GAZDASÁGTANI EVIDENCIÁK A VASTAGBÉLSZŰRÉSBEN

KLINIKAI ÉS EGÉSZSÉG- GAZDASÁGTANI EVIDENCIÁK A VASTAGBÉLSZŰRÉSBEN Vastagbélszűrési disszeminációs workshop Szeged, 2015. május 12. KLINIKAI ÉS EGÉSZSÉG- GAZDASÁGTANI EVIDENCIÁK A VASTAGBÉLSZŰRÉSBEN Prof. Dr. Boncz Imre PTE ETK Egészségbiztosítási Intézet AZ ELŐADÁS TÉMÁJA

Részletesebben

Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kar Üzleti Információgazdálkodási és Módszertani Intézet. Hypothesis Testing. Petra Petrovics.

Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kar Üzleti Információgazdálkodási és Módszertani Intézet. Hypothesis Testing. Petra Petrovics. Hypothesis Testing Petra Petrovics PhD Student Inference from the Sample to the Population Estimation Hypothesis Testing Estimation: how can we determine the value of an unknown parameter of a population

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú li us 11., szerda 93. szám Ára: 588, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: CIII. tv. A pénz mo sás meg elõ zé sé rõl és meg aka dá lyo zá sá ról szó ló 2003.

Részletesebben

Szent István Egyetem Állatorvos-tudományi Doktori Iskola

Szent István Egyetem Állatorvos-tudományi Doktori Iskola Szent István Egyetem Állatorvos-tudományi Doktori Iskola Kutyák cerebrospinalis folyadéktereinek anatómiai viszonyai, térbeli modellezése és térfogatmérése PhD értekezés tézisei Dr. Reinitz László Zoltán

Részletesebben

KELER KSZF Zrt. bankgarancia-befogadási kondíciói. Hatályos: 2014. július 8.

KELER KSZF Zrt. bankgarancia-befogadási kondíciói. Hatályos: 2014. július 8. KELER KSZF Zrt. bankgarancia-befogadási kondíciói Hatályos: 2014. július 8. A KELER KSZF a nem-pénzügyi klíringtagjaitól, és az energiapiaci alklíringtagjaitól a KELER KSZF Általános Üzletszabályzata szerinti

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. március 8. Meg je le nik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/10. szám Ára: 345 Ft T A R T A L O M I. FÕRÉSZ: Személyi és szer ve ze ti hírek Sze mély ügyi hírek...

Részletesebben

Dr. Sasvári Péter Egyetemi docens

Dr. Sasvári Péter Egyetemi docens A KKV-k Informatikai Infrastruktúrájának vizsgálata a Visegrádi országokban The Analysis Of The IT Infrastructure Among SMEs In The Visegrád Group Of Countries Dr. Sasvári Péter Egyetemi docens MultiScience

Részletesebben