Beke Ferencné: Három év Hortobágy poklában

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Beke Ferencné: Három év Hortobágy poklában"

Átírás

1

2 0

3 1

4 2

5 Előszó "Csak azt csodálom, hogy még nem őrültünk meg valamenynyien. Harminchetedik hónapja minden gondolatunk, vágyunk a szabadulás, nem áll másból az életünk mint reménykedéscsalódásból. Az utóbbi hónapok eseményei különösen felcsigázták várakozásunkat türelmetlenek vagyunk, mert úgy érezzük, ha most rövidesen nem történik valami, talán örökre lemondhatunk az emberhez méltó szabad életről." jegyzi be megviselt, megfakult mert rejtegetett gulág naplójába a reménytelenség poklában is töretlen Isten-hittel június 29-én Beke Ferencné aki családjával, betegeskedő férjével és édesanyjával együtt több száz ártatlanul meghurcolt és megalázott becsületes magyar embernek állít emléket. A szemtanú hitelesítette dokumentum első kézből tesz tanúbizonyságot, elfogultság nélkül rajzol képet a magyarországi bolsevik-kommunizmus szégyenteljes, "az utódok által" mind a mai napig elhallgatni vágyott hatalmi tobzódásáról. Mintha csak Tormay Cecile híres "bujdosó könyvét" olvasnánk; amiben évtizedekkel korábban sem akartak sokan hinni, az a II. Világháború után ismét bekövetkezett: a szovjetek által hatalomra segített bolsevik-kommunista uralommal a józan észen, a polgári értékrenden az alantas indulatoktól felkorbácsolt emberi silányság ült tort. Ma is érvényes a kérdés: miért nem ismerhetjük meg azokat a magukból kivetkőzött vadállatokat, hóhérokat, verőlegényeket, akik százezreket nyomorítottak meg lélekben és fizikailag egyaránt? Kitől, vagy mi okból fakadóan élvezhetnek immunitást akár emlékükben is ezek a gazemberek? S ha itt járnak még közöttünk néhányan joviális, ősz urakként, miért érdemelnek kíméletet? A válasz valamelyest benne rejlik a naplóban. Mint ahogy ugyanis Beke Ferencné és fogva tartott sortársai meg tudták őrizni emberségüket az embertelenségben, nyilván úgy próbáltak túllépni a történteken, nem kiáltottak bosszúért, hiszen nekik visszanyert becsületük, nemkülönben szabad életük megváltás volt, s mint ilyen, nem a bosszú pillanata. Idevágó és beszédes a felszabadulásuk napján augusztus 22-én papírra vetett bejegyzés: " Felszabadultunk! (...) Semmit sem érzünk, még örömet 3

6 sem." Felejteni minden bizonnyal nem tudtak, lelkük mégsem engedett a bosszúnak. Nem így a kommunista rémuralom kiszolgálói, csendes vagy tevőleges résztvevői, élvezői! "Szolgálatuknak, tevékenységüknek" köszönhetően ezrek, százezrek szenvedése kiállt tetemrehívásért mind a mai napig. Mai történelemszemléletünk, történetírásunk jóvátehetetlen hibája, hogy nem fordít elegendő figyelmet a rengeteg mindmáig feldolgozatlan dokumentumra, illetve nem teszi lehetővé a felnövekvő történész nemzedékeknek, hogy tisztes megélhetésként, hivatásukként hiszen ezért tanultak kiássák, majd feldolgozva a nyilvánosság elé tárják a XX. század végi magyarországi bolsevik-kommunista terror szégyenteljes évtizedeinek dokumentumait. A feljegyzések persze arról is tanúskodnak, amivel a történelmünket ismerők régóta tisztában vannak: nevezetesen, hogy a művelt Nyugat egy beteg lelkű emberi torzó őrült regnálását éppoly cinizmussal vegyes közömbösséggel nézte végig, mint ahogy szemet hunyt a holocaust vagy a sztálini vérengzések felett. Megdöbbentő és torokszorító olvasmány Beke Ferencné visszaemlékezése. Ez a hortobágyi gulág napló újabb bizonyítéka annak, hogy Magyarországon az elmaradt igazságszolgáltatás, ezrek derékbatört élete, tudatosan, ördögi aljassággal sárbatiport boldogsága, ellehetetlenítése kiált igazságtételért. Figyelmeztetés minden, hazáját szabadnak és magyarnak szerető honpolgárnak, hogy nem felejthetünk! Jogilag elévülhetnek bizonyos bűnök, a lelkekből azonban soha nem lehet kitörölni a fájdalom bevéste szörnyű emlékeket! A visszaemlékezések Dr. Barton Attila radiológus főorvos és Jeney Attila munkájának köszönhetően látnak majd fél évszázaddal később napvilágot. A néhol értelem zavaró mondatok szerkesztésével Jeney Attila egészítette ki a szöveget. * A milleniumi év nyarában augusztus 28-án atyai jóbarátomtól Dr. Barton Attila főorvos úrtól a következő levelet kaptam egy megfakult, megviselt papírköteg és annak átirata kíséretében: Kedves Attila! Küldöm Beke Ferencné naplóját és Apámnak küldött temeté- 4

7 si értesítését. Beke Ferenc Villányban lakott, kis szőlőjük és egy téglagyáruk volt. Gondolom az utóbbi miatt tették kuláklistára és internálták őket. Erről dokumentumom nincs. Az sem lehetett jelentőség nélküli abban az időben, hogy a Wenk Ilona név eléggé svábos hangzású. Családjaink között az ismeretség, mely barátsággá alakult, akkor kezdődött, amikor édesapámat segédjegyzőként Villányra helyezték, miután állami jogból doktorátust szerzett. Biztos vagyok abban, hogy a náci megszállás alatt is magyarként éltek és semmiféle elítélhető cselekedetet nem követtek el. Amikor a Délvidéket a Bécsi Egyezmény alapján visszakaptuk, apámat Dárdára helyezték körjegyzőnek, de a barátság és a kapcsolat továbbra is megmaradt. Nem véletlen, hogy Ilonka néni apámra bízta naplóját. Szándéka volt, hogy egyszer nyilvánosságra segítse, de sajnos Ő már nem érhette meg 1989-et. Ezért örülök, hogy Általad, a Te segítségeddel sorsuk mások által is ismertté válik. Talán ez is adalék lesz ahhoz, hogy ilyesmi idehaza többé ne fordulhasson elő. Minden bizonnyal Wenk Ilona sok más sortársa sem érhette meg a kommunista terror végét, és valószínűleg még számos feljegyzés lapulhat néhány ládafiában. Wenk Ilona gulág naplója azonban legalább 2000-ben a millenniumi szent évünkben súlyos, megmásíthatatlan egyben megcáfolhatatlan vádiratként jelenhet meg a történelem ítélőszéke előtt. Jeney Attila 5

8 Három év Hortobágy poklában Öt év telt el a " felszabadulás" óta. Pillantsunk vissza erre az időre! Az orosz hadsereg bevonulása előtt a német propaganda mindenkit megfélemlített. Izgalom, kétség, rettegés uralta a lelkeket. Igaz a sok rémség amiről hallottunk, olvastunk? Előre reszkettünk a gondolatra, hogy a sok szörnyűség bekövetkezhet. Baranya 1944 november végén szabadult fel. Itt is, úgy mint mindenütt előbújtak a patkányok: börtöntöltelékek, dologkerülők, csavargók, beteg hajlamúak ragadták magukhoz a hatalmat. A fékevesztett csőcselék szabadjára engedte indulatait, kiélte viszszafojtott dühét, bosszúvágyát. Gátlás nélkül őrjöng a hatalmi téboly, kegyetlenkedés, kapzsiság, erőszak. A polgári elemek hiába kísérelik meg a tömörülést, meddő küzdelmet folytatnak a megszokott rend fenntartása érdekében, bár látszatra eleinte kialakul valamiféle demokrácia. A kisgazdapártiak bíztak az ellenőrző bizottság nyugati tagjaiban, talán támogatást vártak, vagy azt remélték, hogy az első zavaros idők elmúltával a viszonyok rendeződnek, a kedélyek lehiggadnak és életbe lép majd egy mérsékelt, demokratikus kormányzat. Csak az első nehéz időkön essünk túl! A pártvezetőség többé-kevésbé együttműködött a szocialistákkal, s egy ideig ellensúlyozta a paraszt és kommunista párt kilengéseit. Azonban mind nehezebb az ellenállás. A kommunista párt, a kommunista párt vezetősége minden tiltakozás ellenére hatalmi szóval intézkedik ban megkezdődik a svábság kitelepítése, vagyonának prédálása. Szétosztják a földet, házat, állatot, felszerelést, bútort, ruhát, gabonát, bort, pálinkát. Megkezdődik az eszem-iszom, dínom-dánom, a könnyű szerzemény herdálása. És a politizálás A politika mindenekelőtt! Naponkint, " éjjel-nappal" gyűléseznek, utána a pincékben borkóstolás, részegeskedés, orgia. Föld, szőlő műveletlen, csak aratnak, szüretelnek, más munkát nem végeznek az új gazdák. Minek is, jövőre újra lesznek áldozatok, a 6

9 kulákok, akik helyett megint ők takarítják be a termést. Szép élet ez! A tenyészállatokat levágják, a szőlőkarókat, gyümölcsfákat, kerítéseket eltüzelik, a szobákban baromfit, disznót tartanak. Mindenfelé mocsok, pusztulás, züllés nyomai. Hiába a választások 80%-os kisgazda többsége, ennek a pártnak már nincs szava. A megyei vezetőség megalkuvást, engedékenységet sugall. Nagy Ferenc menekülése után a vezető kisgazdák sorozatos letartóztatása, internálása, a sok per mindenkit megfélemlít. Utolsó reménység a békeszerződés megkötése, de ez sajnos csak írott malaszt marad. Most már a "párt" uralkodik, tombol a diktatúra. Villányban, községünkben sok betelepült, az új gazdák és az állami üzemben elhelyezkedett " megbízhatók " egymást túllicitálva végzik a "pártmunkát". Minden negyedik ember besúgó. Jelszó: fő az éberség! A lakosság többi része megfélemlítve visszavonul. Állandó megfigyelés alatt állnak a megbízhatatlanok. Kivel érintkezik, milyen rádiót hallgat, jár-e templomba, mi a véleménye a rendszerről? Fenyegetéssel vagy ígérettel beszervezik a gyengéket. Bűnösökké teszik őket, hogy cinkossá váljanak, ne kívánják a rendszerváltozást, jutalmul koncot dobnak nekik. Feljegyzéseim az írói tehetség nélkül, sebtében odavetett pár sorral távolról érzékeltetik a valóságot. Írásomban semmit el nem túloztam, feleslegesen [ ki ] nem színeztem, csak a csupasz tényekről, eseményekről számoltam be, de csak azokról, amikről pontos értesülésem volt. Ötszázon felül éltünk együtt egy táborban. Sok minden történt, amit nem tudtam meg, hiszen beteg anyám mellől el sem mozdulhatok az utóbbi időben. Aki nem élte át a három év szenvedéseit, nem érezheti át mi rejlik a színtelen fakó mondatok mögött. Csak annyit láthat, hogy a kommunizmus papíron gyakran tetszetős, szónoki emelvényről jól hangzó elvei a gyakorlatban mivé torzulnak. Igaz, ha nem azt hirdetnék: "Vedd el a másét!", hanem azt, "Add oda, oszd szét a magadét!" nem volna annyi hívük. De ezzel már a Krisztus-i kommunizmus útjára térnénk és nem a földi poklot, hanem a paradicsomi boldog életet építenénk, valósítanánk meg. * 7

10 [1950. VI. 22-ről 23-ára virradó hajnal] Korán feküdtünk, mert fáradtak voltunk, egész nap bőven kijutott a munkából. Férjem kedves barackfáit permetezte, mert néhány levéltetűt fedezett fel rajtuk, én pedig komolyabb munka nélkül is kimerültem, hiszen pár hónapja súlyos műtéten estem keresztül, még lábadozó voltam. Mély álmunkból dörömbölés riasztott fel. - Ki van kint? - Rendőrség! Beke Ferenc itt lakik? - Igen. - Nyissa ki az ajtót! Két fegyveres rendőr jött be. Szó nélkül átvizsgálták a lakást, aztán az egyik elővett egy írást, és felolvasta: "- Beke Ferenc úri birtokost és családját kiutasítom... Kényszertartózkodási helyül Tiszaszentimre 9.-es tanyát jelölöm ki... Indokolás: nevezettnek a községben való tartózkodása a közrendet és a közbiztonságot veszélyezteti... Fellebbezésnek helye nincs. A sok rendeletszám közül csak ezek a mondatfoszlányok [jutnak] az eszembe. Jól hallottam? Lehetséges ez? Halottsápadtan, szótlanul álltunk. Mit akarnak velünk? Hiszen senkinek sem vétettünk! Csendes, visszavonult munkás életet éltünk, politikával nem foglalkoztunk, bírósággal, rendőrséggel nem volt dolgunk, férjem katona sem volt. - Na, készülődjenek! szólt ránk a rendőr. - Három mázsa holmit vihetnek magukkal, élelmiszert, pénzt minél többet. Viselkedjenek nyugodtan, mert különben másképp beszélnünk. Aki ellenszegül, megbilincselve visszük el, és csomagot sem vihet magával. Siessenek, mert hatkor indulás! Férjem mozdult meg elsőnek. Gyere fogjunk hozzá mondta -, már négy óra múlt. Gyorsan felöltöztettem síró 82 éves édesanyámat. Vigasztaltam, pedig az én szívem is majd meghasadt. Csaknem összeestem. De nem lehettem gyenge, minden perc drága, sietni kell. Hol is kezdjünk hozzá? Először az élelmiszert. Egy zsák lisztet, bödön zsírt, sonkát, szalonnát, szalámit. Jaj de nehéz minden, mintha ólomból lennének kezeim, lábaim, alig tudom felemelni ezt a cukros ládikót. Egyik rendőr állandóan a nyomunkban, a 8

11 másik a szekrényekben, fiókokban turkál. El ne felejtsünk sót, paprikát is csomagolni. Vigyünk 1 litert a hároméves, különösen jól sikerült szilvóriumunkból, jó lesz búfelejtőnek. Szerencse, hogy van két kenyerünk, pár napig elég lesz. Mézet, befőttet is egy-egy üveggel, meg egy kosárka tojást. Most aztán gyorsan a ruhákat csomagolni! Jó lenne kicsit leülni, pihenni, de nem lehet, szaladnak a percek. Télikabátokat, felső ruhát, cipőt, fehérneműt kapkodunk össze 3 személyre, ágyneműt kötünk batyuba. Nem vihetünk sokat, csak a legszükségesebbeket, de [hogy] mi szükséges, [vagy] mi felesleges, nem tudjuk, hiszen el sem képzelhetjük, milyen élet vár ránk. Élet? Lehet, hogy halál. A szekrények tartalma már halomban hever a földön, a nagy összevisszaságból húzunk ki még egy-egy darabot. Szerencsére eszünkbe jut tányért, bögrét, evőeszközt, sőt 2 lábost, mosdótálat, vödröt is csomagolni. Már 5 óra! Összeszorul a szívünk, utoljára halljuk megkondulni a hazai harangszót. Kocsi áll meg a ház előtt, 3 államvédelmi rendőr érkezik. Ránk rivallnak: rakodjunk fel! Hiába mondjuk, nem vagyunk készen, nincs appelláta. - Ne pofázzanak, kifelé, kifelé! förmed ránk az egyik. Visszafojtott könnyekkel, vérző szívvel dobálunk fel mindent a kocsira. 15 évi munkánk, takarékosságunk eredménye a ház és szőlő, nehéz elszakadni tőle. Mennyit számítgattunk, tervezgettünk, míg saját ízlésünk szerinti kényelmes otthont teremtettünk magunknak, és íme alig 6 évig élvezhettük! Talán éppen emiatt jutottunk erre a sorsra; tudjuk, már régen fenik a fogukat kis vagyonkánkra. Szőlőnkre és gyümölcsösünkre a gazdasági iskola pályázik, házunkat pedig többször kívül-belül megnézte a bíró kíséretében 2 ismeretlen férfi. Búcsút veszünk kedves bútorainktól, családi képeinktől, régi emlékeinktől. És a kert...! Minden bokrát, virágát magam ültettem, milyen szép most teljes pompájában. Isten veled otthonunk! De a legjobban fáj férjem szegény öreg szüleit itthagyni. Ők külön házban laknak, sejtelmük sincs mi történik velünk. Ki viseli gondjukat, ha mi nem leszünk? Az ajtót lepecsételték, indulhatunk. Anyám a kocsin, mi a rendőrök közt utána. Megismétlődött április 7. hajnala. A zsidókat is ilyen szomorú menetben hajtották el a faluból. 56-an mentek el, 8 jött vissza. Ez a sors vár ránk is? Az ártatlanul meg- 9

12 kínzottak, megöltek hóhérait megbüntette ez a rendszer, de most ugyanezt az égbekiáltó igazságtalanságot követi el, vagy ez a bosszú? Ragyogó nyári reggel van. Az utcán már sokan járnak, munkára mennek az emberek. Megdöbbenve néznek ránk, senki nem tudja mi történt. Az állomáson összetalálkozunk sorstársainkkal. A 2000 lakosú községből 18 személyt utasítottak ki. [ Ezek az alábbiak:] A volt főbíró V.F éves gyermekeivel. Előző nap beteg felesége orvosi vizsgálatra Budapestre utazott. Szerencsére sikerült sürgönyöztetni utána, úgyhogy sok huza-vona után elénk utazott, és ő is beállt hozzánk. F.A. nyugalmazott százados, özvegy ember, 23 éves jogszigorló fiával. S.I. kereskedő feleségével, 17 éves leányával. V.J. volt csendőr darálómalmos feleségével, G.A., 28 éves gazdálkodó. K.F., már egy éve pesti lakos; ő maga Villány közelében dolgozott hídépítésnél ideiglenesen -, két és féléves kisfia villányi nagyszüleinél nyaralt. Őket elhozták, felesége és 2 gyermeke [viszont] Budapesten maradt kenyérkereső nélkül. Érthetetlen, miért éppen őket és minket hurcoltak el? Hosszú szerelvény vár ránk csupa marhavagon mert a környékbeliek is itt rakodnak. 3-4 családot zsúfoltak össze egy kocsiba, a lovakat, teheneket, disznókat külön tették. Alig tudunk elhelyezkedni a sok holmi közt, pedig még két rendőrnek is helyet adunk, ők is velünk utaznak. Nem szállhatunk ki többet, csak a félig nyílt ajtóból lopva integettünk távol álló, zokogó öregjeinknek. Mikor [ezt] észrevették, elzavarták őket, mert az állomás közelében nem tartózkodhatik senki. Délfelé elindult velünk a vonat. Hogy mennyit szenvedtünk, gyötrődtünk ezen az úton, meg sem kísérlem leírni, úgy sem értheti meg, aki nem élt át hasonlót. Pécsett új őrséget kaptunk, de ők ránk zárták az ajtót, nem utaztak velünk. Gyorsan robogtunk, csak ötször állt meg a 400 kilométeres úton a vonat. [1950. VI. 24.] Másnap 24.-én délután 3-kor érkeztünk meg Tiszaszentimrére. Nem részletezem a sok kényelmetlenséget, fáradtságot, kimerültséget, amit ez a marhavagon padlóján eltöltött 30 óra jelentett. 10

13 Pár órai várakozás után kinyitották az ajtókat; akinek lova, kocsija volt befogott, felraktuk a batyukat, öregeket, gyerekeket és megindult a menet az ismeretlen cél felé. Sivár, szikes, szomorú vidék, bokáig porban gázolunk a dűlőúton. 3-4 kilométert megyünk, mire megérkezünk a tanyára. Este van már, nem sokat látunk. Mindenfelé emberek nyüzsögnek, nem tudjuk mihez fogjunk, hol húzódjunk meg. Végre egy rendőr a volt gazda lakóházában jelöl ki helyet. Gyorsan behordjuk a csomagokat, szalmát terítünk el a földön igaz nem nagy a helyünk, de azért összehúzódva elférünk kicsit megmosakszunk, felfrissülünk a kútnál és teljesen kimerülten álomba merülünk. [1950. VI. 25.] Amint világosodik felkelünk, ismerkedni akarunk új lakóhelyünkkel. Valaha szép lehetett... Öt egymástól m-re fekvő épületből áll. Nyugati oldalán egy 30 m hosszú magtár, emeletén 120, földszintjén 98 személyt helyeztek el. Északra a volt lakóház 6 tágas szobával. fürdőszobával, nagy verandával.[ A tanyának] vízvezetéke és gázvilágítása is volt; a falból itt-ott előbukkantak a kitépett csövek. Ebben az épületben helyezkedett el a rendőrség és két szobát mi " telepesek" kaptunk 38-an. A széles eresz alatt pedig a 25.-én vasárnap érkezettek (33-an) húzódtak meg. Ugyancsak északra feküdt még egy ház, már csak romjai voltak kivehetők, valószínűleg ebben voltak a személyzeti szobák, konyha, éléskamra stb. A keleti épületben 2 kis földes szoba egyikben 2, másikban 3 család lakik, mindegyik csecsemőkkel -, egy kamra, egy 7x5 méteres malacoztató ól és egy 7x12 m-es istálló. A déli oldalon szintén romok, azokon túl óriási széna-szalmakazlak. A négyszög közepén nagy trágyadomb, ihatatlan vizű gémeskút, egy nagy gödör innét bányásztuk a homokot -, és pár szomorú akácfa. a déli és északi épületen túl valamikor konyhakert, gyümölcsös, szép park lehetett. (lásd: 1.térkép J.A.) Sajnos csak a kerti, 362 lépésnyire lévő kút vize élvezhető. Egyik oldalon szögesdrót kerítés, tovább egy sor akác volt a határ. Ezekhez a fákhoz kötve bőgött és nyerített a magunkkal hozott 70 ló és 50 tehén. Úgy látszott, hogy a tej ellátásunk biztosít- 11

14 va lesz, de csakhamar csalódás ért. Az összes fogatot, tehenet, disznót már másnap elvitték a 6 kilométerre lévő gazdasági központba. Persze szép kártalanítást ígértek a gazdáknak, csak sajnos az ígéreten felül aztán mást azóta sem kaptak. Mire körülnéztünk, már elérkezett az ebédidő is. A romokból bőven került tégla, kettőt párhuzamosan élére állítottunk, rátettük a lábost. Alája szalmából, száraz gallyból tüzet raktunk és máris vígan lobogott a láng, szállt a füst, és a szegényes készletekből rögtönzött ételek illata csalogatott, csábított. Százöt család főzött két hétig szabad tűzön. Csoda, hogy a felcsapó lángok közt sürgölődő asszonyok szélben repkedő ruhája, a hancúrozó, rőzsét hordó gyerekek lobogó haja tüzet nem fogott! Igaz, hogy a szárított szederlevél tea, pótkávé, rántott leves, valamint a gyümölcsösből szigorú tilalom ellenére lopott, esetleg hullott almából főzött kompót mindig füstszagú volt, de jó étvággyal elfogyasztottunk mindent, mert sejtettük, hogy jönnek még napok, mikor mindezt csemegének tekintenénk. Kenyeret és tejet csak gyermekek, betegek és a 70 éven felüliek kaptak, naponta 1/2 litert. Július 15.-én kialudtak a szabad tüzek. Konyhának alakítottuk át a nagy verandát és megkezdődött a sorbanállás az ebédért, [valamint a] reggeliként és vacsoraként [kapott] feketéért vagy rántott levesért. Első délután sorakozó volt a rendőrség épülete előtt. A parancsnok L.P. (saját bevallása szerint két elemit végzett) közölte velünk, hogy titóista kutyák, fasiszta csirkefogók vagyunk, eddig saját jószántunkból nem alkalmazkodtunk a demokrácia követelményeihez, de itt majd átnevelnek. Feltétlen engedelmességet követel [- mondta -], hanyagságért, szabálytalanságért fenyítés jár. A rendőröket megszólítani, velük beszélgetést kezdeni tilos. Akkor még nem tudtuk, hogy balszerencsénk a kuláktábor parancsnokok legkegyetlenebbikének szolgáltatott ki. Hatalmi tébolyában minden tettünkön, szavunkon, még talán gondolatunkon is uralkodni akart. A sorakozón megjelent a központ vezetője P. is, akiben a környékiek legnagyobb meglepetésükre az otthoni piacok vásárok jeles tűzkőárusát és alkalmi kupecét vélték felismerni, mások szerint uradalmi bognár volt. Az ő helyettese, közvetlen főnökünk Nagy István agronómus egyesek szerint azelőtt artista összeállította a munkabrigádokat és kiadta az utasítást, hogy hajnali négykor kezdjük meg az aratást. 12

15 Ezzel elkezdődött a robot. Este 9-10, de sokszor 11 óra is volt mire holtfáradtan hazaértek a munkások aszerint, hogy gyalog jöttek, vagy 2 km-nél távolabbról vontató hozta haza őket. Addig mi otthoniak melegen tartottuk az ételt, mosdáshoz vizet melegítettünk. Vártunk, vártunk, pedig az őrök nem egyszer bekergettek, nem jó szemmel nézték, hogy a 9 órás takarodó után fent vagyunk. Végre bevánszorgott a tikkadt, elgyötört menet. Megint sorakozó, a kísérő rendőr átadja az embereket, [miközben] villanylámpával a fáradt, poros arcokba világít. - Holnap 3-kor ébresztő, 1/2 4-kor indulás! Sietni kell, mert munkaversenyben van a gazdaság! Ha valaki szól, hogy beteg, csak nevetnek. - Ilyen erős fiatal ember nem bírja a munkát? Csak akarni kell! mondják 48 éves férjemnek is, aki mint később hallom, délelőtt a hőségtől és kimerültségtől rosszul lett. Nem csoda, hiszen tisztviselő ember létére nagyon nehezére esik a mezei munka, otthon dolgozgatott sajátjában, de itt még a földművesek is kidőlnek ebben a órás hajrában. Ökölbe szorul a kezünk, de a géppisztolyokkal szemben tehetetlenek, kiszolgáltatottak vagyunk, holnap tovább kell húznunk az igát. Így megy ez amíg csak össze nem esnek a szerencsétlenek, közben halljuk a biztatást: "Csak szorgalmasan emberek, teljesítménybért fizetünk. Aki jól megállja a helyét, idővel elhelyezkedhet valamelyik gazdaságban.!" Még hittünk nekik. Elejtett szavakból arra következtettünk, hogy csak átmenetileg vagyunk itt, pár hétnél tovább nem tartanak ilyen nyomorúságos körülmények között.(?) A hangyák, méhek társadalmában sem kívánják a dolgozóktól, hogy harcoljanak, miért nem elég hát, ha mi is szorgalmas munkás életet éltünk, termeltünk, az ország hasznos fiai voltunk (?); csak az a bűnünk, hogy gyarapodtunk, kis vagyont gyűjtöttünk, de nem politizáltunk, nem voltunk kommunisták.(!) Ártatlanok vagyunk, vagyonunkat elvették, mindenünkből kiforgattak, de talán elhelyeznek megfelelő munkakörben, hogy szerényen, igénytelenül újra kezdhessük az életet. Aztán utánunk jön a többi "bűnös" kulák, akiktől még van mit elvenni. Így megy ez majd amíg egyformán nincstelenek, koldusok leszünk valamennyien, mert akik beültek az el- 13

16 kobzott vagyonokba, nem becsülik meg amit ingyen kaptak. Rövid időn belül mindent elherdálnak. Kik is a tábor lakói? Dunántúlról aránylag kevesen jöttünk ide, a többség Szeged környéki magyarok és 6 szerb család. Foglalkozásra nézve a túlnyomórészük földműves, jómódú gazda, 1 agronómus, 1 uradalmi intéző, pár kereskedő, 9 kocsmáros, egy volt tartalékos százados, nyugdíjas tábornok, 1 körjegyző, néhány csendőr és mi, villányi tisztviselő emberek. Egészen érthetetlen esetekről hallottam. Például elhozták Balla János bácsit, egy 83 éves egyedül álló aggastyánt. Haják Jánosné, egy malombérlő felesége 7 éves kislányával van itt; férjét valami szabálytalanságért májusban 6 hónapra ítélték. Mikor büntetését letöltötte nem engedték, hogy a családja után jöjjön. Őkrös M-t Dorozsmán valami családi évforduló alkalmából meglátogatta Szegeden lakó 2 lánya, mindkét veje és 3 hónapos unokája. Az egész családot deportálták. Lelkeséknél és Déséknél alkalmazásban volt egy-egy nőtlen fiatalember őket is kitelepítették. Lázár János Szentmártonban lakott, de Mohácson dolgozott. Volt azonban Mohácson is egy Lázár János nevű lakos. Így mindkettőt családostul kitelepítették, bár adataik nem egyeztek. Akadt köztünk még egy kommunista párttitkár is, MNDSZ elnöknő, leszerelt rendőr, és szerencsére egy cipész és egy szabó is. Keserves munkával teltek-múltak a napok. Hírt nem hallottunk a külvilágról, mert géppisztolyos hajcsárok őrizték és kísérték munkába az embereket, a tábort pedig idegennek meg sem lehetett közelíteni. Szigorúbban tartottak, mint a fegyházak rablógyilkosait vagy a politikai foglyokat az internáló táborokban. Állandóan fegyveres cirkált köztünk, nem találhattunk egy zugot, ahol megbújhattunk. Éjjel is csaknem minden órában végigjárták a helyiségeket az arcunkba világítottak, nem volt nyugtunk tőlük. Az aratást követte a rizsgyomlálás, cséplés, kaszálás, borsószedés. Hajnali 3-kor ébresztő, egész nap keserves munka, néha km gyaloglás, míg végre késő este vagy sokszor éjjel kimerülten fekvőhelyükre zuhanhattak az agyonhajszolt emberek. Az első 3 hét után vasárnap délelőtt volt a rendőrség előtt a fizetés. Egész nap eltartott a komédia. Aki elunta a várakozást leült egy kőre, vagy csak egyszerűen a porba, és várta, hogy szólítsák. Mindenki kapott egy cédulát, amelyen fel volt tüntetve milyen munkát végzett és mennyi ideig dolgozott az illető. Egyiknél csak 14

17 néhány óra, másiknál pár nap hiányzott, de az órabér minden esetben alacsonyabb volt a beígértnél. Panaszt tenni, fellebbezni nem lehetett. Például egy alkalommal éjjel kettőkor mentek borsót szedni 8 km távolságra. Ígérték, hogy csak ig dolgoznak, mert a nagy hőségben kiperegnek a szemek, de hiába vártuk őket délre; egyik óra a másik után múlt, míg végre este 8-kor izzadtan, porosan, teljesen kimerülten hazatámolyogtak éhesen, szomjasan. Ehhez hasonló eset hetenként 2-3-szor előfordult. Fizetésnél kiderült, hogy nem óra-, hanem teljesítménybért fizettek, mivel azonban a termés rossz volt, hát csak 4 forintot kerestek. Másik példa: egy vasárnap borsót szedettek 100 munkással, [akiknek]10 órára 1.60-t fizettek. Ugyanebben az időben a krumpliért és a hagyma kilójáért 2 forintot fizettünk, ugyanis július közepétől a központ egy embere intézte a bevásárlást. Összeadtunk egy nagyobb összeget és ezért hozott nekünk, amit jónak látott. Nem ellenőrizhettük, mert számlát nem láttunk soha, de szinte elszédültünk az elszámolásnál. Az otthoni piaci áraknak 8-10-szeresét fizettük mindenért. Ha cukrot hozott, a zsák mindig "kiszakadt a kocsin" és pár kiló hiányzott, a tej majd minden nap savanyú volt. A fűszerestől hozott dolgokat egyszer ilyen, máskor olyan áron számította. A konyhafelszerelést elképesztő összegért vettük. Ráadásul 480 forintot kellett fizetnünk neki havonta! A gazdaság is minden fuvarért bőségesen számított, egyszóval mi csak fizettünk, fizettünk, a pénzünk fogyott, a keserves munkánkért pedig szinte semmit sem kaptunk. [1950. VII. hó] Július elején szomorú napjaink voltak. A 72 éves Orbán bácsi sokat szenvedett az asztmájától. Éjjel-nappal az egyik nagy kazal tövében feküdt. Egy reggel a szokottnál is erősebb rosszullét fogta el. Felkelt, pár lépést támolygott és holtan esett össze. Megrendülve álltuk körül, de a rendőr elkergetett. Síró lányára és unokájára is rászólt, [hogy] menjenek a dolgukra. Világosné nem állta meg szó nélkül.: - Ne legyen olyan kegyetlen mondta -, maga is megsiratná halott édesapját! - Jöjjön az őrszobára!- kiáltott rá a rendőr. Pár perc múlva kijött, arca égett a kapott pofonoktól, szeme 15

18 pedig a visszafojtott könnyektől. Ez volt az első verés. Erre nem számítottunk! Az egész tábor megdöbbent. Később aztán megtanultuk, hogyha rossz kedvében van a rendőr, a legártatlanabb szóért is verés jár. Másnap Orbán bácsit lepedőbe takarva elvitte a bevásárló kocsi. Hozzátartozói rendőrkísérettel részt vehettek a temetésen. De azt ma sem tudjuk, hogy hol van eltemetve Dudás néni, mert családja nem kísérhette [el] utolsó útjára. A halálesettel kapcsolatban végre kijött a községi orvos. Gyuris nénit most megvizsgálta, aki már napok óta magas lázzal vérhasban, önkívületben feküdt a betegszobának kinevezett helyiség egyik sarkában. Nemcsak a betegségektől szenvedett, de a sok féreg is kínozta. Igaz, az egészségeseknek sem volt nyugtuk a legyek, szúnyogok, bolhák millióitól. Az egerek fényes nappal szaladgáltak a földre rakott edények és élelmiszerek között, és fekvőhelyünk szalmájában tanyáztak. Megrágták a falon lógó ruhákat, belefészkeltek a ládáinkba. Gyuris bácsi addig könyörgött az orvosnak és a parancsnoknak, míg mentőt hozattak, hogy feleségét a karcagi kórházba szállítsák. Sajnos elkéstek, már az úton meghalt. Ezután 3-4 hetenként kijött az orvos hozzánk. Sok volt a beteg, alig győzte. Férjem is elmondta panaszait: állandó es pulzus, gyengeség, idegesség, rohamos fogyás, stb. Az orvos Basedowkórt állapított meg. Kétségbeestem. Elég baj, hogy én munkaképtelen vagyok, a lépemet kioperálták a velem született sárgaság miatt, de ha most még ő is komolyan megbetegszik, mi lesz velünk? Hiszen ezt a hajszát a fiatalok és egészségesek is alig bírják. Az orvos receptet írt, de a gyógyszert csak jó pár nap múlva osztották ki. Gyakran azonban hiába vártuk, mert a parancsnok egyszerűen visszatartotta, amit jónak látott. Július végén nagy eset történt. Egy fiatal lány Wéber Margitka levelezőlapot kapott a parancsnoktól azzal, hogy írhat a hozzátartozóinak. Végre megtört a jég, megindul a postaforgalom, hallhatunk kedveseinkről és mi is adhatunk hírt magunkról; hiszen azt sem tudják rólunk, élünk, halunk-e? Nem is sejtettük mennyi keserűséget jelent még majd ez a kedvezmény. Őreink többé-kevésbé mindenkit hajszoltak gyötörtek, de most újból megbizonyosodtunk, hogy tanultabb embereket, a tisztviselő osztálybelieket különös örömmel kínozták. Az első lap után minden nap kiosztott [ti. a parancsnok J.A.] néhányat azok közt, akiket méltónak talált a kegyre. Már több mint 16

19 egy hónapja tartott a levelezés, míg sokadszori kérésünkre végre mi is írhattunk férjem szegény szüleinek. ( Megszoktuk már, hogy velünk különösen szigorúan bánik: a tejlistáról is törölte 82 éves édesanyámat, engem pedig a betegek közül [törölt]. Természetesen cenzúráztak minden sor írást. Sajnos parancsnokunknak nehezére esett az olvasás, ezért úgy segített magán, hogy az indításra váró, vagy érkező postát egyszerűen elégette a konyhán, a katlanokban. Minden este tisztes távolban csendben álldogáltunk az őrszoba ajtaja előtt, vártuk a postaosztást. Bent a rendőrök jöttek-mentek, beszélgettek, unatkoztak, mi pedig mint a birkanyáj némán, türelmesen álltunk és vártunk, mert nem tudhattuk [hogy] 8-kor, esetleg 9-kor fog hozzá kedvetlenül, ímmel-ámmal az osztáshoz. Végre megkaptuk a fél vagy befejezetlen megnyírbált leveleket, összeturkált csomagokat. Hogy fájt a szívünk, mikor láttuk szeretteink sorait az elégetésre szánt levelek közé hajítani! De ez a minden napi bánat és öröm sem tartott sokáig. Október 29-én este hiába álltunk az őrszoba előtt a hideg esőben. Nem kaptunk lapot, és attól a naptól kezdve megint el voltunk zárva a külvilágtól. Bánatunkban csak az vigasztalt, hogy parancsnokunk elesett egyik mellék- jövedelmétől. Ugyanis a csomagokban csak levelezőlapot, levélpapírt, bélyeget küldtek: talán úgy gondolták azért nem írunk, mert nem szerezhetjük be ezeket a dolgokat. A parancsnok azonban ezeket elkobozta, aztán eladta nekünk, mikor engedélyt kértünk az írásra. Azért sok levél bejutott a cenzúra megkerülésével. Mi is kaptunk az anyósomtól KALÁCSBA SÜTVE hosszú beszámolót az otthoni helyzetről: Elhurcolásunk után pár napra este leltározásra és árverésre vonult hozzánk a kommunista párt és az MNDSZ színe java. Eleinte még vásároltak egyes dolgokat (pl. olajfestmény 80 ft, kristályváza 5ft), de felfedező útjuk során leértek a pincébe is, gondosan végigkóstolták a borokat, pálinkákat. Hasznosan tanulmányozhatták az egyes fajtákat, mert utána már nem is volt kedvük leltározásra, árverezésre, hanem csak ittak és csomagoltak. A kommunista párt egyik oszlopos tagja egymaga 6 batyut cipelt el. Dolguk végeztével haza indultak, de útközben a koncon részeg fejjel összemarakodtak. Csészékkel, poharakkal, tojással dobálták egymást mesélték a szemtanúk. Másnapra kibékültek, úgyhogy a bútorokat szép egyetértésben hordták szét. Még egy szeget sem 17

20 hagytak az egész házban. Szegény öreg apósomék sírva nézték mint prédálják el munkánk gyümölcsét; sajnos tőlük is, mert vagyonuk a mi nevünkön volt. Elvették ingatlanaikat, termésüket. De múlt az idő, hazamenetelünkről szó sem esett, be kellett rendezkedni hosszabb tartózkodásra. Most láttuk csak mennyi mindenünk hiányzik, milyen koldusok vagyunk. Akinek seprűje, lámpája vagy éppen mosóteknője volt, az már a vagyonos osztályhoz tartozott, előre köszöntek nekik, igyekeztek a barátságukat megnyerni, mert minduntalan rájuk voltak szorulva. Bútoraink a hazulról küldött élelmiszeres ládákból kerültek ki. A kisebbeken ültünk, a nagyobbacskákat pedig asztalnak használtuk. Most már nem kellett földön kuporogva enni. Mi a jobb családokhoz tartoztunk, mert egy tepsink, tésztaszűrőnk és palacsintasütőnk volt. Nem tudom miért csomagoltam el éppen ezeket a dolgokat.(?!) [1950. szeptember.] Szeptember közepén költözködtünk. Az istállót és disznóólat kitisztogattuk, meszeltük, friss földet hordtunk be, kemencét építettünk, és már készen is volt a téli szállás Az aránylag szépen helyreállított, jó karban lévő főépület a rendőrségnek maradt; konyhát, éléskamrát és a szakácsnőnek szobát falaztunk el benne, és egyik helyiségben iskolát rendeztünk be a 28 gyereknek. A volt 7x5 méteres malacoztatóba 14 felnőtt és 14 gyerek költözött, az istállóban negyvenketten helyezkedtünk el 11 család, mind idősebb emberek. Minket istállóbelieket kicsit lenéztek a magtáriak, az előkelő negyed lakói, hiszen [ők]deszkapadon aludtak; de mi nem törődtünk velük, a mi lakásunknak is megvoltak az előnyei. A szemétgödör és a kút közelebb [volt ugyan] hozzánk, viszont a rendőrség távolabb volt tőlünk Az övék 58, a miénk csak 49 lépésnyire volt, esős időben és éjjel ez is sokat számított. Az istálló kis ablakán át nem sok levegőt kaptunk, de tökéletes szellőzést biztosítottak a mennyezetdeszkák ujjnyi hézagai. Ezután egy rozoga, régi istállóban mosakodtunk, mert a zsúfolt lakóhelyiségekben lehetetlen volt tisztálkodni. Természetesen [így is] csak mosdótálban, fürdésről szó sem lehetett. Egyik szeptemberi este autó állt meg a bejárat sorompója előtt. A lámpákat eloltotta, nem láttuk, hogy bejött volna valaki. 18

A TÚLÉLŐK EMLÉKEZNEK.

A TÚLÉLŐK EMLÉKEZNEK. A TÚLÉLŐK EMLÉKEZNEK. Amikor 1991-ben elgondoltuk, hogy a vészkorszakról fogunk emlékanyagot összegyűjteni, azt gondoltuk, hogy ez a fejezet majd könnyen elkészíthető lesz, és talán ez lesz a legterjedelmesebb

Részletesebben

Túl jón s rosszon. Halper Nándor Ferdinánd visszaemlékezése

Túl jón s rosszon. Halper Nándor Ferdinánd visszaemlékezése Túl jón s rosszon Halper Nándor Ferdinánd visszaemlékezése A 99 éves Halper Nándor Ferdinándot 2006. február 4-én kerestem fel kassai otthonában. Interjút készítettem vele, majd Salamon Pál kassai történész-levéltároson

Részletesebben

KAPASZKODÓ. Összeállította Béres Klára

KAPASZKODÓ. Összeállította Béres Klára AKOVITA KÖNYVKIADÓ KAPASZKODÓ Összeállította Béres Klára Köszönöm a könyvben szereplõ írások szerzõinek, hogy megosztották velünk történeteiket, tapasztalataikat. BÉRES KLÁRA Béres Klára, 2004 Szerkesztette:

Részletesebben

Emlékezés Mindszenty bíboros édesanyjára

Emlékezés Mindszenty bíboros édesanyjára PPEK 443 Vecsey József: Emlékezés Mindszenty bíboros édesanyjára Vecsey József Emlékezés Mindszenty bíboros édesanyjára mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár (PPEK) a magyarnyelvű keresztény irodalom

Részletesebben

Örülni fog a puszta és a szomjú föld, vigad a pusztaság, és kivirágzik rajta a nárcisz. Virágba borul és vigad, vígan örvendezik.

Örülni fog a puszta és a szomjú föld, vigad a pusztaság, és kivirágzik rajta a nárcisz. Virágba borul és vigad, vígan örvendezik. Örülni fog a puszta és a szomjú föld, vigad a pusztaság, és kivirágzik rajta a nárcisz. Virágba borul és vigad, vígan örvendezik. Része lesz a Libánon pompájában, a Karmel és Sárón díszében. Meglátják

Részletesebben

Cseri Kálmán. Család. Az interjút készítette: Fekete Zsuzsa Budapest, 2011. október-december Szerkesztette: Kádár Judit

Cseri Kálmán. Család. Az interjút készítette: Fekete Zsuzsa Budapest, 2011. október-december Szerkesztette: Kádár Judit Cseri Kálmán Az interjút készítette: Fekete Zsuzsa Budapest, 2011. október-december Szerkesztette: Kádár Judit Család Nagyszülők, dédszülők A nagyszüleimmel kapcsolatban alig van emlékem. A szüleim viszonylag

Részletesebben

Ficsor Károly. Elrejtett kincs IV. 7. Munka 8. Szegénység, gazdagság 9. Adakozás

Ficsor Károly. Elrejtett kincs IV. 7. Munka 8. Szegénység, gazdagság 9. Adakozás Ficsor Károly Elrejtett kincs IV. 7. Munka 8. Szegénység, gazdagság 9. Adakozás Orgovány 2009 ISBN 978-963-87025-4-8 Borító és tördelés: Ficsor Donát A 4H / Magyar Misszió támogatásával kiadja az Örömhír

Részletesebben

Pecznyík Pál. Egy zarándok éneke. Ébredés Alapítvány Pécel, 2001.

Pecznyík Pál. Egy zarándok éneke. Ébredés Alapítvány Pécel, 2001. Pecznyík Pál Egy zarándok éneke Ébredés Alapítvány Pécel, 2001. Ébredés Alapítvány 2001 Minden jog fenntartva. All rights reserved. Kiadja az Ébredés Alapítvány Levélcím: 2119 Pécel, Pf. 17 Telefon: (28)

Részletesebben

תשע"א חודש כסלו - szám 5771. Kiszlév - XIII. évf. 5.

תשעא חודש כסלו - szám 5771. Kiszlév - XIII. évf. 5. תשע"א חודש כסלו - szám 5771. Kiszlév - XIII. évf. 5. ב"ה 2010. 11. 17. a N y í r e g y h á z i Z s i d ó H i t k ö z s é g l a p j a ע ת ו ן ה ק ה י ל ה ה י ה ו ד י ת ב נ ' י ר ע ג ' ה א ז ה KÖVEK, KÉPEK,

Részletesebben

1020 nap az őrtornyok árnyékában

1020 nap az őrtornyok árnyékában GÖRBEDI MIKLÓS 1020 nap az őrtornyok árnyékában A tiszalöki hadifogolytábor története 2 A kiadvány az 1989-ben megjelent mű (1-3. fejezetének) feldolgozása alapján készült Az eredeti művet írta és szerkesztette:

Részletesebben

A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA

A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA 2009./5. szám...hisszük, hogy Jézus meghalt és feltámadt, az is bizonyos, hogy Isten az elhunytakat is előhozza Jézus által, vele együtt. 1.Thessz 4,14 2

Részletesebben

A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA. 2010./2. szám. Mit keresitek a holtak között az élőt? Nincs itt, hanem feltámadt.

A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA. 2010./2. szám. Mit keresitek a holtak között az élőt? Nincs itt, hanem feltámadt. A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA 2010./2. szám Mit keresitek a holtak között az élőt? Nincs itt, hanem feltámadt. Lk 24,5-6 2 2010 / 2 Keresztény családba születtem. Nagyon szerettem a szüleimet,

Részletesebben

A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA 2007./3. szám

A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA 2007./3. szám A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA 2007./3. szám Még a fának is van reménysége: ha kivágják, újból kihajt, és nem fogynak el hajtásai. Még ha elvénül is a földben gyökere, ha elhal is a porban

Részletesebben

MAGYARORSZÁGI EVANGÉLIUMI TESTVÉRKÖZÖSSÉG LAPJA 2011 / 7

MAGYARORSZÁGI EVANGÉLIUMI TESTVÉRKÖZÖSSÉG LAPJA 2011 / 7 A MAGYARORSZÁGI EVANGÉLIUMI TESTVÉRKÖZÖSSÉG HAVILAPJA 2013/5 MAGYARORSZÁGI EVANGÉLIUMI TESTVÉRKÖZÖSSÉG LAPJA 2011 / 7 Mi a lényeg? A v legény az esküv napját idejében el készítette az utolsó részletig.

Részletesebben

Kovács Ferenc 40 ÉV ÉS A KIWI BEÉRETT

Kovács Ferenc 40 ÉV ÉS A KIWI BEÉRETT Kovács Ferenc 40 ÉV ÉS A KIWI BEÉRETT 1 A kiadvány megjelenését támogatták: Tardoskedd Önkormányzata Kürt Önkormányzata Udvard Önkormányzata Szőgyén Önkormányzata Bart Önkormányzata Marcelháza Önkormányzata

Részletesebben

Kormány Margit Egy kisgyermek háborúi

Kormány Margit Egy kisgyermek háborúi Kormány Margit Egy kisgyermek háborúi Személyes emlékek a II. világháborúról - 2-1941. A kassai bombázás Azon a nyáron Édesapámnak, aki katonatiszt volt, részt kellett vennie Kassán egy nyári továbbképzésen,

Részletesebben

MANNA. 90 éves. a Budai Baptista Gyülekezet. Otthonom. X. évf. 11. sz. A Budai Baptista Gyülekezet lapja 2014. november MANNA. 2014.

MANNA. 90 éves. a Budai Baptista Gyülekezet. Otthonom. X. évf. 11. sz. A Budai Baptista Gyülekezet lapja 2014. november MANNA. 2014. MANNA X. évf. 11. sz. A Budai Baptista Gyülekezet lapja 90 éves a Budai Baptista Gyülekezet Otthonom Otthonom a templom. Ajtaján belépve mindig hazaérek. Ismerősen csendül fülembe az ének. Mintha minden

Részletesebben

Tiefenthaler József: Sötét napok. Ötvenhat nap a Gestapó börtöneiben

Tiefenthaler József: Sötét napok. Ötvenhat nap a Gestapó börtöneiben PPEK 716 Tiefenthaler József: Sötét napok Tiefenthaler József Sötét napok Ötvenhat nap a Gestapó börtöneiben mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár (PPEK) a magyarnyelvű keresztény irodalom tárháza állományában.

Részletesebben

Kőrösi Zsuzsanna. Itt a magamfajtának nem fog sok fű nőni. Meneküléstörténetek 1956 végéről

Kőrösi Zsuzsanna. Itt a magamfajtának nem fog sok fű nőni. Meneküléstörténetek 1956 végéről Kőrösi Zsuzsanna Itt a magamfajtának nem fog sok fű nőni Meneküléstörténetek 1956 végéről Magyarországon a kommunista hatalomátvételt követően a külföldi utazás lehetősége sok egyéb mellett nem számított

Részletesebben

EGY SOPRONI ZSIDÓ CSALÁD VÁZLATOS TÖRTÉNETE 1946-IG

EGY SOPRONI ZSIDÓ CSALÁD VÁZLATOS TÖRTÉNETE 1946-IG 1 Jelige: A hatosztálynyi gyerekből egyedül én jöttem vissza. Lederer Gertrud. EGY SOPRONI ZSIDÓ CSALÁD VÁZLATOS TÖRTÉNETE 1946-IG Bevezető Egy nép közös álma Izrael. Mint minden álomnak, ennek is van

Részletesebben

Búcsúzás. A búcsúzást rendszerint fájdalmasnak érezzük. Az Úr Jézus gyõzelme még sokszor nem látható, de már ma is érvényes!

Búcsúzás. A búcsúzást rendszerint fájdalmasnak érezzük. Az Úr Jézus gyõzelme még sokszor nem látható, de már ma is érvényes! Búcsúzás Az élet komoly kérdéseirõl az emberek vagy nem akarnak tudni, vagy különösen nagy figyelmet fordítanak rájuk. Mostani számunk témája is ilyen jellegû. A búcsúzás kérdése mindannyiunkat érint.

Részletesebben

persze kellőleg kihasználni, gyarapodás szempontjából. Kellemetlen kis varangy volt úgy általában mindig, sohasem rokonszenveztem vele túlságosan.

persze kellőleg kihasználni, gyarapodás szempontjából. Kellemetlen kis varangy volt úgy általában mindig, sohasem rokonszenveztem vele túlságosan. WASS ALBERT JÖNNEK! A RÁDIÓ MELLETT ültünk és vártuk a híreket. Sem kezünk, sem agyunk nem foglalkozott semmivel. Csak éppen ültünk és néztünk magunk elé, mint ilyenkor mindig, egy képre, vagy a szőnyeg

Részletesebben

A Piavei csata előkészítése időszakában, még 1917 végén megfogalmazott német kérés hatására az osztrák-magyar hadvezetés csapatokat küldött a németek támogatására a francia frontra. Így került többek között

Részletesebben

A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA

A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA 2009./4. szám Mindig szeret a barát, de testvérré a nyomorúságban válik. Péld 17,17 A vidám szív a legjobb orvosság, a bánatos lélek pedig a csontokat is

Részletesebben

A Magyar Kultúra Napja Balatonberényben

A Magyar Kultúra Napja Balatonberényben A Magyar Kultúra Napja Balatonberényben A Balatonberényi Turisztikai Közhasznú Egyesület szervezésében a Magyar Kultúra Napját ünnepelte községünk január 22-én, vasárnap délután. A Himnusz eléneklésével

Részletesebben

Ez év decemberében ünnepeljük házasságkötésünk 53. évfordulóját, én és férjem, Poór András.

Ez év decemberében ünnepeljük házasságkötésünk 53. évfordulóját, én és férjem, Poór András. Életútpályázat Ez év decemberében ünnepeljük házasságkötésünk 53. évfordulóját, én és férjem, Poór András. A pályázati kiírás sugallta azt a gondolatot, hogy a 75. évébe lépett férjem életútját összefoglaljuk

Részletesebben

MANNA. Karácsony-éjjel. Karácsony elrablása. Áldott karácsonyt és boldog új évet kívánunk!

MANNA. Karácsony-éjjel. Karácsony elrablása. Áldott karácsonyt és boldog új évet kívánunk! IX. évf. 12. szám A Budai Baptista Gyülekezet lapja Áldott karácsonyt és boldog új évet kívánunk! Karácsony-éjjel Karácsony-éjjel szól az üzenet: E bűnös világba Krisztus született. Lejött értem, érted

Részletesebben

Nehéz kérdés. Bizonytalan helyzetekben kitől szoktál tanácsot kérni? S ha kaptál, az értékét lemérni: a gyakorlatban milyen messzire viheted?

Nehéz kérdés. Bizonytalan helyzetekben kitől szoktál tanácsot kérni? S ha kaptál, az értékét lemérni: a gyakorlatban milyen messzire viheted? A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA 2007./2. szám Nehéz kérdés Bizonytalan helyzetekben kitől szoktál tanácsot kérni? S ha kaptál, az értékét lemérni: a gyakorlatban milyen messzire viheted?

Részletesebben

Én + Te = Mi III / 3 EGYMÁST ÁTÖLELVE 21 év története

Én + Te = Mi III / 3 EGYMÁST ÁTÖLELVE 21 év története 157 Én + Te = Mi III / 3 EGYMÁST ÁTÖLELVE 21 év története 158 EGYMÁST ÁTÖLELVE 21 év története A tartalomból 1./ Előzmények a régmúltban 1944-1955. 2./ Előzmények a közelmúltban 1956. augusztus 6-tól 3./

Részletesebben

----------------------------------------Akácos falud visszavár---------------------------------------------- AKÁCOS FALUD VISSZAVÁR

----------------------------------------Akácos falud visszavár---------------------------------------------- AKÁCOS FALUD VISSZAVÁR 1 AKÁCOS FALUD VISSZAVÁR SOMOGYI DÉNES 2 Készült a szerző kiadásában, 2006-ban. 3 Előszó Az 1956-os, levert szabadságharc után, Miklósnak, az aktív részvétele miatt, menekülnie kellett az országból. Szeretett

Részletesebben