Szendrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2014. (XI.27.) önkormányzati rendelete A hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Szendrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2014. (XI.27.) önkormányzati rendelete A hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról"

Átírás

1 Szendrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2014. (XI.27.) önkormányzati rendelete A hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Szendrő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében, a hulladékról szóló évi CLXXXV. törvény 88. -ának (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Szendrő Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 17/2014.(XI.27.) önkormányzati rendelet 83. c) pontjában eljáró Pénzügyi, Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Környezetvédelmi Bizottság véleményének kikérésével, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény 13. (1) bekezdésének 19. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: I. Rész Általános rendelkezések 1. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás célja és biztosítása 1. (1) Szendrő Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) a város közigazgatási területén történő települési hulladék gyűjtésére, szállítására, illetve a közszolgáltatási szerződésben kijelölt hulladékkezelőben történő ártalommentes elhelyezésére, ártalmatlanítására és kezelésére (a továbbiakban: hulladékgazdálkodás) hulladékgazdálkodási közszolgáltatást szervez és tart fent. (2) A közszolgáltatás célja a köztisztaság, a településbiztonság biztosítása, a közegészségügy, valamint az épített és természeti környezet védelme. A kötelező közszolgáltatásra vonatkozó rendelkezések célja a közszolgáltatás kiszámítható, folyamatos és biztonságos ellátása, a tevékenység ellenőrizhetősége. 2. (1) A helyi hulladékgazdálkodási közszolgáltatást, mint kötelezően ellátandó önkormányzati feladatot az Önkormányzat az erre a célra létrejött társulás, a Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Társulás - székhelye: 3700 Kazincbarcika, Eszperantó u. 2. (a továbbiakban: Társulás) útján biztosítja. (2) A hulladékgazdálkodással kapcsolatos közszolgáltatás teljes körű lebonyolítását október. 1. napjától a Társulás által alapított nonprofit társaság, a ZV Zöld Völgy Közszolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság - székhely és telephely: 3720 Sajókaza, külterület 082/15 - (a továbbiakban: Közszolgáltató) végzi az Társulással kötött közszolgáltatási szerződés szerint. (3) A Közszolgáltató hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenységének ellátásához alvállalkozókat vehet igénybe.

2 3. A rendeletben használt fogalmak értelmezésére a hulladékról szóló évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Ht.) 2. -ában foglalt rendelkezések alkalmazandók. 2. A rendelet hatálya 4. (1) A rendeletet Szendrő város közigazgatási területén történő hulladékgazdálkodási tevékenység ellátása során kell alkalmazni. (2) A rendelet hatálya Szendrő közigazgatási területén levő valamennyi ingatlan tulajdonosánál, tulajdonosi közösségénél, birtokosánál vagy használójánál (továbbiakban együtt: ingatlanhasználó), valamint a közigazgatási területen belül működő vállalkozásoknál, intézményeknél keletkező, a Ht.-ben meghatározott települési hulladékra, azok átvételére, szállítására, kezelésére, a települési hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási közszolgáltatásra terjed ki. 5. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás az alábbi tevékenységeket öleli fel: a) a Közszolgáltató által rendszeresített az ingatlanhasználó, a Közszolgáltató, vagy az Önkormányzat tulajdonát képező és az ingatlanhasználó részére rendelkezésre bocsátott, vagy az önkormányzattal történt megállapodás alapján közterületen elhelyezett hulladékgyűjtő edényben, vagy hulladékgyűjtő zsákban elhelyezett települési hulladék közszolgáltató általi gyűjtése és hulladékgazdálkodási létesítménybe történő elszállítása; b) az ingatlanhasználó által, a többi települési hulladéktól elkülönítetten gyűjtött vegyes hulladékának a Közszolgáltató általi gyűjtése és hulladékgazdálkodási létesítménybe történő elszállítása; c) a természetes személy ingatlanhasználó által az ingatlanán keletkező nagy darabos és a lomtalanítás körébe vont lom hulladékának évente egyszeri Közszolgáltató általi gyűjtése és hulladékgazdálkodási létesítménybe történő elszállítása, d) az elhagyott, illetve ellenőrizetlen körülmények között elhelyezett hulladék összegyűjtése, elszállítása és annak kezelése, e) a Közszolgáltató által üzemeltetett hulladékgyűjtő pontokon, hulladékgyűjtő udvaron gyűjtött vagy átvételi helyen átvett hulladék összegyűjtése és elszállítása, f) hulladékgazdálkodási létesítmények, eszközök és berendezések üzemeltetetése. 6. Nem terjed ki a rendelet hatálya a veszélyes hulladékokra, valamint a települési folyékony hulladékra és a velük összefüggő tevékenységre. 3. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés 7. A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatás igénybevételéről szóló szerződést a hulladékról szóló évi CLXXXV. Tv. 34. (5) bekezdésében és a

3 közszolgáltató kiválasztásáról és a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződésről szóló 317/2013.(VIII.28.) Korm. rendelet 4. -ában foglalt tartalommal kell megkötni. 4. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás igénybevételét megalapozó jogviszony létrejötte 8. (1) A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás igénybevételére vonatkozó szerződéses jogviszony kezdete az a nap, amikor az ingatlantulajdonos a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás igénybevételére kötelezetté válik. (2) Ha jogszabály, vagy jogerős bírósági, vagy hatósági határozat eltérően nem rendelkezik, az (1) bekezdés szerinti kezdő időpont: a) tulajdonos esetében a tulajdonjog jogerős ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzésének napja; b) birtokos esetében az ingatlan birtokbavételének napja; c) vagyonkezelő esetében a vagyonkezelői szerződés szerinti birtokbavétel napja; d) használó esetében az ingatlan tényleges használatának első napja. II. Rész A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátása és igénybevétele 1. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásának rendje 9. A Közszolgáltató a települési szilárd hulladék begyűjtéséről heti rendszerességgel, az általa előre meghatározott és közzétett időpontokban gondoskodik. 10. A közszolgáltatás keretében a Közszolgáltató a.) heti egy alkalommal gondoskodik az ingatlanokon keletkező települési hulladék, valamint az általa üzemeltetett szelektív-hulladékgyűjtést szolgáló gyűjtőszigeteken (gyűjtőpontok) elhelyezett hulladék elszállításáról; b.) évente 1 alkalommal háznál történő lomtalanítást végez. 11. Az ingatlanhasználó a települési hulladék gyűjtésére, illetve a Közszolgáltató részére történő átadására a közszolgáltató szállító eszközéhez rendszeresített, a Közszolgáltató által biztosított 60 vagy 120 literes gyűjtőedényt, vagy az ingatlanhasználó tulajdonában lévő szabványos gyűjtőedényt, valamint a közszolgáltató vagy megbízottja által értékesített gyűjtőzsákot köteles használni. 12. Az ingatlanhasználót a Közszolgáltató a közszolgáltatásról, az elkülönített hulladékgyűjtéssel (szelektív, zöldhulladék-gyűjtés, lomtalanítás) kapcsolatos tudnivalókról a szolgáltatás igénybe vételének rendjéről, módjáról, feltételeiről és időpontjáról honlapján és a helyben szokásos módon tájékoztatja.

4 13. Az ingatlantulajdonos az ingatlanán keletkező szilárd hulladék elhelyezéséről az e rendeletben meghatározott módon, a kötelező közszolgáltatás igénybevétele útján köteles gondoskodni. 14. Közterületen szervezett rendezvény esetén a rendezvény szervezője köteles a keletkezett hulladék tárolásáról és elszállíttatásáról gondoskodni a Közszolgáltatóval kötött egyedi szerződés alapján. 15. Amennyiben a települési szilárd hulladéknak nem minősülő hulladék árusító szolgáltató, vagy egyéb gazdasági tevékenység folytán közterületen keletkezik, a tevékenység végzésére kiadott közterület-használati engedély jogosultja köteles az elszállításról gondoskodni. 16. (1) Amennyiben a rendszeres szállítási nap ünnep vagy munkaszüneti napra esik az Önkormányzat és a szállító eltérő megállapodása hiányában - a hulladékot a következő munkanapon kell elszállítani, vagy a lakosság előzetes értesítése mellett a közszolgáltató által megjelölt más időpontban kell elvégezni. (2) A járattervben bekövetkező változásról a Közszolgáltató köteles a szolgáltatást igénybe vevőket a változást megelőző 8 napon belül értesíteni. 17. Ha a gyűjtőedényzet ürítése az ingatlan használójának önhibájából marad el, akkor az ürítésre csak a következő szállítási napon kerül sor. Ilyen esetben azonban díjfizetés ellenében soron kívüli szolgáltatás rendelhető a Közszolgáltatótól. 18. (1) A tárolóedényeket bekerített ingatlanoknál a kerítésen belül kell tárolni, azokat csak a hulladékszállítás napján lehet ideiglenesen közterületre kihelyezni. A műemléki környezetben és műemléki jellegű területen a hulladékgyűjtő edényt úgy kell elhelyezni, hogy az közterületről ne legyen látható. (2) Gyűjtőedényt tömblakás kivételével - közterületen tartósan elhelyezni csak közterület használati engedély birtokában lehet. 19. A gyűjtőedény a szállítást megelőző nap órától helyezhető ki, és a szállítás napján óráig tartható közterületen. A zsák csak megfelelően bekötve helyezhető ki a közterületre. 20. (1) Tárolóedénynek a szállítás, ürítés érdekében közterületre történő kihelyezése csak oly módon történhet, hogy az nem akadályozhatja a jármű-, és gyalogos forgalmat. (2) Tilos a tárolóedények környékét, megközelítési útvonalát tárgyak elhelyezésével vagy parkoló gépjárművekkel oly módon elzárni, amely a tárolóedényeknek az ürítését akadályozza.

5 21. (1) A települési hulladék a gyűjtőedényben, tömörítés nélkül úgy helyezhető el, hogy annak fedele zárható legyen, abból hulladék ne szóródhasson ki, valamint az a hulladékszállítás során a közszolgáltató alkalmazottainak egészségét, testi épségét ne veszélyeztesse, a gépi ürítést ne akadályozza, az ürítő berendezést ne károsítsa. (2) A gyűjtőedény tartalmát meghaladó vegyes hulladék a gyűjtés napján a Közszolgáltató által külön díjazás ellenében biztosított hulladékgyűjtő zsákokban az edény mellé is kihelyezhető, melynek elszállítási és kezelési költségét a zsák ára tartalmazza. 22. Ha a gyűjtőedényben olyan nedves hulladékot helyeznek el, amely az edényben összetömörödött vagy befagyott, vagy az edényben lévő hulladékot úgy összepréselték, hogy emiatt az edényt nem lehet kiüríteni, az ingatlanhasználó a Közszolgáltató felhívására köteles az edényt üríthetővé, és használhatóvá tenni. 23. Tilos a gyűjtőedénybe folyékony, mérgező, tűz- és robbanásveszélyes anyagot, állati tetemet vagy egyéb olyan anyagot elhelyezni, amely veszélyeztetheti a begyűjtést, ürítést végző személyek vagy más személyek életét, testi épségét, egészségét. 24. A gyűjtőedényt szükség szerint, de legalább évente két alkalommal ki kell tisztítani és fertőtleníteni. A gyűjtőedény folyamatos tisztántartása az ingatlan használójának feladata. 25. (1) Ha az ingatlanon települési szilárd hulladék keletkezik, de az ingatlan egyidejűleg gazdálkodó szervezet bejegyzett székhelyéül, telephelyéül, vagy fióktelepéül is szolgál, abban az esetben a települési szilárd hulladékot a gazdálkodó szervezetnek az ingatlanon folytatott gazdasági tevékenysége során keletkezett települési szilárd hulladéktól elkülönítetten kell gyűjteni és arra külön közszolgáltatást kell igénybe vegye. (2) A gazdálkodó szervezet, jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet amennyiben a jelen rendelet szerinti hulladékszállítás igénybevételére köteles, akkor erre vonatkozóan köteles, a hulladék mennyiség megjelölésével szolgáltatási szerződést kötni a Közszolgáltatóval. 2. A közszolgáltató jogai és kötelezettségei 26. (1) A Közszolgáltató a jogszabályokban, valamint a közszolgáltatási szerződésben meghatározottak szerint köteles biztosítani a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás folyamatos, zavartalan ellátását. (2) A Közszolgáltató köteles az A/1 OHÜ minősítési osztályra vonatkozó követelményeket a közszolgáltatási szerződés teljes hatálya alatt biztosítani. Köteles biztosítani továbbá a minősítő okirat hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés hatályosságának ideje alatti folyamatos meglétét.

6 27. A Közszolgáltató a rendelet hatálya alá tartozó ingatlanon, továbbá közterületen a közszolgáltató által használt szállítóeszközökhöz rendszeresített gyűjtőedényben, vagy erre a célra rendszeresített köztisztasági zsákokban elhelyezett hulladékot a következő bekezdésben foglalt kivétellel - jelen rendeletben írt szabályok szerint köteles a rendszeresen összegyűjteni, elszállítani a kijelölt hulladéklerakó telepre, illetve annak ártalmatlanításáról a szakmai környezetvédelmi szabályok egyidejű megtartásával gondoskodni. 28. (1) A közszolgáltató jogosult a hulladék elszállítását megtagadni, ha: a) megállapítható, hogy a gyűjtőedényben kihelyezett hulladék az ürítés, vagy a szállítás során a szállítást végző személyek életében, testi épségében, egészségében, továbbá a begyűjtő járműben vagy berendezésében kárt okozhat, vagy a hasznosítás, illetve kezelés során veszélyeztetheti a környezetet, b) a kihelyezett gyűjtőedény mérgező, robbanó, folyékony, vagy veszélyes anyagot tartalmaz, c) a települési hulladékot nem a rendeletben megengedett módon helyezték el, illetve a gyűjtőedény a közszolgáltató számára nem hozzáférhető. d) a kihelyezett gyűjtőedény túltöltött (nem lecsukható), és a gyűjtőedény ürítése a környezet szennyezése, hulladék szóródása nélkül nem lehetséges. e) a gyűjtőedényzet mellett elhelyezett bármilyen többlethulladék nem a közszolgáltató által rendszeresített, általa vagy megbízottja által forgalmazott, egyedi jelöléssel ellátott, rendszeresített hulladékgyűjtő zsákban kerül kihelyezésre. f) a kihelyezett gyűjtőedény a közszolgáltató által alkalmazott gépi ürítési módszerrel az ingatlanhasználónak felróható okból nem üríthető. (2) A Közszolgáltató jogosult megtagadni a hulladék elszállítását abban az esetben is, ha az ingatlanthasználó kérelmére a szerződés szünetel. (3) A kiürítés megtagadásáról a Közszolgáltató az ok feltüntetésével értesíti az ingatlan használóját. Az emiatt el nem szállított hulladék elszállításáról az ingatlanhasználó köteles gondoskodni. 29. (1) A Közszolgáltató köteles a tárolóedények kiürítését kíméletesen, az elvárható gondossággal végezni. (2) A gondatlan ürítés miatt a tárolóedényben keletkezett károkat a Közszolgáltató térítésmentesen köteles kijavítani, illetve új tárolóedényt biztosítani. (3) Amennyiben a károkozás nem róható fel a Közszolgáltatónak, a használhatatlanná vált tárolóedények javítása, pótlása, illetve cseréje az ingatlantulajdonost terheli. 30. A Közszolgáltató a közszolgáltatás ellátása során köteles a közterület tisztaságát megőrizni. A begyűjtés és szállítás során kiszóródó hulladék összegyűjtése a Közszolgáltató feladata.

7 31. A Közszolgáltató az elhagyott, illetve ellenőrizetlen körülmények között elhelyezett hulladék összegyűjtésére, elszállítására és az így begyűjtött hulladék kezelésére az Önkormányzat külön megrendelése alapján külön díjazás fejében köteles. 32. A Közszolgáltató köteles gondoskodni arról, hogy a szolgáltatás igénybevevői külön díjazás ellenében gyűjtőedényzetet vásárolhassanak a közszolgáltatótól. A Közszolgáltató által bérlet útján biztosított gyűjtőedény rendeltetéstől eltérő használata miatt keletkezett kárt a szolgáltatás igénybevevője köteles a közszolgáltatónak haladéktalanul bejelenteni, adott esetben a kárt megtéríteni. 33. Amennyiben a Közszolgáltató alvállalkozót vesz igénybe, a bevont alvállalkozó teljesítéséért úgy felel, mintha saját maga teljesített volna. 34. A Közszolgáltató az ürítés, a szállítás és a gyűjtés napjairól, a begyűjtés rendjéről a lakosságot a helyben szokásos módon az önkormányzaton keresztül előzetesen tájékoztatni köteles. 35. A Közszolgáltató a közszolgáltatás ellenértékének megfizettetésére az ingatlanhasználóval szemben jogosult számlát kibocsátani. 36. (1) A Közszolgáltató jogosult a hulladékgazdálkodási közszolgáltatással összefüggő személyes adatok (közszolgáltatást igénybe vevő neve, lakcíme, születési helye és ideje, anyja neve,) kezelésére a közszolgáltatás teljesítése érdekében. A személyes adat kezelése során az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló évi CXII. törvény rendelkezéseinek megfelelően köteles eljárni. 3. Az Ingatlantulajdonos jogai és kötelezettségei 37. (1) Az ingatlanhasználó köteles az önkormányzat által szervezett közszolgáltatás igénybevételére, az ingatlanán keletkező települési szilárd hulladék rendeletben előírtak szerinti gyűjtésére, a közszolgáltatónak történő átadására, valamint a közszolgáltatási díj megfizetésére. (2) A hulladékszállítási közszolgáltatás igénybevétele heti 1 alkalommal kötelező. 38. A közszolgáltatás igénybevételére kötelezett ingatlantulajdonos a közszolgáltatásból nem vonhatja ki magát arra való hivatkozással, hogy a szolgáltatást települési szilárd hulladék hiányában nem, vagy csak részben veszi igénybe. 39. (1) Az üdülőingatlanok és az időlegesen használt ingatlanok tulajdonosai az Önkormányzat által szervezett kötelező közszolgáltatást évente legalább 1 alkalommal kötelesek igénybe venni. Annak tényét, hogy az ingatlan időlegesen használt, a tulajdonos

8 írásban köteles bejelenti a Közszolgáltatónak az alapjául szolgáló tények, körülmények igazolásával egyidejűleg. (2) Időlegesen használt ingatlannak a pihenés, üdülés céljára használt olyan ingatlan tekintendő, ahol sem lakóhelyet, sem tartózkodási helyet nem létesítettek. 40. (1) Az ingatlantulajdonos a háztartási hulladék gyűjtésére, illetve elszállítására a Közszolgáltató által rendszeresített, szabványos gyűjtőedényt, vagy az ürítés elvégzésére alkalmas saját tulajdonú gyűjtőedényt köteles igénybe venni. (2) Az Ingatlantulajdonos a közszolgáltatás igénybevételéhez akkor alkalmazhat saját maga által megvásárolt, a rendeletben meghatározottól eltérő méretű, formájú hulladéktárolót, amennyiben a hulladéktároló a gépi ürítésre alkalmas. Ebben az esetben a Közszolgáltató a szolgáltatást elvégzi, díjszámlázás azonban az ingatlanhasználó által alkalmazott hulladéktárolóhoz méretében a legközelebb álló, a Közszolgáltató által felajánlott tárolóedény méret alapján történik. 41. A tárolóedények tisztításáról, javításáról, pótlásáról a mindenkori ingatlantulajdonos köteles gondoskodni, kivéve a kijelölt gyűjtőpontos begyűjtőhelyek esetén, ahol a konténereket a Közszolgáltató biztosítja. 42. (1) Az ingatlantulajdonos a közszolgáltatás körébe tartozó hulladékot köteles az elszállításra való átvételig gyűjteni, és tömörítés nélkül tárolni. Elszállításra kizárólag a Közszolgáltatónak adhatja át és kizárólag a Közszolgáltató által nyújtott szolgáltatást veheti igénybe. (2) A hulladékot a Közszolgáltatónak elszállítás céljából történő átadásig úgy kell gyűjteni, hogy az mások testi épségét, egészségét ne veszélyeztesse, az ingatlant és környezetét ne szennyezze, az a környezetre bűzhatást ne okozzon, a közrendet és közbiztonságot ne zavarja. 43. Az ingatlantulajdonos az ingatlanon a gyűjtőedényzet kapacitásán felül közszolgáltatás körébe tartozó hulladékot nem halmozhat fel, nem semmisíthet meg, az ingatlanon keletkezett hulladékot közterületre nem helyezhet ki. 44. A tárolóedényben nem helyezhető el olyan anyag (forró hamu, maró-, mérgező anyag, állati hulla, folyékony vagy befagyott zsiradék, gyúlékony vagy robbanóanyag, kő és épülettörmelék, nagyobb terjedelmű, súlyú tárgy, stb.), amely veszélyeztetheti a hulladékszállítással foglalkozó alkalmazott egészségét, vagy megrongálhatja a gyűjtőberendezést, illetve ártalmatlanítása során veszélyeztetheti a környezetét. 45. A kerti zöld hulladékot az ingatlantulajdonosnak lehetőség szerint komposztálnia kell. A komposztálás helyét úgy kell kialakítani, hogy az a szomszédos ingatlanra zavaró hatást ne fejtsen ki.

9 46. Az ingatlantulajdonos köteles a tárolóedények környezetét tisztán tartani, télen a hótól megtisztítani, továbbá biztosítani a tárolóedény Közszolgáltató ürítés céljából történő hozzáférését. 47. (1) A kötelező közszolgáltatásba újonnan bekapcsolódó ingatlanhasználó köteles a Közszolgáltatónak bejelenteni, hogy tulajdonos változás vagy egyéb ok miatt a közszolgáltatás igénybevételére kötelezetté vált. Tulajdonosváltozás esetén a bejelentési kötelezettség a régi és az új tulajdonost egyetemlegesen terheli. (2) Az Ingatlantulajdonos az adataiban bekövetkező változásokat a Közszolgáltatónak 15 napon belül köteles bejelenti. 48. Az ingatlan tulajdonosa a hulladékgazdálkodási díj megfizetésével jogosultságot szerez arra, hogy a háztartásban keletkező hulladékot hulladékudvarokhoz, szelektív hulladékgyűjtő szigetekhez, elektronikai hulladékgyűjtő pontokhoz, háztartási veszélyes hulladékgyűjtő pontokhoz szállítsa, és ott leadja. A jogosultságot a Közszolgáltató által kiállított számla igazolja. 49. Az Ingatlantulajdonosnak jogában áll, hogy kezdeményezésére a Közszolgáltatótól családi, egészségügyi okok miatt felhalmozódott díjhátralékának rendezése érdekében egy esetben, kamatmentes részletfizetési lehetőséget kérjen és kapjon. 50. Az Ingatlanhasználó írásban kérheti a közszolgáltatás szüneteltetését olyan ingatlanok vonatkozásában (üdülő vagy időlegesen használt ingatlan), amelyekben legalább 90 napig igazoltan - senki sem tartózkodik, így hulladék sem keletkezik. 4. Lomtalanítás 51. (1) A nagy darabos hulladék (lom) gyűjtéséről, elszállításáról és ártalmatlanításáról a Közszolgáltató évente egy alkalommal a hulladékkezelési közszolgáltatás keretében külön díj felszámítása nélkül gondoskodik. Lebonyolításáról és megszervezéséről, a hulladék elszállításáról és ártalmatlanításáról a Közszolgáltató gondoskodik. (2) A szolgáltatás időpontjáról minden évben a Közszolgáltató és a polgármester állapodik meg. A lakosság értesítése az Önkormányzat feladata. 52. (1) A közszolgáltatás keretében a Közszolgáltató kizárólag a lakosságnál, a háztartásokban képződött, de a rendszeres hulladékszállításra használatos gyűjtőedényekben el nem helyezhető nagydarabos, lomhulladékot szállítja el. (2) Lomtalanítás keretében közterületre nem helyezhető ki: a) építési és bontási hulladék; b) gumiabroncs hulladék;

10 c) gépjármű roncs, vagy termékként tovább nem használható jármű; d) az ipar, mezőgazdaság vagy szolgáltatási tevékenység során képződött hulladék; e) veszélyes hulladék; f) háztartásokban keletkező vegyes hulladék; g) kerti biohulladék. 53. (1) Az ingatlanhasználó a lomhulladékot elszállítás céljából az ingatlana előtti közterületre helyezheti ki az előzetesen megjelölt időpontban. A hulladékot az ingatlanhasználó legfeljebb a szállítást megelőző nap 18:00 órája után helyezheti ki az ingatlana előtti közterületre. (2) Az elszállítandó lomhulladékot a közterületen úgy kell elhelyezni, hogy az a jármű és gyalogos forgalmat ne akadályozza, a gyűjtő szállítóeszköz által jól megközelíthető legyen, a zöldterületeket és a növényzetet ne károsítsa, és ne járjon baleset vagy károkozás veszélyének előidézésével. 54. A kihelyezett lomhulladékot megbolygatni, szétszedni és abból elszállítani a Közszolgáltatón kívül tilos. 55. A Közszolgáltató minden év január 31. napjáig ingyenes gondoskodik a hulladéktároló edény mellé elhelyezett fenyőfák begyűjtéséről és kezeléséről. 5. Közszolgáltatási díj 56. (1) Az ingatlanhasználó köteles az igénybe vett hulladékgazdálkodási közszolgáltatás igénybevételéért a Ht. 47/A. és 88. (3) bekezdés b) pontja alapján megállapított közszolgáltatási díjat (a továbbiakban: díj) fizetni. (2) A díj megfizetése a Közszolgáltató által havi rendszerességgel utólag, postai úton megküldött csekk formájában történik. (3) A kiszámlázott díj beszedéséről a Közszolgáltató gondoskodik. 57. Az üdülőként vagy időlegesen használt ingatlanként nyilvántartott ingatlannal rendelkező tulajdonosok az éves hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjból 50%-os kedvezményre jogosultak. 58. Az ingatlanhasználót 100%-os díjkedvezmény illeti meg olyan ingatlanok esetében, ahol: a) a közszolgáltatás igénybevétele szünetel a szünetelés időtartama alatt, b) olyan beépítetlen ingatlanra, ahol települési hulladék nem keletkezik. 59. (1) A késedelmesen megfizetett díj után a Közszolgáltató - a Polgári Törvénykönyvről szóló évi V. törvény és a közszolgáltatási szerződésben foglaltaknak megfelelően - késedelmi kamatot számíthat fel.

11

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014. (I.16.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014. (I.16.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014. (I.16.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete a hulladékról

Részletesebben

Arnót Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1./2014.(I. 30.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról

Arnót Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1./2014.(I. 30.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Arnót Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1./2014.(I. 30.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Arnót Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a hulladékról szóló 2012.

Részletesebben

Hajdúhadház Városi Önkormányzata Képviselő-testületének. 9/2014.(II.24.) önkormányzati rendelete. a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról

Hajdúhadház Városi Önkormányzata Képviselő-testületének. 9/2014.(II.24.) önkormányzati rendelete. a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Hajdúhadház Városi Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2014.(II.24.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Hajdúhadház Városi Önkormányzat Képviselő- testülete Magyarország

Részletesebben

1. A rendelet célja. 2. Általános rendelkezések

1. A rendelet célja. 2. Általános rendelkezések Bátaapáti község Önkormányzata Képviselőtestületének 10/2013. (VII.26.) önkormányzati rendelete A települési szilárd hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Bátaapáti község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Celldömölk Város Önkormányzata. 3/2014.(III.04.) önkormányzati rendelete. a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról

Celldömölk Város Önkormányzata. 3/2014.(III.04.) önkormányzati rendelete. a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Celldömölk Város Önkormányzata 3/2014.(III.04.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Celldömölk Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk

Részletesebben

A Mohácsi Önkormányzat 7/2014.(VI.2) r e n d e l e t e. a köztisztaságról, valamint a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásának rendjéről

A Mohácsi Önkormányzat 7/2014.(VI.2) r e n d e l e t e. a köztisztaságról, valamint a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásának rendjéről A Mohácsi Önkormányzat 7/2014.(VI.2) r e n d e l e t e a köztisztaságról, valamint a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásának rendjéről Mohács Város Önkormányzat Képviselő-testülete, Magyarország

Részletesebben

Kisszállás Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 9/2014.(II.28.) önkormányzati rendelete. a helyi hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról

Kisszállás Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 9/2014.(II.28.) önkormányzati rendelete. a helyi hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Kisszállás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2014.(II.28.) önkormányzati rendelete a helyi hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Kisszállás Község Önkormányzata Képviselő-testülete a hulladékról

Részletesebben

Jágónak Község Önkormányzat 7 /2013. (XII.18.) számú rendelete a település szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról

Jágónak Község Önkormányzat 7 /2013. (XII.18.) számú rendelete a település szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról Jágónak Község Önkormányzat 7 /2013. (XII.18.) számú rendelete a település szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról Jágónak Község Önkormányzatának Képviselőtestülete Alaptörvény 32. cikk (1)

Részletesebben

Polgár Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 13/2014. (VI. 27.) önkormányzati rendelete a települési hulladékgazdálkodásról

Polgár Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 13/2014. (VI. 27.) önkormányzati rendelete a települési hulladékgazdálkodásról Polgár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2014. (VI. 27.) önkormányzati rendelete a települési hulladékgazdálkodásról Polgár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2014. (VI. 27.) önkormányzati

Részletesebben

Hegyeshalom Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének. 17/2013.(XII.17.) önkormányzati rendelete. a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról

Hegyeshalom Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének. 17/2013.(XII.17.) önkormányzati rendelete. a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Hegyeshalom Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2013.(XII.17.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Hegyeshalom Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Döbrököz Község Önkormányzat 14/2010. (XII.23.) számú rendelete a település szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról (Egységes szerkezet )

Döbrököz Község Önkormányzat 14/2010. (XII.23.) számú rendelete a település szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról (Egységes szerkezet ) Döbrököz Község Önkormányzat 14/2010. (XII.23.) számú rendelete a település szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról (Egységes szerkezet ) Döbrököz Község Önkormányzati Képviselő-testülete a

Részletesebben

Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2014.(II.21.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról

Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2014.(II.21.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2014.(II.21.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Tárnokréti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

2. A közszolgáltató és az ártalmatlanító hely megnevezése 2..

2. A közszolgáltató és az ártalmatlanító hely megnevezése 2.. Igal Város Önkormányzata Képsviselő-testületének 4/2014. (IV.1.) önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról Igal Város Önkormányzatának

Részletesebben

ÚJRÓNAFŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA K É P V I S E L Ő- T E S T Ü L E T É N E K. 14/2013.(XII.18.) önkormányzati r e n d e l e t e

ÚJRÓNAFŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA K É P V I S E L Ő- T E S T Ü L E T É N E K. 14/2013.(XII.18.) önkormányzati r e n d e l e t e ÚJRÓNAFŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA K É P V I S E L Ő- T E S T Ü L E T É N E K 14/2013.(XII.18.) önkormányzati r e n d e l e t e a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Újrónafő Község Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

CSANÁDPALOTA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2014. (II.27.) önkormányzati rendelete. a helyi hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról

CSANÁDPALOTA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2014. (II.27.) önkormányzati rendelete. a helyi hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról CSANÁDPALOTA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2014. (II.27.) önkormányzati rendelete a helyi hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Záradék: A rendelet megalkotásának napja: 2014. február 26.

Részletesebben

(Egységes szerkezetben) DRÁVAPISKI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 9/2002. (XII. 21.) rendelete. a hulladékgazdálkodási feladatokról.

(Egységes szerkezetben) DRÁVAPISKI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 9/2002. (XII. 21.) rendelete. a hulladékgazdálkodási feladatokról. (Egységes szerkezetben) DRÁVAPISKI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 9/2002. (XII. 21.) rendelete a hulladékgazdálkodási feladatokról. Drávapiski Község Önkormányzata Képviselőtestülete a helyi

Részletesebben

1. A rendelet hatálya

1. A rendelet hatálya Inárcs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 21/2013. (XII. 13.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról Inárcs Nagyközség

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések A rendelet hatálya 1.. (1) A rendelet területi hatálya Zagyvaszántó község közigazgatási területére terjed ki.

I. Fejezet Általános rendelkezések A rendelet hatálya 1.. (1) A rendelet területi hatálya Zagyvaszántó község közigazgatási területére terjed ki. EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALVA 14/2004.(IV.30.) Rendelet a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról szóló 01/2005.(I.31.), a 2/2006.(I.26.) és 15/2006.(XI.30.) és 7/2007.(XI.22.) Rendelettel

Részletesebben

Vácduka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2013. (XII.30.) sz. önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodásról

Vácduka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2013. (XII.30.) sz. önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodásról Vácduka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2013. (XII.30.) sz. önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodásról Vácduka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a hulladékról szóló 2012. évi

Részletesebben

LESENCEFALU TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 6/2004. (III. 10.) Ör. rendelete

LESENCEFALU TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 6/2004. (III. 10.) Ör. rendelete LESENCEFALU TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 6/2004. (III. 10.) Ör. rendelete A köztisztasággal összefüggő tevékenység és a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás rendjéről

Részletesebben

KESZTHELY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 37/2013. (X.31.)

KESZTHELY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 37/2013. (X.31.) KESZTHELY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 37/2013. (X.31.) önkormányzati rendelete a települési hulladékgazdálkodási és a nem közművel összegyűjtött szennyvíz közszolgáltatásokról Keszthely Város

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezések

I. fejezet Általános rendelkezések Halásztelek Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015.(II.26.) önkormányzati rendelete a település tisztaságáról és a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás szabályairól Halásztelek

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Vadászi Sándor RNÖ elnöke

JEGYZŐKÖNYV. Vadászi Sándor RNÖ elnöke K ö r ö m K ö z s é g i Önkormányzat Képviselő - testülete 3577 Köröm, Rákóczi u. 11. Tel.: 49/459-821; Fax: 49/459-817 E-mail: korom@korom.hu Szám: 1/2014. JEGYZŐKÖNYV Készült: Köröm Község Képviselő-testületének

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések Erdőkertes Község Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2011. (XII.30.) sz., 8/2011. (IV.01.) sz., 1/2011. (I.28.) sz. és 17/2010.(XII.16.) sz. önkormányzati rendeletekkel módosított 12/2008.(12.04.)

Részletesebben

Jánoshida községi Önkormányzat. 12/2014.(IX.18.) rendelete

Jánoshida községi Önkormányzat. 12/2014.(IX.18.) rendelete Jánoshida községi Önkormányzat 12/2014.(IX.18.) rendelete A közterületek tisztántartásáról, a települési szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról Jánoshida község Önkormányzatának

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS KÍSÉRŐ LAP. Tárgy: Döntés a Hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról és a közterületek tisztántartásáról szóló rendelet megalkotására

ELŐTERJESZTÉS KÍSÉRŐ LAP. Tárgy: Döntés a Hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról és a közterületek tisztántartásáról szóló rendelet megalkotására ELŐTERJESZTÉS KÍSÉRŐ LAP E-szám:64 /2014 Tárgy: Döntés a Hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról és a közterületek tisztántartásáról szóló rendelet megalkotására Előterjesztő neve: Bencsik Mónika polgármester

Részletesebben

Balatonfőkajár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

Balatonfőkajár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Balatonfőkajár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2011.(X.5.) sz. önkormányzati rendelettel, valamint a 6/2010. (XII. 15.) sz. önkormányzati rendelettel módosított 14/2005.(XII.21.) sz. önkormányzati

Részletesebben

A Szolgáltató jogai és kötelezettségei

A Szolgáltató jogai és kötelezettségei RENDELETT TERVEZET Füzérradvány Községi Önkormányzat Képviselő-testületének./2012. (...) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladékokkal kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatásról Füzérradvány

Részletesebben

a közterületek tisztántartásáról és a települési szilárdhulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról

a közterületek tisztántartásáról és a települési szilárdhulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról BIRI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 7/2004. (III.01.) önkormányzati rendelete a közterületek tisztántartásáról és a települési szilárdhulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról Biri Község Önkormányzat a hulladékgazdálkodásról

Részletesebben

Kiskunhalas Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2015. (IV.30.) önkormányzati rendelete a helyi hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról

Kiskunhalas Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2015. (IV.30.) önkormányzati rendelete a helyi hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Kiskunhalas Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2015. (IV.30.) önkormányzati rendelete a helyi hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete a hulladékról

Részletesebben