É R E T T S É G I T É M A K Ö R Ö K F I Z I K Á B Ó L ( tanév) 1. Egyenes vonalú mozgások

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "É R E T T S É G I T É M A K Ö R Ö K F I Z I K Á B Ó L (2010-2011. tanév) 1. Egyenes vonalú mozgások"

Átírás

1 É R E T T S É G I T É M A K Ö R Ö K F I Z I K Á B Ó L ( tanév) 1. Egyenes vonalú mozgások 1. Egyenes vonalú egyenletes mozgás. 2. Az egyenletes mozgást jellemző mennyiségek (sebesség, út, idő). 3. Egyenletesen gyorsuló mozgás. 4. Az egyenletesen gyorsuló mozgás leírása (gyorsulás, elmozdulás, átlagsebesség). 5. Szabadesés. A szabadesés gyorsulása (Hozzon fel egy módszert a g kísérleti meghatározására!) 2. A dinamika alaptörvényei 1. Newton első törvénye. Inerciális vonatkoztatási rendszerek. 2. A tehetetlenség, erő és tömeg fogalma. 3. Newton második törvénye. 4. Newton harmadik törvénye. 5. Általános tömegvonzás (Eredete, természete, Einstein általános relativitás elmélete). Newton negyedik törvénye. A gravitációs állandó fizikai értelme. 6. Newton munkásságának jelentősége (Határozza meg a kort, amikor élt!) 3. Mechanikai munka, teljesítmény, energia 1. A munka általános meghatározása. 2. A teljesítmény definíciója. 3. Az energia fogalma (Helyzeti és mozgási energia). 4. Különböző erők munkája: a) a nehézségi erő munkája (emelési munka), b) a rugalmassági erő munkája, c) a súrlódási erő munkája. 5. Az energia megmaradásának törvénye. 6. A gépek hatásfoka.

2 4. Körmozgás 1. Egyenletes körmozgás. 2. Az egyenletes körmozgás kinematikai leírása: a) az elfordulási szög és mértékegysége, b) szögsebesség, c) a szögsebesség és kerületi sebesség közötti összefüggés, d) a szögsebesség és fordulatszám kapcsolata. 3. Az egyenletes körmozgás dinamikai leírása: gyorsulás, centripetális és centrifugális erők. 4. Egyenletesen változó körmozgás: érintőirányú és szöggyorsulás valamint ezek kapcsolata, eredő gyorsulás, a befutott ív és az elfordulási szög kiszámítása. 5. Mechanikai rezgések 1. A mechanikai rezgések definíciója. 2. A rezgés létrejöttének feltétele és főbb jellemzői (amplitúdó, periódus, frekvencia, fázis). 3. Rugós és matematikai ingák valamint ezek mozgásegyenlete. 4. Harmonikus rezgések. A rezgőmozgás és a körmozgás kapcsolata (x, v és a - kiszámítása) 5. A rezgések periódusa (rugós és matematikai inga esetében). 6. Rezgési energia. 7. A rezonancia fogalma (alkalmazása és leküzdése).. 6. A testek egyensúlya 1. A testek egyensúlyának feltétele. 2. Az erő forgatónyomatéka. Erőnyomaték-szabály. 3. Egyensúlyi helyzetek. Az alátámasztott testek egyensúlya. 4. A perdület fogalma. Tehetetlenségi nyomaték. 5. Perdülés. Perdülettétel. 6. A perdület megmaradásának törvénye. 7. Mechanikai hullámok 1. A mechanikai hullámok definíciója. 2. Hullámhossz. A hullám terjedési sebessége.

3 3. A mechanikai hullámok fajtái: transzverzális és longitudinális hullámok, állóhullámok. 4. A mechanikai hullámok alapvető tulajdonságai: visszaverődés, elhajlás, törés (Snellius-Descartes törvénye), interferencia (koherens hullámok, Huygens-Fresnel elve), polarizáció. 5. A hanghullámok és legfontosabb jellemzőik: hangerősség és hangmagasság, hangszín, zenei hangok és zörejek, infra - és ultrahangok. 6. A hanghullámok tulajdonságai: rezonancia, interferencia, Dopplereffektus. 8. Az ideális gáz a molekuláris kinetikus elméletben 1. A molekuláris kinetikus gázelmélet és alaptételei. 2. Ki volt az a tudós, akiről a molekulák rendezetlen mozgását elnevezték? 3. Az ideális gáz definíciója. 4. A gáznyomás fogalma. 5. A gázok modellezése. 6. A molekuláris gázelmélet fő egyenlete. 9. Gáztörvények 1. A hőmérséklet fogalma. 2. Boyle-Mariotte, Gay-Lussac és Charles törvénye. 3. Abszolút hőmérséklet. 4. Egyesített gáztörvény (Clapeyron egyenlete). 5. Univerzális gázállandó. Mengyelejev-Clapeyron egyenlete. 6. A hőmérséklet és a kinetikus energia összefüggése. Boltzmann-féle állandó. 10. Termodinamika 1. A hőmennyiség fogalma, kiszámítása, mértékegysége. Fajhő. 2. Hőkapacitás. A gázok hőkapacitása állandó térfogaton és nyomáson. 3. A termodinamikai munka fogalma és kiszámítása. 4. A termodinamika első főtétele. 5. A termodinamika második főtétele. 6. A hőerőgépek fogalma és működési elve. A hőerőgépek hatásfoka.

4 11. Elektrosztatika 1. Az elektromos töltés fogalma. Kétféle elektromosság. Elemi töltés. 2. Coulomb munkássága, kísérletei. 3. Coulomb törvénye. 4. Az elektromos mező fogalma. 5. Elektromos térerősség. 6. Az elektromos mező erővonalai. Elektromos fluxus. 12. Elektromos egyenáram 1. Az elektromos áram fogalma (egyenáram). 2. Az áramot jellemző fő mennyiségek: áramerősség, feszültség, ellenállás. 3. Ohm törvénye az áramkör szakaszára. 4. Vezetők soros és párhuzamos kapcsolása (eredő ellenállások). 5. Az egyenáram munkája és teljesítménye. 6. Elektromotoros erő. Ohm törvénye a teljes áramkörre. 13. Mágneses erőtér. Időben állandó mágneses mező 1. A mágneses erőtér fogalma. A mágneses mező iránya (Dugóhúzószabály). 2. Mágneses indukcióvektor. 3. Mágneses indukcióvonalak. Indukciófluxus. 4. Biot-Savart-Laplace törvénye. 5. Ampere törvénye. Az Amper-erő iránya. 6. Lorentz törvénye. A Lorentz-erő iránya. 14. Időben változó mágneses mező 1. Az elektromágneses indukció felfedezése. Faraday munkássága. Az elektromágneses indukció lényege (Mozgási és nyugalmi indukció). 2. Az indukált áram iránya (Lenz szabálya). 3. Az elektromágneses indukció törvénye. 4. Az önindukció jelensége. Induktivitás. 5. A mágneses anyagok három osztálya. 6. A ferromágneses anyagok legfontosabb tulajdonságai (Curie-féle hőmérséklet. Mágneses hiszterézis. Mágneses domenek).

5 15. Elektromágneses rezgések. Váltakozó áram 1. Az elektromágneses rezgések definíciója. Rezgőkör. 2. Az elektromágneses rezgések periódusa. 3. A váltóáram meghatározása. Az áramerősség és feszültség effektív értéke. 4. Ohmos, induktív és kapacitív ellenállások. Impedancia. Ohm törvénye a váltóáramú áramkörre. 5. A váltakozó áram teljesítménye. 6. Váltóáram előállítása. Váltóáramú generátor. 16. Geometriai fénytan 1. Fénysugarak. 2. A fény egyenes vonalú terjedése. 3. A fényvisszaverődés és törvényei. 4. A fénytörés és törvényei. 5. Teljes fényvisszaverődés. 6. A tükrök és lencsék képalkotása illetve képletei (A képalkotást illusztrálja legalább 2-3 tetszőleges példával!). 17. Fényhullámok 1. A fény terjedési sebessége és mérésének módszerei. 2. Fénydiszperzió. 3. Fényinterferencia. 4. Fényelhajlás (Diffrakció). Optikai rács. Diffrakciós törvény. 5. Fénypolarizáció. 18. A fény korpuszkuláris elmélete 1. A kvantumelmélet megszületése. Planck hipotézise. 2. A fotoeffektus lényege. 3. A fényelektromos hatás törvényei (Sztoljetov törvények). 4. A fotoeffektus elmélete. Einstein képlete. 5. Fotonok (tömege, impulzusa). 6. A fényelektromos hatás gyakorlati alkalmazása.

6 19. Atomfizika 1. Rutherford kísérletei. 2. Az atom planetáris modellje. 3. A színképek törvényszerűségei (Balmer képlete). 4. Bohr sugárzásra vonatkozó posztulátumai. 5. A Bohr-féle hidrogénatom-modell. 20. Kvantummechanika 1. Bohr elméletének fogyatékosságai. 2. A kvantummechanika megszületése (Schrödinger és Heisenberg munkássága). 3. A kvantummechanika legfőbb sajátosságai és alapelvei. 4. Kvantumgenerátorok-lézerek (Felépítése és működési elve). 21. Természetes radioaktivitás 1. Becquerel kísérletei. Mikor végezte ezeket a kísérleteket? 2. Marie és Pierre Curie munkássága. 3. A radioaktív sugárzás természete és eredete: alfa-, béta és gammasugarak. 4. A radioaktív bomlás törvényének lényege. 5. Felezési idő. Izotópok. 6. Eltolódási szabály. 22. Az atommag szerkezete 1. A neutron felfedezése. 2. Az atommag proton-neutron modellje. 3. Nukleáris erők. 4. Az atommagok kötési energiája. Fajlagos kötési energia 5. Tömeghiány (Tömegdeffektus). 23. Mesterséges radioaktivitás 1. Az atommagok mesterséges átalakítása. 2. Uránmaghasadás. 3. Nukleáris láncreakciók. 4. A magreaktorok felépítése és működési elve.

7 5. Termonukleáris reakciók. 6. A radioaktív izotópok alkalmazása. A radioaktív sugárzás élettani hatásai. 24. Elemi részek fizikája 1. Az elemi részek fogalma. 2. Az elemi részecskék csoportosítása (Standard modell). 3. Kvarkok. A proton és neutron felépítése. 4. Az elemi részecskék alapvető fizikai jellemzői. 5. Az elemi részek fizikájának szerepe a tudomány fejlődésében. 25. A Naprendszer 1. A Naprendszer keletkezése és szerkezete. 2. A Naprendszer bolygótípusai. 3. Kepler törvényei. 4. Az Univerzum kutatásának távlatai GYAKORLATI RÉSZ 1. Az egyenes vonalú egyenletes mozgás út-idő összefüggésének mérése Mikola csővel. Egy meghatározott hajlásszögnél számítsa ki a légbuborék sebességét! Eszközök: Mikola cső, stopper, kréta. 2. Határozza meg egy adott tömegű, lejtőn mozgó test gyorsulását! Számítsa ki, mekkora gyorsító erő hatott a testre! Eszközök: lejtő, vonalzó, meghatározott tömegű test, stopper. 3. Határozza meg az adott rugó dirrekciós állandóját! Akasszon a rugóra meghatározott tömegű testet, mérje meg a rugó megnyúlását és számítsa ki a helyzeti energia nagyságát! Eszközök: állvány, rugós erőmérő, vonalzó, súlyok.

8 4. Mutassa be a centrifugális erő gyakorlati megnyilvánulását! Milyen feltétel mellett maradnak egyensúlyban az egymáshoz kapcsolt különböző tömegű körmozgást végző testek a centrifugagépen? Eszközök: szükséges kellékkel ellátott centrifugagép.l 5. Igazolja, hogy a fonálinga hosszának növekedésekor növekszik a periódusa! Határozza meg az l hosszúságú fonálinga lengésidejét és számítsa ki a g értékét! Eszközök: fonálinga, stopper, hosszmérő. 6. Mutassa be kétkarú emelő segítségével a testek egyensúlyának feltételét! Határozza meg adott esetben a forgatónyomaték értékét! Eszközök: kétkarú emelő, súlyok, vonalzó. 7. Mutassa be a hangerősség és hangmagasság amplitúdótól, illetve frekvenciától való függését, vagy demonstrálja az akusztikai rezonanciát! Az adott hang frekvenciája 40 Hz és a levegőben 340 m/sec sebességgel terjed. Mennyi a hullámhossza? Eszközök: hangfrekvenciás generátor, oszcilloszkóp, hangszóró, huzalok, 2 dobozra erősített hangvilla. 8. A golyómodell segítségével értelmezze a gázok nyomását! Mekkora az 1,35 kg/m sűrűségű nitrogén nyomása, ha molekuláinak négyzetes középsebessége 500 m/s? 9. Szerkessze meg az izobárokat p, T és p, V koordinátákban 2 g hidrogén számára normál állapotú nyomás esetén! Zárt edényben a gáz nyomása 27 C fokon 75 kpa. Mennyi lesz a nyomása 13 C fokon? 10. Mutassa be a gázok munkavégzésének egyszerű példáját!

9 A környezet 600 J munkát végez a rendszeren és 1100 J hőt közöl vele. Határozza meg a belső energia változását! Eszközök: rezsó, lombik, víz, dugó. 11. Az elektromos töltés kimutatása. Az erőtér valamely pontjában 2 ncb töltésre 0,4 mn erő hat. Mekkora a térerősség az adott pontban? Eszközök: elektromozógép, elektrométer, huzalok. 12. Igazolja Ohm törvényét az áramkör szakaszára! Mérjen meg egy adott feszültség, illetve áramerősség értéket és számítsa ki az ennek megfelelő ellenállást! Eszközök: árammérő, feszültségmérő, toló-ellenállás, izzó, áramforrás, összekötő huzalok. 13. A mágneses mező indukcióvonalainak szemléltetése. Mekkora annak a mágneses mezőnek az indukciója, amelyben a 25 A-es áramtól átfolyt vezetőre 50 mn erő hat? A vezető hatásos hossza 5cm, a B és az I merőlegesek. Eszközök: kellék az indukcióvonalak szemléltetésére, patkó- és rúd-mágnes. 14. Az elektromágneses indukció bemutatása, vagy a Curie-féle pont szemléltetése, vagy a Lenz-szabály igazolása. Az 500 menetes szolenoidon átmenő mágnesfluxus 5 ms alatt egyenletesen csökkent 7 mwb-ről 3 mwb-re. Számítsa ki az indukálódó feszültség nagyságát! Eszközök: tekercs, árammérő, rúd-mágnes, huzalok, kellék a Lenz-szabály és a Curie-hőmérséklet igazolására. 15. Magyarázza el és mutassa be a váltóáramú generátor működési elvét! A rezgőkör 800 pf kapacitású kondenzátorból és 2 H induktivitású tekercsből áll. Mennyi a rezgőkör sajátfrekvenciája? Eszközök: demonstrációs váltóáramú generátor, voltmérő.

10 16. Mutassa be a fénytörés egyszerű hétköznapi példáját! Egy lencse fénytani erőssége 2 dioptria. Mennyi a fókusztávolsága? Eszközök: egy pohár víz, kanál. 17. A fénydiffrakció és interferencia bemutatása, vagy a fénypolarizáció szemléltetése. Határozza meg a He-Ne gázlézer által kibocsátott fény hullámhosszát! Eszközök: He-Ne gázlézer, diffrakciós rács, vonalzók, 2 polarizátor. 18. Magyarázza el azt a kísérletet, amellyel legegyszerűbben igazolható a fotoeffektus jelensége! Számítsa ki a foton tömegét, ha a sugárzás frekvenciája 10 Hz! 19. Említsen legalább egy kísérleti tényt, amely azt támasztja alá, hogy az elektronok csak meghatározott energiaszinteket foglalhatnak el! Számítsa ki a Rydberg állandó értékét! 20. Mutassa be a He-Ne gázlézer működését! Hozzon fel példákat a lézer gyakorlati alkalmazására! 21. Mutassa be a Geiger-Müller részecskeszámláló működését! A 13 7 N nitrogénizotóp radioaktív, s bomlása pozitron-emisszióval jár. Írja fel a reakció egyenletét! Eszközök: Geiger-Müller részecskeszámláló. 22. Megváltozik-e az elem tömegszáma, tömege és rendszáma, ha a mag gamma kvantumot bocsát ki? A mellékelt grafikon segítségével állapítsa meg a vas és a hozzá közel álló elemek fajlagos kötési energiáját!

11 23. Mondjon egy példát a szabályozatlan termonukleáris reakció gyakorlati megvalósítására! Ki volt az a tudós, aki kidolgozta a könnyű atommagok fúziójának elméletét 24. Írja fel a protonban és neutronban a kvarkok töltéseloszlását! Nevezze meg azokat a tudósokat, akik egymástól függetlenül kidolgozták a kvark elméletet! Melyik évben hozták létre ezt az elméletet? 25. Mit ért a csillagászatban alkalmazott fényév alatt? Nevezzen meg legalább két tudóst, akinek jelentős szerepe volt a heliocentrikus világkép kialakulásában! Mikor éltek?

A FIZIKA ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI

A FIZIKA ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI A FIZIKA ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI A vizsga formája Középszinten: szóbeli Emelt szinten: írásbeli és szóbeli A fizika érettségi vizsga célja A középszintû fizika érettségi vizsga célja annak

Részletesebben

Fizika összefoglaló kérdések (11. évfolyam)

Fizika összefoglaló kérdések (11. évfolyam) I. Mechanika Fizika összefoglaló kérdések (11. évfolyam) 1. Newton törvényei - Newton I. (a tehetetlenség) törvénye; - Newton II. (a mozgásegyenlet) törvénye; - Newton III. (a hatás-ellenhatás) törvénye;

Részletesebben

FIZIKA GIMNÁZIUM. 9 11. évfolyam

FIZIKA GIMNÁZIUM. 9 11. évfolyam FIZIKA GIMNÁZIUM 9 11. évfolyam Célok és feladatok A fizikatanítás elsődleges célja a gimnáziumban az általános műveltséghez tartozó korszerű fizikai világkép kialakítása. A gimnáziumban a fizikai jelenségek

Részletesebben

Fizika tanmenet 11. osztály (heti 2 óra)

Fizika tanmenet 11. osztály (heti 2 óra) Fizika tanmenet 11. osztály (heti 2 óra) Óraszám Tananyag 1. Év eleji tudnivalók 2. 1. A rezgőmozgás leírása Ha rezeg a léc 3. 2. A harmonikus rezgőmozgást végző test kitérése sebessége, gyorsulása. Hogyan

Részletesebben

A FIZIKA 9-12. ÉVFOLYAM KÖZÉPSZINTŐ TANTERVE

A FIZIKA 9-12. ÉVFOLYAM KÖZÉPSZINTŐ TANTERVE A FIZIKA 9-12. ÉVFOLYAM KÖZÉPSZINTŐ TANTERVE A fizikaoktatás célja Keltse fel a tanulók érdeklıdését a természeti, ezen belül a fizikai jelenségek iránt. Készítse elı és alapozza meg a többi természettudomány

Részletesebben

FIZIKA 9-10. évfolyam. Célok és feladatok

FIZIKA 9-10. évfolyam. Célok és feladatok FIZIKA 9-10. évfolyam Célok és feladatok A fizikatanítás célja a szakközépiskolában az általános mőveltség részét jelentı alapvetı fizikai ismeretek kialakítása, a tanuló érdeklıdésének felkeltése a természeti

Részletesebben

A Baktay Ervin Gimnázium alap fizika tanterve a 4 évfolyamos gimnáziumi osztályok számára

A Baktay Ervin Gimnázium alap fizika tanterve a 4 évfolyamos gimnáziumi osztályok számára A Baktay Ervin Gimnázium alap fizika tanterve a 4 évfolyamos gimnáziumi osztályok számára 9. 10. 11. 12. heti óraszám 2 2 2 1 éves óraszám 72 72 72 30 9-10. évfolyam A természettudományos kompetencia középpontjában

Részletesebben

Azonosító jel: FIZIKA EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA. 2007. november 7. 14:00. Az írásbeli vizsga időtartama: 240 perc

Azonosító jel: FIZIKA EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA. 2007. november 7. 14:00. Az írásbeli vizsga időtartama: 240 perc ÉRETTSÉGI VIZSGA 2007. november 7. FIZIKA EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2007. november 7. 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 240 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM

Részletesebben

A természettudományos oktatás komplex megújítása a Révai Miklós Gimnáziumban és Kollégiumban. Munkafüzet FIZIKA. 12. évfolyam.

A természettudományos oktatás komplex megújítása a Révai Miklós Gimnáziumban és Kollégiumban. Munkafüzet FIZIKA. 12. évfolyam. A természettudományos oktatás komplex megújítása a Révai Miklós Gimnáziumban és Kollégiumban Munkafüzet FIZIKA 12. évfolyam Juhász Zoltán TÁMOP-3.1.3-11/2-2012-0031 TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés... 3 A laboratórium

Részletesebben

A természettudományos oktatás komplex megújítása a Révai Miklós Gimnáziumban és Kollégiumban. Munkafüzet FIZIKA. Emeltszintű érettségi.

A természettudományos oktatás komplex megújítása a Révai Miklós Gimnáziumban és Kollégiumban. Munkafüzet FIZIKA. Emeltszintű érettségi. A természettudományos oktatás komplex megújítása a Révai Miklós Gimnáziumban és Kollégiumban Munkafüzet FIZIKA Emeltszintű érettségi Bognár Gergely TÁMOP-3.1.3-11/2-2012-0031 TARTALOMJEGYZÉK Előszó...

Részletesebben

TINÓDI SEBESTYÉN GIMNÁZIUM ÉS IDEGENFORGALMI, VENDÉGLÁTÓI SZAKKÉPZŐ ISKOLA Helyi tanterv Hatályba lépés ideje: 2013. szeptember 1. Tartalom Az iskola képzési rendje...6 Az általános gimnáziumi képzés 9

Részletesebben

A tanulmányok alatti vizsgák szabályzata VIZSGASZABÁLYZAT. Jóváhagyta:... KLIK Tokaji Tankerület

A tanulmányok alatti vizsgák szabályzata VIZSGASZABÁLYZAT. Jóváhagyta:... KLIK Tokaji Tankerület TOKAJI FERENC GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM VIZSGASZABÁLYZAT Tokaj, 2013. szeptember 1 Molnárné Tóth Erika igazgató Jóváhagyta:... KLIK Tokaji Tankerület 1 A tanulmányok alatti vizsgák vizsgaszabályzata

Részletesebben

3. melléklet Emelt szint. A növények felépítése Szövetek, szervek rendszerezés 20 óra

3. melléklet Emelt szint. A növények felépítése Szövetek, szervek rendszerezés 20 óra 3. melléklet Emelt szint Biológia 11. évfolyam A növények felépítése Szövetek, szervek rendszerezés 20 óra fénymikroszkóp használata Vizsgálatok fénymikroszkóppal Növényhatározás Az állatvilág főbb csoportjai,

Részletesebben

A természettudományos oktatás komplex megújítása a Révai Miklós Gimnáziumban és Kollégiumban. Munkafüzet FIZIKA. 11. évfolyam.

A természettudományos oktatás komplex megújítása a Révai Miklós Gimnáziumban és Kollégiumban. Munkafüzet FIZIKA. 11. évfolyam. A természettudományos oktatás komplex megújítása a Révai Miklós Gimnáziumban és Kollégiumban Munkafüzet FIZIKA 11. évfolyam Horváth Petra TÁMOP-3.1.3-11/2-2012-0031 TARTALOMJEGYZÉK Előszó... 3 A laboratórium

Részletesebben

FIZIKA EMELTSZINTŰ ÉRETTSÉGIRE VALÓ FELKÉSZÍTÉS

FIZIKA EMELTSZINTŰ ÉRETTSÉGIRE VALÓ FELKÉSZÍTÉS Kandó Kálmán Szakközépiskola Miskolc, Palóczy utca 3. FIZIKA EMELTSZINTŰ ÉRETTSÉGIRE VALÓ FELKÉSZÍTÉS Helyi tanterv 2013 Készítette: Balogh Judit 1 Fizika a szakközépiskolák 11 12. évfolyama számára. Ezen

Részletesebben

FIZIKA helyi tanterv tematika és követelményrendszer

FIZIKA helyi tanterv tematika és követelményrendszer FIZIKA helyi tanterv tematika és követelményrendszer M mechanika H termikus kölcsönhatások E elektromos és mágneses kölcsönhatás MF modern fizika + emelt szintű képzés Piarista Iskola Kecskemét Piarista

Részletesebben

FIZIKA. 7 8. osztály

FIZIKA. 7 8. osztály FIZIKA 7 8. évfolyam Évfolyam Heti óraszám Éves óraszám 7. 1,5 54 8. 1,5 54 A választott (nyomtatott és digitális) taneszközök A természetről tizenéveseknek Fizika 7. és Fizika 8. (tankönyv, munkafüzet,

Részletesebben

ATOMFIZIKA (vázlat) 1) Bevezetés. 2) Az atomfogalom kialakulásának történeti áttekintése

ATOMFIZIKA (vázlat) 1) Bevezetés. 2) Az atomfogalom kialakulásának történeti áttekintése ATOMFIZIKA (vázlat) 1) Bevezetés ) Az atomfogalom kialakulásának történeti áttekintése 3) Az elektron felfedezése a) Elektrolízis b) Millikan-kísérlet c) Hidegemisszió d) Richardson-hatás e) Izzóelektromos

Részletesebben

TESTNEVELÉS ÉS SPORT. 9 12. évfolyam. Célok és feladatok. Fejlesztési követelmények

TESTNEVELÉS ÉS SPORT. 9 12. évfolyam. Célok és feladatok. Fejlesztési követelmények TESTNEVELÉS ÉS SPORT 9 12. évfolyam Célok és feladatok A testnevelés és sport célja, hogy az iskola egységes nevelő-oktató munkájának szerves részeként a testkultúra eszközeinek (testgyakorlatok, mozgásos

Részletesebben

FIZIKA 7 8. évfolyam

FIZIKA 7 8. évfolyam FIZIKA 7 8. évfolyam Az általános iskolai természettudományos oktatás, ezen belül a 7 8. évfolyamon a fizika tantárgy célja a gyermekekben ösztönösen meglévő kíváncsiság, tudásvágy megerősítése, a korábbi

Részletesebben

FIZIKA HELYI TANTERV Fóti Népművészeti Szakközép-, Szakiskola és Gimnázium Szakközépiskola

FIZIKA HELYI TANTERV Fóti Népművészeti Szakközép-, Szakiskola és Gimnázium Szakközépiskola FIZIKA HELYI TANTERV Fóti Népművészeti Szakközép-, Szakiskola és Gimnázium Szakközépiskola A természettudományos műveltség nemcsak a leendő mérnökök és szaktudósok, hanem minden ember számára fontos. A

Részletesebben

Fizika 7 8. évfolyam

Fizika 7 8. évfolyam Fizika 7 8. évfolyam A természettudományos kompetencia középpontjában a természetet és a természet működését megismerni igyekvő ember áll. A fizika tantárgy a természet működésének a tudomány által feltárt

Részletesebben

Komplex Elektromos Impedancia Mérőeszköz alkalmazhatóságának vizsgálata akusztikus impedancia mérésekhez

Komplex Elektromos Impedancia Mérőeszköz alkalmazhatóságának vizsgálata akusztikus impedancia mérésekhez KAROTÁZS TUDOMÁNYOS MŰSZAKI ÉS KERESKEDELMI KFT. 7634 Pécs, Kővirág u. 39., Tel: 20 9372905, 72 224 999 Fax: 20 9397 905, E-mail: posta@karotazs.hu Akusztikus Impedancia mérésekhez alkalmazásfejlesztés

Részletesebben

HELYI TANTERV FIZIKA 7-8. évfolyam

HELYI TANTERV FIZIKA 7-8. évfolyam 2013 HELYI TANTERV FIZIKA 7-8. évfolyam KISKUNHALASI FELSŐVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA KISKUNHALAS, SZABADSÁG TÉR 6. 6400 1 FIZIKA 7-8. osztály 2 Célok és feladatok: Az általános iskolai természettudományos

Részletesebben

Fizika az általános iskolák 7 8. évfolyama számára

Fizika az általános iskolák 7 8. évfolyama számára Fizika az általános iskolák 7 8. évfolyama számára A természettudományos kompetencia középpontjában a természetet és a természet működését megismerni igyekvő ember áll. A fizika tantárgy a természet működésének

Részletesebben

1. Hogyan változik egy egyenletes körmozgást végz test szögsebessége, ha a pályasugár a felére csökken, de a kerületi sebessége nem változik meg?

1. Hogyan változik egy egyenletes körmozgást végz test szögsebessége, ha a pályasugár a felére csökken, de a kerületi sebessége nem változik meg? Fizika! középszint ELS RÉSZ Az alábbi kérdésekre adott válaszlehet ségek közül pontosan egy jó. Írja be ennek a válasznak a bet jelét a jobb oldali fehér négyzetbe! (Ha szükséges, számításokkal ellen rizze

Részletesebben

Elméleti kérdések és válaszok

Elméleti kérdések és válaszok Elméleti kérdések és válaszok (folyamatosan bővül) 10. évfolyam Tartalom 1. Egy gyakorlati példán mutasd be mit nevezünk hőérzetnek!... 4 2. Hasonlítsd össze a Celsius és a Kelvin skálát!... 4 3. Hogyan

Részletesebben

Célok és feladatok. Fejlesztési feladatok

Célok és feladatok. Fejlesztési feladatok Fizika A természettudományos kompetencia középpontjában a természetet és a természet működését megismerni igyekvő ember áll. A fizika tantárgy a természet működésének a tudomány által feltárt legalapvetőbb

Részletesebben

Tanmenet. Fizika 8. évfolyam. Bevezető

Tanmenet. Fizika 8. évfolyam. Bevezető Tanmenet Fizika 8. évfolyam Bevezető A tanmenet a Műszaki Kiadó által 2002-ben megjelentetett és 2008-ban átdolgozott: Fizika tankönyv 8. osztályosoknak (Szerzők: Gulyás János, dr. Honyek Gyula, Markovits

Részletesebben

Terézvárosi Két Tannyelvű Általános iskola helyi tanterve

Terézvárosi Két Tannyelvű Általános iskola helyi tanterve Terézvárosi Két Tannyelvű Általános iskola helyi tanterve az EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 2. sz. melléklet 2.2.09.2 (B) változatához Fizika az általános iskolák 7 8. évfolyama számára

Részletesebben