Az R felvezetı rendelkezése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Az R felvezetı rendelkezése helyébe az alábbi rendelkezés lép:"

Átírás

1 VESZPRÉM MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK 39/2009. (VI.29.) Ör. A közterületek használatáról, továbbá a közterületeken és beépítetlen önkormányzati tulajdonú földrészleteken a fák védelmérıl szóló 32/2007. (VI.28.) Ör. módosításáról Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése az épített környezet alakításáról és védelmérıl szóló évi LXXVIII. tv. 54. (1) bekezdésében, továbbá a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló évi XX. tv. 44/A (2) bekezdésében; a szabálysértésekrıl szóló évi LXIX. tv. 1. (1) bekezdésében, 16. (2) bekezdésében; a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. tv. 19. (2) bekezdésében, 76. (1) bekezdésében, 112. (2) bekezdés d./ pontjában kapott felhatalmazás alapján figyelemmel az egyes szabálysértésekrıl szóló 218/1999. (XII. 28.) Korm. r.-ben, továbbá a fás szárú növények védelmérıl szóló 346/2008. (XII.30.) Korm. r.-ben meghatározottakra továbbá a közterületeken és beépítetlen önkormányzati tulajdonú földrészleteken a fák védelmérıl szóló 32/2007. (VI.28.) Ör. módosításáról (továbbiakban: R ) az alábbi rendeletet alkotja: Az R felvezetı rendelkezése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 1. Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése az épített környezet alakításáról és védelmérıl szóló évi LXXVIII. tv. 54. (1) bekezdésében, továbbá a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló évi XX. tv. 44/A (2) bekezdésében; a szabálysértésekrıl szóló évi LXIX. tv. 1. (1) bekezdésében, 16. (2) bekezdésében; a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. tv. 19. (2) bekezdésében, 76. (1) bekezdésében, 112. (2) bekezdés d./ pontjában kapott felhatalmazás alapján figyelemmel az egyes szabálysértésekrıl szóló 218/1999. (XII. 28.) Korm. r.-ben, továbbá a fás szárú növények védelmérıl szóló 346/2008. (XII.30.) Korm. r.-ben meghatározottakra a közterületek használata; továbbá közterületeken és beépítetlen önkormányzati tulajdonú földrészleteken a fák védelmének szabályait jelen rendeletben foglaltak szerint határozza meg: 2.

2 Az R 1. -a helyébe az alábbi rendelkezés lép: (1) Jelen rendelet hatálya kiterjed: a./ a közterület használat engedélyezése, továbbá a zöldterületek igénybevételének engedélyezése tekintetében a közutak kivételével minden olyan önkormányzati tulajdonban álló földterületre, amelyet az ingatlan-nyilvántartás közterületként tart nyilván, nem önkormányzati tulajdonú ingatlanoknak külön megállapodás alapján közhasználatra átadott terület részére, továbbá rendezési terv szerinti funkcióra még ki nem épített, vagy közcélra még át nem adott jövıbeni közterületre. b./ a fás szárú növények védelmérıl és ültetésérıl szóló szabályozás tekintetében az ingatlan-nyilvántartás szerint közterületként nyilvántartott önkormányzati tulajdonú ingatlanokra, beleértve a közutakat, az önkormányzati tulajdonú beépítetlen földrészletekre, továbbá rendezési terv szerinti funkcióra még ki nem épített vagy közcélra még át nem adott közterületre, jelen paragrafus (2) bekezdés a./ pontjában meghatározott kivételekkel. c./ a szabálysértési tényállások és a közterületeken történı alkohol fogyasztás tilalma tekintetében az a./ pontban meghatározottakon túl a közutakra és az önkormányzati tulajdonú beépítetlen földrészletekre is, jelen paragrafus (2) bekezdés b./ pontjában meghatározott kivételekkel. (2) A jelen rendelet hatálya nem terjed ki: a./ a fás szárú növények védelmérıl szóló szabályozás tekintetében azokra, az egy hektárnál kisebb, belterületi, az ingatlan-nyilvántartás szerint mővelés alól kivett, beépítetlen földrészletekre, ahol ténylegesen mezıvagy erdıgazdasági mővelést folytatnak, és a termıföldrıl szóló évi LV. tv., továbbá az erdırıl, az erdı védelmérıl és az erdıgazdálkodásról szóló évi XXXVII. tv. eltérıen rendelkezik. b./ a szabálysértési tényállások és az alkohol fogyasztás tilalma tekintetében azokra a beépítetlen önkormányzati tulajdonú földrészletekre, amelyeket az Önkormányzat bérbeadás útján hasznosít. 3. Az R 2. a./ pontja /nem terjed ki jelen rendelet hatálya a közterületek használatának alábbi eseteire:/ helyébe az alábbi rendelkezés lép: a./ a vásár és piac üzemeltetıje és a vásáron/piacon kereskedelmi tevékenységet végzık közötti jogviszonyra. 4. 2

3 Az R 3. (6) bekezdése hatályát veszti. 5. Az R 6. helyébe az alábbi rendelkezés lép: (1) A közterület használati engedélyt határozott legfeljebb 1 éves idıtartamra lehet kiadni, a jelen rendelet 5. (1) bekezdésében, továbbá jelen paragrafus (2) bekezdésében meghatározott kivétellel, azzal, ha az engedélyes az engedély érvényességének lejártakor vagy azt megelızıen kérelmezi az engedély meghosszabbítását, - feltéve, ha a közterület használati díj megfizetésével kapcsolatos, és az engedélyben elıírt, valamint a külön jogszabályokban meghatározott kötelezettségét maradéktalanul teljesítette - a közterület használati engedélyt ismételten legfeljebb 1 év idıtartamra meg kell hosszabbítani. Az engedély automatikus meghosszabbítására nem kerülhet sor, ha jogszabályváltozás következtében a közterület használati engedély kiadása új kérelem benyújtása esetén sem lehetséges. (2) A város egyes - jelen rendelet mellékletében meghatározott - közterületein engedély kiadására csak a mellékletben behatárolt területrészeken kerülhet sor. Ezekben az esetekben a közterület használata iránt minden év január 31-ig pályázatot kell kiírni. A pályázat nyertesének a közterület használati engedély legfeljebb egy évre adható ki. (3) A pályázati hirdetménynek tartalmaznia kell: a./ a közterület azon belül az engedélyezési eljárással érintett terület megjelölését b./ a közterület használati díj mértékét c./ célhoz kötött hasznosítás esetén a megvalósítani kívánt cél vagy célok megjelölését, az ezzel kapcsolatos egyéb feltételeket d./ a pályázat elbírálása során alkalmazandó értékelési szempontokat, pontozásos vagy egyéb értékelési rendszert e./ az Önkormányzat azon jogának fenntartását, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa f./ az Önkormányzat azon jogának fenntartását, hogy a nyertes ajánlattevı elállása esetén a pályázat soron következı helyezettjének biztosítsa a közterület használatát g./ az ajánlat benyújtásának módját, helyét. 3

4 (4) A benyújtott pályázati ajánlatokat Értékelı Bizottságnak kell véleményezni. Az Értékelı Bizottság a pályázati ajánlatok összehasonlítását a pályázati kiírásban meghatározott szempontok és súlyozás alapján végzi. (5) Az Értékelı Bizottság tagjai a Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság által delegált 3 fı, valamint a Polgármesteri Hivatal városüzemeltetési, továbbá fıépítészi tevékenységet végzı szervezeti egységeinek 1-1 fı munkatársa. Az Értékelı Bizottságnak a pályázók rangsorolására vonatkozóan javaslatot kell készíteni, melyet a pályázati kiírás és a benyújtott pályázatok összevetése alapján meg kell indokolni. (6) A közterület használati engedélyben rendelkezni kell arról, hogy az engedélyes az engedélyben meghatározott tevékenység gyakorlása során köteles betartani a jelen rendeletben, ill. bármely más jogszabályban meghatározott kötelezettségeket, ill. köteles tartózkodni minden olyan magatartástól, amelyet jelen rendelet, vagy bármely más jogszabály tilalmaz. (7) A közterület használati engedélyben rendelkezni kell arról, amennyiben az a tevékenység, amelyre a közterület igénybevételét kérelmezték, bármely más hatóság engedélyéhez kötött, a tevékenység megkezdésére csak akkor kerülhet sor, ha az engedélyes rendelkezik a külön jogszabályban elıírt jogerıs hatósági engedéllyel. (8) A közterület használati engedélyben rendelkezni kell arról, hogy az engedélyes a közterület használati engedélyben megjelölt területen a köztisztaság fenntartásáról az Önkormányzat mindenkor hatályos a köztisztasággal összefüggı tevékenységekrıl szóló rendelete szabályainak megfelelıen köteles gondoskodni (9) Nem lehet közterület használati engedélyt kiadni tőz- és robbanás veszélyes tevékenység gyakorlására, az engedélyezett tőzijáték rendezése kivételével, erotikus termékek bemutatására, értékesítésére, valamint bármely mást közízlést sértı tevékenység végzésére. Az R az alábbi új 6/A. -al egészül ki: 6. 1 (1) A közterület bontására irányuló közterület használati engedély benyújtása esetén az építés befejezését követı 5. naptári év december 31-éig, aszfaltszınyeg készítés esetén a befejezést követı 3. év december 31-éig a 1 A rendelet 6. - át hatályon kívül helyezte a 46/2009. (X.30.) Ör. 8.. (3) bekezdése november 1-jei hatállyal. 4

5 (5) bekezdésben meghatározott esetet kivéve az út, ill. járda bontására irányuló kérelmet el kell utasítani. (2) A bontási tilalom nem vonatkozik a halasztást nem tőrı, veszély elhárítását szolgáló bontásokra. A közterület veszély elhárítására szolgáló bontása esetén az igénybe vevı köteles azt az igénybevétel megkezdése elıtt, de legkésıbb amennyiben a veszélyhelyzet kialakulása munkaszüneti napon, vagy olyan idıpontban következik be, amikor a munkaidı a Polgármesteri Hivatalban már lejárt a bontás megkezdését követı elsı munkanapon bejelenteni a Polgármesteri Hivatal közterület fenntartási feladatokat ellátó szervezeti egységének. A bejelentéshez mellékelni kell a helyszínrajzot és közölni kell a helyreállítás várható idıpontját. A munkálatok végzése elıtt és alatt a forgalom biztonságos terelésérıl a közmő fenntartója köteles gondoskodni. (3) A veszélyhelyzet megszőntetését követıen az igénybevevıt kötelezni kell a közterület helyreállítására. (4) Amennyiben a bejelentés alapján megállapításra kerül, hogy a közterület bontására úgy került sor, hogy tényleges veszélyhelyzet nem állt fenn, a közterület használatát a polgármester a 7. (6) bekezdésében meghatározott általános szabályok szerint megtiltja, továbbá kötelezi a jogosulatlan igénybevevıt a közterület helyreállítására. (5) Az (1) bekezdésben meghatározott határidıkön belül is kivételesen a közterület felbontásához hozzájárulást kell adni, amennyiben az út felbontásának szükségességét elıidézı helyzet kezelésére más mőszaki megoldás nincs, továbbá a kérelmezı kérelmében vállalja, hogy a közútnak nem minısülı út és járda teljes területének aszfaltszınyeggel való ellátása költségét az Önkormányzatnak megfizeti. Ez esetben a közterület használat engedélyezésére, ill. a helyreállítási költség megfizetésére vonatkozóan a kérelmezıvel hatósági szerzıdést kell kötni. (6) Amennyiben közterület igénybevétele során közútnak nem minısülı útszakasz területének több mint 70 %-át felbontják, az igénybevevıt kötelezni kell, az út teljes szélességében és az eredeti burkolat pályaszerkezetével azonos módon történı újjáépítésére. Amennyiben a bontás a felület %-át érinti, az igénybevevıt a teljes felület kopórétegének újjáépítésére kell kötelezni. Járdaszakasz igénybevétele esetén az igénybevevıt kötelezni kell, hogy a járdaszakaszt teljes szélességében az eredeti burkolattal azonos módon építse újjá. (7) Amennyiben a közterület használati engedélyt közmővezeték építésével (bıvítés, felújítás, csere,) kapcsolatos bontás végzésére kérték, az engedélyt csak akkor lehet megadni, ha a gerincvezeték építésével egy idıben valamennyi 5

6 ingatlan bekötı vezetékét megépítik, legalább az út és járda burkolaton túl mért 1 méter hosszúságig, új csatlakozásnál a szabályozási szélességig. Ezen feltételekre vonatkozóan a közterület használati engedélyben rendelkezni kell. (8) Közterület bontására vonatkozóan november 15-tıl március 15-ig terjedı idıszakra közterület használati engedély nem adható ki. (9) Amennyiben az igénybevevıt kötelezni kell a közterület helyreállítására, az engedélyben elı kell írni, hogy a helyreállítást csak olyan egyéni vagy társas vállalkozó végezheti, aki arra az egyéni vállalkozói igazolvány, vagy cég bejegyzés szerint jogosultsággal rendelkezik. (10) A közterület felbontása iránti kérelemnek tartalmaznia kell a kivitelezı megnevezését, a munkakezdés idıpontját, a munkavégzés idıtartamát, a kivitelezı építésvezetıjének és a felbontott terület helyreállításáért felelıs személyeknek a nevét. A kérelemhez csatolni kell a létesítmény 1:500 méretarányú helyszínrajzát, közmőépítés esetén a közmő üzemeltetık által elfogadott mőszaki terveket, valamint a többi közmő üzemeltetıvel történt egyeztetésrıl készült jegyzıkönyveket, valamint 3 példányban az ideiglenes forgalomkorlátozási tervet. 7. Az R 8. (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: (3) A zöldkár megtérítésére kell kötelezni azt az engedélyest is, akinek a közterület használati engedélye nem tartalmazott rendelkezést a zöldterület használatára vonatkozóan, de az általa végzett tevékenységgel összefüggésben a zöldterület károsodott. 8. Az R 12/A -a jelenlegi szövegének jelölése (1) bekezdésre változik, egyúttal a az alábbi új (2) bekezdéssel egészül ki: (2) Közterületeken, önkormányzati tulajdonú beépítetlen földrészleteken, továbbá a rendezési terv szerinti funkcióra még ki nem épített vagy közcélra még át nem adott jövıbeni közterületeken fás szárú növény ültetését a tulajdonosi jogkört gyakorló polgármester vagy Bizottság - e jogkörében eljárva - engedélyezi. 9. 6

7 Az R 1. melléklete helyébe jelen rendelet 1. melléklete lép. 10. Az R 16. -a az alábbi új (4) bekezdéssel egészül ki: (4) E rendelet a belsı piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és Tanács 2006/123/EK Irányelvének figyelembe vételével felülvizsgálatra és módosításra került és azzal összeegyeztethetı szabályozást tartalmaz. 11. (1) Jelen rendelet a 4., 5., 6., és 9. kivételével július 1-jén lép hatályba. (2) A rendelet 4. -a, 5. -a, október 1-jén lép hatályba. (3) 2 A rendelet 6. -a december 1-jén lép hatályba. (4) A rendelet 9. -a szeptember 1-jén lép hatályba. Veszprém, június 25. Debreczenyi János sk. polgármester dr. Büki Szilvia sk. jegyzı, címzetes fıjegyzı A rendelet kihirdetésének napja: június A rendelet 11.. (3) bekezdését hatályon kívül helyezte a 46/2009. (X.30.) Ör. 8.. (3) bekezdése november 1-jei hatállyal. 7

8 Közterületek igénybevételének célja Kiemelt terület /x/ 1. melléklet Egyéb terület Humanitárius, karitatív, kulturális, sport tevékenység (Ft/m2/nap) /xx/, /xxx/ Az Ör. 5. (3) c./ pontja alapján 3Ha a rendezvény szervezıje egyéni vagy társas vállalkozó Építési tevékenység, valamint azzal kapcsolatos anyagtárolás, állványozás (Ft/m2/nap) /xx/, /xxx/ Polgármesteri Hivatal illetékes hatósága(i) által engedélyezett árusító és egyéb pavilon (élelmiszer, cukorka, gyümölcs, virág, könyv, hírlap, stb.) elhelyezése (Ft/m2/hó) /xx/ Vendéglátóipari, kereskedelmi, szolgáltatási, tevékenységhez szükséges kitelepüléssel igénybevett közterület (Ft/m2/hó) /xx/ Alkalmi árusítás, vásár (Ft/m2/nap) /xx/ Transzparens,molinó kihelyezése (Ft/m2/nap) (Humanitárius, karitatív,kulturális, sport tevékenység kivételével) /xx/ Mozgóárusítás (Ft/m2/nap) Hirdetıberendezés, reklámtábla reklámfelület Nem adható 4000 (költségvetési intézmények közérdekő reklámfelületei kivételével) (Ft/m 2 /db/hó) Taxiállomás gépkocsiállásonként Ft/gk.állás/hó Közterületen álló garázs gépkocsiállásonként (Ft/m2/hó) (új nem adható) Mutatványos és egyéb tömegszórakoztató tevékenység, cirkusz, csak a következı egyéb terület -re adható - gyulafirátóti búcsú területe - kádártai búcsú területe Rendezési terv szerinti funkcióra még ki nem épített, vagy közcélra még át nem adott közterület ideiglenes használata (Ft/m2/hó) Filmforgatás (Ft/m2/nap) /xx/, /xxx/ Rádiófelvétel (Ft/m2/nap) /xx/, /xxx/ A rendelet 1. sz. mellékletét a 40/2007. (IX.17.) Ör. egészítette ki október 1-jei hatállyal. 8

9 Közterületek igénybevételének célja Közmővek építésének idıszakára fizetendı díjak (Ft/m2/nap) /xx/; /xxx/; /xxxx/ Kiemelt terület /x/ Egyéb terület Fıforgalmi és forgalmi utak felbontása Győjtıutak, egyéb tömegközlekedési útvonalak felbontása Lakóutak, kiszolgáló utak felbontása Közútnak nem minısülı közterületek burkolt felületének felbontása Megjegyzés: /x/ E szabályozás szempontjából kiemelt területnek számít a városközpontnak a Jókai Mór utca, Ranolder tér, Bem József utca, Dózsa György út, Kiskırösi utca, Kádár utca, József Attila utca, Egyetem utca, Hóvirág utca, Erzsébet sétány, Mártírok útja, Vitéz utca, Bezerédi utca, Budapest utca, Pipacs utca, Nap utca, Arany János utca, Széchenyi István utca, Kopácsi utca, Remete utca, Pajta utca, Úrkút utca, Tobak utca, Miklós utca által határolt területe, a Jutasi út nyugati oldala melletti közpark (2364/1 hrsz) területe, valamint a Séd völgyi rehabilitációs program tervezési területe által érintett közterületek.. /xx/ 4 A kiemelt területeken belül a Szabadság tér, Rákóczi Ferenc utca, Óváros tér, Vár utca, Kossuth Lajos utca, Fortuna udvar,gizella udvar, Sarolta udvar területén a kiemelt területre megállapított díj 1,5-szerese számítható fel. /xxx/ Közút teljes lezárása esetén 5-ös szorzószámot kell alkalmazni. /xxxx/ Ha a közút nem közlekedési célú igénybevétele zöldterületet is érint, az igénybevételi díj részét képezi a zöldkár 2. sz. melléklet szerinti minimális értéke is 9

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 212. MELLÉKLET: 1 TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyőlésének /2013. ( ) önkormányzati rendelete a közterületek használatáról szóló 1/2009. (II. 3.) önkormányzati

Részletesebben

Úrkút Község Önkormányzat Képviselőtestülete 11/2005. (X.18.) rendelete, a közterület használatáról, fenntartásáról.

Úrkút Község Önkormányzat Képviselőtestülete 11/2005. (X.18.) rendelete, a közterület használatáról, fenntartásáról. Úrkút Község Önkormányzat Képviselőtestülete 11/2005. (X.18.) rendelete, a közterület használatáról, fenntartásáról. ÚRKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATANAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE AZ 1990. ÉVI LXV. TV.16.. (1) BEKEZDÉSÉBEN

Részletesebben

A rendelet hatálya 1..

A rendelet hatálya 1.. 1 Pomáz Város Önkormányzatának 14/2012.(V.23.), 25/2010.(VIII.18.), 4/2009.(I.26.), 22/2008.(VI.24.) valamint 21/2004.(07.21)rendelettel módosított egységes szerkezetbe foglalt 11/2002 (06.25.) számú rendelete

Részletesebben

A RENDELET HATÁLYA A KÖZTERÜLET-HASZNÁLATI ENGEDÉLY

A RENDELET HATÁLYA A KÖZTERÜLET-HASZNÁLATI ENGEDÉLY Mórahalom város Önkormányzata Képviselőtestületének 15/1994. (VI.3.) önkormányzati rendelete a közterület-használat engedélyezésével kapcsolatos eljárásról * Mórahalom város Képviselőtestülete a helyi

Részletesebben

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT. 32/2002. (XII. 17.) számú R E N D E L E T E. A közterület rendjéről és használatáról

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT. 32/2002. (XII. 17.) számú R E N D E L E T E. A közterület rendjéről és használatáról EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 32/2002. (XII. 17.) számú R E N D E L E T E A közterület rendjéről és használatáról /Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva./ Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Kövegy Község Önkormányzatának. 8/2008. /VI.25./ Ö.r. rendelete

Kövegy Község Önkormányzatának. 8/2008. /VI.25./ Ö.r. rendelete Kövegy Község Önkormányzatának 8/2008. /VI.25./ Ö.r. rendelete A KÖZTERÜLETEK HASZNÁLATÁNAK RENDJÉRÕL szóló 9/1991.(VIII.1)Ö.r. rendelet módosításáról, egységes szerkezetben a 9/1991.(VIII.1)Ö.r. rendelettel.

Részletesebben

Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2015. (V. 27.) számú rendelete a közterületek használatáról. Általános rendelkezések

Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2015. (V. 27.) számú rendelete a közterületek használatáról. Általános rendelkezések Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2015. (V. 27.) számú rendelete a közterületek használatáról Jánossomorja Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)

Részletesebben

Szentes Város Önkormányzata Képviselı-testülete 8/2008.(V.01.) rendelete a környezetvédelem helyi szabályairól

Szentes Város Önkormányzata Képviselı-testülete 8/2008.(V.01.) rendelete a környezetvédelem helyi szabályairól Szentes Város Önkormányzata Képviselı-testülete 8/2008.(V.01.) rendelete a környezetvédelem helyi szabályairól Módosította: 15/2008. (VII.14.), 3/2009. (II.16.), 34/2009. (XII.12.), Szentes Város Önkormányzata

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 31/2008. (X.15.) rendelete a közterületek használatáról. 1. Általános rendelkezések

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 31/2008. (X.15.) rendelete a közterületek használatáról. 1. Általános rendelkezések Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 31/2008. (X.15.) rendelete a közterületek használatáról Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a helyi Önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.

Részletesebben

A közterület használat általános szabályairól szóló 14/2003.(VII.15.) KT számú rendelet. Általános rendelkezések 1.. 2..

A közterület használat általános szabályairól szóló 14/2003.(VII.15.) KT számú rendelet. Általános rendelkezések 1.. 2.. A közterület használat általános szabályairól szóló 14/2003.(VII.15.) KT számú rendelet Balotaszállás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 16..

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése 19/2012. (V.08.) önkormányzati rendelete a tiltott, közösségellenes magatartások szabályozásáról

Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése 19/2012. (V.08.) önkormányzati rendelete a tiltott, közösségellenes magatartások szabályozásáról Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése 19/2012. (V.08.) önkormányzati rendelete a tiltott, közösségellenes magatartások szabályozásáról Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése

Részletesebben

Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2010. (I.29.) rendelete. A közterületek használatáról

Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2010. (I.29.) rendelete. A közterületek használatáról Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2010. (I.29.) rendelete A közterületek használatáról A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. -ának (1) bekezdésében kapott felhatalmazás

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 31/2008. (10.15.) rendelete a közterületek használatáról

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 31/2008. (10.15.) rendelete a közterületek használatáról Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 31/2008. (10.15.) rendelete a közterületek használatáról Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi Önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. /1/

Részletesebben

Az engedély iránti kérelem 3. (1) A közterület használati engedélyt annak kell kérnie, aki a közterületet használni kívánja.

Az engedély iránti kérelem 3. (1) A közterület használati engedélyt annak kell kérnie, aki a közterületet használni kívánja. Mályinka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2008. (VI.17.) önkormányzati rendelete a közterület használatáról és a közterület-használati díj megállapításáról (módosításokkal egységes szerkezetben)

Részletesebben

Általános és értelmező rendelkezések

Általános és értelmező rendelkezések Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 24/2009. (IX.30.) önkormányzati rendelete a közterület használatának szabályairól és a közterületen történő szeszes ital fogyasztás tilalmáról Általános és

Részletesebben

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 30/2004. (VII. 1.) 1 RENDELETE

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 30/2004. (VII. 1.) 1 RENDELETE ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 30/2004. (VII. 1.) 1 RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT TULAJDONÁBAN LÉVŐ KÖZTERÜLETEK HASZNÁLATÁRÓL ÉS RENDJÉRŐL A 14/2005. (III. 23.) 2, A 45/2005. (X. 28.)

Részletesebben

SÁVOLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8/2006. (III. 30.) R E N D E L E T E A KÖZTERÜLETEK RENDELTETÉSTŐL ELTÉRŐ CÉLÚ HASZNÁLATÁRÓL

SÁVOLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8/2006. (III. 30.) R E N D E L E T E A KÖZTERÜLETEK RENDELTETÉSTŐL ELTÉRŐ CÉLÚ HASZNÁLATÁRÓL SÁVOLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8/2006. (III. 30.) R E N D E L E T E A KÖZTERÜLETEK RENDELTETÉSTŐL ELTÉRŐ CÉLÚ HASZNÁLATÁRÓL Hatályos: 2013. augusztus 29-től Sávoly Község Önkormányzatának

Részletesebben

Ruzsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 13/2004.(IV.2.)Rendelete a közterület használat szabályairól

Ruzsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 13/2004.(IV.2.)Rendelete a közterület használat szabályairól Ruzsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 13/2004.(IV.2.)Rendelete a közterület használat szabályairól Ruzsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alkotmány 44/A..(2) bekezdésében és a helyi

Részletesebben

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 47/2004. (XII.03.) önkormányzati rendelete a közterületek használatáról 1. I. fejezet

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 47/2004. (XII.03.) önkormányzati rendelete a közterületek használatáról 1. I. fejezet Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 47/2004. (XII.03.) önkormányzati rendelete a közterületek használatáról 1 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény

Részletesebben

CSORVÁS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/1994./VI.9./ r e n d e l e t e

CSORVÁS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/1994./VI.9./ r e n d e l e t e CSORVÁS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/1994./VI.9./ r e n d e l e t e a közterület-használatról és a közterület-használati díj megállapításáról /a módosításokkal egységes szerkezetben/

Részletesebben

Lábatlan Város Önkormányzat Képviselõ-testületének. 25/ 2004. (IX. 22.) számú rendelete. a közterületek használatáról

Lábatlan Város Önkormányzat Képviselõ-testületének. 25/ 2004. (IX. 22.) számú rendelete. a közterületek használatáról Lábatlan Város Önkormányzat Képviselõ-testületének 25/ 2004. (IX. 22.) számú rendelete a közterületek használatáról Az épített környezet alakításáról és védelmérõl szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 54.

Részletesebben

(5) (6) (8) Hatályát vesztette. 26*

(5) (6) (8) Hatályát vesztette. 26* Az Esztergomi Önkormányzat 14/2004. (IV.1.) ör. rendelete a parkolás rendjérıl, a kerékbilincs használatáról, valamint a parkolóhelyek megváltásáról 6* (Egységes szerkezetben a 43/2004.(X.29.)*, 59/2004.(XII.16.)**,

Részletesebben

Törökbálint Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2000. (09. 11.) sz. rendelete a közterület használatáról

Törökbálint Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2000. (09. 11.) sz. rendelete a közterület használatáról Törökbálint Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2000. (09. 11.) sz. rendelete a közterület használatáról Törökbálint Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a módosított 1990. évi LXV.

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Seregélyes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2013.(IX.30.) önkormányzati rendelete a közterületek rendeltetéstől eltérő célú használatának szabályairól Seregélyes Nagyközség Önkormányzata

Részletesebben

Gyulakeszi Község Önkormányzata Képviselő-testülete 12/2013. (VII. 5.) önkormányzati rendelete. a közterület használatáról

Gyulakeszi Község Önkormányzata Képviselő-testülete 12/2013. (VII. 5.) önkormányzati rendelete. a közterület használatáról Gyulakeszi Község Önkormányzata Képviselő-testülete 12/2013. (VII. 5.) önkormányzati rendelete a közterület használatáról Gyulakeszi Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)

Részletesebben

Endrefalva Község Önkormányzata Képviselő-testülete 18/2012.(XII.01.) önkormányzati rendelete a közterület-használatról és a használati díjairól

Endrefalva Község Önkormányzata Képviselő-testülete 18/2012.(XII.01.) önkormányzati rendelete a közterület-használatról és a használati díjairól Endrefalva Község Önkormányzata Képviselő-testülete 18/2012.(XII.01.) önkormányzati rendelete a közterület-használatról és a használati díjairól Endrefalva Község Önkormányzata Képviselőtestülete az épített

Részletesebben

Rimóc Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8/2013. (VI.17.) rendelete a közterület-használatról és a használati díjairól

Rimóc Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8/2013. (VI.17.) rendelete a közterület-használatról és a használati díjairól Rimóc Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8/2013. (VI.17.) rendelete a közterület-használatról és a használati díjairól Rimóc Község Önkormányzata Képviselőtestülete az épített környezet alakításáról

Részletesebben

Szálka Község Önkormányzatának 7/2005. (VI.06.) rendelete a közterületek használatáról a módosításokkal egységes szerkezetben

Szálka Község Önkormányzatának 7/2005. (VI.06.) rendelete a közterületek használatáról a módosításokkal egységes szerkezetben Szálka Község Önkormányzatának 7/2005. (VI.06.) rendelete a közterületek használatáról a módosításokkal egységes szerkezetben Szálka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2012. (VIII. 30.) önkormányzati rendelete a közterület használatáról. 1. Általános rendelkezések

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2012. (VIII. 30.) önkormányzati rendelete a közterület használatáról. 1. Általános rendelkezések Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2012. (VIII. 30.) önkormányzati rendelete a közterület használatáról Beleg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, az Alaptörvény 32. cikk (2)

Részletesebben

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS K Ö Z G Y Ő L É S E

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS K Ö Z G Y Ő L É S E ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS K Ö Z G Y Ő L É S E 49/2007. (XI.26.) KGY. r e n d e l e t e a helyi adókról Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 16.. (1) bekezdésében,

Részletesebben