TARTALOMJEGYZÉK. I. Fejezet AZ UPOV EGYEZMÉNY ÉS A NÖVÉNYFAJTA-OLTALOM SAJÁTOSSÁGAI

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TARTALOMJEGYZÉK. I. Fejezet AZ UPOV EGYEZMÉNY ÉS A NÖVÉNYFAJTA-OLTALOM SAJÁTOSSÁGAI"

Átírás

1

2

3 TARTALOMJEGYZÉK Oldal BEVEZETÉS 3 I. Fejezet AZ UPOV EGYEZMÉNY ÉS A NÖVÉNYFAJTA-OLTALOM SAJÁTOSSÁGAI 7 1. A NÖVÉNYFAJTÁK OLTALMÁRA LÉTESÜLT NEMZETKÖZI EGYEZMÉNY Az UPOV Egyezmény módosításai Az UPOV Egyezmény tagállamai Az UPOV tevékenysége Az Unió szervei NÖVÉNYFAJTA-OLTALOM AZ UPOV EGYEZMÉNY ALAPJÁN A növényfajta-oltalom feltételei A növényfajta-oltalom tartalma A növényfajta-oltalom korlátai 18 II. Fejezet A KÖZÖSSÉGI NÖVÉNYFAJTA-OLTALOM 21 A KÖZÖSSÉGI NÖVÉNYFAJTA- OLTALMI JOGOKRÓL SZÓLÓ, JÚLIUS 27-I 2100/94/EK TANÁCSI RENDELET 1. A közösségi növényfajta- oltalom feltétele A fajtanévre vonatkozó szabályok A közösségi növényfajta-oltalom időtartama 25 3.A közösségi növényfajta-oltalom tartalma A közösségi növényfajta-oltalom tartalma A közösségi növényfajta-oltalom és a nemzeti növényfajta-oltalom viszonya 6. Jogérvényesítés III. Fejezet A NÖVÉNYFAJTA-OLTALOM HAZAI SZABÁLYOZÁSÁNAK ALAKULÁSA A NÖVÉNYFAJTÁK SZABADALMI OLTALMA Az közötti időszak Az közötti időszak 42 1

4 2. A SUI GENERIS NÖVÉNYFAJTA-OLTALOM BEVEZETÉSE 2003-BAN A növényfajta-oltalom feltételei A fajtanévre vonatkozó szabályok A növényfajta-oltalom időtartama A növényfajta-oltalom tartalma A kizárólagos hasznosítási jog korlátozása A nemesítő díjazására vonatkozó szabályok a szabadalmi törvényben Hazai nemesítőink iparjogvédelmi oltalom iránti bejelentési gyakorlata A NÖVÉNYFAJTA-OLTALOMBÓL EREDŐ JOGÉRVÉNYESÍTÉS SZABÁLYAI A bírósági végrehajtás szabályainak változása A növényfajta-oltalom bitorlása esetén érvényesíthető igények Jogérvényesítés büntetőjogi eszközökkel A hazai büntetőjogi szabályozás A FAJTASZABADALOM ÉS A NÖVÉNYFAJTÁK ÁLLAMI ELISMERÉSÉHEZ 66 KAPCSOLÓDÓ OLTALMI TARTALMÚ JOGOK 4.1. A nemesítőket megillető jutalékra, illetve a fajtahasználati díjra vonatkozó 71 szabályozás áttekintése 4.2. A fajtajogosult fogalma 75 IV. Fejezet A BIOTECHNOLÓGIAI TALÁLMÁNYOK OLTALMÁRÓL SZÓLÓ 98/44//EK EURÓPAI PARLAMENTI ÉS TANÁCSI IRÁNYELV TANÁCSI IRÁNYELV A BIOTECHNOLÓGIAI TALÁLMÁNYOKRA VONATKOZÓ HAZAI SZABÁLYOK 90 V. Fejezet A NÖVÉNYFAJTA-OLTALOM ÉS A SZABADALOM ELHATÁROLÁSA, KÜLÖNÖS FIGYELEMMEL A BIOTECHNOLÓGIAI SZABADALMAKRA NÖVÉNYFAJTA-OLTALOM SZABADALOM A biotechnológiai fejlődésének hatása a növényfajta-oltalomra A kettős oltalom tilalmától a növényfajta szabadalomig A Szabadalmi Együttműködési Szerződés és az Európai Szabadalmi Egyezmény Nemesítői kiváltság és a szadalmi oltalom AZ EURÓPAI SZABADALMI HIVATAL GYAKORLATA A növényfajtákat érintő szabadalmak vitatott kérdései Szabadalom kontra növényfajta-oltalom Non Patent on Seed Mozgalom és tiltakozások a növényfajták szabadalmi 123 oltalma ellen 2

5 3. EGYSÉGES HATÁLYÚ EURÓPAI SZABADALOM 128 VI. Fejezet A NÖVÉNYFAJTA-OLTALOMHOZ KAPCSOLODÓ NEMZETKÖZI EGYEZMÉNYEK JELENTŐS SZABÁLYAI ÖSSZEFÜGGÉSEINEK BEMUTATÁSA NEMZETKÖZI EGYEZMÉNYEK A Biológiai Sokféleség Egyezmény Az UPOV Egyezmény és a CBD Egyezmény kapcsolódási pontjai Nagoya jegyzőkönyv Cartagena Jegyzőkönyv és a Nagoya Kuala Lumpur Jegyzőkönyv Nagoya- és Kuala Lumpur kiegészítő Jegyzőkönyv A TRIPS Megállapodás Jogérvényesítés büntetőjogi eszközökkel a TRIPS Megállapodásban A FAO Egyezmény A HAGYOMÁNYOS TUDÁS HASZNOSÍTÁSA ÉS VÉDELME A hagyományos tudás A WIPO Kormányközi Bizottság tevékenysége A hagyományos tudás szabályozása az egyes államokban A mezőgazdasági termelők jogai (Farmerjogok) A La Via Campesína Mozgalom A Slow Food "Komótos étkezés" Mozgalom 165 VII. Fejezet A GENETIKAI ERŐFORRÁSOK, A HAGYOMÁNYOS TUDÁS ÉS ÉRTÉKEK VÉDELME MAGYARORSZÁGON A GENETIKAI ANYAGOK MEGŐRZÉSE A biológiai sokféleség megőrzésére vonatkozó szabályok az Alaptörvényben A genetikai anyagok megőrzésére vonatkozó hazai szabályok A hazai génbanki tevékenység A HAGYOMÁNYOS TUDÁS VÉDELME A évi XXX. törvény a magyar nemzeti értékekről és a hungarikumokról A nemzeti értékek azonosításának rendszere A mezőgazdasági termékek és élelmiszerek, borok és szeszesitalok, mint 176 hungarikumok VIII. Fejezet 178 A GÉNTECHNOLÓGIAI TEVÉKENYSÉG 1. A GÉNTECHNOLÓGIAI TEVÉKENYSÉG EURÓPAI UNIÓS SZABÁLYOZÁSA A GÉNTECHNOLÓGIAI TEVÉKENYSÉG HAZAI SZABÁLYOZÁSA 180 3

6 2.1. Védzáradéki eljárás Koegzisztencia GÉNTECHNOLÓGIÁVAL MÓDOSÍTOTT SZERVEZETTEL SZENNYEZETT VETŐMAG 188 IX. Fejezet A NÖVÉNYFAJTÁK ÁLLAMI ELISMERÉSÉRE ÉS A VETŐMAGFORGALMAZÁSÁRA VONATKOZÓ HAZAI SZABÁLYZÁS 1. A MAGYARORSZÁGI FAJTAKÍSÉRLETEZÉS INTÉZMÉNYEINEK TÖRTÉNETI 193 ÁTTEKINTÉSE 1.1. A magyarországi fajtakísérletezés történeti áttekintése A növénytermesztés szakigazgatásának változása 2006 és 2012 között A Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal megalakulása Az MgSzH Központ Növénytermesztési és Kertészeti Igazgatósága A fővárosi és megyei kormányhivatalok kialakításával kapcsolatos szervezeti 201 változások 1.4. Állami elismerés A NÖVÉNYFAJTÁK ÁLLAMI ELISMERÉSÉNEK HATÁLYOS SZABÁLYOZÁSA A növényfajták állami elismerése A VETŐMAG ÉS SZAPORÍTÓANYAG FORGALMAZÁS SZABÁLYAI A szaporítóanyagok minősítése Megállapodás a védőtávolságba eső termőföld használójával A NÉBIH és a megyei kormányhivatalok növény- és talajvédelmi 213 igazgatóságainak hatásköre A hatáskör megosztása a szaporítóanyag minősítés területén 193 X. Fejezet A TÁJFAJTÁKKAL KAPCSOLATOS SZABÁLYOK, ILLETVE A TÁJFAJTÁK OLTALMAZÁSÁNAK LEHETŐSÉGEI A TÁJFAJTÁK TERMESZTÉSÉRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK A XXI. század kihívásai és a tájfajták szerepe A Kokopelli ügy A NÖVÉNYFAJTÁK NÖVÉNYFAJTA-OLTALMON KÍVÜLI OLTALMÁNAK LEHETŐSÉGEI Tájfajták iparjogvédelmi oltalmának lehetőségei 222 Összegezés 227 Magyar összefoglaló 231 Idegen nyelvű összefoglaló 233 Irodalom 236 Jogszabályjegyzék 241 Mellékletek 249 4

7 PhD ÉRTEKEZÉS Kókai-Kunné dr. Szabó Ágnes Katalin MISKOLC 2012

8 MISKOLCI EGYETEM ÁLLAM ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR DEÁK FERENC ÁLLAM-ÉS JOGTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA Kókai-Kunné Szabó Ágnes Katalin A NÖVÉNYFAJTA-OLTALOM HAZAI ÉS KÖZÖSSÉGI SZABÁLYOZÁSA PhD értekezés Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola A doktori iskola vezetője: Prof. Dr. Bragyova András DSc A doktori program címe: A magyar állam- és jogrendszer, jogtudomány továbbfejlesztése, különös tekintettel az európai jogfejlődési tendenciákra Tudományos vezető: Prof. Dr. em. Prugberger Tamás DSc MISKOLC

9 BEVEZETÉS PhD kutatásom témája a növényfajta-oltalom hazai és közösségi szabályozása. A növénynemesítés eredményeként létrehozott új növényfajták a szabadalmi oltalomhoz hasonlítható, a biológiai sajátosságokhoz igazodó növényfajta-oltalomban részesíthetőek. A növényfajta-oltalom tárgya a növényfajta. A növényfajta elsődlegesen körülhatárolható genetikai tartalmat hordozó élő anyag, amely csak tudatos nemesítői tevékenységgel állítható elő és tartható fenn. A növényfajta meghatározott rendszertani egységbe (nemzetség, faj, alfaj, stb.) tartozó egyedek populációja, amely más fajtáktól, populációktól morfológiai, illetve élettani jellemzők alapján megkülönböztethető, növényállománya egyöntetű megjelenésű, kiegyenlített és gazdaságosan szaporítható. A növényfajta megfelelő körülmények között fajtajellemző bélyegeit változatlanul megtartja. Ezek az ismérvek szükségesek ahhoz, hogy egy nemesített növény fajtának tekinthető és alkalmas a növényfajta-olatalom iránti bejelentésre. A növénytermesztés eredményessége szempontjából meghatározó a növényi termék felhasználási céljának, az adott éghajlati és talajtani viszonyoknak megfelelő növényfajta kiválasztása. A növényfajták szellemi tulajdonvédelmi oltalmának 1 kérdésköre egy interdiszciplináris jogterület. A növényfajta-oltalom tanulmányozása elválaszthatatlan a növénynemesítés és a nemesítési technikák fejlődésének ismertetésétől. A természettudományok, a biológia fejlődése és a nemesítési technikák változása a XX. század utolsó évtizedeitől kezdődően a szellemi tulajdon területén is olyan új kérdéseket vetett fel, amelyeknek napjainkra lényeges társadalami, politikai és gazdasági kihatásai is vannak. A növényfajta-oltalom, mint sui generis iparjogvédelmi oltalmi forma 1 A szellemi tulajdon lényegében a duális (anyagi és szellemi javakra egyaránt vonatkozó) polgári jog egyik alágazata amelynek egyben jelentős külső (szinte valamennyi jogággal összefonódó, érintkező) komplexitása is van és hálószerű összefüggést mutat számos más diszciplínával (találmánygazdaságtan, szabadalmi informatika, kreativitás-pszichológia stb). Bobrovszky Jenő: Iparjogvédelem és csúcstechnika. Budapest, 1995, Országos Találmányi Hivatal p 3

10 kapcsolódik a polgári joghoz, az agrárjoghoz, a környezetvédelmi joghoz. A szellemi tulajdon, mint anyagi értékű jog jelentőséggel bír közgazdasági szempontból is. A biotechnológiai kutatás számos etikai kérdést is felvet. Ezért növénynemesítést, a transzgénikus fajták előállítására képes modern biotechnológiát és a növényfajta-oltalmat komplexen kell elemezni. Az új növényfajták hazánkban 1969-től kezdődően szabadalmi oltalomban, majd 2003-tól kezdődően sui generis növényfajta-oltalomban, az Európai Unió tagállamaiban 1995-től kezdődően közösségi növényfajtaoltalomban részesíthetők. A PhD értekezésem szerkesztésben a növényfajták oltalmára létesült, 1961-ben létrehozott Nemzetközi Egyezményből kiindulva törekedtem a növényfajta-oltalom nemzetközi, európai uniós és hazai szabalyainak bemutatására. Így a dolgozat egyes fejezetei az elmúlt 50 évben bekövetkezett biológiai fejlődés eredményeként jelentkező jogalkalmazási kérdések közötti összefüggések feltárására irányulnak. A növényfajták oltalmára létesült Nemzetközi Egyezmény meghatározó volt a növényfajta-oltalom szempontjából, de számos más nemzetközi egyezmény is összefüggésben van a növényfajta-oltalommal és a szellemi tulajdonvédelemmel. PhD értekezésem egyes fejezeteit a következő öt nagy témakörbe lehet csoportosítani: I. a növényfajta-oltalom sajátosságai az UPOV Egyezmény alapján, a közösségi növényfajta-oltalom, valamint a hazai szabályozás rendszerének bemutatása (I-III. Fejezet); II. a biotechnológia fejlődésből adódó kérdésekre figyelemmel a növényfajta-oltalom és a biotechnológiai találmányok oltalma közötti kapcsolat, illetve a két jogintézmény elhatárolásának elemzése, az elemzés elválaszthatatlan a növénynemesítés és a nemesítési technikák fejlődésének áttekintésétől, hiszen éppen ez váltotta ki napjainkra a szabadalmi oltalommal kapcsolatos új kérdéseket és a szabadalom ellenes mozgalmak kialakulását (IV-V. Fejezet); III. a biológiai sokféleség és a genetikai anyagok megőrzésének, a genetikai erőforrásokhoz kapcsolódó hagyományos tudás hasznosításának és 4

11 védelmének, valamint az igazságos és méltényos haszon megosztás szabályainak a vonatkozó nemzetközi egyezményeknek és azok összefüggéseinek, valamint a hazai szabályozásnak a bemutatása (VI.-VII. Fejezet); IV. a géntechnológiai tevékenység európai uniós szabályainak és a hazai szabályoknak az ismertetése (VIII. Fejezet); V. a növényfajták állami elismerésére és a vetőmag forgalmazásra vonatkozó hazai szabályozás történeti fejlődésének és hatályos szabályainak, továbbá a tájfajtákra és azok oltalmi lehetőségeire vonatkozó szabályok bemutatása (IX.-X. Fejezet). A PhD értekezésem elkészítéséhez kutatást végeztem a hazai jogalkalmazási gyakorlatról. A növényfajta-oltalommal és a növényfajták állami elismerésével kapcsolatban öt témakörben (I. Növényfajta-oltalom, II. Állami elismerés, III. Saját felhasználású vetőmag, IV. Növényfajtaoltalomból eredő jogok bitorlása, V. Nemesítő elismerése, fajtahasználati díjlicenc díj) 24 kérdést 2 állítottam össze. Az 1. számú mellékletben foglalt kérdőívet elektronikus levélben az MTA Növénynemesítési Bizottsága tagjainak és a Magyar Növénynemesítők Egyesülete tagjainak küldtem meg. A válaszokat is elektronikus levélben kaptam meg. Az 50 kiküldött kérdőívre 30 válasz érkezett. A válaszokkal kapcsolatban több nemesítővel személyesen és telefonon is beszéltem. A kutatás alapján egyrészt a szellemi tulajdonvédelmi tudatosságról, másrészt arról szerettem volna megbizonyosodni, hogy helyes-e az az állításom, amely szerint a hazai szakmai gyakorlat az állami elismeréshez kapcsolódó díjazási és elismerési rendszert növényfajtaoltalomként kezelte. A beérkezett válaszok és személyes konzultációk alapján kutatásom eredményeit a dolgozatom egyes fejezeteiben, a kérdésekkel érintett részeknél ismertetem. A kutatást 2007-ben végeztem el, így azokat a válaszokat (főleg statisztikai adatokat), amelyek az elmúlt években 2 A kérdések összeállításához segítséget kaptam Prof. Dr. Heszky Lászlótól (Szent István Agrártudományi Egyetem Mezőgazdasági és Környezettudományi Kara Genetikai és Biotechnológiai Intézet igazgatójától) 5

12 változhattak a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalának adatbázisában való kutatással, illetve személyes konzultációval ellenőriztem és aktualizáltam. 6

13 I. Fejezet AZ UPOV EGYEZMÉNY ÉS A NÖVÉNYFAJTA-OLTALOM SAJÁTOSSÁGAI 1. A NÖVÉNYFAJTÁK OLTALMÁRA LÉTESÜLT NEMZETKÖZI EGYEZMÉNY A nemesítőket már a XX. század elejétől kezdődően foglalkoztatta az új fajtáik szabadalmi oltalmazásának kérdése. Először az Amerikai Egyesült Államok szabadalmi törvénye tette lehetővé a vegetatív szaporítóanyagok szabadalmi oltalmát (1930), Európában először Németországban dolgozták ki az új növényfajták speciális oltalmának szabályait. A növényfajták oltalmával kapcsolatos jogi szabályozás alakulása szempontjából meghatározó az 1957-ben Párizsban megtartott Diplomáciai Konferencián elhatározott, majd 1961-ben szintén Párizsban aláírt a növényfajták oltalmára létesült nemzetközi egyezmény (International Union for the Protection of New Varieties of Plants) (a továbbiakban: UPOV Egyezmény), amely augusztus 10-én lépett hatályba. Az UPOV Egyezmény évi megkötése megelőzte a Szellemi Tulajdon Világ Szervezetének (WIPO) évi létrehozását és az Európai Szabadalmi Egyezményt 3. Így az UPOV Egyezmény meghatározta a növényfajták jogi oltalomnak a kereteit, amelyre a későbbi jogfejlődés során már tekintettel kellett lenni. Az UPOV Egyezmény egyes fejezetei meghatározzák a szerződő felek általános kötelezettségeit, a növényfajta-oltalom (a nemesítői jogok) megadásának feltételeit, a növényfajta-oltalom iránti bejelentés szabályait, az oltalom tartalmát, a fajtanévre, a nemesítői jog megsemmisítésére és 3 A Magyar Köztársaság 2002-ben csatlakozott az Európai Szabadalmi Egyezményhez. 7

14 megszüntetésére, az Unióra és az Egyezmény végrehajtására vonatkozó szabályokat. Az UPOV Egyezmény célja egy hatékony növényfajta-oltalmi rendszer létrehozása és támogatása, amely elősegíti a mezőgazdaság, illetve a társadalom javát szolgáló új növényfajták nemesítését, valamint lehetővé teszi, hogy a tagállamok az új növényfajták nemesítőit elismerjék és részükre az oltalommal védett növényfajták esetében egy kizárólagos jogot biztosítsanak. Az UPOV Egyezmény tagállamai e kötelezettség teljesítésének érdekében olyan jogszabályokat alkottak, amelyek alapján egyre több növényfaj esetében tették lehetővé a növényfajták oltalmát. A tagállamok fokozatosan terjesztették ki az oltalomban részesíthető növényfajok körét Az UPOV Egyezmény módosításai Az UPOV Egyezmény évi szövege többször módosult: 1971-ben, 1978-ban 1991-ben. Az UPOV Egyezmény szövegét felülvizsgálta az 1972 novemberében megtartott Diplomáciai Konferencia, amelyen a tagállamok hozzájárulásait meghatározó kiegészítő szabályt fogadtak el. Ez a szabály február 11-én lépett hatályba. A tagállamok pénzbeli hozzájárulásainak mértékét öt osztályba (I. osztály 5 egység, II. osztály 4 egység, III. osztály 3 egység, IV. osztály 2 egység, V. osztály 1 egység) sorolja ez az új szabály és lehetőség van fél egységnek megfelelő hozzájárulás fizetésére is. Minden tagállam az osztályba sorolásának megfelelő mértékű hozzájárulást köteles fizetni. Az UPOV Egyezmény módosított szövegét az 1978 októberében megtartott Diplomáciai Konferencia fogadta el és november 8-án lépett hatályba. Ezt a módosítást több éves előkészítő munka előzte meg. A módosítás többek között 4 Hazánk az UPOV Egyezmény évi szövegéhez március 16-án csatlakozott és a csatlakozási okirat letétbe helyezése alkalmával tett nyilatkozot értelmében az UPOV Egyezményt valamennyi növénytani nemzettségre és fajra alkalmazza. 8

15 a) pontosította az elsőbbségi szabályokat, mivel korábban lehetőség volt arra, hogy egy nemesítő egy még nem teljesen kész fajtát csak bejelentett az egyik tagállamban és a másikban elsőbbséget igényelt erre a bejelentésre a kiegészítés lehetővé teszi, hogy az a tagállam, amelyben az elsőbbséget igényelték meghatározott időn belül kiegészítő dokumentumokat és a szükséges szaporítóanyag benyújtását kérje, ha az elsőbbséget megalapozó bejelentést elutasították, vagy visszavonták, b) az USA szabályzására figyelemmel megváltoztatta a tagállamok fennálló jogának védelméről szóló 37. cikket, így lehetővé tette a kettős oltalom tilalmát szabályozó 2. cikk (1) bekezdése alóli kivételt, ha a tagállam az évi szöveg aláírására nyitva álló idő alatt bejelentést tesz az ENSZ Főtitkárához, hogy ugyanazon nemzettség vagy faj vonatkozásában fenntartja a különböző oltalmi formákat, c) pontosította a fajtavizsgálat szabályait. Az UPOV Egyezmény évi módosítását (átdolgozását) a növénynemesítés területén bekövetkezett technikai fejlődés, a biotechnológia térhódítása tette szükségessé. Az UPOV Egyezmény módosított szövegét az 1991 márciusában Genfben megrendezett Diplomáciai Konferencia fogadta el. Az Egyezmény új szövege - több lényeges változás mellett - bővíti a nemesítők jogait, a fajtaoltalom terjedelmét, hosszabb oltalmi időtartamot ír elő. Az évi módosítás lényegében a szabadalmi oltalomhoz közelítette a növényfajta-oltalom szabályait Az UPOV Egyezmény tagállamai Az UPOV Egyezményt, annak létrehozásakor, az évi Diplomáciai Konferencián Belgium, Franciaország, Hollandia, Olaszország és a Német Szövetségi Köztársaság írta alá. Ezt követően az aláírásra rendelkezésre álló időben még Dánia, az Egyesült Királyság és Svájc is aláírta. Magyarország évi csatlakozásakor az UPOV Egyezménynek 16 tagállama volt. Az UPOV Egyezményhez az egykori szocialista országok 9

16 közül csak Lengyelország csatlakozott a rendszerváltozást megelőzően március 1-jén. Ezt követően több állam csatlakozására az évi diplomáciai konferenciát követően 1993 és 1994 között, majd 2000 után került sor. Az Európai unió július 29. óta tagja az UPOV Egyezménynek. Az UPOV Egyezménynek jelenleg 70 tagállama van. Az UPOV Egyezmény több tagállama jelentős mezőgazdasággal rendelkezik, míg számos tagállam a fejlődő országok közül került ki. A fejlődő országok csatlakozására hatással volt az Általános Vám- és Kereskedelmi Egyezmény (GATT) keretében kialakított Kereskedelmi Világszervezet (WTO) létrehozó Marrakesh-i Egyezmény 1/C mellékletében foglalt, a szellemi tulajdonogok kereskedelmi vonatkozásairól szóló Megállapodás (Agreement on Trade-Related Aspects on Intellectual Property Rights) (a továbbiakban: TRIPS Megállapodás), amely a növényfajta-oltalom szabályozásának minimum követelményeként előírta, hogy a tagállamoknak a növényfajták oltalmát szabadalmi oltalommal, növényfajta-oltalommal, vagy e kettő kombinációjával kell megvalósítaniuk 5. Számos fejlődő ország az UPOV rendszerű növényfajta-oltalmat választotta. A 70 tagállam többségében a növényfajta-oltalom iránti kérelmek elbírálása a mezőgazdasági minisztériumokhoz vagy annak irányítása alá tartozó szervezethez, illetve önálló fajtaoltalmi hivatalhoz tartozik. Csak néhány tagállam esetében tartozik a növényfajta-oltalom a szellemi tulajdon hivatalának hatáskörébe. Ausztrália az egyetlen tagállam, amely 2004-ben megváltoztatta a hatáskört és a növényfajta oltalom a Mezőgazdasági Minisztériumtól az ausztrál Szellemi Tulajdon Hivatalhoz került Az UPOV tevékenysége Az UPOV Egyezmény elősegíti a tagállamok együttműködését és a fajtaoltalom bevezetését az Unión kívüli országokban. Egy egységes jogalkalmazási gyakorlat kialakulásához vezetett az a tény, hogy az UPOV 5 TRIPS Megállapodás 27. cikk 10

17 Egyezmény a fajtaoltalom alapfogalmait egységesítette és a csatlakozó államok részére előírta a jogszabályaik megfelelő módosítását. Ez nemcsak a nemesítők részére volt előnyös, hanem megkönnyítette a tagállamok fajtaoltalmi hivatalainak az együttműködését is. A tagállamok munkáját az UPOV Egyezmény Irodája által elkészített ajánlások, mintaegyezmények, egységes formanyomtatványok és vizsgálati irányelvek segítik. Az UPOV Egyezmény értelmében az egyes tagállamok kötelesek megtenni az UPOV Egyezmény rendelkezéseinek alkalmazáshoz szükséges intézkedéseket. E szerint a tagállamoknak megfelelő védelelemben kell részesíteniük az új növényfajtákat, létre kell hozniuk egy fajtaoltalommal foglalkozó hivatalt, vagy egy már létező hivatalt kell ezzel a feladattal megbízniuk. A tagállamoknak gondoskodniuk kell a növényfajták védelmére vonatkozó bejelentések és közlemények, valamint a megadott oltalmak közzétételéről. Az UPOV Egyezmény alapján a tagállamoknak a növényfajták oltalmára vonatkozó rendszerének meg kell felenie az UPOV Egyezmény anyagi jogi rendelkezéseinek. Az UPOV Egyezmény lehetővé teszi, hogy a tagállamok külön megállapodás alapján felhasználják egymás fajtakísérleti vizsgálatainak az eredményét. Az UPOV Egyezmény alapján kialakult a növényfajták megkülönböztethetősége, egyneműsége és állandósága vizsgálatának (az ún. DUS vizsgálatoknak) az összehangolt rendszere. A tagállamok által megkötött megállapodások csökkentették a fajtavizsgálatok költségeit is. A kialakult együttműködés ösztönzi a tagállamokban a nemesítés fejlesztését és az értékes új növényfajták termesztését Az Unió szervei Az Uniónak két állandó szerve van a Tanács és a Hivatal. A Tanács a tagállamok képviselőiből áll és hatáskörébe tartozik többek között a szervezet igazgatási és pénzügyi rendjének, valamint a szervezet tevékenységének meghatározása és az arról szóló beszámoló megvitatása, az egyes intézkedések 11

18 felülvizsgálata, az UPOV Egyezmény módosításának előkészítése, továbbá a szervezet munkáját szolgáló határozatok kiadása. Az Unió Hivatalának székhelye Genf. A Hivatal feladatait a Tanács határozza meg. Az Hivatal ellátja a nemzetközi együttműködéshez szükséges technikai és adminisztratív munkákat. A Hivatal összegyűjti a tagállamok jogszabályait és rendszeresen tájékoztatja a tagállamokat a Szervezet tevékenységéről. Az UPOV Egyezmény Technikai Bizottságának munkacsoportjai az egyes növényfajok fajtakísérleteihez szükséges vizsgálati irányelveket és a vizsgálati módszereket dolgozzák ki. A Technikai Bizottságnak hat technikai munkacsoportja van: a gyümölcsfajták, a dísznövények és erdészeti növényfajták, a zöldségfélék, a szántóföldi növények vizsgálati irányelveivel, valamit az automatizálás és a számítógépes adatfeldolgozás programjának kidolgozásával, továbbá biokémiával és molekuláris technikával foglalkozó munkacsoport. Az egyes munkacsoportok által kidolgozott vizsgálati irányelvek alapján a tagállamok egységesített alapelvek szerint folytathatják le a fajtakísérleti vizsgálatokat. Az egyes növényfajok DUS vizsgálatára 6 vonatkozóan kidolgozott irányelvek száma évről évre emelkedett 7. A Közösségi Növényfajta-hivatal is átvette ezeket a vizsgálati irányelveket. Az UPOV Egyezmény Igazgatási és Jogi Bizottsága kialakította a fajtaoltalom iránti bejelentések, a fajtakísérletek, valamint a fajtaoltalom megadásának összehangolt jogi szabályozását. Az Igazgatási és Jogi Bizottság egyes ülésein rendszeresen foglalkozik a növénynemesítés során felmerülő jogi problémák elemzésével. E témák közé tartoznak többek között a következők: a farmer privilégium (a nemesített növényfajták saját célra való felhasználása fajtahasználati díj fizetése nélkül), a biotechnológiával nemesített tulajdonságok szabadalmazhatóságának lehetősége, a DUS vizsgálatokkal kapcsolatos jogi kérdések. 6 A megkülönböztethetőség (distinctness), az egyöntetűség (uniformity), az állandóság (stability) vizsgálata 7 Az irányelvek száma:1985-ben 20, 1991-ben közel 60, 1998-ban 120, 2004-ben

19 2. NÖVÉNYFAJTA-OLTALOM AZ UPOV EGYEZMÉNY ALAPJÁN 2.1. A növényfajta-oltalom feltételei Az UPOV Egyezmény az új növényfajtákra vonatkozóan, a biológiai sajátosságokat figyelembe véve az ipari találmányok szabadalmi oltalmától eltérő szabályokat állapított meg az oltalom feltételeként. A növényfajták esetében az oltalom feltétele az újdonság, a megkülönböztethetőség (distinctness), az egyöntetűség (uniformity), az állandóság (stability) és a bejelenthető fajtanév. A növényfajtákra vonatkozó újdonság követelménye eltér a szabadalmi jogban ismert általános újdonság fogalomtól. A növényfajta újdonságát ugyanis csak az adott fajtának az eladásra felkínálása vagy kereskedelmi forgalomba hozatala ronthatja, ha arra a nemesítő, vagy jogutódja hozzájárulásával került sor az elsőbbség napját megelőzően. A növényfajta új, ha a nemesítő, jogutódja vagy az ő hozzájárulásával bárki más a növényfajta szaporítóanyagát vagy terményét nem adta el vagy azzal más módon nem rendelkezett a) belföldön az oltalom iránti bejelentés benyújtását megelőző egy évnél korábban, vagy b) külföldön az oltalom iránti bejelentés benyújtását megelőző hat évnél korábban szőlő és fa esetében, illetve négy évnél korábban más növények esetében. Megkülönböztethető a fajta, ha határozottan eltér bármely más, a bejelentés napján közismert fajtától. Egy másik fajtát a bejelentés napjától, különösen akkkor kell közismertnek tekinteni, ha arra vonatkozóan a nemesítői jog megadása vagy hivatalos fajtajegyzékbe történő bejegyzése iránt bármely országban bejelentést nyújtottak be, feltéve, hogy a bejelentés - az esettől függően - a nemesítői jog megadását vagy e másik fajtának hivatalos fajtajegyzékbe történő bejegyzését eredményezi. A bejelentés napján közismertnek számít az a fajta, amely már oltalom alatt áll vagy amelyet 13

20 egyéb kizárólagos hasznosítási jogot eredményező hivatalos nyilvántartásba vettek. A növényfajta-oltalom szempontjából a megkülönböztethetőségre használt fontos jellemző nem értelmezhető gazdasági szempontból. Egynemű a fajta, ha a lényeges fajtajellemzői kielégítően azonosak a szaportás során figyelembe vehető olyan változásokkal, amelyeknek a bekövetkezásáre számítani lehet. 8 Állandó a fajta, ha a lényeges fajtajellemzői az ismételt szaporítás után vagy meghatározott szaporítási ciklus esetén minden szaporítási ciklus végén, változatlanok maradnak 9. Az UPOV Egyezmény meghatározta a fajtaoltalom megadásának feltételeit, a megadásra irányuló eljárást, a fajtanévre vonatkozó szabályokat, a nemesítők jogait. A tagállamoknak az UPOV Egyezmény 1991-ben elfogadott szövegének hatályba lépésétől számított 5 éven belül valamennyi növényfaj 10 esetében lehetővé kell tenniük a fajtaoltalmat. Az UPOV Egyezményhez csatlakozó új tagállamoknak a csatlakozás időpontjában legalább 15 növényfaj, a csatlakozástól számított 10 éven belül pedig valamennyi növényfaj fajtaoltalmát lehetővé kell tenniük. Az évi módosítást megelőzően az UPOV Egyezmény egyik lényeges szabálya volt az ún. kettős oltalom tilalma. Az UPOV Egyezmény 2. cikkének (1) bekezdése előírta, hogy az a tagállam, amelynek hazai jogszabályai a nemesítői jogot mind a sajátos oltalmi forma, mind a szabadalom megadásával elismerik, ugyanarra a növénytani nemzetségre vagy fajra csak az egyiket írhatja elő. A kettős oltalom tilalmának elve egy alapvető kérdés a növényfajta-oltalom és a szabadalom közötti viszony szempontjából. 8 UPOV Egyezmény 8. cikk 9 UPOV Egyezmény 9. cikk 10 Az UPOV Egyezmény fokozatosságot írt elő az oltalomban részesíthető növényfajok számának növelésére. Az évi szöveg a hatálybalépéstől számított 3 éven belül az UPOV Egyezmény mellékletében felsorolt 13 növénytani nemzettség közül legalább két növénytani nemzettség, 6 éven belül négy növénytani nemzettség és 8 éven belül valamennyi növénytani nemzettség oltalomban részesíthetőségét írta elő. Az UPOV Egyezmény évi szövege szerint az új tagállamoknak a csatlakozáskor legalább 5 növénytani nemzettség és faj majd a hatályba lépéstől számított 3 éven belül legalább tíz növénytani nemzettség és faj, 10 éven belül legalább 18 növénytani nemzettség és faj és 8 éven belül legalább 24 növénytani nemzettség és faj oltalmazhatóságát kellett vállalniuk. 14

21 Az USA joga szerint a növényfajták szabadalmi oltalommal, növényfajta-oltalommal és használati mintaoltalommal is védhetők. Az UPOV Egyezmény 37. cikke szabályozza a tagállamok fennálló jogának védelmét. Az UPOV Egyezmény évi szövege értelmében az Egyezmény nem érinti a tagállamok fennálló nemzeti jogát vagy a tagállamok közötti egyezményeket. Az UPOV Egyezmény évi szövege azonban az USA szabályozására figyelemmel megváltoztatta a 37. cikket. A módosított szöveg lehetővé tette a kettős oltalom tilalmát szabályozó 2. cikk (1) bekezdése alóli kivételt, ha a tagállam az évi szöveg aláírására nyitva álló idő alatt bejelentést tesz az ENSZ főtitkárához, hogy ugyanazon nemzetség vagy faj vonatkozásában fenntartja a különböző oltalmi formákat. A biotechnológia fejlődése azonban szétfeszíti a kettős oltalom tilalmának elvét és a 10 évig tartó, hosszas jogi viták után ez az elv az UPOV Egyezmény évi szövegébe már nem is kerül bele A növényfajta-oltalom tartalma Az UPOV Egyezmény 1991-ben elfogadott új szövege - több lényeges változás mellett - bővíti a nemesítők jogait, a fajtaoltalom terjedelmét. Az új rendelkezések értelmében a nemesítő kizárólagos hasznosítási joga nemcsak a vetőmagra, szaporító anyagra és a szaporítóanyagként felhasználható növényi részekre terjed ki. A nemesítő kiterjesztheti jogát a termésre, ideértve az egész növényeket és növényi részeket is abban az esetben, ha nem volt alkalma jogait a szaporítóanyag tekintetében érvényesíteni. Amennyiben a nemesítő akadályozva volt a jogérvényesítésben a termés vonatkozásában, akkor az oltalom érvényesíthető a termésből jogosulatlanul készült termék után is feltéve, ha ezt a szerződő államok törvényhozása előírja. Ezeket a szabályokat alkalmazni kell az ún. lényegében származtatott fajtákra is. A lényegében származtatott fajtának világosan megkülönböztethetőnek kell lennie a kiindulási fajtától. Abban az esetben, ha a lényegében származtatott fajta és a védett fajta között nincs pontos 15

TERVEZETÉVEL KAPCSOLATBAN **

TERVEZETÉVEL KAPCSOLATBAN ** DR. PRUGBERGER TAMÁS DR. SZABÓ ÁGNES * SZÜKSÉGES-E A SZAPORÍTÓANYAGOKAT MINŐSÍTENI? KIHÍVÁSOK ÉS AKTUALITÁSOK EGY ÚJ UNIÓS RENDELET TERVEZETÉVEL KAPCSOLATBAN ** Napjainkban számos európai és hazai civil

Részletesebben

2003. évi LII. törvény

2003. évi LII. törvény 1. oldal 2003. évi LII. törvény a növényfajták állami elismeréséről, valamint a szaporítóanyagok előállításáról és forgalomba hozataláról 1 Az Országgyűlés - felismerve, hogy a magas színvonalú növénytermesztés

Részletesebben

2003. évi LII. törvény. a növényfajták állami elismeréséről, valamint a szaporítóanyagok előállításáról és forgalomba hozataláról

2003. évi LII. törvény. a növényfajták állami elismeréséről, valamint a szaporítóanyagok előállításáról és forgalomba hozataláról Hatály: 2011.I.1. 2003. évi LII. törvény a növényfajták állami elismeréséről, valamint a szaporítóanyagok előállításáról és forgalomba hozataláról Az Országgyűlés - felismerve, hogy a magas színvonalú

Részletesebben

(Tájékoztatások) AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK TANÁCS MEGÁLLAPODÁS

(Tájékoztatások) AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK TANÁCS MEGÁLLAPODÁS 2013.6.20. Az Európai Unió Hivatalos Lapja C 175/1 IV (Tájékoztatások) AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK TANÁCS MEGÁLLAPODÁS az egységes

Részletesebben

1995. évi XXXIII. törvény. a találmányok szabadalmi oltalmáról

1995. évi XXXIII. törvény. a találmányok szabadalmi oltalmáról 1995. évi XXXIII. törvény a találmányok szabadalmi oltalmáról A magyar nemzetgazdaság műszaki fejlődésének, a korszerű technika meghonosításának, valamint a feltalálók erkölcsi és anyagi elismerésének

Részletesebben

SZELLEMI TULAJDON VÉDELMI ÉS GAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZATA

SZELLEMI TULAJDON VÉDELMI ÉS GAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZATA A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA SZEGEDI BIOLÓGIAI KÖZPONT SZELLEMI TULAJDON VÉDELMI ÉS GAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZATA JÓVÁHAGYTA A SZEGEDI BIOLÓGIAI KÖZPONT IGAZGATÓ TANÁCSA 2010. 1 TARTALOMJEGYZÉK I. A Szabályzat

Részletesebben

Készült: a Friedwald Kft. megbízásából a Dél-Dunántúli Örökségturisztikai Klaszter részére. (7621 Pécs, Rákóczi út 1.)

Készült: a Friedwald Kft. megbízásából a Dél-Dunántúli Örökségturisztikai Klaszter részére. (7621 Pécs, Rákóczi út 1.) Szerzői jog és iparjogvédelem a Dél-Dunántúli Örökségturisztikai Klaszter tevékenységének tükrében: örökséghelyszínekkel és attrakciókkal kapcsolatos szerzői jogi és iparjogvédelmi kérdések jogi szabályozása

Részletesebben

A Dél alföldi HEURégió Pont Egyesület Információs Kiadványa 2010/II.

A Dél alföldi HEURégió Pont Egyesület Információs Kiadványa 2010/II. A Dél alföldi HEURégió Pont Egyesület Információs Kiadványa 2010/II. Szeged, 2010. Helyi adók, gépjárműadó, illeték A helyi adózás magyarországi rendszere teljes mértékben megfelel az európai normáknak,

Részletesebben

A követő jog. Egy jogintézmény múltja, jelene és jövője a magyar szerzői jogban KISS TIBOR. I. A követő jog fogalma

A követő jog. Egy jogintézmény múltja, jelene és jövője a magyar szerzői jogban KISS TIBOR. I. A követő jog fogalma A követő jog Egy jogintézmény múltja, jelene és jövője a magyar szerzői jogban KISS TIBOR A I. A követő jog fogalma követő jog 1 azt jelenti, hogy meghatározott műalkotások szerzőjének joga van arra, hogy

Részletesebben

A BIODIVERZITÁS ÉRTÉKELÉSE INTÉZMÉNYI KÖZGAZDASÁGI MEGKÖZELÍTÉSBŐL BELA GYÖRGYI. Doktori értekezés

A BIODIVERZITÁS ÉRTÉKELÉSE INTÉZMÉNYI KÖZGAZDASÁGI MEGKÖZELÍTÉSBŐL BELA GYÖRGYI. Doktori értekezés A BIODIVERZITÁS ÉRTÉKELÉSE INTÉZMÉNYI KÖZGAZDASÁGI MEGKÖZELÍTÉSBŐL BELA GYÖRGYI Doktori értekezés Környezet- és Tájgazdálkodási Intézet Környezetgazdaságtani tanszék 2012. október 10. doktori iskola megnevezése:

Részletesebben

A védjegy és piaci előnyei

A védjegy és piaci előnyei A védjegy és piaci előnyei Készítette: Dr. Fekete László 2011 Budapest 1. Bevezetés A védjegy az árujelzők legfontosabb fajtája, továbbá a piacgazdaságban az iparjogvédelem egyik legfontosabb jogintézménye.

Részletesebben

FORGÁCS TÜNDE * Bevezető: a szellemi alkotások nemzetközi védelmének problematikája

FORGÁCS TÜNDE * Bevezető: a szellemi alkotások nemzetközi védelmének problematikája Publicationes Universitatis Miskolcinensis Sectio Juridica et Politica, Tomus XXX/1. (2012) pp. 271 289. A SZELLEMI TULAJDON TERÜLETÉT SZABÁLYOZÓ NEMZETKÖZI SZERZŐDÉSEK A MAGYAR JOGBAN, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL

Részletesebben

TEVÉKENYSÉGI JELENTÉS 2003

TEVÉKENYSÉGI JELENTÉS 2003 TEVÉKENYSÉGI JELENTÉS 2003 Magyar Szabadalmi Hivatal Budapest, 2004. január TARTALOMJEGYZÉK ELŐSZÓ... 3 I. SZELLEMI TULAJDONVÉDELMI JOGSZABÁLY-ELŐKÉSZÍTÉS ÉS JOGALKALMAZÁS... 6 1. JOGSZABÁLYOK ELŐKÉSZÍTÉSE...

Részletesebben

Dr. Munkácsi Péter * : Szerzői jogok és jogsértések Magyarországon. 2009. november 27. Tihany, MTA Balatoni Limnológiai Kutatóintézet

Dr. Munkácsi Péter * : Szerzői jogok és jogsértések Magyarországon. 2009. november 27. Tihany, MTA Balatoni Limnológiai Kutatóintézet Dr. Munkácsi Péter * : Szerzői jogok és jogsértések Magyarországon 2009. november 27. Tihany, MTA Balatoni Limnológiai Kutatóintézet (az elhangzott prezentáció írott változata) Tisztelt Hölgyeim és Uraim!

Részletesebben

DFT-HUNGÁRIA. Dr. Hubai Ágnes. közérthető közbeszerzés. Szakkönyv a 2009. áprilisában módosított közbeszerzési törvényről 2009.

DFT-HUNGÁRIA. Dr. Hubai Ágnes. közérthető közbeszerzés. Szakkönyv a 2009. áprilisában módosított közbeszerzési törvényről 2009. DFT-HUNGÁRIA Dr. Hubai Ágnes közérthető közbeszerzés Szakkönyv a 2009. áprilisában módosított közbeszerzési törvényről 2009. www.e kozbeszerzes.hu. dr. Hubai ágnes: Közérthető Közbeszerzés Szakkönyv a

Részletesebben

SZELLEMI TULAJDON AZ EURÓPAI UNIÓ JOGRENDJÉBEN. Dr. László Áron Márk

SZELLEMI TULAJDON AZ EURÓPAI UNIÓ JOGRENDJÉBEN. Dr. László Áron Márk SZELLEMI TULAJDON AZ EURÓPAI UNIÓ JOGRENDJÉBEN Dr. László Áron Márk A szellemi tulajdon jogáról az Európai Unió jogrendjében egyetlen előadás keretein belül beszélni, arról jegyzetet írni szinte lehetetlen.

Részletesebben

TERMÉKFORGALMAZÁS AZ EURÓPAI UNIÓBAN

TERMÉKFORGALMAZÁS AZ EURÓPAI UNIÓBAN Vállalkozók Európában 8. szám TERMÉKFORGALMAZÁS AZ EURÓPAI UNIÓBAN ÉS MAGYARORSZÁGON Budapest, 2001 Magyar Kereskedelmi és Iparkamara 2 Termékforgalmazás az EU-ban és Magyarországon A Magyar Kereskedelmi

Részletesebben

Jogukban áll avagy a munkavállalók helyzete és jogai az EU-ban

Jogukban áll avagy a munkavállalók helyzete és jogai az EU-ban E ENG M IS ÉRINT Jogukban áll avagy a munkavállalók helyzete és jogai az EU-ban Budapest 2002 Szerzõk: BANKÓ ZOLTÁN és GYULAVÁRI TAMÁS JOGUKBAN ÁLL AVAGY A MUNKAVÁLLALÓK HELYZETE ÉS JOGAI AZ EU-BAN E ENG

Részletesebben

A hulladékgazdálkodás jogi szabályozása az Európai Unióban és Magyarországon

A hulladékgazdálkodás jogi szabályozása az Európai Unióban és Magyarországon A hulladékgazdálkodás jogi szabályozása az Európai Unióban és Magyarországon PhD. értekezés Szerző: Dr. Marton Emőke egyetemi tanársegéd 2001. Tartalomjegyzék BEVEZETÉS... 4 A KUTATÁS CÉLJA... 4 A KUTATÁS

Részletesebben

Tisztelt Olvasó! Tartalom. nem kevés keserû tapasztalattal, szájízzel és megosztottan.

Tisztelt Olvasó! Tartalom. nem kevés keserû tapasztalattal, szájízzel és megosztottan. Tisztelt Olvasó! Quidquid agis, prudenter agas, et respice finem! (Seneca) Bármit teszel, okosan tedd, és gondolj a következményére! Miközben a magyar gazdaság mutatói a hivatalos közlések szerint egyre

Részletesebben

AZ EURÓPAI UNIÓ KÖRNYEZETVÉDELMI SZABÁLYOZÁSA FEJLŐDÉSÉNEK HATÁSA A HAZAI KÖRNYEZETVÉDELMI IGAZGATÁS FEJLESZTÉSÉRE*

AZ EURÓPAI UNIÓ KÖRNYEZETVÉDELMI SZABÁLYOZÁSA FEJLŐDÉSÉNEK HATÁSA A HAZAI KÖRNYEZETVÉDELMI IGAZGATÁS FEJLESZTÉSÉRE* Pro Publico Bono Online Támop Speciál 2011 Közigazgatástudományi Kar TÁMOP-4.2.1/B-09/1/KMR-2010-0005 GELLÉRTHEGYI ISTVÁN AZ EURÓPAI UNIÓ KÖRNYEZETVÉDELMI SZABÁLYOZÁSA FEJLŐDÉSÉNEK HATÁSA A HAZAI KÖRNYEZETVÉDELMI

Részletesebben

Iparjogvédelem a mezõgazdaság és az élelmiszeripar területén

Iparjogvédelem a mezõgazdaság és az élelmiszeripar területén Iparjogvédelem a mezõgazdaság és az élelmiszeripar területén Magyarország a mezõgazdaság és az élelmiszeripar szempontjából kiváló természeti adottságokkal rendelkezik, s ezt kihasználva az itt élõ kreatív,

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 34. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. március 24., szombat. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 34. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. március 24., szombat. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. március 24., szombat 34. szám Tartalomjegyzék 26/2012. (III. 24.) VM rendelet 27/2012. (III. 24.) VM rendelet 28/2012. (III. 24.) VM rendelet 29/2012.

Részletesebben

A KECSKEMÉTI FŐISKOLA SZELLEMITULAJDON-KEZELÉSI SZABÁLYZATA

A KECSKEMÉTI FŐISKOLA SZELLEMITULAJDON-KEZELÉSI SZABÁLYZATA A KECSKEMÉTI FŐISKOLA SZELLEMITULAJDON-KEZELÉSI SZABÁLYZATA 2. SZ. VERZIÓ A HATÁLYBALÉPÉS DÁTUMA. 2009. január 1. (Érvényes visszavonásig) JÓVÁHAGYTA: Dr. Danyi József rektor A Kecskeméti Főiskola a kutatás-fejlesztésről

Részletesebben

Szellemitulajdon-kezelési szabályzata

Szellemitulajdon-kezelési szabályzata I. Preambulum A NymE-ERFARET Nonprofit Kft. Szellemitulajdon-kezelési szabályzata 1. A NymE-ERFARET Nonprofit Kft. (a továbbiakban: vállalkozás) jogállása: a) A vállalkozás közhasznú szervezetként működő

Részletesebben

EU PIACSZABÁLYOZÁSA KERTÉSZET

EU PIACSZABÁLYOZÁSA KERTÉSZET EU PIACSZABÁLYOZÁSA KERTÉSZET FVM KÉPZÉSI ÉS SZAKTANÁCSADÁSI INTÉZET BUDAPEST, 2005 EU PIACSZABÁLYOZÁSA KERTÉSZET Szerző: ZÖLDSÉG- ÉS GYÜMÖLCSTERMESZTÉS: DÍSZ- ÉS GYÓGYNÖVÉNYTERMESZTÉS: SZŐLŐTERMESZTÉS

Részletesebben

Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap: a vidéki területekbe beruházó Európa Az Európai Unió és a Magyar Köztársaság támogatásával

Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap: a vidéki területekbe beruházó Európa Az Európai Unió és a Magyar Köztársaság támogatásával Dr. Mikó Zoltán: Agrár-, és vidékfejlesztési igazgatás 2008. 2008. július Bevezetés Hazánk agrárgazdasága, és ezzel együtt az agrár-, és vidékfejlesztési igazgatása 2004. évi EU csatlakozás óta jelentős

Részletesebben

Karoliny Eszter Mohay Ágoston A nemzetközi migráció jogi keretei

Karoliny Eszter Mohay Ágoston A nemzetközi migráció jogi keretei I. A (nemzetközi) migráció fogalma Karoliny Eszter Mohay Ágoston A nemzetközi migráció jogi keretei A nemzetközi migráció kérdésköre, amely napjaink egyik legaktuálisabb problémája, rendkívül szerteágazó

Részletesebben

Az internet-szolgáltatók hírközlési jogi jogállásának újraszabályozásához

Az internet-szolgáltatók hírközlési jogi jogállásának újraszabályozásához dr. Verebics János: Az internet-szolgáltatók hírközlési jogi jogállásának újraszabályozásához I. Az Internet-szolgáltatások a hatályos hírközlési jogi szabályozása I.1 Az Internet-szolgáltatás, mint hírközlési

Részletesebben

39 Szociális foglalkoztatási módszertani intézmény kijelölése 39

39 Szociális foglalkoztatási módszertani intézmény kijelölése 39 III. évfolyam 2 3 A helyi önkormányzatok kötvénykibocsátása és hitelfelvétele 3 Tájékoztató a helyben központosított közbeszerzés szabályairól, valamint az elektronikus közbeszerzéssel kapcsolatos jövőbeni

Részletesebben