NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 36/2002. (2003. I. 01.) számú. r e n d e l e t e

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 36/2002. (2003. I. 01.) számú. r e n d e l e t e"

Átírás

1 NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 36/2002. (2003. I. 01.) számú r e n d e l e t e a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos kötelező helyi közszolgáltatásról A Közgyűlés a helyi Önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 16. (1) bekezdésében, valamint a hulladékgazdálkodásról szóló évi XLIII. törvény (Hgt.) 21. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás és a 23. rendelkezései alapján, a hulladékkezelési Közszolgáltató kiválasztásáról és a közszolgáltatási szerződésről szóló 241/2000.(XII.23.) Korm. rendelet és a települési hulladékkezelési közszolgáltatási díj megállapításának részletes szakmai szabályairól szóló 242/2000. (XII. 23.) Korm. rendelet, valamint a települési hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 213/2001. (XI. 14.) Korm. rendelet rendelkezésére figyelemmel az alábbi rendeletet alkotja. I. fejezet Általános rendelkezések 1. (1) Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) a jelen rendeletben foglaltak szerint hulladékkezelési közszolgáltatást szervez a települési szilárdhulladék rendszeres gyűjtésére, begyűjtésére, elszállítására, ártalmatlanítására és kezelésére, és ezen tevékenységek ellátásáról kötelező helyi közszolgáltatás útján gondoskodik. (2) Az Önkormányzat a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos kötelező helyi közszolgáltatási feladatokat a a hulladékkezelési közszolgáltató kiválasztásáról és a közszolgáltatási szerződésről szóló 241/2000. (XII. 23.) Kormány rendelet 1. (3) bekezdése alapján pályázati kiírás nélkül az Önkormányzat kizárólagos tulajdonában lévő Városüzemeltetési Közhasznú Társaság (Nyíregyháza, Bokréta u. 22.) (továbbiakban Közszolgáltató) útján látja el.

2 2 2. A rendelet célja (1) A rendelet célja a Hulladékgazdálkodási Törvény 1. -ában meghatározott célok helyi megvalósítása, különös tekintettel: az emberi egészség védelme, a természeti és az épített környezet megóvása, a fenntartható fejlődés biztosítása, a természeti erőforrásokkal való takarékoskodás, a környezet hulladék által okozott terhelésének minimalizálása, szennyezésének elkerülése érdekében a hulladékkeletkezés megelőzése, a képződő hulladék mennyiségének és veszélyességének csökkentése, a keletkező hulladék szelektív gyűjtése, minél nagyobb arányú hasznosítása, a fogyasztás-termelés körforgásban tartása, a nem hasznosítható, vissza nem forgatható hulladék környezetkímélő ártalmatlanítása, és a környezettudatos magatartás kialakítása a hulladékgazdálkodás eszközeivel. (2) A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatás részletes szabályainak megalkotása, a kiszámítható, folyamatos, biztonságos és ellenőrizhető közszolgáltatás érdekében. 3. (1) A rendelet hatálya kiterjed: A rendelet hatálya a.) Tárgyi hatálya: a.a) a települési szilárd hulladékra, a.b) a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásra. b.) Területi hatálya: Nyíregyháza Megyei Jogú Város közigazgatási területére. c.) Személyi hatálya: c.a) A város közigazgatási területén lévő valamennyi ingatlan tulajdonosára, tulajdonosi közösségére, birtokosára, használójára (a továbbiakban: ingatlantulajdonos). c.b) Az Önkormányzattal szerződésben álló közszolgáltatóra. 1- A rendelet hatálya nem terjed ki: 2- Termelési és radioaktív hulladékokra 3- A 6. (2) bekezdésében meghatározott gazdálkodó szervezetekre.

3 3 4. E rendelet alkalmazásában: 1. Települési szilárd hulladék: Fogalmak 2. háztartási hulladék: az emberek mindennapi élete során a lakásokban, valamint a pihenés, üdülés céljára használt helyiségekben és a lakóházak közös használatú helyiségeiben és területein, valamint az intézményekben keletkező, 3. közterületi hulladék: közforgalmú és zöldterületen keletkező, c) háztartási hulladékhoz hasonló jellegű és összetételű hulladék: a nem magán személyeknél keletkező a külön jogszabály alapján veszélyesnek nem minősülő szilárd hulladék. d) Alkalmi háztartási szilárd hulladék: a lakás, üdülés, pihenés során az ingatlanon (így lakásokban, valamint a nem lakás céljára szolgáló egyéb helyiségekben és területeken) alkalmilag képződött vagy felhalmozódott hulladék, visszamaradt anyag, ha a rendszeresített gyűjtőedényben mérete vagy minősége miatt nem helyezhető el, amely lehet: d.a) lomtalanítás alá tartozó alkalmi háztartási szilárd hulladék: nagyobb méretű darabos hulladék (így pl. nagyobb háztartási eszköz, berendezési tárgy bútor, ágybetét stb.), amelyet a rendeletben kijelölt Közszolgáltató évi egyszeri előre meghirdetett időpontban történő lomtalanítás során elszállít. d.b) eseti jelleggel szállítható alkalmi háztartási szilárd hulladék: az a) pont alá nem tartozó, eseti megrendelés alapján ártalmatlanítás céljából elszállítandó hulladék (pl. építési, bontási törmelék, autóroncs) (2) Közszolgáltató: Nyíregyháza Megyei Jogú Város közigazgatási területén a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatás ellátására az e rendelet szerint feljogosított hulladékkezelő. (3) Hulladékkezelési közszolgáltatás: a jelen rendelet pontjában megjelölt települési szilárd hulladéknak a feljogosított Közszolgáltató által az ingatlantulajdonosoktól történő rendszeres begyűjtése, elszállítása, tárolása, ártalmatlanítása és hasznosítása (a hulladék kezelése), illetőleg kezelő létesítmény üzemeletetése, működtetése. (4) Közszolgáltatási díj: az ingatlantulajdonos által a közszolgáltatás igénybevételéért a Közszolgáltatónak fizetendő, az Önkormányzat rendeletében meghatározott díjfizetési időszakra vonatkozó, Önkormányzat által jóváhagyott díj. (5) Inert hulladék: az a hulladék, amely nem megy át jelentős fizikai, kémiai vagy biológiai átalakuláson. Jellemzője, hogy vízben nem oldódik, nem ég, illetve más fizikai vagy kémiai módon nem reagál, nem bomlik le biológiai úton, vagy nincs kedvezőtlen hatással a vele kapcsolatba kerülő más anyagra oly módon,

4 4 hogy abból környezetszennyezés vagy emberi egészség károsodása következne be, további csurgaléka és szennyező anyag tartalma, illetve a csurgalék ökotoxikus hatása jelentéktelen, így nem veszélyezteti a felszíni vagy felszín alatti vizeket. (6) Veszélyes hulladék: a Hulladékgazdálkodási Törvény 2. számú mellékletében felsorolt tulajdonságok közül eggyel vagy többel rendelkező, illetve ilyen anyagokat vagy összetevőket tartalmazó eredete, összetétele, koncentrációja miatt az egészségre, a környezetre kockázatot jelentő hulladék. (7) Biológiailag lebontható hulladék (biohulladék) minden szerves anyag tartalmú hulladék, ami anaerob vagy aerob módon (mikroorganizmusok, talajélőlények, vagy enzimek segítségével) lebontható. (8) Radioaktív hulladék: további felhasználásra már nem kerülő olyan radioaktív anyag, amely sugárvédelmi jellemzők alapján nem kezelhető közönséges hulladékként. (9) Építési és bontási törmelék: az építkezés és a bontás során keletkező minden olyan inert anyag, amely az építkezés vagy bontás során a helyszínen továbbiakban felhasználásra nem kerül. (10) Ártalmatlanító hely: a települési szilárd hulladék elhelyezésére kijelölt és arra alkalmas lerakóhely, hasznosítóhely, létesítmény. (11) Hulladékkezelő telep: a települési hulladék begyűjtésére, átvételére és az egyes hulladékfajták további tárolására, átrakására, előkezelésére, illetőleg hasznosítására vagy ártalmatlanítására szolgáló telephely. (12) Hulladékgyűjtő udvar (hulladékudvar): az elkülönítetten (szelektíven) begyűjthető települési szilárd, valamint a külön jogszabályban meghatározottak szerint a veszélyes hulladékok átvételére és az elszállításáig elkülönített módon történő tárolására szolgáló, felügyelettel ellátott, zárt begyűjtő hely. (13) Hulladékgyűjtő sziget (gyűjtősziget) a háztartásokban keletkező, hasznosításra alkalmas, különböző fajtájú, elkülönítetten gyűjtött, háztartási hulladék begyűjtésére felügyelet nélkül, folyamatosan rendelkezésre álló begyűjtőhely, szabványosított edényzettel. (14) Szelektív hulladékgyűjtés: a hulladékgyűjtés rendszerén belül a hulladékban vagy a szemétben levő és másodnyersanyagként közvetlenül felhasználható vagy értékesíthető anyagok (fém, papír, üveg) és a veszélyes hulladékok elkülönített gyűjtése megfelelő tároló-berendezésekben.

5 5 II. fejezet A közszolgáltatás igénybevételének szabályai 5. Az Önkormányzat feladatai (1) Az Önkormányzat feladata különösen: a) A helyi közszolgáltatás körébe tartozó települési szilárd hulladék rendszeres begyűjtésének, elszállításának és ártalmatlanításának megszervezése. b) A közszolgáltatás ellátására Közszolgáltató kijelölése, a közszolgáltatási szerződés megkötése. c) A hulladékok ártalmatlanító (műszaki védelemmel kiépített és ellenőrzött, rendezett lerakóhelyek) helyének kijelölése, a létesítmények megvalósítása és működtetése. d) A közszolgáltatási díjnak és a díjfizetés rendjének megállapítása. (2) Az Önkormányzat települési szilárd hulladékkal kapcsolatos feladatainak megvalósítása során a hulladékok hasznosításának, újrafelhasználásának és az ártalmatlanítandó hulladék mennyiségének csökkentése érdekében a szelektív hulladék gyűjtését, széles körű elterjesztését támogatja. 6. Az ingatlantulajdonos kötelezettségei (1) Az ingatlantulajdonos köteles az ingatlanán keletkező települési szilárd hulladékot az e rendeletben meghatározott módon és helyen gyűjteni, továbbá hasznosításáról vagy ártalmatlanításáról gondoskodni. Alapvető kötelessége, hogy: a.) a települési szilárd hulladékot különös tekintettel a hulladék további kezelésére az elszállításra való átvételig gyűjtse, illetve tárolja. b.) az ingatlanán keletkező települési szilárd hulladék kezelésére az Önkormányzat által szervezett közszolgáltatást igénybe vegye, illetve a hulladékot a begyűjtésre e rendeletben feljogosított hulladékkezelőnek átadja. c.) a hulladék gyűjtése során megfelelő gondossággal járjon el annak érdekében, hogy a hulladék mások életét, testi épségét, egészségét és jó közérzetét ne veszélyeztesse, a település természetes és épített környezetét ne szennyezze, a növény és állatvilágot ne károsítsa, a közrendet és a közbiztonságot ne zavarja. d.) biztosítsa a hulladék átmeneti tárolására, illetve gyűjtésére szolgáló - a Közszolgáltató szállítójárművéhez rendszeresített, Közszolgáltató által

6 6 minimálisan meghatározott - gyűjtőedényt, valamint a gyűjtőedény tárolási helyéről az ürítésre átadás helyére történő mozgatást. e.) az ingatlantulajdonos a gyűjtőedényzet űrtartalmát meghaladó mennyiségű alkalmi hulladék gyűjtésére további gyűjtőedényt, illetve a Közszolgáltató által forgalmazott és azonosító jellel ellátott műanyagzsákot köteles igénybe venni. Az igénybe vehető gyűjtőedények felsorolását a jelen rendelet 1. sz. melléklete tartalmazza. f.) az ingatlantulajdonos a veszélyes hulladékokat köteles a települési hulladék összetevőitől elkülönítetten, a környezet veszélyeztetését kizáró módon gyűjteni; a hulladékgyűjtő udvarokba bevinni, ott elhelyezni, vagy a begyűjtésre feljogosított hulladékkezelőnek átadni. g./ Az ingatlantulajdonos köteles a Közszolgáltatónak 30 napon belül bejelenteni, ha a közszolgáltatás igénybevételére kötelezetté válik, egyben meg kell jelölnie az ingatlanon állandó jelleggel lakók létszámát. (2) Azok a gazdálkodó szervezetek, amelyek a Környezetvédelmi Felügyelőség által engedélyezett települési hulladék ártalmatlanítására alkalmas hulladékkezelési berendezéssel, létesítménnyel rendelkeznek, mentesülnek a kötelező közszolgáltatás keretében szervezett hulladékbegyűjtési kötelezettség alól abban az esetben, ha a tevékenységük során képződött települési hulladékuk ártalmatlanításáról ezekben a berendezésekben, létesítményekben gondoskodnak. (3) A hulladék nyílt téri, illetőleg háztartási tüzelőberendezésben történő égetése tilos. (4) Az ingatlantulajdonost nem terheli az (1) bekezdésben foglalt kötelezettség az olyan beépítetlen ingatlana tekintetében, ahol nem tartózkodik és hulladék sem keletkezik. (5) Az az ingatlantulajdonos, akinek ingatlanán települési szilárd hulladék keletkezik, de az ingatlana egyidejűleg gazdálkodó szervezet cégnyilvántartásban bejegyzett székhelyéül, telephelyéül vagy fióktelepéül szolgál, köteles a települési hulladékát a gazdálkodó szervezetnek az ingatlanon folytatott gazdasági tevékenysége során keletkezett települési hulladéktól elkülönítetten gyűjteni és arra a közszolgáltatást igénybe venni. 7. A Közszolgáltató feladatai, jogai és kötelezettségei (1) A Közszolgáltató a 3. (1) b. pontja szerinti területen köteles ellátni a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatást.

7 7 (2) A Közszolgáltatónak a feladata ellátásához rendelkeznie kell a Környezetvédelmi Felügyelőség által kiadott települési szilárd hulladék begyűjtésére és szállítására vonatkozó engedéllyel. (3) A Közszolgáltató jogosult a Közgyűlés Városüzemeltetési Bizottságának jóváhagyásával a szolgáltatási tevékenység ellátásához erre feljogosított és engedéllyel rendelkező alvállalkozó(ka)t igénybe venni. (4) A Közszolgáltató feladata: a környezetvédelmi előírások megtartása mellett jelen rendeletben előírt módon a települési hulladék ingatlantulajdonosoktól történő begyűjtése, elszállítása a települési hulladékkezelő telepre, illetőleg a települési hulladék kezelése, kezelő létesítmény üzemeltetése, a szolgáltatás folyamatosságának biztosítása. (5) A Közszolgáltató a közszolgáltatás feltételeiről, az azokban bekövetkező változásokról az ingatlantulajdonost írásban értesíteni köteles. (6) A Közszolgáltató köteles az ingatlantulajdonos által írásban három nappal korábban bejelentett, a szokásos hulladék mennyiségen túli települési szilárd hulladék gyűjtéséhez az ingatlantulajdonos által megjelölt időpontra, vagy időtartamra a hulladék mennyiségének megfelelő, ill. elszállításához alkalmas nagyobb űrtartalmú, vagy további gyűjtőedényt, ill. a hulladék gyűjtésére alkalmas műanyagzsákot az ingatlan tulajdonos rendelkezésére bocsátani, a többletszolgáltatást térítés ellenében teljesíteni. (7) A települési szilárd hulladék szállítását zárt konténerben vagy a kiporzást és kiszóródást megakadályozó ideiglenes takarású konténerben, vagy e feltételeket biztosító célgéppel, szállítójárművel, környezetszennyezést kizáró módon kell végezni. (8) Szabályszerűen kihelyezett gyűjtőedények ürítése során és a szállításból eredő szennyeződés esetén a hulladék eltakarításáról, a terület szennyeződés mentesítéséről, valamint az eredeti környezeti állapot helyreállításáról a Közszolgáltató köteles gondoskodni. (9) Amennyiben a hulladékgyűjtő edényzet a Közszolgáltatónak felróható okból bizonyított módon megsérül, vagy használhatatlanná válik, a Közszolgáltató köteles annak kijavításáról, illetve cseréjéről saját költségén gondoskodni. (10) A Közszolgáltató megtagadhatja a hulladék elszállítását, amennyiben az adott gyűjtőedényben rendszeresen nagy mennyiségű veszélyes hulladéknak minősülő hulladékot talál. (11) A Közszolgáltató köteles a közszolgáltatói tevékenységéről évente részletes költségelszámolást készíteni, és azt az Önkormányzatnak benyújtani. (12) A Közszolgáltató a közszolgáltatás ellátása mellett hulladékkezelési engedélyének megfelelően egyéb hulladékgazdálkodási tevékenységeket is folytathat, amelyeknek díját maga határozza meg.

8 8 (13) A közszolgáltatás teljesítése csak törvényben vagy kormányrendeletben meghatározott esetekben szüneteltethető, illetőleg korlátozható. 8. A közszolgáltatás kötelező igénybevétele (1) Az ingatlantulajdonos köteles a Közszolgáltató által nyújtott közszolgáltatást igénybe venni. (2) A közszolgáltatásra vonatkozó szerződés a Közszolgáltató és az ingatlan tulajdonos között a szolgáltatás igénybevételével jön létre. (3) A helyi közszolgáltatás által ellátandó területre rendszeresített, szabványos gyűjtőedények típusát, minimális térfogatát és ürítésre való átadásának helyét a Közszolgáltató az Önkormányzat egyetértésével állapítja meg a keletkezett hulladékmennyiség és a gyűjtési ürítési gyakoriság figyelembevételével (4) A bomló szerves anyagot tartalmazó hulladékot a nagyvárosias és kisvárosias lakóterületen hetente legalább kétszer, egyéb lakóterületen hetente legalább egyszer, illetőleg szükség szerint nagyobb gyakorisággal el kell szállítani. A lakóterületek besorolását e rendelet 2. sz. melléklete tartalmazza. (5) A gyűjtőedények méretének és számának meghatározásakor két ürítés közötti időszakra ingatlanonként legkevesebb 4 liter fő/nap hulladékmennyiséget kell figyelembe venni. (6) A Közszolgáltató szállítóeszközéhez rendszeresített és a keletkezett hulladék mennyiségének megfelelő méretű és számú gyűjtőedényt az ingatlantulajdonos saját költségén köteles biztosítani. A 60, 120, 240 literes edényzetet az ingatlantulajdonos köteles megvásárolni. (7) 1100 és 5000 literes gyűjtőedény lakossági célú hulladékgyűjtésre kizárólag a Közszolgáltatótól bérelhető. (8) Ha az ingatlantulajdonos a Közszolgáltató felé a valóságnak meg nem felelő mennyiséget vagy adatot közöl és ennek folytán az átadásra kerülő hulladék mennyisége rendszeresen meghaladja az átvett gyűjtőedények űrtartalmát, a Közszolgáltató az ingatlantulajdonos megkeresésével egyidejűleg jogosult a tényleges mennyiségű hulladéknak megfelelő űrtartalmú edényre cserélni illetve cseréltetni az eredeti gyűjtőedényt, illetve jogosult megemelni illetve megemeltetni a gyűjtésre átadott gyűjtőedények számát, vagy űrtartalmát. (9) A megvásárolt gyűjtőedények elhelyezéséről, pótlásáról, kicseréléséről, javításáról az ingatlantulajdonos, míg a bérbe vett gyűjtőedények esetében a Közszolgáltató köteles gondoskodni. (10) Azok, akik közterületen közterület-használati hozzájárulás, illetve engedély alapján olyan árusító, közszolgáltató vagy egyéb tevékenységet folytatnak,

9 9 vagy kívánnak folytatni, amely a kötelező helyi közszolgáltatás hatálya alá tartozó települési szilárd hulladék keletkezésével jár, kötelesek a Közszolgáltatónak azt bejelenteni, és a Közszolgáltatóval a közterület használati hozzájárulás, illetve engedély alapján a közterületen végzendő tevékenység kezdetének és végének időpontjára, valamint a várható hulladék fajtájára, annak összetételére és mennyiségére figyelemmel szerződést kötni. 9. A közszolgáltatás kötelező igénybevételének szüneteltetése (1) Szüneteltethető a közszolgáltatás - és a tulajdonosnak nem kell közszolgáltatási díjat fizetni - azokra a hónapokra, amelyek során az ingatlanon hulladék nem keletkezik legalább 90 napig az ingatlanon senki tartózkodik és a szünetelés kívánt kezdő időpontja előtt azt legalább 30 nappal írásban bejelentette a Közszolgáltatónak. (2) Ha a szüneteltetés (1) bekezdés szerinti feltételeiben változás következik be, az ingatlantulajdonos a Közszolgáltatónak 8 napon belül írásban köteles azt bejelenteni. (3) Amennyiben a szüneteltetés ideje alatt a kötelező helyi közszolgáltatás körébe tartozó hulladék kerül kihelyezésre, úgy - az ingatlantulajdonos egyidejű értesítése mellett - a Közszolgáltató a hulladékot köteles elszállítani, a hulladék mennyiségének megfelelő díj felszámítása mellett, amelyet az ingatlantulajdonosnak meg kell térítenie a Közszolgáltató felé. 10. Hulladék elhelyezése (1) A települési szilárd hulladék elhelyezését, ártalmatlanítását és hasznosítását a Közszolgáltató kizárólag az erre a célra kijelölt létesítményben (jelenleg Nyíregyháza, Szállási út 72.) végezheti. (2) Lakossági hulladékgyűjtő udvarban is elhelyezhető a háztartásból származó elkülönítetten gyűjtött hulladék és a hulladékgyűjtő udvar tulajdonosa, üzemeltetője által meghatározott egyéb hulladékalkotók - ideértve a hulladékudvar működési engedélyében meghatározott hulladékféleségeket is - a hulladékgyűjtő udvar üzemeltetője által közzé tett nyitvatartási időben és feltételekkel. (3) Gyűjtőszigeten a Közszolgáltató által meghatározott és a gyűjtőedényzeten megjelölt hulladék begyűjtése történhet. (4) Az érvényes építési hatósági engedéllyel rendelkező ingatlantulajdonos az ingatlanán alkalmilag keletkezett építési és bontási törmeléket, amely települési szilárd és veszélyes hulladékot nem tartalmazhat, legfeljebb évi 5 m 3

10 10 mennyiségben az (1) bekezdésében meghatározott létesítménybe maga is elszállíthatja, és ott díjmentesen elhelyezheti. (5) Az építési hatóság a.) bontási engedélyt csak akkor adhat ki, ha a kérelmező a becsült bontási törmelék mennyiségére nyilatkozatot tesz; továbbá nyilatkozik arról, hogy a bontási törmeléket önmaga szállítja el az (1) bekezdésben megjelölt létesítménybe, vagy bemutatja a bontási törmelék elszállítására és megsemmisítésére vonatkozó Közszolgáltatóval megkötött szerződését. b.) használatbavételi engedélyt csak akkor adhat ki, ha a kérelmező a hulladékártalmatlanítási jeggyel bizonyítja, hogy az építés során keletkezett építési törmelék az (1) bekezdésben megjelölt létesítménybe került, vagy bemutatja az építési törmelék elszállítására a Közszolgáltatóval megkötött szerződést. (6) Az ingatlantulajdonos az ingatlanon keletkezett újrahasznosításra alkalmas építési és bontási törmeléket, valamint biohulladékot (ág, nyesedék, levél stb.) díjmentesen elhelyezheti az (1) bekezdésben kijelölt létesítményben. 11. A gyűjtőedények használata, kezelése, elhelyezése (1) A települési szilárd hulladék gyűjtésére szolgáló gyűjtőedényt a szolgáltatással érintett ingatlanon belül kell tárolni, közterületen tartósan csak a közterület használatra vonatkozó engedély alapján szabad elhelyezni. (2) Az ingatlantulajdonos köteles a gyűjtőedényeket a hulladék elszállítása céljából a Közszolgáltató által megjelölt időpontban, a közterületen a begyűjtést végző gépjárművel megközelíthető és ürítésre alkalmas helyen elhelyezni. (3) A gyűjtőedény elhelyezése nem akadályozhatja a jármű és gyalogos forgalmat, és nem járhat baleset vagy károkozás veszélyének előidézésével. (4) A hulladék elszállítása céljából kihelyezett gyűjtőedény fedelének a közterület szennyezésének elkerülése érdekében zárt állapotban kell lennie. A hulladékot a gyűjtőedényben úgy kell elhelyezni, hogy az az edény mozgatásakor a környezetét ne szennyezze, továbbá ürítésekor ne szóródjon, a gépi ürítést ne akadályozza. (5) Az ingatlantulajdonos köteles gondoskodni a saját tulajdonában lévő gyűjtőedények tisztántartásáról, fertőtlenítéséről, rendeltetésszerű használatáról, valamint környezetének tisztántartásáról. Kivételt képez ez alól az 1100 literes és az 5000 literes bérbe adott gyűjtőedények fertőtlenítése, amelyet évente négy alkalommal a Közszolgáltató köteles elvégezni.

11 11 (6) A Közszolgáltatótól bérelt gyűjtőedények esetében a rendeltetésétől eltérő használata miatt keletkezett kárt az ingatlantulajdonos köteles megtéríteni a kár bekövetkeztétől számított 30 napon belül. (7) A gyűjtőedényben elhelyezhető települési szilárd hulladék súlya: a.) 60 literes gyűjtőedény esetében legfeljebb 14 kg b.) 120 literes gyűjtőedény esetében legfeljebb 28 kg c.) 240 literes gyűjtőedény esetében legfeljebb 55 kg d.) 1100 literes gyűjtőedény esetében legfeljebb 250 kg e.) 5000 literes gyűjtőedény esetében legfeljebb 1136 kg lehet. (8) Ha a gyűjtőedényben olyan nedves hulladékot helyeztek el, amely az edényben összetömörödött vagy befagyott, illetve az edényben lévő hulladékot úgy összepréselték, hogy emiatt az edényt üríteni nem lehet, az ingatlantulajdonos a Közszolgáltató felhívására köteles az edényt üríthetővé, illetve használhatóvá tenni. Köteles továbbá az így okozott esetleges kárt megtéríteni. (9) Tilos a gyűjtőedénybe folyékony, mérgező, tűz- és robbanásveszélyes anyagot, állati tetemet vagy egyéb olyan anyagot elhelyezni (pl. bontási törmelék) amely veszélyeztetheti a begyűjtést, a gépjármű műszaki állapotát, az ürítést végző személyek vagy más személyek életét, testi épségét, egészségét. 12. Lomtalanítással kapcsolatos jogok és kötelezettségek (1) Az Önkormányzat által évente egy alkalommal szervezett lomtalanítási akció lebonyolításáról a Közszolgáltató térítésmentesen gondoskodik. (2) A hulladék elszállítását, ártalmatlanítását, illetve hasznosítását a Közszolgáltató végzi. (3) A hulladékot az ingatlantulajdonos arra a helyre és olyan időpontban helyezheti ki elszállítás céljából, amelyet a Közszolgáltató előzetesen megjelölt. (4) Közterületen az elszállítandó hulladékot úgy kell elhelyezni, hogy az a jármű és gyalogos forgalmat ne akadályozza, a zöldterületeket és a növényzetet ne károsítsa, illetve ne járjon baleset vagy károkozás veszélyének előidézésével. 13. A hulladékkezelési közszolgáltatási díj meghatározására vonatkozó rendelkezések (1) A közszolgáltatás igénybevételéért az ingatlan tulajdonosa a Közszolgáltató részére közvetlenül, vagy az általa megbízott díjbeszedő útján közszolgáltatási szemétdíjat köteles fizetni, amely magában foglalja a hulladékszállítás, hulladékkezelés és a hulladék ártalmatlanításának díját.

12 12 (2) A Közszolgáltató a közszolgáltatási díjmegállapítása érdekében részletes költségelemzést köteles készíteni. (3) A Közszolgáltató hatékony működéséhez a települési szilárd hulladékra vonatkozó kötelező közszolgáltatással kapcsolatos költségeket, - külön meghatározva a szállítás, begyűjtés, szelektív gyűjtés, ártalmatlanítás költségeit, - kell a díjkalkulációban megjelentetni. (4) Közszolgáltatási díjcsökkentő tényezőként kell figyelembe venni a közszolgáltatás teljesítéséhez biztosított, a költségek ellentételezésére kapott, költségvetési, illetőleg önkormányzati támogatást, a közszolgáltatás teljesítése folyamatában keletkező melléktermékek (pl. biogáz, komposzt), valamint a szelektíven begyűjtött hulladékok hasznosításából vagy hasznosítás céljából történő átadásból származó bevételt. (5) Ha a közszolgáltatói díjat az Önkormányzat a Közszolgáltató által számított díjnál alacsonyabban állapítja meg, a különbséget díjkompenzáció formájában a Közszolgáltatónak köteles megtéríteni. (6) A közszolgáltatásnak az Önkormányzat által elfogadott díja a Közszolgáltató által alkalmazható díj legmagasabb mértéke. (7) A Közszolgáltató a közszolgáltatás ellátása mellett hulladékkezelési engedélyének megfelelően egyéb hulladékgazdálkodási tevékenységet is folytathat, amelyeknek díját maga határozza meg. A kötelezően ellátandó közszolgáltatás kereteibe nem tartozó más hulladékkezelési szolgáltatás költségeit, elszámolását és díját szigorúan el kell különíteni, és e költségeket a közszolgáltatás díjából nem lehet finanszírozni. (8) A közszolgáltatási díjat az Önkormányzat egy éves időszakra állapítja meg. A Közszolgáltató minden év szeptember 30-ig a következő évre vonatkozóan kezdeményezheti a díj felülvizsgálatát a közszolgáltatással kapcsolatos költségeinek önköltségelemzéssel alátámasztott, a Közgyűlés által elismert műszakilag indokolt fejlesztéseket is tartalmazó változása mértékének függvényében. (9) A háztartási szilárd hulladék elszállításához szükséges edényzet űrtartalmának megállapításánál a termelt hulladékok minimum 4 liter/fő/nap hulladékmennyiséggel kell figyelembe venni, az időszaki közszolgáltatási díjat az edényzet egyszeri ürítési díjának és az ürítések számának szorzataként kell megállapítani. (10) A hulladékgyűjtő udvar, illetve a gyűjtőszigetek használatáért a közszolgáltatást igénybevevő lakossági ingatlantulajdonos részére díjazás nem számítható fel, azt térítésmentesen veheti igénybe.

13 A hulladékkezelési közszolgáltatási díj megfizetésére vonatkozó rendelkezések (1) A lakossági ingatlan tulajdonos a közszolgáltatási díjat a Közszolgáltató részére számla ellenében negyedévente, utólag köteles megfizetni. A számla átadása történhet postai úton, illetve megbízott útján személyesen. (2) Késedelmes díjkiegyenlítés esetén a Közszolgáltató jogosult a Ptk., illetve a szolgáltatási szerződésben rögzített kamat felszámítására. (3) Nem tagadhatja meg a közszolgáltatási díj megfizetését az, aki a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos kötelezettségeit nem teljesíti, feltéve, hogy a Közszolgáltató számára a közszolgáltatást felajánlja, illetve a közszolgáltatás teljesítésére vonatkozó rendelkezésre állását igazolja. (4) Az ingatlan tulajdonosának változása esetén a közszolgáltatás díját a tulajdonosváltozás bejelentése hónapjának utolsó napjáig a régi, azután pedig az új tulajdonos köteles fizetni. A tulajdonosváltozást írásban kell bejelenteni a Közszolgáltatónak. (5) Nem tagadható meg a közszolgáltatás díjának megfizetése, ha a Közszolgáltatót a helyi közszolgáltatással kapcsolatos kötelezettségének teljesítésében az időjárás, vagy más elháríthatatlan ok akadályozta és a Közszolgáltató az akadály elhárulását követő munkanapon rendkívüli gyűjtőjárattal pótolta mulasztását. (6) A tulajdonost terhelő hulladékkezelési közszolgáltatói díjhátralék adók módjára behajtható köztartozás. (7) A díjhátralék keletkezését követő 30 napon belül a Közszolgáltató felhívja az ingatlantulajdonos figyelmét a díjfizetési kötelezettség elmulasztására és felszólítja annak teljesítésére. A felszólítás eredménytelensége esetén a díjhátralék keletkezését követő 90 napot követően a Közszolgáltató a felszólítás megtörténtének igazolása mellett a díjhátralékot az Önkormányzattól igényelheti. (8) A szabályosan benyújtott igénylés alapján az Önkormányzat jegyzője intézkedik a díjhátralék és felmerült költségek behajtása érdekében. (9) A behajtott díjhátralékot az Önkormányzat 15 napon belül köteles a Közszolgáltatónak átutalni. Amennyiben a köztartozás behajthatatlan, az Önkormányzat a behajthatatlanság tényének megállapítását követő 15 napon belül a díjhátralékot köteles a Közszolgáltatónak megtéríteni.

14 Elhagyott hulladékra vonatkozó rendelkezések (1) Az ingatlanon elhagyott hulladék kezelési kötelezettsége a hulladék tulajdonosát, ha annak személye nem állapítható meg ellenkező bizonyításig az ingatlan tulajdonosát terheli. (2) A közterületen elhagyott hulladék elszállításáról és hasznosításáról, illetve ártalmatlanításáról a közszolgáltatás keretein belül a Közszolgáltató gondoskodik. A Közszolgáltatót a közterületről elszállított elhagyott hulladékért különszolgáltatási díj illeti meg, amelyet az Önkormányzat térít meg. (3) Ha az elhagyott hulladék tulajdonosa azonosítható, a költségviselő vele szemben a hulladékkezelés és az eljárás költségeit érvényesítheti. (4) Az elhagyott hulladék elszállításával és ártalmatlanításával kapcsolatban az Önkormányzat jegyzője a Hulladékgazdálkodási törvény. 30. (3) bekezdésének a). és b). pontjában foglaltak szerint jár el. Az Önkormányzat jegyzője ellenőrzi a települési szilárd hulladék egyes összetevőinek szelektív gyűjtését, valamint a közszolgáltatás keretében történő begyűjtés szabályainak betartását. (5) Az Önkormányzat jegyzője külön jogszabályban meghatározott esetekben hulladékgazdálkodási birság kiszabására jogosult. 16. A közszolgáltatás alá nem tartozó hulladékok elszállítása (1) Az ingatlantulajdonos jogosult a Közszolgáltatónak, vagy más az elszállításra jogosultságot szerzett intézménynek, illetve szakvállalkozásnak a hulladék elszállítására irányuló megrendelését bejelenteni, ha az ingatlanán a helyi közszolgáltatás alá nem eső, esetileg szállítható egyéb háztartási szilárd hulladék keletkezik, vagy ilyen hulladék keletkezése várható. (2) Ha az ingatlantulajdonos az (1) bekezdésben foglaltakkal a Közszolgáltatót bízza meg, a megrendelés és a szolgáltatás feltételeiben történő megállapodás alapján a Közszolgáltató a megjelölt időpontra, vagy időtartamra a megjelölt mennyiségű és minőségű hulladéknak megfelelő gyűjtőtartályt, illetve hulladék gyűjtésére alkalmas más gyűjtőeszközt a tulajdonos rendelkezésére bocsátja, annak elszállításáról és ártalommentes elhelyezéséről a megállapodás szerinti díj ellenében gondoskodik. (3) A lomtalanítás során a lakó által ki nem helyezett és el nem szállított, de egyébként annak hatálya alá tartozó hulladékot az ingatlantulajdonos saját maga illetve külön díj ellenében, eseti megrendelés alapján az elszállításra jogosult szakvállalkozás, vagy a Közszolgáltató is elszállíthatja, de köteles a kijelölt ártalmatlanító helyet igénybe venni.

1 Módosítva a 33/2008./XI.28.sz. ÖK. rendelet 1. -a alapján 2

1 Módosítva a 33/2008./XI.28.sz. ÖK. rendelet 1. -a alapján 2 Ócsa Város 1 Önkormányzatának 10/1999./III.31./számu Önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatással és a köztisztasággal kapcsolatos egyes kérdésekről 2 1

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések A rendelet hatálya 1.. (1) A rendelet területi hatálya Zagyvaszántó község közigazgatási területére terjed ki.

I. Fejezet Általános rendelkezések A rendelet hatálya 1.. (1) A rendelet területi hatálya Zagyvaszántó község közigazgatási területére terjed ki. EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALVA 14/2004.(IV.30.) Rendelet a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról szóló 01/2005.(I.31.), a 2/2006.(I.26.) és 15/2006.(XI.30.) és 7/2007.(XI.22.) Rendelettel

Részletesebben

5/2002. (IV.3.) sz. rendelete. a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról. (1) fejezet

5/2002. (IV.3.) sz. rendelete. a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról. (1) fejezet Rákóczifalva Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének a 11/2003. (VI. 13.) a 4/2005.(II.16.) a 22/2008.)XII. 12.) a 15/2009.(IX.04.) a 16/2009.(IX.29.) és a 19/2009.(XII. 11.) a 17/2010. (XII. 16.)

Részletesebben

Balatonfőkajár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

Balatonfőkajár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Balatonfőkajár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2011.(X.5.) sz. önkormányzati rendelettel, valamint a 6/2010. (XII. 15.) sz. önkormányzati rendelettel módosított 14/2005.(XII.21.) sz. önkormányzati

Részletesebben

a közterületek tisztántartásáról és a települési szilárdhulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról

a közterületek tisztántartásáról és a települési szilárdhulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról BIRI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 7/2004. (III.01.) önkormányzati rendelete a közterületek tisztántartásáról és a települési szilárdhulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról Biri Község Önkormányzat a hulladékgazdálkodásról

Részletesebben

I. rész Bevezető rendelkezések I. FEJEZET 1. A szabályozás célja

I. rész Bevezető rendelkezések I. FEJEZET 1. A szabályozás célja Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 45/2004. (XII.03.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról 1 Zalaegerszeg Megyei Jogú

Részletesebben

Jánoshida községi Önkormányzat. 12/2014.(IX.18.) rendelete

Jánoshida községi Önkormányzat. 12/2014.(IX.18.) rendelete Jánoshida községi Önkormányzat 12/2014.(IX.18.) rendelete A közterületek tisztántartásáról, a települési szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról Jánoshida község Önkormányzatának

Részletesebben

5/2012. (II.28) KT. rendelet. A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatásról

5/2012. (II.28) KT. rendelet. A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatásról 5/2012. (II.28) KT. rendelet A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatásról Báránd Község Önkormányzata a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. (1) és

Részletesebben

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 58/2013 (XII.21.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 58/2013 (XII.21.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 58/2013 (XII.21.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a hulladékról szóló 2012.

Részletesebben

MOSONSZOLNOK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 10/2002.(X.08.) ÖKT számú R E N D E L E T E. a köztisztaságról és a hulladékgazdálkodásról

MOSONSZOLNOK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 10/2002.(X.08.) ÖKT számú R E N D E L E T E. a köztisztaságról és a hulladékgazdálkodásról MOSONSZOLNOK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2002.(X.08.) ÖKT számú R E N D E L E T E a köztisztaságról és a hulladékgazdálkodásról Mosonszolnok Község Önkormányzat Képviselő-testülete a

Részletesebben

Hajdúhadház Városi Önkormányzata Képviselő-testületének. 9/2014.(II.24.) önkormányzati rendelete. a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról

Hajdúhadház Városi Önkormányzata Képviselő-testületének. 9/2014.(II.24.) önkormányzati rendelete. a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Hajdúhadház Városi Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2014.(II.24.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Hajdúhadház Városi Önkormányzat Képviselő- testülete Magyarország

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések Erdőkertes Község Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2011. (XII.30.) sz., 8/2011. (IV.01.) sz., 1/2011. (I.28.) sz. és 17/2010.(XII.16.) sz. önkormányzati rendeletekkel módosított 12/2008.(12.04.)

Részletesebben

Kisszállás Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 9/2014.(II.28.) önkormányzati rendelete. a helyi hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról

Kisszállás Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 9/2014.(II.28.) önkormányzati rendelete. a helyi hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Kisszállás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2014.(II.28.) önkormányzati rendelete a helyi hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Kisszállás Község Önkormányzata Képviselő-testülete a hulladékról

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezések A rendelet hatálya

I. fejezet Általános rendelkezések A rendelet hatálya Bucsa Község Önkormányzat Képviselő- testületének 6/2011. (IV.1.) önkormányzati rendelete a szelektív hulladékgyűjtéssel kapcsolatos közszolgáltatásról, a település közigazgatási területén Bucsa Község

Részletesebben

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Téglás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 26/2004. (XII. 10.) rendelete a települési szilárd hulladék gyűjtésével és kezelésével összefüggő tevékenységről A 1/2005. (I. 27.), 20/2005. (IX. 30.),

Részletesebben

A Mohácsi Önkormányzat 7/2014.(VI.2) r e n d e l e t e. a köztisztaságról, valamint a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásának rendjéről

A Mohácsi Önkormányzat 7/2014.(VI.2) r e n d e l e t e. a köztisztaságról, valamint a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásának rendjéről A Mohácsi Önkormányzat 7/2014.(VI.2) r e n d e l e t e a köztisztaságról, valamint a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásának rendjéről Mohács Város Önkormányzat Képviselő-testülete, Magyarország

Részletesebben

Homokmégy községi Önkormányzat képviselı-testületének 7/ 2008 ( IX.30.) számú rendelete

Homokmégy községi Önkormányzat képviselı-testületének 7/ 2008 ( IX.30.) számú rendelete 1 Homokmégy községi Önkormányzat képviselı-testületének 7/ 2008 ( IX.30.) számú rendelete A települési szilárd hulladék elszállításáról, elhelyezésérıl és kezelésérıl Homokmégy község Önkormányzatának

Részletesebben

CSANÁDPALOTA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2014. (II.27.) önkormányzati rendelete. a helyi hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról

CSANÁDPALOTA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2014. (II.27.) önkormányzati rendelete. a helyi hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról CSANÁDPALOTA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2014. (II.27.) önkormányzati rendelete a helyi hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Záradék: A rendelet megalkotásának napja: 2014. február 26.

Részletesebben

Csonkamindszent Községi Önkormányzat. a hulladékkezelési közszolgáltatásról. KT. Rendeletekkel egységes szerkezetben)

Csonkamindszent Községi Önkormányzat. a hulladékkezelési közszolgáltatásról. KT. Rendeletekkel egységes szerkezetben) Csonkamindszent Községi Önkormányzat 8/2002. (XIl.11.) KT. Re nd e 1 e t e a hulladékkezelési közszolgáltatásról D L-KOM KFT. k.: 2011 IJ EC 2 3.?-l 1 g?._ g e 6 (A 912011. (Xll 16.), a 812010. (Xll03.),

Részletesebben

KESZTHELY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 37/2013. (X.31.)

KESZTHELY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 37/2013. (X.31.) KESZTHELY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 37/2013. (X.31.) önkormányzati rendelete a települési hulladékgazdálkodási és a nem közművel összegyűjtött szennyvíz közszolgáltatásokról Keszthely Város

Részletesebben

FÜZESGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 12/2010. (VIII. 26.) rendelete a szelektív hulladékgyűjtéssel kapcsolatos közszolgáltatásról 1

FÜZESGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 12/2010. (VIII. 26.) rendelete a szelektív hulladékgyűjtéssel kapcsolatos közszolgáltatásról 1 FÜZESGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 12/2010. (VIII. 26.) rendelete a szelektív hulladékgyűjtéssel kapcsolatos közszolgáltatásról 1 Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Arnót Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1./2014.(I. 30.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról

Arnót Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1./2014.(I. 30.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Arnót Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1./2014.(I. 30.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Arnót Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a hulladékról szóló 2012.

Részletesebben

Döbrököz Község Önkormányzat 14/2010. (XII.23.) számú rendelete a település szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról (Egységes szerkezet )

Döbrököz Község Önkormányzat 14/2010. (XII.23.) számú rendelete a település szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról (Egységes szerkezet ) Döbrököz Község Önkormányzat 14/2010. (XII.23.) számú rendelete a település szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról (Egységes szerkezet ) Döbrököz Község Önkormányzati Képviselő-testülete a

Részletesebben

Hegyeshalom Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének. 17/2013.(XII.17.) önkormányzati rendelete. a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról

Hegyeshalom Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének. 17/2013.(XII.17.) önkormányzati rendelete. a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Hegyeshalom Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2013.(XII.17.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Hegyeshalom Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

A Szolgáltató jogai és kötelezettségei

A Szolgáltató jogai és kötelezettségei RENDELETT TERVEZET Füzérradvány Községi Önkormányzat Képviselő-testületének./2012. (...) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladékokkal kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatásról Füzérradvány

Részletesebben

Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2014.(II.21.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról

Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2014.(II.21.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2014.(II.21.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Tárnokréti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Jágónak Község Önkormányzat 7 /2013. (XII.18.) számú rendelete a település szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról

Jágónak Község Önkormányzat 7 /2013. (XII.18.) számú rendelete a település szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról Jágónak Község Önkormányzat 7 /2013. (XII.18.) számú rendelete a település szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról Jágónak Község Önkormányzatának Képviselőtestülete Alaptörvény 32. cikk (1)

Részletesebben

ÚJRÓNAFŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA K É P V I S E L Ő- T E S T Ü L E T É N E K. 14/2013.(XII.18.) önkormányzati r e n d e l e t e

ÚJRÓNAFŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA K É P V I S E L Ő- T E S T Ü L E T É N E K. 14/2013.(XII.18.) önkormányzati r e n d e l e t e ÚJRÓNAFŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA K É P V I S E L Ő- T E S T Ü L E T É N E K 14/2013.(XII.18.) önkormányzati r e n d e l e t e a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Újrónafő Község Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

Celldömölk Város Önkormányzata. 3/2014.(III.04.) önkormányzati rendelete. a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról

Celldömölk Város Önkormányzata. 3/2014.(III.04.) önkormányzati rendelete. a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Celldömölk Város Önkormányzata 3/2014.(III.04.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Celldömölk Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk

Részletesebben

A TELEPÜLÉSI SZILÁRD HULLADÉKKAL KAPCSOLATOS HULLADÉKKEZELÉSI HELYI KÖZSZOLGÁLTATÁSRÓL

A TELEPÜLÉSI SZILÁRD HULLADÉKKAL KAPCSOLATOS HULLADÉKKEZELÉSI HELYI KÖZSZOLGÁLTATÁSRÓL SOPRONHORPÁCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİTESTÜLETÉNEK 13/2004. (XII.16) RENDELETE A TELEPÜLÉSI SZILÁRD HULLADÉKKAL KAPCSOLATOS HULLADÉKKEZELÉSI HELYI KÖZSZOLGÁLTATÁSRÓL Sopronhorpács Község Önkormányzatának

Részletesebben