ÚTMUTATÓ a Mechanika II. (Szilárdságtan) tantárgy tanulásához

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ÚTMUTATÓ a Mechanika II. (Szilárdságtan) tantárgy tanulásához"

Átírás

1 ÚTMUTATÓ a Mechanika II. (Szilárdságtan) tantárgy tanulásához 1.) A tantárgy témája és felépítése: A tantárgy a három félévben előadott Mechanika tantárgycsoport második részét képezi. A szilárdságtan a terhek hatására alakját megváltoztató, un. szilárd testek (tartók) keresztmetszetein ébredő fajlagos belső erők (feszültségek) és a tartó tengelyvonala mentén fellépő elmozdulások, alakváltozások meghatározásával foglalkozik. A félév tananyaga a tartószerkezetek (gerendatartók, oszlopok, rácsostartók) méretezéséhez, azaz ellenőrzéséhez vagy tervezéséhez szükséges ismereteket kínálja fel, tehát teljes mértékben a napi mérnöki gyakorlathoz nyújt ismereteket. A bevezetés és az alapfogalmak ismertetése után az alap- és az összetett igénybevételek vizsgálatával foglalkozik. Minden fejezet bemutatja a tárgyalt fizikai jelenséget, levezeti az adott igénybevétel során a tartó keresztmetszetén ébredő feszültségek számítására alkalmas- és a létrejövő elmozdulásokat meghatározó képletet. Van olyan igénybevétel (pl.: hajlítás), ahol nem lehet minden esetre egyetlen képlettel leírni az alakváltozásokat, ilyenkor a levezetett elmozdulás számító képlet helyére egy elmélet kerül (pl.: munkatételes alakváltozás számítás). A tananyag azon fejezeteinél, ahol hajlítás is fellép, ott a számítási munka bevezető lépése a tartón a terhek hatására fellépő igénybevételek meghatározása (N, T, M ábra készítése, rácsostartó rúderejének meghatározása, háromcsuklós tartó vonórúdja rúderejének számítása, függesztőrúd rúderő számítása. A szilárdságtani számítás másik bemenő adata hajlítással kapcsolatos feladatoknál a tartó keresztmetszeti síkidomának súlypont és tehetetlenségi nyomaték számítása. Témakörönként bemutatjuk a vizsgálat elvi alapjait, a gyakorlati alkalmazásokat és számpéldákat oldunk meg. A félévi munka sikertelenségének egyik leggyakoribb oka a fenti az első félévben tárgyalt és akkori céljaink szerint készségszinten elsajátított a szilárdságtani feladatok megoldása során bevezetőnek minősülő számítás nem-ismerete vagy elvétése. Hallgatónk a fenti ismereteket az előző félév során tanulta elvben, de lehet, hogy akkor sem tudta csak a vizsgán szerencséje volt. 2.) A tanulmányi munka részei és időbeosztása: A tantárgy tanulására a félév során 13 hét áll rendelkezésre. Heti 2 óra előadás és három óra gyakorlat keretében dolgozunk. Egy tanóra 45 perc terjedelmű és az órák között 15 perces szüneteket tartunk. Az előadások célja a tananyag elméleti hátterének tömör ismertetése és az alkalmazott vizsgálati módszerek egy-egy számpéldán történő bemutatása. Minden témakör esetén ismertetjük a probléma megoldása során alkalmazandó eljárást, módszert. Azt javasoljuk hallgatóinknak, hogy ne számpéldák tömegének megoldásával és megjegyzésével tanuljanak, hanem az adott feladattípus vizsgálatára ismertetett módszert sajátítsák el. Ha a módszert ismerik, és jártasságot szereznek a számolási munkában (figyelem összpontosítás, számológép kezelése, áttekinthető, rendezett kézírás), akkor bármilyen elrendezésű számpéldát könnyen meg tudnak oldani. A témakör megértéséhez, a tanultak megjegyzéséhez és a számítási munka készségszintű begyakorlásához szükséges idő 1

2 személyenként készségektől és képességektől függően eltérő, de egyetlen hallgatónk számára sem lehetetlen, legfeljebb egyesektől több időt igényel. A félévi tanulmányi munkára rendelkezésre álló időt szorgalmi időszaknak nevezik. Az elnevezés arra utal, hogy a tanulás eredményesen és hatékonyan csak rendszeres munkával, a heti tananyag tanulásával és az előzőekben megszerzett ismeretek állandó ismétlésével történhet. A tananyag kampányszerű elsajátítása nem járható út, aki ezzel próbálkozik szükségszerűen kudarcra ítéli magát. A gyakorlatokon a megértett és megtanult tananyaghoz tartozó számpéldákat mutatunk be és válaszolunk hallgatóink kérdéseire. A szorgalmi időszakban - a tanulmányi munka folytonosságának ellenőrzésére - 3 alkalommal félévközi számonkérést tartunk. A számonkérést írásbeli zárthelyi dolgozatok megíratásával és értékelésével végezzük. A zárthelyi dolgozatokon 2 db példából álló feladatsort kell megoldani. A zárthelyi dolgozat akkor minősül sikeresnek (elégséges), ha eredménye az összes elérhető pontszám legalább 50 %-a. Elégtelen eredmény esetén minden zárthelyi dolgozat egyszer pótolható. A pótzárthelyi ideje a zárthelyit követő hét utáni hét gyakorlatán van. Minden zárthelyi előtt a honlapra felteszünk egy minta példasort. A félév utolsó hetében, hétfőn a Nagyelőadóban írjuk a 3. ZH. összevont pótlását, ekkor lehetőséget adunk az 1. és 2. ZH második pótlására is. A 3. ZH. második pótlását másnap, kedden írjuk később meghirdetendő helyen és időben. A 3 db ZH közül csak egy ZH. pótolható 2. alkalommal!!! A féléves tanulmányi munkát a vizsgaidőszakban teljesítendő tantárgyi vizsgával zárjuk. A szilárdságtan tantárgy vizsgáján egy öt számpéldából álló vizsgasor legalább 50%-os értékű megoldásával lehet teljesíteni. A tanulmányi munka és a vizsgázás részletes jogszabályi feltételeit a Tanulmányi és Vizsgaszabályzat tartalmazza. Tanszékünk tanulmányi munkára vonatkozó előírásait a Tantárgyi Követelmények a Mechanika és Tartószerkezetek Tanszéken című tanszékünk honlapján és a tanszéki hirdetőtáblán olvasható szabályzatból ismerhetik meg. 3.) A tanulás eszközei: Hallgatóink részben egyetemi karunkon, részben otthon tanulnak. A tanulásnak vannak tárgyi eszközei (tankönyvek, példatárak, segédletek, ajánlott könyvek, rajzeszközök, számológép, írópapír stb.) és az egyetem által biztosított előadások, gyakorlatok, mérőgyakorlatok, konzultációs idők, önellenőrző kérdéssorok és audiovizuális szolgáltatások. Az egyetemi alapképzésben tanuló hallgató az intézményben tartott előadásokon és gyakorlatokon aktív módon vesz részt, ott figyel, jegyzetel (előadás közben hallgat, ezért hívják hallgatónak, nem társalog, nem zavarja az előadást és azokat a társait, akik figyelni szeretnének). Az előadások látogatása ajánlott, szívem szerint inkább a kötelező szót mondanám annak, aki eredményes kíván tanulni. A félév során - 13 héten - hetente háromszor 45 perc terjedelemben tartunk gyakorlatokat. A zárthelyi dolgozatokat a gyakorlaton írjuk. A heti háromszor 45 perc időtartamú órák alatt 4-6 db számpélda megoldására van lehetőség. A félév során a gyakorlatokon mintegy 50 db számpéldát tudunk bemutatni. 2

3 A gyakorlatokon való részvétel kötelező, ott minden alkalommal névsort olvasunk. Ha a hallgató bármely okból hiányzik a gyakorlatról, akkor ezt feljegyezzük, és a félév során tartott 13 gyakorlat 30%-át meghaladó számú hiányzás esetén a félév aláírását megtagadjuk. A gyakorlatokon való távollét okát nem vizsgáljuk, igazolást nem fogadunk el, különleges esetekben jogorvoslati lehetősége a tanszékvezetőnek illetve a dékánnak van. A gyakorlaton számológéppel, Segédlettel, ceruzával, radírral, háromszög vonalzókkal, szögmérővel és írólapokkal vagy füzettel felszerelve, az előző előadások anyagát feldolgozva, értelmezve és megjegyezve, azaz felkészülten kell megjelenni. A hallgató az előadásokon, gyakorlatokon készített feljegyzéseit otthon, ha lehet még az előadás, illetve a gyakorlat napján letisztázza, és saját kéziratos jegyzetté dolgozza át. A letisztázás során a jegyzetlap jobb szélén 4-5 cm széles üres sávot hagyjon kérdései, vagy későbbi kiegészítések részére. Hallgatóink részére Tanszékünk minden oktatója a tanszéki honlapon és a tanszéki hirdető táblán (üveges szekrény) megtalálható időpontban heti két óra konzultációs időt biztosít. Az oktató a meghirdetett konzultációs idő alatt Tanszéki szobájában tartózkodik, ott megtalálható és a nála jelentkező hallgatók kérdéseire válaszol. Tanszéki honlapunkon a tárgy tanulását segítő számpéldák, minta példasorok, óravázlatok, önellenőrző kérdéssor és útmutató áll hallgatóink rendelkezésére. 4.) Tanulás-módszertani javaslatok, tapasztalatok, tanácsok: Hallgatóinknak meg kell tanulniuk az előadásokon, gyakorlatokon 45 percig odafigyelni, folyamatosan jegyzetelni. Ez figyelem összpontosítást, önuralmat, a téma iránti érdeklődést igényel. Pihenésre, lazításra a 15 perces szünetben van lehetőség. A jegyzetelés nem más, mint a szabad beszédben elmondottak fejezetek, szakaszok, pontok szerinti szerkezetben való leírása. A táblán lévő vagy vetített ábrát nyugodt vonalakkal, arányosan felvázoljuk. Az oktató által mutatott ábrák többsége a nyomtatott jegyzetben is megtalálható. Ha előadáson előttünk a nyomtatott jegyzet és az ábra ott szerepel, akkor a kéziratunkban elég, ha az ábra számára utalunk és azt majd otthon az előadási kézirat letisztázása során, a nyomtatott jegyzetből kimásoljuk. Az előadáson készített kéziratok letisztázása nem megtakarítható munka. Az előadás a nyomtatott jegyzetben több oldalon, részletesen tárgyalt anyag lényegének ismertetése és magyarázata. Az előadások rendszeres látogatásával és a jegyzet készítésével sok otthoni munka megtakarítható. Az előadás meghallgatása és kéziratos jegyzetünk otthoni letisztázása után az anyagot ismételten átolvassuk a nyomtatott jegyzetben és a saját kéziratos anyagunkban, értelmezzük a szöveget, és a tanultakat megjegyezzük. A tanulás közben felmerült kérdéseket a jegyzet jobb szélső sávjára esetleg más színnel (piros) felírjuk és a fejezet tanulásának végén összegyűlt kérdésekkel az oktatót (aki vagy az előadó vagy a gyakorlatvezető) konzultációs idejében, tanszéki irodájában megkeressük, és ott feltesszük összegyűjtött kérdéseinket A konzultáción kapott oktatói válaszokat feljegyezzük, és saját jegyzetünkbe bevezetjük. Az előadáson bemutatott számpéldák az elméleti anyagra épülő számítási munka módszertanát (legördülő menü, teendő lista) ismertetik. Az elméleti anyag tanulását segíti a honlapon lévő, a teljes félév anyagát felölelő önellenőrző kérdéssor. A tanszéki honlapon lévő és a tantárgyunkra vonatkozó anyagokat ki kell nyomtatni és a tanulás során kell felhasználni 3

4 Hallgatóink a gyakorlati órákon mintegy 50 számpélda megoldását követik figyelemmel és feljegyzik. Számpéldákat találnak még a nyomtatott példatárban, a honlapon és az előadási órákon. Javasolom, hogy a megismert számpéldák feladatmegadását (a példát a megoldás nélkül) egy-egy A4-es üres papírra írják fel, és ezeket kezdjék gyűjteni. A félév végére 100-nál több feladatból álló gyűjteményük lesz. A tanulmányi munka a hetente új tananyag rendszeres tanulására és az előző előadásokon tanult, hetente bővülő tananyag ismétlésére épül. Az ismétlés során véletlenszerűen vegyenek elő példákat a folyamatosan bővülő gyűjteményből, tegyék maguk elé az órát és nézzék meg, hogy meg tudják-e oldani ezeket az eredmények ellenőrzésével együtt perc alatt. Ha elakadnak nézzék meg a meglévő megoldást és jegyezzék fel, min akadtak meg, mit nem tudtak készség szinten. A zárthelyik megírása előtt aludják ki magukat és pihenten, felkészülten jöjjenek dolgozatot írni. A számpéldák megoldására érvényes az, hogy csak az nem hibázik, aki nem csinál semmit. De lehetőségünk van az eredményeink ellenőrzésére. Számítási munkánk ellenőrzése módjának ismerete legalább olyan fontos, mint magának a megoldás módszerének ismerete. 5.) Általános észrevételek: Tanulni, és szellemi-lelki követelményeket teljesíteni csak kipihent állapotban lehet. Eleget kell aludni! A munka egyik alapja a jó időbeosztás. Aki a felsőoktatásban valóban tanulni akar, készítsen napi és heti időbeosztást teendőiről és próbálja betartani. A tanulás nem szórakozás, hanem lemondásokkal teli, fáradtságos alkotó munka, mely kellő kitartással végezve, küzdelem és áldozat után sikerélmények, örömök és egy ígéretes életpálya forrása lesz. Ebben az életszakaszban megszerezzük a szakmai életpálya megkezdéséhez szükséges tárgyi ismereteket, készségeket és érett, felelősségvállaló, felnőtt személlyé válunk. Tanulás mellett sportolni kell, hogy bírjuk a fokozott szellemi erőfeszítéseket. A szórakozás, kikapcsolódás gyakran az utolsó helyre kerül. Ha ez a sorrend sérül vagy megfordul ügyeink a zűrzavar, személyiségünk a szétesettség, törekvéseink a kudarc felé sodródnak A mai felsőoktatásban szívesen beszélnek a hallgatók jogairól, szabadságáról. A szabadság filozófiai fogalom, néha a korlátok felismeréseként fogalmazzák meg. A jogok a kötelességek egyidejű megfogalmazása nélkül értelmezhetetlenek és károsak lehetnek. Hallgatóink elméletileg életkoruknak megfelelő ismeretekkel, tapasztalatokkal és érettséggel rendelkeznek, de a valóság gyakran rácáfol elvárásainkra. A közbeszéd szabad tantárgyválasztásról, szabad tanárválasztásról beszél. Formálisan ez így is van de a valóság itt is más. Aki nem tanul, azon a rokonszenves és jó gyakorlatvezető sem tud segíteni. Egyébként azt is szokni kell, hogy az életben sem választhatjuk meg a vezetőinket és gyakran a munkatársainkat sem. Mi emberek gyakran olyanok vagyunk, hogy - gyakran saját kárunkra - inkább a kényelmesebb utat és a kisebb ellenállás irányát választjuk. A felsőoktatásban való tanulást még nem ismerő, első éves hallgatónak, ezért nagy segítség lenne a tapasztalt oktatók által szakonként elkészített mintatanterv által kijelölt ütem szerint haladni. 4

5 Sokan úgy döntenek, hogy a nehéznek bizonyuló tárgyakat mellőzik vagy laza alapállással, a tanulásnak csak a látszatát keltve vannak jelen, és nem tanulnak elvárható módon, majd megbuknak, azután ismételten felveszik a tantárgyat, és ismételten megbuknak, és ezt folytatják tovább több tárgyból is. Ez az életforma azt tükrözi, hogy az ilyen hallgató nem képes felismerni saját érdekeit, rontja saját életesélyeit, elfecsérli életidejét, életerejét és idővel peremre sodorja önmagát. Egy négy éves iskolát négy év alatt kell elvégezni, a többi lehetőség kerülendő kényszerpálya. Törekedjetek a nagyobb tökéletességre, mert ez a boldog élet záloga! Ragyogjatok, mint csillagok a mindenségben (Fil 2,15) Minden elsőéves hallgatómat biztatom, bízzon magában, a kihívásnak mindenki meg tud felelni, aki igazán akarja. Erősek vagytok, fiatal emberek. Mi tanáraitok a Ti sikeretekben vagyunk érdekeltek, hiszen ez a mi sikerünk is. Jókedvvel végzett, eredményes félévi munkát kívánok! Budapest, február 1. Dr. Fischer János főiskolai docens 5

Megjegyzés. Módszertani Kézikönyv

Megjegyzés. Módszertani Kézikönyv Módszertani Kézikönyv 1 Tartalomjegyzék 1. Bevezető... 7 2. Előzmények... 9 2.1. Az elektronikus tanulás kialakulásának előzményei a felsőoktatásban... 9 2.2. Az e-learning és a pedagógia valamint a pszichológia

Részletesebben

K R E D I T R E N D S Z E R Ű TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT (KTVSZ) A Hallgatói követelményrendszer C része

K R E D I T R E N D S Z E R Ű TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT (KTVSZ) A Hallgatói követelményrendszer C része MODERN ÜZLETI TUDOMÁNYOK FŐISKOLÁJA K R E D I T R E N D S Z E R Ű TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT (KTVSZ) A Hallgatói követelményrendszer C része - KIVONAT (a fejezet, cikkely és bekezdés számozások eltérnek

Részletesebben

A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM

A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZATA SZEGED, 2007. A Szegedi Tudományegyetem Tanulmányi és Vizsgaszabályzata 1 1. A Tanulmányi és vizsgaszabályzat hatálya 1.1. A Szegedi Tudományegyetem

Részletesebben

AZ SZTE TTIK TANULMÁNYI ÜGYRENDJE

AZ SZTE TTIK TANULMÁNYI ÜGYRENDJE AZ SZTE TTIK TANULMÁNYI ÜGYRENDJE A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZATA (MÓDOSÍTVA 2008.12.03) ALAPJÁN SZEGED, 2008. ELFOGADVA AZ SZTE TTIK KARI TANÁCS 2008. DECEMBER 12-I ÜLÉSÉN 11/2008-09-ES

Részletesebben

Kovács Miklós A GYAKORLATI OKTATÁS MÓDSZERTANA

Kovács Miklós A GYAKORLATI OKTATÁS MÓDSZERTANA Kovács Miklós A GYAKORLATI OKTATÁS MÓDSZERTANA Készült a HEFOP 3.3.1-P.-2004-09-0102/1.0 pályázat támogatásával. Szerző: Lektor: Kovács Miklós tanszéki mérnök dr. Szekeres Tamás egyetemi tanár Kovács Miklós,

Részletesebben

A DEBRECENI EGYETEM MŰSZAKI FŐISKOLAI KAR KREDITRENDSZERŰ TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZATA

A DEBRECENI EGYETEM MŰSZAKI FŐISKOLAI KAR KREDITRENDSZERŰ TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZATA A DEBRECENI EGYETEM MŰSZAKI FŐISKOLAI KAR KREDITRENDSZERŰ TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZATA Debrecen, 2004. szeptember TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A szabályzat hatálya 2. Tanulmányi

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Humán számvitel tantárgy tanulmányozásához. Nappali tagozat. 2014/2015. tanév II. félév

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Humán számvitel tantárgy tanulmányozásához. Nappali tagozat. 2014/2015. tanév II. félév SZÁMVITELI TANSZÉK : 469-66-98 Budapest TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Humán számvitel tantárgy tanulmányozásához Nappali tagozat 2014/2015. tanév II. félév A tárgy oktatásának célja: A tantárgy oktatásának célja

Részletesebben

II. évfolyam Üzleti szakügyintéző szakképesítés Pénzügyi szakügyintéző elágazás TANTÁRGYI TEMATIKA. 2011/2012 II. félév

II. évfolyam Üzleti szakügyintéző szakképesítés Pénzügyi szakügyintéző elágazás TANTÁRGYI TEMATIKA. 2011/2012 II. félév II. évfolyam Üzleti szakügyintéző szakképesítés Pénzügyi szakügyintéző elágazás TANTÁRGYI TEMATIKA Vezetői számvitel 2011/2012 II. félév BGF Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg H-8900 Zalaegerszeg, Gasparich

Részletesebben

Tanulmányi és vizsgaszabályzat

Tanulmányi és vizsgaszabályzat 1 Tanulmányi és vizsgaszabályzat 52. Általános rendelkezések Tekintetbe véve, hogy a Győri Hittudományi Főiskola, a Győri Egyházmegye, mint egyházi jogi személy által fenntartott felsőoktatási intézmény

Részletesebben

harmadik fejezet Segítség a diszlexiás tanulóknak

harmadik fejezet Segítség a diszlexiás tanulóknak harmadik fejezet Segítség a diszlexiás tanulóknak A diszlexiásokat többféle módszer is segíti a tanulásban. A jelen útmutató célja, hogy rálátást nyújtson a különböző elérhető segítő módszerekre, úgy mint

Részletesebben

AZ ORSZÁGOS RABBIKÉPZŐ - ZSIDÓ EGYETEM TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZATA

AZ ORSZÁGOS RABBIKÉPZŐ - ZSIDÓ EGYETEM TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZATA AZ ORSZÁGOS RABBIKÉPZŐ - ZSIDÓ EGYETEM TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZATA Érvényes: 2015. február 02-től Tartalom Tartalom 1. A Tanulmányi és Vizsgaszabályzat hatálya... 1 2. A kreditrendszer... 1 3. A tanterv,

Részletesebben

TECHNIKÁK (útmutató) a közigazgatási alapvizsga tananyagának feldolgozásához és az alapvizsgára való felkészüléshez. 2011.

TECHNIKÁK (útmutató) a közigazgatási alapvizsga tananyagának feldolgozásához és az alapvizsgára való felkészüléshez. 2011. TECHNIKÁK (útmutató) a közigazgatási alapvizsga tananyagának feldolgozásához és az alapvizsgára való felkészüléshez 2011. december Tisztelt Alapvizsgázó! Kedves Kolléga! A közigazgatási alapvizsgára való

Részletesebben

Debreceni Egyetem Informatikai Kar FELNŐTTKÉPZÉS SAJÁTOSSÁGAI AZ INFORMATIKA OKTATÁSÁBAN. Dr. Nyakóné dr. Juhász Katalin

Debreceni Egyetem Informatikai Kar FELNŐTTKÉPZÉS SAJÁTOSSÁGAI AZ INFORMATIKA OKTATÁSÁBAN. Dr. Nyakóné dr. Juhász Katalin Debreceni Egyetem Informatikai Kar FELNŐTTKÉPZÉS SAJÁTOSSÁGAI AZ INFORMATIKA OKTATÁSÁBAN Témavezető: Dr. Nyakóné dr. Juhász Katalin tudományos főmunkatárs Készítette: Andó Pál informatika tanár Debrecen

Részletesebben

TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0001

TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0001 Petőfi Sándor Gimnázium 5650 Mezőberény Petőfi u. 13-15. E-mail: psg@mezobereny. hu Tel.: 66/515-578, 66/515-579 Fax.: 66/515-580 TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0001 Petőfi Sándor Gimnázium Kollégium és Közétkeztetési

Részletesebben

A SEMMELWEIS EGYETEM KREDITRENDSZERŰ TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZATA [a módosításokkal egységes szerkezetben]

A SEMMELWEIS EGYETEM KREDITRENDSZERŰ TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZATA [a módosításokkal egységes szerkezetben] Az 58/2006. (VI. 28.) számú határozattal elfogadott és a 2008. január 31- ig jóváhagyott módosításokkal egységes szerkezetben megalkotott Szervezeti és Működési Szabályzat 7. számú mellékletének III/1.

Részletesebben

MI MINDENT KELL TUDNI TANTÁRGYI KÖVETELMÉNYEK ÉS AZ ÉRTÉKELÉSI RENDSZER. 2009-2010. tanév. Nyelvi előkészítő (9.) évfolyam

MI MINDENT KELL TUDNI TANTÁRGYI KÖVETELMÉNYEK ÉS AZ ÉRTÉKELÉSI RENDSZER. 2009-2010. tanév. Nyelvi előkészítő (9.) évfolyam Készült az Oktatásért Közalapítvány támogatásával MI MINDENT KELL TUDNI TANTÁRGYI KÖVETELMÉNYEK ÉS AZ ÉRTÉKELÉSI RENDSZER 2009-2010. tanév Nyelvi előkészítő (9.) évfolyam TARTALOM A z é r t é k e l é s

Részletesebben

Semmelweis Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzat. III/IV. Fejezet. A Testnevelési és Sporttudományi Kar Tanulmányi és Vizsgaszabályzata

Semmelweis Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzat. III/IV. Fejezet. A Testnevelési és Sporttudományi Kar Tanulmányi és Vizsgaszabályzata III/IV. Fejezet A Testnevelési és Sporttudományi Kar Tanulmányi és Vizsgaszabályzata Preambulum A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (a továbbiakban: Nftv.), a felsőoktatásról szóló

Részletesebben

TARTALOM 1 oldal 01 Tartalomjegyzék 2 oldal 02 Kétszintû érettségi 3 oldal 03 A pontszámítás rendszere 4 oldal 04 A vizsgák leírása - Történelem 5 oldal 05 A vizsgák leírása - Magyar nyelv és irodalom

Részletesebben

A TEREPMUNKA GYAKORLATA

A TEREPMUNKA GYAKORLATA terepmunka cnegyed 6/12/12 12:35 PM Page 1 VODICSKÁNÉ RÁCZKÖVI ILDIKÓ A TEREPMUNKA GYAKORLATA terepmunka cnegyed 6/12/12 12:35 PM Page 2 PÁZMÁNY PÉTER KATOLIKUS EGYETEM VITÉZ JÁNOS KAR PÁZMÁNY SZOCIÁLIS

Részletesebben

A BME TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZATA (BME TVSZ)

A BME TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZATA (BME TVSZ) BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM A BME TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZATA (BME TVSZ) Elfogadta a Szenátus 2007. június 25-i ülésén Módosította a Szenátus 2008. február 25 i ülésén. Módosította

Részletesebben

Information technology and toolkit for competence based learning

Information technology and toolkit for competence based learning A kompetencia-alapú tanulás informatikai eszköztára és technológiája Information technology and toolkit for competence based learning BEVEZETÉS A tantárgy (a projekt) célja, szerkezete, ütemezése Ön most

Részletesebben

FARKAS FERENC ZENE- ÉS ARANYMETSZÉS MŰVÉSZETI ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2007.

FARKAS FERENC ZENE- ÉS ARANYMETSZÉS MŰVÉSZETI ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2007. FARKAS FERENC ZENE- ÉS ARANYMETSZÉS MŰVÉSZETI ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2007. TARTALOMJEGYZÉK: AZ ISKOLA JOGI STÁTUSA... 4 AZ ISKOLA NEVELÉSI-OKTATÁSI ALAPELVEI, CÉLJAI, FELADATAI, ESZKÖZEI, ELJÁRÁSAI...

Részletesebben

Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium NEVELÉSI PROGRAM. 2009. szeptember

Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium NEVELÉSI PROGRAM. 2009. szeptember Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium NEVELÉSI PROGRAM 2009. szeptember A CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY GIMNÁZIUM NEVELÉSI PROGRAMJA A Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium helyzete és aktuális állapota A gimnázium működésének

Részletesebben

A SOLA SCRIPTURA TEOLÓGIAI FŐISKOLA INTÉZMÉNYI TÁJÉKOZTATÓJA. 2014/2015-ös tanév

A SOLA SCRIPTURA TEOLÓGIAI FŐISKOLA INTÉZMÉNYI TÁJÉKOZTATÓJA. 2014/2015-ös tanév A SOLA SCRIPTURA TEOLÓGIAI FŐISKOLA INTÉZMÉNYI TÁJÉKOZTATÓJA 2014/2015-ös tanév SOLA SCRIPTURA TEOLÓGIAI FŐISKOLA Budapest, 2014 SOLA SCRIPTURA Teológiai Főiskola 1121 Budapest, Remete u. 16/A 1536 Budapest

Részletesebben

TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ

TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ ORDO ACADEMICUS PPKE BTK TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ 2011/2012. tanév TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Kar Alapképzési szakok Nappali tagozat 2011/2012. tanév Borito_PPKE_BTK_Tan_Tajek_BA.indd

Részletesebben

Hallgatói tájékoztató (BSc)

Hallgatói tájékoztató (BSc) Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Hallgatói tájékoztató (BSc) Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 Köszöntő... 4 Oktatás és Tanulmányok... 5 Mi is az a kreditrendszer?... 5 Hallgatói jogviszony...

Részletesebben

Kedves Hallgatónk! Budapest, 2012. szeptember hó. Dr. Kolláth Katalin oktatási dékán-helyettes

Kedves Hallgatónk! Budapest, 2012. szeptember hó. Dr. Kolláth Katalin oktatási dékán-helyettes Kedves Hallgatónk! Az Ön kezében levő tájékoztató olyan tudnivalókat tartalmaz, amelyek hasznosak lehetnek a Karunkon töltött évei során. Útmutatást és tájékoztatást ad a szervezet felépítéséről, működési

Részletesebben

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM Általános Orvostudományi Kar Kari Tanulmányi Ügyrendje

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM Általános Orvostudományi Kar Kari Tanulmányi Ügyrendje SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM Általános Orvostudományi Kar Kari Tanulmányi Ügyrendje 22.1.A jelen szabályzat hatálya alá eső ügyekben, a jogszabályok, az egyéb egyetemi szabályzatok, valamint a jelen szabályzat

Részletesebben

Tanulmányi és Vizsgaszabályzat

Tanulmányi és Vizsgaszabályzat Jelen János rektor Tanulmányi és Vizsgaszabályzat A Tan Kapuja Buddhista Főiskola Tanulmányi és Vizsgaszabályzata módosításaival egységes szerkezetben [1. számú melléklet A Tan Kapuja Buddhista Főiskola

Részletesebben

MINŐSÉGIRÁNYITÁSI KÉZIKÖNYV

MINŐSÉGIRÁNYITÁSI KÉZIKÖNYV Oldalszám: 1 / 45 ÓBUDAI EGYETEM Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Kar Anyagtudományi és Gyártástechnológiai Intézet Minőségbiztosítási szakmérnök képzés Minőségbiztosítási szakember képzés

Részletesebben