Erzsébethelyi Általános Iskola Békéscsaba, Madách u. 2 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Erzsébethelyi Általános Iskola Békéscsaba, Madách u. 2 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014."

Átírás

1 Erzsébethelyi Általános Iskola Békéscsaba, Madách u. 2 PEDAGÓGIAI PROGRAM

2 TARTALOM ISKOLÁNKRÓL NEVELÉSI PROGRAM ISKOLÁNKBAN FOLYÓ NEVELŐ ÉS OKTATÓ MUNKA CÉLJAI, FELADATAI, ESZKÖZEI, EJÁRÁSAI A SZEMÉLYISÉGFEJLESSEL KAPCSOLATOS PEDAGÓGAIAI FELADATOK, ESZKÖZÖK, TEVÉKENYSÉGEK EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM ELSŐSEGÉLY-NYÚJTÁSI ALAPISMERETEK ELSAJÁTÍTÉSÁVAL KAPCSOLATOS ISKOLAI TERV ISKOLAI KÖRNYEZETI NEVELÉSI PROGRAM A KÖZÖSSÉGFEJLESZTÉSSEL KAPCSOLATOS FELADATOK A PEDAGÓGUSOK HELYI INTÉZMÉNYI FELADATAI AZ OSZTÁLYFŐNÖKI MUNKA TARTALMA, AZ OSZTÁLYFŐNÖKÖK FELADATAI A KIEMELT FIGYELMET IGÉNYLŐ TANULÓKKAL KAPCSOLATOS PEDAGÓGIAI TEVÉKENYSÉG HELYI RENDJE A TANULÓK RÉSZVÉTELI JOGÁNAK GYAKORLÁSA AZ INTÉZMÉNYI DÖNTÉSI FOLYAMATBAN A SZÜLŐ, A TANULÓ, A PEDAGÓGUS ÉS AZ INTÉZMÉNY PARTNEREI KAPCSOLATTARTÁSÁNAK FORMÁI A TANULMÁNYOK ALATTI VIZSGÁK SZABÁLYAI AZ ISKOLÁBA JELENTKEZŐ TANULÓK FELVÉTELÉNEK ÉS ÁTVÉTELÉNEK ELVEI

3 2. HELYI TANTERV 2.1.A VÁLASZTOTT KERETTANTERV A VÁLASZTOTT KERETTANTERV FELETTI ÓRASZÁMOK A TANKÖNYVEK ÉS MÁS TANESZKÖZÖK KIVÁLASZTÁSÁNAK ELVEI A NATBAN MEGHATÁROZOTT PEDAGÓGIAI FELADATOK MEGVALÓSÍTÁSA A MINDENNAPOS TESTNEVELÉS, TESTMOZGÁS MEGVALÓSÍTÁSÁNAK MÓDJA A VÁLASZTHATÓ TANTÁRGYAK FOGLALKOZÁSOK ÉS A PEDAGÓGUS VÁLASZTÁS SZABÁLYAI A TANULÓK ESÉLYEGYENLŐSÉGÉT SZOLGÁLÓ INTÉZKEDÉSEK A TANULÓK TANULMÁNYI MUNKÁJÁNAK, MAGATARTÁSÁNAK ÉS SZORGALMÁNAK ELLENŐRZÉSE ÉS ÉRTÉKELÉSE CSOPORTBONTÁSOK ÉS AZ EGYÉB FOGLALKOZÁSOK SZERVEZÉSI ELVEI A TANULÓK FIZIKAI ÁLLAPOTÁNAK MÉRÉSE NEMZETISÉGI, KISEBBSÉGI SZLOVÁK NYELV OKTATÁSÁNAK ALAPELVEI A PEDAGÓGIAI PROGRAM ÉRVÉNYESSÉGÉVEL, MÓDOSÍTÁSÁVAL, NYILVÁNOSSÁGÁVAL KAPCSOLATOS EGYÉB INTÉZKEDÉSEK A PEDAGÓGIAI PROGRAM ELFOGADÁSÁRA ÉS JÓVÁHAGYÁSÁRA VONATKOZÓ ZÁRADÉKOK... 3

4 Én azt hiszem, annál nincs nagyobb öröm, mint valakit megtanítani valamire, amit nem tud, és nagyobb jótétemény sem. Móricz Zsigmond ISKOLÁNKRÓL Az Erzsébethelyi Általános Iskola 2004-ben jött létre a volt Madách Utcai Általános Iskola és a volt 11. sz. Általános Iskola integrációjával. Erzsébethelyen 1852-ben épült az első iskola, ami azt jelenti, hogy intézményünk több mint 160 éves múltra tekint vissza. Nevelő-oktató munkánkban kiemelt szerepet kap a tanulók személyiségének fejlesztése, értelmi, érzelmi, erkölcsi nevelése, a tanuláshoz és a munkához szükséges képességek, készségek, ismeretek, attitűdök fejlesztése, az egyéni és csoportos teljesítmény ösztönzése. Fontosnak tartjuk a nemzeti közösségi összetartozás és a hazafiság megerősítését. Iskolánk fenntartója a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ. A fenntartó által kiadott alapító okirat szerint alapfeladatunk a beiskolázási körzetünkbe tartozó tanköteles korú gyermekek általános műveltségének megalapozása nyolc évfolyamos képzés keretében. A beiskolázási körzetünkben élő családok szociális, anyagi és kulturális helyzete egymástól nagymértékben eltér, ezért nevelő - oktató munkánk ehhez a helyzethez igazodik. Tanórán és tanórán kívül megpróbáljuk segíteni a nehéz körülmények között élő, hátrányokkal induló tanulók felzárkóztatását, ugyanakkor kiemelt fontosságú feladatnak tekintjük a tehetséges, jó képességű gyermekek fejlesztését is. A sikeres munka érdekében elengedhetetlen, hogy kitűzött céljaink találkozzanak a tanulók, szülők igényeivel és közös munkánk alapja az együttműködés legyen. 4

5 1. NEVELÉSI PROGRAM A NEVELŐ OKTATÓ MUNKA PEDAGÓGIAI ALAPELVEI - iskolánk nevelőtestületének pedagógiai hitvallása - Az Erzsébethelyi Általános Iskolában tanító pedagógusok mindennapi nevelő és oktató munkájukban az alább felsorolt pedagógiai alapelveket szeretnék érvényre juttatni: Iskolánkban a tanulók teljes személyiségének fejlesztése, valamint a tanulók korszerű ismereteinek, képességeinek, készségeinek kialakítása és bővítése a legfontosabb pedagógiai feladat. Nevelőink szellemileg, erkölcsileg és testileg egészséges nemzedéket kívánnak nevelni a ránk bízott gyermekekből. Ennek érdekében: - a tervszerű nevelő és oktató munka a tanulók alapkészségeit fejleszti, és számukra korszerű, a mindennapi életben hasznosítható, továbbépíthető alapműveltséget nyújt - iskolánk olyan az emberre, a társadalomra, a művészetekre, a természetre, a tudományokra, a technikára vonatkozó ismereteket közöl, melyek megalapozzák a tanulók műveltségét, világszemléletét, világképük formálódását és eligazodásukat szűkebb és tágabb környezetükben - az iskola oktató tevékenységének feladata a gyermeki személyiség széleskörű fejlesztése - fontosnak tartjuk, hogy diákjaink elsajátítsák az egyéni tanulás módszereit - szeretnénk elérni, hogy tanulóink körében a szorgalomnak, a tudásnak és a munkának becsülete legyen - törekszünk a humánumra, az egyén és a közösségek iránti tiszteletre - segítünk diákjainknak észrevenni és értékelni a jót - megelőzni, felismerni, elutasítani a rosszat 5

6 - törekszünk az emberek közötti érintkezés, a kommunikáció elfogadott normáinak és helyes formáinak kialakítására - szeretnénk tanulóinkat megismertetni nemzeti kultúránk és történelmünk eseményeivel, kiemelkedő személyiségeivel és hagyományaival, hogy mindezek megbecsülése révén tápláljuk a gyermekekben a haza, a szülőföld iránti szeretetet - kiemelten fontosnak tartjuk a testi és lelki egészség megőrzését és fejlesztését; nagy hangsúlyt fektetünk a prevencióra, a családdal együttműködve kialakítjuk tanulóinkban a legfontosabb egészségmegőrző és betegség-megelőző szokásokat, felkészítjük őket az egészséget károsító dohányzás, alkohol- és kábítószerfogyasztás veszélyeinek felismerésére; az életkori sajátosságoknak megfelelően erősítjük bennük a rendszeres mozgás iránti igényt, a természet szeretetét, az ökológiai szempontok előtérbe helyezését. Iskolánkban olyan légkört kívánunk kialakítani, melyben szívesen töltik idejüket tanulóink. Ennek keretében: - a tanuló személyiségét tiszteletben tartjuk - a gyerekeket bevonjuk saját iskolai életük megszervezésébe - a tanulók egyéni képességeit az oktatás során figyelembe vesszük - diákjaink előre megismerhetik a velük szemben támasztott követelményeket, így tudhatják, mit várunk el tőlük - minden gyermek számíthat a pedagógusok jóindulatú segítségére tanulmányi munkájában és életének egyéb problémáiban - az iskola életében szeretetteljes emberi kapcsolatok kialakítására törekszünk: o tanuló és tanuló o tanuló és nevelő o szülő és nevelő o nevelő és nevelő között. 6

7 Iskolánk elsősorban a szülőkkel ápolt kapcsolatok révén folyamatosan részt kíván venni lakóhelyünk életében. Ennek érdekében: - rendszeres kapcsolatot tartunk a tanulók szüleivel, a családokkal - igyekszünk lehetőséget teremteni arra, hogy iskolánk életéről, tevékenységéről, eredményeiről minél többet megismerhessenek a szülők, valamint városunk érdeklődő polgárai - ápoljuk és bővítjük eddigi kapcsolatainkat a városunkban található iskolákkal és közművelődési intézményekkel, civil szervezetekkel, egyházakkal - iskolánk képviselteti magát a különféle városi rendezvényeken, illetve a tanulók számára szervezett városi szintű megmozdulások szervezésében és lebonyolításában maga is részt vesz. Iskolánk minden tanuló számára biztosítani kívánja az esélyegyenlőséget. Ennek érdekében: - biztosítjuk a hátrányos helyzetű és a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók számára a képesség-kibontakoztató foglalkozásokat, melyek lehetővé teszik számukra a sikeres integrációt, illetve azt, hogy képesek legyenek megfelelni a sikeres társadalmi beilleszkedés követelményeinek. Nevelőink mindennapi nevelő és oktató munkája arra irányul, hogy a lehető legtöbb diákunk rendelkezzen végzős korára minél több itt felsorolt személyiségjeggyel. - humánus - erkölcsös - fegyelmezett - művelt - kötelességtudó - érdeklődő, nyitott - alkotó - becsüli a szorgalmas tanulást, a munkát - képes a problémák érzékelésére és megoldására - képes eligazodni szűkebb és tágabb környezetében - jó eredmények elérésére törekszik (játékban, munkában, tanulásban) - van elképzelése a jövőjét illetően 7

8 - becsüli a tudást - öntevékenyen, aktívan vesz részt a tanulásban - ismeri a tanulás helyes és hatékony módszereit - képes tudását tovább fejleszteni és önállóan ismereteket szerezni - tudását folyamatosan gyarapítja, bővíti és ezeket képes alkalmazni - képes az értő olvasásra, gondolatait helyesen és szabatosan tudja megfogalmazni szóban és írásban - a mindennapi életben felhasználható képességekkel rendelkezik - ismeri, tiszteli, óvja, ápolja: o nemzeti kultúránkat, történelmünket, anyanyelvünket o a természet, a környezet értékeit o más népek értékeit, hagyományait o az egyetemes kultúra legnagyobb eredményeit - a társadalmilag elfogadott normák szerint viselkedik az emberi és a természeti környezetben - ismeri és alkalmazza a közösségben éléshez szükséges magatartásformákat - ismeri és betartja a különféle közösségek (család, iskola, társadalom) együttélését biztosító szabályokat - ismeri és alkalmazza az emberek közötti érintkezés, a kommunikáció elfogadott formáit és módszereit - viselkedése udvarias - beszéde kulturált - társaival együttműködik - szüleit, nevelőit, társait szereti és tiszteli - képes szeretetet adni és kapni - szereti hazáját - megérti, tiszteletben tartja a sajátjától eltérő nézeteket - szellemileg és testileg egészséges, edzett - egészségesen él - szeret mozogni - megjelenése és személyes környezete tiszta, ápolt, gondozott. 8

9 1.1.Az iskolában folyó nevelő és oktató munka céljai, feladatai, eszközei, eljárásai Az iskolánkban folyó nevelő-oktató munka céljait az általános emberi és a nemzeti értékek tanulókkal történő megismertetése, elfogadtatása és átadása határozza meg. Iskolánk nevelő-oktató munkájának célja, hogy segítse diákjait életkori sajátosságainak megfelelően abban a folyamatban, amelyben: - szabad - egészséges és gazdag személyiséggé - hazájukat, kultúrájukat szerető - környezetükkel harmonikus együttélésre képes, beilleszkedni tudó - a változó világ kihívásaihoz alkalmazkodó, az esetleges szociális hátrányokat kompenzálni tudó emberekké váljanak. A célok elérésének ellenőrzése, mérése, a sikeresség kritériumai: CÉLOK, FELADATOK Az élet védelme. A természeti környezet megóvása. Az állatok és növények védelme, szeretete. Fogékonyság kialakítása az élő és az élettelen természet szépsége iránt. Az ember testi-lelki egészsége. A testmozgás iránti igény kialakítása. A testi-és lelki egészség megőrzésének fontossága. Egészségvédelem. Az önismeret fejlesztése, a saját személyiség kibontakoztatásának igénye és képessége, reális önismeret (önbecsülés, önbizalom). Felelősségvállalásra ösztönzés saját sorsának alakításában. Nyitottság az élményekre, a tevékenységekre, az esztétikum befogadására és létrehozására. Önellátásra való képesség. Fogékonyság az emberi kapcsolatokra, a barátságra. Kiemelt feladat a partnerkapcsolatok folyamatos ápolása. Szociális és állampolgári kompetencia kialakítása. SIKER, EREDMÉNYESSÉG Ha tanulóink rendszeresen, aktívan vesznek részt környezetvédelmi tevékenységekben. Magatartásukban tükröződik pozitív beállítódásuk. Tanulóink többségének belső szükségletévé válik a rendszeres tisztálkodás, az egészséges étkezés, a mozgás. A pszichés problémával küzdő gyermekek bekerülnek a segítő, szakértői rendszerbe. (Csökken az ellátatlan tanulók száma.)tanulóink ismerik az egészséget károsító szokásokat, és elutasítják azokat. Ha tanulóinknál pozitív önértékelés, önbizalom mutatható ki. Ha tanulóink tesznek azért, hogy megismerjék önmagukat. Ha rendelkeznek rövid és hosszú távú célokkal. Ha vállalják tetteikért a felelősséget. Ha képesek problémáikat megoldani. A tudásuknak megfelelő tevékenységekben önállóak. Ha a tanuló elfogadja a közösségi élet szabályait és betartja azokat. A közösség is elfogadja az egyént. Ha tanulóinknak van kialakult kapcsolata. Talál olyan közösséget, ahol jól érzi magát. 9

10 CÉLOK, FELADATOK A család tisztelete, a szülő, a testvérek, a nagyszülők megbecsülése, szeretete. A szülőkkel és szakszolgálati intézményekkel kialakított eredményes együttműködés fenntartása, gazdagítása. Kulturált magatartás és kommunikáció a közösségben. Törekvés az előítéletmentességre, a konfliktusok megfelelő kezelésére, készség a megegyezésre, tolerancia. A világ megismerésének igénye. Igény a folyamatos önművelésre, az értékelés és önértékelés, valamint az önálló tanulás képességeinek kialakítására. Kezdeményező képesség és vállalkozói kompetencia, esztétikai, művészeti tudatosság és kifejezőképesség kialakítása és fejlesztése. A szülőföld, Magyarország megismerése, a hazaszeretet érzésének megalapozása. A nemzeti kultúra ápolása: hagyományaink, jelképeink tisztelete, ápolása, megbecsülése. A kisebbségben élő magyarságért érzett felelősség és közösségvállalás. A hazánkban élő kisebbségek és más népek, nemzetek jogainak tisztelete, kultúrájuk, hagyományaik megismerése, tiszteletben tartása. Az alkotmányosság, a törvényesség, az állampolgári jogok tisztelete. Érdeklődés a társadalmi jelenségek és problémák iránt. Igény a közéletiségre, a közösségi tevékenységekre. Törekvés a demokrácia érvényesítésére. SIKER, EREDMÉNYESSÉG Ha tanulóink tisztelettel, megbecsüléssel beszélnek családjukról, és ennek megfelelően viselkednek. Javul a tanulók egymáshoz, felnőttekhez való viszonya. Kevesebb fegyelmi probléma merül fel az iskolában. Megfelelnek a velük szemben támasztott elvárásoknak (házirend). Ha képesek közös cél érdekében különböző feladatokat munkamegosztással, együttes erőfeszítéssel megoldani. Kulturált a tanulók magatartása iskolán kívül is. Ha tanulóinknál kialakul a pozitív attitűd a tanulás, az iskola iránt. Ha tanulóink az iskolában tanultakat alkalmazni tudják. Ha képességeiknek megfelelő iskolatípusban tanulnak tovább és helytállnak. A mérések, megfigyelések igazolják a képességek fejlődését, a képességeknek megfelelő tanulási teljesítményt. Megnyilvánulásaik, cselekedeteik hazájuk és anyanyelvük megbecsüléséről tanúskodik. Megnyilvánulásaik, cselekedeteik a kisebbségek és más nemzetek megbecsüléséről tanúskodik. Tevékenyen részt vesznek a közösség életében. Ötleteikkel, alkotó cselekedeteikkel segítik közösségük életét. Kötelességüket teljesítik, jogaikkal élni tudnak. A diákönkormányzat betölti feladatát. Nevelési céljaink megvalósítását segítik az iskola pedagógusai által alkalmazott személyiségfejlesztésre irányuló nevelési módszerek, eszközök. 10

11 Nevelési módszereink két nagy csoportra oszthatók: 1. Közvetlen (direkt) módszerek azok, amelyeknek alkalmazása során a nevelő közvetlenül, személyes kapcsolat révén hat a tanulókra. 2. Közvetett (indirekt) módszerek azok, amelyekben a nevelőhatás áttételesen, a tanulói és nevelői közösségen keresztül érvényesül. Iskolánk pedagógusai által alkalmazott közvetlen és közvetett nevelési eljárások 1. Szokások kialakítását célzó, beidegző módszerek 2. Magatartási modellek bemutatása, közvetítése 3. Tudatosítás (meggyőződés kialakítása) KÖZVETLEN MÓDSZEREK - tudatosítás - követelés - gyakoroltatás - segítségadás - ellenőrzés - ösztönzés - elismerés, dicséret - büntetés - drámajáték, szerepjáték - elbeszélés - tények, jelenségek bemutatása - műalkotások bemutatása - a nevelő személyes példamutatása - magyarázat, beszélgetés - a tanulók önálló elemző munkája KÖZVETETT MÓDSZEREK - a tanulói közösség tevékenységének megszervezése - közös célok kitűzése, elfogadtatása - indirekt nevelői ráhatás - hagyományok kialakítása - követelés - ellenőrzés - ösztönzés - a nevelő részvétele a tanulói közösség tevékenységében - a követendő egyéni és csoportos minták kiemelése a közösségi életből - felvilágosítás a betartandó magatartási normákról - vita Nevelési céljaink megvalósulását illetően akkor tekintjük nevelő és oktató munkánkat sikeresnek, ha iskolánk végzős diákjainak legalább a kilencven százaléka a nyolcadik évfolyam végén: - minden tantárgyból megfelel az alapfokú nevelés-oktatás kerettanterveiben meghatározott továbbhaladás feltételeinek. (Természetesen elsődleges célunk az, hogy tanulóink többsége a minimális követelmények teljesítésén túl az egyéni képességei alapján elvárható legjobb szinten feleljen meg az iskolánk helyi tantervében megfogalmazott követelményeknek.) - rendelkezik olyan bővíthető biztos ismeretekkel, készségekkel, képességekkel és jártasságokkal, amelyek képessé teszik őt arra, hogy a középiskolás követelményeknek a későbbiekben megfeleljen 11

12 - ismeri a kulturált viselkedéshez, az emberek közötti kapcsolatokhoz, valamint a közösségben éléshez szükséges viselkedés- és magatartásformákat A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok. eszközök, tevékenységek Iskolánk nevelő és oktató munkájának alapvető feladata, hogy a tanulók személyiségét a különféle iskolai tevékenységek megszervezésével széleskörűen fejlessze. Tanulóink személyiségfejlesztésével kapcsolatos feladataink: A tanulók erkölcsi nevelése Feladata: Az alapvető erkölcsi értékek megismertetése, tudatosítása és meggyőződéssé alakítása. Életszerűen készítsen fel az elkerülhetetlen értékkonfliktusokra, segítsen választ találni a tanulók erkölcsi és életvezetési problémáira. A tanulók értelmi nevelése Feladata: Az értelmi képességek, illetve az önálló ismeretszerzéshez szükséges képességek kialakítása, fejlesztése. A tanulók anyanyelvi, idegen nyelvi és irodalmi kultúrájának fejlesztése. A világ megismerésére való törekvés igényének kialakítása. Az élethosszig tartó tanulás lehetőségének megalapozása. A tanulók közösségi (társas kapcsolatokra felkészítő) nevelése Feladata: Az emberi együttélés szabályainak, a demokrácia elveinek megismertetése. A társas kapcsolatok fontosságának tudatosítása, az együttműködési készség kialakítása. A kulturált magatartás és kommunikáció elsajátítása, valamint az agressziómentes konfliktuskezelés elsajátítása. A tanulók érzelmi (emocionális) nevelése Feladata: Az élő és élettelen környezet jelenségeire, a tanulók közösségeire és önmagukra irányuló helyes, cselekvésre és aktivitásra késztető érzelmek kialakítása. 12

13 A tanulók akarati nevelése Feladata: Az önismeret, önfegyelem a tanulók saját személyiségének kibontakoztatására vonatkozó igény felébresztése. A kitartás, a szorgalom, a céltudatosság, az elkötelezettség kialakítása. A tanulók nemzeti nevelése Feladata: A szülőhely és a haza múltjának és jelenének megismertetése. A nemzeti hagyományok, a nemzeti kultúra megismertetése, emlékeinek tisztelete, ápolása, megbecsülése. A magyarságtudat, a hazaszeretet érzésének felébresztése, kifejlesztése. A tanulók állampolgári nevelése Feladata: Az alapvető állampolgári jogok és kötelességek megismertetése. Az érdeklődés felkeltése a társadalmi jelenségek és problémák iránt. Igény kialakítása a közösségi tevékenységekre, az iskolai és a helyi közéletben való részvételre. Segítse elő a törvénytiszteletet, az együttélés szabályainak betartását, az emberi jogok és az emberi méltóság tiszteletét. A tanulók munkára nevelése Feladata: Az emberek által végzett munka fontosságának tudatosítása. A tanulók önellátására és környezetük rendben tartására irányuló tevékenységek gyakoroltatása. A tanulók egészséges életmódra történő nevelése Feladata: A tanulók testi képességeinek fejlesztése, a testmozgás iránti igény felkeltése. Egészséges, edzett személyiség kialakítása. Az egészséges életmód és az egészségvédelem fontosságának tudatosítása, az egészséges életmód iránti igény kialakítása.stresszkezelés módszereinek elsajátíttatása. Káros függőséghez vezető szokások kialakulásának veszélyeivel való megismertetés. Családi életre nevelés Feladata: Harmonikus családi minták közvetítése, a családi közösségek megbecsülése. Ismeretek közvetítése a családi életben felmerülő konfliktusok kezeléséről, a szexuális kultúráról. 13

14 Fenntarthatóság, környezettudatosság Feladata: a tanulókban kialakítani a természet és a környezet szeretetén és ismeretén alapuló környezetkímélő, értékvédő, a fenntarthatóság melletti elkötelezettségen alapuló magatartást. Kapcsolódjanak be a közvetlen és tágabb környezetünk értékeinek megóvásába. Pályaorientáció Feladata: Életkorhoz igazodó átfogó kép kialakítása a munka világáról. Segíteni kell a tanulókat a képességeik kipróbálásában. Médiatudatosságra nevelés Feladata: Segítségadás az új és a hagyományos médiumok megértésében. A tanulók értelmező, kritikai beállítódásának kifejlesztése, a média hatásmechanizmusának megismertetése. Az átlagos fejlődésmenettől eltérő tanulókkal való foglalkozás Az átlagos fejlődésmenettől eltérő tanulókkal való foglalkozás kiemelt feladatunk. Az iskolánkba indulási hátrányokkal bekerülő tanítványaink érdekében szükséges a sikeres tanulást akadályozó problémák mielőbbi felismerése, kezelése megfelelő pedagógiai eljárásokkal, fejlesztő pedagógusaink és a szakszolgálatok igénybevételével. Az indulási hátrányok csökkentése érdekében a szülők igényei, a közvetlen társadalmi környezet elvárásai és lehetőségeink alapján kell kialakítani a szociális ellátás rendszerét. A szülők elfoglaltságának megfelelően és jogszabályi előírások alapján biztosítjuk a tanulók felügyeletét a tanítási órák előtt, órák között és a napközi, tanulószoba idején. A törvény által biztosított szolgáltatás a napközi és a tanulószoba hatékonyságának növelése, eredményességének javítása a fenntartó szerint is fontos feladat. Kiemelten kell kezelni a hátrányos helyzetű tanulók képességeinek, tanulási szokásainak fejlesztését, a szabadidő hasznos eltöltését. Gyermek- és ifjúságvédelmi munkánk végzésekor együttműködve az osztályfőnökkel és a terület felelősével hatályos jogszabályok szerint járunk el. A tehetséges tanulók kiválasztását és fejlesztését már az alapfokú nevelés-oktatás első szakaszában elkezdjük. Hatékony oktatásszervezési és módszertani eljárásokat, eszközöket, differenciált tanulásszervezést, kooperatív tanulási technikákat alkalmazunk. 14

15 A tehetséggondozás színterei a kötelező tanítási órákon kívül a választható tanórai és a tanórán kívüli foglalkozások. Továbbra is részt veszünk városi, megyei, országos tanulmányi, közművelődési és sportversenyeken, ezzel is növeljük iskolánk hírnevét. Eszközök, eljárások A nevelő oktató munka ismeret- és értékátadó, kompetenciafejlesztő tevékenység, amely csak akkor lehet eredményes, ha módszereivel, eszközeivel, eljárásai során tekintettel van a tanulócsoportok heterogén összetételére, a tanulók életkori sajátosságaira, és kellő teret biztosít a tanulói aktivitásnak az ismeretszerzés folyamatában: - Az oktatás fontos eszköze a tanmenet, mely mindig az aktuális tanévre készül - Az eljárásoknak, eszközöknek igazodniuk kell a tanulók életkori sajátosságaihoz, értelmi fejlettségéhez, képességeihez - Szorgalmazni kell a tanulói aktivitást, teret kell adni az egyéni munkamódszereknek, a kooperatív technikáknak, csoportmunkának, és ezzel hozzá kell segíteni a tanulókat az egyéni tanulási stratégia kialakításához - Törekedni kell a rendelkezésünkre álló interaktív táblák, informatikai eszközök, digitális tananyagok minél szélesebb körű felhasználására - A komplex személyiségfejlesztésben fontos szerepet kell kapnia az önismeretnek, az erős és gyenge pontok felismerésének, a reális önértékelésnek, az önbizalom erősítésének, a kezdeményező és vállalkozó készségeknek, az ítélőképességnek, az esztétikai és erkölcsi érzékenységnek, az érzelmi intelligencia fejlesztésének. Fontos a tanulási technikák, módszerek tanítása, az elektronikus média alkalmazása (digitális tananyagok, interaktív táblák) az oktató nevelő folyamatban. Mindenekelőtt a pedagógus személyes példamutatása a legfontosabb. Az oktatás irányító, segítő, támogató, innovatív, empatikus pedagógus személyiséget kíván, aki módszertanilag is képzi saját magát, aki képes az állandó megújulásra. Ezek megvalósítására minden kolléga törekszik. 15

16 A tanulás- tanítás folyamatának (didaktikai) módszerei A cselekvéssel kapcsolatos módszerek: - kísérletezés - gyakorlati munkák végzése - gyűjtés Az észleléssel kapcsolatos módszerek: - bemutatás szemléltetés - megfigyelés A szóbeli megfigyeléssel kapcsolatos módszerek: - elbeszélés - előadás - magyarázat - szerepjáték - megbeszélés beszélgetés vita - szövegek tanulmányozása írásbeli feladatmegoldások A módszereket mindenkor az adott célnak megfelelően kell megválasztani, élve a kombinálás lehetőségével. Figyelemmel a tanulók különböző tanulmányi felkészültségére és neveltségére a differenciált (egyéni) fejlesztésnek megfelelő eljárásokat szükséges előtérbe helyezni. Ugyanezen elvnek megfelelően kell megválasztani az egyes tanulásszervezési (egyéni, csoport és frontális munka) eljárásokat. A kompetencia alapú oktatás elvei alapján egyre többször alkalmazzuk a kooperatív munkaformát. Pedagógiai programunk alapja egy olyan közös gondolkodást kíván az iskolafenntartó és iskolahasználó részéről, amelyben: a tanulók képességeinek tudásának egész személyiségének fejlődése, fejlesztése áll a középpontban figyelembe véve, hogy az oktatás-nevelés színtere: o nemcsak az iskola, hanem o a társadalmi élet és tevékenység számos egyéb fóruma is. 16

17 A személyiség fejlődését segítő tanórán kívüli tevékenységek Iskolánk hagyományainak ápolása, továbbfejlesztése, valamint intézményünk jó hírnevének megőrzése, az alkalmazotti és gyermekközösség minden tagjának kötelessége. A nemzeti ünnepek és megemlékezések megtartása a tanulók nemzeti identitástudatát fejleszti, hazaszeretetüket mélyíti. Nemzeti ünnepek: - október március 15. Iskolánk hagyományos rendezvényei: - tanévnyitó és tanévzáró ünnepség - tanévindító kirándulás - megemlékezések (október 6, nemzeti összefogás napja) - Ünnepi staféta 1956 m-es váltófutás - iskolai tanulmányi-, közművelődési és sportversenyek - a néphagyományokhoz kapcsolódó ünnepek és jeles napok o az egészséges életmód hete o Jótékonysági bál, (Erzsébet bál, Rózsa bál) - Hallowee n party - szlovák nemzetiségi nap - a szeretet hete o nyugdíjas dolgozóink találkozója - karácsonyi és anyák napi műsor rendezése az osztályközösségekben o karácsonyi ünnepség, óév búcsúztató - nyílt nap az óvodásoknak - osztályprogramok - nyílt tanítási órák a szülőknek - DÖ nap - családi sportnap - labdarúgó és kézilabda tornák megrendezése (Madách Kupa, Rózsa Kupa, - LEG -ek jutalmazása 17

18 - nevelőtestületi szakmai tapasztalatcsere és kirándulás (lehetőség szerint) - a ballagó diákok búcsúztatása - kerek évfordulók alkalmával iskolai jubileumi ünnepséget rendezünk. - a Magyar nyelv napja, - a Magyar kultúra napja, - a Költészet napja - a Nemzeti összetartozás napja Hagyományos táborok, kirándulások: - balatonszárszói nyári tábor, - kirándulás Angliába (költségtérítéses) - kirándulás Vésztőmágorra (költségtérítéses) - irodalmi kirándulás Diákönkormányzat A diákönkormányzat fontos közösségfejlesztő szervezet, amely autonóm módon valósítja meg a kitűzött célokat, feladatokat. Képviseli a tanulók és tanulóközösségek érdekeit. Segíti a tanórán kívüli és szabadidős tevékenységek szervezését. Munkáját a 5-8. évfolyamokon szakterületenként választott küldöttekből álló vezetőség irányítja. Tevékenységét a tanulók által javasolt és az igazgató által megbízott nevelő segíti. Egyesület formájában működik a Madách utcán. Szervezeti felépítését és működését részletesen az SZMSZ szabályozza. A közösségfejlesztő tevékenységek maradéktalan megvalósítása a nevelő-oktató munkát segítő, független szabadidő-szervező alkalmazását igényli. Napközi otthon, tanulószoba A közoktatási törvény előírásainak megfelelően amennyiben a szülők igénylik az iskolában tanítási napokon - a délutáni időszakban az 1-4. évfolyamon napközi otthon, az 5-8. évfolyamon napközi és tanulószoba működik. A napközi otthonba felvett tanulók napi háromszori étkezésben részesülnek, de lehetőség van is csak ebéd, menza igénylésére is. Szorgalmi időben kiadott tanítási szünetekben, a munkanapokon összevont napközis csoport üzemel, ha ezt 18

19 a szülők legalább 10 gyermek számára igénylik. A napközinek segítenie kell a hátránykompenzálást és a tanulmányi felzárkóztatást. Szakkörök A szakkörök működése a tanulók egyéni képességeinek fejlesztését szolgálja. A szakkörök jellegüket tekintve lehetnek művésziek, technikaiak, szaktárgyiak, de szerveződhetnek valamilyen közös érdeklődési kör, hobbi alapján is. Iskolai sportkör A tanulók mindennapi testedzésének, mozgásigényének kielégítésére, a mozgás és a sport megszerettetésére sportköri foglalkozásokat (tömegsport) és edzéseket tartunk. Iskolánk lehetőséget nyújt a különböző sportági foglalkozásokon és versenyeken való részvételre. Könyvtár A tanulók egyéni tanulását, önképzését a tanítási napokon látogatható iskolai könyvtár segíti. Felzárkóztató foglalkozások (korrepetálások) A korrepetálások célja az alapkészségek fejlesztése és a tantervi követelményekhez való felzárkóztatás. Fejlesztő foglalkozások A különböző részképesség-hiányokkal küzdő gyerekek számára fejlesztő foglalkozásokat szervezünk az Esély Pedagógiai Központ fejlesztő pedagógusainak bevonásával. Iskolai ellátásukat megelőzi szűrésük, melyet a Szakértői és Rehabilitációs Bizottság végez. Egyéni foglalkozások A különböző részképesség zavarokkal küzdő gyerekek számára, valamint az alapkészségek fejlesztése céljából egyéni foglakozásokat szervezünk a szaktanárok bevonásával. A szaktanár és a szakszolgálatok javaslata alapján dől el, hogy kik azok, akiknek fejlődéséhez elengedhetetlenül szükséges az egyéni foglalkozás. 19

20 Tehetséggondozó foglalkozások A tehetséges tanulók kiválasztását, fejlesztését a törvényi szabályozásnak megfelelően kezeljük. A versenylehetőségek ismeretében, a tanulók vállalkozása alapján a pedagógusok tehetséggondozó foglalkozásokat szervezhetnek, melynek célja a versenyekre történő eredményes felkészítés, valamint az eredményes középiskolai felvétel előkészítése. Versenyek, vetélkedők, bemutatók A tehetséges tanulók továbbfejlesztését segítik a különféle (tanulmányi, közművelődési, sport) versenyek, vetélkedők, amelyeket rendszeresen szervezünk az éves munkatervben megjelölt időpontokban. A legtehetségesebb tanulókat iskolán kívüli városi, megyei, országos versenyekre is felkészítjük. Tanulmányi séta, kirándulás Az iskola nevelői a tantervi követelmények eredményesebb teljesülése, a nevelőmunka elősegítése céljából tanulmányi sétát, kirándulást szervezhetnek. E programokon való részvétel önkéntes, a felmerülő költségeket a szülők fedezik. Erdei iskola Élni kívánunk az erdei iskola adta nevelési lehetőséggel. A programon való részvétel nem kötelező a tanulók részére. Megragadjuk a pályázati lehetőségeket a szülői költségek csökkentése érdekében. Múzeumi, kiállítási, könyvtári és művészeti előadáshoz kapcsolódó foglalkozások Egy vagy több tantárgy témáinak feldolgozását, nevelési céljaink eredményesebb megvalósulását szolgálják a különféle közművelődési intézményekben tett csoportos látogatások. A részvétel ha az költségekkel is jár önkéntes, költségeit a szülők fedezik. Szabadidős foglalkozások A nevelőtestület a szabadidő hasznos és kulturált eltöltésére a felmerülő igényekhez és a szülők anyagi helyzetéhez igazodva különféle szabadidős programokat szervez (pl. túrák, kirándulások, táborok, színház- és mozi látogatások, klubdélutánok). A szabadidős rendezvényeken való részvétel önkéntes, a felmerülő költségeket a szülők fedezik. 20

Kölcsey Ferenc Általános Iskola

Kölcsey Ferenc Általános Iskola 2013. Készült: Mezőzombor, 2013.03.24. Készítette: a KölcseyFerenc Általános Iskola tantestülete Jóváhagyta: Kiss Péterné igazgató Pedagógiai Program 2013 oldal 1 TARTALOMJEGYZÉK Oldal Bevezető 4.oldal

Részletesebben

CSEHIMINDSZENTI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013.

CSEHIMINDSZENTI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. CSEHIMINDSZENTI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Vasvári Tankerülete Csehimindszenti Általános Iskola Intézménykód: 169002 9834 Csehimindszent, Fő u. 47.

Részletesebben

A N Y É K L Á D H Á Z I K O S S U T H L A J O S Á L T A L Á N O S I S K O L A P E D A G Ó G I A I P R O G R A M J A

A N Y É K L Á D H Á Z I K O S S U T H L A J O S Á L T A L Á N O S I S K O L A P E D A G Ó G I A I P R O G R A M J A A N Y É K L Á D H Á Z I K O S S U T H L A J O S Á L T A L Á N O S I S K O L A P E D A G Ó G I A I P R O G R A M J A N Y É K L Á D H Á Z A 2015. 03. 30. 2 TARTALOMJEGYZÉK 1. A köznevelési törvény alapján

Részletesebben

Pávai Vajna Ferenc Általános Iskola 4200 Hajdúszoboszló, Hőforrás u. 143. Tel: 52-361-436 Tel/Fax: 52-557-724. Pedagógiai Program 2013.

Pávai Vajna Ferenc Általános Iskola 4200 Hajdúszoboszló, Hőforrás u. 143. Tel: 52-361-436 Tel/Fax: 52-557-724. Pedagógiai Program 2013. Pávai Vajna Ferenc Általános Iskola 4200 Hajdúszoboszló, Hőforrás u. 143. Tel: 52-361-436 Tel/Fax: 52-557-724 Pedagógiai Program 2013. Társadalmi Megújulás Operatív Program Kompetencia alapú oktatás, egyenlő

Részletesebben

Pedagógiai program Ágasegyháza-Orgovány Általános Iskola és Alapfokú Zeneiskola 2013.

Pedagógiai program Ágasegyháza-Orgovány Általános Iskola és Alapfokú Zeneiskola 2013. Pedagógiai program Ágasegyháza-Orgovány Általános Iskola és Alapfokú Zeneiskola 2013. Tartalomjegyzék Bevezető Településeink jellemzői 5. A nevelési-oktatási intézmények pedagógiai programjára vonatkozó

Részletesebben

P E D A G Ó G I A I P R O G R A M

P E D A G Ó G I A I P R O G R A M K O S S U T H L A J O S Á L T A L Á N O S I S K O L A 2200 MONOR, KOSSUTH LAJOS ÚT 98. Tel.: 06-29-410-717; 06-29-410-862 Fax: 06-29-416-266 E-mail: kossuth@kossuth-monor.sulinet.hu www.monorkossuth.hu

Részletesebben

Tartalom BEVEZETŐ... 4

Tartalom BEVEZETŐ... 4 1 Tartalom BEVEZETŐ... 4 AZ ISKOLAI NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA JOGI ÉS TARTALMI KERETÉT MEGHATÁROZÓ DOKUMENTUMOK... 4 Iskolánkról... 4 Küldetésnyilatkozat... 5 NEVELÉSI PROGRAM... 6 PEDAGÓGIAI ALAPELVEINK...

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014 - 2 ISKOLÁNKRÓL... 3 N E V E L É S I P R O G R A M... 4 PEDAGÓGIAI ALAPELVEINK... 4 AZ ISKOLÁBAN FOLYÓ NEVELŐ ÉS OKTATÓ MUNKA CÉLJAI, FELADATAI, ESZKÖZEI, ELJÁRÁSAI.. 6 A SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉSSEL

Részletesebben

Kossuth Lajos Általános Iskola Pedagógiai Program. Magyarbánhegyes, 2013.

Kossuth Lajos Általános Iskola Pedagógiai Program. Magyarbánhegyes, 2013. Kossuth Lajos Általános Iskola Pedagógiai Program Magyarbánhegyes, 2013. 2 T A R T A L O M J E G Y Z É K TARTALOMJEGYZÉK... 2 NEVELÉSI PROGRAM... 5 PEDAGÓGIAI ALAPELVEINK... 5 AZ ISKOLÁBAN FOLYÓ NEVELŐ

Részletesebben

Móra Ferenc Általános Iskola Sülysáp. Pedagógiai Program

Móra Ferenc Általános Iskola Sülysáp. Pedagógiai Program Móra Ferenc Általános Iskola Sülysáp Pedagógiai Program 2013 2 "A siker azokhoz pártol, akik energikusak, hogy dolgozzanak érte, elég bizakodóak hogy higgyenek benne, elég türelmesek, hogy várjanak rá,

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013.

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. 2 TARTALOMJEGYZÉK I II A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁRA VONATKOZÓ JOGSZABÁLYI ELŐÍRÁSOK 7 A KÖZNEVELÉSI TÖRVÉNY ALAPJÁN ELKÉSZÍTETT ÚJ PEDAGÓGIAI PROGRAM

Részletesebben

FEKETE ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA BALATONFENYVES OM:034006

FEKETE ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA BALATONFENYVES OM:034006 FEKETE ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA BALATONFENYVES OM:034006 nevelőtestületének PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Gyermekeim, itt sok mindent megtanulhattok, de ez maga a kezdet, legyetek jók és tisztességesek a többire

Részletesebben

A Dobozi Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A Dobozi Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A Dobozi Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2014 Tartalomjegyzék Nevelési program 3 Pedagógiai alapelveink 4 Az iskolában folyó nevelő- és oktató munka céljai, feladatai, eszközei, eljárásai 8 Kulcskompetenciák

Részletesebben

Darus Utcai Általános és Magyar -Német Két Tannyelvű Iskola. Pedagógiai Program 2013.

Darus Utcai Általános és Magyar -Német Két Tannyelvű Iskola. Pedagógiai Program 2013. Darus Utcai Általános és Magyar -Német Két Tannyelvű Iskola 2013. 2 Darus Utcai Általános és Magyar -Német Két Tannyelvű Iskola P e d agógia i P ro g ra m 2013. március 3 TARTALOMJEGYZÉK AZ ISKOLA SZERVEZETI

Részletesebben

KÁLMÁN LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNYE PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

KÁLMÁN LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNYE PEDAGÓGIAI PROGRAMJA KÁLMÁN LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNYE PEDAGÓGIAI PROGRAMJA OM azonosító: 200924 Nevelőtestület elfogadta: 2013. március 28. Igazgató: Garda László KECSKEMÉT 2013 Bevezető

Részletesebben

K L E B E L S B E R G I N T É Z M É N Y F E N N T A R T Ó

K L E B E L S B E R G I N T É Z M É N Y F E N N T A R T Ó K L E B E L S B E R G I N T É Z M É N Y F E N N T A R T Ó K Ö Z P O N T Ú J S Z Á S Z I V Ö R Ö S M A R T Y M I H Á L Y Á L T A L Á N O S I S K O L A P E D A G Ó G I A I P R O G R A M J A Félig sem olyan

Részletesebben

A KLIK Miskolc Tankerület selyemréti általános és MAgyAr-ANgol két TANíTásI Nyelvű IskolA 048053 Pedagógiai Programja (Nevelési Terv)

A KLIK Miskolc Tankerület selyemréti általános és MAgyAr-ANgol két TANíTásI Nyelvű IskolA 048053 Pedagógiai Programja (Nevelési Terv) PEDAGÓGIAI PROGRAM Miskolc, 2013.március 31. 1 Tartalomjegyzék 1. Bevezetés... 3 1.1 Az iskola arculata... 5 1.2 A nevelő-oktatómunka tartalma... 8 1.3 Iskolánk küldetésnyilatkozata... 10 2. Az Iskola

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A Zalakomári Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Hatálybalépése: 2004.09.01. Módosítva: 2005.08.30. Módosítva: 2007.12.12. Módosítva: 2008.11.21. Módosítva: 2009.08.31. Készítette: A nevelőtestülettel

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM OLCSAI-KISS ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA

PEDAGÓGIAI PROGRAM OLCSAI-KISS ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA 1 PEDAGÓGIAI PROGRAM OLCSAI-KISS ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013. 2 TARTALOMJEGYZÉK PREAMBULUM...5 Nevelési Program...6 1. Pedagógiai alapelveink...7 2. Az iskolában folyó nevelő-oktató munka céljai feladatai...9

Részletesebben

OM 037007 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ PEDAGÓGIAI PROGRAM

OM 037007 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ PEDAGÓGIAI PROGRAM 1 Erkel Ferenc Ének-Zenei : 06-89/313-201 Általános Iskola és Egységes fax: 06-89/324-007 Pedagógia Szakszolgálat : erkelsuli@yahoo.com 8500 Pápa, Korona u.29. : www.erkelsuli.hu OM 037007 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

Pedagógiai program 1

Pedagógiai program 1 Pedagógiai program 1 BEVEZETÉS... 8 1 Az iskola nevelési programja... 9 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai 11 1.2 A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos

Részletesebben

HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM

HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM 2 TARTALOM BEVEZETŐ 1. Jogszabályi háttér 5.o. 2. Az intézmény alaptevékenységéről 6.o. AZ ISKOLA KÜLDETÉSNYILATKOZATA A) NEVELÉSI PROGRAM I. Pedagógiai

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A HERMAN OTTÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS MUNKÁCSY MIHÁLY ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013 1 Tartalom Bevezető 4 Helyzetelemzés 5 Az iskola nevelési programja 9 1. A nevelő-oktató

Részletesebben

A MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA NEVELÉSI PROGRAM

A MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA NEVELÉSI PROGRAM A MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA NEVELÉSI PROGRAM TARTALOMJEGYZÉK 1. Az iskola nevelési programja 1.1. Bevezető 1.2. Iskolánkról 1.3. Küldetésnyilatkozat 1.4. A nevelő-oktató munka pedagógiai

Részletesebben

Hevesy György Általános Iskola. Pedagógiai Programja

Hevesy György Általános Iskola. Pedagógiai Programja A Pedagógiai Programja Pedagógiai Program 2013. 2 Tartalomjegyzék 2 A nevelési-oktatási intézmények pedagógiai programjára vonatkozó jogszabályi előírások 3 A köznevelési törvény alapján elkészített új

Részletesebben

A MARTONVÁSÁRI MARTONVÁSÁRI BEETHOVEN ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A MARTONVÁSÁRI MARTONVÁSÁRI BEETHOVEN ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A MARTONVÁSÁRI MARTONVÁSÁRI BEETHOVEN ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2015. Tartalom Tartalom N E V E L É S I P R O G R A M... 4 1.1 Pedagógiai alapelveink... 4 1.2 Az iskolában folyó nevelő-oktató

Részletesebben

Békéscsabai Kazinczy Ferenc Általános Iskola Békéscsaba Irányi u. 14.

Békéscsabai Kazinczy Ferenc Általános Iskola Békéscsaba Irányi u. 14. 1 PEDAGÓGIAI PROGRAM H A T Á L Y B A L É P É S I DŐPONTJA: 2013. S Z E P T E M B E R 1. Békéscsabai Kazinczy Ferenc Általános Iskola Békéscsaba Irányi u. 14. 2 PEDAGÓGIAI PROGRAM BÉKÉSCSABAI KAZINCZY FERENC

Részletesebben

Kossuth Lajos Általános Iskola ( 1171 Budapest Erzsébet krt. 56. ) Pedagógiai program I. Nevelési program TARTALOMJEGYZÉK

Kossuth Lajos Általános Iskola ( 1171 Budapest Erzsébet krt. 56. ) Pedagógiai program I. Nevelési program TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETŐ TARTALOMJEGYZÉK oldal 3. oldal 1. Küldetésnyilatkozat 3. oldal 2. A Pedagógiai Program törvényi háttere 4. oldal 3. Az iskola alapadatai 4. oldal 4. A hatálybalépése, felülvizsgálata 6. oldal

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM OM 037767 KIK 123001. A pedagógiai program módosítását a nevelőtestület 2015. június 26-án jóváhagyta.

PEDAGÓGIAI PROGRAM OM 037767 KIK 123001. A pedagógiai program módosítását a nevelőtestület 2015. június 26-án jóváhagyta. KLIK Érdi Tankerület Százhalombattai 1. Számú Általános Iskola 2440 Százhalombatta, Damjanich út 24. Telefon/fax:23/354-192, 23/359-845 E-mail: titkarsag@egyesiskola.hu 2 PEDAGÓGIAI PROGRAM OM 037767 KIK

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM FERTŐ-TÁJ ÁLTALÁNOS ISKOLA, HEGYKŐ

PEDAGÓGIAI PROGRAM FERTŐ-TÁJ ÁLTALÁNOS ISKOLA, HEGYKŐ PEDAGÓGIAI PROGRAM FERTŐ-TÁJ ÁLTALÁNOS ISKOLA, HEGYKŐ 2014 TARTALOMJEGYZÉK 1. PREAMBULUM... 4 1. 1. AZ INTÉZMÉNY ADATAI... 4 1. 2. BEVEZETŐ... 5 1. 3. AZ INTÉZMÉNYÜNK BEMUTATÁSA... 5 1.3.1. Az iskola tágabb

Részletesebben