Nagymaros Város Önkormányzat Képviselı-testületének 5/2010. (III. 31.) rendelete

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Nagymaros Város Önkormányzat Képviselı-testületének 5/2010. (III. 31.) rendelete"

Átírás

1 Nagymaros Város Önkormányzat Képviselı-testületének 5/2010. (III. 31.) rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról Nagymaros Város Önkormányzat Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 16. (1) bekezdésében és a hulladékgazdálkodásról szóló évi XLIII. törvény (a továbbiakban Hgt.) 23. -ában kapott felhatalmazás alapján, figyelemmel az évi LXV. törvény 8. (4) bekezdésében foglaltakra is, az ingatlantulajdonosoknál keletkezı települési szilárd hulladék összegyőjtésével, elszállításával és ártalmatlanításával kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatásról a következı rendeletet alkotja. A rendelet célja 1. A rendelet célja, hogy a településtisztaság, a köztisztaság, a környezetvédelem és a közegészségügy követelményeinek megfelelıen szabályozza a) a települési szilárd hulladék összegyőjtésére, elszállítására és ártalmatlanítására szervezett helyi közszolgáltatás igénybevételének és biztonságos, ellenırizhetı teljesítésének rendjét, valamint b) a kötelezı közszolgáltatással összefüggı jogokat és kötelességeket. Általános rendelkezések 2. (1) Nagymaros Város Önkormányzat Képviselı-testülete (a továbbiakban: Képviselı-testület) a települési szilárd hulladék rendszeres összegyőjtésérıl, elszállításáról és ártalmatlanításáról kötelezı helyi közszolgáltatás útján gondoskodik. (2) A kötelezı helyi közszolgáltatás Nagymaros város egész közigazgatási területére kiterjed. (3) A város közigazgatási területén lévı valamennyi ingatlan tulajdonosa, tulajdonosi közössége, használója, kezelıje, önkormányzati tulajdonú lakás- és helyiség bérlıje (a továbbiakban együtt: tulajdonos) az ingatlanon keletkezı, illetve felgyülemlı települési szilárd hulladék összegyőjtésérıl és a hulladékkezelınek történı átadásáról köteles gondoskodni. (4) A rendelet elıírásai nem vonatkoznak a veszélyes hulladékokra és a folyékony hulladékra. (5) A kötelezı közszolgáltatást a tulajdonosnak nem kell azokon a beépítetlen ingatlanokon igénybe venni, amelyeken települési szilárd hulladék nem keletkezik és nem gyülemlik fel. (6) Gazdálkodó szervezet akkor köteles a közszolgáltatás igénybevételére, ha a gazdasági tevékenységével összefüggésben keletkezett települési szilárd hulladék kezelésérıl 1

2 a) a Hgt ában foglaltaknak megfelelıen saját maga nem gondoskodik, vagy b) a közszolgáltatás keretében nyújtott települési hulladékkezeléstıl a környezetvédelmi felügyelıség által igazoltan lényegesen kedvezıbb megoldással nem gondoskodik. (7) A (6) bekezdés a) és b) pontjában meghatározott feltételek érvényesülésérıl a gazdálkodó szervezet - a szolgáltató vagy a jegyzı írásbeli felhívása esetén - hitelt érdemlıen, írásban köteles igazolást benyújtani. (8) Amennyiben a gazdálkodó szervezet a (6) bekezdésben részletezett feltételeket - igazolt módon - nem tudja biztosítani, úgy a szolgáltatóval legalább az e rendelet 1. számú függelékében meghatározott mennyiségő szilárd hulladék kezelésére köteles szerzıdést kötni. A rendelet 2. számú függelékében meghatározott kategóriák közötti átsorolásról a Képviselı-testület egyedi kérelemre dönthet. 3. (1) Az e rendeletben meghatározott települési szilárd hulladékkal kapcsolatos kötelezı helyi közszolgáltatás teljesítésére az önkormányzat tulajdonában álló Maros Építı és Kommunális Szolgáltató Kft. (2626 Nagymaros, Rákóczi út 37.) (a továbbiakban: közszolgáltató) jogosult. (2) A kötelezı helyi közszolgáltatás körébe tartozó tevékenységet kizárólag a közszolgáltató végezhet. Értelmezı rendelkezések 4. (1) Települési hulladék: az ingatlanon keletkezett és a szabványos győjtıedényzetben átmenetileg a következı szállítási napig tárolható, a rendszeres győjtıjárattal, zárt rendszerő célgéppel szállítható és az ártalmatlanító helyen elhelyezhetı háztartási hulladék és egyéb szilárd hulladék. Háztartási hulladéknak minısül a lakásban és a lakás, üdülés, pihenés céljára használt egyéb helyiségben és a lakók közös használatára szolgáló helyiségben és területen rendszeresen keletkezı hulladék (szemét), a gazdasági hulladék. Egyéb szilárd hulladéknak minısül az ingatlanon folytatott ipari, kereskedelmi, szolgáltató és egyéb gazdasági tevékenység során, valamint az önkormányzati és más közintézményben rendszeresen keletkezı szilárd hulladék, illetıleg a közterületeken keletkezett vagy felhalmozódó szilárd hulladék. (2) Lomtalanítás alá tartozó hulladék: háztartásokban alkalmilag keletkezı nagyobb mérető nem veszélyes darabos hulladék, amely szabványos győjtıedényzetben nem győjthetı és rendszeres győjtıjárattal nem szállítható. (pl. berendezési tárgy, bútor, stb.) (3) Kötelezı hulladékkezelési közszolgáltatás: a települési szilárd hulladék rendszeres győjtése, elszállítása és ártalmatlanítása, melyet a közszolgáltató legalább heti egyszeri, alkalommal köteles végezni. Az elszállítási napok meghatározását a közszolgálati 2

3 szerzıdés tartalmazza, melyet a szolgáltató köteles az igénybevételre kötelezettekkel közölni és helyben szokásos módon is közzétenni. (4) Közszolgáltatási díj (a továbbiakban: díj): a tulajdonos által a közszolgáltatás teljesítésére kizárólagos jogot szerzett közszolgáltatónak fizetendı, a Képviselı-testület által rendeletben megállapított díj, amely tartalmazza a települési szilárd hulladék ártalmatlanító helyen történı elhelyezésének, ártalmatlanításának díjhányadát is. (5) Hulladékgyőjtı sziget: a háztartásokban keletkezı, hasznosításra alkalmas, különbözı fajtájú, elkülönítetten győjtött, háztartási hulladék begyőjtésére szolgáló, lakóövezetben, közterületen kialakított, felügyelet nélküli, folyamatosan rendelkezésre álló begyőjtıhely, szabványosított edényzettel. (6) Hulladékgyőjtı udvar: az elkülönítetten (szelektíven) begyőjthetı települési szilárd, valamint a külön jogszabályban meghatározottak szerint a veszélyes hulladékok átvételére és elszállításig elkülönített módon történı tárolásra szolgáló, felügyelettel ellátott, zárt begyőjtıhely. A Képviselı-testület feladata különösen: A Képviselı-testület szilárd hulladékkal kapcsolatos feladatai 5. a) a kötelezı közszolgáltatás rendjének rendeletben történı meghatározása és a rendeletben foglaltak betartásának ellenırzése; b) a közszolgáltató kiválasztásának céljából pályázat kiírása, a pályázat elbírálása és a közszolgáltatás részletes feltételeit tartalmazó közszolgáltatási szerzıdés megkötése; c) a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos kötelezı közszolgáltatás díjának megállapítása; d) a kötelezı közszolgáltatás teljesítésével összefüggı önkormányzati hatósági jogkörök gyakorlása, illetve az azzal kapcsolatos feltételek megteremtése; e) a települési szilárd hulladék hasznosításának, újrahasznosításának és az ártalmatlanítandó hulladék mennyisége csökkentése érdekében a szelektív hulladékgyőjtés elterjesztésének támogatása; f) a szükséges adatok és információk rendelkezésre bocsátásával a közszolgáltató tevékenységének segítése; g) a kötelezı közszolgáltatással és a közszolgáltatóval kapcsolatos tapasztalatok évenkénti értékelése. h) módszerek kidolgozása a keletkezı hulladék mennyiségének csökkentésére, a szelektív győjtés bevezetésének támogatása. A tulajdonos kötelezettsége 6. (1) Az ingatlan tulajdonosa, birtokosa vagy használója (a továbbiakban együtt: ingatlantulajdonos) köteles az ingatlanán keletkezı települési szilárd hulladékot a 3

4 hulladékkezelı rendszeresített győjtıedényzetében győjteni, továbbá a begyőjtésére feljogosított hulladékkezelınek átadni. (2) A tulajdonos az ingatlanon a győjtıedényzet kapacitásán felül települési szilárd hulladékot nem halmozhat fel, nem semmisíthet meg, az ingatlanon keletkezett hulladékot közterületre nem helyezhet ki. (3) A tulajdonosnak a települési szilárd hulladékot a közszolgáltatónak elszállítás céljából történı átadásig úgy kell győjtenie, hogy az mások testi épségét, egészségét ne veszélyeztesse, az ingatlan környezetét ne szennyezze, az a környezetre bőzhatást ne okozzon, a közrendet és közbiztonságot ne zavarja. (4) A kötelezı közszolgáltatásba újonnan bekapcsolódó tulajdonos a közszolgáltatónak köteles bejelenteni, hogy a közszolgáltatás igénybevételére kötelezetté vált. Tulajdonosváltozás esetén a bejelentési kötelezettség a régi és az új tulajdonost egyetemlegesen terheli. (5) A tulajdonos köteles a közszolgáltatóval a közszolgáltatási szerzıdést megkötni, a közszolgáltatást igénybe venni. (6) A tulajdonos a közszolgáltatásért díjat köteles fizetni. A közszolgáltató kötelessége 7. A közszolgáltató köteles: a) a települési szilárd hulladékszállításba bekapcsolt területeken a közszolgáltatást heti rendszerességgel, az elıre meghatározott, és az ingatlantulajdonosok által megismerhetı idıpontban végezni, b) a győjtıedényzettel történı települési szilárd hulladékszállításba be nem kapcsolt területeken a hulladékkezelı közterületen elhelyezett zárt konténereiben elhelyezett hulladékot folyamatosan, szükség szerinti gyakorisággal elszállítani, c) a közszolgáltatás végzése során a közterületet szennyezıdéstıl megóvni, a kihullott hulladékot összegyőjteni, a győjtıedényzeteket rendben a kihelyezés helyére visszarakni, d) az ingatlantulajdonosokkal a vonatkozó jogszabályok alapján a közszolgáltatás feltételeit tartalmazó közszolgáltatási szerzıdést megkötni, A települési szilárd hulladék elhelyezése 8. (1) A közszolgáltató Nagymaros város közigazgatási területén győjtött és átvett települési szilárd hulladékot a szelektíven győjtött hulladék kivételével a Zöld Híd Önkormányzati Társulás Kerepes - Ökörteleki hulladékkezelı központjában (Csörögi átrakással) rakja le. 4

5 (2) Az átmeneti idıszakban a hulladékkezelı központ beüzemeléséig a megkötött befogadói szerzıdés alapján a Gyáli lerakót (Csörögi átrakással) használja. (3) A háztartásokból származó elkülönítetten győjtött hulladékot (papír, üveg, mőanyag) a tulajdonos a közszolgáltató által mőködtetett lakossági hulladékgyőjtı szigeteken, illetve a közszolgáltató Nagymaros, Rákóczi út 37. szám alatti telepén mőködı hulladékgyőjtı udvarban a mőködési szabályzatban megfogalmazott, és a telepen kifüggesztett feltételekkel közvetlenül is elhelyezheti. A közszolgáltatási szerzıdés 9. (1) A Képviselı-testület a közszolgáltatóval szerzıdést köt a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos kötelezı közszolgáltatás teljesítésével összefüggı részletes feltételek meghatározása érdekében. (2) A közszolgáltatási szerzıdés az aláírás napjával jön létre és a szerzıdésben meghatározott idıpontokban lép hatályba és - a felmondásnak a Ptk-ban és a Hgt-ban szabályozott felmondási eseteit kivéve - a hatályba lépését követı tizedik naptári év utolsó napján jár le. (3) Érvényes közszolgáltatási szerzıdés nélkül a közszolgáltató a kötelezı közszolgáltatás körébe tartozó tevékenységet nem végezhet. (4) Az e rendeleten alapuló közszolgáltatási szerzıdést a polgármester írja alá, és azt a Szervezeti és Mőködési Szabályzatban meghatározott módon (helyben szokásos mód) közzé kell tenni. A kötelezı közszolgáltatás igénybevétele 10. (1) A tulajdonos köteles a közszolgáltató által nyújtott szolgáltatást igénybe venni. (2) A háztartási hulladékra vonatkozó kötelezı közszolgáltatás körében a tulajdonos és a közszolgáltató közötti jogviszonyt a közszolgáltatás igénybevételének ténye, illetve a tulajdonos mulasztása esetén a közszolgáltatónak a közszolgáltatás teljesítésére ráutaló magatartása hozza létre. Ráutaló magatartásának minısül a közszolgáltató részérıl a háztartási hulladék elszállításának megkísérlése. (3) A háztartási hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás igénybevételnek, illetıleg teljesítésének lényeges feltételeirıl, valamint a feltételekben bekövetkezett változásokról a közszolgáltató a tulajdonost írásban, illetıleg felhívás közzététele útján köteles elızetesen értesíteni. (4) Az ingatlanon keletkezı, a kötelezı szolgáltatás alá tartozó egyéb szilárd hulladék elszállítását a tulajdonos a közszolgáltatónál külön rendeli meg. 5

6 A közszolgáltatás kötelezı igénybevételének szünetelése 11. Nem terheli díjfizetési kötelezettség az üresen álló ingatlanok tulajdonosait. A megüresedést és az ingatlan újbóli használatba vételét a tulajdonos, illetve a használó 15 napon belül köteles a közszolgáltatónak írásban bejelenteni. A díjfizetési kötelezettség a bejelentést, és az győjtıedényzet leadását követı naptári hónap elsı napjától az újbóli igénybevételt követı naptári hónap elsı napjáig szünetel. A győjtıedényzet biztosításával, használatával, kezelésével és elhelyezésével kapcsolatos szabályok 12. (1) A tulajdonos a települési szilárd hulladék győjtése és elszállításra való átadása céljára olyan szabványos győjtı edényzetet köteles használni, amely a közszolgáltató által rendszeresített célgépbe beüríthetı, illetve azzal elszállítható. (2) A közszolgáltató köteles a tulajdonos kérelmére a szabványos győjtıedényzetbıl megfelelı számú és őrtartalmú győjtıedényzetet a tulajdonos rendelkezésére bocsátani a kérelem kézhezvételétıl számított nyolc napon belül. A tulajdonos vagy megbízottja a győjtıedényzet átvételét aláírásával köteles igazolni. A közszolgáltató által a tulajdonos rendelkezésére bocsátott győjtıedényzet használatának díját a közszolgáltató a közszolgáltatási díjban érvényesíti. 13. (1) Nagymaros városában a közszolgáltatás ellátásához rendszeresített győjtıedényzet őrtartalma: a) 50 literes; b) 110 literes; c) 120 literes; d) 240 literes; e) 1,1 m 3 -es konténer; f) 4 m 3 -es győjtıkonténer. (2) Az (1) bekezdésben részletezett szabvány győjtıedényzetbıl ingatlanonként legalább 110 literes, de lakosonként a heti szállítási idıtartamot figyelembe véve 4 l/nap/fı mennyiség figyelembevételével kell edényzetet választani. Amennyiben a már fennálló szolgáltatás igénybevevıje e rendelet hatálybalépését követı 15 napon belül nem jelzi megváltozott igényét, úgy a győjtıedényzet további biztosítása - újabb módosítási igényéig - az eddigi formában áll fenn. (3) A győjtést végzı célgép által megközelíthetetlen ingatlanok esetében a meghatározott győjtıpontokra győjtıkonténerek kerülnek kihelyezésre. A célgép által megközelíthetetlen közterületeket, illetve ingatlanokat, valamint a győjtıkonténerek kihelyezési pontjait a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Turisztikai Bizottság állapítja meg, melyet évente felül kell vizsgálni és a közszolgálati szerzıdésben rögzíteni. Tilos a konténerbe, illetve a konténer mellé kerti, illetve növényi hulladékot lerakni. 6

7 (4) Az egyéb szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás vonatkozásában a győjtıedényzet típusának, őrtartalmának, illetve számának meghatározásakor a közszolgáltató és a tulajdonos közötti megállapodás az irányadó azzal, hogy a gazdálkodó szervek esetében a 2. (8) bekezdésében foglaltaknak minimumként érvényesülnie kell. 14. (1) A települési szilárd hulladék győjtésére szolgáló és 240 literes őrtartalmú győjtıedényzetet a tulajdonos az ingatlanán belül köteles tárolni. A győjtıedényzetet közterületen vagy közforgalom céljára megnyitott területen csak közterület használati engedély alapján lehet folyamatosan tartani. Az engedélyben kiköthetı az, hogy az engedélyes az edényzet tárolóhelyét milyen módon köteles saját költségén kialakítani. (2) A tulajdonos köteles a győjtıedényzetet a hulladék elszállítására a közszolgáltató által rendszeresített szállítási napon a közterületen, az elszállítást végzı jármővel megközelíthetı és leürítésre alkalmas helyre kihelyezni. A kihelyezett győjtıedényzet nem akadályozhatja a jármő- és gyalogosforgalmat, és elhelyezése egyébként sem járhat baleset vagy károkozás elıidézésének veszélyével. (3) A tulajdonosok, illetve használók a hagyományos tárolóedényt az ingatlanon belül kötelesek tárolni, az a közterületre csak a győjtési nap elıestéjén helyezhetı ki, vagy a szállítás napján reggel 6 óráig. A győjtıedényt a szállítás napján a közterületrıl el kell távolítani. (4) A város területén elhelyezett győjtıedényekbıl a guberálás tilos. 15. (1) A tulajdonos köteles a győjtıedényzetet szükség szerint tisztítani és fertıtleníteni. (2) A közszolgáltató által a tulajdonos rendelkezésére bocsátott és rendeltetésszerően használt győjtıedényzet szükség szerinti javításáról, cseréjérıl és esetleges pótlásáról a közszolgáltató gondoskodik. A győjtıedényzet rendeltetéstıl eltérı használata, eltőnése vagy megsemmisülése miatti károkat - a közszolgáltató erre irányuló felszólításától számított 30 napon belül - az a személy téríti meg a közszolgáltatónak, aki a győjtıedényt tıle írásban átvette. (3) Tilos győjtıedényzetben mérgezı, robbanó, folyékony, izzó, vagy egyéb olyan anyagot (pl. állati tetemet) elhelyezni, amely veszélyezteti a hulladék szállításával foglalkozók egészségét, testi épségét, megrongálja a gépkocsi mőszaki berendezéseit (pl. betontömb, kockakı), ilyen anyagok szállítását a szolgáltató köteles megtagadni. Megtagadhatja továbbá a háztartási szemétnek nem minısülı anyagok szállítását is. 7

8 A települési szilárd hulladék elszállításának megtagadása 16. (1) A közszolgáltató a közszolgáltatás kertében megtagadhatja a hulladék elszállítását, ha: a) nem a közszolgáltató célgépéhez rendszeresített győjtıedényben kerül átadásra, vagy azt túltelítettség miatt nem zárható le, továbbá ha az nem háztartási hulladékot tartalmaz. b) a szállításra átadott hulladék az ürítés, illetve a szállítás során a szállítást végzı személyek életében, testi épségében, továbbá a jármőben vagy berendezésében kárt okozhat, illetve az ártalmatlanítás során a környezetet veszélyezteti; c) érzékszervi észleléssel megállapítható, hogy a győjtıedényzet mérgezı, robbanó, folyékony, veszélyes vagy olyan anyagot tartalmaz, amely a települési szilárd hulladékkal együtt nem győjthetı, illetve nem ártalmatlanítható, illetve nem minısül települési szilárd hulladéknak. (2) Az (1) bekezdésben említett esetekben a közszolgáltató a tulajdonost és lakás esetében a Polgármesteri Hivatal Jegyzıjét írásban értesíti az elszállítás megtagadásának tényérıl és okáról. A tulajdonos a megtagadási okot maga köteles megszüntetni vagy megszüntetésérıl gondoskodni. Ha a tulajdonos e kötelezettségének a hulladék elszállításának újabb idıpontjáig nem tesz eleget, a közszolgáltató a tulajdonos költségére és felelısségére a hulladék elszállításának megtagadására okot adó körülményt megszünteti vagy megszüntetteti, s az azzal kapcsolatban felmerült költségét a közszolgáltató a soron következı számlában, külön tételként érvényesíti. A közszolgáltatási díj 17. (1) A közszolgáltatási díjat a Képviselı-testület e rendelet függelékében állapítja meg a tárgyévet megelızı év december 30. napjáig. (2) A tulajdonos a kötelezı közszolgáltatás teljesítéséért a közszolgáltatónak - vagy az általa megbízott díjbeszedınek - közszolgáltatási díjat köteles fizetni. A díj magában foglalja - az évente két alkalommal szervezett - lomtalanítás körébe tartozó hulladék elszállításának és ártalmatlanításának díját is. A közszolgáltatási díj alapját képezı egyszeri ürítési díjakat - edényzettípusonként - e rendelet függeléke tartalmazza. (3) A város belterületén található, az 1. számú mellékletben megjelölt területen lévı üdülıingatlanok tulajdonosai tekintettel az idényjellegő tartózkodásra, az állandó lakóingatlan tulajdonosára meghatározott díj arányosan csökkentett díját kötelesek megfizetni. (4) A győjtést végzı célgép által megközelíthetetlen ingatlanok esetében a meghatározott győjtıpontokra győjtıkonténerek vonzáskörzetébe tartozó ingatlanokról az elszállítás 50%-os mérsékelt díj ellenében történik. 8

9 (5) Az ingatlantulajdonos a közszolgáltatás e rendeletben meghatározott, és a közszolgáltatási szerzıdésben is rögzített díját évente két (vagy több) alkalommal, legkésıbb április 15-ig és október 15-ig köteles a hulladékkezelınek csekken, vagy készpénzben megfizetni, a hulladékkezelı számlája ellenében. (5) A hátralékos közszolgáltatási díj adók módjára behajtható köztartozásnak minısül. 18. (1) A közszolgáltatás díját tartalmazó számla adataival kapcsolatban a tulajdonos a közszolgáltatónál vagy megbízottjánál kifogást emelhet. A kifogásnak a számla kiegyenlítésére vonatkozó kötelezettségre nincs halasztó hatálya. Az írásban tett kifogásra a közszolgáltató vagy megbízottja 15 napon belül írásban reagálni köteles. (2) Ha a túlszámlázásra vonatkozó kifogásnak a közszolgáltató vagy megbízottja helyt ad, úgy a többletösszeget az esedékes díjfizetési kötelezettségbe beszámítja, vagy ha az már nem áll fenn, úgy a közszolgáltatási jogviszony megszőnésével visszatéríti. (3) A tulajdonosnak nem kell közszolgáltatási díjat fizetni azokra a hónapokra, amelyek során a közszolgáltatás igénybevételére vonatkozó kötelezettsége szünetel. (4) Nem tagadható meg a közszolgáltatás díjának megfizetése, ha a közszolgáltatót a közszolgáltatás teljesítésében az idıjárás, vagy más elháríthatatlan ok akadályozza, feltéve, hogy a közszolgáltató az elmaradt közszolgáltatást az akadály elhárultát követı munkanapon pótolta. (5) Az ingatlantulajdonos kérheti az elıírt minimális edényzettıl kisebb edényzet (50 liter) igénybevételét, amennyiben a Polgármesteri Hivatal által igazoltan - egyedülálló nyugdíjas, vagy - egyedülálló, és háztartásában az egy fıre esı jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legalacsonyabb összegének 150 %-át. (6) A kérelmeket a Humánügyi Bizottság bírálja el. (7) A kérelmet a benyújtását megelızı hónapra érvényes jövedelemigazolással, nyugdíjszelvénnyel együttesen a polgármesteri hivatalba kell benyújtani. A kérelmeket elbírálásra a hivatal készíti elı. (8) A mérséklés határozott ideig, a tárgyévre érvényes, lejárat után újra kell kérelmezni. A lomtalanítással kapcsolatos jogok és kötelezettségek 19. (1) A közszolgáltató évente két alkalommal szervezett - elıre meghatározott idıpontban végzett - lomtalanítás keretében a közszolgáltató a lakosságnál keletkezett, a rendszeres elszállításra használatos győjtıedényzetbe el nem helyezhetı hulladékot elszállítja és ártalmatlanítja, ennek idıpontjáról helyi lapokban és hirdetményeken tájékoztatja a község lakosságát. 9

10 (2) A lomtalanításra meghirdetett idıpontban a tulajdonos a rendszeresített győjtési helyen a hulladékot úgy helyezheti el, hogy az a jármő- és gyalogosforgalmat ne zavarja, a zöldterületeket és a növényzetet ne károsítsa, továbbá ne járjon baleset- vagy károkozás veszélynek elıidézésével. A közterületen keletkezı települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás 20. Aki közterületen közterület-használati engedélyhez kötött árusító, szolgáltató, kereskedelmi vagy egyéb tevékenységet végez vagy kíván végezni, illetve közterületi rendezvényt szervez, köteles azt a közszolgáltatónak bejelenteni és a közszolgáltatóval a közterületen végzendı tevékenység idıtartamára, valamint a várható hulladék fajtájára, összetételére és mennyiségére figyelemmel szerzıdést kötni. A szilárd települési hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatás hivatali feladatai. 21. (1) A Polgármesteri Hivatal - a személyes adatok védelmére vonatkozó szabályok betartásával - a közszolgáltatás szerzıdéses alapon történı bevezetése érdekében induló adatszolgáltatással segíti a szolgáltató tevékenységét. (2) A hivatal a közszolgáltatás idıtartama alatt havonta tájékoztatja a közszolgáltatót a kiadott telephelyengedélyekrıl, az üzletbejelentésekrıl, - a 20. -ban érintett - valamint a jogerıs határozat megküldésével a közterületfoglalási engedélyekrıl és az építésügyi hatósági eljárás során kiadott használatbavételi engedélyekrıl. (3) A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos - jogszabályban meghatározott - hatósági feladatokat a jegyzı látja el. A rendelet alkalmazásával kapcsolatos egyéb rendelkezések 22. (1) A közszolgáltató minden naptári év november hónapjában köteles beszámolni a Képviselı-testület elıtt a hulladékkezelési közszolgáltatási tevékenységérıl, melyhez a Polgármesteri Hivatal kiegészítı véleményt készít. (2) A beszámolóval egyidejőleg a közszolgáltató köteles a következı naptári év közszolgáltatási díjával kapcsolatosan - a Kormányrendelet elıírásainak megfelelı részletezettségő - kalkulációt készíteni és a következı évi közszolgáltatási díj maximális mértékére javaslatot tenni. 10

11 23. A Képviselı-testület felhatalmazza a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Turisztikai Bizottságát, hogy - évente az novemberi testületi beszámolóig vizsgálja meg és vizsgálja felül azoknak a közterületeknek és ingatlanoknak a körét, melyeken - megközelíthetetlenségük miatt - az önkormányzat győjtıkonténer útján 50%-os mérsékelt díj ellenében gondoskodik a hulladékkezelési közszolgáltatás ellátásáról; - amennyiben a győjtıedényzet közterületen történı tárolása engedélyezhetı, döntsön a kérdésben, hogy annak elhelyezésére elıír kiépítési kötelezettséget és milyen tartalommal; - döntsön a szelektív hulladék győjtésére hulladékszigetek, valamint a győjtıkonténerek helyének kijelölése tárgyában. Szabálysértési rendelkezések 24. Szabálysértést követ el és emiatt 30 ezer forintig terjedhetı pénzbírsággal sújtható az, aki: a) az ingatlanán a rendszeresített és általa igényelt győjtıedényzet kapacitását meghaladó települési szilárd hulladékot az ingatlanán felhalmoz; b) települési szilárd hulladékot a rendszeresített győjtıedényzeten kívül - a lomtalanítás körén kívül - a közterületre kitesz vagy ott hátrahagy; c) a rendeletben meghatározott települési szilárd hulladék körébe nem tartozó anyagot, így különösen a veszélyes anyagot, illetve a győjtıedényzet állagát veszélyeztetı anyagot elhelyez; d) a győjtıedényzet kihelyezésével és közterületen tartásával kapcsolatos szabályokat megszegi; e) az elszállításra kihelyezett győjtıedényzet tartalmának átkutatásával a környezet tisztaságát hátrányosan befolyásolja; f) közterületi elhelyezés engedélyezése esetén a győjtıedényzet helyét és környezetét nem tartja tisztán; g) aki a győjtıedényzet tisztántartásával és fertıtlenítésével kapcsolatos kötelezettségét megszegi; h.) aki egyéb települési szilárd hulladékot más tulajdonos háztartási hulladék győjtésére szolgáló edényzetébe belehelyez. Hatályba léptetı rendelkezés 25. (1) E rendelet április 1. napján lép hatályba, egyidejőleg a köztisztaság fenntartásáról szóló 21/2004. (IX.13.) önkormányzati rendelet 3-10/A. -ai hatályukat vesztik (2) A rendelet kihirdetésérıl a 3/2007. (IV. 3.) számú önkormányzati rendelet 32. -ában foglaltak szerint a jegyzı gondoskodik. Petrovics László polgármester Dr. Horváth Béla jegyzı 11

12 1. sz. melléklet A települési szilárd hulladék elhelyezés céljából történı elszállítás díjai évben 110 literes edényzet lakóház esetén Ft/év/edényzet 110 literes edényzet hétvégi ház esetén Ft/év/edényzet 120 literes edényzet lakóház esetén Ft/év/edényzet 120 literes edényzet hétvégi ház esetén Ft/év/edényzet 240 literes edényzet lakóház esetén Ft/év/edényzet 50 literes edényzet lakóház esetén Ft/év/edényzet Mőanyag zsák 400 Ft/zsák 12

13 2. sz. melléklet NAGYMAROS KÖZVETLEN HULLADÉKSZÁLLÍTÁSBA BEKAPCSOLT UTCÁK NÉVJEGYZÉKE Diófa utca, Arany J. utca, Babits M. utca, Vasút utca, Csillag utca, Tégla utca, Dózsa Gy. út, Gyár utca, Hold utca, Szt. Imre herceg tér, István tér, Elsıvölgy, Király utca, Kossuth sor, Kittenberger K. utca, Fı tér, Fehérhegy, Tavasz utca, Pállya C. utca, Pince utca, Rákóczi út, Rózsa utca, Molnár utca, Hell Ferenc utca, Német utca, Halász utca, Új utca, Villasor, Zöldfa utca, Szarvas köz, Sólyomsziget (április 15 - október 15. között) Aranyos utca, Árpád utca, Zoltán utca, Béla király sétány, Csokonai utca, Dézsma utca, Duna utca, Hegy utca, Mainzi utca, Ipolysági utca, Jókai utca, Kálvária utca, Kassák L. utca, Milleniumi sor, Komáromi utca, Magyar utca, Mezı utca, Nyár utca, Nimród utca, Radnóti utca, Rigóhegy utca, Deák Ferenc utca, Selmecbánya utca, Szív utca, Tamási Á. utca, Nap utca, Váci út, Visegrádi utca, İz utca, Szálloda út, 13

14 1. sz. függelék Az üzletek, szolgáltatások, vállalkozások kategóriába sorolása a települési szilárd hulladék heti minimum mennyisége alapján. (a hasznos alapterület után, a 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet 6. számú mellékletében felsorolt termékköri besorolásnak megfelelıen.) Kategória 30 mm 2 -ig Alapterület 100 m 2 felett m I. kategória 120 l/hét 240 l/hét *240 l + 2 l/hét x m 2 (nagy mennyiségő hulladékot termelık) II. kategória 110 l/2hét 110 l/hét *120 l + 1 l/hét x m 2 (normál mennyiségő hulladékot termelık) III. kategória 50 l/2hét 50 l/hét *110 l + /hét (kisebb mennyiségő hulladékot termelık) * csak akkor kell plusz kukát elhelyezni, ha 50 liternyi egységet eléri a területtöbblet 14

15 2. sz. függelék Az egyes kategóriákhoz tartozó üzletkörök a 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet 6. számú mellékletében meghatározott termékkörök alapján I. Kategória I/0, I/10, I/11, 111, 112. Hipermarket I/0, I/10, I/11, I/12, I/21, 111, 113. Élelmiszerüzlet I/23, 122. Hús-, húsáruüzlet I/22, 121, 128. Zöldség- és gyümölcsüzlet II/2, I/26, 125. Édességüzlet I/27, 126. Palackozott italok szaküzlete I/29, 121, 128. Egyébélelmiszer-üzlet I/0, I/10, 112. Iparcikk áruház és szakáruház I/10, 114. Iparcikküzlet I/10, I/51, I/53, I/61, I/64, I/72, 1342, 1343, 1344, 1353, Bútor, lakberendezés, háztartási felszerelés, világítástechnikai és hangszerüzlet I/10, I/41, I/44, I/51, I/63, I/81, 114, Festékek, lakkok, vasáru, barkács és építési anyagok üzlete 1361, 1362, 1363, 141, I/73, Virágbolt és kertészeti üzlet II/1, 211. Melegkonyhás vendéglátó üzlet II/2, 212. Cukrászda II/3, 213. Italüzlet II/5, 214. Egyéb vendéglátóhely II/5, 215, 216. Zenés szórakozóhely II/4, 220. Fızıkonyhás munkahelyi gyors- és önkiszolgáló étterem II/4, 220. Munkahelyi, intézményi büfé II/4, 220. Szervezetek és a lakosság étkeztetését végzı központi fızıkonyha II/1, II/4, II/5, 211, 214, 220. Rendezvényi étkeztetés IV/1, 411, 412. Szálloda IV/2, 421, 422. Panzió (fogadó) IV/3, 430. Üdülıház IV/4, 440. Kemping IV/5, 450. Turistaszálló IV/1, IV/3, IV/5, 460. Ifjúsági szálló IV/3, IV/5, 430, 450, 460 Egyéb szálláshely V/1, 519, 520. Általános nagykereskedelmi raktár V/1, 511, 512, 513, 514, 515, 516, Élelmiszer-, ital-, dohányáru nagykereskedelmi raktár 517, 518, V/2, V/3, 520. Fogyasztási cikk nagykereskedelmi raktár V/3, 540. Gépek és berendezések nagykereskedelmi raktára V/3, 550. Mezıgazdasági termék nagykereskedelmi raktár V/3, 520, 540. Információs, telekommunikációs (ICT) berendezések nagykereskedelmi raktára V/3, 530, 531, 532. Egyéb szakosodott nagykereskedelmi raktár V/4, Iparcikk nagykereskedelmi raktár I/82, 170. Háztartási tüzelıanyag-telep 15

Kastélyosdombó Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2011.(XI.29.)

Kastélyosdombó Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2011.(XI.29.) Kastélyosdombó Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2011.(XI.29.) RENDELETE a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról Kastélyosdombó Község Képviselő-testülete

Részletesebben

Homokmégy községi Önkormányzat képviselı-testületének 7/ 2008 ( IX.30.) számú rendelete

Homokmégy községi Önkormányzat képviselı-testületének 7/ 2008 ( IX.30.) számú rendelete 1 Homokmégy községi Önkormányzat képviselı-testületének 7/ 2008 ( IX.30.) számú rendelete A települési szilárd hulladék elszállításáról, elhelyezésérıl és kezelésérıl Homokmégy község Önkormányzatának

Részletesebben

A TELEPÜLÉSI SZILÁRD HULLADÉKKAL KAPCSOLATOS HULLADÉKKEZELÉSI HELYI KÖZSZOLGÁLTATÁSRÓL

A TELEPÜLÉSI SZILÁRD HULLADÉKKAL KAPCSOLATOS HULLADÉKKEZELÉSI HELYI KÖZSZOLGÁLTATÁSRÓL SOPRONHORPÁCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİTESTÜLETÉNEK 13/2004. (XII.16) RENDELETE A TELEPÜLÉSI SZILÁRD HULLADÉKKAL KAPCSOLATOS HULLADÉKKEZELÉSI HELYI KÖZSZOLGÁLTATÁSRÓL Sopronhorpács Község Önkormányzatának

Részletesebben

A rendelet célja. Általános rendelkezések 2..

A rendelet célja. Általános rendelkezések 2.. NYÍRÁBRÁNY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2/2003. / IV.15./ SZ. ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A TELEPÜLÉSI SZILÁRD HULLADÉK ÖSSZEGYŰJTÉSÉRE, ELSZÁLLÍTÁSÁRA ÉS ÁRTALMATLANÍTÁSÁRA SZERVEZETT KÖTELEZŐ HELYI KÖZSZOLGÁLTATÁSRÓL

Részletesebben

(módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg)

(módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg) 1 Bakonybél Önkormányzata Képviselıtestületének 1/1996.(III.11.) rendelete az egyes helyi közszolgáltatások kötelezı igénybevételérıl és a köztisztaságról 1 (módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlésének 53/2004.(XI.30.) Kgy. rendelete az egyes helyi közszolgáltatások ellátásáról (Egységes szerkezetben)

Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlésének 53/2004.(XI.30.) Kgy. rendelete az egyes helyi közszolgáltatások ellátásáról (Egységes szerkezetben) Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlésének 53/2004.(XI.30.) Kgy. rendelete az egyes helyi közszolgáltatások ellátásáról (Egységes szerkezetben) Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlése a hulladékgazdálkodásról

Részletesebben

1 Módosítva a 33/2008./XI.28.sz. ÖK. rendelet 1. -a alapján 2

1 Módosítva a 33/2008./XI.28.sz. ÖK. rendelet 1. -a alapján 2 Ócsa Város 1 Önkormányzatának 10/1999./III.31./számu Önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatással és a köztisztasággal kapcsolatos egyes kérdésekről 2 1

Részletesebben

1. A rendelet célja. 2. Általános rendelkezések

1. A rendelet célja. 2. Általános rendelkezések Bátaapáti község Önkormányzata Képviselőtestületének 10/2013. (VII.26.) önkormányzati rendelete A települési szilárd hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Bátaapáti község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

1. A rendelet hatálya

1. A rendelet hatálya Inárcs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 21/2013. (XII. 13.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról Inárcs Nagyközség

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések Erdőkertes Község Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2011. (XII.30.) sz., 8/2011. (IV.01.) sz., 1/2011. (I.28.) sz. és 17/2010.(XII.16.) sz. önkormányzati rendeletekkel módosított 12/2008.(12.04.)

Részletesebben

Csonkamindszent Községi Önkormányzat. a hulladékkezelési közszolgáltatásról. KT. Rendeletekkel egységes szerkezetben)

Csonkamindszent Községi Önkormányzat. a hulladékkezelési közszolgáltatásról. KT. Rendeletekkel egységes szerkezetben) Csonkamindszent Községi Önkormányzat 8/2002. (XIl.11.) KT. Re nd e 1 e t e a hulladékkezelési közszolgáltatásról D L-KOM KFT. k.: 2011 IJ EC 2 3.?-l 1 g?._ g e 6 (A 912011. (Xll 16.), a 812010. (Xll03.),

Részletesebben

5/2011. (II.17.) R E N D E L E T E. a köztisztaságról és a szervezett köztisztasági közszolgáltatás kötelezı igénybevételérıl

5/2011. (II.17.) R E N D E L E T E. a köztisztaságról és a szervezett köztisztasági közszolgáltatás kötelezı igénybevételérıl DÖMSÖD NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 13/2011. (VI.20.), 19/2011. (XII.1.), 22/2011. (XII.19.), 1/2012. (I.23.), 10/2012. (V.17.), 19/2012. (XI.30.) és 21/2012. (XII.21.) önkormányzati

Részletesebben

5/2012. (II.28) KT. rendelet. A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatásról

5/2012. (II.28) KT. rendelet. A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatásról 5/2012. (II.28) KT. rendelet A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatásról Báránd Község Önkormányzata a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. (1) és

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések A rendelet hatálya 1.. (1) A rendelet területi hatálya Zagyvaszántó község közigazgatási területére terjed ki.

I. Fejezet Általános rendelkezések A rendelet hatálya 1.. (1) A rendelet területi hatálya Zagyvaszántó község közigazgatási területére terjed ki. EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALVA 14/2004.(IV.30.) Rendelet a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról szóló 01/2005.(I.31.), a 2/2006.(I.26.) és 15/2006.(XI.30.) és 7/2007.(XI.22.) Rendelettel

Részletesebben

a közterületek tisztántartásáról és a települési szilárdhulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról

a közterületek tisztántartásáról és a települési szilárdhulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról BIRI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 7/2004. (III.01.) önkormányzati rendelete a közterületek tisztántartásáról és a települési szilárdhulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról Biri Község Önkormányzat a hulladékgazdálkodásról

Részletesebben

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. december 13-i rendkívüli ülésére

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. december 13-i rendkívüli ülésére 1. Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. december 13-i rendkívüli ülésére Tárgy: I. Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerzıdés megkötése II. Lajosmizse Város Önkormányzata

Részletesebben

Balatonfőkajár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

Balatonfőkajár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Balatonfőkajár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2011.(X.5.) sz. önkormányzati rendelettel, valamint a 6/2010. (XII. 15.) sz. önkormányzati rendelettel módosított 14/2005.(XII.21.) sz. önkormányzati

Részletesebben

5/2002. (IV.3.) sz. rendelete. a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról. (1) fejezet

5/2002. (IV.3.) sz. rendelete. a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról. (1) fejezet Rákóczifalva Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének a 11/2003. (VI. 13.) a 4/2005.(II.16.) a 22/2008.)XII. 12.) a 15/2009.(IX.04.) a 16/2009.(IX.29.) és a 19/2009.(XII. 11.) a 17/2010. (XII. 16.)

Részletesebben

Celldömölk Város Önkormányzata. 3/2014.(III.04.) önkormányzati rendelete. a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról

Celldömölk Város Önkormányzata. 3/2014.(III.04.) önkormányzati rendelete. a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Celldömölk Város Önkormányzata 3/2014.(III.04.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Celldömölk Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk

Részletesebben

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014. (I.16.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014. (I.16.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014. (I.16.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete a hulladékról

Részletesebben

A Mohácsi Önkormányzat 7/2014.(VI.2) r e n d e l e t e. a köztisztaságról, valamint a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásának rendjéről

A Mohácsi Önkormányzat 7/2014.(VI.2) r e n d e l e t e. a köztisztaságról, valamint a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásának rendjéről A Mohácsi Önkormányzat 7/2014.(VI.2) r e n d e l e t e a köztisztaságról, valamint a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásának rendjéről Mohács Város Önkormányzat Képviselő-testülete, Magyarország

Részletesebben

CSANÁDPALOTA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2014. (II.27.) önkormányzati rendelete. a helyi hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról

CSANÁDPALOTA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2014. (II.27.) önkormányzati rendelete. a helyi hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról CSANÁDPALOTA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2014. (II.27.) önkormányzati rendelete a helyi hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Záradék: A rendelet megalkotásának napja: 2014. február 26.

Részletesebben

Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2014.(II.21.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról

Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2014.(II.21.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2014.(II.21.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Tárnokréti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Nagyoroszi Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2/2009. (II.17.) rendelete. a helyi hulladékgazdálkodásról

Nagyoroszi Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2/2009. (II.17.) rendelete. a helyi hulladékgazdálkodásról Nagyoroszi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2009. (II.17.) rendelete a helyi hulladékgazdálkodásról Nagyoroszi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben

Hegyeshalom Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének. 17/2013.(XII.17.) önkormányzati rendelete. a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról

Hegyeshalom Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének. 17/2013.(XII.17.) önkormányzati rendelete. a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Hegyeshalom Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2013.(XII.17.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Hegyeshalom Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

ÚJRÓNAFŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA K É P V I S E L Ő- T E S T Ü L E T É N E K. 14/2013.(XII.18.) önkormányzati r e n d e l e t e

ÚJRÓNAFŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA K É P V I S E L Ő- T E S T Ü L E T É N E K. 14/2013.(XII.18.) önkormányzati r e n d e l e t e ÚJRÓNAFŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA K É P V I S E L Ő- T E S T Ü L E T É N E K 14/2013.(XII.18.) önkormányzati r e n d e l e t e a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Újrónafő Község Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

Jánoshida községi Önkormányzat. 12/2014.(IX.18.) rendelete

Jánoshida községi Önkormányzat. 12/2014.(IX.18.) rendelete Jánoshida községi Önkormányzat 12/2014.(IX.18.) rendelete A közterületek tisztántartásáról, a települési szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról Jánoshida község Önkormányzatának

Részletesebben

KESZTHELY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 37/2013. (X.31.)

KESZTHELY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 37/2013. (X.31.) KESZTHELY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 37/2013. (X.31.) önkormányzati rendelete a települési hulladékgazdálkodási és a nem közművel összegyűjtött szennyvíz közszolgáltatásokról Keszthely Város

Részletesebben

Hajdúhadház Városi Önkormányzata Képviselő-testületének. 9/2014.(II.24.) önkormányzati rendelete. a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról

Hajdúhadház Városi Önkormányzata Képviselő-testületének. 9/2014.(II.24.) önkormányzati rendelete. a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Hajdúhadház Városi Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2014.(II.24.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Hajdúhadház Városi Önkormányzat Képviselő- testülete Magyarország

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezések A rendelet hatálya

I. fejezet Általános rendelkezések A rendelet hatálya Bucsa Község Önkormányzat Képviselő- testületének 6/2011. (IV.1.) önkormányzati rendelete a szelektív hulladékgyűjtéssel kapcsolatos közszolgáltatásról, a település közigazgatási területén Bucsa Község

Részletesebben