Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének"

Átírás

1 Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 5/2014. (II.3.) önkormányzati rendelete a közterületek tisztán tartásáról és a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a hulladékról szóló évi CLXXXV. törvény 35. -ában, 39. (2) és (5) bekezdésében, 88. (4) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a környezet védelmének általános szabályairól szóló évi LIII. törvény 48. (3) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Közép-Dunántúli Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség véleményének kikérésével a következőket rendeli el: I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. (1) A rendelet célja azoknak a helyi szabályoknak a megállapítása, amelyekkel biztosítható a települési környezet tisztasága, a települési hulladék gyűjtésével, szállításával és kezelésével összefüggő feladatok eredményes végrehajtása, a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásának és igénybevételének rendje. (2) A rendelet területi hatálya Székesfehérvár Megyei Jogú Város közigazgatási területén a jelen rendelet mellékletében felsorolt utcákról megközelíthető ingatlanokra terjed ki. (3) A rendelet hatálya a hulladékról szóló évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Ht.) 1. (3) bekezdésében foglaltakon túlmenően nem terjed ki a veszélyes hulladékokra, valamint a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvízre és a velük összefüggő tevékenységekre. (4) Székesfehérvár Megyei Jogú Város közigazgatási területén a Depónia Hulladékkezelő és Településtisztasági Korlátolt Felelősségű Társaság (8000 Székesfehérvár, Sörház tér 3.) a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás teljesítésére jogosult, illetve kötelezett közszolgáltató (a továbbiakban: közszolgáltató). E rendelet alkalmazásában: házhoz menő gyűjtés: a háztartásokban keletkező, hasznosításra alkalmas, elkülönítetten gyűjtött, főként csomagolási hulladékok és zöldhulladék átvételére és elszállítására szervezett, a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás részét képező tevékenység; 2. közterület: az épített környezet alakításáról és védelméről szóló évi LXXVIII. törvény pontjában meghatározott fogalom; 3. lakóegység: az egyes lakóépületek és a jellemzően emberi tartózkodás (pihenés, szállás, munkavégzés, stb.) céljára szolgáló építmények, amelyekben az ingatlan tulajdonosa, vagyonkezelője, bérlője, illetve használója hulladékot termelhet;

2 4. zöldterület: növényzettel borított közterület, különösen a közterek és közparkok 5. szabadvezetésű járda: a főhálózati szerepet betöltő gyalogos közlekedést szolgálja, de nem az ingatlanok közvetlen megközelítését II. Fejezet AZ INGATLANOK, KÖZTERÜLETEK TISZTÁN TARTÁSA 3. (1) A települési környezet tisztaságának biztosítása érdekében Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzatára (a továbbiakban: Önkormányzat) háruló köztisztasági feladatok ellátásához az e rendeletben foglaltak szerint mindenki köteles hozzájárulni. (2) A közterületek, különösen a zöldterületek szennyezését, károsítását eredményező tevékenységtől, illetve magatartástól mindenki köteles tartózkodni. 4. A közterületek tisztán tartása, a közparkok ápolása és gyommentesítése, a burkolt területek és szabadvezetésű járdák síkosság mentesítése, valamint a hó eltakarítása - a közterületi parkok, parkolók, parkoló gépkocsik által elzárt területek, külterületi járdák és kerékpárutak síkosság mentesítése kivételével, és az ban foglaltak kivételével - Székesfehérvár Városgondnoksága Kft. feladata. 5. (1) Az ingatlanhasználóknak a közterületek tisztán tartásával és a zöldterületek ápolásával kapcsolatos feladatai: a) Az ingatlan előtti járda, úszótelek esetén az épület körüli járda, illetve járda hiányában egy méter széles területsáv, valamint a járda melletti zöldsáv úttestig terjedő teljes területének gondozása, tisztán tartása, hulladék- és gyommentesítése, a burkolt területek síkosság-mentesítése, valamint a hó eltakarítása. Amennyiben az ingatlant két közút is határolja, úgy ezek a feladatok mindkét közút irányában kötelezőek. b) Az ingatlan előtti, melletti nyílt árok és ennek műtárgyai tisztán tartása, hulladék- és gyommentesítése, valamint a csapadékvíz zavartalan lefolyását akadályozó anyagok és hulladékok eltávolítása. (2) Az ingatlanhasználó a közterület tisztán tartása során keletkező hulladékot a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás igénybevételére rendszeresített hulladékgyűjtő edényben helyezheti el. 6. Az ingatlanhasználóknak a telekingatlanok tisztán tartásával kapcsolatos feladatai: a) Az ingatlan tisztán tartása, gyommentesítése, az ingatlanról a járda és az úttest fölé benyúló ágak, bokrok metszése; b) Épület bontása, építése, felújítása és karbantartása miatt üresen álló ingatlan és az előtte húzódó járda tisztán tartása 2

3 7. (1) Az üzlet, szolgáltató egység üzemeltetője az 5. -ban foglaltakon túl köteles gondoskodni az ingatlan területén lévő, a közforgalom számára megnyitott területek, illetve parkolóhelyek tisztán tartásáról. 8. (1) Az utcai árus a részére kijelölt területet és annak közvetlen környékét köteles tisztán tartani, valamint a tevékenysége során keletkezett hulladék gyűjtéséről és elszállításáról a jogszabályi előírásoknak megfelelően gondoskodni. (2) A rendezvény szervezője köteles gondoskodni a közterületen rendezett vásárok, sportés egyéb rendezvények tartása a várható forgalomnak megfelelő számú illemhely biztosításáról, üzemeltetéséről, valamint a rendezvény alatt és azt követően a közterület és közvetlen környezetének tisztán tartásáról, a hulladék összegyűjtéséről és elszállításáról, a terület eredeti állapotban történő visszaadásáról. (3) Az állatok által a közterületen okozott szennyezés eltávolításáról az állat felügyeletét ellátó, amennyiben az állat felügyeletét ellátó személye nem állapítható meg, vagy nem vonható felelősségre, az állat tulajdonosa haladéktalanul köteles gondoskodni. 9. (1) A síkosság-mentesítés során a környezetkímélő anyagokon - homok, salak, kőzúzalék, hamu, fűrészpor, stb.- kívül klorid tartalmú fagyáspont csökkentő szer használata csak úgy alkalmazható, hogy az egyszeri klorid kijuttatás a 20 g/m² mennyiséget ne haladja meg. Ezen anyagok tárolása tárolóedényben, környezetkímélő módon történhet. (2) A közterületek közvetlen környezetében lévő növényzet mellett, zöldterületen, valamint alul és felüljárók felületén klorid tartalmú vegyszerek használata tilos. (3) Hórakást tilos elhelyezni útkereszteződésben, útburkolati jelen, járdasziget és járda közé, tömegközlekedésre szolgáló jármű megállóhelyénél, kapubejárat elé, annak teljes szélességében, közműre és közcélú műtárgyra (vízelzáró csap, gázberendezés, csapadékvíz-elvezető csatorna lefolyója stb.). (4) A feltakarításból, felmosásból keletkezett szennyeződést, szennyvizet a közterületre, csapadékvíz elvezető rendszerbe beleseperni, beleönteni tilos. III. fejezet A HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI KÖZSZOLGÁLTATÁS 1. A közszolgáltatóra vonatkozó szabályok 10. (1) A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról az Önkormányzat a vonatkozó jogszabályokban és e rendeletben foglaltak szerint a közszolgáltatóval kötött szerződés útján gondoskodik. (2) Közszolgáltatásként ellátandó feladat a települési hulladék és a biohulladék (a továbbiakban együtt: települési hulladék) átvétele, gyűjtése, szállítása, tárolása, kezelése, valamint a hulladékgazdálkodási létesítmények fenntartását, üzemeltetését biztosító, kötelező jelleggel igénybe veendő szolgáltatás biztosítása. 3

4 11. (1) A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás keretében a közszolgáltató a szállítóeszközéhez rendszeresített, szabványos gyűjtőedényben vagy a közszolgáltató által forgalmazott zsákban gyűjtött, továbbá a közszolgáltatás részeként üzemeltetett hulladékgyűjtő ponton, szigeten, hulladékgyűjtő udvarban, és átvételi helyen a közszolgáltató a rendelkezésére bocsátott települési hulladék elszállításáról és jogszabályi előírásoknak megfelelő kezeléséről gondoskodik. (2) A közszolgáltatás teljesítésének feltételeiről és annak változásáról a közszolgáltató az ingatlanhasználók részére a helyben szokásos módon nyomtatott sajtó útján, az ügyfélszolgálatán és internetes honlapján mindenki számára hozzáférhető módon köteles tájékoztatást nyújtani. (3) A hulladék átvételének és elszállításának gyakoriságát, útvonalát és az ürítési napokat a közszolgáltató köteles a keletkező hulladék mennyiségek figyelembevételével elkészíteni és erről, valamint a változásokról az ingatlanhasználókat a (2) bekezdésben foglaltak szerint tájékoztatni. 2. Az ingatlanhasználóra vonatkozó szabályok 12. (1) Az ingatlanhasználó köteles a tevékenysége során képződő hulladék mennyiségét a környezet terhelésének és igénybevételének csökkentése érdekében a tőle elvárható legalacsonyabb szintre szorítani, valamint a hulladék hasznosítását, környezetkímélő ártalmatlanítását elősegíteni. (2) Az ingatlanhasználó az ingatlanán keletkező vagy birtokába került települési hulladékot köteles az e rendeletben meghatározott módon és helyen gyűjteni, továbbá az Önkormányzat által szervezett hulladékgazdálkodási közszolgáltatást igénybe venni, a hulladékot a közszolgáltatónak átadni és a közszolgáltatási díjat megfizetni. (3) Az ingatlanhasználót nem terheli a (2) bekezdésben foglalt kötelezettség az olyan beépítetlen ingatlan tekintetében, amelyen nem keletkezik hulladék, és a 14. -ban leírtaknak megfelelően kéri a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás szünetelését. (4) Az ingatlanhasználó a minimum heti egyszeri hulladékszállítást magában foglaló hulladékgazdálkodási közszolgáltatást a keletkező hulladék teljes mennyiségére köteles igénybe venni. (5) Ha az ingatlanhasználó személye bármely okból változik, úgy e változást a korábbi és az új ingatlanhasználó kötelesek együttesen a változást követő 8 napon belül bejelenteni a közszolgáltatónak. A bejelentési kötelezettség elmulasztása esetén a kötelezettség teljesítéséig terjedő időszakra a közszolgáltatási díjfizetési kötelezettség egyetemlegesen terheli a régi és az új ingatlanhasználót. (6) A gazdálkodó szervezet ingatlanhasználó köteles a közszolgáltatást igénybe venni, ha a gazdasági tevékenységével összefüggésben keletkezett hulladékának kezeléséről a jogszabályi előírásoknak megfelelő más módon nem gondoskodik. (7) Ha az ingatlan egyidejűleg gazdálkodó szervezet cégnyilvántartásba bejegyzett székhelyéül, telephelyéül, fióktelepéül és természetes személy állandó lakóhelyéül vagy tartózkodási helyéül szolgál, a háztartási hulladékot és a gazdálkodó szervezetnek az 4

5 ingatlanon folytatott tevékenysége során keletkezett, más módon nem kezelt hulladékát elkülönítetten kell gyűjteni és azokra külön hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződést kell kötni. 3. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés egyes tartalmi elemei 13. (1) Az ingatlanhasználókkal megkötendő közszolgáltatás igénybevételéről szóló szerződés az alábbiakat tartalmazza: a) a szerződő felek (a közszolgáltató és a megrendelő) azonosító adatait, b) a közszolgáltatás igénybevételének kezdő napját, c) a teljesítés helyét, d) a megrendelő által használt gyűjtőedényt űrtartalom és darabszám szerint, e) az ürítési gyakoriságot és az ürítés idejét, f) a megrendelő által meghatározott, az ingatlanon előreláthatólag keletkező hulladék mennyiségét, amelyre a közszolgáltatást a megrendelő igénybe veszi, g) társasház, lakásszövetkezet esetén a lakóegységek számát, h) a gyűjtőedények használatának jogcímét és módját, i) a közszolgáltatás díj megállapításának módját és alkalmazásának feltételeit, j) a közszolgáltatás mértékét meghaladó, a megrendelő igényei szerinti többletszolgáltatást és annak díját, k) a közszolgáltatási díj megfizetésének módját, l) a szerződés módosításának, szüneteltetésének feltételeit. (2) A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátására vonatkozó, az ingatlanhasználó és a közszolgáltató közötti jogviszony az (1) bekezdésben foglalt szerződés megkötésével, illetve a szolgáltatás igénybevételével jön létre, amely azt jelenti, hogy a közszolgáltató az ingatlanhasználó számára a szolgáltatást felajánlja úgy, hogy rendelkezésre áll a közszolgáltatás teljesítésére azáltal, hogy a megjelölt ürítési napokon megkísérli a hulladék átvételét és elszállítását. 4. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás szüneteltetése 14. (1) Szüneteltethető a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás, ha az ingatlanon legalább egybefüggő 3 hónapig senki nem tartózkodik, és azon hulladék sem keletkezik. (2) A szüneteltetésre vonatkozó igényét és a szünetelés lejáratának várható időpontját az ingatlanhasználó írásban köteles bejelenteni a közszolgáltatónak a szüneteltetés megkezdését megelőzően legalább 15 nappal. (3) Ha a szüneteltetés (1) bekezdés szerinti feltételeiben változás következik be, azt az ingatlanhasználó 8 napon belül köteles írásban jelezni a közszolgáltatónak. Amennyiben az ingatlanhasználó ezt a kötelezettségét elmulasztja, a változás időpontjától kezdődően a változás bejelentéséig díjfizetési kötelezettség terheli. (4) A közszolgáltatás szüneteltetésének idejére az ingatlanhasználót közszolgáltatási díjfizetési kötelezettség nem terheli. 5

6 5. A települési hulladék gyűjtésére, szállítására és kezelésére vonatkozó szabályok 15. (1) A hulladék gyűjtése során az ingatlanhasználónak megfelelő gondossággal kell eljárni annak érdekében, hogy a hulladék mások életét, testi épségét, egészségét ne veszélyeztesse, a természetes és épített környezetet ne szennyezze, a növény- és állatvilágot ne károsítsa, a közlekedés biztonságát ne zavarja. (2) Az ingatlanhasználó köteles gondoskodni a gyűjtőedények tisztán tartásáról, fertőtlenítéséről, rendeltetésszerű használatáról, valamint tároló helyük és környezetük tisztán tartásáról, a kiszóródott hulladék összegyűjtéséről. (3) A szabályszerűen kihelyezett gyűjtőedények ürítése során esetlegesen keletkezett szennyeződés eltakarításáról a közszolgáltató köteles gondoskodni. (4) A hulladékot a gyűjtőedénybe történő beletömörítés nélkül kell elhelyezni. Ha a gyűjtőedénybe olyan hulladékot raktak, amely az edényben összetömörödött vagy befagyott, illetve az edényben lévő hulladékot úgy összepréselték, hogy emiatt az edényt nem lehet kiüríteni, az ingatlanhasználó köteles az edényt üríthetővé, illetve használhatóvá tenni. (5) Tilos a gyűjtőedénybe folyékony, mérgező, tűz- és robbanásveszélyes anyagot, állati tetemet, veszélyes vagy egyéb olyan anyagot elhelyezni, amely veszélyeztetheti a környezetet, a közszolgáltató alkalmazottja vagy más személyek életét, testi épségét és egészségét. 16. (1) Az ingatlanhasználó a hulladék gyűjtésére és elszállítására a közszolgáltató szállítóeszközéhez rendszeresített és a keletkezett hulladék mennyiségének megfelelő méretű és számú gyűjtőedényt köteles használni. Az ingatlanhasználó gyűjtőedényt - az (6) bekezdésben foglaltak szerint - a közszolgáltatótól is igényelhet. (2) A gyűjtőedények típusai, illetve a gyűjtőedényekben elhelyezhető települési hulladék maximális súlya: a) 60 literes gyűjtőedény b) 80 literes gyűjtőedény c) 110 literes gyűjtőedény d) 120 literes gyűjtőedény e) 240 literes gyűjtőedény f) 770 literes gyűjtőedény g) 1100 literes gyűjtőedény (3) A szükséges gyűjtőedény nagyságát és darabszámát a keletkező hulladék mennyisége és az ürítési gyakoriság alapján a közszolgáltató határozza meg az alábbi szempontok figyelembe vételével: 6

7 a) Családi ház esetén minimum 80 literes gyűjtőedény használható. b) Családi ház esetén 1 fős vagy 2 fős háztartások rendelkezhetnek 60literes gyűjtőedénnyel. c) A társasházaknál és lakásszövetkezeteknél lehetőség van közös gyűjtőedény használatára, amely esetben lakóegységenként heti minimum 80 liter edénytérfogat igénybevétele kötelező, és a rendszeresített edényméretre felfelé kerekítve kell számolni. d) A gazdálkodó szervezetek és intézmények működési egységenként (albetétenként) minimálisan 120 literes hulladékgyűjtő edénnyel kötelesek rendelkezni. (4) Társasház, lakásszövetkezet esetén minimálisan heti két alkalommal történő gyűjtést kell megszervezni. (5) A közszolgáltató az ingatlanhasználó hozzájárulása nélkül jogosult a közszolgáltatás igénybevételére használt gyűjtőedényt technikai eszközzel (chip) ellátni. (6) A közszolgáltató az ingatlanhasználó kérelmére - bérleti díj ellenében gyűjtőedényt biztosít, a bérletre vonatkozó megállapodást írásba kell foglalni. (7) Ha az ingatlanon keletkező hulladék mennyisége nem rendszeresen, hanem alkalmilag meghaladja a rendelkezésre álló gyűjtőedények űrtartalmát, akkor a közszolgáltató által forgalmazott hulladékgyűjtő zsákot kell igénybe venni. (8) A közszolgáltató a hulladékgyűjtő edény méretét meghaladó többlet hulladékot, valamint az edény mellé kihelyezett hulladékot nem köteles elszállítani. 17. (1) Az ingatlanhasználó a települési hulladék gyűjtésére szolgáló gyűjtőedényt úszótelek és a (2) bekezdésben foglaltak kivételével- az ingatlan területén belül köteles elhelyezni. (2) Az 1,1 m 3 -nél nagyobb vagy nem szabványos hulladékgyűjtő edényt közterületen tartósan elhelyezni kizárólag a közterület-használati engedély birtokában lehet. (3) A hulladékgyűjtő edény közterületen történő tartós elhelyezése vagy áthelyezése esetén a Polgármesteri Hivatal, a közszolgáltató és a közszolgáltatást igénybevevő személy előzetes egyeztetése alapján történik az edény helyének kijelölése. (4) A közterületen tartósan elhelyezett hulladékgyűjtő edényről való gondoskodás, gyűjtőhely kialakítása, annak rendszeres tisztán tartása, a konténerek javítása, karbantartása, valamint a közegészségügyi előírásoknak megfelelő fertőtlenítése az ingatlanhasználó feladata. 18. (1) Az ingatlanhasználó köteles a gyűjtőedényeket és a 16. (7) bekezdésében foglaltak szerint igénybe vett hulladékgyűjtő zsákot a hulladék elszállítása céljából a (3) bekezdésben meghatározottak szerint a közterületre, a szállítást végző gépjárművel megközelíthető és az ürítésére alkalmas helyre kitenni. (2) A hulladék kiszóródása, a közterület szennyezésének elkerülése érdekében az edény fedelének zárva, a hulladékgyűjtő zsáknak bekötve kell lennie. (3) A közszolgáltató részére a gyűjtőedényt a szállítást megelőző napon 18 óra és a szállítás napján reggel 6 óra között kell a közterületre kihelyezni, kivéve 17. -ban foglalt elhelyezést. A kiürített edényeket a szállítás napján a közterületről be kell vinni. 7

8 19. (1) A természetes személy ingatlanhasználó az elkülönítetten gyűjtött hulladékot az e rendeletben meghatározott feltételek szerint, hulladékgyűjtő pontra, szigetre, hulladékgyűjtő udvarba vagy hulladékkezelő létesítménybe szállíthatja, és ott a közszolgáltató részére átadhatja, vagy a megfelelő gyűjtőedényben elhelyezheti. (2) Az (1) bekezdésben foglalt jogot a természetes személy ingatlanhasználó csak úgy gyakorolhatja, ha a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjat a közszolgáltató részére megfizette. (3) A közszolgáltató az ingatlanhasználók részére a helyben szokásos módon nyomtatott sajtó útján, az ügyfélszolgálatán és internetes honlapján mindenki számára hozzáférhető módon tájékoztatást nyújt a hulladék elkülönített gyűjtésének, valamint az elkülönítetten gyűjtött hulladék elszállításának rendjéről, időpontjáról, módjáról, feltételeiről. (4) Családi házas lakóterületen a közszolgáltató a hulladék meghatározott anyagfajta papír, műanyag, fém szerinti gyűjtésére a kötelező közszolgáltatás részeként házhoz menő gyűjtést tart fenn. (5) Tömbházas övezetben a közszolgáltató az elkülönített hulladékgyűjtés biztosítása érdekében hulladékgyűjtő pontokat és szigeteket működtet. (6) A hulladékgyűjtő pontokat és szigeteket igénybevevő személy a gyűjtőedényben kizárólag a gyűjtőedény feliratán megjelölt összetételű és fajtájú hulladékot helyezhet el. (7) A hulladékgyűjtő pont és sziget edénye mellé hulladékot elhelyezni tilos. (8) A közszolgáltató egyedi megrendelés alapján térítési díj ellenében gondoskodik az építési-bontási hulladékok elkülönített gyűjtéséről és kezeléséről. 20. (1) Családi házas lakóterületen a természetes személy ingatlanhasználó az ingatlanán vagy az ingatlana előtt keletkezett biohulladékot a közszolgáltató által történő elszállítás érdekében az ingatlanhasználó által beszerzett legfeljebb 110 literes, lehetőség szerint áttetsző hulladékgyűjtő zsákban, vagy legfeljebb 0,5 m 3 biohulladékot kötegelve jogosult a közszolgáltatónak a (2) bekezdésben leírtak szerint külön díj fizetése nélkül átadni. A közszolgáltató előírhatja a biohulladék gyűjtése során matricás vagy egyéb azonosító rendszer alkalmazását. (2) A biohulladék gyűjtési időszak minden év március 15. napjától december 15. napjáig tart. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatásba bevont területen a természetes személy ingatlanhasználó március 15-től október 15-ig egy zsák vagy egy köteg, október 16-tól december 15-ig három zsák vagy egy köteg biohulladék átadására jogosult szállításonként külön díj fizetése nélkül. (3) Az (1) és (2) bekezdésben meghatározott mennyiséget meghaladó biohulladék gyűjtésére tetszőleges, lehetőség szerint átlátszó és maximum 120 literes zsákot kell igénybe venni, melyre a közszolgáltatótól külön díj ellenében megvásárolt matricát kell ragasztani. (4) Az (1)-(3) bekezdésben foglaltak szerint gyűjtött biohulladékot a közszolgáltató kéthetente szállítja el. (5) A biohulladékot tartalmazó zsákot vagy köteget a szállítást megelőző napon 18 óra és a szállítás napján reggel 6 óra között kell a közterületre, a szállítást végző gépjárművel megközelíthető és felvételre alkalmas helyre kitenni. 8

9 21. (1) A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe tartozó települési hulladék ártalmatlanítását kizárólag a Székesfehérvár-Csala Pénzverővölgyi Regionális Hulladékkezelő Központ hulladéklerakójában lehet végezni. (2) A hulladékgazdálkodási közszolgáltatásba bevont területen a természetes személy ingatlanhasználó az ingatlanán alkalmilag keletkezett, lomtalanításból, épület felújításából származó nem veszélyes hulladékot, valamint az ingatlana növényzetének gondozásából származó biohulladékot legfeljebb évi egy alkalommal, összesen 1 m 3 mennyiségű hulladékot saját járművel az (1) bekezdésben meghatározott létesítménybe maga is elszállíthatja és a közszolgáltató részére külön díj fizetése nélkül átadhatja. (3) A közszolgáltató részére a hulladékot szállító személynek igazolnia kell, hogy a (2) bekezdésben foglalt szolgáltatás igénybevételére jogosult. Az ingatlanhasználó részére az igazolást a Polgármesteri Hivatal évente egyszer, a jogosult kérésére adja ki. 6. A lomtalanításra vonatkozó rendelkezések 22. (1) A lomtalanítás megszervezéséről és a lomtalanítás során a közszolgáltatónak átadott lomhulladék átvételéről, összegyűjtéséről, elszállításáról az Önkormányzattal egyeztetett időpontban, évente legalább egy alkalommal a közszolgáltató gondoskodik. (2) Az ingatlanhasználó a közszolgáltatás keretében rendszeresített gyűjtőedény méreteit meghaladó nagydarabos lomhulladékot a közszolgáltató által előzetesen megjelölt helyen és időpontban adhatja át. (3) Az alábbiakban felsorolt hulladék fajtákra a lomtalanítás nem terjed ki: a) veszélyes hulladék (olaj, festék, akkumulátor, stb.), b) bontott jármű karosszéria, 0,75 m átmérőnél nagyobb gumiköpeny, c) építési-bontási hulladék, d) háztartási hulladék, e) zöldhulladék (ágnyesedék, szőlővessző, stb.), f) kézi erővel nem rakodható túlsúlyos (50 kg-nál súlyosabb), vagy túlméretes (2 m-nél nagyobb terjedelmű) hulladék. 7. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj 23. (1) A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáért Ht.-ban valamint a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj megállapításáért felelős miniszter rendeletében meghatározott feltételek szerint az ingatlanhasználó köteles a közszolgáltató részére díjat fizetni. (2) A természetes személy ingatlanhasználó a közszolgáltatási díjat a közszolgáltató részére számla ellenében, negyedéves bontásban az elszámolási időszak utolsó napjával köteles megfizetni. (3) A nem természetes személy ingatlanhasználó a közszolgáltató számlázási rendjének megfelelően számla ellenében, legkorábban az elszámolási időszak utolsó napjával köteles megfizetni. 9

10 (4) Nem tagadhatja meg a közszolgáltatási díj megfizetését az, aki a hulladékkal kapcsolatos kötelezettségeit nem teljesíti, feltéve, hogy számára a közszolgáltatást a közszolgáltató felajánlja, vagy a közszolgáltatás teljesítésére vonatkozó rendelkezésre állását igazolja. 24. (1) Ha a közszolgáltatást igénybe vevő közszolgáltatási díjhátralékot halmoz fel, továbbá nem tulajdonosa az ingatlannak és a vele szemben folytatott behajtás eredménytelen, a díjhátralékot, késedelmi kamatot és a felmerült költségeket az ingatlan tulajdonosától, illetve kezelőjétől kell behajtani. (2) Amennyiben ingatlanhasználó a közszolgáltatási díj megfizetésével 30 napon túli késedelembe esik, úgy a közszolgáltató a díjhátralék kiegyenlítéséig az alábbi szolgáltatások megtagadására jogosult: a) hulladékudvar igénybevétele, b) hulladéklerakón történő a 21. (2) bekezdése szerinti hulladék elhelyezés, c) házhoz menő lomtalanítás IV. fejezet A HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI KÖZSZOLGÁLTATÁS ALÁ NEM TARTOZÓ HULLADÉK KEZELÉSÉRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK 25. (1) A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe nem tartozó hulladék szállítása esetén a hulladék termelője, birtokosa, illetve az általa szállításra igénybe vett gazdálkodó szervezet köteles a vonatkozó jogszabályokban és e rendeletben foglalt előírásokat betartani. (2) Hulladékot úgy kell szállítani, hogy annak során a környezet ne szennyeződjék. A szállításból eredő szennyezés esetén a hulladék szállítója köteles gondoskodni a hulladék összegyűjtéséről, a terület teljes szennyeződés mentesítéséről, valamint az eredeti állapot helyreállításáról. (3) Ha a hulladék termelője, birtokosa a hulladékot a kijelölt ártalmatlanító helyre Székesfehérvár-Csala Pénzverővölgyi Regionális Hulladékkezelő Központba szállítja, a hulladék átadásával egyidejűleg, számla ellenében díjat köteles fizetni az üzemeltető részére a 21. (2) bekezdésében foglalt eset kivételével. V. fejezet HATÓSÁGI ELLENŐRZÉS 26. (1) A közterületek tisztán tartását, valamint a hulladékgazdálkodásra vonatkozó jogszabályok és hatósági előírások megtartását Székesfehérvár Megyei Jogú Város Jegyzője (a továbbiakban: Jegyző) rendszeresen ellenőrzi. (2) A Jegyző a hulladékgazdálkodási bírság mértékéről, valamint kiszabásának és megállapításának módjáról szóló 271/2001. (XII.21.) Korm. rendelet 2. (2) 10

11 bekezdésében meghatározott cselekmények esetében hulladékgazdálkodási bírság kiszabására jogosult. (3) Azt a személyt, aki a birtokában, illetve tulajdonában lévő hulladéktól nem a kijelölt vagy arra fenntartott helyen, a környezet veszélyeztetésére alkalmas módon válik meg, a Jegyző a jogellenesen elhelyezett vagy elhagyott hulladék elszállítására és kezelésére kötelezi, amennyiben jogszabályban előírt kötelezettségének önként nem tesz eleget. VI. fejezet SZEMÉLYES ADATOK KÖZLÉSE, NYILVÁNTARTÁSA 27 (1) A gazdálkodó szervezet ingatlanhasználó a közszolgáltató felhívására a közhiteles nyilvántartás szerinti nevét, székhelyének, telephelyének címét, adószámát, a természetes személy ingatlanhasználó a személyes adatai közül a családi és utónevét, lakóhelyének, tartózkodási és értesítési helyének címét köteles megadni. (2) A közszolgáltató az ingatlanhasználó személyes adatait az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló évi CXII. törvény rendelkezéseit figyelembe véve jogosult nyilvántartani és kezelni. (3) A közszolgáltató a nyilvántartott személyes adatokat kizárólag a közszolgáltatási feladatai ellátásával és jogai érvényesítésével kapcsolatban használhatja fel, jogosulatlanoknak nem továbbíthatja, nem adhatja át, illetve a személyes adatok védelméhez fűződő jogok nem sérülhetnek. VII. fejezet VEGYES, ÁTMENETI ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 28. (1) Ha a hulladék tulajdonosának vagy korábbi birtokosának személye nem állapítható meg, a hulladékbirtokosra vonatkozó kötelezettség azt az ingatlanhasználót terheli, akinek az ingatlanán a hulladékot elhelyezték, vagy elhagyták. (2) Az Önkormányzat közterület tisztán tartására vonatkozó kötelezettségének teljesítése a hulladék jogellenes elhelyezéséért, illetve elhagyásáért felelős személyt nem mentesíti a felelősség alól. Amennyiben a hulladék elhelyezője, tulajdonosa azonosítható, a költségviselő vele szemben a hulladékkezeléssel és az eljárással kapcsolatos költségeit érvényesítheti. (3) Az elkülönítetten gyűjtött, kihelyezett, hulladékoknak rendszeresített edényekben, zsákokban guberálni, illetve azokból a hulladékot eltulajdonítani tilos. (4) E rendelet február 5. napján lép hatályba, rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell. 11

12 (5) A rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti a) a közterületek tisztántartásáról és a települési szilárd hulladék kezeléséről szóló 15/2007.(V.24.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 29/2007.(XII.10.) önkormányzati rendelet, b) a közterületek tisztántartásáról és a települési szilárd hulladék kezeléséről szóló 15/2007.(V.24.) önkormányzati rendelet. Dr. Cser-Palkovics András polgármester Dr. Bóka Viktor jegyző Záradék: A rendeletet február 3. napján kihirdettem. Dr. Bóka Viktor jegyző 12

13 A hulladékgazdálkodási közszolgáltatásba bevont utcák jegyzéke Melléklet A B C Adonyi u. Bácskai u. Bercsényi u. Cento u. Dobó u. Ady E. u. Bacsó B. tér Beregszászi u. Csáktornyai u. Dobsinai u. Ág u. Bajmóci u. Berényi u. Csanádi tér Dolovai sor Agyag u. Bakony u. Bereznai u. Csapó u. Domb u. Akácfa u. Balassi B. u. Berkes ltp. Cserepes köz Donát u. Alba Ipari Zóna Balatoni u. Dózsa Gy. u. Beszédes J. tér Cserkész u. Belső Alkony u. Balatoni u. Dr. Koch L. u. Besztercei u. Csetneki u. (Maroshegy) Alkotás u. Bánáti u. Betléri u. Csíki u. Dráva u. Almássy-telep Dunaszerdahelyi Bányai u. Bicskei u. Csíkvári u. u. Álmosvezér u. Dunaszerdahelyi Bárándi u. Bodrogi u. Csitári G. E. u. u. Alvinci köz Borszéki u. és Barátság liget köz Csokonai u. Alvinci u. Bártfai u. Bory tér Csóri u E Amerikai fasor Bartók B. tér Botond u. Csucskai u. Előd u. Ányos P. u. Basa u. Börgöndi u. Csutora u. Enyedi u. Apatini u. Bőrgyár dűlő és Bástya u. u. Eötvös J. u. Aradi u. Bathány köz Bősi u. D Eperjesi u. Arany J.u. Bathány u. Brassói köz Damjanich L. u. Építőmunkás u. Aranybulla Deák F. u. Báthky Zs. u. Brassói u. sétány Erdősor Aranybulla u. Bébic u. Bregyó köz Debrői u. Erkel F. u. Arév telep Becskereki u. Budai u 1-38 Dési u. Érsekújvári u. Árok u. Béke tér Budai u Dévai u. Erzsébet u. Árpád u. Budai u Dévényi u. Béla u. végig Esze T. u. Árvai u. Belgrádi u. Bulcsú u. Diófa u. Eszéki u. Aszalvölgyi u. Bem J. u. Eszperantó tér Asztalos köz Benyák B. u. Attila u. Bényi u. F Fő u. Gellért újsor Gyimesi u. Hétvezér tér Fal köz Füleki u. Gém dűlő György O. tér Holicsi u. Farkasdi u. Fürdő sor Gerle u. Gyümölcs u. Hollandfasor Farkasvermi u. Fürdő u. Géza nagyf. tér H Homok sor Fátra u. Fűtőház u. Géza u. (Kadocsa úton Had u. Homonnai u. Fáy A. ltp. Fecskepart, és u. G Gábor Andor tér(csanádi belül) Géza u. (Kadocsa úton kívül) Gogol u. Hadiárva u. Honvéd u. Hajnal u. Horgász dülő 13

14 tér) Fehérvári u. Gábor Áron u. Gólya dűlő Halász u. Horog u. Feledi u. Gaja u. Gombócleső Halom u. Horváth I. ltp. dűlő Felvidéki u. Galántai u. Gorkíj u. Hársfa u. Horváth I. u. Fenyőfa u. Galgóci u. Gödör u. Határ u. Hosszúsétatér Finn u. Gánts Pál u.( Hátszegi u. Huba köz Gölnici u. Hübner) Fiskális u. Garam u. Gőzmalom u. Havranek J. u. Huba u. Fogarasi u. Gárdonyi G. u. Gugásvölgyi u. Hegyes u. Hunyadi u. Forgó u. Gáz u. Gyár u. Hermann O. u. Huszár u. Fórum tér Gellért köz Gyetvai u. Hernád u. Huszti u. Hübner A. u.(gánts P)H Kisfaludy K. u. Major u. Oravicai u. Rimaszombati u. I Kiskút u. Malackai u. Orgona u. Rozgonyi P. u. Ifjúság u. Kissós u. Malom u. Orsovai u. Rózsa u. Iglói u. Kisteleki u. Malomhegyi u. Országzászló tér Rózsahegyi u. II. András király u. Kodolányi J. u. Mancz J. u. Oskola u. Rozsnyói u. III. Béla király tér Kolozsvári u. Mandula u. Oszlányi u. Ruttkai u. Ikva u. Komáromi u. Marhacsapás Osztrák u. S Illatos dülő Komjáti u. Máriavölgy Óvoda u. Sajó u. Ipoly u. Koppány u. Marosdi u. Őrhalom u. Salétrom u. Irányi D. u. Korogyi u. Marosi A. u. Ősz u. Sár u. Iskola tér Koronázó tér Martinovics I. u. P Sárkánykúti u. Iszkaszentgyörgyi u Korondi u. Mártírok u. Pacsirta u. Sárkeresztúri u. J Korponai u. Mátra u. Palánkai u. Sarló u. Jancsár köz Kossuth L. u. Mátyás király krt. Pálóczi H. Á. u. Sárosi u. Jancsár u. Kosztolányi D. u. Megyeház köz Palotai u. Sasvári u. Jankovich F. u. Kovásznai u. Megyeház u. Palotaváros Séd u. János köz KÖFÉM ltp. Meggyesi u. Pancsovai u. Segesvári u. Jedlik Á. u. Kölcsey F. u. Melencei u. Parajdi u. Selmeci u. Jókai M. u. Köles u. Mester u. Párkányi u. Selyem u. József A. u. Könyves K. u. Mészöly G. u. Part u. Semmelweis I. u. Juharfa u. Körmöci u. Mezei u. Pestispincék Sereg u. Juhász Gy. u. Kőrösi u. Mikes K. u. Petőfi S. u. Seregélyesi u. K Kőrösmezei u. Mikszáth K. u. Pilinszky tér Simonyi u. Kadocsa u. Körte u. Milleniumi u. Pirosalma u. Sió u. Kandó K. u. Krasznai u. köz Móra F. u. Pityer u. Somorjai u.és köz Kápolna tér Kriványi u. Móri u. Podolíni u. Sóstó ltp. Kapos u. Kund u. Móricz Zs. u. Poprádi u. Sörház tér Kaptár u. Kút dűlő Munkácsy M. u. Pozsonyi u. Stomfai u. Karinthy F. u. L Munkás u. Pörös u. Surányi u. Karinthy tér Lajta u. Mura u. Pöstyéni u. Sütő u. Károly J. u. Lakatos u. Murányi u. Privigyei u. Szabadkai köz Kassai u. köz Lánczos K. u. N Prohászka O. u. Szabadkai u. Kaszap I. u. Lehel u. (Kadocsa Nagy Lajos úton belül) király u. Prónai u. Szabadságharcos u. 14

15 Katona J. u. Lehel u. (Kadocsa úton kívül) Nagy László u. Puskás T. u. Szakolcai u. Kecskeméti u. Lépcső u. Nagybányai u. Puskin u. Szalontai u. Kégl Gy. u. Lévai u. Nagykárolyi u. Püspök kertváros Szamos u. Kelemen B. u. Liget sor Nagyszebeni u. R Szárcsa u. Kereszttöltés Lippai köz Nagyszombati u. Rába u. Szatmári u. Kertalja köz Lippai u. Nagyváradi u. Rác u. Száva u. Kertalja u. Liptói u. Nefelejcs u. Rádió u.és ltp. Széchenyi I. u. Kertész u. köz Liszt F. u. Nemes u. Radnóti M. tér Szeder köz Késmárki köz Lomnici u. Németh L. u. Radványi u. Szeder u. Késmárki u. Losonci u. Neumann J. u. Rahói u. Szedres dűlő Keszegfalvi u., köz Lőcsei u. Nyárfa u. Rákóczi F. u. Szedreskerti ln. Kígyó u. Lövölde u. Nyitrai u. Raktár u. Székely u. Kikindai u. Lublói u. Nyúl dűlő Régi Csóri u. Szekfű Gy. u. Kinizsi u. Lugosi u. O Rekop u. Széna tér Király sor M Óbecsei u. Repkény u. Szenicei u. Királyerdői u. Madách I. u. Olaj u. Rét u. Szent Flórián krt. Királykút ln. Szent Gellért u.és köz Majakovszkíj u. Ond u. Rigó u. Szent István tér U Z Zsolt u. (Kadocsa úton kívül) Szent János köz Udvardi u. Zágoni u. Zsombolyai u. Szent Vendel köz Udvarhelyi köz Zágrábi u. Zsurló u. Szent Vendel u. Udvarhelyi u. Zalatnai u. Csala Szepesi u. Új Csóri u. Zámoly köz Fő u. Szeredi u. Új Váralja sor Zámoly u. Istvánmajor Sziget u. Újbányai u. Zára u. Klapka u. Szigligeti u. Újkuti u. Zentai u. Török Ignác u. Szilágyi E. u. Újlaki u. Zichy liget Új u. Szilva u. Újvidéki u. Zilahi u. Színház u. Ungvári u. Zimonyi u. Szovátai u. Úrhidai u. Zobori u. Szőlő u. Uzsoki u. Zólyomi u. Szőlősi u. V Zombori u. Szömörce u. Vadász u. Zrínyi M. u. Szörényi u. Vág u. Zsálya u. Szövetség u. Vágsellyei u. Zsolnai u. Szúnyog u. Vágújhelyi u. Szüret u. Vajda J. u. T Vajda sor Takarodó u. Vak Bottyán u. és köz Taksony u. Vámbéry Á u. Taliga dűlő Váralja sor Táncsics M. u. Várfok u. Zsolt u. (Kadocsa úton belül) 15

16 Tapolcsányi u. Vargacsatornapart Tarnócai u. Varjú u. Tasnádi u. Várkapu u. Tass u. Várkörút Tátra u. Városház tér Távirda u. Vásárhelyi u. Técsői u. Vásártéri u. Temesi u. Vasvári P. u. Temesvári u.és köz Verbői u. Temető u. Verebélyi köz Tiborc köz Verebélyi u. Titeli u. Vereckei u. Tobak u. Verseci u. Toldi M. u. Vértanu u. Tolnai u. Virág B. u. Tolsztoj u. Virág u. Tompa M. u. Vízaknai u. Topojai u. Viziváros ltp. Toporci u. Vörösmarty M. tér Tordai u. Vörösmarty u. Torockó u. W Toronysor Watthay F. u. Tóvárosi ln. Y Töhötöm u. Ybl M. ltp. Tölgyfa u. Ybl M. u. Trencséni u. Túróci u. Túrózsáki u. 16

ÁCS KÖZ PÉTER ÉVA 8-as SZOBA ADONYI ÚT LŐRINCZ KÁROLYNÉ 8-as SZOBA ADY E. U. GREMSPERGER ÁGNES 1-es SZOBA ÁG U. PRAVETZ ANTALNÉ 9-es SZOBA AGYAG U.

ÁCS KÖZ PÉTER ÉVA 8-as SZOBA ADONYI ÚT LŐRINCZ KÁROLYNÉ 8-as SZOBA ADY E. U. GREMSPERGER ÁGNES 1-es SZOBA ÁG U. PRAVETZ ANTALNÉ 9-es SZOBA AGYAG U. ÁCS KÖZ PÉTER ÉVA 8-as SZOBA ADONYI ÚT LŐRINCZ KÁROLYNÉ 8-as SZOBA ADY E. U. GREMSPERGER ÁGNES 1-es SZOBA ÁG U. PRAVETZ ANTALNÉ 9-es SZOBA AGYAG U. PÉTER ÉVA 8-as SZOBA AKÁCFA U. PRAVETZ ANTALNÉ 9-es SZOBA

Részletesebben

1. számú fogorvosi körzet utca és intézmény jegyzéke 2015. 01. 01. napjától

1. számú fogorvosi körzet utca és intézmény jegyzéke 2015. 01. 01. napjától Benyák Bernát utca Dózsa György út Dr. Koch László utca Eszperantó tér Fecskepart Gerle utca Gombócleső utca Havranek József utca Honvéd utca Horgász dűlő Irányi Dániel utca Jezsuita utca Malom utca Mátyás

Részletesebben

a köztisztaságról, valamint a települési szilárd hulladékra vonatkozó helyi közszolgáltatásról szóló 14/2004. (IX. 27.) Ör. sz. rendelet módosításáról

a köztisztaságról, valamint a települési szilárd hulladékra vonatkozó helyi közszolgáltatásról szóló 14/2004. (IX. 27.) Ör. sz. rendelet módosításáról Sátorhely község képviselő testületének 2/2015 (II.27..) önkormányzati rendelete Hatályos:2015-03-01 -tól Sátorhely község képviselő testületének 2/2015 (II.27..) önkormányzati rendelete a köztisztaságról,

Részletesebben

Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 8/2014.(VI.13.) önkormányzati rendelete. a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról

Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 8/2014.(VI.13.) önkormányzati rendelete. a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2014.(VI.13.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a hulladékról

Részletesebben

Székesfehérvári hulladékszállítási menetrend

Székesfehérvári hulladékszállítási menetrend Depónia ft. A Adonyi u. Jelmagyarázat H Hétfő Ady E. u. edd Ág u. Szerda Agyag u. Csütörtök Akácfa u. éntek Alba Ipari Zóna H Alkony u. Alkotás u. Almássy-telep H Álmosvezér u. Alvinci köz Alvinci u. Amerikai

Részletesebben

1 KÜLVÁROS KÜLVÁROS 2

1 KÜLVÁROS KÜLVÁROS 2 TÉRKÉPEK patak KÜLVÁROS KÜLVÁROS Móri út patak patak Aranysas utca Rét utca Fürdõsor Szent Vendel utca Szedres dûlõ Szedreskerti (Megváltó) temetõ Malom utca Bregyó köz Malom csatorna Szeder utca Sörház

Részletesebben

I. fejezet. Általános rendelkezések 1..

I. fejezet. Általános rendelkezések 1.. Kerecseny község Önkormányzatának 13/2003./XII.17./ sz. rendelete a közterületek tisztántartásáról és a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról Kerecseny község Önkormányzata a hulladékgazdálkodásról

Részletesebben

Udvar Község Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2004. (XI.26.) önkormányzati rendelete

Udvar Község Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2004. (XI.26.) önkormányzati rendelete Udvar Község Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2004. (XI.26.) önkormányzati rendelete Hatályos:2013-11-05 -tól Udvar Község Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2004. (XI.26.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

Tiszacsécse község Önkormányzata Képviselőtestületének 1/2014. (II. 10.) önkormányzati rendelete

Tiszacsécse község Önkormányzata Képviselőtestületének 1/2014. (II. 10.) önkormányzati rendelete Tiszacsécse község Önkormányzata Képviselőtestületének 1/2014. (II. 10.) önkormányzati rendelete - a települési szilárdhulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról - Tiszacsécse község Önkormányzat

Részletesebben

Gádoros Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2013. (XII. 21.) önkormányzati rendelete A hulladékgazdálkodási helyi közszolgáltatásról

Gádoros Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2013. (XII. 21.) önkormányzati rendelete A hulladékgazdálkodási helyi közszolgáltatásról Gádoros Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2013. (XII. 21.) önkormányzati rendelete A hulladékgazdálkodási helyi közszolgáltatásról Gádoros Nagyközség Képviselő-testülete a Magyarország

Részletesebben

I. FEJEZET. Általános rendelkezések 1.. 2..

I. FEJEZET. Általános rendelkezések 1.. 2.. Szomor Község Önkormányzatának a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló 13/2002.(XII.12.) számú rendelete. ( egységes szerkezetben ) Szomor Község Képviselő-testülete

Részletesebben

Bakonysárkány Község Önkormányzata 12/2004. (VI.28.). rendelete A települési szilárd hulladékkezelési közszolgáltatás igénybevételéről

Bakonysárkány Község Önkormányzata 12/2004. (VI.28.). rendelete A települési szilárd hulladékkezelési közszolgáltatás igénybevételéről Bakonysárkány Község Önkormányzata 12/2004. (VI.28.). rendelete A települési szilárd hulladékkezelési közszolgáltatás igénybevételéről /Egységes szerkezetbe/ 6 Bakonysárkány Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Általános rendelkezések 1.

Általános rendelkezések 1. Kunszentmiklós Város Önkormányzat Képviselőtestületének 23/2004. (VII. 1.) önkormányzati rendelete a szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatásról Módosítva: Kihirdetve:

Részletesebben

(1) A Rendelet a következő 5/ A. -sal és az azt megelőző alcímmel egészül ki:

(1) A Rendelet a következő 5/ A. -sal és az azt megelőző alcímmel egészül ki: Barcs Város Önkormányzatának 7/2014. (VI.19.)önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelésről, a helyi közszolgáltatás kötelező igénybcvétcléri szóló 11/2004. (lil.26.)

Részletesebben

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 35/2016. (IX. 26.) önkormányzati rendelete

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 35/2016. (IX. 26.) önkormányzati rendelete Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 35/2016. (IX. 26.) önkormányzati rendelete a köztisztaság fenntartásáról, a települési szilárd hulladék kezeléséről, a hulladékok szelektív gyűjtéséről és ártalommentes

Részletesebben

Gyermely Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Gyermely Község Önkormányzata Képviselő-testületének Gyermely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2014.(V.29.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladék kezelési közszolgáltatásról. Gyermely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Tiszatenyő Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Tiszatenyő Község Önkormányzat Képviselő-testületének Tiszatenyő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2002 (XII. 20.) rendelete A települési hulladékokkal és a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésével kapcsolatos közszolgáltatásokról

Részletesebben

KÖRZETLEÍRÓ LISTA. 001. szavazókör Azonosító: 07-094-001-6, Cím: Mészöly G. úti Fiókkönyvtár Mészöly G. u. 1., OEVK: 01

KÖRZETLEÍRÓ LISTA. 001. szavazókör Azonosító: 07-094-001-6, Cím: Mészöly G. úti Fiókkönyvtár Mészöly G. u. 1., OEVK: 01 Ujfalusi Ildikó Lapszám: 1 001. szavazókör Azonosító: 07-094-001-6, Cím: Mészöly G. úti Fiókkönyvtár Mészöly G. u. 1., OEVK: 01 Bõrgyár utca teljes közterület 61 Gellért új sor teljes közterület 28 Herman

Részletesebben

3. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés egyes tartalmi elemei 8. (1) Az önkormányzat és a közszolgáltató között létrejött hulladékgazdálk

3. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés egyes tartalmi elemei 8. (1) Az önkormányzat és a közszolgáltató között létrejött hulladékgazdálk Mány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2014. (I.30.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladékszállításról Mány Község Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye

Részletesebben

15/2016. (III.22.) 55/2013. (XII.17.)

15/2016. (III.22.) 55/2013. (XII.17.) Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 15/2016. (III.22.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról és annak kötelező igénybevételéről szóló 55/2013. (XII.17.) önkormányzati

Részletesebben

AUTÓBUSZ MENETREND. Öreghegy. Kisfalud. Maroshegy. Feketehegy. Vasútállomás. Sóstó Ipari Park. Videoton Ipari Park. KÖFÉM Börgönd

AUTÓBUSZ MENETREND. Öreghegy. Kisfalud. Maroshegy. Feketehegy. Vasútállomás. Sóstó Ipari Park. Videoton Ipari Park. KÖFÉM Börgönd AUTÓBUSZ MENETREND 2012 AUGUSZTUS 25 DECEMBER 8. Öreghegy Maroshegy Kisfalud Feketehegy Videoton Ipari Park Vasútállomás Alsóváros-Szedreskert Sóstó Ipari Park KÖFÉM Börgönd Augusztus 25-től megújul a

Részletesebben

17 / 2013. (X. 31) önkormányzati rendelet a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról

17 / 2013. (X. 31) önkormányzati rendelet a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról 17 / 2013. (X. 31) önkormányzati rendelet a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról Tard község Önkormányzatának 17 / 2013. (X. 31) önkormányzati

Részletesebben

Rendelet tervezet. Általános rendelkezések

Rendelet tervezet. Általános rendelkezések Rendelet tervezet Putnok Város Önkormányzat Képviselő-testületének./2014. (II.07.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladék gyűjtésére, szállítására és elhelyezésére vonatkozó szabályokról

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testületének 14/2013. (VI.28.) számú rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás kötelező szabályainak és díjának meghatározására

Részletesebben

Jágónak Község Önkormányzat 7 /2013. (XII.18.) számú rendelete a település szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról

Jágónak Község Önkormányzat 7 /2013. (XII.18.) számú rendelete a település szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról Jágónak Község Önkormányzat 7 /2013. (XII.18.) számú rendelete a település szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról Jágónak Község Önkormányzatának Képviselőtestülete Alaptörvény 32. cikk (1)

Részletesebben

1. A közszolgáltatás tartalma. 2. A közszolgáltatással ellátott terület. 3. A közszolgáltató és az ártalmatlanító hely megnevezése

1. A közszolgáltatás tartalma. 2. A közszolgáltatással ellátott terület. 3. A közszolgáltató és az ártalmatlanító hely megnevezése Pécsely Község Önkormányzat képviselő-testületének 12/2015. (VIII.15. ) önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról Pécsely

Részletesebben

Tápiószecső Nagyközség Önkormányzat képviselő-testületének 8/2016. (VII.04.) önkormányzati rendelete

Tápiószecső Nagyközség Önkormányzat képviselő-testületének 8/2016. (VII.04.) önkormányzati rendelete Tápiószecső Nagyközség Önkormányzat képviselő-testületének 8/2016. (VII.04.) önkormányzati rendelete a Települési szilárd hulladék kezeléséről szóló 17/2013. (XII.20.) Önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

d.)a háztartásban kezdődő zöldhulladék és elkülönítetten gyűjtött hulladék összegyűjtésére és elszállításra

d.)a háztartásban kezdődő zöldhulladék és elkülönítetten gyűjtött hulladék összegyűjtésére és elszállításra Serényfalva Községi Önkormányzat Képviselő- testületének 6/2015.(IV.29.) önkormányzati rendelete A hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Serényfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a hulladékról

Részletesebben

Hárskút Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2014. (IX.2.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról

Hárskút Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2014. (IX.2.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Hárskút Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2014. (IX.2.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Hárskút Község Önkormányzata az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a)

Részletesebben

2. Fogalmi meghatározások

2. Fogalmi meghatározások VILLÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2015. (II.27.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A HELYI HULLADÉKKEZELÉSI KÖZSZOLGÁLTATÁS RENDJÉRŐL, A TELEPÜLÉS TISZTASÁG EGYES KÉRDÉSEIRŐL VillányVáros Önkormányzatának

Részletesebben

Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 13/2013.(XI.04.) önkormányzati rendelete a települési hulladékgazdálkodásról

Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 13/2013.(XI.04.) önkormányzati rendelete a települési hulladékgazdálkodásról Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 13/2013.(XI.04.) önkormányzati rendelete a települési hulladékgazdálkodásról Borsodnádasd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a hulladékról szóló

Részletesebben

Süttő Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 11/2013.(X. 17.) önkormányzati rendelete

Süttő Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 11/2013.(X. 17.) önkormányzati rendelete Süttő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2013.(X. 17.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról Süttő Község Önkormányzatának

Részletesebben

Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 9/2014.(V.7.) önkormányzati rendelete

Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 9/2014.(V.7.) önkormányzati rendelete Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 9/2014.(V.7.) önkormányzati rendelete a települési hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselőtestülete

Részletesebben

Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselőtestületének 12/2006. (XII.19.) számú rendelete

Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselőtestületének 12/2006. (XII.19.) számú rendelete Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselőtestületének 12/2006. (XII.19.) számú rendelete /egységes szerkezetben/ A település szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatásról

Részletesebben

Kálló Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 17/2013. (XII.17.) önkormányzati rendelete. a települési hulladékgazdálkodásról

Kálló Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 17/2013. (XII.17.) önkormányzati rendelete. a települési hulladékgazdálkodásról Kálló Község Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2013. (XII.17.) önkormányzati rendelete a települési hulladékgazdálkodásról Kálló Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a hulladékról szóló 2012.

Részletesebben

AUTÓBUSZ MENETREND. Öreghegy. Kisfalud. Maroshegy. Feketehegy. Vasútállomás. Sóstó Ipari Park. Videoton Ipari Park. KÖFÉM Börgönd

AUTÓBUSZ MENETREND. Öreghegy. Kisfalud. Maroshegy. Feketehegy. Vasútállomás. Sóstó Ipari Park. Videoton Ipari Park. KÖFÉM Börgönd AUTÓBUSZ MENETREND 2012 AUGUSZTUS 25 DECEMBER 8. Öreghegy Maroshegy Kisfalud Feketehegy Videoton Ipari Park Vasútállomás Alsóváros-Szedreskert Sóstó Ipari Park KÖFÉM Börgönd Augusztus 25-től megújul a

Részletesebben

ZSÁMBÉK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2 /2004/(II.3.) számú* R E N D E L E T E

ZSÁMBÉK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2 /2004/(II.3.) számú* R E N D E L E T E ZSÁMBÉK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2 /2004/(II.3.) számú* R E N D E L E T E a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról Zsámbék Nagyközség

Részletesebben

2. A rendelet területi hatálya Szentdénes település közigazgatási területére terjed ki.

2. A rendelet területi hatálya Szentdénes település közigazgatási területére terjed ki. Szentdénes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2013.(XII.23.) önkormányzati rendelete Hatályos:2014-01-01 -tól Szentdénes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2013.(XII.23.) önkormányzati

Részletesebben

Bodajk Város Önkormányzat 24/2009. (VII. 6.) rendelete

Bodajk Város Önkormányzat 24/2009. (VII. 6.) rendelete Bodajk Város Önkormányzat 24/2009. (VII. 6.) rendelete a hulladékgazdálkodásról [egységes szerkezetben a módosításáról szóló 17/2012. (XI. 28.), a 15/2013. (XI. 29.), a 9/2014. (VI. 30.) és a 14/2014.

Részletesebben

Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2013. (IX.19.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról

Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2013. (IX.19.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2013. (IX.19.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a hulladékról szóló

Részletesebben

Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 9/2014.(V.7.) önkormányzati rendelete

Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 9/2014.(V.7.) önkormányzati rendelete Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 9/2014.(V.7.) önkormányzati rendelete a települési hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselőtestülete

Részletesebben

Salomvár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1 12/2007.(X. 05.) önkormányzati rendelete 2

Salomvár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1 12/2007.(X. 05.) önkormányzati rendelete 2 Salomvár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1 12/2007.(X. 05.) önkormányzati rendelete 2 a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról (egységes szerkezetben)

Részletesebben

A jelen rendeletben meghatározott gyűjtőedények ellenértékét az ingatlanhasználó fizeti meg a közszolgáltató részére.

A jelen rendeletben meghatározott gyűjtőedények ellenértékét az ingatlanhasználó fizeti meg a közszolgáltató részére. Monostorpályi Község Önkormányzata Képviselő - Testületének /2015. (..) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról szóló 20/2014. (XII. 23.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

Veszprémfajsz Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2014. (VII. 4.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról

Veszprémfajsz Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2014. (VII. 4.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Veszprémfajsz Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2014. (VII. 4.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Veszprémfajsz Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a

Részletesebben

4. E rendelet alkalmazása szempontjából:

4. E rendelet alkalmazása szempontjából: Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 24/2015. (VI.29.) önkormányzati rendelete az egyes helyi közszolgáltatások ellátásáról szóló 53/2004.(XI.30.) Kgy. rendelet módosításáról Szeged Megyei

Részletesebben

1. Fejezet. Általános rendelkezések 1. A rendelet hatálya

1. Fejezet. Általános rendelkezések 1. A rendelet hatálya Kis tamási Község Önkormányzat Képviselií-testiiletének az 2/2015. (TI. 10.) iinkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási kiizszolgáltatás ellátásának és igénybevételének szahályairéil. Kistamási Község

Részletesebben

Győrtelek Község Önkormányzatának. 12/2005. (VIII. 10.) rendelete. a szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról

Győrtelek Község Önkormányzatának. 12/2005. (VIII. 10.) rendelete. a szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról Győrtelek Község Önkormányzatának 12/2005. (VIII. 10.) rendelete a szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról Győrtelek Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a hulladékgazdálkodásról szóló

Részletesebben

4. Az ingatlantulajdonos és a közszolgáltató jogai és kötelezettségei, a közszolgáltatás kötelező igénybevételének módja és feltételei

4. Az ingatlantulajdonos és a közszolgáltató jogai és kötelezettségei, a közszolgáltatás kötelező igénybevételének módja és feltételei Visnye község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2014.(I.27.) sz. önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról Visnye Község Önkormányzatának

Részletesebben

Kispirit Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2015. (.) önkormányzati rendelete

Kispirit Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2015. (.) önkormányzati rendelete Kispirit Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2015. (.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról és a közterületek tisztántartásáról (tervezet) Kispirit

Részletesebben

1. A rendelet hatálya 1..

1. A rendelet hatálya 1.. 1 Jászboldogháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2014.(VII. 02.) önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról Jászboldogháza

Részletesebben

Mány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2011. ( XII.29. ) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladékszállításról Mány Község Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete /2015. ( ) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete /2015. ( ) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete /2015. ( ) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV.

Részletesebben

Szakoly Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2014. (VI. 26.) önkormányzati. Rendelete

Szakoly Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2014. (VI. 26.) önkormányzati. Rendelete Szakoly Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2014. (VI. 26.) önkormányzati Rendelete A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról A vízgazdálkodásról

Részletesebben

7. A R. 7. p. pontjában az egyéb szilárd szövegrész helyébe a nagydarabos szöveg lép, a szolgáltató szövegrész helyébe a közszolgáltató szöveg lép.

7. A R. 7. p. pontjában az egyéb szilárd szövegrész helyébe a nagydarabos szöveg lép, a szolgáltató szövegrész helyébe a közszolgáltató szöveg lép. Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 15/2013. (VI.24.) önkormányzati rendelete a köztisztaság fenntartásáról, a települési hulladékok kezeléséről szóló 15/2011. (VI.30) önkormányzati rendelet

Részletesebben

a települési szilárd hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 12/2013.(VI.28.) önkormányzati rendelet módosításáról

a települési szilárd hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 12/2013.(VI.28.) önkormányzati rendelet módosításáról DECS Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2016.(VII.1.) önkormányzati r e n d e l e t e a települési szilárd hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 12/2013.(VI.28.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

DAD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLET. 13/2013. (XII.02.) önkormányzati rendelete

DAD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLET. 13/2013. (XII.02.) önkormányzati rendelete DAD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLET 13/2013. (XII.02.) önkormányzati rendelete A TELEPÜLÉSI SZILÁRD HULLADÉKKAL KAPCSOLATOS HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI KÖZSZOLGÁLTATÁSOKRÓL Dad Község Önkormányzatának

Részletesebben

Pitvaros Község Önkormányzati Képviselőtestületének. 14/2015.(V.28.) önkormányzati rendelete. a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról

Pitvaros Község Önkormányzati Képviselőtestületének. 14/2015.(V.28.) önkormányzati rendelete. a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Pitvaros Község Önkormányzati Képviselőtestületének 14/2015.(V.28.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Pitvaros Község Önkormányzati Képviselőtestülete az Alaptörvény 32.

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések 1. Az önkormányzati rendelet hatálya

I. Fejezet Általános rendelkezések 1. Az önkormányzati rendelet hatálya Felgyő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2014.(II.5.) önkormányzati rendelete A települési szilárdhulladék kezelésével kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatásról Felgyő Községi Önkormányzat

Részletesebben

1. A rendelet célja. 2. A rendelet hatálya. 3. Értelmező rendelkezések

1. A rendelet célja. 2. A rendelet hatálya. 3. Értelmező rendelkezések Tiszasas Község Önkormányzat Képviselő-testülete 14 /2015. (VI.15.) önkormányzati rendelete A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról Tiszasas Község Önkormányzatának

Részletesebben

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 9/2013. (III. 4.) önkormányzati rendelete

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 9/2013. (III. 4.) önkormányzati rendelete Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 9/2013. (III. 4.) önkormányzati rendelete a köztisztaság fenntartásáról, a települési szilárd hulladék kezeléséről, a hulladékok szelektív gyűjtéséről és ártalommentes

Részletesebben

Általános rendelkezések 1..

Általános rendelkezések 1.. Vasszécseny Község Képviselő-testületének 10/2002. (XII.20.) számú rendelete a települési hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatás igénybevételéről Vasszécseny Község Képviselő-testülete a település

Részletesebben

ALMÁSFÜZITŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 4/2014. (IV.15.) Önkormányzati rendelete a helyi hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról

ALMÁSFÜZITŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 4/2014. (IV.15.) Önkormányzati rendelete a helyi hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról ALMÁSFÜZITŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 4/2014. (IV.15.) Önkormányzati rendelete a helyi hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Almásfüzitő Község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye

Részletesebben

Nagykálló Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 11/2014. (IV.30.) Önk. r e n d e l e t e

Nagykálló Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 11/2014. (IV.30.) Önk. r e n d e l e t e Nagykálló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2014. (IV.30.) Önk. r e n d e l e t e a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról Nagykálló

Részletesebben

Páty Község Önkormányzata Képviselő-testületének 27/2013. (XI. 28.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladékkezelési közszolgáltatásról

Páty Község Önkormányzata Képviselő-testületének 27/2013. (XI. 28.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladékkezelési közszolgáltatásról Páty Község Önkormányzata Képviselő-testületének 27/2013. (XI. 28.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladékkezelési közszolgáltatásról Páty Község Önkormányzat Képviselő-testülete a hulladékról

Részletesebben

Berente Község Önkormányzata 3704 Berente Esze T. út 18. /fax 48/411-435

Berente Község Önkormányzata 3704 Berente Esze T. út 18. /fax 48/411-435 Berente Község Önkormányzata 3704 Berente Esze T. út 18. /fax 48/411-435 Berente Községi Önkormányzat 1/2015.(II.3.) és 2/2014.(II.10.) önkormányzati rendelettel módosított 27/2013.(XII.16.) önkormányzati

Részletesebben

A hulladékkezelési közszolgáltatásról

A hulladékkezelési közszolgáltatásról Diósviszló község Önkormányzatának 6/2002. (XII. 04.) számú rendelete A hulladékkezelési közszolgáltatásról Diósviszló Községi Önkormányzat Képviselőtestülete az önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.

Részletesebben

A közszolgáltató jogai és kötelezettségei 3.

A közszolgáltató jogai és kötelezettségei 3. Torony Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2013. (XII.20.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás kötelező igénybevételéről Torony Község Önkormányzata

Részletesebben

Döbrököz Község Önkormányzat 14/2010. (XII.23.) számú rendelete a település szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról (Egységes szerkezet )

Döbrököz Község Önkormányzat 14/2010. (XII.23.) számú rendelete a település szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról (Egységes szerkezet ) Döbrököz Község Önkormányzat 14/2010. (XII.23.) számú rendelete a település szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról (Egységes szerkezet ) Döbrököz Község Önkormányzati Képviselő-testülete a

Részletesebben

1. A települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatás tartalma, a Közszolgáltató megnevezése

1. A települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatás tartalma, a Közszolgáltató megnevezése Csehbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2014. (VII.23.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról Csehbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Álmosd Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 6/2015 (II.20.) önkormányzati rendelete

Álmosd Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 6/2015 (II.20.) önkormányzati rendelete Álmosd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2015 (II.20.) önkormányzati rendelete a települési hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Álmosd Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Jobbágyi Község Önkormányzata 23/2013. (XII. 21.) rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelésének kötelező közszolgáltatásáról Jobbágyi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Rimóc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2013.(XII.06.) önkormányzati rendelete

Rimóc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2013.(XII.06.) önkormányzati rendelete Rimóc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2013.(XII.06.) önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról Rimóc Község

Részletesebben

A Szolgáltató jogai és kötelezettségei

A Szolgáltató jogai és kötelezettségei RENDELETT TERVEZET Füzérradvány Községi Önkormányzat Képviselő-testületének./2012. (...) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladékokkal kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatásról Füzérradvány

Részletesebben

Rakamaz Város Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2014. (XII.30.) önkormányzati rendelete

Rakamaz Város Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2014. (XII.30.) önkormányzati rendelete Rakamaz Város Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2014. (XII.30.) önkormányzati rendelete a helyi hulladékkezelési közszolgáltatás rendjéről, a köztisztasággal kapcsolatos egyes kérdésekről és a közszolgáltatás

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. A rendelet hatálya

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. A rendelet hatálya BAKONYPÖLÖSKE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2014.(XII.17.) önkormányzati rendelete a közterületek tisztántartásáról és a települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról

Részletesebben

A közszolgáltató jogai és kötelezettségei 3.

A közszolgáltató jogai és kötelezettségei 3. Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos köztisztasági közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló./2013. (..) önkormányzati rendelete Velem községi

Részletesebben

FELSŐZSOLCA VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2002. (I.25.) SZÁMÚ ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A RENDELET HATÁLYA

FELSŐZSOLCA VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2002. (I.25.) SZÁMÚ ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A RENDELET HATÁLYA FELSŐZSOLCA VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2002. (I.25.) SZÁMÚ ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A TELEPÜLÉSI SZILÁRD HULLADÉKKAL KAPCSOLATOS HULLADÉKKEZELÉSI HELYI KÖZSZOLGÁLTATÁSRÓL (A 24/2007. (XII.21.) és a

Részletesebben

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Csetény Község Önkormányzata képviselő-testületének 8/2015 (VI.8..) önkormányzati rendelete A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásokról Csetény Község

Részletesebben

SIMONTORNYA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. /2013.( ) önkormányzati rendelete

SIMONTORNYA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. /2013.( ) önkormányzati rendelete SIMONTORNYA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2013.( ) önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról (t e r v e z e t) Simontornya

Részletesebben

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének. 33/2011.(XII.28.) önkormányzati rendelet

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének. 33/2011.(XII.28.) önkormányzati rendelet 33/2011.(XII.28.) önkormányzati rendelet A települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról Időállapot: 2013. május 3. Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 33/2011.(XII.28.)

Részletesebben

30/2013. (XII. 19.) önkormányzati rendelete. Hatályos 2014. április 10.

30/2013. (XII. 19.) önkormányzati rendelete. Hatályos 2014. április 10. ONGA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 30/2013. (XII. 19.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladék kezelésével összefüggő közszolgáltatási tevékenységről (a 10/2014. (IV. 9.) önkormányzati

Részletesebben

A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás tartalma

A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás tartalma Felsőszölnök Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2014. (I.27.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás kötelező igénybevételéről Felsőszölnök Község

Részletesebben

SAJÓKÁPOLNA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 6/2008. (IV.18.) SZ. RENDELETE A SZEMÉTSZÁLLÍTÁSRÓL ÉS A KÖZTISZTASÁGRÓL

SAJÓKÁPOLNA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 6/2008. (IV.18.) SZ. RENDELETE A SZEMÉTSZÁLLÍTÁSRÓL ÉS A KÖZTISZTASÁGRÓL SAJÓKÁPOLNA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 6/2008. (IV.18.) SZ. RENDELETE A SZEMÉTSZÁLLÍTÁSRÓL ÉS A KÖZTISZTASÁGRÓL Sajókápolna Község Önkormányzat Képviselőtestülete az egyes helyi közszolgáltatások

Részletesebben

TISZADOB NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 3/2014. (III. 4.) önkormányzati rendelete. a települési hulladékgazdálkodásról

TISZADOB NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 3/2014. (III. 4.) önkormányzati rendelete. a települési hulladékgazdálkodásról TISZADOB NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 3/2014. (III. 4.) önkormányzati rendelete a települési hulladékgazdálkodásról Tiszadob Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a környezet

Részletesebben

Dunatetétlen Község Önkormányzatának. 7/2016. (VII.14.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról

Dunatetétlen Község Önkormányzatának. 7/2016. (VII.14.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Dunatetétlen Község Önkormányzatának 7/2016. (VII.14.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Dunatetétlen Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a hulladékról szóló 2012.

Részletesebben

6/2016.(IX.7.) 24/2013. (XII.12.)

6/2016.(IX.7.) 24/2013. (XII.12.) Sajóivánka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2016.(IX.7.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 24/2013. (XII.12.) önkormányzati rendelet módosításáról Sajóivánka

Részletesebben

1. A közszolgáltatás tartalma

1. A közszolgáltatás tartalma Dörgicse Község Önkormányzat képviselő-testületének 12/2015. (VIII. 17.) önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról Dörgicse

Részletesebben

Egységes szerkezetben

Egységes szerkezetben Dunaalmás Község Önkormányzatának 10/2001. (XII.11.) Ök. számú rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról Egységes szerkezetben Dunaalmás Község Önkormányzata

Részletesebben

Zichyújfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2015 (XII.1.) önkormányzati rendelete Hatályos: tól

Zichyújfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2015 (XII.1.) önkormányzati rendelete Hatályos: tól Zichyújfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2015 (XII.1.) önkormányzati rendelete Hatályos:2015-12-05 tól Zichyújfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2015. (XII.01.) önkormányzati

Részletesebben

Tabdi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2015.(V.27.) önkormányzati rendelete

Tabdi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2015.(V.27.) önkormányzati rendelete Tabdi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2015.(V.27.) önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatás helyi szabályairól Tabdi

Részletesebben

a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról

a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról Bér Község Önkormányzata 3045 Bér: Petőfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu Bér Község Önkormányzata képviselő-testületének 13/2013. (XI.04.)önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött

Részletesebben

1. A közszolgáltatás tartalma, a közszolgáltatással ellátott terület határai

1. A közszolgáltatás tartalma, a közszolgáltatással ellátott terület határai Rábakecöl Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2013. (XII.30.) önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról Rábakecöl Község

Részletesebben

1. A települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatás tartalma, a Közszolgáltató megnevezése

1. A települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatás tartalma, a Közszolgáltató megnevezése Herend Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2010. (VI.30.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról Herend Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 11/2013. (XI. 28.) önkormányzati rendelete A hulladékgazdálkodásról

Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 11/2013. (XI. 28.) önkormányzati rendelete A hulladékgazdálkodásról MHK JogszabCly szolgcltatcs 1. oldal, összesen: 7 oldal Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 11/2013. (XI. 28.) önkormányzati rendelete A hulladékgazdálkodásról Perkáta Nagyközség Önkormányzata

Részletesebben

PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 7030 PAKS DÓZSA GYÖRGY U. 55-61. TEL: 75/830-690. Hulladékszállítási szerződés (lakossági közszolgáltatás)

PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 7030 PAKS DÓZSA GYÖRGY U. 55-61. TEL: 75/830-690. Hulladékszállítási szerződés (lakossági közszolgáltatás) PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 7030 PAKS DÓZSA GYÖRGY U. 55-61. TEL: 75/830-690 Ügyfél azonosító szám: (szolgáltató tölti ki) Iktatószám:..../2015. Hulladékszállítási szerződés (lakossági közszolgáltatás)

Részletesebben

Előszállás Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2014. (II.17.) önkormányzati rendelete

Előszállás Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2014. (II.17.) önkormányzati rendelete 1 Előszállás Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2014. (II.17.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladékkezelési közszolgáltatásról Előszállás Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelete

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelete Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatás helyi szabályairól

Részletesebben

PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 7030 PAKS, DÓZSA GYÖRGY ÚT 55-61. TEL: 75/830-690. Hulladékszállítási szerződés (közületi közszolgáltatás)

PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 7030 PAKS, DÓZSA GYÖRGY ÚT 55-61. TEL: 75/830-690. Hulladékszállítási szerződés (közületi közszolgáltatás) PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 7030 PAKS, DÓZSA GYÖRGY ÚT 55-61. TEL: 75/830-690 Ügyfél azonosító szám: (szolgáltató tölti ki) Iktatószám: /2014. Hulladékszállítási szerződés (közületi közszolgáltatás)

Részletesebben

Celldömölk Város Önkormányzata 28/2013. (XII.20.) sz. önkormányzati rendelete

Celldömölk Város Önkormányzata 28/2013. (XII.20.) sz. önkormányzati rendelete Celldömölk Város Önkormányzata 28/2013. (XII.20.) sz. önkormányzati rendelete közszolgáltatásról Celldömölk Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d.) pontjában meghatározott

Részletesebben

Arnót Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1./2014.(I. 30.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról

Arnót Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1./2014.(I. 30.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Arnót Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1./2014.(I. 30.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Arnót Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a hulladékról szóló 2012.

Részletesebben