DERMÁK Derecskei Mentálhigiénés és Ápolási Központ Kht.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "DERMÁK Derecskei Mentálhigiénés és Ápolási Központ Kht."

Átírás

1 678. ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 6. szám A 153/2008. (V. 31.) MÖK határozat 1. számú melléklete DERMÁK Derecskei Mentálhigiénés és Ápolási Központ Kht.

2 6. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 679. DERMÁK Derecskei Mentálhigiénés és Ápolási Központ Közhasznú Társaság Derecske KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS Debrecen, május 13.

3 680. ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 6. szám Adószám: Cégbíróság: Hajdú-Bihar megyei Bíróság Cégjegyzék szám: DERMÁK Derecskei Mentálhigiénés és Ápolási Központ Kht Derecske, Morgó tanya 1. Egyszerősített éves beszámoló mérlege "A" változat

4 6. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 681. Sorszám 1000 HUF Elızı év Elızı évek módosításai Tárgyév a b c d e 01. A. Befektetett eszközök ( sor) I. IMMATERIÁLIS JAVAK sorból: Immateriális javak értékhelyesbítése II. TÁRGYI ESZKÖZÖK sorból: Tárgyi eszközök értékhelyesbítése III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK sorból: Befektetett eszközök értékhelyesbítése B. Forgóeszközök ( sor) I. KÉSZLETEK II. KÖVETELÉSEK III. ÉRTÉKPAPÍROK IV. PÉNZESZKÖZÖK C. Aktív idıbeli elhatárolások ESZKÖZÖK (AKTIVÁK) ÖSSZESEN ( sor)

5 682. ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 6. szám Sorszám 1000 HUF Elızı év Elızı évek módosításai Tárgyév a b c d e 15. D. Saját tıke ( sor) I. JEGYZETT TİKE sorból: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TİKE (-) III. TİKETARTALÉK IV. EREDMÉNYTARTALÉK V. LEKÖTÖTT TARTALÉK VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY E. Céltartalékok F. Kötelezettségek ( sor) I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK G. Passzív idıbeli elhatárolások FORRÁSOK (PASSZIVÁK) ÖSSZESEN ( sor)

6 6. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 683. Adószám: Cégbíróság: Hajdú-Bihar megyei Bíróság Cégjegyzék szám: DERMÁK Derecskei Mentálhigiénés és Ápolási Központ Kht Derecske, Morgó tanya 1. Egyszerősített éves beszámoló "A" eredménykimutatása (összköltség eljárással) Beszámolási idıszak: január december 31. Derecske, április 30. A gazdálkodó képviselıje P.h.

7 684. ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 6. szám Sorszám 1000 HUF Elızı év Elızı évek módosításai Tárgyév 01. I. Értékesítés nettó árbevétele II. Aktivált saját teljesítmények értéke III. Egyéb bevételek IV. Anyagjellegő ráfordítások V. Személyi jellegő ráfordítások VI. Értékcsökkenési leírás VII. Egyéb ráfordítások A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I+-II+III-IV-V-VI-VII. sor) VIII. Pénzügyi mőveletek bevételei IX. Pénzügyi mőveletek ráfordításai B. PÉNZÜGYI MŐVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX. sor) C. SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (+-A+-B sor) X. Rendkívüli bevételek XI. Rendkívüli ráfordítások D. RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X-XI. sor) E. ADÓZÁS ELİTTI EREDMÉNY (+-C+-D. sor) XII. Adófizetési kötelezettség F. ADÓZOTT EREDMÉNY (+-E-XII. sor) G. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY

8 6. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 685. Statisztikai számjel: DERMÁK Derecskei Mentálhigiénés és Ápolási Központ Közhasznú Társaság 4130 Derecske, Morgó tanya 1. A számviteli törvény szerinti éves, egyszerősített éves beszámolót készítı szervezetek közhasznú eredménykimutatása év Kelt: Derecske, április 30. Prek Sándorné

9 686. ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 6. szám Statisztikai számjel: DERMÁK Derecskei Mentálhigiénés és Ápolási Központ Közhasznú Társaság 4130 Derecske, Morgó tanya 1. A számviteli törvény szerinti éves, egyszerősített éves beszámolót készítı szervezetek közhasznú eredménykimutatása év adatok eft-ban Sor- Elızı év(ek) A tétel megnevezése Elızı év Tárgyév szám helyesbítései a b c d e 1. A Összes közhasznú tevékenység bevétele ( ) Közhasznú célú mőködésre kapott támogatás a) alapítótól b) központi költségvetéstıl c) helyi önkormányzattól d) társadalombiztosítástól e) egyéb, ebbıl 1% Pályázati úton elnyert támogatás Közhasznú tevékenységbıl származó bevétel Tagdíjból származó bevétel Egyéb bevétel Aktivált saját teljesítmények értéke (a.+b.) a) saját termeléső készletek állományváltozása b) saját elıállítású eszközök aktivált értéke B. Vállalkozási tevékenység bevétele C. Összes bevétel (A.+B.) D. Közhasznú tevékenység ráfordításai ( ) Anyagjellegő ráfordítások Személyi jellegő ráfordítások Értékcsökkenési leírás

10 6. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK Egyéb ráfordítások Pénzügyi mőveletek ráfordításai Rendkívüli ráfordítások 0

11 688. ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 6. szám adatok e Ft-ban Sor- Elızı év(ek) A tétel megnevezése Elızı év Tárgyév szám helyesbítései a b c d e 24. E. Vállalkozási tevékenység ráfordításai ( ) Anyagjellegő ráfordítások Személyi jellegő ráfordítások Értékcsökkenési leírás Egyéb ráfordítások Pénzügyi mőveletek ráfordításai Rendkívüli ráfordítások F. Összes ráfordítás (D.+E.) G. Adózás elıtti eredménye (B.-E.)* H. Adófizetési kötelezettség I. Tárgyévi vállalkozási eredmény (G.-H.) J. Tárgyévi közhasznú eredmény (A.-D.) TÁJÉKOZTATÓ ADATOK 36. A. Személyi jellegő ráfordítások Bérköltség ebbıl: - megbízási díjak tiszteletdíjak Személyi jellegő egyéb kifizetések Bérjárulékok B. A szervezet által nyújtott támogatások C. Továbbutalási céllal kapott támogatás D. Továbbutalt támogatás Közhasznú kiemelkedıen közhasznú besorolással rendelkezı közhasznú társaság esetén (C.-F.) - Kelt: Derecske, április 30. Prek Sándorné

12 6. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 689. Adószám: Cégjegyzékszám: DERMÁK KHT 4130 Derecske, Morgó tanya 1. K I E G É S Z Í T İ M E L L É K L E T Beszámolási idıszak: január december 31. Készült: Derecske, április 30. a gazdálkodó szervezet képviselıje P.H.

13 690. ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 6. szám 1. A VÁLLALKOZÁS ISMERTETÉSE Alakulás, mőködési forma, a gazdálkodó fı célja A Közhasznú Társaságot november 15-én alapították. Alapítója a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat (4024 Debrecen, Piac u. 54.), cégbírósági bejegyzés száma: Cg A KHT határozatlan idıre alakult, üzleti évei minden év január 1. napjától december 31. napjáig tartanak január 1-tıl a Hajdú-Bihar Megyei Bíróság végzése alapján kiemelten közhasznú tevékenységet folytat. Ezen tevékenységre a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzattal, mint egyszemélyes tulajdonossal kötött megállapodást a KHT, mely szerint Hajdú-Bihar megye területérıl fogad krónikus pszichiátriai betegeket és értelmi fogyatékos betegeket. A KHT tevékenységéhez a pénzügyi fedezetet az állami normatív támogatás, az önkormányzat által folyósított különbözı támogatások, a bentlakók által befizetett térítési díjak biztosítják. A KHT évben közhasznú tevékenységet is folytatott, mely kiegészíti a bevételeket. A Dermák Kht közhasznú bevételeként mutatja ki a közhasznú célra kapott mőködési és fejlesztési célú támogatásokat, valamint az elnyert pályázatok alapján kapott támogatásokat is. A közhasznú társaság vagyonához készpénzzel, devizával, értékpapírral, ingó és ingatlan vagyonnal egyaránt hozzá lehet járulni. Fıbb szervezeti változások: a beszámolási idıszakban a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése 165/2007. (VI.22.) MÖK határozata alapján a Hajdúápo Humánszolgáltató és Ápolási Otthon Kht (4200 Hajdúszoboszló, Hıforrás u. 105/C) július 21. napjával a Dermák Kht telephelyeként mőködik. Ezen jelentıs szervezeti változás kihatással volt a Dermák Kht stratégiájára és számviteli politikájára egyaránt. A valós és megbízható összkép szempontjából lényeges, hogy a cégbírósági eljárás december 06-án fejezıdött be, azonban a köztes idıszakra, július 21. és december 06. között is társaságunk üzemeltette a hajdúszoboszlói egységet. A társaság tulajdonosai, tulajdonosi szerkezete A KHT egyszemélyi tulajdonban van. A tulajdonos adatai: Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat

14 6. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK Debrecen, Piac u A SZÁMVITELI POLITIKA FİBB MEGHATÁROZÁSAI A könyvvezetés módja, pénzneme A társaság a tárgyévben és az elızı évben is könyveit magyar nyelven, a kettıs könyvvitel elvei és szabályai szerint vezeti. A számviteli információs rendszer kialakítása, mőködtetése, a beszámoló összeállítása megbízott külsı szolgáltató feladata. Ezt az Office Comfort Szolgáltató Kft (4024 Debrecen, Szent Anna u. 55.) látja el folyamatos szerzıdés alapján. A beszámoló készítéséért felelıs, a beszámoló elkészítésével, a számviteli feladatok irányításával megbízott személy mérlegképes könyvelıi képesítéssel bír, a Pénzügyminisztérium által vezetett könyvviteli szolgáltatást végzık nyilvántartásában szerepel, a tevékenység ellátására jogosító engedéllyel (igazolvánnyal) rendelkezik. A beszámoló elkészítéséért felelıs: Vízkeleti János, regisztrálási száma: Üzleti év A KHT üzleti éve a tárgyévben és az elızı évben is a naptári évvel azonos volt. Jelen beszámoló a január december 31. idıszakot öleli fel. A mérlegkészítés idıpontja április 30. A beszámoló formája és típusa A KHT a tárgyidıszakra az elızı üzleti évhez hasonlóan egyszerősített éves beszámolót készít. Az eredmény megállapításának választott módja: A KHT a beszámolóban mind a mérleget, mind az összköltség eljárásos eredménykimutatást A változatban állította össze. A beszámoló a számvitelrıl szóló többször módosított évi C törvény, valamint az egyéb szervezetek beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló, többször módosított 224/2000. számú Korm. rendelet szerint készült.

15 692. ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 6. szám A mérlegkészítés idıpontja A mérlegkészítés idıpontjáig ismertté vált, a tárgyévet vagy az elızı éveket érintı gazdasági események, körülmények hatásait a beszámoló tartalmazza. A mérlegkészítés idıpontja a tárgyévet követı év április 30. napjára változott. Könyvvizsgálat A tárgyévi beszámoló szabályszerőségét, megbízhatóságát és valódiságát könyvvizsgáló ellenırizte. A beszámolót hitelesítı könyvvizsgáló a Winaudit Könyvvizsgáló és Adótanácsadó BT (4024 Debrecen, Nap u. 5.). A könyvvizsgálatot Vida Ildikó könyvvizsgáló végzi, kamarai tagsági száma: MKVK Jelentıs összegő hibák Jelentıs összegőnek minısül az üzleti évben feltárt, elızı üzleti évre vonatkozó hibák hatása, ha az eredmény és a saját tıke változásai abszolút értékének együttes összege a vizsgált üzleti évre készített beszámoló eredeti mérlegfıösszegének 2 %-át vagy az 5 mft-ot meghaladja. Ebben az esetben a feltárt hibák hatása a tárgyévi beszámolóban nem a tárgyévi adatok között, hanem elkülönítetten, az elızı évek módosításaként kerül bemutatásra évben nem tártunk fel jelentıs összegő hibát.

16 6. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK ÉRTÉKELÉSI ELJÁRÁSOK, MÓDSZEREK Immateriális javak Nyilvántartás, elszámolás általános szabályai Az immateriális javak beszerzési, illetve elıállítási költségen, halmozott értékcsökkenéssel csökkentve, az ismert piaci értéküknél nem magasabb értéken kerülnek kimutatásra. A társaság az immateriális javaknál maradványértékkel nem számol. Az általánostól eltérı eljárások Az 100 eft egyedi bekerülési érték alatti szellemi termékeket a társaság használatbavételkor egy összegben elszámolja értékcsökkenési leírásként. Terven felüli értékcsökkenést nem számolt el a vállalkozás. Tárgyi eszközök Nyilvántartás, elszámolás általános szabályai A tárgyi eszközök a mérlegben beszerzési, illetve elıállítási költségen, halmozott értékcsökkenéssel csökkentve kerülnek kimutatásra. Az értékcsökkenés negyedéves gyakorisággal kerül elszámolásra. A társaság a maradványértéket az ingatlanoknál a bekerülési összeg 10 %- ában, a mőszaki berendezéseknél 10 %-ában, jármőveknél 10 %-ában határozta meg. Általánostól eltérı eljárások Az 100 eft egyedi bekerülési érték alatti tárgyi eszközöket a társaság a használatbavételkor egy összegben, értékcsökkenési leírásként elszámolja.

17 694. ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 6. szám 3.3. Befektetett pénzügyi eszközök Befektetett pénzügyi eszközök: Egyéb tartós bankbetétek (tartalékalap) (Derecske) eft (Hajdúszoboszló) eft Tartós részesedés más vállalkozásban (Derecske és Térsége Vidékfejlesztési Kht) 100 eft Összesen eft 3.4. Készletek Vásárolt készletek A vásárolt készletek beszerzési áron kerülnek kimutatásra. A társaság mennyiségi, illetve értékbeni nyilvántartást nem vezet, mérleg-fordulónapi leltározással határozza meg a fordulónapi készletet. A mennyiségi felvétellel elvégzett leltározás mennyiségi adatainak értékét az utolsó beszerzés bekerülési értéke alapján állapítja meg. Készletek: Élelmiszer Mosó-, tisztítószer Összesen eft 716 eft eft Saját termeléső készletek A társaság a saját termeléső készletekrıl év közben nem vezet sem mennyiségi, sem értékbeni nyilvántartást. A beszámolóban utólagos kalkuláció által meghatározott közvetlen önköltségen szerepeltetjük. Saját termeléső készletek: Élelmiszer 16 eft

18 6. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK Követelések A termékértékesítés és szolgáltatásnyújtás számlázott ellenértékét akkor rögzítik, ha azt a vevı elismerte. Az üzleti év végén meglévı követelések egyeztetését a társaság elvégzi. A követelésekre az üzleti évben értékvesztést nem kellett elszámolni, mivel mérlegkészítésig teljes összegben kiegyenlítésre kerültek. Behajtatlan követelés a mérlegben nincs kimutatva. Követelések: MEP visszatérítés 591 eft Vevıkövetelés eft Esélyek Háza (Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat) eft Derecske-Létavértes Többcélú Kistérségi Társulás eft Derecske Város Önkormányzata eft Toldi Miklós Ref. Általános Iskola, Bújfalu 731 eft Hajdúszoboszló Város Önkormányzata 686 eft Szociálpolitikai és Munkaügyi Minisztérium 300 eft DMJV Polgármesteri Hivatal 260 eft Területi Gondozási Központ 135 eft Egyéb vevıkövetelés eft Vásárolt és kapott követelések eft Egyéb követelés gondozottakkal szemben eft Összesen eft 3.6. Pénzeszközök A pénzkezelés a számviteli politikában elıírt szabályok szerint történik, a pénzkezelés szabályai az elızı évhez képest nem változtak. Pénzkészlet: Házipénztár (Derecske) Ellátotti pénztár (Derecske) Házipénztár (Hajdúszoboszló) Összesen 596 eft 681 eft 337 eft eft

19 696. ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 6. szám Elszámolási számlák: Derecske (átutalási fıszámla) (gondozotti pénz) (OFA pályázat) Összesen eft eft 10 eft eft Hajdúszoboszló (fıszámla) (gondozási díj) (tartalékalap) (adományszámla) (módszertan) (HEFOP pályázat) Összesen Mindösszesen eft eft 412 eft 32 eft 2 eft eft eft eft 3.7. Idıbeli elhatárolások Az idıbeli elhatárolásokat a Számviteli Törvény elıírásai szerint végezte el a társaság Aktív idıbeli elhatárolások Aktív idıbeli elhatárolásként mutatjuk ki a mérlegben az olyan bevételeket, amelyek csak a mérleg fordulónapja után esedékesek, de a lezárt idıszakra nem számolandók el, illetve a költségeket, ráfordításokat, amelyek a fordulónap elıtt merülnek fel, de a fordulónapot követı idıszakra számolhatók el, továbbá a halaszott ráfordításokat is itt jelenítjük meg Bevételek aktív idıbeli elhatárolása Tartozás átvállalás (Hajdúszoboszló) eft

20 6. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK Költségek, ráfordítások aktív idıbeli elhatárolása Hírlap, folyóirat 358 eft Passzív idıbeli elhatárolások Passzív idıbeli elhatárolásként mutatjuk ki az olyan bevételeket, amelyek a mérleg fordulónapja elıtt befolytak, de a fordulónap utáni idıszakra számolandók el, illetve azokat a költségeket, ráfordításokat, amelyek a mérleg fordulónapja elıtti idıszakot terhelik, de csak a mérleg fordulónapja utáni idıszakban merülnek fel, továbbá a halasztott bevételeket is itt jelenítjük meg Bevételek passzív idıbeli elhatárolása Jelentısebb tételek: Támogatások elhatárolása Emelt szintő ellátás egyszeri hozzájárulása Közbeszerzési ajánlattételi kaució eft eft eft Költségek, ráfordítások passzív idıbeli elhatárolása Jelentısebb tételek: Összesen TIGÁZ (gázdíj) eft Hajdú-Coop Zrt (élelmiszer) 141 eft Generali-Providencia Biztosító Zrt (szakmai felelısségbiztosítás) 8 eft Továbbképzési kötelezettség teljesítése (szakdolgozók) eft Normatíva visszafizetés eft eft Halasztott bevételek Fejlesztési célra kapott támogatás (Sas utcai intézmény) eft 3.8. Kötelezettségek

21 698. ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 6. szám Kötelezettségek azok a szállítási, vállalkozási, szolgáltatási és egyéb szerzıdésekbıl eredı, pénzértékben kifejezett elismert tartozások, amelyek a szállító, a vállalkozó, a szolgáltató, a hitelezı által már teljesített, a vállalkozó által elismert tartozások. A kötelezettségek hátrasorolt, hosszú és rövid lejáratúak. Kötelezettségek: Rövid lejáratú kötelezettségek E-ON tartozás eft Belföldi szállítók eft Adótartozások eft Jövedelem elszámolás eft TB tartozás eft Szakszervezeti tagdíj 107 eft Hátramaradt pénzeszköz (Hajdúszoboszló) eft Gondozottakkal szembeni kötelezettség eft Összesen eft Rövid lejáratú kötelezettségeink között tartjuk nyílván a évi 13. havi elmaradt illetmény és járulékainak összegét, eft értékben. Hosszú lejáratú kötelezettségek: E-ON tartozás eft Lejárt szállítói tartozások december 31-én: 0 90 nap eft nap 161 eft nap 185 eft Le nem járt kötelezettség eft Összes szállítói tartozás eft 3.9. Céltartalékok Közhasznú Társaságunknak évben munkaügyi bírósági eljárása indult, mely elvesztése esetére céltartalékot képeztünk eft értékben a évi eredményünk terhére.

22 6. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 699. A VAGYONI, PÉNZÜGYI, JÖVEDELMI HELYZET ÉRTÉKELÉSE Mérlegadatok változása Tárgy Változás Változás Sszám 1000 HUF Elızı év év érték % 1. A. Befektetett eszközök ( sorok) I. IMMATERIÁLIS JAVAK sorból: Immateriális javak értékhelyesbítése II. TÁRGYI ESZKÖZÖK sorból: Tárgyi eszközök értékhelyesbítése III. BEFEKTETÉTT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK sorból: Befektetett pénzügyi eszközök 7. értékhelyesbítése B. Forgóeszközök ( sorok) I. KÉSZLETEK II. KÖVETELÉSEK III. ÉRTÉKPAPÍROK IV. PÉNZESZKÖZÖK C. Aktív idıbeli elhatárolások ESZKÖZÖK (AKTIVÁK) ÖSSZESEN ( sorok) D. Saját tıke ( sorok) I. JEGYZETT TİKE sorból: visszavásárolt tulajdonosi részesedés 17. névértéken II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TİKE (-) III. TİKETARTALÉK IV. EREDMÉNYTARTALÉK V. LEKÖTÖTT TARTALÉK VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY E. Céltartalékok F. Kötelezettségek ( sor) I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK G. Passzív idıbeli elhatárolások FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN ( sorok)

23 700. ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 6. szám Eredménykimutatás adatainak változása Sszám 1000 HUF Elızı év Tárgy év Változás érték Változás % 1. I. Értékesítés nettó árbevétele II. Aktivált saját teljesítmények értéke III. Egyéb bevételek IV. Anyagjellegő ráfordítások V. Személyi jellegő ráfordítások VI. Értékcsökkenési leírás VII. Egyéb ráfordítások A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I.+- II.+III.-V.-VI.-VII.) VIII. Pénzügyi mőveletek bevételei IX. Pénzügyi mőveletek ráfordításai B. PÉNZÜGYI MŐVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.) C. SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (+-A.+-B.) X. Rendkívüli bevételek XI. Rendkívüli ráfordítások D. RENDKÍVÜLI EREDMÉNY E. ADÓZÁS ELİTTI EREDMÉNY (+-C.+-D.) XII. Adófizetési kötelezettség F. ADÓZOTT EREDMÉNY (+-E.-XII.) G. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY

24 6. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK Mutatók Vagyoni helyzet elemzése Immateriális javak állományváltozása 1000 HUF Bruttó érték Értékcsökkenés Nettó érték 1. Nyitó készlet Növekedés Csökkenés Záró készlet Tárgyi eszközök állományváltozása 1000 HUF Bruttó érték Értékcsökkenés Nettó érték 1. Nyitó készlet Növekedés Csökkenés Záró készlet Tárgyi eszközök fedezettsége Saját tıke / Tárgyi eszközök nettó értéke = 0, Tárgyi eszközök hatékonysága Nettó árbevétel / Tárgyi eszközök nettó értéke = 0, Saját tıke aránya (tıkeerısség) Saját tıke / Források összesen = 0,05 Ez a mutató nagy óvatosságra int bennünket, nagy odafigyelést igényel minden vezetıi döntés.

25 702. ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 6. szám Eladósodottsági mutató Összes kötelezettség / Saját tıke = 3, Esedékességi mutató Rövid lejáratú kötelezettségek / Kötelezettségek összesen = 0, Forgó tıke aránya Forgó tıke / Saját tıke = 2, Pénzügyi helyzet elemzése Likviditási gyorsráta (Pénzeszközök + Követelések + Értékpapírok) / Rövid lejáratú kötelezettségek = 0,66 A 0,66 százalékos mutató nagyon nagy fizetési fegyelem betartását kívánja meg tılünk. Minimális értéke 1,3 százalék kellene, hogy legyen, de még ez sem lenne megnyugtató érték Likviditási mutató (Forgóeszközök + Aktív idıbeli elhatárolások) / Rövid lejáratú kötelezettségek = 0,72 A 0,72 százalékos likviditási mutató évhez képest javulást mutat, de ennek ellenére továbbra is nagy fizetési fegyelmet kíván meg társaságunktól.

26 6. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK MÉRLEGHEZ KAPCSOLÓDÓ KIEGÉSZÍTÉSEK 4.1. Összehasonlíthatóság Össze nem hasonlítható adatok A számvitelrıl szóló törvény értelmében a beszámoló tartalma és formája, valamint az azt alátámasztó könyvvezetés tekintetében az állandóságot és az összehasonlíthatóságot biztosítani kell (a következetesség elve). A Dermák Kht mérlegében az adatok a jogszabályi változások miatti átrendezéseken túl a hajdúszoboszlói intézmény beolvadása miatt nem összehasonlíthatók az elızı üzleti év megfelelı adataival Értékelés változása és annak hatása Az elızı üzleti év mérlegkészítésénél alkalmazott értékelési elvek a jogszabályi változások miatti módosításokon túl nem változtak Tételátsorolások A Dermák Kht mérlegében az elızı üzleti évhez képest az egyes eszközök és kötelezettségek minısítése nem változott Mérleg tagolása Összevont tételek a mérlegben A Dermák Kht a mérleg arab számmal jelzett tételei összevonásának lehetıségével a tárgyévben nem élt Új tételek a mérlegben A tárgyévi mérlegben az elıírt sémán túl új tételek nem szerepelnek.

27 704. ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 6. szám 4.3. Értékvesztések A KHT mérlegében a befektetett pénzügyi eszközökhöz, készletekhez, értékpapírhoz kapcsolódóan nyilvántartott értékvesztés sem az elızı üzleti évben, sem a tárgyévben nem szerepel, ilyen címen visszaírásra nem került sor Hátrasorolt eszközök A DERMÁK KHT-nak a tárgyévben nyilvántartott hátrasorolt eszközei nem voltak Saját tıke A saját tıke változása Mérleg szerinti eredmény eft A lekötött tartalék jogcímei A lekötött tartalék jogcímei az alábbi: Fejlesztési tartalék Kapcsolt vállalkozással szembeni követelések, kötelezettségek december 31-én, a mérleg fordulónapon kapcsolt vállalkozással szembeni követelésünk/kötelezettségünk a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzattal szemben állt fent Egyéb kiegészítı információk Öt évnél hosszabb lejáratú kötelezettségek A mérlegben olyan kötelezettség nem szerepel, amelynek a hátralévı futamideje több mint öt év.

28 6. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK Környezetvédelmi kötelezettségek A KHT mőködése során keletkezett veszélyes hulladékot az elıírásoknak megfelelıen kezeli, azokat külsı vállalkozó szállítja el. Veszélyes hulladék Nyitó készlet Záró készlet Mennyisége (kg) 120 kg 110 kg Támogatások elszámolása ezerft Pályázati forrás Kapott összeg év év Felhasználás Maradvány ICSSZEM támogatás OFA pályázat NKA pályázat Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Európai Szociális Alap (ESZA Kht) Észak-alföldi Regionális Munkaügyi Központ

29 706. ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 6. szám 5. EREDMÉNYKIMUTATÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ KIEGÉSZÍTÉSEK 5.1. Árbevétel Árbevétel tevékenységenként Az árbevétel megbontása a következı: Közhasznú tevékenység eft Bentlakók ellátási díja eft Fogyatékosok napközi ellátási díja 835 eft Közhasznú tevékenységbıl származó bevétel eft Házi segítségnyújtás eft Jelzırendszeres házi segítségnyújtás eft Idısek nappali ellátása eft Egyéb közhasznú tevékenység eft Egyéb bevételek eft Költségvetési támogatás eft Pénzügyi mőveletek bevételei 864 eft Vállalkozási tevékenység eft Alkalmazottak étkezés térítése eft Étkeztetés eft Egyéb tevékenység (mosás, főnyírás, stb.) eft Rendkívüli bevételek eft Fejlesztési célú pénzeszköz (pályázati támogatás) eft Adomány 219 eft Önkormányzattól kapott támogatás eft Önkormányzattól ingyenesen kapott ingatlanhasználat elszámolt költsége eft Összes árbevétel eft

30 6. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 707. Az összes árbevétel megosztása a következı: Közhasznú tevékenység 97,4 % Vállalkozási tevékenység 2,6 % 5.2. Költségek, ráfordítások Anyagköltség Igénybevett szolgáltatások Egyéb szolgáltatások Bérköltség Személyi jellegő ráfordítások Bérjárulékok Értékcsökkenés Egyéb ráfordítások Pénzügyi mőveletek ráfordításai Összesen eft eft eft eft eft eft eft eft 13 eft eft Egyéb személyi jellegő kifizetések Jelzırendszeres házi segítségnyújtásban dolgozók tiszteletdíja Vásárlási utalvány (dolgozók részére) Önkéntes magánnyugdíjpénztári befizetés Munka-rehabilitációs díj (ellátottak részére) eft eft 632 eft eft Közhasznú tevékenység egyéb szolgáltatása címén az alábbi szolgáltatások kerültek lekönyvelésre Szemétszállítás eft Szennyvízszippantás eft Posta-, telefon-, útiköltség, szállítási költség eft Ügyvéd, könyvelés eft Egészségügyi szolgáltatás eft Rendszerkarbantartás eft Oktatás eft Jelzırendszer karbantartása 235 eft

31 708. ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 6. szám Vízvizsgálat, víztisztító, kéményellenırzés, karbantartás Egyéb nem nevesített szolgáltatás (kulcsmásolás, rágcsálóirtás, talaj-elıkészítés, stb.) Összesen eft eft eft Bírságok, kötbérek, kamat, kártérítések Káresemény önrésze Késedelmi kamat Szállító részére fizetett késedelmi pótlék Összesen 31 eft 74 eft 14 eft 119 eft 5.3. Adózott eredmény A Dermák Kht évi adózott eredménye eft.

32 6. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK EGYÉB INFORMÁCIÓK 6.1. Vezetı tisztségviselık A beszámoló aláírója Az éves beszámolót a Dermák Kht képviseletére jogosult alábbi személy köteles aláírni: Prek Sándorné, ügyvezetı igazgató A vezetı tisztségviselık munkadíja A vezetı tisztségviselık, a Felügyelı Bizottság tagjai tevékenységükért a évi üzleti év után megbízási díjban és munkabérben részesültek. Az ügyvezetı igazgató részére eft megbízási díj, illetve munkabér számfejtésére került sor. A Felügyelı Bizottság elnöke részére bruttó 300 eft tiszteletdíjat fizettünk ki Bér és létszámadatok Létszámadatok A tárgyévben foglalkoztatott munkavállalók átlagos statisztikai állományi létszáma (2007. december 31-én): 218 fı. A létszámnövekedést a hajdúszoboszlói intézmény beolvadása, valamint az üres szakmai álláshelyek betöltése teszi ki Béradatok A tárgyévben foglalkoztatott munkavállalók bérköltsége Megbízási díj Szellemi munka díja Fizikai munka díja eft eft eft eft Személyi jellegő egyéb kifizetések A tárgyévben foglalkoztatott munkavállalók egyéb személyi jellegő kifizetései: eft.

33 710. ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 6. szám Adószám: Cégjegyzékszám: DERMÁK KHT 4130 Derecske, Morgó tanya 1. K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I JELENTÉS Beszámolási idıszak: január december 31. Készült: Derecske, április 30.

34 6. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 711. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS DERMÁK Derecskei Mentálhigiénés és Ápolási Központ Közhasznú Társaság A társaságot a Hajdú-Bihar Megyei Bíróság, mint Cégbíróság a január 01-én keltezett, Cg számú végzésében kiemelkedıen közhasznú társasággá minısítette. A KHT közhasznú tevékenységi körei a következık: Szociális ellátás elhelyezéssel Szociális ellátás elhelyezés nélkül: Nıvérszolgálat Támogató Szolgáltatás Szociális információs szolgáltatás Pszichiátriai betegek nappali intézménye Közösségi pszichiátriai gondozás Fogyatékosok nappali intézménye Házi segítségnyújtás Idısek klubja Szociális étkeztetés Derecske Város Önkormányzattal kötött megállapodás alapján Jelzırendszeres házigondozás koordinálása, szervezése, összefogása Derecske város és társközségei területén Esélyek Háza Humánszolgáltató Központ üzemeltetése Közhasznú bevételeink a következők: Bentlakók ellátási díja Fogyatékosok napközi ellátási díja Személyes segítés (Támogató Szolgáltatás) Házi segítségnyújtás Jelzırendszeres házi segítségnyújtás Szociális étkeztetés Idısek nappali ellátása Idısek nappali ellátása étkeztetés Egyszeri hozzájárulás Egyéb közhasznú tevékenység eft 835 eft eft eft eft eft eft eft eft eft

35 712. ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 6. szám Költségvetéssel elszámolt támogatás Pénzintézettıl kapott kamat Rendkívüli bevételek Különféle egyéb visszatérítés Üzletszerő tevékenységek bevétele Összesen eft 864 eft eft eft eft eft A fenti felsorolásból megállapítható, a bevételek legnagyobb hányadát az ellátottak által befizetett térítési díj teszi ki (43,7 %), ezt követi a költségvetési támogatás (38,3%). Közhasznú Társaságunk többi bevétele az úgynevezett önként vállalt feladatokból származó bevétel (18 %). A közhasznúsági bevételek az összes bevétel 97,4 %-át teszik ki. Közhasznú tevékenységek ráfordításai: Anyagjellegő ráfordítások Személyi jellegő ráfordítások Értékcsökkenési leírás Egyéb ráfordítások Pénzügyi mőveletek ráfordításai Rendkívüli ráfordítások Összes ráfordítás Tárgyévi közhasznú eredmény eft eft eft eft 13 eft eft eft eft évben a normatív állami hozzájárulás összege eft volt, melyet az alábbiakban részletezünk: Bentlakásos intézményi ellátás eft Közösségi ellátás eft Jelzırendszeres házi segítségnyújtás eft Pszichiátriai betegek nappali ellátása eft Szociális étkeztetés eft Házi segítségnyújtás eft Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása eft Idıskorúak nappali intézményi ellátása eft Támogató Szolgáltatás eft

36 6. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 713. A Dermák Kht derecskei intézményében ellátottjaink intézményen belüli foglalkoztatását is végezzük, fejlesztı-felkészítı és munka-rehabilitációs foglalkoztatás keretében, melyre állami normatívát kaptunk. Intézményen belüli foglalkoztatás eft évben normatív támogatást igényeltünk a 13. havi illetmény július-december havi esedékes részleteire, melynek összege ezer Ft volt. Jelentésünk 3.sz. mellékletében mutatjuk be a KHT cél szerinti tevékenysége keretében nyújtott szolgáltatások értékét évben a derecskei és a hajdúszoboszlói intézményünkben minden ellátottunk rendelkezett valamilyen jövedelemmel. 1 fő gondozottra jutó normatívát meghaladó költség a derecskei intézményben évi bentlakásos ellátási formában élık összes költsége Ft Állami normatíva összege Ft Különbözet Ft Fentiekbıl látható, hogy Ft-ra nem nyújt fedezetet az állami normatíva, tehát az egy ellátottra jutó havi térítési díj összege Ft kellene, hogy legyen évi tényadatok alapján a térítési díj havi átlaga Derecskén Ft/fı/hó Fedezet nélküli összeg Ft/fı/hó A 4. sz. melléklet a Dermák Kht részére évben folyósított összes támogatást mutatja be. A Dermák Kht évben sikeres projektet nyújtott be az Országos Foglalkoztatási Közalapítvány (OFA) által, a non-profit szervezetek humán-erıforrás fejlesztésének támogatására kiírt pályázaton. A program lehetıséget biztosított a szakdolgozók továbbképzésének finanszírozására, szakkönyvek, segédanyagok beszerzésére. A pályázat megvalósítása áthúzódott a 2007-es évre is, a tavalyi évben 440 eft támogatásrészlet került átutalásra az OFA részérıl elején a Nemzeti Kulturális Alap (NKA) Közmővelıdési Szakkollégiumához nyújtottunk be sikeres pályázatot, melynek köszönhetıen intézményi ellátottjaink nyári mővészeti találkozóját támogatták. Az elnyert 500 ezer forintból 273 eft-ot kellett visszafizetnünk, mivel a pályázat

37 714. ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 6. szám beadásakor elızetesen tervezett programok elmaradtak, s a szigorú pályázati elszámolás nem adott lehetıséget a pénz felhasználásának módosítására. A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közösségi egészségmegırzés céljából írt ki pályázatot, melyen a Szociális Szolgáltató és Információs Központunk Ft vissza nem térítendı támogatáshoz jutott szeptemberében. A pályázati összegbıl a Központ keretén belül mőködı Idısek Klubja ellátását fejlesztették. Szintén a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat pályázatot írt ki a Fogyatékosok szabadidısportjának fejlesztésére, mely pályázaton Ft-ot nyertünk novemberében. A támogatási összegbıl különbözı sporteszközöket szereztünk be ellátottjaink számára. Szintén novemberben értesültünk arról, hogy a Szociális és Munkaügyi Minisztérium által kiírt Mőködést segítı támogatás keretében a Szociális Szolgáltató és Információs Központ Támogató szolgálata 260 eft-ot, valamint a jelzırendszeres házi gondozása 252 eft-ot nyert el. Az összeget a használatban lévı elavult eszközök cseréjére, pótlására terveztük felhasználni. A támogatási összeg februárjában érkezett meg. A hajdúszoboszlói intézmény a Hajdú-Bihar Megyei Munkaügyi Központ eft-os bér- és járulék támogatásával több korábban tartós munkanélküli személyt tudott újra a munka világába bevonni, valamint az ESZA Kht HEFOP pályázata révén ezer Ft támogatáshoz jutott évben. A pályázat révén a szociális ellátásban dolgozó szakemberek továbbképzését tudtuk megvalósítani. Az 5.sz. melléklet tartalmazza a társaság által a Felügyelı Bizottság tagjai részére folyósított tiszteletdíjat, továbbá az ügyvezetı igazgató részére kifizetett munkabért. Derecske, április 30. Prek Sándorné ügyvezetı igazgató

38 6. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 715. DERMÁK Derecskei Mentálhigiénés és Ápolási Központ Közhasznú Társaság 4130 Derecske, Morgó tanya 1. Beszámoló 1. számú melléklet Befektetett eszközök december 31. Ssz. Megnevezés Bruttó érték Értékcsökkenés Nettó érték 1. Szellemi termék Épületek Építmények Telek Üzemi gépek, berendezések Jármővek Irodai, igazgatási berendezések Üzemkörön kívüli berendezések Tenyészállatok Támogatásból beszerzett tárgyi eszközök Befektetett eszközök összesen Tartós részesedés más vállalkozásban Tartalékpénzeszközök Összesen Mindösszesen Ft-ban Derecske, április 30. Kántor Ibolya Gazdasági Ellátó Szervezet vezetıje

39 716. ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 6. szám Beszámoló 2. számú melléklet DERMÁK Derecskei Mentálhigiénés és Ápolási Központ Közhasznú Társaság 4130 Derecske, Morgó tanya 1. Készletek december 31. eft-ban Ssz. Megnevezés Nyitókészlet Zárókészlet Változás 1. Élelmezési anyag Takarmány Állatok Vegyiárú Mindösszesen Rövid lejáratú kötelezettségek eft-ban Ssz. Megnevezés Összeg 1. E-ON tartozás Belföldi szállítók Munkabértartozás Társadalombiztosítási kötelezettség Adótartozások Szakszervezeti tagdíj Egyéb kötelezettségek gondozottakkal szemben Hátramaradt pénzeszköz Mindösszesen Hosszú lejáratú kötelezettségek eft-ban Ssz. Megnevezés Összeg 1. Hosszú lejáratú hitel (E-ON tartozás) Mindösszesen Derecske, április 30. Kántor Ibolya Gazdasági Ellátó Szervezet vezetıje

40 6. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 717. Beszámoló 3. számú melléklet DERMÁK Derecskei Mentálhigiénés és Ápolási Központ Közhasznú Társaság 4130 Derecske, Morgó tanya 1. Adók részletezése év eft-ban Ssz. Megnevezés Esedékes összeg 1. Személyi jövedelemadó Egészségügyi hozzájárulás Vízkészlet hozzájárulás 0 4. Munkaadói járulék Rehabilitációs hozzájárulás Munkavállalói járulék Fizetendı általános forgalmi adó Társasági adó Mindösszesen Derecske, április 30. Kántor Ibolya Gazdasági Ellátó Szervezet vezetıje

41 718. ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 6. szám DERMÁK Derecskei Mentálhigiénés és Ápolási Központ Közhasznú Társaság 4130 Derecske, Morgó tanya 1. Beszámoló 4. számú melléklet Tájékoztató adatok a foglalkoztatottak létszámalakulásáról év Ssz. Megnevezés Nyitó létszám Változás + - Záró létszám Személyi jellegő kifizetés 1. Ügyvezetı Intézményvezetık, gazdaságvezetı Szociális gondozó és ápolók Mentálhigiénés munkatársak Foglalkoztatásban résztvevı dolgozók Fejlesztı-felkészítı foglalkoztatásban lévı ellátottak Alapellátásban résztvevı dolgozók Lakóotthoni segítık Módszertani munkatársak Takarítók Karbantartók Gépkocsivezetık Konyhai dolgozók Mosodai dolgozók Irodai dolgozók Összesen Egyéb közhasznú foglalkoztatottak létszámalakulása év Ssz. Megnevezés Nyitó létszám Változás + - Záró létszám Személyi jellegő kifizetés 1. Esélyek Háza dolgozói Összesen Derecske, április 30. Kántor Ibolya Gazdasági Ellátó Szervezet vezetıje

42 6. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 719.

2011. évi Közhasznúsági jelentése

2011. évi Közhasznúsági jelentése MÁKVIRÁG VIRÁGAI Gyermekellátási és Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelısségő Társaság Székesfehérvár, Nefelejcs u. 79-1. 8000 2011. évi Közhasznúsági jelentése Székesfehérvár, 2012. május 26.. Pintérné

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló 19215422-9120-331-16 Statisztikai számjel ----------------- Cégjegyzék száma A vállalkozás megnevezése: PEDAGÓGUS SZAKSZERVEZET A vállalkozás címe, telefonszáma: 5000 Szolnok, Baross út 20. 3/20. 2011.

Részletesebben

RAVICSA NONPROFIT KFT.

RAVICSA NONPROFIT KFT. KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET a RAVICSA NONPROFIT KFT. 2009. évi EGYSZERŐSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ Rakamaz, 2010. április 20 Ling Béla ügyvezetı igazgató Kiegészítı Melléklet a 2009. évi beszámolóhoz I. Általános

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS az egyéb szervezetmegnevezése az egyéb szervezet címe, telefonszáma 2011 évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011. 01. 01. - 2011 12. 31. 1. Számviteli beszámoló ( közhasznú egyszerősített beszámoló) a) Mérleg

Részletesebben

RAVICSA NONPROFIT KFT.

RAVICSA NONPROFIT KFT. KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET a RAVICSA NONPROFIT KFT. 2010. évi EGYSZERŐSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ Rakamaz, 2011. április 20 Ling Béla ügyvezetı igazgató Kiegészítı Melléklet a 2010. évi beszámolóhoz I. Általános

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS a Törökbálint Közbiztonságáért Közhasznú közalapítvány 2013. évi közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS a Törökbálint Közbiztonságáért Közhasznú közalapítvány 2013. évi közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS a Törökbálint Közbiztonságáért Közhasznú közalapítvány 213. évi közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához 1.) Általános tájékoztatás Törökbálint Közbiztonságáért Közalapítvány

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló 1 8 0 3 2 1 0 7 6 9 1 0 1 3 1 0 2 - - Statisztikai számjel Dr Szakály Ügyvédi Iroda a vállalkozás megnevezése 7630 Pécs, Zsolnay Vilmos út 45. a vállalkozás címe, telefonszáma Egyszerűsített éves beszámoló

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2008.év

Közhasznúsági jelentés 2008.év EuropTec-Zalavíz Zalaegerszegi Úszó Klub 8900 Zalaegerszeg, Égerfa utca 9. Közhasznúsági jelentés 2008.év Tartalma: 1. Számviteli beszámoló I. Közhasznú éves beszámoló I.A Mérleg I.B Közhasznú eredménykimutatás

Részletesebben

8 1 2 4 7 2 9-1 - 4 1 Adószám

8 1 2 4 7 2 9-1 - 4 1 Adószám 1 8 8 1 2 4 7 2 9-1 - 4 1 1 0 0 6 6 8 Nyilvántartási szám Az alapítvány megnevezése : BÁNKA KRISTÓF KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY A vállalkozás címe: 1043. Budapest Megyeri út 13 2010. év A számviteli törvény szerinti

Részletesebben

SIRIUS ÁLLAT ÉS TERMÉSZETVÉDELMI ALAPÍTVÁNY

SIRIUS ÁLLAT ÉS TERMÉSZETVÉDELMI ALAPÍTVÁNY 18707379-1-13 adószám 18707379-9133-569-01 statisztikai számjel SIRIUS ÁLLAT ÉS TERMÉSZETVÉDELMI ALAPÍTVÁNY 2030 ÉRD JÚLIA U. 49. KETTİS KÖNYVVITELT VEZETİ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EGYSZERŐSÍTETT ÉVES

Részletesebben

KIEGÉSZITÖ MELLÉKLET A 2008. évi beszámolóhoz

KIEGÉSZITÖ MELLÉKLET A 2008. évi beszámolóhoz Biztonság 2014 Kereskedelmi és Szolgáltató Kft Cégjegyzék száma 8500 Pápa, Második utca 25. 1 9 0 9 5 1 0 0 3 5 KIEGÉSZITÖ MELLÉKLET A 2008. évi beszámolóhoz Általános összefoglalás A kiegészítı melléklet

Részletesebben

Erzsébeti Fúvósok és Ütősök Egyesülete

Erzsébeti Fúvósok és Ütősök Egyesülete 18236741-9001-529-01 Statisztikai számjel 18236741-1-43 Adószám Erzsébeti Fúvósok és Ütősök Egyesülete Kiegészítő melléklet a 2013. évi egyszerűsített beszámolóhoz Budapest, 2014. május 25. a Egyesület

Részletesebben

BIHARI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ NONPROFIT KFT

BIHARI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ NONPROFIT KFT Adószám: 18549861 2 09 Cégjegyzékszám: 09-09-016888 BIHARI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ NONPROFIT KFT 4130 Derecske, Sas u. 1. B E S Z Á M O L Ó A 2 0 1 1. É V I Ü Z L E T I T E R V T E L J E S Í T É S É R Ő

Részletesebben

"HUNCUTKA" Alapítvány a pomázi I-es óvodáért Egyszerősített éves beszámolója 2011. év

HUNCUTKA Alapítvány a pomázi I-es óvodáért Egyszerősített éves beszámolója 2011. év 18676415-1-13 Statisztikai számjel vagy adószám Cím: 2013,Pomáz,József Attila u.4. "HUNCUTKA" Alapítvány a pomázi I-es óvodáért Egyszerősített éves beszámolója 2011. év A közzétett adatok könyvvizsgálattal

Részletesebben

Orosháza, 2012.május 30... vállalkozás vezetıje (képviselıje)

Orosháza, 2012.május 30... vállalkozás vezetıje (képviselıje) Lurkó Családi Napközi Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelısségő Társaság 5900 Orosháza, Szılı krt.34. Adóig. szám: 23277201-1-04 Cégjegyzék szám: 04-09-010615 Stat.sz: 23277201-8891-572-04 2011. évi közhasznúsági

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE MOVE REHABILITÁCIÓS IPARI ÉS SZOLGÁLTATÓ NONPROFIT KÖZHASZNÚ ZRT. (8500 Pápa, Komáromi u. 87.) KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE 2009. december 31. Mellékletek: I. Számviteli beszámoló II. Költségvetési támogatás

Részletesebben

K I E G É S Z Í T İ M E L L É K L E T

K I E G É S Z Í T İ M E L L É K L E T K I E G É S Z Í T İ M E L L É K L E T AZ ORMÁNSÁG EGÉSZSÉGÉÉRT NONPROFIT KORLÁTOLT FELELİSSÉGŐ TÁRSASÁG 2 012. évi EGYSZERŐSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁHOZ S e l l y e, 2013.április 25. Összeállította: Czipor

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS A MAGYARORSZÁGI FÁJDALOM TÁRSASÁG 2013. évi gazdálkodásáról

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS A MAGYARORSZÁGI FÁJDALOM TÁRSASÁG 2013. évi gazdálkodásáról KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS A MAGYARORSZÁGI FÁJDALOM TÁRSASÁG 2013. évi gazdálkodásáról A Társaság egyéb szervezet bemutatása Neve: Magyarországi Fájdalom Társaság Székhelye: 1122 Budapest, Ráth u. 7-9. Adószáma:

Részletesebben

ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Kiemelten Közhasznú Alapítvány 2010. évi egyszerűsített éves beszámolója

ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Kiemelten Közhasznú Alapítvány 2010. évi egyszerűsített éves beszámolója 1 8 4 0 0 6 5 6 Statisztikai számjel - - Cégjegyzék száma 1 1 ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Kiemelten Közhasznú Alapítvány 2010. évi egyszerűsített éves beszámolója 1 8 4 0 0 6 5 6 Statisztikai

Részletesebben

Zala Parti Szennyvízkezelı Kft. Statisztikai számjel: 20343538-3700-572-20 Cégjegyzék száma: 20-09-069633. Közhasznú jelentés 2010.

Zala Parti Szennyvízkezelı Kft. Statisztikai számjel: 20343538-3700-572-20 Cégjegyzék száma: 20-09-069633. Közhasznú jelentés 2010. Zala Parti Szennyvízkezelı Kft. Statisztikai számjel: 20343538-3700-572-20 Cégjegyzék száma: 20-09-069633 Közhasznú jelentés 2010. év a) számviteli beszámoló, auditált beszámoló b) a költségvetési támogatás

Részletesebben

Komló-Habilitas Nonprofit Közhasznú Kft. 2009. Kiegészítı melléklete. Wágner László ügyvezetı igazgató

Komló-Habilitas Nonprofit Közhasznú Kft. 2009. Kiegészítı melléklete. Wágner László ügyvezetı igazgató Komló-Habilitas Nonprofit Közhasznú Kft. 2009. Kiegészítı melléklete Wágner László ügyvezetı igazgató Komló-Habilitas Nonprofit Közhasznú Kft. adószám: 22265434-2-02 Cégjegyzék szám: 02-09-074143 Statisztikai

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2007.

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2007. 18566945-8042-569-09 REVITA ALAPÍTVÁNY 4225 Debrecen, Csonkatorony u 4. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2007. ----------------------------------------------------- az egyéb szervezet képviselıje 1 EGYSZERES KÖNYVITELŐ

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS A JÁSZBERÉNYI BARÁTOK TEMPLOMA KÖZÖSSÉGÉNEK ALAPÍTVÁNYA az egyéb szervezetmegnevezése az egyéb szervezet címe, telefonszáma 2011 évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011. 01. 01. - 2011. 12. 31. 1. Számviteli beszámoló

Részletesebben

Kiegészítı melléklet a 2007. évi egyszerősített éves beszámolóhoz

Kiegészítı melléklet a 2007. évi egyszerősített éves beszámolóhoz Szegedi Kistérség- és Gazdaságfejlesztési Tanácsadó és Szolgáltató KHT. 6720 Szeged, Széchenyi tér 10. Cégjegyzékszám: 06-14-000119 Kiegészítı melléklet a évi egyszerősített éves beszámolóhoz A Kht. 2004.

Részletesebben

Hajós Alfréd Általános Iskola Alapítvány Kiegészítő melléklet 2011.

Hajós Alfréd Általános Iskola Alapítvány Kiegészítő melléklet 2011. Adószám: 18715792-1-13 Bíróság: Budapest Környéki Törvényszék Bírósági végzés: 4.13.PK.60.034/2007/4 Statisztikai számjel: Fordulónap: december 31. Beszámolási időszak: január 01- december 31. Gödöllő,

Részletesebben

Balaton-Budapest Területi Integrált Szakképzés-Szervezési Társulás Közhasznú Nonprofit Kft. 2011.

Balaton-Budapest Területi Integrált Szakképzés-Szervezési Társulás Közhasznú Nonprofit Kft. 2011. 14143119-8532-599-7 Statisztikai számjel 7-9-13846 Cégjegyzék száma Balaton-Budapest Területi Integrált Szakképzés-Szervezési Társulás Közhasznú Nonprofit Kft. 8 Székesfehérvár, Koppány u. 2/a. Egyszerősített

Részletesebben

BIHARI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ NONPROFIT KFT

BIHARI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ NONPROFIT KFT Adószám: 18549861 2 09 Cégjegyzékszám: 09-09-016888 BIHARI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ NONPROFIT KFT 4130 Derecske, Sas u. 1. K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S 2 0 1 1. Beszámolási időszak: 2011. január

Részletesebben

KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET 2008. 12. 31. zárómérleghez

KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET 2008. 12. 31. zárómérleghez 18111954 9449 569 01 Statisztikai számjel Épülı Virgonc Gyermekekért Alapítvány 2085 Plisvörösvár, Rákóczi u. 8. KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET 2008. 12. 31. zárómérleghez Budapest, 2009. március 3. Szervezet felelıs

Részletesebben

PÉCSI SZÉKESEGYHÁZ NAGYCSALÁDOS EGYESÜLET. Eszközök /aktívák/ eft

PÉCSI SZÉKESEGYHÁZ NAGYCSALÁDOS EGYESÜLET. Eszközök /aktívák/ eft Az egyszerősített éves beszámoló, illetve a közhasznú egyszerősített éves beszámoló mérlegének elıírt tagolása a kettıs könyvvitelt vezetı egyéb szervezetnél, illetve közhasznú egyéb szervezetnél Eszközök

Részletesebben

Zikkurat Színpadi Ügynökség Nonprofit Közhasznú Kft. 1137 Budapest, Szent István krt. 2. IV/23. Minősítés:Közhasznú. 2014. december 31.

Zikkurat Színpadi Ügynökség Nonprofit Közhasznú Kft. 1137 Budapest, Szent István krt. 2. IV/23. Minősítés:Közhasznú. 2014. december 31. 1137 Budapest, Szent István krt. 2. IV/23. Minősítés:Közhasznú Egyszerűsített éves beszámoló "Könyvvizsgálattal alatámasztva" 1 A. Befektetett eszközök 231 087 0 228 681 2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 110 965

Részletesebben

2011. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

2011. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS az egyéb szervezetmegnevezése az egyéb szervezet címe 2011. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011. 01. 01.-2011. 12. 31. 1. Számviteli beszámoló ( közhasznú egyszerűsített beszámoló) a) Mérleg b) Eredménylevezetés

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS. a Hajdú- Bihar Megyei Mérnöki Kamara 2012. évi gazdálkodásáról

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS. a Hajdú- Bihar Megyei Mérnöki Kamara 2012. évi gazdálkodásáról Szervezet neve: Hajdú-Bihar Megyei Mérnöki Kamara Ikt. Sz.:../2013.K KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS a Hajdú- Bihar Megyei Mérnöki Kamara 2012. évi gazdálkodásáról Jóváhagyom:... elnök 1 KIMUTATÁS A KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSI

Részletesebben

V2 Baráti Kör Motoros- Sport Közhasznú Egyesület

V2 Baráti Kör Motoros- Sport Közhasznú Egyesület Adószám:18010303-1-41 V2 Baráti Kör Motoros- Sport Közhasznú Egyesület 1048 Budapest, Hajló utca 7. A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerősített beszámolója 2010. év 1 V2 Baráti

Részletesebben

Alapítványi beszámoló WOPPAA Alapítvány a Nemzetközi Közbeszerzési Kultúra Terjesztéséért. 2011. december 31.

Alapítványi beszámoló WOPPAA Alapítvány a Nemzetközi Közbeszerzési Kultúra Terjesztéséért. 2011. december 31. Alapítványi beszámoló WOPPAA Alapítvány a Nemzetközi Közbeszerzési Kultúra Terjesztéséért 2011. december 31. 1. WOPPAA Alapítvány a Nemzetközi Közbeszerzési Kultúra Terjesztéséért Egyszerősített éves beszámoló

Részletesebben

Éves beszámoló. 2012. üzleti évről. 2 3 9 2 1 9 1 7 3 7 0 0 1 1 3 1 3 Statisztikai számjel. 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 Cégjegyzék száma

Éves beszámoló. 2012. üzleti évről. 2 3 9 2 1 9 1 7 3 7 0 0 1 1 3 1 3 Statisztikai számjel. 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 Cégjegyzék száma 2 3 9 2 1 9 1 7 3 7 0 0 1 1 3 1 3 Statisztikai számjel 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 Cégjegyzék száma a vállalkozás megnevezése Érd és Térsége Csatorna-szolgáltató Kft a vállalkozás címe, telefonszáma 2030 Érd,

Részletesebben

EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK, GÉPEK, JÁRMŰVEK

EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK, GÉPEK, JÁRMŰVEK FŐKÖNYVI KIVONAT 2013.01.01-2013.12.31 Psalmus Humanus Egyesület - 2013 Forgalom Fők.szám Megnevezés Tartozik Követel 1 14 3 31 36 38 381 384 39 392 4 41 45 454 463 464 471 474 49 5 51 143 145 149 1491

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló. Reáltax Gazdasági Tanácsadó Kft. 2045 Törökbálint, Ady Endre utca 5.

Egyszerűsített éves beszámoló. Reáltax Gazdasági Tanácsadó Kft. 2045 Törökbálint, Ady Endre utca 5. Statisztikai számjel: 10802827-6920-113-13 Cégjegyzék száma: 13-09-094656 Reáltax Gazdasági Tanácsadó Kft 2045 Törökbálint, Ady Endre utca 5. 2014. december 31. Törökbálint, 2015. január 30. 1 Reáltax

Részletesebben

2009. évi Közhasznúsági jelentése

2009. évi Közhasznúsági jelentése MÁKVIRÁG VIRÁGAI Gyermekellátási és Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Székesfehérvár, Nefelejcs u. 79-1. 8000 2009. évi Közhasznúsági jelentése Székesfehérvár, 2010. május 22.. Pintérné

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés 2011 Magánorvosok Országos Szövetsége (MAOOSZ) 1135 Budapest, Kerekes utca 9. 5/7. Közhasznúsági jelentés részei: 1. Számviteli beszámoló 2. Költségvetési támogatás felhasználása

Részletesebben

HITELINTÉZETEK ÉS PÉNZÜGYI VÁLLALKOZÁSOK 2009. DECEMBER 31-i MÉRLEGE ÉS EREDMÉNYKIMUTATÁSA

HITELINTÉZETEK ÉS PÉNZÜGYI VÁLLALKOZÁSOK 2009. DECEMBER 31-i MÉRLEGE ÉS EREDMÉNYKIMUTATÁSA Statisztikai számjel: 10044393641912208 Téti Takarékszövetkezet vállalkozás megnevezése 9100 Tét, Fı u. 86. címe 96/561-240 telefonszáma HITELINTÉZETEK ÉS PÉNZÜGYI VÁLLALKOZÁSOK 2009. DECEMBER 31-i MÉRLEGE

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 2012 év Tüttő János Nótaklub Közhasznú Egyesület egyéb szervezet megnevezése 8800 Nagykanizsa, Munkás u. 1/B címe

Részletesebben

SAVARIA REHAB-TEAM SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ ÉS FOGLALKOZTATÁSI Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft. 2010. évi módosított üzleti terve

SAVARIA REHAB-TEAM SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ ÉS FOGLALKOZTATÁSI Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft. 2010. évi módosított üzleti terve SAVARIA REHAB-TEAM SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ ÉS FOGLALKOZTATÁSI Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft. 2010. évi módosított üzleti terve 2010. évi módosított bevételi tervezet eft-ban I/1.számú melléklet 2010.

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Adószám: Törvényszék: Bejegyző határozat száma: Nyilvántartási szám: 18191705-1-42 01 Fővárosi Törvényszék PK 60540 /2006/ 01/ / Barankovics István Alapítvány 1078 Budapest, István utca 44 2012 Fordulónap:

Részletesebben

KSH:10045655-6419-122-15 Cg.:15-02-050265 TiszavasváriTakarékszövetkezet

KSH:10045655-6419-122-15 Cg.:15-02-050265 TiszavasváriTakarékszövetkezet MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z é s 2009.év 2010.év a. b. c. d. ESZKÖZÖK ( AKTÍVÁK ) 01. 1.Pénzeszközök 568 996 551 705 02. 2.Állampapírok 1 619 269 1 386 999 03. a) forgatási célú 1 545

Részletesebben

1. SZÁMLAOSZTÁLY: BEFEKTETETT ESZKÖZÖK

1. SZÁMLAOSZTÁLY: BEFEKTETETT ESZKÖZÖK Számlatükör 1. SZÁMLAOSZTÁLY: BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 11. Immateriális javak 111 Alapításátszervezés aktivált értéke 112 Kísérleti fejlesztés aktivált értéke 113 Vagyon értékő jogok 114 Szellemi termékek

Részletesebben

Szervezet neve: Hajdú-Bihar Megyei Mérnöki Kamara Ikt. Sz.:.. /2006.K Jóváhagyom:.. elnök KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS a Hajdú- Bihar Megyei Mérnöki Kamara 2005. évi gazdálkodásáról 1 KIMUTATÁS A KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSI

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ ADATOK (KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET) a 2011. április 30-i fordulónapra elkészített, a tevékenységet lezáró egyszerűsített éves beszámolóhoz

TÁJÉKOZTATÓ ADATOK (KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET) a 2011. április 30-i fordulónapra elkészített, a tevékenységet lezáró egyszerűsített éves beszámolóhoz Balassagyarmat Foglalkoztatási Nonprofit Közhasznú Kft 2660 Balassagyarmat Cégjegyzékszám: 1209006301 Óváros tér 15. TÁJÉKOZTATÓ ADATOK (KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET) a 2011. április 30i fordulónapra elkészített,

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám): 18067295913352901 A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 2010. év Martin György Néptáncszövetség

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés 2013 Magyar Magánbőrgyógyászok Közhasznú Egyesülete (MMKE) 8000 Székesfehérvár Palotai út 8/b Közhasznúsági jelentés részei: 1. Számviteli beszámoló 2. Költségvetési támogatás felhasználása

Részletesebben

KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2009. 01. 01. 2009. 12. 31. Bartók Béla Megyei Művelődési Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2009. 01. 01. 2009. 12. 31. Bartók Béla Megyei Művelődési Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2009. 01. 01. 2009. 12. 31. 2 0 0 9 ÉV Bartók Béla Megyei Művelődési Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság mint a Bartók Béla Megyei Művelődési Központ

Részletesebben

Ügyfél neve Bookline Magyarország Kft 1 2 6 o 2 1 8 o 5 2 4 7 1 1 3 o 1 Statisztikai számjel Mérlegkészítés helye Budapest

Ügyfél neve Bookline Magyarország Kft 1 2 6 o 2 1 8 o 5 2 4 7 1 1 3 o 1 Statisztikai számjel Mérlegkészítés helye Budapest Ügyfél neve Bookline Magyarország Kft 1 2 6 o 2 1 8 o 5 2 4 7 1 1 3 o 1 Statisztikai számjel Mérlegkészítés helye Budapest Mérlegzárás éve 2005 o 1 - o 9-6 9 4 4 4 2 Cégjegyzék szám Mérlegzárás dátuma

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló a vállalkozás megnevezése a vállalkozás címe, telefonszáma 2011 évi Egyszerűsített éves beszámoló Éves zárómérleg P.H. 1 1 Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) Időszak:

Részletesebben

Egyszerűsített beszámoló

Egyszerűsített beszámoló Statisztikai számjel: 2 1 1 9 4 9 7 3 9 3 1 1 3 2 Cégjegyzék száma: 2-9 - 6 9 7 9 1 1 A vállakozás megnevezése: ZALAI NYÁRI SZINHÁZAK NONPROFIT KFT A vállakozás címe, telefonszáma: 89 Zalaegerszeg Madách

Részletesebben

Kiegészítő melléklet az Egyszerűsített éves beszámolóhoz 2010.01.01.-2010.12.31.

Kiegészítő melléklet az Egyszerűsített éves beszámolóhoz 2010.01.01.-2010.12.31. Adószám: 18617450-1-11 Bírósági bejegyzés száma: PK.65050/2008 Ister-Granum Korlátolt Felelősségű Európai Területi Együttműködési Csoportosulás 2500 Esztergom, Széchenyi tér 1. Kiegészítő melléklet az

Részletesebben

Kiegészítı melléklet. 2010 év

Kiegészítı melléklet. 2010 év 18352144919933103 Statisztikai számjel VADASKERT TERMÉSZETVÉDELMI ALAPÍTVÁNY Kiegészítı melléklet A Számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek Közhasznú egyszerősített éves beszámolójához 2010 év Kecskemét,

Részletesebben

Éves beszámoló 2013. december 31.

Éves beszámoló 2013. december 31. 2465481-1412-113-3 Statisztikai számjel 3-9- 126499 Cégjegyzék száma Adorján-Tex Kft. 63 Kalocsa Szent István király út 26. Éves beszámoló Keltezés: 214. április 25. 2465481-1412-113-3 1/6. oldal "A" MÉRLEG

Részletesebben

Eredménykimutatás FORRÁS Zrt. ). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül minden információt tartalmaz! .

Eredménykimutatás FORRÁS Zrt. ). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül minden információt tartalmaz! . Eredménykimutatás A FORRÁS Zrt. (továbbiakban: Társaság) 2009. december 31-i főkönyvi kivonatának forgalmi adatai (forintban). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül

Részletesebben

Bookline.hu Internetes Kereskedelmi 1Rt2 9 2 1 3 6 O 7 4 1 4 1 1 4 O 1 Statisztikai számjel

Bookline.hu Internetes Kereskedelmi 1Rt2 9 2 1 3 6 O 7 4 1 4 1 1 4 O 1 Statisztikai számjel Ügyfél neve Mérlegkészítés helye Bookline.hu Internetes Kereskedelmi 1Rt2 9 2 1 3 6 O 7 4 1 4 1 1 4 O 1 Statisztikai számjel Budapest Mérlegzárás éve 25 O 1-1 O - O 4 4 8 4 1 Cégjegyzék szám Mérlegzárás

Részletesebben

KIEGÉSZÍT MELLÉKLET. Mérték Médiaelemz M hely Közhasznú Nonprofit Kft. 2014.01.01-2014.12.31. egyszer sített éves beszámolójához. 2015. május 18.

KIEGÉSZÍT MELLÉKLET. Mérték Médiaelemz M hely Közhasznú Nonprofit Kft. 2014.01.01-2014.12.31. egyszer sített éves beszámolójához. 2015. május 18. KIEGÉSZÍT MELLÉKLET a Mérték Médiaelemz M hely Közhasznú Nonprofit Kft. 214.1.1-214.12.31 egyszer sített éves beszámolójához 215. május 18. a vállalkozás vezet je (képvisel je) I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A cég

Részletesebben

KÖRZETI TŰZOLTÓ EGYESÜLET LETENYE KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KÖRZETI TŰZOLTÓ EGYESÜLET LETENYE KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS KÖRZETI TŰZOLTÓ EGYESÜLET LETENYE 8868 Letenye, Kossuth L. u.58. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2013 évről Készítette: Talentum Kontakt kft 2014-04-22 Tartalom 1. A szervezet alapadatai 2. Számviteli beszámoló

Részletesebben

MOVE NONPROFIT KÖZHASZNÚ ZRT. KÖZHASZNÚ JELENTÉS 2011

MOVE NONPROFIT KÖZHASZNÚ ZRT. KÖZHASZNÚ JELENTÉS 2011 MOVE REHABILITÁCIÓS IPARI ÉS SZOLGÁLTATÓ NONPROFIT KÖZHASZNÚ ZRT. (8500 Pápa, Komáromi u. 87.) KÖZHASZNÚSÁGI E. december 31. Mellékletek: I. Számviteli beszámoló II. Költségvetési támogatás felhasználása

Részletesebben

KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET. Az Ifj. Gróf Andrássy Gyula Alapítvány Közhasznú Szervezet 2010. évi egyszerősített éves beszámolójához

KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET. Az Ifj. Gróf Andrássy Gyula Alapítvány Közhasznú Szervezet 2010. évi egyszerősített éves beszámolójához KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET Az Ifj. Gróf Andrássy Gyula Alapítvány Közhasznú Szervezet 2010. évi egyszerősített éves beszámolójához A kiegészítı mellékletet az alábbi szerkezettel és a számviteli törvényben elıírt

Részletesebben

M E N E D É K A L A P Í T V Á N Y

M E N E D É K A L A P Í T V Á N Y M E N E D É K A L A P Í T V Á N Y Ki e melkedően közhaszn ú szervezet 1 2 21 Budapest L eá nyk a u 34. 3/21. Telefon / Fax: 1/229-3542 A kuratórium elnöke: Kovács Zoltán 2010. évi közhasznúsági jelentés

Részletesebben

SIKERES GAZDASÁGÉRT KÖZHASZNÚ EGYESÜLET 2007. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

SIKERES GAZDASÁGÉRT KÖZHASZNÚ EGYESÜLET 2007. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS SIKERES GAZDASÁGÉRT KÖZHASZNÚ EGYESÜLET 2007. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS Készítette: Alf Martienssen elnök sk. - 2 - T A R T A L O M 1. A 2007. évi számviteli beszámoló 2. A költségvetési támogatás felhasználása

Részletesebben

KŐBÁNYAI SZIVÁRVÁNY NONPROFIT KFT. 2012. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KŐBÁNYAI SZIVÁRVÁNY NONPROFIT KFT. 2012. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS KŐBÁNYAI SZIVÁRVÁNY NONPROFIT KFT 2012. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS Tartalomjegyzék 1. ÁLTALÁNOS RÉSZ 2. VAGYONI ÉS PÉNZÜGYI HELYZET ELEMZÉSE 2.1. Számviteli beszámoló 2.2. Támogatások felhasználása 2.3.

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2009. 01.01-tól 2009.12.31-ig

Közhasznúsági jelentés 2009. 01.01-tól 2009.12.31-ig START Rehabilitációs Foglalkoztató és Intézményei Közhasznú Nonprofit Kft 4400 Nyíregyháza, Bujtos u. 32. Közhasznúsági jelentés 2009. 01.01-tól 2009.12.31-ig Nyíregyháza, 2010. február 28. Balogh Zoltán

Részletesebben

KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET AZ 2012. ÉVI

KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET AZ 2012. ÉVI 1 KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET AZ ISTER-GRANUM KORLÁTOLT FELELİSSÉGŐ EURÓPAI TERÜLETI EGYÜTTMŐKÖDÉSI CSOPORTOSULÁS 2012. ÉVI EGYSZERŐSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁHOZ Esztergom, 2013. március 23. A közzétett adatok könyvvizsgálattal

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló mérlege. 2014 üzleti évről. 2 1 1 7 1 9 4 1 9 0 0 4 5 7 2 0 4 Statisztikai számjel

Egyszerűsített éves beszámoló mérlege. 2014 üzleti évről. 2 1 1 7 1 9 4 1 9 0 0 4 5 7 2 0 4 Statisztikai számjel 2 1 1 7 1 9 4 1 9 4 5 7 2 0 4 Statisztikai számjel 04-09-009076 Cégjegyzék száma A vállalkozás megnevezése: Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft. A vállalkozás címe, telefonszáma: 5900 Orosháza, Kossuth

Részletesebben

PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük.

PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük. PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük. ESZKÖZÖK (aktívák) Előző év Tárgyév A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 79 260 72 655 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 10

Részletesebben

Példa az egyszerűsített éves beszámolót készítők részére

Példa az egyszerűsített éves beszámolót készítők részére 1. Az egyszerűsített éves beszámoló készítése lehetőségének meghatározása: A vállalkozás 2006. október 1-jével kezdte meg előtársaságként működését, a társaságot a cégbíróság október 31.-vel jegyezte be,

Részletesebben

ORSZÁGOS DIÁKSZÍNJÁTSZÓ EGYESÜLET KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011.

ORSZÁGOS DIÁKSZÍNJÁTSZÓ EGYESÜLET KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011. ORSZÁGOS DIÁKSZÍNJÁTSZÓ EGYESÜLET KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011. Készült: 2012. május 26. aláírás Országos Diákszínjátszó Egyesület Fordulónap: 2011.12.31 KSH: 19016955-9499-529-01 Mérleg Adatok eft-ban

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója 2014 év Tüttő János Nótaklub Közhasznú Egyesület egyéb szervezet megnevezése 8800 Nagykanizsa, Munkás u. 1/B címe Nagykanizsa,

Részletesebben

Beszámoló a Székesfehérvári Regionális Vállalkozásfejlesztési. Alapítvány 2008. évi gazdálkodásáról. Székesfehérvár, 2009. április 20.

Beszámoló a Székesfehérvári Regionális Vállalkozásfejlesztési. Alapítvány 2008. évi gazdálkodásáról. Székesfehérvár, 2009. április 20. Beszámoló a Székesfehérvári Regionális Vállalkozásfejlesztési Alapítvány 2008. évi gazdálkodásáról Székesfehérvár, 2009. április 20. A Székesfehérvári Regionális Vállalkozásfejlesztési Alapítvány 2008.

Részletesebben

Kiegészítő Melléklet a Art Motives Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 2012. évi Egyszerűsített éves beszámolójához ÁLTALÁNOS RÉSZ Vállalkozás elnevezése: Art Motives Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt

Részletesebben

A pénzeszközök értéke a bankkivonatnak és a pénztárjelentésnek megfelelıen a fıkönyvvel egyeztetett egyenlegben kerültek kimutatásra.

A pénzeszközök értéke a bankkivonatnak és a pénztárjelentésnek megfelelıen a fıkönyvvel egyeztetett egyenlegben kerültek kimutatásra. KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET a 2011. évi egyszerősített éves beszámolóhoz 1./ Általános információk Az Alapítvány neve: PÉCSI TENISZÉRT Közhasznú Alapítvány Típusa: nyílt alapítvány Jogállása: közhasznú szervezet

Részletesebben

A tétel megnevezése 2007.12.31 2008.12.31. a b d d

A tétel megnevezése 2007.12.31 2008.12.31. a b d d 1.2.4.6.4.7.8.0./5.1.9.0./1.1.4/0.1. Statisztikai jel 01-10-044336 Cégjegyzék 0.1 BMSK Beruházási, Mőszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt. MÉRLEG - 2008.01.01.- 2008.12.31. MÉRLEG

Részletesebben

www.szamviteltanar.hu

www.szamviteltanar.hu ÉVES BESZÁMOLÓ - MÉRLEG A változat Eszközök (aktívák) 200X. december 31. adatok E Ft-ban Sorszám A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) módosításai Tárgyév a b c d e 1 A. Befektetett eszközök 2 I. IMMATERIÁLIS

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló A EREDMÉNYKIMUTATÁSA (összköltség eljárással) adatok E Ft-ban

Egyszerűsített éves beszámoló A EREDMÉNYKIMUTATÁSA (összköltség eljárással) adatok E Ft-ban 2 4 7 3 4 1 9 0 4 7 5 9 1 1 3 1 0 Statisztikai számjel 1 0-0 9-0 3 4 2 7 4 3 1 Cégjegyzék száma Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2013. 12. 31. (év, hó, nap ) Egyszerűsített éves beszámoló A EREDMÉNYKIMUTATÁSA

Részletesebben

Amerikaiak a Magyarokért Alapítvány. 2011. évi Közhasznúsági jelentés

Amerikaiak a Magyarokért Alapítvány. 2011. évi Közhasznúsági jelentés Amerikaiak a Magyarokért Alapítvány 2011. évi Közhasznúsági jelentés Címe: 1065 Budapest, Bajcsy Zsilinszky u. 9. Bírósági végzés száma: 61194 Statisztikai száma: 18023099-9499-569-01 Közhasznúság fokozata:

Részletesebben

RAVICSA NONPROFIT KFT.

RAVICSA NONPROFIT KFT. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a RAVICSA NONPROFIT KFT. 2011. évi EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ Rakamaz, 2012. április 20 Ling Béla ügyvezető igazgató Kiegészítő Melléklet a 2011. évi beszámolóhoz I. Általános

Részletesebben

KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET A 2011. ÉVI KÖZHASZNÚ ELİTÁRSASÁGI EGYSZERŐSÍTETT BESZÁMOLÓHOZ

KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET A 2011. ÉVI KÖZHASZNÚ ELİTÁRSASÁGI EGYSZERŐSÍTETT BESZÁMOLÓHOZ MOBILIS Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelısségő Társaság KSH 23560220900457208 KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET A 2011. ÉVI KÖZHASZNÚ ELİTÁRSASÁGI EGYSZERŐSÍTETT BESZÁMOLÓHOZ Gyır, 2012.01.03. Szilasi Péter Tamás

Részletesebben

CF-es Gyermekek Élhetı Életéért Alapítvány. Cím: 1042 Bp. Bercsényi u. 1. K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S 2009. Budapest, 2010. május 20.

CF-es Gyermekek Élhetı Életéért Alapítvány. Cím: 1042 Bp. Bercsényi u. 1. K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S 2009. Budapest, 2010. május 20. CF-es Gyermekek Élhetı Életéért Alapítvány Cím: 1042 Bp. Bercsényi u. 1. K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S 2009. Budapest, 2010. május 20. 1. A szervezet alapadatai: 1. Elnevezés: CF-es Gyermekek

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. atlatszo.hu Közhasznú Nonprofit Kft. egyszerűsített éves beszámolójához. 2015. május 29. a vállalkozás vezetője (képviselője)

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. atlatszo.hu Közhasznú Nonprofit Kft. egyszerűsített éves beszámolójához. 2015. május 29. a vállalkozás vezetője (képviselője) KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a atlatszo.hu Közhasznú Nonprofit Kft. 2014 egyszerűsített éves beszámolójához 2015. május 29. a vállalkozás vezetője (képviselője) I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A cég teljes neve: Alapítás időpontja:

Részletesebben

Kiegészítő melléklet az Egyszerűsített éves beszámolóhoz 2008.01.01.-2008.12.31.

Kiegészítő melléklet az Egyszerűsített éves beszámolóhoz 2008.01.01.-2008.12.31. Adószám: 18607066-2-11 Cégbíróság: Komárom-Esztergom Megyei Bíróság Cégjegyzék szám: 11-09-012818 Esztergomi Városi Televízió Nonprofit Kft. 2500 Esztergom, Bajcsy-Zsilinszky u. 4. Kiegészítő melléklet

Részletesebben

ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Kiemelten Közhasznú Alapítvány 2009. évi egyszerűsített éves beszámolója

ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Kiemelten Közhasznú Alapítvány 2009. évi egyszerűsített éves beszámolója 1 8 4 0 0 6 5 6 Statisztikai számjel - - Cégjegyzék száma 1 1 ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Kiemelten Közhasznú Alapítvány 2009. évi egyszerűsített éves beszámolója 1 2 3 1 8 4 0 0 6

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Mérték Médiaelemző Műhely Közhasznú Nonprofit Kft. 2013.02.07-2013.12.31. egyszerűsített éves beszámolójához. 2013. március 31.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Mérték Médiaelemző Műhely Közhasznú Nonprofit Kft. 2013.02.07-2013.12.31. egyszerűsített éves beszámolójához. 2013. március 31. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Mérték Médiaelemző Műhely Közhasznú Nonprofit Kft. 213.2.7-213.12.31 egyszerűsített éves beszámolójához 213. március 31. a vállalkozás vezetője (képviselője) I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A

Részletesebben

Példa az eszközök és források értékelésében jelentkező hibák elszámolására

Példa az eszközök és források értékelésében jelentkező hibák elszámolására Példa az eszközök és források értékelésében jelentkező hibák elszámolására Egy vállalkozásnál az önellenőrzés keretében hibát tártak fel 2008. március 12-én (a 2007. évi mérlegkészítés napját megelőzően).

Részletesebben

Magyar Kockázati és Magántőke Egyesület. 1013 Budapest, Pauler utca 11. 2011.01.01-2011.12.31

Magyar Kockázati és Magántőke Egyesület. 1013 Budapest, Pauler utca 11. 2011.01.01-2011.12.31 1013 Budapest, Pauler utca 11. 2011.01.01-2011.12.31 A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek Egyszerűsített éves beszámolója Kelt: Budapest 2012.április 21. egyéb szervezet vezetője Statisztikai

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés. Készítette: Egészség Magyarország KH Nonprofit Kft.

Közhasznúsági jelentés. Készítette: Egészség Magyarország KH Nonprofit Kft. Közhasznúsági jelentés Készítette: Egészség Magyarország KH Nonprofit Kft. Egészség Magyarország KH Nonprofit Kft. 1149 Budapest, Egressy út 67/A. 2011. évi Közhasznúsági jelentése Budapest, 2011május

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó az INNOVO PATAK Sárospataki Városfejlesztı Nonprofit Kft. 2009. évi tevékenységérıl

B E S Z Á M O L Ó az INNOVO PATAK Sárospataki Városfejlesztı Nonprofit Kft. 2009. évi tevékenységérıl B E S Z Á M O L Ó az INNOVO PATAK Sárospataki Városfejlesztı Nonprofit Kft. 29. évi tevékenységérıl Tisztelt képviselı-testület! 28.évi beszámolómat azzal zártam hogy a 29-es év a kivárás és tervezés éve

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Adószám: 18191705-1-42 Törvényszék: 01 Fővárosi Törvényszék Bejegyző határozat száma: 12 PK 60.540/2006/ Nyilvántartási szám: 01/03/60540 Barankovics István Alapítvány 1078 Budapest, István utca 44. 2014

Részletesebben

Tomori Pál F iskola. Közhasznúsági jelentés 2008.

Tomori Pál F iskola. Közhasznúsági jelentés 2008. Tomori Pál F iskola Közhasznúsági jelentés 2008. 1. Bevezetés A Tomori Pál F iskolát a KF-SZ Kalocsai Fels oktatási és Szolgáltató Közhasznú Társaság 2004. június 22. napján meghozott, 2/2004 sz. határozatával

Részletesebben

Nextent Informatika Zrt.

Nextent Informatika Zrt. 1 3 5 2 2 2 2 5 6 2 2 1 1 4 1 1-1 - 4 5 2 6 a vállalkozás megnevezése 1112 Budapest, Facsemete u. 1/5 a vállalkozás címe 27. évi ÉVES BESZÁMOLÓ Budapest, 28. május 6. 1 3 5 2 2 2 2 5 6 2 2 1 1 4 1 1-1

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Kiegészítő melléklet 1. Általános összefoglalás A kiegészítő melléklet a BJB-Sysem Kereskedelmi és Szolgáltató KFT 2013. január 1-től 2013. december 31-ig terjedő időszak üzleti tevékenységéről készült.

Részletesebben

II. évfolyam. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014. II. félév

II. évfolyam. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014. II. félév II. évfolyam Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014 II. félév 1. feladat (lekötött tartalék meghatározása, osztalékkal kapcsolatos számítások, saját tőke mérlegrészlet

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Az Érdi Városi Televízió és Kulturális Nonprofit Kft. 2011 évre vonatkozó Egyszerűsített Éves beszámolójához

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Az Érdi Városi Televízió és Kulturális Nonprofit Kft. 2011 évre vonatkozó Egyszerűsített Éves beszámolójához A Kft. rövid bemutatása : KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Az Érdi Városi Televízió és Kulturális Nonprofit Kft. 2011 évre vonatkozó Egyszerűsített Éves beszámolójához A társaságot, mint egyszemélyes Kft.-t Érd Város

Részletesebben

Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 1 7 6 8. Statisztikai számjel. Cégjegyzék száma. Palota Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság. 2014. december 31.

Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 1 7 6 8. Statisztikai számjel. Cégjegyzék száma. Palota Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság. 2014. december 31. 1 0 7 0 6 9 9 6 6 8 3 2 1 1 4 0 1 Statisztikai számjel 0 1-1 0-0 4 1 7 6 8 Cégjegyzék száma Palota Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság a vállalkozás megnevezése 1156 Budapest, Száraznád u. 4-6.,

Részletesebben