ZAMÁRDI HÍRMONDÓ. Szent Iiván-éj TARTALOMBÓL. XX. évf. 7. szám július. Végh Sándor ZAMÁRDI VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK LAPJA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ZAMÁRDI HÍRMONDÓ. Szent Iiván-éj TARTALOMBÓL. XX. évf. 7. szám 2012. július. Végh Sándor ZAMÁRDI VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK LAPJA"

Átírás

1 ZAMÁRDI HÍRMONDÓ ZAMÁRDI VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK LAPJA Szent Iiván-éj XX. évf. 7. szám TARTALOMBÓL Önkormányzati hírek Beszámolók Tájékoztatók Emlékműavatás Trianoni megemlékezés Képviselői jegyzet Hírek Városi Tourinform Iroda és Közösségi Ház Óvoda Iskola Egészségőr Baráti Kör NABE Sport Balaton szive tér Visszatekintő Vízirendészet Koncertek, kiállítások Állatkuckó Olvasói levél Következő lapzárta: július ,00 Veit Végh Sándor

2 ÖNKORMÁNYZAT Zamárdi város önkormányzata képviselő-testületének május 21-i ülése Csákovics Gyula polgármester tájékoztatta az zamárdi körzeti megbízotti irodába a riasztó ülésen jelenlévőket, hogy Zamárdi, Rétföldi utca felszerelése megtörténik, így az iroda teljesen kátyúzása azért nem került végrehajtásra, mert az felszerelt lesz. útfelület olyan rossz állapotban van, hogy kátyú- 1. Zamárdi, Gyöngyvirág utca tulajdonjogának zással már nem javítható, az egész utca teljes és területének rendezése burkolattal történő ellátása szükséges. Az önkor- - Az önkormányzat kezdeményezi, hogy a mányzat, amint egy ingatlanelidegenítés létrejön, a Balatoni Vízügyi Kirendeltséggel az érintett Rétföldi utcát helyezi az első helyre. terület (sétány és strand) tulajdonjogát Dr. Kovács Tamás, volt jegyző másodfokra tisztázzák, és az önkormányzat hosszú távú fellebbezett a 3.5 M Ft-os összeg és perköltségei bérbe kívánja azt venni a tulajdonostól a megfizetése tárgyában. további fenntartás vállalásával. A hulladékgazdálkodási társulásról szóló tájékozés virágtartókat eltávolítják, és felkérik az - Az önkormányzat által elhelyezett sorompót tatás zárt ülés keretében kerül megtárgyalásra, de azt ismertetni kívánja a jelenlévőkkel, hogy a Somogy érintett ingatlantulajdonosokat, hogy foko- Megyei Kormányhivatal törvényességi felhívással zottan figyeljenek a területre. Engedélyezi élt annak megalakulásával, működésével kapcsolatingatlantulajdonosok a Pipacs utca felőli továbbá a képviselő-testület, hogy szintén az ban, és bírósági pert is indítottak. Zamárdi város egyelőre nem csatlakozott a társuláshoz, de az behajtás gátlót saját költségükre megva- egyértelmű, hogy 104 önkormányzat vagyonáról lósítsák. nem rendelkezhet 34 vagy 12 önkormányzat, aki 2. Turisztikai attrakciók fejlesztése pályázat tagként csatlakozott már (időközben pedig pályázatírójának megbízása kiléptek). A kt. a Turisztikai attrakciók és szolgáltatások Veszner Zsolt balatonföldvári őrsparancsnok is fejlesztése című DDOP-2.1.1/D-11 pályázat megjelent az ülésen. (Beszámolóját a múlt havi pályázatírójának a Tender Auditor Kft-t számban olvashatták). kiválasztja, ,- Ft + ÁFA vállalási áron. Elmondta, hogy minden beszámoló alkalmával 3. Városközpont Rehabilitációs pályázattal igyekszik részletes tájékoztatást adni, melyből kapcsolatos Ajánlattételi felhívás és Ajánlati kitűnik, hogy évről évre nő a bűnelkövetések száma Dokumentáció elfogadása, bírálóbizottság Zamárdiban. választása Az elkövetések nagy számban a nyári időszakban, a A képviselő-testület a Zamárdi Város szezonban következnek be. Az emelkedés részben Városközpont funkcióbővítő integrált fejlesztése annak is betudható, hogy míg korábban például egy című, DDOP-4.1.1/A-09-2f jelű pénztárca eltulajdonítása egy esetnek számított, pályázathoz kapcsolódó Ajánlattételi Felhívást addig ez ma már annyi eset, ahány okiratot tartal- és Ajánlati Dokumentációt elfogadja azzal, hogy mazott a tárca, így lehet akár 8-10 is egy lopásnál. a Közreműködő Szervezet által tett módosí- A körzeti megbízotti iroda beüzemelésre került, tásokkal, észrevételekkel értelemszerűen az három fő kollégával tudják Zamárdiban ellátni a javítható. körzeti megbízotti feladatokat, ebből két fő, Horváth A kt. a Zamárdi Város Városközpont Zsanett és Jócsik Mihály állandó jelleggel, Nagy funkcióbővítő integrált fejlesztése című, DDOP- Richárd pedig nyomozói státuszban, Zamárdira 4.1.1/A-09-2f jelű pályázat koncentráltan. közbeszerzési eljárásához a következő bírá- A kollégáival a továbbiakban is azon lesznek, hogy a lóbizottságot választja: statisztikák javuló tendenciát mutassanak, a tele- Elnök: Dr. Dudás Anita jegyző pülés biztonságos legyen az itt élőknek, nyaralók- Tag: Magyarcsik Tamás (Kapos Hidro) nak, látogatóknak is egyaránt. Jó lehetőség lenne közbeszerzési szakértő ennek az elősegítésére a térfigyelő kamerák elhe- Tag: Virányi Zoltán (Kapos Hidro) műszaki lyezése a település különböző pontjain. ellenőr Erre reagálva Csákovics Gyula polgármester Tag: Hoffmann Renáta pénzügyi megjegyezte, hogy a térfigyelő kamerák beszerzése osztályvezető erre az évre betervezésre került a költségvetésbe. A 2. oldal

3 ÖNKORMÁNYZAT 4. Folyószámla hitelkeret igénylése A kt. megtárgyalta a főépítész előterjesztését, és A képviselő-testület az OTP Bank Nyrt-től 70 az alábbiakat hagyja jóvá: millió Ft rövid lejáratú (likvid) hitel felvételével 1. A Kőhegy alatt található 2652/12 hrsz alatti, egyetért. mintegy 4 hektáros terület, az ún. Kiserdő A képviselő-testület kötelezettséget vállal arra, területe jelenleg Eg gazdasági erdő övezeti hogy a hitel futamidejének időtartama alatt a kért besorolással szerepel, itt található a Szamárhitel törlesztését és járulékainak megfizetését - a kő. Ez a terület a Szamárkővel, a Kőheggyel, felhalmozási és tőkejellegű kiadásokat meg- az Alsó pincesorral és a kilátóval potencielőzően- a költségvetésbe betervezi és jóvá- álisan turisztikai fejlesztésre alkalmassá hagyja. tehető, ugyanakkor az erdőtervben, mint A futamidő vonatkozásában a testület úgy termelésre kijelölt hely, nem szerepel. Kérjük nyilatkozik, hogy a kért hitelt a szerződéskötés a terület turisztikai-egészségügyi erdő övezetnapjától kívánja igénybe venni és év be történő átsorolását. december hónap 21. napjáig visszafizeti. 2. A Laki Bennó utca keleti részéne nyomvo- A képviselő-testület a hitel és járulékai vissza- nala ügyében a többszöri módosítás ellenére fizetésének biztosítékául az önkormányzat az érintettek nem tudnak egyetértésre jutni. költségvetési bevételeit, ezen belül elsősorban a Ez ügyben lakossági egyeztető tárgyalást tarsaját bevételeket ajánlja fel, különös tekintettel a tottunk, ahol többségi szavazással az a döntés helyi adóbevételekre, normatív és egyéb támo- született, hogy az utca keleti részét nem gatásokra, átengedett adóbevételekre - figye- szükséges kialakítani, a tervezett nyomvonal lembe véve a mindenkor hatályos jogsza- vitája ezzel lezárható. Kérjük a tervezett utat a bályokat hrsz-től keletre megszüntetni. Az önkormányzat megbízást ad az OTP Bank 3. Az Endrédi út mellett fekvő, volt TSZ köz- Nyrt részére, hogy a hitel futamideje alatt, pont, hagyományosan mezőgazdasági termeamennyiben a pénzforgalmi bankszámláján, léshez kapcsolható tevékenységű telephely és valamint a központi támogatások elkülönítésére a mellette található GAMESZ telephely jelenszolgáló alszámláján a fizetési kötelezettségek leg a tervben K múzeum, emlékpark övezeti teljesítéséhez nem áll rendelkezésre a szükséges besorolással szerepel. Ezek megszüntetésére, fedezet, úgy annak biztosítása érdekében a helyi illetve áttelepítésére a közeljövőben nem adók és a gépjárműadó fogadására szolgáló látunk lehetőséget, ugyanakkor fejlesztésre számláiról a szükséges összeget a pénzforgalmi ebben az állapotban nincs lehetőség. Mivel bankszámlára átvezesse. ezek a területek a lakóterületet nem zavarják, Az önkormányzat vállalja, hogy az OTP Bank az út keleti oldalán önálló tömböt képeznek, Nyrt. részére az OTP Bank Nyrt.-nél vezetett kérjük a 050/3, 050/4, 050/45-48 hrsz. alatti fizetési - és alszámlájára (ahol ezt jogszabály terület Gk gazdasági övezetbe sorolását. nem zárja ki), továbbá a költségvetési szervei 4. A Keszeg utca nyugati oldalán, a Kiss Ernő fizetési számláira felhatalmazáson alapuló utca nyugati végén található Vt-5 övezetbe beszedési megbízást biztosít. sorolt 3441/1-6, 3441/9, 3441/12 hrsz-ú, E hitel csak rendelkezésre állásról szól, ha tömböt kérjük Vt-3 övezetbe átsorolni, hogy a nem szükséges, nem használjuk fel. parti sáv nyugati részén is legyen feljesztési 5. Zamárdi város Hulladékgazdálkodási Tervé- lehetőség. nek felülvizsgálata ( ) 5. Kérjük felülvizsgálni, hogy a Kőhegyen A kt. megtárgyalta a Hulladékgazdálkodási szükséges-e az utak szélesítése. Úgy véljük, a Tervre beérkezett árajánlatokat, és a szőlőhegyi karakterhez hozzátartoznak a SZAMATERV Kft ajánlatát fogadja el 140,- keskeny dűlőutak, s nem cél a forgalom Ft/fő+ÁFA összegben. növelése, ezért úgy véljük, - hacsak valamilyen egyéb jogszabály erre nem kötelez -nem 6. GAMESZ Weimar T188 munkagép elideszükséges a meglévő utakat az amúgy is kicsi genítésre kijelölés kialakult telkek rovására szélesíteni. A kt. a Weimer T188 munkagépet hirdetmény A 4662 és 4671/1 hrsz-ú telkeket érintő útján elidegenítésre kijelöli minimum tervezett összekötő útra nincs szükség, kérjük ,- Ft+ÁFA vételárért. azt megszüntetni. 7. Zamárdi Szabályozási Terv módosításokkal Ugyancsak kérdés, hogy a Római út északi kapcsolatos döntések oldalán szükséges-e az út szélesítése? 3. oldal

4 ÖNKORMÁNYZAT 6. Kérjük megvizsgálni annak lehetőségét, hogy 9. Zamárdi Napköziotthonos Óvoda férőhely a Kőhegytől északra fekvő, 079/4-079/8 bővítése hrsz-ú, jelenleg Má övezeti besorolású A kt. képviselő-testülete megtárgyalta a Zamárdi terület a vele szomszédos Kőheggyel azonos Napköziotthonos Óvoda férőhely bővítésére Mk-1 besorolást kapjon? Mi úgy látjuk, erre vonatkozó kérelmét, és a hatályos jogszabályok nem sok esély van, de - amennyiben van rá alapján engedélyezett 20 %-os (13 fő) emeléssel mód, keressük meg rá a megoldást. egyetért, azt jóváhagyja. 7. Az Építési Szabályzat 7. (1) e) bekezdése 10. Matyikó Ferenc a zamárdi 052/87, és 052/88 az alábbiak szerint módosuljon: a Vt-5 jelű hrsz-ú ingatlanokra vonatkozó belterületbe építési övezetben újonnan csak kereskedelmi, vonási kérelme szolgáltató, vendéglátó, és az ezekhez kap- A kt. megtárgyalta Matyikó Ferenc (Szélescsolódó szálláshely létesítmények építése csapás) belterületbe vonási kérelmét, és elvi engedélyezhető. szinten támogatja a kérelmet azzal, hogy az 8. Kérjük az Építési Szabályzat 3. (4) eljárással kapcsolatos költségek a kérelmezőt bekezdését kiegészíteni a telken belül bizto- terhelik. sítandó parkolóhelyek, illetve zöldterületi fedettség vonatkozásában az alábbiakkal: a 11. Zamárdi, Kiss Ernő utcai parkoló kialakítása beton gyephézagos parkoló a zöldfelület szááltal javasolt, a Kiss Ernő utca északi oldalán A kt. elfogadja Csákovics Gyula polgármester mításnál nem vehető figyelembe, a műanyag gyeprácsos parkoló területe 60%-kal vehető történő parkoló kialakítását a volt gokart pálya figyelembe. helyén. 9. Kérjük az Építési Szabályzat 32. kiegétása, költségei 12.Strandröplabda pálya, és edzőpálya kialakíszítését a településkép védelme érdekében az elharapódzott divatos, rosszul értelmezett A kt. támogatja, hogy az elkülönített céltartalék mediterrán pagodaépítészet megakatámogatásával megépüljön a verseny szintű terhére (400 e Ft), valamint Horváth Ákos dályozására. Ennek konkrét megfogalmastrandröplabda pálya a Kossuth Lajos utca végén zását a főépítésszel együtt alakítsák ki, a cél az volna, hogy jogszabályi hivatkozással legyen meglévő pálya mellett. mód az ilyen tájidegen kísérletek elutasílett jelöli ki az edzőpálya minőségű pálya helyét, A képviselő-testület a strandröplabda pálya mel- tására. 10.Fentieken túl volna néhány javítandó észrevállalja. melynek bekerülési költségeit Horváth Ákos vételünk a terven - A Fő utca déli oldalán a 2499/3 hrsz-ú 13.Sukta Gábor közterület-használati ügye plébánia helyett annak keleti szomszédja, a (2012. évi közterület-használat, ill. rámpa 2498 hrsz. alatti jellegtelen épület szerepel elbontása) helyi védettként. Kérjük javítani A kt. megtárgyalta Sukta Gábor közterület- - A Bácskai utca Kiss Ernő utca sarkán lévő használati ügyét zorb üzemeltetésére vonatteniszklub épület a zöldfelület részeként kozóan, és az alábbi döntést hozza: van jelölve, holott önálló 3270/14 hrsz-ú - A kt. engedélyezi Sukta Gábor részére, hogy telken áll. Kérjük javítani évi szezonban az eddig használt A képviselő-testület felhatalmazza Csákovics Gyula területen működtesse a vállalkozását, a polgármestert, és Ripszám János főépítészt a fenti rámpával együtt. határozatban foglaltakkal kapcsolatos további - A képviselő-testület a zorb működtetéséhez tárgyalásokra, illetve a szabályozási tervben történő szükséges rámpa elbontásának határidejét módosítással kapcsolatos ügyintézésre augusztus 25. napban határozza meg. A 8. Zamárdi Város Szabályozási Tervének, és testület évi üzemeltetés idejére eszté- Építési Szabályzatának módosítására VÁTI tikus takarást kér a bérlőtől a rámpa köré. Kf megbízása A képviselő-testület a fenti vállalkozás mű- A kt. elfogadja a Városépítési Tanácsadó és ködtetésére évtől másik helyszínt kíván Tervező Iroda Kft ajánlatát a Zamárdi Város kijelölni. Szabályozási Tervének és Építész Szabályzaüzemeltetésének közterület-használati díjára A kt. megtárgyalta Sukta Gábor kérelmét a zorb tának módosítására vonatkozóan, összesen ,- Ft+ÁFA összegben. vonatkozóan, és annak díját a évi díj +infláció összegben állapítja meg azzal, hogy 4. oldal

5 BESZÁMOLÓ mivel a évben téli tárolást nem vesz É-i oldalán az ideiglenes parkoló kialakítását a igénybe, így annak díját ( ,- Ft) a bérleti szezonra meg kell valósítani. díj összegéből le kell vonni. 21. Richter Flórián közterület-használati kérel- 14. Lukácsi Krisztián közterület-foglalási kérel- me (lovas show) me (fagylaltos autó) A KT. a Richter Flórián által benyújtott A kt. megtárgyalta Lukácsi Krisztián kérelmét, közterület-használati kérelmet jóváhagyja, és és fagylaltos autó elhelyezésére nem ad köz- Várhelyi György által üzemeltetett hadipark terület-használati engedélyt. melletti részen a kérelmező részére 2500 m2 15. N plusz A Oktatási Kft közterület-használati nagyságú közterületet biztosít lovas show, kérelme (büfékocsi elhelyezése) bemutató céljára. A kt. megtárgyalta az N plusz A Oktatási Kft A bérleti szerződés időtartama: kérelmét, és büfékocsi elhelyezésére nem ad június 1.-augusztus 31. napjáig szól, a közterület-használati engedélyt. bérleti díj mértéke ,- Ft, a terület 2 nagysága 2500 m. 16. Bognár József közterület-használati kérelme A képviselő-testület felhívja a leendő bérlő (kürtöskalács, főtt kukorica) figyelmét, hogy a tevékenység végzéséhez, A képviselő-testület Bognár József részére enegyéb szolgáltatásokhoz a szükséges engedégedélyez 2 m2 közterület-használatot. A díj lyeket köteles beszerezni. mértéke: évi díj +infláció. A terület Továbbá felhívja fentieken kívül a bérlő helyszínét egyeztetni szükséges az ügyintézővel. figyelmét, hogy a szükséges közműegyez- 17. Balogh András közterület-használati kérelme tetéseket (csatlakozás, szerződéskötés, elhasz- (óriás vízibálna) nált energia, víz, szennyvíz fizetése, stb.) szintén A képviselő-testület nem kívánja mérsékelni neki kell elvégeznie, így értelemszerűen a bérleti Balogh András bérleti díját. A közművet a időszak alatt keletkezett fogyasztást ki kell vállalkozónak kell biztosítania. A mobil pult egyenlítenie a szolgáltatók felé. kihelyezését a képviselő-testület nem enge- 22. PK Invesito Optimal Kft. közterület-hasznádélyezi. lati kérelme (sörbringa) 18. Zamárdi közigazgatási területén lévő, mű- A képviselő-testület megtárgyalta a PK ködő közkutak vízórával történő ellátása, Invesito Optimal Kft kérelmét sörbringa illetve nem működő kutak üzembehelyezése üzemeltetésére, és azt nem támogatja. A kt. jóváhagyja a Zamárdi közigazgatási 23. Nagy Gábor közterület-használati kérelme területén üzemben lévő közkutak vízmérővel (Eötvös utca strandcikk) történő ellátását, továbbá a nem működő A kt. megtárgyalta Nagy Gábor közterület haszközkutak üzembe helyezését szintén vízmérővel nálati kérelmét, és azt nem támogatja. ellátva. A képviselő-testület jóváhagyja továbbá, hogy a 24. Nagy Gábor közterület-használati kérelme közkutakat olyan szűkítővel lássák el, amely a (Bácskai utca - ajándéktárgy) turisták vízigényét kielégíti, de nagy mennyiségű A kt. megtárgyalta Nagy Gábor közterület- víz vételére nem alkalmas (pl. kert locsolás, használati kérelmét, és azt nem támogatja. tartálykocsi töltése, stb.). 25.Koncz Tamás közterület-használati ügye 19. Zamárdi, Aradi utca sebességkorlátozás (teniszpályák) A kt. jóváhagyja - a legközelebbi útjel festések A képviselő-testület úgy döntött, hogy 1 év idején - a Rózsa utca, a Dessewffy és Aradi utca időtartamra köt közterület-használati szerződést kereszteződéseknél mindkét irányból történő, 40 teniszpálya üzemeltetésére Koncz Tamással. A km sebességre való figyelmeztetés felfestését az teniszpálya évi bérleti díját ,- Ft- útburkolatokra. ban állapítja meg a képviselő-testület. 20. Sirály Hotel melletti parkoló ügye 26. Vadász György közterület-használati kérelme A kt. megtárgyalta a Sirály Hotel parkolójának A kt. megtárgyalta Vadász György kérelmét, és 1 átalakításával kapcsolatos bizottsági javaslatot, év időtartamra, 15 m2-re közterület-használati és azt őszre ütemezi át, továbbá a évben azt szerződést köt a helyi rendeletben foglaltak sze- a közforgalom előtt kinyitja. Erről időben történő rint, 15 m2 területre vonatkozóan, előkert céljára értesítést kell küldeni a Sirály Hotel vezetőjének a Eötvös utca végén lévő strandon, június 1 és az érintett tulajdonosoknak. A Kiss Ernő utca és augusztus 31 közötti időpontban. 5. oldal

6 BESZÁMOLÓ 27. Elter Imre közterület-használati kérelme elkészítésével az F-F Design Kft.-t bízza meg, (reklámtábla kihelyezése) ,-Ft vállalási árért, az ajánlatban sze- A képviselő-testület a helyi rendeletben foglaltak replő feltételekkel. szerint engedélyezi Elter Imrének a reklámtábla 33. Városrehabilitációs pályázat-film elkészítkihelyezését az A és B blokkok bejárata tetése előtt. A kérelmezőnek a tábla pontos helyét A képviselő-testület a Városrehabilitációs egyeztetnie kell a műszaki főmunkatárssal. pályázattal összefüggésben a filmkészítéssel 28.Burkolatjel festési munkák megrendelése Döme Tamás vállalkozót bízza meg, ,- (Harsányi '89 Kft) Ft+ÁFA vállalási árért, az ajánlatban szereplő A kt. a burkolatjel festési munkálatokra a feltételekkel. Harsányi '89 Kft -t bízza meg, bruttó Ft Tájékoztatásul közöljük, hogy a Városrehavállalási árért. bilitációs pályázattal kapcsolatos megbízások Az Aradi-Dessewffy-Rózsa utca szakaszon a 40 és költségeik a pályázat részei. km-es figyelmeztető aszfaltra festését is rendelje 34. Várhelyi György - hadi park - közterületmeg a Kft-től a 186/2012. (V.21.) KT számú használati ügye határozatban foglalt döntés alapján. Zamárdi város önkormányzatának képviselő- 29. Zamárdi, Batthyány utca 36. (Berényi Ferenc) testülete megtárgyalta a Pénzügyi és Városrendbetétele fejlesztési Bizottság javaslatát, és azt elfogadva A kt. a Zamárdi, Batthyány utca 36. szám alatti azt a döntést hozza, hogy Várhelyi György - hadiingatlanon felhalmozott hulladék elszállí- park által használt közterület nagysága maximum tásával megbízza az M-Gép Kft-t (Marity Tibor m lehet, az eredeti képviselő-testület Zamárdi, Siófoki utca 13.). A megbízás alapján a határozat alapján készült bérleti szerződés szállító Kft. felelőssége az ingatlanon történő szerint. hulladék eltakarítása, a meglévő bódékat és fákat A két helyszíni közterületi felmérések alapján 2 2 nem lehet kivágni. A költsége 1.7 M Ft+ÁFA, az 5000 m, illetve 7000 m területet használt. A összeget az önkormányzat teljesíti a vállalkozó testület felkéri a jegyző asszonyt, hogy felé, de az ingatlanra rá kell terhelni. január 1-től április 25-ig m, április 30. Zamárdi, Arany János köz (Kiss Valér) 26-tól (addig az időpontig amíg nem jelenti be, lakóinak kérelme hogy visszatelepült a m2 területre) pedig 2 2 A kt. megtárgyalta Kiss Valér és társai zamárdi m bérleti díjat ,- Ft/nap/m összeget - lakosok kérelmét, és az Arany János köz szilárd a bérleti szerződés kiegészítésével számlázza ki a útburkolatának felújítására a évi költség- bérlő részére. vetésben szereplő útfelújítási keretösszegből A képviselő-testület felkéri továbbá Várhelyi ,- Ft, azaz négyszázezer forint összegű Györgyöt, hogy a terület rendben tartására támogatást biztosít azzal, hogy a beruházáshoz fokozott figyelmet fordítson. szükséges további ,- Ft, azaz négyszázezer Matyikó Zsuzsa forintot a lakók vállalják. 31. Turisztikai attrakció pályázat Zöldfa utcai vizesblokk létesítésével összefüggő stég megrendelése ZAMÁRDI HÍRMONDÓ A kt. a Vízügyi Igazgatóság Balatoni Kirendeltségétől megrendeli a beruházással összefüg- Zamárdi város képviselő-testületének lapja gésben megvalósítandó stéget ,- Ft Megjelenik: havonta, 1000 példányban vállalási áron, az ajánlatban szereplő feltételekkel, Felelős kiadó: Zamárdi Város Képviselő-testülete a Szécsinox Kft-től megrendeli a beru- Szerkeszti a Szerkesztőbizottság házással összefüggésben megvalósítandó mozgáskorlátozottak részére alkalmas liftet Főszerkesztő: Bemné dr. Schneider Mária Tördelő: Veit Judit ,- Ft+ÁFA vállalási áron, az ajánlatban szereplő feltételekkel. Nyomda: Quick Press Nyomda, Balatonföldvár 32. Városrehabilitációs pályázat-tájékoztató Hirdetésfelvétel: táblák elkészíttetése Polgármesteri Hiv. (Kissné Walter Mária) A képviselő-testület a Városrehabilitációs Anyagok leadása: pályázattal összefüggésben a tájékoztató táblák 6. oldal

7 TÁJÉKOZTATÁS, SAJTÓKÖZLEMÉNY Tájékoztatás Változás az előző évhez képest, hogy a Kiss E. utca - Zöldfa utca sarkán a Balaton Sound főbejárata és környéke D-i, Tájékoztatjuk a t. lakosságot, üdülőtulaj- K-i és Ny-i irányban kiterjesztésre kerül, azzal, hogy azon donosokat, érintetteket! a területen a Fesztivál Biztonsági Szolgálata jogosult intézkedni. Az idei évben Zamárdiban 2012.július e között kerül megrendezésre a Balaton Sound Fesztivál. Felhívom a figyelmet, hogy a tavalyi évhez hasonlóan a lezárt és rendezvény, kemping környezetéhez tartozó területen 7. (szombat) reggel órától nyit a csak behajtási engedéllyel lehet közlekedni, illetve polgármesteri hivatal parkolójában elhelyezett konténer, ahol kizárólag magánterületen lehet parkolni. Kérünk sorszámozott behajtási engedélyeket lehet beszerezni. A mindenkit, hogy saját és vendégautói parkolását magánkonténer szombattól kezdve értelem szerint a fesztivál ideje területen oldja meg. A parkolási szabályok betartását a alatt órától óráig lesz nyitva. rendőrség és a közterület-felügyelet ellenőrzi. (A kiadott 9-én (hétfőn) megkezdődnek az érintett és sorszámozott behajtási engedélyekről is statisztikai területeken az utcalezárások, és 11-től célból nyilvántartást vezetünk.) (szerda) órától július 16-án (hétfő) óráig Zamárdi város önkormányzata az idei évben is úgy döntött, a Balaton Sound rendezvény ideje alatt az alábbi hogy a közterületet semmilyen formában nem adja bérbe forgalmi rendváltozások lépnek életbe, kérjük ezek a rendezvény ideje alatt. Felhívjuk a magánterületekre betartását: kitelepülők figyelmét, hogy a tevékenységük végzéséhez - Szt. István úton (a Bácskai utca és Kilátó utca közötti szükséges engedélyeket kötelesek beszerezni, a szakaszon) indokolt az út mentén a várakozási -és megjogszabályokat betartani. állási tilalom ideiglenes elrendelése; A magánterületek előtti közterületet szabadon kell hagyni - Bácskai utca és Zöldfa utca mentén is várakozási- és és azt tisztán tartani, melynek betartását a Közterületmegállási tilalom ideiglenes elrendelése indokolt ; felügyelet fogja ellenőrizni. - A Bácskai utca, a Zöldfa utca, Fűzfa utca, Harcsa utca Előreláthatóan a Balaton Sound rendezvényterület egyirányúsítása (A Harcsa utcán hajthassanak be a 2012.július 11-én órakor nyit. rendezvényterülethez és a Zöldfa utcán és annak Hang (zaj)vonal: 06/ 1/ B. Sound infovonal: a folytatásában a Fűzfa utcán is célszerű a rendezvény- honlapon lesz elérhető területről történő kivezető forgalom elvezetése, a Természetesen ezekről a változásokról az önkormányzati Bácskai utcán (kivéve a Margó E.stny és Kiss E.utca lapban, honlapon és további információkról a közötti szakasz) csak a Balaton-partról kivezető forgawww.sziget.hu oldalon is elérhető a tájékoztatás. lom áramolhassan.) Az Új Széchenyi Terv segítségével valósul meg Zamárdi Városközpont funkcióbővítő integrált fejlesztése Az Új Széchenyi Terv segítségével valósul meg Zamárdi Városközpont funkcióbővítő integrált fejlesztése című pályázat keretében a Balaton tér I. és Balaton tér II. elnevezésű közösségi tér, valamint a kertmozi teljes felújítása és a városháza melletti tér virágosítása. Balaton tér I. Reményeink szerint minden korosztály nagy kedvencévé válik a napozó-, faszerkezetű-, Balatonba benyúló stégegyüttes, mely remek baráti találkozások, eszmecserék helyszínéül szolgál majd. Balaton tér II: A Balaton-parton csodás Tihanyra néző panorámával jött létre a Balaton szíve szobrot központba helyező, pihenő, elvonulásra, elmélkedésre alkalmas tér. A Balaton déli partjának legjobb adottságokkal rendelkező retro zamárdi kertmozi teljes nézőtere, külseje, környezete, továbbá a vetítéshez szükséges vetítőgép és hangtechnika is megújul. A virágos Zamárdiért kampány keretében - turisztikai szezonra felkészülés jegyében-a Zamárdi GAMESZ és a civilek részvételével elültetésre kerültek az egynyári virágok a központi részen. Szívet melengető, szemetgyönyörködtető látvány, és jóleső érzés a tiszta és ápolt környezet, mely méltón köszönti az idelátogatót, és mosolyt csal mindannyiunk arcára. Dr. Dudás Anita sk. Az Új Széchenyi Terv segítségével valósul meg Zamárdi Városközpont funkcióbővítő integrált fejlesztése Az Új Széchenyi Terv segítségével valósul meg Zamárdi Városközpont funkcióbővítő integrált fejlesztése című pályázat keretében a Tiszta Zamárdiért Kampány elnevezésű szemétgyűjtési akció. Zamárdi város Szabadság terén és a polgármesteri hivatal környékén 2012.július 17-én, kedden, reggel órától a helyi lakosok, üdülőtulajdonosok, civil szervezetek, önkéntesek bevonásával szemétgyűjtési akció kerül megrendezésre. Az önkéntesek zsákot és kesztyűt a helyszínen kapnak. A kampány célja a város központi részén elhelyezkedő erület megtisztítása az eldobált, elhagyott hulladékoktól. Ez a terület kiemelt szerepet tölt be a- kb. mintegy 3 km hosszú- szabad strandra történő lejutásban is, számos szolgáltató egység, vasútállomás, buszmegálló, posta is koncentrálódik ezen a részen. Többek között ezért is szükséges, hogy az idelátogatókat és a helyben élőket is ápolt, rendezett városkép fogadja. Reményeink szerint a gyermekek is részt vesznek majd az akcióban, mert a környezettudatos viselkedés jó példájával a felnőtteknek kell élenjárniuk. Dr. Dudás Anita sk. További információk: Dr. Dudás Anita projektfelelős - Zamárdi, Szabadság tér 4. Tel:84/ , oldal

8 Kék hullám a Zamárdi Nagystrandon HÍREK Ismét Kék hullám zászló loboghat a Zamárdi nagystrandon. Idén nyolcadik alkalommal döntött a Balatoni Szövetség arról, hogy mely strandok viselhetik a Kék hullám zászlót, amely megszerzésének feltétele egy nemzetközi minősítési rendszeren alapuló követelmény teljesítése. Az elismerés garanciát jelent a kulturált, tiszta partszakaszra. Igényes sportolási, étkezési, szórakozási lehetőségek széles palettájának kell elérhetőnek lenni a parton, folyamatosan takarított terület és vizes blokkok kell, hogy várják a vendégeket, van elsősegélynyújtó hely és vízimentő szolgálat. Ezúton köszönöm mindenkinek, aki hozzájárult ahhoz, hogy a szabad strandunknak ezt a komoly sikert elérhesse. Urbán Miklós GAMESZ vezető 8. oldal MOZIAVATÓ június 23-án átadásra került a felújított kertmozi. Csákovics Gyula polgármester köszöntőjében hangsúlyoz-ta, hogy a város fontosnak tartotta, hogy a városrehabilitációs pályázat része legyen a kertmozi korszerűsítése. Hiszen felújítatlan- ból is már csak mutatóban akad a Balaton partján. Tavaly ünnepeltük a mozi fennállásának 50. évfordulóját, eb- H.A. ben az évben pedig megvalósult a rekonstrukció. Megújult a technika, a székek, a színpad, a vizesblokk,ill. a külső megjelenés, megőrizve a retro jelleget. A megnyitó rövid ünnepséggel kezdődött. Csákovics Gyula polgármester köszöntője után az általános iskola táncosai léptek fel, majd Széles Ágota énekelt népdalokat citerakísérettel. Matyikó Zsuzsa alpolgármester a mozi,ill.a kertmozi történetéről beszélt. A Zamárdi Női Kar zárta a műsort. Filmslágereket énekeltek zenei kísérettel, mellyel vidám hangulatot teremtettek a csaknem teltházas közönség soraiban. Az avatón amúgy premierfilmként Szabó István Az ajtó című alkotásának hat tekercsét fűzte be a gépbe Gömöri László mozigépész. Kedves meglepetésként a Mauro pizzéria mindenkinek egy jégkrémet ajándékozott.köszönjük neki, s minden részt vevőnek a kellemes estét. Reméljük, hogy ezen a nyáron is sokan meglátogatják a megújult kertmozinkat! M.Zs. Miserend Csütörtök: óra Plébániatemplom Szombat óra Plébániatemplom Vasárnap 9.30 óra Plébániatemplom óra Balatonendréd 8.00 és óra Kápolna

9 EMLÉKMŰ AVATÁS Punka György repüléstörténész ünnepi beszéde június 16-a a Magyarország feletti légiháború egyik Ültél már az eszeveszetten pörgő gép kabinfalához préselegvéresebb, legkegyetlenebb napja volt. A harcok végén a lődve, tépve magadról a kesztyűt, kétségbeesetten nyomkülönböző jelentések mintegy húsz ellenséges gép lelö- kodva a heveder kioldóját? Érezted, ahogyan a plexi egy véséről számoltak be. A magyar vadászpilóták közül hősi pillanat alatt büdösen csöpögve megolvad a fejed mellett, és halált halt két főhadnagy, egy hadnagy és egy szakasz- arcodba csap az elviselhetetlen hőség? Rángattad már vezető. levegőért kapkodva a beszorult kabintetőt? Ha nem tudod, milyen az, amikor odafent apró, ezüst színű Hintázott már alattad a bombázó alumínium padlója? keresztek százai húzzák a páracsíkot az ég kékjén, nem Hallottad-e már a fémszerkezeten végigcsörömpölő repe- tudhatod, miről beszélek! szek éles csikordulását? Figyelted-e lélegzeted visszafojtva Ha nem rengett körülötted a föld, nem lengett feletted a a rádiót, ugrási parancsra várva? Láttad-e felnézve az eddig sápadt fényű, pislogó lámpa a pince mélyén, nem tudhatod, olyan biztonságosnak tűnő hatalmas gépmadár szárnya- miről beszélek! szegett forgását? Szakadt-e feletted darabokra az ernyő, Ha nem hallottad az asszonyok mormogó imáját, ha nem volt-e időd egy káromkodásra, anyád, feleséged, szeretőd érezted, hogy anyád rádborul, azt hívén, hogy megóvhat, nevének elcsukló kimondására, egy végső sikolyra? nem tudhatod, miről beszélek! Volt-e halálos csend körülötted? A tehetetlenség csendje, az Ha nem érezted, hogy mint a félelemtől szűkölő, vinnyogó elhomályosuló tekintet csendje, a megsemmisülésbe hullás állat, akár a tíz körmöddel a föld alá is beásnád magad, csendje? ahogyan az iszonyat csattogásai, - mint valami természet-fe- Magyarországot 1944 márciusától 1945 márciusáig 77 letti úthenger - közelednek, nem tudhatod, miről beszélek! amerikai bombázás érte. Berepült 7277 gép, ledobtak Nekünk, akik az után a háború után születtünk, amiről tonna bombát. anyánk, apánk mesélt, mindez csak a felnőttek hajdani élete Elveszett mintegy 2000 főnyi amerikai személyzet, közülük lehet, a miénk már nem. Nekünk a filmekből van meg meghalt körülbelül 600. A pontos számokat a mai napig nem mindez, az idősebbeknek a Valahol Európában a fekete tudjuk. repülőgép árnyékaitól reszkető kisgyermeke, vagy az az Az angol 205. bombázó osztály tizenöt alkalommal, asszony, aki a Nápoly négy napja című alkotásban azért mintegy 1085 géppel támadta a magyarországi célpontokat, imádkozik, hogy a gépek ne az ő városukat, inkább Rómát ledobva 1600 tonna bombát. Vesztesége körülbelül 60 gép, a bombázzák és akire a mellette álló anya szól rá: Ne! hősi halottak száma 212 fő. Rómát ne!...ott a fiam! A szovjet és román bombázók 79 támadásáról és veszteségeikről nincs pontosabb adat És a gépek jöttek, jöttek. Odalent pedig megtanultak rettegni A magyar vadászokat 1945 márciusáig 71 alkalommal az emberek. vetették be az amerikai és a szovjet gépek ellen. Lelőttek 130 Baja, Bácska! Légiveszély! egymotoros, hatvan többmotoros repülőgépet, elesett Győr, Budapest, légiriadó! huszonhét, megsebesült tizenhárom pilótájuk. Vijjogtak a szirénák, a gyárak munkásai futva indultak az A lezuhant gépek fémtestének nyomát máig őrzi a föld, a óvóhelyekre. A bérházak lakosai a sebtében épített légóhalott repülők emlékét a halványuló emlékezet. pincék padjaira kuporodva várták a végét! Vagy a véget! Emberek voltak, fiatal, huszonéves életek, akiket a világ A vidék lakossága hová menekülhetett volna?! A földekre különböző pontjain ugyanazzal a fájdalommal szültek életre csak a harangszó hallatszott, és mire visszaértek volna a az anyák, akik nem hősökkel, csak gyermekekkel vajúdtak. falvakba, tanyákra, már csaptak is rájuk villogó géppus- Ugyanúgy hívták akkor is az Istent, ha különböző nyelveken kákkal a magasból az ezüst madarak. Hörögtek a halálos is és ugyanúgy könyörögtek hozzá később, a halálhírt hozó sebet kapott állatok, égett a termés táviratot olvasván. Nem volt menekülés! Magyarország rajta volt a listán! ahogyan a leszórt röpcédulák hirdették. Hősökre emlékezünk? Nem! Csak fiatal emberekre, akik arra születtek, hogy És mi volt odafent? éljenek, repüljenek, meghódítsák a végtelen birodalmát. Azokban a fénylő, csillogó gépekben fiatal emberek lesték Sokuknak az utolsó pillantása a Balaton mélyben csillogó az eget maguk körül, az ellenséges gépek támadását várva. kékjére, a szelíd somogyi dombokra, Tihany kéttornyú Átizzadt ruhák, bőr fejvédők alól a szemükbe csorgó templomára esett. verejték, a dübörgő motorok lángokat köpő kipufogói, a Katonák voltak, akik a hazájukért, egy eszméért, vagy éppen célzókészülék fénylő szálkeresztje egy eszeveszett parancsot követve adták az életüket. A rutinszerűen forgó lövésztornyok a gép hasán, a napfény Ma már nem ellenségek, csak egykori ellenfelek. Talán csillogása a kabintetőkön, a rövid rádióparancsok, a nincs is már, aki sirassa, gyászolja őket. páracsíkot húzó motorok Apák, társak, barátok lehettek volna, de számukra mást írt A vörös közepű, fekete füstpamacsok a gépek körül, a meg a sors. nyolcvannyolcasok robbanása, az első találatok, a kötelékből kiváló, füstcsíkot eresztő gépek Gondoljunk rájuk itt az emlékmű előtt megértéssel, A napból a kötelékre zuhanó vadászok, a húszmillimétiszteletével. megbocsájtással, az utókor lassan mindent a helyére tevő teresek tompa duhhogása, a héthatvankettesek gyors, kattogó sorozatai, a kiforduló szárnyak fehér keresztjei 9. oldal

10 EMLÉKMŰ AVATÁS Az emlékmű építésének fázisai: 1. A domb kialakítása 2. A propellert tartó rúd beállítása 3. Az emlékmű alapjának kifaragása 4. Az emlékmű alapjának betonozása 5. A lépcső kialakítása 6. Közben készül a lapát 7. A lapát pontosan illeszkedik oldal

11 8. Díszburkolat lerakása 8. Parkosítás 8. Avatóünnepség Köszönetnyilvánítás Másfél évvel ezelőtt fogalmazódott meg bennem az elképzelés, hogy jó lenne emlékművet állítani Zamárdiban a II. világháború idején a Balaton térségében hősi halált halt repülőkatonák emlékére. Nagy örömömre Zamárdi város képviselő-testülete és az Egyesület Zamárdiért szervezet támogatta felvetésemet. A helyszín kijelölése után kezdetét vette a tervezés és a kivitelezés fáradságos munkája. Magánszemélyek, vállalkozások, civil szervezetek és az önkormányzat összefogásával végül valóra válhatott a hajdani elképzelés. EMLÉKMŰ AVATÁS Köszönetet szeretnék mondani Perjési János úrnak, aki a kezdetektől a megvalósulás pillanatáig fáradhatatlan lelkesedéssel vette ki részét a munkából. Anyagi áldozattal, szakértelemmel, tanácsokkal, de sokszor fizikai erővel is segítette az emlékmű ügyét. Köszönet illeti Zamárdi város önkormányzatát és Csákovics Gyula polgármester urat is, hiszen anyagi és erkölcsi támogatásuk elengedhetetlen feltétele volt a kivitelezés sikerének. Elismerésemet és köszönetemet szeretném kifejezni Urbán Miklós úrnak és a zamárdi Gamesz munkatársainak is, akikre mindig számíthattunk. Szinte alig volt olyan fázisa a munkának, amelyből ne vették volna ki a részüket. A föld-, a kőműves- és a lakatosmunkák, valamint a parkosítás és a környék rendbetétele mind-mind az ő érdemük. Az elvégzett feladatok minőségével mindig elégedettek lehettünk. Elismerés illeti az 1. számú Mélyépítő Kft.-t is, melynek nevéhez az emlékmű impozáns bazaltlépcsője és a vörös homokkő burkolat megépítése fűződik. Köszönettel tartozom az Augusztin Betongyártó Kft.-nek is, amely a fundamentumhoz szükséges betont biztosította és szállította. A parkosítás költségeihez való jelentős anyagi hozzájárulás a Zamárdi Közalapítvány érdeme. Nem feledkezhetem meg dr. Hende Csaba honvédelmi miniszter úrról sem, aki lehetővé tette számunkra, hogy a veszprémi Légierő Zenekar, valamint a díszőrök és koszorúvivők térítésmentesen vehessenek részt a június 16-i ünnepségünkön. Végezetül pedig köszönetet szeretnék mondani mindazoknak, akik bármilyen egyéb módon segítették az emlékmű megvalósítását, illetve az avatási ünnepség lebonyolítását. Nevezetesen: - Amerikai Egyesült Államok Nagykövetségének katonai attaséja - Bemné dr. Schneider Mária - Csehi Gábor - Dula faiskola - Egyesület Zamárdiért - Gál Péter - Gubányi Katalin - Gyetvai Miklós - katonai hagyományőrzők - dr. Kocsi György - Magyar Veterán Repülő Szövetség Somogy Megyei Egyesülete - NABE zamárdi csoport - Nyugdíjas klub - Puller Imre - Punka György (repüléstörténész) - Soós Gábor - Szent Kristóf pincészet - Zamárdi iskola konyhai dolgozói Tarr Péter 11. oldal

12 MEGEMLÉKEZÉS Trianon - a nemzeti összetartozás napján 92 évvel a trianoni tragédia után, június 4- Mi lesz például az erdélyi testvéreinkkel? én is szent kötelességünk megemlékezni és Ha visszatekintünk, a román politika Trianon óta ébren tartani mindenki tudatában az leplezetlenül magyarellenes politikát folytat! (Ezért fogy a emlékezést. Annál is inkább, mert 1945 óta magyarság Erdélyben!) Vagy ha a közelmúlt új, baloldali országunk vezetői félresöpörték az román kormány politikáját nézzük, amely ugyanúgy ébrentartást, és a fiatalabb korosz- magyarellenes, köze sincs az európai szintű tályok a hazafias magatartást politizáláshoz (vagy olyan sincs már?). Vagy itt sovinizmusnak deklarálták. Holott a van napjaink szomorú története, egy Trianoni békediktátum során korszakalkotó, jelentős magyar minket büntettek olyanokért, amit íróról, Nyírő Józsefről, nem engednem követtünk el, és bűnös erő- ték újratemetni saját szülőföldjén. szakkal elcsatolták ezeréves hazánk Ismereteim szerint kb. egy évig területének kétharmadát! folyt az egyeztetés, és a románok A diktátum egyik hivatkozási alapja - egyszer sem jelezték aggályaikat! az elcsatolásra - a nemzeti önren- Ha megengedik, idézek egy régi delkezések megteremtése volt. Akkor mondást a románokról: Ha a az elszakított területeken élő kb. ötmillió román aláírt valamit, az nem azt magyar nemzeti önrendelkezésével ki jelenti, hogy betartja majd, törődött?! csupán azt, hogy tud írni. Az ún. rendszerváltás utáni, demokratikusnak Azzal, hogy az Orbán Viktor mondott Magyarországon is mintha tilos lett volna vezette nemzeti kormány az elszakított gondolni, nem hogy beszélni Trianon tragédiájáról! országrészek magyar polgárainak - kérésükre - magyar Szerintem pedig legújabb kori történelmünk egyik fontos állampolgárságot biztosít, nagyon sokat tett a nemzeti kérdésköre, és nem árt elgondolkodni azon, hogy a összetartozásért. Többek között most ezért is támad Trianoni békediktátumról mikor lehetett és mikor nem bennünket az arctalan háttérhatalom, mert nekik nem volt szabad beszélni. nemzetekre, hanem irányítható tömegre van szükségük. Horthy Miklós kormányzó vezetése alatt a hatalom Ugyanez a háttérhatalom szervezte az 1920 előtti, 1919-es akarata egységes volt, mindegyik parlamenti párt a Kun (Kon) Béla-féle nemzetellenes lázadást, ami szociáldemokraták kivételével elfogadhatatlannak jelentősen hozzájárult a trianoni tragédiához! tartotta a békediktátumot, illetve a kijelölt trianoni De a kérdés továbbra is fennáll. határokat. A két világháború közötti magyar politika célja Mi lesz magyar testvéreinkkel Felvidéken, Délvidéken, tehát az elveszett területek visszaszerzése volt. Kárpátalján és Erdélyben? Van még értelme revízióról Ennek el is jött a lehetősége 1938-ban, és '39-ben az első beszélni, vagy csak az autonómia a kizárólagos megoldás? bécsi döntéssel, illetve 1940-ben a másodikkal, 1941-ben Ha visszatekintünk, a világtörténelemben gyakran pedig a délvidéki revízióval. előfordultak felülvizsgálatok, így nem zárható ki a A Horthy korszakban tehát a kérdés napirenden volt. Meg revíziós elképzelés sem. Ez a lehetőség ott van minden is volt az eredménye, ami a magyar külpolitika kisebbségi közösség előtt, mely nem kap megfelelő sikerességét bizonyítja. jogokat a többségi nemzettől. A második világháború végével érkeztünk el a tiltások A másik lehetőség az autonómia. Az autonómia garantálja korához. Az február 10-i, párizsi békeszerződés az illető ország (pl. Románia) területi épségét, és egyben a lezárta Magyarország és szomszédai számára a háborút, és kisebbségi népcsoport megmaradását is (európai területi visszaállították a trianoni határokat. autonómiák legalábbis ezt mutatják). Rákosi hatalomra kerülésével beköszöntött a Trianonról, A kérdést azzal folytathatnánk, hogy 1989 után vajon hány annak következményeiről, illetve a kisebbségbe szakadt elszalasztott revíziós lehetőségünk volt? nemzetrészekről való beszéd tiltása. Csak vázlatosan felsorolva: Miért következett ez be? Azért, mert a magyarországi ben a romániai forradalom és államcsíny idején kommunisták abban különböztek az ún. utódállamok is lett volna lehetőségünk, kommunistáitól, hogy míg azok való nacionalisták voltak, - A Trianoni békediktátum felbomlásának kezdetén, a mi kormányunk igazából magyarellenes bel- és mikor Jugoszlávia és Csehszlovákia darabjaira külpolitikát folytatott, ezért gátolták, hogy Trianonról hullott, beszélni lehessen. - vagy a délszláv háborúban, mikor a magyarok által És mi változott mára? Az ún. rendszerváltással lakott Bácska és Bánság katonai felügyelet nélkül polarizálódott a politikai élet, mindamellett visszaállt az a maradt, sajátos helyzet, hogy Trianonról nem illik beszélni, mert - Azután az Antall kormány által megkötött ukránaz revíziót jelenthet. magyar alapszerződés, melyen sajnos lemondtunk És mi lesz, ha nem beszélünk róla? mindenféle területi követelésről. 12. oldal

13 HÍREK Mint látható tehát, míg a két világháború közötti kormányok felismerték, és ki is használták az adódó lehetőségeket, a rendszerváltás utáni kormányok egyike sem tudta ezt jelen körülmények között ez idáig megtenni. Június 4-e a törvénybe iktatott nemzeti összetartozás napja mellett nekem továbbra is nemzeti gyásznap. De a gyászhoz remény is kapcsolódik, és bízom abban, hogy Isten megsegíti nemzetünket. Mert ha az ember gondosan körülnéz a mai világban, a nemzetek már nem sokáig bírják elviselni a rájuk mért igazságtalanságot! Gondolataimat Deák Ferenc mondásával zárom. Nem tudom őt pontosan idézni, de valahogy úgy szól: Aki önként lemond jogos tulajdonáról, az soha nem szerezheti azt vissza, ellenben aki nem mond le arról, a megfelelő alkalom és a szerencse visszaadhatja azt. Köszönöm, hogy meghallgattak, Isten áldjon mindenkit! (A beszéd június 4-én, a nemzeti összetartozás napján hangzott el a Magyar fájdalom szobornál.) Új beruházás Zamárdiban Az AVE Zöldfok Zrt zamárdi telephelyén korszerű, inert hulladékkezelő, lerakó létesítményt adtak át. A beruházás 240 millió forintból valósult meg. Zamárdi város önkormányzata az önkormányzati inert hulladékot, valamint a fásszárú növényeket ingyenesen, mennyiségi korlátozás nélkül szállíthatja be. Akik a szalagot átvágták: Szabó Zoltán elnök-vezérigazgató AVE Zöldfok Zrt. és Helmut Burger AVE Energie Ag. ügyvezető Fagyilkolás A szabad strand egy meghatározott pontján, a Tihanyi félsziget és a Kerámia apartmanház vonalában tavaly öt fát, idén két fát gyilkoltak meg. Az áldozatok fűzfák, nyírfák, platánfák és egy hársfa. A legaljasabb módon pusztították el őket. A gyilkos megfúrta a tövüket, majd valami vegyszert belefolyatva, tönkretette a fák nedvkeringését. Az önkormányzat a feljelentést minden esetben megtette, de mint annyiszor máskor, a tettes most is ismeretlen maradt. Nem tudom, de úgy sejtem, mivel a fagyilkoláshoz érteni kell, hogy megbízva egy bérgyilkos cselekedhetett. Ma pénzért mindenre van jelentkező. Ismeretlen Tettes vagy Felbújtó! Nem apellálok a lelkiismeretedre, mert az neked nem működik. Csak üzenek neked, hátha olvasod ezt a lapot: minden aljas tett magában foglalja a bűnhődést. Nem külön való a kettő. Már ott van benned a tett elkövetése óta az utóbbi. Azt hiszed, önfeledten élvezed most a neked szabaddá vált panorámát? Nem, tudom, hogy nem élvezed, mert hiányzik belőled a békesség. Ránézve a félszigetre is nyugtalan vagy. Az vagy hosszú évek óta. A közeljövőben demonstrációt fogunk tartani ellened, de érted a halódó fáknál. Miért? Hogy tapasztald, mi, a fákért szavunkat felemelők vagyunk Zamárdiban többségben. És nemcsak többségben, az önmagában véve kevés. Mi vagyunk az élet pártján, és mi leszünk ott a Teremtő képviseletében. Egyszer szembesülj jelenlegi állapotodat illetően! Gál Péter képviselő és a zöldmunkacsoport tagja Első sor: Szabó Zoltán, Helmut Burger, Csákovics Gyula Hátsó sor: Hardégen József és Jens Winterberg AVE Magyarország Kft. ügyvezetői (bal-jobbra) Fotó: Kollárné Mecseki Renáta Köszönjük szépen Kovács Ferencnek és Vitéz Eszternek a szép muskátlikat, melyek a városi Könyvtár ablakait diszítik. Tné Ildikó 13. oldal

14 TOURINFORM, KÖZÖSSÉGI HÁZ XV. Nemzetközi Veterán Atlétikai Balaton menni; este közös vacsora és program a Bajnokság, Dobribán Géza Emlékverseny vendéglátókkal, 16-a vasárnap: délelőtt szabad program, délután június 2-án 15. jubileumi alkalommal került zarándoklat a Letzenberg kápolnához és megrendezésre a Nemzetközi Veterán Atlétikai Balaton istentisztelet, búcsúest, Bajnokság, Dobribán Géza Emlékverseny Zamárdiban. A 17-e hétfő: hazaindulás a kora reggeli órákban. rendezvény megálmodója, szellemi atyja, Géza bácsi, sokszoros hazai, európa- és világbajnok veterán atléta Az úthoz hozzájárulást kell majd fizetni, ennek részleteiről sajnos december 26-án örökre eltávozott közülünk, később tudunk tájékoztatást adni. Jelentkezési határidő: így idén először volt az ő tiszteletére is emlékverseny. július 15. Ez alkalommal egynapos volt a rendezvény. Egy-két A jelentkezőket a jelentkezés sorrendjében tudjuk versenyszám ebből kifolyólag elmaradt, ám a lelkesedés fogadni! továbbra is töretlen volt. Több mint 70 sportoló nevezett, a Zamárdi kártya legidősebb a 82 éves Igrényi Ferenc egyéni súlylökésben indult, a legfiatalabb, a 12 éves zamárdi Gál Péter 1500m Szállásadók figyelmébe ajánljuk a vendégeknek síkfutásban. Az időjárással is szerencsénk volt, ugyan ránk kedvezményeket nyújtó Zamárdi kártyát és a hozzá ijesztett délelőtt az eső, aztán fél óra elteltével sportolásra tartozó elfogadóhely listát. A Tourinform irodában átvételi tökéletes napnak örvendhettünk. Idén is születtek elismervény aláírásával nyitvatartási időben átvehető. kiemelkedő eredmények: a 75 éves Belházi János úr Hűséges vendégeknek oklevél magyar csúcsot dobott kalapáccsal, Günther Fändrich Németországból pedig a 6 db elnyert aranyérem mellett, Ajándékozzuk meg oklevéllel, virágcsokorral és egy kis mindössze 10 méterrel maradt el gerelyhajításban a ajándékcsomaggal idén is Zamárdi hűséges vendégeit! veterán világcsúcstól. Így csak a német rekordot Várjuk azon kedves szállásadók jelentkezését, akiknek döntötte meg. Szívből gratulálunk nekik és minden vendégei 5, 10, 15, 20, 25 vagy még régebb óta résztvevőnek! Köszönjük, hogy idén is eljöttek! hűségesen visszatérnek városunkba. Az ajánlólap a Szép számmal vettek részt a Dobribán Géza Sporttelep Tourinform irodában átvehető. Kérjük, ha már pontosan emléktábla-avatásán versenyzők, szurkolók és zamárdimielőbb egyeztessenek velünk, hogy megtalálhassuk a tudják, mikor tartózkodnak a vendégek Zamárdiban, ak, akik ezúton is lerótták tiszteletüket Géza bácsink előtt. mindenkinek legkedvezőbb időpontot a köszöntésre! Megtisztelt bennünket jelenlétével Madaras Ádám világés Európa-bajnok magyar öttusázó. Tourinform iroda nyitva tartása Nagyon köszönjük mindazok segítségét, akik Július 2 - augusztus 26. között hétfőtől szombatig 9-18, hozzájárultak a rendezvény sikeréhez! vasárnap 9-17 óráig állunk kedves Ügyfeleink Köszönet a segítőknek a pályán, a fiúknak és lányoknak az rendelkezésére. A rendezvényeken való részvétel miatt irodában, a lányoknak a büfében - és a kenyérre valóért, a lehetnek változások a nyitva tartásban. polgárőröknek, a Paprika csárdának, a Szántódi Erdészet- Elérhetőségeink: nek, Lajkovicsné Göndöcs Valinak, a sportolóknak, akik 8621 Zamárdi, Kossuth u. 16. sportszereiket magukkal hozták... Tel./fax: 84/ Külön köszönet a GAMESZ dolgozóinak, akik idén is újjá varázsolták a sportpályát. Web: Jövőre is várjuk a régi és új versenyzőket. A rendezvény SZABADIDŐS ÉS SZÓRAKOZÁSI egynapos lesz, a jó időt és hangulatot megrendeljük jó LEHETŐSÉGEK ZAMÁRDIBAN előre! BORKÓSTOLÓ Nyári részletes rendezvénynaptár SZENT KRISTÓF RENDEZVÉNYKÖZPONT- A szokásos eseménynaptár részletes információkkal Pincészet-Borétterem-Pincegaléria elvihető az irodából Zamárdi, Alsópincesor; Tel.: Szeptemberi utazás Malschba ZIMEK PÁLINKA-LÁTVÁNYFŐZDE Idén lehetőség nyílik minden érdeklődőnek (a jelentkezés előzetes bejelentkezéssel. sorrendjében), hogy részt vegyen a németországi Információ: testvértelepülésünkre tett látogatáson szeptember között. Zamárdi, Endrédi út 061/24 hrsz. A tervezett program a következő MALSCH-ban: Tel.: / ; a csütörtök: utazás, ÍJÁSZAT 14-e péntek: kirándulás a Neckar-völgybe és szabad Szent Kristóf Rendezvényközpont-Pincészet-Borétteremprogram vásárlási lehetőséggel; Pincegaléria 15-e szombat: Malsch és Schwetzingen megtekintése 8621 Zamárdi, Alsópincesor; Tel.: ; szabadon választható, hogy ki hova szeretne 14. oldal

15 TOURINFORM, KÖZÖSSÉGI HÁZ PAINTBALL WELLNESS előzetes bejelentkezéssel egész évben! Információ: Hotel Wellamarin**** Zamárdi, Eötvös u. 15/1. Tel.: Zamárdi, Szent István út Tel.: Hotel Familia*** Zamárdi, Endrédi út (MOL benzinkút ZAMÁRDI KALANDPARK mellett) Tel.: Információ: Rangadó Fogadó, 8621 Zamárdi, Szent István út 2. Zamárdi felső, Siófoki út. Tel.: Tel.: PUSZTAGOLF BOWLING (két sávos) előzetes bejelentkezéssel; Hotel Wellamarin**** Zamárdi, Eötvös u. 15/1. Információ: Tel.: Szántódpuszta Tel.: FALLABDA Hotel Wellamarin**** Zamárdi, Eötvös u. 15/1. KERÉKPÁRKÖLCSÖNZÉS Tel.: Bandi 2000 Bt Zamárdi felső, Vécsey u.72., Tel: X-BOXOK Hotel Wellamarin**** Zamárdi, Eötvös u. 15/1. Felüdülés Turistaszálló Zamárdi-felső, Knézits u. 42., Tel.: Tel.: Platanus Panzió 8621 Zamárdi, Széchenyi u. 66., Tel.: Közösségi házi hírek, beszámolók VILÁGHÁBORÚK MÚZEUMA (magángyűjtemény) Kiállítás az I. és II. világháború relikviáiból. Erdélyi honismereti kirándulás: a zamárdiak szokásos Zamárdi felső, Siófoki u.30/a., barangolása 2005 óta összekötődik a Feltámadási menet Bejelentkezés: csíksomlyói fogadásával, lévén ez a kárpát-medencei hatókörű összefogás zamárdi szervezésű és indulású. HARCI JÁRMŰVEK KIÁLLÍTÁSA Dióhéjban utunkról néhány élmény a teljesség igénye (magángyűjtemény) nélkül: Nyitva: június-augusztus; Zamárdi, Szent István út; Tel.: Nagyváradon megnéztük a középkori várat, amelynek közepén állt hajdan a Szent László király és más nagy AIR BALL, JUMPING Nyitva: június-augusztus, uralkodóink sírját befogadó Európa-hírű gótikus székesegyház. A várat a kommunisták eldugták, azaz Zamárdi, Kossuth utcai szabad strand MINIGOLF Nyitva: június-augusztus, lakóteleppel vették körül, hogy senki átutazó ne lássa Zamárdi, Kossuth utcai, szabad strand Várad hajdani szívét. Az impozáns méretű erődítményt STRANDRÖPLABDA PÁLYÁK mostanában nagy tempóban felújítják eu-s pénzekből. Zamárdi, Bácskai utca vége, szabad strand Amint sétálunk az egyik belső udvaron, a mellettünk elhaladó régész mondja egy érdeklődőnek, sikerült Zamárdi, Kossuth utca vége, szabad strand beazonosítani a csontvázat, minden kétség nélkül Károly Zamárdi-felső, Jegenye tér, szabad strand Róberté. Továbbadjuk e jó hírt! Válaszút: ez a jobbára SZÖRFKÖLCSÖNZÉS ÉS OKTATÁS román lakosságú falu Kolozsvár után a Szamos völgyében június-augusztus; van a nagyvárostól kb. húsz kilométerre. Itt volt szállásunk Zamárdi, Kossuth utca vége, szabad strand két éjszakára is a Kallós Zoltán alapította kollégiumban. Itt bentlakásos módon vasárnap estétől péntek délutánig PÓLÓFESTÉS Nyitva: június-augusztus; nagyjából kétszáz kis mezőségi magyar gyermek tanul és Zamárdi, Kossuth utca vége, szabad strand él. VÍZICSÚSZDA Zamárdi, Keszeg utcai szabad strand; nyitva: június-augusztus Zamárdi, Kecskeméti utca vége, szabad strand; nyitva: június-augusztus TENISZPÁLYÁK Zamárdi, Bácskai utca vége szabad strand LOVAS SZOLGÁLTATÁSOK Kocsi Csárda, Zamárdi felső, Siófoki út USZODA Hotel Wellamarin**** Zamárdi, Eötvös u. 15/1. Tel.: Hotel Familia*** Zamárdi, Endrédi út (MOL benzinkút mellett) Tel.: oldal

16 TOURINFORM, KÖZÖSSÉGI HÁZ. Olyan falvakból szedik össze őket, ahol már nincsen négy székely keresztalja képviselőjének adta át a négy iskola, vagy ha van is, akkor román. Azt hiszem, minden feltámadási jelvényt, s ily módon útra kelt a ferencesek utastársunk számára maradandó élmény volt e vidám, üzenete napnyugat felé. Ez az üzenet így szól: szeretetre éhes, nyíltszívű gyermekekkel a találkozás. Dr. Jakubinyi György, Erdély érseke egyszer úgy Nagyszerű tanárok kezében vannak, és az intézmény lelki fogalmazott, hogy a Gyulafehérvári Főegyházmegye szíve vezetőjeként ott áll közöttük Kallós Zoli bácsi, az erdélyi Csíksomlyón dobog. Az Ipoly vidéki, a pécsi, a győrnépdalgyűjtés és népművészet nagy alakja, élő legendája. ménfőcsanaki valamint a százhalombattai egyházközség Szásznyíres: Kovács Márton bácsihoz tértünk be, a zarándokcsoportjai négy különböző irányból indultak, táltosi adottságú idős gazdához, ki felolvasva legalább hogy imádságos lelkülettel hordozzák a történelmi kétórányi eposzban írta meg a falu aranyhalas alapító Magyarország településein a négy feltámadási jelvényt, legendáját. Személye válasz arra, hogyan keletkezett sok hirdetve, hogy Krisztus feltámadása minden kárpátévszázadon keresztül annyi értékes néphagyomány! medencei magyar reménysége, hogy nemzetünk jövőjét Pusztakamarás: mily pici kis házikóból indult el a magyar csakis a keresztény egység jelentheti. A feltámadási irodalom egyik nagy alakja, Sütő András! - lepődhet meg jelvények Csíksomlyón való találkozása szimbolikus. Azt ott az odaérkező magyar vándor. Marosvécs: a báró fejezi ki, hogy Csíksomlyón nemcsak az erdélyi Kemény-család kastélya ma is elmeotthon, a szocializmus főegyházmegye szíve dobog, hanem minden magyar vívmányaként, de a hatalmas tölgyekkel ékes, elvadult emberé, akiket Krisztus köt össze a feltámadás park már visszakerült a család kezébe. Meglátogattuk ott reményében a Csíksomlyói Szűzanya közbenjárására. Wass Albert és a Kemény bárók sírját. Tisztelettel a csíksomlyói ferences testvérek nevében: Urbán Erik OFM kegytemplom-igazgató. Gyimesbükk ezeréves határ: A kontumáci kápolnánál megható szentmise, a havasok légterében most sólyom bukkant fel. Aztán megérkezik az Aranycsapat-mozdony és a jó öreg Nohab. Buzánszky Jenő bácsi autogramokat ad az őrháznál. Visszafelé a hágó tetején rövid felüdülés a millió havasi virág ékesítette hegyi réten. Farkaslaka: szakad az eső, de Tamási Áron szülőházát nem hagyhatjuk ki. Holtmaros: Bartha József református lelkész tizenkét árva gyermeket fogadott be, akiket nevelők gondoznak nagy szeretettel. Itt a Tulipán árvaházban adtuk át a zamárdiak adományait, az iskolaszereket. Az adományozók névsora: Szakáli Anna, Pergéné Kriszta, Nagy János, Szabó László, Pálfi Istvánék, Római Katolikus Plébánia, Fekete István Általános Iskola, Tóthné Nagy Tünde, Bartha Sámuel dr, T. Nagy Ferenc, Magyarfalvi Attila, Gál Péterné és gyermekei. Csíksomlyó: csodálatos, léleknemesítő homíliát mondott az egybegyűlt vagy félmilliónyi népnek Tempfli János kölni magyar pap. Szentbeszéde közben egy gólya keringett felettünk, remélhetőleg a visszatérő újjászületés jeleként. A Feltámadási menet a ferences templomigazgató atya jóvoltából a szentmise után ünnepélyesen tetőpont június jára ért. A feltámadási jelvényeket odavivő négy magyarországi közösség képviselője 16. oldal Györgyfalva: református falu a Kolozsvár melletti bükki erdő szélén. Különleges kőalakzatokat formázott itt ki a Teremtő nagy szobrászkedvében. Vacsora közben a vendéglátó tiszteletesné asszony lányai györgyfalvi népzenével kedveskedtek nekünk. Kolozsvár: eddig soha fel nem tűnt, de most észrevettem a csodálatosan megkomponált Mátyás-szoborcsoportozaton egy történelmi tényt mutató motívumot, amely bizonyára közrejátszott abban, hogy a román soviniszták át akarták hangolni a szobor üzenetét. Az egyik úr olyan zászlót hódoltat a király elé letéve, amelyen a moldvai fejedelemség címere van. Világóvó kör: június elején egyik este kimentünk a Csibe tanya felé, és egy digitális kütyün felhangzó pirregéssel odacsaltuk az erdőszélen nálunk is élő különleges éjjeli madarat, a lappantyút. Hogy miképp néz ki, milyen az életmódja, a kedves olvasó megtalálhatja a wikipédián. A hangjáról azért eláruljuk, hogy ha a fülemüle vagy barátposzáta szólóénekes, akkor a lappantyú a

17 TOURINFORM, KÖZÖSSÉGI HÁZ ritmusszekcióban kap helyet. Útközben növényekkel ismerkedtünk meg, a réten tenyésző csattogó eperrel egészen bensőséges módon is, és még egy labdás játékra is volt időnk az alkonyatban. Két napra rá a világóvók közül jó páran a töreki madárgyűrűzésre szintén ellátogattak. A nyári szünetben az összejövetelekről a tagok sms-ben kapnak hírt. Köszönöm Takács Anettnek, hogy segíti ügyünket! Trianoni megemlékezés: a nemzeti gyász emléknapján, amely már a nemzeti összetartozás pozitív hullámhosszára is ráhangolódott - őszinte hála érte a kormánynak -, nagyon szép megemlékezés zajlott le városunkban. Nálunk első mozzanatként megszólaltak a harangok a 92 évvel ezelőtti tragédia beálltának időpontjában - köszönet érte Kocsi György plébános urunknak és Rozsnyai Ferenc világi elnöknek! - majd 18 órakor a szép számú érdeklődő a Magyar fájdalom-szobornál találkozott. Ennek során egyebek közt Perjési János olvasta fel a felelősségeket boncolgató gondolatait, és Fontányi Zsolt idézte meg egy korabeli személyes és döbbenetes hatású vissza- emlékezéssel június 4-ét. Imának is helye volt utána, hiszen a történelem ura a Gondviselő. Szent Iván-éji időutazás: idén teljességgel meg tudtuk tartani ezt a különleges, sőt mondhatni, sokszor varázslatos hangulatú rendezvényt. A kellemes, langyos nyári estében vagy kétszázan kezdtük el az idők körein át tartó zenés utazást a Kecskés Régizene Együttessel. Végh Sándor Csak egy-egy epizódot hadd ragadjak ki a történésekből: az 56-os, 48-as templomtéri emlékműnél a zenekarvezető által komponált 56-os induló, a Hősök kápolnájánál felcsendülő és közösen elénekelt Kimegyek a doberdói harctérre kezdetű népdal engem nagyon megérintett. Végh Sándor A millecentenáriumi turulos szobornál a Szent Piroska emlékét idéző bizánci ének, a Szamárkőnél a háromezer éves mezopotámiai dallam volt számomra különleges. A tűzugrásban az tetszett, hogy lányok milyen komolyan vették ezt a játékossá szelídült, de mégis csak ősi rítust. A kilátónál az éjfélre már fáradó testnek nagyon jól esett Pálfiék vendégszeretete, aztán felcsendültek a Rákóczi- kőnél a kuruc kor tárogatón játszott, a szabadságért áldozathozatalra buzdító dallamai. És következett a vonulás az éji erdőn át! A Vaskeresztnál igazi meglepetés várta a még kitartókat: három avar harcos és egy asszony fogadta az időutazásban résztvevőket. Egy teljesen berendezett jurta is visszahozta az 1300 évvel ezelőtti zamárdi időt! A sáfránykerti dombtetőn, a falu egykori templomának helyén állított kereszthez már a pitymallat első jeleinél érkeztünk meg. A templomot és népét elpusztító törökök zenéje és a török nyelvű énekek e helyen engem mindig nagyon meghatnak. Én itt érzem leginkább, talán azért is, mert mint szervezőt, itt már nem nyomnak a háttérteendők gondjai, de még inkább a hely szelleme miatt, mintha 1591-ben feküdnék most a mező illatos füvében. Az időutazás végén, talán hogy a hűs víz visszahozzon minket a jelenbe, olykor a pitymallati fürdés is megvalósul óta idén erre nagyon alkalmas volt az időjárás. No de erre már tényleg csak a jövő reménységei neveztek be: Wenke Maxi, Hajdú Noémi és Bence, Gál Kincső és Peti diákok. Szegény programszervező, bár se teste, se lelke nem kívánta a mártózást, de mivel volt olyan botor, hogy felírta ezt a plakátra, nem maradhatott ő sem ki, ment a víz alá. És csodák csodája! Többet ért, mint egy erős fekete A rendezvény kapcsán ezúton köszönöm a Gamesz illetékes munkatársainak, Lajkovicsné Valinak, Kovács Ferencnek, Pálfi Istvánnak és családjának valamint a Csodaszarvas Avar Hagyományőrző csapatnak fontos háttérsegítségét. Időszaki kiállítás a tájházban. Ha e lap csak utána jelenik is meg, sebaj, a gyönyörűséges alkotások egész nyáron láthatók lesznek. Lényegi információk erről, íme: Hegyen völgyön, Égen földön Nemez-, selyem- és festett vászonképek a magyar néphagyomány és gyermekrajz ihletésében Orosz Adél, Bognár E. Kata, Németh Anna kiállítása Ünnepélyes megnyitó: június 30-án, szombaton 18 órakor a tájház udvarán A kiállítás megtekinthető aug. 31-ig, a tájházi belépőjegy érvényes rá. Nyári animációs, azaz ingyenes játékpark a strandokon. A beosztása: Heti időpontjai: péntek 16-19h; szombat 15-18h és vasárnap 15: h között. A helyszínek: VII. 13. Jegenye tér, VII. 15. Gyöngyvirág u., VII. 20. Táncsics u., VII. 22. Óriáscsúszda, VII. 27. Jegenye tér, VII. 29. Táncsics u., VIII. 3. Óriáscsúszda, VIII. 5. Jegenye tér, VIII. 11. Zenepavilon (a játszadalomban), VIII. 18. Óriáscsúszda. 17. oldal

18 KÖZÖSSÉGI HÁZ, EGÉSZSÉGŐR Zamárdi Ki mit tud? gála: a májusi hírmondóba, Erdélyben járván a lapzárta hetében, nem írtam. Így most fejezem ki köszönetemet Kiss Istvánnak és feleségének, Zsuzsának, hogy fagyikuponok elfogadásával támogatták a rendezvényt. Közösségi Ház: a kedves olvasók közül bizonyára sokan látták már, hogy megkezdődtek a felújítási munkálatok, amelyek az egész nyáron át folytatódnak. Ez azzal is jár, hogy vásár sem lesz ez idő tájt. Az e lehetőséggel rendszeresen élőknek szíves megértését kérem. Gál Péter népművelő KEDVES ÉS DERŰS LELKŰ GYERMEKEK, ÉDESAPÁK, NAGYBÁCSIK, NAGYPAPÁK! Az idei Balatoni Játszadalomban újra lesz tréfás vízi járgány-bemutató augusztus 11-én, szombaton 11 órakor! Akinek tavalyról megvan a műve, kérjük, fejlessze további tökélyre! Akinek viszont csak fejben van meg a nagy mű, szépen kérjük ezennel, valósítsa meg aug. 11- ére! Javasolt szabvány-előírásaink: 1. A járgányon legalább egy ember férjen el úgy, hogy eközben az alkotás nem süllyed el. 2. A meghajtás módja nem lehet csónakmotoros. 3. A bemutatón el kell mondani, hogy mi mire jó a berendezésben! 4. A jutalmazás során előnyt élveznek azok a vízi masinák, amelyekbe minél több funkcionális alkotórész van beépítve! 5. Küllem és csín: az alkotásnak legyen zászlója és neve! 6. A járgány kézi erőkkel vízre bocsájtható legyen! Meghívó Élménybeszámoló és szakmai beszélgetés településünk ismeretlen világbajnokával, Domokos András repülőgép- -parancsnokkal. Repül a vízen is. A Repülő Hollandi hajóosztály két versenyzője, Majthényi Szabolcs és Domokos András mondja el, hogyan és mi által lett ez ideig nyolcszoros világbajnok, és hogyan készülnek a következő nagy világversenyre, melyet ősszel Kaliforniában rendeznek. A repülőgép-parancsnok a Széchenyi utcai nyaralóból indulva, szülői féltés gondoskodás mellett ismerkedett a Balatonnal, majd fejlődött Balatonföldváron a Bp Spartacus SC egyesületben sikeres versenyzővé. Helye: Zamárdi, Bácskai utcai kikötő Ideje: A Balaton Sound után, a Zamárdi Baráti Kör kikötői hirdetőtábláján fogjuk feltüntetni. Kamarell Károly Strandröplabdapálya Zamárdi krónikus strandröplabdapálya hiánya enyhülni látszik. Önkormányzati és civil összefogással a már meglévő röplabdapálya mellé még kettő jó minőségű, akár versenyzésre is alkalmas pálya épült. Ne csak "facebookozzatok", strandröplabdázzatok is a nyári szünetben! (más izomcsoportokat is megmozgat) H.A. Épül a pálya Használatban a strandröplabdapálya Minden alkotásért nagyon-nagyon jól megérdemelt jutalmat adunk, és ha verseny is létre jön, a bajnok megnyeri a Balatoni Jobb Balin kupát. A következő elérhetőségeken adunk további információt (például arról, mikorra halasztjuk a bemutatót, ha tervezett idejében viharos az idő), és fogadjuk a jelentkezéseket: vagy Telefon: Gál Péter népművelő 18. oldal

19 Balaton szíve tér A nyár elejére a part három új köztérrel gazdagodott. Ezek közül az egyiknek, a Balaton szíve térnek a fényképe (Veit Judit) szerepelt a múlt havi Hírmondó címlapján is. Mivel ennek a térnek a létrehozásában nekem is volt szerepem, leírnám a tér keletkezésének történetét. Pár éve felmerült az önkormányzatnál - a parti zöld sáv egyhangúságát oldandó - néhány kisebb terecske létesítésének gondolata. Ezen terek közül az egyik a Balaton áldozatainak állított volna emléket, mivel Margó Edének, a Magyar Fájdalom szobor alkotójának volt egy olyan szobra, ami ebbe az elképzelésbe jól illeszkedett. A Balaton áldozatai tér helyét közösen (Takács Eszter, az akkori budapesti főépítészünk, Margó György, az Egyesület Zamárdiért elnöke és én, mint Takács Eszter által ismert tervező) határoztuk meg az Eötvös utca végében, az akkor még csak épülő szálló előtt. A helykijelölést követően készítettem a leendő térről egy vázlatot - csak úgy magamnak - rögzítendő a frissen felmerült formai elképzelésemet. Az önkormányzat a tervek elkészítésével a Pagony Táj- és Kertépítészeti Irodát (Bp.) bízta meg. Ennek vezetője a szakmából ismert engem, és ittjártakor kikérte véleményemet. A Balaton áldozatai térre készített vázlataimat látva, felkért a végleges terv elkészítésére. Időközben a tér elnevezése megváltozott. Az új név ötletét Gál Péter által a nyári balatoni szívalkotási-akciókkal a köztudatba már bevezetett Zamárdi a Balaton szíve szlogen adta. Így született meg a Balaton szíve tér elnevezés. Az új elnevezéshez azonban egy olyan új "szobrot" kellett kitalálni a tér közepére, ami a fenti elnevezést valahogy kifejezi, megjeleníti. Hosszas fejtörés és rajzi kísérletezés után a szív negatív - kivágással való - megjelenítésének ötletét tartottam legjobbnak rajzaim közül. A szobor anyagának pedig a balatoni tájra jellemző, viszonylag jól vágható-faragható balatoni vörös homokkövet (ún. almádi kővet) választottam. A teret nem lehetett az Eötvös utca tengelyébe telepíteni az ott futó vízelvezető árok miatt. Ezért azt nyugati irányba el kellett húzni. Ez azonban az árok által kettévágott parti zöld sáv összekapcsolásának igényét vetette fel. E célból BALATON-TÉR H.A. terveztem az árok fölött a gyaloghidat, ami a megépült terecske másik karakteres hangulati eleme lett a Balaton szíve mellett. A szobor körül kialakított körkörös-sugaras forma a burkolatokkal és a növénykiültetéssel való játék lehetőségét kínálta. (A vörös homokkő mellett tudatosan választottam építőanyagul a balatoni táj másik jellegzetes kőzetét, a bazaltot.) Mivel a Balaton szíve tér - szándékom szerint - a tóval kapcsolatos rendezvények helyszínéül is szolgálna, a Balaton irányába kifutó utat egy-egy kőbabára helyezett zászlótartó rúddal hangsúlyoztam, és próbáltam a teret ünneplésre is alkalmassá tenni. A kivitelezést Gál Ferenc cége (I. sz. Mélyépítő Kft.) végezte el igen jó színvonalon, s ők csináltattak a sziklából szobrot is, ami igen kényes feladat volt. A növénykiültetés Dula Pál cégének munkája. Így tehát elmondható, hogy zamárdi emberek munkája hozott létre valami maradandót a városban. A közeli üzlettulajdonosok véleménye szerint a terecskének nagy sikere van az üdülőközönség körében - remélem, a lakosságnak is tetszik -, aminek nagyon örülök, mint ahogy annak is, hogy a Balaton szíve szoborral és térrel - a kőhegyi kilátó mellett - még egy tervem megvalósulhatott lakóhelyemen (még ha kerülő úton is). Szentkuti-Kiss Gábor A Balatont megkerülő kerékpáros és futóverseny megtétele közben jólesik egy kis pihenő. Az ultrabalatonistákat Zamárdiban is várta egy frissítőpont, ahol a zamárdi atlétikai klub tagjai segítettek felfrissíteni a megfárad vándorokat. A mintegy 210 kilométeres táv 134. kilométerkövénél azzal biztattuk az itt elhaladókat, már alig több mint 70 km lefutása van csak hátra a célig. - Köszönet az Admirális étterem segítségéért is./h.a./ 19. oldal H.A.

20 ÓVODA Megy velem, jön velem, Előrenéz, hátra, Éjszaka elbújik, Hogy senki se látja. Reggel hosszú lesz, Mint a templomtorony, Átéri a mezőt, Míg utánam oson. De eltörpül délre, Kitérni sem tud már, Mindegyre rálépek, Lábam előtt ugrál. Nem kér reggelit, se Uzsonnára fánkot, Mégis bekószálja A kerek világot Ők azok, akik ősszel már iskolások lesznek: Arnold Máté, Balog Eszter Bölcsik Zoltán, Eidenpenz Bianka, Friesz Flóra, Gamauf Luca, György Tamara, Iberpaker Anna, Karé Kamilla, Király Áron, Kiss András, Major Noémi, Püspöki Petra, Sipos Nadin, Szabó Gergely, Tóth Martin, Tuli Norbert, Urbán Dávid Jó tanulást kívánunk nekik! A következő héten felkerekedett az óvoda, és kirándulni mentünk Veszprémbe, az állatkertbe. Az eső sem tudott minket eltántorítani attól, hogy végigjárjunk mindent, és szemügyre vegyük a különböző, érdekesebbnél érdekesebb állatot. Kicsit fáradtan, de annál több élménnyel jöttünk haza. Az ovisok is szinte az egész világot bejárták, hiszen ismét sok program volt ebben a hónapban. Sportolni nagyon jó és nagyon szeretünk, ezért is vettek részt többen a családi sportnapon, majd buszra ültünk, és a Kalandparkig meg sem álltunk, ahol kipróbáltuk a gőzmozdony húzta kis vonatot. Köszönjük a gyerekek nevében a kedvezményes belépőt! Aztán ismét elindultunk - de most gyalog -, hogy megnézzük a tájházat, ahol megismerkedhettünk a régen élt emberek mindennap használatos eszközeivel, és kicsit beleélhettük magunkat az életükbe. A Hausmann étterem jóvoltából ingyen fagyizhattak a gyerekek - köszönet érte! Elérkezett az évzáró-ballagások ideje; az óvoda virágdíszbe öltözött. Minden csoportban a tanévben tanult versekből, dalos játékokból összeállított csokrot láthattunk. A műsorok végén az iskolába menő gyermekek búcsúztak az óvodától. Másnap a ballagókkal körbejártuk az óvodát, elbúcsúztak a nagyok minden játéktól, csoportszobájuktól, majd a teraszon egy közös tortaevéssel lezártuk a tanévet. A csoportok külön külön is barangoltak, sétáltak, túráztak. Az almások: - Szöllősi Mátééknál voltak a campingben, - Szalonnázni mentek Ági néniék pincéjéhez, - Fagyiztak, - És megnézték, kipróbálták a Hadipark katonai járműveit (tankot, helikoptert). A tulipánosok: - palacsintázni voltak Gireth Petráéknál, 20. oldal

ZAMÁRDI HÍRMONDÓ. Tálos Ágota: Virágok a Kőhegyen TARTALOMBÓL. XX. évf. 11. szám 2012. november H.A. ZAMÁRDI VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK LAPJA

ZAMÁRDI HÍRMONDÓ. Tálos Ágota: Virágok a Kőhegyen TARTALOMBÓL. XX. évf. 11. szám 2012. november H.A. ZAMÁRDI VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK LAPJA ZAMÁRDI HÍRMONDÓ ZAMÁRDI VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK LAPJA Tálos Ágota: Virágok a Kőhegyen XX. évf. 11. szám TARTALOMBÓL Önkormányzat Beszámolók Rövid hírek Tájékoztatások Október 6. képekben A Közösségi

Részletesebben

HÍRMONDÓ. Felvirradó napon köszöntsön jó kedved, kicsi hajlékodba költözzön szeretet.

HÍRMONDÓ. Felvirradó napon köszöntsön jó kedved, kicsi hajlékodba költözzön szeretet. ZAMÁRDI HÍRMONDÓ ZAMÁRDI VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK LAPJA XX. évf. 1. szám 2012. január Oly sok a kívánság, nem tudom, hol kezdjem? Talán hogy a Földön békesség teremjen. Legyen bőség, vagyon, sok, sok

Részletesebben

Köszöntõ államalapító Szent István ünnepére

Köszöntõ államalapító Szent István ünnepére hered_2010_2.qxd 2010.08.25. 15:18 Page 1 2010. augusztus IV. évfolyam 2. szám Heréd Község Önkormányzatának ingyenes közéleti kiadványa Köszöntõ államalapító Szent István ünnepére Szent István király

Részletesebben

Babits Mihály: Új esztendő beköszönt

Babits Mihály: Új esztendő beköszönt Babits Mihály: Új esztendő beköszönt 1. Új esztendő beköszön régi könyvben új lap új topán a küszöbön ég küszöbén új nap. Ej haj dús az év minden jót igér, minden napja cél és minden éje kéj. 4. Kelj vasárnap

Részletesebben

(06-20)320-25-45. Solt, Kossuth u. 54. SOLT OPTIKA

(06-20)320-25-45. Solt, Kossuth u. 54. SOLT OPTIKA Solt, Kossuth u. 54. (06-20)320-25-45 Bejelentkezés: (06-20)489-45-07 SOLT OPTIKA Nyitva: hétfõ, szerda, péntek 9-12 és 13-17 csütörtök 8-12 TÁRSASÁGI ROVAT Tisztelt Olvasók! Továbbra is várjuk az Önök

Részletesebben

TAPOLCAI ÚJSÁG. Óriási siker volt

TAPOLCAI ÚJSÁG. Óriási siker volt Új TAPOLCAI ÚJSÁG XIII. (XIX.) évfolyam 1. szám TAPOLCA VÁROS LAPJA 2012. január Óriási siker volt Fegyelmezett gazdálkodás, kiegyensúlyozott működés Tapolca Város Önkormányzatának 2011. évi gazdálkodása

Részletesebben

SZABOLCS HÍRADÓ. Szépkorúak köszöntése. "Ember lenni mindig, minden körülményben."

SZABOLCS HÍRADÓ. Szépkorúak köszöntése. Ember lenni mindig, minden körülményben. SZABOLCS HÍRADÓ ÁRA:120Ft PUSZTASZABOLCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZÉLETI ÉS KULTÚRÁLIS LAPJA XXI. ÉVFOLYAM 2011. JÚNIUS Szépkorúak köszöntése Kristó Józsefnét 2011. július 5-én a Város Önkormányzata nevében

Részletesebben

Isten éltessen minden szépkorút! 9. oldal. Budakeszin járt Makrai Katalin, a köztársasági elnök felesége és Hende Csaba, Honvédelmi Miniszter 7.

Isten éltessen minden szépkorút! 9. oldal. Budakeszin járt Makrai Katalin, a köztársasági elnök felesége és Hende Csaba, Honvédelmi Miniszter 7. XX. évf. 2011. december BUDAKESZI BUDAKESSER STADTANZEIGER HÍRMONDÓ http://hirmondo.budakeszi.hu Isten éltessen minden szépkorút! 9. oldal Budakeszin járt Makrai Katalin, a köztársasági elnök felesége

Részletesebben

www.nagykallo.hu Biztonságban kétkeréken

www.nagykallo.hu Biztonságban kétkeréken XIX. évfolyam 1. szám 2009. január Biztonságban kétkeréken A Magyar Kultúra Napján Elkészült a kerékpárút Nagykálló és Kállósemjén között, melynek decemberi ünnepélyes átadására még Veres János pénzügyminiszter

Részletesebben

KISÚJSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLEVELE. Úgy fejlesztünk, hogy közben megmentünk egy régi épületet

KISÚJSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLEVELE. Úgy fejlesztünk, hogy közben megmentünk egy régi épületet XXI. évfolyam, 2013. november 9. 9. KISBÍRÓ WWW.KISUJSZALLAS.HU KISÚJSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLEVELE Úgy fejlesztünk, hogy közben megmentünk egy régi épületet Miközben a figyelmünk egyre inkább a városközpont

Részletesebben

Kézműves klub kiállítása Jókai Közszíntér

Kézműves klub kiállítása Jókai Közszíntér 2. oldal 2014. május Kézműves klub kiállítása Jókai Közszíntér Fotók: Árvai László Fotók: Kőnig Zsuzsa 2014. május 3. oldal Balatonfűzfő Város és a Művelődési Központ és Könyvtár május havi programja Május

Részletesebben

ZAMÁRDI HÍRMONDÓ. Irigység TARTALOMBÓL. XX. évf. 10. szám 2012. október. Önkormányzat Rövid hírek Sajtóközlemények Rendőrségi beszámoló

ZAMÁRDI HÍRMONDÓ. Irigység TARTALOMBÓL. XX. évf. 10. szám 2012. október. Önkormányzat Rövid hírek Sajtóközlemények Rendőrségi beszámoló ZAMÁRDI HÍRMONDÓ ZAMÁRDI VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK LAPJA XX. évf. 10. szám 2012. október Irigység TARTALOMBÓL Önkormányzat Rövid hírek Sajtóközlemények Rendőrségi beszámoló Kocsi György kitüntetése

Részletesebben

Tájékoztató a Képviselõ-testület üléseirõl

Tájékoztató a Képviselõ-testület üléseirõl Európa a polgárokért program Europe for Citizens Programme Nagyközségi Önkormányzat Képviselõ-testülete 23/2007. (II.13.) Kt. számú határozatában döntött arról, hogy a lengyelországi Kamionka Wielka településsel

Részletesebben

Genius díj a Gyulaiban

Genius díj a Gyulaiban 1 2007. január Abony Város Önkormányzatának lapja XV. évfolyam 1. szám 2007. január Ára: 150 Ft Genius díj a Gyulaiban 2007. január 20-án a Magyar Kultúra Napja alkalmából kitüntetéseket adtak át pedagógusoknak

Részletesebben

A K T U Á L I S A HELYI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA. Szeretettel köszöntjük a pedagógusokat! 2012. június Ára: 250.- Ft. XXII. évfolyam 6. szám www.domsod.

A K T U Á L I S A HELYI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA. Szeretettel köszöntjük a pedagógusokat! 2012. június Ára: 250.- Ft. XXII. évfolyam 6. szám www.domsod. XXII. évfolyam 6. szám www.domsod.hu A HELYI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA 2012. június Ára: 250.- Ft A K T U Á L I S Szeretettel köszöntjük a pedagógusokat! felelősség nehéz vasával vértezve jár, s bár tán nem érzi

Részletesebben

Teljesíthető kihívás

Teljesíthető kihívás I n g y e n e s Váci X I I I. é v f o l y a m 4. s z á m Trianon Az elveszített országrészekre emlékezett a város. Dr. Duray Miklós író szólt a Dunaparti Ereklyés Országzászlónál. 4. oldal k i a d v á

Részletesebben

SZECSŐI TÜKÖR 2007 január

SZECSŐI TÜKÖR 2007 január Hazug feljelentés helyi képviselők ellen Öt nappal az önkormányzati választások után a BRFK Szervezett Bűnözés Elleni Osztályán feljelentették Incze Sándor polgármestert, Bata József alpolgármestert, a

Részletesebben

Tájékoztató Bizottság beszámolója

Tájékoztató Bizottság beszámolója Tisztelt Olvasók! Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselõ-testülete 2010. június 25-én tartotta legutóbbi ülését, melyen a következõ határozatok, döntések születtek: A napirendet a felmerülõ kiegészítésekkel

Részletesebben

T ö k ö l i T ü k ö r

T ö k ö l i T ü k ö r T ö k ö l i T ü k ö r XX. évfolyam 5-6. szám a helyi önkormányzat lapja 2009. december Tartalomból: megemlékezés a maléter kopjafánál Áldott, békés Karácsonyi ünnepeket és boldog Új Esztendőt kívánunk

Részletesebben

18. év fo lyam 3. szám ÖNKORMÁNYZAT 2010. Szeretettel várunk minden érdeklõdõt Velence és Kápolnásnyék közös MAJÁLISÁRA

18. év fo lyam 3. szám ÖNKORMÁNYZAT 2010. Szeretettel várunk minden érdeklõdõt Velence és Kápolnásnyék közös MAJÁLISÁRA A VELENCEI 18. év fo lyam 3. szám ÖNKORMÁNYZAT 2010. LAPJA április Szeretettel várunk minden érdeklõdõt Velence és Kápolnásnyék közös MAJÁLISÁRA május 1-jén, Velencére a Kastélyparkba! A PROGRAMBAN SZEREPEL:

Részletesebben

Havonként megjelenõ közéleti lap. Ára: 150 Ft

Havonként megjelenõ közéleti lap. Ára: 150 Ft BADACSONY XX. évfolyam 2. szám Havonként megjelenõ közéleti lap. Ára: 150 Ft 2010. február Útfejlesztés a sport elérésére Mérföldkõ Fotó: Deák Új pályázati referens Csizmarik Eszter az önkormányzat új

Részletesebben

FOGADÓNAPOK. Idősek napja Hantán. Játék Határok Nélkül X. ( Írásunk a 7. oldalon) ami számít az életben: helyre tenni"

FOGADÓNAPOK. Idősek napja Hantán. Játék Határok Nélkül X. ( Írásunk a 7. oldalon) ami számít az életben: helyre tenni Magyarország az egyetlen ország, amelyik önmagával határos.... Dinnyés József "Az egyetlen dolog, ami számít az életben: magadat a második helyre tenni" A következő szám megjelenésének napja: december

Részletesebben

Településünk jelenét és jövõjét nagymértékben meghatározza a 4.sz. fõút, és a megépítésre kerülõ Debrecent elkerülõ út.

Településünk jelenét és jövõjét nagymértékben meghatározza a 4.sz. fõút, és a megépítésre kerülõ Debrecent elkerülõ út. Bocskaikerti Hírek Bocskaikert Község Önkormányzatának lapja Címe: 4241 Bocskaikert, Poroszlay utca 20 II.ÉVFOLYAM 2. Szám Tel: 0652/583-450. e-mail: polgarmesterihivatal@bocskaikert.hu Tisztelt Bocskaikerti

Részletesebben

24. évfolyam 6. szám 2013. június http://www.god.hu

24. évfolyam 6. szám 2013. június http://www.god.hu MEGYEI ELISMERÉS MEGÚJUL A FELSŐGÖDI BOZÓKY TÉR ZENÉS NYÁRI ESTÉK ZÖLD HÍREK AKADÉMIAI INTÉZET GÖDÖN ELBALLAGTAK A SZAKISKOLA DIÁKJAI EGY CSALÁD, KÉT VILÁG HAZAI SIKEREK A WESTERN KUPAFORDULÓN 24. évfolyam

Részletesebben

Havonta megjelenõ közéleti lap. Ára: 150 Ft

Havonta megjelenõ közéleti lap. Ára: 150 Ft BADACSONY XXI. évfolyam 11. szám Havonta megjelenõ közéleti lap. Ára: 150 Ft 2011. november Új kilátó, a bor és szerelem hegyén Fotó: Deák Krisztin N. László, Nagy Rudolfné és Vollmuth Péter polgármesterek

Részletesebben

Havonként megjelenõ közéleti lap. Ára: 150 Ft

Havonként megjelenõ közéleti lap. Ára: 150 Ft XIX. évfolyam 7. szám BADACSONY Havonként megjelenõ közéleti lap. Ára: 150 Ft 100 éves az Észak-balatoni vasút Az Észak-balatoni vasútvonal 100. éves fennállásának évfordulója alkalmából érkezõ nosztalgia

Részletesebben

DIÓSD VÁROS INGYENES KÖZÉLETI HAVILAPJA. XXV. évfolyam 6. szám 2015. június. Gyermeknap

DIÓSD VÁROS INGYENES KÖZÉLETI HAVILAPJA. XXV. évfolyam 6. szám 2015. június. Gyermeknap DIÓSD VÁROS INGYENES KÖZÉLETI HAVILAPJA XXV. évfolyam 6. szám 2015. június Gyermeknap Migrain Project Az Európai Unió által szervezett migrációs projekt keretén belül idén másodszorra került sor a résztvevők

Részletesebben

XX. évf. 2011. szeptember

XX. évf. 2011. szeptember XX. évf. 2011. szeptember BUDAKESZI BUDAKESSER STADTANZEIGER HÍRMONDÓ http://hirmondo.budakeszi.hu Hidas Mátyás Budakeszi Díszpolgára: A családomnak köszönhetek mindent Együtt a város Családi Nap 2011

Részletesebben

A tartalomból: Évfordulók ...SEMMI SINCSEN INKÁBB SZÍVEMEN MINT GYERMEKEIMNEK, 'S BIBLIO-THECAMNAK ÁLLAPOTTYOK; AZOKBAN KÍVÁNOK HOLTOM UTÁNN

A tartalomból: Évfordulók ...SEMMI SINCSEN INKÁBB SZÍVEMEN MINT GYERMEKEIMNEK, 'S BIBLIO-THECAMNAK ÁLLAPOTTYOK; AZOKBAN KÍVÁNOK HOLTOM UTÁNN A tartalomból: ÜLLÕ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA 2009. NOVEMBER XIX. ÉVFOLYAM 11. SZÁM Emlékeztünk 2 Mihály-napi vásár 3 Vargha Gyula 4 Nálunk történt 5 Iskolai események 7 Ülésterembõl jelentjük 8 Tájékoztató

Részletesebben

Aláírták a támogatási szerződést

Aláírták a támogatási szerződést XIX. évf. 5. szám 2010. február 10. Terjesztői ára: 75 Ft www.szolgalat.com Lokálpatrióta hetilap Alapítva: 1992 Rövidesen megkezdődnek a munkák Aláírták a támogatási szerződést Gödöllő önkormányzata,

Részletesebben