MISKOLCI EGYETEM ÉVKÖNYV 1996/1997. MISKOLC 1998.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MISKOLCI EGYETEM ÉVKÖNYV 1996/1997. MISKOLC 1998."

Átírás

1 MISKOLCI EGYETEM ÉVKÖNYV 1996/1997. MISKOLC 1998.

2 T i Az 1996/97. tanév ünnepélyes megnyitóján elhangzott beszéd (Dr.Farkas Ottó) Kiadja a Miskolci Egyetem Kiadásáért felelős: Dr.Patko Gyula rektorhelyettes ME Sokszorosító Üzeme Kovács Tibomé üzemvezető Nyomdaszám: TuA80 /1998.ME Miskolc-Egyetemváros, 1998.

3 - 3 - Tisztelt Tanévnyitó Ünnepség! Tisztelt Hölgyeim és Uraim! A Miskolci Egyetem Tanácsának 1996/97-es Tanévnyitó Nyilvános Ünnepi Ülését megnyitom. Az egyetem tanácsa nevében nagy tisztelettel köszöntöm egyetemünk professzorait, oktató és nem oktató dolgozóit, hallgatói képviseletét, valamint a Művelődési és Közoktatási Minisztérium, az Ipari és Kereskedelmi Minisztérium, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megye és az Országos Magyar Bányászati és Kohászati Egyesület képviseletében jelen lévő s az oldalelnökségben helyet foglaló vezető személyiségeket, mindazokat, akik jelenlétükkel nemcsak megtisztelik, hanem egyben méltó rangjára emelik ünnepségünket. Nagy tisztelettel és megbecsüléssel köszöntöm az Alma Mater azon hajdani diákjait, akik 50, 60 és 65 éves odaadó és eredményekben gazdag szakmai szolgálat méltó elismeréseként a mai ünnepség keretében veszik át arany- gyémánt- és vasokleveleiket. Tisztelettel köszöntöm azokat a hazai és külföldi tudósokat, szakembereket és kollégákat, akik a mai alkalommal különböző kitüntetésekben, ill. elismerésekben részesülnek. Szeretettel köszöntöm valamennyi kitüntetett kíséretében megjelent kedves vendégeinket. Megkülönböztetett tisztelettel és meleg szívvel köszöntöm továbbá elsőéves hallgatóink szüleit, hozzátartozóit, akik némi izgalommal, de nagy reményekkel és egyetemünk iránt érzett, tiszteletre és köszönetre méltó bizalommal kisérték lányaikat, fiaikat az új életformát jelentő egyetemi környezetbe. Ők lesznek azok, akik mélységes szeretetükkel, sokszor áldozatok árán fognak gondoskodni arról a kiegyensúlyozott és biztonságot nyújtó anyagi és lelki háttérről, mely gyermekeik, hallgatóink gondtalan tanulásának nélkülözhetetlen feltétele. Nagy öröm számunkra, hogy ünnepségünk részeseiként osztozhatnak gyermekeik egyetemi polgárrá válásának felemelő érzéseiben. És végül, de természetesen nem utolsó sorban, sok szeretettel és nagy örömmel üdvözlöm új, első éves hallgatóinkat, akik választott szakmájuk szépségét és jelentőségét felismerve, az egyetemi tanulmányok megkezdéséhez felkészülve, komoly elhatározásokkal és nagy reményekkel érkeztek a Miskolci Egyetemre, hogy szorgalmas, odaadó tanulmányi munka eredményeként évek múlva elnyerjék annak méltó jutalmát, azaz megkapják diplomájukat. Tisztelt Ünnepi Tanácsülés! A tanévnyitó ünnepségek egyetemünk mindennapi életének mindenkor meghatározó és kiemelkedő eseményei. Olyan fénypontjai, melyeknek kisugárzásai ma már az ország határain túl is jelzik, hogy egyetemünk falai között folyamatosan és egyre bővülő, gazdagodó szakterületeken érlelődnek az adott tudományág müvelésére alkalmas ifjú értelmiségiek, a lehetőségek által korlátozott, de növekvő létszámban

4 Örömmel jelentem, hogy az ezévi felvételi cselekmények eredményeként az 1996/97-es tanévben graduális szinten, a nappali tagozaton 2500, a levelező tagozaton 810 azaz összesen 3310 új elsőéves hallgató kezdi meg tanulmányait. Ezekkel együtt egyetemünk teljes graduális hallgatói létszáma 10740, mely a különböző posztgraduális - ezen felül doktori - képzésben résztvevő 900 fővel kiegészülve azt jelenti, hogy a Miskolci Egyetem teljes hallgatói létszáma az új tanévben fő, azaz eddigi történelme során a legnagyobb. Ezzel egyetemünk továbbra is az ország harmadik, s a vidék legnagyobb egyeteme. Ha azonban az egyetemek nagyságát nem, vagy nem csak a hallgatók létszámával, hanem azzal jellemezzük, hogy ott az egyetemes emberi kultúra hatalmas és szerteágazó, sokszinű palettájának mekkora hányadát művelik és oktatják, akkor a Miskolci Egyetem örömünkre nagyon előkelő helyet foglal el egyetemeink között és hazánkban leginkább megközelíti a felsőoktatás rangjaként - napjainkban gyakorta emlegetett - universitas fogalmát. Egyetemünk fejlődésének üteme és mértéke - csakúgy mint a többi felsőoktatási intézményünké - egyfelől a növekvő társadalmi igények, másfelől viszont a financiális lehetőségek szűkös volta által meghatározott keretek között mozoghat. A társadalom valós, s talán még nem minden szférájában tudatosult igényei, valamint az azok kielégítésére bevonható anyagi ellátottság nagysága között az utóbbi években egyre növekszik a diszharmónia, azaz felsőoktatásunk, s egyetemünk is alulfinanszírozott. Ez pedig szoros összefüggésben áll azzal, hogy a tudás társadalmi elismertsége még mindig nem emelkedett - a jelentőségét megillető - méltó rangjára hazánkban. Ezt - sajnálatos módon - olyan időszakban kell megállapítanunk, amelyben a világ fejlett társadalmai már eljutottak annak az információs társadalomnak a kapujába, ahol a pénzhatalom egyeduralkodó mivoltát már fokozatosan a tudás hatalma váltja fel. Egy kortársi megfogalmazás szerint a tudás, a szellem ereje úgy működik egy ország felemelkedése érdekében, mint az a vízesés, mely erőműveket hajt. Nyilvánvaló, hogy a hazánkban kialakult gazdasági helyzet orvoslásában is csak a szellemi tőke értékének, rangjának, ha úgy tetszik hatalmának megerősödése jelenthet gyógyírt. Ezért mi sem természetesebb, mint az, hogy minden szándékot, törekvést és forrást a szellemi töke, a tudás, a kultúra gazdagítására, demokratizálására és minél szélesebb körű elsajátítására kell fordítanunk. A szellemi tőke tehát a jövő kulcsa, s így a felsőoktatás, az egyetemi képzés, a nemzet felbecsülhetetlen és felülmúlhatatlan kincsét alkotja. Ezekből fakadóan anakronisztikus, hogy a harmadik évezred küszöbén, az informatikai és telekommunikációs társadalom irányában haladás közben, az értékválság keretében kialakult pénzdiktatura, az általa megszabott szűkkeblűség által kicövekelt egyre keskenyedő mezsgyére kényszeríti felsőoktatásunk, s így egyetemünk anyagi és ennek vonzatában részben szellemi mozgásterét. De mindezek alapján anakronisztikus az is, hogy az ezredforduló kapuja előtt, a szellemi erőforrás, az egyetemek anyagi ellátottsága érdekében kell érveket felsorakoztatni A felsőoktatás morális ésfinanciálistámogatása, a kiegyensúlyozott, nyugodt alkotó, ill. oktató munka szellemi és anyagi feltételeinek létrehozása és folyamatos újrateremtése, a fejlesztés lehetőségeinek biztosítása ugyanis nem az egyetemek iránti jószolgálati cselekedet, hanem a fejlődésigényü társadalommal szemben fennálló olyan elhívatott kötelezettség, mely sem a politikai szándékot, sem a fejlődés iránt elkötelezett kormányzati akaratot, sem pedig az állami felelősségvállalást nem nélkülözheti. Csak ennek gyakorlata fogja felsőoktatásunkat megóvni a perspektívátlanság veszélyétől és a költségvetés bizonytalanságaiból fakadó kiszolgáltatottságtól. Bizonyos - az előrehaladás ígéretét hordozó - reményekre ad okot, hogy az 1996/97-es tanévet a módosított felsőoktatási törvény és a normatív finanszírozás - ahhoz kapcsolódó - rendelettervezetének birtokában, ismeretében kezdhetjük. A törvény - többek között - önállóságot biztosít az intézményeknek - meghatározott feltételek mellett - költségtérítéses képzési formák tágabb bevezetésére, a normatív finanszírozás megvalósítása pedig elvileg megszünteti a relatív alaulfinanszírozás lehetőségét. Sajnálatos tény, hogy a képzési szakterületekre meghatározott normatívák alapján számított képzési költségnek csak 77 %-át biztosítja az idei költségvetés, így felsőoktatásunk továbbra is - bár igazságosabb intézményközi elosztásban, de - alulfinanszírozott marad. Az egyetemi oktatás és kutatás folyamatos ápolása, gondozása és fejlesztése ennek ellenére sem szenvedhet lényeget súlytó csorbát, a most induló tanévben sem. Ezen törekvésünk megvalósítása során - többek között - szem előtt kell tartanunk, hogy a világ felsőoktatása a XX.század folyamán, különösen annak utolsó évtizedeiben olyan jelentős változásokon ment keresztül, melyek meghatározóak lehetnek a harmadik évezredben is. Az egyik alapvető változás a lakosság, a társadalom és a politika magatartásának megváltozása fejlődése a felsőoktatással, az egyetemekkel szemben. Egyértelművé vált, hogy a felsőoktatás nem lehet kizárólag az egyetemek és az azok működését felügyelő minisztérium ügye, hanem mindazon intézmények érdeke és felelőssége, melyek hatékony működése feltételezi a szellemi munkaerő-utánpótlás minél jobb felkészültségét. Ez a felismerés teszi nyilvánvalóvá, hogy a felsőoktatás morális és anyagi támogatása nemcsak össztársadalmi érdek, hanem össztársadalmi kötelezettség is. Ennek az evidenciának hazai egyértelműsége egyelőre sajnálatos módon késik. A másik változás a tudomány és a technika fejlődése által létrehozott új oktatási technikák és technológiák kialakulásában, azaz az informatikában és a telekommunikációban bekövetkezett változásokban jelenik meg, melyek révén a felsőoktatás és kutatás egyre inkább nemzetközivé válik, a különböző országokban dolgozó oktatók és kutatók gondolkodásmódja közeledik egymáshoz, fokozódik a különböző kultúrákon nevelkedett szakemberek együttmunkálkodása, mely magában foglalja más országokban vagy más kontinensen működő egyetemek könyvtárainak, levéltárainak, adatbankjainak számítógépes hálózatban történő közös használatát. Új nemzetközi kultúra alakul ki, s egyben más kultúrák megismerése és elismerése kézenfekvőbbé válik. Az új oktatási és távoktatási technikák és technológiák bevezetése és meghonosítása természetesen anyagi áldozatot is követel. Nem nehéz megjósolni, hogy az ilyen irányú beruházások mértéke lényegében meghatározza, hogy az adott ország a közeli jövőben a fejlettségi szint mely kategóriájába fog tartozni.

5 - 6 - Minden igénybevehető forrás felhasználásával az új tanévben is arra törekszünk, hogy ezirányú eddigi eredményeink tovább gazdagodjanak, szaporodjanak, s egyetemünk is minél hatékonyabban részt vegyen az ismeretek nemzetközi, sőt kontinensek közi korszerű áramlatában. Erőfeszítéseink arra is irányulnak, hogy karaink oktatási tartalma és kutatási tevékenysége a kar kihívásainak megfelelő korszerű diszciplínákkal, inter- és multidiszciplinákkal folyamatosan gazdagodjék, hogy a már 5 évre felfutott oktatási folyamat birtokában a Bölcsészettudományi Intézet karrá akkreditálása megtörténjék, hogy egy Természettudományi Kar alapjait, majd a Kart létrehozzuk, hogy a műszaki kan rendszer korszerű szerkezetét azzal egyidejűleg kialakítsuk, a párhuzamos képzési struktúrákat és tantárgyakat megszüntessük, az oktatási infrastruktúra lehetséges szintű és mértékű integrációját megvalósítsuk, a földrajzi környezetünkben lehetséges, közösakaratu, felsőoktatási intézményi integrációt létrehozzuk, jövedelemszerző tevékenységünket erősítsük, a takarékosságot, s a gazdálkodásunk hatékonyságát növeljük, s fokozzuk erőfeszítéseinket az arra érdemes oktatóink és dolgozóink megtartására, a kontraszelekció elkerülésére. A jövő értelmiségének felkészítése természetesen nemcsak az anyagi fedezetet és biztonságot, a kutatás és oktatás szorosabb szövetségét tételezi fel, hanem annak felismerését is, hogy a jövő foglalkoztatási struktúrája milyen ismereteket igényel, s hogy ahhoz milyen felkészítést kell nyújtanunk hallgatóinknak. Oktatómunkánkban, a tananyagalkotásban ennek különös hangsúlyt kell kapnia még akkor is, ha a ma még csak kibontakozóban lévő jövőbeni lehetőségek nehezen ismerhetők fel, s a tervezett jövőnket felvázolni hivatott mozaikkép elemei napjainkban jórészt még összerendezetlenül, szanaszét hevernek. A jövő kihívásainak minél hitelesebb felismerését, felvállalását és annak felelősségét joggal várja el tőlünk a jövőt építő jelen igénye, a társadalom, egyetemi ifjúságunk és természetesen új elsőéves hallgatóságunk is. Kedves elsőéves egyetemi hallgatók! Kedves új egyetemi polgárok! Egy nagy múltú, az alapításának 261-edik évfordulóját ünneplő felsőoktatási intézménynek, universitasnak váltak polgáraivá a mai napon, ahol az elmúlt több mint negyed évezred alatt mind az ősi Alma Mater, mind pedig annak Soporonban, majd Miskolcon működő és gazdagodó jogutód intézményeinek falai között szellemi kiválóságok nevelkedtek és dolgoztak, mely intézmény mindenkor vállalt úttörő szerepet a tudomány, a kultúra haladásáért, melynek szellemi kisugárzása mindenkor túlhaladta az ország határait, s mely napjainkban is jelentős helyet foglal el működési területeinek hazai és nemzetközi szakmai, tudományos áramlatában. Egy ősi Alma Mater jogutódjának, a Miskolci Egyetemnek egyre táguló, szépülő és gazdagodó mai környezetében lesz tehát módjuk az ismeretszerzési folyamat életre szóló úthosszának az egyetemi évekre kirótt szakaszát végigjárniuk és megszerezni azokat az ismereteket, melyek választott hivatásuk majdani, 21. századi gyakorlásának alapját képezik. Az egyetem nagyon megtisztelő, de ugyanakkor rendkívül felelősségteljes feladata pedig az, hogy Önöket, a jövő nemzedékét felkészítse egy olyan bonyolult kor feladatainak vállalására, melyben a tudomány, a kultúra rohamos fejlődése egyre nagyobb gyakorisággal bontja meg a kialakult technikai, gazdasági, társadalmi szisztémákat, valamint a kapcsolódó emben viszonyokat és hoz létre a tudás, az emberi ész működése révén fejlettebbeket Egyetemünk ezért olyan értelmiségivé igyekszik képezni Önöket kedves elsőévesek, akik nemcsak az adott tudományterület szűk valóságában, hanem a rendszerszemlélet talaján, feladataik társadalmi, gazdasági és nemzetközi összefüggéseiben is képesek gondolkodni és cselekedni. Az egyetemi diploma megszerzéséhez vezető út - s ezt valamennyien tapasztalni fogják kedves ifjú hallgatóink - természetesen nem mentes az egyenetlenségektől, kövezete buktatókat is rejt magában, s esetenként a végigjárhatatlanság érzetét is keltheti. De tudniuk kell, hogy az utóbbi csak látszat, s legfeljebb azok részére lehet valóság, akik ezt az utat nem kellő odafigyeléssel és körültekintéssel, hanem tanulási ambíció nélkül, kötelességtudat és felelősségérzés hiányában képzelik végigjárni. A szorosabb értelemben vett tananyagon kívül itt kell megtanulniuk és elmélyíteniük a választott szakmájuk szeretetét, a társszakmák tiszteletét, az alkotó munka becsülését, s az igényességet önmagunkkal szemben is. És itt kell kialakulniuk a folyamatos önművelés és a továbbképzés, valamint a társadalmi szerepvállalás képességének és készségének is. Nagy felelősségteljes és sokrétű feladat vár tehát valamennyiükre egyetemi éveik alatt, melynek teljesítése - talán nem is kell mondanom - rendet és fegyelmet is feltételez. "Követelek Tőled, mert tisztellek" hangzik a klasszikus mondás, s ez nem csak napjaink igényével, hanem - kérem higgyék el - az Önök jövőbeni érdekeivel is egybecseng, kedves elsőéveseink. Nem kerülhetem el kedves elsőévesek, hogy végül egyértelmű választ adjak egy olyan, - napjaink ifjúsága által gyakorta feltett - kérdésre, mely úgy hangzik: érdemes-e tanulni, érdemes-e jól tanulni? Bizonyára emlékeznek rá kedves egyetemi polgárok, hogy Madács "Az ember tragédiája c. művének phalanszter jelenetében Ádám a következőket mondja a tudósnak, idézem: "Tudom jól, kell olyan is, ki homokot hord vagy követ farag. Nélküle nem emelkedik terem. De ez csak a homályban tévelyeg és fogalma sincs arról, hogy miben segít. Csak az építész látja az egészet. S bár megfaragni nem tud egy követ, a művet mégis 0 teremti meg". Eddig az idézet. Igen, a művet Ő, az építész, a mérnök, a jogász, a közgazdász, a bölcsész teremti meg^, alkotja meg az adott mű szakmai hovatartozásának megfelelően, Ö az értelmiségi, mert Ő rendelkezik azzal a tudással, mely minden alkotás alapfeltétele. Alkotni pedig kell. Folyamatosan, rendületlenül, mindig újat, jobbat, tökéletesebbet, szebbet, mert ez az örök megújulás, a fejlődés alapja, s egyben a boldogság fennköltebb forrása. Mindez összecseng azzal, hogy Goethe amikor legnagyobb művében, a Faust-ban az emberi élet értelmét kutatta, s azt a teremtő emberi tevékenységben találta meg. Az emberi élet - s így az Önök jövőbeni élete is kedves fiatal barátaim - csak a jobbító szándékú alkotó, újat, fejlettebbet, tökéletesebbet teremtő vagy az ilyen folyamatokban résztvevő cselekedetek révén kap értelmet. Nem nehéz tehát belátni, hogy az ilyen célkitűzéssel kijelölt életpályát csak felkészülten, a tudás fegyverével lehet eredményesen végigjárni. Ebből következik, hogy a jól tanulás nemcsak egyszerűen egy érdemes cselekedet, hanem egyben valamennyiüknek egy életre ható felelőssége is. Ezért úgy érzem a gondolatsor végére illik Máray Sándor "Kassai polgárok" című művében János mesternek a kőfaragónak fiához intézett következő mondata, amikor tanulmányi útra küldi, idézem. "Menj, figyeld meg jól a világot, mert csak a kontár bámészkodik és ácsorog".

6 - 8 - Mi mindannyian, a Miskolci Egyetem oktatásügyének elkötelezettéi nagy szeretettel, buzdító szavakkal, segítőkészséggel és azzal a meggyőződéssel fogadjuk valamennyiüket, hogy választott pályájuk jelentőségét és szépségét felismerve, megalapozott elhatározás talaján, sohasem bámészkodva és ácsorogva, hanem nagy szorgalommal, kitartó munkával, felelősségérzettel, ifjú lendülettel és jókedvvel fogják teljesíteni vállalt egyetemi kötelezettségeiket, s hogy az odaadó tanulmányi munka eredménye és méltó elismerése valamennyiük számára a diploma megszerzésében ölt majd testet. Szívből kívánom, hogy ezirányú törekvéseiket koronázza egyetemi éveik alatt mindenkor sok siker és kísérje a jól végzett munka eredményének és diadalának öröme. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! A tanévnyitó ünnepség végéhez közeledve, annak zárszavához értünk. Az 1996/97-es tanévben egyetemünk valamennyi oktatójának, kutatójának, gazdasági, műszaki és adminisztratív dolgozójának, hallgatójának sikerekben és eredményekben bővelkedő, az alkotó munka örömével átszőtt egyetemi időszakot kívánok. Remélem és hiszem, hogy elsőéves hallgatóink is szeretetre méltó, a tudás, az értelmiségivé válás és a kellemes emlékek forrását jelentő otthonra találnak egyetemünkön, valóra válnak álmaik és vágyaik, teljesülnek a szüleik elképzelései és hogy majdan diplomásként mindannyian résztvevői lesznek a derűs, tiszta arculatú holnapok, igazemberségü, jövőbeni formálóinak. Mindennek reményében nyitom ki és közös erővel tárjuk nagyra az új tanév képletes kapuját, hogy szabad, gazdag és gyümölcsöző áramlása jöhessen létre mind az alkotó szellemnek, mind pedig az azt befogadni szándékozó ifjúi értelemnek, vagyis hogy - ahogy azt neves költőnk csodálatos szépen megfogalmazta, idézem: "hogy az ég felé törve szárba szökjön az értelem aranyfejű kalásza". I. A tanév története Az Alma Mater 262. egyetemünk miskolci történelmében a 48. tanévet e gondolatok jegyében és reményében nagy tisztelettel megnyitom. Tisztelt Tanévnyitó Ünnepi Tanácsülés! Ünnepségünk befejezéseként a Szózat hangjai csendülnek fel, kérem hallgassuk meg.

7 Egyetemi Tanács tagjai 1996/97. tanév Hivatalból tagok: 1. Dr. Farkas Ottó 2. Dr. Czabán János 3. Dr. Patkó Gyula 4. Dr. Szabó Miklós 5. Dr. Kocziszky György 6. Dr. Kovács Ferenc 7. Dr. Tranta Ferenc 8. Dr. Cselényi József 9. Dr. Kalas Tibor 10. Dr. Beseuyei Lajos 11. Dr. Kabdebó Lóránt 12. Dr. Kiss Endre 13. Dr. Mang Béla 14. Szabóné Sclmiuczer Edit 15. Érdi Ferenc rektor rektorhelyettes rektorhelyettes rektorhelyettes reklorhely éltes a Bányarnémöki Kar dékánja a Kohóruémöki Kar dékánja a Gépészmérnöki Kar dékánja az Állam- és Jogtudományi Kar dékánja a Gazdaságtudományi Kar dékánja a Bölcsészettudományi Kar dékánja a Dunaújváros Főiskolai Kar főigazgatója egyetemi főtitkár gazdasági főigazgató-helyettes a MÉSZ elnöke (Diákiroda) Választott tagok: 16. Bőhin József 17 Dr. Dobróka Mihály 18. Dr. Tihanyi László 19 Dr. Roósz András 20. Dr. Kaptay György 21 Dr. Kékesi Tamás 22. Dr. Döbröczöni Ádám 23 Dr. Páczeit István 24 Dr. Szabó Szilárd 25 Dr. Léváin é dr. Fazekas Judit 26 Jámborné dr. Rótli Erika 27 Dr. Szabó Béla 28 Dr. Szintay István 29 Dr. Piskóti István 30 Dr. Nagyné dr. Sáfár Mária 31 Dr. Bognár László Di. Vigli Sándor Dr. Takács Miklós egyetemi docens (Eljárástechnikai Tsz.) tszv. egyetemi tanár (Geofizikai Tsz.) int. ig., egyetemi docens (Kőolaj és Földgáz Int.) egyetemi tanár (Fémtani Tsz.) tszv. egyetemi docens, int. ig. (Kémiai Int.) tszv. egyetemi docens (Fémkohászattani Tsz.) tszv. egyetemi tanár (Gépelemek Tsz.) tszv. egyetemi tanár (Mechanikai Tsz.) tszv. egyetemi docens (Áramlás- és Hőtechn. Gépek Tsz.) egyetemi docens (Kereskedelmi Jogi Tsz.) egyetemi adjunktus (Büntető Eljjogi és Büntvégrjogí Tsz.) tszv. egyetemi docens (Római Jogi Tsz.) tszv. egyetemi tanár (Szervezési és Vezetési Tsz) tszv. egyetemi docens (Marketing Tsz.) egyetemi adjunktus (Szervezési és Vezetési Tsz.) főiskolai tanár (Dunaújváros) tszv. főiskolai docens (Dunaújváros) főiskolai docens (Dunaújváros)

8 Dr. Peüieki Áron 35. Dr. Borsányi László 36. Pétcrfy Gergely 37. Séra László 38. Dr. Erősiié Majoros Ilona 39. Pivaniyik Attila tszv. egyetemi docens (Közép-Európa írod. és Kuk. Tsz ) tszv. egyetemi docens (Kult. és Vizuális Antrop. Tsz.) egyetemi tanársegéd (Magyar Nyelvtudományi Tsz) technikus (Analitikai Kémiai Tsz.) osztályvezető (Bér- és Munkaügyi Osztály) csoportvezető (Egyetemi Számitóközpont) Dr.Farkas Ottó rektor A MISKOLC! EGYETEM VEZETŐI június 30-ig Hallgatói képviselők: 40. Magyar Zoltán 41. Varga Zsuzsanna 42. Bodnár Gábor J Vámosi Ferenc K Braun Gábor K Sipos Kolos GT-503/b 46. Teschmayer Gábor J Boros Bánk Levente BT-515/p 48. Orovecz László B-403/a 49. Ligárt András G-403/i 50. Papp Zsolt GT-201 Meghívottak: 5 1. Hajdúné dr. Molnár Katalin 52. Dr. Zsámboki László 53. Dr. Szabadfalvi József 54. Dr. Ballá László 55. Dr. Reisz Gyula 56. Dr. Horváth Ferenc 57. Vucskó Sándor 58. Sándor Zoltán Külső meghívottak 59. Dr. Fazekas János 60. Dr. Tardy Pál 61. Dr. Boholy Zoltán 62. Schwardy Miklós 63. Dr. Suba iuire 64. Dr. Szádeczki Zoltán HÖK Választmányi Bizottság tagja (Dunaújváros) Zeneművészeti Intézet hallgatói képviselője II. éves joghallgató (E/l. kollégium) IV. éves kohómérnök hallgató (E/3, kollégium) V. éves kohómérnök hallgató (E/3, kollégium) V. éves közgazdászhallgató (E/6, kollégium) V. éves joghallgató (E/7, kollégium) IV. éves bölcsész hallgató (E/7, kollégium) IV. éves bányamérnök hallgató (E/5, kollégium) IV. éves gépészmérnök hallgató (E/2, kollégium) II. éves közgazdász hallgató (E/6, kollégium) az FDSZ ME-i Szervezete elnöke főigazgató (Központi Könyvtár) elnök (Észak-magyarországi Universitas Egyesülés) igazgató (Egyetemi Számítóközpont) elnök (Közalkalmazotti Tanács) igazgató (Bolyai Kollégium) tszv. egyetemi adjunktus (Testnev. Tsz. és Sportlét.) a Zeneművészeti Intézet igazgatója ügyvezető igazgató, OMBKE elnöke (Bakonyi Bauxitbánya Kft Tapolca, Pf. 128) műszaki igazgató (1025 Budapest, Csalán u. 43/b.) megyei főügyész (3525 Miskolc, Dózsa Gy. u. 5/7.) vezérigazgató (Tiszai Erőmű Rt., 3581 Tiszaújváros. Ff. 53.) alapítványi titkár (Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási Alapítvány, 1509 Budapest 119. Pf. 53) jegyző (Miskolc Város Polgármesteri Hivatal, 3525 Miskolc Városház tér 8.) Dr.Czabán János általános rektorhelyettes Dr.Szabó Miklós oktatási rektorhelyettes Dr.Kocziszky György gazdasági rektorhelyettes Dr.Patkó Gyula tudományos és nemzetközi rektorhelyettes Dr.Molnár Géza gazdasági főigazgató február 11-től: Szabóné Schmuczer Edit mb.gazdasági főigazgató, gazdasági főigazgató helyettes Dr.Mang Béla főtitkár Dr.Kovács Ferenc a Bányamérnöki Kar dékánja Dr.Tranta Ferenc a Kohómérnöki Kar dékánja Dr.Cselényi József a Gépészmérnöki Kar dékánja Dr.Kalas Tibor az Állam- és Jogtudományi Kar dékánja Dr.Besenyei Lajos a Gazdaságtudományi Kar dékánja Dr.Kabdebó Lóránt a Bölcsészettudományi Intézet igazgatója Dr.Koppány Imre a Dunaújvárosi Főiskolai Kar főigazgatója

9 BOLYAI KOLLÉGIUM Dr. Horváth Ferenc igazgató EGYETEMI SZÁMÍTÓKÖZPONT Dr.Balla László igazgató KÖZPONTI KÖNYVTÁR Dr.Zsámboki László főigazgató Az egyetem szervezeti egységeinek vezetői GAZDASÁGI FŐIGAZGATÓI HIVATAL Dr.Jordán Sándor hivatalvezető (1996.december 14-ig) Balázs Tamásné hivatalvezető (1997.január április 15-ig) Szabóné Schmuczer Edit megbízott gazdasági főigazgató, gazdasági főigazgató helyettes(1997.február 11-től) BÉR- ÉS MUNKAÜGYI OSZTÁLY Dr.Erősné Majoros Ilona osztályvezető ELLÁTÁSI OSZTÁLY Somogyi Ottóné osztályvezető MŰSZAKI ÉS ÜZEMELTETÉSI FŐOSZTÁLY Rutkai János főosztályvezető PÉNZÜGYI OSZTÁLY Eördöghné Kozák Margit osztályvezető SZÁMVITELI OSZTÁLY Tóthné Dr.Pajó Mária osztályvezető EGYETEMI KIADÓ Dr.Péter József felelős vezető MŰSZERKÖZPONT Dr.Sántha Csongor irodavezető TANULMÁNYI OSZTÁLY Kolyankovszky Istvánné osztályvezető TOVÁBBKÉPZŐ KÖZPONT Dr.Molnár László ügyvezető igazgató TUDOMÁNYSZERVEZÉSI ÉS NEMZETKÖZI OSZTÁLY Dr.Lehoczky László osztályvezető Az 1996/97. tanév legfontosabb eseményei A tanévnyitó ünnepség szeptember 7-én volt, ahol az Egyetemi Tanács Vasoklevelet adományozott: Tóth András gyémántokleveles vaskohómémöknek. Gyémántoklevelet adományozott: Galauner Béla aranyokleveles fémkohóméraök, Dr. Köves Elemér aranyokleveles férnkohómérnök részére. Aranyoklevelet adományozott: Buczolich Antal oki. kohómémök, Dr. Macher Frigyes oki. kohómérnök, Mátrai Árpád oki. bányamérnök, Menyhárt László oki. bányamérnök, Proszt Ervin oki. kohómémök, Dr. Remport Zoltán oki. kohómémök, Dr. Schey János oki. kohómémök részére. dr. univ. oklevelet vettek át: Blága Csaba oki. gépészmérnök, Kovács Szilveszter oki. villamosmérnök, Ováriné Balajti Zsuzsanna oklgépészmémök. Szabó J. Ferenc oki. gépészmérnök, Végvári Ferenc oki. kohómémök. Ph.D. oklevelet vettek át: Dr. Berecz József oki. kohómémök, Czél Györgyné dr. Janovszky Dóra oki. kohómémök, Dr. Dobróka Mihály oki. bányamérnök, Dr. Egerer Frigyes oki. bányamérnök, Hámomé dr. Vidó Mária oki. bányamérnök, Marczis Gáborné dr. oki. kohómémök Dr. Rácz Pál oki. gépészmérnök, Dr. Szűcs Péter oki. bányamérnök, Dr. Ifj. Vorsatz Brúnó oki. kohómémök, Dr. Vőneky György Attila oki. bányamérnök, Dr. Vu Ngoc Cam oki. gépészmérnök. A "Miskolci Egyetem tiszteletbeli doktora" címet kaptak: Dr. Káldor Mihály a Miskolci Egyetem volt professzora, a Budapesti Műszaki Egyetem jelenlegi professzora, Dr.Prohászka János akadémikus, az MTA.Műszaki Tudományok Osztályának elnöke "S1GNTM AUREUM UMV ERSITATIS" kitüntetést vettek át: Prof. Dr. Andrew Tiiomas a Londoni Middlesex Egyetern Elektrotechnikai Tanszékének professzora. Dr. Tarjám György a Miskolci Egyetem Dunaújvárosi Főiskolai Kar tanszékvezető főiskolai tanára.

10 Dr. Gáspárdy László egyetemi tanár, november 22-i nyilvános ünnepi Egyetemi Tanácsülés (jogász dohorráavatás és diplomaátadás) doktor univ. oklevelet kapott: Szabó J. Ferenc oki. gépészmérnök Ph.D. oklevelet kaptak: Berecz József'oki. kohómémök, Bobok Elemér oki. bányamérnök, Bohus Géza oki. bányamérnök, Csete Jenő oki. bányamérnök. Dudás László oki. gépészmérnök, Egert János oki. gépészmérnök, Gyulay Ákos oki. bányamérnök, Hajdúné Molnár Katalin oki. bányamérnök, Károly Zoltán oki. kohómémök, Kundrák János oki. gépészmérnök. Ormos Tamás oki. bányamérnök, Pethő Gábor oki. bányamérnök. Szepesi József o\l. bányamérnök, Takács Gábor oki. bányamérnök, Tilwnyi László oki. bányamérnök, Turai Endre oki. bányamérnök, Ujpálné Szeghegyi Ágnes oki. kohómérnök. Habilitációs oklevelet vettek át: Dr. Döbröczöni Ádám egyetemi docens, Dr. Egerer Frigyes egyetemi docens, Dr. Takács Gábor egyetemi docens június 21-én nyilvános ünnepi Egyetemi Tanácsülés (jogász doktorráavatás és diplomaátadas) Ph.D. oklevelet vettek át Fehér Lenke jogi doktor, Stipta István jogi doktor, Szabó Miklós jogi doktor. Habilitációs oklevelet vett át: Dr. Stipta Ish'án egyetemi docens és Dr. Szabó Mik/ós egyetemi docens. A Miskolci Egyetem tiszteletbeli doktora címet: Prof. Dr. Reiner Schulze a Münsteri Westfáliai Egyetem Német és Európai logi Jogtörténeti Intézetének professzora kapta. "SIGXUM AUREUM UNIVERSITATIS" kitüntetést kapott: Dr. Léva}- Miklós tanszékvezető egyetemi docens. "Kiváló Oktató Diploma"-t kapott: "Becsületdiploma"-t kapott: Dr. Szilvást Péter jogi doktor június 22. nyilvános ünnepi Egyetemi Tanácsülés (közgazdász diplomaátadas) doktor univ. oklevelet kapott: Détári Olga oki közgazda, Klaus Grófi oki. gépészmérnök, Kontor Enikő oki. közgazda, Pelczné Gáli Ildikó oki. gépészmérnök, szakokleveles közgazdasági mérnök Ph. D. oklevelet kaptak: Fülöp Gyula oki. gépészmérnök, oki. gépipari gazdasági mérnök és Vékás István politikai gazdaságtan-gazdasági földrajz szakos középiskolai tanár. Habilitációs oklevelet kapott: Dr. Fülöp Gyula egyetemi docens és Dr. Vékás István egyetemi docens. "SIGNUM AUREUM UMVERSITATIS" kitüntetést vett át: Dr. Kocziszky György egyetemi tanár, gazdasági rektorhelyettes. "Kiváló Oktató Diploma "-t kapott: Dr. Gál Jolán egyetemi adjunktus, "Becsületdiploma"-t kapott: Hajdú Attila közgazdász, Horváth Andrea közgazdász, Stein Gábor közgazdász június 27. nyilvános ünnepi Egyetemi Tanácsülés (Bányamérnöki, Kohómérnöki Karon végzettek diplomaátadása) dr. univ oklevelet vettek át: Czél György oki. bányamérnök, Ferencsin Imre oki. bányagépész-bányavillamossági mérnök, Komornoki László oki. bányamérnök, Emmer János oki. középiskolai tanár, oki. szakmérnök, Mádai Ferenc oki. geológusmérnök, Márk Erika oki.. bányamérnök, oki. környezvédelmi szakmérnök, Pance Miklós oki. gépészmérnök, Simcsák Isft'án oki. vegyész, Sztermenné Tóth Anikó oki. bányamérnök. Ph.D. oklevelet vettek át: Ahmed Ayadh Mohamed Amran oki. bányamérnök. Bakó Károly oki. kohómémök,

11 Bérezi István oki. bányamérnök, Bokányi Ljudmilla oki bányaqmémök, Czeglédi Béla oki. kohómérnök, Csöke Barnabás oki. bányamérnök, Debreczeni Ákos oki. bányamérnök, Dúl Jenő oki. kohómérnök, Gulyás József oki. kohómérnök, Havasi István oki. bányamérnök, Kapros Tibor okié. vegyipari gépészmérnök, Kaptay: György oki. kohómérnök, Kardeván Péter oki. bányamérnök, Kékesi Tamás oki. kohómérnök, Kovács Tibor oki. kohómérnök, Ládái Balázs oki. kohómérnök, Lengyel Attila oki. kohómérnök, Mikó József oki. kohómérnök, Palotás Árpád oki. kohómérnök, Raisz Iván oki. kémia-fizika szakos középiskolai tanár, Schultz György oki. bányamérnök, Szabó Zsolt oki. kohómérnök, Szálai Gyula oki. kohómérnök, Szálai László oki. bányamérnök, Szűcs István oki. kohómérnök, Tóth Lajos Attila oki. kohómérnök, Tóth Tamás oki. kohómérnök, Török Tamás oki. kohómérnök, Végvári Ferenc oki. kohómérnök, Vörös Árpád oki. kohómérnök, Vörös Arpádné oki. kohómérnök, Wopera Lászlóné oki. kohómérnök. Habiliticiós oklevelet vettek át: Dr. Dobróka Mihály egyetemi docens, Dr. Gulyás József egyetemi docens, Dr. Kesserü Zsolt oki. bányamérnök, Dr. Raisz Iván egyetemi docens. A Miskolci Egyetem tiszteletbeli doktora címet kapta: Prof. Dr. Nicolae Ilias a romániai Petrozsényi Egyetem rektora és Dr. Takács Ernő Tpxoí. emeritus. "SIGNTJM AUREUM UNIVERSITATIS" kitüntetést kapott: Dr. Vida Miklós címzetes egyetemi tanár és Dr. Szűcs Isnán egyetemi docens, dékánhelyettes. "A Magyar Felsőoktatásért Enilékplakett"-et vett át: Dr. Gábor Bertalan főiskolai tanár nyugállományba vonulása alkalmából "Kiváló Oktató Diploma"-t kapott: Dr.Bobok Elemér esvetemi docens. Dr. Bíró Attila egyetemi tanár. Becsületdiploma "-t kapott: Kovács Isnán oki. kohómérnök június 28. nyilvános ünnepi Egyetemi Tanácsülés (bölcsész diplomaátadás) A "Miskolci Egyetem tiszteletbeli doktora" címet kapott: Dr. Heckenast Gusztáv a Magyar Tudományos Akadémia Történettudományi Intézetének tudományos tanácsadója, "Kiváló Oktató Diploma"-t kapott: Dr. Besenyei Jórse/egyetemi docens, "Becsületdiploma"-t kapott. Vadászi Krisztina filozófia szakos bölcsész és középiskolai tanár június 29. nyilvános ünnepi Egyetemi Tanácsülés.(Gépészmérnöki Karon végzettek diplomaátadása, tanévzáró.) A Magyar Mérnökök és Építészek Svájci Egyesülete diplomamunka pályázatot hirdetett a Miskolci Egyetem Gépészmérnöki Karán. Az Egyesület díját: Gáti Zoltán oki. gépészmérnök nyerte el. A Bíráló Bizottság dicséretben részesítette: Jálics Károly, Kovács Gábor, Magyar Zoltán, Szepesi Zoltán diplomamunkáit. dr. univ. oklevelet vettek át: Barna Balázs oki. gépészmérnök, Bikfalvi Péter oki. villamosmérnök, Boros László oki. gépészmérnök, Dalnoki Antal oki. villamosmérnök, Gáti Attila oki. villamosmérnök, Jónap Károly oki. villamosmérnök, KirchfeldMária oki. veg)-igépész, Kovács János oki. fizikus, oki. villamosmérnök, Kövesi G)vla oki. gépészmérnök, Kövesi Gyuláné oki. gépészmérnök, Ladányi Péter oki. kohómérnök, Marosné Berkes Mária oki. gépészmérnök, Papp Tamás oki. gépészmérnök, Sántha Csongor oki. gépészmérnök, Strelecz lászló oki. gépészmérnök, Szabó Tamás oki. gépészmérnök. Szakái László ok/., matematika-fizika suakos középiskolai tanár, Takács György oki. gépészmérnök.

12 Ph. D. oklevelet vettek át: Csáki Tibor oki. villamosmérnök, Jakab Eridre oki. gépészmérnök, Nánási Tibor oki. gépészmérnök, Szabó Ferenc János oki. gépészmérnök, Szabó Szilárd oki. gépészmérnök. A "Miskolci Egyetem tiszteletbeli doktora" címet vettek át: Prof. Dr. GundolfEmil Rajakovics az ausztriai Leobeni Egyetem Általános Gépészeti Intézet igazgatója, Prof. Dr. Klaus Dieter Weinert a németországi Dortmundi Egyetem rektorhelyettese, a Gépgyártástechnológiai Intézet vezetője. "SIGNÜM AUREUM UNIVERSITATIS" kitüntetést kapott: Dr. Patkó Gyula egyetemi docens, tudományos és nemzetközi rektorhelyettes. "PRO UNTVERSITATE" kitüntetést vett át: Dr. Czabán János egyetemi tanár, általános rektorhelyettes. A "MISKOLCI EGYETEM DÍSZPOLGÁRA" kitüntetést kapott: Kobold Tamás Miskolc Város polgármestere. Az Ipari, Kereskedelmi és Idegenforgalmi Miniszter "Elismerő OkleveIe"-t kapta Dr. Mang Béla egyetemi docens, a Miskolci Egyetem főtitkára. Igor Vladimirovich Zsezselenko akadémikus tiszteletbeli doktori oklevelet adón át Dr. Cselényi József professzornak, a Gépészmérnöki Kar dékánjának. "KIVÁLÓ OKTATÓ DIPLOMA"-t kapott: Dr. Döbröczöni Ádám egyetemi docens. "BECSÜLETDIPLOMA"-t nyert el: Hornyák Olivér oki. gépészmérnök, és Mahmoud Jamil Gazai oki. gépészmérnök. Dr. Zsidai József, a Központi Könyvtár főigazgatója december 30-án, Fülöp Petemé, a Központi Könyvtár könyvtárosa január 31-én. Korengedményes nyugállományba vonult: Dr. Bohus Géza, a Bányászati és Geotechnikai Tanszék egyetemi docense augusztus 31-én, Bodnár Miklósné a Bányászati Geot. Tanszék képesítés nélküli laboránsa augusztus 31-én, Nahaj Balázsné, a Bolyai Kollégium portása augusztus 31-én, Gyulai Iván, az Automatizálási Tanszék szakoktatója szeptember 30-án, Kocsis Györgyné, az Ellátási Osztály előadója szeptember 30-án, Dr. Kiss Mátyásné, a Geodéziai és Báuyaméréstani Tanszék előadója szeptember 30-án, Dr. Varga Jánosné, a Gazdasági Főigazgatóság előadója október 30-án, Herpai Jánosné, a Belső Ellenőrzési Csoport főrevizora december 21-én, Bende Zoltánné, a Közigazgatási jogi Tanszék egyetemi adjunktusa december 30-án, Kövér György, a Vegyipari Gépek Tanszék szakmunkása december 30-án, Repkó József a Gépgyártástechnológiai Tanszék szakmunkása december 31-én. Kitüntetést kaptak: Dr. Farkas Ottó rektor és űr. Czabán János rektorhelyettes december 12-én a Nemzetközi Természeti és Társadalmi Tudományos Akadémia Szent-György -kereszt Érdemrendjét vette át Moszkvában. Dr. Szentirmai László, a Gépészmérnöki kar Elektrotechnikai és Elektronikai Tanszék egyetemi tanára január 22-én Szentgyörgyi Albert-Díj kitüntetésben részesült. Dr. Horváth Tibor, a Büntetőjogi és Kriminológiai Tanszék egyetemi tanára május 7-én, 70. születésnapján, az Állam- és Jogtudományi Kar által szervezett ünnepségen a Magyar Felsőoktatásért Emlékplakett kitüntetésben részesült. Egyetem halottja: Dr. Jambrik Rozália egyetemi tanár, a Környezetgazdálkodási Intézet igazgatója, a Hidrogeológiai és Mérnökgeológiai Tanszék vezetője április 23-án elhurryt. Nyugállományba vonult: Fuch Péter, a Földtan Teleptani Tanszék egyetemi adjunktusa augusztus 31-én. Dr. Kovács József László, a Német Irodalom Tanszék tanszékvezető egyetemi docense október 31-én. Dr. Jordán Sándor, gazdasági főigazgatóhelyettes december 14-én. Kiss József, a Tüzeléstani Tanszék szakmunkása december 26-áu.

13 AZ ALMA MATER EGYKORI PROFESSZORAINAK ÉVFORDULÓI MEGEMLÉKEZÉSEK 200 év HAIDINGER Kari ( ) A bécsi egyetemen matematikát tanult ban az egyetemi csillagvizsgálóban tevékenykedett, majd nyolc éven át a cs.k. udvari természettudományi gyűjtemény helyettes igazgatója tól a selmeci akadémia matematika-fizika-mechanika professzora. A bécsi udvari kamara bányatanácsosaként halt meg fiatalon. W.Haidingemek, a klasszikus osztrák földtudományi iskola megalapítójának atyja ban Ruprecht Antal és Nikolaus Poda selmeci professzorokkal előkészíti és lefolytatja Born Ignác híressé vált amalgamáló eljárásának félüzemi kísérleteit a Selmecbánya melletti Szklenó fíirdön, s közvetlen részt vesz a világ első nemzetközi műszaki egyesületének, a Societát der Bergbaukunde-nek ottani megalakításában. (Főműve: Systematische Eintheilung der Gebirgsarten. Wien, Weppler.) 150 év SCHWARTZ Ottó ( ) A bécsi egyetemen állami ösztöndíjjal matematikát és fizikát tanult, s 1873-ben doktorátust szerzett és 1909 között a selmeci akadémián oktat, 1872-től a mennyiségtan professzora. Négy éven át az akadémia igazgatója (1897, 1899, 1901, 1903). Meteorológiai, klimatológiai és csillagászati megfigyelései jelentősek. (Főműve: Klimatológia. Selmecbánya, Joerges.) 100 év MILLER Albert ( ) Seknecen tanult bányászatot és kohászatot. Üzemi szolgálat után ban a selmeci akadémián az ábrázoló geometria és építészet, majd nyugdíjba vonulásáig (1872) a leobeni bányászati-kohászati tanintézet, később akadémia bányászati professzora. A poláris és a kompenzáló planiméter feltalálója. Geodéziai elméleti munkássága nemzetközi hatású volt. (Főműve: Die höhere Markscheidekunst. Wien, 1868.) december 9. BARLAI Béla ( ) és SZELE Mihály ( ) egykori vaskohászati professzorokra emlékeztek az egyetemi könyvtár Selmeci Műemlékkönyvtárának múzeumtermében tartott rendezvényen. Szele professzor életművét dr.farkas Ottó egyetemi tanár, az egyetem rektora, dr.barlai Béla munkásságát pedig dr.tóth Lajos Attila, egyetemi docens, a vaskohászati tanszék vezetője méltatta. BARLAI Béla Selmecen 1896-ban vaskohómémöki oklevelet, Kolozsváron J ben vegyész doktori fokozatot szerzett. Kincstári vasgyári szolgálat után 1901-től haláláig a^ vaskohászattani tanszék professzora között a főiskola rektora. Számos európai és amerikai tanulmányutat tett. Könyvei a hazai szakirodalom alapvető művei. (A vaskohászat kézikönyve. 1. A vas metallurgiai chemiája és a vaskohászati salakok. 2. Tüzeléstan. Selmecbánya, ) SZELE Mihály Selmecbányán 1914-ben megkezdett tanulmányait világháborús frontszolgálata megszakította, így 1922-ben már Sopronban kapott vaskohómérnöki oklevelet között a diósgyőri vasgyár mérnöke, majd 1954-ig különböző minisztériurni munkaköröket töltött be. Ezután nyugdíjbavonulásáig a Vasipari Kutató Intézet igazgatóhelyettese között egyetemünk vaskohászati tanszékének professzora, négy éven át tanszékvezető, a nyersvasgyártás előadója és 1964 között az Országos Magyar Bányászati és Kohászati Egyesület elnöke. A két professzor életművét bemutató kiállítást az egyetemi könyvtár, levéltár és múzeum rendezte, s dr.zsámboki László főigazgató nyitotta meg szeptember 18. MIKA József ( ) Vaskohómémöki oklevelet 1923-ban szerzett Sopronban között oktató Sopronban, majd Miskolcon, intézeti tanár, majd 1950-től tanszékvezető egyetemi tanár a kohászati kémiai tanszéken. A kémiai tudományok doktora (1952), Kossuth-díjas (1963). ) Főbb művei: Die exakteu Methoden der Mikromassanalyse (Stuttgart. 1939); Die Methode der Mikromassanalyse (Bp ); Kohászati elemzések (Bp.: 1959); Metallurgische Analysen (Bp., 1964): Emissziós színképelemzés (1-2.. Török Tiborral, Bp., ); Analytical emission spectroscopy fundamentals (Török Tiborral. Bp ): Emission spectrochemical analysis (Török Tiborral, Gegus Ernővel, Bristol-Bp ) stb. Az Állam- és logtudornányi Kar fennállásának 15. évfordulója alkalmából országos részvételű ünnepségeket tartott a kar. Az ünnepi ülésen dr.kalas Tibor egyetemi tanár, dékán tartott áttekintő összefoglalót a másfél évtized tevékenységéről. Az egyetemi könyvtár aulájában reprezentatív kiállításon mutatták be a kar gazdag oktatási, kutatási és szakirodalmi tevékenységét.

14 Oktató - nevelő munka A tanév során az egyetemen tovább folytatódtak a korábban már egyértelműen érzékelhető tendenciák mind az oktatási, mind a nevelési kérdések vonatkozásában. Az a pozitív tény, amely a hallgatói létszámnövekedésében, valamint a képzési szintek és irányok állandónak minősíthető bővülésében mutatkozik elsődlegesen, együtt jár a haügatók öntevékeny szerveződési formáinak mind plasztikusabb megjelenésével. Ugyancsak rendkívül értékesnek tekinthető az egyetemi hagyományok továbbvitele, amely nem csupán hivatalos rendezvények megszervezésében, hanem a hallgatók egymás közötti viszonyában is megnyilvánul. Az egyetem képes továbbra is fenntartani, sőt újabb irányokkal kiegészíteni meglévő képzési rendszerét, felhasználva azokat az előnyöket, amelyeket az egymástól - olykor nagymértékben eltérő felfogású - karok kínálnak. A hallgatók nevelésének fontos tényezője az az oktatási - szakmai közeg, amely egyrészt az egyetemen belül, másrészt a külső kapcsolatokból fakadóan a részképzések'során külföldön, illetve a külföldi hallgatók fogadásával összefüggésben itthon őket körülveszi. Az ebben rejlő lehetőségek kihasználása tovább fokozható. Az intézményrendszer megfelelő színvonalú, az oktatási-nevelési tevékenységet szolgáló működtetésének adott anyagi feltételei vannak. A tanév folyamán tovább szűkültek azok a lehetőségek, amelyek keretein belül az egyetem és a karok, tanszékek gazdálkodni tudtak a rendelkezésükre álló anyagi eszközökkel. E kedvezőtlen folyamat természetesen - az oktatás feltételrendszerén, valamint a hallgatói szerveződések anyagi támogatásának visszafogásán keresztül - hatással van a nevelőmunkára és nagymértékben befolyásolja a hallgatók szemléletét is. Az oktatási-nevelési célrendszer megalapozásánál a továbbiakban egyértelműen számolni kell azzal a helyzettel, amely a társadalmi-gazdasági változások következtében a hallgatók közötti - az anyagi kérdéseket érintő- polarizációban nyilvánul meg. Egyre több hallgató kénytelen állandó munkát vállalni tanulmányai mellett, több esetben nyilvánvalóan szabályok áthágásával is, miközben jelen van az egyetemen a képzést megkönnyítő anyagi eszközöket (számítógép, nyelvtanfolyamok, költséges szakmai kiadványok, műszerek) finanaszírozni képes hallgatói réteg is. Tudományos Diákkörök munkája 1997-ben Az évi intézményi Tudományos Diákköri Konferenciát december 1. és 5. között rendezte meg a Miskolci Egyetem. A Konferencia alkalmából a hat Kari Tudományos Diákköri Tanács szervezésében 29 szekcióban 157 előadás hangzott el. A Konferencia díjátadó ünnepségeit a karok december 10-én tartották meg és ezen a napon kei-ült sor az összegyetemi ünnepélyes záróülésre is. A karonkénti adatokat az alábbi táblázat tartalmazza: Kar évi TDK házi konferencia adatai Szekciók Dolgozatok Díjak száma száma I. II. III. Előadói Különdíj Állam- és Jogtudományi Kar Bányamérnöki Kai Bölcsészettudományi Kai Gazdaságtudományi Kar 4 25 *> j Gépészmérnöki Kar Kohómémöki Kar Dunaújvárosi Főiskolai Kar Összesen: A szakmai színvonal, valamint a nevelési tevékenység értékmegőrzése elsősorban az oktatók tevékenységén múlik. Az egyetern tanárai, kutatói kara képes a változó körülmények között is fenntartani az elért szintet és fejleszteni hallgatói kapcsolatrendszerét, de sok tartalékkal máinem rendelkezik.

15 A kollégiumi élet főbb eseményei Közművelődés a Miskolci Egyetemen július 01 -töl: október 08.: március április : május : Az Egyetemi Tanács egyetértő véleménye alapján, a Bolyai Kollégium igazgatója Dr. Horváth Ferenc. A kollégiumi Közgyűlés kollégiumi titkárnak választja Kukorelli László jogász hallgatót. Kollégiumi Felkészítő tábor. II. Bolyai Kulturális és Sportnapok. Másodszor rendezi meg a diákönkormányzat Hagyományteremtő céllal április között az eseményt. Felsőoktatási Kollégiumok Országos Szövetségének két napos ( május ) rendezvénye - FEKOSZ Közgyűlés Csillebércen as tanév kollégiumi felvételek előkészítése - döntések. EGYETEMI KULTURÁLIS PROGRAMOK A Miskolci Egyetem napjainkban is kulturális események sorozatának otthona. A korábbi évtizedek rendkívül gazdag programjaiból a nehezebbé váló pénzügyi helyzet ellenére is sikerült megőrizni számos rendezvényünk rangját és arculatát. Ezek a rendezvények teszik színesebbé a több mint tízezer itt tanuló egyetemista életét, kikapcsolódási lehetőséget és hasznos elfoglaltságot biztosítva nekik. A kulturális programok az alábbi nagyobb intézményesített egyetemi rendezvények kapcsán szerveződnek: Bolyai Kulturális és Sportnapok Valétálás Egyetemi lapok Öntevékeny körök Citromfa Politikai Műhely Egyetemi gólyatábor Miskolci Egyetem Stúdió Klubok Galéria Bolyai Kulturális és Sportnapok A Miskolci Egyetem Bolyai kollégiumának szervezésében kerül sor évente, áprilisban a Bolyai Kulturális és Sportnapok megrendezésére. A rendezvény időpontja: április Zenei, kulturális és sportprogramokkal mozgósítja a kollégiumok több mint kétezer lakóját, bemutatkozási lehetőséget biztosítva a tehetséges hallgatóknak is. A Bolyai napokon előadások tucatjai, koncertek, humorest, tánc és énekbemutató, kiállítás szolgáljak a kulturált kikapcsolódást. Szervezői: ME Bolyai kollégium, ME Kollégiumi Hallgatói Tanács, MÉSZ Valétálás A valétálás a 260 éves selmeci hagyományok egyik kiemelkedő eseménye. A végzős évfolyamok hallgatói valétálnak. A rendezvénysorozat, amely magába foglalja a Szalag- Gyűrű és Korsóavató Szakestélyeket, a kiválasztott tanárok..szakdolgozatainak" bemutatását, fáklyás felvonulást, stb, országos szinten is egyedülálló hagyomány része. Szervezői kari valéta bizottságok és a MÉSZ.

16 Egyetemi lapok A Miskolci Egyetemnek számos régóta működő hallgatói lapja van. Fontosabb újságjaink: Gazdász Ciklus, Elméleti Szociológia, Zoon Politikán, Vadlaw, Gesta.. Öntevékeny körök A Miskolci Egyetemen ebben a gazdasági évben az alábbi öntevékeny körök működtek: kerámia kör Foglalkozásain az anyagozás különböző technikáit, a mázazás és az égetés alapismereteit sajátíthatják el a résztvevők. Szakvezető Dobák Judit, a foglalkozások helye: E/6, fsz.22. táncklub és tánciskola A táncokat tanulni vágyókat a tánciskola, a jól táncolni tudókat a társastánc klub várja. Szakvezető Bodrogi Zoltán tánctanár, a foglalkozások helye az egyetemi aula. egyetemi zenekarok Az egyetemi amatőr zenekarok számára próbalehetőséget, felszerelést és fellépési lehetőséget, bemutatkozást tudnak biztosítani. Vezető: Faitli József, próbák helye: E/6, pince színjátszókör februárjában indult egy színházi csoport, melynek létszáma fő. Munkájukat egy gyakorlott drámapedagógus és beszédtanár is segíti. Egy egyetemi színpad felállításán fáradoznak, amely Miskolci Egyetemi Színpad néven működne. Szakvezető: Erős Balázs. Foglalkozások helye: E/6, kollégium színházterme. Klubok filmklub Az egyetemi mozi mellett a Fordított Sikoly Filmklub várja a mozilátogatókat, mely a világ legfrissebb művészfilmjeit tűzi műsorra. Vitamin-klub Programjaik vitaestek meghívott előadókkal, élő zenei programok, videofilm-vetítés, stb. Helye: E/7. Kollégium fsz. Citromfa Politikai Műhely A Citromfa a magyar politikai közélet szereplőivel szervez fórumokat. Ebben az évben vendégük volt Deutsch Tamás, Csóka István, Szabó Iván és Horváth Aladár. Átlag három hetente szerdánként várják meghívottaikat, egy-egy beszélgetésre, szakértőket is felkérve. Közművelődés a Miskolci Egyetemen EGYETEMI KULTURÁLIS PROGRAMOK A Miskolci Egyetem napjainkban is kulturális események sorozatának otthona. A korábbi évtizedek rendkívül gazdag programjaiból a nehezebbé váló pénzügyi helyzet ellenére is sikerült megőrizni számos rendezvényünk rangját és arculatát. Ezek a rendezvények teszik színesebbé a több mint tízezer itt tanuló egyetemista életét, kikapcsolódási lehetőséget és hasznos elfoglaltságot biztosítva nekik. A kulturális programok az alábbi nagyobb intézményesített egyetemi rendezvények kapcsán szerveződnek: Bolyai Kulturális és Sportnapok Valétálás Egyetemi lapok Öntevékeny körök Citromfa Politikai Műhely Egyetemi gólyatábor Miskolci Egyetem Stúdió Klubok Galéria Bolyai Kulturális és Sportnapok A Miskolci Egyetem Bolyai kollégiumának szervezésében kerül sor évente, áprilisban a Bolyai Kulturális és Sportnapok megrendezésére. A rendezvény időpontja: április Zenei, kulturális és sportprogramokkal mozgósítja a kollégiumok több mint kétezer lakóját, bemutatkozási lehetőséget biztosítva a tehetséges hallgatóknak is. A Bolyai napokon előadások tucatjai, koncertek, humorest, tánc és énekbemutató, kiállítás szolgálják a kulturált kikapcsolódást. Szervezői: ME Bolyai kollégium, ME Kollégiumi Hallgatói Tanács, MÉSZ Valétálás A valétálás a 260 éves selmeci hagyományok egyik kiemelkedő eseménye. A végzős évfolyamok hallgatói valétálnak. A rendezvénysorozat, amely magába foglalja a Szalag- Gyűrű és Korsóavató Szakestélyeket, a kiválasztott tanárok..szakdolgozatainak" bemutatását, fáklyás felvonulást, stb, országos szinten is egyedülálló hagyomány része. Szervezői kari valéta bizottságok és a MÉSZ.

17 Egyetemi lapok A Miskolci Egyetemnek számos régóta működő hallgatói lapja van. Fontosabb újságjaink: Gazdász Ciklus, Elméleti Szociológia, Zoon Politikon, Vadlaw, Gesta.. Öntevékeny körök A Miskolci Egyetemen ebben a gazdasági évben az alábbi öntevékeny körök működtek: kerámia kör Foglalkozásain az anyagozás különböző technikáit, a mázazás és az égetés alapismereteit sajátíthatják el a résztvevők. Szakvezető Dobák Judit, a foglalkozások helye: E/6, fsz.22. táncklub és tánciskola A táncokat tanulni vágyókat a tánciskola, a jól táncolni tudókat a társastánc klub várja. Szakvezető Bodrogi Zoltán tánctanár, a foglalkozások helye az egyetemi aula. egyetemi zenekarok Az egyetemi amatőr zenekarok számára próbalehetőséget, felszerelést és fellépési lehetőséget, bemutatkozást tudnak biztosítani. Vezető: Faitli József, próbák helye: E/6, pince színjátszókör februárjában indult egy színházi csoport, melynek létszáma fő. Munkájukat egy gyakorlott drámapedagógus és beszédtanár is segíti. Egy egyetemi színpad felállításán fáradoznak, amely Miskolci Egyetemi Színpad néven működne. Szakvezető: Erős Balázs. Foglalkozások helye: E/6, kollégium színházterme. Klubok filmklub Az egyetemi mozi mellett a Fordított Sikoly Filmklub várja a mozilátogatókat, mely a világ legfrissebb művészfilmjeit tűzi műsorra. Vitamin-klub Programjaik vitaestek meghívott előadókkal, élő zenei programok, videofilm-vetítés, stb. Helye: E/7. Kollégium fsz. Egyetemi Gólyatábor Legsikeresebb és a hallgatók szempontjából is meghatározó kulturális program az évenként rendezett egyetemi Gólyatábor. A hat kar közös szervezésében szeptember 1-5-ig került megrendezésre. A közel 800 elsőst fogadó rendezvény az egyetemi hagyományoknak megfelelően számos programot tartalmazott: koncertek, városismereti vetélkedők, egyetemtörténeti előadások, kirándulás és hagyományoktatás egészítette ki a szokásos eseményeket. A Gólyatábor elősegíti, hogy a hallgatók már a beiratkozás előtt megismerjék a más karokon és szakokon tanuló társaikat, megkönnyítve ezzel a kapcsolattaremtést, beilleszkedést. Szervezői: kari hallgatói önkormányzatok, MÉSZ. Miskolci Egyetem Stúdió A ME Stúdió évtizedek óta működő szolgáltatása a Miskolci Egyetemnek. Kizárólag hallgatók üzemeltetik az egész egyetemet átfogó zártláncú TV és rádiórendszert. A szórakoztató műsorok mellett szerveznek kimondottan a művelődést szolgáló programokat is. Rendszeres program pl. a Citromfa Politikai Műhely közreműködésével - az általuk meghívott közéleti személyiségekkel készített stúdió-beszélgetés, amely szintén a hallgatók aktív részvételével zajlik. Miskolci Egyetem Galéria Kiállítások december: nyíregyházi rajztanárok bemutatkozása április 1-7-ig: hallgatói öntevékeny körök munkáinak bemutatása, antropológus hallgatók fotókiállítása. Városi és vidéki kapcsolataink A Miskolci Nemzeti Színház előadásait és az Országos Filharmónia előadásait folyamatosan hirdetjük. E két városi intézménnyel napi kapcsolatban állunk. Folyamatos programegyeztetések és programhirdetések folynak még a Mandorla Közművelődési Egyesülettel, az Ady, a Rónai Művelődési Házakkal valamint az Ifjúsági Házzal, az ITC Programirodájával, vidéken pedig az Egri Gárdonyi Géza Színházzal. Citromfa Politikai Műhely A Citromfa a magyar politikai közélet szereplőivel szervez fórumokat. Ebben az évben vendégük volt Deutsch Tamás, Csóka István, Szabó Iván és Horváth Aladár. Átlag három hetente szerdánként várják meghívottaikat, egy-egy beszélgetésre, szakértőket is felkérve.

18 Tudományos kutatómunka Az egyetemeken az oktatás és kutatás szerves egységet képez. Kapcsolatuk, egymásrahatásuk viszi előre az oktatás és kutatás színvonalának folytonos mslését Az egyetemi kutatások általában az alap-, alkalmazott- és fejlesztő kutatások láncolatát alkotják. A kutatási stratégia részét képezi a kutatási főirányok rögzítése, a kutatás személyi, infrastrukturális feltételeinek biztosítása, illetve a kutatási eredmények hasznosítása, a kutatás menedzselése és a kutatási együttműködés kialakítása. Az egyetem tudományos-kutatási stratégiájában kijelölte azokat a kutatási főirányokat, amelyekben: - egy témát sokoldalúan, komplexen több tanszék, több kar részvételével lehet művelni, - kapcsolódnak hazai, nemzetközi kutatási irányokhoz, alkalmasak hazai, nemzetközi pályázatokon való részvételre, - részét képezik akkreditált doktori programoknak, - tudományos megalapozását biztosítják egy-egy szaknak, vagy szakiránynak, - az ipar, a gazdaság, a társadalom egy-egy komplex fejlesztési feladatát fogják össze. A Miskolci Egyetem akkreditált Ph.D programokat, valamint a fentieket figyelembe véve a következő fő kutatási irányok kijelölésére került sor: 1. Anyagtudományok 2. Európai Uniós kutatások: jogharmonizáció, gazdasági és politikai integráció, a közös intézmények története 3. Geotechnikai rendszerek és ásványi nyersanyag (szilárd és fluidium) termelés 4. Alkalmazott (műszaki) földtudományok 5. Természeti erőforrások hasznosítása 6. Gépészeti tudományok - Gépészeti alaptudományok, szilárd és folyékony kontinuumok kutatása - Gyártási folyamatok - Géptervezés - Informatikai rendszerek 7. Környezetvédelem 8. Modern bölcsészettudományi kutatások: szövegtudomány, modern magyar irodalom, társadalom- és erkölcsfilozófia 9. A magyar állam és jogrendszer, jogtudomány továbbfejlesztése, különös tekintettel az európai jogfejlődési tendenciákra 10.Vállalkozáselmélet és gyakorlat A kutatás személyi feltételeit az egyetem oktatói, kutatói, doktoranduszai, arra alkalmas hallgatói, tanszéki, vagy intézeti alkalmazottai, illetve esetenként meghívott, vagy kutatásba bevont külső szakemberek biztosítják. A K+F infrastruktúrát az egyetem intézeteinek, tanszékeinek laboratóriumai, műhelyei jelentik. A kutatás finanszírozás leglényegesebb csatornái ebben az évben is a hazai és külföldi pályázatok útján elérhető támogatások voltak. A nemzetközi kutatási együttműködéseknél jól hasznosította az egyetem a széleskörű nemzetközi kapcsolatait. Az egyetemen 692 oktató tevékenykedik. A kutatók száma 17. Az oktatók közül négyen a Magyar Tudományos Akadémia tagjai, a tudományok doktora fokozattal 67, kandidátusi fokozattal pedig 238 fő rendelkezik, egyetemi doktori címet 161-en szereztek ban a Miskolci Egyetemen, illetve más intézményben összesen 12 egyetemi oktató habilitált. A kutatásszervezési feladatok koordinálása és szervezésére a Miskolci Egyetem létrehozta az Innovációs és Technológia Transzfer Centrumot, amely integrálta a Miskolci Egyetem Transzfer Irodájának, Műszerközpontjának, a Nemzetközi Technológiai Intézet Regionális Képviseletének és a Magyar Innovációs Szövetség Miskolci Regionális Irodájának tevékenységét a tudás és technológiatranszfer, az innováció segítése, a PR-szolgáltatás szakértői és tanácsadó szolgáltatások területén. Az egyetem adottságait kihasználva olyan komplex és integrált interdiszciplináris kutatások indultak be és folynak, melyben a karok közösen vettek részt (pl.informatika, környezetvédelem, minőségbiztosítás, stb.).

19 Az egyetem által rendezett nemzetközi részvételű konferenciák Nemzetközi kapcsolatok RENDEZVÉNY NEVE RENDEZŐ DÁTUM Numerical Methods and Matematikai Intézet 1996.július Computational Mechanics Ifjúsági Matematikai Kongresszus Matematikai Intézet 1996.július 29- '96. augusztus 2. International Convention of Bible Tudományszervezési és 1996.augusztus 4- Students Nemzetközi Osztály 9. Wadlaw Európai Joghallgatói Büntetőjogi és 1996.augusztus Konferencia Kriminológiai Tanszék English Teaching Methodology Idegennyelvi Oktatási 1996.augusztus Workshop Központ "Tudomány és gyakorlat" című Bányamérnöki Kar 1996.augusztus Tudományos Konferencia VII. Nemzetközi Csőszerkezeti Anyagmozgatási és 1996.augusztus Szimpózium Logisztikai Tanszék "Tudomány és gyakorlat" című Kohómérnöki Kar 1996.augusztus Tudományos Konferencia IX.Nemzetközi Pneumatikái és Szerszámgépek Tanszék 1996.szeptember Hidraulikai Konferencia 2-5. IX.Nemzetközi Szerszámkonferencia Gépgyártástechnológiai Tanszék 1996.szeptember 3-5. Miskolci Beszélgetések '96. a Anyagmozgatási és 1996.szeptember Logisztikáról Logisztikai Tanszék "Európa egységesítésének jogi Nemzetközi Jogi Tanszék kérdései" című Tudományos 1996.október4-5. Konferencia microcad '97. Nemzetközi Tudományszervezési és 1997.február Számítástechnikai és Informatikai Nemzetközi Osztály Konferencia, Kiállítás és Vásár XV.Nemzetközi Ásványfesztivál Bányamérnöki Kar 1997.március 7-9. CERECO '97. II.Nemzetközi Analitikai Kémiai Tanszék 1997.június2-4. Környezetvédelmi Konferencia DEMECO '97. Nemzetközi Analitikai Kémiai Tanszék 1997.június4-7. Konferencia a Leszerelés Környezetvédelmi Kihatásairól "Mechatrinics Courses" című Elektrotechnikai Tanszék 1997.június Nemzetközi Konferencia "Elméleti és gyakorlati kihívások az Gazdaságtudományi Kar ezredforduló gazdaságában" című 1997.június Nemzetközi Jubileumi Konferencia A nemzetközi kapcsolatoknak az egyetem igen nagy jelentőséget tulajdonit. A külföldi intézményekkel, személyekkel való folyamatos kapcsolattartás a nemzetközi kitekintést, eredményeink megismertetését, a külföldi szakmai eredmények megismerését, folyamatos és rendszeres információcserét és konzultációs lehetőséget biztosit. Oktatóink és hallgatóink számára a külföldi tanulmányutakon, nemzetközi rendezvényeken való részvétel a tapasztalatszerzés, szakmai és nyelvi továbbképzés igen fontos eszköze. A nemzetközi kapcsolatok legfontosabb formái: - közös projektek kidolgozása, benyújtása - közös kutatómunka - külföldi szakmai konferenciákon, rendezvényeken részvétel, előadástartás - hosszabb-rövidebb idejű külföldi szakmai tanulmányút, továbbképzés, vendégoktatói tevékenység - hallgatói részképzés, diplomatervezés - külföldi szakemberek, vendégoktatók meghívása és fogadása - nemzetközi szervezetek munkájában részvétel - információ és szakirodalom /tankönyv/ cseréje - külföldi szakemberek fogadása Az egyetem nemzetközi kapcsolataiban fontos szerepet töltenek be az intézményközi szerződéses kapcsolatok. Jelenleg az egyetemnek 20 ország 60 intézményével van együttműködési megállapodása. Az együttműködési megállapodások keretében folyó együttműködés az egyes intézmények vonatkozásában különböző intenzitású ugyan, de az együttműködéses partnerek nagyszáma mindenképpen a nemzetközi kapcsolatok fontosságát jelzi. A különböző oktatási, kutatási projektek, pályázatok keretében az egyetem ill. a szakmai munkában érintett tanszékek, intézetek ennél lényegesen több külföldi felsőoktatási intézménnyel, szakmai szervezettel áll kapcsolatban. Az egyetemi nemzetközi kapcsolatok finanszírozását az egyetemi eszközökön tul különböző külső források biztosítják, pl. TEMPUS, PHARE projektek, alapítványok, hazai és külföldi pályázatok, projektek. Folyamatosan és eredményesen csak azok a kapcsolatok tarthatók fenn, ahol a kapcsolattartásban közvetlenül érdekeltek az együttműködéshez szükséges anyagi forrásokat biztosítani tudják. Az egyetem vezetése mindent megtesz annak érdekében, hogy oktatóink, hallgatóink minél nagyobb számban külföldi kiutazási lehetőséghez juthassanak, illetve a küiföldi vendégfogadás biztosított legyen.

20 Szcrz. kötés éve A Miskolci Egj'etem együttműködési szerződésen alapuló nemzetközi kapcsolatai Intézmény Ország 1960 Freibergi Bányászati Akadémia Németország 1960 Magdeburgi Műszaki Egyetem Németország 1962 Krakkói Bányászati és Kohászati Akadémia Lengyelország 1964 Harkovi Műszaki Egyetem Ukrajna 1966 Moszkvai Petrolkémiai és Gázipari Egyetem Oroszország 1966 Kassai Műszaki Egyetem Szlovákia 1969 Moszkvai Bányászati Egyetem Oroszország 1970 Osztravai Bányászati Egyetem Csehország 1973 Bányászati és Geológiai Egyetem, Szófia Bulgária 1977 Azovi (Mariupoli) Kohászati Egyetem Ukrajna 1978 Gépészeti és Elektrotechnikai Egyetem, Szófia Bulgária 1981 Moszkvai Acél- és Ötvözetek Egyetem Oroszország 1982 Leobeni Egyetem Ausztria 1986 Berlini Műszaki Egyetem Németország 1987 Clausthali Műszaki Egyetem Németország 1988 Imperial College, London Nagy-Britannia 1989 Trieszti Egyetem Olaszország 1989 Lappföldi Egyetem, Rovaniem Finnország 1989 Salzburgi Egyetem Ausztria 1990 Dortmundi Egyetem Németország 1990 Krakkói Műszaki Egyetem Lengyelország 1990 Gdanski Műszaki Egyetem Lengyelország 1990 Institut fur Wissenstransfer Németország 1990 TÜV Rheinland, Köln Németország 1991 Kolozsvári Egyetem Románia 1991 Nagybányai Egyetem Románia 1991 Tulsai Egyetem USA 1991 Düsseldorfi Műszaki Főiskola Németország 1991 Erdélyi Magyar Műszaki Tudományos Társaság Románia 1991 Trieri Egyetem Németország 1991 University of Bradford Nagy-Britannia 1992 Petrozsényi Műszaki Egyetem Románia 1992 Brassói Egyetem Románia 1992 Universiíe de Pau et des Pays de l'adour Franciaország Szcrz. kötés éve Intézmény 1992 Colorado School of Mines USA 1993 Nagaoka University of Technology Japán Ország 1993 Al-Azhar University, Kairó Egyiptom 1993 Waterlooi Egyetem Kanada 1993 Tolousei Egyetem Franciaország 1993 Bukaresti Műszaki Egyetem Románia 1993 Cairo University, Beni-Suef Branch Egyiptom 1993 Haifai Egyetem Izrael 1993 Case Western University, Cleveland USA 1994 Torinói Műszaki Egyetem Olaszország 1994 Metzi Egyetem Franciaország 1994 Gesamthochschule Duisburg Németország 1994 Tuniszi Egyetem Tunézia 1995 Universidad de las Americas Puebla USA 1995 Tamperei Egyetem Finnország 1995 Fachhochschule Aalen Németország 1995 Suez Canal University Egyiptom 1995 Padeborni Egyetem Németország 1995 Tartui Egyetem Észtország 1995 University of Nebraska Lincoln USA 1995 Brnoi Masaryk Egyetem Csehország 1996 Creighton Egyetem USA 1996 Kassai J.P. Safarik Egyetem Szlovákia 1996 Ogyesszai Állami Egyetem Ukrajna 1997 Kievi Nemzeti Egyetem Ukrajna 1997 Ukrán Akadémia Ukrajna

Időtartam (-tól -ig) 2012-2013 Munkáltató neve és címe Miskolci Egyetem (Központi Igazgatás), 3515 Miskolc-Egyetemváros

Időtartam (-tól -ig) 2012-2013 Munkáltató neve és címe Miskolci Egyetem (Központi Igazgatás), 3515 Miskolc-Egyetemváros 1 Ö N É L E T R A J Z F O R M A N Y O M T A T V Á N Y SZEMÉLYES ADATOK Név DR. LUKÁCS JÁNOS Cím 3535 MISKOLC (MAGYARORSZÁG), ELŐHEGY U. 48/2. Telefon +36 46 565 111/14 11 Fax +36 46 561 504 E-mail janos.lukacs@uni-miskolc.hu

Részletesebben

Alapító vezetője Dr. Czabán János professzor. 2001-től a Tanszék irányítója: Dr. Illés Mária professzor.

Alapító vezetője Dr. Czabán János professzor. 2001-től a Tanszék irányítója: Dr. Illés Mária professzor. A Gazdaságtudományi Kar története A Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kara 1987 szeptemberében nyitotta meg kapuit hallgatói előtt. A következő sorokban a Kar eltelt csaknem 20 évének eseményei, tényei,

Részletesebben

VEZETŐ TESTÜLETI ÜLÉSEK IDŐPONTJAI, NAPIRENDI PONTJAI A 2014/2015. TANÉV 2. FÉLÉVÉBEN

VEZETŐ TESTÜLETI ÜLÉSEK IDŐPONTJAI, NAPIRENDI PONTJAI A 2014/2015. TANÉV 2. FÉLÉVÉBEN VEZETŐ TESTÜLETI ÜLÉSEK IDŐPONTJAI, NAPIRENDI PONTJAI A 2014/2015. TANÉV 2. FÉLÉVÉBEN Elfogadta: a Miskolci Egyetem Szenátusa a 30/2015. sz. határozatával. TARTALOMJEGYZÉK I. A MISKOLCI EGYETEM SZENÁTUSÁNAK

Részletesebben

A kötetben szereplő tanulmányok szerzői

A kötetben szereplő tanulmányok szerzői A kötetben szereplő tanulmányok szerzői Dr. Barzó Tímea, egyetemi docens, Miskolci Egyetem, Államés Jogtudományi Kar, Polgári Jogi Tanszék, Miskolc Dr. Barta Judit, egyetemi docens, Miskolci Egyetem, Állam-

Részletesebben

VEZETŐ TESTÜLETI ÜLÉSEK IDŐPONTJAI, NAPIRENDI PONTJAI A 2015/2016. TANÉV 2. FÉLÉVÉBEN

VEZETŐ TESTÜLETI ÜLÉSEK IDŐPONTJAI, NAPIRENDI PONTJAI A 2015/2016. TANÉV 2. FÉLÉVÉBEN VEZETŐ TESTÜLETI ÜLÉSEK IDŐPONTJAI, NAPIRENDI PONTJAI A 2015/2016. TANÉV 2. FÉLÉVÉBEN Elfogadta: a Miskolci Egyetem Szenátusa az 5/2016. sz. határozatával. TARTALOMJEGYZÉK I. A MISKOLCI EGYETEM SZENÁTUSÁNAK

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT 3488-R/2007-1. JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT KÉSZÜLT: a Miskolci Egyetem Szenátusának 2007. december 17-én megtartott ülésén. JELEN VANNAK: a mellékelt jelenléti ív szerint. AZ ELŐTERJESZTÉSEK (MELLÉKLETEK) MEGTEKINTHETŐEK:

Részletesebben

ßz JisztaCtársaság neve, címe és jogi HeCyzete

ßz JisztaCtársaság neve, címe és jogi HeCyzete A Miskolci Egyetem Közleménye A sorozat. Bányászat, 67 kötet, (2004) p. 99-103 S E L M E C I Asz

Részletesebben

A MATEMATIKAI SZOFTVEREK ALKALMAZÁSI KÉSZSÉGÉT, VALAMINT A TÉRSZEMLÉLETET FEJLESZTŐ TANANYAGOK KIDOLGOZÁSA A DEBRECENI EGYETEM MŰSZAKI KARÁN

A MATEMATIKAI SZOFTVEREK ALKALMAZÁSI KÉSZSÉGÉT, VALAMINT A TÉRSZEMLÉLETET FEJLESZTŐ TANANYAGOK KIDOLGOZÁSA A DEBRECENI EGYETEM MŰSZAKI KARÁN A MATEMATIKAI SZOFTVEREK ALKALMAZÁSI KÉSZSÉGÉT, VALAMINT A TÉRSZEMLÉLETET FEJLESZTŐ TANANYAGOK KIDOLGOZÁSA A DEBRECENI EGYETEM MŰSZAKI KARÁN Dr. Kocsis Imre DE Műszaki Kar Dr. Papp Ildikó DE Informatikai

Részletesebben

A Szegedi Tudományegyetem Sófi József Alapítvány évi ösztöndíjasai

A Szegedi Tudományegyetem Sófi József Alapítvány évi ösztöndíjasai A Szegedi Tudományegyetem Sófi József Alapítvány 2007. évi ösztöndíjasai A Szegedi Tudományegyetem Sófi József a Szegedi Tehetségekért Alapítványa 2001. január 2- án jött létre, és eddig 4 millió forint

Részletesebben

Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről

Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről Takácsi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a többször módosított 1990. évi LXV. tv. 16.. / 1 / bekezdésében

Részletesebben

Zsűritagok névsora szekciók szerint Terembeosztás

Zsűritagok névsora szekciók szerint Terembeosztás Zsűritagok névsora szekciók szerint Terembeosztás 1. Alkalmazott műszaki tudományok szekció I. em. 36. DR. FÜLÖP ISTVÁN egyetemi adjunktus Szent István Egyetem, Gépészmérnöki Kar, Mezőgazdasági és Élelmiszeripari

Részletesebben

Vezetők, pedagógusok, ügyintézők és elérhetőségük

Vezetők, pedagógusok, ügyintézők és elérhetőségük Vezetők, pedagógusok, ügyintézők és elérhetőségük Vezetők és ügyintézők N é v Beosztása Elérhetőség Fogadóóra 1. Szilágyi István főigazgató szilagyi.istvan@noszlopy-marcali.hu hétfő: 9.00-12.00 2. Kiss

Részletesebben

Pedagógusok iskolai végzettsége. Ssz Név Beosztás Technikum/ egyéb Főiskola Egyetem Szakvizsga

Pedagógusok iskolai végzettsége. Ssz Név Beosztás Technikum/ egyéb Főiskola Egyetem Szakvizsga Pedagógusok iskolai végzettsége Ssz Név Beosztás Technikum/ egyéb Főiskola Egyetem Szakvizsga 1. Borbély András Igazgató Építészmérnök Mérnök Közoktatási vezető 2. Kisgergely Mária Közismereti igh. Ének

Részletesebben

34 év után újra a Comenius Karon az OTDK

34 év után újra a Comenius Karon az OTDK 1. nap (2015. 04. 08.) 34 év után újra a Comenius Karon az OTDK 2015. április 8-án megkezdődött a XXXII. Országos Tudományos Diákköri Konferencia 14. szekciójának háromnapos ülése. Az esemény főszereplői

Részletesebben

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM INTÉZMÉNYI ÜNNEPEK ÉS MEGEMLÉKEZÉSEK RENDJE

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM INTÉZMÉNYI ÜNNEPEK ÉS MEGEMLÉKEZÉSEK RENDJE SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM INTÉZMÉNYI ÜNNEPEK ÉS MEGEMLÉKEZÉSEK RENDJE Szeged, 2013. október 28. Intézményi ünnepek és megemlékezések rendje a Szegedi Tudományegyetemen 1 A Szegedi Tudományegyetem (továbbiakban:

Részletesebben

Oktatás, kutatás és innováció szervezeti integrációja a korszerű mérnökképzésért

Oktatás, kutatás és innováció szervezeti integrációja a korszerű mérnökképzésért Oktatás, kutatás és innováció szervezeti integrációja a korszerű mérnökképzésért Friedler Ferenc Pannon Egyetem Informatikai Oktatási Konferencia 2014 HTTP Alapítvány Budapest, 2014. február 22. Tartalom

Részletesebben

Tanulmányi időbeosztás a 2014/2015. tanév II. félévére

Tanulmányi időbeosztás a 2014/2015. tanév II. félévére Tanulmányi időbeosztás a 2014/2015. tanév II. félévére Dátum Esemény Regisztrációs hét február 2. (hétfő): Neptun nyitás 8 órától ÁJK 13 órától GÉIK Nappali 2015. február 2. (hétfő) február 6. [levelező

Részletesebben

Az ÓBUDAI EGYETEM SZABÁLYZATA az ÁLLAMI és EGYETEMI ÜNNEPEK, MEGEMLÉKEZÉSEK RENDJÉRŐL

Az ÓBUDAI EGYETEM SZABÁLYZATA az ÁLLAMI és EGYETEMI ÜNNEPEK, MEGEMLÉKEZÉSEK RENDJÉRŐL 3. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti és Működési Rend 33. függelék Az ÓBUDAI EGYETEM SZABÁLYZATA az ÁLLAMI és EGYETEMI ÜNNEPEK, MEGEMLÉKEZÉSEK RENDJÉRŐL

Részletesebben

Ergonómia és Pszichológia Tanszék Dr. Benedek András egyetemi tanár, int.ig., tanszékvezető Műszaki Pedagógia Tanszék Bartha Zsolt testnevelő tanár

Ergonómia és Pszichológia Tanszék Dr. Benedek András egyetemi tanár, int.ig., tanszékvezető Műszaki Pedagógia Tanszék Bartha Zsolt testnevelő tanár A Gazdaság- és Társadalomtudományi Karon működő állandó-, munka- és szakbizottságok Állandó Bizottságok Kari Oktatási Bizottság Elnök: Dr. Benedek András egyetemi tanár, int.ig., tanszékvezető Társelnök:

Részletesebben

A KONFERENCIA TUDOMÁNYOS BIZOTTSÁGA. Elnök: Prof. Dr. Nábrádi András Társelnök: Prof. Dr. Somosi Mariann. Tagok:

A KONFERENCIA TUDOMÁNYOS BIZOTTSÁGA. Elnök: Prof. Dr. Nábrádi András Társelnök: Prof. Dr. Somosi Mariann. Tagok: A KONFERENCIA TUDOMÁNYOS BIZOTTSÁGA Elnök: Prof. Dr. Nábrádi András Társelnök: Prof. Dr. Somosi Mariann Tagok: Dr. habil Szűcs Edit Prof. Dr. Somosi Mariann Dr. Papp Péter Dr. T. Kiss Judit Dr. Lámer Géza

Részletesebben

I. A Szent István Egyetem

I. A Szent István Egyetem I. A Szent István Egyetem REKTORI KÖSZÖNTŐ 2000-ben - több, korábban önálló egyetem és főiskola integrációjával - létrehozott egyetemünk névadójára, államalapító Szent István királyunkra az egész ország

Részletesebben

Tanulmányi időbeosztás a 2016/2017. tanév I. félévére

Tanulmányi időbeosztás a 2016/2017. tanév I. félévére Tanulmányi időbeosztás a 2016/2017. tanév I. félévére Dátum Esemény 2016. augusztus 21. (vasárnap) augusztus 25. (csütörtök) Gólyatábor Regisztrációs hét augusztus 29. (hétfő): 8 órától ÁJK 2016. augusztus

Részletesebben

A kötetben szereplő tanulmányok szerzői

A kötetben szereplő tanulmányok szerzői A kötetben szereplő tanulmányok szerzői Bálint István, nyugalmazott újságíró, Magyar Szó, publicista, Belovai József, nyugalmazott történelemtanár, Szeged,, Nagybecskerek Beretka Katinka, okleveles jogász,

Részletesebben

ÁLTALÁNOS VÁLLALKOZÁSI FÕISKOLA ÁVF-NAPOK. 1114 Budapest Villányi út 11-13. www. avf.hu

ÁLTALÁNOS VÁLLALKOZÁSI FÕISKOLA ÁVF-NAPOK. 1114 Budapest Villányi út 11-13. www. avf.hu ÁLTALÁNOS VÁLLALKOZÁSI FÕISKOLA ÁVF-NAPOK 1114 Budapest Villányi út 11-13. www. avf.hu Kiadja az Általános Vállalkozási Fõiskola Felelõs kiadó: Antal János fõigazgató Szerkesztette: Karcsics Éva Tördelõ

Részletesebben

A S ZENÁT US ÁLLANDÓ B I ZOTTSÁGAI e lfogadva a S z en átu s 324/2008. (XI. 19.) sz. h a tá ro z a tával

A S ZENÁT US ÁLLANDÓ B I ZOTTSÁGAI e lfogadva a S z en átu s 324/2008. (XI. 19.) sz. h a tá ro z a tával A S ZENÁT US ÁLLANDÓ B I ZOTTSÁGAI e lfogadva a S z en átu s 324/2008. (XI. 19.) sz. h a tá ro z a tával EGYETEMI DOKTORI TANÁCS ÉS HABILITÁCIÓS TANÁCS Elnök Prof. Dr. Neményi Miklós tudományos és külügyi

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT 2319-R/2007-1. JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT KÉSZÜLT: a Miskolci Egyetem Szenátusának 2007. augusztus 27-én megtartott ülésén. JELEN VANNAK: a mellékelt jelenléti ív szerint. AZ ELŐTERJESZTÉSEK (MELLÉKLETEK) MEGTEKINTHETŐEK:

Részletesebben

Kacsóta Községi Önkormányzat 4/2004. (IV.19.) KT. Rendelete. a közművelődésről

Kacsóta Községi Önkormányzat 4/2004. (IV.19.) KT. Rendelete. a közművelődésről Kacsóta Községi Önkormányzat 4/2004. (IV.19.) KT. Rendelete a közművelődésről Kacsóta községi Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi közművelődési feladatok ellátása érdekében a kulturális javak

Részletesebben

Név Munkakör Végzettség Végzettség szintje. Német nyelv és irodalom szakos középiskolai tanár és közművelődési előadó.

Név Munkakör Végzettség Végzettség szintje. Német nyelv és irodalom szakos középiskolai tanár és közművelődési előadó. Név Munkakör Végzettség Végzettség szintje 1 Kovács Márta idegennyelv- Német nyelv és irodalom szakos és közművelődési előadó 2 Czinege Enikő szakmai Környezetmérnök 3 Csidei Péter Magyar nyelv és irodalomtörténelem

Részletesebben

Tájékoztató a Magyar Akkreditációs Bizottság második intézményi akkreditációs értékelésről

Tájékoztató a Magyar Akkreditációs Bizottság második intézményi akkreditációs értékelésről Iktatószám: BMF-RH-2080/05 Tájékoztató a Magyar Akkreditációs Bizottság második intézményi akkreditációs értékelésről A Budapesti Műszaki Főiskola tevékenysége második akkreditációs kör keretében kerül

Részletesebben

A Magyar Műszaki Értelmiség Napja

A Magyar Műszaki Értelmiség Napja A Magyar Műszaki Értelmiség Napja Ünnepségsorozat 2012. június 4-7. 1 Budapest 2006. január 5. 2 3 A nyilatkozat aláírói Magyar Tudományos Akadémia Magyar Mérnökakadémia Magyar Mérnök Kamara Budapesti

Részletesebben

Pedagógusok képesítése

Pedagógusok képesítése Pedagógusok képesítése Az intézmény neve: Benedek Elek Általános Iskola S.sz. Név Munkakör 1. Antal Istvánné 2. Balázsiné Jaczkó Márta Alkalmazási jogviszony (közalkalmazott idejű jogviszonyban, határozott

Részletesebben

Javaslat az Önkormányzat által adományozott címek és díjak odaítélésére létrehozott Kuratórium megválasztására

Javaslat az Önkormányzat által adományozott címek és díjak odaítélésére létrehozott Kuratórium megválasztására MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE Kvo.: 31.013-14/2007 Melléklet: 1. sz. hatályban lévő kuratóriumi névsor 2. sz. új kuratórium névsora Javaslat az Önkormányzat által adományozott címek és díjak

Részletesebben

INFORMÁCIÓS NAPOK PROGRAMJA

INFORMÁCIÓS NAPOK PROGRAMJA Szolnoki Főiskola Szolnok Ikt.szám: SZF/4840/2012. Üi.: Takács Katalin NAPPALI TAGOZAT I. ÉVFOLYAM (minden alapképzés és minden FSZ képzés) INFORMÁCIÓS NAPOK PROGRAMJA 2012. szeptember 10. és 11. Az Információs

Részletesebben

Negyedszázados múlt, tudatos jelen, fenntartható jövő

Negyedszázados múlt, tudatos jelen, fenntartható jövő Negyedszázados múlt, tudatos jelen, fenntartható jövő és a TDK mozgalom Kósi Kálmán Környezetirányítási szakértő akkreditálás 2001. december (indítás 2002) A szak indítását elsősorban a gazdálkodói és

Részletesebben

Díjazták kiváló pedagógusainkat és diákjainkat

Díjazták kiváló pedagógusainkat és diákjainkat Díjazták kiváló pedagógusainkat és diákjainkat Az előző tanévben is sikert sikerre halmoztak iskolánk tanárai és tanulói, amelyekről örömmel adunk hírt. Élmezőnyben az OKTV-n Évek óta kiemelkedően szerepelnek

Részletesebben

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem tiszteletbeli tanára címet adományozta Dr. Kovácsy Zsombor, a Jogi Továbbképző Intézet oktatója részére.

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem tiszteletbeli tanára címet adományozta Dr. Kovácsy Zsombor, a Jogi Továbbképző Intézet oktatója részére. EGYETEMI ÉS KARI KITÜNTETÉSBEN, ELISMERÉSBEN RÉSZESÜLŐK NÉVSORA (2015) I. Az ELTE Állam- és Jogtudományi Karon, illetve a Karért hosszú időn át végzett kiemelkedően színvonalas tevékenységének egyetemi

Részletesebben

A BÁNYÁSZ-KOHÁSZ-ERDÉSZ TALÁLKOZÓ PROGRAMJA

A BÁNYÁSZ-KOHÁSZ-ERDÉSZ TALÁLKOZÓ PROGRAMJA A TALÁLKOZÓ VÉDNÖKEI WARVASOVSZKY TIHAMÉR, Székesfehérvár polgármestere Dr. TOLNAY LAJOS, az OMBKE elnöke Dr. PETHÕ JÓZSEF, az OEE elnöke Dr. FORGÓ BÉLA az ALCOA-KÖFÉM Kft. vezérigazgatója A BÁNYÁSZ-KOHÁSZ-ERDÉSZ

Részletesebben

A szakmai bírálók és a tudományos konferencia bíráló bizottságainak javaslatai, valamint a fő zsűri döntése alapján:

A szakmai bírálók és a tudományos konferencia bíráló bizottságainak javaslatai, valamint a fő zsűri döntése alapján: A szakmai bírálók és a tudományos konferencia bíráló bizottságainak javaslatai, valamint a fő zsűri döntése alapján: 1. Alkalmazott hadtudomány tagozatban: I Fodor Dóra Konzulense: Dr. Forgács Balázs százados

Részletesebben

VEZETŐ TESTÜLETI ÜLÉSEK IDŐPONTJAI, NAPIRENDI PONTJAI A 2016/2017. TANÉV 1. FÉLÉVÉBEN

VEZETŐ TESTÜLETI ÜLÉSEK IDŐPONTJAI, NAPIRENDI PONTJAI A 2016/2017. TANÉV 1. FÉLÉVÉBEN VEZETŐ TESTÜLETI ÜLÉSEK IDŐPONTJAI, NAPIRENDI PONTJAI A 2016/2017. TANÉV 1. FÉLÉVÉBEN Elfogadta: a Miskolci Egyetem Szenátusa 214/2016. sz. határozatával. TARTALOMJEGYZÉK I. A MISKOLCI EGYETEM SZENÁTUSÁNAK

Részletesebben

német nyelv, zongora matematika, informatika angol nyelv,informatikus könyvtár történelem, informatika könyvtáros matematika-fizika

német nyelv, zongora matematika, informatika angol nyelv,informatikus könyvtár történelem, informatika könyvtáros matematika-fizika Pappné Dr. Forgács Edit PhD. intézményvezető,,, közoktatási vezető nyelvtudományi PhD. Germanisztika Szénási Andrea intézményvezető-helyettes,, Tóth Attiláné Deák Andrea intézményvezető-helyettes, André

Részletesebben

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének. 21/2012.(VI.27.) önkormányzati rendelete. A város közművelődési feladatainak és ellátásának feltételeiről

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének. 21/2012.(VI.27.) önkormányzati rendelete. A város közművelődési feladatainak és ellátásának feltételeiről Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének 21/2012.(VI.27.) önkormányzati rendelete A város közművelődési feladatainak és ellátásának feltételeiről Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése a muzeális intézményekről,

Részletesebben

A NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM SZENÁTUSÁNAK ÉVI HATÁROZATAI

A NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM SZENÁTUSÁNAK ÉVI HATÁROZATAI NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM A NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM SZENÁTUSÁNAK 2016. ÉVI HATÁROZATAI SOPRON 2016 1/2016. (I.15.) SZ. HATÁROZAT A Nyugat-magyarországi Egyetem Szenátusa egyhangúlag elfogadja a

Részletesebben

ÜNNEPÉLYES TANÉVZÁRÓ NYILVÁNOS KARI TANÁCSÜLÉSRE

ÜNNEPÉLYES TANÉVZÁRÓ NYILVÁNOS KARI TANÁCSÜLÉSRE Fotó: RRV Az élet olyan, mint a tenger, (...) melyet sokféle szél, vihar szánt végig s az a bölcs, aki bizton tudja vezetni élete kisded hajóját a viharverte habokon. Henryk Sienkiewicz PROGRAM Himnusz

Részletesebben

TANÉVNYITÓ 2014. Nagy József

TANÉVNYITÓ 2014. Nagy József TANÉVNYITÓ 2014 Nagy József PROGRAM M E G H Í V Ó HIMNUSZ A NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM SZENÁTUSA ÉS AZ ERDŐMÉRNÖKI KAR TANÁCSA PROF. DR. FARAGÓ SÁNDOR REKTOR TANÉVNYITÓ ÜNNEPI BESZÉDE PROF. DR. LAKATOS

Részletesebben

A Széchenyi István Egyetem nemzetközi és regionális kapcsolatai

A Széchenyi István Egyetem nemzetközi és regionális kapcsolatai Magyar Tudományos Akadémia Regionális Kutatások Központja Nyugat-magyarországi Tudományos Intézet Egyetemek a határ menti együttműködésben Nemzetközi projektzáró konferencia Győr, 2006. szeptember 26.

Részletesebben

III. Országos TDK Szakkonferencia Debrecen, 1958. május 3-4.

III. Országos TDK Szakkonferencia Debrecen, 1958. május 3-4. III. Országos TDK Szakkonferencia Debrecen, 1958. május 3-4. Szemelvények az előadáskivonatokból III. Országos TDK Szakkonferencia Debrecen, 1958. május 3. - 4. A kongresszus résztvevőinek egy csoportja

Részletesebben

A Miskolci Egyetem pótfelvételi lehetőségeket hirdet az alábbi szakokon:

A Miskolci Egyetem pótfelvételi lehetőségeket hirdet az alábbi szakokon: 9 8 8 A Miskolci Egyetem pótfelvételi lehetőségeket hirdet az alábbi szakokon 3 + 0 + %! A L K munkaügyi és társadalombiztosítási igazgatás 0000 Magyartörténelem A L K igazságügyi igazgatási alapszak 0000

Részletesebben

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelete

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelete Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelete a helyi közművelődésről (módosítással egybefoglalva és lezárva: 2014. december 31.) Tapolca Város Önkormányzatának

Részletesebben

Név Végzettség szintje Szakképzettségek

Név Végzettség szintje Szakképzettségek Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettségei Név Végzettség szintje Szakképzettségek 1 Aradi Katalin Judit egyetem 2 Barna Judit mesterfokozat MA 3 Benkovich András egyetem 4 Bíró Adrienn egyetem

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa: Módosított rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja:

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa: Módosított rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja: Rendelet Önkormányzati Rendelettár Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 12/1999.(VI.01.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: A helyi közművelődésről Módosított rendelet azonosítója: 25/2003.(XI.27.)

Részletesebben

NAPPALI TAGOZAT I. ÉVFOLYAM (minden alapképzés és minden felsőoktatási szakképzés) INFORMÁCIÓS NAPOK PROGRAMJA 2014. szeptember 08. - 10.

NAPPALI TAGOZAT I. ÉVFOLYAM (minden alapképzés és minden felsőoktatási szakképzés) INFORMÁCIÓS NAPOK PROGRAMJA 2014. szeptember 08. - 10. SZOLNOKI FŐISKOLA Oktatási és tudományos rektorhelyettes NAPPALI TAGOZAT I. ÉVFOLYAM (minden alapképzés és minden felsőoktatási szakképzés) Ikt.szám: SZF/2962/2014. Üi.: Bakos Róbertné INFORMÁCIÓS NAPOK

Részletesebben

A MISKOLCI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR TANULMÁNYI EMLÉKÉREM SZABÁLYZATA

A MISKOLCI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR TANULMÁNYI EMLÉKÉREM SZABÁLYZATA A MISKOLCI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR TANULMÁNYI EMLÉKÉREM SZABÁLYZATA Miskolc, 2012. 1.3.5.5. sz. Egyetemi Szabályzat MISKOLCI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR TANULMÁNYI EMLÉKÉREM SZABÁLYZAT A MISKOLCI

Részletesebben

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti Vendégeit alapításának 14. évfordulója alkalmából

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti Vendégeit alapításának 14. évfordulója alkalmából A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti Vendégeit alapításának 14. évfordulója alkalmából Tájékoztató az Alapítvány elmúlt éves munkájáról 2012. novemberében a 13. születésnap alkalmából

Részletesebben

Szakmai beszámoló. A kiszámítható életpálya c. konferenciáról, Budapest, 2014. november 26. Országos Széchényi Könyvtár

Szakmai beszámoló. A kiszámítható életpálya c. konferenciáról, Budapest, 2014. november 26. Országos Széchényi Könyvtár Az előttünk álló évek egyik kiemelt feladata a kulturális területen dolgozók társadalmi megbecsültségének és elismertségének növelése Szakmai beszámoló A kiszámítható életpálya c. konferenciáról, Budapest,

Részletesebben

Kunpeszér Község Önkormányzat 15/2004. (IX.16.) számú rendelete az önkormányzat közművelődési feladatairól

Kunpeszér Község Önkormányzat 15/2004. (IX.16.) számú rendelete az önkormányzat közművelődési feladatairól Kunpeszér Község Önkormányzat 15/2004. (IX.16.) számú rendelete az önkormányzat közművelődési feladatairól Kunpeszér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a kulturális javak védelméről és a muzeális

Részletesebben

MATEMATIKA-KÉMIA SZAKOS ÁLTALÁNOS ISKLAI TANÁR, OKLEVELES KÉMIA TANÁR, ÉLELMISZERMÉRNÖK, OKLEVELES MATEMATIKA TANÁR

MATEMATIKA-KÉMIA SZAKOS ÁLTALÁNOS ISKLAI TANÁR, OKLEVELES KÉMIA TANÁR, ÉLELMISZERMÉRNÖK, OKLEVELES MATEMATIKA TANÁR , TAGINTÉZMÉNY-VEZETŐ doktori MATEMATIKA-MŰSZAKI ISMERETEK ÉS GYAKORLATOK SZAKOS ÁLTALÁNOS ISKOLAI, TÁRSADALOM ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK SZAKOS, TÖRTÉNELEM TUDOMÁNYOK DOKTORA, TÖRTÉNELEM TUDOMÁNYOK KANDIDÁTUSA,

Részletesebben

A Debreceni Egyetem Intézményfejlesztési Terve

A Debreceni Egyetem Intézményfejlesztési Terve Kivonat a DE Szenátusa által 7. április 9-én elfogadott A Debreceni Egyetem Intézményfejlesztési Terve dokumentumból. . DOKTORI KÉPZÉS FOLYTATÁSA, TOVÁBBFEJLESZTÉSE.. A doktori képzés rendszerének átalakítása

Részletesebben

Szakmai beszámoló a 4. Műegyetemi Levéltári Napról

Szakmai beszámoló a 4. Műegyetemi Levéltári Napról Szakmai beszámoló a 4. Műegyetemi Levéltári Napról A BME Levéltár idei levéltári napjának apropóját az ország első integrált felsőoktatási intézménye megalakulásának 80. és felbomlásának 70. évfordulója

Részletesebben

ÖNÉLETRAJZ. Mende Tamás. Munkahely: Miskolci Egyetem, Fémtani és Képlékenyalakítástani Tanszék 3515, Miskolc-Egyetemváros Telefon: (46) 565-111 / 1538

ÖNÉLETRAJZ. Mende Tamás. Munkahely: Miskolci Egyetem, Fémtani és Képlékenyalakítástani Tanszék 3515, Miskolc-Egyetemváros Telefon: (46) 565-111 / 1538 ÖNÉLETRAJZ Mende Tamás Személyes adatok: Név: Mende Tamás Születési idő: 1982. 08. 17. Születési hely: Szikszó Cím: 3535 Miskolc, Vasverő u. 60. Telefon: (20) 341-0250 E-mail: kohme@freemail.hu Munkahelyi

Részletesebben

SAJTÓ- ÉS KOMMUNIK[CIÓS FŐOSZT[LY

SAJTÓ- ÉS KOMMUNIK[CIÓS FŐOSZT[LY SAJTÓKÖZLEMÉNY Balog Zoltán egyetemi és főiskolai tanári kinevezéseket adott át Balog Zoltán, az emberi erőforrások minisztere, valamint Dr. Palkovics László, az EMMI felsőoktatásért felelős államtitkára

Részletesebben

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 17. évfordulója alkalmából

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 17. évfordulója alkalmából A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 17. évfordulója alkalmából Visszapillantó 2015. november 14 Visszapillantó 2015. november 14 A Debreceni Főnix

Részletesebben

GÓLYA HÉT - NAPPALI TAGOZAT I. ÉVFOLYAMOS HALLGATÓK SZÁMÁRA (minden alapképzés és minden felsőoktatási szakképzés)

GÓLYA HÉT - NAPPALI TAGOZAT I. ÉVFOLYAMOS HALLGATÓK SZÁMÁRA (minden alapképzés és minden felsőoktatási szakképzés) SZOLNOKI FŐISKOLA Oktatási és tudományos rektorhelyettes GÓLYA HÉT - NAPPALI TAGOZAT I. ÉVFOLYAMOS HALLGATÓK SZÁMÁRA (minden alapképzés és minden felsőoktatási szakképzés) Ikt.szám: SZF/ /2015. Ügyintéző:

Részletesebben

Általános mérnöki ismeretek (nappali) 1. előadás

Általános mérnöki ismeretek (nappali) 1. előadás Általános mérnöki ismeretek (nappali) 1. előadás 1 Dr. Horváth Csaba Médiatechnológiai és Könnyűipari Intézet egyetemi docens, intézetigazgató horvath.csaba@rkk-obuda.hu okl. gépészmérnök (BME) gépészeti

Részletesebben

Zemplén Térségi katasztrófa és Polgári Védelmi Szövetség 2010. évben végzett tevékenysége:

Zemplén Térségi katasztrófa és Polgári Védelmi Szövetség 2010. évben végzett tevékenysége: Zemplén Térségi katasztrófa és Polgári Védelmi Szövetség 2010. évben végzett tevékenysége: 2010. január 14. a Sátoraljaújhelyi Városvédő és Szépítő Egyesülettel, az Eötvös József Klubbal közösen megemlékezést

Részletesebben

Egyéves Miniszterelnöki Ösztöndíjban részesül a 2014. évi nemzetközi diákolimpián elért

Egyéves Miniszterelnöki Ösztöndíjban részesül a 2014. évi nemzetközi diákolimpián elért Egyéves Miniszterelnöki Ösztöndíjban részesül a 2014. évi nemzetközi diákolimpián elért Biológia bronzérme elismeréseként Hegedűs Barnabás egyetemi hallgató, a Szegedi Radnóti Miklós Kísérleti Gimnázium

Részletesebben

Dr. Lenkei Péter mérnök, egyetemi tanár

Dr. Lenkei Péter mérnök, egyetemi tanár A Baranya megyei Mérnöki Kamara Örökös tagja Dr. Lenkei Péter mérnök, egyetemi tanár Budapesten 1933. május 25-én született. A Moszkvai Építészmérnöki Egyetem Szerkezetépítő Szakán 1956-ban végzett. Diplomája

Részletesebben

Batthyány-Strattmann László díjban részesült. kimagasló szakmai munkásságának elismeréseként

Batthyány-Strattmann László díjban részesült. kimagasló szakmai munkásságának elismeréseként Batthyány-Strattmann László díjban részesült kimagasló szakmai munkásságának elismeréseként Dr. Bazsó György Garadna község háziorvos Dr. Bazsó Péter Prügy község háziorvosa Prof. Dr. Falkay György a Szegedi

Részletesebben

Nevelést-oktatást végző pedagógusok végzettsége

Nevelést-oktatást végző pedagógusok végzettsége tanító 19 fő Nevelést-oktatást végző pedagógusok végzettsége Munkakör Iskolai végzettség Intézmény neve általános iskolai tanító angol nyelv társadalomtudományi és gazdasági szakfordító Diploma szerzési

Részletesebben

Kishartyán Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 6/2002. (VIII.30.) számú rendelete a HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI TEVÉKENYSÉGRŐL

Kishartyán Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 6/2002. (VIII.30.) számú rendelete a HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI TEVÉKENYSÉGRŐL Kishartyán Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2002. (VIII.30.) számú rendelete a HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI TEVÉKENYSÉGRŐL Kishartyán Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a kulturális javak védelméről

Részletesebben

Meghívó. A személyügyi tevékenység kihívásai a közszolgálatban című konferenciára

Meghívó. A személyügyi tevékenység kihívásai a közszolgálatban című konferenciára Meghívó A személyügyi tevékenység kihívásai a közszolgálatban című konferenciára A Nemzeti Közszolgálati Egyetem és a Humán Szakemberek Országos Szövetsége együttműködése keretében ezúton tisztelettel

Részletesebben

MEGHÍVÓ a. Nanotechnológia mint az innováció egyik hajtóereje Lépés egy magyarországi nanotechnológiai kormányprogram felé?

MEGHÍVÓ a. Nanotechnológia mint az innováció egyik hajtóereje Lépés egy magyarországi nanotechnológiai kormányprogram felé? MEGHÍVÓ a Műszaki és Természettudományi Egyesületek Szövetsége, Magyar Tudományos Akadémia Műszaki Tudományok Osztálya, MTESZ Veszprém Megyei Szervezete közös rendezvényére, melyet a Magyar Tudomány Ünnepe

Részletesebben

Benedek Elek Pädagogische Fakultät / Benedek Elek Faculty of Pedagogy. Nyugat-magyarországi Egyetem Benedek Elek Pedagógiai Kar

Benedek Elek Pädagogische Fakultät / Benedek Elek Faculty of Pedagogy. Nyugat-magyarországi Egyetem Benedek Elek Pedagógiai Kar Benedek Elek Pädagogische Fakultät / Benedek Elek Faculty of Pedagogy Nyugat-magyarországi Egyetem Benedek Elek Pedagógiai Kar Dékáni köszöntő Kedves Érdeklődő! Ebben a kiadványban igyekeztünk összegezni

Részletesebben

Csátalja Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 3/2003.(III.27.) önkormányzati rendelete. a helyi közművelődésről A rendelet hatálya

Csátalja Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 3/2003.(III.27.) önkormányzati rendelete. a helyi közművelődésről A rendelet hatálya Csátalja Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2003.(III.27.) önkormányzati rendelete a helyi közművelődésről Csátalja Község Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv.

Részletesebben

2012. december 03. (hétfő)

2012. december 03. (hétfő) PROGRAM az erdészeti és vadgazdálkodási, élelmiszeripari, kertészeti, mezőgazdasági gépészeti szakképzést folytató iskolák igazgatói, szakmai vezetői és szaktanárai továbbképzésére A továbbképzés ideje:

Részletesebben

Egyház és társadalom Fejezetek hazánk újkori művelődéstörténetéből

Egyház és társadalom Fejezetek hazánk újkori művelődéstörténetéből Egyház és társadalom Fejezetek hazánk újkori művelődéstörténetéből Készítette: Fülep Ádám EKE Tittel Pál Könyvtár, szaktájékoztató Neveléstudományi Doktori Iskola, II. évf. hallgató Eger, 2016. Dr. Kovács

Részletesebben

2003. PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM VILLAMOSMÉRNÖKI SZAK LEVELEZŐ TAGOZATOS TANTERVE. Műszaki Informatika és Villamos Intézet

2003. PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM VILLAMOSMÉRNÖKI SZAK LEVELEZŐ TAGOZATOS TANTERVE. Műszaki Informatika és Villamos Intézet S IQU IN Q UEEC C LESIE NS PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM Pollack Mihály Műszaki Főiskolai Kar Műszaki Informatika és Villamos Intézet A VILLAMOSMÉRNÖKI SZAK LEVELEZŐ TAGOZATOS TANTERVE 2003. 1 A szak megnevezése:

Részletesebben

A Kar rövid bemutatása

A Kar rövid bemutatása A Kar rövid bemutatása Széchenyi István Egyetem (SZE-GYŐR) Műszaki Tudományi Kar Gazdaságtudományi Kar Állam és jogtudományi Kar Egészségügyi és Szociális Intézet Zeneművészeti Intézet A Műszaki Tudományi

Részletesebben

Szolidaritás - Ma Konferencia 2007. február 22-23. Programtervezet. 1. nap

Szolidaritás - Ma Konferencia 2007. február 22-23. Programtervezet. 1. nap "Hogy míg nyomorra milliók születnek, Néhány ezernek jutna üdv a földön, Ha istenésszel, angyal érzelemmel Használni tudnák éltök napjait." Szolidaritás - Ma Konferencia 2007. február 22-23. Programtervezet

Részletesebben

Magyarország, 2760 Nagykáta Gyóni Géza u. 1. Telefonszám: Mobilszám:

Magyarország, 2760 Nagykáta Gyóni Géza u. 1. Telefonszám: Mobilszám: Önéletrajz Személyi adatok Vezetéknév/Utónév: PALKÓ TIBOR Cím: Magyarország, 2760 Nagykáta Gyóni Géza u. 1. Telefonszám: +3657502400 Mobilszám: +36305963711 E-mail: palko.tibor@uni-eszterhazy.hu Honlap:

Részletesebben

Átadták a évi Nemzeti Minőségi Díjakat és európai elismeréseket

Átadták a évi Nemzeti Minőségi Díjakat és európai elismeréseket Átadták a 2009. évi Nemzeti Minőségi Díjakat és európai elismeréseket A 2009. évi Nemzeti Minőségi Díjakat, az oklevelet és a kisplasztikát, Dr. Molnár Csaba Minisztere Az NFGM megbízásából 16 a Szövetség

Részletesebben

4032 Debrecen, Böszörményi út 138., 1. Dr. Apáti Ferenc egyetemi docens Tanszék

4032 Debrecen, Böszörményi út 138., 1. Dr. Apáti Ferenc egyetemi docens Tanszék 1. Dr. Apáti Ferenc egyetemi docens 2. Árváné dr. Ványi Georgina adjunktus GTK Vállalkozásfejlesztés nem önálló 3. Dr. Bácsné dr. Bába Éva egyetemi docens 4. Dr. Bai Attila egyetemi docens GTK Vállalatgazdaságtani

Részletesebben

Felsőoktatási intézmények stratégiai tervezésének és megvalósításának intézményi környezete, a szervezeti kultúrák sajátosságai

Felsőoktatási intézmények stratégiai tervezésének és megvalósításának intézményi környezete, a szervezeti kultúrák sajátosságai Minőségfejlesztés a felsőoktatásban TÁMOP-4.1.4-08/1-2009-0002 Felsőoktatási intézmények stratégiai tervezésének és megvalósításának intézményi környezete, a szervezeti kultúrák sajátosságai Dr. Vilmányi

Részletesebben

Oktatói önéletrajz Dr. Hajdú Istvánné

Oktatói önéletrajz Dr. Hajdú Istvánné egyetemi tanár Élelmiszertudományi Kar Élelmiszeripari Gazdaságtan Tanszék Karrier Felsőfokú végzettségek: 1963-1968 Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem, okleveles közgazda 1971-1973 MLEE, Filozófia

Részletesebben

Közgyûlések, küldöttközgyûlések ( )

Közgyûlések, küldöttközgyûlések ( ) Közgyûlések, küldöttközgyûlések (1892 2002) Szám Idõpont Hely Téma 1892. VI. 7. Selmecbánya alakuló közgyülés 1893. III. 10. Selmecbánya rendkívüli közgyûlés 1. 1894. VIII. 5 6. Nagybánya Wekerle Sándor

Részletesebben

Tanulmányi versenyek I. ORSZÁGOS ÉS FŐVÁROSI VERSENYEK

Tanulmányi versenyek I. ORSZÁGOS ÉS FŐVÁROSI VERSENYEK Megmérettetések 65 Tanulmányi versenyek I. ORSZÁGOS ÉS FŐVÁROSI VERSENYEK Országos középiskolai tanulmányi verseny Biológia Tallós Zsófia 12. C 27. hely tanára: Babay-Bognár Krisztina Szép magyar beszéd

Részletesebben

Beszámoló az EU Jogot Oktatók Első Találkozójáról

Beszámoló az EU Jogot Oktatók Első Találkozójáról Beszámoló az EU Jogot Oktatók Első Találkozójáról Miskolci Egyetem 2012. május 3. 1 2012. május 3-án került megrendezésre a Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Karán az EU Jogot Oktatók Első Találkozója

Részletesebben

Kezdeményezés, kooperáció és kölcsönhatások:

Kezdeményezés, kooperáció és kölcsönhatások: Kezdeményezés, kooperáció és kölcsönhatások: a Miskolci Egyetem közreműködése a térségi innovációs folyamatokban Dr. Mang Béla stratégiai és fejlesztési rektorhelyettes Balatonfüred, 2009. május 11. Időhorizont

Részletesebben

tanár a szakmai elméleti oktatásban; Bánszeginé Dudás Mária egyetem pedagógus; középiskolai tanár; angol nyelv és irodalom szakos tanár,

tanár a szakmai elméleti oktatásban; Bánszeginé Dudás Mária egyetem pedagógus; középiskolai tanár; angol nyelv és irodalom szakos tanár, Balog Attila Andrásné egyetem pedagógus; tanár a szakmai elméleti oktatásban; okleveles mérnöktanár (villamosmérnök), Bánszeginé Dudás Mária egyetem pedagógus; középiskolai tanár; angol nyelv és irodalom

Részletesebben

Az intézmény neve: Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár Az intézmény címe: 4400 Nyíregyháza, Szabadság tér 2. Azonosító száma:..

Az intézmény neve: Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár Az intézmény címe: 4400 Nyíregyháza, Szabadság tér 2. Azonosító száma:.. Az intézmény neve: Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár Az intézmény címe: 4400 Nyíregyháza, Szabadság tér 2. Azonosító száma:.. További terv 2007-2013 Az eredeti további terv készítésének dátuma:

Részletesebben

Tájékoztató. a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról

Tájékoztató. a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról Tájékoztató a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról Kedves leendő első osztályosok, Tisztelt Szülők! Hamarosan első osztályba kell íratniuk

Részletesebben

SZAKMAI BESZÁMOLÓ. A konferenciáról készült ismertető elérhető az alábbi honlapcímen: www.bathorimuzeum.hu/közérdekű információk/pályázatok

SZAKMAI BESZÁMOLÓ. A konferenciáról készült ismertető elérhető az alábbi honlapcímen: www.bathorimuzeum.hu/közérdekű információk/pályázatok Nemzeti Kulturális Alap Igazgatósága 1388 Budapest Pf. 82 Pályázati azonosító: 3508/01085. SZAKMAI BESZÁMOLÓ A Magyar Nemzeti Múzeum 3508/01085. számú pályázati azonosítóval jelölt pályázata 290.000,-

Részletesebben

Cselekvési program az Informatikai Kar dékáni pályázatához

Cselekvési program az Informatikai Kar dékáni pályázatához Prof. Dr. Fésüs László rektor Debreceni Egyetem Pályázat Tisztelt Rektor Úr! Alulírott megpályázom a Debreceni Egyetem Informatikai Karára meghirdetett dékán beosztást. Jelenleg az Információ Technológia

Részletesebben

A Fertőszentmiklósi Felsőbüki Nagy Pál Általános Iskola Humán munkaközösségének éves munkaterve. (2016/2017. tanév)

A Fertőszentmiklósi Felsőbüki Nagy Pál Általános Iskola Humán munkaközösségének éves munkaterve. (2016/2017. tanév) A Fertőszentmiklósi Felsőbüki Nagy Pál Általános Iskola Humán munkaközösségének éves munkaterve (2016/2017. tanév) Készítette:.. Dr. Fábiánné Balogh Edina tanár Jóváhagyta:.. Szántó Zoltán igazgató Fertőszentmiklós,

Részletesebben

SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM

SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM Egyetemi Doktori Tanács Elnök: Dr. Koren Csaba egyetemi tanár Titkár: Horváth Balázs egyetemi adjunktus 9026 Győr, Egyetem tér 1. Telefon: (96) 503-400/3121 Fax: (96) 329-263 E-mail:

Részletesebben

Szakmai önéletrajz. Dr. Németh József PhD. rendőr alezredes, rendőrségi főtanácsos

Szakmai önéletrajz. Dr. Németh József PhD. rendőr alezredes, rendőrségi főtanácsos Szakmai önéletrajz Dr. Németh József PhD. rendőr alezredes, rendőrségi főtanácsos Munkahelyek: - 2013. Rendőrség Tudományos Tanácsa elnök - 2012-2013. Zala Megyei Rendőr-főkapitányság, rendelkezési állomány,

Részletesebben

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 16. évfordulója alkalmából

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 16. évfordulója alkalmából A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 16. évfordulója alkalmából Visszapillantó 2014. november 14. Születésnapi rendezvény Fazekas Lajos fazekas népi iparművész,

Részletesebben

Tanulmányok, végzettségek: Tanulmányok:

Tanulmányok, végzettségek: Tanulmányok: ÖNÉLETRAJZ Személyes adatok: Név: Lengyelné Dr. Szilágyi Szilvia Születési hely és idő: Sárospatak, 1976. május 03. Jelenlegi munkahely: Miskolci Egyetem, Gépészmérnöki és Informatikai Kar, Analízis Tanszék

Részletesebben

angol nyelv fizika, kémia testnevelés

angol nyelv fizika, kémia testnevelés Pappné Dr. Forgács Edit PhD. intézményvezető,, kutató tanár,, nyelvtudományi PhD. Germanisztika Szénási Andrea intézményvezető-helyettes,,, Tóth Attiláné Deák Andrea intézményvezető-helyettes, André Mihály,

Részletesebben

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR FELHÍVÁS Válság a pénzügyekben pénzügyek a válságban konferencia SOPRON 2009. szeptember 29-30. A Nyugat-magyarországi Egyetem Közgazdaságtudományi

Részletesebben

2016. évi határozatok kivonata

2016. évi határozatok kivonata 2016. évi határozatok kivonata 1/2016.01.21. sz. határozat: A PPKE Egyetemi Tanácsa döntött a Munkatársak Által Választható Béren Kívüli Juttatások Szabályzatának 2/2016.01.26. sz. határozat: A PPKE Egyetemi

Részletesebben