Magyarország-Budapest: Személygépkocsik 2015/S Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Magyarország-Budapest: Személygépkocsik 2015/S 024-039501. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés"

Átírás

1 1/11 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: Magyarország-Budapest: Személygépkocsik 2015/S Ajánlati/részvételi felhívás Árubeszerzés 2004/18/EK irányelv I. szakasz: Ajánlatkérő I.1) Név, cím és kapcsolattartási pont(ok) Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság AK04357 Andor utca Kapcsolattartási pont(ok): Közbeszerzési Igazgatóság Címzett: Üzemeltetés-technológiai Központosított Közbeszerzési Főosztály 1119 Budapest Telefon: Fax: Internetcím(ek): Az ajánlatkérő általános címe: További információ a következő címen szerezhető be: Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság Andor utca Kapcsolattartási pont(ok): Közbeszerzési Igazgatóság Címzett: Üzemeltetés-technológiai Központosított Közbeszerzési Főosztály 1119 Budapest Telefon: Fax: Internetcím: A dokumentáció és a kiegészítő iratok (a versenypárbeszédre és a dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozók is) a következő címen szerezhetők be: Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság Andor utca Kapcsolattartási pont(ok): Üzemeltetés-technológiai Központosított Közbeszerzési Főosztály IV. em., 433-as iroda Címzett: Mile Márk, Németh János 1119 Budapest Telefon: /11

2 2/11 I.2) I.3) I.4) Fax: Internetcím: Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani: Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság Andor utca Kapcsolattartási pont(ok): Üzemeltetés-technológiai Központosított Közbeszerzési Főosztály IV. em., 433-as iroda Címzett: Mile Márk, Németh János 1119 Budapest Telefon: Fax: Internetcím: Az ajánlatkérő típusa Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik Fő tevékenység Egyéb: közbeszerzés, ellátás, ingatlan üzemeltetés Beszerzés más ajánlatkérők nevében Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében végzi a beszerzést: nem II. szakasz: A szerződés tárgya II.1) Meghatározás II.1.1) II.1.2) II.1.3) II.1.4) II.1.5) II.1.6) II.1.7) II.1.8) II.1.9) Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés: Személygépjármű beszerzés. A szerződés típusa és a teljesítés helye Árubeszerzés Adásvétel A teljesítés helye: Nyertes ajánlattevő telephelye. NUTS-kód HU101 Közbeszerzésre, keretmegállapodásra és dinamikus beszerzési rendszerre (DBR) vonatkozó információk A hirdetmény közbeszerzés megvalósítására irányul Keretmegállapodásra vonatkozó információk A szerződés vagy a beszerzés(ek) rövid meghatározása Adásvételi szerződés személygépjármű beszerzésre. Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV) , A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen Részek A beszerzés részekből áll: nem Változatokra (alternatív ajánlatok) vonatkozó információk 2/11

3 3/11 II.2) II.2.1) II.2.2) II.2.3) II.3) Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok): nem Szerződés szerinti mennyiség Teljes mennyiség: A KEF részére személygépjárművek szállítása, az alábbi összetételben: 24 db felső-közép, 8. kategóriájú, összkerék-hajtású, automata váltós, 4 vagy 5 ajtós személygépjármű + 2 db ezekkel a 8. kategóriájú, 4 vagy 5 ajtós személygépjárművekkel azonos típusú és felszereltségű személygépjármű 5 ajtós kombi karosszériával (kategória besorolástól függetlenül), 8 db felső-közép, 7. kategóriájú elsőkerék-hajtású, automata váltós, 4 vagy 5 ajtós személygépjármű, 8 db 4. kategóriájú egyterű összkerék-hajtású, automataváltós, 4 vagy 5 ajtós személygépjármű. Ajánlatkérő a Kbt. 46. (2) bekezdése alapján előírja, hogy a fentiek alapján meghatározott összesen 42 db személygépjármű a beszerzés legalacsonyabb mennyisége, amely mennyiségtől ajánlatkérő legfeljebb +19,05 % mértékben eltérhet. Vételi jogra (opcióra) vonatkozó információ Vételi jog (opció): nem Meghosszabbításra vonatkozó információk A szerződés meghosszabbítható: nem A szerződés időtartama vagy a befejezés határideje napban: 150 (a szerződés megkötésétől számítva) III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk III.1) Az alvállalkozói szerződéssel kapcsolatos feltételek III.1.1) III.1.2) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek: Késedelmi kötbér: Amennyiben Eladó elmulasztja szerződésben vállalt kötelezettségeinek a teljesítési határidőn belüli teljesítését, úgy Vevő szerződésszegésből eredő egyéb kárigényen túl késedelmi kötbér fizetésére köteles. A kötbér összege időarányosan kerül kiszámításra a teljesítés eredeti időpontja és a teljesítés tényleges időpontja közötti időtartam figyelembevételével. Késedelmes teljesítés esetén a kötbér mértéke az eredménytelenül eltelt teljesítési határidőt követő minden késedelemmel érintett nap után HUF, azaz húszezer forint a késedelemmel érintett gépjárművenként. A késedelmi kötbér maximális összege HUF, azaz kettőszázezer forint a késedelemmel érintett gépjárművenként. Hibás teljesítési kötbér: Amennyiben Eladó a szerződésben vállalt kötelezettségeit a teljesítési határidőn belül hibásan teljesíti, úgy - Vevő szerződésszegésből eredő egyéb kárigényen túl hibás teljesítési kötbér fizetésére köteles. A kötbér összege időarányosan kerül kiszámításra a hibás teljesítés időpontja és a szerződésszerű teljesítés időpontja közötti időtartam figyelembevételével. Hibás teljesítés esetén a kötbér mértéke minden hibás teljesítéssel érintette nap után HUF, azaz húszezer forint a késedelemmel érintett gépjárművenként. A hibás teljesítési kötbér maximális összege HUF, azaz kettőszázezer forint a késedelemmel érintett gépjárművenként. Meghiúsulási kötbér: A szerződés azonnali hatályú felmondása esetén Vevő meghiúsulási kötbérre jogosult, melynek összege a meghiúsulással érintett gépjárművek nettó szerződéses árának 20 %-a. A Vevő kötbérigényének érvényesítése nem jelenti egyéb igényei elvesztését. Vevő a Kbt (6) bekezdésében foglaltak figyelembevételével - jogosult a kötbér összegét az Eladónak járó ellenszolgáltatás összegéből levonni. Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre: Vevő a vállalkozási díjat havi összesítő alapján a Kbt ában, a Ptk. 6:130. (1)-(2) bekezdéseiben, valamint az adózás rendjéről szóló évi XCII. törvény 36/A. -ában foglaltak alkalmazásával - a 3/11

4 4/11 III.1.3) III.1.4) III.2) III.2.1) III.2.2) számlaösszesítő igazolt kézhezvétele napját követő 30 naptári napon belül fizeti meg banki átutalással az Eladó részére, magyar forintban. Az ajánlatkérő előleget nem ad. A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy: Ajánlatkérő nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet létrehozását. Egyéb különleges feltételek A szerződés teljesítésére különleges feltételek vonatkoznak: nem Részvételi feltételek Az ajánlattevő/részvételre jelentkező személyes helyzetére vonatkozó adatok (kizáró okok), ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 56. (1) bekezdésében foglalt kizáró okok hatálya alatt áll. Az eljárásban nem lehet ajánlattevő az a gazdasági szereplő, aki a Kbt. 56. (2) bekezdésében foglalt kizáró ok hatálya alatt áll. Az igazolás módja tekintetében az ajánlattevő esetében a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 2 8. és 11., az alvállalkozó és az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet esetében a Kbt. 58. (3) bekezdés, valamint a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 10. alkalmazandó. Nem Magyarországon letelepedett ajánlattevő esetében a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 4. alkalmazandó. A konkrét igazolási mód meghatározásaként a nem Magyarországon letelepedett ajánlattevőnek a Kbt. 56. (1) bekezdés a) f), h) i) pont, valamint a k) pont ka) kb) alpontjaiban foglalt kizáró okok tekintetében nyilatkoznia szükséges arról, hogy az ajánlattevő letelepedése szerinti ország jogrendszerében a kizáró okok hiányának igazolására mely igazolások felelnek meg, és azokat mely bíróság/hatóság/szervezet bocsátja ki. [Az ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Közbeszerzési Hatóság vonatkozó útmutatója szerinti igazolási módokra (Közbeszerzési Értesítő évi 57. szám; , valamint a Közbeszerzési Értesítő évi 61. szám; ).]. Gazdasági és pénzügyi alkalmasság Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: P1) Ajánlattevőnek az ajánlatába csatolni kell az ajánlati felhívás feladását megelőző három üzleti évre vonatkozó nyilatkozatát a közbeszerzés tárgyából (a normatíva szerinti felső-közép kategóriájú és/vagy 4. kategóriájú egyterű személygépjárművek szállítására) származó - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevételéről, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak. [Kbt. 55. (1) bekezdés d) pont; 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 14. (1) bekezdés c) pont és (3) (4) bekezdések]. A Kbt. 55. (5) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az ajánlati felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt (követelményeket), melynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására (is) támaszkodik. A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az előírt igazolási módokkal azonos módon köteles igazolni az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést, továbbá köteles nyilatkozni, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt. Az ajánlattevő az alkalmasság igazolása során a Kbt. 55. (5) bekezdés szerint más szervezet kapacitására a Kbt. 55. (6) bekezdése szerinti esetekben támaszkodhat. 4/11

5 5/11 III.2.3) Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): P1) Alkalmas ajánlattevő, amennyiben a közbeszerzés tárgya (a normatíva szerinti felső-közép kategóriájú és/vagy 4. kategóriájú egyterű személygépjárművek szállítása) szerinti általános forgalmi adó nélkül számított árbevétele (a vizsgált éveket tekintve) évente elérte, vagy meghaladta a nettó HUF (nyolcvanhat millió forint) értéket. Az előírtnál (az ajánlati felhívás feladását megelőző három üzleti évnél) rövidebb ideje működő gazdasági szereplő alkalmasságának vizsgálata a létesítő okirat keltétől számítottan időarányosan történik a közbeszerzés tárgya szerinti árbevétel tekintetében. A Kbt. 55. (4) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek a közös részvételre jelentkezők együttesen is megfelelhetnek. Műszaki, illetve szakmai alkalmasság Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: M1) Ajánlattevőnek az ajánlatába csatolni kell a jelen ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított megelőző 3 év (36 hónap) során végzett legjelentősebb, a közbeszerzés tárgyával (a normatíva szerinti felsőközép kategóriájú és/vagy 4. kategóriájú egyterű személygépjárművek szállításával) megegyező szállításai ismertetését. Az ismertetés tartalmazza legalább a következő adatokat: a) a teljesítés ideje (év/hó/nap), b) a szerződést kötő másik fél megnevezése, címe, a referenciát adó, vagy azt megerősíteni tudó személy neve, beosztása és elérhetősége, c) a szerződés tárgya, mennyisége d) az ellenszolgáltatás nettó összege, e) nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és szerződésnek megfelelően történt-e A referenciákat olyan részletességgel kell ismertetni, amelyből egyértelműen megállapítható az előírt alkalmassági követelményeknek való megfelelés. [Kbt. 55. (1) bekezdés a) pont; 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 15. (1) bekezdés a) pont és 16. (2) bekezdés, valamint a 17. (1) bekezdés. A 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 16. (1) bekezdése alapján: A 15. (1) bekezdés a) pontjának és (3) bekezdés a) pontjának esetét a Kbt. Második Része szerint lefolytatott közbeszerzési eljárásban a következő módon kell igazolni: a) ha a szerződést kötő másik fél a Kbt. 6. (1) bekezdés a) c) pontja szerinti szervezet, illetve nem magyarországi szervezetek esetében olyan szervezet, amely a 2004/18/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv alapján ajánlatkérőnek minősül, az általa kiadott vagy aláírt igazolással; b) ha a szerződést kötő másik fél az a) pontban foglalthoz képest egyéb szervezet, az általa adott igazolással vagy az ajánlattevő, részvételre jelentkező, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet nyilatkozatával. M2) Ajánlattevőnek az ajánlatába csatolni kell a megajánlott gépjárművek leírását, mely tartalmazza a) a kombinált tüzelőanyag fogyasztásra (liter/100 km), valamint b) a károsanyag kibocsátásra (CO2+NOx+NMHC+PM; g/km) vonatkozó adatokat. Az adatokat olyan részletességgel kell ismertetni, amelyből egyértelműen megállapítható az előírt alkalmassági követelményeknek való megfelelés. [Kbt. 55. (1) bekezdés b) pont; 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 15. (1) bekezdés d) pont; 48/2011. (III. 30.) Korm. rendelet 3. (4) bekezdés a) pont] A Kbt. 55. (5) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi 5/11

6 6/11 III.2.4) III.3) III.3.1) III.3.2) jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az ajánlati felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt (követelményeket), melynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására (is) támaszkodik. A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az előírt igazolási módokkal azonos módon köteles igazolni az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést, továbbá köteles nyilatkozni, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt. Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M1) Alkalmas az ajánlattevő, amennyiben rendelkezik az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított megelőző 3 évben (36 hónapban) összesen legalább 31 db közbeszerzés tárgyára (a normatíva szerinti felsőközép kategóriájú és/vagy 4. kategóriájú egyterű személygépjárművek szállítására) vonatkozó referenciával. A Kbt. 55. (4) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek. M2) Alkalmas az ajánlattevő, amennyiben a megajánlott gépjárművek a) kombinált tüzelőanyag fogyasztása: Felső-közép, 8. kategóriájú, összkerék-hajtású, automata váltós, 4 vagy 5 ajtós személygépjármű esetén max. 7,0 liter/100 km Felső-közép, 7. kategóriájú elsőkerék-hajtású, automata váltós, 4 vagy 5 ajtós személygépjármű esetén max. 6,0 liter/100 km 4. kategóriájú egyterű összkerék-hajtású, automata váltós, 4 vagy 5 ajtós személygépjármű esetén max. 9,0 liter/100km b) károsanyag kibocsátása: Felső-közép, 8. kategóriájú, összkerék-hajtású, automata váltós, 4 vagy 5 ajtós személygépjármű esetén max. 180 g/km Felső-közép, 7. kategóriájú elsőkerék-hajtású, automata váltós, 4 vagy 5 ajtós személygépjármű esetén max. 160 g/km 4. kategóriájú egyterű összkerék-hajtású, automata váltós, 4 vagy 5 ajtós személygépjármű esetén max. 250 g/km A Kbt. 55. (4) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek. Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk Szolgáltatásmegrendelésre irányuló szerződésekre vonatkozó különleges feltételek Adott foglalkozásra (képzettségre) vonatkozó információk A szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek IV. szakasz: Eljárás IV.1) Az eljárás fajtája IV.1.1) IV.1.2) IV.1.3) IV.2) IV.2.1) IV.2.2) Az eljárás fajtája Nyílt Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó jelentkezők létszáma vagy keretszáma Az ajánlattevők létszámának csökkentése a tárgyalás vagy a versenypárbeszéd során Bírálati szempontok Bírálati szempontok A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk 6/11

7 7/11 IV.3) IV.3.1) IV.3.2) IV.3.3) IV.3.4) IV.3.5) IV.3.6) IV.3.7) IV.3.8) Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni: nem Adminisztratív információk Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám: ÜTKK/14/2015 Az adott szerződésre vonatkozóan sor került korábbi közzétételre nem A dokumentáció és a kiegészítő iratok vagy ismertetők beszerzésének feltételei A dokumentáció beszerzésének határideje: :00 A dokumentációért fizetni kell: igen Ár: HUF A fizetés feltételei és módja: Az ellenérték összege tartalmazza az ÁFA értékét. Ajánlatkérő a Kbt. 52. (2) bekezdésére hivatkozással felhívja a figyelmet, hogy a dokumentációt bármely érdekelt gazdasági szereplő térítésmentesen átveheti vagy az A. melléklet II. pontjában megjelölt címen az ajánlatkérőtől elektronikus úton megkérheti. A dokumentáció ellenértékét kizárólag a Kbt (4) bekezdése szerinti nyertes szervezet köteles megfizetni, legkésőbb a szerződéskötés időpontjáig, az alábbi feltételek szerint: A dokumentáció ellenértékének megfizetése a Magyar Államkincstár számú bankszámlára történő utalással történhet. A dokumentáció ellenértékének megfizetését a nyertes ajánlattevő okirattal köteles igazolni, amely a szerződéshez mellékletként kerül csatolásra. A befizetést igazoló okiratnak tartalmazni kell az átutalás jogcímét (dokumentáció vásárlás), a dokumentáció vételárát, továbbá fel kell tüntetni a Személygépjármű beszerzés szöveget. Ajánlattételi vagy részvételi határidő :00 Az ajánlattételi felhívás megküldése a kiválasztott jelentkezők részére Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en a pályázatok (pályaművek), illetve részvételi jelentkezések benyújthatók magyar. Az ajánlati kötöttség minimális időtartama napban: 60 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva) Az ajánlatok felbontásának feltételei Dátum: :00 Hely: Magyarország, 1119 Budapest, Andor utca , IV. em tárgyaló. Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek: igen További információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: A Kbt. 62. (2) bekezdése alapján meghatározott személyek. VI. szakasz: Kiegészítő információk VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem VI.2) VI.3) Európai uniós alapokra vonatkozó információk A szerződés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem További információk 1. Az Ajánlatkérő a Kbt. 2. (5) bekezdésében foglaltak alapján nyújt nemzeti elbánást. 7/11

8 8/11 2. A közös ajánlattevőknek nyilatkozniuk kell a közös ajánlattevők nevében eljárni jogosult, aláírási joggal rendelkező képviselő(k) személyéről. [Kbt. 25. (2) bekezdés] 3. Közös ajánlat esetén az ajánlathoz csatolni kell az egyetemleges felelősségvállalásról szóló nyilatkozatot, a hatáskörök bemutatását, a közös ajánlattevők által cégszerűen aláírt együttműködési megállapodás formájában. [Kbt. 25. (6) bekezdés] 4. Felhívjuk az ajánlattevő figyelmét a Kbt ában foglaltakra. 5. Felhívjuk az ajánlattevők figyelmét a Kbt. 28. (1) bekezdésében foglaltakra. 6. Az eljárás és az ajánlat nyelve a magyar nyelv. Az ajánlatban valamennyi igazolást és dokumentumot magyar nyelven kell benyújtani. Az ajánlatkérő a Kbt. 36. (3) bekezdése alapján a fordítások esetén ajánlattevő általi felelős magyar fordítást fogad el. Felelős magyar fordítás esetén az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell arról, hogy a fordítás az eredeti dokumentum tartalmával megegyezik. A fordítás tartalmának helyességéért az ajánlattevő felel. Ajánlatkérő kizárólag a fordítás szövegét vizsgálja. Az ajánlatkérő elfogadja az eredetileg 2 nyelven készült nyilatkozatokat, iratokat, igazolásokat is. 7. A Kbt. 36. (3) bekezdésére tekintettel az ajánlatban minden dokumentumot elegendő egyszerű másolatban benyújtani, kivéve a Kbt. 60. (3) bekezdésben foglaltak szerinti nyilatkozatot, amelyet eredeti aláírt példányban kér benyújtani Ajánlatkérő. 8. Az ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy a Kbt. 37. (4) bekezdésében foglaltakra tekintettel a hirdetményben megjelölt határidők a hirdetmény feladását követő napon kezdődnek. 9. Az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell a közbeszerzés azon részeiről, amelynek teljesítéseiben az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni [Kbt. 40. (1) bekezdés a) pont]; Ezen részek tekintetében a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozókat, valamint a közbeszerzésnek azt a százalékos arányát, amelynek teljesítésében a megjelölt alvállalkozók közre fognak működni. [Kbt. 40. (1) bekezdés b) pont] (nemleges nyilatkozatot is csatolni kell) 10. Az ajánlattevő az ajánlatának elkészítéséhez az ajánlatkérőtől kiegészítő tájékoztatást kérhet a Kbt a alapján írásban. A válaszadás elősegítése érdekében a kérdéseket a és/vagy a és/vagy a címekre elektronikus formában meg kell küldeni. Amennyiben az eljárásban kiegészítő tájékoztatás kérésre kerül sor, abban az esetben ajánlattevőnek nyilatkoznia kell, hogy az ajánlat elkészítéséhez a kiegészítő tájékoztatás kéréseket és az azokra megadott ajánlatkérői válaszokat figyelembe vette. Az ajánlatkérő jelen eljárásban helyszíni bejárást és konzultációt nem tart. 11. A dokumentáció átvétele történhet az A. melléklet II. pontjában megjelölt helyen személyes átvétellel vagy az A. melléklet II. pontjában megjelölt címen az ajánlatkérőtől megkérve elektronikus úton. Ajánlatkérő a Kbt. 49. (6) bekezdése szerint előírja, hogy a dokumentáció átvétele az eljárásban való részvétel feltétele. A dokumentációt ajánlatonként legalább egy ajánlattevőnek vagy az ajánlatban megnevezett alvállalkozónak át kell vennie, vagy elektronikus úton meg kell kérni. Közös ajánlatot benyújtó ajánlattevők esetén elegendő az egyik ajánlattevő részéről a dokumentáció átvétele. A dokumentáció átvétele esetén az átvételéről átvételi elismervény készül, mely tartalmazza legalább az átvevő elérhetőségeit (telefonszám, cím, levelezési cím, fax szám) átvevő/kapcsolattartó nevét és az átvevő aláírását. A dokumentáció átvehető személyesen, munkanapokon hétfőtől péntekig 9:00 11:00 óráig. A dokumentáció elektronikus úton történő megküldése esetén ajánlatkérő a Kbt. 50. (3) bekezdése szerint a dokumentáció megküldését az erre irányuló kérelem kézhezvételétől számított két munkanapon belül, elektronikus úton teljesíti az ajánlattevő e- mail címére. Ajánlatkérő előírja, hogy a dokumentáció átvételekor, vagy az elektronikus úton megküldésekor, illetőleg annak visszaigazolásakor az ajánlattevőnek regisztrációs lapot kell kitölteni, vagy megküldeni a és/vagy a és/vagy a címekre. Amennyiben az ajánlattevő nem küldi meg ajánlatkérőnek a regisztrációs lapot kitöltve, abban 8/11

9 9/11 az esetben ajánlatkérő nem vállal felelősséget arra, hogy az eljárásban keletkezett kiegészítő információk megfelelő módon és időben eljutnak ajánlattevő részére. 12. Ajánlattevőnek, valamennyi közös ajánlattevőnek az ajánlatában nyilatkozat formájában meg kell jelölnie azt a szervezetet (vagy személyt), amelynek kapacitására támaszkodva az előírt alkalmassági követelményeknek megfelelnek. A nyilatkozatban meg kell jelölni az ajánlati felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt (követelményeket), melynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására (is) támaszkodik. A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az előírt igazolási módokkal azonos módon köteles igazolni az adott alkalmassági követelménynek történő megfelelést, továbbá köteles nyilatkozni, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt. [Kbt. 55. (5) bekezdés]. 13. A műszaki leírásnak nem lehet olyan hatása, amely indokolatlanul akadályozná a közbeszerzés verseny előtti megnyitását. Az ajánlatkérő a közbeszerzési műszaki leírást nem határozhatja meg oly módon, hogy egyes gazdasági szereplőket, vagy árukat az eljárásból kizár, vagy más módon indokolatlan és hátrányos vagy előnyös megkülönböztetésüket eredményezi. Ha a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása szükségessé tesz meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást, a leírásnak tartalmaznia kell, hogy a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és a megnevezés mellett a vagy azzal egyenértékű kifejezést kell szerepeltetni. [310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 26. (6) bekezdés] 14. A benyújtás formai követelményeit [Kbt. 60. (1) bekezdés] az ajánlati dokumentáció tartalmazza, az ajánlatot egy nyomtatott [Kbt. 61. (1) bekezdés] és egy elektronikus, nem szerkeszthető, pl..pdf fájl (CD/ DVD) példányban kell benyújtani a 46/2011. (III. 25.) Korm. rendelet 7. (1) bekezdés szerinti ellenőrzés érdekében. Az elektronikus adathordozón benyújtott ajánlat kapcsán az ajánlatba csatolni kell az ajánlattevő cégszerűen aláírt nyilatkozatát arról, hogy az ajánlat elektronikus formában benyújtott (jelszó nélkül olvasható, nem szerkeszthető, pl..pdf fájl) példánya a papír alapú (eredeti) példánnyal megegyezik. 15. Ajánlattevőnek, valamennyi közös ajánlattevőnek az ajánlatában nyilatkoznia kell az ajánlati felhívás feltételeire, a szerződés megkötésére és teljesítésére, valamint a kért ellenszolgáltatásra vonatkozóan. [Kbt. 60. (3) bekezdés] 16. Ajánlattevőnek, valamennyi közös ajánlattevőnek az ajánlatában nyilatkoznia kell arról, hogy a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerint mikró-, kis- vagy középvállalkozásnak minősül-e. [Kbt. 60. (5) bekezdés] 17. Ajánlattevőnek az ajánlata részeként felolvasólapot kell csatolnia [Kbt. 60. (6) bekezdés], melyen fel kell tüntetnie az ajánlattevő(k) nevét és címét (székhelyét, lakóhelyét), valamint azokat a főbb, számszerűsíthető adatokat (ajánlati elemeket), amelyek az értékelési szempont alapján értékelésre kerülnek. 18. Ajánlatkérő a hiánypótlást a Kbt. 67. szerint biztosítja. 19. Ajánlatkérő felhívja ajánlattevő figyelmét a Kbt ában foglaltakra. 20. Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében, az ajánlathoz csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. [310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 7. ] 21. Ajánlatkérő az ajánlattevők jelen felhívás III.2.2) P.1) pontjaiban meghatározott pénzügyi és gazdasági, valamint jelen felhívás III.2.3) M.1)-M.2) pontjaiban meghatározott műszaki, illetve szakmai alkalmasságának feltételeit és igazolását a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg [310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 20. (4) bekezdés]. A minősített ajánlattevőknek a közbeszerzési eljárásban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 20. (4) bekezdése alapján a szerződés teljesítésére vonatkozó alkalmasságukat külön kell igazolni az ajánlati felhívás szerint. 9/11

10 10/ A teljes ajánlati felhívásban és dokumentációban valamennyi órában megadott határidő magyarországi helyi idő szerint értendő. 23. Benyújtandó az ajánlattevő, a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó, illetőleg - ha ilyet az ajánlattevő igénybe vesz - az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet cégkivonata szerint cégjegyzésre jogosult azon képviselő(k) aláírási címpéldányának (vagy ügyvéd által ellenjegyzett hiteles aláírás-mintájának) egyszerű másolati példánya, akik aláírásukkal ellátták az ajánlatot (ajánlatban szereplő iratot). Amennyiben a cégszerű aláírást nem cégjegyzésre jogosult, hanem a cégjegyzésre jogosult által meghatalmazott személy teszi meg, úgy az általuk aláírt meghatalmazás eredeti vagy hiteles másolati példányát is csatolni kell az ajánlathoz, továbbá a meghatalmazott személy aláírási címpéldányát, vagy a meghatalmazáson szereplő aláírási mintáját, vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírásmintáját is tartalmaznia kell egyszerű másolatban. 24. Csatolandó az ajánlattevő műszaki ajánlata a dokumentációban meghatározottak szerint, mely tartalmazza: a megajánlott gépjárművek bemutatását ( Nyilatkozat műszaki ajánlatról ), ajánlattevő nyilatkozatát az általa biztosított jótállás vállalásáról, a járműtípusra vonatkozó Nemzeti Közlekedési Hatóság által kiállított típusbizonyítványt kizárólag elektronikus formában (pl..pdf fájl). Ajánlatkérő a műszaki ajánlatról szóló nyilatkozaton a Műszaki jellemzők, követelmények címszó alatt megjelölt tulajdonságok esetén a fényezés és a kárpit tulajdonságok kivételével előírja, hogy ajánlattevő egyértelműen jelölje be (pl. aláhúzással vagy szövegkiemeléssel) a szkennelt típusbizonyítványon az ezekre a tulajdonságokra vonatkozó adatokat. Amennyiben a típusbizonyítvány nem az ajánlattevő nevére került kiállításra, az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell, hogy rendelkezik a típusbizonyítvány címzettjének az ajánlattevő részére szóló felhatalmazásával a típusbizonyítvány jelen eljárásban történő felhasználására. Ebben az esetben az erre vonatkozó felhatalmazást is csatolni kell az ajánlathoz. Összevont nyilatkozat (számla kiállítási jogosultságra, 14/2012. (VI. 8.) NFM utasítás szerinti állami normatívának való megfelelősségre, forgalomba hozatali jogosultságra) a szerződésben feltüntetendő adatokat. 25. Csatolandó az ajánlattevő árajánlata a dokumentációban meghatározottak szerint. 26. A nyertes ajánlattevőnek új, forgalomba és üzembe helyezett állapotú, hatósági jelzésekkel ellátott személygépjárművet kell szállítania, amely megfelel a jelenleg hatályos Európai Uniós környezetvédelmi elvárásoknak. A megajánlott személygépjárművekre vonatkozóan az ajánlattevőnek minimálisan 4 év vagy 200 ezer km (amelyik előbb teljesül) a hajtáslánc elemeire is vonatkozó teljes körű, valamint minimálisan 12 év, a karosszéria átrozsdásodására vonatkozó garanciát kell vállalnia. A jótállás nem köthető a jogszabályban előírt feltételeknél szigorúbb követelményekhez. 27. Kizárólag típusbizonyítvánnyal rendelkező személygépjármű ajánlható meg, és a szerződés teljesítése során is kizárólag típusbizonyítvánnyal rendelkező személygépjármű szállítható. 28. Ajánlatkérő a piaci és műszaki változások következtében az állami normatíva rendszerben meghatározottakon felül, az általános és a részletes termék műszaki követelményekre vonatkozóan további követelményeket ír elő oly módon, hogy az állami normatívában rögzített tulajdonságok, és termékadatok mentén határoz meg kötelező követelményeket az eljárás során megajánlható termékekkel kapcsolatban, ezek részletezése az ajánlati dokumentációban található. A megajánlott termékeknek meg kell felelniük a 14/2012. (VI. 8.) NFM utasítás mellékletét képező 6. sz. függelék besoroló azonosító számú Gépjárművek kiemelt termékkörre vonatkozó előírások figyelembe vétele mellett meghatározott, az ajánlati felhívásban és dokumentációban előírt követelményeknek. A hivatkozott állami normatíva teljes szövegezése és mellékletei 10/11