B/806. számú BESZÁMOL Ó az élelmiszerlánc-biztonságról

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "B/806. számú BESZÁMOL Ó az élelmiszerlánc-biztonságról"

Átírás

1 Országgyiilés Hivatala MAGYARORSZÁG KORMÁNYA Irományszm : Ércezett: Z014 J Ú L 1 4. B/806. számú BESZÁMOL Ó az élelmiszerlánc-biztonságról Előadó: Dr. Fazekas Sándo r földművelésügyi miniszte r Budapest, július

2 gyzék Bevezetés 3 Élelmiszerlánc-biztonsági Stratégia Társadalmi szemléletformálás 4 Innováció és gazdaságfejlesztés az élelmiszerláncban 5 Az állami tudásbázis újjáépítése 5 Hiteles és er ő s hatóság 5 Az élelmiszerlánc kifehérítése, sikeres küzdelem a visszaélésekkel szemben 5 A Stratégia által megfogalmazott célok teljesülése a évben 6 A FELIR rendszer fejlesztése 9 A Sertés Nyomonkövetési Rendszer kiépítése 1 0 A évi élelmiszerlánc-felügyeleti tevékenység fontosabb adatai 1 1 A megállapított hiányosságok elemzése 1 2 Talajvédelem 1 3 Növényegészségügy 1 4 Növényvédelem 1 5 Növényi termékek ellen ő rzése 1 8 Növényi szaporítóanyagok felügyelete 1 9 Állat-egészségügyi és állatvédelmi ellen ő rzések 2 0 Állatgyógyászati készítmények ellen őrzése 2 5 Borászati termékek 2 6 Élelmiszer- és takarmánybiztonsági ellen ő rzések 2 9 Kiemelt ellen ő rzések 3 4 A tisztességtelen forgalmazói magatartás ellen ő rzése 3 6 Nemzetközi kapcsolatok/külgazdasági szerepvállalás 3 7 Állat- és állatitermék-export 3 7 Baromfi- és tojáságazat 3 8 Sertéságazat 3 8 Szarvasmarha-ágazat 3 8 Juh kecske ágazat 3 8 Tej-, tejtermék- és mézágazat 3 9 Állati eredet ű élelmiszerek 3 9 A külkereskedelmi kapcsolatok változásai egyes fontosabb gazdasági partnerek esetében 40 1

3 Nemzetközi szervezetek által végzett felülvizsgálatok 41 Kommunikációs tevékenységek az ismeretterjesztés, a kapcsolattartás és a tudatformálá s elősegítésére 42 Hazai és nemzetközi konferenciaszervezés 45 Kapcsolatunk a sajtóval, jelenlétünk a médiában 47 Az élelmiszerlánc-felügyeleti díj 50 Elelmiszerlánc-felügyeleti díj : a megyei kormányhivatalok mez őgazdasági szakigazgatási szerve i Élelmiszerlánc-felügyeleti díj : a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal 52 A bevallási rendszer 52 A felügyeleti díj bevallásának ellen ő rzése 52 A beszedett díj felhasználása 52 Osszegzés 56 2

4 A 2013-as év feladatait a magyar állategészségügy történetében el ő ször már egy az élelmiszerlán c egész területét integráltan ellen ő rizni képes, korszer ű és hatékony szervezet, a Nemzet i Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (NÉBIH) keretében végeztük el. A terület szempontjából az esztend ő legjelent ő sebb eseménye a többéves el ő készít ő munk a eredményeként megalkotott Élelmiszerlánc-biztonsági Stratégia elfogadása volt. A z Élelmiszerlánc-biztonsági Stratégia ( ) elfogadásáról szóló 1703/2013. (X. 8.) Korm. határozattal elfogadott dokumentum az élelmiszerlánccal kapcsolatos legfontosabb célokat é s feladatokat fogalmazza meg annak érdekében, hogy a globális piac növekv ő kockázatai ellenére a z élelmiszerlánc-termékek mindenkor egészségesek, kiváló min ő ség ű ek és biztonságosak legyenek, továbbá hogy magas fokú tudatosságot és felel ő sséget tanúsítson az élelmiszerlánc minde n szerepl ője. A tízéves Stratégia az alapelvek mellett különös figyelmet fordít az élelmiszerlánc-biztonságga l kapcsolatos társadalmi (vállalkozói és fogyasztói) szemléletformálásra. Már 2013-ban fontos lépéseket tettünk a Stratégiában foglalt célok megvalósulása érdekében. A NÉBIH valamennyi területen eredményeket tudott felmutatni, amelyeket a jelentésben részletese n ismertetünk. Példaként említjük az informatikai alapokon nyugvó élelmiszerlánc-felügyelet i információs rendszert (FELIR), azt a korszer ű állami tudásbázist, amely nagymértékben javítja a z élelmiszerlánc-felügyeleti ellen ő rzési és vizsgálati adatok min ő ségét. A NÉBIH továbbá a sertéságaza t legfontosabb szerepl ő inek bevonásával hozzálátott egy ún. Sertés Nyomonkövetési Rendsze r kialakításához, amely egyfel ől egyszer űsíti a piaci szerepl ők ügyintézését, másfel ől lehetővé teszi, hogy a hatóság a rendelkezésre álló adatok alapján kockázatelemzést végezzen a jogsért ő k hatékonyabb azonosítása érdekében, ezáltal segítve a feketegazdaság felszámolását. A NEBIH és a megyei kormányhivatalok mez őgazdasági szakigazgatási szervei az élelmiszerlánc telje s területén, vagyis a talajvédelemt ő l a növényvédelmen és az állategészségügyön át a vendéglátási g 2013-ban is folyamatosan ellen ő rizték és felügyelték a vállalkozások tevékenységét és létesítményeit. A nagyságrend érzékeltetéséhez talán elég annyi, hogy a NÉBIH laboratóriumai téte l ellen ő rzése során több mint 2 millió vizsgálatot végeztek a 2013-as év folyamán. Európai viszonylatban is iránymutató lehet a Hivatalon belül 2012 szeptemberében létrejött Kiemel t Ügyek Igazgatósága (KÜI). A hatósági jogkörrel fellép ő, nagy gyakorlati tapasztalattal rendelkez ő szakemberekb ő l álló, országos illetékességgel els ő fokon eljáró operatív csoport szoros kapcsolato t tart a nemzeti adó- és vámhatóság (NAV), a katasztrófavédelem és a rend ő rség szerveivel. A KÜ I szakemberei több hónapos el ő készítést követő en, célzottan, gyanú alapján derítik fel a z élelmiszerlánc-hamisítási, -csalási ügyeket, így jelent ő s számú sikeres felderítési ügyük volt 2013-ba n is. Ezek közül kiemelked ő a lejárt fogyaszthatósági idej ű húsáruk felderítése és megsemmisítése, illegális húsüzem felszámolása, a növényvéd ő szer-hamisítási vagy a gesztenyehamisítási ügy is. A évi országos fő állatorvosi jelentésben részletes képet adunk a tavalyi, mozgalmas é v eseményeir ő l, és bemutatjuk a tudatos fogyasztói kultúra, felel ő s vállalkozói magatartás, valamint a hatékony állami szerepvállalás irányában tett legfontosabb el ő relépéseket. 3

5 ne-biztonsági :r , 2 Többéves el őkészít ő munka eredményeként a Kormány 1703/2013. (X. 8.) határozatával elfogadta a z Élelmiszerlánc-biztonsági Stratégiát (Stratégia), amelyben 2022-ig meghatározta az élelmiszerláncca l kapcsolatos legfontosabb célokat és feladatokat, ezzel egy a partnerségen és a tudásmegosztáso n alapuló szemlélet bevezetésével új, korszer ű alapokra helyezte az élelmiszerlánc-biztonságért felel ő s szerepl ők viszonyát. E Stratégia értelmében az állam küldetése nem más, mint az élelmiszerlánc-biztonság javításáva l mindannyiunk, azaz az ember es a társadalom védelme, melyet az egészség és a gazdaság védelmé n keresztül a környezetvédelmi szempontok szem el ő tt tartásával kíván elérni. A Stratégia jöv ő képeaz, hogy az élelmiszerlánc-termékek (különösen az élelmiszerek) mincfenk o geszságesek, kiváló min ő ség ű ek ás biztonságosak legyenek. Azok el őállítása, kereskedelme, felhasználása vagy fogyasztása során pedig magas fokú tudatosságot és felel ő sséget tanúsítso n minden szerepl ő. Ennek érdekében közösen, környezettudatos módon csökkenteni szükséges az élelmiszerláncba n el ő forduló egészségügyi és gazdasági kockázatokat. A kockázatcsökkentésre két f ő célterület ál l rendelkezésre : társadalmi tudásmenedzsment megszervezése és koordinálása az élelmiszerlán c mentén és az állam hagyományos hatósági funkcióinak meger ő sítése, hatékonyságának fokozása. Ezt 4 stratégiai cél és 11 program valósítja meg. A Stratégia lefektet olyan alapelveket, amelyek végigkísérik a Stratégiát és annak megvalósítását is. Lényeges annak megértése, hogy az élelmiszerlánc minden résztvev őjének kiemelt felel ő ssége a sajá t hatáskörében a legnagyobb gondossággal eljárni (el ő vigy iza = =g és kiterjesztett felel ő sség) ; továbbá, hogy a legfontosabb szerepl ő a fogyasztó védelme (fogyasztó-kozpontúrság) kell az els ő helyen álljon. Az élelmiszerlánc összetettsége megköveteli, hogy azt tudományiis megalapozottságga l és átfogó, megel ő z ő szemlélettel a term őföldtő l az asztalig, valamint I `it rmegkoa >se l vizsgáljuk. A hazai élelmiszerlánc, az abban zajló gazdasági folyamatok egy összetett hálózato t képeznek, ráadásul e hálózat beágyazódik egy sokkal átfogóbb nemzetközi hálózatba. Az átláthatósá g és nyomonkovethet ő ség éppen ezért központi helyet foglal el a Stratégia megvalósításában. A jó m ű ködő képesség fenntartása átfogóbb, úgynevezett hálózatszemléletet követel meg minde n (szabályozási, szervezési, informatikai, kommunikációs stb.) szinten. Ebb ő l kifolyólag a stratégia i célok teljesüléséhez az egyes szakterületek közötti egyre jobban kiteljesed ő együttm ű ködés é s integráció szükséges. Mindezek jegyében a Stratégia kiemelten a következ ő területeken kíván beavatkozni é s eredményeket elérni. Az egyes területek bemutatása után, a évben megvalósult fő bb feladato k kerülnek bemutatásra.,. m j éj e Az élelmiszer eredet ű megbetegedések jelent ő s része helyes vásárlási szokásokkal, konyhatechnológiával megel ő zhető lenne. Az élelmiszerbiztonsági ismeretek terén, a jelenleg i helyzeten rövid távon célirányos, aktív kampánytevékenységgel, élénk közkapcsolatokkal, hossz ú távon modern oktatással, képzéssel, ismeretterjesztéssel kívánunk változtatni. Mindemellett a 4

6 társadalmi szemléletformálás sikeressége érdekében meg kell kezdeni a társadalmi tudáshálóza t feltérképezését, fejlesztését. A tudomány eszközeinek következetes alkalmazásával lehet csak az élelmiszerlánc kihívásair a hatékony megoldást találni. Az élelmíszerlánc-biztonság fokozásának egyik lényeges eszköze a z innováció és gazdaságfejlesztés, amelyre a következ ő hétéves uniós költségvetési ciklusban kiemelt források fognak rendelkezésre állni. E források egy jelent ő s részéhez az állam (a hatóságok), a kutatóintézetek és a vállalkozások a közös kutatási, innovációs partnerségi programokon keresztü l juthatnak hozzá, alapot biztosítva ezzel egy aktív élelmiszerlánc-kutatási hálózat m ű ködésének. A teljes vertikumot átfogó FELIR kialakításával egységes információmenedzsment valósítható meg. Ezáltal létrejön egy olyan integrált adatbázis, amely a szakterületek összekapcsolódásából adódóa n az őstermel őtő l, kistermel őtől a multicégekig láthatóvá teszi a hálózatot, lehet ővé teszi az átlátható kockázatelemzést. Meger ő síti az ágazati stratégiai döntéshozatalt, és támpontot ad a terméke k átfogó tanúsítási és nyomonkövetési rendszereinek kiépítéséhez. A mai modern élelmiszerlánc-biztonság elképzelhetetlen az egész élelmiszerlánc komplex, megel ő z ő jelleg ű felügyelete nélkül. Az er ő s hatóság kialakításához Újra kell szervezni a döntéseket megalapoz ó lahoratcriumi mm_ t, és arra alapozott ellen ő rzési programokkal (pl. Salmonella-gyérítés, BS E monitoring, antibiotikumrezisztencia-vizsgálatok stb.) széles kör ű kockázatcsökkentést kell végezni. A kritikus infrastruktúrák védelme és ezek fenntartása nemzetbiztonsági kérdés, ezért is szüksége s hatékonyabbá tenni az élelmiszerlánc-felügyeleti intézményrendszert. Ismert tény, hogy a szektorban kiugróan magas a be nem vallott bevételek, jövedelmek aránya, kárt okozva ezzel a nemzetgazdaságnak és a tisztességes vállalkozóknak is. A hamisítások, csalások ellen i legfő bb célja mégis az, hogy a fogyasztók legális körülmények között el ő állított, ellen ő rizhet ő és biztonságos termékekkel találkozhassanak. Mindebben kulcsszerepe van a szakterületeken átível ő, az áruk áramlását, a hálózatot egyben átlátó, nyomon követ ő hatóságnak é s a masszív ellen ő rzési módszerfejlesztésnek, stratégiai együttm ű ködéseknek. 5

7 A NÉBIH már 2013-ban eredményeket tudott felmutatni a Stratégiában szerepl ő területen. Ezek a következ ő fejezetekben részletesen is bemutatásra kerülnek. valamenny i A évben a NÉBIH közkapcsolatai javultak, tovább fokozta a lakosság és a vállalkozók képzésére, -etterlesztésre irányuló tevékenységét, valamint növekedett a pozitív médiamegjelenések és - felületek száma. Az élelmiszer-biztonsági ismeretek átadását célzó fogyasztói kampányok (pl. Étel t csak okosan! Élelmiszer-biztonságról mindenkinek ) hozzájárulnak a tudatos fogyasztói magatartá s kialakulásához, csakúgy, mint a fogyasztók részére bevezetett Zöld szám szolgáltatás, melyne k segítségével egyszer ű en, gyorsan és ingyenesen lehet bejelenteni az élelmiszer-biztonságga l kapcsolatos panaszokat. Az okt :életén a gyermekkorban elsajátított ismeretek jelent őségét szem el őtt tartva a z élelmiszer-biztonsági ismeretek Nemzeti Alaptantervbe történ ő elkészítése vált kulcsfontosságúvá. beemelését követő en a tananyago k A NÉBIH 2013-ban nyomtatott formában is rendelkezésre bocsátotta az étkeztet ő, vendéglátó vállalkozások, szakképző iskolák számára a Higiéniai Bizottság által 2012-ben széles szakma i konszenzussal elfogadott Útmutató a vendéglátás és étkeztetés jó higiéniai gyakorlatához (röviden : GHP) cím ű komplex útmutatóját, továbbá számos helyszíni, illetve ing képzést is tartott a szerepl ő knek. A k s fejlesztés területén történ ő beavatkozások gondos el ő készítést igényelnek, melynek része, hogy felkutatjuk és támogatjuk a leend ő, ifjú kutatókat ban a Légy Te is láncszem! pályáza t keretén belül a Hivatal fiatal kutatók bevonását célozta meg az élelmiszerlánc-biztonság fejlesztésé t megalapozó m ű helymunkájába. A NÉBIH és a megyei kormányhivatalok mez ő gazdasági szakigazgatási szervei az élelmiszerlánc telje s területén, vagyis a talajvédelemtő l az állategészségügyön át a vendéglátásig folyamatosan ellen ő rzi k és felügyelik a vállalkozások tevékenységét és létesítményeit. Az ellen ő rzési rendszerben a NÉBI H szerepe sokrét ű : kidolgozza az ellen ő rzési terveket, nyomon követi azok teljesülését, audit é s szakterületi ellen ő rzéseket végez az ellen ő rzési rendszer hatékonyságának és szakszer ű ségéne k felmérésére, egyes ügyekben önállóan végez ellen ő rzési feladatokat, valamint a termékmintavétele k laboratóriumi vizsgálatait elvégzi. Az élelmiszerlánc-felügyeleti ellen ő rzési és vizsgálati adatok min ő ségének, elérhet ő ségének id ő be n történ ő szolgáltatása és elemezhet ő ségének javítása érdekében került kialakításra egy informatika i alapokon nyugvó r a FELIR ban ennek alapjai kerültek lerakásra az úgynevezett Partner és objektum Törzs adatrendszerben, illetve elkezd ő dtek a fejlesztések az ellen ő rzési é s ütemezési rendszert és az elektronikus nyilvántartási rendszert érint ő en is. Az tc elemzés bevezetése érdekében az Éves Élelmiszerlánc-felügyeleti Terv részé t képez ő Élelmiszerlánc Mintavételi Terv elkészítésére szakért ő kb ő l álló munkacsoportot alakítottak, hogy ezen összetett, sok m ű veletet magában foglaló folyamat lépéseit kialakítsa és végigkísérje. Az ismert kockázatok felügyeletének keretén belül a évben is számos mentesítési programo t végzett el a Hivatal a megyei kormányhivatalok segítségével, amelyek közül több sikeresne k mondható. Magyarország 2013-ban megkapta a teljes mentességet például a klassziku s sertéspestis állatbetegségre. A NÉBIH koordinálásával az afrikai sertéspestisjárvány kitöréséne k elfojtásához kapcsolódó, többnapos szimulációs gyakorlatot rendeztek Hajdú-Bihar megyében, anna k 6

8 érdekében, hogy egy esetleges hasonló esemény elhárítása és kezelése gyakorlottan történhesse n meg. A év végén megjelent a létfontosságú agrárgazdasági rendszerelemeik és létesítménye k azonosításáról, kijelölésérő l és védelmér ő l szóló 540/2013. (XII. 30.) Kormányrendelet, amely a z agrárgazdasági ágazat tekintetében kijelöl ő hatóságnak, valamint a létfontosságú rendszerele m helyszíni ellen ő rzését lefolytató szervnek a NÉBIH-et jelölte meg. A Hivatal európai szinten is példát mutatott azzal, hogy 2012 szeptemberében létrejött a Kiemel t Ügyek Igazgatósága (KÜI). A hatósági jogkörrel fellép ő, nagy gyakorlati tapasztalattal rendelkez ő szakemberekb ő l álló, országos illetékességgel els ő fokon eljáró operatív csoport szoros kapcsolato t tart a nemzeti adó- és vámhatóság, a katasztrófavédelem és a rend őrség szerveivel. A KÜ I szakemberei több hónapos el ő készítést követ ő en, célzottan, gyanú alapján derítik fel a z élelmiszerlánc-hamisítási,.csalási ügyeket, így jelent ős számú sikeres felderítési ügyük volt 2013-ba n is. Ezek közül kiemelked ő volt a lejárt fogyaszthatósági idej ű húsáru felderítése és megsemmisítése, illegális húsüzem felszámolása, a növényvéd ő szer-hamisítási ügy vagy a gesztenyehamisítási ügy is. 7

9 Az egyes célterületeket és programokat az alábbi ábra szemlélteti. 1. ábra Az Élelmiszerlánc-biztonsági Stratégia célterületei és programja i 8

10 Az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletér ő l szóló évi XLVI. törvény (a továbbiakban : Éltv.) 38/A. (1) bekezdése alapján létrehozza és m űködteti a FELIR-t. Az élelmiszerlánc-felügyeleti tevékenység megvalósítása érdekében a közösségi élelmiszer- é s takarmányjogban rögzített logika szerint els ő lépésként a hatóságnak azonosítania kell a felügyelet e alá tartozó vállalkozókat, majd kockázatelemzés alapján az ügyfelek meghatározott részé t meghatározott id ő közönként ellen ő riznie kell. A nyilvántartásba vétel jelenleg több módon történik, egyes esetekben papíralapon, máskor informatikai rendszerek használatával. Enne k eredményeképpen az adatok összevezetése nem automatizálható, amely nehezíti az ellen ő rzés i rendszer hatékonyságának növelését. Az Elektronikus Közigazgatás Operatív Program (EKOP) keretében 2013-ban a NEBIH pályázat i támogatást nyert a FELIR rendszer fejlesztésére. A fejlesztést kiegészíti az azzal egy id ő ben zajló, szolgáltatásalapú informatikai infrastruktúrára történ ő átállás, amely lehet ő vé teszi, hogy a korább i informatikai rendszereket egyszer ű bben összekapcsolják az új fejlesztésekkel, valamint a NÉBI H informatikai alkalmazásai és a társhatóságok rendszerei között közvetlen adatkapcsolat kerülhesse n kialakításra. A FELIR fejlesztés három fő részb ő l áll : Elektronikus Nyilvántartásba vételi Rendszer (ENYR ) Elektronikus Ütemezési és Ellen ő rzés Rendszer (EÜER ) Ügyfélprofil Rendszer (ÜPR ) A nyilvántartásba vételi alkalmazás célja, hogy szabályozott folyamatokon keresztül kerüljene k nyilvántartásba az ügyfelek, és a nyilvántartásba vétel terjedjen ki minden, a NÉBIH által felügyel t élelmiszerlánc-vállalkozásra, amely mintegy 400 ezer ügyfelet és 190 különböz ő tevékenységet jelent. A fejlesztés segítségével az ügyfeleknek lehet ő sége lesz arra, hogy kényelmesen, akár otthonró l egy élelmiszerbolt t vagy egy üze m engedélyezését, a rendszer szavatolja a közigazgatási eljárások szabályszerű lefutását, valamin t lehet ővé teszi az egységes és teljes kör ű ügyfél- és létesítmény-adatbázis kialakítását, ezálta l biztosítja a kockázatalapú ellen ő rzési rendszer hatékonyságának növelését. A NÉBIH és a megyei és járási kormányhivatalok mez ő gazdasági szakigazgatási szervei éves szinte n 200 ezer ellen ő rzést végeznek. Az ellen őrzésekkel kapcsolatban mind a szakma, mind az ügyfele k elvárása egységes : egységes elvárásokon alapuló és jogszer ű végezzen a hatóság. A kifejlesztésre kerül ő rendszer lehet ővé teszi az ellen ő rzése k hatékony ütemezését, menedzselését, a nyilvántartási adatok, ellen ő rzési eredménye k figyelembevételével azok célzott, kockázatalapú tervezését. A helyszíni ellen ő rzéseket tablete n végzik az ellen ő rök, az ellen ő rzések szakszerű ségét, jogszer ű ségét és egységességét a központila g kialakított és jóváhagyott ellen ő rző listák biztosítják. A hatóság célja a jogszabályok érvényre juttatásán túl az lehet ő legmagasabb szint ű amelyet az Ügyfélprofil Rendszer támogat. A NÉBIH ügyfelei évente töb b alkalommal és sokféle módon kerülnek kapcsolatba a hatósággal, felügyeleti díjat vallanak be, laboratóriumi vizsgálatot rendelnek meg, ellen ő rzésre kerülhetnek, adatokat szolgáltatnak vag y éppen tanácsot kérnek a hatóság embereitő l. Az informatikai fejlesztés célja, hogy az ügyfele k könnyen elérhessék a szükséges információkat, lekérhessék az ellen ő rzések vagy mintavétele k eredményeit, követhessék a rájuk vonatkozó jogszabályok változásait. 9

11 Összességében a rendszer fejlesztése hozzájárul ahhoz, hogy a z A sertéságazat helyzetét javító stratégiai intézkedésekr ő l szóló 1323/2012. (VIII. 30.) Korm. határoza t 1.2. j) pontja alapján a vidékfejlesztésért felel ős miniszter feladata, hogy kidolgozza a sertéságazat i termelési és piaci információs rendszer fejlesztésének, m ű ködtetésének koncepcióját. A fenti feladat szakmai megalapozása érdekében a NÉBIH els ő körben felmérést készíttetett a sertéságazat jelent ő sebb szerepl ő i körében az általuk szükségesnek, illetve hatékonynak tartott intézkedésekrő l, módszerekrő l és az általuk javasolt megoldásokról. Ezen felmérés eredményei, valamint a NÉBIH szakértő inek javaslatai alapján az elérend ő cél eg y olyan sertés nyomonkövetési rendszer kialakítása, amely a meglév ő informatikai fejlesztése k eredményeit integrálva, új alkalmazások létrehozásával lehet ő vé teszi a sertéstartás, -szállítás, - forgalmazás és -vágás hatékonyabb nyomon követését. A rendszernek egyfel ő l lehet ő vé kell tennie, hogy a (állattartók, vágóhidak stb.) az egyszer ű bben,, másfel ő l a a rendelkezésre álló adatok alapján végezhessen a jogsért ő k hatékonyabb azonosításához, ezálta l A kijelölt célok megvalósítása érdekében a VM és a NÉBIH között külön megállapodás kerül t kidolgozásra, mely szakmai alapkövekre lebontva tartalmazza az elvégzend ő feladatokat. A megállapodás alapján a jogszabályi lehető ségek és a külső szervezetekkel kötött megállapodáso k figyelembevételével az integrációnak ki kell terjednie többek között a sertésállomány és -egye d nyilvántartási adatokra, ügyféladatokra, a kistermel ő i élelmiszer-el ő állítással kapcsolatos adatokra, valamint kapcsolatot kell kialakítani az AKI piaci árinformációs rendszeréhez és az uniós szállítás i rendszerhez, a TRACES-rendszerhez. A rendszer kiépítése után a döntéshozók számára szélesebb információs adatbázis áll maj d rendelkezésre a döntések megalapozásához, az ellen ő rz ő hatóságok számára a feketegazdasá g visszaszorítására az adatmonitoring mellett lehet ővé válik egy hatékony, célzott helyszíni ellen ő rzés i rendszer kialakítása a sertéstartás, a húsipar és a kistermel ő i élelmiszer-el ő állítás területén, és ne m utolsósorban a tartók számára az elektronikus adatközléssel egyszer ű bbé válik a kötelez ő adatszolgáltatás teljesítése. 10

12 AI e xniszerlá ne-felügyeleti tevékem itosabb adatai Az Élelmiszerlánc-biztonsági Stratégia kidolgozása mellett anéb!hés a megyei kormányhivatalo k mez őgazdasági szakigazgatási szervei természetesen az élelmiszerlánc teljes területén, vagyis talajvédelemtő l az állategészségügyön át a vendéglátásig folyamatosan ellen ő rzik és felügyelik a vállalkozások tevékenységét és létesítményeit. Az ellen ő rzési rendszerben a NÉBIH szerepe sokrét ű : kidolgozza az ellen ő rzési terveket, nyomo n követi azok teljesülését, audit és szakterületi ellen ő rzéseket végez az ellen ő rzési rendsze r hatékonyságának és szakszer ű ségének felmérésére, egyes ügyekben önállóan végez ellen ő rzés i feladatokat, valamint a termékmintavételek laboratóriumi vizsgálatait elvégzi. A megyei kormányhivatalok mez őgazdasági szakigazgatási szervei végrehajtják a terv szerint i ellen ő rzéseket és mintavételeket, valamint eseti ellen ő rzéseket végeznek, amelyek kapcsolódhatna k üzlet- vagy üzemnyitáshoz, lakossági panaszbejelentéshez vagy egyéb, Üovfél á!tal kezdeményezet t ügyekhez. Az ellen ő rzések túlnyomó része kockázati alapon történt, azonban egyes id ő szakokban, a vállalkozó i tevékenységt ő l és fogyasztói szokásoktól függ ően speciális ellen őrzéseket is végeztünk. A kiemelt ellen ő rzések gyakran a társhatóságok (rend ő rség, vámhatóság, adóhatóság) bevonásával folytak. A megyei kormányhivatalok mez ő gazdasági szakigazgatási szervei ellen ő rzést végeztek a z élelmiszer-el ő állítás területén, ellen ő rzést élelmiszer-forgalmazóknál, alkalomma l ellen ő rizték a vendéglátóegységeket és 5424 alkalommal a kistermel ő k tevékenységét. Atakarnnánye!öá!!ítÚknó/ és -forqa!nnazúkná! 1830 a!ka!nnomal végeztek ellen ő rzést. Az ellen ő rzések során a z ellen ő rök 3587 esetben szabtak ki bírságot, 341 esetben korlátozták a vállalkozó tevékenységét é s 1851 tonna nem megfelel ő élelmiszert vontak ki a forgalomból. A hatóság ellen ő rzést végzett az állat-egészségügyi, állatvédelmi és állati melléktermékke l végzett tevékenységek esetén, 2961 esetben állapított meg hiányosságot az ellen ő r, 455 esetbe n került sor bírság kiszabására Ft összegben. A tavalyi évben ellen ő rzés kerül t lefolytatásra a talajvédelem, növényegészségügy és növényvédelem területén, az ellen ő rzések sorá n a nem megfelelések száma 4285 volt, 2679 alkalommal került sor bírság kiszabására és 389 esetbe n volt szükséges a tevékenység korlátozása a!ka!omonnal került sor növényi termé k ellen ő rzésére, 1551 esetben találtak nem megfelelést, ezek alapján 1239 a!ka!ommal szabtak k i bírságot, és 3 alkalommal volt szükség az ügyfél tevékenységének korlátozására. A növéhatárállomások 7554 ellen ő rzést végeztek, amelyek során 155 alkalomma l találtak jogszabálynak nem megfelel ő terméket. Az állat-egészségügyi határállomások 4751 ellen ő rzést végeztek, amelyek során 88 alkalomma l találtak jogszabálynak nem megfelel ő terméket. A hatóság 1572 vizsgálatot végzett embert érint ő fert ő zések ügyében, amelyeket összesen 5 8 különböző élelmiszer okozott. a A NÉBIH laboratóriumai tétel ellen ő rzése során több mint 2 millió vizsgálatot végeztek. A évtöl a NÉBIH országos illetékességgel operatív ellen ő rzési feladatokat is ellát, erre a feladatra jött létre egy központi ellen ő rzési csoport, a KÜL amely a Hivatal teljes hatáskörében haj t 11

13 végre ellen ő rzéseket olyan kiemelt ügyekben, ahol az adott esemény stratégiai fontosságú, aká r nemzetgazdasági érdekbő l, akár azért, mert nemzetközi érintettséggel jár, továbbá nagy élelmiszer - biztonsági kockázatot jelent. A jellemz ő ellen ő rzési fókuszpontok a csalás, a hamisítás, illetve az, aho l nagyszámú fogyasztó egészségének veszélyeztetése gyanítható ban ez az igazgatóság 14 5 millió Ft bírságot szabott ki, 1157 tonna termék forgalmazását korlátozta vagy rendelte el a forgalomból történ ő kivonását, és az ellen ő rzések során a NAV-val közösen 4 milliárd Ft értékbe n göngyölített fel áfacsalási és adóeltitkolási ügyet. Az ellen ő rzések során feltárt hiányosságok leginkább nyomonkövetési és adminisztratív jelleg ű ek, d e strukturális, technológiai és általános higiéniai hibák is el ő fordulnak. A termékvizsgálatok els ő sorba n érzékszervi, min őségmegő rzési idővel kapcsolatos és min őségi hibákat tártak fel, ezen kívül gyakoria k voltak a jelölési hibák és a nyomon követéssel kapcsolatos hiányosságok. A legjellemző bb ok összefoglalóan a vállalkozók tudáshiánya, illetve anyagi helyzete. A legtöb b esetben nem ismerték pontosan a jogszabályi követelményeket, valamint a különböz ő tevékenysége k kockázatairól sem alakult ki pontos kép a vállalkozókban. A hibák jelent ős részét megfelel ő tudással a vállalkozások könnyen orvosolhatnák, ezzel elkerülhetnék a fogyasztók félrevezetését, illetv e csökkenthetnék a megbetegedések kockázatát. A tudáshiány mellett sokszor nincs elegend ő embe r az adminisztráció elvégzéséhez és kevés az anyagi forrás a karbantartáshoz és fejlesztéshez. Nehéz általánosságban, az élelmiszerlánc teljes hosszát lefed ő en röviden összefoglalni az elmúlt é v eredményeit, hiszen a felügyelt szektorok, az ellen ő rzések jogi háttere, a vállalkozók terhei, jogkövetése, a hatósággal való együttm ű ködése szakterületenként eltérő. Ezért az ellen ő rzések eredményeinek korábbi évekhez viszonyított elemzését az alábbiakba n szakterületenként közöljük. 12

14 2013-ban az 1156 során 290 esetben talált nem megfelelést a hatóság (2. ábra), amely további intézkedést vont maga után. Ez az adat arányaiban megfelel a évi ellen ő rzéseken tapasztaltaknak. 2. ábra A talajvédelmi ellen ő rzések és az intézkedések aránya, Altalánosságban megállapítható, hogy 2013-ban az el ő z ő évhez képest a kötelezések száma csökkent, míg a szankciók száma n őtt, ahogyan a kiszabott bírságok összege is n őtt a évi adathoz képest (2012-ben 40 millió, míg 2013-ban 56 millió forint bírságot szabtak ki a talajvédelmi felügyel ő k). A kiszabott talajvédelmi járulék összege 2013-ban jelentő sen növekedett a évihez képest. Míg 2012-ben 31 alkalommal összesen 18 millió, 2013-ban 28 db, összesen 50 millió forint járuléko t állapítottak meg a humuszvagyon eltávolításáért a kollégák (3. ábra). Ebb ő l az arányból azt a következtetést vonhatjuk le, hogy 2013-ban több olyan beruházás volt, amelynél nagy mennyiség ű humuszt távolítottak el a kivitelezés során F t F t F t Ft Ft F t 0 Ft Szankció (Ft) Talajvédelmi járulék (Ft ) 3. ábra A talajvédelmi szankciók és a talajvédelmi járulék összege,

15 A 2013-ban terv szerint, mintegy 4110 db téte l vizsgálatával zajlott le. Az ellenőrzés tervezése során hangsúlyosan a szennyvízisza p komposztokra, tápoldatokra, állati mellékterméket tartalmazó termésnövel ő anyagokra, valamin t egyes m űtrágyákra fókuszáltunk. A növény-egészségügyi vizsgálati kötelezettség a jogszabályokban meghatározott módon, a z ellenőrzés alá tartozó termékek (például szaporítóanyagok) és azok el őállítóinak, nagykereskedelm i forgalmazóinak teljes körére (100%-ára) vonatkozik. A kormányhivatalok növény- és talajvédelmi igazgatóságainál az er őforrások hatékonyab b felhasználása érdekében kiadtuk az éves hatósági növény-egészségügyi ellen őrzési tervet. Ennek megfelel ően a felügyel ők a kockázatokat figyelembe vev ő felderítéseket a növény-egészségügy i vizsgálatokkal összehangoltan végezhetik. Az új felderítési rendszer m űködtetésének eredményeként 2013-ban két jelent ős, nem hono s károsító, a szelídgesztenye-gubacsdarázs (Dryocosmus kuriphilus) és a sz ő lő aranyszín ű sárgasá g fitoplazma (Grapevine flavescence dorée phytoplasma) hazai megjelenését mutattuk ki, mindkett őt Zala megyében. Az augusztusban észlelt, a sző lő- és borágazatunk szempontjából különösen nag y gazdasági jelent ő ség ű fitoplazma terjedésének megakadályozására a fert ő zött területet növény - egészségügyi zárlat alá helyeztük, a fert őzött növényanyagot megsemmisítettük, a kórokozó t terjesztő rovarok ellen 2013-ban állami védekezést, idén pedig kötelez ő termel ői védekezés t rendeltünk el. A Lengyelországból származó, illegális forgalomhoz köthet ő áruburgonya-szállítmányok ellen ő rzés e során 12 szállítmányban mutatott ki a laboratóriumi vizsgálat Magyarországon el ő nem forduló, zárlati listán szereplő baktérium (Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus) okozta fertőzöttséget. A vizsgálatköteles termékek ellen őrzéseinek (export, import, szaporítóanyag-termeléssel és - forgalmazással kapcsolatos bels ő ellen őrzések) száma 2013-ban n őtt, a nemmegfelel ő sége k száma pedig 33%-kal n őtt (4. ábra). Ellen ő rzések száma Nem megfelelések száma b.U ábra A növény-egészségügyi ellen ő rzések és a nem megfelelések aránya,

Élelmiszerlánc-biztonsági Stratégia - Megalapozó dokumentáció

Élelmiszerlánc-biztonsági Stratégia - Megalapozó dokumentáció Élelmiszerlánc-biztonsági Stratégia - Megalapozó dokumentáció Vidékfejlesztési Minisztérium 2013 1 Élelmiszerlánc-biztonsági Stratégia Megalapozó dokumentáció ELŐSZÓ... 4 BEVEZETÉS... 5 1. AZ ÉLELMISZERLÁNC

Részletesebben

Élelmiszerlánc-biztonsági Stratégia 2013-2022. Kivonat

Élelmiszerlánc-biztonsági Stratégia 2013-2022. Kivonat Élelmiszerlánc-biztonsági Stratégia 2013-2022 Kivonat strategia_kiadvany_kivonat_belso_a5_jav_dec.indd 1 2013.12.12. 9:41:10 Készítette a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (NÉBIH) Rendszerszervezési

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÁLLAM(KÖZ)IGAZGATÁSI ALAPISMERETEK

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÁLLAM(KÖZ)IGAZGATÁSI ALAPISMERETEK KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÁLLAM(KÖZ)IGAZGATÁSI ALAPISMERETEK Szerkesztette: Técs y István, GEO-SIVO Kft. A fejezetek szerz i és szerz i: 1. fejezet: Técs y István 2. fejezet: Técs y István 3. fejezet:

Részletesebben

Vidékfejlesztési Minisztérium JELENTÉS. az agrárgazdaság 2010. évi helyzetéről. Budapest, 2011. augusztus

Vidékfejlesztési Minisztérium JELENTÉS. az agrárgazdaság 2010. évi helyzetéről. Budapest, 2011. augusztus Vidékfejlesztési Minisztérium JELENTÉS az agrárgazdaság 2010. évi helyzetéről Budapest, 2011. augusztus TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés... 7 I. ÉLELMISZERGAZDASÁG... 11 1. Az élelmiszergazdaság nemzetgazdasági

Részletesebben

HELYI ESÉLYEGYENL SÉGI PROGRAM ZALASÁRSZEG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2013-2018.

HELYI ESÉLYEGYENL SÉGI PROGRAM ZALASÁRSZEG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2013-2018. HELYI ESÉLYEGYENL SÉGI PROGRAM ZALASÁRSZEG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2013-2018. Tartalom HELYI ESÉLYEGYENL SÉGI PROGRAM (HEP)... 3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 Értékeink, küldetésünk... 8 Célok...

Részletesebben

Helyi Esélyegyenl ségi Program

Helyi Esélyegyenl ségi Program Helyi sélyegyenl ségi Program Balatonmagyaród Község Önkormányzata 2013-2018. Tartalom Helyi sélyegyenl ségi Program (HP)... 3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 Értékeink, küldetésünk... 8 Célok...

Részletesebben

Élelmiszerbiztonság. A termelőtől a fogyasztóig: biztonságos és egészséges élelmiszert mindenkinek! KÖZÉRTHETŐEN AZ EURÓPAI UNIÓ SZAKPOLITIKÁIRÓL

Élelmiszerbiztonság. A termelőtől a fogyasztóig: biztonságos és egészséges élelmiszert mindenkinek! KÖZÉRTHETŐEN AZ EURÓPAI UNIÓ SZAKPOLITIKÁIRÓL KÖZÉRTHETŐEN AZ EURÓPAI UNIÓ SZAKPOLITIKÁIRÓL A termelőtől a fogyasztóig: biztonságos és egészséges élelmiszert mindenkinek! Élelmiszerbiztonság Az emberi egészség és a fogyasztói érdekek védelme magas

Részletesebben

J/4456. számú BESZÁMOL Ó. a Magyar Köztársaság területén él ő nemzeti és etnikai kisebbségek helyzetér ől (2009. február 2011.

J/4456. számú BESZÁMOL Ó. a Magyar Köztársaság területén él ő nemzeti és etnikai kisebbségek helyzetér ől (2009. február 2011. A MAGYAR KÖZTÁRSASAG KORMÁNYA ORSZÁGGY ŰLÉS HIVATALA Érkezett : 2011 OKT Q 7. J/4456. számú BESZÁMOL Ó a Magyar Köztársaság területén él ő nemzeti és etnikai kisebbségek helyzetér ől (2009. február 2011.

Részletesebben

Nemzeti Akcióterv az Ökológiai Gazdálkodás Fejlesztéséért (2014-2020)

Nemzeti Akcióterv az Ökológiai Gazdálkodás Fejlesztéséért (2014-2020) Vidékfejlesztési Minisztérium Nemzeti Akcióterv az Ökológiai Gazdálkodás Fejlesztéséért (2014-2020) Budapest, 2014. január 1 ELŐSZÓ A Kormány által 2012 tavaszán elfogadott, a magyar vidék felemelését

Részletesebben

H/4582. számú. országgyűlési határozati javaslat. a 2015 2020 közötti időszakra szóló. Nemzeti Környezetvédelmi Programról

H/4582. számú. országgyűlési határozati javaslat. a 2015 2020 közötti időszakra szóló. Nemzeti Környezetvédelmi Programról MAGYARORSZÁG KORMÁNYA H/4582. számú országgyűlési határozati javaslat a 2015 2020 közötti időszakra szóló Nemzeti Környezetvédelmi Programról Előadó: Dr. Fazekas Sándor földművelésügyi miniszter Budapest,

Részletesebben

TERVEZET A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium

TERVEZET A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium TERVEZET! Előterjesztés a Kormány részére az élelmiszerlánc biztonságáról és hatósági felügyeletéről szóló törvényről

Részletesebben

tjrszámyűlés Hivetal d

tjrszámyűlés Hivetal d tjrszámyűlés Hivetal d Az Országgyűlés Törvényalkotási bizottsága Érkezett 2015 JúN 0 4, Egységes javasla t Kövér László úr, az Országgy űlés elnöke részére Tisztelt Elnök Úr! Az egyes házszabályi rendelkezésekr

Részletesebben

Állatvédelmi rszolgálatok és Állatvéd rség Magyaroszágon. Animal protection guards and AnimalPolice in Hungary

Állatvédelmi rszolgálatok és Állatvéd rség Magyaroszágon. Animal protection guards and AnimalPolice in Hungary Szent István Egyetem Állatorvos-tudományi Kar Állat-egészségügyi Igazgatástani és Agrárgazdaságtani Tanszék Állatvédelmi rszolgálatok és Állatvéd rség Magyaroszágon Animal protection guards and AnimalPolice

Részletesebben

A helyi vámkezelés a magyar importőrök szolgálatában

A helyi vámkezelés a magyar importőrök szolgálatában Ára: 120 forint A Nemzeti Adó- és Vámhivatal folyóirata 2012/06. A NAV első éve A napokban színes kiadvány jelent meg a NAV első évéről, melynek bevezetőjébe dr. Vida Ildikó a NAV elnöke a többi között

Részletesebben

Magyarország közép- és hosszú távú élelmiszeripari fejlesztési stratégiája 2014-2020 2015.4.23.

Magyarország közép- és hosszú távú élelmiszeripari fejlesztési stratégiája 2014-2020 2015.4.23. Magyarország közép- és hosszú távú élelmiszeripari fejlesztési stratégiája 2014-2020 2015.4.23. 2015.4.23. TARTALOMJEGYZÉK 1 VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 3 1.1 A magyar élelmiszeripar helye, helyzete... 5 1.2

Részletesebben

SZAKDOLGOZAT A LEADER

SZAKDOLGOZAT A LEADER Miskolci Egyetem Állam-és Jogtudományi Kar Agrárjogi és Munkajogi Tanszék SZAKDOLGOZAT A LEADER Név: Zsigáné Pusztai Henrietta Igazgatásszervező Levelező tagozat Konzulens: Dr. Olajos István egyetemi docens

Részletesebben

Helyi Esélyegyenl ségi Program. Tolmács Község Önkormányzata. 2013. július 5.

Helyi Esélyegyenl ségi Program. Tolmács Község Önkormányzata. 2013. július 5. Helyi Esélyegyenl ségi Program Tolmács Község Önkormányzata 2013. július 5. Tartalom Helyi Esélyegyenl ségi Program (HEP)... 3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 Értékeink, küldetésünk... 6 Célok...

Részletesebben

Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium JELENTÉS. az agrárgazdaság 2007. évi helyzetéről. Budapest, 2008. augusztus

Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium JELENTÉS. az agrárgazdaság 2007. évi helyzetéről. Budapest, 2008. augusztus Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium JELENTÉS az agrárgazdaság 2007. évi helyzetéről Budapest, 2008. augusztus TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés... 5 1. Az élelmiszergazdaság helye a nemzetgazdaságban...

Részletesebben

NAKlap. Állattenyésztés: a fejlesztés ideje. 6-7. oldal A NEMZETI AGRÁRGAZDASÁGI KAMARA LAPJA. Termõföld egyszeregy

NAKlap. Állattenyésztés: a fejlesztés ideje. 6-7. oldal A NEMZETI AGRÁRGAZDASÁGI KAMARA LAPJA. Termõföld egyszeregy ÁLLATTENYÉSZTÉS NÖVÉNYTERMESZTÉS ÉLELMISZERIPAR VIDÉKFEJLESZTÉS KERTÉSZET ERDÕ-, VAD- ÉS HALGAZDASÁG NAKlap 2014. március II. évfolyam 3. szám A NEMZETI AGRÁRGAZDASÁGI KAMARA LAPJA Állattenyésztés: a fejlesztés

Részletesebben

Az ökológiai gazdálkodásról gazdáknak, közérthetően. Dr. Roszík Péter:

Az ökológiai gazdálkodásról gazdáknak, közérthetően. Dr. Roszík Péter: Dr. Roszík Péter: Az ökológiai gazdálkodásról gazdáknak, közérthetően Az ökológiai gazdálkodásról gazdáknak, közérthetően Dr. Roszík Péter c. egyetemi docens, Nyugat-Magyarországi Egyetem, Mosonmagyaróvár

Részletesebben

VII. kerület, Dob utca 75-81.

VII. kerület, Dob utca 75-81. VII. kerület, Dob utca 75-81. Főigazgatói ajánlás Tisztelt Olvasó! Tisztelettel ajánljuk az Olvasó figyelmébe a Kiemelt Adózók Adóigazgatósága megalakulásának 15 éves évfordulójára készült kiadványt. Az

Részletesebben

A PIACRA JUTÁS LEHET SÉGEI A MEZ GAZDASÁGI VÁLLALKOZÓK SZÁMÁRA

A PIACRA JUTÁS LEHET SÉGEI A MEZ GAZDASÁGI VÁLLALKOZÓK SZÁMÁRA A PIACRA JUTÁS LEHET SÉGEI A MEZ GAZDASÁGI VÁLLALKOZÓK SZÁMÁRA Szerkesztette: Paksi András Ábrahám Csaba, GEO-SIVO Kft. Lektor: Dr. Dimény Judit Szerz k: Paksi András Ábrahám Csaba Sorozatszerkeszt : dr.

Részletesebben

AZ EURÓPAI UNIÓ TERVEZETT ÚJ VEGYI ANYAG SZABÁLYOZÁSÁNAK (REACH) GAZDASÁGI, KÖRNYEZETI, ILLETVE EGÉSZSÉGÜGYI HATÁSVIZSGÁLATA

AZ EURÓPAI UNIÓ TERVEZETT ÚJ VEGYI ANYAG SZABÁLYOZÁSÁNAK (REACH) GAZDASÁGI, KÖRNYEZETI, ILLETVE EGÉSZSÉGÜGYI HATÁSVIZSGÁLATA ÖKO KÖRNYEZETI, GAZDASÁGI, TECHNOLÓGIAI, KERESKEDELMI SZOLGÁLTATÓ ÉS FEJLESZTÉSI RT Munkaszám: 116-117/2004. AZ EURÓPAI UNIÓ TERVEZETT ÚJ VEGYI ANYAG SZABÁLYOZÁSÁNAK (REACH) GAZDASÁGI, KÖRNYEZETI, ILLETVE

Részletesebben

a 2003 2008. közötti időszakra szóló Második Nemzeti Környezetvédelmi Program végrehajtásáról Tervezet

a 2003 2008. közötti időszakra szóló Második Nemzeti Környezetvédelmi Program végrehajtásáról Tervezet A Kormány álláspontját nme tükrözi JELENTÉS a 2003 2008. közötti időszakra szóló Második Nemzeti Környezetvédelmi Program végrehajtásáról Tervezet 2009. március TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés... 3 I. A Program

Részletesebben

XVI. NEMZETI ADÓ- ÉS VÁMHIVATAL

XVI. NEMZETI ADÓ- ÉS VÁMHIVATAL XVI. NEMZETI ADÓ- ÉS VÁMHIVATAL Államháztartási egyedi azonosító száma: 295868 Államháztartási szakágazati besorolása: 841112 Pénzügyi, költségvetési igazgatás Adószáma: 15789934-2-51 Székhelye: 1054

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 83. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 83. szám MAGYAR KÖZLÖNY 83. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2015. június 17., szerda Tartalomjegyzék 3/2015. (VI. 17.) HM rendelet A külföldi szolgálatot teljesítők egyes járandóságairól szóló 18/2013. (IX. 5.)

Részletesebben

Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap: a vidéki területekbe beruházó Európa Az Európai Unió és a Magyar Köztársaság támogatásával

Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap: a vidéki területekbe beruházó Európa Az Európai Unió és a Magyar Köztársaság támogatásával Dr. Mikó Zoltán: Agrár-, és vidékfejlesztési igazgatás 2008. 2008. július Bevezetés Hazánk agrárgazdasága, és ezzel együtt az agrár-, és vidékfejlesztési igazgatása 2004. évi EU csatlakozás óta jelentős

Részletesebben

4. NEMZETI KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAM 2014-2019

4. NEMZETI KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAM 2014-2019 Melléklet a /2013. ( ) OGY határozathoz 4. NEMZETI KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAM 2014-2019 szakpolitikai stratégia tervezet VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 2013. október 1 Tartalom 1. Bevezetés... 4 2. Helyzetértékelés...

Részletesebben

HAMISÍTÁS ELLENI NEMZETI STRATÉGIA. I. Bevezetés

HAMISÍTÁS ELLENI NEMZETI STRATÉGIA. I. Bevezetés HAMISÍTÁS ELLENI NEMZETI STRATÉGIA 2008 2010 I. Bevezetés 1.1. Előzmények A feketegazdaság visszaszorítása, valamint a szellemi tulajdonjogok megsértése elleni hatékony küzdelem érdekében, továbbá felismerve,

Részletesebben

Pannon GSM Távközlési Zrt. fenntarthatósági jelentés

Pannon GSM Távközlési Zrt. fenntarthatósági jelentés Pannon GSM Távközlési Zrt. fenntarthatósági jelentés 2009 Tartalom Anders Jensen Köszönt 3 Cégbemutatás 5 A Pannonról 5 A Telenor Csoportról 5 Irányító testületek, szervezeti felépítés 6 Díjak és elismerések

Részletesebben