DERMÁK Derecskei Mentálhigiénés és Ápolási Központ Kht.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "DERMÁK Derecskei Mentálhigiénés és Ápolási Központ Kht."

Átírás

1 678. ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 6. szám A 153/2008. (V. 31.) MÖK határozat 1. számú melléklete DERMÁK Derecskei Mentálhigiénés és Ápolási Központ Kht.

2 6. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 679. DERMÁK Derecskei Mentálhigiénés és Ápolási Központ Közhasznú Társaság Derecske KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS Debrecen, május 13.

3 680. ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 6. szám Adószám: Cégbíróság: Hajdú-Bihar megyei Bíróság Cégjegyzék szám: DERMÁK Derecskei Mentálhigiénés és Ápolási Központ Kht Derecske, Morgó tanya 1. Egyszerősített éves beszámoló mérlege "A" változat

4 6. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 681. Sorszám 1000 HUF Elızı év Elızı évek módosításai Tárgyév a b c d e 01. A. Befektetett eszközök ( sor) I. IMMATERIÁLIS JAVAK sorból: Immateriális javak értékhelyesbítése II. TÁRGYI ESZKÖZÖK sorból: Tárgyi eszközök értékhelyesbítése III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK sorból: Befektetett eszközök értékhelyesbítése B. Forgóeszközök ( sor) I. KÉSZLETEK II. KÖVETELÉSEK III. ÉRTÉKPAPÍROK IV. PÉNZESZKÖZÖK C. Aktív idıbeli elhatárolások ESZKÖZÖK (AKTIVÁK) ÖSSZESEN ( sor)

5 682. ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 6. szám Sorszám 1000 HUF Elızı év Elızı évek módosításai Tárgyév a b c d e 15. D. Saját tıke ( sor) I. JEGYZETT TİKE sorból: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TİKE (-) III. TİKETARTALÉK IV. EREDMÉNYTARTALÉK V. LEKÖTÖTT TARTALÉK VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY E. Céltartalékok F. Kötelezettségek ( sor) I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK G. Passzív idıbeli elhatárolások FORRÁSOK (PASSZIVÁK) ÖSSZESEN ( sor)

6 6. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 683. Adószám: Cégbíróság: Hajdú-Bihar megyei Bíróság Cégjegyzék szám: DERMÁK Derecskei Mentálhigiénés és Ápolási Központ Kht Derecske, Morgó tanya 1. Egyszerősített éves beszámoló "A" eredménykimutatása (összköltség eljárással) Beszámolási idıszak: január december 31. Derecske, április 30. A gazdálkodó képviselıje P.h.

7 684. ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 6. szám Sorszám 1000 HUF Elızı év Elızı évek módosításai Tárgyév 01. I. Értékesítés nettó árbevétele II. Aktivált saját teljesítmények értéke III. Egyéb bevételek IV. Anyagjellegő ráfordítások V. Személyi jellegő ráfordítások VI. Értékcsökkenési leírás VII. Egyéb ráfordítások A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I+-II+III-IV-V-VI-VII. sor) VIII. Pénzügyi mőveletek bevételei IX. Pénzügyi mőveletek ráfordításai B. PÉNZÜGYI MŐVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX. sor) C. SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (+-A+-B sor) X. Rendkívüli bevételek XI. Rendkívüli ráfordítások D. RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X-XI. sor) E. ADÓZÁS ELİTTI EREDMÉNY (+-C+-D. sor) XII. Adófizetési kötelezettség F. ADÓZOTT EREDMÉNY (+-E-XII. sor) G. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY

8 6. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 685. Statisztikai számjel: DERMÁK Derecskei Mentálhigiénés és Ápolási Központ Közhasznú Társaság 4130 Derecske, Morgó tanya 1. A számviteli törvény szerinti éves, egyszerősített éves beszámolót készítı szervezetek közhasznú eredménykimutatása év Kelt: Derecske, április 30. Prek Sándorné

9 686. ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 6. szám Statisztikai számjel: DERMÁK Derecskei Mentálhigiénés és Ápolási Központ Közhasznú Társaság 4130 Derecske, Morgó tanya 1. A számviteli törvény szerinti éves, egyszerősített éves beszámolót készítı szervezetek közhasznú eredménykimutatása év adatok eft-ban Sor- Elızı év(ek) A tétel megnevezése Elızı év Tárgyév szám helyesbítései a b c d e 1. A Összes közhasznú tevékenység bevétele ( ) Közhasznú célú mőködésre kapott támogatás a) alapítótól b) központi költségvetéstıl c) helyi önkormányzattól d) társadalombiztosítástól e) egyéb, ebbıl 1% Pályázati úton elnyert támogatás Közhasznú tevékenységbıl származó bevétel Tagdíjból származó bevétel Egyéb bevétel Aktivált saját teljesítmények értéke (a.+b.) a) saját termeléső készletek állományváltozása b) saját elıállítású eszközök aktivált értéke B. Vállalkozási tevékenység bevétele C. Összes bevétel (A.+B.) D. Közhasznú tevékenység ráfordításai ( ) Anyagjellegő ráfordítások Személyi jellegő ráfordítások Értékcsökkenési leírás

10 6. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK Egyéb ráfordítások Pénzügyi mőveletek ráfordításai Rendkívüli ráfordítások 0

11 688. ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 6. szám adatok e Ft-ban Sor- Elızı év(ek) A tétel megnevezése Elızı év Tárgyév szám helyesbítései a b c d e 24. E. Vállalkozási tevékenység ráfordításai ( ) Anyagjellegő ráfordítások Személyi jellegő ráfordítások Értékcsökkenési leírás Egyéb ráfordítások Pénzügyi mőveletek ráfordításai Rendkívüli ráfordítások F. Összes ráfordítás (D.+E.) G. Adózás elıtti eredménye (B.-E.)* H. Adófizetési kötelezettség I. Tárgyévi vállalkozási eredmény (G.-H.) J. Tárgyévi közhasznú eredmény (A.-D.) TÁJÉKOZTATÓ ADATOK 36. A. Személyi jellegő ráfordítások Bérköltség ebbıl: - megbízási díjak tiszteletdíjak Személyi jellegő egyéb kifizetések Bérjárulékok B. A szervezet által nyújtott támogatások C. Továbbutalási céllal kapott támogatás D. Továbbutalt támogatás Közhasznú kiemelkedıen közhasznú besorolással rendelkezı közhasznú társaság esetén (C.-F.) - Kelt: Derecske, április 30. Prek Sándorné

12 6. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 689. Adószám: Cégjegyzékszám: DERMÁK KHT 4130 Derecske, Morgó tanya 1. K I E G É S Z Í T İ M E L L É K L E T Beszámolási idıszak: január december 31. Készült: Derecske, április 30. a gazdálkodó szervezet képviselıje P.H.

13 690. ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 6. szám 1. A VÁLLALKOZÁS ISMERTETÉSE Alakulás, mőködési forma, a gazdálkodó fı célja A Közhasznú Társaságot november 15-én alapították. Alapítója a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat (4024 Debrecen, Piac u. 54.), cégbírósági bejegyzés száma: Cg A KHT határozatlan idıre alakult, üzleti évei minden év január 1. napjától december 31. napjáig tartanak január 1-tıl a Hajdú-Bihar Megyei Bíróság végzése alapján kiemelten közhasznú tevékenységet folytat. Ezen tevékenységre a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzattal, mint egyszemélyes tulajdonossal kötött megállapodást a KHT, mely szerint Hajdú-Bihar megye területérıl fogad krónikus pszichiátriai betegeket és értelmi fogyatékos betegeket. A KHT tevékenységéhez a pénzügyi fedezetet az állami normatív támogatás, az önkormányzat által folyósított különbözı támogatások, a bentlakók által befizetett térítési díjak biztosítják. A KHT évben közhasznú tevékenységet is folytatott, mely kiegészíti a bevételeket. A Dermák Kht közhasznú bevételeként mutatja ki a közhasznú célra kapott mőködési és fejlesztési célú támogatásokat, valamint az elnyert pályázatok alapján kapott támogatásokat is. A közhasznú társaság vagyonához készpénzzel, devizával, értékpapírral, ingó és ingatlan vagyonnal egyaránt hozzá lehet járulni. Fıbb szervezeti változások: a beszámolási idıszakban a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése 165/2007. (VI.22.) MÖK határozata alapján a Hajdúápo Humánszolgáltató és Ápolási Otthon Kht (4200 Hajdúszoboszló, Hıforrás u. 105/C) július 21. napjával a Dermák Kht telephelyeként mőködik. Ezen jelentıs szervezeti változás kihatással volt a Dermák Kht stratégiájára és számviteli politikájára egyaránt. A valós és megbízható összkép szempontjából lényeges, hogy a cégbírósági eljárás december 06-án fejezıdött be, azonban a köztes idıszakra, július 21. és december 06. között is társaságunk üzemeltette a hajdúszoboszlói egységet. A társaság tulajdonosai, tulajdonosi szerkezete A KHT egyszemélyi tulajdonban van. A tulajdonos adatai: Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat

14 6. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK Debrecen, Piac u A SZÁMVITELI POLITIKA FİBB MEGHATÁROZÁSAI A könyvvezetés módja, pénzneme A társaság a tárgyévben és az elızı évben is könyveit magyar nyelven, a kettıs könyvvitel elvei és szabályai szerint vezeti. A számviteli információs rendszer kialakítása, mőködtetése, a beszámoló összeállítása megbízott külsı szolgáltató feladata. Ezt az Office Comfort Szolgáltató Kft (4024 Debrecen, Szent Anna u. 55.) látja el folyamatos szerzıdés alapján. A beszámoló készítéséért felelıs, a beszámoló elkészítésével, a számviteli feladatok irányításával megbízott személy mérlegképes könyvelıi képesítéssel bír, a Pénzügyminisztérium által vezetett könyvviteli szolgáltatást végzık nyilvántartásában szerepel, a tevékenység ellátására jogosító engedéllyel (igazolvánnyal) rendelkezik. A beszámoló elkészítéséért felelıs: Vízkeleti János, regisztrálási száma: Üzleti év A KHT üzleti éve a tárgyévben és az elızı évben is a naptári évvel azonos volt. Jelen beszámoló a január december 31. idıszakot öleli fel. A mérlegkészítés idıpontja április 30. A beszámoló formája és típusa A KHT a tárgyidıszakra az elızı üzleti évhez hasonlóan egyszerősített éves beszámolót készít. Az eredmény megállapításának választott módja: A KHT a beszámolóban mind a mérleget, mind az összköltség eljárásos eredménykimutatást A változatban állította össze. A beszámoló a számvitelrıl szóló többször módosított évi C törvény, valamint az egyéb szervezetek beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló, többször módosított 224/2000. számú Korm. rendelet szerint készült.

15 692. ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 6. szám A mérlegkészítés idıpontja A mérlegkészítés idıpontjáig ismertté vált, a tárgyévet vagy az elızı éveket érintı gazdasági események, körülmények hatásait a beszámoló tartalmazza. A mérlegkészítés idıpontja a tárgyévet követı év április 30. napjára változott. Könyvvizsgálat A tárgyévi beszámoló szabályszerőségét, megbízhatóságát és valódiságát könyvvizsgáló ellenırizte. A beszámolót hitelesítı könyvvizsgáló a Winaudit Könyvvizsgáló és Adótanácsadó BT (4024 Debrecen, Nap u. 5.). A könyvvizsgálatot Vida Ildikó könyvvizsgáló végzi, kamarai tagsági száma: MKVK Jelentıs összegő hibák Jelentıs összegőnek minısül az üzleti évben feltárt, elızı üzleti évre vonatkozó hibák hatása, ha az eredmény és a saját tıke változásai abszolút értékének együttes összege a vizsgált üzleti évre készített beszámoló eredeti mérlegfıösszegének 2 %-át vagy az 5 mft-ot meghaladja. Ebben az esetben a feltárt hibák hatása a tárgyévi beszámolóban nem a tárgyévi adatok között, hanem elkülönítetten, az elızı évek módosításaként kerül bemutatásra évben nem tártunk fel jelentıs összegő hibát.

16 6. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK ÉRTÉKELÉSI ELJÁRÁSOK, MÓDSZEREK Immateriális javak Nyilvántartás, elszámolás általános szabályai Az immateriális javak beszerzési, illetve elıállítási költségen, halmozott értékcsökkenéssel csökkentve, az ismert piaci értéküknél nem magasabb értéken kerülnek kimutatásra. A társaság az immateriális javaknál maradványértékkel nem számol. Az általánostól eltérı eljárások Az 100 eft egyedi bekerülési érték alatti szellemi termékeket a társaság használatbavételkor egy összegben elszámolja értékcsökkenési leírásként. Terven felüli értékcsökkenést nem számolt el a vállalkozás. Tárgyi eszközök Nyilvántartás, elszámolás általános szabályai A tárgyi eszközök a mérlegben beszerzési, illetve elıállítási költségen, halmozott értékcsökkenéssel csökkentve kerülnek kimutatásra. Az értékcsökkenés negyedéves gyakorisággal kerül elszámolásra. A társaság a maradványértéket az ingatlanoknál a bekerülési összeg 10 %- ában, a mőszaki berendezéseknél 10 %-ában, jármőveknél 10 %-ában határozta meg. Általánostól eltérı eljárások Az 100 eft egyedi bekerülési érték alatti tárgyi eszközöket a társaság a használatbavételkor egy összegben, értékcsökkenési leírásként elszámolja.

17 694. ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 6. szám 3.3. Befektetett pénzügyi eszközök Befektetett pénzügyi eszközök: Egyéb tartós bankbetétek (tartalékalap) (Derecske) eft (Hajdúszoboszló) eft Tartós részesedés más vállalkozásban (Derecske és Térsége Vidékfejlesztési Kht) 100 eft Összesen eft 3.4. Készletek Vásárolt készletek A vásárolt készletek beszerzési áron kerülnek kimutatásra. A társaság mennyiségi, illetve értékbeni nyilvántartást nem vezet, mérleg-fordulónapi leltározással határozza meg a fordulónapi készletet. A mennyiségi felvétellel elvégzett leltározás mennyiségi adatainak értékét az utolsó beszerzés bekerülési értéke alapján állapítja meg. Készletek: Élelmiszer Mosó-, tisztítószer Összesen eft 716 eft eft Saját termeléső készletek A társaság a saját termeléső készletekrıl év közben nem vezet sem mennyiségi, sem értékbeni nyilvántartást. A beszámolóban utólagos kalkuláció által meghatározott közvetlen önköltségen szerepeltetjük. Saját termeléső készletek: Élelmiszer 16 eft

18 6. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK Követelések A termékértékesítés és szolgáltatásnyújtás számlázott ellenértékét akkor rögzítik, ha azt a vevı elismerte. Az üzleti év végén meglévı követelések egyeztetését a társaság elvégzi. A követelésekre az üzleti évben értékvesztést nem kellett elszámolni, mivel mérlegkészítésig teljes összegben kiegyenlítésre kerültek. Behajtatlan követelés a mérlegben nincs kimutatva. Követelések: MEP visszatérítés 591 eft Vevıkövetelés eft Esélyek Háza (Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat) eft Derecske-Létavértes Többcélú Kistérségi Társulás eft Derecske Város Önkormányzata eft Toldi Miklós Ref. Általános Iskola, Bújfalu 731 eft Hajdúszoboszló Város Önkormányzata 686 eft Szociálpolitikai és Munkaügyi Minisztérium 300 eft DMJV Polgármesteri Hivatal 260 eft Területi Gondozási Központ 135 eft Egyéb vevıkövetelés eft Vásárolt és kapott követelések eft Egyéb követelés gondozottakkal szemben eft Összesen eft 3.6. Pénzeszközök A pénzkezelés a számviteli politikában elıírt szabályok szerint történik, a pénzkezelés szabályai az elızı évhez képest nem változtak. Pénzkészlet: Házipénztár (Derecske) Ellátotti pénztár (Derecske) Házipénztár (Hajdúszoboszló) Összesen 596 eft 681 eft 337 eft eft

19 696. ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 6. szám Elszámolási számlák: Derecske (átutalási fıszámla) (gondozotti pénz) (OFA pályázat) Összesen eft eft 10 eft eft Hajdúszoboszló (fıszámla) (gondozási díj) (tartalékalap) (adományszámla) (módszertan) (HEFOP pályázat) Összesen Mindösszesen eft eft 412 eft 32 eft 2 eft eft eft eft 3.7. Idıbeli elhatárolások Az idıbeli elhatárolásokat a Számviteli Törvény elıírásai szerint végezte el a társaság Aktív idıbeli elhatárolások Aktív idıbeli elhatárolásként mutatjuk ki a mérlegben az olyan bevételeket, amelyek csak a mérleg fordulónapja után esedékesek, de a lezárt idıszakra nem számolandók el, illetve a költségeket, ráfordításokat, amelyek a fordulónap elıtt merülnek fel, de a fordulónapot követı idıszakra számolhatók el, továbbá a halaszott ráfordításokat is itt jelenítjük meg Bevételek aktív idıbeli elhatárolása Tartozás átvállalás (Hajdúszoboszló) eft

20 6. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK Költségek, ráfordítások aktív idıbeli elhatárolása Hírlap, folyóirat 358 eft Passzív idıbeli elhatárolások Passzív idıbeli elhatárolásként mutatjuk ki az olyan bevételeket, amelyek a mérleg fordulónapja elıtt befolytak, de a fordulónap utáni idıszakra számolandók el, illetve azokat a költségeket, ráfordításokat, amelyek a mérleg fordulónapja elıtti idıszakot terhelik, de csak a mérleg fordulónapja utáni idıszakban merülnek fel, továbbá a halasztott bevételeket is itt jelenítjük meg Bevételek passzív idıbeli elhatárolása Jelentısebb tételek: Támogatások elhatárolása Emelt szintő ellátás egyszeri hozzájárulása Közbeszerzési ajánlattételi kaució eft eft eft Költségek, ráfordítások passzív idıbeli elhatárolása Jelentısebb tételek: Összesen TIGÁZ (gázdíj) eft Hajdú-Coop Zrt (élelmiszer) 141 eft Generali-Providencia Biztosító Zrt (szakmai felelısségbiztosítás) 8 eft Továbbképzési kötelezettség teljesítése (szakdolgozók) eft Normatíva visszafizetés eft eft Halasztott bevételek Fejlesztési célra kapott támogatás (Sas utcai intézmény) eft 3.8. Kötelezettségek

21 698. ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 6. szám Kötelezettségek azok a szállítási, vállalkozási, szolgáltatási és egyéb szerzıdésekbıl eredı, pénzértékben kifejezett elismert tartozások, amelyek a szállító, a vállalkozó, a szolgáltató, a hitelezı által már teljesített, a vállalkozó által elismert tartozások. A kötelezettségek hátrasorolt, hosszú és rövid lejáratúak. Kötelezettségek: Rövid lejáratú kötelezettségek E-ON tartozás eft Belföldi szállítók eft Adótartozások eft Jövedelem elszámolás eft TB tartozás eft Szakszervezeti tagdíj 107 eft Hátramaradt pénzeszköz (Hajdúszoboszló) eft Gondozottakkal szembeni kötelezettség eft Összesen eft Rövid lejáratú kötelezettségeink között tartjuk nyílván a évi 13. havi elmaradt illetmény és járulékainak összegét, eft értékben. Hosszú lejáratú kötelezettségek: E-ON tartozás eft Lejárt szállítói tartozások december 31-én: 0 90 nap eft nap 161 eft nap 185 eft Le nem járt kötelezettség eft Összes szállítói tartozás eft 3.9. Céltartalékok Közhasznú Társaságunknak évben munkaügyi bírósági eljárása indult, mely elvesztése esetére céltartalékot képeztünk eft értékben a évi eredményünk terhére.

22 6. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 699. A VAGYONI, PÉNZÜGYI, JÖVEDELMI HELYZET ÉRTÉKELÉSE Mérlegadatok változása Tárgy Változás Változás Sszám 1000 HUF Elızı év év érték % 1. A. Befektetett eszközök ( sorok) I. IMMATERIÁLIS JAVAK sorból: Immateriális javak értékhelyesbítése II. TÁRGYI ESZKÖZÖK sorból: Tárgyi eszközök értékhelyesbítése III. BEFEKTETÉTT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK sorból: Befektetett pénzügyi eszközök 7. értékhelyesbítése B. Forgóeszközök ( sorok) I. KÉSZLETEK II. KÖVETELÉSEK III. ÉRTÉKPAPÍROK IV. PÉNZESZKÖZÖK C. Aktív idıbeli elhatárolások ESZKÖZÖK (AKTIVÁK) ÖSSZESEN ( sorok) D. Saját tıke ( sorok) I. JEGYZETT TİKE sorból: visszavásárolt tulajdonosi részesedés 17. névértéken II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TİKE (-) III. TİKETARTALÉK IV. EREDMÉNYTARTALÉK V. LEKÖTÖTT TARTALÉK VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY E. Céltartalékok F. Kötelezettségek ( sor) I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK G. Passzív idıbeli elhatárolások FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN ( sorok)

23 700. ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 6. szám Eredménykimutatás adatainak változása Sszám 1000 HUF Elızı év Tárgy év Változás érték Változás % 1. I. Értékesítés nettó árbevétele II. Aktivált saját teljesítmények értéke III. Egyéb bevételek IV. Anyagjellegő ráfordítások V. Személyi jellegő ráfordítások VI. Értékcsökkenési leírás VII. Egyéb ráfordítások A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I.+- II.+III.-V.-VI.-VII.) VIII. Pénzügyi mőveletek bevételei IX. Pénzügyi mőveletek ráfordításai B. PÉNZÜGYI MŐVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.) C. SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (+-A.+-B.) X. Rendkívüli bevételek XI. Rendkívüli ráfordítások D. RENDKÍVÜLI EREDMÉNY E. ADÓZÁS ELİTTI EREDMÉNY (+-C.+-D.) XII. Adófizetési kötelezettség F. ADÓZOTT EREDMÉNY (+-E.-XII.) G. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY

24 6. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK Mutatók Vagyoni helyzet elemzése Immateriális javak állományváltozása 1000 HUF Bruttó érték Értékcsökkenés Nettó érték 1. Nyitó készlet Növekedés Csökkenés Záró készlet Tárgyi eszközök állományváltozása 1000 HUF Bruttó érték Értékcsökkenés Nettó érték 1. Nyitó készlet Növekedés Csökkenés Záró készlet Tárgyi eszközök fedezettsége Saját tıke / Tárgyi eszközök nettó értéke = 0, Tárgyi eszközök hatékonysága Nettó árbevétel / Tárgyi eszközök nettó értéke = 0, Saját tıke aránya (tıkeerısség) Saját tıke / Források összesen = 0,05 Ez a mutató nagy óvatosságra int bennünket, nagy odafigyelést igényel minden vezetıi döntés.

25 702. ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 6. szám Eladósodottsági mutató Összes kötelezettség / Saját tıke = 3, Esedékességi mutató Rövid lejáratú kötelezettségek / Kötelezettségek összesen = 0, Forgó tıke aránya Forgó tıke / Saját tıke = 2, Pénzügyi helyzet elemzése Likviditási gyorsráta (Pénzeszközök + Követelések + Értékpapírok) / Rövid lejáratú kötelezettségek = 0,66 A 0,66 százalékos mutató nagyon nagy fizetési fegyelem betartását kívánja meg tılünk. Minimális értéke 1,3 százalék kellene, hogy legyen, de még ez sem lenne megnyugtató érték Likviditási mutató (Forgóeszközök + Aktív idıbeli elhatárolások) / Rövid lejáratú kötelezettségek = 0,72 A 0,72 százalékos likviditási mutató évhez képest javulást mutat, de ennek ellenére továbbra is nagy fizetési fegyelmet kíván meg társaságunktól.

26 6. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK MÉRLEGHEZ KAPCSOLÓDÓ KIEGÉSZÍTÉSEK 4.1. Összehasonlíthatóság Össze nem hasonlítható adatok A számvitelrıl szóló törvény értelmében a beszámoló tartalma és formája, valamint az azt alátámasztó könyvvezetés tekintetében az állandóságot és az összehasonlíthatóságot biztosítani kell (a következetesség elve). A Dermák Kht mérlegében az adatok a jogszabályi változások miatti átrendezéseken túl a hajdúszoboszlói intézmény beolvadása miatt nem összehasonlíthatók az elızı üzleti év megfelelı adataival Értékelés változása és annak hatása Az elızı üzleti év mérlegkészítésénél alkalmazott értékelési elvek a jogszabályi változások miatti módosításokon túl nem változtak Tételátsorolások A Dermák Kht mérlegében az elızı üzleti évhez képest az egyes eszközök és kötelezettségek minısítése nem változott Mérleg tagolása Összevont tételek a mérlegben A Dermák Kht a mérleg arab számmal jelzett tételei összevonásának lehetıségével a tárgyévben nem élt Új tételek a mérlegben A tárgyévi mérlegben az elıírt sémán túl új tételek nem szerepelnek.

27 704. ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 6. szám 4.3. Értékvesztések A KHT mérlegében a befektetett pénzügyi eszközökhöz, készletekhez, értékpapírhoz kapcsolódóan nyilvántartott értékvesztés sem az elızı üzleti évben, sem a tárgyévben nem szerepel, ilyen címen visszaírásra nem került sor Hátrasorolt eszközök A DERMÁK KHT-nak a tárgyévben nyilvántartott hátrasorolt eszközei nem voltak Saját tıke A saját tıke változása Mérleg szerinti eredmény eft A lekötött tartalék jogcímei A lekötött tartalék jogcímei az alábbi: Fejlesztési tartalék Kapcsolt vállalkozással szembeni követelések, kötelezettségek december 31-én, a mérleg fordulónapon kapcsolt vállalkozással szembeni követelésünk/kötelezettségünk a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzattal szemben állt fent Egyéb kiegészítı információk Öt évnél hosszabb lejáratú kötelezettségek A mérlegben olyan kötelezettség nem szerepel, amelynek a hátralévı futamideje több mint öt év.

28 6. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK Környezetvédelmi kötelezettségek A KHT mőködése során keletkezett veszélyes hulladékot az elıírásoknak megfelelıen kezeli, azokat külsı vállalkozó szállítja el. Veszélyes hulladék Nyitó készlet Záró készlet Mennyisége (kg) 120 kg 110 kg Támogatások elszámolása ezerft Pályázati forrás Kapott összeg év év Felhasználás Maradvány ICSSZEM támogatás OFA pályázat NKA pályázat Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Európai Szociális Alap (ESZA Kht) Észak-alföldi Regionális Munkaügyi Központ

29 706. ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 6. szám 5. EREDMÉNYKIMUTATÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ KIEGÉSZÍTÉSEK 5.1. Árbevétel Árbevétel tevékenységenként Az árbevétel megbontása a következı: Közhasznú tevékenység eft Bentlakók ellátási díja eft Fogyatékosok napközi ellátási díja 835 eft Közhasznú tevékenységbıl származó bevétel eft Házi segítségnyújtás eft Jelzırendszeres házi segítségnyújtás eft Idısek nappali ellátása eft Egyéb közhasznú tevékenység eft Egyéb bevételek eft Költségvetési támogatás eft Pénzügyi mőveletek bevételei 864 eft Vállalkozási tevékenység eft Alkalmazottak étkezés térítése eft Étkeztetés eft Egyéb tevékenység (mosás, főnyírás, stb.) eft Rendkívüli bevételek eft Fejlesztési célú pénzeszköz (pályázati támogatás) eft Adomány 219 eft Önkormányzattól kapott támogatás eft Önkormányzattól ingyenesen kapott ingatlanhasználat elszámolt költsége eft Összes árbevétel eft

30 6. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 707. Az összes árbevétel megosztása a következı: Közhasznú tevékenység 97,4 % Vállalkozási tevékenység 2,6 % 5.2. Költségek, ráfordítások Anyagköltség Igénybevett szolgáltatások Egyéb szolgáltatások Bérköltség Személyi jellegő ráfordítások Bérjárulékok Értékcsökkenés Egyéb ráfordítások Pénzügyi mőveletek ráfordításai Összesen eft eft eft eft eft eft eft eft 13 eft eft Egyéb személyi jellegő kifizetések Jelzırendszeres házi segítségnyújtásban dolgozók tiszteletdíja Vásárlási utalvány (dolgozók részére) Önkéntes magánnyugdíjpénztári befizetés Munka-rehabilitációs díj (ellátottak részére) eft eft 632 eft eft Közhasznú tevékenység egyéb szolgáltatása címén az alábbi szolgáltatások kerültek lekönyvelésre Szemétszállítás eft Szennyvízszippantás eft Posta-, telefon-, útiköltség, szállítási költség eft Ügyvéd, könyvelés eft Egészségügyi szolgáltatás eft Rendszerkarbantartás eft Oktatás eft Jelzırendszer karbantartása 235 eft

31 708. ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 6. szám Vízvizsgálat, víztisztító, kéményellenırzés, karbantartás Egyéb nem nevesített szolgáltatás (kulcsmásolás, rágcsálóirtás, talaj-elıkészítés, stb.) Összesen eft eft eft Bírságok, kötbérek, kamat, kártérítések Káresemény önrésze Késedelmi kamat Szállító részére fizetett késedelmi pótlék Összesen 31 eft 74 eft 14 eft 119 eft 5.3. Adózott eredmény A Dermák Kht évi adózott eredménye eft.

32 6. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK EGYÉB INFORMÁCIÓK 6.1. Vezetı tisztségviselık A beszámoló aláírója Az éves beszámolót a Dermák Kht képviseletére jogosult alábbi személy köteles aláírni: Prek Sándorné, ügyvezetı igazgató A vezetı tisztségviselık munkadíja A vezetı tisztségviselık, a Felügyelı Bizottság tagjai tevékenységükért a évi üzleti év után megbízási díjban és munkabérben részesültek. Az ügyvezetı igazgató részére eft megbízási díj, illetve munkabér számfejtésére került sor. A Felügyelı Bizottság elnöke részére bruttó 300 eft tiszteletdíjat fizettünk ki Bér és létszámadatok Létszámadatok A tárgyévben foglalkoztatott munkavállalók átlagos statisztikai állományi létszáma (2007. december 31-én): 218 fı. A létszámnövekedést a hajdúszoboszlói intézmény beolvadása, valamint az üres szakmai álláshelyek betöltése teszi ki Béradatok A tárgyévben foglalkoztatott munkavállalók bérköltsége Megbízási díj Szellemi munka díja Fizikai munka díja eft eft eft eft Személyi jellegő egyéb kifizetések A tárgyévben foglalkoztatott munkavállalók egyéb személyi jellegő kifizetései: eft.

33 710. ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 6. szám Adószám: Cégjegyzékszám: DERMÁK KHT 4130 Derecske, Morgó tanya 1. K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I JELENTÉS Beszámolási idıszak: január december 31. Készült: Derecske, április 30.

34 6. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 711. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS DERMÁK Derecskei Mentálhigiénés és Ápolási Központ Közhasznú Társaság A társaságot a Hajdú-Bihar Megyei Bíróság, mint Cégbíróság a január 01-én keltezett, Cg számú végzésében kiemelkedıen közhasznú társasággá minısítette. A KHT közhasznú tevékenységi körei a következık: Szociális ellátás elhelyezéssel Szociális ellátás elhelyezés nélkül: Nıvérszolgálat Támogató Szolgáltatás Szociális információs szolgáltatás Pszichiátriai betegek nappali intézménye Közösségi pszichiátriai gondozás Fogyatékosok nappali intézménye Házi segítségnyújtás Idısek klubja Szociális étkeztetés Derecske Város Önkormányzattal kötött megállapodás alapján Jelzırendszeres házigondozás koordinálása, szervezése, összefogása Derecske város és társközségei területén Esélyek Háza Humánszolgáltató Központ üzemeltetése Közhasznú bevételeink a következők: Bentlakók ellátási díja Fogyatékosok napközi ellátási díja Személyes segítés (Támogató Szolgáltatás) Házi segítségnyújtás Jelzırendszeres házi segítségnyújtás Szociális étkeztetés Idısek nappali ellátása Idısek nappali ellátása étkeztetés Egyszeri hozzájárulás Egyéb közhasznú tevékenység eft 835 eft eft eft eft eft eft eft eft eft

35 712. ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 6. szám Költségvetéssel elszámolt támogatás Pénzintézettıl kapott kamat Rendkívüli bevételek Különféle egyéb visszatérítés Üzletszerő tevékenységek bevétele Összesen eft 864 eft eft eft eft eft A fenti felsorolásból megállapítható, a bevételek legnagyobb hányadát az ellátottak által befizetett térítési díj teszi ki (43,7 %), ezt követi a költségvetési támogatás (38,3%). Közhasznú Társaságunk többi bevétele az úgynevezett önként vállalt feladatokból származó bevétel (18 %). A közhasznúsági bevételek az összes bevétel 97,4 %-át teszik ki. Közhasznú tevékenységek ráfordításai: Anyagjellegő ráfordítások Személyi jellegő ráfordítások Értékcsökkenési leírás Egyéb ráfordítások Pénzügyi mőveletek ráfordításai Rendkívüli ráfordítások Összes ráfordítás Tárgyévi közhasznú eredmény eft eft eft eft 13 eft eft eft eft évben a normatív állami hozzájárulás összege eft volt, melyet az alábbiakban részletezünk: Bentlakásos intézményi ellátás eft Közösségi ellátás eft Jelzırendszeres házi segítségnyújtás eft Pszichiátriai betegek nappali ellátása eft Szociális étkeztetés eft Házi segítségnyújtás eft Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása eft Idıskorúak nappali intézményi ellátása eft Támogató Szolgáltatás eft

36 6. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 713. A Dermák Kht derecskei intézményében ellátottjaink intézményen belüli foglalkoztatását is végezzük, fejlesztı-felkészítı és munka-rehabilitációs foglalkoztatás keretében, melyre állami normatívát kaptunk. Intézményen belüli foglalkoztatás eft évben normatív támogatást igényeltünk a 13. havi illetmény július-december havi esedékes részleteire, melynek összege ezer Ft volt. Jelentésünk 3.sz. mellékletében mutatjuk be a KHT cél szerinti tevékenysége keretében nyújtott szolgáltatások értékét évben a derecskei és a hajdúszoboszlói intézményünkben minden ellátottunk rendelkezett valamilyen jövedelemmel. 1 fő gondozottra jutó normatívát meghaladó költség a derecskei intézményben évi bentlakásos ellátási formában élık összes költsége Ft Állami normatíva összege Ft Különbözet Ft Fentiekbıl látható, hogy Ft-ra nem nyújt fedezetet az állami normatíva, tehát az egy ellátottra jutó havi térítési díj összege Ft kellene, hogy legyen évi tényadatok alapján a térítési díj havi átlaga Derecskén Ft/fı/hó Fedezet nélküli összeg Ft/fı/hó A 4. sz. melléklet a Dermák Kht részére évben folyósított összes támogatást mutatja be. A Dermák Kht évben sikeres projektet nyújtott be az Országos Foglalkoztatási Közalapítvány (OFA) által, a non-profit szervezetek humán-erıforrás fejlesztésének támogatására kiírt pályázaton. A program lehetıséget biztosított a szakdolgozók továbbképzésének finanszírozására, szakkönyvek, segédanyagok beszerzésére. A pályázat megvalósítása áthúzódott a 2007-es évre is, a tavalyi évben 440 eft támogatásrészlet került átutalásra az OFA részérıl elején a Nemzeti Kulturális Alap (NKA) Közmővelıdési Szakkollégiumához nyújtottunk be sikeres pályázatot, melynek köszönhetıen intézményi ellátottjaink nyári mővészeti találkozóját támogatták. Az elnyert 500 ezer forintból 273 eft-ot kellett visszafizetnünk, mivel a pályázat

37 714. ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 6. szám beadásakor elızetesen tervezett programok elmaradtak, s a szigorú pályázati elszámolás nem adott lehetıséget a pénz felhasználásának módosítására. A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közösségi egészségmegırzés céljából írt ki pályázatot, melyen a Szociális Szolgáltató és Információs Központunk Ft vissza nem térítendı támogatáshoz jutott szeptemberében. A pályázati összegbıl a Központ keretén belül mőködı Idısek Klubja ellátását fejlesztették. Szintén a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat pályázatot írt ki a Fogyatékosok szabadidısportjának fejlesztésére, mely pályázaton Ft-ot nyertünk novemberében. A támogatási összegbıl különbözı sporteszközöket szereztünk be ellátottjaink számára. Szintén novemberben értesültünk arról, hogy a Szociális és Munkaügyi Minisztérium által kiírt Mőködést segítı támogatás keretében a Szociális Szolgáltató és Információs Központ Támogató szolgálata 260 eft-ot, valamint a jelzırendszeres házi gondozása 252 eft-ot nyert el. Az összeget a használatban lévı elavult eszközök cseréjére, pótlására terveztük felhasználni. A támogatási összeg februárjában érkezett meg. A hajdúszoboszlói intézmény a Hajdú-Bihar Megyei Munkaügyi Központ eft-os bér- és járulék támogatásával több korábban tartós munkanélküli személyt tudott újra a munka világába bevonni, valamint az ESZA Kht HEFOP pályázata révén ezer Ft támogatáshoz jutott évben. A pályázat révén a szociális ellátásban dolgozó szakemberek továbbképzését tudtuk megvalósítani. Az 5.sz. melléklet tartalmazza a társaság által a Felügyelı Bizottság tagjai részére folyósított tiszteletdíjat, továbbá az ügyvezetı igazgató részére kifizetett munkabért. Derecske, április 30. Prek Sándorné ügyvezetı igazgató

38 6. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 715. DERMÁK Derecskei Mentálhigiénés és Ápolási Központ Közhasznú Társaság 4130 Derecske, Morgó tanya 1. Beszámoló 1. számú melléklet Befektetett eszközök december 31. Ssz. Megnevezés Bruttó érték Értékcsökkenés Nettó érték 1. Szellemi termék Épületek Építmények Telek Üzemi gépek, berendezések Jármővek Irodai, igazgatási berendezések Üzemkörön kívüli berendezések Tenyészállatok Támogatásból beszerzett tárgyi eszközök Befektetett eszközök összesen Tartós részesedés más vállalkozásban Tartalékpénzeszközök Összesen Mindösszesen Ft-ban Derecske, április 30. Kántor Ibolya Gazdasági Ellátó Szervezet vezetıje

39 716. ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 6. szám Beszámoló 2. számú melléklet DERMÁK Derecskei Mentálhigiénés és Ápolási Központ Közhasznú Társaság 4130 Derecske, Morgó tanya 1. Készletek december 31. eft-ban Ssz. Megnevezés Nyitókészlet Zárókészlet Változás 1. Élelmezési anyag Takarmány Állatok Vegyiárú Mindösszesen Rövid lejáratú kötelezettségek eft-ban Ssz. Megnevezés Összeg 1. E-ON tartozás Belföldi szállítók Munkabértartozás Társadalombiztosítási kötelezettség Adótartozások Szakszervezeti tagdíj Egyéb kötelezettségek gondozottakkal szemben Hátramaradt pénzeszköz Mindösszesen Hosszú lejáratú kötelezettségek eft-ban Ssz. Megnevezés Összeg 1. Hosszú lejáratú hitel (E-ON tartozás) Mindösszesen Derecske, április 30. Kántor Ibolya Gazdasági Ellátó Szervezet vezetıje

40 6. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 717. Beszámoló 3. számú melléklet DERMÁK Derecskei Mentálhigiénés és Ápolási Központ Közhasznú Társaság 4130 Derecske, Morgó tanya 1. Adók részletezése év eft-ban Ssz. Megnevezés Esedékes összeg 1. Személyi jövedelemadó Egészségügyi hozzájárulás Vízkészlet hozzájárulás 0 4. Munkaadói járulék Rehabilitációs hozzájárulás Munkavállalói járulék Fizetendı általános forgalmi adó Társasági adó Mindösszesen Derecske, április 30. Kántor Ibolya Gazdasági Ellátó Szervezet vezetıje

41 718. ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 6. szám DERMÁK Derecskei Mentálhigiénés és Ápolási Központ Közhasznú Társaság 4130 Derecske, Morgó tanya 1. Beszámoló 4. számú melléklet Tájékoztató adatok a foglalkoztatottak létszámalakulásáról év Ssz. Megnevezés Nyitó létszám Változás + - Záró létszám Személyi jellegő kifizetés 1. Ügyvezetı Intézményvezetık, gazdaságvezetı Szociális gondozó és ápolók Mentálhigiénés munkatársak Foglalkoztatásban résztvevı dolgozók Fejlesztı-felkészítı foglalkoztatásban lévı ellátottak Alapellátásban résztvevı dolgozók Lakóotthoni segítık Módszertani munkatársak Takarítók Karbantartók Gépkocsivezetık Konyhai dolgozók Mosodai dolgozók Irodai dolgozók Összesen Egyéb közhasznú foglalkoztatottak létszámalakulása év Ssz. Megnevezés Nyitó létszám Változás + - Záró létszám Személyi jellegő kifizetés 1. Esélyek Háza dolgozói Összesen Derecske, április 30. Kántor Ibolya Gazdasági Ellátó Szervezet vezetıje

42 6. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 719.

Keltezés: 2010.02.28... a vállalkozás vezetıje Alföldi Róbert

Keltezés: 2010.02.28... a vállalkozás vezetıje Alföldi Róbert 12519718-9001-114-01 Statisztikai számjel 1 1 01-10-044426 Cégjegyzék száma NEMZETI SZÍNHÁZ ZRT. Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2009.december MÉRLEG "A" változat Eszközök (aktívák) adatok E Ft-ban Sor-

Részletesebben

KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET A 2012. ÉVI BESZÁMOLÓHOZ. A.) Általános rész

KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET A 2012. ÉVI BESZÁMOLÓHOZ. A.) Általános rész KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET A 2012. ÉVI BESZÁMOLÓHOZ A.) Általános rész A társaság alapadatai, mőködési formája Nemzeti Színház Kiemelkedıen Közhasznú Nonprofit Zrt. Társaság rövidített neve: Nemzeti Színház

Részletesebben

SZÁMVITELI POLITIKA SZÁMLAREND

SZÁMVITELI POLITIKA SZÁMLAREND - 1 - PESTSZENTLİRINC-PESTSZENTIMRE EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÓ KFT SZÁMVITELI POLITIKA SZÁMLAREND Budapest, 2009-12-01 ügyvezetı igazgató - 2 - TARTALOMJEGYZÉK: I. SZÁMVITELI POLITIKA 1. A számviteli politika

Részletesebben

Kolibri Gyermek- és Ifjúsági Színház Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

Kolibri Gyermek- és Ifjúsági Színház Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Adószám: 23395778-2-42 Cégbíróság: Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság Cégjegyzék szám: 01-09-963641 Kolibri Gyermek- és Ifjúsági Színház Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 1061

Részletesebben

Éves beszámoló mérlege - "A"

Éves beszámoló mérlege - A Adószám: 18161777-2-42 Törvényszék: 01 Fővárosi Törvényszék Bejegyző határozat száma: 01 PK 60138 /2001/ Nyilvántartási szám: 01/01/19 Magyar Kézilabda Szövetség 1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3. Éves

Részletesebben

Éves Beszámoló. 2013. december 31. Tartalom: Mérleg Eredménykimutatás Kiegészítı melléklet Független könyvvizsgálói jelentés

Éves Beszámoló. 2013. december 31. Tartalom: Mérleg Eredménykimutatás Kiegészítı melléklet Független könyvvizsgálói jelentés Éves Beszámoló 2013. december 31. Tartalom: Mérleg Eredménykimutatás Kiegészítı melléklet Független könyvvizsgálói jelentés GYİR-SZOL ZRT. Statisztikai számjel: 1169 3062 6420 114 08 Cégjegyzék száma:

Részletesebben

Cash flow (előző év - tárgyév)

Cash flow (előző év - tárgyév) Cash flow (előző év - tárgyév) Megnevezés (1000HUF) Előző év Tárgyév I. Szokásos tevékenységből származó pénzeszköz-változás (Működési cash flow 1-13. sorok) -39 351 1 Adózás előtti eredmény -18 069 2

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerősített éves beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerősített éves beszámolója 1 8 8 6 8 5 7 7 9 4 9 9 5 2 9 1 7 Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám) Nemzeti Hírháló Egyesület egyéb szervezet megnevezés 7130 Tolna, Katona J. u. 10/D. 2. ajtó az egyéb szervezet címe,

Részletesebben

Éves Beszámoló. 2011. december 31. Tartalom: Mérleg Eredménykimutatás Kiegészítı melléklet Üzleti jelentés Független könyvvizsgálói jelentés

Éves Beszámoló. 2011. december 31. Tartalom: Mérleg Eredménykimutatás Kiegészítı melléklet Üzleti jelentés Független könyvvizsgálói jelentés Éves Beszámoló 2011. december 31. Tartalom: Mérleg Eredménykimutatás Kiegészítı melléklet Üzleti jelentés Független könyvvizsgálói jelentés Statisztikai számjel: 1169 3062 6420 114 08 Cégjegyzék száma:

Részletesebben

Kalocsai Konfekcióipari Kft. K I E G É S Z Í Tİ MELLÉKLET. 2013. év. Kalocsa, 2013. november 12. Kovács László ügyvezetı igazgató

Kalocsai Konfekcióipari Kft. K I E G É S Z Í Tİ MELLÉKLET. 2013. év. Kalocsa, 2013. november 12. Kovács László ügyvezetı igazgató Kalocsai Konfekcióipari Kft. K I E G É S Z Í Tİ MELLÉKLET 2013. év Kalocsa, 2013. november 12. Kovács László ügyvezetı igazgató - 2 - A. ÁLTALÁNOS RÉSZ I.1 A vállalkozás bemutatása A Kft. jogelıdjét, a

Részletesebben

BUDAPESTI ÖNKORMÁNYZATI PARKOLÁSI KFT. 1133 Budapest, Visegrádi u. 111. Adószám: 11893152-2-41 Cégjegyzékszám: 01-09-681826 KSH: 11893152522111301

BUDAPESTI ÖNKORMÁNYZATI PARKOLÁSI KFT. 1133 Budapest, Visegrádi u. 111. Adószám: 11893152-2-41 Cégjegyzékszám: 01-09-681826 KSH: 11893152522111301 BUDAPESTI ÖNKORMÁNYZATI PARKOLÁSI KFT. 1133 Budapest, Visegrádi u. 111. Adószám: 11893152-2-41 Cégjegyzékszám: 01-09-681826 KSH: 11893152522111301 KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET 2011. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓHOZ Budapest,

Részletesebben

KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET A 2014. ÉVI EGYSZERŐSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ

KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET A 2014. ÉVI EGYSZERŐSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ BARTÓK BÉLA MEGYEI MŐVELİDÉSI KÖZPONT NONPROFIT KORLÁTOLT FELELİSSÉGŐ TÁRSASÁG Cg. 08-09-017470 KSH szám: 22109956-9499-572-08 KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET A 2014. ÉVI EGYSZERŐSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ Gyır, 2015.

Részletesebben

FILANTROP. Környezetvédelmi és Főtéstechnikai Nonprofit Korlátolt Felelısségő Társaság

FILANTROP. Környezetvédelmi és Főtéstechnikai Nonprofit Korlátolt Felelısségő Társaság FILANTROP Környezetvédelmi és Főtéstechnikai Nonprofit Korlátolt Felelısségő Társaság KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET a i éves beszámolóhoz 2 A. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1.) A Társaság bemutatása A Társaság teljes neve: FILANTROP

Részletesebben

DMRV DUNA MENTI REGIONÁLIS VÍZMŐ ZRT V Á C A 2011. ÉVI

DMRV DUNA MENTI REGIONÁLIS VÍZMŐ ZRT V Á C A 2011. ÉVI DMRV DUNA MENTI REGIONÁLIS VÍZMŐ ZRT V Á C A 2011. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓ RÉSZÉT KÉPEZİ KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET 1 1.) BEVEZETİ A Kiegészítı Melléklet a számvitelrıl szóló 2000. évi C. törvény alapján a DMRV Duna

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI CSOLNOKY FERENC NONPROFIT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 8200 Veszprém, Kórház u. 1. Tel: 88/556-556 Fax: 88/556-209

VESZPRÉM MEGYEI CSOLNOKY FERENC NONPROFIT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 8200 Veszprém, Kórház u. 1. Tel: 88/556-556 Fax: 88/556-209 VESZPRÉM MEGYEI CSOLNOKY FERENC NONPROFIT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 8200 Veszprém, Kórház u. 1. Tel: 88/556-556 Fax: 88/556-209 e-mail: titkarsag@vmkorhaz.hu Szám: 02/129-6/2009. ELŐTERJESZTÉS

Részletesebben

A BUDAPESTI MŐSZAKI FİISKOLA SZÁMVITELI POLITIKÁJA

A BUDAPESTI MŐSZAKI FİISKOLA SZÁMVITELI POLITIKÁJA 3. verzió A Budapesti Mőszaki Fıiskola Szervezeti és Mőködési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti és Mőködési Rend 16. függelék 1. melléklet A BUDAPESTI MŐSZAKI FİISKOLA SZÁMVITELI POLITIKÁJA BUDAPEST,

Részletesebben

Kiegészítő melléklet 2012

Kiegészítő melléklet 2012 Adószám: 11108944-2-51 Cégbíróság: Cégjegyzék szám: 07-09-003060 Annamajori Mezőgazdasági és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság 2471 Baracska, Annamajor utca 1 2012 Fordulónap: 2012. december

Részletesebben

Éves beszámoló mérlege - "A"

Éves beszámoló mérlege - A Adószám: 18665161-2-13 Cégbíróság: Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága Cégjegyzék szám: 13-09-129463 GÖDÖLLŐI KIRÁLYI KASTÉLY KÖZHASZNÚ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 2100 Gödöllő, Grassalkovich-kastély

Részletesebben

2370 Dabas József Attila út 107. Közhasznúsági jelentés 2010

2370 Dabas József Attila út 107. Közhasznúsági jelentés 2010 Szakképző Központ Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság 2370 Dabas József Attila út 107 Adószám:14404933-213 Cégjegyzékszám:13-09-121779 Közhasznúsági jelentés 2010 Készítette:

Részletesebben

KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET. 2012. évi. Egyszerősített éves beszámolóhoz. Dányi Kommunális Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft 2118 Dány, Pesti út 1.

KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET. 2012. évi. Egyszerősített éves beszámolóhoz. Dányi Kommunális Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft 2118 Dány, Pesti út 1. Dányi Kommunális Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft 2118 Dány, Pesti út 1. KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET 2012. évi Egyszerősített éves beszámolóhoz Dány, 2013. április 08.......... Fekete Tibor I. ÁLTALÁNOS RÉSZ

Részletesebben

Kiegészítő melléklet. Sásd és Vidéke Vagyonkezelő és Intézményfenntartó Közhasznú Nonprofit Kft.

Kiegészítő melléklet. Sásd és Vidéke Vagyonkezelő és Intézményfenntartó Közhasznú Nonprofit Kft. Statisztikai számjel: 23961906-8810-572-02 Cégjegyzék szám: 02-09-079060 Sásd és Vidéke Vagyonkezelő és Intézményfenntartó Közhasznú Nonprofit Kft. 7370 Sásd, Szent Imre út 23. Kiegészítő melléklet 2012

Részletesebben

Kalória Gödöllői Gyermek és Közétkeztetési KHT Gödöllő,Szabadság u.3. 2100 Tel..,Fax: 06-28-422-009

Kalória Gödöllői Gyermek és Közétkeztetési KHT Gödöllő,Szabadság u.3. 2100 Tel..,Fax: 06-28-422-009 Kalória Gödöllői Gyermek és Közétkeztetési KHT Gödöllő,Szabadság u.3. 21 Tel..,Fax: 6-28-422-9 E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 29. május 21-én tartandó ülésére Tárgy: Javaslat a Kalória

Részletesebben

Kiegészítő melléklet 2013

Kiegészítő melléklet 2013 Adószám: 23969973-2-05 Cégbíróság: B.A.Z. Megyei Cégbíróság Cégjegyzék szám: 05-09-024327 3515 Miskolc - Egyetemváros, Egyetem utca 2. 2013 Fordulónap: 2013. december 31. Beszámolási időszak: 2013. január

Részletesebben

2011. [KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010] Székesfehérvári Városfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. 8000 Székesfehérvár, Városház tér 1.

2011. [KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010] Székesfehérvári Városfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. 8000 Székesfehérvár, Városház tér 1. 2011. Székesfehérvári Városfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. 8000 Székesfehérvár, Városház tér 1. [KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010] [SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ] 1 4 6 2 5 6 5 1 4 1 1 0 5 7 2 0 7 Statisztikai

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Adószám: 14464700-2-15 Cégbíróság: Szabolcs-Szatmár- Bereg Megyei Bíróság, mint Cégbíróság Cégjegyzékszám: 15-09-073222 TI-KÖSZ Köztisztasági Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság

Részletesebben

SEMMELWEIS EGYETEM. Számviteli Politika 2012.

SEMMELWEIS EGYETEM. Számviteli Politika 2012. SEMMELWEIS EGYETEM Számviteli Politika 2012. Tartalom Bevezetés...3 Fogalmak... 3 1. A számviteli politika célja... 4 2. A számviteli politika kidolgozásának jogszabályi háttere... 4 3. A Számviteli politika

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ 2007.

ÉVES BESZÁMOLÓ 2007. ÉVES BESZÁMOLÓ 2007. A Befektetı-védelmi Alap 2007. évi mérlege A Befektetı-védelmi Alap 2007. évi eredménykimutatása Statisztikai számjel: 18085600-6713-915-01 Befektetı-védelmi Alap Eredménykimutatás

Részletesebben

KÉZM F városi Kézm ipari Nonprofit Korlátolt Felel sség Társaság Budapest, XIV. ker. Csömöri út 50-60. KIEGÉSZÍT MELLÉKLET. a 2 0 1 3.

KÉZM F városi Kézm ipari Nonprofit Korlátolt Felel sség Társaság Budapest, XIV. ker. Csömöri út 50-60. KIEGÉSZÍT MELLÉKLET. a 2 0 1 3. KÉZM F városi Kézm ipari Nonprofit Korlátolt Felel sség Társaság Budapest, XIV. ker. Csömöri út 50-60. KIEGÉSZÍT MELLÉKLET a 2 0 1 3. évi Éves beszámolóhoz Budapest, 2014. május 19. Varga Lajos Ügyvezet

Részletesebben

RAVICSA NONPROFIT KFT.

RAVICSA NONPROFIT KFT. KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET a RAVICSA NONPROFIT KFT. 2010. évi EGYSZERŐSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ Rakamaz, 2011. április 20 Ling Béla ügyvezetı igazgató Kiegészítı Melléklet a 2010. évi beszámolóhoz I. Általános

Részletesebben

A Shopline-webáruház Nyrt.

A Shopline-webáruház Nyrt. A. (korábbi nevén Bookline.hu Internetes Kereskedelmi Nyrt.) 2012. évi magyar számviteli szabályok szerinti éves beszámolója Jóváhagyta a a Társaság 2013. április 24-i éves közgyűlése. H-1097 Budapest,

Részletesebben