Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "http://www.lendava.si"

Átírás

1 Občina Lendava, marec

2 POVZE TEK RAZVOJNEGA PROGRAMA OBČINE LENDAVA ZA OBDOBJE POVZETEK RAZVOJNEGA PROGRAMA ZA OBDOBJE UVOD mag. Anton Balažek župan Občine Lendava Razvojni program za obdobje je strateški dokument. Na podlagi le - tega sledi priprava Načrta razvojnih programov, ki so osnova za pripravo investicijskega dela proračuna. Nova finančna perspektiva, in s tem povezane priložnosti, postavlja pred lokalno skupnost izziv, da opredeli svoje razvojne programe, s katerimi bo kandidirala za črpanje sredstev in zagotovi potrebna sredstva za njihovo sofinanciranje. Z Razvojnim programom lokalna skupnost podaja korektne informacije, glede svojih dolgoročnih in kratkoročnih razvojnih ciljev, ter področja na katerih želi vzpostavljati javno in zasebno partnerstvo. V dokumentu so opredeljeni tudi kratkoročni cilji, s pomočjo katerih se bodo ocenjevali posamezni razvojni projekti in določala njihova prioriteta glede na čas izvajanja in obseg angažiranja proračunskih sredstev. Nova paradigma razvoja, ki narekuje razvojne aktivnosti v EU, in nova finančna perspektiva za obdobje , sta priložnost za hitrejši razvoj posameznih območij v Sloveniji in hkrati nevarnost, da se bodo razlike med razvitostjo posameznih regij še poglabljale. Pri razvojnih aktivnostih in odpravljanju strukturnih problemov gre za dolgoročne aktivnosti, ki so odvisne od širšega okolja (EU, država, regija), državne razvojne politike ter lokalne iniciative. Občina ima opredeljeno razvojno vizijo, poslanstvo ter dolgoročne in kratkoročne cilje. To je pomembno za uresničitev cilja, da na vseh področjih dosežemo državno povprečje in s tem prispevamo k hitrejšemu razvoju celotne regije. Večina slovenskih občin nima lastnega investicijskega potenciala, zato je pričakovati, da bo država morala nekaj ukreniti na tem področju. Občina Lendava je ohranila primerno raven investicijske sposobnosti, vendar se bo ravnala po realističnem scenariju, ki upošteva omejene možnosti vlaganj. Pripravljena je široka paleta optimističnih projektnih predlogov kot motivacija za zasebna vlaganja na katerih mora temeljiti razvoj. Izkoristili bomo ponujene priložnosti in pri tem pazili na stabilnost občinskih financ. Treba bo sklepati javno-zasebna partnerstva, ki bodo prinašala nova delovna mesta in krepila potenciale, ki so potrebni pri črpanju razvojnih sredstev. Samo na takšen način bomo lahko zagotovili večjo učinkovitost pri črpanju sredstev EU. Potenciali, zlasti kadrovski, so omejeni, zaradi tega jih bo treba angažirati na prioritetnih projektih, ki bodo zagotavljali največje učinke, na poti do zastavljenih ciljev. 2

3 POVZE TEK RAZVOJNEGA PROGRAMA OBČINE LENDAVA ZA OBDOBJE Aktivnosti občine izhajajo iz njenega poslanstva, ki je usmerjeno predvsem v urejanje komunalne infrastrukture. Pomembno je tudi komunalno urejanje lokacij za potencialne vlagatelje ter sprememba prostorskih planov. Razvojni program se bo operacionaliziral z letnimi proračuni občine Lendava in se vsako leto prilagajal dejanskim zmožnostim ter projektom, ki bodo dali največje razvojne učinke. NOVA PARADIGMA RAZVOJA Razvojni procesi se lahko odvijajo samodejno, pri čemer je pomembna iniciativnost prebivalstva, lokalnih skupnosti in regij. Kljub temu da je iniciativa»od spodaj navzgor«zelo pomembna, pa država usmerja razvoj v skladu s svojimi strateškimi usmeritvami in smernicami EU na določenem razvojnem področju ter tako pomembno vpliva na dogajanja na lokalnih ravneh. Nenadzorovan in neomejevan gospodarski razvoj lahko povzroči škodo v okolju in socialne težave, katerih poznejše reševanje zahteva večja sredstva kot preventivno delovanje, ki preprečuje nastanek negativnih okoljskih in socialnih posledic. Nova paradigma predstavlja uravnovešen pristop, ki upošteva učinkovitost, trajnostni razvoj in človeka. SLIKA: Nova paradigma razvoja 3

4 POVZE TEK RAZVOJNEGA PROGRAMA OBČINE LENDAVA ZA OBDOBJE POLOŽAJ OBČINE LENDAVA, V PRIMERJAVI S POMURJEM IN SLOVENIJO Položaj Občine Lendava, v pomurskem prostoru, lahko ocenimo na podlagi kazalnikov razvojne ogroženosti, ki jih je priredil Inštitut za ekonomska raziskovanja na podlagi povprečja devetih kazalnikov. Ta nas med 26 občinami, v obdobju 2002 do 2004, uvrščajo na enajsto mesto. Ta pozicija se je, v obdobju 2005 do 2006 nekoliko izboljšala, saj smo povečali število priključkov na kanalizacijsko omrežje in znižali brezposelnost. Nekatere od teh kazalnikov prikazuje naslednja slika: SLIKA: Razvojna ogroženost občine, v primerjavi s Pomurjem in Slovenijo, podatki za leto 2004 S slike je razvidno, da je sodeč po osnovi za dohodnino ekonomska moč naših občanov dokaj visoka, saj je višja od regijskega povprečja in samo nekoliko nižja od državnega povprečja. Indeks dnevne migracije kaže, da so upravna središča v Pomurja tista, kjer so delovna mesta in proti katerim je usmerjena dnevna migracija. 4

5 POVZE TEK RAZVOJNEGA PROGRAMA OBČINE LENDAVA ZA OBDOBJE Tako Občina Lendava zagotavlja več delovnih mest od potreb aktivnega prebivalstva, vendar se kljub temu sooča z visoko stopnjo brezposelnosti, ki je višja od regijskega povprečja. Težave so tudi s staranjem prebivalstva. Pri izgradnji komunalne infrastrukture smo naredili velik napredek, kar nam daje določene prednosti na področju varstva okolja. SLIKA: Razvojna ogroženost občine, v primerjavi s Pomurjem in Slovenijo, podatki za leto 2005/2006 5

6 POVZE TEK RAZVOJNEGA PROGRAMA OBČINE LENDAVA ZA OBDOBJE RAZVOJNA VIZIJA IN POSLANSTVO Sodelovali bomo pri kreiranju regionalne razvojne politike s prevzemanjem iniciative na področjih, kjer imamo največ razvojnih potencialov in potreb (delovna mesta z višjo dodano vrednostjo, kultura, varstvo okolja, posodabljanje prometne infrastrukture, reševanje brezposelnosti in kadrovskih deficitov) ter se pri tem povezovali tudi z obmejnimi območji sosednjih držav, ki razvojno dohitevajo Pomurje. Gledališka in koncertna dvorana Preglednica: Razvojni cilji občine Lendava Dolgoročni cilji: Doseči slovensko povprečje na vseh treh razvojnih segmentih (učinkovitost, trajnostni razvoj in človeški viri). Vizija: Občina Lendava bo še privlačnejše gospodarsko, zlasti turistično, kulturno, športno in izobraževalno stičišče treh držav, razpoznavno po svoji multikulturnosti, odprtosti in urejenosti. Poslanstvo: Zagotavljali bomo pogoje za kakovost bivanja, zaposlovanja, razvoj turizma, podjetništva in sožitje. Prispevali bomo k razvoju širšega območja Pomurja in prekomejnega območja Muranie. 6

7 POVZE TEK RAZVOJNEGA PROGRAMA OBČINE LENDAVA ZA OBDOBJE KRATKOROČNI RAZVOJNI CILJI Kratkoročni cilji se uresničujejo preko letnih programov in proračunov. Cilji, ki jih bomo zasledovali in se jim vsako leto približevali so sledeči: CILJ NAZIV CILJA PRIČAKOVANI REZULTATI C1 C2 C3 RAZVOJ KRAJEVNIH SKUPNOSTI IN MESTA LENDAVA GOSPODARSTVO IN ZAPOSLOVANJE VARSTVO OKOLJA Enak standard komunalne infrastrukture in vključenost v turistično ponudbo Višji nivo podjetništva in zaposlenosti občanov Čisto okolje, sodobna infrastruktura, osveščeni občani in alternativni viri energije C4 RAZVOJ KULTURE, ŠPORTA IN INTERESNIH DEJAVNOSTI Širok spekter udejstvovanja občanov, kulturno in športno središče C5 VSEM ENAKE MOŽNOSTI IN SOLIDARNOST Skrb za enako obravnavo vseh, za medgeneracijsko sožitje in socialo C6 VZGOJA IN IZOBRAŽEVANJE Posodabljanje infrastrukture, razvoj novih vsebin in sodelovanje z okoljem C7 NARODNOST IN MULTIKULTURNOST Tolerantnost, enotnost, vključenost v razvojna prizadevanja občine in Muranie C8 C9 PROJEKTI FINANCIRANI IZ EU»MURANIA«Z javno-zasebnim partnerstvom do slovenskega povprečja Prekomejno sodelovanje je predpogoj za razvoj in doseganje razvojnih ciljev C10 UČINKOVITA IN RACIONALNA OBČINSKA UPRAVA TER URAVNOVEŠEN PRORAČUN Občinska uprava je pomemben nosilec razvoja, informirani občani so motivirani za razvoj 7

8 POVZE TEK RAZVOJNEGA PROGRAMA OBČINE LENDAVA ZA OBDOBJE SWOT ANALIZA Upoštevajoč položaj občine Lendava, v slovenskem in pomurskem prostoru, ter razvojne težnje opredeljene v dolgoročnih in kratkoročnih ciljih so prednosti, slabosti, nevarnosti in priložnosti sledeče: PREDNOSTI: SLABOSTI: tradicija multikulturnega prostora in meščanstva prostorski potenciali prisotnost močnih gospodarskih družb in zaposlitveni potenciali razmeroma dobro ohranjeno okolje investicijska uspešnost in projekti subregija Murania visoka stopnja brezposelnosti nizka podjetniška iniciativa negativna demografska gibanja odrezanost od naravnega zaledja v obmejnem prostoru šibak kadrovski potencial skromne študijske možnosti v okolju pritisk proračunskih porabnikov na tekočo proračunsko porabo PRILOŽNOSTI: NEVARNOSTI: potreba po zmanjševanju razlik med razvitostjo slovenskih regij potreba po višje šolskih, visokošolskih in univerzitetnih izobraževalnih programih v Pomurju nova paradigma razvoja,finančna podpora EU in odpiranje prostora investicije države na to območje, zlasti avto cesta neučinkovit način zmanjševanja razlik razvitosti slovenskih regij neenotnost v lokalnem in regionalnem prostoru neustrezni projektni predlogi za pridobivanje sredstev EU neustrezno financiranje lokalnih skupnosti in slabo načrtovanje neustrezno prestrukturiranje Nafte Lendava Šibka točka: Deficit na področju človeških virov, tranzitni promet in visoke potrebe proračunskih porabnikov Močna točka: Ohranjenost okolja, gospodarska razvojna jedra, jasna strategija razvoja in ponudba delovne sile 8

9 POVZE TEK RAZVOJNEGA PROGRAMA OBČINE LENDAVA ZA OBDOBJE PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA OBDOBJE v EUR REALISTIČNA VARIANTA PROJEKCIJA PRORAČUNA (ODHODKI) TEKOČA (PRIMERNA) PORABA INVESTICIJSKI POTENCIAL OBČINE VIR: Projekcija proračuna za obdobje

10 POVZE TEK RAZVOJNEGA PROGRAMA OBČINE LENDAVA ZA OBDOBJE ORGANIZIRANOST RAZVOJNIH PODROČIJ IN PROJEKTOV Slika: Shematski prikaz organiziranosti razvojnih področij in projektov 10

11 POVZE TEK RAZVOJNEGA PROGRAMA OBČINE LENDAVA ZA OBDOBJE MOŽNOSTI VLAGANJ IN NABOR PROJEKTOV OBČINE LENDAVA I. SKLOP: POSLOVNA CONA LENDAVA 1.1 Komunalno opremljeno zemljišče 1.2 Podjetniški inkubator in tehnološki center»muranie«- podjetniški inkubator - tehnološki center za vode 1.3 Energetika in toplarna - neizkoriščena energija v obstoječih tehnoloških procesih - geotermalna energija - alternativni viri ogrevanja 1.4 Proizvodnja v rastlinjakih - proizvodnja - logistika pakiranje - hladilnica 1.5 Logistični center Dolga vas Redics - izgradnja železniške proge - posodobitev športnega letališča II. SKLOP: TURIZEM»MURANIE«2.1 Panta rhei (peskokopi in rokavi Mure) - peskokopi - rokavi Mure - brod na Muri 2.2 Ekološki center Murska šuma - center za varstvo narave - sonaravno kmetovanje - razvoj eko turizma 11

12 POVZE TEK RAZVOJNEGA PROGRAMA OBČINE LENDAVA ZA OBDOBJE Mesto hotel Lendava - izgradnja turistično stanovanjskega naselja 2.4 Ohranjanje naravne in kulturne dediščine in razvoj turizma ob vodotokih (Lendava s pritoki) 2.5 Kulturno središče Muranie - grad Lendava - razvoj turistične ponudbe, atraktivnosti za obiskovalce in mednarodne likovne kolonije - Kulturni dom - ureditev trga»zala Györgya«in letnega odra za predstave na prostem. Razvoj lastne produkcije in atraktivne galerije v Sinagogi - Banffi center in staro mestno jedro - ureditev zgradb, vključitev meščanske tradicije, obrtništva in turističnih vsebin - zgradba blagovnice - ureditev sodobnega kulturnega, informativnega središča s sodobno knjižnično dejavnostjo in vsebinami»evropske hiše«- Ureditev protokolarnega objekta pod pokroviteljstvom dveh držav in EU 2.6 Naravno zdravilišče Terme Lendava - apartmajsko naselje Prekmurska vas (na občinskem zemljišču) - pokriti olimpijski bazen in nove vodne površine III. SKLOP: ŠPORTNI PARK PETIŠOVCI 3.1 Speedway center z nogometnim stadionom 3.2 Motodrom 3.3 Sonaravno turistično naselje 3.4 Golf 3.5 Komercialni ribolov in zabava na prostem IV. SKLOP: PODJETNIŠKA IN ZASEBNA VLAGANJA V MESTU LENDAVA 4.1 Športni park Lendava - izgradnja kegljišča - izgradnja nogometnega igrišča z umetno travo - ureditev tenis igrišča - ureditev manjšega drsališča 12

13 POVZE TEK RAZVOJNEGA PROGRAMA OBČINE LENDAVA ZA OBDOBJE ureditev muzeja na prostem ob kompleksu športnega parka med Ledavo in Črncem - ureditev novega mestnega parka 4.2 Mladinski turizem in mladinski center 4.3 Poslovna cona»špica«- posodobitev avtobusne postaje - prodaja komunalno opremljenih zemljišč za storitveno dejavnost - izgradnja poslovno stanovanjskega objekta - ureditev Ledave in kobiljskega potoka Srednjeveški grad in staro mestno jedro - ureditev glede na vsebine in vključitev v turistično ponudbo kraja (poročna dvorana, tiskarna, muzej dežnikarstva, vinoteka ) 4.5 Stanovanjska gradnja - individualna, apartmajska in blokovska V. SKLOP: NARAVNI PARK»LENDAVSKE GORICE«5.1 Razvoj turistične ponudbe - ureditev vinsko turistične ceste - postavitev razglednega stolpa pri Piramidi - Ureditev infrastrukture in turistične ponudbe pri kapelici Sv. Trojica - urejanje infrastrukture in logistike 5.2 Ohranitev vinogradništva in krajine - združevanje parcel in prodaja nepremičnin - ustanovitev kooperativ vinogradnikov - vzpostavitev vinogradniško čebelarskega centra»karavla«5.3 Ohranjanje in zaščita kulturne dediščine - etnološki muzej vinogradništva - zidanica Miška Kranjca - Új Tamás 13

14 POVZE TEK RAZVOJNEGA PROGRAMA OBČINE LENDAVA ZA OBDOBJE VI. SKLOP: EKOLOGIJA IN OBNOVLJIVI VIRI ENERGIJE 6.1 Kanalizacija III. Faza - javno zasebno partnerstvo pri gradnji majhnih (bioloških) čistilnih sistemov - vzpostavitev celotnega sistema za ravnanje s komunalnimi odpadnimi vodami 6.2 Deponija komunalnih odpadkov Dolga vas - zagotoviti nadaljnjo eksploatacijo deponije na podlagi javno zasebnega partnerstva 6.3 Glinokop Dolga vas - razviti proizvodnjo okolju prijaznih gradbenih materialov na podlagi opekarniške tradicije in novih trendov v gradbeništvu (sonaravna arhitektura in uporaba naravnih materialov) 6.4 Obnovljivi viri energije - geotermija in drugi obnovljivi viri energije 14

15 PRILOGA K POVZE TKU RAZVOJNEGA PROGRAMA OBČINE LENDAVA ZA OBDOBJE PREDLOG SKUPNIH PROJEKTOV OBČINE LENDAVA, NARODNOSTNE SKUPNOSTI IN DRŽAVE 1. Izgradnja železniške proge Beltinci-Lendava-Rédics in Poslovno-logističnega centra Dolga vas-rédics. 2. Razvoj Nafte Lendava ter vzpostavitev poslovno inovacijskega centra v Poslovni coni Lendava. 3. Okrepitev finančnih zmožnosti Sklada RS za regionalni razvoj in oblikovanje primernejših razvojnih spodbud. 4. Vzpostavitev novih poti in uradnih prehodov med R. Slovenijo in R. Madžarsko (bivše cestne povezave) v kontekstu izboljšanja komunikacij med naselji in pospeševanja razvoja turizma. 5. Posodobitev knjižnice v Lendavi in dvig njenega statusa (zagotavljanje knjižnične dejavnosti za narodnostno mešano območje). 6. Pomoč države pri reševanju vprašanja vinogradništva z vzpostavitvijo posebne finančne sheme za male vinogradnike, ki niso deležni pomoči EU. 7. Ureditev statusa in financiranja kulturnega doma v Lendavi. 8. Ureditev sistema financiranja občin in narodnostnih institucij na narodnostno mešanem območju. V sistemu financiranja občin je potrebno upoštevati naloge občin s področja izvajanja narodnostnih pravic in urediti avtonomno financiranje občinske narodne skupnosti. 9. Dosledno izvajanje programa obnove šolskih objektov na narodnostno mešanem območju (prenova DOŠ I Lendava). 10. Zagotovitev materialne osnove za delovanje javnih zavodov, kjer je narodnostna skupnost soustanovitelj (predvsem za področje vzgoje, izobraževanja in kulture). 15

16 PROSTORSKE DANOSTI, NAMEMBNOST PROSTORA IN RAZVOJNI CILJI Slika: Prostorske danosti, namembnost prostora in razvojni cilji Vir: Vlagateljske konference, Lendava,

17 Lendva Község, március

18 LENDVA KÖZSÉG FE JLESZTÉSI PROGRAMJÁNAK ÖSSZEFOGLALÓJA A AS IDŐSZAKRA LENDVA KÖZSÉG FEJLESZTÉSI PROGRAMJÁNAK ÖSSZEFOGLALÓJA A KÖZÖTTI IDŐSZAKRA BEVEZETŐ A szlovén községek többségének nincs saját beruházási potenciálja, ezért várható, hogy az állam e területen csinál valamit. Lendva Községnek sikerült megtartania a megfelelő szintű beruházási kézséget, de realisztikus forgatókönyv szerint figyelembe veszi a korlátolt beruházási lehetőségeket. A magántőkés beruházások motiválására optimista projekt-tervek széles skálája van elkészítve, s ezekre kell alapoznia a fejlődésnek. Élünk a felkínált lehetőségekkel és emellett vigyázunk a község pénzügyi stabilitására. Köz- és magánpartnerségeket kell majd kötni, amelyek új munkahelyeket nyitnak és erősítik azon potenciálokat, amelyek szüksémag. BALAŽEK Anton Lendva Község polgármestere A közötti községi fejlesztési program stratégiai dokumentum, amely alapján elkészül a Fejlesztési programok terve, s az pedig a költségvetés beruházási részének alapját szolgálja. Az új pénzügyi perspektíva és a hozzá fűződő lehetőségek kihívást jelentenek az önkormányzat részére, hogy meghatározza saját fejlesztési programjait, amelyekkel pályázhat pénzforrások elnyerésére és biztosítja azok társfinanszírozásához szükséges (önrész) eszközöket. A Fejlesztési programmal az önkormányzat korrekt információkkal szolgál saját hosszú- és rövidtávú fejlesztési céljairól, valamint azon területekről, amelyeken köz- és magánpartnerséget szeretne létrehozni. A dokumentumban meghatározásra kerültek a rövidtávú célok, amelyekkel minősíteni lehet egy-egy fejlesztési projektet és meghatározni prioritásukat kivitelezési idejének tartamára és a költségvetési eszközök igénybevételére tekintve. A fejlődés új paradigmája, amely az EU-n belül a fejlesztési aktivitásokat diktálja, és a közötti új pénzügyi perspektíva, lehetőséget kínál Szlovénia egyes területeinek gyorsabb fejlődésére és egyben veszélyt is jelenthet, hogy a régiók közötti fejlődési különbségek még érezhetőbbé vállnak. A fejlesztési aktivitásoknál és a struktúrális problémák kiküszöbölésének esetében hosszútávú aktivitásokról van szó, amelyek a szélesebb környezet (EU, állam, régió), az állami fejlesztési politika, valamint a helyi kezdeményezés függvényei. A községnek van megfogalmazott fejlődési víziója, küldetése, valamint hosszú- és rövidtávú céljai. Ez fontos azon cél megvalósítására, hogy minden területen érjük el az országos átlagot és ezzel mi is hozzájárulunk a régió egészének gyorsabb fejlődéséhez. 2

19 LENDVA KÖZSÉG FE JLESZTÉSI PROGRAMJÁNAK ÖSSZEFOGLALÓJA A AS IDŐSZAKRA gesek a fejlesztési eszközök beszerzéséhez. Csak ilyen módon tudunk nagyobb hatékonyságot biztosítani az EU-s források megpályázásánál. A potenciálok, főleg a káderek területén korlátoltak, ezért elsőbbségi projekteknél kell őket bevetni, azoknál, amelyek legmagasabb hatékonyságot biztosítanak a kitűzött célokhoz vezető úton. A község tevékenysége a küldetéséből ered, amely főleg a kommunális infrastruktúra rendezésére irányul. Fontos továbbá az esetleges befektetési lokációk kommunális rendezettsége és a területrendezési tervek módosítása. A fejlesztési program Lendva Község éves költségvetéseivel kerül megvalósításra és minden évben módosul, alkalmazkodva a tényleges lehetőségekhez és projektekhez, amelyek a legnagyobb fejlődést eredményezik. A FEJLŐDÉS ÚJ PARADIGMÁJA A fejlődési folyamatok maguktól bonyolódhatnak le, de fontos a lakosság, a helyi ill. önkormányzati közösségek és a régiók kezdeményezései. Annak ellenére, hogy az ún. alulról felfelé kezdeményezés igen fontos, az állam az, aki irányít, összhangban saját stratégiai és az EU irányelveivel egy-egy meghatározott fejlesztési területen, s így nagy mértékben kihat a helyi szintű eseményekre. ÁBRA: A fejlődés új paradigmája 3

20 LENDVA KÖZSÉG FE JLESZTÉSI PROGRAMJÁNAK ÖSSZEFOGLALÓJA A AS IDŐSZAKRA A nem felügyelhető és korlátlan gazdasági fejlődés károkat okozhat a környezetben és szociális problémákat, melyek későbbi megoldási folyamatai több anyagi eszközt emészthetnek fel mint a prevenciós tevékenység, amely kiküszöböli a negatív környezeti és szociális következmények létrejöttét. Az új paradigma egy kiegyensúlyozott hozzáállást képvisel, amely figyelembe veszi a hatékonyságot, a tartós fejlődést és a humán erőforrást. LENDVA KÖZSÉG HELYZETE, ÖSSZEHASONLÍTVA A MURAVIDÉKKEL ÉS SZLOVÉNIÁVAL Lendva Község helyzetét a muravidéki térségben az Inštitut za ekonomska raziskovanja által készített fejlődési veszélyeztetettségi mutatók (kilenc mutató átlaga) alapján értékelhetjük. Ennek alapján 26 község közül a 2002 és 2004 közötti időszakban a 11. helyre soroltak bennünket. Ez a helyzet a os időszakban részben javult, hiszen növekedett a szennyvízcsatorna-hálózatra való csatlakozók száma és csökkent a munkanélküliség. Valamenyi mutatót az alábbi rajz ábrázol: ÁBRA: Lendva Község helyzete, összehasonlítva a Muravidékkel és Szlovéniával, 2004-es adatok 4

21 LENDVA KÖZSÉG FE JLESZTÉSI PROGRAMJÁNAK ÖSSZEFOGLALÓJA A AS IDŐSZAKRA A rajzból látható, hogy a személyi jövedelemadó alapjából kiindulva polgáraink ökonómiai ereje viszonylag magas, hiszen magasabb a regionális átlagtól és csak egy kicsit alacsonyabb az országos átlagtól. A napi migrációk indexe azt mutatja, hogy a Muravidéken a közigazgatási központok azok, ahol munkahelyek vannak és oda irányul a napi migráció. Így Lendva Község több munkahelyet biztosít, mint amennyire az aktív lakosságnak szüksége van, de ennek ellenére magas munkanélküliséggel szembesül, amely magasabb a régiós átlagnál. Gondok vannak a lakosság elöregedésével is. Nagy lépést tettünk a kommunális infrastruktúra építése terén, ami bizonyos előnyöket biztosít a környezetvédelem terén. ÁBRA: Lendva Község helyzete, összehasonlítva a Muravidékkel és Szlovéniával, 2005/2006-os adatok 5

22 LENDVA KÖZSÉG FE JLESZTÉSI PROGRAMJÁNAK ÖSSZEFOGLALÓJA A AS IDŐSZAKRA FEJLESZTÉSI VÍZIÓ ÉS KÜLDETÉS Részt veszünk a regionális fejlesztési politika kreálásában kezdeményezésekkel azon területeken, ahol legtöbb fejlesztési potenciállal és szükséggel rendelkezünk (munkahelyek magasabb hozzáadott értékkel, kultúra, környezetvédelem, a közlekedési infrastruktúra korszerűsítése, munkanélküliség és káderhiány megoldása), s egyben kapcsolatokat építünk a szomszédos országok határmenti területeivel, amelyek a fejlődést tekintve csatlakoznak a Muravidékhez. A lendvai Színház- és Hangversenyterem TÁBLÁZAT: Lendva Község fejlesztési céljai Hosszútávú célok: Elérni a szlovén átlagot mindhárom fejlődési szegmentumon (hatékonyság, fenntartható fejlődés, humán erőforrás). Vízió: Lendva Község még vonzóbb gazdasági, főleg idegenforgalmi, kultúrális, sport és oktatási központja ill. Metszéspontja lesz három országnak, mely multikultúrájáról, nyitottságáról és rendezettségéről lesz felismerhető. Küldetés: Feltételeket biztosítunk a minőséges élethez, a munkavállaláshoz, a vállalkozásokhoz és az együttélésre. Hozzájárulunk Muravidék szélesebb területének és a Muránia határon átívelő területének fejlődéséhez. 6

23 LENDVA KÖZSÉG FE JLESZTÉSI PROGRAMJÁNAK ÖSSZEFOGLALÓJA A AS IDŐSZAKRA RÖVIDTÁVÚ FEJLESZTÉSI CÉLOK A rövidtávú célok az éves programokon és a költségvetéseken keresztük valósulnak meg. A célok, amelyekre évente törekedünk és megpróbálunk megközelíteni ill. megvalósítani a következők: CÉL A CÉL MEGNEVEZÉSE A VÁRT EREDMÉNYEK C1 A HELYI KÖZÖSSÉGEK ÉS LENDVA VÁROS FEJLŐDÉSE A kommunális infrastruktúra és az idegenforgalmi kínálathoz való csatlakozás egységes szabványa C2 C3 GAZDASÁG ÉS FOGLALKOZTATÁS KÖRNYEZETVÉDELEM Magasabb szintű vállalkozási kézség és nagyobb foglalkoztatottság Tiszta környezet, korszerű infrastruktúra, tájékozott polgárok és alternatív energiaforrások C4 A KULTÚRA, SPORT ÉS SZABADIDŐS TEVÉKENYSÉGEK FEJLŐDÉSE A polgárok szélesebbkörű részvétele a programokban, kultúrális- és sportközpont C5 MINDENKINEK AZONOS ESÉLYT ÉS SZOLIDARITÁS Egyenlő gondoskodás mindenkinek a generációk közötti együttélésre és szocialitásra C6 NEVELÉS ÉS OKTATÁS Az infrastruktúra korszerűsítése, új tartalmak fejlesztése és együttműködés a környezettel C7 NEMZETISÉG ÉS MULTIKULTÚRA Tolerancia, egységesség, részvétel a község és Muránia fejlesztési törekvéseiben C8 C9 EU-BÓL FINANSZÍROZOTT PROJEKTEK»MURÁNIA«A köz- és magánpartnerséggel a szlovén átlagig A határon átívelő együttműködés a fejlődés és a kitűzött célok elérésének előfeltétele C10 HATÉKONY ÉS RACIONÁLIS KÖZSÉGI IGAZGATÓSÁG ÉS KIEGYENSÚLYOZOTT KÖLTSÉGVETÉS A hatékony és racionális községi igazgatóság a fejlődés fontos hordozója, a tájékozott polgárok motiváltak a fejlődésre 7

24 LENDVA KÖZSÉG FE JLESZTÉSI PROGRAMJÁNAK ÖSSZEFOGLALÓJA A AS IDŐSZAKRA SWOT VIZSGÁLAT Figyelembe véve Lendva Község helyzetét a szlovén és a muravidéki térségben, tekintettel a hosszú- és rövidtávú célokban megfogalmazott fejlesztési törekvésekre, az előnyök, a gyengék, a lehetőségek és a veszélyek a következők: ELŐNYÖK: a multikultúrális térség és a polgárság hagyománya területbeli potenciálok erős gazdasági társaságok jelenléte és foglalkoztatási potenciál viszonylag jól megőrzött környezet beruházási sikeresség és projektek Muránia szubrégió GYENGÉK: magas munkanélküliség alacsony szintű vállalkozói kezdeményezés negatív demográfiai mozgások a természetes háttértől való elkülönítés a határmenti térségben gyenge káderpotenciál szerény továbbtanulási lehetőség a térségben a költségvetési felhasználók nyomása a folyó költségvetési felhasználásra LEHETŐSÉGEK: VESZÉLYEK: a szlovén régiók közötti fejlettségi különbségek csökkenésének szüksége a felsőoktatási és egyetemi programok szükségessége a Muravidéken a fejlődés új paradigmája, az EU pénzügyi támogatása és a térség nyitottabbá válása az állam beruházásai területünkre, főleg az autópálya a szlovén régiók közötti fejlettségi különbségek csökkentési módszerének hatékonytalansága az összefogás hiánya a helyi és a regionális térségben nem megfelelő projektjavaslatok az EU-s eszközök pályázására az önkormányzatok nem megfelelő finanszírozása és rossz tervezés a Nafta Lendava nem megfelelő átszervezése Gyenge pont: Deficit a humán erőforrás területén, tranzit forgalom és a költségvetési felhasználók magas szükségletei Erős pont: A megóvott környezet, gazdasági fejlődési magvak és világos fejlesztési stratégia, valamint a munkaerő kínálat 8

25 LENDVA KÖZSÉG FE JLESZTÉSI PROGRAMJÁNAK ÖSSZEFOGLALÓJA A AS IDŐSZAKRA A KÖLTSÉGVETÉS KIVETÍTÉSE A KÖZÖTTI IDŐSZAKRA EUR-ban REALISZTIKUS VÁLTOZAT KÖLTSÉGVETÉS KIVETÍTÉSE (KIADÁSOK) FOLYÓ (MEGFELELŐ) HASZNÁLAT A KÖZSÉG BERUHÁZÁSI POTENCIÁLJA FORRÁS: A költségvetés kivetítése a közötti időszakra 9

26 LENDVA KÖZSÉG FE JLESZTÉSI PROGRAMJÁNAK ÖSSZEFOGLALÓJA A AS IDŐSZAKRA A FEJLESZTÉSI TERÜLETEK ÉS A PROJEKTEK SZERVEZETTSÉGE ÁBRA: A fejlesztési területek és a projektek szervezettsége 10

27 LENDVA KÖZSÉG FE JLESZTÉSI PROGRAMJÁNAK ÖSSZEFOGLALÓJA A AS IDŐSZAKRA BERUHÁZÁSI LEHETŐSÉGEK ÉS LENDVA KÖZSÉG PROJEKTJEINEK GYŰJTEMÉNYE I. EGYSÉG: IPARI ÖVEZET LENDVA 1.1 Kommunálisan rendezett telek 1.2 Vállalkozói inkubátor és Muránia technológiai központ - vállalkozói inkubátor - vízügyi technológiai központ 1.3 Energetika és hőerőmű - kihasználatlan energia a meglevő technológiai folyamatokban - geotermális energia - alternatív fűtési források 1.4 Üvegházi termelés - termelés - logisztika csomagolás - hűtő 1.5 Hosszúfalu Rédics logisztikai központ - vasúti pálya megépítése - sportrepülőgépek repterének korszerűsítése II. EGYSÉG: MURÁNIA IDEGENFORGALMA 2.1 Panta-rhei (homokbányák és a Mura holt ágai) - homokbányák - a Mura ágai - rév a Murán 2.2 Muraerdői ökológiai központ - természetvédelmi központ - környezetbarát gazdálkodás - ökoturizmus fejlődése 11

28 LENDVA KÖZSÉG FE JLESZTÉSI PROGRAMJÁNAK ÖSSZEFOGLALÓJA A AS IDŐSZAKRA 2.3 Lendva szállodaváros - idegenforgalmi lakótelepülés építése 2.4 A természeti és kultúrális örökség megőrzése és az idegenforgalom fejlesztése a vízfolyások (Lendva patak és mellékfolyásai) mentén 2.5 Muránia kultúrközpontja - lendvai vár az idegenforgalmi kínálat bővítése, fejlesztése, érdekességek a látogatóknak és a nemzetközi művésztelepek - művelődési ház a Zala György tér és a szabadtéri színpad rendezése. Saját produkció kifejlesztése és attraktív galéria az egykori zsinagógában - a Bánffy Központ és az óváros az épületek rendezése, felújítása, a polgári hagyományok, iparosodás és idegenforgalmi tartalmak - az egykori Blagovnica épülete korszerű kultúrális, információs központ kialakítása korszerű könyvtári tevékenységgel és Európaház típúsu tartalommal - protokoláris létesítmény kialakítása két ország és az EU védnökségével 2.6 Terme Lendava természetes gyógyfürdő - Muravdéki falu apartmanok (községi telken) - fedett olimpiai medence és új vízfelületek III. EGYSÉG: PETESHÁZI SPORTPARK 3.1. Salakmotoros központ labdarúgó stadionnal 3.2. Motodrom 3.3. Környezetbarát idegenforgalmi település 3.4. Golf 3.5. Kommersz horgászat és szabadtéri szórakozóhely IV. EGYSÉG: VÁLLALKOZÓI ÉS MAGÁNBERUHÁZÁSOK LENDVA VÁROSBAN 4.1 Sportpark Lendva - tekepálya megépítése - műfűves labdarúgó pálya - kisebb korcsolyapálya kialakítása 12

29 LENDVA KÖZSÉG FE JLESZTÉSI PROGRAMJÁNAK ÖSSZEFOGLALÓJA A AS IDŐSZAKRA - a sportpark létesítménye mellett, a Lendva- és a Feketeér patakok között egy szabadtéri múzeum felállítása - új városi park létrehozása 4.2 Ifjúsági turizmus és ifjúsági központ 4.3 Špica üzleti övezet - az autóbuszállomás korszerűsítése - a kommunálisan rendezett telkek eladása a szolgáltatói tevékenység folytatására - üzleti és lakóépület építése - Lendva és a Kebelei patakok rendezése 4.4 Középkori vár és az óváros - városrendezés (tartalomtól függő) és az idegenforgalmi kínálat bővítése (házasságkötő terem, nyomdászat, esernyőipari múzeum, vinotéka,...) 4.5 Lakóépületek építése - egyéni, apartmanok, lakotömbök V. EGYSÉG: LENDVAHEGY NATÚRPARK 5.1 Az idegenforgalmi kínálat fejlesztése - a borút rendezése - kilátótorony felállítása a Lármafánál - az infrastruktúra és az idegenforgalmi kínálat rendezése a Szt. Háromság kápolnánál - az infrastruktúra és a logisztika rendezése 5.2 A szőlőtermelés és a vidék megőrzése - a telkek összevonása és az ingatlanok eladása - szőlőtermelők kooperációjának létrehozása - a Karavla szőlészeti és méhészeti központ létrehozása 5.3 A kultúrális örökség őrzése és védése - a szőlészet néprajzi múzeuma - Miško Kranjec szőlőspincéje - Újtamás 13

30 LENDVA KÖZSÉG FE JLESZTÉSI PROGRAMJÁNAK ÖSSZEFOGLALÓJA A AS IDŐSZAKRA VI. EGYSÉG: ÖKOLOGIA ÉS A MEGUJULÓ ENERGIAFORRÁSOK 6.1 Szennyvízcsatorna III. fázis - köz- és magánpartnerség a kis (biológiai) tisztítóberendezési rendszerek építésénél - a kommunális szennyvízzel való bánásmód rendszerének felállítása 6.2 Kommunális hulladéklerakó Hosszúfaluban - biztosítani a lerakó további kihasználását a köz- és magánpartnerségek alapján 6.3 A hosszúfalui agyagbánya - kifejleszteni a környezetbarát építkezési anyagok termelését a téglagyári hagyományra és az építőipar új trendjeire alapozva (természetazonos építészet és a természet és alapanyagok alkalmazása) 6.4 Megujuló energiaforrások - geotermikus energia és más megujuló energiaforrások 14

31 KIEGÉSZÍTÉS A LENDVA KÖZSÉG FE JLESZTÉSI PROGRAMJÁNAK ÖSSZEFOGLALÓJÁHOZ A AS IDŐSZAKRA JAVASLAT LENDVA KÖZSÉG, A NEMZETISÉGI KÖZÖSSÉG ÉS AZ ÁLLAM KÖZÖS PROJEKTJEIRE 1. A Beltinci Lendva Rédics vasútvonal és a Hosszúfalu Rédics határátkelői logisztikai központ kiépítése. 2. A Nafta Lendava fejlesztése és az ügyviteli-innovációs központ létrehozása a lendvai ipari övezetben. 3. A Szlovén Köztársaság Regionális Fejlesztési Alapja pénzügyi helyzetének szilárdítása és a megfelelő ill. kedvezőbb fejlesztési ösztönzések kialakítása. 4. Új utak és hivatalos átkelőhelyek létrehozása a Szlovén Köztársaság és a Magyar Köztársaság között (egykori közúti összeköttetések) a települések közötti jobb és hatékonyabb kommunikáció, valamint a turizmus fejlesztése érdekében. 5. A lendvai könyvtár korszerűsítése és státusának megváltozása (a könyvtári tevékenység biztosítása a nemzetiségileg vegyes területen). 6. Az állam segítsége a szőlészettel kapcsolatos kérdések megoldásában egy pénzügyi séma felállításával azon kis bortermelők részére, akik nem részesülnek EU-s támogatásban. 7. A lendvai kultúrház státusának és finanszírozásának rendezése. 8. A községek és a nemzetiségi intézetek finanszírozási rendszerének rendezése a nemzetiségileg vegyesen lakott területen. A községek finanszírozási rendszerében figyelembe kell venni a község feladatait a nemzetiségi jogok kivitelezésével kapcsolatban és rendezni a községi nemzeti közösségek autonóm pénzelését. 9. Az iskolaépületek felújítási programjának következetes kivitelezése a nemzetiségileg vegyesen lakott területeten (az I. sz. KÁI Lendva felújítása). 10. A pénzügyi alapok bizotsítása azon közintézetek működéséhez, ahol a nemzetiségi közösség társalapító (főleg a nevelés, oktatás és kultúra terén). 15

32 TERÜLETI ADOTTSÁGOK, A TÉRSÉG RENDELTETÉSE ÉS A FEJLESZTÉSI CÉLOK ÁBRA: Területi adottságok, a térséeg rendeltetése és a fejlesztési célok FORRÁS: Befektetési konferenciák, Lendva,

INTERREG V-A SZLOVÉNIA MAGYARORSZÁG EGYÜTTMŰKÖDÉSI PROGRAM PROGRAM SODELOVANJA INTERREG V-A SLOVENIJA - MADŽARSKA

INTERREG V-A SZLOVÉNIA MAGYARORSZÁG EGYÜTTMŰKÖDÉSI PROGRAM PROGRAM SODELOVANJA INTERREG V-A SLOVENIJA - MADŽARSKA INTERREG V-A SZLOVÉNIA MAGYARORSZÁG EGYÜTTMŰKÖDÉSI PROGRAM PROGRAM SODELOVANJA INTERREG V-A SLOVENIJA - MADŽARSKA Aleš Mrkela, Irányító hatóság/organ upravljanja 18.1.2016, Radenci, Slovenija Programozás

Részletesebben

LETNI PROGRAM TURIZMA OBČINE DOBROVNIK ZA LETO DEJAVNOSTI, KI SE SOFINANCIRAJO IZ SREDSTEV PRORAČUNA ZA LETO 2014

LETNI PROGRAM TURIZMA OBČINE DOBROVNIK ZA LETO DEJAVNOSTI, KI SE SOFINANCIRAJO IZ SREDSTEV PRORAČUNA ZA LETO 2014 Na podlagi 20. člena Zakona o spodbujanju razvoja turizma (Uradni list RS št. 2/04 in 57/2012), 6. člena Pravilnika o sofinanciranju dejavnosti in programov društev na področju turizma v Občini Dobrovnik

Részletesebben

LENDVA KÖZSÉG KÖLTSÉGVETÉSI MEMORANDUMA 2012 2013 IDŐSZAKRA

LENDVA KÖZSÉG KÖLTSÉGVETÉSI MEMORANDUMA 2012 2013 IDŐSZAKRA LENDVA KÖZSÉG KÖLTSÉGVETÉSI MEMORANDUMA 2012 2013 IDŐSZAKRA mag. Anton Balažek Župan Polgármester TARTALOMJEGYZÉK: 1. BEVEZETŐ ÉRTELMEZÉS... 4 2.1. Munkahelyek és foglalkoztatás... 6 2.2. Az élet minősége

Részletesebben

Odlok o prostorskem načrtu Občine Dobrovnik. I. Uvodne določbe

Odlok o prostorskem načrtu Občine Dobrovnik. I. Uvodne določbe Na podlagi 1. odstavka 52. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08-ZVO-1B, 108/09, 80/10, 57/12, 109/12 in 35/13) ter 16. člena Statuta Občine Dobrovnik (Uradni list RS

Részletesebben

MURAVIDÉKI MAGYAR RÁDIÓ

MURAVIDÉKI MAGYAR RÁDIÓ A MURAVDÉKI MAGYAR RÁDIÓ ÉS A LENDVAI TÉVÉSTÚDIÓ SZABÁLYZATA A MŰSORIDŐ FELHASZNÁLÁSÁRÓL A POLGÁRMESTERI, HELYHATÓSÁGI ÉS A NEMZETI KÖZÖSSÉGEK TANÁCSAIBA TÖRTÉNŐ VÁLASZTÁSOK IDEJÉRE 2014. OKTÓBER 5. PRAVILA

Részletesebben

S P R E M E M B E I N D O P O L N I T V E O D L O K A o lokacijskem načrtu za kmetijsko poslovno cono v Dobrovniku

S P R E M E M B E I N D O P O L N I T V E O D L O K A o lokacijskem načrtu za kmetijsko poslovno cono v Dobrovniku Na podlagi Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02 s spremembami) in 16. člena Statuta Občine Dobrovnik (Ur. list RS št.34 /99,23 /01 50/01, 49/02 in 35/07) je občinski svet Občine Dobrovnik

Részletesebben

MURAVIDÉKI MAGYAR RÁDIÓ

MURAVIDÉKI MAGYAR RÁDIÓ A MURAVIDÉKI MAGYAR RÁDIÓ ÉS A LENDVAI TÉVÉSTÚDIÓ SZABÁLYZATA A MŰSORIDŐ FELHASZNÁLÁSÁRÓL A POLGÁRMESTERI, HELYHATÓSÁGI ÉS A NEMZETI KÖZÖSSÉGEK TANÁCSAIBA TÖRTÉNŐ VÁLASZTÁSOK IDEJÉRE 2010. OKTÓBER 10.

Részletesebben

VP PP Ime upravičenca / Kedvezményezett neve

VP PP Ime upravičenca / Kedvezményezett neve SEZNAM OPERACIJ, ZA KATERE SO BILE PODPISANE POGODBE ZA ESRR SREDSTVA V OKVIRU 1. JAVNEGA RAZPISA / AZ ELSŐ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS KERETÉBEN ALÁÍRT TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉSSEL RENDELKEZŐ PROJEKTEK LISTÁJA Operativni

Részletesebben

1 BIO EXPERIENCE 2 TOURISM & MEDIA 3 ROMA CARAVAN. Znesek dodeljenih ESRR* sredstev (v EUR) / Az elnyert ERFA* összeg nagysága (euró)

1 BIO EXPERIENCE 2 TOURISM & MEDIA 3 ROMA CARAVAN. Znesek dodeljenih ESRR* sredstev (v EUR) / Az elnyert ERFA* összeg nagysága (euró) SEZNAM OPERACIJ, ZA KATERE SO BILE PODPISANE POGODBE ZA ESRR SREDSTVA V OKVIRU 2. JAVNEGA RAZPISA / A MÁSODIK PÁLYÁZATI FELHÍVÁS KERETÉBEN ALÁÍRT TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉSSEL RENDELKEZŐ PROJEKTEK LISTÁJA Operativni

Részletesebben

Program spodbujanja kmetijstva in razvoja podeželja v Občini Lendava za leto 2006

Program spodbujanja kmetijstva in razvoja podeželja v Občini Lendava za leto 2006 Program spodbujanja kmetijstva in razvoja podeželja v Občini Lendava za leto 2006 Lendva Község mezőgazdaságának és vidékfejlesztésének ösztönzése 2006. évben I. Pravne osnove Jogi alapok Mnenje Ministrstva

Részletesebben

Pregled najpomembnejših. A 2003. és 2006. év közötti időszak. dogodkov v obdobju 2003-2006. eseményeinek áttekintése. Bili smo uspešni.

Pregled najpomembnejših. A 2003. és 2006. év közötti időszak. dogodkov v obdobju 2003-2006. eseményeinek áttekintése. Bili smo uspešni. Glasilo občine Lendava 9. letnik, 5. številka 12. X. 2006. Lendva közs ég közleménye 9. évfolyam, 5. szám 2006. X. 12. Pregled najpomembnejših dogodkov v obdobju 2003-2006 2. STRAN Bili smo uspešni 7.

Részletesebben

XIX. praznik Občine Lendava

XIX. praznik Občine Lendava XIX. praznik Občine Lendava Dame in gospodje, spoštovani gostje, nagrajenci in častni občani! V čast in zadovoljstvo mi je, da vas lahko pozdravim na prireditvi ob občinskem prazniku in ob tej priložnosti

Részletesebben

1 BIO EXPERIENCE. Znesek dodeljenih javnih** sredstev (v EUR) / Az elnyert közpénzes** finanszírozás (euró) 1. prioriteta / 1.

1 BIO EXPERIENCE. Znesek dodeljenih javnih** sredstev (v EUR) / Az elnyert közpénzes** finanszírozás (euró) 1. prioriteta / 1. SEZNAM POGOJNO ODOBRENIH OPERACIJ V OKVIRU 2. JAVNEGA RAZPISA / A MÁSODIK PÁLYÁZATI FELHÍVÁS KERETÉBEN FELTÉTELESEN JÓVÁHAGYOTT PÁLYÁZATOK LISTÁJA OP SI-HU Operativni program Slovenija Madžarska 2007-2013

Részletesebben

Barve prebujanja Az ébredés színei

Barve prebujanja Az ébredés színei LENDAVSKE NOVICE LENDVAI HÍRADÓ Glasilo Občine Lendava 18. letnik, 1. 2. številka Lendva Község közlönye 18. évfolyam, 1. 2. szám 2015. III. 27. Barve prebujanja Az ébredés színei Aktualno Aktuális Okoljske

Részletesebben

PRILOGA K SPRIČEVALU/ BIZONYÍTVÁNY KIEGÉSZÍTŐ

PRILOGA K SPRIČEVALU/ BIZONYÍTVÁNY KIEGÉSZÍTŐ Ime in sedež šole, ki izdaja spričevalo/ A bizonyítványt kibocsátó iskola neve és székhelye: PRILOGA K SPRIČEVALU/ BIZONYÍTVÁNY KIEGÉSZÍTŐ O ZAKLJUČNEM IZPITU / A ZÁRÓVIZSGÁRÓL (Ime in priimek)/ (Vezetéknév

Részletesebben

PRILOGA K SPRIČEVALU (*)

PRILOGA K SPRIČEVALU (*) PRILOGA K SPRIČEVALU (*) 1. IME SPRIČEVALA IN IZOBRAŽEVALNEGA PROGRAMA (SL) (1) Spričevalo o zaključnem izpitu po izobraževalnem programu: ELEKTRIKAR Izobraževalni program, prilagojen za dvojezično izvajanje

Részletesebben

Predstavitev projekta PANNON PLEASURE - Izgradnja Športno-kolesarskega centra Čentiba -

Predstavitev projekta PANNON PLEASURE - Izgradnja Športno-kolesarskega centra Čentiba - Priloga 1 Predstavitev projekta PANNON PLEASURE - Izgradnja Športno-kolesarskega centra Čentiba - 1. PARTNERJI PROJEKTA / Projektpartnerek - Regionalna razvojna agencija Mura d.o.o. - Skanzen Értékvédõ-,

Részletesebben

Razgibane počitnice Mozgalmas szünidő

Razgibane počitnice Mozgalmas szünidő LENDAVSKE NOVICE LENDVAI HÍRADÓ Glasilo Občine Lendava 15. letnik, 1. 2. številka Lendva Község közleménye 15. évfolyam, 1.-2. szám 2012. VIII. 3. Fotografije na ovitku Fényképek a borítón: Tomaž Galič

Részletesebben

INTERREG V-A SZLOVÉNIA MAGYARORSZÁG EGYÜTTMŰKÖDÉSI PROGRAM PROGRAM SODELOVANJA INTERREG V-A SLOVENIJA - MADŽARSKA

INTERREG V-A SZLOVÉNIA MAGYARORSZÁG EGYÜTTMŰKÖDÉSI PROGRAM PROGRAM SODELOVANJA INTERREG V-A SLOVENIJA - MADŽARSKA INTERREG V-A SZLOVÉNIA MAGYARORSZÁG EGYÜTTMŰKÖDÉSI PROGRAM PROGRAM SODELOVANJA INTERREG V-A SLOVENIJA - MADŽARSKA Aleš Mrkela, Irányító hatóság/organ upravljanja Moravske Toplice, Slovenija Programterület

Részletesebben

1. člen. 2. člen. 3. člen

1. člen. 2. člen. 3. člen Na podlagi 149. člena Zakona o varstvu okolja (ZVO-1) (Uradni list RS, št. 39/06 - uradno prečiščeno besedilo, 49/06 - ZmetD, 66/06 - odločba US: U-I-51/06-10, 112/06 - odločba US: U-I-40/06-10, 33/07

Részletesebben

PRILOGA K SPRIČEVALU (*)

PRILOGA K SPRIČEVALU (*) PRILOGA K SPRIČEVALU (*) 1. IME SPRIČEVALA IN IZOBRAŢEVALNEGA PROGRAMA (SL) (1) Spričevalo o zaključnem izpitu po izobraževalnem programu: ADMINISTRATOR Izobraţevalni program, prilagojen za dvojezično

Részletesebben

Razveseljiva novica: na šolah letos več učencev kot lani. Örömteljes hír: az idén iskoláinkban több a tanuló, a diák mint tavaly

Razveseljiva novica: na šolah letos več učencev kot lani. Örömteljes hír: az idén iskoláinkban több a tanuló, a diák mint tavaly Razveseljiva novica: na šolah letos več učencev kot lani 2. STRAN Skupno ali ločeno obeleževanje tragičnih in drugih dogodkov 3. STRAN Vsebinsko bogato in delovno jesensko obdobje 4. STRAN Zaključujejo

Részletesebben

PRILOGA K SPRIČEVALU (*)

PRILOGA K SPRIČEVALU (*) PRILOGA K SPRIČEVALU (*) 1. IME SPRIČEVALA IN IZOBRAŢEVALNEGA PROGRAMA (SL) (1) Spričevalo o zaključnem izpitu po izobraževalnem programu: TRGOVEC Izobraţevalni program, prilagojen za dvojezično izvajanje

Részletesebben

1. SPLOŠNE DOLOČBE. 1. člen. (predmet pravilnika) 2. člen. (pravica do plače in plačila)

1. SPLOŠNE DOLOČBE. 1. člen. (predmet pravilnika) 2. člen. (pravica do plače in plačila) Na podlagi 34.a člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 UPB2, 76/08, 79/09, 51/10 in 40/12 ZUJF), Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09 UPB13, 13/10,

Részletesebben

O D L O K o programu opremljanja in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje Občine Dobrovnik I. SPLOŠNI DOLOČBI. 1. člen (predmet odloka)

O D L O K o programu opremljanja in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje Občine Dobrovnik I. SPLOŠNI DOLOČBI. 1. člen (predmet odloka) Na podlagi 3. odstavka 74. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08- ZVO-1B, 108/09-ZPNačrt-A, 80/10-ZUPUDPP (106/10-popr.), 43/11-ZKZ-C, 57/12-ZPNačrt-B in 57/12-ZUPUDPP-A,

Részletesebben

Z UČENJEM DO ZNANJA, Z ZNANJEM DO IZOBRAZBE A TANULÁSSAL A TUDÁSIG, A TUDÁSSAL A KÉPZETTSÉGIG SI-HU-2-2-014

Z UČENJEM DO ZNANJA, Z ZNANJEM DO IZOBRAZBE A TANULÁSSAL A TUDÁSIG, A TUDÁSSAL A KÉPZETTSÉGIG SI-HU-2-2-014 Z UČENJEM DO ZNANJA, Z ZNANJEM DO IZOBRAZBE A TANULÁSSAL A TUDÁSIG, A TUDÁSSAL A KÉPZETTSÉGIG SI-HU-2-2-014 PRIPRAVA MENTORJEV ZA POUČEVANJE V IZOBRAŽEVALNEM PROGRAMU UČENJE ZA ŽIVLJENJE - MENTORJI - I.

Részletesebben

Barvita jesen Színgazdag ősz

Barvita jesen Színgazdag ősz LENDAVSKE NOVICE LENDVAI HÍRADÓ Glasilo Občine Lendava 16. letnik, 3.-4. številka 6. XII. 2013 Lendva Község közleménye 16. évfolyam, 3.-4 szám 2013. XII. 6. Foto Fotó: Tomaž Galič Barvita jesen Színgazdag

Részletesebben

Obnovljen park, poimenovan Roža Lendave A felújított park a Lendvai Rózsa

Obnovljen park, poimenovan Roža Lendave A felújított park a Lendvai Rózsa Glasilo občine Lendava 12. letnik, 1. številka 19. VIII. 2009. Lendva Község közleménye 12. évfolyam, 1. szám 2009. VIII. 19. Obnovljen park, poimenovan Roža Lendave A felújított park a Lendvai Rózsa Ponovno

Részletesebben

Državni izpitni center MADŽARŠČINA KOT DRUGI JEZIK NA NARODNO MEŠANEM OBMOČJU V PREKMURJU

Državni izpitni center MADŽARŠČINA KOT DRUGI JEZIK NA NARODNO MEŠANEM OBMOČJU V PREKMURJU Š i f r a k a n d i d a t a : Državni izpitni center *M10123112* MADŽARŠČINA KOT DRUGI JEZIK NA NARODNO MEŠANEM OBMOČJU V PREKMURJU Izpitna pola 2 A) Poznavanje in raba jezika B) Krajši vodeni sestavek

Részletesebben

Državni izpitni center MADŽARŠČINA KOT DRUGI JEZIK NA NARODNO MEŠANEM OBMOČJU V PREKMURJU. Izpitna pola 1 A) Slušno razumevanje B) Bralno razumevanje

Državni izpitni center MADŽARŠČINA KOT DRUGI JEZIK NA NARODNO MEŠANEM OBMOČJU V PREKMURJU. Izpitna pola 1 A) Slušno razumevanje B) Bralno razumevanje Š i f r a k a n d i d a t a : Državni izpitni center *M11123111* MADŽARŠČINA KOT DRUGI JEZIK NA NARODNO MEŠANEM OBMOČJU V PREKMURJU Izpitna pola 1 A) Slušno razumevanje B) Bralno razumevanje Torek, 14.

Részletesebben

O D L O K o načinu izvajanja gospodarske javne službe zbiranja in prevoza odpadkov na območju Občine Dobrovnik I. SPLOŠNE DOLOČBE

O D L O K o načinu izvajanja gospodarske javne službe zbiranja in prevoza odpadkov na območju Občine Dobrovnik I. SPLOŠNE DOLOČBE Na podlagi 149. člena Zakona o varstvu okolja /ZVO-1/ (Uradni list RS, št. 39/06 UPB1, 33/2007 ZPNačrt, 57/2008-ZFO-1A, 70/2008 in 108/2009), 32. člena Zakona o gospodarskih javnih službah/zgjs/ (Uradni

Részletesebben

DNEVNIK PRAKTIČNEGA IZOBRAŢEVANJA GYAKORLATI KÉPZÉS NAPLÓJA

DNEVNIK PRAKTIČNEGA IZOBRAŢEVANJA GYAKORLATI KÉPZÉS NAPLÓJA DNEVNIK PRAKTIČNEGA IZOBRAŢEVANJA GYAKORLATI KÉPZÉS NAPLÓJA DIJAK/DIJAKINJA TANULÓ. ( IME IN PRIIMEK / UTÓ- ÉS CSALÁDI NÉV) Letnik:. évfolyam Šolsko leto:. tanév DNEVNIK PRAKTIČNEGA POUKA V ŠOLI AZ ISKOLAI

Részletesebben

Državni izpitni center GEOGRAFIJA FÖLDRAJZ PREIZKUS ZNANJA/FELMÉRŐLAP. Ponedeljek, 9. maj 2011 / 60 minut 2011. május 9.

Državni izpitni center GEOGRAFIJA FÖLDRAJZ PREIZKUS ZNANJA/FELMÉRŐLAP. Ponedeljek, 9. maj 2011 / 60 minut 2011. május 9. Š i f r a u č e n c a: A tanuló kódszáma: Državni izpitni center *N11150131M* GEOGRAFIJA FÖLDRAJZ PREIZKUS ZNANJA/FELMÉRŐLAP REDNI ROK RENDES MÉRÉS 3. obdobje/ szakasz Ponedeljek, 9. maj 011 / 60 minut

Részletesebben

Državni izpitni center GEOGRAFIJA FÖLDRAJZ SPLOŠNA MATURA ÁLTALÁNOS ÉRETTSÉGI VIZSGA

Državni izpitni center GEOGRAFIJA FÖLDRAJZ SPLOŠNA MATURA ÁLTALÁNOS ÉRETTSÉGI VIZSGA Š i f r a k a n d i d a t a : A j e l ö l t k ó d s z á m a : Državni izpitni center *M09250122M* GEOGRAFIJA FÖLDRAJZ Izpitna pola 2 2. feladatlap Geografija Slovenije in Madžarske Szlovénia és Magyarorstág

Részletesebben

Državni izpitni center. Torek, 10. junij 2014 / 90 minut

Državni izpitni center. Torek, 10. junij 2014 / 90 minut Š i f r a k a n d i d a t a : A j e l ö l t k ó d s z á m a : Državni izpitni center *M14150112M* SPOMLADANSKI IZPITNI ROK TAVASZI VIZSGAIDŐSZAK Izpitna pola 2 2. feladatlap Obča geografija Geografija

Részletesebben

Državni izpitni center GEOGRAFIJA FÖLDRAJZ

Državni izpitni center GEOGRAFIJA FÖLDRAJZ Š i f r a k a n d i d a t a : A j e l ö l t k ó d s z á m a : Državni izpitni center *M09250121M* GEOGRAFIJA FÖLDRAJZ Izpitna pola 1 1. feladatlap Obča geografija Izbrane regije Általános földrajz Választott

Részletesebben

PRILOGA K SPRIČEVALU (*)

PRILOGA K SPRIČEVALU (*) PRILOGA K SPRIČEVALU (*) 1. IME SPRIČEVALA IN IZOBRAŢEVALNEGA PROGRAMA (SL) (1) Spričevalo o zaključnem izpitu po izobraževalnem programu: AVTOSERVISER Izobraţevalni program, prilagojen za dvojezično izvajanje

Részletesebben

ODLOK O PRORAČUNU OBČINE DOBROVNIK ZA LETO 2015

ODLOK O PRORAČUNU OBČINE DOBROVNIK ZA LETO 2015 Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/2007- UPB2, 27/2008 Odl.US: Up-2925/07-15, U-I-21/07-18, 76/2008, 79/2009, 51/2010 in 40/2012-ZUJF), 29. člena Zakona o javnih financah

Részletesebben

Glasilo Občine Lendava 14. letnik, 4. številka 22. XII. 2011 Lendva Község közleménye 14. évfolyam, 4. szám 2011. XII. 22.

Glasilo Občine Lendava 14. letnik, 4. številka 22. XII. 2011 Lendva Község közleménye 14. évfolyam, 4. szám 2011. XII. 22. LENDAVSKE NOVICE LENDVAI HÍRADÓ Glasilo Občine Lendava 14. letnik, 4. številka 22. XII. 2011 Lendva Község közleménye 14. évfolyam, 4. szám 2011. XII. 22. Fotografije na ovitku Fényképek a borítón: Tomaž

Részletesebben

Državni izpitni center. Četrtek, 30. avgust 2012 / 90 minut

Državni izpitni center. Četrtek, 30. avgust 2012 / 90 minut Š i f r a k a n d i d a t a : A j e l ö l t k ó d s z á m a : Državni izpitni center *M12250122M* JESENSKI IZPITNI ROK ŐSZI VIZSGAIDŐSZAK Izpitna pola 2 2. feladatlap Obča geografija Geografija Slovenije

Részletesebben

ODLOK O PRORAČUNU OBČINE DOBROVNIK ZA LETO 2014

ODLOK O PRORAČUNU OBČINE DOBROVNIK ZA LETO 2014 Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/2007- UPB2, 27/2008 Odl.US: Up-2925/07-15, U-I-21/07-18, 76/2008, 79/2009, 51/2010 in 40/2012-ZUJF), 29. člena Zakona o javnih financah

Részletesebben

Rokodelska akademija Kézműves Akademia

Rokodelska akademija Kézműves Akademia Rokodelska akademija Kézműves Akademia Glasilo projekta Letnik III, št. 2, december 2011 Projekthíradó III. évfolyam, 2. szám, 2011 december Delavnica pečarstva. Kályhaépítő műhelyfoglalkozás. Ivan Kuhar,

Részletesebben

Prijazne velikonoène praznike

Prijazne velikonoène praznike Glasilo obèine Lendava 8. letnik, 1. številka 26. III. 2005. A Lendvai község közleménye 8. évfolyam, 1. szám 2005. III. 26. Prijazne velikonoène praznike Kellemes húsvéti ünnepeket mag. Anton BALAŽEK

Részletesebben

POBEG IZ ZGODOVINE V PRIHODNOST PO POTI STRPNOSTI

POBEG IZ ZGODOVINE V PRIHODNOST PO POTI STRPNOSTI INVESTICIJSKI PROGRAM POBEG IZ ZGODOVINE V PRIHODNOST PO POTI STRPNOSTI NAROČNIK: Občina Apače Apače 42B 9253 Apače IZDELAL: ProFUTURUS d.o.o. Črtomirova ulica 11 2000 Maribor Januar 2016 AKRONIMI Kratica

Részletesebben

PLAKETI IN PRIZNANJI OBÈINE LENDAVA V LETU 2004 LENDVA KÖZ- SÉG PLAKETT- JEI ÉS ELISMERÉSEI LENDVA KÖZSÉG TANÁCSÁNAK 13. ÜLÉSE

PLAKETI IN PRIZNANJI OBÈINE LENDAVA V LETU 2004 LENDVA KÖZ- SÉG PLAKETT- JEI ÉS ELISMERÉSEI LENDVA KÖZSÉG TANÁCSÁNAK 13. ÜLÉSE Glasilo obèine Lendava 7. letnik, 3. številka 19. XI. 2004. A Lendvai község közleménye 7. évfolyam, 3. szám 2004. XI. 19. PLAKETI IN PRIZNANJI OBÈINE LENDAVA V LETU 2004 2. STRAN IZ 13. SEJE OBÈINSKEGA

Részletesebben

MURAVIDÉKI ISKOLÁK ÉS KÖNYVTÁRAK AZ ANYANYELV MEGMARADÁSÁÉRT ŠOLE IN KNJIŽNICE V PREKMURJU ZA OHRANITEV MATERNEGA JEZIKA

MURAVIDÉKI ISKOLÁK ÉS KÖNYVTÁRAK AZ ANYANYELV MEGMARADÁSÁÉRT ŠOLE IN KNJIŽNICE V PREKMURJU ZA OHRANITEV MATERNEGA JEZIKA MURAVIDÉKI ISKOLÁK ÉS KÖNYVTÁRAK AZ ANYANYELV MEGMARADÁSÁÉRT ŠOLE IN KNJIŽNICE V PREKMURJU ZA OHRANITEV MATERNEGA JEZIKA Szerkesztő Urednik Ruda Gábor Muravidék Baráti Kör Kulturális Egyesület HETÉS Kultúregyesület

Részletesebben

Magyarország Szlovénia Phare CBC Program Kisprojekt Alap 2002 Mad arska Slovenija Sklada za Male Projekte 2002 Phare CBC

Magyarország Szlovénia Phare CBC Program Kisprojekt Alap 2002 Mad arska Slovenija Sklada za Male Projekte 2002 Phare CBC Magyarország Szlovénia Phare CBC Program Kisprojekt Alap 2002 Mad arska Slovenija Sklada za Male Projekte 2002 Phare CBC Hungary Slovenia Program Phare CBC Small Project Fund 2002 BEVEZETÔ Az Európai Bizottság

Részletesebben

PRILOGA K SPRIČEVALU (*)

PRILOGA K SPRIČEVALU (*) PRILOGA K SPRIČEVALU (*) 1. IME SPRIČEVALA IN IZOBRAŽEVALNEGA PROGRAMA (SL) (1) Spričevalo o zaključnem izpitu po izobraževalnem programu: OBLIKOVALEC KOVIN-ORODJAR Izobraževalni program, prilagojen za

Részletesebben

SZLOVÉNIA-MAGYARORSZÁG OPERATÍV PROGRAM 2007-2013 GEOTERMIKUS ENERGIAHASZNOSÍTÁS ÁTTEKINTÉSE ÉSZAK-KELET SZLOVÉNIÁBAN ÉS DÉL- NYUGAT MAGYARORSZÁGON

SZLOVÉNIA-MAGYARORSZÁG OPERATÍV PROGRAM 2007-2013 GEOTERMIKUS ENERGIAHASZNOSÍTÁS ÁTTEKINTÉSE ÉSZAK-KELET SZLOVÉNIÁBAN ÉS DÉL- NYUGAT MAGYARORSZÁGON SZLOVÉNIA-MAGYARORSZÁG OPERATÍV PROGRAM 2007-2013 GEOTERMIKUS ENERGIAHASZNOSÍTÁS ÁTTEKINTÉSE ÉSZAK-KELET SZLOVÉNIÁBAN ÉS DÉL- NYUGAT MAGYARORSZÁGON a Geotermikus hasznosítások számbavétele, a hévízadók

Részletesebben

Državni izpitni center. Izpitna pola 2. Slušno razumevanje. Sobota, 15. junij 2013 / Do 20 minut

Državni izpitni center. Izpitna pola 2. Slušno razumevanje. Sobota, 15. junij 2013 / Do 20 minut Š i f r a k a n d i d a t a : Državni izpitni center *M13123112* SPOMLADANSKI IZPITNI ROK Izpitna pola 2 Slušno razumevanje Sobota, 15. junij 2013 / Do 20 minut Dovoljeno gradivo in pripomočki: Kandidat

Részletesebben

Barve jeseni Az ősz színei

Barve jeseni Az ősz színei LENDAVSKE NOVICE LENDVAI HÍRADÓ Glasilo Občine Lendava 14. letnik, 3. številka 26. X. 2011 Lendva Község közleménye 14. évfolyam, 3. szám 2011. X. 26. Fotografije na ovitku Fényképek a borítón: Tomaž Galič,

Részletesebben

UČENJE ZA ŽIVLJENJE TANULÁS AZ ÉLETRE

UČENJE ZA ŽIVLJENJE TANULÁS AZ ÉLETRE UČENJE ZA ŽIVLJENJE TANULÁS AZ ÉLETRE Z UČENJEM DO ZNANJA, Z ZNANJEM DO IZOBRAZBE A TANULÁSSAL A TUDÁSIG, A TUDÁSSAL A KÉPZETTSÉGIG SI-HU-2-2-014 UČENJE ZA ŽIVLJENJE I. UVOD V informacijski družbi je uporabno

Részletesebben

PRILOGA K SPRIČEVALU (*)

PRILOGA K SPRIČEVALU (*) PRILOGA K SPRIČEVALU (*) 1. IME SPRIČEVALA IN IZOBRAŢEVALNEGA PROGRAMA (SL) (1) Spričevalo o zaključnem izpitu po izobraževalnem programu: PEČAR-POLAGALEC KERAMIČNIH OBLOG Izobraţevalni program, prilagojen

Részletesebben

ØTEVILKA 67 18. december 2007

ØTEVILKA 67 18. december 2007 TISKOVINA Poøtnina plaœana pri poøti 9226 Moravske Toplice ØTEVILKA 67 G l a s i l o O b œ i n e M o r a v s k e T o p l i c e U V O D N I K Le øe korakec nas loœi od novega, Trubarjevega leta. Pomemben

Részletesebben

Praznični december Varázslatos december

Praznični december Varázslatos december LENDAVSKE NOVICE LENDVAI HÍRADÓ Glasilo Občine Lendava 16. letnik, 5. številka 20. XII. 2013 Lendva Község közleménye 16. évfolyam, 5. szám 2013. XII. 20. Foto Fotó: Tomaž Galič Praznični december Varázslatos

Részletesebben

PRILOGA K SPRIČEVALU (*)

PRILOGA K SPRIČEVALU (*) PRILOGA K SPRIČEVALU (*) 1. IME SPRIČEVALA IN IZOBRAŽEVALNEGA PROGRAMA (SL) (1) Spričevalo o poklicni maturi po izobraževalnem programu: GASTRONOMIJA Izobraževalni program, prilagojen za dvojezično izvajanje

Részletesebben

PRILOGA K SPRIČEVALU (*)

PRILOGA K SPRIČEVALU (*) PRILOGA K SPRIČEVALU (*) 1. IME SPRIČEVALA IN IZOBRAŽEVALNEGA PROGRAMA (SL) (1) Spričevalo o poklicni maturi po izobraževalnem programu: EKONOMSKI TEHNIK (ID:151655) (1) V izvirnem jeziku. 2. PREVOD IMENA

Részletesebben

Na sedmih mejah PHARE PROGRAMME FOR CROSS-BORDER DEVELOPMENTS

Na sedmih mejah PHARE PROGRAMME FOR CROSS-BORDER DEVELOPMENTS Héthatáron PHARE PROGRAM A HATÁR MENTI FEJLESZTÉSEKÉRT Na sedmih mejah PHARE PROGRAM ZA OBMEJNE RAZVOJE Seven Borders PHARE PROGRAMME FOR CROSS-BORDER DEVELOPMENTS Phare CBC Magyarország-Szlovénia 2003

Részletesebben

BALATON RÉGIÓ FEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA

BALATON RÉGIÓ FEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA Balaton Fejlesztési Tanács BALATON RÉGIÓ FEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2007-2013 Készítette: Vital Pro Kft. 2005. december 12. Tartalomjegyzék 1 Vezetői összefoglaló 4 2 Bevezetés 11 2.1 Dokumentum célja, tervezés

Részletesebben

PRILOGA K SPRIČEVALU/ BIZONYÍTVÁNY KIEGÉSZÍTŐ

PRILOGA K SPRIČEVALU/ BIZONYÍTVÁNY KIEGÉSZÍTŐ Ime in sedež šole, ki izdaja spričevalo/ A bizonyítványt kibocsátó iskola neve és székhelye: PRILOGA K SPRIČEVALU/ BIZONYÍTVÁNY KIEGÉSZÍTŐ O POKLICNI MATURI/ A SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGÁRÓL (Ime in priimek)/

Részletesebben

E L A B O R A T. Za izvedbo vaje reševanje na vodi v gramoznici Krog

E L A B O R A T. Za izvedbo vaje reševanje na vodi v gramoznici Krog E L A B O R A T Za izvedbo vaje reševanje na vodi v gramoznici Krog Vsebina elaborata: 1. Sklep o izvedbi vaje 2. Cilji vaje 3. Oblike in metode usposabljanja 4. Udeleženci 5. Trajanje usposabljanja 6.

Részletesebben

PRILOGA K SPRIČEVALU (*)

PRILOGA K SPRIČEVALU (*) PRILOGA K SPRIČEVALU (*) 1. IME SPRIČEVALA IN IZOBRAŢEVALNEGA PROGRAMA (SL) (1) Spričevalo o zaključnem izpitu po izobraževalnem programu: INŠTALATER STROJNIH INŠTALACIJ Izobraţevalni program, prilagojen

Részletesebben

Državni izpitni center GEOGRAFIJA FÖLDRAJZ SPLOŠNA MATURA ÁLTALÁNOS ÉRETTSÉGI VIZSGA

Državni izpitni center GEOGRAFIJA FÖLDRAJZ SPLOŠNA MATURA ÁLTALÁNOS ÉRETTSÉGI VIZSGA Š i f r a k a n d i d a t a : A j e l ö l t k ó d s z á m a : Državni izpitni center *M09250111M* GEOGRAFIJA FÖLDRAJZ Izpitna pola 1 1. feladatlap Obča geografija Izbrane regije Általános földrajz Választott

Részletesebben

Državni izpitni center GEOGRAFIJA FÖLDRAJZ SPLOŠNA MATURA ÁLTALÁNOS ÉRETTSÉGI VIZSGA

Državni izpitni center GEOGRAFIJA FÖLDRAJZ SPLOŠNA MATURA ÁLTALÁNOS ÉRETTSÉGI VIZSGA Š i f r a k a n d i d a t a : A j e l ö l t k ó d s z á m a : *M08250121M* Državni izpitni center GEOGRAFIJA FÖLDRAJZ Izpitna pola 1 1. feladatlap Obča geografija Izbrane regije Általános földrajz Választott

Részletesebben

A határrégió emberi erôforrás potenciáljának maximalizálása

A határrégió emberi erôforrás potenciáljának maximalizálása A határrégió emberi erôforrás potenciáljának maximalizálása Magyarország-Szlovénia Magyarország-Szlovénia Phare CBC 2003 Program Maksimizacija potencialov človeških virov v obmejni regiji Program Phare

Részletesebben

PRILOGA K SPRIČEVALU/ BIZONYÍTVÁNY KIEGÉSZÍTŐ

PRILOGA K SPRIČEVALU/ BIZONYÍTVÁNY KIEGÉSZÍTŐ Ime in sedež šole, ki izdaja spričevalo/ A bizonyítványt kibocsátó iskola neve és székhelye: PRILOGA K SPRIČEVALU/ BIZONYÍTVÁNY KIEGÉSZÍTŐ O POKLICNI MATURI/ A SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGÁRÓL (Ime in priimek)/

Részletesebben

O D L O K o gospodarskih javnih službah v Občini Dobrovnik I. SPLOŠNE DOLOČBE

O D L O K o gospodarskih javnih službah v Občini Dobrovnik I. SPLOŠNE DOLOČBE Na podlagi 3. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98-ZZLPPO in 127/06-ZJZP), Zakona o javno-zasebnem partnerstvu (Uradni list RS, št. 127/06), 149. člena Zakona o

Részletesebben

A ZALAKAROSI KISTÉRSÉG TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA 2009-2019

A ZALAKAROSI KISTÉRSÉG TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA 2009-2019 A ZALAKAROSI KISTÉRSÉG TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA 2009-2019 Készült: a Zalakaros Kistérség Többcélú Társulása megbízásából a Pannon Projekt Kft által Zalakaros 2009 1 TARTALOMJEGYZÉK ELŐZMÉNYEK, MÓDSZERTANI

Részletesebben

PRAVILNIK O ODDAJANJU ZEMLJIŠČ V LASTI OBČINE DOBROVNIK V NAJEM ALI ZAKUP

PRAVILNIK O ODDAJANJU ZEMLJIŠČ V LASTI OBČINE DOBROVNIK V NAJEM ALI ZAKUP Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07, 27/08-odl. US, 76/08, 79/09, 51/10), Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS,

Részletesebben

Glasilo obèine Lendava 9. letnik, 4. številka 18. VIII. 2006. Lendva község közleménye 9. évfolyam, 4. szám 2006. VIII. 18. 4. STRAN 5.

Glasilo obèine Lendava 9. letnik, 4. številka 18. VIII. 2006. Lendva község közleménye 9. évfolyam, 4. szám 2006. VIII. 18. 4. STRAN 5. Glasilo obèine Lendava 9. letnik, 4. številka 18. VIII. 2006. Lendva község közleménye 9. évfolyam, 4. szám 2006. VIII. 18. S 30. seje obèinskega sveta Obèine Lendava 4. STRAN Investicijska dejavnost po

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata Gazdasági Program 2014-2020 2015. április 2 TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETÉS...3 II. A GAZDASÁGI PROGRAM MEGVALÓSÍTÁSÁNAK ALAPJÁT KÉPEZŐ TERVEZÉSI FOLYAMAT...5 II.1.

Részletesebben

1. Določitev madžarske regije, ki je predmet študije Območje Programa za evropsko teritorialno sodelovanje SI-HU (madžarska stran mikroregije

1. Določitev madžarske regije, ki je predmet študije Območje Programa za evropsko teritorialno sodelovanje SI-HU (madžarska stran mikroregije Panonska Univerza Kampus Nagykanizsa Inovacijski, turistični razvojni program na področju projekta 5 Poštnih kočij (SI-HU-2-1-008) Marketinški načrt Nagykanizsa 2012 1. Določitev madžarske regije, ki je

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERÉTÖL Békéscsaba, Szent István tér 7. NYILVÁNOS ÜLÉS napirendje

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERÉTÖL Békéscsaba, Szent István tér 7. NYILVÁNOS ÜLÉS napirendje BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERÉTÖL Békéscsaba, Szent István tér 7. lkt. sz.: IV.378/2015. Előadó: Vass Csaba Mell.: gazdasági program Hiv. sz.:- Postacím: 5601 Pf 112. Telefon: (66) 523-801

Részletesebben

G l a s i l o p r o j e k t a Letnik I, št. 4 P r o j e k t h í r a d ó. I. évfolyam, 4. szám

G l a s i l o p r o j e k t a Letnik I, št. 4 P r o j e k t h í r a d ó. I. évfolyam, 4. szám G l a s i l o p r o j e k t a Letnik I, št. 4 P r o j e k t h í r a d ó I. évfolyam, 4. szám Naložba v vašo prihodnost Operacijo delno financira Evropska unija Evropski sklad za regionalni razvoj Befektetés

Részletesebben

Rokodelska akademija Kézműves Akadémia Glasilo projekta Projekthíradó

Rokodelska akademija Kézműves Akadémia Glasilo projekta Projekthíradó Rokodelska akademija Kézműves Akadémia Glasilo projekta Projekthíradó Letnik II, št. 2, december 2010 II. évfolyam, 2. szám, 2010 december Rokodelska akademija Kézműves Akademia Glasilo projekta Projekthíradó

Részletesebben

Rokodelska akademija 2 Kézműves Akademia 2

Rokodelska akademija 2 Kézműves Akademia 2 Rokodelska akademija 2 Kézműves Akademia 2 Glasilo projekta Letnik V, št. 1, julij 2013 Projekthíradó V. évfolyam, 1. szám, 2013 július UVODNIK Rokodelec kam gre tvoja pot? Rokodelci, ki živijo na zahodnem

Részletesebben

Glasilo Občine Lendava 13. letnik, 1. številka 18. VIII. 2010 Lendva Község közleménye 13. évfolyam, 1. szám 2010. VIII. 18.

Glasilo Občine Lendava 13. letnik, 1. številka 18. VIII. 2010 Lendva Község közleménye 13. évfolyam, 1. szám 2010. VIII. 18. Glasilo Občine Lendava 13. letnik, 1. številka 18. VIII. 2010 Lendva Község közleménye 13. évfolyam, 1. szám 2010. VIII. 18. Utrip poletja Nyári élmények Julija in avgusta tridnevno brezplačno kopanje

Részletesebben

8.3.4 Minőségi agrártermékek előállítása, feldolgozás feltételeinek javítása operatív program... 34 8.3.5 Rossz minőségű termőföldek

8.3.4 Minőségi agrártermékek előállítása, feldolgozás feltételeinek javítása operatív program... 34 8.3.5 Rossz minőségű termőföldek Tartalom Tartalom... 1 1. Bevezetés... 4 1.1 A koncepció előnyei... 4 1.2 Miért van szüksége Fényeslitkének településfejlesztési koncepcióra, és programozásra?... 4 1.3 Kihívások... 4 2. Munkamódszerek....

Részletesebben

Prezentacija istraživačko-razvojnog i acijskog projekta u prehrambenom sekt

Prezentacija istraživačko-razvojnog i acijskog projekta u prehrambenom sekt Élelmiszeripari szektorhoz tartozó KFI projekt bemutatása Prezentacija istraživačko-razvojnog i acijskog projekta u prehrambenom sekt Előadás vázlata: dasági társaság bemutatása K+F projekt ismertetése

Részletesebben

Državni izpitni center MATEMATIKA. Torek, 7. maj 2013 / 60 minut

Državni izpitni center MATEMATIKA. Torek, 7. maj 2013 / 60 minut Š i f r a u č e n c a : A tanuló kódszáma: Državni izpitni center *N13140131M* REDNI ROK RENDES MÉRÉS 3. obdobje MATEMATIKA Torek, 7. maj 013 / 60 minut Dovoljeno gradivo in pripomočki: Učenec prinese

Részletesebben

Majthényi László. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves Magyar és Szlovén Barátaink!

Majthényi László. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves Magyar és Szlovén Barátaink! 20 éves a szlovén magyar Nemzetközi Levéltári Kutatótábor Majthényi László Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves Magyar és Szlovén Barátaink! Különleges és sajátos alkalom a mai konferencia, hiszen olyan

Részletesebben

Rokodelska akademija Kézműves Akademia

Rokodelska akademija Kézműves Akademia Rokodelska akademija Kézműves Akademia Glasilo projekta Letnik IV, št. 1, julij Projekthíradó IV. évfolyam, 1. szám, július Rokodelska akademija Kézműves Akademia Glasilo projekta Letnik IV, št. 1, julij

Részletesebben

BALKÁNY VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA ITS

BALKÁNY VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA ITS BALKÁNY VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA ITS 2016. MÁRCIUS BALKÁNY VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA Készült Balkány Város Önkormányzata megbízásából Készítette: MEGAKOM

Részletesebben

PLAN DELA IN FINANČNI NAČRT TURIZMA BLED ZA LETO 2016

PLAN DELA IN FINANČNI NAČRT TURIZMA BLED ZA LETO 2016 PREDLAGATELJ: PREDSTAVNIK PREDLAGATELJA: župan Janez Fajfar direktor Turizma Bled Jaka Ažman PREDLOG SKLEPA: Občinski svet Občine Bled sprejme soglasje k Poslovnemu načrtu Turizma Bled za leto. Turizem

Részletesebben

202/2013. (VI.27.) VMJV KGY. HATÁROZATÁVAL JÓVÁHAGYOTT DOKUMENTÁCIÓ

202/2013. (VI.27.) VMJV KGY. HATÁROZATÁVAL JÓVÁHAGYOTT DOKUMENTÁCIÓ VESZPRÉM MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJÁNAK FELÜLVIZSGÁLATA II. KÖTET TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ 202/2013. (VI.27.) VMJV KGY. HATÁROZATÁVAL JÓVÁHAGYOTT DOKUMENTÁCIÓ 2013. JÚNIUS

Részletesebben

PRIJAVNICA / PÁLYÁZATI FORMANYOMTATVÁNY. DEL A / A RÉSZ Povzetek projekta / Projekt áttekintés. A.1 Osnovni podatki o projektu / A projekt alapadatai

PRIJAVNICA / PÁLYÁZATI FORMANYOMTATVÁNY. DEL A / A RÉSZ Povzetek projekta / Projekt áttekintés. A.1 Osnovni podatki o projektu / A projekt alapadatai PRIJAVNICA PÁLYÁZATI FORMANYOMTATVÁNY DEL A A RÉSZ Povzetek projekta Projekt áttekintés A.1 Osnovni podatki o projektu A projekt alapadatai Prednostna os Prioritás Programski specifični cilj Programspecifikus

Részletesebben

1. Občinski svet Občine Bled se seznani s Poročilom Turizma Bled za leto 2015.

1. Občinski svet Občine Bled se seznani s Poročilom Turizma Bled za leto 2015. PREDLAGATELJ: PREDSTAVNIK PREDLAGATELJA: Župan Janez Fajfar direktor občinske uprave Matjaž Berčon PREDLOG SKLEPOV: 1. Občinski svet Občine Bled se seznani s Poročilom Turizma Bled za leto 2015. 2. Občinski

Részletesebben

Državni izpitni center. Četrtek, 30. avgust 2012 / 90 minut

Državni izpitni center. Četrtek, 30. avgust 2012 / 90 minut Š i f r a k a n d i d a t a : A j e l ö l t k ó d s z á m a : Državni izpitni center *M12250121M* JESENSKI IZPITNI ROK ŐSZI VIZSGAIDŐSZAK Izpitna pola 1 1. feladatlap Obča geografija Regionalna geografija

Részletesebben

PÁTY KÖZSÉG. TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ KIEGÉSZÍTÉS A 2012. évi Településszerkezeti terv módosításhoz 2012. SZEPTEMBER EGYEZTETÉSI ANYAG

PÁTY KÖZSÉG. TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ KIEGÉSZÍTÉS A 2012. évi Településszerkezeti terv módosításhoz 2012. SZEPTEMBER EGYEZTETÉSI ANYAG PÁTY KÖZSÉG TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ KIEGÉSZÍTÉS A 2012. évi Településszerkezeti terv módosításhoz 2012. SZEPTEMBER EGYEZTETÉSI ANYAG TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETÉS, ELŐZMÉNYEK, TERÜLETRENDEZÉSI TERVEK

Részletesebben

tapasztalatokról Melicz Zoltán Viša škola Eötvös József, Baja

tapasztalatokról Melicz Zoltán Viša škola Eötvös József, Baja Az arzén eltávolításában szerzett hazai tapasztalatokról Iskustva iz Mađarske u uklanjanju arsena (Experienceswitharsenicremoval removal inhungary) Melicz Zoltán Eötvös József Főiskola Baja Viša škola

Részletesebben

Simpozij Čezmejno komuniciranje v pravosodju je delno financiran s pomočjo Evropske Unije, in sicer iz Evropskega socialnega sklada, iz operacije

Simpozij Čezmejno komuniciranje v pravosodju je delno financiran s pomočjo Evropske Unije, in sicer iz Evropskega socialnega sklada, iz operacije 1 Simpozij Čezmejno komuniciranje v pravosodju je delno financiran s pomočjo Evropske Unije, in sicer iz Evropskega socialnega sklada, iz operacije e-pravosodje. Operacija e-pravosodje se izvaja v okviru

Részletesebben

GAZDASÁG ÉS MENEDZSMENT

GAZDASÁG ÉS MENEDZSMENT GAZDASÁG ÉS MENEDZSMENT A SZOCIÁLIS VÁLLALKOZÁSBAN MIODRAG PETROVIČ A szociális vállalkozás fogalma és jelentése Mi a szociális vállalkozás? A szociális és a profitorientált vállalatok közti különbség

Részletesebben

LENDVA KÖZSÉG 2012-ES ÉVI MEZŐGAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI TÁMOGATÁSI PROGRAMJA

LENDVA KÖZSÉG 2012-ES ÉVI MEZŐGAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI TÁMOGATÁSI PROGRAMJA LENDVA KÖZSÉG 2012-ES ÉVI MEZŐGAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI TÁMOGATÁSI PROGRAMJA Programfelelős: Klavdija PRŠA Koordinátor: Janez SOMI LENDVA KÖZSÉG 2012-ES ÉVI MEZŐGAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI TÁMOGATÁSI

Részletesebben

GÖDÖLLŐI KISTÉRSÉG FEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA és annak munkaerő-piaci vonatkozásai

GÖDÖLLŐI KISTÉRSÉG FEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA és annak munkaerő-piaci vonatkozásai GÖDÖLLŐI KISTÉRSÉG FEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA és annak munkaerő-piaci vonatkozásai Kovács Gergő Péter kistérségi referens Gödöllő Város Polgármesteri Hivatal Partnerségi konferencia a helyi foglalkoztatásról

Részletesebben

VÁSÁROSNAMÉNY VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA. Projekt azonosító: ÉAOP - 6.2.1/K-13-2014-0002

VÁSÁROSNAMÉNY VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA. Projekt azonosító: ÉAOP - 6.2.1/K-13-2014-0002 VÁSÁROSNAMÉNY VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA Projekt azonosító: ÉAOP - 6.2.1/K-13-2014-0002 VÁSÁROSNAMÉNY VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2015 Készült: Belügyminisztérium

Részletesebben

Državni izpitni center GEOGRAFIJA FÖLDRAJZ SPLOŠNA MATURA ÁLTALÁNOS ÉRETTSÉGI VIZSGA

Državni izpitni center GEOGRAFIJA FÖLDRAJZ SPLOŠNA MATURA ÁLTALÁNOS ÉRETTSÉGI VIZSGA Š i f r a k a n d i d a t a : A j e l ö l t k ó d s z á m a : Državni izpitni center *M11250122M* GEOGRAFIJA FÖLDRAJZ Izpitna pola 2 2. feladatlap Geografija Slovenije in Madžarske Szlovénia és Magyarország

Részletesebben

A GYÜMÖLCS ÉS ZÖLDSÉGPIACHOZ KAPCSOLÓDÓ FENNTARTHATÓ MŰKÖDÉSI PROGRAMOKRA VONATKOZÓ NEMZETI STRATÉGIA

A GYÜMÖLCS ÉS ZÖLDSÉGPIACHOZ KAPCSOLÓDÓ FENNTARTHATÓ MŰKÖDÉSI PROGRAMOKRA VONATKOZÓ NEMZETI STRATÉGIA FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM AGRÁRPIACI FŐOSZTÁLY 1860 Budapest, Pf. 1. 301-4000 Fax: 301-4702 A GYÜMÖLCS ÉS ZÖLDSÉGPIACHOZ KAPCSOLÓDÓ FENNTARTHATÓ MŰKÖDÉSI PROGRAMOKRA VONATKOZÓ NEMZETI

Részletesebben

Državni izpitni center MATEMATIKA PREIZKUS ZNANJA ÍRÁSBELI FELMÉRŐLAP. Torek, 8. maja 2007 / 60 minut 2007. május 8.

Državni izpitni center MATEMATIKA PREIZKUS ZNANJA ÍRÁSBELI FELMÉRŐLAP. Torek, 8. maja 2007 / 60 minut 2007. május 8. Š i f r a u ~ e n c a: A tanuló kódszáma: Državni izpitni center *N0710121M* REDNI ROK RENDES MÉRÉS MATEMATIKA PREIZKUS ZNANJA ÍRÁSBELI FELMÉRŐLAP Torek, 8. maja 2007 / 60 minut 2007. május 8., kedd /

Részletesebben

Državni izpitni center MATEMATIKA. Sreda, 30. maj 2012 / 60 minut

Državni izpitni center MATEMATIKA. Sreda, 30. maj 2012 / 60 minut Š i f r a u č e n c a : A tanuló kódszáma: Državni izpitni center *N14011M* NAKNADNI ROK UTÓLAGOS MÉRÉS. obdobje MATEMATIKA Sreda, 0. maj 01 / 60 minut Dovoljeno gradivo in pripomočki: Učenec prinese modro/črno

Részletesebben

Božične delavnica razrednik

Božične delavnica razrednik 1. RAZRED Zdravje 23. 9. 2015 razrednik Poskusi z vodo 19. 1. 2016 Razrednik Vrt 31. 3. 2016 Razrednik Tehniški dnevi (3) Termin Nosilci Opombe Promet 6. 10. 2015 razrednik Božične delavnica 24. 11. 2015

Részletesebben