edińia a XVIII-a 31 Martie 2011

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "edińia a XVIII-a 31 Martie 2011"

Átírás

1 CONCURSUL JUDEłEAN DE FIZICĂ AUGUSTIN MAIOR edińia a XVIII-a 3 Martie 0 Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 0 puncte din oficiu. Timpul efectiv de lucru este de ore. I. AlegeŃi răspunsul corect: 40p. Urcând pe un munte rucsacul pare mai uşor pentru că : a) scade masa lui b) scade greutatea lui c) ne-am obişnuit d)creşte densitatea. Prin dilatare volumul unui corp se dublează. Densitatea corpului : a) ramâne aceeaşi b) creşte de ori c)scade de ori d)nu se poate calcula 3. Doua forńe concurente, egale ca modul actionează asupra unui corp. Valoarea rezultantei este egală cu a forńelor dacă: a) α=60 ٥ b) α =45 ٥ c)nu e posibil d) α=0 ٥ 4. O motocicletă şi un camion se deplaseză cu aceeaşi vitază pe o şosea. Are energie cinetică mai mare: a) camionul b)motocicleta c) au aceeaşi energie d) nu se poate preciza 5. Scripetele mobil este folosit pentru că: a) schimbă sensul forńei active b) micşorează greutatea corpului ridicat c) reduce forńa la jumătate. d) măreşte forńa utilizată 6. O maimuńă cu masa de 40 kg se cańără pe o frânghie verticală, cu viteza de 0,6 m/s fańă de Pământ. În 0 s, energia potenńială a acesteia, fańă de Pământ creşte cu: a),4 kj; b) 40 J; c),4 J ; d) 400 J. 7. Două corpuri au raportul vitezelor egal cu iar raportul energiilor cinetice egal cu 8. Între masele corpurilor există relańia: a) m = m ; b) m = m ; c) m = m ; d) m = 4m. 8. StabiliŃi afirmańia adevărată: a) Lucrul mecanic efectuat de o forńă constantă este negativ dacă direcńia ei este perpendiculară pe direcńia deplasării; b) Lucrul mecanic efectuat de greutatea unui corp între două puncte depinde atât de forma traiectoriei urmate cât şi de diferenńa de nivel dintre cele două puncte; c) Randamentul mecanic al unui sistem real este o mărime fizică adimensională subunitară; d) Dacă un corp se mişcă rectiliniu uniform fańă de un SR, atunci energia lui cinetică este egală cu zero în orice moment al mişcării.

2 Subiectul II 0p. Pârghia unei balanńe are brańe inegale. Dacă se aşează corpul pe platanul din stânga cântăreşte 40 kg iar dacă se aşează pe cel din drepta cântareşte 30kg. Care este masa reală a corpului?.un cub omogen de volum V=,5dm 3 este suspendat de un resort uşor de constantă elasică k=000 N/m.Dacă resortul se alungeşte cu l=0 cm aflańi: a)greutatea cubului b)densitatea materialului din care este confecńionat cubul Subiectul III 30p. Pe un plan înclinat cu lungimea de 0 m şi înalńimea de 4 m urcă uniform un corp cu masa de 0 kg în 0 s. Ştiind că randamentul planului înclinat este de 80% să se afle: a) forńa activă necesară urcării corpului b) forńa de frecare dintre corp si planul înclinat c) lucrul mecanic al forńei active d) puterea mecanică consumată Notă: Se va considera g =0N/kg Subiectul IV 0p Asociază numărul sau numerele fiecărui termen din coloana alăturată cu litera frazei corespunzătoare ce cuprinde momente din viańa şi activitatea fizicianului Augustin Maior. A. Construirea primei şcoli româneşti de fizică teoretică. B. Augustin Maior începe cursurile primare C. Ocupă prin concurs postul de inginer. Cluj la Serviciul Tehnic al Poştelor din Budapesta D. Augustin Maior reuşeşte să transmită, 5. Reghin pe o linie telefonică de 5 km, convorbiri telefonice simultane fără să se influenńeze între ele E. I s-a acordat Şcolii Generale Nr.5 din Reghin numele ilustrului fizician. F. Construieşte primul aparat de radio. G. Devine membru titular al Academiei de ŞtiinŃe din România. SUCCES!

3 I. Határozd meg a helyes feleletet: 40p. Felfele haladva a hegyen a hátizsák könnyebbnek tünik, azért mert: a. csökken a tömege b. csökken a súlya c. már megszoktuk d. nı a sőrősége. Egy test térfogata hıtáguláskor kétszeresére nı. A test sőrősége: a. állandó marad b. kétszeresére nı c. kétszeresére csıkken d. nem lehet kiszámítani 3. Egy testre két összetartó egyenlı modoluszú erı hat. Az eredı erı egyenlı az egyik erıvel, ha: a. α = 60 b. α = 45 c. nem lehetséges d. α = 0 4. Egy motorkerékpár és egy teherautó azonos sebességgel haladnak. Nagyobb a mozgási energiája: a. a teherautónak b. a motorkerékpárnak c. azonos az energiájuk d. nem lehet meghatározni 5. A mozgócsigát azért használjuk, mert: a. megváltoztatja az aktív erı irányítását b. csökkenti a felemelendı test súlyát c. felére csökkenti az erıt d. növeli a használt erıt 6. Egy 40 kg tömegő majom függıleges kötélen a Földhöz viszonyítva 0,6 m/s sebességgel mászik fel 0 s alatt. A Földhöz viszonyított helyzeti energiája nı: a.,4 kj-al b. 40 J-al c.,4 J-al d. 400 J-al 7. Két test sebességének aránya, mozgási energiájuk aránya 8. A testek tömege közötti kapcsolat: a. m = m b. m = m c. m = m d. m = 4m 8. Határozd meg az igaz kijelentést: a. Egy állandó erı által végzett mechanikai munka negatív, ha iránya merıleges a mozgás irányára b. A test súlya által két pont között végzett mechanikai munka függ a pálya alakjától is és a két pont közötti színtkülömbségtıl is. c. Egy valódi rendszer hatásfoka -nél kisebb, dimenzió nélküli szám. d. Ha egy test a vonatkoztatási rendszerhez képest egyenes vonaló egyenletes mozgást végez, akkor a mozgási energiája nulla a mozgás bármely pillanatában. 3

4 II. III. 0p. Adott egy nemegyenlı karú mérleg. Ha a teste a bal tányérkára helyezzük tömege 40kg, a jobb oldali tányérkán pedig 30 kg. Mennyi a test valódi tömege?. Egy homogén V =,5 dm 3 térfogatú testet egy könnyő k =000 N/m rugalmassági állandójú rugóra helyezzük. Ha a rugó megnyúlása =cm, határozd meg: a. a test súlyát b. a test sőrőségét 30p Egy 0 m hosszú és 4 m magas lejtın egy 0 kg tömegő test 0 s alatt emelkedik a lejtın. Tudva, hogy a lejtı hatásfoka 80%, határozd meg: a. az aktív erıt b. a test és a lejtı közti súrlódási erıt c. az aktív erı mechanikai munkáját d. a mechanikai teljesítményt Adott: g = 0 N/kg IV. 0p Az oszlopban olvasható fogalmak sorzsámát vagy sorszámait társítsd annak a mondatnak a betőjével, amely Augustin Maior fizikus életének és munkásságának egy-egy mozzanatával kapcsolatos. A. Az elsı román elméleti-fizika iskola felépitése. B. Augustin Maior megkezdi az elemi iskolát. C. Elnyerte versenyvizsgán a Budapesti. 994 Postai Szolgáltatás mérnöki állását.. Kolozsvár D. Sikerült egy 5 km-es telefonvonalon beszélgetést egyszerre közvetítenie anélkül, hogy azok egymást zavarták 5. Szászrégen volna E. A szászrégeni 5. számú Általános Iskolát a fizikus tiszteletére Augustin Maior Állami Gimnáziumnak nevezik el F. Sikerült megszerkesztenie egy rádió adó-vevı készüléket. G. A Román Tudományos Akadémia tagja lesz. SOK SIKERT! 4

5 Alle Themen sind obligatorisch Die gesamte verfügbare Zeit beträgt Stunden I.Wähle die richtige Antwort 40p.Wenn man einen Berg besteigt, scheint der Rucksack schwerer zu sein weil: a) die Masse kleiner wird b) das Gewicht kleiner wird c) wir uns gewöhnt haben d) die Dichte größer wird. Durch Ausdehnung wird das avolumen eines Körpers zwei mal größer. Seine Dichte a) bleibt dieselbe b) wird Mal größer c) wird Mal kleiner d) kann man nicht berechnen 3. Zwei Kräfte mit demselben Angriffspunkt, mit derselben Größe, wirken auf einen Körper. Die Resultierende ist gleich mit der Größe jeder der zwei Kräfte wenn: a) α=60 o b) α=45 o c) unmöglich d) α=0 o 4. Ein Motorrd und ein LKW bewegen sich mit derselben Geschwindigkeit auf einer Straße. Die kinetische Energie ist größer für: a) den LKW b) bas Motorrad c) haben dieselbe Energie d) man kann nicht bestimmen 5. Die lose Rolle wird benutzt weil sie: a) den Sinn der Aktiven Kraft ändert b) verkleinert das Gewicht des gehobenen Körpers c) verkleinert die Kraft auf die hälfte d) vergrößert die benutzte Kraft 6. Ein Affe der Masse 40 kg klettert auf einem vertikalem Seil mit einer Geschwindigkeit von 0,6 m/s gegenüber der Erde.In 0 s, steigt die potentielle Energie des Affens gegenüber der Erde um a),4 kj; b) 40 J; c),4 J; d) 400 J 7. Zwei Körper haben das Verhältnis ihrer Geschwindigkeiten gleich und das Verhältnis ihrer kinetischen Energien gleich 8. Zwischen den Massen der Körper besteht die Beziehung: a) m = m ; b) m = m ; c) m = m ; d) m = 4m ; 8. Bestimmt welche die richtige Behauptung ist: a)die mechanische Arbeit die von einer Kraft verrichtet wird ist negativ wenn ihre Richtung senkrecht auf die Richtund der Bewegung ist. b)die Mechanische Arbeit, die von dem Gewicht eines Körpers verrichtet wird, ist sowohl von der Form des Weges, als auch von dem Niveaudifferenz abhängig. 5

6 c)der mechanische Wirkungsgrad eines reelen Systems ist eine physikalische Größse, ohne Maßeinheit und untereinheitlich. d)wenn ein Körper sich gegenüber eines Bezugskörpers geradlinig und gleich förmig bewegt, dann ist seine kinetische Energie gleich null im jedem Moment der bewegung. ThemaII 0p. Der Hebel einer Waage hat die Arme nicht gleich. Wenn ein Körper auf den linken Teller gesetzt wird, dann wiegt er 40 kg und wenn er auf den Teller von der rechten Seite gesetzt wird dann wiegt er 30 kg. Welche ist die wahre Masse des Körpers?. Ein homogener Würfel mit dem Volumen,5 dm 3 hängt an einer leichten Feder mit der Federkonstante k=000n/m. Wenn die Feder sich um l=0 cm dehnt, berechnet: a) das Gewicht des Würfels b) Die Dichte des Materials aus dem der Würfel beschaffen ist. ThemaIII 30p Auf einer schiefen Ebenemit der Länge 0 m und Höhe von 4 m steigt gleichförmig ein Körper der Masse 0 kg in 0 s. Wenn der Wirkungsgrad der schiefen Ebene 80% beträgt, bestimmt: a) die aktive Kraft die nötig ist um den Körper nach oben zu schieben b) die Ribungskraft zwischen dem Körper und der schiefen Ebene c) die mechanische Arbeir der aktiven Kraft d) die machanische Leistung g = 0 N/kg VIEL ERFOLG! 6

PAROHIA ROMANO-CATOLICĂ E L I S A B E T I N

PAROHIA ROMANO-CATOLICĂ E L I S A B E T I N PAROHIA ROMANO-CATOLICĂ E L I S A B E T I N Februar Február Februarie www.parohiaelisabetin.ro Tu, Doamne, eşti îndurător cu toate cele ce sunt şi nimic nu dispreńuieşti din cele pe care le-ai făcut; tu

Részletesebben

MATEMATIKA NÉMET NYELVEN

MATEMATIKA NÉMET NYELVEN ÉRETTSÉGI VIZSGA 2011. május 3. MATEMATIKA NÉMET NYELVEN KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2011. május 3. 8:00 I. Időtartam: 45 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM Matematika

Részletesebben

Hifa-Ro INFO. Kegyelmekben Gazdag Karácsonyt és Boldog Új Évet! Crăciun Fericit şi La Mulţi Ani! Din sumar... A tartalomból

Hifa-Ro INFO. Kegyelmekben Gazdag Karácsonyt és Boldog Új Évet! Crăciun Fericit şi La Mulţi Ani! Din sumar... A tartalomból Hifa-Ro INFO S e g í t s é g M i n d e n k i n e k - A j u t o r p e n t r u To ţ i 2010 anul VIII évf. nr. 32. szám Trimestrul IV. negyedév A Hifa-Románia Segítség Mindenkinek Egyesület negyedévi ingyenes

Részletesebben

MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁS SZAKÉRTŐI HÁLÓZATÉPÍTÉS EXPERTEN FÜR ERNEUERBARE ENERGIEQUELLEN NETZWERKAUSBAU

MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁS SZAKÉRTŐI HÁLÓZATÉPÍTÉS EXPERTEN FÜR ERNEUERBARE ENERGIEQUELLEN NETZWERKAUSBAU Forráskoordináció Tudásbázis Tanácsadás Quellenkoordination Wissensbasis Beratung Datenbasis Populärwissenschaft MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁS SZAKÉRTŐI HÁLÓZATÉPÍTÉS EXPERTEN FÜR ERNEUERBARE ENERGIEQUELLEN NETZWERKAUSBAU

Részletesebben

NÉMET NYELV JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

NÉMET NYELV JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Német nyelv középszint 0912 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2010. május 7. NÉMET NYELV KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM ÁLTALÁNOS ÚTMUTATÓ 1. A dolgozatok

Részletesebben

NÉMET NYELV JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

NÉMET NYELV JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Német nyelv középszint 0622 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2007. október 30. NÉMET NYELV KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM ÁLTALÁNOS ÚTMUTATÓ 1. A

Részletesebben

OLIMPIADA DE BIOLOGIE FAZA LOCALA 17.01.2009 Clasa a XI-a

OLIMPIADA DE BIOLOGIE FAZA LOCALA 17.01.2009 Clasa a XI-a R O M Â N I A MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĀRII ŞI INOVĂRII INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN CLUJ P-ţa Ştefan cel Mare nr. 4, Cluj - Napoca, Tel./Fax:0264-590778/ 0264-592832 www.isjcj.ro, cluj@isjcj.ro I.

Részletesebben

Kirchweih-und Erntedankfest in Kalmandi

Kirchweih-und Erntedankfest in Kalmandi Schwabenpost Nr. 7. IV. Jahrgang Juli 2010 Die Wurzeln nicht vergessen! Neue Serie: Herausgegeben vom Demokratischen Forum der Deutschen aus Sathmar und Nordsiebenbürgen Kirchweih-und Erntedankfest in

Részletesebben

INTERMEDIARUL THE HUSTLER MARILE SPERANŢE ROMÂNIA: TRANZACŢII CU NEREZIDENŢI OCTOMBRIE ÎNGHEŢAT VIITORUL TELECOMUNICAŢIILOR ÎN BOSNIA

INTERMEDIARUL THE HUSTLER MARILE SPERANŢE ROMÂNIA: TRANZACŢII CU NEREZIDENŢI OCTOMBRIE ÎNGHEŢAT VIITORUL TELECOMUNICAŢIILOR ÎN BOSNIA TOLAKODÓ THE HUSTLER ADÓCUNAMI 2012 FAGYOS OKTÓBER TELEKOM JÖVŐ BOSZNIÁBAN INTERMEDIARUL THE HUSTLER MARILE SPERANŢE ROMÂNIA: TRANZACŢII CU NEREZIDENŢI OCTOMBRIE ÎNGHEŢAT VIITORUL TELECOMUNICAŢIILOR ÎN

Részletesebben

NÉMET NYELV JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

NÉMET NYELV JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Német nyelv középszint 1211 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2012. október 24. NÉMET NYELV KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA ÁLTALÁNOS ÚTMUTATÓ 1. A dolgozatok

Részletesebben

NÉMET NYELV JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

NÉMET NYELV JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Német nyelv középszint 1312 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2014. október 20. NÉMET NYELV KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA ÁLTALÁNOS ÚTMUTATÓ 1. A dolgozatok

Részletesebben

NÉMET NYELV JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

NÉMET NYELV JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Német nyelv középszint 1111 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2011. május 6. NÉMET NYELV KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM ÁLTALÁNOS ÚTMUTATÓ 1. A dolgozatok

Részletesebben

S árospataki F üzetek

S árospataki F üzetek Sárospataki Füzetek A KIADVÁNY SZERZŐI/AUTHORS: Barnóczki Anita Tiszáninneni Református Egyházkerület, Sárospatak Bartha Ákos Debreceni Református Hittudományi Egyetem, Debrecen Busch, Eberhard Georg-August-Universität

Részletesebben

szeptembernovember septembrienoiembrie

szeptembernovember septembrienoiembrie 2013-2014 szeptembernovember septembrienoiembrie Tisztelt Színházszerető Barátaim! Tompa Gábor rendező, vezérigazgató Sűrű színházi hetek, hónapok állnak előttünk a 2013-14-es évad őszi rajtját követően

Részletesebben

Használati útmutató 2 Manual de utilizare 22 Kullanma Kılavuzu 43 HU RO TR. Sütő Cuptor Fırın ZOB35701XK

Használati útmutató 2 Manual de utilizare 22 Kullanma Kılavuzu 43 HU RO TR. Sütő Cuptor Fırın ZOB35701XK HU RO TR Használati útmutató 2 Manual de utilizare 22 Kullanma Kılavuzu 43 Sütő Cuptor Fırın ZOB35701XK Tartalom Biztonsági információk 2 Biztonsági utasítások 3 Termékleírás 5 Az első használat előtt

Részletesebben

Hajtástechnikai és Kereskedelmi Kft. www.powerbelt.hu.eu.ro LINEÁRIS TECHNIKA LINEAR TECHNOLOGY TEHNICA LINIARA

Hajtástechnikai és Kereskedelmi Kft. www.powerbelt.hu.eu.ro LINEÁRIS TECHNIKA LINEAR TECHNOLOGY TEHNICA LINIARA LINEÁRIS TECHNIKA LINEAR TECHNOLOGY TEHNICA LINIARA 2014 TARTALOMJEGYZÉK T.O.C. CUPRINS Trapézmenetes orsó és anya / Trapezoidal screw and nut / Suruburi si piulite cu filet trapezoidal 3 TBI MOTION golyósorsók

Részletesebben

mailingleitner hungary

mailingleitner hungary OLDAL 1/6 JÚLIUS 2014 SEITE 1/6 JULI 2014 eljárni az időszaki elszámolású Transaktionen mit periodischer Abrechnung sind die alten Regelungen anzuwenden der EU- Tisztelt Ügyfeleink! Idén nyáron az adótörvények

Részletesebben

Szita Szilvia Pelcz Katalin. MagyarOK 1. A1 A2 1. kötet. Korpusz alapú szótár Kleines Korpuswörterbuch

Szita Szilvia Pelcz Katalin. MagyarOK 1. A1 A2 1. kötet. Korpusz alapú szótár Kleines Korpuswörterbuch Szita Szilvia Pelcz Katalin MagyarOK 1. A1 A2 1. kötet Kleines Korpuswörterbuch Szita Szilvia és Pelcz Katalin, www.magyar-ok.hu 1 Ebben a füzetben azokat a szavakat gyűjtöttük össze ábécésorrendben, amelyek

Részletesebben

SCHULNACHRICHTEN NR. 6 / ISKOLAI HÍRMONDÓ 6. Juni 2014

SCHULNACHRICHTEN NR. 6 / ISKOLAI HÍRMONDÓ 6. Juni 2014 Zwei Länder Két ország Eine Schule Egy iskola Mitten in Europa Európa közepén Die Deutsche Schule Budapest ist eine deutsch-ungarische Begegnungsschule, die Schülerinnen und Schülern die Möglichkeit bietet,

Részletesebben

Meglátott emberek. Vetro Artur grafikája Oameni văzuţi. Grafica lui Artur Vetro. Kolozsvár Cluj 2009

Meglátott emberek. Vetro Artur grafikája Oameni văzuţi. Grafica lui Artur Vetro. Kolozsvár Cluj 2009 Meglátott emberek. Vetro Artur grafikája Oameni văzuţi. Grafica lui Artur Vetro Kolozsvár Cluj 2009 Meglátott emberek Vetro Artur grafikája Oameni văzuţi Grafica lui Artur Vetro Meglátott emberek. Vetro

Részletesebben

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA ÉRETTSÉGI VIZSGA 2007. október 30. NÉMET NYELV KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2007. október 30. 8:00 I. Olvasott szöveg értése Időtartam: 60 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS

Részletesebben

ROMÁN MAGYAR MATEMATIKA-SZÓTÁR DICŢIONAR DE MATEMATICĂ ROMÂN-MAGHIAR

ROMÁN MAGYAR MATEMATIKA-SZÓTÁR DICŢIONAR DE MATEMATICĂ ROMÂN-MAGHIAR Dr. Orbán Béla Székely Győző ROMÁN MAGYAR MATEMATIKA-SZÓTÁR DICŢIONAR DE MATEMATICĂ ROMÂN-MAGHIAR A szótár szerkesztését a Magyar Oktatási Minisztérium támogatta Készült az Apáczai Közalapítvány támogatásával

Részletesebben

A Német-Magyar Ipari és Kereskedelmi Kamara magazinja. Wir brauchen die Trendwende Interview mit Haushaltsratspräsident Árpád Kovács

A Német-Magyar Ipari és Kereskedelmi Kamara magazinja. Wir brauchen die Trendwende Interview mit Haushaltsratspräsident Árpád Kovács magazin Német-Magyar Gazdaság Das Magazin der Deutsch-Ungarischen Industrieund Handelskammer A Német-Magyar Ipari és Kereskedelmi Kamara magazinja Wir brauchen die Trendwende Interview mit Haushaltsratspräsident

Részletesebben

www.preciz.hu Használati útmutató Manual de utilizare Kullanma KÕlavuzu HU RO TR SütĘ Cuptor =2% ;$

www.preciz.hu Használati útmutató Manual de utilizare Kullanma KÕlavuzu HU RO TR SütĘ Cuptor =2% ;$ HU RO TR Használati útmutató Manual de utilizare Kullanma KÕlavuzu SütĘ Cuptor FÕrÕn =% ;$ 8 Tartalomjegyzék Biztonsági információk Termékleírás _ Az elsę használat elętt Napi használat _ Órafunkciók Tartozékok

Részletesebben

CĂUTĂTORII DE COMORI

CĂUTĂTORII DE COMORI O ACTIVITATE DE SUCCES în Săptămâna Şcoala altfel: Să ştii mai multe, să fii mai bun! CĂUTĂTORII DE COMORI A. Fişa activităţii Numele şi adresa unităţii de învăţământ: Şcoala Gimnazială nr.1 Zăbala Nivelul

Részletesebben

Eset Hímnem Nőnem Semlegesnem Többes szám

Eset Hímnem Nőnem Semlegesnem Többes szám Benkő Attila 14. Névmások típusai és ragozása II. 14.1. A melléknévi birtokos névmás ragozása A birtokos névmás ragozása megegyezik az ein, eine, ein, illetve a kein, keine, kein határozatlan névelők ragozásával.

Részletesebben

)mert. magazin. MÁTRAI ERÕMÛ Zrt. 2013 tél

)mert. magazin. MÁTRAI ERÕMÛ Zrt. 2013 tél mert magazin 2013 / tél )mert ( MÁTRAI ERÕMÛ Zrt. magazin 2013 tél Mátrai Erőmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság H-3271 Visonta, Erőmű utca 11. Tel.: +36 37 334 000, Fax: +36 37 334 016 E-mail: matra@mert.hu

Részletesebben

laktanyák Kasernen Düledező Verlassene Szellemvárosok keresnek új funkciót

laktanyák Kasernen Düledező Verlassene Szellemvárosok keresnek új funkciót Düledező laktanyák Szellemvárosok keresnek új funkciót Verlassene Kasernen Geisterstädte suchen nach neuem Leben 6 7 Kecskemét forgalmas helyein több, egykoron a magyar, majd a szovjet hadsereg kezelésében

Részletesebben

adóhíd steuerbrücke 2015 2 2015 JÚNIUS JUNI WTS Klient. A híd.

adóhíd steuerbrücke 2015 2 2015 JÚNIUS JUNI WTS Klient. A híd. adóhíd steuerbrücke 2015 2 2015 JÚNIUS JUNI WTS Klient. A híd. adóhíd szakmai hírlevél 2015 2 TARTALOMJEGYZÉK Előszó Kedves Olvasóink! A 2016. évi adótörvény módosítások egy része már ismert. Körbejártuk

Részletesebben

Csak az oktatás segíthet. Nur Bildung hilft

Csak az oktatás segíthet. Nur Bildung hilft III. évfolyam, 2011. 4. szám Soha többé. A roma holokauszt áldozataira emlékeztek Nagykanizsán. A ckö 1994. óta minden évben megrendezi kegyeleti programját, arra emlékezve, hogy 1944. augusztus 2-ról

Részletesebben