II. A balatoni térség turisztikai vonzerejének növelése c. pályázati felhívásához. Kódszám: KDOP-2007/2.1.1/2F NYDOP-2007/2.2.1/2F

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "II. A balatoni térség turisztikai vonzerejének növelése c. pályázati felhívásához. Kódszám: KDOP-2007/2.1.1/2F NYDOP-2007/2.2.1/2F"

Átírás

1 II. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Dél-Dunántúli Operatív Program, a Közép-Dunántúli Operatív Program és a Nyugat-Dunántúli Operatív Program A balatoni térség turisztikai vonzerejének növelése c. pályázati felhívásához Kódszám: DDOP-2007/2.1.1/2F KDOP-2007/2.1.1/2F NYDOP-2007/2.2.1/2F A projektek az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósulnak meg. 1

2 Tartalom A. A TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS HÁTTERE...4 A1. Alapvetı cél és háttér információ...4 A2. Részcélok...5 A3. Rendelkezésre álló forrás...5 A4. Támogatható pályázatok várható száma...5 B. PÁLYÁZÓK KÖRE...6 B1. Jogi forma...6 B2. Méret...6 B3. Székhely...7 B4. Iparág...7 B5. Típus/karakter...7 B6. Egyéb kizáró okok...7 C. A PÁLYÁZAT TARTALMA...9 C1. Támogatható tevékenységek köre...9 C2. Nem támogatható tevékenységek köre...16 C3. Projekttervezéshez a KSZ-tıl ingyenesen igénybe vehetı szolgáltatások...17 C4. Elszámolható költségek köre...17 C5. Nem elszámolható költségek köre...23 C6. Illeszkedési elıírás (regionális, helyi tervekhez)...24 C7. Projekt iparági szőkítése...25 C8. Projekt területi szőkítése...25 C9. A projekt megkezdése...25 C10. A projekt befejezése és a pénzügyi elszámolás végsı határideje...26 C11. Fenntartási kötelezettség...27 C12. Egyéb korlátozások a projekt tartalmával kapcsolatban...27 D. PÉNZÜGYI FELTÉTELEK...29 D1. Támogatás formája és jogcíme...29 D2. Támogatás mértéke...32 D3. Támogatás összege...34 D4. Az önrész összetétele...35 D5. Egyéb pénzügyi eszközök...36 D6. Biztosítékok köre...36 D7. Elıleg igénylése...38 D8. Egyéb feltételek...39 E. KIVÁLASZTÁSI KRITÉRIUMOK...41 E1. Az I. forduló során alkalmazott kiválasztási kritériumok...41 E2. A II. forduló során alkalmazott kiválasztási kritériumok...58 E3. Monitoring mutatók...58 F. ADMINISZTRATÍV INFORMÁCIÓK...61 F1. A pályázati kiírás felfüggesztése és megszüntetése...61 F2. A pályázatok benyújtásának módja, helye és határideje

3 F3. A pályázat benyújtásával kapcsolatos gyakorlati tudnivalók...63 F4. A projektkiválasztás folyamatának bemutatása (eljárásrend)...64 F5. Panaszkezelés...73 F6. Vonatkozó jogszabályok listája...74 F7. A pályázó által kötelezıen csatolandó mellékletek listája...77 PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ MELLÉKLETEI...84 F8. Fogalomjegyzék...85 Felhívjuk a tisztelt pályázók figyelmét, hogy a pályázati kiírás és dokumentumai esetén a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség a változtatás jogát fenntartja, ezért kérjük, hogy kövessék figyelemmel a honlapon megjelenı közleményeket! A beadás elıtt ellenırizzék, hogy a pályázati dokumentumokat a honlapon megadott sablonoknak megfelelıen állították össze, mert az ettıl való eltérés esetén a pályázat elutasításra kerülhet. 3

4 A. A TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS HÁTTERE A pályázati felhívás elválaszthatatlan része jelen Útmutató és annak mellékletei, ezek együtt tartalmazzák a pályázáshoz szükséges összes feltételt. Egyéb, a Pályázati felhívásban és az Útmutatóban nem szabályozott kérdésekben Az államháztartás mőködési rendjérıl szóló 217/1998. (XII.30) Korm. Rendelet, a Regionális Fejlesztés Operatív Programokra meghatározott elıirányzatok felhasználásának állami támogatási szempontú szabályairól szóló 19/2007. (VII.30.) MeHVM rendelet, Az állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképrıl szóló 85/2004. (IV.19) Korm. Rendelet, valamint az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra és a Kohéziós Alapra vonatkozó általános rendelkezések megállapításairól és az 1260/1999/EK rendelet hatályon kívül helyezésérıl szóló 1083/2006/EK rendelet, valamint a jogszabálygyőjteményben felsorolt jogszabályokat kell alkalmazni. A1. Alapvetı cél és háttér információ A Balaton Kiemelt Üdülıkörzet számára az általános távlati cél hogy a Balaton Európa egyik legvonzóbb lakó-, munka és üdülıhelyévé váljon igényességet és új minıséget követel meg a fejlesztések tervezésében, menedzsmentjében és a kialakítandó szolgáltatások színvonalában. A turizmus fejlesztési céljai illeszkednek az általános fejlesztési célokhoz. A Balaton Európában egyedülálló térségi adottságaira építve olyan új, exkluzív, változatos és komplex turisztikai kínálatot kell kialakítani, amely - megfelel az új keresleti igényeknek, - különbözı piaci szegmensek (célcsoportok) eltérı igényeinek a kielégítését teszi lehetıvé, - kevésbé koncentrálódik a nyári vízparti fürdızésre, - kevésbé terheli a természeti környezetet, - javítja a térség gazdasági-társadalmi alkalmazkodó képességét a globálisan változó környezeti hatásokkal szemben, - jobb gazdasági eredményeket ér el és - összhangban van a térség jövıképével, a helyi közösség érdekeivel. Általános fejlesztési célok: A turisztikai termékek tervezését, fejlesztését, mőködtetését és marketingjét megvalósító regionális turisztikai intézményrendszer teljes megújítása. A turizmus versenyképességének és jövedelemtermelı képességének javítása, ehhez a turizmus tér- és idıbeli szétterítése. Turisztikai termékek a turisztikai vonzerık és az azokra alapozott szolgáltatások összehangolt fejlesztése. 4

5 A2. Részcélok A Balaton Kiemelt Üdülıkörzet turisztikai vonzerejének fejlesztése, komplex turisztikai programcsomagok kialakítása A vizi turizmus, A termál és gyógyvízhez kötıdı turizmus, A kerékpáros turizmus, Az ökoturizmus, A kulturális turizmus (kastélyok, várak, egyházi létesítmények, múzeumok, régészeti lelıhelyek fejlesztése), Nemzetközi, országos jelentıségő rendezvények megvalósítása, Rendezvényhelyszínek fejlesztése, Innovatív termékek / tematikus parkok létrehozása, Kisvasutak fejlesztése révén. A3. Rendelkezésre álló forrás A pályázat meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg várhatóan 4,6 milliárd forint az alábbi statisztikai régiók szerinti bontásban: A statisztikai régiók között az alábbi indikatív forrásfelosztás érvényesül: Dél-Dunántúl: 2,701 milliárd forint, Közép-Dunántúl: 1,8 milliárd forint, Nyugat-Dunántúl: 0,16 milliárd forint. A4. Támogatható pályázatok várható száma A támogatott pályázatok várható száma: 35 db. 5

6 B. PÁLYÁZÓK KÖRE B1. Jogi forma Jelen pályázati kiírás keretében az alábbi szervezetek pályázhatnak I. Költségvetési szervezetek és intézményeik (KSH 3): 1. központi költségvetési szervek és intézményeik (KSH 31) 2. önkormányzatok (1990. évi LXV. tv alapján) és intézményeik (1992. évi XXXVIII. tv alapján) helyi és helyi kisebbségi önkormányzatok és intézményeik (KSH 32) megyei önkormányzatok és intézményeik (KSH besorolás nem ismert) 3. önkormányzati társulások (KSH 36), többcélú kistérségi társulások (KSH 366), térségi fejlesztési tanácsok (1996. évi XXI. tv. és a évi CVII. tv. Alapján; KSH 362) II. non profit szervezetek 1. egyesületek (KSH 52) 2. alapítványok (KSH 56) 3. egyéb jogi személyiséggel rendelkezı non-profit szervezetek (KSH 59) jan. 1-ig közhasznú társaságok (KSH 57) 5. egyházak, egyházi intézmények, egyházi jogi személyek (1990. évi IV. tv alapján) III. szövetkezetek (KSH 12) IV. a számvitelrıl szóló évi C. törvény vagy az Egyszerősített vállalkozói adóról szóló évi XLIII. Törvény hatálya alá tartozó belföldi, a Magyarországon bejegyzett székhelyő vagy telephelyő gazdasági társaságok, vállalkozások (2006. évi IV. tv. Alapján; KSH 11, 21) 1. profitorientált gazdasági társaságok (KSH 11, 21) 2. átalakulással vagy alapítással július 1-je után létrejövı non-profit gazdasági társaságok (KSH besorolás nem ismert) V. Egyéni vállalkozó (1990. évi V. tv alapján; KSH 23) VI. Szakmai szervezetek és felsıoktatási intézmények (ez utóbbi közül azok, amik nem az I.1. alá tartoznak) (2005. évi CXXXIX. törvény alapján) A pályázat benyújtására és megvalósítására a jelen pontban meghatározott szervezetek által alkotott konzorcium keretében is van lehetıség, ebben az esetben be kell nyújtani az útmutató XIV. számú mellékletét képezı Konzorciumi együttmőködési megállapodást. B2. Méret Jelen pályázati kiírás keretében nem értelmezett. 6

7 B3. Székhely Devizajogszabályok alapján belföldinek minısülı, Magyarországon székhellyel, vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkezı, a B1. pontban meghatározott kedvezményezettek pályázhatnak Esetleges kizáró rendelkezések: Jelen pályázati kiírás keretében nem értelmezett. B4. Iparág Jelen pályázati kiírás keretében nem értelmezett. B5. Típus/karakter Jelen pályázati kiírás keretében nem értelmezett. B6. Egyéb kizáró okok a) Adminisztratív feltételek Nem nyújtható támogatás azon pályázó részére, aki, vagy amely csıd-, felszámolási eljárás vagy végelszámolás alatt áll; önkormányzatok, kistérségi társulások esetében adósságrendezési eljárás alatt áll; akivel szemben az Európai Bizottságnak valamely támogatás visszafizetésére kötelezı határozata van érvényben, továbbá aki, vagy amely a támogatás iránti pályázat benyújtását megelızı három naptári éven belül az államháztartás alrendszereibıl, az Európai Unió elıcsatlakozási eszközeibıl, vagy a strukturális alapokból juttatott valamely támogatással összefüggésben a támogatási szerzıdésben vállalt kötelezettségét neki felróható okból nem vagy csak részben teljesítette, kivéve a vis major esetét; aki, vagy amely nem felel meg az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény 15. -ban elıírt, rendezett munkaügyi kapcsolatok törvényben meghatározott követelményeinek; azon szervezet részére, amelyet a támogatás iránti pályázat benyújtását megelızı két naptári éven belül az államigazgatási szerv határozatával vagy annak bírósági felülvizsgálata esetén a bíróság munkavállalók bejelentés nélküli vagy munkavállalási engedély nélküli foglalkoztatása miatt jogerısen bírság megfizetésére kötelezett; aki, vagy amely tevékenysége a hatályos környezetvédelmi elıírásoknak nem felel meg; aki, vagy amely mőködéséhez a szükséges hatósági engedélyekkel nem rendelkezik; aki, vagy amely a projekt megvalósításához szükséges jogerıs hatósági engedélyekkel a Támogatási Szerzıdés megkötéséig nem rendelkezik; annak a szervezetnek a részére, aki a beruházást, illetve a fejlesztést olyan ingatlanon kívánja megvalósítani, amely a pályázat benyújtásának idıpontjában nem per-és igénymentes, kivéve, ha a pályázó az igény jogosultja, illetıleg bérelt ingatlan 7

8 esetében a bérleti szerzıdés kizárólagos joggal nem biztosítja a támogatással megvalósuló létesítmény üzemeltetésének lehetıségét legalább a külön rendeletben, vagy (KKV-k esetén) a jelen kiírásban elıírt üzemeltetési kötelezettség idejére, akirıl, vagy amelyrıl hitelt érdemlıen bebizonyosodik, hogy a pályázat szakmai, pénzügyi tartalmát érdemben befolyásoló valótlan, hamis adatot szolgáltatott a pályázat benyújtásakor; aki, vagy amely a támogatás elnyerése esetén a projekt megvalósítása, valamint a fejlesztés eredményeinek fenntartása során az esélyegyenlıség elımozdításával kapcsolatos és a környezetvédelmi jogszabályi elıírásokat (együttesen a horizontális célokat) nem tartja be, és nem veti alá magát az ezzel kapcsolatos esetleges ellenırzéseknek. A horizontális szempontokra vonatkozó részletes útmutatók a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség honlapján találhatóak, melyek tartalmazzák a vonatkozó jogszabályok listáját. aki, vagy amely a tisztességes üzleti magatartási szabályok megsértéséért kiszabott jogerıs büntetés hatálya alatt áll; aki, vagy amely csalás, korrupció, szervezett bőnözésben való részvétel, vagy bármilyen más, az Európai Közösség pénzügyi érdekeit sértı illegális tevékenység miatt kiszabott jogerıs büntetés hatálya alatt áll; aki, vagy amely szervezetet a 217/1998 Korm. rend. 88. (2) és (3) bekezdése alapján a támogatási rendszerekbıl kizártak, a kizárásának idıtartama alatt. A nyilatkozatok kitöltésénél, amennyiben a Pályázó nyilatkozatával jogszabályi kötelezettséget vagy a pályázati dokumentációban elıírt elvárást nem teljesít, illetve valótlan adatokat állít, akkor a pályázat hiánypótlás nélküli elutasításra kerül, illetve támogatásban részesülı projekt esetében a támogatás visszavonásával járhat. b) A pályázó gazdálkodására vonatkozó feltételek: Nem nyújtható támogatás azon pályázó részére, akirıl, vagy amelyrıl hitelt érdemlıen bebizonyosodik, hogy a pályázat szakmai, pénzügyi tartalmát érdemben befolyásoló valótlan, hamis adatot szolgáltatott a pályázat benyújtásakor; aki, vagy amely a 217/1998 (XII. 30) Korm. rendelet 83. (2) b) pontja értelmében a pályázat befogadásának feltételeként nem tesz írásbeli nyilatkozatot annak tudomásulvételérıl, hogy lejárt esedékességő, meg nem fizetett köztartozás esetén a köztartozás megfizetéséig a támogatás nem illeti meg, az esedékes támogatások folyósítása a 92. (5) bekezdése szerint felfüggesztésre kerül, illetve az Áht. 13/A. - ának (6) bekezdése alapján az esedékes támogatás a köztartozások megfizetése érdekében - a támogatás ellenében vállalt kötelezettségeket nem érintı módon - visszatartásra kerül; Nem nyújtható támogatás a 1083/2006/EK rendelet 54. cikkének (3), (5) bekezdése alapján azon pályázó részére, aki vagy amely ugyanazon projektjéhez e támogatási keretbıl vagy más közösségi forrásból támogatásban részesült. Egy pályázó azonos és/vagy különbözı témakörben több pályázatot is beadhat, azonban azonos témakörben csak 1 támogatott pályázata lehet. 8

9 C. A PÁLYÁZAT TARTALMA C1. Támogatható tevékenységek köre - Meglévı és új turisztikai attrakciók fejlesztése, melyek a régió turisztikai adottságaira, sajátos természeti értékeire építenek. Széleskörő partnerségre építı területi és termékalapú vonzerıfejlesztések az alábbi témakörökben: - Víziturizmus fejlesztése: 1./ A balatoni nyilvános strandok színvonalának növelése, új szolgáltatások kialakítása, családbarát jellegének erısítése a) Balatoni nyilvános strandok értéknövelı, funkcióbıvítı fejlesztése, higiénés, esztétikai, biztonsági, információs, környezeti állapotának, vízminıségének javítása (pl.: kültéri tusolók kialakítása, mozgássérültek részére is megfelelı kiszolgáló létesítmények, bejárók kialakítása, stb) b) Korszerő strandi játszóparkok, játszóterek kialakítása; c) A strandokhoz kapcsolódó, rekreációt szolgáló minıségi fejlesztések, egészségturisztikai szolgáltatásokhoz kapcsolódó fejlesztések komplex egészségturisztikai célok érdekében (pl.: élményfürdı, pezsgıfürdı, masszázs, fitness szolgáltatások megvalósítása, stb.); d) A strandokhoz kapcsolódó medencék létesítése. A medencék létesítése esetén a strand nyitva tartása alatt minden idıjárási körülmény között biztosítani kell legalább 25 C-os vízhımérsékletet, e) aktív sportos strandélet infrastrukturális feltételeinek a megteremtése (sportpályák kialakítása, strandröplabda, foci mély homokkal stb.), kisebb parti vízi-vidámpark és csúszda létesítmények létesítése; f) A nyilvános strandok, fürdıhelyek komplex, egységes arculatú, építészeti fejlesztése, fürdıházak, strandkiegészítı létesítmények kialakítása; g) A kijelölt strandi vízfelület és a hozzá kapcsolódó vízparti területek kapcsolódásának átalakítása, fejlesztése (strandi szemétzugok megszüntetése, partvédı mővek átalakítása, lídós partszakaszok kialakítása, stb.), hatályos vízjogi engedély alapján, h) Szolgáltatások kialakítása, fejlesztése, (úgymint: parkoló családbarát szolgáltatások kialakítása, játszószoba, babakocsi tároló, pelenkázó, animációs helyiség kialakítása, animációs eszközök beszerzése, animátor foglalkoztatása.) A tevékenység önállóan nem, csak az a. g. pontokban foglalt fejlesztések valamelyikének keretében pályázható. A pályázat keretében kereskedelmi célú strandi létesítmények (étterem, büfé, játékterem, stb,), szálláshelyek fejlesztésére támogatás nem igényelhetı. Összevont beruházás esetén a beruházás kereskedelmi egységként mőködtetendı hányada a támogatási alapba nem számítható bele. 2./ Vitorlás kikötık fejlesztése a) Balatoni vitorlásturizmushoz kapcsolódó létesítmények értéknövelı, funkcióbıvítı fejlesztése, bıvítése, korszerősítése. A fejlesztés a kikötık és a hozzájuk tartozó infrastruktúra (vizesblokk, kiszolgáló létesítmény) létesítését, építését, felújítását, bıvítését, kikötıi szakmai szolgáltatások (pl.: daru, stb) fejlesztését tartalmazhatja az alábbi megkötéssel:... A pályázat keretében új kikötıhelyek, kereskedelmi vendéglátóhelyek, árusítóhelyek,szálláshelyek (együtt nem támogatható projektelemek) 9

10 fejlesztésére támogatás nem igényelhetı. Összevont beruházás esetén a beruházás nem támogatható projektelemei a támogatási alapba nem számíthatóak bele. Új kikötı a pontban lévı megkötésekkel végrehajtott - létesítése csak érvényes vízjogi létesítési engedéllyel rendelkezı fejelsztések esetében támogathatóak. Meglévı kikötıhöz tartozó a pontban lévı megkötések szerinti - fejlesztések csak érvényes vízjogi üzemeltetési és kikötıi engedéllyel rendelkezı kikötık esetében, továbbá vízjogi létesítési engedély köteles fejlesztések esetén a vízjogi létesítési engedély megléte esetén támogathatóak. - Termál- és gyógyvízhez kötıdı turizmus fejlesztése, a) meglévı termál- és gyógyfürdık szolgáltatási színvonalának fejlesztése (ezen belül technológiai korszerősítés, kiszolgáló infrastruktúra, fedett területek növelése, szabadtéri medencék kialakítása, wellness és kiegészítı szolgáltatások fejlesztése), gyógyászati szolgáltatások fejlesztésével a gyógyfürdıkben (pl. egészségügyi szolgáltatások, gyógyturisztikai infrastruktúra), valamint indokolt esetben új termál- és gyógyfürdık létesítése (Új termál- és gyógyfürdı létesítésére csak a Közép-dunántúli régióban van lehetıség). A pályázat keretében kereskedelmi célú létesítmények (büfé, étterem, fodrász, stb,), szálláshelyek fejlesztésére támogatás nem igényelhetı. Összevont beruházás esetén a beruházás kereskedelmi egységként mőködtetendı hányada a támogatási alapba nem számítható bele. - Kerékpáros turizmus: a) Az egyes turisztikai vonzerıkhöz közvetlenül kapcsolódó, azokat összekötı turisztikai célú kerékpárutak építése, fejlesztése, értéknövelı felújítása az Országos Területrendezési Tervvel összhangban. b) A Balaton Kiemelt Üdülıkörzet külsı kerékpárút kapcsolatainak fejlesztése. c) Egy-egy turisztikai vonzerı típushoz kapcsolódó tematikus kerékpár utak, túraútvonalak létrehozása. d) Több települést érintı, összefüggı kerékpárút hálózat létesítése a Balaton Kiemelt Üdülıkörzetben. e) A kerékpáros turizmus kiszolgáló létesítményeinek fejlesztése: kerékpáros pihenıhelyek, szerviz pontok, fedett zárható tárolók létesítése és kitáblázása kötelezı eleme a kerékpáros fejlesztéseknek, mértéke a kerékpáros projektelemek költségvetésének minimum 20%-a kell legyen. A kiszolgáló létesítményeknek a Balaton partmenti településeknél a kerékpárút mentén, a parttól távolabbi települések esetén a kerékpárúttól maximum 500 méteres távolságban (kitáblázás biztosítása mellett) kell elhelyezkedniük. f) Kerékpárutak fenntartáshoz szükséges eszközök beszerzése. Az eszközbeszerzés önállóan nem, csak a beruházási projekt részeként pályázható. Önálló kerékpárút építése esetén a kerékpárútnak a célcsoport számára megfelelıen megközelíthetınek kell lennie. A kerékpárutak építése esetén csak a hatályos kerékpárutakra vonatkozó útügyi mőszaki elıírásoknak (ÚT Útügyi Mőszaki Elıírás 10

11 Kerékpárforgalmi létesítmények tervezése és az abban hivatkozott jogszabályoknak) megfelelı kerékpárutak építése támogatható egységjármő/nap forgalom alatti közúton, burkolt erdészeti, mezıgazdasági vagy önkormányzati úton megközelíthetı turisztikai attrakcióhoz vezetı kerékpárutak építése nem támogatható. A fejlesztésnek már meglévı, vagy a projekt elemeként megvalósítandó turisztikai attrakciókat kell összekötnie. - Ökoturizmus: a) Multifunkcionális ökoturisztikai látogatóközpontok kialakítása, kiszolgáló egységekkel, higiénés létesítményekkel. b) Gyalogos túraútvonalak kialakítása, értéknövelı, funkcióbıvítı felújítása, pihenıhelyek szeméttárolók kihelyezésével, Magyarországon érvényben lévı szabványos turistajelzések használatával. A szeméttárolók elhelyezésénél törekedni kell a könnyen megoldható hulladék elszállítás biztosítására. c) Kilátók értéknövelı, funkcióbıvítı felújítása, új kilátók létrehozása. Az ökoturizmus pontos meghatározása megtalálható a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium honlapján (www.kvvm.hu) - Kulturális turizmus: a) Kastélyok, várak, romok, egyházi létesítmények, mőemlékek értéknövelı megújítása, turisztikai funkciókkal való bıvítése, amelyek hozzájárulnak új munkahelyek teremtéséhez (a felújításokhoz kapcsolódó infrastrukturális beruházásokkal; látogatóbarát szolgáltatások fejlesztéseivel, kastélykert, várkert, egyházi létesítményhez tartozó park felújításával, turisztikai funkciók kialakításával [pl. győjtemények bemutatására alkalmas kiállítótereken, rendezvény helyszíneken keresztül], stb.) b) Múzeumok, kiállítóhelyek és régészeti lelıhelyek látogatóbarát szolgáltatásainak fejlesztése és szükség szerint felújítása, bıvítése, különösen az élményelemekkel, újszerő, kreatív bemutatási módszerek bevezetésével kapcsolatos beruházások megvalósítása. c) Balaton térség specifikus, tematikus kulturális utakhoz, zarándokutakhoz kapcsolódó turisztikai infrastruktúra és szolgáltatások fejlesztése. d) Hálózati egységet képezı múzeumok komplex fejlesztése. e) Meglévı győjtemények turisztikai célú bemutathatóságát szolgáló fejlesztések. f) Kiegészítı turisztikai szolgáltatások, (úgymint: információs pontok, audio guide -rendszerek ruhatárak, kávézók, múzeumi boltok, parkoló, vizesblokk) kialakítása, fejlesztése. A tevékenység önállóan nem, csak az a. és b. pontokban foglalt fejlesztés keretében pályázható. g) A projektek közvetlen környezetében utcák, terek turisztikai funkciókkal (pl. fény- és hangjáték) történı megújítása. A tevékenység önállóan nem, csak az a, és b, pontokban foglalt támogatható tevékenységgel együtt támogatható. A pályázat keretében elınyt élveznek azok a projektek, melyek látogathatóságuk vagy a kapcsolódó szolgáltatásaik révén bevételt generálnak. (pl. belépıjegy) - Rendezvények Rendezvények megvalósítása A Balaton Kiemelt Üdülıkörzetben megvalósuló, nemzetközi, országos jelentıségő, a Balaton régió imázsát meghatározó, turisztikai vonzerıvel 11

12 bíró, évente /kétévente ismétlıdıen megrendezésre kerülı turisztikai rendezvények (fesztiválok, programsorozatok) megvalósításának támogatása. A támogatás igényelhetı a 2008, 2009 és/vagy 2010 évben megvalósítandó rendezvényekre. Évente megrendezésre kerülı rendezvények esetén a támogatás mindhárom évben megvalósítandó rendezvényre is igényelhetı. A pályázat keretében az alábbi rendezvények támogathatók: Balaton Kiemelt Üdülıkörzetben valósul meg és hozzájárul a régióról alkotott pozitív kép kialakításához, évente / kétévente ismétlıdıen megszervezett rendezvény, ez alól kivételt képeznek a különleges alkalomhoz kapcsolódóan egy alkalommal megrendezett események (pl. világtalálkozók stb.) programterv / struktúra: egész évre elıre ismert legalább 5-6 különbözı programból áll, a rendezvény programja/idıpontja legalább egy évvel a megvalósítás elıtt ismert, költségvetése legalább 20 millió forint, illetve a korábbi évben már megrendezett rendezvény éves költségvetése is elérte a 20 millió Ftot, széles tömegeket megmozgató esemény, a közönség létszáma igazoltan legalább 5 ezer fı, saját bevétellel rendelkezik (jegybevétel, bérleti díjból származó bevétel), amely eléri költségvetésének legalább 20%-át, költségvetésének legalább 20%-át marketingre fordítja, marketing szemlélető: évente megrendezésre kerülı rendezvények esetén középtávra (3-4 év) szóló, részletes koncepcióval rendelkezik, a jegyek elıértékesítése szervezett, a célcsoportoknak/célországoknak megfelelı, minimum országos hatókörő marketing tevékenységet folytat, a pályázó szakmai referenciái megbízhatók, és ennek megítélése érdekében a pályázati adatlapon minimum 3 korábbi rendezvényét ismerteti, és külön mellékeli (maximum 3 oldalban) az utolsó megvalósult rendezvény szakmai beszámolóját, a pályázó vállalja, hogy a rendezvény turisztikai hatásvizsgálatát elkészíti (referenciákkal rendelkezı készítı által). Rendezvény helyszínek fejlesztése, létrehozása: 1./ Turisztikai egységet képezı települések közös mobil színpad beszerzése komplett színpadtechnikai felszereléssel, mely tartalma Mobil színpad minimum 60 m2 alapterülettel, Fénytechnika, Hangtechnika, Sátor, vagy más színpad és nézıtér fedési lehetıség, Technikus szakember alkalmazása maximum 3 éves idıtartamra. A pályázat benyújtható a teljes egységcsomagra, illetve már meglévı elemek esetén a hiányzó elemek beszerzésére. A már meglévı infrastrukturális elemek rendelkezésre állását a pályázónak be kell 12

13 mutatnia az eszköz méretére, kapacitására, a beszerzés idejére vonatkozó információkkal, és az eszköz állapotát igazoló fotókkal. Csak olyan pályázat támogatható, melynek eredményeként valamennyi fent felsorolt eszköz rendelkezésre fog állni. 2./ Szabadtéri színpadok, viziszínpad kialakítása, felújítása, egyéb innovatív rendezvényhelyszínek kialakítása - Innovatív termékek/tematikus parkok: régiós jelentıséggel bíró, egész napos programlehetıséget biztosító innovatív termékek és tematikus parkok kialakítása (élménypark, témapark, aquapark, multifunkcionális szórakoztató központ, stb.). - Kisvasutak: A már meglévı, kisvasutak mőködéséhez szükséges mőszaki fejlesztések, rekonstrukciók támogatása. A kerékpáros fejlesztésekhez hasonlóan, a fejlesztendı kisvasutaknak már meglévı, vagy a projekt elemeként megvalósítandó turisztikai attrakciókat kell összekötnie. A pályázat bírálata során elınyben részesül a komplex, több vonzerı fejlesztését együttesen megvalósító projektek, termékcsomagok kialakítása. A termékcsomagok elemeinek összeállításánál fı szempont kell legyen az összekapcsolt turisztikai fejlesztések összhangja. Elkerülendı a különbözı célcsoportokat megcélzó, turisztikai szempontból nem összehangolható elemek termékcsomaggá történı fejlesztése. A termékcsomagok valamennyi projektelemére vonatkozó általános kritérium, hogy a fejlesztés nyomán az egyes elemek önmagukban is vonzerıt képviseljenek. A beruházások valódi turisztikai funkciókkal töltsék meg a fejlesztés tárgyát, mely által látogatószám-növekedés érhetı el. Önállóan nem, csak a fenti témakörökben megvalósuló fejlesztésekhez kapcsolódóan támogatható: - A projekthez közvetlenül kapcsolódó marketingeszközök, on-line tartalmak fejlesztése. - A minıségi turisztikai szolgáltatások nyújtásához szükséges megfelelı szakképzettségő és nyelvismerettel rendelkezı munkaerı biztosítása, ennek keretében szakmai nyelvi képzések szervezése, szakmai továbbképzések lebonyolítása. A projektgazda a projekt megvalósítása során köteles a hatályos jogszabályokban meghatározott tájékoztatási és nyilvánossági kötelezettségeknek eleget tenni, a kiemelt projektrıl és a támogatásról az ott meghatározott módon és tartalommal információt nyújtani. A tájékoztatásra és nyilvánosságra vonatkozó követelményeket a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (www.nfu.hu) honlapjáról letölthetı Kedvezményezettek tájékoztatási kötelezettségei címő dokumentum, valamint az Arculati Kézikönyv tartalmazza. A projektgazda 125 millió forintos, vagy ennél magasabb támogatási összeg felett a projekt megvalósítása során a fentiekben hivatkozott Kedvezményezettek tájékoztatási kötelezettségei címő dokumentumban szereplı III. számú kommunikációs csomagot, 125 millió forintnál alacsonyabb támogatási összeg esetén pedig a IV. számú kommunikációs csomagot köteles megvalósítani. A projektgazda 125 millió forintos, vagy ennél magasabb támogatási összeg felett a projekt megvalósítása során a fentiekben hivatkozott Arculati Kézikönyvben szereplı A típusú hirdetıtáblát, a projektzárást követıen pedig a D típusú emlékeztetı 13

14 táblát köteles elhelyezni. 125 millió forintnál alacsonyabb támogatási összeg esetén a projekt megvalósítása során a B típusú hirdetıtáblát, a projektzárást követıen pedig a D típusú emlékeztetı táblát köteles elhelyezni a projekt megvalósításának helyszínén/helyszínein. C1.1. Kötelezıen megvalósítandó tevékenységek, beszerzések Kötelezıen megvalósítandó tevékenység valamennyi projekt esetében: projekthez kapcsolódó marketingeszközök fejlesztése, a Balaton térségét is érintı, globális külsı környezeti hatások változása miatt szükségessé váló alkalmazkodási folyamat alapelveinek, céljainak figyelembevétele. A célrendszer az útmutató XVI. mellékletét képezi. akadálymentesítés (amennyiben megoldott, a pályázatban be kell mutatni). A projekt megvalósításakor kötelezı a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlıségük biztosításáról szóló évi XXVI. törvény 4. h) pontja szerinti egyenlı esélyő hozzáférés biztosítása 1 azonban a évi XXVI. törvény 4. f) pontja szerint megfogalmazott közszolgáltatást nem nyújtó projektek esetében a 4. h) pontjában foglaltak csak irányadónak tekintendık. Az akadálymentesítést az érintett turisták kiszolgálása érdekében, de a projekt lehetıségeit is szem elıtt tartva kell értelemszerően, de minimum az alábbi kötelezı elemek kialakításával végrehajtani: Az alapszolgáltatások akadálymentesítése kötelezı, ezek: az épület körüli környezet, és az épület megközelítése, bejárata; mosdó; étkezıhelység; valamint biztosítani kell az épület/terület fı funkciójának használatát (pl. a látogatóközpont szolgáltatásainak igénybe vétele; a kastély meglátogatás; a fürdı használata) és a mindezekhez vezetı elérési és menekülési útvonalak. Új építés esetén az akadálymentesítés a teljes területen kötelezı, egyéb esetben a beruházás által érintett épület-/területrészre vonatkozóan, a fenti megszorításokkal (megközelítés, bejutás, fıfunkció használata, mosdó, menekülési útvonal) kötelezı. Az alapszolgáltatások akadálymentesítése keretében minden olyan tevékenység támogatható, aminek eredményeként teljesülnek a Segédlet a komplex akadálymentesítés megvalósításához c. dokumentumban (Pályázati útmutató X. sz. melléklete) foglalt minimum-követelmények. Ennek értelmében a pályázók olyan tevékenységekre kérhetnek támogatást, aminek eredményeként az épület meglevı adottságaiból kiindulva az alapszolgáltatásokra vonatkozóan elérik a minimumkövetelményekben elıírt szintet. Rendezvények megvalósítása esetén a projekt sajátosságainak figyelembevételével kell az akadálymentesítést biztosítani. További követelmények: A tervezés és megvalósítás során kötelezı az országos településrendezési és építési követelményekrıl szóló 253/1997. (XII.20.) Kormányrendelet (OTÉK) akadálymentesítésre 1[1] évi XXVI. törvény 4. h) egyenlı esélyő hozzáférés: a közszolgáltatás egyenlı eséllyel hozzáférhetı akkor, ha igénybevétele - az igénybe vevı állapotának megfelelı önállósággal - mindenki, különösen a mozgási, látási, hallási, mentális és kommunikációs funkciókban sérült emberek számára akadálymentes, kiszámítható, értelmezhetı és érzékelhetı; továbbá az az épület, amelyben a közszolgáltatást nyújtják, mindenki számára megközelíthetı, a nyilvánosság számára nyitva álló része bejárható, vészhelyzetben biztonsággal elhagyható, valamint az épületben a tárgyak, berendezések mindenki számára rendeltetésszerően használhatók és a szolgáltatások egyformán igénybe vehetık. 14

15 vonatkozó szakaszainak, valamint a jelen Pályázati Útmutatóhoz csatolt IX. számú mellékletben ( Segédlet a komplex akadálymentesítés megvalósításához ) részletezett elıírások, biztonsági és kialakítási szabályok következetes és szakszerő alkalmazása, illetve maradéktalan betartása. Az OTÉK-nak és a Segédlet a komplex akadálymentesítés megvalósításához c. dokumentumnak való megfelelést a tervdokumentációt készítı tervezı mérnök, vagy rehabilitációs környezettervezı szakmérnök vagy rehabilitációs környezettervezı szakértı 1 által a pályázati dokumentáció részét képezı minta (XIX. sz. melléklet) szerint kiállított szakvéleménynek kell igazolnia. A pályázóknak a meglévı épületek akadálymentesítésére vonatkozó építészeti-mőszaki tervdokumentációkat az építészeti-mőszaki tervdokumentációk tartalmi követelményeirıl szóló 45/1997. (XII. 29.) KTM rendelet figyelembevételével, az abban elıírt tartalmi részletezettséggel kell összeállítani függetlenül attól, hogy az akadálymentesítési munkák építési engedélyköteles tevékenységek-e vagy sem. Amennyiben a fejlesztés mőemlék épületben valósul meg, a pályázó felmentést kaphat a teljes körő akadálymentesítés biztosítása alól a évi LXIV. törvény 63. (3) bekezdése értelmében: Mőemlékvédelmi érdekbıl a hatóság a mőemlék felújítási, helyreállítási munkáinak engedélyezése során az országos építésügyi szabályoktól és a kötelezıen alkalmazandó nemzeti szabványoktól eltérhet. Az eltérés akkor engedélyezhetı, ha az alkalmazandó megoldás az élet- és vagyonbiztonság követelményeinek megfelel, vagy mindkettı más módon biztosítható, ugyanakkor törekedni kell a fent megfogalmazott elvárások minél teljesebb körő betartására. A támogatásból megvalósított beruházás és a beszerzett eszközök kizárólag a pályázatban megjelölt célra használhatóak fel, ezért ezeket végleges helyükön, tartósan és rendeltetésszerő használatra alkalmas módon kell elhelyezni és/vagy beépíteni. Az egyes vonzerı fejlesztésekhez kapcsolódó kötelezıen megvalósítandó tevékenység: Strandok fejlesztése esetén - A támogatott projekt megvalósítása esetén a strandnak teljesítenie kell a 273/2001 Korm. Rend. Természetes fürdıvizek minıségi követelményeirıl, valamint a természetes fürdıhelyek kijelölésérıl és üzemelésérıl szóló, és a 37/1996.(X.18.) NM rendelet a közfürdık létesítésének és üzemeltetésének közegészségügyi feltételeirıl szóló jogszabályok vonatkozó elıírásainak betartását. Vitorláskikötık fejlesztése esetén - A fejlesztéssel érintett létesítmény keretein belül meg kell valósítani az ifjúsági képzést, biztosítani a szükséges fizikai és humán (szervezés, oktatás) infrastruktúrát. Kerékpáros turizmus fejlesztése esetén - a kerékpáros turizmus kiszolgáló létesítményeinek fejlesztése: kerékpáros pihenıhelyek, szerviz pontok, fedett zárható tárolók létesítése kötelezı eleme a kerékpáros fejlesztéseknek, mértéke a kerékpáros projektelemek költségvetésének minimum 20%-a kell legyen. A kiszolgáló létesítményeknek a Balaton partmenti településeknél a kerékpárút mentén, a parttól távolabbi települések esetén a kerékpárúttól maximum 500 méteres távolságban (kitáblázás biztosítása mellett) kell elhelyezkedniük. 1 A rehabilitációs környezettervezı szakmérnökök/szakértık aktuális névjegyzéke, elérhetısége megtalálható a Szociális és Munkaügyi Minisztérium honlapján. (Elérhetıség: Fıoldal» Esélyegyenlıség» Fogyatékosságügy» Akadálymentesítés). 15

16 - A projektbe be kell építeni az országos és térségi arculati tervekhez illeszkedı promóció, marketing tevékenységet. Rendezvények megvalósítása esetén - a rendezvény ideje alatt megfelelı színvonalú és a befogadó képességnek megfelelı kapacitású szociális helyiség biztosítása, - befogadó képességnek megfelelı kapacitású parkolási lehetıség biztosítása, - közbiztonsági feladatok ellátása biztonsági terv készítése és megvalósítása, - a rendezvényt követıen a helyszín helyreállítása terület rehabilitációs terv készítése, megvalósítása, - rendezvény keretében a közszolgálati, közérdekő információk biztosítása, - a rendezvény arculati elemeinek illeszkedése a Balaton arculatához. Rendezvény helyszín fejlesztés esetén - megfelelı színvonalú és a befogadó képességnek megfelelı kapacitású szociális helyiség biztosítása szabadtéri színpadok felújítása esetén. Kivéve, ha a rendezvények idejére a szociális ellátás ideiglenes jelleggel kerül biztosításra. A pályázatban ezt be kell mutatni, - helyhez kötött fejlesztés esetén a befogadó képességnek megfelelı kapacitású parkolási lehetıség biztosítása. C1.2. Választható, bírálatnál elınyt jelentı kapcsolódó tevékenységek, szolgáltatások Turisztikai egységet képezı települések közös mobil színpad beszerzése esetén elınyt jelent, ha a pályázatot a mikro-térségi Turisztikai Desztináció Menedzsment szervezet nyújtja be. C2. Nem támogatható tevékenységek köre Nem nyújtható támogatás olyan pályázat részére, mely az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program 1 (ÚMVP) támogatási hatálya alá esı tevékenységeket tartalmazza, nevezetesen: alkalmi falusi és agroturisztikai szolgáltatások, lovasturizmus, vadászati és erdei turizmus, horgászturizmus. Csak az 5000 fı állandó lakosnál alacsonyabb lakosságszámmal és/vagy a 100fı/km 2 népsőrőségnél alacsonyabb népsőrőséggel rendelkezı településeken nem támogatható tevékenység: - gasztronómiai és a szellemi kulturális örökséghez kapcsolódó fejlesztések. 1 Megjegyzés: Az ÚMVP az 5000 fı állandó lakosnál alacsonyabb lakosságszámmal és/vagy a 100fı/km 2 népsőrőségnél alacsonyabb népsőrőséggel rendelkezı településeken nyújt támogatást, azonban az ezeket a méreteket meghaladó települések esetében sincs mód a C2-es pontban megjelölt tevékenységeket tartalmazó pályázatok támogatására. 16

17 Kerékpáros úthálózat fejlesztése esetén: Egységjármő / nap forgalom alatti közúton, burkolt erdészeti, mezıgazdasági vagy önkormányzati úton megközelíthetı turisztikai attrakciókhoz vezetı kerékpárutak építése nem támogatható. C3. Projekttervezéshez a KSZ-tıl ingyenesen igénybe vehetı szolgáltatások Kétfordulós eljárás keretében a közremőködı szervezet az alábbi szolgáltatásokat nyújtja az I. fordulóban nyertes kedvezményezett részére: Folyamattanácsadás, konzultáció Képzések a több projektgazdát érintı témákban Csoportos szakmai konzultációk speciális szakértıkkel Gyakorlati útmutatók, jó gyakorlatok, minták rendelkezésre bocsátása On-line fórum, GYIK (gyakori kérdések) C4. Elszámolható költségek köre Általános feltételek Csak olyan költségek számolhatóak el, amelyek megfelelnek a következı feltételeknek: A pályázat befogadása után felmerülı költségek ill. projekt elıkészítési a pályázat benyújtásához elıírt dokumentációk elkészítéséhez kapcsolódó költségek, melyek július 30-a és a befogadás között merültek fel (lásd Elıkészítési költségek). A kedvezményezetteknél ténylegesen felmerült költségek, és teljesülésük, jogalapjuk (szerzıdéssel, megrendelıvel, közigazgatási határozattal, stb.), számlával, bevallással egyéb hiteles számviteli vagy egyéb belsı bizonylattal igazolhatóak. Közvetlenül kapcsolódnak a támogatott projekthez, nélkülözhetetlenek annak elindításához és/vagy végrehajtásához és a projekt elfogadott költségvetésében, illetve annak hatályos módosításában betervezésre kerültek. A költségszámítás alapjául szolgáló egységárak nem haladják meg a szokásos piaci árat (vagy a közbeszerzési szerzıdésben rögzített árat) és a projekt költségvetésének megfelelıen részletezettnek és ily módon ellenırizhetınek kell lenni ahhoz, hogy meghatározható legyen az elszámolható költség besorolása. A Balaton Kiemelt Üdülıkörzet területén a projekt végrehajtása érdekében merültek fel. A költségek csak olyan mértékben számolhatók el, amilyen mértékben a támogatott projekthez kapcsolódnak, ill. amilyen mértékben annak célját szolgálják. Az egyes költségek elszámolása alkalmával nem valósulhat meg kettıs finanszírozás. Csak olyan vállalkozói szerzıdések számolhatóak el, amelyek a projekt végrehajtásához feltétlenül szükségesek és arányos hozzá adott értéket képviselnek. Nem számolhatóak el az olyan közvetítıkkel vagy tanácsadókkal kötött vállalkozói szerzıdéssel kapcsolatban felmerült költségek, amely szerzıdés a kifizetést a tevékenység összköltségének a százalékos arányában határozza meg, kivéve, ha a részteljesítés lehetıségét a szerzıdés vagy hatályos módosítása tartalmazza, és az ilyen ténylegesen felmerült és kiegyenlített részköltségeket a végsı kedvezményezett alátámasztja a munka vagy a szolgáltatás tartalmára és valóságos értékére való hivatkozással. 17

18 Az immateriális javak csak abban az esetben számolhatók el, ha: kizárólag a regionális támogatásban részesülı létesítményben/létesítményhez használják fel, leírható eszközöknek tekinthetık, piaci feltételek mellett, harmadik féltıl kerültek beszerzésre, a pályázó eszközei közé kell ıket besorolni, és legalább az útmutatóban elıírt kötelezı fenntartási idıszak alatt a regionális támogatásban részesülı létesítményben kell maradniuk. Amennyiben a kedvezményezett a beruházás, illetve a beruházás hasznosítása során általános forgalmi adó levonására nem jogosult, akkor a támogatás számításának alapja a projekt ÁFA-val növelt, bruttó összköltsége, azaz a projekt költségvetését bruttó módon kell megterveznie. Amennyiben a kedvezményezett adóalany, vagy még nem adóalany de a beruházás illetve a beruházás hasznosításával azzá válik és az általános forgalmi adó levonására jogosult, akkor a támogatás alapja a projekt levonható ÁFA nélkül számított nettó összköltsége, azaz a projekt költségvetését nettó módon kell megterveznie. EVA szerint adózó kedvezményezett esetén, a támogatás számításának alapja a projekt ÁFÁ-val csökkentett, nettó összköltsége, azaz a projekt költségvetését nettó módon kell megterveznie. Saját teljesítést, saját vállalkozásban végzett beruházást a közbeszerzési értékhatár alatt, és a szokásos piaci árat meg nem haladó mértékben lehet elszámolni, akkor ha a saját teljesítés keretében végzett tevékenység szerepel a kedvezményezett tevékenységi körében, illetve rendelkezik megfelelı önköltségszámítási szabályzattal. A támogatott projekt megvalósítása során a kivitelezıt a vonatkozó közbeszerzési szabályok betartásával kell kiválasztani, a kivitelezı nem lehet a kedvezményezett partnere. Közbeszerzési értékhatár alatti beszerzések, valamint a közbeszerzési törvény hatálya alá nem tartozó kedvezményezettek beszerzései esetén a beszállító kiválasztásához az egyenlı versenyfeltételek és piaci ár alátámasztására, amennyiben a beszerzés értéke - az egybeszámítás elvének betartásával meghaladja az 1 millió forintot legalább három ajánlatot kell bekérni, melyek tartalmukban azonosak és összehasonlíthatóak egymással. A 3 beérkezett ajánlatot és az ezek alapján megkötött szerzıdést a kifizetési kérelemhez be kell nyújtani. A piaci ártól történı jelentıs eltérés észlelése esetén a KSZ-nek lehetısége van az árajánlat felülvizsgálatára, a kifizetés felfüggesztésére. Igazoltan a piaci árat meghaladó beszerzés tényének megállapítása esetén a KSZ a többletköltséget nem tekinti elszámolható költségnek. Az elszámolást alátámasztó és elszámolási bizonylatok a szerzıdések, ill. a számlák, vagy azzal egyenértékő okmányok. A konstrukció keretében elszámolható költségek konkrétan: a.) Projekt menedzsment: Az elszámolható költségek között a projektekkel kapcsolatos menedzsment feladatokra megfelelı szaktudás és tapasztalat esetén, az összeférhetetlenségi szabályokra, és jogszabályi rendelkezésekre (pl.: az évi LXV. Tv 33/A (2) bek, a) pontja) tekintettel maximum 1 fı projekt menedzser, 18

19 1 fı mőszaki munkatárs (építési engedély köteles építést, vagy felújítást is tartalmazó projekt esetén), aki nem azonos a mőszaki ellenırrel, valamint 1 fı, a fejlesztendı vonzerı/attrakció turisztikai szakterületén szakismerettel rendelkezı munkatárs, 1 fı pénzügyes munkatárs, kizárólag a fentiekben felsorolt funkciókhoz tartozók foglalkoztatásának, részfoglalkoztatásának költségeit lehet elszámolni. A projekt menedzsmenttel kapcsolatos költség azonban (bérek és járulékai, egyéb személyi jellegő költségek, szakértıi szolgáltatások igénybevétele: pl. monitoring, folyamatmenedzsment, szakértıi szolgáltatások igénybevételéhez kapcsolódó megbízási díjak) a projekt ténylegesen elszámolható költségeknek legfeljebb 2 %-a lehet és maximális értéke együttesen nem haladhatja meg a 10 millió Ft-ot. Bérek és bérjellegő költségek: A projekt megvalósításában résztvevı, kizárólag a projekt menedzsment feladatokat ellátók munkájához kapcsolódó személyi jellegő költségek elszámolhatók. A bérek a hazai jogszabályok szerint fizetendı adókkal és járulékokkal együtt számolhatóak el, amennyiben az elszámolni kívánt jövedelem személyi jövedelemadó- és járulékköteles. A közigazgatási dolgozók bére akkor számolható el, ha a projekt végrehajtásához kapcsolódik, amennyiben pedig kötelezı hatósági feladatok ellátásához kapcsolódóan merül fel, akkor nem számolható el. Ha nincs a kedvezményezettnek a menedzsment feladatokra kellı szakmai tapasztalattal, végzettséggel rendelkezı szakembere, akkor megfelelı szakmai színvonal biztosítása érdekében a közbeszerzési szabályok alkalmazásával szakértıi szolgáltatást is igénybe lehet venni a projekt menedzsment feladatok ellátásához, a projekt menedzsment költségkeret terhére. b.) Beruházások: A beszerzések kapcsán elszámolható költségek a számvitelrıl szóló évi C. tv. 47. (1), (2) és (5) bekezdései alapján a beruházás bekerülési értékének részét képezı költségek lehetnek 1. Eszközbeszerzés: Ezeken a sorokon a támogatott tevékenységek megvalósításához elengedhetetlenül szükséges új eszközök (gépek, berendezések, felszerelések) beszerzésének és beüzemelésének a költségeit lehet megtervezni. 2. Immateriális javak beszerzése Immateriális javak között a turisztikai attrakciók üzemeltetéséhez, valamint turisztikai szolgáltatások nyújtásához szükséges speciális szoftverek beszerzésének költségei számolhatók el. 3. Építések A projekt keretében kizárólag a támogatott célokhoz szorosan kapcsolódó, azok megvalósításához szükséges, a tevékenységhez szükséges fel/alépítmények, létesítmények, létesítési, kivitelezési költségei, 19

20 továbbá a komplex terület-elıkészítési munkák (bontás, tereprendezés, régészeti feltárás /az összes elszámolható költség legfeljebb 15%-ig/, stb.), az építményi infrastruktúra (zöldterület-építési, felújítási, átalakítási) munkák kivitelezésével kapcsolatos költségek számolhatók el, amelyek végrehajtása nélkül az épületek/építmények nem alkalmasak a projektben tervezett szerep ellátására, épületgépészeti beruházások költségei, akadálymentesítés (pl. rámpa, lépcsıjáró berendezés, lift, piktogramok, Braille-írásos táblák) költségei számolhatók el. Szinten tartó és helyettesítı beruházás nem támogatható. Rendezvények megvalósításának támogatása esetén épületekhez kapcsolódó beruházások nem számolhatóak el. A kerékpárutak építése esetén csak a hatályos kerékpárutakra vonatkozó útügyi mőszaki elıírásoknak (ÚT Útügyi Mőszaki Elıírás - Kerékpárforgalmi létesítmények tervezése és az abban hivatkozott jogszabályoknak), megfelelı kerékpárutak építése támogatható, valamint számolható el Egységjármő / nap forgalom alatti közúton, burkolt erdészeti, mezıgazdasági vagy önkormányzati úton megközelíthetı turisztikai attrakciókhoz vezetı kerékpárutak építése nem támogatható. c.) Szolgáltatások igénybevétele: Külsı, harmadik féltıl megrendelt, a projekt keretében támogatott tevékenységekhez közvetlenül kapcsolódó igénybevett szolgáltatások költségei számolhatók el. 1. Elıkészítés költségei (tanulmányok, tervek, engedélyek) A beruházás költségeinek és hatásainak a feltárásához, pontos meghatározásához és a megvalósításhoz szükséges a projektek megfelelı elıkészítése. A projekt költségvetésben elıkészítési tevékenység költségeként azon költségeket kell tervezni, amelyek július 30. és a támogatási szerzıdés megkötése közötti idıszakban, a támogatási szerzıdés megkötésének feltételei teljesítéséhez kapcsolódó tevékenység kapcsán merülnek fel. Elıkészítési költségként az alábbi költségek számolhatók el: kötelezı tanulmányok elkészítése megvalósíthatósági tanulmány (elızetes megvalósíthatósági tanulmány is) környezeti hatásvizsgálat egyéb, jelen útmutató által elıírt szükséges háttértanulmányok Rendezvény turisztikai vonzerejét alátámasztó hatástanulmány. Közbiztonsági terv, Terület rehabilitációs terv szükséges engedélyezési dokumentumok, mőszaki tervek (engedélyes-, kiviteli-, statikai tervek) és ezek hatósági díjának költségei kármentesítés/lıszermentesítés, költségei örökségvédelmi hatástanulmány készítése és régészeti feltárás, falkutatás elızetes felmérı munkálatai közbeszerzési költségek (ideértve a közbeszerzési szakértı díját is). 20

II. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Dél-alföldi Operatív Program. Közösségi Közlekedés fejlesztése c. pályázati felhívásához

II. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Dél-alföldi Operatív Program. Közösségi Közlekedés fejlesztése c. pályázati felhívásához II. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Dél-alföldi Operatív Program Közösségi Közlekedés fejlesztése c. pályázati felhívásához Kódszám: DAOP 2007-3.2.1 A projektek az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális

Részletesebben

II. A balatoni térség turisztikai vonzerejének növelése c. pályázat elkészítéséhez. Kódszám: KDOP-2007/2.1.1/2F NYDOP-2007/2.2.

II. A balatoni térség turisztikai vonzerejének növelése c. pályázat elkészítéséhez. Kódszám: KDOP-2007/2.1.1/2F NYDOP-2007/2.2. II. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Dél-Dunántúli Operatív Program, a Közép-Dunántúli Operatív Program és a Nyugat-Dunántúli Operatív Program A balatoni térség turisztikai vonzerejének növelése c. pályázat elkészítéséhez

Részletesebben

II. A balatoni térség turisztikai vonzerejének növelése c. pályázati felhívásához. Kódszám:

II. A balatoni térség turisztikai vonzerejének növelése c. pályázati felhívásához. Kódszám: II. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Dél-Dunántúli Operatív Program, a Közép-Dunántúli Operatív Program és a Nyugat-Dunántúli Operatív Program A balatoni térség turisztikai vonzerejének növelése c. pályázati felhívásához

Részletesebben

7. számú melléklet KÖLTSÉGVETÉSI SPECIFIKÁCIÓ. a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében meghirdetett

7. számú melléklet KÖLTSÉGVETÉSI SPECIFIKÁCIÓ. a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében meghirdetett 7. számú melléklet KÖLTSÉGVETÉSI SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében meghirdetett Építı közösségek Közmővelıdési intézmények az élethosszig tartó tanulásért címő pályázathoz

Részletesebben

A vállalkozói aktivitás ösztönzésének támogatása KÓDSZÁM: KKC-2008-A

A vállalkozói aktivitás ösztönzésének támogatása KÓDSZÁM: KKC-2008-A A vállalkozói aktivitás ösztönzésének támogatása KÓDSZÁM: KKC-2008-A 1) A támogatás célja a vállalkozói és/vagy a pénzügyi kultúra erısítése a vállalkozói ismeretek bıvítése Pályázható részcélok: A) A

Részletesebben

Közlekedés Operatív Program keretében megvalósuló. A térségi elérhetıség javítása. prioritás. támogatására. Elıkészítési konstrukció.

Közlekedés Operatív Program keretében megvalósuló. A térségi elérhetıség javítása. prioritás. támogatására. Elıkészítési konstrukció. ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK ÚTMUTATÓJA a Közlekedés Operatív Program keretében megvalósuló A térségi elérhetıség javítása prioritás támogatására Elıkészítési konstrukció Kódszám: KÖZOP-2008-3.3. A projektek

Részletesebben

VI. ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK SPECIFIKÁCIÓ. a Társadalmi Megújulás Operatív Program

VI. ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK SPECIFIKÁCIÓ. a Társadalmi Megújulás Operatív Program VI. ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Anti-diszkriminációs programok támogatása a médiában c. pályázati felhívásához B komponenséhez A diszkrimináció csökkentésének

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Közép-dunántúli Operatív Program keretében

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Közép-dunántúli Operatív Program keretében PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Közép-dunántúli Operatív Program keretében Szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások infrastrukturális fejlesztésének támogatására Kódszám: KDOP-2008-5.2.2.A A projektek

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Környezet és Energia Operatív Program

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Környezet és Energia Operatív Program PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Környezet és Energia Operatív Program Hı- és/vagy villamosenergia-elıállítás támogatása megújuló energiaforrásból c. pályázati konstrukcióhoz Kódszám: KEOP-2007-4.1.0 A

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Környezet és Energia Operatív Program. Energetikai hatékonyság fokozása c. pályázati konstrukcióhoz. Kódszám: KEOP-2007-5.1.0.

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Környezet és Energia Operatív Program. Energetikai hatékonyság fokozása c. pályázati konstrukcióhoz. Kódszám: KEOP-2007-5.1.0. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Környezet és Energia Operatív Program Energetikai hatékonyság fokozása c. pályázati konstrukcióhoz Kódszám: KEOP-2007-5.1.0. A projektek az Európai Unió támogatásával, a Kohéziós Alap

Részletesebben

KÖZLEMÉNY a KEOP-5.1.0 és KEOP-5.2.0 pályázatok módosításáról

KÖZLEMÉNY a KEOP-5.1.0 és KEOP-5.2.0 pályázatok módosításáról KÖZLEMÉNY a KEOP-5.1.0 és KEOP-5.2.0 pályázatok módosításáról A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség felhívja a tisztelt pályázók figyelmét, hogy a 2007. szeptember 18-án megjelent KEOP-5.1.0 Energetikai hatékonyság

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Dél-Alföldi Operatív Program

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Dél-Alföldi Operatív Program PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Dél-Alföldi Operatív Program Szociális alapszolgáltatások, gyermekjóléti alapellátások és közösségi terek infrastrukturális fejlesztése c. pályázati felhívásához Kódszám: DAOP-2008-4.1.3.A.B

Részletesebben

II. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Dél-Dunántúli Operatív Program. Helyi jelentıségő egészségturisztikai fejlesztések ösztönzése c. pályázati felhívásához

II. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Dél-Dunántúli Operatív Program. Helyi jelentıségő egészségturisztikai fejlesztések ösztönzése c. pályázati felhívásához II. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Dél-Dunántúli Operatív Program Helyi jelentıségő egészségturisztikai fejlesztések ösztönzése c. pályázati felhívásához Kódszám: DDOP-2007/2.1.1/S A projektek az Európai Unió támogatásával,

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az Észak-Alföldi Operatív Program keretében

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az Észak-Alföldi Operatív Program keretében PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az Észak-Alföldi Operatív Program keretében Szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások infrastrukturális fejlesztésének támogatására Kódszám: ÉAOP-2008-4.1.3.A A projektek

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Közép-Magyarországi Operatív Program

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Közép-Magyarországi Operatív Program I. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Közép-Magyarországi Operatív Program A felsıoktatási tevékenységek színvonalának emeléséhez szükséges infrastruktúra és IKT fejlesztése c. pályázati felhívásához Kódszám: KMOP-2007-4.2.1/B

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Közép-Magyarországi Operatív Program keretében. Vízgazdálkodási tevékenységek. Belterületi csapadékvíz-elvezetés és győjtés

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Közép-Magyarországi Operatív Program keretében. Vízgazdálkodási tevékenységek. Belterületi csapadékvíz-elvezetés és győjtés PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Közép-Magyarországi Operatív Program keretében Vízgazdálkodási tevékenységek Belterületi csapadékvíz-elvezetés és győjtés Kódszám: KMOP-2007-3.3.1 B komponens A projektek az Európai

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az Észak-Alföldi Operatív Program keretében

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az Észak-Alföldi Operatív Program keretében PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az Észak-Alföldi Operatív Program keretében Szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások komplex-, valamint bölcsıdék önálló fejlesztésének támogatására Kódszám: ÉAOP-2008-4.1.3.B.C

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program. Energetikai hatékonyság fokozása c. pályázati konstrukcióhoz. Kódszám: KEOP-2007-5.1.0.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program. Energetikai hatékonyság fokozása c. pályázati konstrukcióhoz. Kódszám: KEOP-2007-5.1.0. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program Energetikai hatékonyság fokozása c. pályázati konstrukcióhoz Kódszám: KEOP-2007-5.1.0. A projektek az Európai Unió támogatásával, a Kohéziós Alap

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program A szakképzés és felnıttképzés infrastruktúrájának átalakítása konstrukció keretében

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program A szakképzés és felnıttképzés infrastruktúrájának átalakítása konstrukció keretében PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program A szakképzés és felnıttképzés infrastruktúrájának átalakítása konstrukció keretében a TISZK rendszerhez kapcsolódó infrastrukturális fejlesztések

Részletesebben

Turisztika szolgáltatások fejlesztése NYDOP-2.1.1/I-11

Turisztika szolgáltatások fejlesztése NYDOP-2.1.1/I-11 Háttér Turisztika szolgáltatások fejlesztése NYDOP-2.1.1/I-11 A turisztikai attrakciófejlesztési pályázatok egyik tapasztalata, hogy a nagyobb összegő, gyakran elsısorban infrastrukturális fejlesztéseket

Részletesebben

GOP-2009-2.2.1. KMOP-2009-1.2.5.

GOP-2009-2.2.1. KMOP-2009-1.2.5. Formázott: Behúzás: Bal: 0 cm, Függı: 1,25 cm PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és a Közép-Magyarországi Operatív Program Vállalati folyamatmenedzsment és elektronikus

Részletesebben

Társadalmi Megújulás Operatív Program Esélyegyenlőségi célcsoportok a gazdaságban megváltozott munkaképességűek integrációja a munkaerőpiacon

Társadalmi Megújulás Operatív Program Esélyegyenlőségi célcsoportok a gazdaságban megváltozott munkaképességűek integrációja a munkaerőpiacon PÁLYÁZAT Program neve: Támogatás szakmai iránya: Program kódja Megvalósítandó cél: Társadalmi Megújulás Operatív Program Esélyegyenlőségi célcsoportok a gazdaságban megváltozott munkaképességűek integrációja

Részletesebben

Támogatások igénylése, kifizetési kérelmek összeállítása

Támogatások igénylése, kifizetési kérelmek összeállítása Támogatások igénylése, kifizetési kérelmek összeállítása ÁROP-1.A.5, 3.A.2 Pályázói információs nap Előadó: Kocsis Beáta, Pénzügyi menedzser MAG Zrt. 2014. március 25. Budapest Szabályozási háttér 4/2011

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Észak-magyarországi Operatív Program. Kereskedelmi szálláshelyek és szolgáltatások minıségi fejlesztése c. pályázati felhívásához

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Észak-magyarországi Operatív Program. Kereskedelmi szálláshelyek és szolgáltatások minıségi fejlesztése c. pályázati felhívásához PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Észak-magyarországi Operatív Program Kereskedelmi szálláshelyek és szolgáltatások minıségi fejlesztése c. pályázati felhívásához Kódszám: EMOP-2007-2.2.1 A projektek az Európai Unió

Részletesebben

KÖLTSÉGVETÉSI SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében. A fizikai és info-kommunikációs akadálymentesítés

KÖLTSÉGVETÉSI SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében. A fizikai és info-kommunikációs akadálymentesítés V. KÖLTSÉGVETÉSI SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében A fizikai és info-kommunikációs akadálymentesítés szakmai hátterének kialakítása c. kiemelt projekt kiegészítı tervezési

Részletesebben

TIOP és KMOP-4.2.1/A

TIOP és KMOP-4.2.1/A TIOP- 3.2.1 és KMOP-4.2.1/A Az integrált munkaügyi és szociális szolgáltató rendszer kereteinek megteremetése a foglalkoztatási szolgálat infrastruktúrájának fejlesztésével c. tervezési felhívásához Kiemelt

Részletesebben

6000 Kecskemét, Kölcsey u. 7/a. Tel.: 76/508-750 Fax: 76/508-751. Regionális Operatív Programok Ipartelepítés

6000 Kecskemét, Kölcsey u. 7/a. Tel.: 76/508-750 Fax: 76/508-751. Regionális Operatív Programok Ipartelepítés Regionális Operatív Programok Ipartelepítés (DAOP-1.1.1./D-11, DDOP-1.1.1./E-11, ÉAOP-1.1.1./E-11, ÉMOP-1.1.1./B-11, NYDOP- 1.3.1./E-11) A pályázat célja a régióban mőködı, illetve letelepülni kívánó elsısorban

Részletesebben

Uniós Projektek Megvalósítása Pénzügyi Szemmel. Uniós pályázatok és projektek felépítése

Uniós Projektek Megvalósítása Pénzügyi Szemmel. Uniós pályázatok és projektek felépítése Uniós Projektek Megvalósítása Pénzügyi Szemmel Uniós pályázatok és projektek felépítése A pályázati dokumentáció tartalma Pályázati felhívás Pályázati útmutató Pályázati adatlap Egyéb útmutatók Útmutató

Részletesebben

II. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Közép-Magyarországi Operatív Program. A turisztikai vonzerı- és termékfejlesztés elımozdítása c. pályázati felhívásához

II. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Közép-Magyarországi Operatív Program. A turisztikai vonzerı- és termékfejlesztés elımozdítása c. pályázati felhívásához II. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Közép-Magyarországi Operatív Program A turisztikai vonzerı- és termékfejlesztés elımozdítása c. pályázati felhívásához Kódszám: KMOP-2007-3.1.1/A/B/C/D A projektek az Európai Unió

Részletesebben

Vállalati folyamatmenedzsment és elektronikus kereskedelem támogatása

Vállalati folyamatmenedzsment és elektronikus kereskedelem támogatása A pályázat címe Vállalati folyamatmenedzsment és elektronikus kereskedelem támogatása Pályázat kódja: GOP-2011-2.2.1 KMOP-2011-1.2.5 Benyújtás: 2011.07.01. 2012.12.31. Pályázó cég mérete: kettıs könyvvitelt

Részletesebben

K I V O N A T. Tata Város Önkormányzati Képviselı-testületének 280/2009./IX.9./ sz. h a t á r o z a t a

K I V O N A T. Tata Város Önkormányzati Képviselı-testületének 280/2009./IX.9./ sz. h a t á r o z a t a K I V O N A T 2009. szeptember 9-i rendkívüli ülése jegyzıkönyvébıl 30/2009. (IX. 10.) ÖR. Az iparosított technológiával épült lakóépületek energiatakarékos korszerősítésének, felújításának támogatásáról

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Mikro- és kisvállalkozások technológia fejlesztése. Kódszám: KMOP-2007-1.2.1/A

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Mikro- és kisvállalkozások technológia fejlesztése. Kódszám: KMOP-2007-1.2.1/A PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Közép-magyarországi Operatív Program keretében Mikro- és kisvállalkozások technológia fejlesztése Kódszám: KMOP-2007-1.2.1/A A projektek az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális

Részletesebben

Turisztika szolgáltatások fejlesztése DAOP-2.1.1/K-11, DDOP-2.1.1/I-11, ÉAOP-2.1.1/H-11, ÉMOP-2.1.1/C-11 KDOP-2.1.1/G-11, KMOP-3.1.

Turisztika szolgáltatások fejlesztése DAOP-2.1.1/K-11, DDOP-2.1.1/I-11, ÉAOP-2.1.1/H-11, ÉMOP-2.1.1/C-11 KDOP-2.1.1/G-11, KMOP-3.1. Háttér Turisztika szolgáltatások fejlesztése DAOP-2.1.1/K-11, DDOP-2.1.1/I-11, ÉAOP-2.1.1/H-11, ÉMOP-2.1.1/C-11 KDOP-2.1.1/G-11, KMOP-3.1.1/F-11 A turisztikai attrakciófejlesztési pályázatok egyik tapasztalata,

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az Észak-Magyarországi Operatív Program keretében. Települési hulladéklerakók rekultivációja, felszámolása. támogatására.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az Észak-Magyarországi Operatív Program keretében. Települési hulladéklerakók rekultivációja, felszámolása. támogatására. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az Észak-Magyarországi Operatív Program keretében Települési hulladéklerakók rekultivációja, felszámolása támogatására Kódszám: ÉMOP-2007-3.2.1./B. A projektek az Európai Unió támogatásával,

Részletesebben

KÖLTSÉGVETÉSI SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás / Infrastruktúra Operatív Program keretében

KÖLTSÉGVETÉSI SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás / Infrastruktúra Operatív Program keretében 5. sz. melléklet KÖLTSÉGVETÉSI SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás / Infrastruktúra Operatív Program keretében Munkahelyi képzések támogatása ernyőszervezeteken keresztül című pályázati felhíváshoz Kódszám:

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Dél-alföldi Operatív Program keretében. A városi örökség megırzése és korszerősítése pályázati felhívásához

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Dél-alföldi Operatív Program keretében. A városi örökség megırzése és korszerősítése pályázati felhívásához PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Dél-alföldi Operatív Program keretében A városi örökség megırzése és korszerősítése pályázati felhívásához Kódszám: DAOP 2007-5.1.2/B A projektek az Európai Unió támogatásával, az

Részletesebben

KISVÁLLALKOZÁSOK SZÁMÁRA TÁMOP-2.1.3/07/1

KISVÁLLALKOZÁSOK SZÁMÁRA TÁMOP-2.1.3/07/1 PÁLYÁZAT MUNKAHELYI KÉPZÉSEK TÁMOGATÁSA MIKRO- ÉS KISVÁLLALKOZÁSOK SZÁMÁRA TÁMOP-2.1.3/07/1 A LEGFONTOSABB TUDNIVALÓK: A program a munkahelyi képzést, a technológiaváltáshoz való alkalmazkodást, a vállalkozói

Részletesebben

Gazdaságfejlesztési Operatív Program. d) SZJA hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók

Gazdaságfejlesztési Operatív Program. d) SZJA hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók Pályázat Program neve: Program kódja: Gazdaságfejlesztési Operatív Program GOP-2012-2.2.4 Támogatás szakmai iránya: Mikro-, kis- és középvállalkozások munkahely teremtési képességének támogatása Megvalósítandó

Részletesebben

ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK SPECIFIKÁCIÓ. a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében. LHH Kistérségek projektjei c. pályázati felhívásához

ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK SPECIFIKÁCIÓ. a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében. LHH Kistérségek projektjei c. pályázati felhívásához ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében LHH Kistérségek projektjei c. pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP 5.1.1.-09/4 A projektek az Európai Unió támogatásával,

Részletesebben

Alapvető cél. Pályázók köre. A pályázati cél-ipari parkok infrastrukturális fejlesztése

Alapvető cél. Pályázók köre. A pályázati cél-ipari parkok infrastrukturális fejlesztése Dél-alföldi Operatív Program Ipari területek, ipari parkok és vállalkozói inkubátorházak infrastrukturális fejlesztése (DAOP-2009-1.1.1/A) pályázat összefoglalása Alapvető cél Jelen pályázati felhívás

Részletesebben

A pályázat benyújtásának végsı határideje: 2009. december 31. Jelen pályázati kiírás keretében az alábbi szervezetek pályázhatnak (KSH besorolással):

A pályázat benyújtásának végsı határideje: 2009. december 31. Jelen pályázati kiírás keretében az alábbi szervezetek pályázhatnak (KSH besorolással): TÁRSADALMI MEGÚJULÁS OPERATÍV PROGRAM MUNKAHELYMEGİRZİ TÁMOGATÁS MUNKAIDİ-CSÖKKENTÉSSEL ÉS KÉPZÉSSEL KOMBINÁLVA MIKRO-, KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSAI RÉSZÉRE TÁMOP-2.3.3/09/01/A TÁMOP-2.3.3/09/02/A A pályázat

Részletesebben

Közbeszerzési Útmutató Pályázók/kedvezményezettek részére

Közbeszerzési Útmutató Pályázók/kedvezményezettek részére Közbeszerzési Útmutató Pályázók/kedvezményezettek részére Közbeszerzési kötelezettség A támogatás megítélése esetén a Projekt megvalósításába bevonandó kivitelezıt, szállítót, tanácsadót, szolgáltatót,

Részletesebben

VII. ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK SPECIFIKÁCIÓ. Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében

VII. ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK SPECIFIKÁCIÓ. Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében VII. ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében Civil szervezeteknek szolgáltató, azokat fejlesztő szervezetek támogatása c. pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-5.5.3/08/2

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az Észak-Alföldi Operatív Program keretében. Kereskedelmi szálláshelyek és szolgáltatások minıségi fejlesztésének támogatására

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az Észak-Alföldi Operatív Program keretében. Kereskedelmi szálláshelyek és szolgáltatások minıségi fejlesztésének támogatására PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az Észak-Alföldi Operatív Program keretében Kereskedelmi szálláshelyek és szolgáltatások minıségi fejlesztésének támogatására Kódszám: EAOP-2007-2.1.2 A projektek az Európai Unió támogatásával,

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Dél-Alföldi Operatív Program keretében. Dél-Alföld Spa, egészségturisztikai létesítmények komplex fejlesztése támogatására

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Dél-Alföldi Operatív Program keretében. Dél-Alföld Spa, egészségturisztikai létesítmények komplex fejlesztése támogatására PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Dél-Alföldi Operatív Program keretében Dél-Alföld Spa, egészségturisztikai létesítmények komplex fejlesztése támogatására Kódszám: DAOP-2007-2.1.1. A. A projektek az Európai Unió támogatásával,

Részletesebben

6000 Kecskemét, Kölcsey u. 7/A Tel.: 76/508-750 Web: www.eccconsulting.hu Fax: 76/508-751 E-mail: info@eccconsulting.hu

6000 Kecskemét, Kölcsey u. 7/A Tel.: 76/508-750 Web: www.eccconsulting.hu Fax: 76/508-751 E-mail: info@eccconsulting.hu Az Európai Mezıgazdasági Vidékfejlesztési Alapból egyes jogcímek esetében technológiai berendezések korszerősítés céljából történı beszerzéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeirıl A támogatás

Részletesebben

Szociális és Egészségügyi Iroda

Szociális és Egészségügyi Iroda Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális és Egészségügyi Iroda 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1., Pf.: 85. Tel.: 06 (32) 311-057 Ikt.szám: 47246/2005. J a v a s l a t a három éves szociális

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program keretében

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program keretében PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program keretében Ivóvízminőség-javítás kétfordulós pályázati konstrukcióban megvalósítandó projektek támogatására Kódszám: KEOP-1.3.0. A projektek az

Részletesebben

Környezeti célú fejlesztések

Környezeti célú fejlesztések A pályázat címe Környezeti célú fejlesztések Pályázat kódja: GOP-2011-2.1.4 Benyújtás: 2011.07.01. 2012.12.31. Pályázó cég mérete: kettıs könyvvitelt vezetı jogi személyiségő gazdasági társaságok, kettıs

Részletesebben

LEADER INTÉZKEDÉSI TERV

LEADER INTÉZKEDÉSI TERV LEADER INTÉZKEDÉSI TERV Bakonyalja-Kisalföld kapuja Vidékfejlesztési Egyesület 2013. április 15. 1 1. számú intézkedés 1.1. HVS intézkedés megnevezése: Mikro-, kis- és középvállalkozások LEADERszerő fejlesztése

Részletesebben

Kódszám: TIOP-2.3.4/07/1. A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg. 1.

Kódszám: TIOP-2.3.4/07/1. A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg. 1. KIEMELT PROJEKT PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében meghirdetett Mentésirányítási rendszer fejlesztése címő kiemelt projekthez Kódszám: TIOP-2.3.4/07/1 A projekt az

Részletesebben

Magyar Államkincstár pénzügyi monitoring tevékenysége a Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program keretében

Magyar Államkincstár pénzügyi monitoring tevékenysége a Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program keretében Magyar Államkincstár pénzügyi monitoring tevékenysége a Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program keretében A Kincstár feladatai Projekt előrehaladási jelentések átvétele FH-tól Pénzügyi adatok rögzítése

Részletesebben

Komplex vállalati technológia fejlesztés mikro-, kis- és középvállalkozások számára GOP-2011-2.1.1/B KMOP-2011-1.2.1/B. -Ügyféltájékoztató-

Komplex vállalati technológia fejlesztés mikro-, kis- és középvállalkozások számára GOP-2011-2.1.1/B KMOP-2011-1.2.1/B. -Ügyféltájékoztató- Komplex vállalati technológia fejlesztés mikro-, kis- és középvállalkozások számára GOP-2011-2.1.1/B KMOP-2011-1.2.1/B -Ügyféltájékoztató- I. A TÁMOGATÁS CÉLJA A pályázat célja, hogy a kis- és középvállalkozások

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében. Atipikus foglalkoztatási formák támogatása. Konvergencia régiók.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében. Atipikus foglalkoztatási formák támogatása. Konvergencia régiók. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében Atipikus foglalkoztatási formák támogatása Konvergencia régiók Kódszám: TAMOP 2.4.3. A-09/1 A projektek az Európai Unió támogatásával,

Részletesebben

4. sz. melléklet. Kódszám: TIOP-1.1.1/09/1.

4. sz. melléklet. Kódszám: TIOP-1.1.1/09/1. 4. sz. melléklet KÖLTSÉGVETÉSI SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program A pedagógiai, módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúra fejlesztése címő pályázati felhívásához

Részletesebben

TÁMOP-2.4.5-12/2 -KMR. A pályázat benyújtásának végső határideje: 2012. május 1. Nonprofit és egyéb nem nyereségérdekelt szervezet:

TÁMOP-2.4.5-12/2 -KMR. A pályázat benyújtásának végső határideje: 2012. május 1. Nonprofit és egyéb nem nyereségérdekelt szervezet: A MUNKA ÉS A MAGÁNÉLET ÖSSZEHANGOLÁSÁT SEGÍTŐ HELYI KEZDEMÉNYEZÉSEK ALTERNATÍV NAPPALI GYERMEKELLÁTÁSI SZOLGÁLTATÁSOK LÉTREHOZÁSÁNAK TÁMOGATÁSA TÁMOP-2.4.5-12/2 -KMR A pályázat benyújtásának kezdő dátuma:

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program Hı- és/vagy villamosenergia-elıállítás támogatása megújuló energiaforrásból c. pályázati konstrukcióhoz Kódszám: KEOP-2007-4.1.0 A projektek az

Részletesebben

Elszámolást alátámasztó dokumentumok (Az egyes elszámolható költségekhez, projektelem/tevékenység kategóriákhoz)

Elszámolást alátámasztó dokumentumok (Az egyes elszámolható költségekhez, projektelem/tevékenység kategóriákhoz) Elszámolást alátámasztó dokumentumok (Az egyes elszámolható költségekhez, projektelem/tevékenység kategóriákhoz) 1. Föld és ingatlan vásárlás Területszerzéssel kapcsolatos bizonylatok összesítıje Hatósági

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu JAVASLAT - a Képviselı-testületnek - Az alapellátások fejlesztése a Sárospataki

Részletesebben

Vidéki örökség megőrzése. 138/2008. (X.18.) FVM rendelete

Vidéki örökség megőrzése. 138/2008. (X.18.) FVM rendelete Vidéki örökség megőrzése 138/2008. (X.18.) FVM rendelete A támogatás célja A támogatás célja a vidéki térség településein a kulturális örökség fenntartása, helyreállítása, korszerűsítése, ezen belül a

Részletesebben

1. Turisztikai szolgáltatások fejlesztése a régiókban DAOP-2.1.1/K-11 DDOP-2.1.1/I-11 ÉAOP-2.1.1/H-11 ÉMOP-2.1.1/C-11 KDOP-2.1.1/G-11 KMOP-3.1.

1. Turisztikai szolgáltatások fejlesztése a régiókban DAOP-2.1.1/K-11 DDOP-2.1.1/I-11 ÉAOP-2.1.1/H-11 ÉMOP-2.1.1/C-11 KDOP-2.1.1/G-11 KMOP-3.1. o ldal 1 Tisztelt Partnerünk! Az alábbiakban szeretném felhívni a figyelmét az Új Széchenyi Terv Gyógyító Magyarország Egészségipari Program pályázati lehetőségeire: 1. Turisztikai szolgáltatások fejlesztése

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. a DÉL-DUNÁNTÚLI OPERATÍV PROGRAM. Balatoni és dunai omlásveszélyes partfalak stabilizálása és a KÖZÉP-DUNÁNTÚLI OPERATÍV PROGRAM

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. a DÉL-DUNÁNTÚLI OPERATÍV PROGRAM. Balatoni és dunai omlásveszélyes partfalak stabilizálása és a KÖZÉP-DUNÁNTÚLI OPERATÍV PROGRAM PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a DÉL-DUNÁNTÚLI OPERATÍV PROGRAM Balatoni és dunai omlásveszélyes partfalak stabilizálása és a KÖZÉP-DUNÁNTÚLI OPERATÍV PROGRAM Omlás- és csúszásveszélyes partfalak állékonyságának biztosítása

Részletesebben

LEADER INTÉZKEDÉSI TERV

LEADER INTÉZKEDÉSI TERV LEADER INTÉZKEDÉSI TERV Bakonyalja-Kisalföld kapuja Vidékfejlesztési Egyesület 2013. május 8. 1 1. számú intézkedés 1.1. HVS intézkedés megnevezése: Mikro-, kis- és középvállalkozások LEADERszerő fejlesztése

Részletesebben

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ a Társadalmi Megújulás Operatív Program (TÁMOP) 1.1.2 intézkedése keretében a foglalkoztatás elısegítésérıl

Részletesebben

Beadási határidő A pályázat benyújtására 2015.július 9-től 2017. július 10-ig van lehetőség. Rendelkezésre álló keret

Beadási határidő A pályázat benyújtására 2015.július 9-től 2017. július 10-ig van lehetőség. Rendelkezésre álló keret Tájékoztató A mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése (GINOP 1.2.1) és A mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése (GINOP 1.2.2) pályázathoz Beadási

Részletesebben

Gazdaságfejlesztési Operatív Program komplex vállalati technológiafejlesztés a hátrányos helyzetű kistérségekben (GOP

Gazdaságfejlesztési Operatív Program komplex vállalati technológiafejlesztés a hátrányos helyzetű kistérségekben (GOP Gazdaságfejlesztési Operatív Program komplex vállalati technológiafejlesztés a hátrányos helyzetű kistérségekben (GOP-2009-2.1.1/C) Alapvető cél és háttér információ A komplex technológiai fejlesztésen,

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S Elıterjesztés sorszáma: 72. MELLÉKLET: - TÁRGY: Javaslat A fogyatékos emberek egyenlı esélyő hozzáférésének biztosítása a szociális ágazatban program keretében pályázat benyújtására E L İ T E R J E S Z

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program keretében

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program keretében PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program keretében A Víz Keretirányelv végrehajtásához kapcsolódó monitoring rendszerek fejlesztése konstrukció egyfordulós meghívásos pályázat keretében

Részletesebben

www.intelligensregio.hu.. Alapítva 2000-ben GINOP-5.3.8-17 Munkahelyi bölcsődék létrehozásának támogatása pályázat rövid összefoglaló dokumentuma IR Intelligens Régió Üzleti Kommunikációs Kft. 6725 Szeged,

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város. emihaly@salgotarjan.hu JAVASLAT

Salgótarján Megyei Jogú Város. emihaly@salgotarjan.hu JAVASLAT Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármesterétıl emihaly@salgotarjan.hu Szám: 81317/02/09. JAVASLAT az Észak-magyarországi Operatív Program Turisztikai Desztináció Menedzsment Szervezet támogatására vonatkozó

Részletesebben

Beruházás-szervezés projektkoordináció

Beruházás-szervezés projektkoordináció Beruházás-szervezés projektkoordináció Projektciklus: Építési kivitelezés résztvevıi: Projekt menedzsment Beruházó (építtetı): 1. szerzıdések (építési, tervezési) megkötése 2. a tervezı kiválasztása, jogszabályban

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Közép-Magyarországi Operatív Program keretében. Települési hulladék lerakók rekultivációja. Kódszám: KMOP-2007-3.3.2.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Közép-Magyarországi Operatív Program keretében. Települési hulladék lerakók rekultivációja. Kódszám: KMOP-2007-3.3.2. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Közép-Magyarországi Operatív Program keretében Települési hulladék lerakók rekultivációja Kódszám: KMOP-2007-3.3.2. A projektek az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális

Részletesebben

Magyar Államkincstár pénzügyi monitoring tevékenysége a Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program keretében

Magyar Államkincstár pénzügyi monitoring tevékenysége a Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program keretében pénzügyi monitoring tevékenysége a Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program keretében A Kincstár feladatai Projekt előrehaladási jelentések befogadása Pénzügyi adatok rögzítése az EMIR-ben Dokumentum-ellenőrzés

Részletesebben

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg 4. sz. melléklet KÖLTSÉGVETÉSI SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program A pedagógiai, módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúra fejlesztése címő pályázati felhívásához

Részletesebben

KEDVEZMÉNYEZETTEK ALAPVETİ TÁJÉKOZTATÁSI KÖTELEZETTSÉGEI. Új Magyarország Fejlesztési Terv

KEDVEZMÉNYEZETTEK ALAPVETİ TÁJÉKOZTATÁSI KÖTELEZETTSÉGEI. Új Magyarország Fejlesztési Terv KEDVEZMÉNYEZETTEK ALAPVETİ TÁJÉKOZTATÁSI KÖTELEZETTSÉGEI Új Magyarország Fejlesztési Terv A projektek az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósulnak

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az Észak-Alföldi Operatív Program keretében. Versenyképes turisztikai termék- és attrakciófejlesztés támogatására.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az Észak-Alföldi Operatív Program keretében. Versenyképes turisztikai termék- és attrakciófejlesztés támogatására. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az Észak-Alföldi Operatív Program keretében Versenyképes turisztikai termék- és attrakciófejlesztés támogatására Kódszám: EAOP-2007-2.1.1.A.B.C.D. A projektek az Európai Unió támogatásával,

Részletesebben

Alapvető cél és háttér információ. Pályázók köre. Iparág (a pályázó tevékenysége) A pályázó gazdálkodására vonatkozó feltételek:

Alapvető cél és háttér információ. Pályázók köre. Iparág (a pályázó tevékenysége) A pályázó gazdálkodására vonatkozó feltételek: Gazdaságfejlesztési Operatív Program mikro-, kis- és középvállalkozások technológia fejlesztése (GOP-2010-2.1.1/A) Alapvető cél és háttér információ A növekedési potenciállal rendelkező mikro-, kis- és

Részletesebben

Támogatás tárgya. E jogcím keretében 3 célterület támogatható.

Támogatás tárgya. E jogcím keretében 3 célterület támogatható. Turisztikai tevékenységek ösztönzése 137/2008 (X.18.) FVM rendelet Támogatás célja A támogatás célja vidéki munkahelyek létrehozása,vagy megırzése érdekében a vidéki turizmusformák közül a fenntartható

Részletesebben

2010. A felsőoktatási tevékenységek színvonalának emeléséhez szükséges infrastruktúra fejlesztések támogatása 2010.10.21.

2010. A felsőoktatási tevékenységek színvonalának emeléséhez szükséges infrastruktúra fejlesztések támogatása 2010.10.21. 2010. A felsőoktatási tevékenységek színvonalának emeléséhez szükséges infrastruktúra fejlesztések támogatása 2010.10.21. Kedves Pályázó! Ezúton szeretném értesíteni az alábbi pályázati lehetőségről. Amennyiben

Részletesebben

Vállalkozásfejlesztési Program

Vállalkozásfejlesztési Program Támogatás megnevezése: Komplex vállalati technológia fejlesztés mikro-, kis- és középvállalkozások számára 32 000 000 000.- HUF Jelen pályázati kiírás célja kis- és középvállalkozások különféle belsı fejlesztéseinek

Részletesebben

VI. ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében

VI. ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében VI. ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében A társadalmi kohéziót erősítő bűnmegelőzési és reintegrációs programok módszertani megalapozása című program tervezéséhez

Részletesebben

PÁLYÁZATI HÍRLEVÉL - EXTRA 2011. JANUÁR

PÁLYÁZATI HÍRLEVÉL - EXTRA 2011. JANUÁR Kedves Partnerünk! Kedves Hölgyem/Uram! Szeretnénk figyelmébe ajánlani a megjelent Új Széchenyi Terv Vállalkozásfejlesztési Programjának pályázatait. A pályázatok jelenleg tervezetek, melyek január 31-ig

Részletesebben

1. melléklet a 33/2011. (IV. 28.) VM rendelethez. I. Szakmai szempontok A B C

1. melléklet a 33/2011. (IV. 28.) VM rendelethez. I. Szakmai szempontok A B C 1. melléklet a 33/2011. (IV. 28.) VM rendelethez I. Szakmai szempontok A B C 1 Értékelési szempont megnevezése 2 Értékelés alapját képezı dokumentumok Nyilatkozat, arról hogy az 1. A támogatásból megvalósított

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az Észak magyarországi Operatív Program keretében. Turisztikai attrakciók fejlesztése c. támogatására. Kódszám: ÉMOP 2.1.1.B.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az Észak magyarországi Operatív Program keretében. Turisztikai attrakciók fejlesztése c. támogatására. Kódszám: ÉMOP 2.1.1.B. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az Észak magyarországi Operatív Program keretében Turisztikai attrakciók fejlesztése c. támogatására Kódszám: ÉMOP 2.1.1.B. 1 Tartalom A. A támogatás célja, rendelkezésre álló forrás...

Részletesebben

MINTA A KEOP Monitoring Bizottság előzetes tájékoztatását szolgáló nem végleges dokumentum

MINTA A KEOP Monitoring Bizottság előzetes tájékoztatását szolgáló nem végleges dokumentum MINTA A KEOP Monitoring Bizottság előzetes tájékoztatását szolgáló nem végleges dokumentum PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program keretében Ivóvízbázis-védelem konstrukció Távlati vízbázisok

Részletesebben

Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében meghirdetett

Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében meghirdetett Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében meghirdetett KIEMELT PROJEKT TERVEZÉSI FELHÍVÁS a A komplex rehabilitációhoz szükséges infrastrukturális feltételek megteremtése (A foglalkozási rehabilitáció

Részletesebben

Társadalmi Megújulás Operatív Program. Hazai és nemzetközi testvériskolai kapcsolatok kialakítása

Társadalmi Megújulás Operatív Program. Hazai és nemzetközi testvériskolai kapcsolatok kialakítása PÁLYÁZAT Program neve Támogatás szakmai iránya Program kódja Megvalósítandó cél: Kedvezményezettek Társadalmi Megújulás Operatív Program Hazai és nemzetközi testvériskolai kapcsolatok kialakítása TÁMOP-3.3.14.A-12/1

Részletesebben

2010. Érdekképviseleti szervezetek kapacitásainak fejlesztése 2010.03.10.

2010. Érdekképviseleti szervezetek kapacitásainak fejlesztése 2010.03.10. 2010. Érdekképviseleti szervezetek kapacitásainak fejlesztése 2010.03.10. Kedves Pályázó! Ezúton szeretném Önöket értesíteni az alábbi pályázati lehetőségről. Amennyiben a megküldött pályázati anyag illeszkedik

Részletesebben

Alapvető cél és háttér információ. Pályázók köre. Iparág (a pályázó tevékenysége) A pályázó gazdálkodására vonatkozó feltételek:

Alapvető cél és háttér információ. Pályázók köre. Iparág (a pályázó tevékenysége) A pályázó gazdálkodására vonatkozó feltételek: Gazdaságfejlesztési Operatív Program komplex vállalati technológia fejlesztés mikro-, kisés középvállalkozások számára (GOP-2009-2.1.1/B; KMOP-2009-1.2.1/B) Alapvető cél és háttér információ TERVEZET A

Részletesebben

Komplex vállalati technológia-fejlesztés KKV-k számára (Konvergencia régiók) (GOP /B) -TERVEZET-

Komplex vállalati technológia-fejlesztés KKV-k számára (Konvergencia régiók) (GOP /B) -TERVEZET- Komplex vállalati technológia-fejlesztés KKV-k számára (Konvergencia régiók) (GOP-2011-2.1.1/B) -TERVEZET- A pályázatok benyújtása 2011. március 1-től december 31-ig lehetséges. Támogatás célja Az Új Széchenyi

Részletesebben

Mindezek figyelembevételével Tengelic Község Önkormányzatának 2015. évi belsı ellenırzési terve a következıket tartalmazza.

Mindezek figyelembevételével Tengelic Község Önkormányzatának 2015. évi belsı ellenırzési terve a következıket tartalmazza. Melléklet a. /2014. (XII. 16.) kt. határozathoz Tengelic Község Önkormányzatának 2015. évi belsı ellenırzési terve A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. Törvény, az államháztartásról

Részletesebben

II. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Dél-Alföldi Operatív Program

II. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Dél-Alföldi Operatív Program II. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Dél-Alföldi Operatív Program Szociális alapszolgáltatások, gyermekjóléti alapellátások és közösségi terek infrastrukturális fejlesztése c. pályázati felhívásához Kódszám: DAOP-2008-4.1.3.A.B

Részletesebben

Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Polgármesteri Kabinet

Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Polgármesteri Kabinet Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Polgármesteri Kabinet Elıterjesztés Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlésének Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága számára Tárgy: DDOP-5.1.2/B-11 kódszámú

Részletesebben

TERVEZÉSI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Regionális felsőoktatási együttműködés támogatása c. kiemelt projekt támogatására

TERVEZÉSI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Regionális felsőoktatási együttműködés támogatása c. kiemelt projekt támogatására TERVEZÉSI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program Regionális felsőoktatási együttműködés támogatása c. kiemelt projekt támogatására Kódszám: TÁMOP-4.1.1.C-10/1 A projektek az Európai Unió támogatásával,

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Közép-Magyarországi Operatív Program. A turisztikai vonzerı- és termékfejlesztés elımozdítására. Kódszám: KMOP-2007-3.1.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Közép-Magyarországi Operatív Program. A turisztikai vonzerı- és termékfejlesztés elımozdítására. Kódszám: KMOP-2007-3.1. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Közép-Magyarországi Operatív Program A turisztikai vonzerı- és termékfejlesztés elımozdítására Kódszám: KMOP-2007-3.1.1/A/B/C/D A projektek az Európai Unió támogatásával, az Európai

Részletesebben

TÁMOP - 5.5.7/08/1 Betegjogi, ellátottjogi és gyermekjogi képviselői hálózat és civil jogvédő munka fejlesztése c. tervezési felhívásához

TÁMOP - 5.5.7/08/1 Betegjogi, ellátottjogi és gyermekjogi képviselői hálózat és civil jogvédő munka fejlesztése c. tervezési felhívásához TÁMOP - 5.5.7/08/1 Betegjogi, ellátottjogi és gyermekjogi képviselői hálózat és civil jogvédő munka fejlesztése c. tervezési felhívásához Kiemelt projektekre vonatkozó költségvetési specifikáció A specifikáció

Részletesebben

Kitöltési útmutató. Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében meghirdetett

Kitöltési útmutató. Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében meghirdetett Kitöltési útmutató a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében meghirdetett Képzési programok az egészségügyben foglalkoztatottak, hiányszakmák e, kompetenciafejlesztés A komponens: Képzési díj támogatása

Részletesebben

A HA-VER Hajdúsági Versenyképesség LEADER Helyi Akciócsoport a következı célterületeket határozta meg:

A HA-VER Hajdúsági Versenyképesség LEADER Helyi Akciócsoport a következı célterületeket határozta meg: Hajdúnánás Városi Önkormányzat P O L G Á R M E S T E R É T İ L 21. Száma: 21419-19/2011. Elıkészítık: dr. Dráviczky Gyöngyi önkormányzati és szervezési ügyintézı, Szabó István megbízott Az elıterjesztés

Részletesebben

PROJEKT ADATLAP. a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és a Közép-Magyarországi Operatív Program. Mikrovállalkozások fejlesztése tárgyú pályázathoz

PROJEKT ADATLAP. a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és a Közép-Magyarországi Operatív Program. Mikrovállalkozások fejlesztése tárgyú pályázathoz 1 I. PROJEKT ADATLAP a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és a Közép-Magyarországi Operatív Program Mikrovállalkozások fejlesztése tárgyú pályázathoz Kódszám: GOP-2011-2.1.1/M KMOP-2011-1.2.1/M 2 PROJEKT

Részletesebben

PÁLYÁZATI ADATLAP 1. A PÁLYÁZÓ ADATAI: 1.1. NEVE: 1.2. ALAPÍTÁS IDİPONTJA: (év, hó, nap) 1.3. SZÉKHELY: 1.4. TELEPHELY: 1.5.

PÁLYÁZATI ADATLAP 1. A PÁLYÁZÓ ADATAI: 1.1. NEVE: 1.2. ALAPÍTÁS IDİPONTJA: (év, hó, nap) 1.3. SZÉKHELY: 1.4. TELEPHELY: 1.5. PÁLYÁZATI ADATLAP Tata Város Képviselı-testülete által a helyi mikro-, kis- és középvállalkozások, szövetkezetek, egyéni vállalkozók, családi gazdálkodók és családi gazdaságok számára, a helyi vállalkozások

Részletesebben