Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének"

Átírás

1 Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 5/2014. (II.3.) önkormányzati rendelete a közterületek tisztán tartásáról és a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a hulladékról szóló évi CLXXXV. törvény 35. -ában, 39. (2) és (5) bekezdésében, 88. (4) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a környezet védelmének általános szabályairól szóló évi LIII. törvény 48. (3) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Közép-Dunántúli Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség véleményének kikérésével a következőket rendeli el: I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. (1) A rendelet célja azoknak a helyi szabályoknak a megállapítása, amelyekkel biztosítható a települési környezet tisztasága, a települési hulladék gyűjtésével, szállításával és kezelésével összefüggő feladatok eredményes végrehajtása, a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásának és igénybevételének rendje. (2) A rendelet területi hatálya Székesfehérvár Megyei Jogú Város közigazgatási területén a jelen rendelet mellékletében felsorolt utcákról megközelíthető ingatlanokra terjed ki. (3) A rendelet hatálya a hulladékról szóló évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Ht.) 1. (3) bekezdésében foglaltakon túlmenően nem terjed ki a veszélyes hulladékokra, valamint a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvízre és a velük összefüggő tevékenységekre. (4) Székesfehérvár Megyei Jogú Város közigazgatási területén a Depónia Hulladékkezelő és Településtisztasági Korlátolt Felelősségű Társaság (8000 Székesfehérvár, Sörház tér 3.) a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás teljesítésére jogosult, illetve kötelezett közszolgáltató (a továbbiakban: közszolgáltató). E rendelet alkalmazásában: házhoz menő gyűjtés: a háztartásokban keletkező, hasznosításra alkalmas, elkülönítetten gyűjtött, főként csomagolási hulladékok és zöldhulladék átvételére és elszállítására szervezett, a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás részét képező tevékenység; 2. közterület: az épített környezet alakításáról és védelméről szóló évi LXXVIII. törvény pontjában meghatározott fogalom; 3. lakóegység: az egyes lakóépületek és a jellemzően emberi tartózkodás (pihenés, szállás, munkavégzés, stb.) céljára szolgáló építmények, amelyekben az ingatlan tulajdonosa, vagyonkezelője, bérlője, illetve használója hulladékot termelhet;

2 4. zöldterület: növényzettel borított közterület, különösen a közterek és közparkok 5. szabadvezetésű járda: a főhálózati szerepet betöltő gyalogos közlekedést szolgálja, de nem az ingatlanok közvetlen megközelítését II. Fejezet AZ INGATLANOK, KÖZTERÜLETEK TISZTÁN TARTÁSA 3. (1) A települési környezet tisztaságának biztosítása érdekében Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzatára (a továbbiakban: Önkormányzat) háruló köztisztasági feladatok ellátásához az e rendeletben foglaltak szerint mindenki köteles hozzájárulni. (2) A közterületek, különösen a zöldterületek szennyezését, károsítását eredményező tevékenységtől, illetve magatartástól mindenki köteles tartózkodni. 4. A közterületek tisztán tartása, a közparkok ápolása és gyommentesítése, a burkolt területek és szabadvezetésű járdák síkosság mentesítése, valamint a hó eltakarítása - a közterületi parkok, parkolók, parkoló gépkocsik által elzárt területek, külterületi járdák és kerékpárutak síkosság mentesítése kivételével, és az ban foglaltak kivételével - Székesfehérvár Városgondnoksága Kft. feladata. 5. (1) Az ingatlanhasználóknak a közterületek tisztán tartásával és a zöldterületek ápolásával kapcsolatos feladatai: a) Az ingatlan előtti járda, úszótelek esetén az épület körüli járda, illetve járda hiányában egy méter széles területsáv, valamint a járda melletti zöldsáv úttestig terjedő teljes területének gondozása, tisztán tartása, hulladék- és gyommentesítése, a burkolt területek síkosság-mentesítése, valamint a hó eltakarítása. Amennyiben az ingatlant két közút is határolja, úgy ezek a feladatok mindkét közút irányában kötelezőek. b) Az ingatlan előtti, melletti nyílt árok és ennek műtárgyai tisztán tartása, hulladék- és gyommentesítése, valamint a csapadékvíz zavartalan lefolyását akadályozó anyagok és hulladékok eltávolítása. (2) Az ingatlanhasználó a közterület tisztán tartása során keletkező hulladékot a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás igénybevételére rendszeresített hulladékgyűjtő edényben helyezheti el. 6. Az ingatlanhasználóknak a telekingatlanok tisztán tartásával kapcsolatos feladatai: a) Az ingatlan tisztán tartása, gyommentesítése, az ingatlanról a járda és az úttest fölé benyúló ágak, bokrok metszése; b) Épület bontása, építése, felújítása és karbantartása miatt üresen álló ingatlan és az előtte húzódó járda tisztán tartása 2

3 7. (1) Az üzlet, szolgáltató egység üzemeltetője az 5. -ban foglaltakon túl köteles gondoskodni az ingatlan területén lévő, a közforgalom számára megnyitott területek, illetve parkolóhelyek tisztán tartásáról. 8. (1) Az utcai árus a részére kijelölt területet és annak közvetlen környékét köteles tisztán tartani, valamint a tevékenysége során keletkezett hulladék gyűjtéséről és elszállításáról a jogszabályi előírásoknak megfelelően gondoskodni. (2) A rendezvény szervezője köteles gondoskodni a közterületen rendezett vásárok, sportés egyéb rendezvények tartása a várható forgalomnak megfelelő számú illemhely biztosításáról, üzemeltetéséről, valamint a rendezvény alatt és azt követően a közterület és közvetlen környezetének tisztán tartásáról, a hulladék összegyűjtéséről és elszállításáról, a terület eredeti állapotban történő visszaadásáról. (3) Az állatok által a közterületen okozott szennyezés eltávolításáról az állat felügyeletét ellátó, amennyiben az állat felügyeletét ellátó személye nem állapítható meg, vagy nem vonható felelősségre, az állat tulajdonosa haladéktalanul köteles gondoskodni. 9. (1) A síkosság-mentesítés során a környezetkímélő anyagokon - homok, salak, kőzúzalék, hamu, fűrészpor, stb.- kívül klorid tartalmú fagyáspont csökkentő szer használata csak úgy alkalmazható, hogy az egyszeri klorid kijuttatás a 20 g/m² mennyiséget ne haladja meg. Ezen anyagok tárolása tárolóedényben, környezetkímélő módon történhet. (2) A közterületek közvetlen környezetében lévő növényzet mellett, zöldterületen, valamint alul és felüljárók felületén klorid tartalmú vegyszerek használata tilos. (3) Hórakást tilos elhelyezni útkereszteződésben, útburkolati jelen, járdasziget és járda közé, tömegközlekedésre szolgáló jármű megállóhelyénél, kapubejárat elé, annak teljes szélességében, közműre és közcélú műtárgyra (vízelzáró csap, gázberendezés, csapadékvíz-elvezető csatorna lefolyója stb.). (4) A feltakarításból, felmosásból keletkezett szennyeződést, szennyvizet a közterületre, csapadékvíz elvezető rendszerbe beleseperni, beleönteni tilos. III. fejezet A HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI KÖZSZOLGÁLTATÁS 1. A közszolgáltatóra vonatkozó szabályok 10. (1) A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról az Önkormányzat a vonatkozó jogszabályokban és e rendeletben foglaltak szerint a közszolgáltatóval kötött szerződés útján gondoskodik. (2) Közszolgáltatásként ellátandó feladat a települési hulladék és a biohulladék (a továbbiakban együtt: települési hulladék) átvétele, gyűjtése, szállítása, tárolása, kezelése, valamint a hulladékgazdálkodási létesítmények fenntartását, üzemeltetését biztosító, kötelező jelleggel igénybe veendő szolgáltatás biztosítása. 3

4 11. (1) A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás keretében a közszolgáltató a szállítóeszközéhez rendszeresített, szabványos gyűjtőedényben vagy a közszolgáltató által forgalmazott zsákban gyűjtött, továbbá a közszolgáltatás részeként üzemeltetett hulladékgyűjtő ponton, szigeten, hulladékgyűjtő udvarban, és átvételi helyen a közszolgáltató a rendelkezésére bocsátott települési hulladék elszállításáról és jogszabályi előírásoknak megfelelő kezeléséről gondoskodik. (2) A közszolgáltatás teljesítésének feltételeiről és annak változásáról a közszolgáltató az ingatlanhasználók részére a helyben szokásos módon nyomtatott sajtó útján, az ügyfélszolgálatán és internetes honlapján mindenki számára hozzáférhető módon köteles tájékoztatást nyújtani. (3) A hulladék átvételének és elszállításának gyakoriságát, útvonalát és az ürítési napokat a közszolgáltató köteles a keletkező hulladék mennyiségek figyelembevételével elkészíteni és erről, valamint a változásokról az ingatlanhasználókat a (2) bekezdésben foglaltak szerint tájékoztatni. 2. Az ingatlanhasználóra vonatkozó szabályok 12. (1) Az ingatlanhasználó köteles a tevékenysége során képződő hulladék mennyiségét a környezet terhelésének és igénybevételének csökkentése érdekében a tőle elvárható legalacsonyabb szintre szorítani, valamint a hulladék hasznosítását, környezetkímélő ártalmatlanítását elősegíteni. (2) Az ingatlanhasználó az ingatlanán keletkező vagy birtokába került települési hulladékot köteles az e rendeletben meghatározott módon és helyen gyűjteni, továbbá az Önkormányzat által szervezett hulladékgazdálkodási közszolgáltatást igénybe venni, a hulladékot a közszolgáltatónak átadni és a közszolgáltatási díjat megfizetni. (3) Az ingatlanhasználót nem terheli a (2) bekezdésben foglalt kötelezettség az olyan beépítetlen ingatlan tekintetében, amelyen nem keletkezik hulladék, és a 14. -ban leírtaknak megfelelően kéri a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás szünetelését. (4) Az ingatlanhasználó a minimum heti egyszeri hulladékszállítást magában foglaló hulladékgazdálkodási közszolgáltatást a keletkező hulladék teljes mennyiségére köteles igénybe venni. (5) Ha az ingatlanhasználó személye bármely okból változik, úgy e változást a korábbi és az új ingatlanhasználó kötelesek együttesen a változást követő 8 napon belül bejelenteni a közszolgáltatónak. A bejelentési kötelezettség elmulasztása esetén a kötelezettség teljesítéséig terjedő időszakra a közszolgáltatási díjfizetési kötelezettség egyetemlegesen terheli a régi és az új ingatlanhasználót. (6) A gazdálkodó szervezet ingatlanhasználó köteles a közszolgáltatást igénybe venni, ha a gazdasági tevékenységével összefüggésben keletkezett hulladékának kezeléséről a jogszabályi előírásoknak megfelelő más módon nem gondoskodik. (7) Ha az ingatlan egyidejűleg gazdálkodó szervezet cégnyilvántartásba bejegyzett székhelyéül, telephelyéül, fióktelepéül és természetes személy állandó lakóhelyéül vagy tartózkodási helyéül szolgál, a háztartási hulladékot és a gazdálkodó szervezetnek az 4

5 ingatlanon folytatott tevékenysége során keletkezett, más módon nem kezelt hulladékát elkülönítetten kell gyűjteni és azokra külön hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződést kell kötni. 3. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés egyes tartalmi elemei 13. (1) Az ingatlanhasználókkal megkötendő közszolgáltatás igénybevételéről szóló szerződés az alábbiakat tartalmazza: a) a szerződő felek (a közszolgáltató és a megrendelő) azonosító adatait, b) a közszolgáltatás igénybevételének kezdő napját, c) a teljesítés helyét, d) a megrendelő által használt gyűjtőedényt űrtartalom és darabszám szerint, e) az ürítési gyakoriságot és az ürítés idejét, f) a megrendelő által meghatározott, az ingatlanon előreláthatólag keletkező hulladék mennyiségét, amelyre a közszolgáltatást a megrendelő igénybe veszi, g) társasház, lakásszövetkezet esetén a lakóegységek számát, h) a gyűjtőedények használatának jogcímét és módját, i) a közszolgáltatás díj megállapításának módját és alkalmazásának feltételeit, j) a közszolgáltatás mértékét meghaladó, a megrendelő igényei szerinti többletszolgáltatást és annak díját, k) a közszolgáltatási díj megfizetésének módját, l) a szerződés módosításának, szüneteltetésének feltételeit. (2) A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátására vonatkozó, az ingatlanhasználó és a közszolgáltató közötti jogviszony az (1) bekezdésben foglalt szerződés megkötésével, illetve a szolgáltatás igénybevételével jön létre, amely azt jelenti, hogy a közszolgáltató az ingatlanhasználó számára a szolgáltatást felajánlja úgy, hogy rendelkezésre áll a közszolgáltatás teljesítésére azáltal, hogy a megjelölt ürítési napokon megkísérli a hulladék átvételét és elszállítását. 4. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás szüneteltetése 14. (1) Szüneteltethető a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás, ha az ingatlanon legalább egybefüggő 3 hónapig senki nem tartózkodik, és azon hulladék sem keletkezik. (2) A szüneteltetésre vonatkozó igényét és a szünetelés lejáratának várható időpontját az ingatlanhasználó írásban köteles bejelenteni a közszolgáltatónak a szüneteltetés megkezdését megelőzően legalább 15 nappal. (3) Ha a szüneteltetés (1) bekezdés szerinti feltételeiben változás következik be, azt az ingatlanhasználó 8 napon belül köteles írásban jelezni a közszolgáltatónak. Amennyiben az ingatlanhasználó ezt a kötelezettségét elmulasztja, a változás időpontjától kezdődően a változás bejelentéséig díjfizetési kötelezettség terheli. (4) A közszolgáltatás szüneteltetésének idejére az ingatlanhasználót közszolgáltatási díjfizetési kötelezettség nem terheli. 5

6 5. A települési hulladék gyűjtésére, szállítására és kezelésére vonatkozó szabályok 15. (1) A hulladék gyűjtése során az ingatlanhasználónak megfelelő gondossággal kell eljárni annak érdekében, hogy a hulladék mások életét, testi épségét, egészségét ne veszélyeztesse, a természetes és épített környezetet ne szennyezze, a növény- és állatvilágot ne károsítsa, a közlekedés biztonságát ne zavarja. (2) Az ingatlanhasználó köteles gondoskodni a gyűjtőedények tisztán tartásáról, fertőtlenítéséről, rendeltetésszerű használatáról, valamint tároló helyük és környezetük tisztán tartásáról, a kiszóródott hulladék összegyűjtéséről. (3) A szabályszerűen kihelyezett gyűjtőedények ürítése során esetlegesen keletkezett szennyeződés eltakarításáról a közszolgáltató köteles gondoskodni. (4) A hulladékot a gyűjtőedénybe történő beletömörítés nélkül kell elhelyezni. Ha a gyűjtőedénybe olyan hulladékot raktak, amely az edényben összetömörödött vagy befagyott, illetve az edényben lévő hulladékot úgy összepréselték, hogy emiatt az edényt nem lehet kiüríteni, az ingatlanhasználó köteles az edényt üríthetővé, illetve használhatóvá tenni. (5) Tilos a gyűjtőedénybe folyékony, mérgező, tűz- és robbanásveszélyes anyagot, állati tetemet, veszélyes vagy egyéb olyan anyagot elhelyezni, amely veszélyeztetheti a környezetet, a közszolgáltató alkalmazottja vagy más személyek életét, testi épségét és egészségét. 16. (1) Az ingatlanhasználó a hulladék gyűjtésére és elszállítására a közszolgáltató szállítóeszközéhez rendszeresített és a keletkezett hulladék mennyiségének megfelelő méretű és számú gyűjtőedényt köteles használni. Az ingatlanhasználó gyűjtőedényt - az (6) bekezdésben foglaltak szerint - a közszolgáltatótól is igényelhet. (2) A gyűjtőedények típusai, illetve a gyűjtőedényekben elhelyezhető települési hulladék maximális súlya: a) 60 literes gyűjtőedény b) 80 literes gyűjtőedény c) 110 literes gyűjtőedény d) 120 literes gyűjtőedény e) 240 literes gyűjtőedény f) 770 literes gyűjtőedény g) 1100 literes gyűjtőedény (3) A szükséges gyűjtőedény nagyságát és darabszámát a keletkező hulladék mennyisége és az ürítési gyakoriság alapján a közszolgáltató határozza meg az alábbi szempontok figyelembe vételével: 6

7 a) Családi ház esetén minimum 80 literes gyűjtőedény használható. b) Családi ház esetén 1 fős vagy 2 fős háztartások rendelkezhetnek 60literes gyűjtőedénnyel. c) A társasházaknál és lakásszövetkezeteknél lehetőség van közös gyűjtőedény használatára, amely esetben lakóegységenként heti minimum 80 liter edénytérfogat igénybevétele kötelező, és a rendszeresített edényméretre felfelé kerekítve kell számolni. d) A gazdálkodó szervezetek és intézmények működési egységenként (albetétenként) minimálisan 120 literes hulladékgyűjtő edénnyel kötelesek rendelkezni. (4) Társasház, lakásszövetkezet esetén minimálisan heti két alkalommal történő gyűjtést kell megszervezni. (5) A közszolgáltató az ingatlanhasználó hozzájárulása nélkül jogosult a közszolgáltatás igénybevételére használt gyűjtőedényt technikai eszközzel (chip) ellátni. (6) A közszolgáltató az ingatlanhasználó kérelmére - bérleti díj ellenében gyűjtőedényt biztosít, a bérletre vonatkozó megállapodást írásba kell foglalni. (7) Ha az ingatlanon keletkező hulladék mennyisége nem rendszeresen, hanem alkalmilag meghaladja a rendelkezésre álló gyűjtőedények űrtartalmát, akkor a közszolgáltató által forgalmazott hulladékgyűjtő zsákot kell igénybe venni. (8) A közszolgáltató a hulladékgyűjtő edény méretét meghaladó többlet hulladékot, valamint az edény mellé kihelyezett hulladékot nem köteles elszállítani. 17. (1) Az ingatlanhasználó a települési hulladék gyűjtésére szolgáló gyűjtőedényt úszótelek és a (2) bekezdésben foglaltak kivételével- az ingatlan területén belül köteles elhelyezni. (2) Az 1,1 m 3 -nél nagyobb vagy nem szabványos hulladékgyűjtő edényt közterületen tartósan elhelyezni kizárólag a közterület-használati engedély birtokában lehet. (3) A hulladékgyűjtő edény közterületen történő tartós elhelyezése vagy áthelyezése esetén a Polgármesteri Hivatal, a közszolgáltató és a közszolgáltatást igénybevevő személy előzetes egyeztetése alapján történik az edény helyének kijelölése. (4) A közterületen tartósan elhelyezett hulladékgyűjtő edényről való gondoskodás, gyűjtőhely kialakítása, annak rendszeres tisztán tartása, a konténerek javítása, karbantartása, valamint a közegészségügyi előírásoknak megfelelő fertőtlenítése az ingatlanhasználó feladata. 18. (1) Az ingatlanhasználó köteles a gyűjtőedényeket és a 16. (7) bekezdésében foglaltak szerint igénybe vett hulladékgyűjtő zsákot a hulladék elszállítása céljából a (3) bekezdésben meghatározottak szerint a közterületre, a szállítást végző gépjárművel megközelíthető és az ürítésére alkalmas helyre kitenni. (2) A hulladék kiszóródása, a közterület szennyezésének elkerülése érdekében az edény fedelének zárva, a hulladékgyűjtő zsáknak bekötve kell lennie. (3) A közszolgáltató részére a gyűjtőedényt a szállítást megelőző napon 18 óra és a szállítás napján reggel 6 óra között kell a közterületre kihelyezni, kivéve 17. -ban foglalt elhelyezést. A kiürített edényeket a szállítás napján a közterületről be kell vinni. 7

8 19. (1) A természetes személy ingatlanhasználó az elkülönítetten gyűjtött hulladékot az e rendeletben meghatározott feltételek szerint, hulladékgyűjtő pontra, szigetre, hulladékgyűjtő udvarba vagy hulladékkezelő létesítménybe szállíthatja, és ott a közszolgáltató részére átadhatja, vagy a megfelelő gyűjtőedényben elhelyezheti. (2) Az (1) bekezdésben foglalt jogot a természetes személy ingatlanhasználó csak úgy gyakorolhatja, ha a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjat a közszolgáltató részére megfizette. (3) A közszolgáltató az ingatlanhasználók részére a helyben szokásos módon nyomtatott sajtó útján, az ügyfélszolgálatán és internetes honlapján mindenki számára hozzáférhető módon tájékoztatást nyújt a hulladék elkülönített gyűjtésének, valamint az elkülönítetten gyűjtött hulladék elszállításának rendjéről, időpontjáról, módjáról, feltételeiről. (4) Családi házas lakóterületen a közszolgáltató a hulladék meghatározott anyagfajta papír, műanyag, fém szerinti gyűjtésére a kötelező közszolgáltatás részeként házhoz menő gyűjtést tart fenn. (5) Tömbházas övezetben a közszolgáltató az elkülönített hulladékgyűjtés biztosítása érdekében hulladékgyűjtő pontokat és szigeteket működtet. (6) A hulladékgyűjtő pontokat és szigeteket igénybevevő személy a gyűjtőedényben kizárólag a gyűjtőedény feliratán megjelölt összetételű és fajtájú hulladékot helyezhet el. (7) A hulladékgyűjtő pont és sziget edénye mellé hulladékot elhelyezni tilos. (8) A közszolgáltató egyedi megrendelés alapján térítési díj ellenében gondoskodik az építési-bontási hulladékok elkülönített gyűjtéséről és kezeléséről. 20. (1) Családi házas lakóterületen a természetes személy ingatlanhasználó az ingatlanán vagy az ingatlana előtt keletkezett biohulladékot a közszolgáltató által történő elszállítás érdekében az ingatlanhasználó által beszerzett legfeljebb 110 literes, lehetőség szerint áttetsző hulladékgyűjtő zsákban, vagy legfeljebb 0,5 m 3 biohulladékot kötegelve jogosult a közszolgáltatónak a (2) bekezdésben leírtak szerint külön díj fizetése nélkül átadni. A közszolgáltató előírhatja a biohulladék gyűjtése során matricás vagy egyéb azonosító rendszer alkalmazását. (2) A biohulladék gyűjtési időszak minden év március 15. napjától december 15. napjáig tart. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatásba bevont területen a természetes személy ingatlanhasználó március 15-től október 15-ig egy zsák vagy egy köteg, október 16-tól december 15-ig három zsák vagy egy köteg biohulladék átadására jogosult szállításonként külön díj fizetése nélkül. (3) Az (1) és (2) bekezdésben meghatározott mennyiséget meghaladó biohulladék gyűjtésére tetszőleges, lehetőség szerint átlátszó és maximum 120 literes zsákot kell igénybe venni, melyre a közszolgáltatótól külön díj ellenében megvásárolt matricát kell ragasztani. (4) Az (1)-(3) bekezdésben foglaltak szerint gyűjtött biohulladékot a közszolgáltató kéthetente szállítja el. (5) A biohulladékot tartalmazó zsákot vagy köteget a szállítást megelőző napon 18 óra és a szállítás napján reggel 6 óra között kell a közterületre, a szállítást végző gépjárművel megközelíthető és felvételre alkalmas helyre kitenni. 8

9 21. (1) A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe tartozó települési hulladék ártalmatlanítását kizárólag a Székesfehérvár-Csala Pénzverővölgyi Regionális Hulladékkezelő Központ hulladéklerakójában lehet végezni. (2) A hulladékgazdálkodási közszolgáltatásba bevont területen a természetes személy ingatlanhasználó az ingatlanán alkalmilag keletkezett, lomtalanításból, épület felújításából származó nem veszélyes hulladékot, valamint az ingatlana növényzetének gondozásából származó biohulladékot legfeljebb évi egy alkalommal, összesen 1 m 3 mennyiségű hulladékot saját járművel az (1) bekezdésben meghatározott létesítménybe maga is elszállíthatja és a közszolgáltató részére külön díj fizetése nélkül átadhatja. (3) A közszolgáltató részére a hulladékot szállító személynek igazolnia kell, hogy a (2) bekezdésben foglalt szolgáltatás igénybevételére jogosult. Az ingatlanhasználó részére az igazolást a Polgármesteri Hivatal évente egyszer, a jogosult kérésére adja ki. 6. A lomtalanításra vonatkozó rendelkezések 22. (1) A lomtalanítás megszervezéséről és a lomtalanítás során a közszolgáltatónak átadott lomhulladék átvételéről, összegyűjtéséről, elszállításáról az Önkormányzattal egyeztetett időpontban, évente legalább egy alkalommal a közszolgáltató gondoskodik. (2) Az ingatlanhasználó a közszolgáltatás keretében rendszeresített gyűjtőedény méreteit meghaladó nagydarabos lomhulladékot a közszolgáltató által előzetesen megjelölt helyen és időpontban adhatja át. (3) Az alábbiakban felsorolt hulladék fajtákra a lomtalanítás nem terjed ki: a) veszélyes hulladék (olaj, festék, akkumulátor, stb.), b) bontott jármű karosszéria, 0,75 m átmérőnél nagyobb gumiköpeny, c) építési-bontási hulladék, d) háztartási hulladék, e) zöldhulladék (ágnyesedék, szőlővessző, stb.), f) kézi erővel nem rakodható túlsúlyos (50 kg-nál súlyosabb), vagy túlméretes (2 m-nél nagyobb terjedelmű) hulladék. 7. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj 23. (1) A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáért Ht.-ban valamint a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj megállapításáért felelős miniszter rendeletében meghatározott feltételek szerint az ingatlanhasználó köteles a közszolgáltató részére díjat fizetni. (2) A természetes személy ingatlanhasználó a közszolgáltatási díjat a közszolgáltató részére számla ellenében, negyedéves bontásban az elszámolási időszak utolsó napjával köteles megfizetni. (3) A nem természetes személy ingatlanhasználó a közszolgáltató számlázási rendjének megfelelően számla ellenében, legkorábban az elszámolási időszak utolsó napjával köteles megfizetni. 9

10 (4) Nem tagadhatja meg a közszolgáltatási díj megfizetését az, aki a hulladékkal kapcsolatos kötelezettségeit nem teljesíti, feltéve, hogy számára a közszolgáltatást a közszolgáltató felajánlja, vagy a közszolgáltatás teljesítésére vonatkozó rendelkezésre állását igazolja. 24. (1) Ha a közszolgáltatást igénybe vevő közszolgáltatási díjhátralékot halmoz fel, továbbá nem tulajdonosa az ingatlannak és a vele szemben folytatott behajtás eredménytelen, a díjhátralékot, késedelmi kamatot és a felmerült költségeket az ingatlan tulajdonosától, illetve kezelőjétől kell behajtani. (2) Amennyiben ingatlanhasználó a közszolgáltatási díj megfizetésével 30 napon túli késedelembe esik, úgy a közszolgáltató a díjhátralék kiegyenlítéséig az alábbi szolgáltatások megtagadására jogosult: a) hulladékudvar igénybevétele, b) hulladéklerakón történő a 21. (2) bekezdése szerinti hulladék elhelyezés, c) házhoz menő lomtalanítás IV. fejezet A HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI KÖZSZOLGÁLTATÁS ALÁ NEM TARTOZÓ HULLADÉK KEZELÉSÉRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK 25. (1) A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe nem tartozó hulladék szállítása esetén a hulladék termelője, birtokosa, illetve az általa szállításra igénybe vett gazdálkodó szervezet köteles a vonatkozó jogszabályokban és e rendeletben foglalt előírásokat betartani. (2) Hulladékot úgy kell szállítani, hogy annak során a környezet ne szennyeződjék. A szállításból eredő szennyezés esetén a hulladék szállítója köteles gondoskodni a hulladék összegyűjtéséről, a terület teljes szennyeződés mentesítéséről, valamint az eredeti állapot helyreállításáról. (3) Ha a hulladék termelője, birtokosa a hulladékot a kijelölt ártalmatlanító helyre Székesfehérvár-Csala Pénzverővölgyi Regionális Hulladékkezelő Központba szállítja, a hulladék átadásával egyidejűleg, számla ellenében díjat köteles fizetni az üzemeltető részére a 21. (2) bekezdésében foglalt eset kivételével. V. fejezet HATÓSÁGI ELLENŐRZÉS 26. (1) A közterületek tisztán tartását, valamint a hulladékgazdálkodásra vonatkozó jogszabályok és hatósági előírások megtartását Székesfehérvár Megyei Jogú Város Jegyzője (a továbbiakban: Jegyző) rendszeresen ellenőrzi. (2) A Jegyző a hulladékgazdálkodási bírság mértékéről, valamint kiszabásának és megállapításának módjáról szóló 271/2001. (XII.21.) Korm. rendelet 2. (2) 10

11 bekezdésében meghatározott cselekmények esetében hulladékgazdálkodási bírság kiszabására jogosult. (3) Azt a személyt, aki a birtokában, illetve tulajdonában lévő hulladéktól nem a kijelölt vagy arra fenntartott helyen, a környezet veszélyeztetésére alkalmas módon válik meg, a Jegyző a jogellenesen elhelyezett vagy elhagyott hulladék elszállítására és kezelésére kötelezi, amennyiben jogszabályban előírt kötelezettségének önként nem tesz eleget. VI. fejezet SZEMÉLYES ADATOK KÖZLÉSE, NYILVÁNTARTÁSA 27 (1) A gazdálkodó szervezet ingatlanhasználó a közszolgáltató felhívására a közhiteles nyilvántartás szerinti nevét, székhelyének, telephelyének címét, adószámát, a természetes személy ingatlanhasználó a személyes adatai közül a családi és utónevét, lakóhelyének, tartózkodási és értesítési helyének címét köteles megadni. (2) A közszolgáltató az ingatlanhasználó személyes adatait az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló évi CXII. törvény rendelkezéseit figyelembe véve jogosult nyilvántartani és kezelni. (3) A közszolgáltató a nyilvántartott személyes adatokat kizárólag a közszolgáltatási feladatai ellátásával és jogai érvényesítésével kapcsolatban használhatja fel, jogosulatlanoknak nem továbbíthatja, nem adhatja át, illetve a személyes adatok védelméhez fűződő jogok nem sérülhetnek. VII. fejezet VEGYES, ÁTMENETI ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 28. (1) Ha a hulladék tulajdonosának vagy korábbi birtokosának személye nem állapítható meg, a hulladékbirtokosra vonatkozó kötelezettség azt az ingatlanhasználót terheli, akinek az ingatlanán a hulladékot elhelyezték, vagy elhagyták. (2) Az Önkormányzat közterület tisztán tartására vonatkozó kötelezettségének teljesítése a hulladék jogellenes elhelyezéséért, illetve elhagyásáért felelős személyt nem mentesíti a felelősség alól. Amennyiben a hulladék elhelyezője, tulajdonosa azonosítható, a költségviselő vele szemben a hulladékkezeléssel és az eljárással kapcsolatos költségeit érvényesítheti. (3) Az elkülönítetten gyűjtött, kihelyezett, hulladékoknak rendszeresített edényekben, zsákokban guberálni, illetve azokból a hulladékot eltulajdonítani tilos. (4) E rendelet február 5. napján lép hatályba, rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell. 11

12 (5) A rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti a) a közterületek tisztántartásáról és a települési szilárd hulladék kezeléséről szóló 15/2007.(V.24.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 29/2007.(XII.10.) önkormányzati rendelet, b) a közterületek tisztántartásáról és a települési szilárd hulladék kezeléséről szóló 15/2007.(V.24.) önkormányzati rendelet. Dr. Cser-Palkovics András polgármester Dr. Bóka Viktor jegyző Záradék: A rendeletet február 3. napján kihirdettem. Dr. Bóka Viktor jegyző 12

13 A hulladékgazdálkodási közszolgáltatásba bevont utcák jegyzéke Melléklet A B C Adonyi u. Bácskai u. Bercsényi u. Cento u. Dobó u. Ady E. u. Bacsó B. tér Beregszászi u. Csáktornyai u. Dobsinai u. Ág u. Bajmóci u. Berényi u. Csanádi tér Dolovai sor Agyag u. Bakony u. Bereznai u. Csapó u. Domb u. Akácfa u. Balassi B. u. Berkes ltp. Cserepes köz Donát u. Alba Ipari Zóna Balatoni u. Dózsa Gy. u. Beszédes J. tér Cserkész u. Belső Alkony u. Balatoni u. Dr. Koch L. u. Besztercei u. Csetneki u. (Maroshegy) Alkotás u. Bánáti u. Betléri u. Csíki u. Dráva u. Almássy-telep Dunaszerdahelyi Bányai u. Bicskei u. Csíkvári u. u. Álmosvezér u. Dunaszerdahelyi Bárándi u. Bodrogi u. Csitári G. E. u. u. Alvinci köz Borszéki u. és Barátság liget köz Csokonai u. Alvinci u. Bártfai u. Bory tér Csóri u E Amerikai fasor Bartók B. tér Botond u. Csucskai u. Előd u. Ányos P. u. Basa u. Börgöndi u. Csutora u. Enyedi u. Apatini u. Bőrgyár dűlő és Bástya u. u. Eötvös J. u. Aradi u. Bathány köz Bősi u. D Eperjesi u. Arany J.u. Bathány u. Brassói köz Damjanich L. u. Építőmunkás u. Aranybulla Deák F. u. Báthky Zs. u. Brassói u. sétány Erdősor Aranybulla u. Bébic u. Bregyó köz Debrői u. Erkel F. u. Arév telep Becskereki u. Budai u 1-38 Dési u. Érsekújvári u. Árok u. Béke tér Budai u Dévai u. Erzsébet u. Árpád u. Budai u Dévényi u. Béla u. végig Esze T. u. Árvai u. Belgrádi u. Bulcsú u. Diófa u. Eszéki u. Aszalvölgyi u. Bem J. u. Eszperantó tér Asztalos köz Benyák B. u. Attila u. Bényi u. F Fő u. Gellért újsor Gyimesi u. Hétvezér tér Fal köz Füleki u. Gém dűlő György O. tér Holicsi u. Farkasdi u. Fürdő sor Gerle u. Gyümölcs u. Hollandfasor Farkasvermi u. Fürdő u. Géza nagyf. tér H Homok sor Fátra u. Fűtőház u. Géza u. (Kadocsa úton Had u. Homonnai u. Fáy A. ltp. Fecskepart, és u. G Gábor Andor tér(csanádi belül) Géza u. (Kadocsa úton kívül) Gogol u. Hadiárva u. Honvéd u. Hajnal u. Horgász dülő 13

14 tér) Fehérvári u. Gábor Áron u. Gólya dűlő Halász u. Horog u. Feledi u. Gaja u. Gombócleső Halom u. Horváth I. ltp. dűlő Felvidéki u. Galántai u. Gorkíj u. Hársfa u. Horváth I. u. Fenyőfa u. Galgóci u. Gödör u. Határ u. Hosszúsétatér Finn u. Gánts Pál u.( Hátszegi u. Huba köz Gölnici u. Hübner) Fiskális u. Garam u. Gőzmalom u. Havranek J. u. Huba u. Fogarasi u. Gárdonyi G. u. Gugásvölgyi u. Hegyes u. Hunyadi u. Forgó u. Gáz u. Gyár u. Hermann O. u. Huszár u. Fórum tér Gellért köz Gyetvai u. Hernád u. Huszti u. Hübner A. u.(gánts P)H Kisfaludy K. u. Major u. Oravicai u. Rimaszombati u. I Kiskút u. Malackai u. Orgona u. Rozgonyi P. u. Ifjúság u. Kissós u. Malom u. Orsovai u. Rózsa u. Iglói u. Kisteleki u. Malomhegyi u. Országzászló tér Rózsahegyi u. II. András király u. Kodolányi J. u. Mancz J. u. Oskola u. Rozsnyói u. III. Béla király tér Kolozsvári u. Mandula u. Oszlányi u. Ruttkai u. Ikva u. Komáromi u. Marhacsapás Osztrák u. S Illatos dülő Komjáti u. Máriavölgy Óvoda u. Sajó u. Ipoly u. Koppány u. Marosdi u. Őrhalom u. Salétrom u. Irányi D. u. Korogyi u. Marosi A. u. Ősz u. Sár u. Iskola tér Koronázó tér Martinovics I. u. P Sárkánykúti u. Iszkaszentgyörgyi u Korondi u. Mártírok u. Pacsirta u. Sárkeresztúri u. J Korponai u. Mátra u. Palánkai u. Sarló u. Jancsár köz Kossuth L. u. Mátyás király krt. Pálóczi H. Á. u. Sárosi u. Jancsár u. Kosztolányi D. u. Megyeház köz Palotai u. Sasvári u. Jankovich F. u. Kovásznai u. Megyeház u. Palotaváros Séd u. János köz KÖFÉM ltp. Meggyesi u. Pancsovai u. Segesvári u. Jedlik Á. u. Kölcsey F. u. Melencei u. Parajdi u. Selmeci u. Jókai M. u. Köles u. Mester u. Párkányi u. Selyem u. József A. u. Könyves K. u. Mészöly G. u. Part u. Semmelweis I. u. Juharfa u. Körmöci u. Mezei u. Pestispincék Sereg u. Juhász Gy. u. Kőrösi u. Mikes K. u. Petőfi S. u. Seregélyesi u. K Kőrösmezei u. Mikszáth K. u. Pilinszky tér Simonyi u. Kadocsa u. Körte u. Milleniumi u. Pirosalma u. Sió u. Kandó K. u. Krasznai u. köz Móra F. u. Pityer u. Somorjai u.és köz Kápolna tér Kriványi u. Móri u. Podolíni u. Sóstó ltp. Kapos u. Kund u. Móricz Zs. u. Poprádi u. Sörház tér Kaptár u. Kút dűlő Munkácsy M. u. Pozsonyi u. Stomfai u. Karinthy F. u. L Munkás u. Pörös u. Surányi u. Karinthy tér Lajta u. Mura u. Pöstyéni u. Sütő u. Károly J. u. Lakatos u. Murányi u. Privigyei u. Szabadkai köz Kassai u. köz Lánczos K. u. N Prohászka O. u. Szabadkai u. Kaszap I. u. Lehel u. (Kadocsa Nagy Lajos úton belül) király u. Prónai u. Szabadságharcos u. 14

15 Katona J. u. Lehel u. (Kadocsa úton kívül) Nagy László u. Puskás T. u. Szakolcai u. Kecskeméti u. Lépcső u. Nagybányai u. Puskin u. Szalontai u. Kégl Gy. u. Lévai u. Nagykárolyi u. Püspök kertváros Szamos u. Kelemen B. u. Liget sor Nagyszebeni u. R Szárcsa u. Kereszttöltés Lippai köz Nagyszombati u. Rába u. Szatmári u. Kertalja köz Lippai u. Nagyváradi u. Rác u. Száva u. Kertalja u. Liptói u. Nefelejcs u. Rádió u.és ltp. Széchenyi I. u. Kertész u. köz Liszt F. u. Nemes u. Radnóti M. tér Szeder köz Késmárki köz Lomnici u. Németh L. u. Radványi u. Szeder u. Késmárki u. Losonci u. Neumann J. u. Rahói u. Szedres dűlő Keszegfalvi u., köz Lőcsei u. Nyárfa u. Rákóczi F. u. Szedreskerti ln. Kígyó u. Lövölde u. Nyitrai u. Raktár u. Székely u. Kikindai u. Lublói u. Nyúl dűlő Régi Csóri u. Szekfű Gy. u. Kinizsi u. Lugosi u. O Rekop u. Széna tér Király sor M Óbecsei u. Repkény u. Szenicei u. Királyerdői u. Madách I. u. Olaj u. Rét u. Szent Flórián krt. Királykút ln. Szent Gellért u.és köz Majakovszkíj u. Ond u. Rigó u. Szent István tér U Z Zsolt u. (Kadocsa úton kívül) Szent János köz Udvardi u. Zágoni u. Zsombolyai u. Szent Vendel köz Udvarhelyi köz Zágrábi u. Zsurló u. Szent Vendel u. Udvarhelyi u. Zalatnai u. Csala Szepesi u. Új Csóri u. Zámoly köz Fő u. Szeredi u. Új Váralja sor Zámoly u. Istvánmajor Sziget u. Újbányai u. Zára u. Klapka u. Szigligeti u. Újkuti u. Zentai u. Török Ignác u. Szilágyi E. u. Újlaki u. Zichy liget Új u. Szilva u. Újvidéki u. Zilahi u. Színház u. Ungvári u. Zimonyi u. Szovátai u. Úrhidai u. Zobori u. Szőlő u. Uzsoki u. Zólyomi u. Szőlősi u. V Zombori u. Szömörce u. Vadász u. Zrínyi M. u. Szörényi u. Vág u. Zsálya u. Szövetség u. Vágsellyei u. Zsolnai u. Szúnyog u. Vágújhelyi u. Szüret u. Vajda J. u. T Vajda sor Takarodó u. Vak Bottyán u. és köz Taksony u. Vámbéry Á u. Taliga dűlő Váralja sor Táncsics M. u. Várfok u. Zsolt u. (Kadocsa úton belül) 15

16 Tapolcsányi u. Vargacsatornapart Tarnócai u. Varjú u. Tasnádi u. Várkapu u. Tass u. Várkörút Tátra u. Városház tér Távirda u. Vásárhelyi u. Técsői u. Vásártéri u. Temesi u. Vasvári P. u. Temesvári u.és köz Verbői u. Temető u. Verebélyi köz Tiborc köz Verebélyi u. Titeli u. Vereckei u. Tobak u. Verseci u. Toldi M. u. Vértanu u. Tolnai u. Virág B. u. Tolsztoj u. Virág u. Tompa M. u. Vízaknai u. Topojai u. Viziváros ltp. Toporci u. Vörösmarty M. tér Tordai u. Vörösmarty u. Torockó u. W Toronysor Watthay F. u. Tóvárosi ln. Y Töhötöm u. Ybl M. ltp. Tölgyfa u. Ybl M. u. Trencséni u. Túróci u. Túrózsáki u. 16

Székesfehérvári hulladékszállítási menetrend

Székesfehérvári hulladékszállítási menetrend Depónia ft. A Adonyi u. Jelmagyarázat H Hétfő Ady E. u. edd Ág u. Szerda Agyag u. Csütörtök Akácfa u. éntek Alba Ipari Zóna H Alkony u. Alkotás u. Almássy-telep H Álmosvezér u. Alvinci köz Alvinci u. Amerikai

Részletesebben

a közterületek tisztántartásáról és a települési szilárdhulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról

a közterületek tisztántartásáról és a települési szilárdhulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról BIRI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 7/2004. (III.01.) önkormányzati rendelete a közterületek tisztántartásáról és a települési szilárdhulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról Biri Község Önkormányzat a hulladékgazdálkodásról

Részletesebben

Jánoshida községi Önkormányzat. 12/2014.(IX.18.) rendelete

Jánoshida községi Önkormányzat. 12/2014.(IX.18.) rendelete Jánoshida községi Önkormányzat 12/2014.(IX.18.) rendelete A közterületek tisztántartásáról, a települési szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról Jánoshida község Önkormányzatának

Részletesebben

LESENCEFALU TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 6/2004. (III. 10.) Ör. rendelete

LESENCEFALU TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 6/2004. (III. 10.) Ör. rendelete LESENCEFALU TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 6/2004. (III. 10.) Ör. rendelete A köztisztasággal összefüggő tevékenység és a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás rendjéről

Részletesebben

Kisszállás Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 9/2014.(II.28.) önkormányzati rendelete. a helyi hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról

Kisszállás Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 9/2014.(II.28.) önkormányzati rendelete. a helyi hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Kisszállás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2014.(II.28.) önkormányzati rendelete a helyi hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Kisszállás Község Önkormányzata Képviselő-testülete a hulladékról

Részletesebben

5/2002. (IV.3.) sz. rendelete. a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról. (1) fejezet

5/2002. (IV.3.) sz. rendelete. a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról. (1) fejezet Rákóczifalva Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének a 11/2003. (VI. 13.) a 4/2005.(II.16.) a 22/2008.)XII. 12.) a 15/2009.(IX.04.) a 16/2009.(IX.29.) és a 19/2009.(XII. 11.) a 17/2010. (XII. 16.)

Részletesebben

Kiskunhalas Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2015. (IV.30.) önkormányzati rendelete a helyi hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról

Kiskunhalas Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2015. (IV.30.) önkormányzati rendelete a helyi hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Kiskunhalas Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2015. (IV.30.) önkormányzati rendelete a helyi hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete a hulladékról

Részletesebben

Celldömölk Város Önkormányzata. 3/2014.(III.04.) önkormányzati rendelete. a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról

Celldömölk Város Önkormányzata. 3/2014.(III.04.) önkormányzati rendelete. a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Celldömölk Város Önkormányzata 3/2014.(III.04.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Celldömölk Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk

Részletesebben

Hajdúhadház Városi Önkormányzata Képviselő-testületének. 9/2014.(II.24.) önkormányzati rendelete. a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról

Hajdúhadház Városi Önkormányzata Képviselő-testületének. 9/2014.(II.24.) önkormányzati rendelete. a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Hajdúhadház Városi Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2014.(II.24.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Hajdúhadház Városi Önkormányzat Képviselő- testülete Magyarország

Részletesebben

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 58/2013 (XII.21.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 58/2013 (XII.21.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 58/2013 (XII.21.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a hulladékról szóló 2012.

Részletesebben

A Mohácsi Önkormányzat 7/2014.(VI.2) r e n d e l e t e. a köztisztaságról, valamint a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásának rendjéről

A Mohácsi Önkormányzat 7/2014.(VI.2) r e n d e l e t e. a köztisztaságról, valamint a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásának rendjéről A Mohácsi Önkormányzat 7/2014.(VI.2) r e n d e l e t e a köztisztaságról, valamint a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásának rendjéről Mohács Város Önkormányzat Képviselő-testülete, Magyarország

Részletesebben

Balatonfőkajár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

Balatonfőkajár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Balatonfőkajár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2011.(X.5.) sz. önkormányzati rendelettel, valamint a 6/2010. (XII. 15.) sz. önkormányzati rendelettel módosított 14/2005.(XII.21.) sz. önkormányzati

Részletesebben

Arnót Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1./2014.(I. 30.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról

Arnót Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1./2014.(I. 30.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Arnót Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1./2014.(I. 30.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Arnót Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a hulladékról szóló 2012.

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések A rendelet hatálya 1.. (1) A rendelet területi hatálya Zagyvaszántó község közigazgatási területére terjed ki.

I. Fejezet Általános rendelkezések A rendelet hatálya 1.. (1) A rendelet területi hatálya Zagyvaszántó község közigazgatási területére terjed ki. EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALVA 14/2004.(IV.30.) Rendelet a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról szóló 01/2005.(I.31.), a 2/2006.(I.26.) és 15/2006.(XI.30.) és 7/2007.(XI.22.) Rendelettel

Részletesebben

Jágónak Község Önkormányzat 7 /2013. (XII.18.) számú rendelete a település szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról

Jágónak Község Önkormányzat 7 /2013. (XII.18.) számú rendelete a település szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról Jágónak Község Önkormányzat 7 /2013. (XII.18.) számú rendelete a település szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról Jágónak Község Önkormányzatának Képviselőtestülete Alaptörvény 32. cikk (1)

Részletesebben

CSANÁDPALOTA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2014. (II.27.) önkormányzati rendelete. a helyi hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról

CSANÁDPALOTA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2014. (II.27.) önkormányzati rendelete. a helyi hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról CSANÁDPALOTA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2014. (II.27.) önkormányzati rendelete a helyi hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Záradék: A rendelet megalkotásának napja: 2014. február 26.

Részletesebben

2. A közszolgáltató és az ártalmatlanító hely megnevezése 2..

2. A közszolgáltató és az ártalmatlanító hely megnevezése 2.. Igal Város Önkormányzata Képsviselő-testületének 4/2014. (IV.1.) önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról Igal Város Önkormányzatának

Részletesebben

KESZTHELY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 37/2013. (X.31.)

KESZTHELY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 37/2013. (X.31.) KESZTHELY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 37/2013. (X.31.) önkormányzati rendelete a települési hulladékgazdálkodási és a nem közművel összegyűjtött szennyvíz közszolgáltatásokról Keszthely Város

Részletesebben

Kulcs község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2014. (II. 06.) Önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladék kezelési közszolgáltatásról

Kulcs község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2014. (II. 06.) Önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladék kezelési közszolgáltatásról Kulcs község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2014. (II. 06.) Önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladék kezelési közszolgáltatásról Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Döbrököz Község Önkormányzat 14/2010. (XII.23.) számú rendelete a település szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról (Egységes szerkezet )

Döbrököz Község Önkormányzat 14/2010. (XII.23.) számú rendelete a település szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról (Egységes szerkezet ) Döbrököz Község Önkormányzat 14/2010. (XII.23.) számú rendelete a település szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról (Egységes szerkezet ) Döbrököz Község Önkormányzati Képviselő-testülete a

Részletesebben

Polgár Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 13/2014. (VI. 27.) önkormányzati rendelete a települési hulladékgazdálkodásról

Polgár Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 13/2014. (VI. 27.) önkormányzati rendelete a települési hulladékgazdálkodásról Polgár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2014. (VI. 27.) önkormányzati rendelete a települési hulladékgazdálkodásról Polgár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2014. (VI. 27.) önkormányzati

Részletesebben

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014. (I.16.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014. (I.16.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014. (I.16.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete a hulladékról

Részletesebben

Mezőkövesd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 35/2013. (XII.20.) önkormányzati rendelete. a települési hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról

Mezőkövesd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 35/2013. (XII.20.) önkormányzati rendelete. a települési hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Mezőkövesd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 35/2013. (XII.20.) önkormányzati rendelete a települési hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Mezőkövesd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

A rendelet hatálya II. FEJEZET A HELYI HULLADÉKGAZDÁLKODÁS

A rendelet hatálya II. FEJEZET A HELYI HULLADÉKGAZDÁLKODÁS BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 38/2013.(XII.02.) önkormányzati rendelete a helyi hulladékgazdálkodásról és a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz kezelésének kötelező

Részletesebben

12/2006. (VI.30.) Kt. rendelete 1

12/2006. (VI.30.) Kt. rendelete 1 Lesenceistvánd Települési Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2006. (VI.30.) Kt. rendelete 1 a települési szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról, a köztisztaság

Részletesebben

Szátok Község Önkormányzat Képviselő testületének 13/2013. (XI.17.) önkormányzati rendelete

Szátok Község Önkormányzat Képviselő testületének 13/2013. (XI.17.) önkormányzati rendelete Szátok Község Önkormányzat Képviselő testületének 13/2013. (XI.17.) önkormányzati rendelete A hulladékgazdálkodás, a köztisztaság és közterület használat helyi szabályairól Szátok Község Önkormányzatának

Részletesebben

MOSONSZOLNOK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 10/2002.(X.08.) ÖKT számú R E N D E L E T E. a köztisztaságról és a hulladékgazdálkodásról

MOSONSZOLNOK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 10/2002.(X.08.) ÖKT számú R E N D E L E T E. a köztisztaságról és a hulladékgazdálkodásról MOSONSZOLNOK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2002.(X.08.) ÖKT számú R E N D E L E T E a köztisztaságról és a hulladékgazdálkodásról Mosonszolnok Község Önkormányzat Képviselő-testülete a

Részletesebben

1. A rendelet hatálya

1. A rendelet hatálya Inárcs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 21/2013. (XII. 13.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról Inárcs Nagyközség

Részletesebben

Uzsa Települési Önkormányzata Képviselő-testületének. 12/2006. (VI.30.) Kt. rendelete 123456789

Uzsa Települési Önkormányzata Képviselő-testületének. 12/2006. (VI.30.) Kt. rendelete 123456789 Uzsa Települési Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2006. (VI.30.) Kt. rendelete 123456789 a települési szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról, a köztisztaság

Részletesebben

1. A rendelet hatálya. (1) A rendelet tárgyi hatálya Segesd község közigazgatási területére terjed ki.

1. A rendelet hatálya. (1) A rendelet tárgyi hatálya Segesd község közigazgatási területére terjed ki. Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2015. (VI. 30.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról Segesd Község Önkormányzatának

Részletesebben