A Kunszállási Tóth Pál Általános Iskolája

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Kunszállási Tóth Pál Általános Iskolája"

Átírás

1 A Kunszállási Tóth Pál Általános Iskolája Diákönkormányzatának havilapja Don-kanyar - a 2. magyar hadseregről A német hadvezetés 1941 telén csúfos vereséget szenvedett Moszkvánál, így 1942-ben mind eddiginél nehezebb feladat hárult a szövetségesekre. A birodalomnak újabb seregekre volt szüksége. Wilhelm Keitel vezértábornagy - a német véderő főparancsnokságának egykori vezetője január 21-én Magyarországra utazott a kormánnyal való tárgyalás végett. Az eredmény: Magyarország 9 gyalogos és 1 páncélos hadosztály kiállítását vállalta magára. Ezekből alakult meg a 2. magyar hadsereg vitéz Jány Gusztáv parancsnoksága alatt, mely a fronton Weichs tábornok hadseregcsoportjához tartozott. A főt kitevő alakulatokat április-július hónapban szállították ki, és ők elfoglalták a számukra kijelölt védelmi állásokat, Voronyezstől délre a Don folyó jobb partján, mintegy 200 km hosszban. Kisebb harcokat folytatva, nyári ruházatban, és e feladat ellátására alkalmatlan könnyű fegyverzettel vágtak neki a télnek januárjának első napjaiban még nem sejtették a magyar honvédek, hogy mi vár rájuk. Január 12-én Urivnál megmozdult a Vörös Hadsereg.A 2. magyar hadsereggel szemben a szovjet Voronyezsi Front csapatai álltak. Ezek a következők voltak: a 38., a 60., a 40. hadsereg és a 18. lövészhadtest. A szovjet parancsnok Fjodor J. Golikov altábornagy volt. A Vörös Hadsereg december 20-ra dolgozta ki a támadás tervét, amelyet Sztálin még aznap szentesített. A támadás célja a 2. magyar hadsereg és a 8. olasz hadsereg szétzúzása volt. Az offenzívát 250 kilométer szélességben akarták megnyitni. Csatlakozott még az ellenséges haderőhöz a 33. harckocsi hadsereg és a 7. lovas hadtest. Főleg a 40. szovjet hadsereg feladata volt a 2. magyar hadsereg felmorzsolása. Ezt 5 lövészhadosztály, egy lövészdandár, egy harckocsi hadtest, három harckocsi dandár, két páncélvadász dandár, egy tüzérhadosztály, egy gárda aknavetőosztály és egy légvédelmi tüzérhadosztály alkotta. A számbeli és a technikai fölény tehát a szovjet hadseregnél volt, méghozzá olyan mértékben, hogy a magyar honvédeknek esélyük sem lehetett a győzelemre. A téli hideg időjárás és a befagyott Don is a szovjetek malmára hajtotta a vizet. A támadáshoz három áttörési pontot

2 jelöltek ki: az urivi, a scsucsjei hídfőket, illetve Kantyemirovka városát. A sikeres áttörés után pedig a mihamarabbi előrenyomulás volt a cél, hogy a magyar és az olasz hadsereget bekeríthessék.a támadás időpontja egyre tolódott, mert az szovjet csapatok egy része csak késve tudott a hadműveleti területre érni. A Vörös Hadsereg ügyelt rá, hogy a támadás előkészítése titokban maradjon. A ködös időjárás és a rossz német felderítés miatt ez sikerült is. Amikor január 12-én az urivi hídfőnél megindult a támadás, a védők azt hitték, hogy csak egy helyi áttörési kísérletről van szó. Január 14-én megindult a támadás Scsucsjénél is. A szovjetek T-34-eseket vetettek be, amelyek előbb legyőzték a segítségül küldött 700. páncélos köteléket, majd a Dubovoj községnél kialakított körkörös védelmet kezdték támadni. Ma már tudjuk, hogy Weichs vezérezredes még az offenzíva előtt hajlandó lett volna kivonni a 2. magyar hadsereget, de ezt Hitler megtiltotta. A támadás első rohamát még sikerült visszaverni, de amikor megjelentek a harctéren a páncélosok, az olaszok megfutamodtak, magukra hagyva a magyar katonákat. Az ellenséges előrenyomulás olyan sikeres volt, hogy a hadtestparancsnokot, Martin Wandelt még aznap elfogták és kivégezték.január 15-én már a magyar védvonal is több ponton át volt szakítva. A 7. és a 12. könnyű hadosztály szinte teljesen megsemmisült, vagy fogságba esett és a többi hadosztály is jelentős veszteségeket könyvelt el. Hitler ekkor hajlandó volt a magyarok rendelkezésére bocsátani a 168. gyalogoshadosztályt, de ez sem változtathatott a csata kimenetelén. Közben a 40. szovjet hadsereg elvágta a főerőktől a III. hadtestet, ezért azt az északra állomásozó 2. német hadseregnek rendelték alá. Az egyre súlyosbodó helyzetet figyelmen kívül hagyta a hadvezetés és továbbra is az arcvonal szigorú tartását követelték meg.a csata napokon át tartott. 16-án a 2. magyar hadsereg már több helyen szét volt szakítva és egy része visszavonulóban volt. A szovjet erők már több mint félszáz kilométert nyomultak előre. A helyzet kilátástalan volt! Jány a frontvonal mögött állomásoztatta a váltást, amely fegyvertelen volt. Ez úgy volt lehetséges, hogy a terv szerint minden katonának át kellett adnia a fegyverét az őt felváltónak, de a menekülés közben sokan eldobták fegyverüket és voltak, akik vissza sem

3 érkeztek a tartalékokig. A felváltott katonák viszont fegyvertelenek voltak és így indultak hazafelé. A németek jelentéseikben azt írták, hogy a magyarok fegyver nélkül menekülnek hazafelé és az arcvonal teljesen összeomlott. Ez azonban nem volt igaz, mert a friss honvédek ekkor már átvették a védőállásokat. Január 17- én a VII. magyar hadtest parancsot kapott a visszavonulásra. A parancs későn érkezett, ezért a csapatok már nem tudtak egységesen visszavonulni, a fejetlenség eluralkodott. 18-ám már csak a III. hadtest tartotta magát. A visszavonulók az Oszkol folyócska völgyében gyülekeztek. Január 24-én a 2. magyar hadsereg megszűnt fronthadsereg lenni. Jány Gusztáv a következő hadparancsot adta ki: 1. A 2. magyar hadsereg elvesztette becsületét, mert kevés - esküjéhez és kötelességéhez hű - ember kivételével nem váltotta be azt, amit tőle mindenki joggal elvárhatott. Állásainkból ellenséges túlerő kivethetett még akkor is, ha a csapat kötelességét megtette. Ez nem szégyen. Ez szerencsétlenség. De becstelenség az a lelkevesztett, fejnélküli gyáva menekülés, mit látnom kellett, miért most a szövetséges német hadsereg. és az otthon mélységesen megvet bennünket. Ehhez minden oka meg is van. 2. Vegye tudomásul mindenki, hogy innen sem betegség, sem sebesülés, sem fagyással el nem engedek senkit. Azon a területen, hol gyülekezésünket elrendelték, hol az újjászervezést végrehajtjuk, ott marad mindenki, míg meg nem gyógyul, vagy el nem pusztul.3. A rendet és a vasfegyelmet a legkeményebb kézzel, ha kell, a helyszínen való felkoncolással, de helyre kell állítani. Ennél kivétel nincs, legyen az tiszt vagy rendfokozat nélküli honvéd, aki parancsomnak nem engedelmeskedik, az nem érdemli meg, hogy szégyenünket bárki is tovább nagyobbítsa. 4. Minden, még a legmagasabb parancsnokság. is addig marad a gyülekezésre kijelölt helyen, míg útba indulásra parancsom meg nem kapja. 5. A gyűjtő és irányító állomások parancsnokai Bjelgorod és Prohorovkáról a kijelölt területekbe meneteltetik zárt rendben a gyülekeztetett csapat- és vonatrészeket, a déli körletbe a 19. hadoszlophoz, az északi körletbe a 10. hadoszlophoz, kik felelősek azért, hogy annak nyugati határát egy ember, vagy jármű át ne léphesse, aki megkísérli, azt fel kell koncolni, ha egység kísérli meg, meg kell tizedelni. Vitéz Asztalossy vezérőrnagyot és Molnár ezredest, itt, a hátsó körletben vitéz Heszlényi altábornagyot teszem felelőssé azért, hogy parancsom végrehajtása minden eszközzel megtörténjék. Számolni kell azzal, hogy élelem terén alapos korlátozások lesznek. Elsősorban annak van jussa élelemhez, aki elől harcol, aki helyét elhagyta és itt hátul gyülekezik, örüljön, ha annyit kap, hogy éhen nem pusztul. Helyünket német csapat foglalta el, az megérdemel minden gondoskodást, mi addig, míg rend nem lesz, míg harcra alkalmas egységgé nem formálódunk, ilyennel ne számoljunk, mert arra érdemtelenné váltunk. 6. A déli és északi körzet parancsnoka ossza be területét vonat- és csapatkörletbe.a) A vonatkörletbe jut minden járműfelelős parancsnok, néhány kemény idős tisztes áll parancsnoksága alatt járművenként 1 hajtóval. Egy oszlop 50 járműből áll.

4 b) A csapatkörletét seregtestenkénti alcsoportokba kell beosztani, melyekben csapattestenként külön-külön alakulatokat kell szervezni 100 fős alosztályokba összevontan. Gk. vezetőket külön vonja össze és ossza be valamely alosztályhoz. A nemzetiségeket külön egységekbe vonja. Ezekből alakítsa meg a munkás szakaszokat és vonatlegénységet. A vonatnál csak idősebb magyar ember lehet. Fiatal nincs sem ott, sem törzseknél. Ezért haladéktalanul fel kell váltani, étkezdék személyzete sem lehet kivétel. Tiszti küldönc is csak akkor maradhat fiatal korosztályokhoz tartozó, ha az egyúttal gk. vezető, ill. másodvezető. A 2. magyar hadsereg egyre nyugatabbra szorult és az eszeveszett menekülésben nem lehetett képet alkotni a veszteségekről. Hetek múltán derült ki, hogy az összveszteség főre tehető és ebből majdnem ember esett el, vagy esett hadifogságba az 1943-es doni csatákban. A hadfelszerelés háromnegyede odaveszett puska, 3500 géppisztoly, 3300 géppuska és golyószóró, és körülbelül 550 löveg veszett el március 31-én a Legfelső Honvédelmi Tanács úgy határozott, hogy a túlélőkből két hadosztályt alakít ki, amelyeket az ukrajnai magyar megszálló hadosztályok megsegítésére küld. Ezzel fejeződött be a 2. magyar hadsereg története, mely mindössze egy évig tartott. A hazarendelt csapatok áprilisban tértek vissza Magyarországra. Jány Gusztáv vezérezredes május 1-én érkezett meg Budapestre, ahol Kállay Miklós miniszterelnök fogadta. Dicsérő szavakkal emlékeztek meg a 2. magyar hadsereg hősies harcáról a Vörös Hadsereg ellen. Az április 4-én kelt hadseregparancs utolsó bejegyzése így hangzik: "Az eddig beérkezett harcjelentésekből és egyéb adatokból megállapítom, hogy a 2. magyar hadsereg a téli hadműveletek folyamán becsületét nem vesztette el, hanem sokáig a Donparton keményen állta a harcot, sőt a hadsereg egyes csapattestei és ennél magasabb kötelékei olyan ragyogó fegyvertényekkel tűntek ki, melyek a régi magyar katonai hírnévhez mindenben méltóak, és felveszik a versenyt bármely hadsereg kimagasló fegyvertényeivel. Vitéz Jány Gusztáv vezérezredes s. k. A kiszállított főből kb tért haza. A többiek meghaltak, vagy hadifogságba kerültek. A 2. magyar hadsereg megszűnt, csak egy év múlva szervezik újjá. Hajtsunk fejet a sok ezer magyar honfitársunk előtt, akik katonai esküjükhöz hűen teljesítették a rájuk bízott harci feladatokat. Mi, az utókor, csak kegyelettel, megbecsüléssel és hálával adózhatunk nekik. Grafl Rezső (forrás: donkanyar.gportal.hu)

5 Egy kirándulás képei Január 26-án a kunszállási iskola tanulói Szabó László, Szabó Lászlóné és Hegedűs Heléna kíséretében Budapestre, a Katona József Színházba kirándultak. Vasárnap lévén, korai időpontban, már 7:45-kor indultunk, hiszen az előadás 11 órakor kezdődött. A színházban egy csodálatos darabot nézhettünk meg, a Pinocchiót. A két és fél órás előadás nagyon tetszett a gyerekeknek. A színdarab után a tanulók kisebb sétát tettek a városban, majd ebédelhettek a McDonald's-ban. Később elmentünk a budai várba egy frissítő sétát tenni. Gyönyörű panoráma nyílt a Várból a Dunára. A diákok közt mindvégig remek volt a hangulat, még a 4 órakor kezdődő hazafelé utazás alatt is. Kunszálláson mindenki szerencsésen földet ért, épen és egészségesen Köszönjük szépen, Laci bácsi! Reméljük mihamarabb lesz hasonló kirándulás! Dósa Gréta, Fekete Olga, Szécsényi Izabella Dominó-nap Kunszálláson Az első Dominó-napot 1986-ban rendezték Hollandiában, ekkor kockát döntöttek el ben már 4,5 milliót án Dominó-napot rendeztek Kunszálláson a Faluházban. 3 éve dőlt meg utoljára rekord, ami akkor dominó volt. Minden évben 1000 darabbal növelik ezt a számot, de mivel ez nem dőlt meg sem tavaly, sem tavalyelőtt, ezért idén dominós rekordot kellett volna megdönteni. Körülbelül kockát építettek fel az iskolások. A Faluház nagytermét 6 részre osztották fel a rendezők, minden négyzetben más-más téma épült. A fantáziatémák a következők voltak: - Jó lenne, ha jönne már a tél - Lovak - B. ú. é. k. - Joker - Joker A nagy döntéskor a legtöbb építmény ledőlt, de a rekord nem dőlt meg. Minden csapat egy-egy oklevelet, egy üveg

6 pezsgőt, minden résztvevő egy belépőjegyet a kecskeméti jégpályára, valamint egy csokit kapott az egész napos munkája jutalmául. Tavasszal is lesz egy Dominó-nap, ahol reméljük új rekord születik. Én is ott voltam ezen a napon, jól éreztem magam, nagyon tetszett, legközelebb is elmegyek. Gyertek ti is, nem bánjátok meg, jó buli lesz! Szabó Henrietta Krisztina De nehéz a nyolcadik osztály Nehéz a nyolcadik osztály. Sok szempontból. Tanulni kell. Bizonyítani szüleinknek, tanárainknak, no meg magunknak is. Pályát is kell választanunk e tanévben, az sem könnyű. És a kamaszkor? Azt már ne is mondjam! Szóval a helyzet fokozódik! Már év eleje óta egy bizonyos vizsgára készülünk, és akárhányszor eszünkbe jut, a gyomrunk mintha liftezne, kétségbeesés uralkodik el rajtunk. Igen, ez a közelgő középiskolai központi matekmagyar írásbeli felvételi vizsga hatása mind. Senki sem kerülheti el, mindenki lesz egyszer nyolcadikos diák. És ezzel ez a bizonyos központi írásbeli jár. Minden matematika órán az előző évi feladatlapokat töltjük, ismételtünk és olyan dolgokat vettünk, amit csak a második félévben kellene elővenni. Több hónapos készülődés, izgalom, idegesség után, eljutottunk odáig, hogy megírjuk ezt a rettenetesen ijesztő feladatsort. A nyolcadik osztályosok január 18- án országszerte kitöltötték a központi felvételi feladatlapokat, a kunszállási nyolcadikosok az általuk választott középiskolában, Kecskeméten és Kiskunfélegyházán. 10 órakor kezdte minden felvételiző a munkát. Először a magyart írhattuk meg. Könnyű volt az előző éviekhez képest. Viszonylag mindenki gyorsan készen lett vele, és be is tudta fejezni a feladatokat. 15 perc szünet következett, addig ettünk, ittunk és pihengettünk. Megnyugodott kicsit a diáksereg, mondván nem is olyan nehéz ez a felvételi Aztán mindenki megváltoztatta a véleményét, mert csak a magyar nyelvtanra volt igaz. A matematikateszt első feladata is nehezebb volt, mint ahogy szerettük volna. Az idő rekordgyorsasággal telt, a feladatok meg csak nem akartak fogyni, és egyre nehezebbek lettek. Az arcokon látszódott a tipikus kérdés: - Mi van? Egyszer csak szóltak, hogy a tollakat tegyük le, lejárt az időnk. Beadtuk a feladatsort, és aláírtuk a jelenléti ívet, már mehettünk is. Az iskolák előtt csoportokban beszélték meg, kinek hogy sikerültek a feladatok. Pár nap múlva kijavították, (még nem mindenkinek) és tanáraink szerint jól sikerültek a felvételik. Köszönjük két felkészítő tanárunk sok törődését. Köszönjük Léna néni, és Laci bácsi segítségét! Tóth Eszter

7 X-Faktor 1: Danics Dóra Véget ért a sokakat lázban tartó énekes tehetségkutató verseny az X- Faktor. Izgalmas, verseny, élvezetes műsor és magas technikai színvonalú televíziós közvetítések jellemezték az idei show-t. A végső győztes Danics Dóra lett. Danics Dóra 1986-ban született, anyja Bach Szilvia ismert humorista ben is jelentkezett az X-Faktorba, ahol a mentorok házáig jutott el ban újra részt vett, és sikerült bejutnia az élő showba. Innen kezdett számára élesedni a helyzet. Dóra ezzel a magyar X-Faktor leg történelmébe is beírta magát, mert eddig soha sem győzött lány. Nagy álma valósult ezzel meg. 7 éve zenél együtt egy akusztikus zenekarral. Kommunikáció szakon végzett, később pedig vágóként helyezkedett el. Kedvenc tárgya egy fagyűrű. Kedvenc étele a zöldséges spagetti. Kedvenc filmje a Moulin Rouge. Hobbija a stoppolás, olvasás ben a Hot készített vele és a By The Way-el egy közös fotósorozatot. Én a műsor alatt a nővéremmel együtt neki szurkoltam. Nagyon örültünk, amikor ő nyert. Hétről hétre néztük a show-t. Mindig nagyon jól énekelt, egyenletesen magas színvonalú teljesítményt nyújtott. Szerintem a győztes dal is teljes egészében illet hozzá. Ne feledkezzünk el mentoráról, Geszti Péterről sem, ő is kiváló munkát végzett. Tündi E havi körkérdésünk: - Meg vagy elégedve a félévi bizonyítványoddal? Mihálovics Kitti:,,Igen, mert jobb lett, mint amit vártam. Egy Lány: Igen, mert ilyenre számítottam. Fazekas Bence:,,Igen, mert olyan tantárgyból is megkaptam a jobb jegyet, amiből nem számítottam rá. Anonymus:,,Nem, mert lehetne jobb is. Valaki:,,1 tantárgyból nem, mert abból jobbra számítottam. Cica 11:,,Nem, mert rossz lett. Enikő:,,Igen, mert sokkal jobb lett, mint az előző. Emese:,,Igen, mert nem buktak meg olyan sokan. Tej:,,Nem, mert lett benne hármas. Albert:,,Igen, mert csak három hármasom lett, én kettesre is számítottam. Én meg vagyok elégedve a bizonyítványommal, mert jó jegyek vannak benne. Szabó Henrietta Krisztina

8 Fárasztó viccek A LEGO figura bemegy a kocsmába. - Kérek egy whisky-t! - Jéggel? - kérdi a pultos. - Mindegy, ilyen kézzel úgyis csak magam mögé tudom önteni! Milyen kád van a bárány fürdőszobájában? - Barikád. - Miért nem ideális karácsonyi ajándék a bútortisztító? - Mert ünnepronto. Mórickának mondja a biosz tanár: - Mondj egy költöző madarat! - Fecske. - Mondj egy nem költözőt! - Döglött fecske. Zenei lista Két pogácsa ül a sütőben, az egyik megszólal: - Hű, de meleg van itt bent. Mire a másik: - Úristen, egy beszélő pogácsa! Júlia azért szomorú, mert ablak akart lenni, de Capulet. Csörög a vezetékes telefon: - Szia, otthon vagy? - Nem, a suliig húztam a zsinórt! - Miért sírsz Pistike? - Eltűnt a madaram, amikor takarítottam a kalitkát. - Hogyan takarítottad? - Porszívóval. Két barátnő beszélget egy harmadikról, akinek nemsokára esküvője lesz: - Szerinted milyen lesz majd a házassága? - Hát, majd elválik... A világon 3 féle ember létezik: 1. Aki tud számolni. 2. Aki nem tud - Nem zavar, ha magammal beszélgetek? - Nem. - Hozzád meg ki szólt? - Mi van messzebb tőlünk? - kérdi a tanár Mórickától. - Kína vagy a Hold? - Szerintem Kína! - Miből gondolod? - A Holdat innen lehet látni, Kínát nem! Gyűjtötte: Beták Máté Ismét elmúlt egy év. Zenei téren a világ rengeteg új dallal bővült. Mindenkinek más a zenei ízlése, de az igazi slágereket szinte mindenki szereti. Az összest lehetetlen lenne összegyűjteni, de talán a legjobb 50-et lehetséges. Ezzel én is megpróbálkozom. Szerintem az év legnagyobb dalai mind benne vannak ebben a listában. Íme, a TOP 50 dal, amit mindenkinek muszáj meghallgatni! 1. Avicii, Aloe Balacc: Wake me up! 2. Lorde: Royals 3. Jason Derulo: Talk dirty 4. Ke$ha, Pitbull: Timber 5. Martin Garrix: Animals 6. Katy Perry: Roar 7. Ylvis: What does the fox say? 8. Robin Thicke, Pharrell Williams, T.I.: Blurred Lines 9. Avicii, Dan Tyminski: Hey brother 10. Macklemore, Ryan Lewis,Ryan Dalton: Can t hold us 11. One Direction: Story of my life 12. FloRida, Pitbull: Can t believe it 13. Ellie Goulding: Burn 14. Naughty Boy, Sam Smith: La La La 15. One Direction: Best song ever 16. Pharrell Williams: Happy 17. James Arthur: Impossible 18. Bruno Mars: Treasure 19. The Biebers: Sorry

9 20. One Direction: One way or another 21. John Newman: Love me again 22. Calvin Harris, Ellie Goulding: I need your love 23. Avicii, Salem Fakir: You make me 24. Imagine Dragons: Radioactive 25. David Guetta, Ne-Yo: Play Hard 26. Miley Cyrus: Wrecking ball 27. Lady Gaga: Applause 28. Pet Shop Boys, Example: Friday 29. The Wanted: We own the night 30. Ocho Macho: Jó nekem 31. Icona Pop: I love it 32. Lilly Allen: Hard out here 33. The Wanted: Walks like Rihanna 34. Selena Gomez: Slow down 35. Wil.i.am, Justin Bieber: That power 36. FloRida, Christina Aguilera: How I feel 37. Lady Gaga, R.Kelly: Do what you want 38. Little Mix: How ya doin? 38. Macklemore, Ryan Lewis: Thrift shop 39. Taylor Swift: Miley Cyrus: We can t stop 41. Tóth Gabi: Éjjel-nappal Budapest 42. Infinity Ink: Infinity 43. Caramel: Jelenés 44. Lana Del Ray: Summertime Sadness 46. Demi Lovato: Heart attack 47. Sean Paul, Saturdays: What about us 48. Newik: My love 49. John Newman: Cheating 50. Britney Spears: Parfume Jó zenehallgatást! Fekete Olga Az okinava kobudo története A kobudo szójelentése " ősi harcművészet", de fordíthatjuk úgy is, hogy a lélek harchoz való felkészítésének művészete. Az okinava kobudo kapcsolódik a karatéhoz és együtt gyakorolható. A Riukiu szigetvilág fő szigete Okinawa. A történelem folyamán többször is elfoglalták felváltva a kínaiak majd a japánok. Az okinawai emberek élete évszázadokon keresztül a megszállásról és elnyomásról szólt. Itt a lakosság nagy része földműves, vagy halász volt. A védekezéshez nem használhattak mást csak a puszta kezüket, és a mindennapi életben használt munkaeszközeiket. Ezekkel magas szintű önvédelmi technikákat fejlesztettek ki és hatásosan védekeztek a rablók és katonák támadása ellen. A főbb eszközök: bo (hosszú bot 180 cm), sai (villa 50 cm), tonfa (páros eszköz), nunchaku (cséphadaró, láncos vagy zsinóros), kama (sarló). A rendszerükben 14 alapeszköz van Alapítómesterek: Matayoshi Shinko ( ). Matayoshi Shinpo Jelenlegi mesterük Chien Kenyu 9 danos mester. A kunszállási csoport az ő instrukciói alapján dolgozik a karate és a kobudo technikáit gyakorolva. Az edzésvezető Kis Pál mester. Próbáljátok ki ezt az érdekes, számunkra egzotikus sportot! Nem bánjátok meg! Bárki jöhet (gyerek, felnőtt), az első edzés ingyenes. Minden szerdán 18 órától a Faluházban! Szabó Henrietta Faster Than Light (FTL) - avagy meddig bírod ki az űrben?

10 Unalmasnak hangzik, de nem az. Miért? Nagyon sok döntést kell hoznod a játékban. Egyik társunkat feláldozzuk-e, vagy segítsünk-e a bajba esett flottának, vagy megegyük-e a tegnapi kaját? Ezek a döntések nagyon feldobják a játékot. Azok próbálják ki, akiknek tetszik ez a pixelgrafika, és a hosszú türelmes játékmenet. Jó szórakozást hozzá! A játék arról szól, hogy összeállítasz egy 4 fős legénységet, kiválasztod, melyik legyen az űrhajód, amivel eljutsz az űrnek az A pontjából a B pontjáig. Könnyűnek hangzik, nem? De nagyon nem az! A hihetetlenül izgalmas utunk közben más élőlényekkel, fajokkal és hajókkal találkozzunk. Nagy Antal Impresszum Főszerkesztő: Grafl Rezső tanár Főszerkesztő-helyettes: Hegedűs Rózsa diákönkormányzatot segítő pedagógus Diákfőszerkesztő: Tóth Eszter Tördelőszerkesztő, technikai munkatárs: Görgei Károly tanár, Bali Kinga rendszergazda Diákújságírók: Beták Máté, Dósa Gréta, Fekete Olga, Ficsór Krisztián, Gáspár Bettina, Kovács Tünde, Nagy Antal, Nemes László, Posztós Márton, Szécsényi Izabella, Tok Natália Felelős kiadó: Ádámné Vereb Annamária iskolaigazgató

2014. március Suli21 Diáklap Március 15. Ovisok az Diák vers a iskolánkban tavaszról

2014. március Suli21 Diáklap Március 15. Ovisok az Diák vers a iskolánkban tavaszról 2014. március S Suullii2 211 D Diiáákkllaapp M á r c i us 1 5. Ovis o k a z i s ko l á n kb a n D iá k ve r s a t a v a s zr ó l Nők napja A nők napja március 8.-án van. Ilyenkor a fiúk és férfiak ajándékot

Részletesebben

A ZRÍNYI-SZOBOR ALKOTÓJA, BARBA PÉTER EMLÉKÉRE

A ZRÍNYI-SZOBOR ALKOTÓJA, BARBA PÉTER EMLÉKÉRE ÁLTALÁNOS PAPP FERENC A ZRÍNYI-SZOBOR ALKOTÓJA, BARBA PÉTER EMLÉKÉRE A Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem központi helyén, a Zrínyi parkban található egy alkotás, az egyetem névadójának szobra, amiről

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1236/2014. (XII.16.) számú H A T Á R O Z A T A

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1236/2014. (XII.16.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/18060-8/2014. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a hálózatba kapcsolódásra vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Melléklet: a hatósági ellenőrzés megállapításai A Nemzeti Média- és Hírközlési

Részletesebben

Az 1945. májusi Cseh Nemzeti Felkelés

Az 1945. májusi Cseh Nemzeti Felkelés Az 1945. májusi Cseh Nemzeti Felkelés Mgr. Tomáš Jakl Egy össznemzeti felkelés gondolata, mint a szövetségeseknek nyújtható leghatékonyabb segítség a CsSzK felszabadításában, gyakorlatilag már rögtön az

Részletesebben

MAGYAR TRAGÉDIA DÉLVIDÉK

MAGYAR TRAGÉDIA DÉLVIDÉK MAGYAR TRAGÉDIA DÉLVIDÉK 1944 1945 A Bizánc nyugati peremén kialakuló és lassan terjeszkedő szerb állam a 14. század derekán érte el hatalma csúcsát. A Balkán nyugati részét ellenőrzése alatt tartó Szerb

Részletesebben

A szatmári béke. Magyarország a szatmári béke idején

A szatmári béke. Magyarország a szatmári béke idején 1 A szatmári béke Magyarország a szatmári béke idején A szatmári béke megkötésének körülményeit vizsgálva vissza kell tekintenünk az azt megelőző eseményekhez. 1701-ben Rákóczi Ferenc egy nemesi mozgalmat

Részletesebben

2015 EMA Nominee Announcement. A 2015-ös EMA jelöltjeinek listája:

2015 EMA Nominee Announcement. A 2015-ös EMA jelöltjeinek listája: Kihirdették a 2015-ös MTV Europe Music Awards jelöltjeit: a szavazást már meg is nyitották a rajongók előtt, akik most többek között eldönthetik, hogy a kilenc díjra jelölt felülír-e minden eddigi rekordot,

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 746/2015. (VI. 16.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 746/2015. (VI. 16.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/8567-9/2015. Tárgy: a vállalt műsorszerkezettől történő eltérések, és a közösségi médiaszolgáltatókkal szemben előírt törvényi követelmények megsértése Ügyintéző: személyes adat Telefonszám:

Részletesebben

1914-18. magyar harcterein. VIII. A Gorlicei csata (1915. május 2-5.)

1914-18. magyar harcterein. VIII. A Gorlicei csata (1915. május 2-5.) Részletek Veress Zoltán 1914-18. magyar harcterein (81-88. o.) VIII. A Gorlicei csata (1915. május 2-5.) A központi hatalmak fő hadvezetésben ismét viták folytak: ismét Falkenhayn ellenében Conrad, Hindenburg

Részletesebben

B1 Junior írásbeli feladatsor

B1 Junior írásbeli feladatsor Magyar mint idegen nyelv Az írásbeli időpontja: Az írásbeli helye: Feladatmegoldási idő: 90 perc 2. Mintafeladatsor I. Nyelvismereti feladatsor Maximális pontszám: 10 Oldd meg az alábbi feladatokat! Elérhető

Részletesebben

A Bálint Márton Általános- és Középiskola Újsága

A Bálint Márton Általános- és Középiskola Újsága II. évfolyam 10. szám 2007. JÚNIUS A Bálint Márton Általános- és Középiskola Újsága Előszó Itt az év vége! Mindannyian elfáradtunk. A vizsgák, küzdelmek a jobb jegyért lekötötték minden energiánkat. Ezért

Részletesebben

Dénes Viktor: De akkor miért harcolunk?

Dénes Viktor: De akkor miért harcolunk? Dénes Viktor: De akkor miért harcolunk? 2013. február 6., 11:00 Sorozatunkban a Színház- és Filmművészeti Egyetemen ebben az évadban végzősöket, Novák Eszter és Selmeczi György zenés szakirányú osztályának

Részletesebben

Az óbudai Schmidt-kastély ellenállói

Az óbudai Schmidt-kastély ellenállói KARACS ZSIGMOND Az óbudai Schmidt-kastély ellenállói Az országot 1956. október 4-én a keringõ hírek ellenére váratlanul érte a katasztrófa. Az emberek bíztak a szovjet csapatok kivonulásában, mindenki

Részletesebben

Erkölcstan óraterv. Idő Az óra menete Nevelési-oktatási stratégia Megjegyzések. Módszerek Munkaformák Eszközök

Erkölcstan óraterv. Idő Az óra menete Nevelési-oktatási stratégia Megjegyzések. Módszerek Munkaformák Eszközök A pedagógusok neve: T. R., K. M., B. D., B. S. Tantárgy: Erkölcstan Osztály: 2.a A hely előkészítése, ahol a foglalkozást tervezik: csoportasztalok Erkölcstan óraterv Az óra témája: Reggel, este szabályok.

Részletesebben

Kedves Olvasó! Ebben az évben utoljára jelenik meg. benne karácsonyi melléklettel. Minden kedves olvasónknak. békés, boldog karácsonyi ünnepeket

Kedves Olvasó! Ebben az évben utoljára jelenik meg. benne karácsonyi melléklettel. Minden kedves olvasónknak. békés, boldog karácsonyi ünnepeket Kedves Olvasó! Ebben az évben utoljára jelenik meg a Platán lap, benne karácsonyi melléklettel. Minden kedves olvasónknak békés, boldog karácsonyi ünnepeket és boldog új évet kívánunk! Találkozunk 2014-ben!

Részletesebben

Obama elnök 2014. július 18-i nyilatkozata Ukrajnáról 2014.07.18.

Obama elnök 2014. július 18-i nyilatkozata Ukrajnáról 2014.07.18. Obama elnök 2014. július 18-i nyilatkozata Ukrajnáról 2014.07.18. Elnöki nyilatkozat Ukrajnáról Fehér Ház James S. Brady sajtószoba July 18, 2014 11:52 AZ ELNÖK: Jó napot kívánok. A tegnapi napon a maláj

Részletesebben

Egyetemi doktori (PhD) értekezés tézisei SZOMBATHELYI FERENC A MAGYAR KIRÁLYI HONVÉD VEZÉRKAR ÉLÉN. Kaló József. Témavezető: Dr.

Egyetemi doktori (PhD) értekezés tézisei SZOMBATHELYI FERENC A MAGYAR KIRÁLYI HONVÉD VEZÉRKAR ÉLÉN. Kaló József. Témavezető: Dr. Egyetemi doktori (PhD) értekezés tézisei SZOMBATHELYI FERENC A MAGYAR KIRÁLYI HONVÉD VEZÉRKAR ÉLÉN Kaló József Témavezető: Dr. Püski Levente DEBRECENI EGYETEM Történelmi és Néprajzi Doktori Iskola Debrecen,

Részletesebben

Kiszombori Szabadidıs és Természetbarát Sportegyesület. Beszámoló a Kiszombori Önkormányzat Képviselı Testülete számára 2012.

Kiszombori Szabadidıs és Természetbarát Sportegyesület. Beszámoló a Kiszombori Önkormányzat Képviselı Testülete számára 2012. Beszámoló a Kiszombori Önkormányzat Képviselı Testülete számára 2012. április Az egyesület 2004-ben alakult azzal a céllal, hogy a lakosság részére minél több szabadidıs sporttevékenységet szervezzen,

Részletesebben

Tartalom. Szellemi Diákolimpia versbe szedve. ECDL vizsga. Március 15. Sport az iskolában. Mi is voltunk versenyen és sikereket értünk el

Tartalom. Szellemi Diákolimpia versbe szedve. ECDL vizsga. Március 15. Sport az iskolában. Mi is voltunk versenyen és sikereket értünk el 2013. március-április II. évfolyam 7-8. szám Tartalom Szellemi Diákolimpia versbe szedve ECDL vizsga Március 15. Sport az iskolában Mi is voltunk versenyen és sikereket értünk el Természetismereti vetélked

Részletesebben

Tisztelt Elnök Úr! módosító javaslato t

Tisztelt Elnök Úr! módosító javaslato t tar é vít!és Hi u. :k' t Baráth Zsolt Országgyűlési képviselő Iro iac', S g2ám : 1 dc ' Érkezzit : "013 0KT 3 Módosító javaslat! Kövér László úrnak, az Országgyűlés elnökének Helyben Tisztelt Elnök Úr!

Részletesebben

XIV. Őszi bánat, csendes, szelíd virág Úgy körülölelted szívem. Kicsiny királyok. Minden virágod, mintha mosolyogna nekem.

XIV. Őszi bánat, csendes, szelíd virág Úgy körülölelted szívem. Kicsiny királyok. Minden virágod, mintha mosolyogna nekem. XIV Őszi bánat, csendes, szelíd virág Úgy körülölelted szívem. Kicsiny királyok. Minden virágod, mintha mosolyogna nekem. Az ősz, a szív: véres két árny. Sokat jártam az emberek között, ifjú vagyok, csendes

Részletesebben

IFELORE Hírlevél 2012. április.30

IFELORE Hírlevél 2012. április.30 0 Előszó-Visszaemlékezés 2008-ban, majdnem pontosan négy éve az alábbi sorokkal búcsúzott a hírlevél akkori szerkesztője, Netti. Azóta szunnyadt a toll, várta, hogy valaki újra elővegye. Úgy gondolom,

Részletesebben

2. Beiratkozásra meghatározott idő, a fenntartó által engedélyezett osztályok, csoportok száma:

2. Beiratkozásra meghatározott idő, a fenntartó által engedélyezett osztályok, csoportok száma: Közzétételi lista 1. Tájékoztató a felvételi lehetőségről: Az intézmény beiskolázási körzete: Andrásfa, Petőmihályfa, Hegyhátszentpéter, Győrvár, Pácsony, Olaszfa, Oszkó települések. A 2011. Nktv. értelmében:

Részletesebben

Gellért János: A nemzetiszocialista megsemmisítı gépezet mőködése Kamenyec-Podolszkijban

Gellért János: A nemzetiszocialista megsemmisítı gépezet mőködése Kamenyec-Podolszkijban Cím: 1094 Budapest, Páva utca 39. Tel: 1-455-3313 Mobil: +36-70-505-0360 Fax: 1-455-3399 E-mail: korosmezo1941@hdke.hu www.hdke.hu Gellért János: A nemzetiszocialista megsemmisítı gépezet mőködése Kamenyec-Podolszkijban

Részletesebben

Az általános iskolások feladatlapja

Az általános iskolások feladatlapja Az általános iskolások feladatlapja 1. Magyarázzátok meg röviden az alábbi szavak (korabeli) jelentését! a) röppentyű b) kartács c) gránát d) huzagolt puska e) dzsida 5 pont 2. Kiről van szó? Nevezzétek

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1239/2014. (XII.16.) számú H A T Á R O Z A T A

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1239/2014. (XII.16.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/19998-13/2014. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor teljesítésére és a hálózatba kapcsolódásra vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Melléklet:

Részletesebben

HÉTVÉGI HÁZI FELADAT SZABÁLYAI, ISKOLAI DOLGOZATOK

HÉTVÉGI HÁZI FELADAT SZABÁLYAI, ISKOLAI DOLGOZATOK HÉTVÉGI HÁZI FELADAT SZABÁLYAI, ISKOLAI DOLGOZATOK SZABÁLYAI AZ ISKOLAI BESZÁMOLTATÁS, AZ ISMERETEK SZÁMONKÉRÉSÉNEK KÖVETELMÉNYEI ÉS FORMÁI 1 Magyar nyelv és irodalom Írásbeli beszámoltatások Rendszeres,

Részletesebben

FELHÍVÁS! Történelemverseny a 7-8. osztályos diákok számára

FELHÍVÁS! Történelemverseny a 7-8. osztályos diákok számára FELHÍVÁS! Történelemverseny a 7-8. osztályos diákok számára Szervező: Árpád Vezér Gimnázium és Kollégium A verseny témája: A honfoglalástól az Árpád-ház kihalásáig A jelentkezés feltétele: minden általános

Részletesebben

WRC autó is ott száguld majd az évzárón

WRC autó is ott száguld majd az évzárón A felújítás kezdete óta az idei Szilveszter Rallye lesz az első verseny a Hungaroringen WRC autó is ott száguld majd az évzárón Hivatalosan még csak nemrég van lehetőség az idei, 17. alkalommal megrendezendő

Részletesebben

MAGYAR MINT IDEGEN NYELV

MAGYAR MINT IDEGEN NYELV Magyar mint idegen nyelv középszint 0911 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2009. május 4. MAGYAR MINT IDEGEN NYELV KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM

Részletesebben

Harmadikosok lettünk!

Harmadikosok lettünk! Harmadikosok lettünk! Nagy izgalommal vártuk az új tanévet. Hiányoztak az osztálytársak, a tanórák, a tanító nénik. Már a tanítás megkezdése előtt fontos feladatunk volt, a mi osztályunk adta az iskolai

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Vácrátóti Hagyományőrző és Faluvédő Egyesület ülésén. 2015. október 11-én, vasárnap 16 órakor

Jegyzőkönyv. Készült: Vácrátóti Hagyományőrző és Faluvédő Egyesület ülésén. 2015. október 11-én, vasárnap 16 órakor Jegyzőkönyv Készült: Vácrátóti Hagyományőrző és Faluvédő Egyesület ülésén 2015. október 11-én, vasárnap 16 órakor 1 J e g y z ő k ö n y v Készült: Vácrátóti Hagyományőrző és Faluvédő Egyesület ülésén Ideje:

Részletesebben

MAGYAR MINT IDEGEN NYELV

MAGYAR MINT IDEGEN NYELV Magyar mint idegen nyelv középszint É RETTSÉGI VIZSGA 2005. október 24. MAGYAR MINT IDEGEN NYELV KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI MINISZTÉRIUM Általános útmutató

Részletesebben

A) Páncélvédettsége 60 fokkal döntött, hegesztett acéllemezeivel - kiváló.

A) Páncélvédettsége 60 fokkal döntött, hegesztett acéllemezeivel - kiváló. T-34 fegyver 56 1940-re fejlesztették ki Harkovban (Szovjetunió, Ukrajna). Közepes méretű, ám minőségére nézve akkor a világ legkorszerűbb tankja. KÉP: Tornya kicsi, a harckocsi kezelőszemélyzete még csak

Részletesebben

Gábor Áron, a székely ágyúhős

Gábor Áron, a székely ágyúhős Hankó Vilmos Gábor Áron, a székely ágyúhős 1848 novemberében már egész Erdély elveszett a magyar ügyre nézve. Enyed, Torda, Dés, Szamosújvár után Kolozsvár is elesett. A székely tábort Marosvásárhelyen

Részletesebben

Javaslat. Az apátfalviak hősies helytállása 1919-ben. települési értéktárba történő felvételéhez

Javaslat. Az apátfalviak hősies helytállása 1919-ben. települési értéktárba történő felvételéhez Javaslat Az apátfalviak hősies helytállása 1919-ben települési értéktárba történő felvételéhez I. A JAVASLATTEVŐ ADATAI 1. A javaslatot benyújtó (személy/intézmény/szervezet/vállalkozás) neve: Varga László

Részletesebben

ÚJKOR A félszigeti háború Spanyolországban és Portugáliában

ÚJKOR A félszigeti háború Spanyolországban és Portugáliában ÚJKOR A félszigeti háború Spanyolországban és Portugáliában A félszigeti háború, ahogy a későbbiekben a történészek elnevezték, a napóleoni háborúk egy jelentős részét képezte. A francia hadsereg folyamatosan

Részletesebben

Jegyzıkönyv. Berente Imréné polgármester köszönti a napirendhez kapcsolódóan meghívott vendégeket és a lakosság részérıl megjelenteket.

Jegyzıkönyv. Berente Imréné polgármester köszönti a napirendhez kapcsolódóan meghívott vendégeket és a lakosság részérıl megjelenteket. Jegyzıkönyv Készült: Tatárszentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2010. május 14-én 17 órakor megtartott Falugyőlésérıl. Berente Imréné polgármester köszönti a napirendhez kapcsolódóan

Részletesebben

Visszaemlékezés. Gulyás Sarolta Aranka

Visszaemlékezés. Gulyás Sarolta Aranka IX. ÉVFOLYAM 2.SZÁM A KULTURÁLIS EGYESÜLET KIADVÁNYA 2015. december Visszaemlékezés Gulyás Sarolta Aranka Folyvást rohanunk, soha meg nem állunk. Még arra sincs időnk néhanap, hogy a tenyerünkbe rejtsük

Részletesebben

hogy ezzel a szultánt János ellen fordítja. I. Ferdinánd

hogy ezzel a szultánt János ellen fordítja. I. Ferdinánd Az előzményekről 1526 augusztusában Mohácsnál a Szulejmán szultán vezette törökök megverték a magyar sereget. A csatában odaveszett a magyar király, II. Lajos is. A csata után Szulejmánnak 12 nap is elegendő

Részletesebben

Világjátékok 2009 - Tajvan, a magyar sikersziget. Világjátékok 2009 - Tajvan, a magyar sikersziget. The World Games 2009. The World Games 2009

Világjátékok 2009 - Tajvan, a magyar sikersziget. Világjátékok 2009 - Tajvan, a magyar sikersziget. The World Games 2009. The World Games 2009 96 97 98 99 100 SKAohsiung: A BAJNOK ÚTJA,,Hatéves voltam, amikor édesapám ismerôse révén elmehettem egy karateedzésre. Ahogy beléptem, iszonyú hangzavar, kiabálás, egymással harcoló fehér ruhás emberek

Részletesebben

Természetes Döntések

Természetes Döntések Természetes Döntések Megfigyelések gyűjtése épített környezetben Mihály Eszter, BME Építőművészeti Doktori Iskola Konzulens: Somogyi Krisztina és Major György 2015.április Tartalomjegyzék 1. Bevezető A

Részletesebben

1. melléklet Összefoglaló az Ózdi Teknőc Futó Club közhasznú, nonprofit sportegyesület 2015. évi tevékenységéről, eredményeiről és 2016.

1. melléklet Összefoglaló az Ózdi Teknőc Futó Club közhasznú, nonprofit sportegyesület 2015. évi tevékenységéről, eredményeiről és 2016. 1. melléklet Összefoglaló az Ózdi Teknőc Futó Club közhasznú, nonprofit sportegyesület 2015. évi tevékenységéről, eredményeiről és 2016. évi terveiről Egyesület neve: Ózdi Teknőc Futó Club Egyesület címe:

Részletesebben

Andrea Gabi Jutka Eszti Fredi Ates Peti

Andrea Gabi Jutka Eszti Fredi Ates Peti Cziczó Attila: ANDREA életjáték szereplők: Andrea Gabi Jutka Eszti Fredi Ates Peti 1. JELENET - ANDREA SZOBÁJA Andrea ül elkeseredetten a tükör előtt. Néha közelebb hajol, vizsgálgatja arcának hibáit.

Részletesebben

2012. október Egressy Gábor Két Tanítási Nyelvű Szakközépiskola diáklapja

2012. október Egressy Gábor Két Tanítási Nyelvű Szakközépiskola diáklapja 2012. október Egressy Gábor Két Tanítási Nyelvű Szakközépiskola diáklapja XIV. évfolyam, V. szám Tartalom Bevezető szövegelés az új szerkesztőtől Az igazgatónő évnyitó beszéde Interjú az új igazgatóhelyettessel

Részletesebben

Virágos vonattól a vöröskeresztesig Az első világháború emlékezete

Virágos vonattól a vöröskeresztesig Az első világháború emlékezete Virágos vonattól a vöröskeresztesig Az első világháború emlékezete Szakmai beszámoló Forró Katalin Tragor Ignác Múzeum Vác Helyszín Görög Templom Kiállítóterem, Vác, Március 15. tér 19. Időpont 2015. augusztus.

Részletesebben

ÖSSZEFOGLALÓ KÉRDÉSEK

ÖSSZEFOGLALÓ KÉRDÉSEK ÖSSZEFOGLALÓ KÉRDÉSEK A francia forradalom kezdete Ki volt a francia uralkodó 1789-ben? XVI. Lajos. Mit jelentett az abszolutizmusa? Korlátlan királyi önkényuralmat. Miért került államcsőd közeli helyzetbe

Részletesebben

Državni izpitni center. 1. feladatlap. Nem művészi szöveg elemzése. 2013. június 3., hétfő / 60 perc SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA

Državni izpitni center. 1. feladatlap. Nem művészi szöveg elemzése. 2013. június 3., hétfő / 60 perc SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA A jelölt kódszáma: Državni izpitni center *P131A10311* TAVASZI VIZSGAIDŐSZAK 1. feladatlap Nem művészi szöveg elemzése 2013. június 3., hétfő / 60 perc Engedélyezett segédeszközök: A jelölt golyóstollat

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V tanú folytatólagos kihallgatásáról

J E G Y Z Ő K Ö N Y V tanú folytatólagos kihallgatásáról Budapesti Rendőr-főkapitányság Bűnügyi Főosztály Életvédelmi Osztály Életvédelmi Alosztály II. Ügyszám: 01000/257/2011/ bü. J E G Y Z Ő K Ö N Y V folytatólagos kihallgatásáról Készült a(z) Budapesti Rendőr-főkapitányság

Részletesebben

MEGHÍVÓ XVI. TISZASZIGETI FALUNAPRA 2011. AUGUSZTUS 27 28.

MEGHÍVÓ XVI. TISZASZIGETI FALUNAPRA 2011. AUGUSZTUS 27 28. Tisztelt Tiszaszigeti, Térvári lakosok! MEGHÍVÓ XVI. TISZASZIGETI FALUNAPRA 2011. AUGUSZTUS 27 28. Tiszasziget Község Önkormányzata a korábbi évek hagyományait követve - és néhány új ötlettel gazdagítva

Részletesebben

mozdulatokkal hol a sínt, hol a kereket kalapálták, míg minden a helyére került.

mozdulatokkal hol a sínt, hol a kereket kalapálták, míg minden a helyére került. A kidaruzásig hátralévő napokon megjavíttattuk a radart, megforrasztattuk a kályhánk meggyengült részeit, tömítettük a szivárgó csatlakozókat, felleltároztuk a készleteket. Nem mellékesen a fiúk remek

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. november 12-i ülésére Tárgy: Tájékoztató a Zirci BULI, a Bakonyi Betyárnapok és a Bakonyi Vágta jövőjével kapcsolatos egyeztetésekről

Részletesebben

Közigazgatás Csengelén

Közigazgatás Csengelén Közigazgatás Csengelén Molnár Mihály Kordás István Csengele területe a 19. század közepéig lakatlan volt, rajta csak pásztorkodással foglalkozó személyek éltek. Földbe vájt viskók voltak a szállásaik.

Részletesebben

******************************************************************

****************************************************************** Els évfolyam 1. szám 2015. szeptember-október ****************************************************************** Ismét itt az iskolaújság! Újból létrejött a Lila Suli diáklapja! A közremköd fszerkesztk,

Részletesebben

Kunffy Lajos festőművész mellszobrának felavatása

Kunffy Lajos festőművész mellszobrának felavatása Orci Hírmondó 2008. június 19. Az önkormányzat hírlevele 3. évfolyam 2. szám Kunffy Lajos festőművész mellszobrának felavatása Községünk ismét gazdagabb lett: szobrot állítottunk Kunffy Lajos festőművész

Részletesebben

Pálmai József. Az első postaállomás. A Vedres-féle postaállomás. A szatymazi posta rövid története

Pálmai József. Az első postaállomás. A Vedres-féle postaállomás. A szatymazi posta rövid története Pálmai József A szatymazi posta RÖVID TÖRTÉNETE Az első postaállomás Kalapos királyunk idejében, 1788-ban hozták létre a szatymazi postát. A jó tíz éven át (1780 1790) uralkodó II. József, Mária Terézia

Részletesebben

A KMO 2006/2007. téli programel?zetese www.kispest.hu - 2006.12.01.

A KMO 2006/2007. téli programel?zetese www.kispest.hu - 2006.12.01. RENDEZVÉNYEK 2006. december 9. 15 óra Ünnep előtti sztárrandevú Korda György és Balázs Klári műsora Belépődíj: 1.000,-Ft. 2006. december 16. 15 óra Csendes éj a KMO Nótaklubjának karácsonyi ajándékműsora

Részletesebben

Minta 1. MATEMATIKA KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI FELADATSOR. I. rész

Minta 1. MATEMATIKA KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI FELADATSOR. I. rész 1. MATEMATIKA KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI FELADATSOR I. rész A feladatok megoldására 45 perc fordítható, az idő leteltével a munkát be kell fejeznie. A feladatok megoldási sorrendje tetszőleges. A feladatok megoldásához

Részletesebben

MATEMATIKA C 8. évfolyam 10. modul ÁTLAGOS?

MATEMATIKA C 8. évfolyam 10. modul ÁTLAGOS? MATEMATIKA C 8. évfolyam 10. modul ÁTLAGOS? Készítette: Surányi Szabolcs MATEMATIKA C 8. ÉVFOLYAM 10. MODUL: ÁTLAGOS? TANÁRI ÚTMUTATÓ 2 A modul célja Időkeret Ajánlott korosztály Modulkapcsolódási pontok

Részletesebben

Juhász Gyula: Húsvétra

Juhász Gyula: Húsvétra Röjtökmuzsaj Önkormányzatának lapja IX. évfolyam 1. szám 2016. március Juhász Gyula: Húsvétra Köszönt e vers, te váltig visszatérő Föltámadás a földi tájakon, Mezők smaragdja, nap tüzében égő, Te zsendülő

Részletesebben

Tőz Majom. Elıadó: Szilvásy Judit Okl. mérnök Feng Shui mester. Elsı Magyar Feng Shui Centrum. www.fengshui.hu www.fengshuibolt.hu

Tőz Majom. Elıadó: Szilvásy Judit Okl. mérnök Feng Shui mester. Elsı Magyar Feng Shui Centrum. www.fengshui.hu www.fengshuibolt.hu 2016 Tőz Majom Elıadó: Szilvásy Judit Okl. mérnök Feng Shui mester 1124 Bp., Tamási Elsı Magyar Áron Feng Shui u. 37. Centrum www.fengshui.hu www.fengshuibolt.hu (5 x 12 = 60 éves ciklusok) Yin Fa 乙 Yang

Részletesebben

A szovjet csapatok kivonása Közép-Kelet-Európából Kronológia, 1986 1992

A szovjet csapatok kivonása Közép-Kelet-Európából Kronológia, 1986 1992 1 A szovjet csapatok kivonása Közép-Kelet-Európából Kronológia, 1986 1992 1986 január 15. M. Gorbacsov szovjet pártfőtitkár országa leszerelési programjáról: A fegyverkezési hajsza megszüntetését és a

Részletesebben

AZ ELŐREMUTATÓ NEMZETI MÚLT

AZ ELŐREMUTATÓ NEMZETI MÚLT magyaridok.hu 2015. OKTÓBER 31. SZOMBAT 10:05 AZ ELŐREMUTATÓ NEMZETI MÚLT NÖRI: MÉLTATLAN POLITIKAI JÁTSZMÁRA AKARTÁK FELHASZNÁLNI GÖNCZ ÁRPÁD HALÁLÁT Megyeri Dávid Életreítéltek címmel dokumentumfilmet

Részletesebben

Bálint-házban, a Szabad Zsidó Tanház előadássorozat keretében elhangzott: Kárpáti Ildikó, Példák a zsidóság ábrázolására az amerikai filmtörténetben

Bálint-házban, a Szabad Zsidó Tanház előadássorozat keretében elhangzott: Kárpáti Ildikó, Példák a zsidóság ábrázolására az amerikai filmtörténetben Azonosító: ART18 2011 10 31 Lelkednek sem Art egy kis táplálék 2011. 10. 05. szerda Bálint-házban, a Szabad Zsidó Tanház előadássorozat keretében elhangzott: Kárpáti Ildikó, Példák a zsidóság ábrázolására

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v (hangszalagos rögzítéssel) Készült: Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. október 14-i soros nyílt üléséről.

J e g y z ő k ö n y v (hangszalagos rögzítéssel) Készült: Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. október 14-i soros nyílt üléséről. J e g y z ő k ö n y v (hangszalagos rögzítéssel) Készült: 2011. október 14-i soros nyílt üléséről. Jelen vannak: Dr. Sükösd Tamás polgármester Novák-Kovács Zsolt Ferencz Kornél alpolgármester képviselő

Részletesebben

E.ON Áramszolgáltató (0-24) : 06-80/205-020 E.ON Gázszolgáltató (0-24) : 06-80/424-242 ERÖV Vízszolgáltató (0-24) : 06-30/997-4275

E.ON Áramszolgáltató (0-24) : 06-80/205-020 E.ON Gázszolgáltató (0-24) : 06-80/424-242 ERÖV Vízszolgáltató (0-24) : 06-30/997-4275 2016. JANUÁR Címlapsztori főcíme A tartalomból: Önkormányzati hírek 1-2. oldal Óvodai hírek 2. oldal Iskolai hírek 3. oldal Visszatekintő 4-5. oldal Felhívások 6. oldal Közelgő események: Iskolás farsang

Részletesebben

Ózdi kistérség ÓZDI KISTÉRSÉG. Régió: Észak-Magyarországi Megye: Borsod-Abaúj-Zemplén

Ózdi kistérség ÓZDI KISTÉRSÉG. Régió: Észak-Magyarországi Megye: Borsod-Abaúj-Zemplén Ózdi kistérség Régió: Észak-Magyarországi Megye: Borsod-Abaúj-Zemplén Ózd Kistérség Többcélú Társulása 3600 Ózd, Városház tér 1. Tel/fax: 48/470-332 ozdgfi@axelero.hu Az Észak-magyarországi régióhoz tartozik,

Részletesebben

A NEMZETI ÖSSZEKÖTŐ CSOPORT HELYE, SZEREPE ÉS TEVÉKENYSÉGÉNEK RENDJE A MŰSZAKI TÁMOGATÁSI FELADATOK VÉGREHAJTÁSÁBAN

A NEMZETI ÖSSZEKÖTŐ CSOPORT HELYE, SZEREPE ÉS TEVÉKENYSÉGÉNEK RENDJE A MŰSZAKI TÁMOGATÁSI FELADATOK VÉGREHAJTÁSÁBAN ELŐADÁSOK LADOCSI JENŐ A NEMZETI ÖSSZEKÖTŐ CSOPORT HELYE, SZEREPE ÉS TEVÉKENYSÉGÉNEK RENDJE A MŰSZAKI TÁMOGATÁSI FELADATOK VÉGREHAJTÁSÁBAN Ladocsi Jenő őrnagy, mint a Magyar Műszaki Kontingens összekötő

Részletesebben

269. Arvisura - Népek csatája (Atilla története 2. rész)

269. Arvisura - Népek csatája (Atilla története 2. rész) 269. Arvisura - Népek csatája (Atilla története 2. rész) Budavára 24 öl széles és ugyanolyan hosszú négyszögletes vár volt. Elöl 24 oszlopon nyugvó, 5 öl széles és 5 öl hosszú védett bejárattal. Alatta

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Gara Község Önkormányzat Képviselő-testülete Szám: 5/2014. (nyilvános ülés) J e g y z ő k ö n y v Készült: Gara Község Önkormányzat képviselő-testületének 2014. március 20. napján megtartott nyilvános

Részletesebben

Szeretet volt minden kincsünk

Szeretet volt minden kincsünk Szeretet volt minden kincsünk Azt mondják, mindenkinek meg van írva a sorskönyvében az élete. Mindenkinek ki van jelölve z út, mint a kerti ösvény, szélekkel, jelekkel, hogy ne lehessen letérni róla. Van

Részletesebben

Varázsoljunk! Mit szeretnél?

Varázsoljunk! Mit szeretnél? WWW.ASTROLOGIA.HU IMOLAI JUDIT Asztrológus Elemez: 2014. november 6. Varázsoljunk! Mit szeretnél? TELIHOLD! 2014. november 5-én 22:34-től november 8. 2:46-ig a Bika zodiákusban halad a Hold, és ezt még

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Rudabánya Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. október 26-án, du. 14,00 órai kezdettel megtartott nyílt üléséről. Jelen vannak: Szobota Lajos polgármester, Veres

Részletesebben

HOGYAN TOVÁBB, LÖVÉSZEK?

HOGYAN TOVÁBB, LÖVÉSZEK? dr. Erdélyi Sándor alezredes 1 HOGYAN TOVÁBB, LÖVÉSZEK? Mottó: Azt a pénzt, amit a tüzérség rovására megtakarítunk, háború esetén gyalogságunk vérével fogjuk megfizetni. 2 Cikkem címével arra szeretném

Részletesebben

KATONAI ALAPISMERETEK

KATONAI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA 2013. május 27. KATONAI ALAPISMERETEK EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2013. május 27. 14:00 I. Időtartam: 80 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA Katonai

Részletesebben

Ő is móriczos diák volt

Ő is móriczos diák volt Ő is móriczos diák volt 107 Az idei évben rendhagyó beszélgetésre került sor az Ő is móriczos diák volt interjú keretében. Az íróként, költőként, illetve műfordítóként tevékenykedő Mezey Katalint s lányát,

Részletesebben

Április 1. MŰVÉSZETI SZEMLE GÁLAMŰSORA

Április 1. MŰVÉSZETI SZEMLE GÁLAMŰSORA Április 1. Czina Sándor Tagintézmény MŰVÉSZETI SZEMLE GÁLAMŰSORA A Művészeti Szemle után évente gálaműsort rendezünk a legjobb produkciókból, ez is motiválja tanulóinkat a felkészülés során. A zsűri és

Részletesebben

Csapody kastély Ádánd

Csapody kastély Ádánd Csapody kastély Ádánd Az épület a Perneszi család XVII. századi kastélya helyén épült 1820 és 1827 között, klasszicizáló későbarokk (copf) stílusban. Építtetője, Csapody Pál volt a község utolsó (jobbágyfelszabadítás

Részletesebben

T/18107. számú. törvényjavaslat. a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény módosításáról

T/18107. számú. törvényjavaslat. a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény módosításáról MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA T/18107. számú törvényjavaslat a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény módosításáról Előadó: Dr. Lamperth Mónika

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S NYÍLT ÜLÉS AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 62. MELLÉKLET: - TÁRGY: Beszámoló a Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás mőködésének 2009. évi tapasztalatairól E L İ T E R J E S Z

Részletesebben

A gyönyörű takarodó dal minden este felhangzik Gyomaendrődön -...

A gyönyörű takarodó dal minden este felhangzik Gyomaendrődön -... 1 / 7 2015.08.12. 13:55 Címlap (/)» Megyejárás (rovat/megyejaras) Békés megye (hirek/megye /bekesmegyei-cimlap) Gyomaendrőd (hirek/telepules/gyomaendrod-cimlap) A gyönyörű takarodó dal minden este felhangzik

Részletesebben

A múzeumok oktatást támogató tevékenysége*

A múzeumok oktatást támogató tevékenysége* KÖZGYŰJTEMÉNYEK ÉS OKTATÁS A múzeumok oktatást támogató tevékenysége* Bereczki Ibolya Magyar múzeumok a XX. század végén a múzeumpedagógia szempontjából Amikor visszatekintünk az elmúlt néhány évtized

Részletesebben

Tisztelt Hölgyem/Uram!

Tisztelt Hölgyem/Uram! Tisztelt Hölgyem/Uram! Cegléd város középtávú sportkoncepciójának kialakításához szeretnénk az alábbiakkal hozzájárulni. A továbbiakat, egyesületünk (Ceglédi Első Sor Kerékpáros Sportegyesület, továbbiakban

Részletesebben

AZ A NAP. LXVIII. évfolyam, 11-12. szám 2004. november-december

AZ A NAP. LXVIII. évfolyam, 11-12. szám 2004. november-december HD LXVIII. évfolyam, 11-12. szám 2004. november-december AZ A NAP APRÓ ISTVÁN Az a nap úgy kezdődött, hogy több kilométeres dugóba kerültem az elővárosban. Nem, így akármelyik nap kezdődhet, az a bizonyos

Részletesebben

A géppuska Önműködő, sorozatlövés leadására alkalmas lőfegyverek léteztek már az első világháború kitörése előtt is, igazán félelmetes hírnévre azonban 1914 után tettek szert, amikor a géppuskák a lövészárok-háborúkban

Részletesebben

Magyar Labdarúgó Szövetség

Magyar Labdarúgó Szövetség Magyar Labdarúgó Szövetség Veszprém Megyei Igazgatóság VESZPRÉM MEGYEI II. OSZTÁLY Veszprém Megyei II. ú férfi felnőtt nagypályás labdarúgó bajnokság versenykiírása 2015 2016. Tartalom 1. A bajnokság szervezője

Részletesebben

A KEREK VILÁG ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTÁJA 2015/16-os tanév

A KEREK VILÁG ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTÁJA 2015/16-os tanév KEREK VILÁG ÁLTALÁNOS ISKOLA A KEREK VILÁG ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTÁJA 2015/16-os tanév Tartalomjegyzék Fejezet Cím Oldalszám 1. A Kerek Világ Általános Iskola pedagógusainak száma, iskolai

Részletesebben

SZKA_106_29. A modul szerzője: Nahalka István. é n é s a v i l á g SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 6. ÉVFOLYAM

SZKA_106_29. A modul szerzője: Nahalka István. é n é s a v i l á g SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 6. ÉVFOLYAM tanulás egész SZK_106_29 é n é s a v i l á g életen át modul szerzője: Nahalka István SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 6. ÉVFOLYM 418 Szociális, életviteli és környezeti kompetenciák tanári

Részletesebben

Játszótér és sportpálya iskolánk udvarán

Játszótér és sportpálya iskolánk udvarán Bálint Márton Általános Iskola és Középiskola beiskolázási tájékoztató a pedagógiai programunk alapján Játszótér és sportpálya iskolánk udvarán 2 Iskolánk adatai: Neve: Bálint Márton Általános Iskola és

Részletesebben

Földtan, őslénytan, flóra, fauna, természetvédelem. www.mecsek.gportal.hu 2012.12.03. Volt egyszer Komlón egy mélyfúró vállalat.

Földtan, őslénytan, flóra, fauna, természetvédelem. www.mecsek.gportal.hu 2012.12.03. Volt egyszer Komlón egy mélyfúró vállalat. Mecsek Sopianicum Földtan, őslénytan, flóra, fauna, természetvédelem www.mecsek.gportal.hu 2012.12.03. Szerkesztő: Fazekas Imre E-mail: fazekas.hu@gmail.com Volt egyszer Komlón egy mélyfúró vállalat Soós

Részletesebben

AZ EGYETEMI KÖNYVTÁR RÉGI NYOMTATVÁNYAINAK DIGITALIZÁLÁSI TERVE ÉS A VIRTUÁLIS KIÁLLÍTÁSOK, ESETTANULMÁNNYAL

AZ EGYETEMI KÖNYVTÁR RÉGI NYOMTATVÁNYAINAK DIGITALIZÁLÁSI TERVE ÉS A VIRTUÁLIS KIÁLLÍTÁSOK, ESETTANULMÁNNYAL AZ EGYETEMI KÖNYVTÁR RÉGI NYOMTATVÁNYAINAK DIGITALIZÁLÁSI TERVE ÉS A VIRTUÁLIS KIÁLLÍTÁSOK, ESETTANULMÁNNYAL Farkas Gábor Farkas, farkas_g@ludens.elte.hu ELTE Egyetemi Könyvtár Az Egyetemi Könyvtár őrzi

Részletesebben

Vissza-és előretekintés

Vissza-és előretekintés Az igazi élmények mindig nyáron születnek, észrevetted? Talán mert nyíltabbak és bátrabbak vagyunk, talán a napsütés okozza, és a sok nyíló virág. Aztán jön az ősz, elkezdődik az iskola és az egész nyüzsgés

Részletesebben

Népszokások az óvodában

Népszokások az óvodában Szőke Anna Népszokások az óvodában Március Böjtmás hava (A szerző Elszaladt a kemence című könyve alapján) TARTALOM Márciusi napokhoz fűződő szokások és hiedelmek / 3 Március 12. Gergely napja / 3 Március

Részletesebben

Jász-Nagykun-Szolnok megye 1878-ban és 1991-ben megállapított címere

Jász-Nagykun-Szolnok megye 1878-ban és 1991-ben megállapított címere Vármegyék és szabad kerületek 197 Jász-Nagykun-Szolnok megye 1878-ban és 1991-ben megállapított címere Botka János Az emberek csoportjai, közösségei már kezdetektől hitték a jelképek erejét. A legkülönbözőbb

Részletesebben

IZSÁK FELESÉGET KAP. Pasarét, 2012. február 12. (vasárnap) Horváth Géza. Lekció: 1Mózes 24,1-21

IZSÁK FELESÉGET KAP. Pasarét, 2012. február 12. (vasárnap) Horváth Géza. Lekció: 1Mózes 24,1-21 Pasarét, 2012. február 12. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza IZSÁK FELESÉGET KAP Lekció: 1Mózes 24,1-21 Alapige: 1Mózes 24,7 Az Úr, az ég Istene, aki kihozott engem atyám házából és rokonságom

Részletesebben

MÁRIA engesztelő népe 1 166, 257-258.

MÁRIA engesztelő népe 1 166, 257-258. MÁRIA engesztelő népe 1 MÁRIA öröksége: az engesztelő nép A magyarság önazonossága, mint engesztelő áldozat, szeretni, ahogy az Úr szeretett minket, Magyarország őrangyalának kezét fogva! Kedves Testvérek

Részletesebben

AUGUSZTUS. 08. 27. 15.00 Igazgatói tanévnyitó (kerületi) (Önkormányzat, Flamenco)

AUGUSZTUS. 08. 27. 15.00 Igazgatói tanévnyitó (kerületi) (Önkormányzat, Flamenco) 1 AUGUSZTUS 08. 25. 10.00 Vezetőségi értekezlet igazgató 08. 25. 9.00 Pótvizsgák - Közismeret írásbeli Oláh Erna igh. 08. 26. 10.00 Pótvizsgák - szolfézs, zeneelmélet, kötelező zongora 08. 27. 15.00 Igazgatói

Részletesebben

Magyar Labdarúgó Szövetség Pest Megyei Igazgatóság

Magyar Labdarúgó Szövetség Pest Megyei Igazgatóság Magyar Labdarúgó Szövetség Pest Megyei Igazgatóság (Pest Megyei Labdarúgó Szövetség) PEST MEGYEI ÖREGFIÚ (,,U34 ) Pest megyei öregfiú (,,U34-es ) nagypályás labdarúgó- 2015/2016. Tartalom 1. A bajnokság

Részletesebben

SZÖVEGÉRTÉS-SZÖVEGALKOTÁS,,A

SZÖVEGÉRTÉS-SZÖVEGALKOTÁS,,A SZÖVEGÉRTÉS-SZÖVEGALKOTÁS,,A 3. ÉVFOLYAM MINTAMODULOK A HÉTMÉRFÖLDES MASINÁK CÍMŰ KÖNYV FELDOLGOZÁSÁHOZ EGY HAJÓBAN EVEZÜNK MÁSODIK FEJEZET: Az első hajóskapitány A kicsi bors és a nagy vitorlás hajók

Részletesebben