Nagymaros Város Önkormányzat Képviselı-testületének 5/2010. (III. 31.) rendelete

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Nagymaros Város Önkormányzat Képviselı-testületének 5/2010. (III. 31.) rendelete"

Átírás

1 Nagymaros Város Önkormányzat Képviselı-testületének 5/2010. (III. 31.) rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról Nagymaros Város Önkormányzat Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 16. (1) bekezdésében és a hulladékgazdálkodásról szóló évi XLIII. törvény (a továbbiakban Hgt.) 23. -ában kapott felhatalmazás alapján, figyelemmel az évi LXV. törvény 8. (4) bekezdésében foglaltakra is, az ingatlantulajdonosoknál keletkezı települési szilárd hulladék összegyőjtésével, elszállításával és ártalmatlanításával kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatásról a következı rendeletet alkotja. A rendelet célja 1. A rendelet célja, hogy a településtisztaság, a köztisztaság, a környezetvédelem és a közegészségügy követelményeinek megfelelıen szabályozza a) a települési szilárd hulladék összegyőjtésére, elszállítására és ártalmatlanítására szervezett helyi közszolgáltatás igénybevételének és biztonságos, ellenırizhetı teljesítésének rendjét, valamint b) a kötelezı közszolgáltatással összefüggı jogokat és kötelességeket. Általános rendelkezések 2. (1) Nagymaros Város Önkormányzat Képviselı-testülete (a továbbiakban: Képviselı-testület) a települési szilárd hulladék rendszeres összegyőjtésérıl, elszállításáról és ártalmatlanításáról kötelezı helyi közszolgáltatás útján gondoskodik. (2) A kötelezı helyi közszolgáltatás Nagymaros város egész közigazgatási területére kiterjed. (3) A város közigazgatási területén lévı valamennyi ingatlan tulajdonosa, tulajdonosi közössége, használója, kezelıje, önkormányzati tulajdonú lakás- és helyiség bérlıje (a továbbiakban együtt: tulajdonos) az ingatlanon keletkezı, illetve felgyülemlı települési szilárd hulladék összegyőjtésérıl és a hulladékkezelınek történı átadásáról köteles gondoskodni. (4) A rendelet elıírásai nem vonatkoznak a veszélyes hulladékokra és a folyékony hulladékra. (5) A kötelezı közszolgáltatást a tulajdonosnak nem kell azokon a beépítetlen ingatlanokon igénybe venni, amelyeken települési szilárd hulladék nem keletkezik és nem gyülemlik fel. (6) Gazdálkodó szervezet akkor köteles a közszolgáltatás igénybevételére, ha a gazdasági tevékenységével összefüggésben keletkezett települési szilárd hulladék kezelésérıl 1

2 a) a Hgt ában foglaltaknak megfelelıen saját maga nem gondoskodik, vagy b) a közszolgáltatás keretében nyújtott települési hulladékkezeléstıl a környezetvédelmi felügyelıség által igazoltan lényegesen kedvezıbb megoldással nem gondoskodik. (7) A (6) bekezdés a) és b) pontjában meghatározott feltételek érvényesülésérıl a gazdálkodó szervezet - a szolgáltató vagy a jegyzı írásbeli felhívása esetén - hitelt érdemlıen, írásban köteles igazolást benyújtani. (8) Amennyiben a gazdálkodó szervezet a (6) bekezdésben részletezett feltételeket - igazolt módon - nem tudja biztosítani, úgy a szolgáltatóval legalább az e rendelet 1. számú függelékében meghatározott mennyiségő szilárd hulladék kezelésére köteles szerzıdést kötni. A rendelet 2. számú függelékében meghatározott kategóriák közötti átsorolásról a Képviselı-testület egyedi kérelemre dönthet. 3. (1) Az e rendeletben meghatározott települési szilárd hulladékkal kapcsolatos kötelezı helyi közszolgáltatás teljesítésére az önkormányzat tulajdonában álló Maros Építı és Kommunális Szolgáltató Kft. (2626 Nagymaros, Rákóczi út 37.) (a továbbiakban: közszolgáltató) jogosult. (2) A kötelezı helyi közszolgáltatás körébe tartozó tevékenységet kizárólag a közszolgáltató végezhet. Értelmezı rendelkezések 4. (1) Települési hulladék: az ingatlanon keletkezett és a szabványos győjtıedényzetben átmenetileg a következı szállítási napig tárolható, a rendszeres győjtıjárattal, zárt rendszerő célgéppel szállítható és az ártalmatlanító helyen elhelyezhetı háztartási hulladék és egyéb szilárd hulladék. Háztartási hulladéknak minısül a lakásban és a lakás, üdülés, pihenés céljára használt egyéb helyiségben és a lakók közös használatára szolgáló helyiségben és területen rendszeresen keletkezı hulladék (szemét), a gazdasági hulladék. Egyéb szilárd hulladéknak minısül az ingatlanon folytatott ipari, kereskedelmi, szolgáltató és egyéb gazdasági tevékenység során, valamint az önkormányzati és más közintézményben rendszeresen keletkezı szilárd hulladék, illetıleg a közterületeken keletkezett vagy felhalmozódó szilárd hulladék. (2) Lomtalanítás alá tartozó hulladék: háztartásokban alkalmilag keletkezı nagyobb mérető nem veszélyes darabos hulladék, amely szabványos győjtıedényzetben nem győjthetı és rendszeres győjtıjárattal nem szállítható. (pl. berendezési tárgy, bútor, stb.) (3) Kötelezı hulladékkezelési közszolgáltatás: a települési szilárd hulladék rendszeres győjtése, elszállítása és ártalmatlanítása, melyet a közszolgáltató legalább heti egyszeri, alkalommal köteles végezni. Az elszállítási napok meghatározását a közszolgálati 2

3 szerzıdés tartalmazza, melyet a szolgáltató köteles az igénybevételre kötelezettekkel közölni és helyben szokásos módon is közzétenni. (4) Közszolgáltatási díj (a továbbiakban: díj): a tulajdonos által a közszolgáltatás teljesítésére kizárólagos jogot szerzett közszolgáltatónak fizetendı, a Képviselı-testület által rendeletben megállapított díj, amely tartalmazza a települési szilárd hulladék ártalmatlanító helyen történı elhelyezésének, ártalmatlanításának díjhányadát is. (5) Hulladékgyőjtı sziget: a háztartásokban keletkezı, hasznosításra alkalmas, különbözı fajtájú, elkülönítetten győjtött, háztartási hulladék begyőjtésére szolgáló, lakóövezetben, közterületen kialakított, felügyelet nélküli, folyamatosan rendelkezésre álló begyőjtıhely, szabványosított edényzettel. (6) Hulladékgyőjtı udvar: az elkülönítetten (szelektíven) begyőjthetı települési szilárd, valamint a külön jogszabályban meghatározottak szerint a veszélyes hulladékok átvételére és elszállításig elkülönített módon történı tárolásra szolgáló, felügyelettel ellátott, zárt begyőjtıhely. A Képviselı-testület feladata különösen: A Képviselı-testület szilárd hulladékkal kapcsolatos feladatai 5. a) a kötelezı közszolgáltatás rendjének rendeletben történı meghatározása és a rendeletben foglaltak betartásának ellenırzése; b) a közszolgáltató kiválasztásának céljából pályázat kiírása, a pályázat elbírálása és a közszolgáltatás részletes feltételeit tartalmazó közszolgáltatási szerzıdés megkötése; c) a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos kötelezı közszolgáltatás díjának megállapítása; d) a kötelezı közszolgáltatás teljesítésével összefüggı önkormányzati hatósági jogkörök gyakorlása, illetve az azzal kapcsolatos feltételek megteremtése; e) a települési szilárd hulladék hasznosításának, újrahasznosításának és az ártalmatlanítandó hulladék mennyisége csökkentése érdekében a szelektív hulladékgyőjtés elterjesztésének támogatása; f) a szükséges adatok és információk rendelkezésre bocsátásával a közszolgáltató tevékenységének segítése; g) a kötelezı közszolgáltatással és a közszolgáltatóval kapcsolatos tapasztalatok évenkénti értékelése. h) módszerek kidolgozása a keletkezı hulladék mennyiségének csökkentésére, a szelektív győjtés bevezetésének támogatása. A tulajdonos kötelezettsége 6. (1) Az ingatlan tulajdonosa, birtokosa vagy használója (a továbbiakban együtt: ingatlantulajdonos) köteles az ingatlanán keletkezı települési szilárd hulladékot a 3

4 hulladékkezelı rendszeresített győjtıedényzetében győjteni, továbbá a begyőjtésére feljogosított hulladékkezelınek átadni. (2) A tulajdonos az ingatlanon a győjtıedényzet kapacitásán felül települési szilárd hulladékot nem halmozhat fel, nem semmisíthet meg, az ingatlanon keletkezett hulladékot közterületre nem helyezhet ki. (3) A tulajdonosnak a települési szilárd hulladékot a közszolgáltatónak elszállítás céljából történı átadásig úgy kell győjtenie, hogy az mások testi épségét, egészségét ne veszélyeztesse, az ingatlan környezetét ne szennyezze, az a környezetre bőzhatást ne okozzon, a közrendet és közbiztonságot ne zavarja. (4) A kötelezı közszolgáltatásba újonnan bekapcsolódó tulajdonos a közszolgáltatónak köteles bejelenteni, hogy a közszolgáltatás igénybevételére kötelezetté vált. Tulajdonosváltozás esetén a bejelentési kötelezettség a régi és az új tulajdonost egyetemlegesen terheli. (5) A tulajdonos köteles a közszolgáltatóval a közszolgáltatási szerzıdést megkötni, a közszolgáltatást igénybe venni. (6) A tulajdonos a közszolgáltatásért díjat köteles fizetni. A közszolgáltató kötelessége 7. A közszolgáltató köteles: a) a települési szilárd hulladékszállításba bekapcsolt területeken a közszolgáltatást heti rendszerességgel, az elıre meghatározott, és az ingatlantulajdonosok által megismerhetı idıpontban végezni, b) a győjtıedényzettel történı települési szilárd hulladékszállításba be nem kapcsolt területeken a hulladékkezelı közterületen elhelyezett zárt konténereiben elhelyezett hulladékot folyamatosan, szükség szerinti gyakorisággal elszállítani, c) a közszolgáltatás végzése során a közterületet szennyezıdéstıl megóvni, a kihullott hulladékot összegyőjteni, a győjtıedényzeteket rendben a kihelyezés helyére visszarakni, d) az ingatlantulajdonosokkal a vonatkozó jogszabályok alapján a közszolgáltatás feltételeit tartalmazó közszolgáltatási szerzıdést megkötni, A települési szilárd hulladék elhelyezése 8. (1) A közszolgáltató Nagymaros város közigazgatási területén győjtött és átvett települési szilárd hulladékot a szelektíven győjtött hulladék kivételével a Zöld Híd Önkormányzati Társulás Kerepes - Ökörteleki hulladékkezelı központjában (Csörögi átrakással) rakja le. 4

5 (2) Az átmeneti idıszakban a hulladékkezelı központ beüzemeléséig a megkötött befogadói szerzıdés alapján a Gyáli lerakót (Csörögi átrakással) használja. (3) A háztartásokból származó elkülönítetten győjtött hulladékot (papír, üveg, mőanyag) a tulajdonos a közszolgáltató által mőködtetett lakossági hulladékgyőjtı szigeteken, illetve a közszolgáltató Nagymaros, Rákóczi út 37. szám alatti telepén mőködı hulladékgyőjtı udvarban a mőködési szabályzatban megfogalmazott, és a telepen kifüggesztett feltételekkel közvetlenül is elhelyezheti. A közszolgáltatási szerzıdés 9. (1) A Képviselı-testület a közszolgáltatóval szerzıdést köt a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos kötelezı közszolgáltatás teljesítésével összefüggı részletes feltételek meghatározása érdekében. (2) A közszolgáltatási szerzıdés az aláírás napjával jön létre és a szerzıdésben meghatározott idıpontokban lép hatályba és - a felmondásnak a Ptk-ban és a Hgt-ban szabályozott felmondási eseteit kivéve - a hatályba lépését követı tizedik naptári év utolsó napján jár le. (3) Érvényes közszolgáltatási szerzıdés nélkül a közszolgáltató a kötelezı közszolgáltatás körébe tartozó tevékenységet nem végezhet. (4) Az e rendeleten alapuló közszolgáltatási szerzıdést a polgármester írja alá, és azt a Szervezeti és Mőködési Szabályzatban meghatározott módon (helyben szokásos mód) közzé kell tenni. A kötelezı közszolgáltatás igénybevétele 10. (1) A tulajdonos köteles a közszolgáltató által nyújtott szolgáltatást igénybe venni. (2) A háztartási hulladékra vonatkozó kötelezı közszolgáltatás körében a tulajdonos és a közszolgáltató közötti jogviszonyt a közszolgáltatás igénybevételének ténye, illetve a tulajdonos mulasztása esetén a közszolgáltatónak a közszolgáltatás teljesítésére ráutaló magatartása hozza létre. Ráutaló magatartásának minısül a közszolgáltató részérıl a háztartási hulladék elszállításának megkísérlése. (3) A háztartási hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás igénybevételnek, illetıleg teljesítésének lényeges feltételeirıl, valamint a feltételekben bekövetkezett változásokról a közszolgáltató a tulajdonost írásban, illetıleg felhívás közzététele útján köteles elızetesen értesíteni. (4) Az ingatlanon keletkezı, a kötelezı szolgáltatás alá tartozó egyéb szilárd hulladék elszállítását a tulajdonos a közszolgáltatónál külön rendeli meg. 5

6 A közszolgáltatás kötelezı igénybevételének szünetelése 11. Nem terheli díjfizetési kötelezettség az üresen álló ingatlanok tulajdonosait. A megüresedést és az ingatlan újbóli használatba vételét a tulajdonos, illetve a használó 15 napon belül köteles a közszolgáltatónak írásban bejelenteni. A díjfizetési kötelezettség a bejelentést, és az győjtıedényzet leadását követı naptári hónap elsı napjától az újbóli igénybevételt követı naptári hónap elsı napjáig szünetel. A győjtıedényzet biztosításával, használatával, kezelésével és elhelyezésével kapcsolatos szabályok 12. (1) A tulajdonos a települési szilárd hulladék győjtése és elszállításra való átadása céljára olyan szabványos győjtı edényzetet köteles használni, amely a közszolgáltató által rendszeresített célgépbe beüríthetı, illetve azzal elszállítható. (2) A közszolgáltató köteles a tulajdonos kérelmére a szabványos győjtıedényzetbıl megfelelı számú és őrtartalmú győjtıedényzetet a tulajdonos rendelkezésére bocsátani a kérelem kézhezvételétıl számított nyolc napon belül. A tulajdonos vagy megbízottja a győjtıedényzet átvételét aláírásával köteles igazolni. A közszolgáltató által a tulajdonos rendelkezésére bocsátott győjtıedényzet használatának díját a közszolgáltató a közszolgáltatási díjban érvényesíti. 13. (1) Nagymaros városában a közszolgáltatás ellátásához rendszeresített győjtıedényzet őrtartalma: a) 50 literes; b) 110 literes; c) 120 literes; d) 240 literes; e) 1,1 m 3 -es konténer; f) 4 m 3 -es győjtıkonténer. (2) Az (1) bekezdésben részletezett szabvány győjtıedényzetbıl ingatlanonként legalább 110 literes, de lakosonként a heti szállítási idıtartamot figyelembe véve 4 l/nap/fı mennyiség figyelembevételével kell edényzetet választani. Amennyiben a már fennálló szolgáltatás igénybevevıje e rendelet hatálybalépését követı 15 napon belül nem jelzi megváltozott igényét, úgy a győjtıedényzet további biztosítása - újabb módosítási igényéig - az eddigi formában áll fenn. (3) A győjtést végzı célgép által megközelíthetetlen ingatlanok esetében a meghatározott győjtıpontokra győjtıkonténerek kerülnek kihelyezésre. A célgép által megközelíthetetlen közterületeket, illetve ingatlanokat, valamint a győjtıkonténerek kihelyezési pontjait a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Turisztikai Bizottság állapítja meg, melyet évente felül kell vizsgálni és a közszolgálati szerzıdésben rögzíteni. Tilos a konténerbe, illetve a konténer mellé kerti, illetve növényi hulladékot lerakni. 6

7 (4) Az egyéb szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás vonatkozásában a győjtıedényzet típusának, őrtartalmának, illetve számának meghatározásakor a közszolgáltató és a tulajdonos közötti megállapodás az irányadó azzal, hogy a gazdálkodó szervek esetében a 2. (8) bekezdésében foglaltaknak minimumként érvényesülnie kell. 14. (1) A települési szilárd hulladék győjtésére szolgáló és 240 literes őrtartalmú győjtıedényzetet a tulajdonos az ingatlanán belül köteles tárolni. A győjtıedényzetet közterületen vagy közforgalom céljára megnyitott területen csak közterület használati engedély alapján lehet folyamatosan tartani. Az engedélyben kiköthetı az, hogy az engedélyes az edényzet tárolóhelyét milyen módon köteles saját költségén kialakítani. (2) A tulajdonos köteles a győjtıedényzetet a hulladék elszállítására a közszolgáltató által rendszeresített szállítási napon a közterületen, az elszállítást végzı jármővel megközelíthetı és leürítésre alkalmas helyre kihelyezni. A kihelyezett győjtıedényzet nem akadályozhatja a jármő- és gyalogosforgalmat, és elhelyezése egyébként sem járhat baleset vagy károkozás elıidézésének veszélyével. (3) A tulajdonosok, illetve használók a hagyományos tárolóedényt az ingatlanon belül kötelesek tárolni, az a közterületre csak a győjtési nap elıestéjén helyezhetı ki, vagy a szállítás napján reggel 6 óráig. A győjtıedényt a szállítás napján a közterületrıl el kell távolítani. (4) A város területén elhelyezett győjtıedényekbıl a guberálás tilos. 15. (1) A tulajdonos köteles a győjtıedényzetet szükség szerint tisztítani és fertıtleníteni. (2) A közszolgáltató által a tulajdonos rendelkezésére bocsátott és rendeltetésszerően használt győjtıedényzet szükség szerinti javításáról, cseréjérıl és esetleges pótlásáról a közszolgáltató gondoskodik. A győjtıedényzet rendeltetéstıl eltérı használata, eltőnése vagy megsemmisülése miatti károkat - a közszolgáltató erre irányuló felszólításától számított 30 napon belül - az a személy téríti meg a közszolgáltatónak, aki a győjtıedényt tıle írásban átvette. (3) Tilos győjtıedényzetben mérgezı, robbanó, folyékony, izzó, vagy egyéb olyan anyagot (pl. állati tetemet) elhelyezni, amely veszélyezteti a hulladék szállításával foglalkozók egészségét, testi épségét, megrongálja a gépkocsi mőszaki berendezéseit (pl. betontömb, kockakı), ilyen anyagok szállítását a szolgáltató köteles megtagadni. Megtagadhatja továbbá a háztartási szemétnek nem minısülı anyagok szállítását is. 7

8 A települési szilárd hulladék elszállításának megtagadása 16. (1) A közszolgáltató a közszolgáltatás kertében megtagadhatja a hulladék elszállítását, ha: a) nem a közszolgáltató célgépéhez rendszeresített győjtıedényben kerül átadásra, vagy azt túltelítettség miatt nem zárható le, továbbá ha az nem háztartási hulladékot tartalmaz. b) a szállításra átadott hulladék az ürítés, illetve a szállítás során a szállítást végzı személyek életében, testi épségében, továbbá a jármőben vagy berendezésében kárt okozhat, illetve az ártalmatlanítás során a környezetet veszélyezteti; c) érzékszervi észleléssel megállapítható, hogy a győjtıedényzet mérgezı, robbanó, folyékony, veszélyes vagy olyan anyagot tartalmaz, amely a települési szilárd hulladékkal együtt nem győjthetı, illetve nem ártalmatlanítható, illetve nem minısül települési szilárd hulladéknak. (2) Az (1) bekezdésben említett esetekben a közszolgáltató a tulajdonost és lakás esetében a Polgármesteri Hivatal Jegyzıjét írásban értesíti az elszállítás megtagadásának tényérıl és okáról. A tulajdonos a megtagadási okot maga köteles megszüntetni vagy megszüntetésérıl gondoskodni. Ha a tulajdonos e kötelezettségének a hulladék elszállításának újabb idıpontjáig nem tesz eleget, a közszolgáltató a tulajdonos költségére és felelısségére a hulladék elszállításának megtagadására okot adó körülményt megszünteti vagy megszüntetteti, s az azzal kapcsolatban felmerült költségét a közszolgáltató a soron következı számlában, külön tételként érvényesíti. A közszolgáltatási díj 17. (1) A közszolgáltatási díjat a Képviselı-testület e rendelet függelékében állapítja meg a tárgyévet megelızı év december 30. napjáig. (2) A tulajdonos a kötelezı közszolgáltatás teljesítéséért a közszolgáltatónak - vagy az általa megbízott díjbeszedınek - közszolgáltatási díjat köteles fizetni. A díj magában foglalja - az évente két alkalommal szervezett - lomtalanítás körébe tartozó hulladék elszállításának és ártalmatlanításának díját is. A közszolgáltatási díj alapját képezı egyszeri ürítési díjakat - edényzettípusonként - e rendelet függeléke tartalmazza. (3) A város belterületén található, az 1. számú mellékletben megjelölt területen lévı üdülıingatlanok tulajdonosai tekintettel az idényjellegő tartózkodásra, az állandó lakóingatlan tulajdonosára meghatározott díj arányosan csökkentett díját kötelesek megfizetni. (4) A győjtést végzı célgép által megközelíthetetlen ingatlanok esetében a meghatározott győjtıpontokra győjtıkonténerek vonzáskörzetébe tartozó ingatlanokról az elszállítás 50%-os mérsékelt díj ellenében történik. 8

9 (5) Az ingatlantulajdonos a közszolgáltatás e rendeletben meghatározott, és a közszolgáltatási szerzıdésben is rögzített díját évente két (vagy több) alkalommal, legkésıbb április 15-ig és október 15-ig köteles a hulladékkezelınek csekken, vagy készpénzben megfizetni, a hulladékkezelı számlája ellenében. (5) A hátralékos közszolgáltatási díj adók módjára behajtható köztartozásnak minısül. 18. (1) A közszolgáltatás díját tartalmazó számla adataival kapcsolatban a tulajdonos a közszolgáltatónál vagy megbízottjánál kifogást emelhet. A kifogásnak a számla kiegyenlítésére vonatkozó kötelezettségre nincs halasztó hatálya. Az írásban tett kifogásra a közszolgáltató vagy megbízottja 15 napon belül írásban reagálni köteles. (2) Ha a túlszámlázásra vonatkozó kifogásnak a közszolgáltató vagy megbízottja helyt ad, úgy a többletösszeget az esedékes díjfizetési kötelezettségbe beszámítja, vagy ha az már nem áll fenn, úgy a közszolgáltatási jogviszony megszőnésével visszatéríti. (3) A tulajdonosnak nem kell közszolgáltatási díjat fizetni azokra a hónapokra, amelyek során a közszolgáltatás igénybevételére vonatkozó kötelezettsége szünetel. (4) Nem tagadható meg a közszolgáltatás díjának megfizetése, ha a közszolgáltatót a közszolgáltatás teljesítésében az idıjárás, vagy más elháríthatatlan ok akadályozza, feltéve, hogy a közszolgáltató az elmaradt közszolgáltatást az akadály elhárultát követı munkanapon pótolta. (5) Az ingatlantulajdonos kérheti az elıírt minimális edényzettıl kisebb edényzet (50 liter) igénybevételét, amennyiben a Polgármesteri Hivatal által igazoltan - egyedülálló nyugdíjas, vagy - egyedülálló, és háztartásában az egy fıre esı jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legalacsonyabb összegének 150 %-át. (6) A kérelmeket a Humánügyi Bizottság bírálja el. (7) A kérelmet a benyújtását megelızı hónapra érvényes jövedelemigazolással, nyugdíjszelvénnyel együttesen a polgármesteri hivatalba kell benyújtani. A kérelmeket elbírálásra a hivatal készíti elı. (8) A mérséklés határozott ideig, a tárgyévre érvényes, lejárat után újra kell kérelmezni. A lomtalanítással kapcsolatos jogok és kötelezettségek 19. (1) A közszolgáltató évente két alkalommal szervezett - elıre meghatározott idıpontban végzett - lomtalanítás keretében a közszolgáltató a lakosságnál keletkezett, a rendszeres elszállításra használatos győjtıedényzetbe el nem helyezhetı hulladékot elszállítja és ártalmatlanítja, ennek idıpontjáról helyi lapokban és hirdetményeken tájékoztatja a község lakosságát. 9

10 (2) A lomtalanításra meghirdetett idıpontban a tulajdonos a rendszeresített győjtési helyen a hulladékot úgy helyezheti el, hogy az a jármő- és gyalogosforgalmat ne zavarja, a zöldterületeket és a növényzetet ne károsítsa, továbbá ne járjon baleset- vagy károkozás veszélynek elıidézésével. A közterületen keletkezı települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás 20. Aki közterületen közterület-használati engedélyhez kötött árusító, szolgáltató, kereskedelmi vagy egyéb tevékenységet végez vagy kíván végezni, illetve közterületi rendezvényt szervez, köteles azt a közszolgáltatónak bejelenteni és a közszolgáltatóval a közterületen végzendı tevékenység idıtartamára, valamint a várható hulladék fajtájára, összetételére és mennyiségére figyelemmel szerzıdést kötni. A szilárd települési hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatás hivatali feladatai. 21. (1) A Polgármesteri Hivatal - a személyes adatok védelmére vonatkozó szabályok betartásával - a közszolgáltatás szerzıdéses alapon történı bevezetése érdekében induló adatszolgáltatással segíti a szolgáltató tevékenységét. (2) A hivatal a közszolgáltatás idıtartama alatt havonta tájékoztatja a közszolgáltatót a kiadott telephelyengedélyekrıl, az üzletbejelentésekrıl, - a 20. -ban érintett - valamint a jogerıs határozat megküldésével a közterületfoglalási engedélyekrıl és az építésügyi hatósági eljárás során kiadott használatbavételi engedélyekrıl. (3) A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos - jogszabályban meghatározott - hatósági feladatokat a jegyzı látja el. A rendelet alkalmazásával kapcsolatos egyéb rendelkezések 22. (1) A közszolgáltató minden naptári év november hónapjában köteles beszámolni a Képviselı-testület elıtt a hulladékkezelési közszolgáltatási tevékenységérıl, melyhez a Polgármesteri Hivatal kiegészítı véleményt készít. (2) A beszámolóval egyidejőleg a közszolgáltató köteles a következı naptári év közszolgáltatási díjával kapcsolatosan - a Kormányrendelet elıírásainak megfelelı részletezettségő - kalkulációt készíteni és a következı évi közszolgáltatási díj maximális mértékére javaslatot tenni. 10

11 23. A Képviselı-testület felhatalmazza a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Turisztikai Bizottságát, hogy - évente az novemberi testületi beszámolóig vizsgálja meg és vizsgálja felül azoknak a közterületeknek és ingatlanoknak a körét, melyeken - megközelíthetetlenségük miatt - az önkormányzat győjtıkonténer útján 50%-os mérsékelt díj ellenében gondoskodik a hulladékkezelési közszolgáltatás ellátásáról; - amennyiben a győjtıedényzet közterületen történı tárolása engedélyezhetı, döntsön a kérdésben, hogy annak elhelyezésére elıír kiépítési kötelezettséget és milyen tartalommal; - döntsön a szelektív hulladék győjtésére hulladékszigetek, valamint a győjtıkonténerek helyének kijelölése tárgyában. Szabálysértési rendelkezések 24. Szabálysértést követ el és emiatt 30 ezer forintig terjedhetı pénzbírsággal sújtható az, aki: a) az ingatlanán a rendszeresített és általa igényelt győjtıedényzet kapacitását meghaladó települési szilárd hulladékot az ingatlanán felhalmoz; b) települési szilárd hulladékot a rendszeresített győjtıedényzeten kívül - a lomtalanítás körén kívül - a közterületre kitesz vagy ott hátrahagy; c) a rendeletben meghatározott települési szilárd hulladék körébe nem tartozó anyagot, így különösen a veszélyes anyagot, illetve a győjtıedényzet állagát veszélyeztetı anyagot elhelyez; d) a győjtıedényzet kihelyezésével és közterületen tartásával kapcsolatos szabályokat megszegi; e) az elszállításra kihelyezett győjtıedényzet tartalmának átkutatásával a környezet tisztaságát hátrányosan befolyásolja; f) közterületi elhelyezés engedélyezése esetén a győjtıedényzet helyét és környezetét nem tartja tisztán; g) aki a győjtıedényzet tisztántartásával és fertıtlenítésével kapcsolatos kötelezettségét megszegi; h.) aki egyéb települési szilárd hulladékot más tulajdonos háztartási hulladék győjtésére szolgáló edényzetébe belehelyez. Hatályba léptetı rendelkezés 25. (1) E rendelet április 1. napján lép hatályba, egyidejőleg a köztisztaság fenntartásáról szóló 21/2004. (IX.13.) önkormányzati rendelet 3-10/A. -ai hatályukat vesztik (2) A rendelet kihirdetésérıl a 3/2007. (IV. 3.) számú önkormányzati rendelet 32. -ában foglaltak szerint a jegyzı gondoskodik. Petrovics László polgármester Dr. Horváth Béla jegyzı 11

12 1. sz. melléklet A települési szilárd hulladék elhelyezés céljából történı elszállítás díjai évben 110 literes edényzet lakóház esetén Ft/év/edényzet 110 literes edényzet hétvégi ház esetén Ft/év/edényzet 120 literes edényzet lakóház esetén Ft/év/edényzet 120 literes edényzet hétvégi ház esetén Ft/év/edényzet 240 literes edényzet lakóház esetén Ft/év/edényzet 50 literes edényzet lakóház esetén Ft/év/edényzet Mőanyag zsák 400 Ft/zsák 12

13 2. sz. melléklet NAGYMAROS KÖZVETLEN HULLADÉKSZÁLLÍTÁSBA BEKAPCSOLT UTCÁK NÉVJEGYZÉKE Diófa utca, Arany J. utca, Babits M. utca, Vasút utca, Csillag utca, Tégla utca, Dózsa Gy. út, Gyár utca, Hold utca, Szt. Imre herceg tér, István tér, Elsıvölgy, Király utca, Kossuth sor, Kittenberger K. utca, Fı tér, Fehérhegy, Tavasz utca, Pállya C. utca, Pince utca, Rákóczi út, Rózsa utca, Molnár utca, Hell Ferenc utca, Német utca, Halász utca, Új utca, Villasor, Zöldfa utca, Szarvas köz, Sólyomsziget (április 15 - október 15. között) Aranyos utca, Árpád utca, Zoltán utca, Béla király sétány, Csokonai utca, Dézsma utca, Duna utca, Hegy utca, Mainzi utca, Ipolysági utca, Jókai utca, Kálvária utca, Kassák L. utca, Milleniumi sor, Komáromi utca, Magyar utca, Mezı utca, Nyár utca, Nimród utca, Radnóti utca, Rigóhegy utca, Deák Ferenc utca, Selmecbánya utca, Szív utca, Tamási Á. utca, Nap utca, Váci út, Visegrádi utca, İz utca, Szálloda út, 13

14 1. sz. függelék Az üzletek, szolgáltatások, vállalkozások kategóriába sorolása a települési szilárd hulladék heti minimum mennyisége alapján. (a hasznos alapterület után, a 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet 6. számú mellékletében felsorolt termékköri besorolásnak megfelelıen.) Kategória 30 mm 2 -ig Alapterület 100 m 2 felett m I. kategória 120 l/hét 240 l/hét *240 l + 2 l/hét x m 2 (nagy mennyiségő hulladékot termelık) II. kategória 110 l/2hét 110 l/hét *120 l + 1 l/hét x m 2 (normál mennyiségő hulladékot termelık) III. kategória 50 l/2hét 50 l/hét *110 l + /hét (kisebb mennyiségő hulladékot termelık) * csak akkor kell plusz kukát elhelyezni, ha 50 liternyi egységet eléri a területtöbblet 14

15 2. sz. függelék Az egyes kategóriákhoz tartozó üzletkörök a 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet 6. számú mellékletében meghatározott termékkörök alapján I. Kategória I/0, I/10, I/11, 111, 112. Hipermarket I/0, I/10, I/11, I/12, I/21, 111, 113. Élelmiszerüzlet I/23, 122. Hús-, húsáruüzlet I/22, 121, 128. Zöldség- és gyümölcsüzlet II/2, I/26, 125. Édességüzlet I/27, 126. Palackozott italok szaküzlete I/29, 121, 128. Egyébélelmiszer-üzlet I/0, I/10, 112. Iparcikk áruház és szakáruház I/10, 114. Iparcikküzlet I/10, I/51, I/53, I/61, I/64, I/72, 1342, 1343, 1344, 1353, Bútor, lakberendezés, háztartási felszerelés, világítástechnikai és hangszerüzlet I/10, I/41, I/44, I/51, I/63, I/81, 114, Festékek, lakkok, vasáru, barkács és építési anyagok üzlete 1361, 1362, 1363, 141, I/73, Virágbolt és kertészeti üzlet II/1, 211. Melegkonyhás vendéglátó üzlet II/2, 212. Cukrászda II/3, 213. Italüzlet II/5, 214. Egyéb vendéglátóhely II/5, 215, 216. Zenés szórakozóhely II/4, 220. Fızıkonyhás munkahelyi gyors- és önkiszolgáló étterem II/4, 220. Munkahelyi, intézményi büfé II/4, 220. Szervezetek és a lakosság étkeztetését végzı központi fızıkonyha II/1, II/4, II/5, 211, 214, 220. Rendezvényi étkeztetés IV/1, 411, 412. Szálloda IV/2, 421, 422. Panzió (fogadó) IV/3, 430. Üdülıház IV/4, 440. Kemping IV/5, 450. Turistaszálló IV/1, IV/3, IV/5, 460. Ifjúsági szálló IV/3, IV/5, 430, 450, 460 Egyéb szálláshely V/1, 519, 520. Általános nagykereskedelmi raktár V/1, 511, 512, 513, 514, 515, 516, Élelmiszer-, ital-, dohányáru nagykereskedelmi raktár 517, 518, V/2, V/3, 520. Fogyasztási cikk nagykereskedelmi raktár V/3, 540. Gépek és berendezések nagykereskedelmi raktára V/3, 550. Mezıgazdasági termék nagykereskedelmi raktár V/3, 520, 540. Információs, telekommunikációs (ICT) berendezések nagykereskedelmi raktára V/3, 530, 531, 532. Egyéb szakosodott nagykereskedelmi raktár V/4, Iparcikk nagykereskedelmi raktár I/82, 170. Háztartási tüzelıanyag-telep 15

16 II. Kategória I/24, 123. Halüzlet I/31, 131, Textilüzlet I/32, 132. Ruházati üzlet I/33, 133. Lábbeli- és bıráruüzlet I/0, I/10, I/51, I/52, I/53, 112, 114, Villamos háztartási készülékek és villamossági cikkek üzlete 1344, 1351, I/52, Audio- és videoberendezések üzlete I/64, Zenei és videofelvételek, kazetták szaküzlete I/52, 1352, Telekommunikációs cikkek üzlete I/83, 150. Üzemanyagtöltı állomás I/63, Sportszerbolt I/29, I/77, 115, 161. Kedvtelésbıl tartott állatok kereskedése és állateledelbolt I/82, 170. Palackosgáz értékesítıhely, cseretelep Állatgyógyászati termékek üzlete I/10, I/32, I/33, I/41, I/42, I/43, I/52, Közérzettel kapcsolatos termékek üzlete 114, 132, 133, 1351, 1352, 141, I/63, I/76, 1604, Játékáruk üzlete I/63, 1603, 1615, 1616 Fegyver és lıszer, pirotechnikai termékek üzlete I/10, I/11, I/31, I/32, I/33, I/41, I/42, Egyéb iparcikk-üzlet I/43, I/51, I/61, I/62, I/63, I/71, I/72, I/74, I/75, 114, 131, 132, 133, 1342, 1343, 1373, 141, 142, 1601, 1603, 1604, 1607, 1608, 1612, I/55, 601. Személygépjármővek kiskereskedelmi üzlete I/55, 601. Gépjármővek nagykereskedelmi üzlete, raktára I/55, 601. Egyéb gépjármő kiskereskedelmi üzlet I/55, 601. Egyéb gépjármő nagykereskedelmi raktár, üzlet I/56, 602. Személygépjármő-alkatrész és -tartozék kiskereskedelmi üzlet I/56, 602. Gépjármő-alkatrész és -tartozék nagykereskedelmi raktár, üzlet I/57, 603. Motorkerékpár, motorkerékpár-alkatrész és -tartozék kiskereskedelmi üzlet I/57, 603. Motorkerékpár, motorkerékpár-alkatrész és -tartozék nagykereskedelmi raktár, üzlet Motorkerékpár javító mőhely I/54, 804. Számítógép és periféra javító mőhely, fiók I/52, 804. Kommunikációs eszköz javító mőhely, fiók I/52, 802. Szórakoztató-elektronikai cikk javító mőhely, fiók I/52, I/53, I/63, 804. Háztartási gép, otthoni és kerti eszköz javító mőhely, fiók I/33, 801. Lábbeli és egyéb bıráru javító mőhely, fiók I/61, 804. Bútor és lakberendezési tárgy javító mőhely, fiók I/31, I/32, I/51, I/63, I/64, 803, 804, Egyéb személyi- és háztartási cikk javító mőhely, fiók I/ Használt cikkek boltja I/28, 113, 127, 128. Dohányáruüzlet I/31, I/62, I/65, 1341, Tapéták, padlóburkolók, szınyegek és lakástextíliák üzlete 16

17 III: Kategória I/25, 124. Kenyér- és pékáruüzlet I/42, 129. Közérzetjavító és étrend-kiegészítı termékek szaküzlete I/62, Könyvesbolt I/62, 1372, Hírlap-, papír- és írószer, mővészellátó üzlet I/54, 138. Számítógép és szoftverüzlet I/63, Óra- és ékszerbolt I/41, I/42, I/43, 142. Illatszerüzlet, drogéria I/78, Szexuális termékek üzlete I/ Zálogkereskedés III/1, 310. Utazási iroda III/2, 320. Utazási ügynökség III/3, 330. Turisztikai szolgáltató iroda I/112, 701. Személygépjármő kölcsönzı I/112, 701. Gépjármő-kölcsönzı I/112, 703. Egyéb szárazföldi jármő-kölcsönzı I/112, 703, Vízijármő-kölcsönzı I/112, 702, Videokazetta, DVD kölcsönzése I/112, 702, Szabadidıs- és sporteszköz kölcsönzı I/112, 702, Számítógép és -felszerelés kölcsönzı I/112, 702, 7021, 7023, 7025, Egyéb személyi és háztartási cikk kölcsönzı I/112, 702, 7023, Egyéb gép, berendezés és tárgyi eszköz kölcsönzı I/63, I/72, 803. Óra- és ékszerjavító mőhely, fiók Termelıi borkimérés 17

Nagymaros Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 5/2010. (III. 31.) önkormányzati rendelete

Nagymaros Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 5/2010. (III. 31.) önkormányzati rendelete Nagymaros Város Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2010. (III. 31.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról Nagymaros Város Önkormányzatának

Részletesebben

Győrtelek Község Önkormányzatának. 12/2005. (VIII. 10.) rendelete. a szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról

Győrtelek Község Önkormányzatának. 12/2005. (VIII. 10.) rendelete. a szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról Győrtelek Község Önkormányzatának 12/2005. (VIII. 10.) rendelete a szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról Győrtelek Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a hulladékgazdálkodásról szóló

Részletesebben

T E R V E Z E T! 1. A települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatás tartalma, a közszolgáltató megnevezése

T E R V E Z E T! 1. A települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatás tartalma, a közszolgáltató megnevezése T E R V E Z E T! Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2011. (.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról Bazsi Község Önkormányzata

Részletesebben

Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testületének. 10/2010. (XII.16.) önkormányzati rendelete

Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testületének. 10/2010. (XII.16.) önkormányzati rendelete Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testületének 10/2010. (XII.16.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról Nyirád 2010 Nyirád Község Önkormányzata

Részletesebben

2/2014. (II.17) önkormányzati rendelete

2/2014. (II.17) önkormányzati rendelete Kaposmérı Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2/2014. (II.17) önkormányzati rendelete a nem közmővel összegyőjtött háztartási szennyvíz begyőjtésére vonatkozó közszolgáltatásról A vízgazdálkodásról

Részletesebben

I. fejezet. 1. A rendelet célja

I. fejezet. 1. A rendelet célja KÁL NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 6/2015. (II. 27.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A HULLADÉKKAL KAPCSOLATOS KÖZSZOLGÁLTATÁSRÓL ÉS ANNAK KÖTELEZİ HELYI IGÉNYBE VÉTELÉRİL Kál Nagyközség Önkormányzat

Részletesebben

A rendelet célja. Általános rendelkezések 2..

A rendelet célja. Általános rendelkezések 2.. NYÍRÁBRÁNY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2/2003. / IV.15./ SZ. ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A TELEPÜLÉSI SZILÁRD HULLADÉK ÖSSZEGYŰJTÉSÉRE, ELSZÁLLÍTÁSÁRA ÉS ÁRTALMATLANÍTÁSÁRA SZERVEZETT KÖTELEZŐ HELYI KÖZSZOLGÁLTATÁSRÓL

Részletesebben

Nagymaros Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 5/2010. (III. 31.) önkormányzati rendelete

Nagymaros Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 5/2010. (III. 31.) önkormányzati rendelete Nagymaros Város Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2010. (III. 31.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról 1 Nagymaros Város Önkormányzatának

Részletesebben

Sajtoskál község Önkormányzat Képviselı-testületének. 9 / 2004./ X II. 28. / számú rendelete

Sajtoskál község Önkormányzat Képviselı-testületének. 9 / 2004./ X II. 28. / számú rendelete Sajtoskál község Önkormányzat Képviselı-testületének 9 / 2004./ X II. 28. / számú rendelete A települési szilárd hulladékra vonatkozó kötelezı közszolgáltatásról /EGYSÉGES SZERKEZET/ Sajtoskál község Önkormányzatának

Részletesebben

Iklanberény község Önkormányzat Képviselıtestületének. 8 / 2004./ X II. 29. / számú rendelete

Iklanberény község Önkormányzat Képviselıtestületének. 8 / 2004./ X II. 29. / számú rendelete Iklanberény község Önkormányzat Képviselıtestületének 8 / 2004./ X II. 29. / számú rendelete A települési szilárd hulladékra vonatkozó kötelezı közszolgáltatásról /EGYSÉGES SZERKEZET/ Iklanberény község

Részletesebben

Általános rendelkezések 1.

Általános rendelkezések 1. Kunszentmiklós Város Önkormányzat Képviselőtestületének 23/2004. (VII. 1.) önkormányzati rendelete a szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatásról Módosítva: Kihirdetve:

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 17/2009. (XI. 5.) RENDELETE a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról Alap Község Önkormányzat Képviselı-testülete a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi

Részletesebben

NAGYKÁTA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL

NAGYKÁTA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL NAGYKÁTA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 22/2000. (XII.19.), 4/2000. (III.28.), 15/1999. (XII.21.) rendelettel módosított 10/1996. (IV.30.) rendelet az egyes helyi közszolgáltatás kötelezı igénybevételérıl

Részletesebben

/Egységes szerkezetben a 14/2009.(X.15.) sz. Ök. módosításaival/

/Egységes szerkezetben a 14/2009.(X.15.) sz. Ök. módosításaival/ 1 Kismaros Község Önkormányzat Képviselı-testületének 17/2008.(XII.11.) sz. Ök. rendelete a települési szilárdhulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról és közszolgáltatási díj megállapításáról

Részletesebben

A Rendelet 4. (5) bekezdése helyébe a

A Rendelet 4. (5) bekezdése helyébe a Esztergom Város Önkormányzata Képviselı- testületének 14/2011. (III. 31.) önkormányzati rendelete a települési szilárdhulladék kezelési közszolgáltatásról szóló 10/2004. (IV. 1.) esztergomi önkormányzati

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK ADONY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 20/2009. (IX. 25.) RENDELETE a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról Adony Város Önkormányzat Képviselı-testülete a hulladékgazdálkodásról szóló 2000.

Részletesebben

FELSŐZSOLCA VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2002. (I.25.) SZÁMÚ ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A RENDELET HATÁLYA

FELSŐZSOLCA VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2002. (I.25.) SZÁMÚ ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A RENDELET HATÁLYA FELSŐZSOLCA VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2002. (I.25.) SZÁMÚ ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A TELEPÜLÉSI SZILÁRD HULLADÉKKAL KAPCSOLATOS HULLADÉKKEZELÉSI HELYI KÖZSZOLGÁLTATÁSRÓL (A 24/2007. (XII.21.) és a

Részletesebben

29/2008. ( XI. 25.) KKÖT

29/2008. ( XI. 25.) KKÖT Kiszombor Község Önkormányzatának Képviselı-testülete 29/2008. ( XI. 25.) KKÖT rendelete a települési szilárd hulladékkezeléssel kapcsolatos közszolgáltatás ellátásáról /Egységes szerkezet/ Kiszombor Község

Részletesebben

Udvar Község Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2004. (XI.26.) önkormányzati rendelete

Udvar Község Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2004. (XI.26.) önkormányzati rendelete Udvar Község Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2004. (XI.26.) önkormányzati rendelete Hatályos:2013-11-05 -tól Udvar Község Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2004. (XI.26.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉS 1..

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉS 1.. PAPKESZI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 13/2003.(X.03) ÖR. SZÁMÚ RENDELETE A TELEPÜLÉSI SZILÁRD HULLADÉKKAL KAPCSOLATOS HULLADÉKKEZELÉSI KÖZSZOLGÁLTATÁSRÓL, IGÉNYBEVÉTELÉRİL. Papkeszi Községi

Részletesebben

Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 8/2014.(VI.13.) önkormányzati rendelete. a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról

Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 8/2014.(VI.13.) önkormányzati rendelete. a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2014.(VI.13.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a hulladékról

Részletesebben

Tiszatenyő Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Tiszatenyő Község Önkormányzat Képviselő-testületének Tiszatenyő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2002 (XII. 20.) rendelete A települési hulladékokkal és a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésével kapcsolatos közszolgáltatásokról

Részletesebben

A hulladékkezelési közszolgáltatásról

A hulladékkezelési közszolgáltatásról Diósviszló község Önkormányzatának 6/2002. (XII. 04.) számú rendelete A hulladékkezelési közszolgáltatásról Diósviszló Községi Önkormányzat Képviselőtestülete az önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.

Részletesebben

Bakonysárkány Község Önkormányzata 12/2004. (VI.28.). rendelete A települési szilárd hulladékkezelési közszolgáltatás igénybevételéről

Bakonysárkány Község Önkormányzata 12/2004. (VI.28.). rendelete A települési szilárd hulladékkezelési közszolgáltatás igénybevételéről Bakonysárkány Község Önkormányzata 12/2004. (VI.28.). rendelete A települési szilárd hulladékkezelési közszolgáltatás igénybevételéről /Egységes szerkezetbe/ 6 Bakonysárkány Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

1. A települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatás tartalma, a közszolgáltató megnevezése

1. A települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatás tartalma, a közszolgáltató megnevezése !'k.: 012 JMrf6'.' "' ( lg\.( Kovácshida Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2011. (Xll.05.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról Kovácshida

Részletesebben

Bürüs község Önkormányzat Képviselő-testületének. 712001.(V/Il.24.) Önk. számú rendelete

Bürüs község Önkormányzat Képviselő-testületének. 712001.(V/Il.24.) Önk. számú rendelete Bürüs község Önkormányzat Képviselő-testületének 712001.(V/Il.24.) Önk. számú rendelete a települési szilárd hulladék kezelési közszolgáltatás igénybevételéről Bürüs község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

A TELEPÜLÉSI SZILÁRD HULLADÉKKAL KAPCSOLATOS HULLADÉKKEZELÉSI HELYI KÖZSZOLGÁLTATÁSRÓL

A TELEPÜLÉSI SZILÁRD HULLADÉKKAL KAPCSOLATOS HULLADÉKKEZELÉSI HELYI KÖZSZOLGÁLTATÁSRÓL SOPRONHORPÁCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİTESTÜLETÉNEK 13/2004. (XII.16) RENDELETE A TELEPÜLÉSI SZILÁRD HULLADÉKKAL KAPCSOLATOS HULLADÉKKEZELÉSI HELYI KÖZSZOLGÁLTATÁSRÓL Sopronhorpács Község Önkormányzatának

Részletesebben

4. Az ingatlantulajdonos és a közszolgáltató jogai és kötelezettségei, a közszolgáltatás kötelező igénybevételének módja és feltételei

4. Az ingatlantulajdonos és a közszolgáltató jogai és kötelezettségei, a közszolgáltatás kötelező igénybevételének módja és feltételei Visnye község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2014.(I.27.) sz. önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról Visnye Község Önkormányzatának

Részletesebben

I. FEJEZET. Általános rendelkezések 1.. 2..

I. FEJEZET. Általános rendelkezések 1.. 2.. Szomor Község Önkormányzatának a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló 13/2002.(XII.12.) számú rendelete. ( egységes szerkezetben ) Szomor Község Képviselő-testülete

Részletesebben

Elfogadott rendelet. Módosítás: 3/2014. (III.27.)

Elfogadott rendelet. Módosítás: 3/2014. (III.27.) Váchartyán község Önkormányzata képviselő-testületének 13/2013. (XII. 19.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról és igénybevételének helyi szabályairól Elfogadott

Részletesebben

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének. 19/2013. (VI. 30.) Önkormányzati Rendelete. a települési hulladékgazdálkodásról

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének. 19/2013. (VI. 30.) Önkormányzati Rendelete. a települési hulladékgazdálkodásról Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 19/2013. (VI. 30.) Önkormányzati Rendelete a települési hulladékgazdálkodásról Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete a hulladékról szóló

Részletesebben

Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testületének

Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testületének 1 Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testületének 21/2010.(XII.23) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról A helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Vászoly Község Önkormányzata Képviselı-testületének. 10/2004.(VII. 15.) számú rendelete A HULLADÉKKEZELÉSI KÖZSZOLGÁLTATÁSRÓL.

Vászoly Község Önkormányzata Képviselı-testületének. 10/2004.(VII. 15.) számú rendelete A HULLADÉKKEZELÉSI KÖZSZOLGÁLTATÁSRÓL. Vászoly Község Önkormányzata Képviselı-testületének 10/2004.(VII. 15.) számú rendelete A HULLADÉKKEZELÉSI KÖZSZOLGÁLTATÁSRÓL. Vászoly Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a hulladékgazdálkodásról

Részletesebben

Velem Község Képviselı-testületének. 6/2003.(05.21.) számú rendelete

Velem Község Képviselı-testületének. 6/2003.(05.21.) számú rendelete Velem Község Képviselı-testületének 6/2003.(05.21.) számú rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos köztisztasági közszolgáltatás kötelezı igénybevételérıl Velem község Képviselı-testülete

Részletesebben

Bevezetı rendelkezés 2

Bevezetı rendelkezés 2 Mélykút Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testületének 10/2008.(VIII.13.) rendelete 1 a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról. Bevezetı rendelkezés 2 Mélykút

Részletesebben

Általános rendelkezések 1..

Általános rendelkezések 1.. Vasszécseny Község Képviselő-testületének 10/2002. (XII.20.) számú rendelete a települési hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatás igénybevételéről Vasszécseny Község Képviselő-testülete a település

Részletesebben

I. fejezet. Általános rendelkezések

I. fejezet. Általános rendelkezések 1 Tóalmás Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2002.(VI.28.) rendelete a települési szilárd hulladékra vonatkozó helyi közszolgáltatásról a módosító 6/2008.(III.3.) és 19/2009.(IX.28.), 5/2011.(III.28.)

Részletesebben

I. Fejezet. Általános rendelkezések. A rendelet célja 1..

I. Fejezet. Általános rendelkezések. A rendelet célja 1.. Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselı-testületének 9/2007. (III. 7.) rendelete a települési szilárd hulladékgyőjtéssel összefüggı tevékenység ellátásáról Sátoraljaújhely Város Képviselı-testülete

Részletesebben

Letenye Város Önkormányzatának. 5/1998. (IV. 8.) számú rendelete. a települési szilárd hulladék összegyőjtésérıl

Letenye Város Önkormányzatának. 5/1998. (IV. 8.) számú rendelete. a települési szilárd hulladék összegyőjtésérıl Letenye Város Önkormányzatának 5/1998. (IV. 8.) számú rendelete a települési szilárd hulladék összegyőjtésérıl ( módosításokkal egységes szerkezetben) Az egyes helyi közszolgáltatások kötelezı igénybevételérıl

Részletesebben

EGYSÉGES SZERKEZETBEN

EGYSÉGES SZERKEZETBEN 1 Sárvár város Önkormányzati Képviselő-testületének 5/2002. /II.21./ rendelete a köztisztaság fenntartásának rendjéről és a hulladékkezelési közszolgáltatásról 1 EGYSÉGES SZERKEZETBEN Sárvár Város Önkormányzatának

Részletesebben

Homokmégy községi Önkormányzat képviselı-testületének 7/ 2008 ( IX.30.) számú rendelete

Homokmégy községi Önkormányzat képviselı-testületének 7/ 2008 ( IX.30.) számú rendelete 1 Homokmégy községi Önkormányzat képviselı-testületének 7/ 2008 ( IX.30.) számú rendelete A települési szilárd hulladék elszállításáról, elhelyezésérıl és kezelésérıl Homokmégy község Önkormányzatának

Részletesebben

Kastélyosdombó Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2011.(XI.29.)

Kastélyosdombó Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2011.(XI.29.) Kastélyosdombó Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2011.(XI.29.) RENDELETE a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról Kastélyosdombó Község Képviselő-testülete

Részletesebben

Dunabogdány Község Önkormányzatának 2/1997 (I.6. ) rendelete a kéményseprı-ipari közszolgáltatások kötelezı igénybevételérıl

Dunabogdány Község Önkormányzatának 2/1997 (I.6. ) rendelete a kéményseprı-ipari közszolgáltatások kötelezı igénybevételérıl Dunabogdány Község Önkormányzatának 2/1997 (I.6. ) rendelete a kéményseprı-ipari közszolgáltatások kötelezı igénybevételérıl (Egységes szerkezetben a 3/1998. (II. 9.), 18/2005. (XII 9.), 15/2007. (XII.

Részletesebben

Nádasd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2004. (IV.29.) RENDELETE

Nádasd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2004. (IV.29.) RENDELETE Nádasd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2004. (IV.29.) RENDELETE az Önkormányzat által szervezett települési szilárd hulladék szervezett gyűjtéséről és elszállításáról, valamint az avar és

Részletesebben

ZSÁMBÉK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2 /2004/(II.3.) számú* R E N D E L E T E

ZSÁMBÉK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2 /2004/(II.3.) számú* R E N D E L E T E ZSÁMBÉK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2 /2004/(II.3.) számú* R E N D E L E T E a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról Zsámbék Nagyközség

Részletesebben

I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja

I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja Tiszaigar Község Önkormányzat Képviselı testületének 3 / 2008. (II. 21.) számú rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról. Tiszaigar Község Önkormányzat Képviselı - testülete

Részletesebben

1. A települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatás tartalma, a Közszolgáltató megnevezése

1. A települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatás tartalma, a Közszolgáltató megnevezése Döbrönte Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2011.(IV.01.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról Döbrönte Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Zajk Község Önkormányzatának 3/2007.(II. 07.) számú rendelete a települési szilárd hulladék összegyőjtésérıl. (módosításokkal egységes szerkezetben)

Zajk Község Önkormányzatának 3/2007.(II. 07.) számú rendelete a települési szilárd hulladék összegyőjtésérıl. (módosításokkal egységes szerkezetben) Zajk Község Önkormányzatának 3/2007.(II. 07.) számú rendelete a települési szilárd hulladék összegyőjtésérıl (módosításokkal egységes szerkezetben) Az egyes helyi közszolgáltatások kötelezı igénybevételérıl

Részletesebben

Süttő Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 11/2013.(X. 17.) önkormányzati rendelete

Süttő Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 11/2013.(X. 17.) önkormányzati rendelete Süttő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2013.(X. 17.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról Süttő Község Önkormányzatának

Részletesebben

Balatonszabadi Önkormányzat Képviselı-testületének

Balatonszabadi Önkormányzat Képviselı-testületének Balatonszabadi Önkormányzat Képviselı-testületének 25/2009.(XII.18.), 24/2009.(IX.03.), 13/2008.(XI.20.), 16/2007.(XII.13.), 25/2006.(XI.30.), 21/2005. (XI.24.) és 17/2004.(XII.13.) rendelettel módosított

Részletesebben

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. március 29-i ülésére

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. március 29-i ülésére 1. Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. március 29-i ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének /2012. ( ) önkormányzati rendelete a hulladékkezelési

Részletesebben

Kadarkút Nagyközségi Önkormányzat Képviselıtestületének. 33/2003. (XII. 31.) számú. rendelete

Kadarkút Nagyközségi Önkormányzat Képviselıtestületének. 33/2003. (XII. 31.) számú. rendelete Kadarkút Nagyközségi Önkormányzat Képviselıtestületének 33/2003. (XII. 31.) számú rendelete a települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatásról (Egységes szerkezetben)

Részletesebben

a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról

a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról Bér Község Önkormányzata 3045 Bér: Petőfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu Bér Község Önkormányzata képviselő-testületének 13/2013. (XI.04.)önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések. 1. A rendelet hatálya

I. Fejezet Általános rendelkezések. 1. A rendelet hatálya Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyőlésének 1/2014. (II. 4.) önkormányzati rendelete a köztisztaság fenntartásáról és a települési hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatásról, annak kötelezı

Részletesebben

Salomvár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1 12/2007.(X. 05.) önkormányzati rendelete 2

Salomvár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1 12/2007.(X. 05.) önkormányzati rendelete 2 Salomvár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1 12/2007.(X. 05.) önkormányzati rendelete 2 a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról (egységes szerkezetben)

Részletesebben

Csemő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2012. (II.29.) rendelete

Csemő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2012. (II.29.) rendelete Csemő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2012. (II.29.) rendelete a települési szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás kötelező igénybe vételéről és a szelektív hulladékgyűjtésről

Részletesebben

Az önkormányzati rendelet 10/A. -a kiegészül az alábbi (6) bekezdéssel:

Az önkormányzati rendelet 10/A. -a kiegészül az alábbi (6) bekezdéssel: SÁROSPATAK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK /. (...) önkormányzati rendelete a települési szilárdhulladékokkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló 11/2003. (V. 27.) számú

Részletesebben

A Rendelet 6. (2) bekezdése, valamint 11. -a január 1. napjától hatályát veszti. Záró rendelkezések

A Rendelet 6. (2) bekezdése, valamint 11. -a január 1. napjától hatályát veszti. Záró rendelkezések RÖSZKE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 14/2012.(XII.19.) számú önkormányzati rendelete a települési szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatások kötelezı igénybevételérıl szóló

Részletesebben

1. A települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatás tartalma, a Közszolgáltató megnevezése.

1. A települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatás tartalma, a Közszolgáltató megnevezése. Nagyvázsony Község Önkormányzata képviselő-testületének 19/2010.(XII.15.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásokról. (Módosításokkal egységes szerkezetben.

Részletesebben

Általános rendelkezések 1..

Általános rendelkezések 1.. A Visegrádi Önkormányzat 2/1997. (IV. 9.) ör. rendelete a kéményseprıipari közszolgálatatások kötelezı igénybevételérıl [egységes szerkezetben a *21/2005. (XI. 25.), az **1/2007. (I. 26.) rendeletekkel,

Részletesebben

2. Fogalmi meghatározások

2. Fogalmi meghatározások VILLÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2015. (II.27.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A HELYI HULLADÉKKEZELÉSI KÖZSZOLGÁLTATÁS RENDJÉRŐL, A TELEPÜLÉS TISZTASÁG EGYES KÉRDÉSEIRŐL VillányVáros Önkormányzatának

Részletesebben

7/2011. (VI. 23.) önkormányzati rendelete. a települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgájtatás ról

7/2011. (VI. 23.) önkormányzati rendelete. a települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgájtatás ról "AVAR AJKA" KFT. ÉRKEZETI:, 2011 jún 2 1 IKTATÓSZÁM: ~jj-~g,j JloJ1 KAPJA.: ~~ Szőc Község Önkormányzata ~ Képviselő-testü letének ~~ ~ 7/2011. (VI. 23.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladék

Részletesebben

Varsány Község Önkormányzata Képviselı-testületének 8/2006. (IX.12.) r e n d e l e t e

Varsány Község Önkormányzata Képviselı-testületének 8/2006. (IX.12.) r e n d e l e t e Varsány Község Önkormányzata Képviselı-testületének 8/2006. (IX.12.) r e n d e l e t e a települési folyékony hulladék győjtésére, szállítására és ártalmatlanítására szervezett kötelezı helyi közszolgáltatásról

Részletesebben

Tiszaszentimre Község Önkormányzata Képviselıtestületének 18/2006. (XII. 22.) rendelete

Tiszaszentimre Község Önkormányzata Képviselıtestületének 18/2006. (XII. 22.) rendelete Tiszaszentimre Község Önkormányzata Képviselıtestületének 18/2006. (XII. 22.) rendelete A települési hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról (Egységes szerkezetben!) Tiszaszentimre Község Önkormányzatának

Részletesebben

Vasmegyer Község Önkormányzata Képviselıtestületének 18/2002 (XII.31.) rendelete

Vasmegyer Község Önkormányzata Képviselıtestületének 18/2002 (XII.31.) rendelete Vasmegyer Község Önkormányzata Képviselıtestületének 18/2002 (XII.31.) rendelete A települési folyékony hulladék kezelésével kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatásról Vasmegyer Község Önkormányzata

Részletesebben

Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselőtestületének 12/2006. (XII.19.) számú rendelete

Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselőtestületének 12/2006. (XII.19.) számú rendelete Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselőtestületének 12/2006. (XII.19.) számú rendelete /egységes szerkezetben/ A település szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatásról

Részletesebben

a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról, és a közterületek tisztántartásáról

a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról, és a közterületek tisztántartásáról Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2004. (XI.18.) RENDELETE a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról, és a közterületek tisztántartásáról Bánk Község Önkormányzat

Részletesebben

Gádoros Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2013. (XII. 21.) önkormányzati rendelete A hulladékgazdálkodási helyi közszolgáltatásról

Gádoros Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2013. (XII. 21.) önkormányzati rendelete A hulladékgazdálkodási helyi közszolgáltatásról Gádoros Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2013. (XII. 21.) önkormányzati rendelete A hulladékgazdálkodási helyi közszolgáltatásról Gádoros Nagyközség Képviselő-testülete a Magyarország

Részletesebben

1. A közszolgáltatás tartalma, a közszolgáltatással ellátott terület határai

1. A közszolgáltatás tartalma, a közszolgáltatással ellátott terület határai Rábakecöl Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2013. (XII.30.) önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról Rábakecöl Község

Részletesebben

Vácszentlászló Község Önkormányzata. 9/2000. /XII.30./ sz. rendelete A helyi közszolgáltatók kötelező igénybevételéről. Kihirdetve: 2000. XII. 30.

Vácszentlászló Község Önkormányzata. 9/2000. /XII.30./ sz. rendelete A helyi közszolgáltatók kötelező igénybevételéről. Kihirdetve: 2000. XII. 30. Vácszentlászló Község Önkormányzata 9/2000. /XII.30./ sz. rendelete A helyi közszolgáltatók kötelező igénybevételéről Kovács Sándor s.k. polgármester dr. Král László s.k. körjegyző Kihirdetve: 2000. XII.

Részletesebben

Tiszacsécse község Önkormányzata Képviselőtestületének 1/2014. (II. 10.) önkormányzati rendelete

Tiszacsécse község Önkormányzata Képviselőtestületének 1/2014. (II. 10.) önkormányzati rendelete Tiszacsécse község Önkormányzata Képviselőtestületének 1/2014. (II. 10.) önkormányzati rendelete - a települési szilárdhulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról - Tiszacsécse község Önkormányzat

Részletesebben

Ezen rendelet 2008. szeptember 19-én kihirdetésre került: /: dr. Menyhárt Anett :/ jegyzı

Ezen rendelet 2008. szeptember 19-én kihirdetésre került: /: dr. Menyhárt Anett :/ jegyzı TISZAALPÁR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 9/2008. (IX.19.) Ktr. sz. rendelete a települési szilárdhulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról Ezen rendelet 2008. szeptember 19-én kihirdetésre

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testületének 12/2003.(07. 04.) rendelete a köztisztaságról és a települési szilárd hulladék kezelésére irányuló közszolgáltatásról, egységes szerkezetben a

Részletesebben

Gárdony Város Önkormányzat Képviselı-testületének 19/2004. (IV. 28.) számú rendelete. a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról

Gárdony Város Önkormányzat Képviselı-testületének 19/2004. (IV. 28.) számú rendelete. a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról Gárdony Város Önkormányzat Képviselı-testületének 19/2004. (IV. 28.) számú rendelete 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16,

Részletesebben

(2) A kötelező helyi közszolgáltatás Vác város egész közigazgatási területére kiterjed.

(2) A kötelező helyi közszolgáltatás Vác város egész közigazgatási területére kiterjed. Vác Város Önkormányzat 19 /2002. (IX.24.) számú rendelete a települési szilárd hulladék összegyűjtésére, elszállítására és ártalmatlanítására szervezett kötelező helyi közszolgáltatásról (egységes szerkezetben)

Részletesebben

A rendelet célja. Általános rendelkezések

A rendelet célja. Általános rendelkezések Apátfalva Község Önkormányzat Képviselı-testülete 17/2008.(X.01.)Ör a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás kötelezı igénybevételérıl Apátfalva Község Önkormányzat Képviselı-testülete

Részletesebben

A tulajdonos alapvető kötelességei

A tulajdonos alapvető kötelességei Felsőpakony Községi Önkormányzat Képviselő - testületének 21/2002. (XII.17. ) sz. rendelete a települési szilárd hulladék kezelésére irányuló hulladékkezelési közszolgáltatásról (módosításokkal egységes

Részletesebben

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének. 33/2011.(XII.28.) önkormányzati rendelet

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének. 33/2011.(XII.28.) önkormányzati rendelet 33/2011.(XII.28.) önkormányzati rendelet A települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról Időállapot: 2013. május 3. Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 33/2011.(XII.28.)

Részletesebben

1. A közszolgáltatás tartalma. 2. A közszolgáltatással ellátott terület. 3. A közszolgáltató és az ártalmatlanító hely megnevezése

1. A közszolgáltatás tartalma. 2. A közszolgáltatással ellátott terület. 3. A közszolgáltató és az ártalmatlanító hely megnevezése Pécsely Község Önkormányzat képviselő-testületének 12/2015. (VIII.15. ) önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról Pécsely

Részletesebben

7. A R. 7. p. pontjában az egyéb szilárd szövegrész helyébe a nagydarabos szöveg lép, a szolgáltató szövegrész helyébe a közszolgáltató szöveg lép.

7. A R. 7. p. pontjában az egyéb szilárd szövegrész helyébe a nagydarabos szöveg lép, a szolgáltató szövegrész helyébe a közszolgáltató szöveg lép. Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 15/2013. (VI.24.) önkormányzati rendelete a köztisztaság fenntartásáról, a települési hulladékok kezeléséről szóló 15/2011. (VI.30) önkormányzati rendelet

Részletesebben

(egységes szerkezetben)

(egységes szerkezetben) 1 Székkutas Község Önkormányzat Képviselőtestületének 7/1999./V. 26./ Ktr. számú rendelete a települési szilárd hulladékok kezelésével kapcsolatos kötelező közszolgáltatás igénybevételéről (egységes szerkezetben)

Részletesebben

17 / 2013. (X. 31) önkormányzati rendelet a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról

17 / 2013. (X. 31) önkormányzati rendelet a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról 17 / 2013. (X. 31) önkormányzati rendelet a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról Tard község Önkormányzatának 17 / 2013. (X. 31) önkormányzati

Részletesebben

Az R 4. -a az alábbi 12-14. pontokkal egészül ki:

Az R 4. -a az alábbi 12-14. pontokkal egészül ki: Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének 31/2005.(XII.19.) Kt. sz. rendelete Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról szóló 35/2004.(XII.3.)

Részletesebben

Kovácsszénája Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2003. (III.13.) rendelete A TELEPÜLÉSI SZILÁRDULLADÉKHULLADÉK-KEZELÉSI KÖZSZOLGÁLTATÁSRÓL

Kovácsszénája Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2003. (III.13.) rendelete A TELEPÜLÉSI SZILÁRDULLADÉKHULLADÉK-KEZELÉSI KÖZSZOLGÁLTATÁSRÓL Kovácsszénája Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2003. (III.13.) rendelete A TELEPÜLÉSI SZILÁRDULLADÉKHULLADÉK-KEZELÉSI KÖZSZOLGÁLTATÁSRÓL Kovácsszénája Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

25/2004. (XII.1.) önkormányzati rendelete

25/2004. (XII.1.) önkormányzati rendelete Kaposmérı Községi Önkormányzat Képviselı-testülete 25/2004. (XII.1.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról (Egységes szerkezetben

Részletesebben

Rendelet tervezet. Általános rendelkezések

Rendelet tervezet. Általános rendelkezések Rendelet tervezet Putnok Város Önkormányzat Képviselő-testületének./2014. (II.07.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladék gyűjtésére, szállítására és elhelyezésére vonatkozó szabályokról

Részletesebben

Bak Község Önkormányzati Képvisel -testülete. 11/1999. (XII. 30.) önkormányzati rendelete AZ EGYES HELYI KÖZSZOLGÁLTATÁSOK KÖTELEZ IGÉNYBEVÉTELÉR L

Bak Község Önkormányzati Képvisel -testülete. 11/1999. (XII. 30.) önkormányzati rendelete AZ EGYES HELYI KÖZSZOLGÁLTATÁSOK KÖTELEZ IGÉNYBEVÉTELÉR L Bak Község Önkormányzati Képvisel -testülete 11/1999. (XII. 30.) önkormányzati rendelete AZ EGYES HELYI KÖZSZOLGÁLTATÁSOK KÖTELEZ IGÉNYBEVÉTELÉR L A módosításokkal: 14/2004. (VI. 16.) ÖR, 11/2007. (X.

Részletesebben

A 4. (3) bekezdése hatályát veszti. Az 5. (3) bekezdése helyébe a következı rendelkezés lép, és kiegészül a (4), (5), (6) bekezdéssel

A 4. (3) bekezdése hatályát veszti. Az 5. (3) bekezdése helyébe a következı rendelkezés lép, és kiegészül a (4), (5), (6) bekezdéssel Apátfalva Község Önkormányzat Képviselı-testülete 30/2009.(XII.18.)Ör a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás kötelezı igénybevételérıl szóló 17/2008.(X.01.) Ör módosításáról Apátfalva

Részletesebben

Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 13/2013.(XI.04.) önkormányzati rendelete a települési hulladékgazdálkodásról

Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 13/2013.(XI.04.) önkormányzati rendelete a települési hulladékgazdálkodásról Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 13/2013.(XI.04.) önkormányzati rendelete a települési hulladékgazdálkodásról Borsodnádasd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a hulladékról szóló

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések

I. Fejezet Általános rendelkezések Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 33/2005. (XI. 30.) rendelete a közterületek tisztán tartásáról, a települési szilárd hulladék gyűjtéséről és elszállításáról 1 Martonvásár Város önkormányzatának

Részletesebben

Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2013. (IX.19.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról

Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2013. (IX.19.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2013. (IX.19.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a hulladékról szóló

Részletesebben

PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 7030 PAKS DÓZSA GYÖRGY U. 55-61. TEL: 75/830-690. Hulladékszállítási szerződés (közületi közszolgáltatás)

PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 7030 PAKS DÓZSA GYÖRGY U. 55-61. TEL: 75/830-690. Hulladékszállítási szerződés (közületi közszolgáltatás) PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 7030 PAKS DÓZSA GYÖRGY U. 55-61. TEL: 75/830-690 Ügyfél azonosító szám: (szolgáltató tölti ki) Iktatószám:.../2014. Hulladékszállítási szerződés (közületi közszolgáltatás)

Részletesebben

SAJÓKÁPOLNA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 6/2008. (IV.18.) SZ. RENDELETE A SZEMÉTSZÁLLÍTÁSRÓL ÉS A KÖZTISZTASÁGRÓL

SAJÓKÁPOLNA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 6/2008. (IV.18.) SZ. RENDELETE A SZEMÉTSZÁLLÍTÁSRÓL ÉS A KÖZTISZTASÁGRÓL SAJÓKÁPOLNA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 6/2008. (IV.18.) SZ. RENDELETE A SZEMÉTSZÁLLÍTÁSRÓL ÉS A KÖZTISZTASÁGRÓL Sajókápolna Község Önkormányzat Képviselőtestülete az egyes helyi közszolgáltatások

Részletesebben

Hárskút Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2014. (IX.2.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról

Hárskút Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2014. (IX.2.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Hárskút Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2014. (IX.2.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Hárskút Község Önkormányzata az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a)

Részletesebben

A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatásról és annak kötelező igénybe vételéről.

A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatásról és annak kötelező igénybe vételéről. Nagykozár Község Önkormányzatának 20/2002.(XII.11.). sz. rendelete A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatásról és annak kötelező igénybe vételéről. A község önkormányzatának képviselőtestülete

Részletesebben

3. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés egyes tartalmi elemei 8. (1) Az önkormányzat és a közszolgáltató között létrejött hulladékgazdálk

3. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés egyes tartalmi elemei 8. (1) Az önkormányzat és a közszolgáltató között létrejött hulladékgazdálk Mány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2014. (I.30.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladékszállításról Mány Község Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye

Részletesebben

d.)a háztartásban kezdődő zöldhulladék és elkülönítetten gyűjtött hulladék összegyűjtésére és elszállításra

d.)a háztartásban kezdődő zöldhulladék és elkülönítetten gyűjtött hulladék összegyűjtésére és elszállításra Serényfalva Községi Önkormányzat Képviselő- testületének 6/2015.(IV.29.) önkormányzati rendelete A hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Serényfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a hulladékról

Részletesebben

(1) A Rendelet a következő 5/ A. -sal és az azt megelőző alcímmel egészül ki:

(1) A Rendelet a következő 5/ A. -sal és az azt megelőző alcímmel egészül ki: Barcs Város Önkormányzatának 7/2014. (VI.19.)önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelésről, a helyi közszolgáltatás kötelező igénybcvétcléri szóló 11/2004. (lil.26.)

Részletesebben

1. A rendelet hatálya 1..

1. A rendelet hatálya 1.. 1 Jászboldogháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2014.(VII. 02.) önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról Jászboldogháza

Részletesebben

a települési szilárd hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 12/2013.(VI.28.) önkormányzati rendelet módosításáról

a települési szilárd hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 12/2013.(VI.28.) önkormányzati rendelet módosításáról DECS Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2016.(VII.1.) önkormányzati r e n d e l e t e a települési szilárd hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 12/2013.(VI.28.) önkormányzati rendelet

Részletesebben