DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK..../2013. (...) önkormányzati rendelete. a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK..../2013. (...) önkormányzati rendelete. a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról"

Átírás

1 DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK.../2013. (...) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a hulladékról szóló évi CLXXXV. törvény 88. (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény 13. (1) bekezdés 19. pontjában és a hulladékról szóló évi CLXXXV. törvény 35. -ában biztosított feladatkörében eljárva, a Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2013. (I. 24.) önkormányzati rendelete 59. (2) bekezdés 28. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Környezetvédelmi és Városfejlesztési Bizottsága, a környezet védelmének általános szabályairól szóló évi LIII. törvény 48. (3) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Tiszántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség, a gazdasági kamarákról szóló évi CXXI. törvény 37. (4) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Hajdú-Bihar megyei Kereskedelmi és Iparkamara és Hajdú-Bihar megyei Területi Agrárkamara véleményének kikérésével, a következőket rendeli el: I. Fejezet Általános rendelkezések 1. A közszolgáltatással ellátott terület határai, a közszolgáltatás tartalma 1. (1) Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) az ingatlanhasználóknál keletkező települési hulladék, biohulladék, az elkülönítetten gyűjtött települési hulladék, és a házhoz menő lomtalanítás során a lomhulladék gyűjtésére, átvételére, elszállítására, kezelésére, valamint az 1. melléklet 1. pontja szerinti hulladékgazdálkodási létesítmények üzemeltetésére, fenntartására, utógondozására hulladékgazdálkodási közszolgáltatást (a továbbiakban: közszolgáltatás) szervez és tart fenn. (2) A közszolgáltatás területi hatálya kiterjed Debrecen Megyei Jogú Város beépítésre szánt területére (a továbbiakban: közszolgáltatási terület). (3) A közszolgáltatás tárgyi hatálya kiterjed az ingatlanhasználó ingatlanán keletkező, összegyűjtött és a közszolgáltató részére átadott települési hulladékra és ahol a közszolgáltatási területen belül a közszolgáltató a biohulladék elszállítását az ingatlanhasználónak felajánlja, a biohulladékra. (4) A gazdálkodó szervezet ingatlanhasználó ingatlanán keletkező, a háztartási hulladékhoz hasonló hulladék részét képező, elkülönítetten gyűjtött hulladékra akkor terjed ki a rendelet hatálya, ha a gazdálkodó szervezet a hulladékról szóló törvény alapján a hulladék közszolgáltatónak történő átadása útján gondoskodik. (5) A közszolgáltatás tárgyi hatálya a (3) és (4) bekezdésben foglaltakon kívül kiterjed továbbá a közszolgáltató által a közszolgáltatási területen elkülönítetten, gyűjtőszigeten gyűjtött települési hulladékra, a hulladékudvarban átvett hulladékra, és a házhoz menő lomtalanítás során elhelyezett lomhulladékra.

2 II. Fejezet Részletes rendelkezések 2. A közszolgáltató közszolgáltatással összefüggő jogai és kötelezettségei 2. (1) A közszolgáltató a közszolgáltatás teljesítésének feltételeiről és az abban bekövetkezett változásokról a változás bekövetkezte előtt - az ingatlanhasználót írásban köteles értesíteni vagy felhívás közzététele útján tájékoztatni. A települési hulladék begyűjtésének és elszállításának rendjét (gyakoriság, útvonal és nap) a keletkező hulladék mennyiségének figyelembevételével a közszolgáltató köteles elkészíteni és arról az ingatlanhasználókat változás esetén is értesíteni. Ennek keretében a közszolgáltatónak tájékoztatnia kell az ingatlanhasználókat a hulladékgyűjtő udvaron leadható hulladékokról, valamint a hulladékgyűjtő udvar és a gyűjtőszigetek működési rendjéről. (2) A közszolgáltató a munkaszüneti napok miatt a hulladékgyűjtő udvaron történő hulladék átadásátvétele napjának áthelyezéséről az ingatlanhasználókat hirdetményben köteles tájékoztatni. (3) A közszolgáltató az (1) és (2) bekezdésben foglaltakról az ingatlanhasználókat a saját honlapján keresztül is köteles tájékoztatni. (4) A közszolgáltató köteles az ingatlanhasználó kérelmére: a) az ingatlanon keletkezett települési hulladék mennyiségének megfelelő méretű, b) a közszolgáltatási területen képződő települési hulladék fajlagos mennyiségének (4 liter/nap/fő), c) az ingatlanhasználók számának, d) az ürítési elszállítási gyakoriság, valamint e) az elkülönítetten gyűjtött biohulladék mennyiségének figyelembevételével meghatározott, megfelelő számú, a közszolgáltató szállítóeszközéhez rendszeresített, azonosító jellel ellátott gyűjtőedényt az ingatlanhasználó rendelkezésére bocsátani a kérelem kézhezvételétől számított 15 napon belül. (5) A közszolgáltató által biztosított, a települési hulladék és biohulladék gyűjtésére és tárolására szolgáló gyűjtőedények fajtáit és a bennük elhelyezhető települési hulladék és biohulladék mennyiségét az 1. melléklet 2. és 3. pontjai tartalmazzák. (6) A közszolgáltató hetente egy alkalommal köteles a települési hulladékot az ingatlanhasználóktól elszállítani, a 2. mellékletben felsorolt területeken az ott meghatározott kivételekkel heti 2 alkalommal történik a települési hulladék elszállítása. (7) Ha az ingatlanhasználó a közszolgáltatónak 3 munkanappal a hulladék keletkezését megelőzően írásban bejelenti, hogy ingatlanán az addig szokásos hulladékmennyiséget jelentősen meghaladó mennyiségű települési hulladék vagy biohulladék keletkezése várható, a közszolgáltató köteles az ingatlanhasználó által megjelölt időpontra vagy időtartamra a hulladék adott mennyiségének megfelelő gyűjtéséhez, illetve elszállításához alkalmas nagyobb űrtartalmú, vagy további gyűjtőedényt rendelkezésre bocsátani. (8) Ha az ingatlanon keletkező települési hulladék vagy biohulladék mennyisége nem rendszeresen, hanem alkalmilag haladja meg az átadott gyűjtőedények űrtartalmát, és az ingatlanhasználó elmulasztja a (7) bekezdésben meghatározott bejelentést megtenni, a közszolgáltató jogosult, de

3 nem köteles az így átadott, illetőleg a gyűjtőedény mellé kirakott települési hulladék vagy biohulladék elszállítására. A többlet-közszolgáltatás tényéről és az ennek megfelelő többletdíj alkalmazásáról a közszolgáltató az ingatlanhasználót értesíteni köteles. A közszolgáltató által elvégzett többlet-közszolgáltatás díját az ingatlanhasználó köteles megfizetni. (9) A közszolgáltató köteles gondoskodni a 4000 literes gyűjtőedények szükség szerinti, de legalább kéthavonkénti fertőtlenítéséről, valamint az ingatlanhasználók által szabályszerűen kihelyezett gyűjtőedények ürítése során keletkezett szennyeződés takarításáról. (10) A közszolgáltató a tulajdonát képező, az ingatlanhasználó rendelkezésére bocsátott vagy általa bérbe vett és rendeltetésszerűen használt gyűjtőedények szükség szerinti javításáról, cseréjéről és esetleges pótlásáról az ingatlanhasználó bejelentése alapján köteles gondoskodni. (11) A közszolgáltató a közszolgáltatás keretében megtagadhatja a hulladék elszállítását, ha: a) nem a közszolgáltató által rendszeresített gyűjtőedényben kerül átadásra a hulladék, vagy b) a szállításra átadott gyűjtőedényben a hulladékot a 4. (3) bekezdésében foglaltak megszegésével helyezték el, és azt a közszolgáltató felhívására sem tették üríthetővé, c) a gyűjtőedényben a 4. (4) bekezdése szerinti hulladékot helyeztek el, d) a gyűjtőedényben az 1. mellékletben foglaltaknál több hulladékot helyeztek el, emiatt az túltöltött, túlsúlyos és a gyűjtőedény nem zárható le. (12) A közszolgáltató megtagadhatja az ingatlanhasználó által a hulladékudvarba, hulladékgazdálkodási telepre beszállított hulladék átvételét és a házhoz menő lomtalanításból származó lomhulladék elszállítását, ha az ingatlanhasználó egyébként a közszolgáltatási díj megfizetésére köteles és e kötelezettségének nem tesz eleget. 3. Az ingatlanhasználó közszolgáltatással összefüggő jogai és kötelezettségei 3. (1) Az ingatlanhasználó a hulladékról szóló törvényben foglalt kötelezettségein túlmenően köteles: a) a közszolgáltatónak 8 napon belül bejelenteni a hulladékról szóló törvényben meghatározott személyes adatait, az ingatlanon lakók számát, az igényelt gyűjtőedény űrméretét, az előreláthatólag az ingatlanán keletkező települési hulladék és biohulladék mennyiségét, ha bármilyen okból (pl.: tulajdonosváltozás) a közszolgáltatás igénybevételére kötelezetté válik, b) a települési hulladék és biohulladék gyűjtése és tárolása során megfelelő gondossággal eljárni, annak érdekében, hogy a települési hulladék és biohulladék mások életét, testi épségét, egészségét és jó közérzetét ne veszélyeztesse, Debrecen város természetes és épített környezetét ne szennyezze, a növény- és állatvilágot ne károsítsa, a közrendet és a közbiztonságot ne zavarja. (2) Az ingatlanonként legfeljebb két személy által lakott két önálló 50 m-es körzetben elhelyezkedő lakóingatlan esetében a települési hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás közösen is igénybe vehető. Ilyenkor az érintetteknek a közszolgáltató részére írásban nyilatkozniuk kell arról, hogy a gyűjtőedényt melyik ingatlanon tárolják, és adják át ürítésre, valamint arról, hogy a közszolgáltatást melyik ingatlanhasználó fizeti, vagy a két használó milyen arányban fizeti, és a közszolgáltatás díját melyik ingatlanhasználó részére kell a közszolgáltatónak kiszámlázni. (3) Az ingatlanhasználó a közszolgáltatónak történő átadásáig a települési hulladék és biohulladék gyűjtésére, tárolására a közszolgáltató szállítóeszközéhez rendszeresített gyűjtőedényt köteles igénybe venni.

4 (4) Az ingatlanhasználó az ingatlanán alkalmilag keletkező települési hulladékot legfeljebb évi egy alkalommal az 1. melléklet 1. pontjában meghatározott létesítményekbe maga is elszállíthatja és ott díjmentesen elhelyezheti. Az ingyenesen elhelyezhető települési hulladék mennyisége legfeljebb 200 kg lehet. (5) Az ingatlanhasználó a közszolgáltatótól igényelt és átvett gyűjtőedényeket az ingatlana területén belül köteles elhelyezni, illetve tárolni. Az átvett gyűjtőedényeket közterületen csak a települési és biohulladék elszállítása céljából és csak a közszolgáltató által megjelölt szállítási napot megelőző napon 18 órától helyezheti ki a közterületre. A hulladék elszállítását követően még a szállítás napján köteles a gyűjtőedényt az ingatlanhasználó az ingatlanára visszavinni. (6) Az ingatlanhasználónak a települési hulladék és a biohulladék gyűjtőedény fedelét lecsukott állapotban kell tartania, mind az ingatlanán történő tároláskor, mind pedig a közterületre történő kihelyezésekor. A települési hulladékot és a biohulladékot a gyűjtőedényben, az ingatlanhasználó úgy köteles elhelyezni, hogy az a gyűjtőedény mozgatásakor és ürítésekor ne szóródjon, valamint a gépi ürítést ne akadályozza. A kihelyezett települési hulladék és biohulladék gyűjtőedény nem akadályozhatja a jármű-, és gyalogos forgalmat és elhelyezése nem járhat baleset vagy károkozás veszélyének előidézésével. 4. (1) Az ingatlanhasználó köteles gondoskodni a települési hulladék és biohulladék gyűjtőedények tisztántartásáról, fertőtlenítéséről, rendeltetésszerű használatáról, valamint környezetük tisztántartásáról a 2. (9) bekezdése szerinti gyűjtőedény kivételével. (2) A települési hulladék és biohulladék gyűjtőedény rendeltetéstől eltérő használata, eltűnése vagy megsemmisülése miatt keletkezett kárt az az ingatlanhasználó köteles megtéríteni, aki azt a közszolgáltatótól átvette, és az átvételt az aláírásával igazolta. (3) Az ingatlanhasználó a gyűjtőedényben a települési hulladékot és a biohulladékot köteles úgy elhelyezni, hogy az ne tömörödjön, préselődjön össze, ne fagyjon bele a gyűjtőedénybe, illetve ne akadályozza, vagy tegye lehetetlenné a gyűjtőedény ürítését. A közszolgáltató felhívására az ingatlanhasználó köteles a gyűjtőedényt üríthetővé, illetve használhatóvá tenni, és az ebből eredő kárt 30 napon belül a közszolgáltatónak megtéríteni. (4) Tilos az ingatlanhasználónak a gyűjtőedénybe veszélyes hulladékot, folyékony, mérgező, tűz- és robbanásveszélyes anyagot, állati tetemet, ürüléket vagy egyéb olyan anyagot elhelyezni, amely veszélyeztetheti a hulladék gyűjtését, szállítását, ürítését végző, vagy más személyek életét és testi épségét, egészségét. (5) Az az ingatlanhasználó, akinek ingatlanán települési hulladék keletkezik, de az ingatlana egyidejűleg gazdálkodó szervezet cégnyilvántartásban bejegyzett székhelyéül, telephelyéül vagy fióktelepéül is szolgál, köteles a települési hulladékát a gazdálkodó szervezetnek az ingatlanon folytatott gazdasági tevékenysége során keletkezett egyéb hulladéktól elkülönítetten gyűjteni. (6) Az ingatlanhasználó köteles a tevékenysége során keletkező veszélyes hulladékokat a települési hulladékától és a biohulladékától külön gyűjteni és azt a hulladékgyűjtő udvarra szállítani. A hulladékgyűjtő udvaron elhelyezhető veszélyes hulladék mennyisége alkalmanként maximum 100 kg.

5 4. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás igénybevétele, ellátásának rendje, módja, a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés 5. (1) A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás igénybevételére az ingatlanhasználó és a közszolgáltató szerződést köt. (2) Az (1) bekezdés szerinti szerződésnek legalább az alábbiakat kell tartalmaznia: a) a szerződő felek (ingatlanhasználó, közszolgáltató) megnevezése, b) a közszolgáltatás igénybevételének kezdő napja, c) a teljesítés helye, d) az ingatlanhasználónak átadott gyűjtőedény, szín, űrtartalom és darabszám szerint, valamint a gyűjtőedényben elhelyezhető települési hulladék és biohulladék összetevőinek meghatározása, e) az ürítési gyakoriság és az ürítés ideje, f) az ingatlanhasználó által meghatározott, az ingatlanon előreláthatólag keletkező hulladék mennyisége, amelyre a közszolgáltatást az ingatlanhasználó igénybe veszi, g) a gyűjtőedény használatának jogcíme és módja, h) a közszolgáltatási díj és alkalmazásának feltételei, i) a szerződés módosításának, szüneteltetésének, megszüntetésének módja, feltételei, i) a közszolgáltatás ellátását szabályozó jogszabályok meghatározása, j) a szerződés megkötésének helye és ideje, k) a szerződő felek aláírása. 5. Az üdülőingatlanokra vonatkozó sajátos szabályok, az ingatlanhasználó részéről történő szüneteltetés 6. (1) Az ingatlanhasználó, amennyiben az ingatlan-nyilvántartásban üdülőként bejegyzett ingatlanát meghatározott időszakban nem használja, a közszolgáltatótól írásban kérheti a közszolgáltatás szüneteltetését. A közszolgáltatás szüneteltetése a bejelentést követő hónap első napjától maximum hat hónapig tarthat. Az ingatlanhasználó köteles nyilatkozatot tenni arról, hogy a szüneteltetés időszaka alatt az ingatlant nem használja. (2) Amennyiben az ingatlanhasználó a kérelme ellenére az üdülőingatlanát mégis használja, a közszolgáltatás szüneteltetése megszakad, és az ingatlanhasználó köteles a közszolgáltatást igénybe venni és a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjat megfizetni. (3) Az (1)-(2) bekezdésben foglalt rendelkezéseket kell alkalmazni, ha az ingatlanhasználó tartósan nem használja az ingatlanát, azzal, hogy a szüneteltetés időtartama a hat hónapot meghaladhatja. 6. A lomtalanítás alá tartozó lomhulladék kezelésére vonatkozó szabályok 7. (1) A lomhulladék kezelésének megszervezéséről és lebonyolításáról a közszolgáltató minden év április első munkanapja és november utolsó munkanapja közötti időszakban, valamint a közterületen elhelyezett fenyőfa összegyűjtéséről, elszállításáról és hasznosításáról a karácsonyi ünnepeket követően gondoskodik.

6 (2) A közszolgáltató köteles a lomhulladék - általa meghatározott - körzetenkénti begyűjtésének és elszállításának ütemezését a gazdaságossági szempontok figyelembevételével elvégezni. A begyűjtést úgy kell ütemezni, hogy az egyes körzetekhez rendelt begyűjtési napok ciklikusan ismétlődjenek, továbbá egy körzetben a begyűjtés évi 10 alkalommal kerüljön ütemezésre az időszakon belül egyenletes eloszlásban. (3) A közszolgáltató az ingatlanhasználó társasházak esetében a közös képviselő bejelentése alapján, egyeztetett időpontban, a megrendelt címre érkezve végzi a lomhulladék begyűjtését. A megrendelés felvétele előzetesen telefonon történik, mely során a közszolgáltató köteles rögzíteni az alábbi adatokat: a) a begyűjtést megrendelő lakcíme, b) a begyűjtés időpontja és helye, c) a lomhulladék becsült térfogata, d) a begyűjtést kérő megrendelő telefonszáma. (4) A 4000 literes űrtartalmú gyűjtőedény méretét meghaladó méretű lomhulladék nem helyezhető el a közterületen. A lomhulladékot az ingatlanhasználónak úgy kell elhelyezni közterületen, hogy az a jármű- és a gyalogos forgalmat ne akadályozza, a zöldterületeket és a növényzetet ne károsítsa, illetve ne járjon baleset vagy károkozás veszélyének előidézésével. 7. Az elkülönített települési hulladék gyűjtésére vonatkozó szabályok 8. (1) Az e rendelet 3. mellékletében meghatározott területeken a közszolgáltató a települési hulladékot és a biohulladékot egymástól elkülönítve heti egy-egy alkalommal szállítja el. (2) A közszolgáltató a közszolgáltatás keretén belül a biohulladék elkülönített gyűjtésére az ingatlanhasználók részére 1 darab 120 literes vagy 240 literes biohulladék gyűjtőedényt biztosít. További gyűjtőedény igénybevételének feltétele, hogy a közszolgáltatásban a települési hulladék gyűjtéshez igénybe vett gyűjtőedény űrtartalma megegyezzen az igényelt biohulladék gyűjtőedény űrtartalmával. (3) A közszolgáltató által a települési hulladék elkülönített gyűjtésére biztosított gyűjtőedények űrtartalmát színét, anyagát és a bennük elhelyezhető hulladékok felsorolását az 1. melléklet 4. pontja tartalmazza. 8. A közszolgáltatással összefüggő személyes adatok kezelésére vonatkozó rendelkezések 9. (1) Az e rendelet alapján a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás igénybevételére köteles ingatlanhasználókról a közszolgáltató nyilvántartást vezet az azonosításhoz szükséges adatok feltüntetésével. (2) A közszolgáltató az ingatlanhasználóval megkötendő szerződéshez szükséges személyes adatokat elsődlegesen az ingatlanhasználó adatszolgáltatása alapján ismeri meg. A személyes adatok kezelése során a közszolgáltató az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló törvény rendelkezéseinek megfelelően köteles eljárni.

7 (3) A közszolgáltató megteremti és fenntartja az adatkezelés személyi és tárgyi feltételeit, gondoskodik az adatok biztonságáról, meghatározza azokat az eljárási szabályokat, amelyek az adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek. 9. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj megfizetésének rendje 10. (1) Az ingatlanhasználó a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjat a közszolgáltató részére a teljesített közszolgáltatás alapján, számla ellenében családi házas ingatlan esetében negyedéves, egyéb ingatlanhasználók esetében havi bontásban utólagosan köteles megfizetni. (2) A közszolgáltatási díjat a számla kézhezvételétől számított 15 napon belül kell kiegyenlíteni. (3) Nem tagadhatja meg a közszolgáltatási díj megfizetését az az ingatlanhasználó, aki a hulladékgazdálkodással kapcsolatos kötelezettségeit nem teljesíti, feltéve hogy a közszolgáltató számára a közszolgáltatást felajánlja vagy a közszolgáltatás teljesítésére vonatkozó rendelkezésre állását igazolja. III. Fejezet Záró rendelkezések 10. Hatályba léptető, módosító és hatályon kívül helyező rendelkezések 11. Ez a rendelet november 1. napján lép hatályba. 12. (1) Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátások helyi szabályairól szóló 30/2007. (VI. 28.) rendelete (a továbbiakban: R.2.) III. Fejezete I. címe és a 22. -a helyébe az alábbi rendelkezés lép: "I. Cím 70. életévüket betöltött személyek hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjának támogatása 22. (1) A polgármester a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj (a továbbiakban: közszolgáltatási díj) megfizetéséhez jövedelmi, vagyoni helyzetétől, foglalkoztatási jogviszonyától függetlenül támogatást állapít meg a 70. életévét betöltött egyedül élő jogosultaknak, vagy ha kizárólag házastársával, élettársával, bejegyzett élettársával, szülőjével, 70. életévét betöltött gyermekével, kiskorú gyermekével, fogyatékkal élő egyenesági hozzátartozójával, továbbá testvérével él közös háztartásban. A támogatás abban az esetben illeti meg a kérelmezőt, ha legalább egyikük az előbbi életkort betöltötte, és a lakást kizárólag az előzőekben felsorolt személyek használják, valamint közszolgáltatási díj tartozásuk a közszolgáltatónál nincs.

8 (2) A közszolgáltatási díj támogatás megállapítása iránti kérelmet a 6. számú melléklet szerinti formanyomtatványon kell a Szociális Osztályhoz benyújtani. (3) A kérelem a jogosultság keletkezése (többek között hetvenedik életév betöltése, a lakásban élő hetvenedik életévnél fiatalabb az (1) bekezdésben fel nem sorolt családtagok és más személyek elköltözése, lakóhely változtatással a városba történő beköltözés) időpontját követően nyújtható be, s a beadását követő hónap első napjától állapítható meg a támogatás. (4) A támogatás mértéke: a.) a családi házban lakók esetében a mindenkori hulladékgazdálkodási díjról szóló jogszabályban meghatározott a 120 literes űrtartalmú önálló gyűjtőedény használata során fizetendő közszolgáltatási díjnak legfeljebb a 100 %-a, függetlenül a gyűjtőedény méretétől, b.) a gyűjtőedényt közösen használók esetében a közös képviselő által leigazolt,az adott ingatlanra eső a mindenkori hulladékgazdálkodási díjról szóló jogszabályban foglaltak alapján kiszámított kötelező közszolgáltatási díj összege. (5) Ha a jogosult az Szt. 9. -ában foglalt kötelezettségének nem tesz eleget, akkor a támogatást a mulasztás, illetve a kötelezettségszegés hónapjának utolsó napjától kezdődő hatállyal meg kell szüntetni. (6) A támogatásra való jogosultságot kétévente legalább egyszer felül kell vizsgálni. A felülvizsgálat során a támogatásban részesülő személy a számára a mulasztáshoz fűződő jogkövetkezményekre történő figyelmeztetéssel megküldött felülvizsgálati lapot a kézhezvételtől számított 15 napon belül a kért adattartalommal és mellékletekkel köteles a Szociális Osztály részére visszaküldeni. Az erre előírt határidő elmulasztása vagy a felülvizsgálattal kapcsolatos más kötelezettség megszegése esetén az ellátás folyósítását a mulasztás, illetve a kötelezettségszegés hónapjának utolsó napjával meg kell szüntetni. (7) A közszolgáltatási díj támogatás felülvizsgálatához kapcsolódóan a 7. számú melléklet szerinti formanyomtatványt kell a Szociális Osztályhoz benyújtani. (8) Amennyiben a felülvizsgálati eljárás során megállapítást nyer, hogy a kedvezményre való jogosultság továbbra is fennáll, az a felülvizsgálati lap Szociális Osztályhoz történő beérkezése hónapjának első napjától kerül továbbfolyósításra. (9) A támogatásról szóló határozatban megállapított jogosultság fennállásának időtartama alatt a közszolgáltatóhoz havonként kell átutalni az átvállalt közszolgáltatási díjat. (10) A támogatás megszüntetésének időpontja a jogosultsági feltételek megszűnése hónapjának utolsó napja. (11) A kedvezményezett halála esetén a támogatást a túlélő, lakásban maradó 62. életévét betöltött házastárs, élettárs, bejegyzett élettárs, testvér(ek), vagy fogyatékkal élő egyenes ági hozzátartozója részére meg kell állapítani, ha a túlélő személy az elhalálozást követő 30 napon belül kérelmet nyújt be a Szociális Osztályhoz, és az életkort kivéve az (1) bekezdésben foglalt feltételeknek megfelel." (2) A R pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: "9. A 70. életévüket betöltött személyek hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj támogatására való jogosultság szempontjából fogyatékosnak tekintendő:

9 aki fogyatékossági támogatásban vagy emelt összegű családi pótlékban részesül, vagy a súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeiről szóló kormányrendelet szerint súlyos mozgáskorlátozottnak minősül." (3) A R számú melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép. (4) A R számú melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép. 13. Hatályát veszti a) a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatásról szóló 39/2002. (XII. 23.) Kr. rendelet, b) a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatásról szóló 39/2002. (XII. 23.) Kr. rendelet módosításáról szóló 32/2003. (XII.15.) Kr. rendelet, c) a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatásról szóló 39/2002. (XII. 23.) Kr. rendelet módosításáról szóló 40/2004. (XII. 14.) Kr. rendelet, d) a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatásról szóló 39/2002. (XII. 23.) Kr. rendelet módosításáról szóló 14/2005. (IV. 29.) Kr. rendelet, e) a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatásról szóló 39/2002. (XII. 23.) Kr. rendelet módosításáról szóló 48/2005. (XII. 9.) Kr. rendelet, f) a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatásról szóló 39/2002. (XII. 23.) Kr. rendelet módosításáról szóló 38/2006. (XII. 15.) rendelet, g) a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatásról szóló 39/2002. (XII. 23.) Kr. rendelet módosításáról szóló 53/2007. (XII. 27.) Ö. r., h) a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatásról szóló 39/2002. (XII. 23.) Kr. rendelet módosításáról szóló 42/2008. (XII. 22.) Ö. r, i) a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatásról szóló 39/2002. (XII. 23.) Kr. rendelet módosításáról szóló 60/2012. (XI. 29.) önkormányzati rendelet. Dr. Szekeres Antal jegyző Kósa Lajos polgármester

10 1. melléklet a.../2013. (...) önkormányzati rendelethez A hulladékgazdálkodási létesítmények adatai, a települési hulladék és biohulladék gyűjtésére és tárolására a közszolgáltató által biztosított eszközök 1. A hulladékgazdálkodási létesítmény megnevezése és címe: Debreceni Regionális Hulladéklerakó, 4002 Debrecen, Vértesi út 9/b. A közszolgáltató központi telephelye: 4031 Debrecen, István út 136. A lakossági hulladékudvar megnevezése és címe : Lakossági Hulladékudvar, 4031 Debrecen, István út Ingatlanhasználóknál történő települési hulladék gyűjtése esetén: 1. A hulladékgyűjtőedény, gyűjtőeszköz űrtartalma, színe, anyaga A B A hulladékgyűjtőedényben, gyűjtőeszközben elhelyezhető hulladék mennyisége literes, kék színű, műanyag gyűjtőedény legfeljebb 25 kg literes, kék színű, műanyag gyűjtőedény legfeljebb 50 kg literes, kék színű, műanyag gyűjtőedény legfeljebb 250 kg literes, színtelen, fém gyűjtőedény legfeljebb 250 kg literes színtelen fém gyűjtőedény legfeljebb 250 kg literes, kék színű, műanyag gyűjtőedény legfeljebb 250 kg literes, színtelen, fém gyűjtőedény legfeljebb 250 kg literes színtelen műanyag zsák legfeljebb 12 kg 3. Ingatlanhasználóknál történő biohulladék gyűjtése esetén: 1. A hulladékgyűjtőedény, gyűjtőeszköz űrtartalma, színe, anyaga A B A hulladékgyűjtőedényben, gyűjtőeszközben elhelyezhető hulladék mennyisége literes, barna színű, műanyag gyűjtőedény legfeljebb 25 kg literes, barna színű, műanyag gyűjtőedény legfeljebb 50 kg 4. Közterületen gyűjtőszigeten történő elkülönített települési hulladék gyűjtése esetén: 1. A gyűjtőszigeten elhelyezett hulladékgyűjtőedény űrtartalma, színe, anyaga A 2. legalább 1000 literes, kék színű, műanyag gyűjtőedény papír B A hulladékgyűjtőedényben elhelyezhető hulladék fajtája 3. legalább 1000 literes, sárga színű, műanyag gyűjtőedény műanyag (PET palack) 4. legalább 1000 literes, zöld színű, műanyag gyűjtőedény üveg

11 1. 2. Ady-park 2. melléklet a.../2013. (...) önkormányzati rendelethez A hulladékgazdálkodási közszolgáltatásba heti két alkalommal bevont területek A A heti két alkalommal történő hulladékszállításba bevont területek megnevezése 3. Angyalföld tér B A heti két alkalommal történő hulladékszállításba bevont területek azon részei, ahol csak heti egy alkalommal történik az elszállítás 4. Barna utca Páratlan oldalon: 21. szám, Páros oldalon: szám 5. Batthyány utca 6. Békessy Béla utca 1-7. szám 7. Benedek Elek tér 3-4-5/A-B. szám 8. Bethlen utca szám 9. Blaháné utca 10. Boka Károly utca 11. Borbíró tér 12. Borsos József tér 13. Bocskai tér 14. Böszörményi út Páratlan oldalon: 1. szám, szám, szám Páros oldal: teljes egészében 15. Burgundia utca 3/B. szám 16. Cívis utca 17. Csapó utca 18. Csemete utca szám 19. Darabos utca Páratlan oldalon: szám Páros oldalon: szám 20. Derék utca 21. Dienes János utca 22. Doberdó utca szám 23. Domokos Lajos utca 24. Dósa nádor tér 25. Dózsa György utca 26. Egressy Béni tér 27. Egyetem sugárút Páratlan oldalon: 31. szám, szám Páros oldalon: szám

12 28. Erzsébet utca 29. Faraktár utca 30. Fényes udvar A 31. Füredi út Páratlan oldalon: szám Páros oldalon: 76. szám, 92. szám, 94. szám 32. Füvészkert utca 33. Gáborjáni Szabó Kálmán utca 34. Görgey utca 35. Gyergyó utca 36. Hajnal utca 37. Hajó utca 38. Haláp utca 39. Hatvan utca 40. Holló János utca 41. Honvéd utca Páratlan oldalon: 1. szám, szám Páros oldalon: szám 42. Hortobágy utca Páratlan oldalon: szám Páros oldalon: szám, 38. szám 43. Hunyadi János utca 44. Ibolya utca 45. Ifjúság utca 46. Ispotály utca 47. István út Páratlan oldalon: szám, 167. szám Páros oldalon: szám 48. János vitéz utca 49. Jászai Mari utca 50. Jerikó utca 51. Kandia utca 4/B. szám 52. Karácsony György utca 53. Károlyi Mihály utca 54. Kartács utca Páratlan oldalon: szám, Páros oldalon: szám, 46. szám, 50. szám, 56. szám, 62. szám 55. Kassai út 56. Kálvin tér 57. Kishegyesi út Páratlan oldalon: szám, 221. szám Páros oldalon: szám B

13 58. Klaipeda utca 59. Kossuth utca szám, szám 60. Közép utca szám 61. Krónikás utca 1. szám 62. Lehel utca 63. Libakert utca 64. Liszt Ferenc utca 65. Mata János utca 66. Menyhárt József tér 67. Mester utca Páratlan oldalon: szám Páros oldalon: szám 68. Miklós utca 69. Munkácsy Mihály utca Páratlan oldal teljes egészében 70. Monostor utca 71. Monti ezredes utca 72. Múzeum utca 73. Nagy-Gál István utca 74. Nyár utca 75. Ötvenhatosok tere 76. Petőfi tér 77. Piac utca szám, 29. szám, szám 78. Révész tér 79. Salétrom utca 80. Sárvári Pál utca 81. Sas utca 82. Segner tér 1-4. szám, és 6. számtól a végéig 83. Senyei-Oláh István utca 84. Sinay Miklós utca 85. Sumen utca 7. szám 86. Széchenyi utca Páratlan oldalon: 91-93/b. szám Páros oldalon: 108. szám 87. Szegfű utca 88. Szent Anna utca 89. Szoboszlói út Páratlan oldalon: 3. szám, szám Páros oldalon: szám, szám 90. Szombathi István utca 4-4/c. szám 91. Teleki utca

A jelen rendeletben meghatározott gyűjtőedények ellenértékét az ingatlanhasználó fizeti meg a közszolgáltató részére.

A jelen rendeletben meghatározott gyűjtőedények ellenértékét az ingatlanhasználó fizeti meg a közszolgáltató részére. Monostorpályi Község Önkormányzata Képviselő - Testületének /2015. (..) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról szóló 20/2014. (XII. 23.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

Polgár Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 13/2014. (VI. 27.) önkormányzati rendelete a települési hulladékgazdálkodásról

Polgár Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 13/2014. (VI. 27.) önkormányzati rendelete a települési hulladékgazdálkodásról Polgár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2014. (VI. 27.) önkormányzati rendelete a települési hulladékgazdálkodásról Polgár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2014. (VI. 27.) önkormányzati

Részletesebben

Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 8/2014.(VI.13.) önkormányzati rendelete. a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról

Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 8/2014.(VI.13.) önkormányzati rendelete. a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2014.(VI.13.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a hulladékról

Részletesebben

Kisszállás Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 9/2014.(II.28.) önkormányzati rendelete. a helyi hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról

Kisszállás Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 9/2014.(II.28.) önkormányzati rendelete. a helyi hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Kisszállás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2014.(II.28.) önkormányzati rendelete a helyi hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Kisszállás Község Önkormányzata Képviselő-testülete a hulladékról

Részletesebben

Hajdúhadház Városi Önkormányzata Képviselő-testületének. 9/2014.(II.24.) önkormányzati rendelete. a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról

Hajdúhadház Városi Önkormányzata Képviselő-testületének. 9/2014.(II.24.) önkormányzati rendelete. a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Hajdúhadház Városi Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2014.(II.24.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Hajdúhadház Városi Önkormányzat Képviselő- testülete Magyarország

Részletesebben

Celldömölk Város Önkormányzata. 3/2014.(III.04.) önkormányzati rendelete. a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról

Celldömölk Város Önkormányzata. 3/2014.(III.04.) önkormányzati rendelete. a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Celldömölk Város Önkormányzata 3/2014.(III.04.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Celldömölk Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk

Részletesebben

CSANÁDPALOTA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2014. (II.27.) önkormányzati rendelete. a helyi hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról

CSANÁDPALOTA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2014. (II.27.) önkormányzati rendelete. a helyi hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról CSANÁDPALOTA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2014. (II.27.) önkormányzati rendelete a helyi hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Záradék: A rendelet megalkotásának napja: 2014. február 26.

Részletesebben

1. A rendelet hatálya

1. A rendelet hatálya Inárcs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 21/2013. (XII. 13.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról Inárcs Nagyközség

Részletesebben

5/2002. (IV.3.) sz. rendelete. a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról. (1) fejezet

5/2002. (IV.3.) sz. rendelete. a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról. (1) fejezet Rákóczifalva Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének a 11/2003. (VI. 13.) a 4/2005.(II.16.) a 22/2008.)XII. 12.) a 15/2009.(IX.04.) a 16/2009.(IX.29.) és a 19/2009.(XII. 11.) a 17/2010. (XII. 16.)

Részletesebben

Kiskunhalas Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2015. (IV.30.) önkormányzati rendelete a helyi hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról

Kiskunhalas Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2015. (IV.30.) önkormányzati rendelete a helyi hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Kiskunhalas Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2015. (IV.30.) önkormányzati rendelete a helyi hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete a hulladékról

Részletesebben

KESZTHELY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 37/2013. (X.31.)

KESZTHELY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 37/2013. (X.31.) KESZTHELY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 37/2013. (X.31.) önkormányzati rendelete a települési hulladékgazdálkodási és a nem közművel összegyűjtött szennyvíz közszolgáltatásokról Keszthely Város

Részletesebben

(egységes szerkezetben a 13/2015.(VI.22.) önkormányzati rendelettel)

(egységes szerkezetben a 13/2015.(VI.22.) önkormányzati rendelettel) Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2014.(XI.12.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás ellátásáról (egységes szerkezetben a 13/2015.(VI.22.)

Részletesebben

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Téglás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 26/2004. (XII. 10.) rendelete a települési szilárd hulladék gyűjtésével és kezelésével összefüggő tevékenységről A 1/2005. (I. 27.), 20/2005. (IX. 30.),

Részletesebben

A Mohácsi Önkormányzat 7/2014.(VI.2) r e n d e l e t e. a köztisztaságról, valamint a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásának rendjéről

A Mohácsi Önkormányzat 7/2014.(VI.2) r e n d e l e t e. a köztisztaságról, valamint a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásának rendjéről A Mohácsi Önkormányzat 7/2014.(VI.2) r e n d e l e t e a köztisztaságról, valamint a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásának rendjéről Mohács Város Önkormányzat Képviselő-testülete, Magyarország

Részletesebben

Hegyeshalom Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének. 17/2013.(XII.17.) önkormányzati rendelete. a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról

Hegyeshalom Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének. 17/2013.(XII.17.) önkormányzati rendelete. a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Hegyeshalom Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2013.(XII.17.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Hegyeshalom Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Szentes Város Polgármesterétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6.

Szentes Város Polgármesterétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Szentes Város Polgármesterétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Témafelelős: Kiss Ferenc Tárgy: a települési hulladékról és a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló rendelet megalkotása Mell: Csongrád

Részletesebben

Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2014.(II.21.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról

Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2014.(II.21.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2014.(II.21.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Tárnokréti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 58/2013 (XII.21.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 58/2013 (XII.21.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 58/2013 (XII.21.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a hulladékról szóló 2012.

Részletesebben

a közterületek tisztántartásáról és a települési szilárdhulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról

a közterületek tisztántartásáról és a települési szilárdhulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról BIRI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 7/2004. (III.01.) önkormányzati rendelete a közterületek tisztántartásáról és a települési szilárdhulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról Biri Község Önkormányzat a hulladékgazdálkodásról

Részletesebben

ÚJRÓNAFŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA K É P V I S E L Ő- T E S T Ü L E T É N E K. 14/2013.(XII.18.) önkormányzati r e n d e l e t e

ÚJRÓNAFŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA K É P V I S E L Ő- T E S T Ü L E T É N E K. 14/2013.(XII.18.) önkormányzati r e n d e l e t e ÚJRÓNAFŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA K É P V I S E L Ő- T E S T Ü L E T É N E K 14/2013.(XII.18.) önkormányzati r e n d e l e t e a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Újrónafő Község Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014. (I.16.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014. (I.16.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014. (I.16.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete a hulladékról

Részletesebben

Mezőkövesd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 35/2013. (XII.20.) önkormányzati rendelete. a települési hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról

Mezőkövesd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 35/2013. (XII.20.) önkormányzati rendelete. a települési hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Mezőkövesd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 35/2013. (XII.20.) önkormányzati rendelete a települési hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Mezőkövesd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Arnót Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1./2014.(I. 30.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról

Arnót Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1./2014.(I. 30.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Arnót Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1./2014.(I. 30.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Arnót Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a hulladékról szóló 2012.

Részletesebben

Balatonfőkajár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

Balatonfőkajár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Balatonfőkajár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2011.(X.5.) sz. önkormányzati rendelettel, valamint a 6/2010. (XII. 15.) sz. önkormányzati rendelettel módosított 14/2005.(XII.21.) sz. önkormányzati

Részletesebben

Megyei Jogú Város Önkormányzatának. 2012. évi 2. szám 2012. január 26. T A R T A L O M J E G Y Z É K. Szám Tárgy Oldal

Megyei Jogú Város Önkormányzatának. 2012. évi 2. szám 2012. január 26. T A R T A L O M J E G Y Z É K. Szám Tárgy Oldal DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának K Ö Z L Ö N Y E 2012. évi 2. szám 2012. január 26. T A R T A L O M J E G Y Z É K Szám Tárgy Oldal DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 1/2012.

Részletesebben

Jágónak Község Önkormányzat 7 /2013. (XII.18.) számú rendelete a település szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról

Jágónak Község Önkormányzat 7 /2013. (XII.18.) számú rendelete a település szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról Jágónak Község Önkormányzat 7 /2013. (XII.18.) számú rendelete a település szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról Jágónak Község Önkormányzatának Képviselőtestülete Alaptörvény 32. cikk (1)

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések A rendelet hatálya 1.. (1) A rendelet területi hatálya Zagyvaszántó község közigazgatási területére terjed ki.

I. Fejezet Általános rendelkezések A rendelet hatálya 1.. (1) A rendelet területi hatálya Zagyvaszántó község közigazgatási területére terjed ki. EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALVA 14/2004.(IV.30.) Rendelet a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról szóló 01/2005.(I.31.), a 2/2006.(I.26.) és 15/2006.(XI.30.) és 7/2007.(XI.22.) Rendelettel

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Vadászi Sándor RNÖ elnöke

JEGYZŐKÖNYV. Vadászi Sándor RNÖ elnöke K ö r ö m K ö z s é g i Önkormányzat Képviselő - testülete 3577 Köröm, Rákóczi u. 11. Tel.: 49/459-821; Fax: 49/459-817 E-mail: korom@korom.hu Szám: 1/2014. JEGYZŐKÖNYV Készült: Köröm Község Képviselő-testületének

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezések

I. fejezet Általános rendelkezések Halásztelek Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015.(II.26.) önkormányzati rendelete a település tisztaságáról és a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás szabályairól Halásztelek

Részletesebben

I. rész Bevezető rendelkezések I. FEJEZET 1. A szabályozás célja

I. rész Bevezető rendelkezések I. FEJEZET 1. A szabályozás célja Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 45/2004. (XII.03.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról 1 Zalaegerszeg Megyei Jogú

Részletesebben