Faller Gusztáv ( )

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Faller Gusztáv (1930-2000)"

Átírás

1 Faller Gusztáv ( )

2

3 57 Dr.h.c, Dr. Faller Gusztáv ( ) élete és munkássága Amikor Faller Gusztávra emlékezünk, vissza kell tekintenünk a régebbi történelmi múltba, felidézve egy neves család történetét. A Faller család neve szorosan egybeforrott Selmecbányával és a bányászati főiskolával, amelynek két kiváló tanárt adott és különösen a magyar bányászattal, amelynek két évszázad óta szorgalmas müvelője. A 17. század végén Gölnicbányán letelepedett Faller-család ősi fészke Donaueschingen (Bajorország). Már az 1700-as évek elején találkozunk Fallerekkel, akik Gölnicbányán és a Szepességben bányatulajdonosok. Az 1750-es években a család több ágra szakadt, s a gölnicbányai ág tagjai közül kerültek ki a jeles bányásztechnikusok. A legelső közöttük - akit az Alma Mater 1795-ben feljegyzett -, legidősebb Faller Károly oki. kohómémök volt, s mint magyar királyi kémlész halt meg Szomolnokon. Utána hosszú sorát találjuk a Falleroknak főiskolák könyveiben ben János bányamérnök, 1837-ben Gusztáv bányamérnök, 1839-ben Károly erdőmérnök, 1870-ben József bányamérnök, 1878-ban Károly kohómérnök, majd az újabb időkben József erdőmérnök, Gusztáv és Jenő bányamérnökök -, akik jónevü gyakorlati és elméleti művelői voltak mindenkor a bányászatnak. Most csak Dr.h.c.Dr. Faller Gusztáv oki. bányamérnök, a műszaki tudomány doktora, címzetes egyetemi tanár egyenes ági felmenőinél maradva, dédapját Faller Gusztáv akadémiai tanárt említjük elsőként március 2-án született Gölnicbányán. A selmeci akadémián tanult között bányászatot, erdészetet és kohászatot ban a bányaművelés-

4 58 bányamérés-bányagéptan tanszékének tanársegéde, l-ben helyettes tanára, majd között rendes tanára és tanszékvezetője. A szélaknai kincstári bányászatnál bányatisztviselőként is tevékenykedett, nyugdíjba vonulása után pedig a jászói apátság bánya-, erdő- és jószágügyi tanácsosa lett január 20-án hunyt el Jászon. [Fia Faller Károly oki. fémkohómérnök és Faller Gusztáv bányakerületi tiszti főorvos ( ), akinek fia Faller Jenő oki. bányamérnök , illetve unokája Faller Gusztáv oki. bányamérnök ] Faller Gusztáv ( ) hímeves akadémiai tanár, kiváló oktató és tudós szakember. Értékes szakirodalmi tevékenységet fejtett ki. 0 állította fel a Selmecbányái arany-ezüst ércelőfordulás településének elméletét, amelyet a későbbi feltárások teljesen igazoltak. Egyik kiváló történeti összefoglaló, s egyben egyetlen forrásmunka az akadémia évszázados fennállása alkalmával irt: "A selmeci Kir. bányász és erdészakadémia" című müve ban megalapította a főiskolai "Segély Egyletet", 1873-ban a bécsi világkiállításon ő képviselte a magyar bányászatot. Farbaky István így ír róla halála alkalmával: "A nehéz harczot vívó, létéért küzdő magyar bányászatnak (...) ismét egy régi jeles bajnokát ragadta el a halál, ki (...) kiváltképpen mint a bányászati tudományoknak leghivatottabb apostola: mint akadémiai tanár, maradandó, hervadhatatlan érdemeket szerzett magának..." (Farbaky István: Faller Gusztáv, Bányászati és Kohászati Lapok, XIV. (1881) évf old.) Úgy gondolom fenti méltató szavak jogosan hangozhattak volna el december 14-én is Faller Gusztáv ( ) címzetes egyetemi tanár búcsúztatásán. (KF) Dr. Faller Jenő [(Dr.h.c. Faller Gusztáv édesapja)] oki. bányamérnök 1894-ben született Hegybányán (Faller Gusztáv orvos fiaként). Egyetemi tanulmányait 1919-ben fejezte be Sopronban, bányamérnöki oklevelét 1921-ben nyerte el. Bányamérnöki működését 1919-ben kezdte Tatabányán a

5 59 Magyar Általános Kőszénbánya Rt. szolgálatában üzemvezető, majd a mérnökségvezető helyettesként novemberétől Dorogon a Salgótarjáni Kőszénbánya szolgálatába állt, a szénkutatások irányításával foglalkozott, amelyek eredményeként között a nagynémetegyházi, között pedig a Jásd-Dudar környéki szénvagyont tette ismeretessé. Vállalata megbízásából ban az ausztriai Statzendorfba került az ottani bányászat ellenőrzésére között Várpalotán dolgozik a Salgótarjáni Kőszénbánya Rt. (Unió Bánya- és Ipari Rt.) bányászatának korszerűsítésében (skyp-akna építése, torkrét-eljárás bevezetése, vájár-tanfolyamok megszervezése) től a bánfalvi szénbányában dolgozik, ahol jelentős műszaki fejlesztések egész sorát vezeti be, s emellett a faluban könyvárat, mozit, művelődési házat létesít; majd 1944-ben a Salgótarjáni Kőszénbánya Rt. budapesti központjába kerül. A II. világháborút követően az SKB műszaki vezetőjeként, majd miniszteri biztosként részt vesz a bányászat újjászervezésében tól a Dunántúli Kerületi Bányaigazgatóság vezetője Várpalotán, majd a kerületi bányaigazgatóságok átszervezése után rövid ideig a Budapesti Szénbányászati Kutató Laboratóriumban dolgozik, majd 1950-től Sopronba intézeti tanárrá, majd a Bányaműveléstani Tanszék egyetemi docensévé nevezik ki. Egyetemi oktatóként bányagazdaságtant, bányarendészeti ismereteket, bányaművelési enciklopédiát, később bányászattörténetet ad elő. Oktató munkája mellett az egyetemi fejlődéstörténeti gyűjtemény kialakításával rakta le az általa megszervezett Központ Bányászati Múzeum alapjait, 1959 után a múzeum igazgatója 1966-ban bekövetkezett haláláig. Faller Jenő bányaüzemi, bányászati irányítói és egyetemi oktatói munkássága is jelentős, a bányász társadalom számára talán mégis a leginkább ismert és maradandó gazdag szakirodalmi és múzeumi tevékenysége. Munkájának zöme a Bányászati és Kohászati Lapokban jelent meg, a háború után alapvető szerepe volt az Országos

6 60 Magyar Bányászati és Kohászati Egyesület újraindításában, élete végéig aktív tagja volt az egyesületnek. A Hell Máté Kornél és Hell József Károly életét és munkásságát bemutató, A bányagépesítés XVIII. századi úttörői" című könyve alapján nyerte el a műszaki tudományok kandidátusa tudományos fokozatot. Dr.h.c.Dr. Faller Gusztáv oki. bányamérnök, oki. ipari közgazdászmérnök, a műszaki tudomány doktora, címzetes egyetemi tanár, nyugalmazott minisztérimi főtanácsos augusztus 22-én született Budapesten. Édesapja Dr. Faller Jenő oki. bányamérnök, édesanyja Jász Lilla 1952-ben kötött házasságot, felesége Horváth Rozália (1930), fia Dr. Faller Jenő szeptember 15-én született Zircen. Faller Gusztáv az elemi iskolát Várpalotán végezte, középiskolai tanulmányait Tatán a Piarista Gimnáziumban, 1948-ban jeles eredménnyel érettségizett. Még ez évben kezdte egyetemi tanulmányait a József Nádor Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Bánya-, Kohó- és Erdőmérnöki Karán Sopronban. Tanulmányait jeles eredménnyel végezte, amikor a harmadik tanév végén (1951. júniusában) kizárták az egyetemről. A kizárás okaként az un. Selmec-i hagyományok ápolását, valamint politikai viccek mesélését jelölték meg. A határozat tartalmazta azt is, hogy "valamely üzemben mérnöki munkakörben elhelyezkedve, ott teljesített jó munkájával bebizonyíthatja a népi demokráciához való hűségét. Ez esetben üzemi javaslat alapján lehetővé válik, hogy tanulmányait néhány év múlva befejezhesse." július 4-én az Ajkai Szénbányák Annin aknáján felmérőként állt munkába. (Első főnöke Dr. Zambó János üzemi főmérnök volt), január 1-től a Padragi Táncsics aknára helyezték át technológiai és újítási csoportvezetőnek. E munkakörben külön feladata volt a Padragi (Csékuti) Bányáknál induló pajzsos

7 61 fejtési kísérlet élőmunkáinak szervezése és a bevezetés helyszíni irányítása október 7-i hatállyal a Középdunántúli Szénbányászati Tröszt igazgatója (Hidasi István) a külfejtésű szénbányákhoz Herendre helyezte át megbízott műszaki vezetőnek (főmérnöknek) március 9-én a Középdunántúli Szénbányászati Törszt (KDT) javaslatára a Nehézipari Műszaki Egyetem (Miskolc) Bányamérnöki Kar (Sopron) dékánja (Dr. Gyulay Zoltán) engedélyezte egyetemi tanulmányai folytatását június 9-i hatállyal Dr. Zambó János, a KDT igazgató-helyettese tröszti állományba helyezte, részére a Nehézipari Minisztérium (NIM) Szénbányászati Igazgatóság engedélye alapján a KDT iskolai bérezés címén havi Ft ösztöndijat állapított meg. Egyetem vizsgáit teljesítve június 23-i dátummal a KDT Dudari Szénbányákhoz került beosztott mérnöknek, majd június 28-án } július 1-i hatállyal kinevezték (Hidasi István trösztigazgató) a Dudari Bányák Iker-akna főmérnökének szeptember 13-án diplomaterve megvédésével kitüntetéssel bányamérnöki oklevelet szerzett február 1-i hatállyal az Iker-akna üzemvezetői (főmérnöki) beosztásából felmentették, önálló mérnöki beosztást kapott. A főmérnöki beosztásból való felmentés (le nem irt) indoka az volt, hogy márciusban 3 hónapos tartalékos tiszti tanfolyamra vonult be, tartalékos alhadnagyként szerelt le. Ezt követően június 30-i hatállyal a Dudari Bányák Szabadság-akna vezetését vette át. (Az június 23-án kelt kinevezés "bányamesteri" beosztásra szólt, az július 1-i megbízatás pedig "... a bányaüzemet, mint felelős bányaüzemvezető-helyettes vezesse".) Az 1956-os forradalom és szabadságharc alatti tevékenységével kapcsolatban egy kézírásos önéletrajzi részletet idézek (KF): "Az 1956-os forradalmi események során beállott sztrájkok idején igyekeztem legjobb

8 62 tudásommal a rám bízott bánya termelőképességét megőrizni, illetve a termelést újrainditani. Amikor a bánya munkás tanácsának tagjává választottak, még határozottabban tudtam állást foglalni a termelés megindítása mellett.". A Nehézipari Műszaki Egyetem (NME) Műszaki Egyetemi Karok dékánja (Dr. Zambó János) január 22-én kérte ki a KDT igazgatójától, az áthelyezéshez Hidasi István február 1-el járult hozzá. (Faller Gusztáv önéletrajzában január 15-i dátumot ír.) A Bányaműveléstani Tanszéken egyetemi adjunktusi állást foglalt el, a kinevezési dokumentum szerint február 1-én. A kinevezési dokumentum: Műszaki Egyetemi Karok Dékáni Hivatala, D.87/957., Sopron január kulcs. sz. II.hiv.csop. 1. fiz. fokozat, Ft alapfizetés, aláírás: Zambó ben iratkozott be a Marx Károly Közgazdasátudományi Egyetemre, ahol diplomatervét jeles eredménnyel megvédve, november 27-én ipari közgazdászmérnöki oklevelet szerzett. A Sopronban folytatott egyetemi oktatói tevékenyésge során tanévben a Bánya- és Földmérőmérnöki Karokon működő Diákjóléti Bizottság elnöke volt. A Győr- Sopronmegyei Tanács Bánya- és Építőipari Egyesülés megbízása alapján az újból megindult brennbergbányai széntermeléssel kapcsolatban szaktanácsadói feladatokat látott el. A Bányamérnöki Kar nyarán történt Miskolcra költözésével Faller Gusztáv is Miskolcra költözött. A Bányászati Kutató Intézet (Budapest) Üzemgazdasági és Üzemszerzvezési Osztálya létrejöttét követően az osztály vezetőjének (Simon Kálmán) meghívására január 15-től először tudományos munkatársként, majd osztályvezető-helyettesként Faller Gusztáv az intézetben dolgozott október 19-én a Munkaügyi Minisztérium 2766/ szám alatt a Hivatásos Szakértők nyilvántartó jegyzékébe mint "bányagazdasági" szakértőt bejegyezte.

9 63 A Bányászati Kutató Intézetben eltöltött három és fél évet követően július 16-tól Faller Gusztáv a Nehézipari Minisztériumba kerül, ahol főállásban egészen 1988-ban történt nyugdíjazásáig dolgozott. Először az Igazgatási Főosztály Műszaki Osztályán bányászati szakértőként csoportvezetői főmérnöki beosztásba került május 28-án védte meg kandidátusi értekezését, megszerezve a műszaki tudomány kandidátusa fokozatot, majd e fokozat alapján a Nehézipari Műszaki Egyetemen doktori cimet (Dr.tech.) kapott. Az évi minisztériumi átszervezés után a Műszaki Titkárságon műszaki- gazdasági tanácsadóként dolgozott től a Műszaki Fejlesztési Főosztály Szén- és Ércbányászati Osztályának vezetőjeként, majd február 15-től főosztályvezető-helyettesként dolgozott (Főosztályvezető Dr. Tóth Miklós) ban a Dr. Tóth Miklóssal közös: "A bányagazdaságtan és az ásványvagyon-gazdálkodás terén végzett kutató munka tézisekbe foglalt eredményei" cimű akadémiai doktori értekezés sikeres megvédésével elnyerte(ék) a "műszaki tudományok doktora" fokozatot január 1-i hatállyal az Ipari Minisztérium államtitkára (Dr. Kapolyi László) kinevezte az Ipari Minisztérium Bánya és Energia államtitkár törzskarába április 1-i hatállyal Méhes Lajos ipari miniszter "minisztériumi főtanácsos" címet adományozott részére, ipari minisztériumi tevékenységének as nyugdíjazásáig - utolsó szakaszában a Kapolyi László ipari miniszter irányitásával működő Bányászati és Energetikai szakértői csoport bányászati részlegét irányította. Dr. Faller Gusztáv hivatali nyugdíjazását követően is igen aktív tevékenységet folytatott, mind az oktatás- kutatás, tudományos, közélet, mind pedig a szakmai- egyesületi (Országos Magyar Bányászati és Kohászati Egyesület) hagyományápolási munka területén. Tisztségeit, részletes feladatait ezért különkülön fejezetben mutatom be.

10 64 Élete utolsó időszakában betegségekkel küzdött, türelemmel és önfegyelemmel viselte a vizsgálatokat és kezeléseket, szinte az utolsó napokig teljesítette vállalt feladatait december 2-án, életének 71. évében Budapesten huny el. Búcsúztatása, temetése a szakma- tudományos közélet vezető képviselői, nagyszámú tagjai, Sopron város polgárai jelenlétében december 14-én délelőtt volt a Soproni Szent Mihály temetőben. Faller Gusztáv szülei (Dr. Faller Jenő, Jász Lilla) sirjában nyugszik. Dr.h.c.Dr. Faller Gusztáv kitüntetései: A Nehézipar Kiváló Dolgozója 1964, 1966 Miniszteri Dicséret 1967 Bányászati Szolgálati Érdemérem bronz fokozat 1967 A Földtani Kutatás Kiváló Dolgozója 1973 A Bányászat Kiváló Dolgozója 1976 Munka Érdemrend bronz fokozat 1976 Bányász Szolgálati Érdemérem ezüst fokozat 1976 Bányász Dicsőség II. fokozat (Szovjet miniszteri) 1976 Mikoviny Sámuel Emlékérem (OMBKE) 1978 Miniszteri Dicséret 1978 Eötvös Lóránd Díj 1979 Bányász Szolgálati Érdemérem arany fokozat 1981 Akadémiai Díj (MTA) 1981 Munka Érdemrend ezüst fokozat 1984 Állami Díj 1985 Signum Aureum Universitatis Miskolciensis 1985 Bányász Szolgálati Érdemérem gyémánt fokozat 1986

11 65 Bányász Dicsőség I. fokozat (Szovjet miniszteri) 1987 Das Grosse Ehrenzeichnen für Verdienste um die Republic Österreich 1989 Pro Facultate Rerum Metallicarum (Miskolci Egyetem Bányamérnöki Kar) 1990 Soltz Vilmos Emlékérem (OMBKE 40 éves tagság) 1990 Ezüst Centenáriumi Emlékérem (OMBKE) 1992 Szent Borbála Érem 1994 Az Országos Magyar Bányászati és Kohászati Egyesület tiszteleti tagja 1994 Miskolci Egyetem tiszteletbeli doktora (Dr. honoris causa) 1995 Magyar Köztársasági Érdemrend Középkeresztj e 1995 Jubileumi Egyetemi Emlékérem (Miskolci Egyetem) 1999 Soltz Vilmos Emlékérem (OMBKE 50 éves tagság) 2000 Pro Facultate Rerum Metallicarum (Miskolci Egyetem Műszaki 2000 Földtudományi Kar) World Mining Congress International Organising Committee tagja , tiszteleti tagja A Bányászati Tudományok Akadémiája (orosz) külső tagja Szakmai- hivatali tevékenység, feladatok, bizottsági tagságok. Faller Gusztáv az 1951-ben indult szakmai tevékenységét - a tőle megtapasztalt, hivatástudattal - szinte élete utolsó napjáig folytatta. A kutatóintézeti és ipari minisztériumi szakmai-, irányitás feladatait teljes

12 66 részletességgel aligha lehet ismertetni, csupán a fontosabb feladatokat tudjuk felemlíeni, e visszaemlékezésben is rögzíteni. Már kutatóintézeti tevékenysége első évében felkérték, hogy az országos távlati tudományos kutatási tervhez (OTTKT) tartozó: "A hazai érc- ásvány- és kőszénbányászati feltárási, művelési és előkészítési feladataival kapcsolatos kutatások"; az "Ásványvagyonnal történő gazdálkodás feladatai"; a "Bányászati telepitések" és a "Feltárás, fejtés" cimü feladatok tématervének kidolgozásában vegyen részt ban az Országos Műszaki Fejlesztési Bizottság Irodája foglalkoztatta a "geotermikus adottságaink kiaknázási lehetőségeinek műszaki és gazdasági vizsgálatára" alakult bizottság keretében ben az Országos Ásványvagyon Bizottság Kőszénkészlet Szakbizottsága tagjának nevezték ki ban a NIM Koordinációs Bizottság Titkárságának tagjává nevezték ki, ahol a gazdasági mechanizmus reformjával kapcsolatos feladatokkal foglalkoztak tól a Nehézipari Műszaki- Gazdasági Tanácsba kapott kinevezést től az Országos Ásványvagyon Bizottság tagja lett, majd az OÁB Módszertani Biztottságába is beválasztották ben külön szakértői feladatként a Magyar Aluminiumipari Tröszt ásványvagyongazdálkodási és bányászati tevékenységét értékelte. Ehhez a munkához kapcsolódóan I ben a MAT bauxitkutatási, bányászati beruházási és műszaki fejlesztési tevékenységének értékelésével is megbízták között a Magyar Szénbányászati Tröszt Felügyelő Bizottságának elnökhelyettese volt március 23-án a Kölcsönös Gazdasági Segítség Tanácsa (KGST) Szénbányászati Állandó Kormánybizottság Nemzetközi Gazdasági Kapcsolatok Bizottsága Szénbányászati Állandó Kormánybizottság tagjává nevezte ki, 1981-től e Bizottság elnökehelyettese lett től az ENSZ Európai Gazdasági Bizottság

13 67 Szénbizottsága magyar delegáció vezetőjeként is dolgozott, illetőleg az Energia Világkongresszus Magyar nemzeti bizottságának tagja volt ben az újjászervezett Energiapolitikai Tanács állandó szakértője lett, Kapolyi László államtitkár közvetlen munkatársaként október 20-án az ipari miniszter (Méhes Lajos) a Szénbányászati iparág Felügyelő Bizottsága elnökévé nevezte ki. Ezt a tisztséget augusztusáig töltötte be, majd 1983 novembertől 1985 végéig a Szénbányászat (Mecseki-, Dorogi-, Tatabányai-, Oroszlányi-, Veszprémi-, Borsodi-, Nógrádi-, Mátraaljai Szénbányák, Bányászati Ellátó Vállalat) Felügyelő Bizottságának tagja volt, majd e megbizatását ismételten év végéig meghosszabbitották től a Bányászati Világkongresszusok (World Minig Congress) magyar nemzeti bizottságának tagja, 1980-tól a Bányászati Világkongresszusok Nemzetközi Szervező Bizottságának (WMC-IOC) tagja, 1992-től e bizottság tiszteleti tagja től a Műszaki Könyvkiadó Bányászati Szerkesztőségi Tanács elnöke. Az 1980-as évek elején az Országos Tervhivatal Távlati Tervezési Főosztály Termeléspolitikia Bizottsága szakértőjeként is dolgozott. Ugyanezen időszakban az Építésügyi és Városfejlesztési Miniszitérium "Az épitőanyagipar energia racionalizálásának fejlesztése", illetőleg "Az épitő- és épitőanyagipari ásványinyersanyagok felhasználásának fejlesztése" cimű célprogramok kidolgozását és végrehajtását irányitó bizottságok munkájában is részt vett ben lett tagja az Országos Vízgazdálkodási Bizottságnak, továbbá az Ásványi Nyersanyagok Komplex Hasznosítási Bizottságának elnöki teendőinek ellátására, valamint "Az ország természeti erőforrásainak átfogó vizsgálata Tárcaközi Bizottságnak" lett tagja tól az Ipari Minisztérium és a Központi Földtani Hivatal által létrehozott Távérzékelési Koordinációs Tanács tagja lett.

14 68 Tevékenysége során ismételten, több alkalommal külön megbízásokat kapott pl. bányászati tömeges balesetek kivizsgálását, a fegyelmi felelősség megállapítását végző bizottságokban októberben Dr. Csehák Judit miniszterelnök-helyettes az Állami- és Kossuth-díj Bizottság Bányászati, Földtudományi és Vízügyi Albizottság tagjának kérte fel, e megbízatása február 5-én szűnt meg ban a Központi Bányászati Múzeum helyreállításával és újbóli működésével kapcsolatos feladatok ellátására, valamint a meglévő bányászati múzeumokkal, illetve gyűjteményekkel való kapcsolatok koordinálása érdekében létrehozott Bányászati Múzeumi Bizottság vezetőjének nevezte ki az ipari miniszterhelyettes. Ez a bizottság vezetésével eredményesen dolgozott, hivatalos működését 1979-ben befejezte. Faller Gusztáv az ipartörténeti, múzeumi ügyekben természetesen odaadó munkát végzett, haláláig tagja volt a Központi Bányászati Múzeum (Sopron) Alapítvány Kuratóriumának. Oktatási-tudományos tevékenység, testületi tisztségek Faller Gusztáv dédapja - Faller Gusztáv ( ) akadémiai professzor - nyomdokaiba lépve az évszázados családi hagyományt követve, az oktatás és tudományos munka és annak szervezése területén is kiemelkedő személyiség volt. Oktató tevékenységét egyetemi adjunktusként kezdte, majd négy évtizeden keresztül szünet nélkül állt a Selmecen alapított Alma Mater, a Soproni majd Miskolci Egyetem szolgálatában, vett részt a hazai és nemzetközi tudományos életben, dolgozott a Magyar Tudományos Akadémia testületi és bizottsági kereteiben.

15 69 Oktatást vállalt a Tatabányai Felsőfokú Bányagazdasági Technikumban, a levelező tagozat budapesti csoportjánál a Bányaműveléstan című tárgyat oktatta. Az 1960-as években rendszeresen az Állami Vizsgáztató Bizottsága tagja volt. A Nehézipari Műszaki Egyetem, majd a Miskolci Egyetem Bányamérnöki Karán a bányamérnök továbbképzésben, a bányaipari gazdasági mérnök szakon, majd az alapképzésben a bányászati és a műszaki földtudományi (geológus) szakokon majd két évtizeden át oktatott a bányagazdaságtan, ásványvagyongazdálkodás, műrevalósági minősítés témakörökben. Tankönyvei, egyetemi jegyzetei a bányagazdaságtani oktatás alapműveinek számítanak. [34, 55, 91, 129, 139, 155, 183, 189, 242, 305]. A törvényszerűségek az ásványi nyersanyaggazdaságban című könyv (Társszerző: Dr. Tóth Miklós) akadémiai nívódíjat kapott. A Nehézipari Műszaki Egyetem Bányamérnöki Kar Tanácsának tagjaként augusztus 1-től kezdődően két évtizeden keresztül segítette a Kar munkáját, rendszeresen kifejtette véleményét a szakok-szakirányok rendszeréről, az alap- és továbbképzés aktuális kérdéseiről szeptember 6-án a művelődési miniszter-helyettes a Nehézipari Műszaki Egyetem Bányamérnöki Karára címzetes egyetemi docenssé nevezte ki ben nyerte el a címzetes egyetemi tanári fokozatot től 1980-ig a Bányaipari gazdasági mérnök szak Állami Vizsgáztató Bizottságának tagjaként segítette az egyetem továbbképzési tevékenységét, 1981-től 1986-ig a Bizottság elnökeként dolgozott. A műszaki - benne bányászati- kohászati - felsőoktatás aktuális feladatainak kijelölésében, megoldásában folyamatosan részt vett. Az aspiráns képzésben és vizsgáztatásban, az egyetemi doktori, kandidátusi és akadémiai doktori eljárásokban vizsgáztató bizottsági tagként és elnökként, opponensként, bíráló bizottsági tagként és elnökként számos alkalommal működött től két cikluson át tagja a Tudományos Minősítő Bizottság földtani-, bányászati-,

16 70 goedéziai- és geofizikai szakbizottságának, 1980-tól elnöke ennek a szakbizottságnak tól egy cikluson át elnöke az Országos Akkreditációs Bizottság Bányászati és Kohászati Szakbizottságának. Ugyancsak két cikluson át - haláláig - tagja a Miskolci Egyetem műszaki- természettudományi habilitációs bizottságának, valamint a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem egyik doktori és habilitációs bizottságának. A családi hagyomány és saját elkötelezettsége alapján az Alma Mater, a Miskolci Egyetem feltétlen híve, őszinte támogatója. Munkáját a Miskolci Egyetem több kari, illetőleg egyetemi szintű kitüntetéssel ismerte el. A tudományos közéletben kereken négy évtizedig dolgozott. A Magyar Tudományos Akadémia Föld- és Bányászati Tudományok Osztálya Bányászati Tudományos Bizottsága (az 1960-as években a bizottság Szakbizottságként működött) egyik szakbizottságában 1961-től vett részt től a Bányászati Szakbizottság tagja, illetve titkárhelyettese, 1967-től tagja, illetve titkára. A Bizottság titkári teendőit 1976-ig látta el tól a Bányászati Tudományos Bizottság elnökhelyettese től egészen haláláig a BTB elnökeként végzett igen aktív, eredményes tudományszervezői munkát években az MTA Műszaki Tudományok Osztálya felkérése alapján a World Energy Conference (Világenergia Konferencia) Magyar Nemzeti Bizottsága tagjaként dolgozott. Az MTA Föld- és Bányászati Tudományok Osztálya elnökének felkérése alapján 1983-tól a Természetgazdasági Albizottság, majd 1984-től a Nyersanyaghasznosítási Tudományos Bizottság elnöki tisztét látta el tól tagja a MTA Bányaegészségügyi és Bányászati Ergonómiai Osztályközi Tudományos Bizottságának, illetőleg a Bányászati Szilikózis Albizottságnak. Aktiv tagja az MTA Technika- és Tudománytörténeti Tudományos Bizottságának.

17 71 Az MTA 145. Közgyűlését követően július 1-től két cikluson át tanácsokozási jogú tagja a Föld- és Bányászati Tudományok Osztályának, majd az új Akadémiai Törvény elfogadását követően (1994) két cikluson át tagja - a doktorok kéviselőjeként - az MTA Köztestületének. Tudományos eredményeinek elismeréseként Akadémiai Díj, Állami Díj elismerésben részesült, a évi levelező tagválasztás előkészítése során tagjelölt volt. (Ajánlói Kovács Ferenc rendes tag, Pápay József levelező tag) A tudományos közéleti munka keretében tagja volt a Szádeczky-Kardoss Elemér Díj- és Ösztöndíj Alapítvány Kuratóriumának, elnöke a Vitális István Alapítvány Kuratóriumának, elnöke a Radioaktiv Hulladékokat Kezelő Közhasznú Társaság szakértői bizottságának. Az Országos Magyar Bányászati és Kohászati Egyesületnek 50 évig (1950- től) volt aktív tagja, a szakmai- baráti együvé tartozás elkötelezett híve. Az 1950-es években az Egyetemi Csoport (ma Osztály) titkára, az ipargazdasági bizottság tagja, a környezetvédelmi bizottság elnöke, vezette a tisztújítást előkészítő jelölő bizottságot. Több évtizedig tagja a Bányászati Szakosztály vezetőségének, a Történeti Bizottságnak, már 1967-től a Bányászati és Kohászati Lapok, illetőleg a BKL Bányászat szerkesztő bizottságának. A Lapokban kereken 60 publikációja jelent meg, két tanulmánya nívódíjat kapott. Kiemelkedő munkája, érdemei elismeréseként több egyesületi kitüntetésben részesült, 1994-ben az Egyesület tiszteleti tagjává választotta. Nemzetközi szakmai körökben is elismerést váltott ki tevékenysége. Korábban a szocialista országok különböző szakmai szervezeteiben - a KGST keretében - a magyar bányagazdasági és ásványvagyon értékelési "iskola" képviselőjeként szerzett tekintélyt, a Bányászati Világkongresszusok tudományos ülésein redszeresen tartott érdeklődést kiváltó előadásokat, a magyar-osztrák együttműködés keretében ("Ad hoc Arbeitsgruppe fur die Zusammenarbeit auf dem Gebiet der mineralischen Roh- und Grundstoffe zwischen der Volksrepublik

18 72 Ungarn und der Republik Österreich" végzett eredményes munkájáért kitüntetésben is részesült. A külföldi szakmai partnerek között széles körű tisztelet övezte, a Bányászati Világkongresszusok Szervező Bizottságának évi Marrakesh-i ülésén megemlékeztek róla, jegyzőkönyvben rögzítették érdemeit. Szakmai tudományos munkájának összefoglalása A mellékletben közölt publikációs jegyzék több mint 300 tétele részletesen bemutatja szakmai-tudományos életmüvét. Több mint négy évtizedes tudományos munkássága során elsősorban a bányászati műszaki fejlesztés gazdasági kérdéseivel, a bányászati műszakitudományos kutatás tartalmi és irányítási problémáival, a bányászat környezeti hatásaival, újabban a hazai bányászat legújabb kori történetével foglalkozott és része volt a hazai bányagazdasági iskola keretében az ásványvagyon-gazdálkodás, valamint a bányászati szerkezet-optimalizálás tudományos alapjainak nemzetközileg elismert kidolgozásában. Ezekben a témakörökben 23 könyv, könyv-részlet, egyetemi és mérnöktovábbképző jegyzet szerzője, ill. társszerzője (egyet külföldön is kiadtak), kereken 110 kutatóintézeti, ill. magánszakértői jelentés, terjedelmesebb szakvélemény készült részben egyéni munkájaként, részben irányításával, avagy közreműködésével, ugyancsak mintegy 110 (részben társszerzős) tanulmánya jelent meg hazai és külföldi szaklapokban, illetve kongresszusi stb. kiadványokban, és mintegy 50 ismeretterjesztő cikket, részletes szakmai hírt és könyvismertetést publikált, így a magyar bányászatnak a tanuló ifjúság számára készült története az Ő tollából szerepel az interneten. Az utolsó évtized elsősorban szintetizáló munkájának időszaka. Egyetemi jegyzetekben [242] foglalta össze a bányagazdaságtan jórészt általa kimunkált ismeretanyagát, társszerzős nívódíjas könyvben [305] az ásványi nyersanyag

19 73 gazdálkodás felismert és kimunkált törvényszerűségeit. A bányászat egyik jellegzetes - geomorfológiára gyakorolt - környezeti hatásának történelmi alakulására irányuló kutatásai megállapításait könyv-fejezetben [311] adta közre. Miután összefoglalta a magyar szénbányászat évszázados történetét [285], elsőként dolgozta fel és publikálta terjedelmes könyv-fejezetben [312] a teljes hazai bányászat II. világháborút követő időszakának gazdasági-, technikai- és szellemtörténetét. Ugyanezen munka során a megelőző időszakot tárgyaló fejezet [313] társszerzőjeként, valamint a jövőt vizsgáló fejezet [314] szerzőjeként és a könyv [308] egyik szerkesztőjeként is közreműködött. A magyar államiság millenniuma alkalmából a Bányászati Világkongresszusok Nemzetközi Szervező Bizottságának Szaklapjában jelenik meg az évezredes magyar bányászat történetét bemutató tanulmánya [315]. Ezekből a szintetizáló munkáiból is kitűnően egyik legjelentősebb tudományos eredménye, hogy kialakította a modern magyar bányagazdaságtan sajátos tematikáját a bányászati munka tárgya - az in situ ásványi nyersanyag, illetve ennek egyes telepe (előfordulása) - következő négy olyan tulajdonságából levezetve, illetve hozzájuk rendelten, amely tulajdonságokkal más (ipari) tevékenységek munkatárgyai nem rendelkeznek: az in situ reprodukálhatatlansága, csak reprezentatív jellegű előzetes megismerhetőség, természeti adottságai gazdaságosság-meghatározó (érték-determináló) volta és ezen adottságok inhomogenitása. Legújabb kutatási eredményei közül pedig kiemelkedő jelentőségű: a bányászat gazdasági feltételei globális és tendenciaszerű szigorodása korábban "csak" elméleti alapon kidolgozott tézise gyakorlati bebizonyosodásának sokoldalú kimutatása (mert nyersanyag stratégiai konzekvenciái vannak), és századunk második fele hazai bányászata kritikai történetének megírása, különös tekintettel arra, hogy ez az első erre irányuló összefoglaló munka.

20 74 Faller Gusztáv szakmai-tudományos eredményeit számos hazai és külföldi kitüntetéssel ismerték el. Ezek közül jelentősebbek: Eötvös Lóránd Díj (1979), Akadémiai Díj (1981), Állami Díj (1985), Das Grosse Ehrenzeichnen fur Verdienste um die Republik Österreich (1989), Signum Aureum Universitas (1985), Pro Facultate Rerum Metallicarum (1990 és 2000), a Miskolci Egyetem tiszteletbeli doktora (Dr.h.c. 1995), a Magyar Köztársaság Érdemrend Középkeresztje (1995). A nemzetközi elismertség kifejezése, hogy a Bányászati Tudományok Akadémiája (Moszkva) külföldi tagjává választotta (2000). Kiemelkedő tudományos eredményeinek elismerése, hogy évi tagválasztások előkészítése során a Magyar Tudományos Akadémia tagjelöltjei között szerepelt. (Magyar Tudomány, szám T 98. old.) FALLER GUSZTÁV munkáinak jegyzéke 1./ Beszámoló az első hazai páncélpajzsos frontfejtési kísérletről. Bányászati Lapok 86. (1953.) évf. p Társszerző: Horváth László. 2.1 Szénbányászaink harca a karsztvíz ellen. Ifjú Technikus 2. (1953.)évf. 2. (febr.) sz. p / A Középdunántúli Szénbányászati Tröszt frontfejtéseiben az egy fó részére biztosítandó legkedvezőbb homlokhossz vizsgálatának néhány tanulsága. Bányászati Lapok 87. (1954.)évf. p / Egyszerűbb, világosabb az új bérezés. Veszprém megyei Népújság 11. (1955.)évf. 23. (jan.28.)sz. p Megjegyzések a korszerű bányászati robbantástechnikáról. Veszprém megyei Népújság ll.(1995.)évf. 54. (márc.5.)sz. p.5.

Podányi Tibor

Podányi Tibor 114 Podányi Tibor 1920-2003 PÁLFY GÁBOR HADOBÁS SÁNDOR 2003. november 19-én elhunyt Podányi Tibor gyémántokleveles bányamérnök, az OMBKE tiszteleti tagja. 1920. július 19-én született Érsekvadkerten. Elemi

Részletesebben

Oktatói önéletrajz Dr. Dobák Miklós

Oktatói önéletrajz Dr. Dobák Miklós egyetemi tanár Gazdálkodástudományi Kar Vezetés és Szervezés Tanszék Karrier Felsőfokú végzettségek: 1975-1979 Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem, Népgazdasági tervező-elemző szak, vállalati modellező

Részletesebben

Oktatói önéletrajz Dr. Hajdú Istvánné

Oktatói önéletrajz Dr. Hajdú Istvánné egyetemi tanár Élelmiszertudományi Kar Élelmiszeripari Gazdaságtan Tanszék Karrier Felsőfokú végzettségek: 1963-1968 Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem, okleveles közgazda 1971-1973 MLEE, Filozófia

Részletesebben

Időtartam (-tól -ig) 2012-2013 Munkáltató neve és címe Miskolci Egyetem (Központi Igazgatás), 3515 Miskolc-Egyetemváros

Időtartam (-tól -ig) 2012-2013 Munkáltató neve és címe Miskolci Egyetem (Központi Igazgatás), 3515 Miskolc-Egyetemváros 1 Ö N É L E T R A J Z F O R M A N Y O M T A T V Á N Y SZEMÉLYES ADATOK Név DR. LUKÁCS JÁNOS Cím 3535 MISKOLC (MAGYARORSZÁG), ELŐHEGY U. 48/2. Telefon +36 46 565 111/14 11 Fax +36 46 561 504 E-mail janos.lukacs@uni-miskolc.hu

Részletesebben

A Dr. Szalai György Kerekasztal beszélgetés 30 éve. Telkes Róbert igazgató ADUVIZIG

A Dr. Szalai György Kerekasztal beszélgetés 30 éve. Telkes Róbert igazgató ADUVIZIG A Dr. Szalai György Kerekasztal beszélgetés 30 éve Telkes Róbert igazgató ADUVIZIG Az MHT BKKM-i. területi szervezete, Mezőgazdasági Vízgazdálkodási Szakosztálya és az ADUVIZIG által rendszeresen megszervezett,

Részletesebben

Oktatói önéletrajz Dr. Kerékgyártó Györgyné

Oktatói önéletrajz Dr. Kerékgyártó Györgyné Dr. Kerékgyártó Györgyné egyetemi tanár Közgazdaságtudományi Kar Statisztika Tanszék Karrier Felsőfokú végzettségek: 1958-1963 Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem, Általános Közg. Kar tanári B szak

Részletesebben

Oktatói önéletrajz Dr. Virág Miklós

Oktatói önéletrajz Dr. Virág Miklós egyetemi tanár Gazdálkodástudományi Kar Vállalkozások Pénzügyei Tanszék Karrier Felsőfokú végzettségek: 1978-1982 Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem, Ipari tervező_szervező szak Tudományos fokozatok,

Részletesebben

ßz JisztaCtársaság neve, címe és jogi HeCyzete

ßz JisztaCtársaság neve, címe és jogi HeCyzete A Miskolci Egyetem Közleménye A sorozat. Bányászat, 67 kötet, (2004) p. 99-103 S E L M E C I Asz

Részletesebben

Szakmai önéletrajz. Dr. Németh József PhD. rendőr alezredes, rendőrségi főtanácsos

Szakmai önéletrajz. Dr. Németh József PhD. rendőr alezredes, rendőrségi főtanácsos Szakmai önéletrajz Dr. Németh József PhD. rendőr alezredes, rendőrségi főtanácsos Munkahelyek: - 2013. Rendőrség Tudományos Tanácsa elnök - 2012-2013. Zala Megyei Rendőr-főkapitányság, rendelkezési állomány,

Részletesebben

az Általános Vállalkozási Főiskola tanszékvezető tanára, 2009 és 2010 között a KSH elnöke a Káldor díj és a Fényes Elek díj tulajdonosa

az Általános Vállalkozási Főiskola tanszékvezető tanára, 2009 és 2010 között a KSH elnöke a Káldor díj és a Fényes Elek díj tulajdonosa Dr. Belyó Pál az Általános Vállalkozási Főiskola tanszékvezető tanára, 2009 és 2010 között a KSH elnöke a Káldor díj és a Fényes Elek díj tulajdonosa Bódiné Vajda Györgyi dr. a KSH Tájékoztatási főosztály,

Részletesebben

Oktatói önéletrajz Dr. Baricz Rezső

Oktatói önéletrajz Dr. Baricz Rezső professor emeritus Gazdálkodástudományi Kar Vezetői Számvitel Tanszék Karrier Felsőfokú végzettségek: 1959-1963 Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem, Pénzügy (könyvviteli specializáció) 1971-1973 Pénzügyminisztérium,

Részletesebben

Lévai András. életútja, munkássága, az energetikai oktatás kezdetei. Dr. Gács Iván ny. egyetemi docens. BME Energetikai Gépek és Rendszerek Tanszék

Lévai András. életútja, munkássága, az energetikai oktatás kezdetei. Dr. Gács Iván ny. egyetemi docens. BME Energetikai Gépek és Rendszerek Tanszék Lévai András életútja, munkássága, az energetikai oktatás kezdetei Dr. ny. egyetemi docens BME Energetikai Gépek és Rendszerek Tanszék 1/16 Életútja Született: 1908. december 22. Oravicán (Erdély) Középiskola:

Részletesebben

Közgyûlések, küldöttközgyûlések ( )

Közgyûlések, küldöttközgyûlések ( ) Közgyûlések, küldöttközgyûlések (1892 2002) Szám Idõpont Hely Téma 1892. VI. 7. Selmecbánya alakuló közgyülés 1893. III. 10. Selmecbánya rendkívüli közgyûlés 1. 1894. VIII. 5 6. Nagybánya Wekerle Sándor

Részletesebben

Dr. l\/iilasovszky Béla

Dr. l\/iilasovszky Béla 1 I k ı! li Í 1 J I' -ze ıı Dr. l\/iilasovszky Béla (1900-1973) DR. MILASOVSZKY BÉLA 1900-1973. Született 1900. április 21-én, Szepes vármegyében, Szomolnokon. Dolgos életútját szülőföldjén, a szomolnokhutai

Részletesebben

Dr. Lenkei Péter mérnök, egyetemi tanár

Dr. Lenkei Péter mérnök, egyetemi tanár A Baranya megyei Mérnöki Kamara Örökös tagja Dr. Lenkei Péter mérnök, egyetemi tanár Budapesten 1933. május 25-én született. A Moszkvai Építészmérnöki Egyetem Szerkezetépítő Szakán 1956-ban végzett. Diplomája

Részletesebben

Oktatói önéletrajz Dr. Mészáros Tamás

Oktatói önéletrajz Dr. Mészáros Tamás egyetemi tanár Gazdálkodástudományi Kar Stratégia és Projektvezetés Tanszék Karrier Felsőfokú végzettségek: 1966-1970 Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem, Ipar szak Tudományos fokozatok, címek:: 1984,

Részletesebben

A nyitórendezvény Párizs

A nyitórendezvény Párizs A nyitórendezvény Párizs 60 ország, 1000 résztvevő (politikusok, tudósok, szakmai szervezetek képviselői, nemzeti képviselők, diákok) Nemzetközi Diákpályázat győztesei Kiállítás, bemutatók, geo-song Párizsi

Részletesebben

Oktatói önéletrajz. Dr. Barta József. Karrier. egyetemi docens. Élelmiszertudományi Kar Konzervtechnológiai Tanszék. Felsőfokú végzettségek:

Oktatói önéletrajz. Dr. Barta József. Karrier. egyetemi docens. Élelmiszertudományi Kar Konzervtechnológiai Tanszék. Felsőfokú végzettségek: Dr. Barta József egyetemi docens Élelmiszertudományi Kar Konzervtechnológiai Tanszék Karrier Felsőfokú végzettségek: 1966-1971 Gödöllői Agrártudományi Egyetem, mezőgazdasági gépészmérnök Tudományos fokozatok,

Részletesebben

EZ ÉVBEN LENNE 70 ÉVES DR. h.c. DR. DEBRECZENI ELEMÉR OKLEVELES BÁNYAGÉPÉSZMÉRNÖK

EZ ÉVBEN LENNE 70 ÉVES DR. h.c. DR. DEBRECZENI ELEMÉR OKLEVELES BÁNYAGÉPÉSZMÉRNÖK A Miskolci Egyetem Közleménye A sorozat, Bányászat, 70. kötet, (2006) p. 5-10 EZ ÉVBEN LENNE 70 ÉVES DR. h.c. DR. DEBRECZENI ELEMÉR OKLEVELES BÁNYAGÉPÉSZMÉRNÖK Dr. Ladányi Gábor tanszékvezető egyetemi

Részletesebben

Oktatói önéletrajz Dr. Jelen Tibor

Oktatói önéletrajz Dr. Jelen Tibor egyetemi docens Gazdálkodástudományi Kar Stratégia és Projektvezetés Tanszék Karrier Felsőfokú végzettségek: 1982-1986 Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem, Ipari tervező-szervező Tudományos fokozatok,

Részletesebben

XIX. Konferencia a felszín alatti vizekről

XIX. Konferencia a felszín alatti vizekről FELSZÍN ALATTI VIZEKÉRT ALAPÍTVÁNY XIX. Konferencia a felszín alatti vizekről MAJOR PÁL EMLÉKÉRE Siófok, 2012. március 27-28. Major Pál 1930-2011 SZAKMAI TEVÉKENYSÉG 1952-1959: Budapesti Műszaki Egyetem

Részletesebben

Tudományos életrajz Dr. Für Gáspár (2008. február)

Tudományos életrajz Dr. Für Gáspár (2008. február) Dr. Für Gáspár egyetemi docens Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Kossuth Lajos Hadtudományi Kar Összhaderőnemi Műveleti Intézet Geoinformációs Tanszék mb. tanszékvezető Tudományos életrajz Dr. Für Gáspár

Részletesebben

Oktatói önéletrajz Dr. Kovács Zoltán

Oktatói önéletrajz Dr. Kovács Zoltán Társadalomtudományi és Nemzetközi Kapcsolatok Kar Magatartástudományi és Kommunikációelméleti Intézet Karrier Felsőfokú végzettségek: 1961-1966 ELTE, magyar nyelv és irodalomtanár, okleveles pszichológus

Részletesebben

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. Alapadatok: Név: E -mail: Telefonszám: Dr. Barancsuk János /23148

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. Alapadatok: Név: E -mail: Telefonszám: Dr. Barancsuk János /23148 SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Alapadatok: Név: E -mail: Telefonszám: Dr. Barancsuk János indian@ktk.pte.hu 72-501-599/23148 1. Munkahelyi adatok (beosztás, mikortól): Beosztás: Időpont: tudományos ösztöndíjas gyakornok

Részletesebben

CV - Kocsis Erzsébet

CV - Kocsis Erzsébet CV - fõiskolai docens, int. vezetõ koordinátorszociális Munka és Szociálpolitikai intézet Iroda: A épület, 1223. irodatelefon: 74/528-300/1223Email: liza@igyk.pte.hu Szakmai önéletrajz Név Beosztás, elérhetõség

Részletesebben

84/2011. (V. 26.) Korm. rendelet a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a Magyar Tudományos Akadémia irányítása alá

84/2011. (V. 26.) Korm. rendelet a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a Magyar Tudományos Akadémia irányítása alá 84/2011. (V. 26.) Korm. rendelet a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a Magyar Tudományos Akadémia irányítása alá tartozó költségvetési szerveknél, illetve más kutató- és

Részletesebben

Oktatói önéletrajz Dr. Tóth József

Oktatói önéletrajz Dr. Tóth József egyetemi docens Gazdálkodástudományi Kar Agrárközgazdasági és Vidékfejlesztési Tanszék Karrier Felsőfokú végzettségek: 1973-1978 Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem, Népgazdasági tervező-elemző Tudományos

Részletesebben

Oktatói önéletrajz Kováts Gergely Ferenc

Oktatói önéletrajz Kováts Gergely Ferenc adjunktus Gazdálkodástudományi Kar Vezetés és Szervezés Tanszék Karrier Felsőfokú végzettségek: 1997-2002 Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetem, közgazdász (gazdálkodási szak) 2002-2013,

Részletesebben

1.sz. melléklet a 1164 / 115. ZMNE számhoz ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM. 1.sz. példány A MUNKÁLTATÓI JOGOK GYAKORLÁSÁNAK RENDJE - 2007 -

1.sz. melléklet a 1164 / 115. ZMNE számhoz ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM. 1.sz. példány A MUNKÁLTATÓI JOGOK GYAKORLÁSÁNAK RENDJE - 2007 - ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM 1.sz. melléklet a 1164 / 115. ZMNE számhoz 1.sz. példány A MUNKÁLTATÓI JOGOK GYAKORLÁSÁNAK RENDJE - 2007 - 2 TARTALOMJEGYZÉK I. FEJEZET... 3 Általános rendelkezések...

Részletesebben

Az Egyetemen kezdeményezô vezetô. Fôhatósági felterjesztési határidô és cím. A rektor, a dékán, illetve más munkáltatói joggal rendelkezô vezetô

Az Egyetemen kezdeményezô vezetô. Fôhatósági felterjesztési határidô és cím. A rektor, a dékán, illetve más munkáltatói joggal rendelkezô vezetô Az oktatók, kutatók és más közalkalmazottak részére adományozható állami, kitüntetések adományozás elôkészítésének összefoglaló táblázata A kitüntetés megnevezése és pénzdíjazása Adományozó és évente adott

Részletesebben

Eötvös Loránd Tudományegyetem. a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" évi XXXIII. törvény 20/A. alapján pályázatot hirdet

Eötvös Loránd Tudományegyetem. a Közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény 20/A. alapján pályázatot hirdet 1 / 5 2017.01.09. 8:53 Eötvös Loránd Tudományegyetem a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. alapján pályázatot hirdet Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi

Részletesebben

Eötvös Loránd Tudományegyetem. a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" évi XXXIII. törvény 20/A. alapján pályázatot hirdet

Eötvös Loránd Tudományegyetem. a Közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény 20/A. alapján pályázatot hirdet 1 / 5 2017.01.06. 8:45 Eötvös Loránd Tudományegyetem a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. alapján pályázatot hirdet Eötvös Loránd Tudományegyetem ELTE Bölcsészettudományi

Részletesebben

Prof. Dr. Patyi András Patyi András. elnök, Nemzeti Választási Bizottság. 2012-2016 rektor, egyetemi tanár

Prof. Dr. Patyi András Patyi András. elnök, Nemzeti Választási Bizottság. 2012-2016 rektor, egyetemi tanár 1. Személyi adatok Vezetéknév/Utónév: Születési név: 2. Betöltött beosztás, munkakör, foglalkozási terület: Önéletrajz Prof. Dr. Patyi András Patyi András elnök, Nemzeti Választási Bizottság 3. Szakmai

Részletesebben

Oktatói önéletrajz Dr. Bara Zoltán

Oktatói önéletrajz Dr. Bara Zoltán egyetemi tanár Közgazdaságtudományi Kar Összehasonlító és Intézményi Gazdaságtan Tanszék Karrier Felsőfokú végzettségek: 1971-1976 Marx Károly Közgazd. Egyetem, Tanárszak \"D\" Tudományos fokozatok, címek::

Részletesebben

Dr. Gyöngyösy Zoltán Publikációk jegyzéke

Dr. Gyöngyösy Zoltán Publikációk jegyzéke Dr. Gyöngyösy Zoltán Publikációk jegyzéke 1. Az előrelátó, átfogó szemléletű terméktervezésről 1972. Budapest, vezetőképzés III. évf. 9. sz. 2. A terméktervezésről és szervezéséről a vállalatban 1972.

Részletesebben

Ki volt Vadas Jen? Az m. kir. bányászati és erdészeti fiskola rendes tanára Több ízben rektora és prorektora

Ki volt Vadas Jen? Az m. kir. bányászati és erdészeti fiskola rendes tanára Több ízben rektora és prorektora Ki volt Vadas Jen? Erdmérnök Oktató Az m. kir. bányászati és erdészeti fiskola rendes tanára Több ízben rektora és prorektora Az erdészeti tudományos kutatás megteremtje Szakíró Az m. kir. Erdészeti Kísérleti

Részletesebben

Dr. prof.öllős Géza munkássága 1928-2014

Dr. prof.öllős Géza munkássága 1928-2014 Dr. prof.öllős Géza munkássága 1928-2014 Dr.Papp Mária c. Egyetemi docens 2014.Július 3.-Szeged Én az oktatást akartam szolgálni Életútja 1928. február 2-án Apácaszakállason születettföldművelő szülők

Részletesebben

A Miskolci Egyetem Közleménye A sorozat, Bányászat, 62. kötet, (2002) p. 3-8 KÖSZÖNTÉS

A Miskolci Egyetem Közleménye A sorozat, Bányászat, 62. kötet, (2002) p. 3-8 KÖSZÖNTÉS A Miskolci Egyetem Közleménye A sorozat, Bányászat, 62. kötet, (2002) p. 3-8 KÖSZÖNTÉS Dr.h.c. mult. Dr. habil., Dr. Kapolyi László az MTA rendes tagja c. egyetemi tanár 70. születésnapja alkalmából Kapolyi

Részletesebben

Beszámoló a MTA Immunológiai Bizottság 2011. évi tevékenységéről

Beszámoló a MTA Immunológiai Bizottság 2011. évi tevékenységéről Beszámoló a MTA Immunológiai Bizottság 2011. évi tevékenységéről 1. A tudományos bizottság neve: MTA, Immunológiai Bizottsága 2011. szeptember 13 után: MTA, Immunológiai Osztályközi Tudományos Bizottság

Részletesebben

Egy iparista életútja Az iskolapadtól a Magyar Tudományos Akadémiáig DR. SZTIPANOVITS JÁNOS

Egy iparista életútja Az iskolapadtól a Magyar Tudományos Akadémiáig DR. SZTIPANOVITS JÁNOS Egy iparista életútja Az iskolapadtól a Magyar Tudományos Akadémiáig DR. SZTIPANOVITS JÁNOS 1946-ban született Pécsett egy iparos család egyetlen gyermekeként. 1960-ban jelentkezett a Zipernowski Károly

Részletesebben

A Nyugat-magyarországi Egyetem Központi Levéltára

A Nyugat-magyarországi Egyetem Központi Levéltára Könyvtári szakmai nap Győr, 2014. 03. 25 Kisalföldi Könyvtárak és Könyvtárosok Egyesülete A Nyugat-magyarországi Egyetem Központi Levéltára Szemerey Tamásné Dr. levéltárvezető Dr. Sági Éva levéltáros Egyetemi

Részletesebben

MTA X. Földtudományok Osztálya Bányászati Tudományos Bizottságának 2013. évi tevékenysége

MTA X. Földtudományok Osztálya Bányászati Tudományos Bizottságának 2013. évi tevékenysége MTA X. Földtudományok Osztálya Bányászati Tudományos Bizottságának 2013. évi tevékenysége 1. A tudományos bizottság 2013. évi tevékenysége A Bányászati Tudományos Bizottság alapvető feladata a bányászat,

Részletesebben

A BÁNYÁSZ-KOHÁSZ-ERDÉSZ TALÁLKOZÓ PROGRAMJA

A BÁNYÁSZ-KOHÁSZ-ERDÉSZ TALÁLKOZÓ PROGRAMJA A TALÁLKOZÓ VÉDNÖKEI WARVASOVSZKY TIHAMÉR, Székesfehérvár polgármestere Dr. TOLNAY LAJOS, az OMBKE elnöke Dr. PETHÕ JÓZSEF, az OEE elnöke Dr. FORGÓ BÉLA az ALCOA-KÖFÉM Kft. vezérigazgatója A BÁNYÁSZ-KOHÁSZ-ERDÉSZ

Részletesebben

Az UNICEF Gyerekbarát Település Értékelő Bizottságának tagjai

Az UNICEF Gyerekbarát Település Értékelő Bizottságának tagjai Az UNICEF Gyerekbarát Település Értékelő Bizottságának tagjai Danks Emese, az UNICEF Magyar Bizottság Alapítvány ügyvezető igazgatója Több mint húsz éve foglalkozik kommunikációval hazai és nemzetközi

Részletesebben

Feleségem Hizsnyik Mária, gyermekeim Gyula (1979) és Júlia (1981), unokáim Lola (2007), Kende (2010) és Márkó (2010)

Feleségem Hizsnyik Mária, gyermekeim Gyula (1979) és Júlia (1981), unokáim Lola (2007), Kende (2010) és Márkó (2010) Pap Gyula Születési hely és idő: Debrecen, 1954 Feleségem Hizsnyik Mária, gyermekeim Gyula (1979) és Júlia (1981), unokáim Lola (2007), Kende (2010) és Márkó (2010) TANULMÁNYOK, TUDOMÁNYOS FOKOZATOK Gimnáziumi

Részletesebben

PROF. DR. HORVÁTH BÉLA EGYETEMI TANÁR TUDOMÁNYOS ÉLETRAJZA

PROF. DR. HORVÁTH BÉLA EGYETEMI TANÁR TUDOMÁNYOS ÉLETRAJZA PROF. DR. HORVÁTH BÉLA EGYETEMI TANÁR TUDOMÁNYOS ÉLETRAJZA Név: Prof. Dr. Horváth Béla. Születési idő, hely: 1949. 04. 21. Völcsej. Anyja neve: Családi állapot: Gyermekek: Czupy Julianna. nős (feleség:

Részletesebben

Oktatói önéletrajz Bozóki Sándor

Oktatói önéletrajz Bozóki Sándor egyetemi docens Közgazdaságtudományi Kar Operációkutatás és Aktuáriustudományok Tanszék Karrier Felsőfokú végzettségek: 1996-2001 ELTE-TTK, alkalmazott matematikus 1999-2003 ELTE-TTK, matematika tanár

Részletesebben

XIV. 1 Személyi fondok töredékeinek levéltári gyűjteménye g) Still Ferenc iratai (1918 ) , é. n.

XIV. 1 Személyi fondok töredékeinek levéltári gyűjteménye g) Still Ferenc iratai (1918 ) , é. n. XIV. 1 Személyi fondok töredékeinek levéltári gyűjteménye 1800 2005 g) Still Ferenc iratai (1918 ) 1922 1990, é. n. Still Ferenc (Vác, 1919. aug. 6 Vác, 2010. jún. 15.), szülei: id. Still Ferenc ácssegéd

Részletesebben

Oktatói önéletrajz Dr. Wimmer Ágnes

Oktatói önéletrajz Dr. Wimmer Ágnes egyetemi docens Gazdálkodástudományi Kar Döntéselmélet Tanszék Karrier Felsőfokú végzettségek: 1988-1993 Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem (BKE), közgazdász (Gazdálkodási szak, Pénzügy, Vállalatértékelés,

Részletesebben

A kötetben szereplő tanulmányok szerzői

A kötetben szereplő tanulmányok szerzői A kötetben szereplő tanulmányok szerzői Dr. Barzó Tímea, egyetemi docens, Miskolci Egyetem, Államés Jogtudományi Kar, Polgári Jogi Tanszék, Miskolc Dr. Barta Judit, egyetemi docens, Miskolci Egyetem, Állam-

Részletesebben

SZAKMAI ÉLETRAJZ Köbel Szilvia. Középiskola 1979 1983 budapesti Madách Imre Gimnázium (irodalmi-drámai tagozat), siófoki Perczel Mór Gimnázium

SZAKMAI ÉLETRAJZ Köbel Szilvia. Középiskola 1979 1983 budapesti Madách Imre Gimnázium (irodalmi-drámai tagozat), siófoki Perczel Mór Gimnázium SZAKMAI ÉLETRAJZ Köbel Szilvia Születési helye, ideje Budapest, 1965 Középiskola 1979 1983 budapesti Madách Imre Gimnázium (irodalmi-drámai tagozat), siófoki Perczel Mór Gimnázium Egyetem 1985 1990 ELTE

Részletesebben

ID. SZINNYEI JÓZSEF ( ): TERMÉSZETTUDOMÁNYI ÉS MATEMATIKAI ÍRÁSOK

ID. SZINNYEI JÓZSEF ( ): TERMÉSZETTUDOMÁNYI ÉS MATEMATIKAI ÍRÁSOK ID. SZINNYEI JÓZSEF (1830 1913): TERMÉSZETTUDOMÁNYI ÉS MATEMATIKAI ÍRÁSOK A HAZAI FOLYÓIRATOKBAN (1778 1873) A szöveget sajtó alá rendezték a Magyar Tudománytörténeti Intézet munkatársai, Gazda István

Részletesebben

Szakmai beszámoló. Dr. Nagy Gyula 100 időszaki kiállítás. Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum. 2014. október 2 2015. május 31.

Szakmai beszámoló. Dr. Nagy Gyula 100 időszaki kiállítás. Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum. 2014. október 2 2015. május 31. Szakmai beszámoló Dr. Nagy Gyula 100 időszaki kiállítás Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum 2014. október 2 2015. május 31. Az NKA Közgyűjtemények Kollégiumánál elnyert pályázat

Részletesebben

Családi állapota: Nős, 2 gyermekes Gyermekeinek keresztnevei (zárójelben születési évszámuk): Attila (1982) Alexandra (1987)

Családi állapota: Nős, 2 gyermekes Gyermekeinek keresztnevei (zárójelben születési évszámuk): Attila (1982) Alexandra (1987) Dr. Für Gáspár alezredes Elérhetőség: Mobiltelefon: +36 70 3341440 HM vezetékes: 02 2 29548 Vezetékes fax: +36 1 432900 HM fax: 29910 e-mail: fur.gaspar@uni-nke.hu Személyes adatok: Születési idő: 1958.

Részletesebben

Szakmai beszámoló. A kiszámítható életpálya c. konferenciáról, Budapest, 2014. november 26. Országos Széchényi Könyvtár

Szakmai beszámoló. A kiszámítható életpálya c. konferenciáról, Budapest, 2014. november 26. Országos Széchényi Könyvtár Az előttünk álló évek egyik kiemelt feladata a kulturális területen dolgozók társadalmi megbecsültségének és elismertségének növelése Szakmai beszámoló A kiszámítható életpálya c. konferenciáról, Budapest,

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S ZIRC VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2007. május 21-i ülésére Tárgy: 2007. évi Díszpolgári cím és Pro Urbe Emlékérem kitüntetési javaslatokat véleményező előkészítő bizottság

Részletesebben

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Dr. Szlávik János

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Dr. Szlávik János SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Dr. Szlávik János Személyes adatok Születési hely, idő: Tiszanána, 1947. augusztus 2. Végzettség, tudományos fokozatok MTA doktora (2003. december 12.) Magyar Tudományos Akadémia 2003.

Részletesebben

IN MEMORIAM PERCZEL GYÖRGY ( )

IN MEMORIAM PERCZEL GYÖRGY ( ) IN MEMORIAM PERCZEL GYÖRGY (1941-2007) Perczel György meghatározó alakja volt az Eötvös Loránd Tudományegyetemen 1940. december 30-án alapított Emberföldrajzi Tanszék (ma Társadalom- és Gazdaságföldrajzi

Részletesebben

Oktatói önéletrajz Dr. Lőrinc Alajosné

Oktatói önéletrajz Dr. Lőrinc Alajosné egyetemi tanár Társadalomtudományi és Nemzetközi Kapcsolatok Kar Nemzetközi Tanulmányok Intézet Karrier Felsőfokú végzettségek: 1965-1970 Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem, Külkereskedelmi szak

Részletesebben

Oktatói önéletrajz Dr. Hideg Éva

Oktatói önéletrajz Dr. Hideg Éva egyetemi tanár Társadalomtudományi és Nemzetközi Kapcsolatok Kar Gazdaságföldrajz, Geoökonómia és Fenntartható Fejlődés Intézet Karrier Felsőfokú végzettségek: 1969-1974 Marx Károly Közgazdaságtudományi

Részletesebben

elnök, Nemzeti Választási Bizottság Nemzeti Közszolgálati Egyetem, 1083 Budapest, Ludovika tér 2.

elnök, Nemzeti Választási Bizottság Nemzeti Közszolgálati Egyetem, 1083 Budapest, Ludovika tér 2. 1. Személyi adatok 2. Betöltött beosztás, munkakör, foglalkozási terület: Önéletrajz Vezetéknév/Utónév: Prof. Dr. Patyi András Születési név: Patyi András elnök, Nemzeti Választási Bizottság 3. Szakmai

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Kormány részére

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Kormány részére OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTER /2007. TERVEZET! E L Ő T E R J E S Z T É S a Kormány részére a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a központi költségvetési szervként működő

Részletesebben

J E G Y Zİ K Ö NYV. az MTA IX. Osztály Hadtudományi Bizottsága 2013. október 01-én tartott üléséről

J E G Y Zİ K Ö NYV. az MTA IX. Osztály Hadtudományi Bizottsága 2013. október 01-én tartott üléséről MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA IX. Gazdaság- és Jogtudományok Osztálya Hadtudományi Bizottsága J E G Y Zİ K Ö NYV az MTA IX. Osztály Hadtudományi Bizottsága 2013. október 01-én tartott üléséről Az MTA IX.

Részletesebben

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM INTÉZMÉNYI ÜNNEPEK ÉS MEGEMLÉKEZÉSEK RENDJE

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM INTÉZMÉNYI ÜNNEPEK ÉS MEGEMLÉKEZÉSEK RENDJE SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM INTÉZMÉNYI ÜNNEPEK ÉS MEGEMLÉKEZÉSEK RENDJE Szeged, 2013. október 28. Intézményi ünnepek és megemlékezések rendje a Szegedi Tudományegyetemen 1 A Szegedi Tudományegyetem (továbbiakban:

Részletesebben

FÖLDRAJZ OKTV 2009/2010

FÖLDRAJZ OKTV 2009/2010 FÖLDRAJZ OKTV 2009/2010 4. Európa széntelepeinek kialakulása, gazdasági jelentősége, egy európai széntelep bemutatása Könyvek ALLIQUANDER Ödön: A magyarországi szénbányavállalatok s az ásványbányászat

Részletesebben

Oktatói önéletrajz Dr. Lengyel György

Oktatói önéletrajz Dr. Lengyel György egyetemi tanár Társadalomtudományi és Nemzetközi Kapcsolatok Kar Szociológia és Társadalompolitika Intézet Karrier Felsőfokú végzettségek: 1970-1975 Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem, Népgazdaság

Részletesebben

1.sz. melléklet a 1164 / 115. ZMNE számhoz

1.sz. melléklet a 1164 / 115. ZMNE számhoz ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM 1.sz. melléklet a 1164 / 115. ZMNE számhoz 1.sz. példány A MUNKÁLTATÓI JOGOK GYAKORLÁSÁNAK RENDJE (Egységes szerkezetben a ZMNE ának módosító határozataival)1-2007 -

Részletesebben

NAGY BÉLA * MAURITZ BÉLA

NAGY BÉLA * MAURITZ BÉLA NAGY BÉLA * MAURITZ BÉLA A MÚLT MAGYAR TUDÓSAI FÔSZERKESZTÔ SZABADVÁRY FERENC NAGY BÉLA MAURITZ BÉLA A AKADÉMIAI KIADÓ BUDAPEST Megjelent a Magyar Tudományos Akadémia támogatásával ISBN 978 963 05 8637

Részletesebben

Oktatói önéletrajz Csató László

Oktatói önéletrajz Csató László tanársegéd Közgazdaságtudományi Kar Operációkutatás és Aktuáriustudományok Tanszék Operációkutatás és Aktuáriustudományok Tanszék Karrier Felsőfokú végzettségek: 2009-2011 Budapesti Corvinus Egyetem Közgazdaságtudományi

Részletesebben

Idõpont Elnök Alelnök Titkár Ügyvezetõ alelnök

Idõpont Elnök Alelnök Titkár Ügyvezetõ alelnök V. AZ EGYESÜLET TISZTSÉGVISELÔI Az OMBKE vezetô tisztségviselôi (1892 2002) Idõpont Elnök Alelnök Titkár Ügyvezetõ alelnök Fõtitkár (f.t.) (ügyv.a.e.) Fõtitkárhelyettes (f.th.) Ügyvezetõ fõtitkár (ügyv.f.t.)

Részletesebben

dr. Rónay Zoltán szakmai önéletrajza

dr. Rónay Zoltán szakmai önéletrajza dr. Rónay Zoltán szakmai önéletrajza Személyi adatok: Születési hely idő: Budapest, 1976. május 9. Szülők: dr. Rónay Zoltán ügyvéd (a Bács-Kiskun Megyei Ügyvédi Kamara tagja), néhai Szántó Judit, újságíró.

Részletesebben

Szakmai beszámoló a 4. Műegyetemi Levéltári Napról

Szakmai beszámoló a 4. Műegyetemi Levéltári Napról Szakmai beszámoló a 4. Műegyetemi Levéltári Napról A BME Levéltár idei levéltári napjának apropóját az ország első integrált felsőoktatási intézménye megalakulásának 80. és felbomlásának 70. évfordulója

Részletesebben

Oktatói önéletrajz Dr. Tátrai Tünde

Oktatói önéletrajz Dr. Tátrai Tünde egyetemi docens Gazdálkodástudományi Kar Logisztika és Ellátási Lánc Menedzsment Tanszék Karrier Felsőfokú végzettségek: 1995-2001 Miskolci Egyetem, Állam- és Jogtudományi Kar 1991-1997 Budapesti Közgazdaságtudományi

Részletesebben

MŰSZAKI FÖLDTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK

MŰSZAKI FÖLDTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK MŰSZAKI FÖLDTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK ELJÁRÁSTECHNIKA A Miskolci Egyetem közleménye 84. kötet, 2. szám (2013) MISKOLCI EGYETEMI KIADÓ 2013 A kiadvány főszerkesztője: DR. KOVÁCS FERENC az MTA rendes tagja a

Részletesebben

Babics András tudományos munkássága

Babics András tudományos munkássága Babics András tudományos munkássága Ádámné Babics Anna bibliográfiájának felhasználásával szerkesztette Sziráki Zsuzsanna Monográfiák, önálló kiadványok BABICS ANDRÁS: A kamarai igazgatás Pécs városában

Részletesebben

A kolozsvári egyetem tanárai és a sport

A kolozsvári egyetem tanárai és a sport Killyéni András A kolozsvári egyetem tanárai és a sport Az első világháború előtti kolozsvári sportélet fejlődését kétségtelenül meghatározták az akkori sportvezetők: arisztokraták, köznemesek, később

Részletesebben

ZAMBÖ JÁNOS AKADÉMIKUS HA TVAN ÉVES

ZAMBÖ JÁNOS AKADÉMIKUS HA TVAN ÉVES ZAMBÖ JÁNOS AKADÉMIKUS HA TVAN ÉVES Zambó János egyetemi tanár, a Magyar TudományosAkadémia tagja, a Nehézipari Műszaki Egyetem Bányaműveléstani Tanszékének vezetője 1976. május 2-án tölti be a a magyar

Részletesebben

Zsűritagok névsora szekciók szerint Terembeosztás

Zsűritagok névsora szekciók szerint Terembeosztás Zsűritagok névsora szekciók szerint Terembeosztás 1. Alkalmazott műszaki tudományok szekció I. em. 36. DR. FÜLÖP ISTVÁN egyetemi adjunktus Szent István Egyetem, Gépészmérnöki Kar, Mezőgazdasági és Élelmiszeripari

Részletesebben

Nemzeti Közszolgálati Egyetem. A haza szolgálatában

Nemzeti Közszolgálati Egyetem. A haza szolgálatában Nemzeti Közszolgálati Egyetem A haza szolgálatában Az egyetem missziója és pályája A közös cél: a jogelődök eredményeinek és hagyományainak tiszteletben tartása mellett az új egyetemet, az NKE-t építeni.

Részletesebben

Szakmai önéletrajz. Végzettség: 2002 PhD (ELTE Neveléstudományi Doktori Iskola) 1980 ELTE Bölcsészettudományi kar könyvtármagyar

Szakmai önéletrajz. Végzettség: 2002 PhD (ELTE Neveléstudományi Doktori Iskola) 1980 ELTE Bölcsészettudományi kar könyvtármagyar Szakmai önéletrajz Név: Győri János Születési hely: Budapest, Magyarország Születési idő: 1956. 04. 01. Állampolgárság: magyar Jelenlegi munkahely: ELTE Radnóti Miklós Gyakorlóiskolája Jelenlegi beosztása:

Részletesebben

Dr. Anthony GALL, okl. építészmérnök. SZIE YBL MIKLÓS Építéstudományi Kar, Építészmérnöki Intézet, Tervezési Szakcsoport vezető

Dr. Anthony GALL, okl. építészmérnök. SZIE YBL MIKLÓS Építéstudományi Kar, Építészmérnöki Intézet, Tervezési Szakcsoport vezető 0 2. Szakmai tudományos életrajz Dr. Anthony GALL, okl. építészmérnök született: Mackay [Ausztrália], 1967.ápr.23.) 1993 1993-ban telepedett le Magyarországon, 1997-óta óta magyar állampolgár. Nős, három

Részletesebben

Oktatói önéletrajz Dr. Schmidt Gábor

Oktatói önéletrajz Dr. Schmidt Gábor egyetemi tanár Kertészettudományi Kar Dísznövénytermesztési és Dendrológiai Tanszék Karrier Felsőfokú végzettségek: - 1967 \"Vaszil Kolarov\" Mezőgazdasági Főiskola, Bulgária, Plovdiv, agrár-kertészmérnöki

Részletesebben

HB elnöks a 2009-es. Szenes Zoltán bizottsági elnök. Budapest, 2009. december 17-én. MTA IX. Gazdaság- és Jogtudományi Osztály, Hadtudományi Bizottság

HB elnöks a 2009-es. Szenes Zoltán bizottsági elnök. Budapest, 2009. december 17-én. MTA IX. Gazdaság- és Jogtudományi Osztály, Hadtudományi Bizottság HB elnöks kségg beszámol molója a 2009-es évben végzettv munkáról Szenes Zoltán bizottsági elnök Budapest, 2009. december 17-én MTA IX. Gazdaság- és Jogtudományi Osztály, Hadtudományi Bizottság Tevékenységi

Részletesebben

OST MUNKABIZOTTSÁGOK CÍMLISTA

OST MUNKABIZOTTSÁGOK CÍMLISTA OST MUNKABIZOTTSÁGOK CÍMLISTA 1.A hivatalos statisztikai szolgálat keretében végrehajtott adatgyűjtések közötti tartalmi átfedések elkerülését vizsgáló munkabizottság: tel: 795-5811) Nemzeti Erőforrás

Részletesebben

Magyar Mérnöki Kamara Szilárdásvány Bányászati Tagozat Geotermikus Szakosztály tevékenysége 2010-2012

Magyar Mérnöki Kamara Szilárdásvány Bányászati Tagozat Geotermikus Szakosztály tevékenysége 2010-2012 Magyar Mérnöki Kamara Szilárdásvány Bányászati Tagozat Geotermikus Szakosztály tevékenysége 2010-2012 Dr. Tóth Anikó ME Kőolaj és Földgáz Intézet Budapest, 2012. december 12. Geotermikus Szakosztály alakulás

Részletesebben

Oktatói önéletrajz Dr. Csima Péter

Oktatói önéletrajz Dr. Csima Péter egyetemi tanár Tájépítészeti és Településtervezési Kar Kar Tájvédelmi és Tájrehabilitációs Tanszék Karrier Felsőfokú végzettségek: 1967-1972 kertészeti egyetem, táj- és kertépítészet Tudományos fokozatok,

Részletesebben

OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTER /2007.

OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTER /2007. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTER /2007. TERVEZET! E L ŐT E R J E S Z T É S a Klebelsberg Kuno ösztöndíjról szóló OKM rendelet tervezetéről Budapest, 2007. április Döntéselőkészítő munkaanyag! Vezetői összefoglaló

Részletesebben

Szakmai önéletrajz Pénzügyi és Számviteli Főiskola, Pénzintézet szakirány

Szakmai önéletrajz Pénzügyi és Számviteli Főiskola, Pénzintézet szakirány Szakmai önéletrajz Egyetemi/főiskolai tanulmányok: 1998-2003 Pénzügyi és Számviteli Főiskola, Pénzintézet szakirány záróvizsga 1999-2000 ELTE Állam- és Jogtudományi Kar Jogi Továbbképző Intézet európai

Részletesebben

Oktatói önéletrajz Dr. Korány Kornél

Oktatói önéletrajz Dr. Korány Kornél egyetemi docens Élelmiszertudományi Kar Élelmiszerkémiai és Táplálkozástudományi Tanszék Karrier Felsőfokú végzettségek: 1969-1974 Budapesti Műszaki Egyetem, Vegyészmérnöki Kar, BME Vegyészmérnöki Kar,

Részletesebben

Oktatói önéletrajz Dr. Balázs Zoltán

Oktatói önéletrajz Dr. Balázs Zoltán egyetemi tanár Társadalomtudományi és Nemzetközi Kapcsolatok Kar Politikatudományi Intézet Karrier fokú végzettségek: 1985-1990 Marx Károly Közgazdaság-tudományi, pénzügy Tudományos fokozatok, címek::

Részletesebben

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem tiszteletbeli tanára címet adományozta Dr. Kovácsy Zsombor, a Jogi Továbbképző Intézet oktatója részére.

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem tiszteletbeli tanára címet adományozta Dr. Kovácsy Zsombor, a Jogi Továbbképző Intézet oktatója részére. EGYETEMI ÉS KARI KITÜNTETÉSBEN, ELISMERÉSBEN RÉSZESÜLŐK NÉVSORA (2015) I. Az ELTE Állam- és Jogtudományi Karon, illetve a Karért hosszú időn át végzett kiemelkedően színvonalas tevékenységének egyetemi

Részletesebben

7 ~ idegen nyelven: 9

7 ~ idegen nyelven: 9 Fekete: kitöltése mindenki számára kötelező Piros: kitöltése a társadalomtudomány számára kötelező, másoknak opcionális Kék: kitöltése a matematika és természettudományok, valamint az élettudományok számára

Részletesebben

Az ELTE Állam- és Jogtudományi Kar Kari Tanács szeptember 22-i ülésén meghozott határozatai. Határozatok tára:

Az ELTE Állam- és Jogtudományi Kar Kari Tanács szeptember 22-i ülésén meghozott határozatai. Határozatok tára: Az ELTE Állam- és Jogtudományi Kar Kari Tanács 2015. szeptember 22-i ülésén meghozott határozatai Határozatok tára: 43/2015. (IX.22.) KT. sz. határozat a Kari Tanács 2015/2016. tanév I. félév ülés- és

Részletesebben

Oktatói önéletrajz Dr. Jenei György

Oktatói önéletrajz Dr. Jenei György professor emeritus Közgazdaságtudományi Kar Közgazdálkodás és Közpolitika Tanszék Karrier Felsőfokú végzettségek: 1960-1965 Eötvös Loránd Tudományegyetem, történelem - filozófia Tudományos fokozatok, címek::

Részletesebben

Javaslat a Csefkó György tanterem és emléktáblája települési értéktárba történő felvételéhez

Javaslat a Csefkó György tanterem és emléktáblája települési értéktárba történő felvételéhez 1 Javaslat a Csefkó György tanterem és emléktáblája települési értéktárba történő felvételéhez Készítette: Ádámné Farkas Beáta (név). (aláírás) Pusztaszabolcs, 2014. május 10. (település, dátum) (P. H.)

Részletesebben

Javaslat az Önkormányzat által adományozott címek és díjak odaítélésére létrehozott Kuratórium megválasztására

Javaslat az Önkormányzat által adományozott címek és díjak odaítélésére létrehozott Kuratórium megválasztására MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE Kvo.: 31.013-14/2007 Melléklet: 1. sz. hatályban lévő kuratóriumi névsor 2. sz. új kuratórium névsora Javaslat az Önkormányzat által adományozott címek és díjak

Részletesebben

Oktatói önéletrajz Dr. Csutora Mária

Oktatói önéletrajz Dr. Csutora Mária egyetemi tanár Gazdálkodástudományi Kar Környezetgazdaságtani és Technológiai Tanszék Karrier Felsőfokú végzettségek: - 1989 MKKE, Okleveles közgazda mezőgazdasági szakon Tudományos fokozatok, címek::

Részletesebben

Dr. Kenyeres István. Születési hely, idő Budapest, 1972. június 26.

Dr. Kenyeres István. Születési hely, idő Budapest, 1972. június 26. Dr. Kenyeres István Születési hely, idő Budapest, 1972. június 26. Adatok Szem. ig. szerinti név: Dr. Kenyeres István Tibor Lakcím: 1078 Budapest, István u. 26. II. 14. Telefon: 06-309190388 E-mail: kenyeresi@bparchiv.hu

Részletesebben

2011. október 23-i hatállyal. kinevezte. dandártábornokká SIPOSS ERNŐ PÉTER

2011. október 23-i hatállyal. kinevezte. dandártábornokká SIPOSS ERNŐ PÉTER A Magyar Köztársaság Elnöke - a honvédelmi miniszter előterjesztésére -, felelős beosztásában huzamos időn át végzett kiemelkedő tevékenysége elismeréséül 2011. október 23-i hatállyal kinevezte dandártábornokká

Részletesebben

A PILISI SZÉNBÁNYÁSZAT NÉHÁNY TÉRKÉPE ÉS GEOLÓGIAI METSZETE

A PILISI SZÉNBÁNYÁSZAT NÉHÁNY TÉRKÉPE ÉS GEOLÓGIAI METSZETE ! 1 A PILISI SZÉNBÁNYÁSZAT NÉHÁNY TÉRKÉPE ÉS GEOLÓGIAI METSZETE Dr. Bánki Imre Az Országos Magyar Bányászati és Kohászati Egyesület kiadásában 1996-ban megjelent A MAGYAR BÁNYÁSZAT ÉVEZREDES TÖRTÉNETE.

Részletesebben