NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 36/2002. (2003. I. 01.) számú. r e n d e l e t e

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 36/2002. (2003. I. 01.) számú. r e n d e l e t e"

Átírás

1 NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 36/2002. (2003. I. 01.) számú r e n d e l e t e a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos kötelező helyi közszolgáltatásról A Közgyűlés a helyi Önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 16. (1) bekezdésében, valamint a hulladékgazdálkodásról szóló évi XLIII. törvény (Hgt.) 21. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás és a 23. rendelkezései alapján, a hulladékkezelési Közszolgáltató kiválasztásáról és a közszolgáltatási szerződésről szóló 241/2000.(XII.23.) Korm. rendelet és a települési hulladékkezelési közszolgáltatási díj megállapításának részletes szakmai szabályairól szóló 242/2000. (XII. 23.) Korm. rendelet, valamint a települési hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 213/2001. (XI. 14.) Korm. rendelet rendelkezésére figyelemmel az alábbi rendeletet alkotja. I. fejezet Általános rendelkezések 1. (1) Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) a jelen rendeletben foglaltak szerint hulladékkezelési közszolgáltatást szervez a települési szilárdhulladék rendszeres gyűjtésére, begyűjtésére, elszállítására, ártalmatlanítására és kezelésére, és ezen tevékenységek ellátásáról kötelező helyi közszolgáltatás útján gondoskodik. (2) Az Önkormányzat a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos kötelező helyi közszolgáltatási feladatokat a a hulladékkezelési közszolgáltató kiválasztásáról és a közszolgáltatási szerződésről szóló 241/2000. (XII. 23.) Kormány rendelet 1. (3) bekezdése alapján pályázati kiírás nélkül az Önkormányzat kizárólagos tulajdonában lévő Városüzemeltetési Közhasznú Társaság (Nyíregyháza, Bokréta u. 22.) (továbbiakban Közszolgáltató) útján látja el.

2 2 2. A rendelet célja (1) A rendelet célja a Hulladékgazdálkodási Törvény 1. -ában meghatározott célok helyi megvalósítása, különös tekintettel: az emberi egészség védelme, a természeti és az épített környezet megóvása, a fenntartható fejlődés biztosítása, a természeti erőforrásokkal való takarékoskodás, a környezet hulladék által okozott terhelésének minimalizálása, szennyezésének elkerülése érdekében a hulladékkeletkezés megelőzése, a képződő hulladék mennyiségének és veszélyességének csökkentése, a keletkező hulladék szelektív gyűjtése, minél nagyobb arányú hasznosítása, a fogyasztás-termelés körforgásban tartása, a nem hasznosítható, vissza nem forgatható hulladék környezetkímélő ártalmatlanítása, és a környezettudatos magatartás kialakítása a hulladékgazdálkodás eszközeivel. (2) A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatás részletes szabályainak megalkotása, a kiszámítható, folyamatos, biztonságos és ellenőrizhető közszolgáltatás érdekében. 3. (1) A rendelet hatálya kiterjed: A rendelet hatálya a.) Tárgyi hatálya: a.a) a települési szilárd hulladékra, a.b) a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásra. b.) Területi hatálya: Nyíregyháza Megyei Jogú Város közigazgatási területére. c.) Személyi hatálya: c.a) A város közigazgatási területén lévő valamennyi ingatlan tulajdonosára, tulajdonosi közösségére, birtokosára, használójára (a továbbiakban: ingatlantulajdonos). c.b) Az Önkormányzattal szerződésben álló közszolgáltatóra. 1- A rendelet hatálya nem terjed ki: 2- Termelési és radioaktív hulladékokra 3- A 6. (2) bekezdésében meghatározott gazdálkodó szervezetekre.

3 3 4. E rendelet alkalmazásában: 1. Települési szilárd hulladék: Fogalmak 2. háztartási hulladék: az emberek mindennapi élete során a lakásokban, valamint a pihenés, üdülés céljára használt helyiségekben és a lakóházak közös használatú helyiségeiben és területein, valamint az intézményekben keletkező, 3. közterületi hulladék: közforgalmú és zöldterületen keletkező, c) háztartási hulladékhoz hasonló jellegű és összetételű hulladék: a nem magán személyeknél keletkező a külön jogszabály alapján veszélyesnek nem minősülő szilárd hulladék. d) Alkalmi háztartási szilárd hulladék: a lakás, üdülés, pihenés során az ingatlanon (így lakásokban, valamint a nem lakás céljára szolgáló egyéb helyiségekben és területeken) alkalmilag képződött vagy felhalmozódott hulladék, visszamaradt anyag, ha a rendszeresített gyűjtőedényben mérete vagy minősége miatt nem helyezhető el, amely lehet: d.a) lomtalanítás alá tartozó alkalmi háztartási szilárd hulladék: nagyobb méretű darabos hulladék (így pl. nagyobb háztartási eszköz, berendezési tárgy bútor, ágybetét stb.), amelyet a rendeletben kijelölt Közszolgáltató évi egyszeri előre meghirdetett időpontban történő lomtalanítás során elszállít. d.b) eseti jelleggel szállítható alkalmi háztartási szilárd hulladék: az a) pont alá nem tartozó, eseti megrendelés alapján ártalmatlanítás céljából elszállítandó hulladék (pl. építési, bontási törmelék, autóroncs) (2) Közszolgáltató: Nyíregyháza Megyei Jogú Város közigazgatási területén a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatás ellátására az e rendelet szerint feljogosított hulladékkezelő. (3) Hulladékkezelési közszolgáltatás: a jelen rendelet pontjában megjelölt települési szilárd hulladéknak a feljogosított Közszolgáltató által az ingatlantulajdonosoktól történő rendszeres begyűjtése, elszállítása, tárolása, ártalmatlanítása és hasznosítása (a hulladék kezelése), illetőleg kezelő létesítmény üzemeletetése, működtetése. (4) Közszolgáltatási díj: az ingatlantulajdonos által a közszolgáltatás igénybevételéért a Közszolgáltatónak fizetendő, az Önkormányzat rendeletében meghatározott díjfizetési időszakra vonatkozó, Önkormányzat által jóváhagyott díj. (5) Inert hulladék: az a hulladék, amely nem megy át jelentős fizikai, kémiai vagy biológiai átalakuláson. Jellemzője, hogy vízben nem oldódik, nem ég, illetve más fizikai vagy kémiai módon nem reagál, nem bomlik le biológiai úton, vagy nincs kedvezőtlen hatással a vele kapcsolatba kerülő más anyagra oly módon,

4 4 hogy abból környezetszennyezés vagy emberi egészség károsodása következne be, további csurgaléka és szennyező anyag tartalma, illetve a csurgalék ökotoxikus hatása jelentéktelen, így nem veszélyezteti a felszíni vagy felszín alatti vizeket. (6) Veszélyes hulladék: a Hulladékgazdálkodási Törvény 2. számú mellékletében felsorolt tulajdonságok közül eggyel vagy többel rendelkező, illetve ilyen anyagokat vagy összetevőket tartalmazó eredete, összetétele, koncentrációja miatt az egészségre, a környezetre kockázatot jelentő hulladék. (7) Biológiailag lebontható hulladék (biohulladék) minden szerves anyag tartalmú hulladék, ami anaerob vagy aerob módon (mikroorganizmusok, talajélőlények, vagy enzimek segítségével) lebontható. (8) Radioaktív hulladék: további felhasználásra már nem kerülő olyan radioaktív anyag, amely sugárvédelmi jellemzők alapján nem kezelhető közönséges hulladékként. (9) Építési és bontási törmelék: az építkezés és a bontás során keletkező minden olyan inert anyag, amely az építkezés vagy bontás során a helyszínen továbbiakban felhasználásra nem kerül. (10) Ártalmatlanító hely: a települési szilárd hulladék elhelyezésére kijelölt és arra alkalmas lerakóhely, hasznosítóhely, létesítmény. (11) Hulladékkezelő telep: a települési hulladék begyűjtésére, átvételére és az egyes hulladékfajták további tárolására, átrakására, előkezelésére, illetőleg hasznosítására vagy ártalmatlanítására szolgáló telephely. (12) Hulladékgyűjtő udvar (hulladékudvar): az elkülönítetten (szelektíven) begyűjthető települési szilárd, valamint a külön jogszabályban meghatározottak szerint a veszélyes hulladékok átvételére és az elszállításáig elkülönített módon történő tárolására szolgáló, felügyelettel ellátott, zárt begyűjtő hely. (13) Hulladékgyűjtő sziget (gyűjtősziget) a háztartásokban keletkező, hasznosításra alkalmas, különböző fajtájú, elkülönítetten gyűjtött, háztartási hulladék begyűjtésére felügyelet nélkül, folyamatosan rendelkezésre álló begyűjtőhely, szabványosított edényzettel. (14) Szelektív hulladékgyűjtés: a hulladékgyűjtés rendszerén belül a hulladékban vagy a szemétben levő és másodnyersanyagként közvetlenül felhasználható vagy értékesíthető anyagok (fém, papír, üveg) és a veszélyes hulladékok elkülönített gyűjtése megfelelő tároló-berendezésekben.

5 5 II. fejezet A közszolgáltatás igénybevételének szabályai 5. Az Önkormányzat feladatai (1) Az Önkormányzat feladata különösen: a) A helyi közszolgáltatás körébe tartozó települési szilárd hulladék rendszeres begyűjtésének, elszállításának és ártalmatlanításának megszervezése. b) A közszolgáltatás ellátására Közszolgáltató kijelölése, a közszolgáltatási szerződés megkötése. c) A hulladékok ártalmatlanító (műszaki védelemmel kiépített és ellenőrzött, rendezett lerakóhelyek) helyének kijelölése, a létesítmények megvalósítása és működtetése. d) A közszolgáltatási díjnak és a díjfizetés rendjének megállapítása. (2) Az Önkormányzat települési szilárd hulladékkal kapcsolatos feladatainak megvalósítása során a hulladékok hasznosításának, újrafelhasználásának és az ártalmatlanítandó hulladék mennyiségének csökkentése érdekében a szelektív hulladék gyűjtését, széles körű elterjesztését támogatja. 6. Az ingatlantulajdonos kötelezettségei (1) Az ingatlantulajdonos köteles az ingatlanán keletkező települési szilárd hulladékot az e rendeletben meghatározott módon és helyen gyűjteni, továbbá hasznosításáról vagy ártalmatlanításáról gondoskodni. Alapvető kötelessége, hogy: a.) a települési szilárd hulladékot különös tekintettel a hulladék további kezelésére az elszállításra való átvételig gyűjtse, illetve tárolja. b.) az ingatlanán keletkező települési szilárd hulladék kezelésére az Önkormányzat által szervezett közszolgáltatást igénybe vegye, illetve a hulladékot a begyűjtésre e rendeletben feljogosított hulladékkezelőnek átadja. c.) a hulladék gyűjtése során megfelelő gondossággal járjon el annak érdekében, hogy a hulladék mások életét, testi épségét, egészségét és jó közérzetét ne veszélyeztesse, a település természetes és épített környezetét ne szennyezze, a növény és állatvilágot ne károsítsa, a közrendet és a közbiztonságot ne zavarja. d.) biztosítsa a hulladék átmeneti tárolására, illetve gyűjtésére szolgáló - a Közszolgáltató szállítójárművéhez rendszeresített, Közszolgáltató által

6 6 minimálisan meghatározott - gyűjtőedényt, valamint a gyűjtőedény tárolási helyéről az ürítésre átadás helyére történő mozgatást. e.) az ingatlantulajdonos a gyűjtőedényzet űrtartalmát meghaladó mennyiségű alkalmi hulladék gyűjtésére további gyűjtőedényt, illetve a Közszolgáltató által forgalmazott és azonosító jellel ellátott műanyagzsákot köteles igénybe venni. Az igénybe vehető gyűjtőedények felsorolását a jelen rendelet 1. sz. melléklete tartalmazza. f.) az ingatlantulajdonos a veszélyes hulladékokat köteles a települési hulladék összetevőitől elkülönítetten, a környezet veszélyeztetését kizáró módon gyűjteni; a hulladékgyűjtő udvarokba bevinni, ott elhelyezni, vagy a begyűjtésre feljogosított hulladékkezelőnek átadni. g./ Az ingatlantulajdonos köteles a Közszolgáltatónak 30 napon belül bejelenteni, ha a közszolgáltatás igénybevételére kötelezetté válik, egyben meg kell jelölnie az ingatlanon állandó jelleggel lakók létszámát. (2) Azok a gazdálkodó szervezetek, amelyek a Környezetvédelmi Felügyelőség által engedélyezett települési hulladék ártalmatlanítására alkalmas hulladékkezelési berendezéssel, létesítménnyel rendelkeznek, mentesülnek a kötelező közszolgáltatás keretében szervezett hulladékbegyűjtési kötelezettség alól abban az esetben, ha a tevékenységük során képződött települési hulladékuk ártalmatlanításáról ezekben a berendezésekben, létesítményekben gondoskodnak. (3) A hulladék nyílt téri, illetőleg háztartási tüzelőberendezésben történő égetése tilos. (4) Az ingatlantulajdonost nem terheli az (1) bekezdésben foglalt kötelezettség az olyan beépítetlen ingatlana tekintetében, ahol nem tartózkodik és hulladék sem keletkezik. (5) Az az ingatlantulajdonos, akinek ingatlanán települési szilárd hulladék keletkezik, de az ingatlana egyidejűleg gazdálkodó szervezet cégnyilvántartásban bejegyzett székhelyéül, telephelyéül vagy fióktelepéül szolgál, köteles a települési hulladékát a gazdálkodó szervezetnek az ingatlanon folytatott gazdasági tevékenysége során keletkezett települési hulladéktól elkülönítetten gyűjteni és arra a közszolgáltatást igénybe venni. 7. A Közszolgáltató feladatai, jogai és kötelezettségei (1) A Közszolgáltató a 3. (1) b. pontja szerinti területen köteles ellátni a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatást.

7 7 (2) A Közszolgáltatónak a feladata ellátásához rendelkeznie kell a Környezetvédelmi Felügyelőség által kiadott települési szilárd hulladék begyűjtésére és szállítására vonatkozó engedéllyel. (3) A Közszolgáltató jogosult a Közgyűlés Városüzemeltetési Bizottságának jóváhagyásával a szolgáltatási tevékenység ellátásához erre feljogosított és engedéllyel rendelkező alvállalkozó(ka)t igénybe venni. (4) A Közszolgáltató feladata: a környezetvédelmi előírások megtartása mellett jelen rendeletben előírt módon a települési hulladék ingatlantulajdonosoktól történő begyűjtése, elszállítása a települési hulladékkezelő telepre, illetőleg a települési hulladék kezelése, kezelő létesítmény üzemeltetése, a szolgáltatás folyamatosságának biztosítása. (5) A Közszolgáltató a közszolgáltatás feltételeiről, az azokban bekövetkező változásokról az ingatlantulajdonost írásban értesíteni köteles. (6) A Közszolgáltató köteles az ingatlantulajdonos által írásban három nappal korábban bejelentett, a szokásos hulladék mennyiségen túli települési szilárd hulladék gyűjtéséhez az ingatlantulajdonos által megjelölt időpontra, vagy időtartamra a hulladék mennyiségének megfelelő, ill. elszállításához alkalmas nagyobb űrtartalmú, vagy további gyűjtőedényt, ill. a hulladék gyűjtésére alkalmas műanyagzsákot az ingatlan tulajdonos rendelkezésére bocsátani, a többletszolgáltatást térítés ellenében teljesíteni. (7) A települési szilárd hulladék szállítását zárt konténerben vagy a kiporzást és kiszóródást megakadályozó ideiglenes takarású konténerben, vagy e feltételeket biztosító célgéppel, szállítójárművel, környezetszennyezést kizáró módon kell végezni. (8) Szabályszerűen kihelyezett gyűjtőedények ürítése során és a szállításból eredő szennyeződés esetén a hulladék eltakarításáról, a terület szennyeződés mentesítéséről, valamint az eredeti környezeti állapot helyreállításáról a Közszolgáltató köteles gondoskodni. (9) Amennyiben a hulladékgyűjtő edényzet a Közszolgáltatónak felróható okból bizonyított módon megsérül, vagy használhatatlanná válik, a Közszolgáltató köteles annak kijavításáról, illetve cseréjéről saját költségén gondoskodni. (10) A Közszolgáltató megtagadhatja a hulladék elszállítását, amennyiben az adott gyűjtőedényben rendszeresen nagy mennyiségű veszélyes hulladéknak minősülő hulladékot talál. (11) A Közszolgáltató köteles a közszolgáltatói tevékenységéről évente részletes költségelszámolást készíteni, és azt az Önkormányzatnak benyújtani. (12) A Közszolgáltató a közszolgáltatás ellátása mellett hulladékkezelési engedélyének megfelelően egyéb hulladékgazdálkodási tevékenységeket is folytathat, amelyeknek díját maga határozza meg.

8 8 (13) A közszolgáltatás teljesítése csak törvényben vagy kormányrendeletben meghatározott esetekben szüneteltethető, illetőleg korlátozható. 8. A közszolgáltatás kötelező igénybevétele (1) Az ingatlantulajdonos köteles a Közszolgáltató által nyújtott közszolgáltatást igénybe venni. (2) A közszolgáltatásra vonatkozó szerződés a Közszolgáltató és az ingatlan tulajdonos között a szolgáltatás igénybevételével jön létre. (3) A helyi közszolgáltatás által ellátandó területre rendszeresített, szabványos gyűjtőedények típusát, minimális térfogatát és ürítésre való átadásának helyét a Közszolgáltató az Önkormányzat egyetértésével állapítja meg a keletkezett hulladékmennyiség és a gyűjtési ürítési gyakoriság figyelembevételével (4) A bomló szerves anyagot tartalmazó hulladékot a nagyvárosias és kisvárosias lakóterületen hetente legalább kétszer, egyéb lakóterületen hetente legalább egyszer, illetőleg szükség szerint nagyobb gyakorisággal el kell szállítani. A lakóterületek besorolását e rendelet 2. sz. melléklete tartalmazza. (5) A gyűjtőedények méretének és számának meghatározásakor két ürítés közötti időszakra ingatlanonként legkevesebb 4 liter fő/nap hulladékmennyiséget kell figyelembe venni. (6) A Közszolgáltató szállítóeszközéhez rendszeresített és a keletkezett hulladék mennyiségének megfelelő méretű és számú gyűjtőedényt az ingatlantulajdonos saját költségén köteles biztosítani. A 60, 120, 240 literes edényzetet az ingatlantulajdonos köteles megvásárolni. (7) 1100 és 5000 literes gyűjtőedény lakossági célú hulladékgyűjtésre kizárólag a Közszolgáltatótól bérelhető. (8) Ha az ingatlantulajdonos a Közszolgáltató felé a valóságnak meg nem felelő mennyiséget vagy adatot közöl és ennek folytán az átadásra kerülő hulladék mennyisége rendszeresen meghaladja az átvett gyűjtőedények űrtartalmát, a Közszolgáltató az ingatlantulajdonos megkeresésével egyidejűleg jogosult a tényleges mennyiségű hulladéknak megfelelő űrtartalmú edényre cserélni illetve cseréltetni az eredeti gyűjtőedényt, illetve jogosult megemelni illetve megemeltetni a gyűjtésre átadott gyűjtőedények számát, vagy űrtartalmát. (9) A megvásárolt gyűjtőedények elhelyezéséről, pótlásáról, kicseréléséről, javításáról az ingatlantulajdonos, míg a bérbe vett gyűjtőedények esetében a Közszolgáltató köteles gondoskodni. (10) Azok, akik közterületen közterület-használati hozzájárulás, illetve engedély alapján olyan árusító, közszolgáltató vagy egyéb tevékenységet folytatnak,

9 9 vagy kívánnak folytatni, amely a kötelező helyi közszolgáltatás hatálya alá tartozó települési szilárd hulladék keletkezésével jár, kötelesek a Közszolgáltatónak azt bejelenteni, és a Közszolgáltatóval a közterület használati hozzájárulás, illetve engedély alapján a közterületen végzendő tevékenység kezdetének és végének időpontjára, valamint a várható hulladék fajtájára, annak összetételére és mennyiségére figyelemmel szerződést kötni. 9. A közszolgáltatás kötelező igénybevételének szüneteltetése (1) Szüneteltethető a közszolgáltatás - és a tulajdonosnak nem kell közszolgáltatási díjat fizetni - azokra a hónapokra, amelyek során az ingatlanon hulladék nem keletkezik legalább 90 napig az ingatlanon senki tartózkodik és a szünetelés kívánt kezdő időpontja előtt azt legalább 30 nappal írásban bejelentette a Közszolgáltatónak. (2) Ha a szüneteltetés (1) bekezdés szerinti feltételeiben változás következik be, az ingatlantulajdonos a Közszolgáltatónak 8 napon belül írásban köteles azt bejelenteni. (3) Amennyiben a szüneteltetés ideje alatt a kötelező helyi közszolgáltatás körébe tartozó hulladék kerül kihelyezésre, úgy - az ingatlantulajdonos egyidejű értesítése mellett - a Közszolgáltató a hulladékot köteles elszállítani, a hulladék mennyiségének megfelelő díj felszámítása mellett, amelyet az ingatlantulajdonosnak meg kell térítenie a Közszolgáltató felé. 10. Hulladék elhelyezése (1) A települési szilárd hulladék elhelyezését, ártalmatlanítását és hasznosítását a Közszolgáltató kizárólag az erre a célra kijelölt létesítményben (jelenleg Nyíregyháza, Szállási út 72.) végezheti. (2) Lakossági hulladékgyűjtő udvarban is elhelyezhető a háztartásból származó elkülönítetten gyűjtött hulladék és a hulladékgyűjtő udvar tulajdonosa, üzemeltetője által meghatározott egyéb hulladékalkotók - ideértve a hulladékudvar működési engedélyében meghatározott hulladékféleségeket is - a hulladékgyűjtő udvar üzemeltetője által közzé tett nyitvatartási időben és feltételekkel. (3) Gyűjtőszigeten a Közszolgáltató által meghatározott és a gyűjtőedényzeten megjelölt hulladék begyűjtése történhet. (4) Az érvényes építési hatósági engedéllyel rendelkező ingatlantulajdonos az ingatlanán alkalmilag keletkezett építési és bontási törmeléket, amely települési szilárd és veszélyes hulladékot nem tartalmazhat, legfeljebb évi 5 m 3

10 10 mennyiségben az (1) bekezdésében meghatározott létesítménybe maga is elszállíthatja, és ott díjmentesen elhelyezheti. (5) Az építési hatóság a.) bontási engedélyt csak akkor adhat ki, ha a kérelmező a becsült bontási törmelék mennyiségére nyilatkozatot tesz; továbbá nyilatkozik arról, hogy a bontási törmeléket önmaga szállítja el az (1) bekezdésben megjelölt létesítménybe, vagy bemutatja a bontási törmelék elszállítására és megsemmisítésére vonatkozó Közszolgáltatóval megkötött szerződését. b.) használatbavételi engedélyt csak akkor adhat ki, ha a kérelmező a hulladékártalmatlanítási jeggyel bizonyítja, hogy az építés során keletkezett építési törmelék az (1) bekezdésben megjelölt létesítménybe került, vagy bemutatja az építési törmelék elszállítására a Közszolgáltatóval megkötött szerződést. (6) Az ingatlantulajdonos az ingatlanon keletkezett újrahasznosításra alkalmas építési és bontási törmeléket, valamint biohulladékot (ág, nyesedék, levél stb.) díjmentesen elhelyezheti az (1) bekezdésben kijelölt létesítményben. 11. A gyűjtőedények használata, kezelése, elhelyezése (1) A települési szilárd hulladék gyűjtésére szolgáló gyűjtőedényt a szolgáltatással érintett ingatlanon belül kell tárolni, közterületen tartósan csak a közterület használatra vonatkozó engedély alapján szabad elhelyezni. (2) Az ingatlantulajdonos köteles a gyűjtőedényeket a hulladék elszállítása céljából a Közszolgáltató által megjelölt időpontban, a közterületen a begyűjtést végző gépjárművel megközelíthető és ürítésre alkalmas helyen elhelyezni. (3) A gyűjtőedény elhelyezése nem akadályozhatja a jármű és gyalogos forgalmat, és nem járhat baleset vagy károkozás veszélyének előidézésével. (4) A hulladék elszállítása céljából kihelyezett gyűjtőedény fedelének a közterület szennyezésének elkerülése érdekében zárt állapotban kell lennie. A hulladékot a gyűjtőedényben úgy kell elhelyezni, hogy az az edény mozgatásakor a környezetét ne szennyezze, továbbá ürítésekor ne szóródjon, a gépi ürítést ne akadályozza. (5) Az ingatlantulajdonos köteles gondoskodni a saját tulajdonában lévő gyűjtőedények tisztántartásáról, fertőtlenítéséről, rendeltetésszerű használatáról, valamint környezetének tisztántartásáról. Kivételt képez ez alól az 1100 literes és az 5000 literes bérbe adott gyűjtőedények fertőtlenítése, amelyet évente négy alkalommal a Közszolgáltató köteles elvégezni.

11 11 (6) A Közszolgáltatótól bérelt gyűjtőedények esetében a rendeltetésétől eltérő használata miatt keletkezett kárt az ingatlantulajdonos köteles megtéríteni a kár bekövetkeztétől számított 30 napon belül. (7) A gyűjtőedényben elhelyezhető települési szilárd hulladék súlya: a.) 60 literes gyűjtőedény esetében legfeljebb 14 kg b.) 120 literes gyűjtőedény esetében legfeljebb 28 kg c.) 240 literes gyűjtőedény esetében legfeljebb 55 kg d.) 1100 literes gyűjtőedény esetében legfeljebb 250 kg e.) 5000 literes gyűjtőedény esetében legfeljebb 1136 kg lehet. (8) Ha a gyűjtőedényben olyan nedves hulladékot helyeztek el, amely az edényben összetömörödött vagy befagyott, illetve az edényben lévő hulladékot úgy összepréselték, hogy emiatt az edényt üríteni nem lehet, az ingatlantulajdonos a Közszolgáltató felhívására köteles az edényt üríthetővé, illetve használhatóvá tenni. Köteles továbbá az így okozott esetleges kárt megtéríteni. (9) Tilos a gyűjtőedénybe folyékony, mérgező, tűz- és robbanásveszélyes anyagot, állati tetemet vagy egyéb olyan anyagot elhelyezni (pl. bontási törmelék) amely veszélyeztetheti a begyűjtést, a gépjármű műszaki állapotát, az ürítést végző személyek vagy más személyek életét, testi épségét, egészségét. 12. Lomtalanítással kapcsolatos jogok és kötelezettségek (1) Az Önkormányzat által évente egy alkalommal szervezett lomtalanítási akció lebonyolításáról a Közszolgáltató térítésmentesen gondoskodik. (2) A hulladék elszállítását, ártalmatlanítását, illetve hasznosítását a Közszolgáltató végzi. (3) A hulladékot az ingatlantulajdonos arra a helyre és olyan időpontban helyezheti ki elszállítás céljából, amelyet a Közszolgáltató előzetesen megjelölt. (4) Közterületen az elszállítandó hulladékot úgy kell elhelyezni, hogy az a jármű és gyalogos forgalmat ne akadályozza, a zöldterületeket és a növényzetet ne károsítsa, illetve ne járjon baleset vagy károkozás veszélyének előidézésével. 13. A hulladékkezelési közszolgáltatási díj meghatározására vonatkozó rendelkezések (1) A közszolgáltatás igénybevételéért az ingatlan tulajdonosa a Közszolgáltató részére közvetlenül, vagy az általa megbízott díjbeszedő útján közszolgáltatási szemétdíjat köteles fizetni, amely magában foglalja a hulladékszállítás, hulladékkezelés és a hulladék ártalmatlanításának díját.

12 12 (2) A Közszolgáltató a közszolgáltatási díjmegállapítása érdekében részletes költségelemzést köteles készíteni. (3) A Közszolgáltató hatékony működéséhez a települési szilárd hulladékra vonatkozó kötelező közszolgáltatással kapcsolatos költségeket, - külön meghatározva a szállítás, begyűjtés, szelektív gyűjtés, ártalmatlanítás költségeit, - kell a díjkalkulációban megjelentetni. (4) Közszolgáltatási díjcsökkentő tényezőként kell figyelembe venni a közszolgáltatás teljesítéséhez biztosított, a költségek ellentételezésére kapott, költségvetési, illetőleg önkormányzati támogatást, a közszolgáltatás teljesítése folyamatában keletkező melléktermékek (pl. biogáz, komposzt), valamint a szelektíven begyűjtött hulladékok hasznosításából vagy hasznosítás céljából történő átadásból származó bevételt. (5) Ha a közszolgáltatói díjat az Önkormányzat a Közszolgáltató által számított díjnál alacsonyabban állapítja meg, a különbséget díjkompenzáció formájában a Közszolgáltatónak köteles megtéríteni. (6) A közszolgáltatásnak az Önkormányzat által elfogadott díja a Közszolgáltató által alkalmazható díj legmagasabb mértéke. (7) A Közszolgáltató a közszolgáltatás ellátása mellett hulladékkezelési engedélyének megfelelően egyéb hulladékgazdálkodási tevékenységet is folytathat, amelyeknek díját maga határozza meg. A kötelezően ellátandó közszolgáltatás kereteibe nem tartozó más hulladékkezelési szolgáltatás költségeit, elszámolását és díját szigorúan el kell különíteni, és e költségeket a közszolgáltatás díjából nem lehet finanszírozni. (8) A közszolgáltatási díjat az Önkormányzat egy éves időszakra állapítja meg. A Közszolgáltató minden év szeptember 30-ig a következő évre vonatkozóan kezdeményezheti a díj felülvizsgálatát a közszolgáltatással kapcsolatos költségeinek önköltségelemzéssel alátámasztott, a Közgyűlés által elismert műszakilag indokolt fejlesztéseket is tartalmazó változása mértékének függvényében. (9) A háztartási szilárd hulladék elszállításához szükséges edényzet űrtartalmának megállapításánál a termelt hulladékok minimum 4 liter/fő/nap hulladékmennyiséggel kell figyelembe venni, az időszaki közszolgáltatási díjat az edényzet egyszeri ürítési díjának és az ürítések számának szorzataként kell megállapítani. (10) A hulladékgyűjtő udvar, illetve a gyűjtőszigetek használatáért a közszolgáltatást igénybevevő lakossági ingatlantulajdonos részére díjazás nem számítható fel, azt térítésmentesen veheti igénybe.

13 A hulladékkezelési közszolgáltatási díj megfizetésére vonatkozó rendelkezések (1) A lakossági ingatlan tulajdonos a közszolgáltatási díjat a Közszolgáltató részére számla ellenében negyedévente, utólag köteles megfizetni. A számla átadása történhet postai úton, illetve megbízott útján személyesen. (2) Késedelmes díjkiegyenlítés esetén a Közszolgáltató jogosult a Ptk., illetve a szolgáltatási szerződésben rögzített kamat felszámítására. (3) Nem tagadhatja meg a közszolgáltatási díj megfizetését az, aki a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos kötelezettségeit nem teljesíti, feltéve, hogy a Közszolgáltató számára a közszolgáltatást felajánlja, illetve a közszolgáltatás teljesítésére vonatkozó rendelkezésre állását igazolja. (4) Az ingatlan tulajdonosának változása esetén a közszolgáltatás díját a tulajdonosváltozás bejelentése hónapjának utolsó napjáig a régi, azután pedig az új tulajdonos köteles fizetni. A tulajdonosváltozást írásban kell bejelenteni a Közszolgáltatónak. (5) Nem tagadható meg a közszolgáltatás díjának megfizetése, ha a Közszolgáltatót a helyi közszolgáltatással kapcsolatos kötelezettségének teljesítésében az időjárás, vagy más elháríthatatlan ok akadályozta és a Közszolgáltató az akadály elhárulását követő munkanapon rendkívüli gyűjtőjárattal pótolta mulasztását. (6) A tulajdonost terhelő hulladékkezelési közszolgáltatói díjhátralék adók módjára behajtható köztartozás. (7) A díjhátralék keletkezését követő 30 napon belül a Közszolgáltató felhívja az ingatlantulajdonos figyelmét a díjfizetési kötelezettség elmulasztására és felszólítja annak teljesítésére. A felszólítás eredménytelensége esetén a díjhátralék keletkezését követő 90 napot követően a Közszolgáltató a felszólítás megtörténtének igazolása mellett a díjhátralékot az Önkormányzattól igényelheti. (8) A szabályosan benyújtott igénylés alapján az Önkormányzat jegyzője intézkedik a díjhátralék és felmerült költségek behajtása érdekében. (9) A behajtott díjhátralékot az Önkormányzat 15 napon belül köteles a Közszolgáltatónak átutalni. Amennyiben a köztartozás behajthatatlan, az Önkormányzat a behajthatatlanság tényének megállapítását követő 15 napon belül a díjhátralékot köteles a Közszolgáltatónak megtéríteni.

14 Elhagyott hulladékra vonatkozó rendelkezések (1) Az ingatlanon elhagyott hulladék kezelési kötelezettsége a hulladék tulajdonosát, ha annak személye nem állapítható meg ellenkező bizonyításig az ingatlan tulajdonosát terheli. (2) A közterületen elhagyott hulladék elszállításáról és hasznosításáról, illetve ártalmatlanításáról a közszolgáltatás keretein belül a Közszolgáltató gondoskodik. A Közszolgáltatót a közterületről elszállított elhagyott hulladékért különszolgáltatási díj illeti meg, amelyet az Önkormányzat térít meg. (3) Ha az elhagyott hulladék tulajdonosa azonosítható, a költségviselő vele szemben a hulladékkezelés és az eljárás költségeit érvényesítheti. (4) Az elhagyott hulladék elszállításával és ártalmatlanításával kapcsolatban az Önkormányzat jegyzője a Hulladékgazdálkodási törvény. 30. (3) bekezdésének a). és b). pontjában foglaltak szerint jár el. Az Önkormányzat jegyzője ellenőrzi a települési szilárd hulladék egyes összetevőinek szelektív gyűjtését, valamint a közszolgáltatás keretében történő begyűjtés szabályainak betartását. (5) Az Önkormányzat jegyzője külön jogszabályban meghatározott esetekben hulladékgazdálkodási birság kiszabására jogosult. 16. A közszolgáltatás alá nem tartozó hulladékok elszállítása (1) Az ingatlantulajdonos jogosult a Közszolgáltatónak, vagy más az elszállításra jogosultságot szerzett intézménynek, illetve szakvállalkozásnak a hulladék elszállítására irányuló megrendelését bejelenteni, ha az ingatlanán a helyi közszolgáltatás alá nem eső, esetileg szállítható egyéb háztartási szilárd hulladék keletkezik, vagy ilyen hulladék keletkezése várható. (2) Ha az ingatlantulajdonos az (1) bekezdésben foglaltakkal a Közszolgáltatót bízza meg, a megrendelés és a szolgáltatás feltételeiben történő megállapodás alapján a Közszolgáltató a megjelölt időpontra, vagy időtartamra a megjelölt mennyiségű és minőségű hulladéknak megfelelő gyűjtőtartályt, illetve hulladék gyűjtésére alkalmas más gyűjtőeszközt a tulajdonos rendelkezésére bocsátja, annak elszállításáról és ártalommentes elhelyezéséről a megállapodás szerinti díj ellenében gondoskodik. (3) A lomtalanítás során a lakó által ki nem helyezett és el nem szállított, de egyébként annak hatálya alá tartozó hulladékot az ingatlantulajdonos saját maga illetve külön díj ellenében, eseti megrendelés alapján az elszállításra jogosult szakvállalkozás, vagy a Közszolgáltató is elszállíthatja, de köteles a kijelölt ártalmatlanító helyet igénybe venni.

15 15 (4) A hulladék szállítása során olyan gondossággal kell eljárni, hogy a hulladék a szállítás folyamán ne szóródjon el, illetve a környezetet ne szennyezze. III. Fejezet VEGYES ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 17. A közszolgáltatás igénybevételének és teljesítésének ellenőrzése (1) A települési szilárd hulladék gyűjtésével, elszállításával és ártalommentes elhelyezésével kapcsolatos szolgáltatást - a Felső Tisza vidéki Környezetvédelmi Felügyelőség - az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat - Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Hatósági és Okmány Irodája - Nyíregyháza Közterület Felügyelete jogosult ellenőrizni. 18. Szabálysértés Aki e rendelet 6. (1) bek. d.,e., pontjaiban, (5) bekezdésében; 7. (8)bek.; a 8. (1), (10)bek.; 10. (1) bek. 11. (2), (4), (5), (9) bekezdéseiben foglalt rendelkezéseket megszegi amennyiben jogszabály másként nem rendelkezik szabálysértést követ el és ,-Ft ig terjedő pénzbírsággal sújtható. 19. Hatálybalépés (1) Ez a rendelet január 01. napján lép hatályba. (2) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti: a köztisztaság fenntartásáról s a települési szilárd és folyékony hulladék gyűjtésével, kezelésével, összefüggő tevékenységről szóló többször módosított 6/1993. (IV. 1.) számú rendelet 3. 1), 2), 3), 4), 6) bekezdése, a. Nyíregyháza, augusztus 26.

16 16 Csabai Lászlóné polgármester Dr. Szemán Sándor jegyző E rendeletet augusztus hó 28. napján kihirdetem. Nyíregyháza, augusztus 28. Dr. Szemán Sándor jegyző

17 17 1.sz. melléklet a 36/2002. (2003. I.1.) Közgyűlési rendelethez A települési szilárd hulladék gyűjtéséhez alkalmazható szabványedényzet literes literes literes literes literes

18 18 2. számú melléklet a 36/2002.(2003. I. 1.) Közgyűlési rendelethez Nyíregyháza Megyei Jogú Város lakóterületi felosztása beépítés szerint 1. Nagyvárosi, kisvárosi beépítés - Nagykörút és nagykörúton belüli városrészek - Örökösföld ( Család u.- Szalag u.- Törzs u.- Semmelweis u. által behatárolt terület ) - Jósaváros ( Ferenc krt.- Sóstói u.- Csaló köz- Korányi F.u. által behatárolt terület ) - Malomkert ( Váci M. u.- Kert u.- Inczédy sor- Bocskai u.- Nagyvárad u.- Zalka M u.- Ady E. által behatárolt terület ) - Északi alközpont ( Vasvári P. u.- Stadion u.- Sóstói u.- Erdő sor által behatárolt terület ) - Északi krt. Vasvári P. u.- Hímes u.- Érpatak- Rákóczi u. által behatárolt terület 2. Kertvárosi beépítés - Hímes ( Kótaji u.- Hímes u.- Vasút által behatárolt terület ) - Csaló köz és Kalevala stny-tól északra eső terület - Sóstógyógyfürdő - Sóstóhegy - Bujtos ( László u.- Pazonyi u.- Titel u.- Család u.- Bocskai u. által behatárolt terület ) - Kosbor u.- Korányi F.u. által határolt lakótelep - Kertváros 3. Vegyes ( kertvárosi és falusi ) beépítés - Bartók B. u.- Ady E. u.- Zalka M.u.- Orosi u.- Tüzér u.- vasút álta behatárolt terület - Borbánya ( Vasúttól délre eső terület ) - Ókistelekiszőlő - Újkisteleki szőlő 4. Falusi beépítés - Oros - Nyírszőlős - Huszár telep és Simai u. környéke - Bokortanyák - Nyírjes - Nagyszállás - Butyka - Rozsrét - Kőlapos

19 19 Általános indoklás A hulladékgazdálkodásról szóló évi XLIII. törvény (a továbbiakban: Hgt.) a települési önkormányzatok számára több az önkormányzati törvényhez képest speciális, de kötelező, a település környezetvédelmével kapcsolatos feladatot tartalmaz. A települési önkormányzatnak kötelezettségei teljesítéséhez meg kell alkotnia a kötelező hulladékkezelés közszolgáltatás igénybevételével kapcsolatos helyi önkormányzati rendeletet. Részletes indokolás I. fejezet 1. -hoz A közszolgáltatás ellátására a Közszolgáltató kiválasztása főszabálykéntnyilvánosan meghirdetett pályázat útján történik. Nem kötelező a nyilvános pályázat kiírása a hulladékkezelési közszolgáltató kiválasztásáról és a közszolgáltatási szerződésről szóló 241/2000. (XII.23.) Korm. rendelet 1. 3 bekezdésének a) és b) pontjainak értelmében abban az esetben, ha az önkormányzat saját önkormányzati tulajdonban levő gazdálkodó szervezetet hoz(ott) létre a közszolgáltatás ellátására. 2. -hoz A rendelet meghatározza a legfontosabb hulladékgazdálkodási célokat, amelyeket figyelembe vesz a helyi közszolgáltatás részletes szabályainak megalkotása során hoz A rendelet meghatározza a rendelet hatályát és a rendelet alkalmazásában használatos legfontosabb fogalmakat. II. fejezet hoz Ez a jogszabályhely a tipikusan háromoldalú jogviszony szereplőinek önkormányzat, ingatlantulajdonos, közszolgáltató feladatait, jogait, kötelezettségeit állapítja meg. A települési önkormányzatok speciális hulladékgazdálkodási kötelezettségei az alábbi főbb csoportokba sorolhatók:

20 20 a) az ingatlantulajdonosoknál keletkező települési hulladék kezelésére hulladékkezelési közszolgáltatás szervezése és fenntartása, b) a közterületen található gazdátlan, elhagyott hulladék ártalmatlanítása (függetlenül annak fajtájától), c) a közterület szervezett, rendszeres tisztántartása és az ehhez kapcsolódó szabályozás kialakítása, d) a települési hulladékgazdálkodási terv kidolgozása és elfogadása A Hgt. értelmében az ingatlan tulajdonosa, birtokosa vagy használója köteles az ingatlanán keletkező települési szilárd hulladékot a külön jogszabályban előírtak szerint gyűjteni, továbbá az annak begyűjtésére feljogosított hulladékkezelőnek átadni. 8. -hoz A Hgt szabályainak megfelelően az ingatlantulajdonos a települési szilárd hulladékra vonatkozó közszolgáltatást köteles igénybe venni. A 16/2002. (IV.10.) Eüm. rendelet határozza meg a bomló szerves anyagot tartalmazó hulladék elszállítási gyakoriságát a 253/1997. (XII.20.) Korm. rendeletben megfogalmazott lakóterületi besorolás szerint. E szempontok figyelembe vételével Nyíregyháza lakóterületi besorolását a 2. számú melléklet tartalmazza. A rendelet a gyűjtőedények méretének és számának meghatározásakor két ürítés közötti időszakra ingatlanonként legkevesebb 4 liter/fő/nap hulladékmennyiség figyelembevételét írja elő. Az így meghatározott mennyiséget a gyakorlati tapasztalatok támasztják alá. A rendelet kötelező jelleggel írja elő az ingatlantulajdonosok számára a gyűjtőedényzet használatát egészségügyi, környezetvédelmi és a technikai kivitelezhetőségi szempontokat figyelembe véve. Kötelezővé teszi a 60, 120, 240 literes edényzet megvásárlását és bérleti lehetőséget ad az 1100 és 5000 literes edényzetre. 9. -hoz Méltánytalan lenne, ha az ingatlan tulajdonosa a kötelező közszolgáltatást akkor is köteles lenne igénybe venni, amikor ingatlanán senki nem tartózkodik (tevékenységet nem folytat) és emiatt ott hulladék nem keletkezik. A szolgáltatás igénybevételének szüneteltetését így kérni lehet, de csak addig, amíg az ingatlanon hulladék valóban nem keletkezik hoz Jelen meghatározza a hulladék elhelyezésének törvényesen lehetséges módjait, helyeit. Előtérbe helyezi a hulladék szelektíven történő gyűjtését, majd újrahasznosítását. A szelektíven gyűjtött hulladék térítésmentes elhelyezése ösztönzi a lakosokat a szelektív hulladékgyűjtés minél szélesebb körű elterjedésére hoz

Udvar Község Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2004. (XI.26.) önkormányzati rendelete

Udvar Község Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2004. (XI.26.) önkormányzati rendelete Udvar Község Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2004. (XI.26.) önkormányzati rendelete Hatályos:2013-11-05 -tól Udvar Község Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2004. (XI.26.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 8/2014.(VI.13.) önkormányzati rendelete. a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról

Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 8/2014.(VI.13.) önkormányzati rendelete. a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2014.(VI.13.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a hulladékról

Részletesebben

Bakonysárkány Község Önkormányzata 12/2004. (VI.28.). rendelete A települési szilárd hulladékkezelési közszolgáltatás igénybevételéről

Bakonysárkány Község Önkormányzata 12/2004. (VI.28.). rendelete A települési szilárd hulladékkezelési közszolgáltatás igénybevételéről Bakonysárkány Község Önkormányzata 12/2004. (VI.28.). rendelete A települési szilárd hulladékkezelési közszolgáltatás igénybevételéről /Egységes szerkezetbe/ 6 Bakonysárkány Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Győrtelek Község Önkormányzatának. 12/2005. (VIII. 10.) rendelete. a szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról

Győrtelek Község Önkormányzatának. 12/2005. (VIII. 10.) rendelete. a szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról Győrtelek Község Önkormányzatának 12/2005. (VIII. 10.) rendelete a szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról Győrtelek Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a hulladékgazdálkodásról szóló

Részletesebben

Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 9/2014.(V.7.) önkormányzati rendelete

Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 9/2014.(V.7.) önkormányzati rendelete Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 9/2014.(V.7.) önkormányzati rendelete a települési hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselőtestülete

Részletesebben

Tiszacsécse község Önkormányzata Képviselőtestületének 1/2014. (II. 10.) önkormányzati rendelete

Tiszacsécse község Önkormányzata Képviselőtestületének 1/2014. (II. 10.) önkormányzati rendelete Tiszacsécse község Önkormányzata Képviselőtestületének 1/2014. (II. 10.) önkormányzati rendelete - a települési szilárdhulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról - Tiszacsécse község Önkormányzat

Részletesebben

Általános rendelkezések 1.

Általános rendelkezések 1. Kunszentmiklós Város Önkormányzat Képviselőtestületének 23/2004. (VII. 1.) önkormányzati rendelete a szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatásról Módosítva: Kihirdetve:

Részletesebben

ZSÁMBÉK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2 /2004/(II.3.) számú* R E N D E L E T E

ZSÁMBÉK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2 /2004/(II.3.) számú* R E N D E L E T E ZSÁMBÉK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2 /2004/(II.3.) számú* R E N D E L E T E a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról Zsámbék Nagyközség

Részletesebben

Rendelet tervezet. Általános rendelkezések

Rendelet tervezet. Általános rendelkezések Rendelet tervezet Putnok Város Önkormányzat Képviselő-testületének./2014. (II.07.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladék gyűjtésére, szállítására és elhelyezésére vonatkozó szabályokról

Részletesebben

Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 9/2014.(V.7.) önkormányzati rendelete

Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 9/2014.(V.7.) önkormányzati rendelete Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 9/2014.(V.7.) önkormányzati rendelete a települési hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselőtestülete

Részletesebben

I. FEJEZET. Általános rendelkezések 1.. 2..

I. FEJEZET. Általános rendelkezések 1.. 2.. Szomor Község Önkormányzatának a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló 13/2002.(XII.12.) számú rendelete. ( egységes szerkezetben ) Szomor Község Képviselő-testülete

Részletesebben

Jágónak Község Önkormányzat 7 /2013. (XII.18.) számú rendelete a település szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról

Jágónak Község Önkormányzat 7 /2013. (XII.18.) számú rendelete a település szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról Jágónak Község Önkormányzat 7 /2013. (XII.18.) számú rendelete a település szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról Jágónak Község Önkormányzatának Képviselőtestülete Alaptörvény 32. cikk (1)

Részletesebben

Bürüs község Önkormányzat Képviselő-testületének. 712001.(V/Il.24.) Önk. számú rendelete

Bürüs község Önkormányzat Képviselő-testületének. 712001.(V/Il.24.) Önk. számú rendelete Bürüs község Önkormányzat Képviselő-testületének 712001.(V/Il.24.) Önk. számú rendelete a települési szilárd hulladék kezelési közszolgáltatás igénybevételéről Bürüs község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Vácszentlászló Község Önkormányzata. 9/2000. /XII.30./ sz. rendelete A helyi közszolgáltatók kötelező igénybevételéről. Kihirdetve: 2000. XII. 30.

Vácszentlászló Község Önkormányzata. 9/2000. /XII.30./ sz. rendelete A helyi közszolgáltatók kötelező igénybevételéről. Kihirdetve: 2000. XII. 30. Vácszentlászló Község Önkormányzata 9/2000. /XII.30./ sz. rendelete A helyi közszolgáltatók kötelező igénybevételéről Kovács Sándor s.k. polgármester dr. Král László s.k. körjegyző Kihirdetve: 2000. XII.

Részletesebben

Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselőtestületének 12/2006. (XII.19.) számú rendelete

Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselőtestületének 12/2006. (XII.19.) számú rendelete Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselőtestületének 12/2006. (XII.19.) számú rendelete /egységes szerkezetben/ A település szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatásról

Részletesebben

A hulladékkezelési közszolgáltatásról

A hulladékkezelési közszolgáltatásról Diósviszló község Önkormányzatának 6/2002. (XII. 04.) számú rendelete A hulladékkezelési közszolgáltatásról Diósviszló Községi Önkormányzat Képviselőtestülete az önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.

Részletesebben

Tiszatenyő Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Tiszatenyő Község Önkormányzat Képviselő-testületének Tiszatenyő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2002 (XII. 20.) rendelete A települési hulladékokkal és a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésével kapcsolatos közszolgáltatásokról

Részletesebben

FELSŐZSOLCA VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2002. (I.25.) SZÁMÚ ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A RENDELET HATÁLYA

FELSŐZSOLCA VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2002. (I.25.) SZÁMÚ ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A RENDELET HATÁLYA FELSŐZSOLCA VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2002. (I.25.) SZÁMÚ ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A TELEPÜLÉSI SZILÁRD HULLADÉKKAL KAPCSOLATOS HULLADÉKKEZELÉSI HELYI KÖZSZOLGÁLTATÁSRÓL (A 24/2007. (XII.21.) és a

Részletesebben

Mány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2011. ( XII.29. ) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladékszállításról Mány Község Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

A Szolgáltató jogai és kötelezettségei

A Szolgáltató jogai és kötelezettségei RENDELETT TERVEZET Füzérradvány Községi Önkormányzat Képviselő-testületének./2012. (...) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladékokkal kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatásról Füzérradvány

Részletesebben

Salomvár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1 12/2007.(X. 05.) önkormányzati rendelete 2

Salomvár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1 12/2007.(X. 05.) önkormányzati rendelete 2 Salomvár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1 12/2007.(X. 05.) önkormányzati rendelete 2 a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról (egységes szerkezetben)

Részletesebben

Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 13/2013.(XI.04.) önkormányzati rendelete a települési hulladékgazdálkodásról

Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 13/2013.(XI.04.) önkormányzati rendelete a települési hulladékgazdálkodásról Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 13/2013.(XI.04.) önkormányzati rendelete a települési hulladékgazdálkodásról Borsodnádasd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a hulladékról szóló

Részletesebben

Gádoros Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2013. (XII. 21.) önkormányzati rendelete A hulladékgazdálkodási helyi közszolgáltatásról

Gádoros Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2013. (XII. 21.) önkormányzati rendelete A hulladékgazdálkodási helyi közszolgáltatásról Gádoros Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2013. (XII. 21.) önkormányzati rendelete A hulladékgazdálkodási helyi közszolgáltatásról Gádoros Nagyközség Képviselő-testülete a Magyarország

Részletesebben

E rendelet alkalmazásában:

E rendelet alkalmazásában: 41/2004. (XII. 20.) Ör. számú rendelet A Képviselõtestület a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról, a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény

Részletesebben

Döbrököz Község Önkormányzat 14/2010. (XII.23.) számú rendelete a település szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról (Egységes szerkezet )

Döbrököz Község Önkormányzat 14/2010. (XII.23.) számú rendelete a település szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról (Egységes szerkezet ) Döbrököz Község Önkormányzat 14/2010. (XII.23.) számú rendelete a település szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról (Egységes szerkezet ) Döbrököz Község Önkormányzati Képviselő-testülete a

Részletesebben

Az R 4. -a az alábbi 12-14. pontokkal egészül ki:

Az R 4. -a az alábbi 12-14. pontokkal egészül ki: Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének 31/2005.(XII.19.) Kt. sz. rendelete Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról szóló 35/2004.(XII.3.)

Részletesebben

d.)a háztartásban kezdődő zöldhulladék és elkülönítetten gyűjtött hulladék összegyűjtésére és elszállításra

d.)a háztartásban kezdődő zöldhulladék és elkülönítetten gyűjtött hulladék összegyűjtésére és elszállításra Serényfalva Községi Önkormányzat Képviselő- testületének 6/2015.(IV.29.) önkormányzati rendelete A hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Serényfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a hulladékról

Részletesebben

7. A R. 7. p. pontjában az egyéb szilárd szövegrész helyébe a nagydarabos szöveg lép, a szolgáltató szövegrész helyébe a közszolgáltató szöveg lép.

7. A R. 7. p. pontjában az egyéb szilárd szövegrész helyébe a nagydarabos szöveg lép, a szolgáltató szövegrész helyébe a közszolgáltató szöveg lép. Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 15/2013. (VI.24.) önkormányzati rendelete a köztisztaság fenntartásáról, a települési hulladékok kezeléséről szóló 15/2011. (VI.30) önkormányzati rendelet

Részletesebben

PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 7030 PAKS DÓZSA GYÖRGY U. 55-61. TEL: 75/830-690

PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 7030 PAKS DÓZSA GYÖRGY U. 55-61. TEL: 75/830-690 PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 7030 PAKS DÓZSA GYÖRGY U. 55-61. TEL: 75/830-690 Ügyfél azonosító szám: (szolgáltató tölti ki) Iktatószám:../2014. Hulladékszállítási szerződés (közfeladatokat

Részletesebben

Nyáregyháza község Képviselő-testületének 15/2009. (XII. 01.) számú rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi

Nyáregyháza község Képviselő-testületének 15/2009. (XII. 01.) számú rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi Nyáregyháza község Képviselő-testületének 15/2009. (XII. 01.) számú rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról. Nyáregyháza községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Egységes szerkezetben

Egységes szerkezetben Dunaalmás Község Önkormányzatának 10/2001. (XII.11.) Ök. számú rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról Egységes szerkezetben Dunaalmás Község Önkormányzata

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testületének 14/2013. (VI.28.) számú rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás kötelező szabályainak és díjának meghatározására

Részletesebben

(1) A Rendelet a következő 5/ A. -sal és az azt megelőző alcímmel egészül ki:

(1) A Rendelet a következő 5/ A. -sal és az azt megelőző alcímmel egészül ki: Barcs Város Önkormányzatának 7/2014. (VI.19.)önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelésről, a helyi közszolgáltatás kötelező igénybcvétcléri szóló 11/2004. (lil.26.)

Részletesebben

Nagyhalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének

Nagyhalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének Nagyhalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 22/2008.(XII.19.), 12/2009.(VIII.14.), 24/2009.(XII.18.) rendeletekkel módosított 19/2002.(XII.12.) rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos

Részletesebben

ALMÁSFÜZITŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 4/2014. (IV.15.) Önkormányzati rendelete a helyi hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról

ALMÁSFÜZITŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 4/2014. (IV.15.) Önkormányzati rendelete a helyi hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról ALMÁSFÜZITŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 4/2014. (IV.15.) Önkormányzati rendelete a helyi hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Almásfüzitő Község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye

Részletesebben

Alaprendelet. Módosított rendelet

Alaprendelet. Módosított rendelet Alaprendelet 1. (1) Monostorpályi Község Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) az ingatlanhasználónál keletkező települési hulladék, a biohulladék, az elkülönítetten gyűjtött hulladék (azaz a szelektív

Részletesebben

6/2016.(IX.7.) 24/2013. (XII.12.)

6/2016.(IX.7.) 24/2013. (XII.12.) Sajóivánka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2016.(IX.7.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 24/2013. (XII.12.) önkormányzati rendelet módosításáról Sajóivánka

Részletesebben

1. A települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatás tartalma, a közszolgáltató megnevezése

1. A települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatás tartalma, a közszolgáltató megnevezése !'k.: 012 JMrf6'.' "' ( lg\.( Kovácshida Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2011. (Xll.05.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról Kovácshida

Részletesebben

I. fejezet. Általános rendelkezések

I. fejezet. Általános rendelkezések 1 Tóalmás Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2002.(VI.28.) rendelete a települési szilárd hulladékra vonatkozó helyi közszolgáltatásról a módosító 6/2008.(III.3.) és 19/2009.(IX.28.), 5/2011.(III.28.)

Részletesebben

Nógrádmegyer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2004. (VII 12.) rendelete

Nógrádmegyer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2004. (VII 12.) rendelete Nógrádmegyer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2004. (VII 12.) rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról Nógrádmegyer Község Önkormányzata

Részletesebben

A jelen rendeletben meghatározott gyűjtőedények ellenértékét az ingatlanhasználó fizeti meg a közszolgáltató részére.

A jelen rendeletben meghatározott gyűjtőedények ellenértékét az ingatlanhasználó fizeti meg a közszolgáltató részére. Monostorpályi Község Önkormányzata Képviselő - Testületének /2015. (..) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról szóló 20/2014. (XII. 23.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

A rendelet célja. A rendelet hatálya. 2. (1) A rendelet területi hatálya Gyál közigazgatási területére terjed ki.

A rendelet célja. A rendelet hatálya. 2. (1) A rendelet területi hatálya Gyál közigazgatási területére terjed ki. Gyál Város Önkormányzatának 26/2002.(XII. 20.) Ök. számú rendelete a települési szilárd hulladék kezelésére irányuló hulladékkezelési közszolgáltatásról 1 A módosításra kiadott 14/2012 (VI.01) 23/2012(XII.15.)önkormányzati

Részletesebben

A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatásról és annak kötelező igénybe vételéről.

A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatásról és annak kötelező igénybe vételéről. Nagykozár Község Önkormányzatának 20/2002.(XII.11.). sz. rendelete A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatásról és annak kötelező igénybe vételéről. A község önkormányzatának képviselőtestülete

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezések A rendelet hatálya

I. fejezet Általános rendelkezések A rendelet hatálya Bucsa Község Önkormányzat Képviselő- testületének 6/2011. (IV.1.) önkormányzati rendelete a szelektív hulladékgyűjtéssel kapcsolatos közszolgáltatásról, a település közigazgatási területén Bucsa Község

Részletesebben

PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 7030 PAKS, DÓZSA GYÖRGY ÚT 55-61. TEL: 75/830-690. Hulladékszállítási szerződés (közületi közszolgáltatás)

PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 7030 PAKS, DÓZSA GYÖRGY ÚT 55-61. TEL: 75/830-690. Hulladékszállítási szerződés (közületi közszolgáltatás) PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 7030 PAKS, DÓZSA GYÖRGY ÚT 55-61. TEL: 75/830-690 Ügyfél azonosító szám: (szolgáltató tölti ki) Iktatószám: /2014. Hulladékszállítási szerződés (közületi közszolgáltatás)

Részletesebben

A rendelet célja. Általános rendelkezések 2..

A rendelet célja. Általános rendelkezések 2.. NYÍRÁBRÁNY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2/2003. / IV.15./ SZ. ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A TELEPÜLÉSI SZILÁRD HULLADÉK ÖSSZEGYŰJTÉSÉRE, ELSZÁLLÍTÁSÁRA ÉS ÁRTALMATLANÍTÁSÁRA SZERVEZETT KÖTELEZŐ HELYI KÖZSZOLGÁLTATÁSRÓL

Részletesebben

Süttő Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 11/2013.(X. 17.) önkormányzati rendelete

Süttő Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 11/2013.(X. 17.) önkormányzati rendelete Süttő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2013.(X. 17.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról Süttő Község Önkormányzatának

Részletesebben

EGYSÉGES SZERKEZETBEN

EGYSÉGES SZERKEZETBEN 1 Sárvár város Önkormányzati Képviselő-testületének 5/2002. /II.21./ rendelete a köztisztaság fenntartásának rendjéről és a hulladékkezelési közszolgáltatásról 1 EGYSÉGES SZERKEZETBEN Sárvár Város Önkormányzatának

Részletesebben

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Újléta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2009. (I.30.) rendelete a települési szilárd hulladék gyűjtésével és kezelésével összefüggő tevékenységről Újléta Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

SAJÓKÁPOLNA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 6/2008. (IV.18.) SZ. RENDELETE A SZEMÉTSZÁLLÍTÁSRÓL ÉS A KÖZTISZTASÁGRÓL

SAJÓKÁPOLNA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 6/2008. (IV.18.) SZ. RENDELETE A SZEMÉTSZÁLLÍTÁSRÓL ÉS A KÖZTISZTASÁGRÓL SAJÓKÁPOLNA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 6/2008. (IV.18.) SZ. RENDELETE A SZEMÉTSZÁLLÍTÁSRÓL ÉS A KÖZTISZTASÁGRÓL Sajókápolna Község Önkormányzat Képviselőtestülete az egyes helyi közszolgáltatások

Részletesebben

1. A települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatás tartalma, a Közszolgáltató megnevezése

1. A települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatás tartalma, a Közszolgáltató megnevezése Herend Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2010. (VI.30.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról Herend Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

I. fejezet. Általános rendelkezések 1..

I. fejezet. Általános rendelkezések 1.. Cigánd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8../1/ bekezdésében, valamint a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény /Hgt./ 21../1/

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések 1. Az önkormányzati rendelet hatálya

I. Fejezet Általános rendelkezések 1. Az önkormányzati rendelet hatálya Felgyő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2014.(II.5.) önkormányzati rendelete A települési szilárdhulladék kezelésével kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatásról Felgyő Községi Önkormányzat

Részletesebben

A tulajdonos alapvető kötelességei

A tulajdonos alapvető kötelességei Felsőpakony Községi Önkormányzat Képviselő - testületének 21/2002. (XII.17. ) sz. rendelete a települési szilárd hulladék kezelésére irányuló hulladékkezelési közszolgáltatásról (módosításokkal egységes

Részletesebben

Kálló Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 17/2013. (XII.17.) önkormányzati rendelete. a települési hulladékgazdálkodásról

Kálló Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 17/2013. (XII.17.) önkormányzati rendelete. a települési hulladékgazdálkodásról Kálló Község Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2013. (XII.17.) önkormányzati rendelete a települési hulladékgazdálkodásról Kálló Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a hulladékról szóló 2012.

Részletesebben

Általános rendelkezések 1..

Általános rendelkezések 1.. Vasszécseny Község Képviselő-testületének 10/2002. (XII.20.) számú rendelete a települési hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatás igénybevételéről Vasszécseny Község Képviselő-testülete a település

Részletesebben

PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 7030 PAKS DÓZSA GYÖRGY U. 55-61. TEL: 75/830-690. Hulladékszállítási szerződés (közületi közszolgáltatás)

PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 7030 PAKS DÓZSA GYÖRGY U. 55-61. TEL: 75/830-690. Hulladékszállítási szerződés (közületi közszolgáltatás) PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 7030 PAKS DÓZSA GYÖRGY U. 55-61. TEL: 75/830-690 Ügyfél azonosító szám: (szolgáltató tölti ki) Iktatószám:.../2014. Hulladékszállítási szerződés (közületi közszolgáltatás)

Részletesebben

3. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés egyes tartalmi elemei 8. (1) Az önkormányzat és a közszolgáltató között létrejött hulladékgazdálk

3. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés egyes tartalmi elemei 8. (1) Az önkormányzat és a közszolgáltató között létrejött hulladékgazdálk Mány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2014. (I.30.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladékszállításról Mány Község Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye

Részletesebben

1. A települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatás tartalma, a Közszolgáltató megnevezése

1. A települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatás tartalma, a Közszolgáltató megnevezése Döbrönte Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2011.(IV.01.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról Döbrönte Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 36/2002. (2003. I. 01.) számú. r e n d e l e t e

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 36/2002. (2003. I. 01.) számú. r e n d e l e t e NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 36/2002. (2003. I. 01.) számú r e n d e l e t e a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos kötelező helyi közszolgáltatásról (egységes szerkezetben a 24/2003.

Részletesebben

2. Fogalmi meghatározások

2. Fogalmi meghatározások VILLÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2015. (II.27.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A HELYI HULLADÉKKEZELÉSI KÖZSZOLGÁLTATÁS RENDJÉRŐL, A TELEPÜLÉS TISZTASÁG EGYES KÉRDÉSEIRŐL VillányVáros Önkormányzatának

Részletesebben

Nádasd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2004. (IV.29.) RENDELETE

Nádasd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2004. (IV.29.) RENDELETE Nádasd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2004. (IV.29.) RENDELETE az Önkormányzat által szervezett települési szilárd hulladék szervezett gyűjtéséről és elszállításáról, valamint az avar és

Részletesebben

DAD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLET. 13/2013. (XII.02.) önkormányzati rendelete

DAD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLET. 13/2013. (XII.02.) önkormányzati rendelete DAD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLET 13/2013. (XII.02.) önkormányzati rendelete A TELEPÜLÉSI SZILÁRD HULLADÉKKAL KAPCSOLATOS HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI KÖZSZOLGÁLTATÁSOKRÓL Dad Község Önkormányzatának

Részletesebben

Zalavár Község Képviselô-testületének. 2/2011. (III.31.) számú rendelete

Zalavár Község Képviselô-testületének. 2/2011. (III.31.) számú rendelete 1 Zalavár Község Képviselô-testületének 2/2011. (III.31.) számú rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról, és a települési szilárd hulladék szállítási díjáról Zalavár Község

Részletesebben

Csemő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2012. (II.29.) rendelete

Csemő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2012. (II.29.) rendelete Csemő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2012. (II.29.) rendelete a települési szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás kötelező igénybe vételéről és a szelektív hulladékgyűjtésről

Részletesebben

1. A települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatás tartalma, a Közszolgáltató megnevezése.

1. A települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatás tartalma, a Közszolgáltató megnevezése. Nagyvázsony Község Önkormányzata képviselő-testületének 19/2010.(XII.15.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásokról. (Módosításokkal egységes szerkezetben.

Részletesebben

Tápiószecső Nagyközség Önkormányzat képviselő-testületének 8/2016. (VII.04.) önkormányzati rendelete

Tápiószecső Nagyközség Önkormányzat képviselő-testületének 8/2016. (VII.04.) önkormányzati rendelete Tápiószecső Nagyközség Önkormányzat képviselő-testületének 8/2016. (VII.04.) önkormányzati rendelete a Települési szilárd hulladék kezeléséről szóló 17/2013. (XII.20.) Önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

Rakamaz Város Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2014. (XII.30.) önkormányzati rendelete

Rakamaz Város Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2014. (XII.30.) önkormányzati rendelete Rakamaz Város Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2014. (XII.30.) önkormányzati rendelete a helyi hulladékkezelési közszolgáltatás rendjéről, a köztisztasággal kapcsolatos egyes kérdésekről és a közszolgáltatás

Részletesebben

I. fejezet. Általános rendelkezések 1..

I. fejezet. Általános rendelkezések 1.. Moha község Önkormányzati Képviselőtestület 13/2002. /XII. 31./ számú rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról Moha község Önkormányzati Képviselőtestülete

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések A rendelet hatálya 1.. (1) A rendelet területi hatálya Zagyvaszántó község közigazgatási területére terjed ki.

I. Fejezet Általános rendelkezések A rendelet hatálya 1.. (1) A rendelet területi hatálya Zagyvaszántó község közigazgatási területére terjed ki. EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALVA 14/2004.(IV.30.) Rendelet a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról szóló 01/2005.(I.31.), a 2/2006.(I.26.) és 15/2006.(XI.30.) és 7/2007.(XI.22.) Rendelettel

Részletesebben

1. Fejezet. Általános rendelkezések 1. A rendelet hatálya

1. Fejezet. Általános rendelkezések 1. A rendelet hatálya Kis tamási Község Önkormányzat Képviselií-testiiletének az 2/2015. (TI. 10.) iinkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási kiizszolgáltatás ellátásának és igénybevételének szahályairéil. Kistamási Község

Részletesebben

Bevezető rendelkezések

Bevezető rendelkezések Nyíracsád Községi Önkormányzat Hatályos:2014-03-15 -tól Nyíracsád Községi Önkormányzat Nyíracsád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2014. (III.13.) ÖR. sz. rendelete a települési hulladékgazdálkodásról

Részletesebben

Nagykálló Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 11/2014. (IV.30.) Önk. r e n d e l e t e

Nagykálló Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 11/2014. (IV.30.) Önk. r e n d e l e t e Nagykálló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2014. (IV.30.) Önk. r e n d e l e t e a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról Nagykálló

Részletesebben

I. fejezet. Általános rendelkezések 1..

I. fejezet. Általános rendelkezések 1.. Kerecseny község Önkormányzatának 13/2003./XII.17./ sz. rendelete a közterületek tisztántartásáról és a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról Kerecseny község Önkormányzata a hulladékgazdálkodásról

Részletesebben

T E R V E Z E T! 1. A települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatás tartalma, a közszolgáltató megnevezése

T E R V E Z E T! 1. A települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatás tartalma, a közszolgáltató megnevezése T E R V E Z E T! Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2011. (.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról Bazsi Község Önkormányzata

Részletesebben

Álmosd Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 6/2015 (II.20.) önkormányzati rendelete

Álmosd Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 6/2015 (II.20.) önkormányzati rendelete Álmosd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2015 (II.20.) önkormányzati rendelete a települési hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Álmosd Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 7030 PAKS DÓZSA GYÖRGY U. 55-61. TEL: 75/830-690. Hulladékszállítási szerződés (közületi közszolgáltatás)

PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 7030 PAKS DÓZSA GYÖRGY U. 55-61. TEL: 75/830-690. Hulladékszállítási szerződés (közületi közszolgáltatás) PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 7030 PAKS DÓZSA GYÖRGY U. 55-61. TEL: 75/830-690 Ügyfél azonosító szám: (szolgáltató tölti ki) Iktatószám:.../2015. Hulladékszállítási szerződés (közületi közszolgáltatás)

Részletesebben

17 / 2013. (X. 31) önkormányzati rendelet a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról

17 / 2013. (X. 31) önkormányzati rendelet a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról 17 / 2013. (X. 31) önkormányzati rendelet a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról Tard község Önkormányzatának 17 / 2013. (X. 31) önkormányzati

Részletesebben

A HULLADÉKKEZELÉSI KÖZSZOLGÁLTATÁS HATÁLYA

A HULLADÉKKEZELÉSI KÖZSZOLGÁLTATÁS HATÁLYA Bocskaikert Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2010. (XII.20. ) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatásról Bocskaikert Község Önkormányzatának

Részletesebben

Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 19/2002.(XII. 10.) Kt. számú rendelete. A települési szilárd hulladék kezeléséről

Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 19/2002.(XII. 10.) Kt. számú rendelete. A települési szilárd hulladék kezeléséről 1 Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2002.(XII. 10.) Kt. számú rendelete A települési szilárd hulladék kezeléséről (Egységes szerkezetben a 13/2010. (XII. 14.) Kt. rendelet* szerinti

Részletesebben

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének. 33/2011.(XII.28.) önkormányzati rendelet

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének. 33/2011.(XII.28.) önkormányzati rendelet 33/2011.(XII.28.) önkormányzati rendelet A települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról Időállapot: 2013. május 3. Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 33/2011.(XII.28.)

Részletesebben

4. E rendelet alkalmazása szempontjából:

4. E rendelet alkalmazása szempontjából: Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 24/2015. (VI.29.) önkormányzati rendelete az egyes helyi közszolgáltatások ellátásáról szóló 53/2004.(XI.30.) Kgy. rendelet módosításáról Szeged Megyei

Részletesebben

I. Fejezet. Általános rendelkezések

I. Fejezet. Általános rendelkezések ALMÁSFÜZITŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK. (. ) önkormányzati rendelet-tervezete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos helyi hulladékkezelési közszolgáltatásról Almásfüzitő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Vállaj Község Önkormányzata 7/2007.(IX.27.) KT számú r e n d e l e t e. A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról.

Vállaj Község Önkormányzata 7/2007.(IX.27.) KT számú r e n d e l e t e. A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról. Vállaj Község Önkormányzata 7/2007.(IX.27.) KT számú r e n d e l e t e A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról. Vállaj Község Önkormányzat a hulladékgazdálkodásról szóló 2000 évi

Részletesebben

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete. 4/2006. (II. 13.) Kt. rendelete

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete. 4/2006. (II. 13.) Kt. rendelete Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 4/2006. (II. 13.) Kt. rendelete a települési szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról, a köztisztaság fenntartásáról

Részletesebben

Kövegy Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 7/2002. (IV.24.) ÖR. számú rendelete

Kövegy Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 7/2002. (IV.24.) ÖR. számú rendelete Kövegy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2002. (IV.24.) ÖR. számú rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás kötelező igénybevételéről Egységes szerkezetben a 9/2010.(XII.22.)Ör.számú

Részletesebben

Zsámbék Város Képviselő-testületének. 13/2014. (VI.27.) számú önkormányzati

Zsámbék Város Képviselő-testületének. 13/2014. (VI.27.) számú önkormányzati Zsámbék Város Képviselő-testületének 13/2014. (VI.27.) számú önkormányzati R E N D E L E T E a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról Zsámbék Város Önkormányzatának

Részletesebben

12.. Az ingatlantulajdonos a szolgáltató felhívására az edényben összetömörödött vagy befagyott hulladékot ürítésre alkalmas állapotba hozza.

12.. Az ingatlantulajdonos a szolgáltató felhívására az edényben összetömörödött vagy befagyott hulladékot ürítésre alkalmas állapotba hozza. Ete Község Képviselőtestülete 3/2006.(III.28.) számú rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról. (a 11/2007.(IV.27.) számú, az 1/2012.(I.25.) számú, és a 8/2012.(VI.7) számú

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések

I. Fejezet Általános rendelkezések Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 33/2005. (XI. 30.) rendelete a közterületek tisztán tartásáról, a települési szilárd hulladék gyűjtéséről és elszállításáról 1 Martonvásár Város önkormányzatának

Részletesebben

I. fejezet. Általános rendelkezések

I. fejezet. Általános rendelkezések Beled Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2003.(I.1.)rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról Beled Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 11/2013. (XI. 28.) önkormányzati rendelete A hulladékgazdálkodásról

Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 11/2013. (XI. 28.) önkormányzati rendelete A hulladékgazdálkodásról MHK JogszabCly szolgcltatcs 1. oldal, összesen: 7 oldal Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 11/2013. (XI. 28.) önkormányzati rendelete A hulladékgazdálkodásról Perkáta Nagyközség Önkormányzata

Részletesebben

A közszolgáltató jogai és kötelezettségei 3.

A közszolgáltató jogai és kötelezettségei 3. Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos köztisztasági közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló./2013. (..) önkormányzati rendelete Velem községi

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 36/2002. (2003. I. 01.) KGY. r e n d e l e t e

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 36/2002. (2003. I. 01.) KGY. r e n d e l e t e NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 36/2002. (2003. I. 01.) KGY r e n d e l e t e a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos kötelező helyi közszolgáltatásról (egységes szerkezetben a 24/2003.

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezések 1.

I. fejezet Általános rendelkezések 1. 1 Nagyveleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2003. ( XII.23.) sz. rendelete a települési hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról Nagyveleg Község Önkormányzatának

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések ALMÁSFÜZITŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 16/2011 (XII.01. ) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos helyi hulladékkezelési közszolgáltatásról Almásfüzitő Község

Részletesebben

fejezet Általános rendelkezések

fejezet Általános rendelkezések Kőszárhegy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2013. (VI. 28.)számú rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatásról Kőszárhegy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 9/2013. (III. 4.) önkormányzati rendelete

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 9/2013. (III. 4.) önkormányzati rendelete Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 9/2013. (III. 4.) önkormányzati rendelete a köztisztaság fenntartásáról, a települési szilárd hulladék kezeléséről, a hulladékok szelektív gyűjtéséről és ártalommentes

Részletesebben

7/2011. (VI. 23.) önkormányzati rendelete. a települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgájtatás ról

7/2011. (VI. 23.) önkormányzati rendelete. a települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgájtatás ról "AVAR AJKA" KFT. ÉRKEZETI:, 2011 jún 2 1 IKTATÓSZÁM: ~jj-~g,j JloJ1 KAPJA.: ~~ Szőc Község Önkormányzata ~ Képviselő-testü letének ~~ ~ 7/2011. (VI. 23.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladék

Részletesebben

(egységes szerkezetben)

(egységes szerkezetben) 1 Székkutas Község Önkormányzat Képviselőtestületének 7/1999./V. 26./ Ktr. számú rendelete a települési szilárd hulladékok kezelésével kapcsolatos kötelező közszolgáltatás igénybevételéről (egységes szerkezetben)

Részletesebben

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK A TELEPÜLÉSI SZILÁRD HULLADÉKKAL KAPCSOLATOS HULLADÉK-KEZELÉSI HELYI KÖZSZOLGÁLTATÁSRÓL SZÓLÓ

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK A TELEPÜLÉSI SZILÁRD HULLADÉKKAL KAPCSOLATOS HULLADÉK-KEZELÉSI HELYI KÖZSZOLGÁLTATÁSRÓL SZÓLÓ TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK A TELEPÜLÉSI SZILÁRD HULLADÉKKAL KAPCSOLATOS HULLADÉK-KEZELÉSI HELYI KÖZSZOLGÁLTATÁSRÓL SZÓLÓ 15/2006.(VI. 29.) RENDELETÉNEK a 4/2007.(III. 08) Rendelettel,

Részletesebben