B/806. számú BESZÁMOL Ó az élelmiszerlánc-biztonságról

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "B/806. számú BESZÁMOL Ó az élelmiszerlánc-biztonságról"

Átírás

1 Országgyiilés Hivatala MAGYARORSZÁG KORMÁNYA Irományszm : Ércezett: Z014 J Ú L 1 4. B/806. számú BESZÁMOL Ó az élelmiszerlánc-biztonságról Előadó: Dr. Fazekas Sándo r földművelésügyi miniszte r Budapest, július

2 gyzék Bevezetés 3 Élelmiszerlánc-biztonsági Stratégia Társadalmi szemléletformálás 4 Innováció és gazdaságfejlesztés az élelmiszerláncban 5 Az állami tudásbázis újjáépítése 5 Hiteles és er ő s hatóság 5 Az élelmiszerlánc kifehérítése, sikeres küzdelem a visszaélésekkel szemben 5 A Stratégia által megfogalmazott célok teljesülése a évben 6 A FELIR rendszer fejlesztése 9 A Sertés Nyomonkövetési Rendszer kiépítése 1 0 A évi élelmiszerlánc-felügyeleti tevékenység fontosabb adatai 1 1 A megállapított hiányosságok elemzése 1 2 Talajvédelem 1 3 Növényegészségügy 1 4 Növényvédelem 1 5 Növényi termékek ellen ő rzése 1 8 Növényi szaporítóanyagok felügyelete 1 9 Állat-egészségügyi és állatvédelmi ellen ő rzések 2 0 Állatgyógyászati készítmények ellen őrzése 2 5 Borászati termékek 2 6 Élelmiszer- és takarmánybiztonsági ellen ő rzések 2 9 Kiemelt ellen ő rzések 3 4 A tisztességtelen forgalmazói magatartás ellen ő rzése 3 6 Nemzetközi kapcsolatok/külgazdasági szerepvállalás 3 7 Állat- és állatitermék-export 3 7 Baromfi- és tojáságazat 3 8 Sertéságazat 3 8 Szarvasmarha-ágazat 3 8 Juh kecske ágazat 3 8 Tej-, tejtermék- és mézágazat 3 9 Állati eredet ű élelmiszerek 3 9 A külkereskedelmi kapcsolatok változásai egyes fontosabb gazdasági partnerek esetében 40 1

3 Nemzetközi szervezetek által végzett felülvizsgálatok 41 Kommunikációs tevékenységek az ismeretterjesztés, a kapcsolattartás és a tudatformálá s elősegítésére 42 Hazai és nemzetközi konferenciaszervezés 45 Kapcsolatunk a sajtóval, jelenlétünk a médiában 47 Az élelmiszerlánc-felügyeleti díj 50 Elelmiszerlánc-felügyeleti díj : a megyei kormányhivatalok mez őgazdasági szakigazgatási szerve i Élelmiszerlánc-felügyeleti díj : a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal 52 A bevallási rendszer 52 A felügyeleti díj bevallásának ellen ő rzése 52 A beszedett díj felhasználása 52 Osszegzés 56 2

4 A 2013-as év feladatait a magyar állategészségügy történetében el ő ször már egy az élelmiszerlán c egész területét integráltan ellen ő rizni képes, korszer ű és hatékony szervezet, a Nemzet i Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (NÉBIH) keretében végeztük el. A terület szempontjából az esztend ő legjelent ő sebb eseménye a többéves el ő készít ő munk a eredményeként megalkotott Élelmiszerlánc-biztonsági Stratégia elfogadása volt. A z Élelmiszerlánc-biztonsági Stratégia ( ) elfogadásáról szóló 1703/2013. (X. 8.) Korm. határozattal elfogadott dokumentum az élelmiszerlánccal kapcsolatos legfontosabb célokat é s feladatokat fogalmazza meg annak érdekében, hogy a globális piac növekv ő kockázatai ellenére a z élelmiszerlánc-termékek mindenkor egészségesek, kiváló min ő ség ű ek és biztonságosak legyenek, továbbá hogy magas fokú tudatosságot és felel ő sséget tanúsítson az élelmiszerlánc minde n szerepl ője. A tízéves Stratégia az alapelvek mellett különös figyelmet fordít az élelmiszerlánc-biztonságga l kapcsolatos társadalmi (vállalkozói és fogyasztói) szemléletformálásra. Már 2013-ban fontos lépéseket tettünk a Stratégiában foglalt célok megvalósulása érdekében. A NÉBIH valamennyi területen eredményeket tudott felmutatni, amelyeket a jelentésben részletese n ismertetünk. Példaként említjük az informatikai alapokon nyugvó élelmiszerlánc-felügyelet i információs rendszert (FELIR), azt a korszer ű állami tudásbázist, amely nagymértékben javítja a z élelmiszerlánc-felügyeleti ellen ő rzési és vizsgálati adatok min ő ségét. A NÉBIH továbbá a sertéságaza t legfontosabb szerepl ő inek bevonásával hozzálátott egy ún. Sertés Nyomonkövetési Rendsze r kialakításához, amely egyfel ől egyszer űsíti a piaci szerepl ők ügyintézését, másfel ől lehetővé teszi, hogy a hatóság a rendelkezésre álló adatok alapján kockázatelemzést végezzen a jogsért ő k hatékonyabb azonosítása érdekében, ezáltal segítve a feketegazdaság felszámolását. A NEBIH és a megyei kormányhivatalok mez őgazdasági szakigazgatási szervei az élelmiszerlánc telje s területén, vagyis a talajvédelemt ő l a növényvédelmen és az állategészségügyön át a vendéglátási g 2013-ban is folyamatosan ellen ő rizték és felügyelték a vállalkozások tevékenységét és létesítményeit. A nagyságrend érzékeltetéséhez talán elég annyi, hogy a NÉBIH laboratóriumai téte l ellen ő rzése során több mint 2 millió vizsgálatot végeztek a 2013-as év folyamán. Európai viszonylatban is iránymutató lehet a Hivatalon belül 2012 szeptemberében létrejött Kiemel t Ügyek Igazgatósága (KÜI). A hatósági jogkörrel fellép ő, nagy gyakorlati tapasztalattal rendelkez ő szakemberekb ő l álló, országos illetékességgel els ő fokon eljáró operatív csoport szoros kapcsolato t tart a nemzeti adó- és vámhatóság (NAV), a katasztrófavédelem és a rend ő rség szerveivel. A KÜ I szakemberei több hónapos el ő készítést követő en, célzottan, gyanú alapján derítik fel a z élelmiszerlánc-hamisítási, -csalási ügyeket, így jelent ő s számú sikeres felderítési ügyük volt 2013-ba n is. Ezek közül kiemelked ő a lejárt fogyaszthatósági idej ű húsáruk felderítése és megsemmisítése, illegális húsüzem felszámolása, a növényvéd ő szer-hamisítási vagy a gesztenyehamisítási ügy is. A évi országos fő állatorvosi jelentésben részletes képet adunk a tavalyi, mozgalmas é v eseményeir ő l, és bemutatjuk a tudatos fogyasztói kultúra, felel ő s vállalkozói magatartás, valamint a hatékony állami szerepvállalás irányában tett legfontosabb el ő relépéseket. 3

5 ne-biztonsági :r , 2 Többéves el őkészít ő munka eredményeként a Kormány 1703/2013. (X. 8.) határozatával elfogadta a z Élelmiszerlánc-biztonsági Stratégiát (Stratégia), amelyben 2022-ig meghatározta az élelmiszerláncca l kapcsolatos legfontosabb célokat és feladatokat, ezzel egy a partnerségen és a tudásmegosztáso n alapuló szemlélet bevezetésével új, korszer ű alapokra helyezte az élelmiszerlánc-biztonságért felel ő s szerepl ők viszonyát. E Stratégia értelmében az állam küldetése nem más, mint az élelmiszerlánc-biztonság javításáva l mindannyiunk, azaz az ember es a társadalom védelme, melyet az egészség és a gazdaság védelmé n keresztül a környezetvédelmi szempontok szem el ő tt tartásával kíván elérni. A Stratégia jöv ő képeaz, hogy az élelmiszerlánc-termékek (különösen az élelmiszerek) mincfenk o geszságesek, kiváló min ő ség ű ek ás biztonságosak legyenek. Azok el őállítása, kereskedelme, felhasználása vagy fogyasztása során pedig magas fokú tudatosságot és felel ő sséget tanúsítso n minden szerepl ő. Ennek érdekében közösen, környezettudatos módon csökkenteni szükséges az élelmiszerláncba n el ő forduló egészségügyi és gazdasági kockázatokat. A kockázatcsökkentésre két f ő célterület ál l rendelkezésre : társadalmi tudásmenedzsment megszervezése és koordinálása az élelmiszerlán c mentén és az állam hagyományos hatósági funkcióinak meger ő sítése, hatékonyságának fokozása. Ezt 4 stratégiai cél és 11 program valósítja meg. A Stratégia lefektet olyan alapelveket, amelyek végigkísérik a Stratégiát és annak megvalósítását is. Lényeges annak megértése, hogy az élelmiszerlánc minden résztvev őjének kiemelt felel ő ssége a sajá t hatáskörében a legnagyobb gondossággal eljárni (el ő vigy iza = =g és kiterjesztett felel ő sség) ; továbbá, hogy a legfontosabb szerepl ő a fogyasztó védelme (fogyasztó-kozpontúrság) kell az els ő helyen álljon. Az élelmiszerlánc összetettsége megköveteli, hogy azt tudományiis megalapozottságga l és átfogó, megel ő z ő szemlélettel a term őföldtő l az asztalig, valamint I `it rmegkoa >se l vizsgáljuk. A hazai élelmiszerlánc, az abban zajló gazdasági folyamatok egy összetett hálózato t képeznek, ráadásul e hálózat beágyazódik egy sokkal átfogóbb nemzetközi hálózatba. Az átláthatósá g és nyomonkovethet ő ség éppen ezért központi helyet foglal el a Stratégia megvalósításában. A jó m ű ködő képesség fenntartása átfogóbb, úgynevezett hálózatszemléletet követel meg minde n (szabályozási, szervezési, informatikai, kommunikációs stb.) szinten. Ebb ő l kifolyólag a stratégia i célok teljesüléséhez az egyes szakterületek közötti egyre jobban kiteljesed ő együttm ű ködés é s integráció szükséges. Mindezek jegyében a Stratégia kiemelten a következ ő területeken kíván beavatkozni é s eredményeket elérni. Az egyes területek bemutatása után, a évben megvalósult fő bb feladato k kerülnek bemutatásra.,. m j éj e Az élelmiszer eredet ű megbetegedések jelent ő s része helyes vásárlási szokásokkal, konyhatechnológiával megel ő zhető lenne. Az élelmiszerbiztonsági ismeretek terén, a jelenleg i helyzeten rövid távon célirányos, aktív kampánytevékenységgel, élénk közkapcsolatokkal, hossz ú távon modern oktatással, képzéssel, ismeretterjesztéssel kívánunk változtatni. Mindemellett a 4

6 társadalmi szemléletformálás sikeressége érdekében meg kell kezdeni a társadalmi tudáshálóza t feltérképezését, fejlesztését. A tudomány eszközeinek következetes alkalmazásával lehet csak az élelmiszerlánc kihívásair a hatékony megoldást találni. Az élelmíszerlánc-biztonság fokozásának egyik lényeges eszköze a z innováció és gazdaságfejlesztés, amelyre a következ ő hétéves uniós költségvetési ciklusban kiemelt források fognak rendelkezésre állni. E források egy jelent ő s részéhez az állam (a hatóságok), a kutatóintézetek és a vállalkozások a közös kutatási, innovációs partnerségi programokon keresztü l juthatnak hozzá, alapot biztosítva ezzel egy aktív élelmiszerlánc-kutatási hálózat m ű ködésének. A teljes vertikumot átfogó FELIR kialakításával egységes információmenedzsment valósítható meg. Ezáltal létrejön egy olyan integrált adatbázis, amely a szakterületek összekapcsolódásából adódóa n az őstermel őtő l, kistermel őtől a multicégekig láthatóvá teszi a hálózatot, lehet ővé teszi az átlátható kockázatelemzést. Meger ő síti az ágazati stratégiai döntéshozatalt, és támpontot ad a terméke k átfogó tanúsítási és nyomonkövetési rendszereinek kiépítéséhez. A mai modern élelmiszerlánc-biztonság elképzelhetetlen az egész élelmiszerlánc komplex, megel ő z ő jelleg ű felügyelete nélkül. Az er ő s hatóság kialakításához Újra kell szervezni a döntéseket megalapoz ó lahoratcriumi mm_ t, és arra alapozott ellen ő rzési programokkal (pl. Salmonella-gyérítés, BS E monitoring, antibiotikumrezisztencia-vizsgálatok stb.) széles kör ű kockázatcsökkentést kell végezni. A kritikus infrastruktúrák védelme és ezek fenntartása nemzetbiztonsági kérdés, ezért is szüksége s hatékonyabbá tenni az élelmiszerlánc-felügyeleti intézményrendszert. Ismert tény, hogy a szektorban kiugróan magas a be nem vallott bevételek, jövedelmek aránya, kárt okozva ezzel a nemzetgazdaságnak és a tisztességes vállalkozóknak is. A hamisítások, csalások ellen i legfő bb célja mégis az, hogy a fogyasztók legális körülmények között el ő állított, ellen ő rizhet ő és biztonságos termékekkel találkozhassanak. Mindebben kulcsszerepe van a szakterületeken átível ő, az áruk áramlását, a hálózatot egyben átlátó, nyomon követ ő hatóságnak é s a masszív ellen ő rzési módszerfejlesztésnek, stratégiai együttm ű ködéseknek. 5

7 A NÉBIH már 2013-ban eredményeket tudott felmutatni a Stratégiában szerepl ő területen. Ezek a következ ő fejezetekben részletesen is bemutatásra kerülnek. valamenny i A évben a NÉBIH közkapcsolatai javultak, tovább fokozta a lakosság és a vállalkozók képzésére, -etterlesztésre irányuló tevékenységét, valamint növekedett a pozitív médiamegjelenések és - felületek száma. Az élelmiszer-biztonsági ismeretek átadását célzó fogyasztói kampányok (pl. Étel t csak okosan! Élelmiszer-biztonságról mindenkinek ) hozzájárulnak a tudatos fogyasztói magatartá s kialakulásához, csakúgy, mint a fogyasztók részére bevezetett Zöld szám szolgáltatás, melyne k segítségével egyszer ű en, gyorsan és ingyenesen lehet bejelenteni az élelmiszer-biztonságga l kapcsolatos panaszokat. Az okt :életén a gyermekkorban elsajátított ismeretek jelent őségét szem el őtt tartva a z élelmiszer-biztonsági ismeretek Nemzeti Alaptantervbe történ ő elkészítése vált kulcsfontosságúvá. beemelését követő en a tananyago k A NÉBIH 2013-ban nyomtatott formában is rendelkezésre bocsátotta az étkeztet ő, vendéglátó vállalkozások, szakképző iskolák számára a Higiéniai Bizottság által 2012-ben széles szakma i konszenzussal elfogadott Útmutató a vendéglátás és étkeztetés jó higiéniai gyakorlatához (röviden : GHP) cím ű komplex útmutatóját, továbbá számos helyszíni, illetve ing képzést is tartott a szerepl ő knek. A k s fejlesztés területén történ ő beavatkozások gondos el ő készítést igényelnek, melynek része, hogy felkutatjuk és támogatjuk a leend ő, ifjú kutatókat ban a Légy Te is láncszem! pályáza t keretén belül a Hivatal fiatal kutatók bevonását célozta meg az élelmiszerlánc-biztonság fejlesztésé t megalapozó m ű helymunkájába. A NÉBIH és a megyei kormányhivatalok mez ő gazdasági szakigazgatási szervei az élelmiszerlánc telje s területén, vagyis a talajvédelemtő l az állategészségügyön át a vendéglátásig folyamatosan ellen ő rzi k és felügyelik a vállalkozások tevékenységét és létesítményeit. Az ellen ő rzési rendszerben a NÉBI H szerepe sokrét ű : kidolgozza az ellen ő rzési terveket, nyomon követi azok teljesülését, audit é s szakterületi ellen ő rzéseket végez az ellen ő rzési rendszer hatékonyságának és szakszer ű ségéne k felmérésére, egyes ügyekben önállóan végez ellen ő rzési feladatokat, valamint a termékmintavétele k laboratóriumi vizsgálatait elvégzi. Az élelmiszerlánc-felügyeleti ellen ő rzési és vizsgálati adatok min ő ségének, elérhet ő ségének id ő be n történ ő szolgáltatása és elemezhet ő ségének javítása érdekében került kialakításra egy informatika i alapokon nyugvó r a FELIR ban ennek alapjai kerültek lerakásra az úgynevezett Partner és objektum Törzs adatrendszerben, illetve elkezd ő dtek a fejlesztések az ellen ő rzési é s ütemezési rendszert és az elektronikus nyilvántartási rendszert érint ő en is. Az tc elemzés bevezetése érdekében az Éves Élelmiszerlánc-felügyeleti Terv részé t képez ő Élelmiszerlánc Mintavételi Terv elkészítésére szakért ő kb ő l álló munkacsoportot alakítottak, hogy ezen összetett, sok m ű veletet magában foglaló folyamat lépéseit kialakítsa és végigkísérje. Az ismert kockázatok felügyeletének keretén belül a évben is számos mentesítési programo t végzett el a Hivatal a megyei kormányhivatalok segítségével, amelyek közül több sikeresne k mondható. Magyarország 2013-ban megkapta a teljes mentességet például a klassziku s sertéspestis állatbetegségre. A NÉBIH koordinálásával az afrikai sertéspestisjárvány kitöréséne k elfojtásához kapcsolódó, többnapos szimulációs gyakorlatot rendeztek Hajdú-Bihar megyében, anna k 6

8 érdekében, hogy egy esetleges hasonló esemény elhárítása és kezelése gyakorlottan történhesse n meg. A év végén megjelent a létfontosságú agrárgazdasági rendszerelemeik és létesítménye k azonosításáról, kijelölésérő l és védelmér ő l szóló 540/2013. (XII. 30.) Kormányrendelet, amely a z agrárgazdasági ágazat tekintetében kijelöl ő hatóságnak, valamint a létfontosságú rendszerele m helyszíni ellen ő rzését lefolytató szervnek a NÉBIH-et jelölte meg. A Hivatal európai szinten is példát mutatott azzal, hogy 2012 szeptemberében létrejött a Kiemel t Ügyek Igazgatósága (KÜI). A hatósági jogkörrel fellép ő, nagy gyakorlati tapasztalattal rendelkez ő szakemberekb ő l álló, országos illetékességgel els ő fokon eljáró operatív csoport szoros kapcsolato t tart a nemzeti adó- és vámhatóság, a katasztrófavédelem és a rend őrség szerveivel. A KÜ I szakemberei több hónapos el ő készítést követ ő en, célzottan, gyanú alapján derítik fel a z élelmiszerlánc-hamisítási,.csalási ügyeket, így jelent ős számú sikeres felderítési ügyük volt 2013-ba n is. Ezek közül kiemelked ő volt a lejárt fogyaszthatósági idej ű húsáru felderítése és megsemmisítése, illegális húsüzem felszámolása, a növényvéd ő szer-hamisítási ügy vagy a gesztenyehamisítási ügy is. 7

9 Az egyes célterületeket és programokat az alábbi ábra szemlélteti. 1. ábra Az Élelmiszerlánc-biztonsági Stratégia célterületei és programja i 8

10 Az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletér ő l szóló évi XLVI. törvény (a továbbiakban : Éltv.) 38/A. (1) bekezdése alapján létrehozza és m űködteti a FELIR-t. Az élelmiszerlánc-felügyeleti tevékenység megvalósítása érdekében a közösségi élelmiszer- é s takarmányjogban rögzített logika szerint els ő lépésként a hatóságnak azonosítania kell a felügyelet e alá tartozó vállalkozókat, majd kockázatelemzés alapján az ügyfelek meghatározott részé t meghatározott id ő közönként ellen ő riznie kell. A nyilvántartásba vétel jelenleg több módon történik, egyes esetekben papíralapon, máskor informatikai rendszerek használatával. Enne k eredményeképpen az adatok összevezetése nem automatizálható, amely nehezíti az ellen ő rzés i rendszer hatékonyságának növelését. Az Elektronikus Közigazgatás Operatív Program (EKOP) keretében 2013-ban a NEBIH pályázat i támogatást nyert a FELIR rendszer fejlesztésére. A fejlesztést kiegészíti az azzal egy id ő ben zajló, szolgáltatásalapú informatikai infrastruktúrára történ ő átállás, amely lehet ő vé teszi, hogy a korább i informatikai rendszereket egyszer ű bben összekapcsolják az új fejlesztésekkel, valamint a NÉBI H informatikai alkalmazásai és a társhatóságok rendszerei között közvetlen adatkapcsolat kerülhesse n kialakításra. A FELIR fejlesztés három fő részb ő l áll : Elektronikus Nyilvántartásba vételi Rendszer (ENYR ) Elektronikus Ütemezési és Ellen ő rzés Rendszer (EÜER ) Ügyfélprofil Rendszer (ÜPR ) A nyilvántartásba vételi alkalmazás célja, hogy szabályozott folyamatokon keresztül kerüljene k nyilvántartásba az ügyfelek, és a nyilvántartásba vétel terjedjen ki minden, a NÉBIH által felügyel t élelmiszerlánc-vállalkozásra, amely mintegy 400 ezer ügyfelet és 190 különböz ő tevékenységet jelent. A fejlesztés segítségével az ügyfeleknek lehet ő sége lesz arra, hogy kényelmesen, akár otthonró l egy élelmiszerbolt t vagy egy üze m engedélyezését, a rendszer szavatolja a közigazgatási eljárások szabályszerű lefutását, valamin t lehet ővé teszi az egységes és teljes kör ű ügyfél- és létesítmény-adatbázis kialakítását, ezálta l biztosítja a kockázatalapú ellen ő rzési rendszer hatékonyságának növelését. A NÉBIH és a megyei és járási kormányhivatalok mez ő gazdasági szakigazgatási szervei éves szinte n 200 ezer ellen ő rzést végeznek. Az ellen őrzésekkel kapcsolatban mind a szakma, mind az ügyfele k elvárása egységes : egységes elvárásokon alapuló és jogszer ű végezzen a hatóság. A kifejlesztésre kerül ő rendszer lehet ővé teszi az ellen ő rzése k hatékony ütemezését, menedzselését, a nyilvántartási adatok, ellen ő rzési eredménye k figyelembevételével azok célzott, kockázatalapú tervezését. A helyszíni ellen ő rzéseket tablete n végzik az ellen ő rök, az ellen ő rzések szakszerű ségét, jogszer ű ségét és egységességét a központila g kialakított és jóváhagyott ellen ő rző listák biztosítják. A hatóság célja a jogszabályok érvényre juttatásán túl az lehet ő legmagasabb szint ű amelyet az Ügyfélprofil Rendszer támogat. A NÉBIH ügyfelei évente töb b alkalommal és sokféle módon kerülnek kapcsolatba a hatósággal, felügyeleti díjat vallanak be, laboratóriumi vizsgálatot rendelnek meg, ellen ő rzésre kerülhetnek, adatokat szolgáltatnak vag y éppen tanácsot kérnek a hatóság embereitő l. Az informatikai fejlesztés célja, hogy az ügyfele k könnyen elérhessék a szükséges információkat, lekérhessék az ellen ő rzések vagy mintavétele k eredményeit, követhessék a rájuk vonatkozó jogszabályok változásait. 9

11 Összességében a rendszer fejlesztése hozzájárul ahhoz, hogy a z A sertéságazat helyzetét javító stratégiai intézkedésekr ő l szóló 1323/2012. (VIII. 30.) Korm. határoza t 1.2. j) pontja alapján a vidékfejlesztésért felel ős miniszter feladata, hogy kidolgozza a sertéságazat i termelési és piaci információs rendszer fejlesztésének, m ű ködtetésének koncepcióját. A fenti feladat szakmai megalapozása érdekében a NÉBIH els ő körben felmérést készíttetett a sertéságazat jelent ő sebb szerepl ő i körében az általuk szükségesnek, illetve hatékonynak tartott intézkedésekrő l, módszerekrő l és az általuk javasolt megoldásokról. Ezen felmérés eredményei, valamint a NÉBIH szakértő inek javaslatai alapján az elérend ő cél eg y olyan sertés nyomonkövetési rendszer kialakítása, amely a meglév ő informatikai fejlesztése k eredményeit integrálva, új alkalmazások létrehozásával lehet ő vé teszi a sertéstartás, -szállítás, - forgalmazás és -vágás hatékonyabb nyomon követését. A rendszernek egyfel ő l lehet ő vé kell tennie, hogy a (állattartók, vágóhidak stb.) az egyszer ű bben,, másfel ő l a a rendelkezésre álló adatok alapján végezhessen a jogsért ő k hatékonyabb azonosításához, ezálta l A kijelölt célok megvalósítása érdekében a VM és a NÉBIH között külön megállapodás kerül t kidolgozásra, mely szakmai alapkövekre lebontva tartalmazza az elvégzend ő feladatokat. A megállapodás alapján a jogszabályi lehető ségek és a külső szervezetekkel kötött megállapodáso k figyelembevételével az integrációnak ki kell terjednie többek között a sertésállomány és -egye d nyilvántartási adatokra, ügyféladatokra, a kistermel ő i élelmiszer-el ő állítással kapcsolatos adatokra, valamint kapcsolatot kell kialakítani az AKI piaci árinformációs rendszeréhez és az uniós szállítás i rendszerhez, a TRACES-rendszerhez. A rendszer kiépítése után a döntéshozók számára szélesebb információs adatbázis áll maj d rendelkezésre a döntések megalapozásához, az ellen ő rz ő hatóságok számára a feketegazdasá g visszaszorítására az adatmonitoring mellett lehet ővé válik egy hatékony, célzott helyszíni ellen ő rzés i rendszer kialakítása a sertéstartás, a húsipar és a kistermel ő i élelmiszer-el ő állítás területén, és ne m utolsósorban a tartók számára az elektronikus adatközléssel egyszer ű bbé válik a kötelez ő adatszolgáltatás teljesítése. 10

12 AI e xniszerlá ne-felügyeleti tevékem itosabb adatai Az Élelmiszerlánc-biztonsági Stratégia kidolgozása mellett anéb!hés a megyei kormányhivatalo k mez őgazdasági szakigazgatási szervei természetesen az élelmiszerlánc teljes területén, vagyis talajvédelemtő l az állategészségügyön át a vendéglátásig folyamatosan ellen ő rzik és felügyelik a vállalkozások tevékenységét és létesítményeit. Az ellen ő rzési rendszerben a NÉBIH szerepe sokrét ű : kidolgozza az ellen ő rzési terveket, nyomo n követi azok teljesülését, audit és szakterületi ellen ő rzéseket végez az ellen ő rzési rendsze r hatékonyságának és szakszer ű ségének felmérésére, egyes ügyekben önállóan végez ellen ő rzés i feladatokat, valamint a termékmintavételek laboratóriumi vizsgálatait elvégzi. A megyei kormányhivatalok mez őgazdasági szakigazgatási szervei végrehajtják a terv szerint i ellen ő rzéseket és mintavételeket, valamint eseti ellen ő rzéseket végeznek, amelyek kapcsolódhatna k üzlet- vagy üzemnyitáshoz, lakossági panaszbejelentéshez vagy egyéb, Üovfél á!tal kezdeményezet t ügyekhez. Az ellen ő rzések túlnyomó része kockázati alapon történt, azonban egyes id ő szakokban, a vállalkozó i tevékenységt ő l és fogyasztói szokásoktól függ ően speciális ellen őrzéseket is végeztünk. A kiemelt ellen ő rzések gyakran a társhatóságok (rend ő rség, vámhatóság, adóhatóság) bevonásával folytak. A megyei kormányhivatalok mez ő gazdasági szakigazgatási szervei ellen ő rzést végeztek a z élelmiszer-el ő állítás területén, ellen ő rzést élelmiszer-forgalmazóknál, alkalomma l ellen ő rizték a vendéglátóegységeket és 5424 alkalommal a kistermel ő k tevékenységét. Atakarnnánye!öá!!ítÚknó/ és -forqa!nnazúkná! 1830 a!ka!nnomal végeztek ellen ő rzést. Az ellen ő rzések során a z ellen ő rök 3587 esetben szabtak ki bírságot, 341 esetben korlátozták a vállalkozó tevékenységét é s 1851 tonna nem megfelel ő élelmiszert vontak ki a forgalomból. A hatóság ellen ő rzést végzett az állat-egészségügyi, állatvédelmi és állati melléktermékke l végzett tevékenységek esetén, 2961 esetben állapított meg hiányosságot az ellen ő r, 455 esetbe n került sor bírság kiszabására Ft összegben. A tavalyi évben ellen ő rzés kerül t lefolytatásra a talajvédelem, növényegészségügy és növényvédelem területén, az ellen ő rzések sorá n a nem megfelelések száma 4285 volt, 2679 alkalommal került sor bírság kiszabására és 389 esetbe n volt szükséges a tevékenység korlátozása a!ka!omonnal került sor növényi termé k ellen ő rzésére, 1551 esetben találtak nem megfelelést, ezek alapján 1239 a!ka!ommal szabtak k i bírságot, és 3 alkalommal volt szükség az ügyfél tevékenységének korlátozására. A növéhatárállomások 7554 ellen ő rzést végeztek, amelyek során 155 alkalomma l találtak jogszabálynak nem megfelel ő terméket. Az állat-egészségügyi határállomások 4751 ellen ő rzést végeztek, amelyek során 88 alkalomma l találtak jogszabálynak nem megfelel ő terméket. A hatóság 1572 vizsgálatot végzett embert érint ő fert ő zések ügyében, amelyeket összesen 5 8 különböző élelmiszer okozott. a A NÉBIH laboratóriumai tétel ellen ő rzése során több mint 2 millió vizsgálatot végeztek. A évtöl a NÉBIH országos illetékességgel operatív ellen ő rzési feladatokat is ellát, erre a feladatra jött létre egy központi ellen ő rzési csoport, a KÜL amely a Hivatal teljes hatáskörében haj t 11

13 végre ellen ő rzéseket olyan kiemelt ügyekben, ahol az adott esemény stratégiai fontosságú, aká r nemzetgazdasági érdekbő l, akár azért, mert nemzetközi érintettséggel jár, továbbá nagy élelmiszer - biztonsági kockázatot jelent. A jellemz ő ellen ő rzési fókuszpontok a csalás, a hamisítás, illetve az, aho l nagyszámú fogyasztó egészségének veszélyeztetése gyanítható ban ez az igazgatóság 14 5 millió Ft bírságot szabott ki, 1157 tonna termék forgalmazását korlátozta vagy rendelte el a forgalomból történ ő kivonását, és az ellen ő rzések során a NAV-val közösen 4 milliárd Ft értékbe n göngyölített fel áfacsalási és adóeltitkolási ügyet. Az ellen ő rzések során feltárt hiányosságok leginkább nyomonkövetési és adminisztratív jelleg ű ek, d e strukturális, technológiai és általános higiéniai hibák is el ő fordulnak. A termékvizsgálatok els ő sorba n érzékszervi, min őségmegő rzési idővel kapcsolatos és min őségi hibákat tártak fel, ezen kívül gyakoria k voltak a jelölési hibák és a nyomon követéssel kapcsolatos hiányosságok. A legjellemző bb ok összefoglalóan a vállalkozók tudáshiánya, illetve anyagi helyzete. A legtöb b esetben nem ismerték pontosan a jogszabályi követelményeket, valamint a különböz ő tevékenysége k kockázatairól sem alakult ki pontos kép a vállalkozókban. A hibák jelent ős részét megfelel ő tudással a vállalkozások könnyen orvosolhatnák, ezzel elkerülhetnék a fogyasztók félrevezetését, illetv e csökkenthetnék a megbetegedések kockázatát. A tudáshiány mellett sokszor nincs elegend ő embe r az adminisztráció elvégzéséhez és kevés az anyagi forrás a karbantartáshoz és fejlesztéshez. Nehéz általánosságban, az élelmiszerlánc teljes hosszát lefed ő en röviden összefoglalni az elmúlt é v eredményeit, hiszen a felügyelt szektorok, az ellen ő rzések jogi háttere, a vállalkozók terhei, jogkövetése, a hatósággal való együttm ű ködése szakterületenként eltérő. Ezért az ellen ő rzések eredményeinek korábbi évekhez viszonyított elemzését az alábbiakba n szakterületenként közöljük. 12

14 2013-ban az 1156 során 290 esetben talált nem megfelelést a hatóság (2. ábra), amely további intézkedést vont maga után. Ez az adat arányaiban megfelel a évi ellen ő rzéseken tapasztaltaknak. 2. ábra A talajvédelmi ellen ő rzések és az intézkedések aránya, Altalánosságban megállapítható, hogy 2013-ban az el ő z ő évhez képest a kötelezések száma csökkent, míg a szankciók száma n őtt, ahogyan a kiszabott bírságok összege is n őtt a évi adathoz képest (2012-ben 40 millió, míg 2013-ban 56 millió forint bírságot szabtak ki a talajvédelmi felügyel ő k). A kiszabott talajvédelmi járulék összege 2013-ban jelentő sen növekedett a évihez képest. Míg 2012-ben 31 alkalommal összesen 18 millió, 2013-ban 28 db, összesen 50 millió forint járuléko t állapítottak meg a humuszvagyon eltávolításáért a kollégák (3. ábra). Ebb ő l az arányból azt a következtetést vonhatjuk le, hogy 2013-ban több olyan beruházás volt, amelynél nagy mennyiség ű humuszt távolítottak el a kivitelezés során F t F t F t Ft Ft F t 0 Ft Szankció (Ft) Talajvédelmi járulék (Ft ) 3. ábra A talajvédelmi szankciók és a talajvédelmi járulék összege,

15 A 2013-ban terv szerint, mintegy 4110 db téte l vizsgálatával zajlott le. Az ellenőrzés tervezése során hangsúlyosan a szennyvízisza p komposztokra, tápoldatokra, állati mellékterméket tartalmazó termésnövel ő anyagokra, valamin t egyes m űtrágyákra fókuszáltunk. A növény-egészségügyi vizsgálati kötelezettség a jogszabályokban meghatározott módon, a z ellenőrzés alá tartozó termékek (például szaporítóanyagok) és azok el őállítóinak, nagykereskedelm i forgalmazóinak teljes körére (100%-ára) vonatkozik. A kormányhivatalok növény- és talajvédelmi igazgatóságainál az er őforrások hatékonyab b felhasználása érdekében kiadtuk az éves hatósági növény-egészségügyi ellen őrzési tervet. Ennek megfelel ően a felügyel ők a kockázatokat figyelembe vev ő felderítéseket a növény-egészségügy i vizsgálatokkal összehangoltan végezhetik. Az új felderítési rendszer m űködtetésének eredményeként 2013-ban két jelent ős, nem hono s károsító, a szelídgesztenye-gubacsdarázs (Dryocosmus kuriphilus) és a sz ő lő aranyszín ű sárgasá g fitoplazma (Grapevine flavescence dorée phytoplasma) hazai megjelenését mutattuk ki, mindkett őt Zala megyében. Az augusztusban észlelt, a sző lő- és borágazatunk szempontjából különösen nag y gazdasági jelent ő ség ű fitoplazma terjedésének megakadályozására a fert ő zött területet növény - egészségügyi zárlat alá helyeztük, a fert őzött növényanyagot megsemmisítettük, a kórokozó t terjesztő rovarok ellen 2013-ban állami védekezést, idén pedig kötelez ő termel ői védekezés t rendeltünk el. A Lengyelországból származó, illegális forgalomhoz köthet ő áruburgonya-szállítmányok ellen ő rzés e során 12 szállítmányban mutatott ki a laboratóriumi vizsgálat Magyarországon el ő nem forduló, zárlati listán szereplő baktérium (Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus) okozta fertőzöttséget. A vizsgálatköteles termékek ellen őrzéseinek (export, import, szaporítóanyag-termeléssel és - forgalmazással kapcsolatos bels ő ellen őrzések) száma 2013-ban n őtt, a nemmegfelel ő sége k száma pedig 33%-kal n őtt (4. ábra). Ellen ő rzések száma Nem megfelelések száma b.U ábra A növény-egészségügyi ellen ő rzések és a nem megfelelések aránya,

16 A keretén belül a megye i kormányhivatalok növény- és talajvédelmi igazgatóságai összesen 3523 esetben ellen ő rizték a gazdálkodók telephelyein, illetve a term ő helyeken az engedélyköteles termékek felhasználását, valamint a felhasználásra vonatkozó jogszabályok, el ő írások betartását. A termel ő knél 2013-ba n végzett ellen ő rzések száma a megel ő ző évhez képest valamelyest csökkent, ugyanakkor a feltár t szabálytalanságok száma az elmúlt év adatait figyelembe véve csaknem megháromszorozódot t (188 eset). A legtöbb szabálytalanság (77 eset) a növényvéd ő szerek engedélyokiratnak ne m megfelel ő felhasználása, kijuttatása kapcsán történt, a felhasználók a legtöbb ilyen esetbe n figyelmeztetésben részesültek (58 figyelmeztetés). A korábbi évekhez hasonlóan sokszor vol t probléma a permetezési naplók és egyéb nyilvántartások vezetésével (40 eset). Emellett növényvéd ő szerek tárolása (7 esetben), a megfelel ő képesítés és engedély hiánya (21 eset) i s problematikusnak mondható. Az ellen ő rzések keretein belül 2012-ben 1412 növényvédelmi gé p alkalmasságát is ellen ő rizték a megyei Növény- és Talajvédelmi Igazgatóságok (NTI), ekkor 3 esetbe n találtak szabálytalanságot, míg a 2013-ban végzett 1286 db ellen ő rzés során csupán 1 esetben. A technológiai ellen ő rzések során feltárt szabálytalanságok száma a 2012-es évhez képest csakne m kétszeresére emelkedett. Míg 2011-ben az ellen ő rzések 1,77%-ánál, addig 2012-ben az ellen ő rzése k 2%-ánál, 2013-ban pedig már az ellen ő rzések 5,3%-ánál talált szabálytalanságot a hatóság. A bejelentések száma az el ő z ő évhez hasonlóan alakult, a növényvédelmi felügyel ő k 303 esetbe n vettek fel jegyz ő könyvet panasz- vagy kárbejelentések miatt. A kivizsgálások során a növényvédelm i felügyel ő k 80 esetben találtak szabálytalanságot. A legtöbb problémát a növényvéd ő a szere k kijuttatása során bekövetkező elsodródás (62 eset) jelentette. A Hivatalból és bejelentés alapjá n végzett hatósági ellen ő rzések során összesen 268 esetben találtak a növényvéd ő szerek vásárlásával, felhasználásával kapcsolatos szabálytalanságot. A szabálytalanságokért 2013-ban összesen 19,7 millió forint bírságot szabtak ki a megye i szakigazgatási szervek, amely az el ő z ő évben kiszabott bírság összegének (10,6 millió) majdnem a duplája. A hatóság szakemberei 2013-ban a.s s na y. k., :...s.z sorá n összesen 1499 kereskedelmi egységnél tartottak ellen ő rzéseket. A legtöbb probléma a kötelez ő e n vezetend ő nyilvántartással (19 eset), a forgalmazáshoz és vásárláshoz szükséges engedélye k meglétével (32 eset), valamint a növényvéd ő eredményeként 28,9 millió forint bírság kiszabása történt meg. szerek hirdetésével (12 eset) volt. Az eljáráso k A is kiemelt ellen ő rzést rendelt el a NÉBIH Növény-, Talaj - és Agrárkörnyezet-védelmi Igazgatósága (NÉBIH NTAI). Összesen 4 esetben talált szabálytalanságot a hatóság, és 5 millió forint növényvédelmi bírság kiszabása mellett döntött. A hatóság 2012-be n egyetlen szabálytalanságot sem talált, akkor növényvédelmi bírság kiszabására sem került sor. A szakterület kiemelt feladata a A korábban említett kiemelt ellen ő rzésnek köszönhet ő en a növényvéd ő szert felhasználóknál, forgalmazóknál, gyártóknál, kiszerel ő knél végzett tevékenység ellen ő rzése mellett emelt számba n történtek a termékvizsgálatok is. Ennek keretében db növényvéd ő szer ellen ő rzése történ t meg (2012-ben db terméket vizsgált a hatóság). Ezen ellen ő rzések eredményeként a z el ő állított, forgalmazott, illetve felhasználni kívánt növényvéd ő szereknél 423 tétel esetében találta k 15

17 valamilyen szabálytalanságot a növényvédelmi felügyel ő k (pl. nem megfelel ő címke vagy csomagolás, lejárt felhasználhatósági idej ű készítmény). Ez a korábbi években fellelt rossz min ő ség ű terméke k többszöröse. A felmerült szabálytalanságok folytán összesen 6,1 millió Ft növényvédelmi bírság került kiszabásra. A termékek vizuális vizsgálatán túl (5. ábra) a növényvéd ő szerek min ő ségi paramétereine k vizsgálatára is szükség van. Ezért minden évben az aktuális feladattervben meghatározott szám ú mintát kell venni a növényvéd ő szerekb ő l (gyanú esetén ennél több minta bevizsgálására is lehető sé g van) ben 911 tétel megmintázására került sor, azonban a vizsgálatok nem mutattak k i eltéréseket, vagyis a megmintázott növényvéd ő szerek megfelel ő min őség űek voltak ban a 93 3 megmintázott tételb ől 3 minta volt olyan, amely min őségi eltérést mutatott. 5. ábra A növényvéd ő szerek vizuális vizsgálata és a nem megfelelések száma, A során a friss zöldség, gyümölcs, gabona esetében az export, import, term ő helyi és piaci kultúrákra vonatkozó vizsgálati számokat az 1. táblázat és a 6. ábra foglalja össze 2005-től kezd ődően. 1. táblázat Az elmúlt évek hazai és importtermékeinek vizsgálati száma i Hazai termékek vizsgál t mintaszámai (db) Hazai termékek esetén a szermaradékot nem tartalmazó 62,4 58,1 67,5 53,4 65,0 53,0 54,0 55,0 58, 0 mintaszám aránya (% ) Importtermékek vizsgálat i számai (db) Importtermékek esetén a szermaradékot nem tartalmazó 37,9 27,1 40,8 34,4 46,0 35,0 40,0 42,0 43, 0 mintaszám aránya (%) 1 6

18 hazai termékek eseté n szermaradékot ne m tartalmazó mintaszá m import termékek vizsgálat i száma i, Import termékek eseté n szermaradékot ne m tartalmazó mintaszá m ábra Az elmúlt évek hazai és importtermékeinek vizsgálati száma i Összességében megállapíthatjuk, hogy a határértéket meghaladó minták száma a nemzetközi szinte n elfogadott arányt mutatja ban 471 növényi, illetve állati eredet ű feldolgozott termék vizsgálata történt meg, amel y tartalmazta bébiétel-, italtermékek mellett a bormintákat is. Az összesen vizsgált minták 12,3%- a tartalmazott nem kifogásolható mennyiségben szermaradékot. Állati eredet ű termékekbő l 699 db vizsgálat történt meg. A 97,8%-ban hazai eredet ű terméke k vizsgálata során mindösszesen 5 minta tartalmazott szermaradékot. A Miskolci Növényvéd ő szermaradék-analitika i Laboratórium els ő ként kapta meg az Arne Andersson-díjat, melyet mind a négy, uniós körvizsgálati kategóriában zöldség-gyümölcs, egyedi módszerek, gabona és állat i eredet ű a legjobban teljesít ő laboratórium nyeri el 2 évente. A díj odaítélésénél az utóbbi három é v eredményeit vették figyelembe. A kapcsolatos hatósági feladatok ellátása 2013-ban is kiemelt feladatkén t jelentkezett a megyei NTI-knál. Az eljárások eredményeképpen a földhivatal részérő l átadot t jegyz ő könyvekre a Megyei Igazgatóságok külterületen 2995 esetben (összesen 4028 hektárra ) rendeltek el közérdek ű védekezést, azonban az esetek több mint 83%-ában az ügyfelek magu k végezték el a parlagf ű-mentesítést. Parlagf ű fert ő zés miatt külterületen összesen 2223 alkalomma l szabtak ki növényvédelmi bírságot a felügyel ő k (5123 hektárra), amely 129,5 millió forintot tett ki. Belterületen összesen 197 parlagfüves foltot érint ő en került sor növényvédelmi bírság kiszabására, amely 19,34 millió forintot jelentett. A NÉBIH NTAI növényvédelemmel kapcsolatban 194 r : ~=dfokú i ató :>=_ folytatott le, melynek többségét a parlagfű elleni védekezés elmulasztása miatt indult eljárások tették ki. Els ő fok ú 17

19 hatóságként 11 db növényvédelmi vonatkozású, illetve ökológiai gazdálkodással kapcsolatos ügybe n került sor els őfokú döntés kiadására. A keretében a NÉBIH NTAI az Országos Magya r Méhészeti Egyesülettel (OMME) együttm ű ködve országos hatósági monitoringprogramot indított a z elmúlt években tapasztalt, nagyszámú méhpusztulási eset hátterében meghúzódó lehetsége s növényvédelmi okok feltárására. A program eredményeképpen 69 növényi mintavétel történt, ebb ő l 8 esetben kifogásolható szermaradék-tartalom miatt a megyei kormányhivatal NTI-knál eljáráso k indultak, és növényvédelmi, illetve élelmiszerlánc-felügyeleti bírságokat szabtak ki. A keretében a Vidékfejlesztési Minisztérium megbízásábó l és finanszírozásával (a 20/03/10/00. Parlagf ű elleni közérdek ű védekezések végrehajtásána k támogatása keret terhére) 2013-ban kifejlesztették az Önkormányzati Parlagf ű Bejelentő Rendszert (ÖPBR) is. Az ÖPBR 2014-t ől hatékonyan támogatja a belterületi parlagf űvel fert őzött területe k vonatkozásában induló hatósági eljárásokat. Szintén a parlagfű keret terhére elkészült egy kisiskolásoknak szóló Parlagf ű kisokos elnevezés ű kiadvány. A foglalkoztató füzet játékos formában, egy rövid történet keretében ismerteti meg a éves gyerekekkel a hazánkban jelenleg legelterjedtebb allergén gyomnövényt. A NÉBIH a kiadványból összesen db-ot nyomtattatott, és gondoskodott arról, hogy a kiadványok eljussanak a kijelölt 408 iskolának ban a NÉBIH NTAI szervezeti egységébe tartozó laboratóriumok vonatkozásában közbeszerzési eljárás keretében 2 db atomabszorpciós spektrométert (AAS) vásároltak, amelyekkel a m ű trágyák, talajjavító anyagok, növényvéd ő szerek vizsgálatait korszer ű sítette a hatóság, valamint 2 d b folyadékkromatográfiás rendszerrel kapcsolt tandem tömegspektrométer-rendszer (LC-MS/MS) áll t munkába, amellyel lehető vé vált egyes növényvéd ő szer-minő ségi vizsgálatok alacsonyabb kimutatási határral történ ő elvégzése. A növényi termékek ellen őrzése során a nyomon követés és az áru eredetének igazolása kiemel t hangsúlyt kapott 2013-ban is. A zöldség-gyümölcs áru eredetigazolásának elmulasztása nemcsa k zöldség-gyümölcs ellen ő rzési probléma, hanem számviteli, adózási fegyelem megsértése is, e z ügyben a NAV-val folyamatos az együttm űködés. Az ellen ő rzések során több mint 122 millió F t élelmiszer-ellen ő rzési bírságot, valamint 26 millió Ft élelmiszerlánc-felügyeleti bírságot szabtunk k i nem megfelel ő min őség ű vagy nem nyomon követhető áru forgalmazása miatt. A 100%-ban kötelező, ennek megfelel ően a z exportő r/import ő r minden tételt köteles vizsgálati alapként bejelenteni ban összesen ellen ő rzést végeztünk. A belföldi forgalmazók ellen ő rzése a tervnek megfelelő en zajlott, 9138 tétel vizsgálata történt meg. A kiszabott bírságok összege n őtt, aminek fő oka, hogy a kiemelt, nagybani piacokon, nagykereskedésekben végzett ellen ő rzések során több nagy mennyiség ű tétel került bírságolásra. A jogszabálysértések során 2013-ban is jellemz ő en sok volt a jelöletlen, igazolatlan eredet ű áru. 18

20 A földrajzi eredetvédett termékek köre tovább bővült a Szentesi paprikával. Így a Makó i vöröshagyma, a Hajdúsági torma és a Gönci kajszibarack mellett újabb termék-ellen ő rzés i kötelezettség hárul a hatóságra. r n,,;, keretében 65 téte l vizsgálatára került sor, melyek között nem megfelel ő szállítmány nem volt. A takarmány- é s élelmiszerjog, valamint az állat-egészségügyi és az állatok kíméletére vonatkozó szabályo k követelményeinek történ ő megfelelés ellen ő rzésének biztosítása céljából végrehajtott hatóság i ellen ő rzésekr ő l szóló 882/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek megfelel ő en a z élelmiszerláncba n is szükséges. Az els ődleges termel ő k szintjén a búza és a kukorica toxinszennyezettségéne k monitorozása, illetve a zöldségfélék (például spenót és saláta) nitrát- és nehézfém - szennyezettségének ellen ő rzése követelmény. A gabonában el ő forduló mikotoxin monitorin g vizsgálat kapcsán tavaly országos szinten 660 ellen ő rzést végeztek a megyei kollégák, és 16 5 mintavétel történt. Az eddig megküldött jelentések szerint a toxin minden esetben a határérték alat t volt. A GMO-ellen ő rzése az import és hazai forgalmazású tételek esetében egyaránt kiemel t feladat volt 2013-ban is. Összesen 945 db vet ő magmintát vetettek GMO-vizsgálat alá kukorica-, szója- és káposztarepcefajoknál. A laboratórium 23 esetben mutatott ki GMO-szennyezettséget. A z esetleges illegális vet ő magimportból származó GMO-szennyezettség felderítése érdekében a kelet i határ mentén mintegy 400 gazdálkodónál történt helyszíni ellen ő rzés, melyb ő l 180 esetbe n végeztünk laboratóriumi levélvizsgálatot származási igazolás hiányában. A Mez ő gazdasági és Vidékfejlesztési Hivatallal (MVH) kötött együttm ű ködési szerz ő dés keretébe n több éve kétfajta ellen ő rzést végzünk. Az egyik a sz ő lőültetvények szerkezetátalakítás i támogatásához kapcsolódó helyszíni ellen ő rzések, a másik pedig a génmeg ő rzési pályázatok helyszín i ellen ő rzései. A évi sikeres Nemzeti Akkreditáló Testület (NAT) akkreditációja lehet ővé teszi a GMO - vizsgálatok további folytatását. 19

ÉLELMISZERLÁNC-FELÜGYELETI ÉVES JELENTÉS 2013. MAGYARORSZÁG

ÉLELMISZERLÁNC-FELÜGYELETI ÉVES JELENTÉS 2013. MAGYARORSZÁG 1 ÉLELMISZERLÁNC-FELÜGYELETI ÉVES JELENTÉS 2013. MAGYARORSZÁG ITNET Jelentés 2012. Magyarország Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal www.nebih.gov.hu Köszöntő 1 Tisztelt Olvasó! Az élelmiszerlánc-felügyelet

Részletesebben

ÖSSZEFOGLALÓ A ÉVI AUDITOKRÓL ÉS BELSŐ ELLENŐRZÉSEKRŐL

ÖSSZEFOGLALÓ A ÉVI AUDITOKRÓL ÉS BELSŐ ELLENŐRZÉSEKRŐL ÖSSZEFOGLALÓ A 2009. ÉVI AUDITOKRÓL ÉS BELSŐ ELLENŐRZÉSEKRŐL 2009. ÉVI FELÜLVIZSGÁLATI PROGRAM VÉGREHAJTÁSA A 2009. évben módosított eljárási utasítás értelmében, 2009. évben is kéttípusú felülvizsgálat

Részletesebben

ÉLELMISZERLÁNC-BIZTONSÁGI STRATÉGIA

ÉLELMISZERLÁNC-BIZTONSÁGI STRATÉGIA ÉLELMISZERLÁNC-BIZTONSÁGI STRATÉGIA Jordán László elnökhelyettes 2015. január 5. A növényvédelem helye az élelmiszerláncban Élelmiszer-biztonság egészség Élelmiszerlánc-biztonság Egészség gazdaság - környezet

Részletesebben

Termék- és tevékenység ellenőrzés tervezése

Termék- és tevékenység ellenőrzés tervezése Termék- és tevékenység ellenőrzés tervezése Tirián Attila NÉBIH Rendszerszervezési és Felügyeleti Igazgatóság 2016. November 15. Élelmiszerlánc-biztonsági Stratégia Időtáv 2013. október 8-tól hatályos

Részletesebben

A magyar élelmiszerlánc-felügyeleti hatóság szervezeti felépítése

A magyar élelmiszerlánc-felügyeleti hatóság szervezeti felépítése A magyar élelmiszerlánc-felügyeleti hatóság szervezeti felépítése Dr. Gombos Zoltán főosztályvezető VM Élelmiszerlánc-felügyeleti Főosztály 2013. április 16. 1 Jogalkotói és jogalkalmazói hatalom szétválasztása:

Részletesebben

Az élelmiszerlánc hatósági felügyelete

Az élelmiszerlánc hatósági felügyelete Az élelmiszerlánc hatósági felügyelete dr. Reiterer Zoltán Ózd, 2013. szeptember 27. Az Európai Unió élelmiszerjogának alapelve Alapelv: a biztonságos és egészséges élelmiszer szabad mozgása biztosított

Részletesebben

Az sertés-egészségügy aktuális

Az sertés-egészségügy aktuális Az sertés-egészségügy aktuális kérdései Dr. Kardeván Endre élelmiszerlánc-felügyeletért és agrárigazgatásért felelős államtitkár országos főállatorvos Sertésegészségügyi szakmai nap Oroszháza Gyopárosfürdő,

Részletesebben

ÉLELMISZERLÁNC-FELÜGYELETI ÉVES JELENTÉS 2014. MAGYARORSZÁG

ÉLELMISZERLÁNC-FELÜGYELETI ÉVES JELENTÉS 2014. MAGYARORSZÁG 1 ÉLELMISZERLÁNC-FELÜGYELETI ÉVES JELENTÉS 2014. MAGYARORSZÁG ITNET Jelentés 2012. Magyarország Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal www.nebih.gov.hu Köszöntő 1 Tisztelt Olvasó! Az élelmiszerlánc-felügyelet

Részletesebben

1. számú melléklet a 45/2009. (IV. 11.) FVM rendelethez

1. számú melléklet a 45/2009. (IV. 11.) FVM rendelethez 1. számú melléklet a 45/2009. (IV. 11.) FVM rendelethez 1. számú melléklet a 148/2007. (XII. 8.) FVM rendelethez Az egyes állatbetegségek megelőzésével, illetve leküzdésével kapcsolatos támogatások igénylésének

Részletesebben

A földművelésügyi miniszter. rendelete. az egyes állatbetegségek megelőzésével, illetve leküzdésével kapcsolatos támogatások

A földművelésügyi miniszter. rendelete. az egyes állatbetegségek megelőzésével, illetve leküzdésével kapcsolatos támogatások A földművelésügyi miniszter /2015. ( ) FM rendelete az egyes állatbetegségek megelőzésével, illetve leküzdésével kapcsolatos támogatások igénylésének és kifizetésének rendjéről szóló 148/2007. (XII. 8.)

Részletesebben

A baromfi-egészségügy aktuális

A baromfi-egészségügy aktuális A baromfi-egészségügy aktuális kérdései Dr. Kardeván Endre élelmiszerlánc-felügyeletért és agrárigazgatásért felelős államtitkár országos főállatorvos XIX. Derzsy-napok 2011. június 2-3. Témák: Az állategészségügyi

Részletesebben

a NAT /2010 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

a NAT /2010 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Nemzeti Akkreditáló Testület RÉSZLETEZÕ OKIRAT a NAT-1-1628/2010 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz A Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal Központ Állategészségügyi Diagnosztikai Igazgatóság Kaposvári

Részletesebben

Budapest, 2013. június

Budapest, 2013. június MAGYARORSZÁG KORMÁNYA J/11703. számú JELENTÉS az élelmiszerlánc-biztonságról Előadó: Dr. Fazekas Sándor vidékfejlesztési miniszter Budapest, 2013. június Tartalomjegyzék Köszöntő 2 Élelmiszerlánc-biztonsági

Részletesebben

A földművelésügyi miniszter /2016. ( ) FM rendelete. A 148/2007. (XII. 8.) FVM rendelet 1. számú melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

A földművelésügyi miniszter /2016. ( ) FM rendelete. A 148/2007. (XII. 8.) FVM rendelet 1. számú melléklete az 1. melléklet szerint módosul. A földművelésügyi miniszter /2016. ( ) FM rendelete az egyes állatbetegségek megelőzésével, illetve leküzdésével kapcsolatos támogatások igénylésének és kifizetésének rendjéről szóló rendelet módosításáról

Részletesebben

Tájékoztató a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Földművelésügyi és Erdőgazdálkodási Főosztály 2015. évi tevékenységéről

Tájékoztató a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Földművelésügyi és Erdőgazdálkodási Főosztály 2015. évi tevékenységéről Tájékoztató a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Földművelésügyi és Erdőgazdálkodási Főosztály 2015. évi tevékenységéről A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal (továbbiakban: Főosztály) a

Részletesebben

2008. évi szöveges beszámoló 1/43. Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal PIR-törzsszáma: 598349000

2008. évi szöveges beszámoló 1/43. Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal PIR-törzsszáma: 598349000 2008. évi szöveges beszámoló 1/43 I. Feladatkör, szakmai tevékenység Intézmény neve: Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal PIR-törzsszáma: 598349000 Honlap: www.mgszh.gov.hu A Mezőgazdasági Szakigazgatási

Részletesebben

A földművelésügyi miniszter /2017. ( ) FM rendelete

A földművelésügyi miniszter /2017. ( ) FM rendelete A földművelésügyi miniszter /2017. ( ) FM rendelete az egyes állatbetegségek megelőzésével, illetve leküzdésével kapcsolatos támogatások igénylésének és kifizetésének rendjéről szóló 148/2007. (XII. 8.)

Részletesebben

A B C D. Támogatható állatfajok. szarvasfélék

A B C D. Támogatható állatfajok. szarvasfélék M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2011. évi 33. szám 5679 1. melléklet a 23/2011. (III. 28.) VM rendelethez 1. számú melléklet a 148/2007. (XII. 8.) FVM rendelethez Az egyes állatbetegségek megelõzésével, illetve

Részletesebben

BELSŐ ELLENŐRZÉSI ÉS AUDIT TEVÉKENYSÉG 2007. ÉVI ÖSSZESÍTŐ JELENTÉSE

BELSŐ ELLENŐRZÉSI ÉS AUDIT TEVÉKENYSÉG 2007. ÉVI ÖSSZESÍTŐ JELENTÉSE BELSŐ ELLENŐRZÉSI ÉS AUDIT TEVÉKENYSÉG 007. ÉVI ÖSSZESÍTŐ JELENTÉSE MEZŐGAZDASÁGI SZAKIGAZGATÁSI HIVATAL KÖZPONT AUDIT ÖNÁLLÓ OSZTÁLY BUDAPEST, 008. JANUÁR BEVEZETÉS A 006. év folyamán kormányzati kezdeményezésre

Részletesebben

B3060. Ügyfél-azonosító: Ügyfél neve: Név: Fax: E-mail: Tárgyidőszak: év félév/negyedév/hónap*

B3060. Ügyfél-azonosító: Ügyfél neve: Név: Fax: E-mail: Tárgyidőszak: év félév/negyedév/hónap* Integrált Igazgatási és Ellenőrzési Rendszer PÉNZÜGYI HOZZÁJÁRULÁS IRÁNTI KÉRELEM az 50/2014. (IV. 29.) VM rendelet alapján, az egyes állatbetegségek és zoonózisok felszámolásának finanszírozásához igényelhető

Részletesebben

a NAT /2010 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

a NAT /2010 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Nemzeti Akkreditáló Testület RÉSZLETEZÕ OKIRAT a NAT-1-1627/2010 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz A Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal Központ Állategészségügyi Diagnosztikai Igazgatóság Debreceni

Részletesebben

5b 8. Az Országgyűlés Törvényalkotási bizottsága. Egységes javasla t. Kövér László úr, az Országgy űlés elnöke részére. Tisztelt Elnök Úr!

5b 8. Az Országgyűlés Törvényalkotási bizottsága. Egységes javasla t. Kövér László úr, az Országgy űlés elnöke részére. Tisztelt Elnök Úr! Az Országgyűlés Törvényalkotási bizottsága 5b 8 Egységes javasla t Kövér László úr, az Országgy űlés elnöke részére Tisztelt Elnök Úr! Az egyes házszabályi rendelkezésekr ől szóló 10/2014. (II. 24.) OGY

Részletesebben

A 148/2007. (XII. 8.) FVM rendelet 7. (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

A 148/2007. (XII. 8.) FVM rendelet 7. (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: A földművelésügyi miniszter /2016. ( ) FM rendelete az egyes állatbetegségek megelőzésével, illetve leküzdésével kapcsolatos támogatások igénylésének és kifizetésének rendjéről szóló rendelet módosításáról

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 140. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 140. szám MAGYAR KÖZLÖNY 140. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2016. szeptember 19., hétfő Tartalomjegyzék 64/2016. (IX. 19.) FM rendelet Egyes állategészségügyi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról 69732

Részletesebben

Aujeszky-betegség. 30/2009. (III. 27.) FVM rendelet

Aujeszky-betegség. 30/2009. (III. 27.) FVM rendelet Aujeszky-betegség 30/2009. (III. 27.) FVM rendelet Fogalmak Fertőzött sertés: vírus, antigénjei, DNS kimutatható; gyanút keltő klinikai tünetek és olyan állományban van ahol a fertőzöttséget hatóságilag

Részletesebben

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek III. EU ismeretek. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek III. EU ismeretek. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Gazdálkodási modul Gazdaságtudományi ismeretek III. EU ismeretek KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Élelmiszer-szabályozás és fogyasztó védelem az Európai Unióban 148.lecke

Részletesebben

148/2007. (XII. 8.) FVM

148/2007. (XII. 8.) FVM 1. számú melléklet a 148/2007. (XII. 8.) FVM rendelethez Az egyes állatbetegségek megelőzésével, illetve leküzdésével kapcsolatos támogatások igénylésének és kifizetésének rendjéről szóló 148/2007. (XII.

Részletesebben

Az élelmiszer hatósági ellenırzés rendszerének új feladatmegosztása

Az élelmiszer hatósági ellenırzés rendszerének új feladatmegosztása Az élelmiszer hatósági ellenırzés rendszerének új feladatmegosztása Deák Ferenc osztályvezetı Földmővelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium Élelmiszerlánc-biztonsági, Állat- és Növényegészségügyi Fıosztály

Részletesebben

Végrehajtott közúti ellenőrzések száma ábra

Végrehajtott közúti ellenőrzések száma ábra Veszélyes árúk közúti szállításának ellenőrzése 28-ban A veszélyes áruk szállítása jelentőségének növekedésével, összetett kockázati viszonyaival évek óta egyre preferáltabbá válik az Európai Uniós és

Részletesebben

Pálinkák élelmiszerbiztonsági-, hatósági kontrollja

Pálinkák élelmiszerbiztonsági-, hatósági kontrollja Pálinkák élelmiszerbiztonsági-, hatósági kontrollja Barátossy Gábor Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal Borászati és Alkoholos Italok Igazgatóság igazgatóhelyettes 2014. május 21. 1881- óta borászati

Részletesebben

A szőlő aranyszínű sárgaság betegség jelenlegi helyzete és közös feladataink

A szőlő aranyszínű sárgaság betegség jelenlegi helyzete és közös feladataink A szőlő aranyszínű sárgaság betegség jelenlegi helyzete és közös feladataink Országos Szőlészeti és Borászati Konferencia, Eger Szőnyegi Sándor, Dancsházy Zsuzsanna Növény-, Talaj- és Agrárkörnyezet-védelmi

Részletesebben

A magyar élelmiszerlánc-felügyeleti hatóság szervezeti felépítése

A magyar élelmiszerlánc-felügyeleti hatóság szervezeti felépítése A magyar élelmiszerlánc-felügyeleti hatóság szervezeti felépítése 1 Egyetlen hatóság felelős - többek között az alábbiakért: Talajvédelem Növényegészségügy és növényvédelem Állategészségügy és állatvédelem

Részletesebben

A szalmonella gyérítési programokkal kapcsolatos útmutatók

A szalmonella gyérítési programokkal kapcsolatos útmutatók A szalmonella gyérítési programokkal kapcsolatos útmutatók dr. Pállai Gerda Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal, Állategészségügyi és Állatvédelmi Igazgatóság, Járványügyi Osztály 2013. október 18.

Részletesebben

A NÖVÉNYVÉDELMI SZABÁLYOZÁS AKTUALITÁSAI

A NÖVÉNYVÉDELMI SZABÁLYOZÁS AKTUALITÁSAI A NÖVÉNYVÉDELMI SZABÁLYOZÁS AKTUALITÁSAI Gábriel Géza Igazgatóhelyettes, NÉBIH NTAI 2014. február 05. Növényvédelmi Cselekvési Terv 2009/128/EK irányelv a peszticidek fenntartható használatáról (5) Ezen

Részletesebben

Az ellenırzések helyszínei:

Az ellenırzések helyszínei: Az ellenırzések helyszínei: I. Általános területi ellenırzések ÚTMUTATÓ a NAPSUGÁR 2008 akció Élelmiszerlánc-felügyeleti nyári kiemelt ellenőrzés végrehajtásához I./1. Élelmiszerforgalmazó és vendéglátóhelyek,

Részletesebben

A NÉBIH szerepe az ökológiai gazdálkodásban; az ökológiai növénytermesztésre vonatozó szabályok

A NÉBIH szerepe az ökológiai gazdálkodásban; az ökológiai növénytermesztésre vonatozó szabályok A NÉBIH szerepe az ökológiai gazdálkodásban; az ökológiai növénytermesztésre vonatozó szabályok Rónai Anna növényvédelmi mérnökszakértő Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal Növény-, Talaj- és Agrárkörnyezet-védelmi

Részletesebben

HATÓSÁGI TAPASZTALATOK A VM MAGYAR TERMÉK RENDELETE KAPCSÁN

HATÓSÁGI TAPASZTALATOK A VM MAGYAR TERMÉK RENDELETE KAPCSÁN HATÓSÁGI TAPASZTALATOK A VM MAGYAR TERMÉK RENDELETE KAPCSÁN DR. ORAVECZ MÁRTON elnök Sárváriné Lakatos Éva 2014. május 20. Élelmiszer- és Takarmánybiztonsági Igazgatóság Genealógia (származástan) 74/2012.

Részletesebben

Nemzeti Élelmiszer Nyomonkövetési Platform

Nemzeti Élelmiszer Nyomonkövetési Platform Nemzeti Élelmiszer Nyomonkövetési Platform Élelmiszer-feldolgozási Főosztály Laszlovszky Gábor főosztályvezető Előzmények 1990- BSE Reformok az Európai Unió élelmiszer politikájában egyik alappillér a

Részletesebben

A szarvasmarhák vírusos hasmenése ( BVDV) Nemzetközi mentesítési tapasztalatok

A szarvasmarhák vírusos hasmenése ( BVDV) Nemzetközi mentesítési tapasztalatok A szarvasmarhák vírusos hasmenése ( BVDV) Nemzetközi mentesítési tapasztalatok Dr. Peter Franken Budapest 2013 BVD elleni védekezés a szarvasmarhaállományokban 1. Bevezetés és holland szarvasmarha-adatok

Részletesebben

Csillagvizsgáló. alkoholos italokat és borászati termékeket forgalmazó fővárosi vendéglátóipari egységek ellenőrzése részletes eredmények

Csillagvizsgáló. alkoholos italokat és borászati termékeket forgalmazó fővárosi vendéglátóipari egységek ellenőrzése részletes eredmények 1 Csillagvizsgáló alkoholos italokat és borászati termékeket forgalmazó fővárosi vendéglátóipari egységek ellenőrzése részletes eredmények Az akcióról Helyszín: Budapest, összesen 10 kerület érintésével

Részletesebben

A parlagfű mentesítés jogi háttere és a 2013-as szezon tapasztalatai

A parlagfű mentesítés jogi háttere és a 2013-as szezon tapasztalatai A parlagfű mentesítés jogi háttere és a 2013-as szezon tapasztalatai Avar Kálmán osztályvezető Vas Megyei Kormányhivatal Növény-és Talajvédelmi Igazgatósága Vasszécseny 2014.02.07. 1 Vonatkozó jogszabályok

Részletesebben

36/2014. (XII. 17.) FM rendelet. az élelmiszerekkel kapcsolatos tájékoztatásról

36/2014. (XII. 17.) FM rendelet. az élelmiszerekkel kapcsolatos tájékoztatásról 36/2014. (XII. 17.) FM rendelet az élelmiszerekkel kapcsolatos tájékoztatásról Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 76. (2) bekezdés 26. pontjában, a 13. tekintetében

Részletesebben

Azonosítási és nyilvántartási rendszerek

Azonosítási és nyilvántartási rendszerek Azonosítási és nyilvántartási rendszerek Dr. Antal Ákos hatósági főállatorvos, megyei ENAR koordinátor Hajdú Bihar Megyei Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Élelmiszerlánc biztonsági és Állategészségügyi

Részletesebben

A Sertésstratégia eredményei, jövőbeni intézkedések

A Sertésstratégia eredményei, jövőbeni intézkedések A Sertésstratégia eredményei, jövőbeni intézkedések Horváth István Kiemelt programokért felelős miniszteri biztos, Országgyűlési képviselő Gödöllő, 2015. 05.05. 1 2012 augusztus 30-án Magyarország Kormánya

Részletesebben

Állattartó telepek korszerűsítéséhez nyújtandó támogatás

Állattartó telepek korszerűsítéséhez nyújtandó támogatás Állattartó telepek korszerűsítéséhez nyújtandó támogatás Wayda Imre vezető főtanácsos Agrárfejlesztési Főosztály Kaposvár, 2012. szeptember 21-22. Előzmények A 2007-2013. vidékfejlesztési program (ÚMVP

Részletesebben

1. Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat Országos Tisztiorvosi Hivatala (ÁNTSZ)

1. Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat Országos Tisztiorvosi Hivatala (ÁNTSZ) BESZÁMOLÓ MAGYARORSZÁG PIACFELÜGYELETI TEVÉKENYSÉGEI MŰKÖDÉSÉNEK FELÜLVIZSGÁLATÁRÓL ÉS ÉRTÉKELÉSÉRŐL (20102013) I. FEJEZET: AZ ÁLTALÁNOS PIACFELÜGYELETI TEVÉKENYSÉGEK ÁTTEKINTÉSE 1. Állami Népegészségügyi

Részletesebben

A GMO-mentes jelölés jogszabályi háttere. dr. Jasinka Anita főosztályvezető-helyettes Földművelésügyi Minisztérium Jogalkotási Főosztály

A GMO-mentes jelölés jogszabályi háttere. dr. Jasinka Anita főosztályvezető-helyettes Földművelésügyi Minisztérium Jogalkotási Főosztály A GMO-mentes jelölés jogszabályi háttere dr. Jasinka Anita főosztályvezető-helyettes Földművelésügyi Minisztérium Jogalkotási Főosztály Hazánk GMO mentes stratégiája - 53/2006. (XI. 29.) OGY határozat

Részletesebben

TOJÓTYÚK - AKTUALITÁSOK

TOJÓTYÚK - AKTUALITÁSOK TOJÓTYÚK - AKTUALITÁSOK 2012. január 1-től Hagyományos (= fel nem javított ) ketrecben tojótyúk tartása tilos! 1999-től tudjuk, de 15 tagállam nem tudott átállni Átmeneti időszak: 2012. július 31-ig Garanciák

Részletesebben

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Növény- és Talajvédelmi Igazgatóság feladatai

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Növény- és Talajvédelmi Igazgatóság feladatai Növény- és Talajvédelmi Igazgatóság Az országos illetékességű szervek, valamint a Kormány általános hatáskörű területi államigazgatási szerve esetében a közfeladatot ellátó szerv feladatáról, tevékenységéről

Részletesebben

A földművelésügyi miniszter 61/2016. (IX. 15.) FM rendelete a GMO-mentességre utaló jelölésről M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 138.

A földművelésügyi miniszter 61/2016. (IX. 15.) FM rendelete a GMO-mentességre utaló jelölésről M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 138. A földművelésügyi miniszter 61/2016. (IX. 15.) FM rendelete a GMO-mentességre utaló jelölésről M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2016. évi 138. szám Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008.

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi 123-16/2014. Némethy Tímea igazgató Helyben Tárgy: 2014. évi integritás jelentés Melléklet: 1 db Tisztelt Igazgató Asszony! Az államigazgatási szervek

Részletesebben

Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű, az intézmények semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért

Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű, az intézmények semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért 2014D0909 HU 29.05.2015 001.001 1 Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű, az intézmények semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért B A BIZOTTSÁG VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA (2014. december

Részletesebben

NÉBIH Állategészségügyi és Állatvédelmi Igazgatóság

NÉBIH Állategészségügyi és Állatvédelmi Igazgatóság A vidékfejlesztési miniszter 45/2012. (V.8.) VM rendelete a nem emberi fogyasztásra szánt állati eredetű melléktermékekre vonatkozó állategészségügyi szabályok megállapításáról (Magyar Közlöny 2012/54.)

Részletesebben

J/9457. B E S Z Á M O L Ó

J/9457. B E S Z Á M O L Ó KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA J/9457. B E S Z Á M O L Ó az Országgyűlés részére a Közbeszerzések Tanácsának a közbeszerzések tisztaságával és átláthatóságával kapcsolatos tapasztalatairól, valamint a 2008. január

Részletesebben

Az NKI bemutatása. Tikos Anita Nemzeti Kibervédelmi Intézet

Az NKI bemutatása. Tikos Anita Nemzeti Kibervédelmi Intézet Az NKI bemutatása Tikos Anita Nemzeti Kibervédelmi Intézet EGY KIS TÖRTÉNELEM 2013. Nemzeti Kiberbiztonsági Stratégiája 2013. július 1.: hatályba lép az Információbiztonsági törvény (Ibtv.) Heterogén szervezetrendszer:

Részletesebben

Mezőgazdasági Vízhasználat Információs és Ellenőrzési Keretrendszer (VIZEK) kialakítása

Mezőgazdasági Vízhasználat Információs és Ellenőrzési Keretrendszer (VIZEK) kialakítása Mezőgazdasági Vízhasználat Információs és Ellenőrzési Keretrendszer (VIZEK) kialakítása KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2016-00023 Előadó: Kaszás Kata, szakmai vezető Belügyminisztérium 2016. november 10. Témák Projekt

Részletesebben

Zoonózisok és élelmiszer eredetű események Európában az EFSA és az ECDC 2012 évi zoonózis jelentése alapján

Zoonózisok és élelmiszer eredetű események Európában az EFSA és az ECDC 2012 évi zoonózis jelentése alapján Zoonózisok és élelmiszer eredetű események Európában az EFSA és az ECDC 2012 évi zoonózis jelentése alapján Dr. Szeitzné Dr. Szabó Mária Kerekes Kata NÉBIH-ÉKI 2014. április 15. Miről lesz szó? Hogyan

Részletesebben

95/2008. (VII. 25.) FVM rendelet

95/2008. (VII. 25.) FVM rendelet 95/2008. (VII. 25.) FVM rendelet az egyes állatbetegségek és zoonózisok felszámolására, ellenőrzésére és megfigyelésére irányuló nemzeti programok finanszírozásának szabályairól Az állattenyésztésről szóló

Részletesebben

Vízügyi és vízvédelmi hatósági jogkörök a hivatásos katasztrófavédelmi szerveknél

Vízügyi és vízvédelmi hatósági jogkörök a hivatásos katasztrófavédelmi szerveknél Vízügyi és vízvédelmi hatósági jogkörök a hivatásos katasztrófavédelmi szerveknél Dr. Mógor Judit tű. ezredes BM OKF főosztályvezető Környezetvédelmi Szolgáltatók és Gyártók Szövetsége Budapest, 2014.

Részletesebben

esetében kerülhet sor. (2) A pénzügyi hozzájárulás alapja a pénzügyileg teljesített számlán és egyéb bizonylaton szereplő költségek általános

esetében kerülhet sor. (2) A pénzügyi hozzájárulás alapja a pénzügyileg teljesített számlán és egyéb bizonylaton szereplő költségek általános 49/2011. (VI. 6.) VM rendelet az egyes állatbetegségek és zoonózisok felszámolására, az ellenük való védekezésre és figyelemmel kísérésükre irányuló nemzeti programok 2011. évi finanszírozásának szabályairól

Részletesebben

L 213/42 Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 213/42 Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 213/42 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2008.8.8. A BIZOTTSÁG HATÁROZATA (2008. július 30.) az állatbetegségek Közösségen belüli bejelentéséről szóló 82/894/EGK tanácsi irányelvnek a bejelentési kötelezettség

Részletesebben

Állattartó telepek korszerűsítése A vidékfejlesztési miniszter 61/2012. (VI. 29.) VM rendelete

Állattartó telepek korszerűsítése A vidékfejlesztési miniszter 61/2012. (VI. 29.) VM rendelete Állattartó telepek korszerűsítése A vidékfejlesztési miniszter 61/2012. (VI. 29.) VM rendelete A támogatás jellege és célterületei Vissza nem térítendő támogatás vehető igénybe az ügyfél egy vagy több

Részletesebben

2015-2018. Község Önkormányzata

2015-2018. Község Önkormányzata Ikt.szám:../2015 BELSŐ ELLENŐRZÉSI STRATÉGIAI TERV 2015-2018. Község Önkormányzata A belső ellenőrzési feladat végrehajtására különböző szintű előírások vonatkoznak. Törvényi szinten az Államháztartási

Részletesebben

XXX. Gazdasági Versenyhivatal

XXX. Gazdasági Versenyhivatal XXX. Gazdasági Versenyhivatal I. A célok és elvárt eredmények meghatározása, felsorolása A Gazdasági Versenyhivatal (a továbbiakban: GVH vagy Hivatal ) státuszát és jogosítványait a tisztességtelen piaci

Részletesebben

A SERTÉS HÚSVIZSGÁLATA

A SERTÉS HÚSVIZSGÁLATA A SERTÉS HÚSVIZSGÁLATA 854/2004/EK AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE AZ EMBERI FOGYASZTÁSRA SZÁNT ÁLLATI EREDETŰ TERMÉKEK HATÓSÁGI ELLENŐRZÉSÉNEK MEGSZERVEZÉSÉRE VONATKOZÓ KÜLÖNLEGES SZABÁLYOK

Részletesebben

54/2016. (VII. 28.) FM rendelet

54/2016. (VII. 28.) FM rendelet Hatály: 2016.VII.31. - 2017.II.28. 54/2016. (VII. 28.) FM rendelet az egyes állatbetegségek és zoonózisok felszámolására, az ellenük való védekezésre és figyelemmel kísérésükre irányuló nemzeti programok

Részletesebben

V. A Kormány tagjainak rendeletei

V. A Kormány tagjainak rendeletei 13526 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2011. évi 59. szám V. A Kormány tagjainak rendeletei A vidékfejlesztési miniszter 49/2011. (VI. 6.) VM rendelete az egyes állatbetegségek és zoonózisok felszámolására, az

Részletesebben

EURÓPAI BIZOTTSÁG EGÉSZSÉG- ÉS FOGYASZTÓÜGYI FŐIGAZGATÓSÁG

EURÓPAI BIZOTTSÁG EGÉSZSÉG- ÉS FOGYASZTÓÜGYI FŐIGAZGATÓSÁG Ref. Ares(2013)500648-25/03/2013 EURÓPAI BIZOTTSÁG EGÉSZSÉG- ÉS FOGYASZTÓÜGYI FŐIGAZGATÓSÁG F. Igazgatóság Élelmiszerügyi és Állategészségügyi Hivatal DG(SANCO) 2012-6287 MR VÉGLEGES VÉGLEGES JELENTÉS

Részletesebben

A munkaügyi ellenőrzés tapasztalatai (2015. III. negyedév)

A munkaügyi ellenőrzés tapasztalatai (2015. III. negyedév) A munkaügyi ellenőrzés tapasztalatai (2015. III. negyedév) 1. Ellenőrzési adatok 2015. első kilenc hónapjában a munkaügyi hatóság 13 586 munkáltatót ellenőrzött, a vizsgálatok során a foglalkoztatók 66

Részletesebben

AZ ÖNKORMÁNYZATI FEJLESZTÉSEK FIGYELEMMEL KÍSÉRÉSE CÍMŰ ÁROP AZONOSÍTÓSZÁMÚ KIEMELT PROJEKT KERETÉBEN

AZ ÖNKORMÁNYZATI FEJLESZTÉSEK FIGYELEMMEL KÍSÉRÉSE CÍMŰ ÁROP AZONOSÍTÓSZÁMÚ KIEMELT PROJEKT KERETÉBEN I. Regionális konferenciasorozat Helyzetelemzés az EU-s kötelezettségvállalások teljesítéséről: Ivóvízminőség-javító projektek megvalósításának helyzete Dr. Simon Barbara (BM ÖKI) AZ ÖNKORMÁNYZATI FEJLESZTÉSEK

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. Falugazdász tájékoztató

TÁJÉKOZTATÓ. Falugazdász tájékoztató Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Igazgatóság Püspökladányi Kerületi Állategészségügyi és Élelmiszer ellenőrző Hivatal. TÁJÉKOZTATÓ a falugazdász tevékenységéről és a város mezőgazdaságáról

Részletesebben

XXX. Gazdasági Versenyhivatal

XXX. Gazdasági Versenyhivatal XXX. Gazdasági Versenyhivatal I. A célok meghatározása, felsorolása A Gazdasági Versenyhivatal (a továbbiakban: GVH vagy Hivatal ) státuszát és jogosítványait a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás

Részletesebben

Nyári szezonális élelmiszerlánc ellenőrzés 2015. zárójelentés Ellenőrzési időszak: (2015. június 15.) 2015. július 01. 2015. augusztus 31.

Nyári szezonális élelmiszerlánc ellenőrzés 2015. zárójelentés Ellenőrzési időszak: (2015. június 15.) 2015. július 01. 2015. augusztus 31. Nyári szezonális élelmiszerlánc ellenőrzés 215. zárójelentés Ellenőrzési időszak: (215. június 15.) 215. július 1. 215. augusztus 31. A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal szakmai irányításával idén

Részletesebben

projekt címe: projektgazda: készítette: dátum:

projekt címe: projektgazda: készítette: dátum: A vidékfejlesztési miniszter 46/2012. (V. 8.) VM rendelete a növényvédelmi tevékenységről szóló 43/2010. (IV. 23.) FVM rendelet módosításáról (Magyar Közlöny 2012/54.) projekt címe: ÁROP-2216 - Jogalkalmazás

Részletesebben

Állattenyésztési és vágási melléktermékek kérdései Dr. Kiss Jenő ATEVSZOLG Zrt

Állattenyésztési és vágási melléktermékek kérdései Dr. Kiss Jenő ATEVSZOLG Zrt Állattenyésztési és vágási melléktermékek kérdései Dr. Kiss Jenő ATEVSZOLG Zrt Miről kívánok szólni? Milyen anyagok tartoznak az állattenyésztési és vágási melléktermékekhez? Melyek a legfontosabb jogszabályok?

Részletesebben

A.2 HALÁSZAT (1.3) Draft értékelési jelentés - Függelék. Az intézkedés háttere, előtörténete

A.2 HALÁSZAT (1.3) Draft értékelési jelentés - Függelék. Az intézkedés háttere, előtörténete A.2 HALÁSZAT (1.3) Az intézkedés 6 db alintézkedésből áll: Akvakultúra. Tógazdaságok és iparszerű haltermelő rendszerek építése, felújítása, halkeltetők korszerűsítése (1.3.1) Halfeldolgozók építése, bővítése,

Részletesebben

A NÉBIH szervezetének és feladatainak bemutatása és a hatósági ellenőrzések tapasztalatai

A NÉBIH szervezetének és feladatainak bemutatása és a hatósági ellenőrzések tapasztalatai A NÉBIH szervezetének és feladatainak bemutatása és a hatósági ellenőrzések tapasztalatai Dr. Pleva György igazgató NÉBIH, Élelmiszer- és Takarmánybiztonsági Igazgatóság múlt-jelen-jövő 2007 2011 2012

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A JÁSZ- NAGYKUN- SZOLNOK MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG 2015. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL

TÁJÉKOZTATÓ A JÁSZ- NAGYKUN- SZOLNOK MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG 2015. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság TÁJÉKOZTATÓ A JÁSZ- NAGYKUN- SZOLNOK MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG 2015. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL Szolnok, 2016. április 8. / Matuska Zoltán

Részletesebben

Természetvédelemmel, hulladékgazdálkodással, növényvédelemmel kapcsolatos ügyek

Természetvédelemmel, hulladékgazdálkodással, növényvédelemmel kapcsolatos ügyek Természetvédelemmel, hulladékgazdálkodással, növényvédelemmel kapcsolatos ügyek Az ügytípus Növényvédelmi hatósági ügyek parlagfű elleni védekezés belterületen - A helyben szokásos módon a jegyző felhívást

Részletesebben

A munkaügyi ellenőrzés tapasztalatai (2015. I. félév)

A munkaügyi ellenőrzés tapasztalatai (2015. I. félév) NGM/17535-41/2015 A munkaügyi ellenőrzés tapasztalatai (2015. I. félév) 1. Ellenőrzési adatok 2015. első félévében a munkaügyi hatóság 9 736 munkáltatót ellenőrzött, a vizsgálatok során a foglalkoztatók

Részletesebben

Az egész országot érinti az influenzajárvány Kiugróan magas volt az orvoshoz forduló betegek száma

Az egész országot érinti az influenzajárvány Kiugróan magas volt az orvoshoz forduló betegek száma Az Országos Epidemiológiai Központ tájékoztatója az influenza figyelőszolgálat adatairól Magyarország 2015. 5. hét Az egész országot érinti az influenzajárvány Kiugróan magas volt az orvoshoz forduló betegek

Részletesebben

A vidékfejlesztési miniszter /2011. ( ) VM rendelete. egyes önkéntes megkülönböztető megjelölések élelmiszereken történő használatáról

A vidékfejlesztési miniszter /2011. ( ) VM rendelete. egyes önkéntes megkülönböztető megjelölések élelmiszereken történő használatáról A vidékfejlesztési miniszter /2011. ( ) VM rendelete egyes önkéntes megkülönböztető megjelölések élelmiszereken történő használatáról Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI.

Részletesebben

2008.11.8. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 299/17

2008.11.8. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 299/17 2008.11.8. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 299/17 A BIZOTTSÁG 1108/2008/EK RENDELETE (2008. november 7.) az 1266/2007/EK rendeletnek a kéknyelvbetegség-ellenőrzési és -megfigyelési programok minimumkövetelményei,

Részletesebben

Telepspecifikus vakcinák engedélyezésének jogi és szakmai háttere

Telepspecifikus vakcinák engedélyezésének jogi és szakmai háttere Telepspecifikus vakcinák engedélyezésének jogi és szakmai háttere Dr. Kulcsár Gábor Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal, Állatgyógyászati Termékek Igazgatósága 2016. június 2. Tartalom Mik azok a

Részletesebben

Fejér megye szakképzés-fejlesztési koncepciója 2013-2020 Felülvizsgálat Összeállította: Fejér Megyei Fejlesztési és Képzési Bizottság 2014.

Fejér megye szakképzés-fejlesztési koncepciója 2013-2020 Felülvizsgálat Összeállította: Fejér Megyei Fejlesztési és Képzési Bizottság 2014. Fejér megye szakképzés-fejlesztési koncepciója 2013-2020 Felülvizsgálat Összeállította: Fejér Megyei Fejlesztési és Képzési Bizottság 2014. 2 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 3 1. Bevezető... 10 2. Módszertan...

Részletesebben

Salmonella vizsgálatok és salmonella helyzet. Dr.Lebhardt Károly M.A.H.Food-Controll Kft

Salmonella vizsgálatok és salmonella helyzet. Dr.Lebhardt Károly M.A.H.Food-Controll Kft Salmonella vizsgálatok és salmonella helyzet Dr.Lebhardt Károly M.A.H.Food-Controll Kft Salmonellák bemutatása Enterobacteriaceae családba tartozó Gramnegatív pálcák, körülcsillósak, aktívan mozognak (kivéve

Részletesebben

(Kötelezően közzéteendő jogi aktusok)

(Kötelezően közzéteendő jogi aktusok) 2004.11.20. L 345/1 I (Kötelezően közzéteendő jogi aktusok) A BIZOTTSÁG 1973/2004/EK RENDELETE (2004. október 29.) az 1782/2003/EK tanácsi rendelet IV. és IVa. címeiben meghatározott támogatási rendszereket,

Részletesebben

Madárinfluenza miatt korlátozás alatti területekről történő ki- és beszállítás

Madárinfluenza miatt korlátozás alatti területekről történő ki- és beszállítás Madárinfluenza miatt korlátozás alatti területekről történő ki- és beszállítás Magyarországon az utóbbi időben több madárinfluenza kitörés történt. Járványügyi intézkedésként védő- és megfigyelési körzetek

Részletesebben

Természetvédelmi célú erdészeti kifizetések a Mez gazdasági és Vidékfejlesztési Alapból

Természetvédelmi célú erdészeti kifizetések a Mez gazdasági és Vidékfejlesztési Alapból Természetvédelmi célú erdészeti kifizetések a Mez gazdasági és Vidékfejlesztési Alapból Máthé László, erdészeti programvezet WWF Magyarország Az erdészeti földterületek fenntartható használatát célzó intézkedések

Részletesebben

Hivatali Tájékoztató. Tartalom V. ÉVFOLYAM 2015. ÉVI 1. SZÁM

Hivatali Tájékoztató. Tartalom V. ÉVFOLYAM 2015. ÉVI 1. SZÁM Hivatali Tájékoztató V. ÉVFOLYAM 2015. ÉVI 1. SZÁM Tartalom 6722 Szeged, Rákóczi tér 1. www.csmkh.hu titkarsag@csmkh.hu Tel.: 62/562-606 Fax: 62/562-601 A kiadásért felelős: Dr. Juhász Tünde kormánymegbízott

Részletesebben

Állategészségügyi szabályok 2014. augusztus 8-10.

Állategészségügyi szabályok 2014. augusztus 8-10. BAROMFI, NYÚL, PRÉMES ÁLLAT, ERDEI és SZÁRNYAS VAD élőállat bemutató Tyúk, pulyka olyan helyről szállítható, melynek 10 km-es sugarú körzetében baromfira átragadó, bejelentési kötelezettség alá tartozó

Részletesebben

1 MUNKAANYAG A MINISZTÉRIUM VÉGSŐ ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter

1 MUNKAANYAG A MINISZTÉRIUM VÉGSŐ ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 1 A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter /2008. ( ) FVM rendelete a növényvédő szerek forgalomba hozatalának és felhasználásának engedélyezéséről, valamint a növényvédő szerek csomagolásáról,

Részletesebben

A 2014-2020 közötti időszakra vonatkozó Vidékfejlesztési Program tervezési folyamata. Romvári Róbert, NAKVI MTO, tervezési referens

A 2014-2020 közötti időszakra vonatkozó Vidékfejlesztési Program tervezési folyamata. Romvári Róbert, NAKVI MTO, tervezési referens A 2014-2020 közötti időszakra vonatkozó Vidékfejlesztési Program tervezési folyamata Romvári Róbert, NAKVI MTO, tervezési referens Amiről szó lesz 1. A NAKVI és a tervezés kapcsolata 2. Hogyan segíti az

Részletesebben

1. A pénzügyi hozzájárulás igénybevételének általános szabályai

1. A pénzügyi hozzájárulás igénybevételének általános szabályai M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2015. évi 117. szám 18895 A földművelésügyi miniszter 50/2015. (VIII. 17.) FM rendelete az egyes állatbetegségek és zoonózisok felszámolására, az ellenük való védekezésre és figyelemmel

Részletesebben

Kiemelt adózók vámszakterületi ellenőrzéseinek változásai. NAV Kiemelt Adó és Vám Főigazgatósága

Kiemelt adózók vámszakterületi ellenőrzéseinek változásai. NAV Kiemelt Adó és Vám Főigazgatósága Kiemelt adózók vámszakterületi ellenőrzéseinek változásai Kiemelt adózók NAV szintű ellenőrzése NAV ellenőrzések fő iránya a hazai és Uniós költségvetési bevételekkel összefüggő kockázatos területek ellenőrzése,

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. az Állami Számvevőszék 2012. évi szakmai tevékenységéről és beszámoló az intézmény működéséről ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK.

TÁJÉKOZTATÓ. az Állami Számvevőszék 2012. évi szakmai tevékenységéről és beszámoló az intézmény működéséről ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK. ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK TÁJÉKOZTATÓ az Állami Számvevőszék 2012. évi szakmai tevékenységéről és beszámoló az intézmény működéséről J/l 0973 201 3. ápri lis ISSN 2063-546X T A R T A L O M 1. AZ ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK

Részletesebben

Vidékgazdaság és élelmiszerbiztonság főbb összefüggései

Vidékgazdaság és élelmiszerbiztonság főbb összefüggései Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Regionális Gazdaságtani és Vidékfejlesztési Intézet Vidékgazdaság és élelmiszerbiztonság főbb összefüggései Készítette: Gódor Amelita Kata, PhD hallgató Enyedi György

Részletesebben

Elérte hazánkat az influenzajárvány

Elérte hazánkat az influenzajárvány Az Országos Epidemiológiai Központ tájékoztatója az influenza figyelőszolgálat adatairól Magyarország 2015. 3. hét Elérte hazánkat az influenzajárvány A figyelőszolgálatban résztvevő orvosok jelentései

Részletesebben

a 8/2010. (II.26.) számú rendelettel egységes szerkezetben.

a 8/2010. (II.26.) számú rendelettel egységes szerkezetben. SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK 8/2007. (III.21.) SZÁMÚ RENDELETE a közterület-felügyeletr l a 8/2010. (II.26.) számú rendelettel egységes szerkezetben. Tartalom A közterület-felügyelet

Részletesebben

(Nem jogalkotási aktusok) RENDELETEK

(Nem jogalkotási aktusok) RENDELETEK 2011.2.26. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 54/1 II (Nem jogalkotási aktusok) RENDELETEK A BIZOTTSÁG 142/2011/EU RENDELETE (2011. február 25.) a nem emberi fogyasztásra szánt állati melléktermékekre és

Részletesebben