PEST MEGYEI MÚZEUMOK IGAZGATÓSÁGA Szentendre. M u n k a t e r v 2012

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "PEST MEGYEI MÚZEUMOK IGAZGATÓSÁGA Szentendre. M u n k a t e r v 2012"

Átírás

1 PEST MEGYE MÚZEUMOK GAZGATÓSÁGA Szentendre M u n k a t e r v 2012

2 1. BEVEZETÉS A Pest megyei múzeumi szervezet intézményeive a megye kuturáis éetében egyedi szerepet töt be. Az egységes, kompex intézményháózat étrehozása óta, évtizedek során kiaakut keretek között működött, ám mégis jogos az a fenntartói evárás, hogy a muzeáis ek és kiáítóheyek egységes fenntartói és szakmai szempontok szerint, a korábbiná is magasabb színvonaon, átogatóorientátan és a ehetőségekhez mérten gazdaságosabban működjenek. Esősorban biztosítani ke, hogy a színvonaas szakmai munka mind a fenntartó evárásai, mind pedig a nagyközönség igényeire tekintette tovább foytatódjon. A ek gyarapítása, nyivántartása, tudományos fedogozása és a nagyközönségnek történő foyamatos bemutatása ugyanis komoy szakmai kihívást jeent. A szakmai és a fenntartói evárásoknak minden tekintetben megfeeő működés három fontos eőfetétee: a jogszabáyokra épüő, naprakész beső szabáyozás kiaakítása és fenntartása, szigorú gazdákodási program ekészítése és a szükséges szeméyi fetéteek megteremtése. Pest megye kompex (múzeumi, kiáítótermi és közösségi tér stb.) funkciót betötő intézményháózata a megyei múzeumi szervezet. Az intézményháózat országszerte eismert kiáítóheyeket, és magas szintű szakmaiságot képviseő muzeáis közeket foga magába. Az emút évtizedek hagyományai és vívmányai oyan továbbfejesztendő aapot biztosítanak, ameyre építve további színvonaas szakmai (muzeoógusi) munka foytatható és fejesztési koncepció aapozható. A korábbiakná azonban széesebbre ke tárni az intézmények kapuját, a rendezvények szakmai színvonaának megőrzése, ietve emeése meett az egyes múzeumokat a jeeneginé átogatottabbá és ismertebbé ke tenni. Mive a múzeumi háózat bővítésére a jeen kötségvetési heyzetben nincs mód, esősorban a megévő intézmények továbbfejesztése jöhet szóba. Ezt két terüeten cészerű megvaósítani: a kiáítótermi kapacitás növeése (és a megévő kiáítóterek 21. századi követeményekhez igazítása, modernizáása, biztonságtechnikai fejesztése), ietve a raktári kapacitás növeése (és a megévő raktárak 21. századi követeményekhez igazítása, modernizáása, biztonságtechnikai fejesztése). Foytatjuk Szentendrén a tavayi évben megkezdett az ún. Pajor-kúria épüetének feújítását a képzőművészeti, a könyvtár befogadására és egyéb muzeáis funkciók eátására akamassá téteét. Ennek ekészütéig is keressük azonban a megodást arra, hogy a szentendrei festészet spektruma bemutathatóvá vájék. Tavay decemberben döntés szüetett arró, hogy a PMM öt éves időtartamra vagyonkezeésbe vette a szentendrei MűvészetMaom épüetét, és ezze egy minőségi kuturáis-turisztikai tengeyt aakítson ki a 2013-ban megnyíó új megyei múzeumkompexum, a Ferenczy Múzeum és a MűvészetMaom között. Míg a Ferenczy Múzeum hagyományos múzeumi missziójábó következően továbbra is a történeti anyag gondozója marad, a MűvészetiMaomnak eső sorban a kortárs művészeti központ szerepét szánjuk. A PMM és tagintézményei keretében számos, a hazai és a nemzetközi szakmai közvéemény érdekődését kivátó tudományos kutatás zajott és zajik. A korábbi években több nemzetközi rangú régészeti és képzőművészeti kiáítássa, az ezekhez kapcsoódó konferenciákka és tanumánykötetekke, kataógusokka a PMM eismertséget vívott ki magának, ameyet a jövőre nézve is követendőnek tartunk.

3 2. SZEMÉLY - SZERVEZET HELYZET (LÉTSZÁMADATOK) A Pest Megyei Múzeumok gazgatósága intézményi egységei az aábbiak: megyei múzeum: (a Megyei Múzeumok gazgatósága központja) 1. Ferenczy Múzeum, Szentendre terüeti múzeum: 2. Kossuth Múzeum, Cegéd 3. Tragor gnác Múzeum, Vác muzeáis és kiáítóhey: 4. Arany János Muzeáis Gyüjtemény és Kiáítóhey, Nagykőrös 5. Árpád Muzeáis Gyűjtemény és Kiáítóhey, Ráckeve 6. Petőfi Muzeáis Gyűjtemény és Kiáítóhey, Aszód közérdekű muzeáis : 7. Baskovich Múzeum, Tápiószee 8. Szőnyi stván Emékmúzeum, Zebegény közérdekű muzeáis kiáítóhey: 9. Ferenczy Múzeum Ámos mre-anna Margit Kiáítás, Szentendre 10. Ferenczy Múzeum Barcsay Jenő Kiáítás, Szentendre 11. Ferenczy Múzeum Czóbe Béa Kiáítás, Szentendre 12. Ferenczy Múzeum osvai Varga stván Kiáítás, Szentendre 13. Ferenczy Múzeum Kmetty János és Kerényi Jenő Kiáítás, Szentendre 14. Ferenczy Múzeum Kovács Margit Kerámia Kiáítás, Szentendre 15. Ferenczy Múzeum Népművészetek Háza, Szentendre 16. Ferenczy Múzeum Római Kőtár, Vaczek-via, Szentendre 17. Ferenczy Múzeum Szentendrei Képtár, Szentendre 18. Ferenczy Múzeum Vajda Lajos Emékkiáítás, Szentendre 19. Tragor gnác Múzeum Görög Tempom Kiáítóheye, Vác 20. Tragor gnác Múzeum Középkori Pince, Vác 21. Tragor gnác Múzeum Memento Mori Múzeumi Kiáítóhey, Vác 22. Börzsöny Múzeumi Kiáítóhey, Szob 23. Gorka Kerámia Kiáítás, Verőce 24. Történeti Tár Kápona, Kosáry szoba és kutatószoba, Budapest V. 25. Látványraktár és Múzeumpedagógiai Fogakoztató, Gödöő

4 3 A megyei múzeumi szervezet irányítási struktúrája a következő: a szervezet één a megyei múzeumigazgató és szakmai-gazdasági heyettesei ának. Az igazgató munkáját közvetenü eősegíti a megyei múzeumigazgató-heyettes, az igazgatási osztáyvezető, a titkárság. Az igazgató átaános feadatain tú vezetője a Ferenczy Múzeumnak, mint megyei múzeumnak, és feügyei a terüeti múzeumokat és a kisebb múzeumi egységeket. A szakmai igazgatóheyettes feügyei a Ferenczy Múzeum osztáyainak, úgy mint a Muzeoógiai Osztáynak, a Képzőművészeti Osztáynak és a Közönségkapcsoati Osztáynak a tevékenységét, vaamint a segédeket és a könyvtárat. A megyei igazgató gazdasági heyettese irányítja a múzeumi szervezet gazdákodását. Az gazgatóság a működés szempontjábó fontos fórumokat rendszeresen működteti. A Megyei Múzeumigazgatóság engedéyezett étszáma 2012-ben: 147 fő Létszámra átszámítva: 158 fő Ebbő: a tejes munkaidőben fogakoztatottak étszáma: 135 a részfogakozású dogozók étszáma: 23 - ebbő szakakamazottak: 111 A szakakamazottak megosztása: - tejes munkaidőben fogakoztatott: 98 - részfogakozású: 13

5 4. GYŰJTEMÉNY MUNKA.1. Gyűjteménygyarapítás RÉGÉSZET RÉGÉSZET OSZTÁLY Ásatás» szakfeügyeet Soymár-Piisvörösvár vasútvona széesítése.» tervásatás» terepbejárás Bugyi 39. eőhey szarmata, avar és honfogaás kori temető tervásatása a Szegedi Tudományegyetem és az ELTE régészeti tanszékeinek hagatóiva. Ócsa Mádencia erdő őskori és honfogaás kori eőhey tervásatása a Szegedi Tudományegyetem és az ELTE régészeti tanszékeinek hagatóiva. A dabasi régióban tevékenykedő hobbi fémkeresősök, amatőr kutatók tevékenységének figyeemme követése, a fefedezett eőheyek regisztráása, eetanyag átvétee, gondozása. Érd város csatornázásának régészeti szakfeügyeete. Az aszódi térségben foyó, várhatóan májusig tartó szennyvízcsatornázás szakfeügyeete. Dabas 84. eőhey (Vencekei-dűő): a 2010-ben zajott eetmentés során eőkerüt őskori teepüés további kutatása. Dabas környékékének topográfiai kutatása. Pomáz Hodviágárok (a tizedik éve foyó hiteesítő ásatás foytatása, két hónap), vaamint hivataos ipar-régészeti emékheyé nyivánítása, megközeítő utak tervezése, kiviteezése. Piisszentiván (Hárs-erdő/Ökör-kút), bejárása, ehatároása és szondázó kutatása 2012 tavaszán. Biatorbágyon új iskoa építését megeőző ásatás és utómunkája. Szentendre, Saskövi-barang, Macskayuk, engedéyek, terepbejárás. Pomáz, Csikóvár és Böcső-hegy, heyszíneés, terepbejárás. Csepe-sziget terüetén terepbejárás foytatása. TÖRTÉNET HELYTÖRTÉNET NÉPRAJZ.SZ. TÖRTÉNET-NÉPRAJZ OSZTÁLY (SZENTENDRE) A történeti és néprajzi ek tervszerű gyarapítása az egész évre biztosított, ezáta tervezhető tárgyvásárási keretösszegbő vaósítható meg, minden egyéb esetben csak eseteges gyarapítás ehetséges. Szükséges enne egy esősorban a kis értékű műtárgyak vásárására biztosított meghatározott összeg, amey feett a muzeoógus rendekezhet. Terepbejárás

6 5 Mint ahogyan az emút évek gyakorata mutatja, esetegesen, eőre nem tervezhető módon kerühetnek eő oyan nagy értékű műtárgyak, ameyek be kerüése kiemekedően fontos enne. yen esetben a tervezett műtárgyvásárásra fordítható összeg nő. SZENTENDRE» történeti» néprajzi VÁC» történeti A történeti tárgyi és dokumentációs, ietve a fotótár, adattár foyamatos gyarapítása a ehetőségek szerint. Műtárgyvásárás, PMM Ft (Kende T., Száva B.) Éetútinterjúk készítése foyamatosan, ehhez 5 db digitáis diktafon vásárása szükséges. (Kende T., Száva B.) A néprajzi tárgyi tervszerű gyarapítására anyagi forrás hiányában nincs ehetőség. Az archív fotók gyűjtése és digitaizáása 2012-ben is foytatódik, céja, hogy a gyűjtőterüet minden teepüésérő egyen képanyagunk. Műtárgyvásárás: Ft (Sz. Tóth J.) A Váci Értéktár és a Váci Levétár 2009-ben már nagyszabású gyűjtésbe kezdett, amey Vác közigazgatási határain beüi terüetre összpontosut. Mive a két intézmény gyűjtőterüete és gyűjtőköre is egybeesik a PMM Tragor gnác Múzeuméva, ezért a múzeum történeti gyűjtése egyre nagyobb nehézségekbe ütközik. A két váci intézmény jeentős összeget fordít tárgyvásárásra, ietve páyázatokat ír ki meyek pénzjutaomma díjazottak, szintén a műtárgyáomány gyarapítása céjábó. A versenyt csak úgy vehetik fe, ha számukra is rendekezésre á egy nagyobb keretösszeg, ameyet kedvező akaom esetén tárgyvásárásra köthetnek. Heytörténet szempontjábó kiemekedő jeentőségű tárgyak és dokumentumok gyűjtése. (Forró K.) Éetmódhoz kapcsoódó tárgyak gyűjtése, küönös tekintette a kiáítási tervekhez kapcsoódó gyűjtésekre. (Forró K.) Éetútinterjúk készítése, küönös tekintette a kényszermigrációk témakörére. (Forró K.) A gyűjtésre fordítandó összeg Ft Fotótár és képesap bővítése, küönös tekintette az eddig hiányos, a Vácon kívü eső gyűjtőterüet dokumentáása céjábó. (Forró K.)

7 6 VÁC» néprajzi A közemút még beszerezhető tárgykutúrája emékanyaga, tárgy- és dokumentumgyűjtés; kivetkőzés utáni viseet, akáskutúra háziagos készítésű tárgyai, városi és fausi fokór tárgyi emékei. Fotódokumentumok gyűjtése, ehetőeg eredeti, szükség esetén reprodukciók megszerzése. Népművészeti tárgyak gyűjtése, ietve a szakráis eopott tárgyainak pótása hasonó jeegű tárgyak gyűjtéséve. Szakszerű, tervszerű gyűjtés csak önáó vásárási keret és útikötség megéte esetén tervezhető, minden egyéb esetben csak eseteges gyarapítás ehetséges. A korábbi évekre tervezett gyűjtések anyagiak hiányában nem vaósutak meg, így az irányevek megegyeznek a korábbi évekéve. Tárgyvásárásra tervezett összeg: Ft (Csukovits A.) ASZÓD» történeti» néprajzi A Gaga menti pébániák iratainak, kegytárgyainak, miseruháinak gyűjtése, kiegészítendő a már megévő aszódi anyagot. A cé egy 2012-es kiáítás megrendezése, mey a kistérségi pébániákat mutatná be (eső körben az aszódi pébániát). (Kamár B.) A gyarapítás koncepcióját az új néprajzos a áttekintése után készíti e..sz. TÖRTÉNET-NÉPRAJZ OSZTÁLY CEGLÉD» történeti» néprajzi» numizmatikai A történeti (dokumentációs és tárgyi) tervszerű gyarapítása, küönös tekintette a Kossuth Lajos éetéhez, tevékenységéhez kötődő műtárgyakra. Ezen kívü a heyi események, épüetek, szeméyek, hírek, küönböző műfajú (fotó, pakát, képesap, egyéb nyomtatvány) dokumentumainak gyűjtése. A néprajz tárgykörébe tartozó heyi műtárgyak akami gyűjtése. (Gyura S.) A Kossuth Múzeumban őrzött Pest megyei numizmatikai akami gyarapodása. NAGYKŐRÖS» történeti Tervszerű gyűjtőmunka révén gyarapodik a a pakát- és kisnyomtatvány anyag és az iskoatörténeti anyag vonatkozásában. (Mészáros L.) RÁCKEVE

8 7 NAGYKŐRÖS» történeti A többi múzeumi szakág gyarapítása eseteges, ajándékozás útján gyarapodhatnak a ek. (Mészáros L.) RÁCKEVE» történeti A gyarapítás vásárás és ajándékozás útján történik. Forráshiányos időszakban az ajándékozás szerepe feértékeődik, ugyanakkor ezen az úton nagy értékű műtárgyak be kerüésére nem számíthatnak. Mint ahogyan az emút évek gyakorata mutatja esetegesen, eőre nem tervezhető módon kerühetnek eő oyan nagy értékű műtárgyak, ameyek be kerüése kiemekedően fontos enne. A vízimonárság éetéve kapcsoatosan kerühetnek be a következő évben eőreáthatóag ajándékozás útján dokumentumok, tárgyak. Takácsemékek, monáremékek is várhatóak. Ráckeve és környéke gyűjtőterüeten eőforduó heytörténeti vonatkozású tárgyak, dokumentumok. (Jáki R.) KÉPZŐMŰVÉSZET MŰVÉSZETTÖRTÉNET OSZTÁLY SZENTENDRE VÁC A következő évben eddigi gyakoratunkhoz híven a gyarapítási koncepciónkka összhangban, páyázati támogatásbó kívánjuk fejeszteni a kortárs művészeti ünket. A 2011-es év vásárásai kapcsán femerüt művészek Amási Gertrúd, Farkas Zsófia, Lehoczky Krisztina, Sz. Varga Ágnes emút évtizedben készüt akotásaibó kívánunk kiváasztani egy-egy művet. Femerüt a egújabb generációbó Hugyacsek Baázs neve is. Továbbra is fontosnak tartanánk Ligeti Erika szobrászművész átaunk kiváasztott koekcióját megszerezni, a saját kötségvetésünk terhére. (Kb. 4 évig évente ,- Ft) Továbbá Gy. Monár stván hagyatékának femérését is meg ke csináni szerzeményezési céa. Magánbő megvásárásra feajánották a Szentendrei Régi Művészteep aapító tagjának, Heintz Henriknek Levéte a keresztrő c. festményét, amey múzeumi eheyezésre métó mű. Az eseteges vásáráshoz szükséges forrásokat több forrásbó keene biztosítani. A Szentendrei Grafikai Műheyben készüt szitanyomatokbó a következő évben is kb. minimum 20 munka beérkezését várjuk. Az iparművészeti gyarapításának eőkészítésére jó akaom vot a SZEKKO. sorozat iparművészeti kiáítása. A vásárásra páyázati pénzbő javasot művek: Czakó Margit Ék c. gobeinje és Csíkszentmiháyi Réka Ludere necesse est c. faképjátéka. A Tragor gnác Múzeum 3-4 művet fog kiváasztani a pop-art, szürnaturaizmus, reaizmus, ietve hiperreaizmus stiáris tengeye mentén akotó kortárs művészek (Adorján Attia, Birkás Ákos, Fiep Sándor, Szaká Ágnes, Tóth stván, stb.) munkáibó páyázati úton történő megszerzés céjábó. (Bárdosi J.)

9 8 VERŐCE ZEBEGÉNY Gyűjteménygyarapítás: Gorka Lívia keramikus hagyatékban maradt, a Gorka kiáítás anyagábó hiányzó, korai műveinek megvásárása az NKA Múzeumi kuratóriumának páyázatán enyerhető támogatásbó. (Dunai A.) A múzeum eiben fejesztést nem tervez, de amennyiben kedvező vétei ehetőség kínákozik és az anyagiak is megengedik, továbbra is szeretnék a t gyarapítani Szőnyi művekke, és a vot Szőnyi tanítványok ajándékként feajánott műveive..2. Nyivántartás (etározás, tudományos eírókartonok, tárgyfotózás, számítógépes adatrögzítés) RÉGÉSZET RÉGÉSZET OSZTÁLY Letározás Budakaász M0 12. eőhey, Budakeszi 8. eőhey és Szentendre, Pannónia teep középső bronzkori eőheyéhez kapcsoódóan tárgyfotózási és tárgyrajzoási munkák foytatása. Budakaász M0 eőhey etári revíziójának foytatása, be nem etározott téteek (fémanyag, kőanyag) beetározása. Gyá 7/B ásatás temetőanyaga, vaamint a Zsámbok 15.h. anyaga. Sződiget 29/5. eőheyen végzett évi fetárás (avar temető) dokumentációjának ekészítése. Szigetszentmikós, Feső Ürge-hegyi dűő eetanyag megkezdett etározásának foytatása. Dabas 83. eőhey (Kis-Födek) eetanyag etározása. Dabas 84. eőhey (Vencekei-dűő), őskori eetanyag etározása. A ben fetárt Vác, Káptaan utcai megeőző fetárás emékanyagának etározása, fedogozása. A foyamán fetárt dabasi középkori eőhey emékanyagának etározása, fedogozása. A évi váci Hatvani kapu és a szintén évi eetmentések anyagának etározása. A Hatvani kapu eetei közü kb. 25 fotózását tervezik. Numizmatika: A évi váci Hatvani kapu fetárásábó származó érmek (kb. 5 restauráható darab) etározása és fotózása tervezett. Adatbázis Számítógépes adatrögzítés: Szigetszentmikós, Feső Ürge-hegyi dűő, Dabas 83. eőhey (Kis-Födek), Dabas 84. eőhey (Vencekei-dűő), Üő 19. eőhey, dokumentáció és fotóanyag fetötése az Arché adatbázis kezeő rendszerbe. Bugyi, Páskomi-dűő megeőző fetárás eetanyagának etározása, számítógépes adatrögzítése stb.

10 TÖRTÉNET HELYTÖRTÉNET NÉPRAJZ.SZ. TÖRTÉNET-NÉPRAJZ OSZTÁLY (SZENTENDRE) i 9 SZENTENDRE» történeti» néprajzi VÁC» néprajzi» történeti A nyivántartás hagyományos úton gyarapodási napó, etárkönyv történik. A etározási hiányok foyamatos pótása: 2009-tő a Ferenczy Múzeum, 2010-tő az aszódi Petőfi Közérdekű Tudományos Gyűjtemény és Kiáítóhey történeti anyagának nyivántartásba vétee. Az osztáy etárkönyv szükségete: történeti tárgyak és dokumentumok etárkönyve (8 db). A digitáis nyivántartás megkezdése szakmai aapon indokot enne, ehhez azonban megfeeő nyivántartási programra van szükség. A fejesztés következtében az osztáyhoz tartozó muzeoógusok többségének megfeeő számítógépe van. Az eőző években gyűjtött jeentős mennyiségű történeti dokumentációs anyag nyivántartásba vétee, amennyiben az osztáy etárkönyvekhez jut. (Kende T., Száva B.) Számítógépes adatrögzítés: A történeti dokumentációs nagy méretű darabjainak, digitáis nyivántartásba vétee. Az adattár és a fotótár ek Szentendrére vonatkozó anyagának digitaizáása foyamatosan. (Száva B., Kende T.) A néprajzi ek nyivántartása a hagyományos módon, etárkönyvben foyik. Megfeeő program esetén a számítógépes műtárgy-nyivántartás megkezdése, párhuzamosan a műtárgyak digitáis újrafotózásáva. (Sz. Tóth J.) Megodásra vár a digitáis fevéteek nyivántartása, ezáta hozzáférhetővé tétee. A néprajzi nyivántartó program ezt is ehetővé tenné. (Sz. Tóth J.) Letározás foytatása. Kartonozási hiányok foyamatos pótása. A digitáis műtárgyfotózásának megkezdése. (Forró K.) A gépi nyivántartás megkezdése fontos feadat enne, de a megfeeő, az egész megyében hasznáatos program kiváasztása után. (Forró K.) Az eredeti, tudományos forrásértékke bíró fotók ének digitáis nyivántartásba vétee, és nyivánossá tétee, amennyiben a páyázatot megnyerjük. (Forró K.) Letározatan tárgyak a ben nincsenek, a kartonozás foyamatos. A gépi nyivántartás megkezdése évek óta tervezett feadat, de eengedhetetenü szükséges a megfeeő, az egész megyében hasznáatos, néprajzi nyivántartásra akamas program kiváasztása, a Museum+ néprajzi tárgyak nyivántartására nem akamas. Tervezett összeg: kiváasztott nyivántartó program ára. (Csukovits A.)

11 10 ASZÓD» történeti A Római Katoikus pébániáró kapott tárgyak és iratok etározása. A nyivántartási hiányosságok foyamatos pótása. (Kamár B.) KÉPZŐMŰVÉSZET MŰVÉSZETTÖRTÉNET OSZTÁLY SZENTENDRE A Museum Pus rendszer aapadatainak feviteét be ke fejezni és e ke kezdeni a műtárgyeírásokka történő fetötést. (Herczeg Z., Radnai M.) Az új műtárgyak beetározása, továbbá revízió során fetárt nyivántartási hiányosságok foyamatos pótása (fotó, etározatan anyag, kartoneírások). (Az osztáy összes munkatársa.) Letározatan tárgyak további beetározása és fotóztatása küönös tekintette a Czóbe-rajzok etározásának tejes befejezésére, vaamint a Ferenczy anyagra. (Bodonyi E., Kopin K., Mazányi J.) Foyamatosan végzik a tartósan köcsönvett és köcsönzött, ietve etétbe heyezett műtárgyak eenőrzését és nyivántartását, új műtárgyak etározását. (művészettörténészek, kezeő) Eszközbeszerzés: egy dokumentáásra akamas digitáis fényképezőgép ,-Ft VÁC MuseumPus: kartoneírások és digitáis fotók bevitee. Az új szerzemények etározása. ZEBEGÉNY A nyivántartás tejes, minden tárgy etárba van véve, a műtárgyrevízió során foytatják a tárgyfotózást és a számítógépes adatrögzítést. L

12 11.3. Gyűjteményrendezés (revíziók, seejtezés, köcsönök, etét) TÖRTÉNET HELYTÖRTÉNET NÉPRAJZ.SZ. TÖRTÉNET-NÉPRAJZ OSZTÁLY (SZENTENDRE) SZENTENDRE» történeti» néprajzi VÁC» történeti» néprajzi A történeti dokumentációs új raktári rendjének kiaakítása. (Kende T.) A történeti dokumentációs nagy méretű darabjaira vonatkozó új raktári rend kiaakítása. (Száva B., Kende T.) Foytatódik a néprajzi eírókartonok visszamenőeges pótása, kinyomtatása digitáis tárgyfotókka. A műtárgyfotók mentése digitáis adathordozóra történik. (Sz. Tóth J.) Rendszerezni és kereshetővé ke tenni a digitáis képeket (terepfotó, dokumentum-fotó, műtárgyfotó i. archív fotó-másoat). Saját szempontrendszer aapján, mive nyivántartásuk nem megodott. (Sz. Tóth J.) A végeges raktári rend kiaakításaként szekrény- és pocisták ekészítése. A texti szakszerű átcsomagoása. A textiraktárban jeeneg a néprajzi és történeti textianyag taáható. A két szétváasztására enne szükség. Amennyiben sikerü a történeti texti számára új raktárheyiséget kiaakítani, a tároó rendszer bővítésére esz szükség kb Ft értékben. (Forró K.) Revíziós munkák befejezéseként, a hiányzó műtárgyak törése. (Forró K.) Tervezett összeg: műtárgyvédemi gázosítás a textiraktárban és a 2 faanyagraktárban kb Ft (Csukovits A., Forró K.) A végeges raktári rend kiaakítása (szekrény- és pocisták ekészítése) és a revízió megtörtént, a néprajzi a tárgyévben komoyabb rendezést nem igénye, tervezett i munka a pocrendek aktuaizáása. (Csukovits A.). SZ. TÖRTÉNET-NÉPRAJZ OSZTÁLY CEGLÉD» történeti A történeti raktárak (tárgyi és dokumentációs) foyamatos rendezése. A történeti beázott faának feújítása. (Reznák E.) RÁCKEVE» történeti A a tárgyi kivéteéve revíziózásra kerüt az emút 3 évben. A tárgyi revíziózáshoz raktár és ember ke. A dokumentumok raktározásához paiumra esz szükség központi készetbő. A tárgyak raktározásához dobozra és savmentes papírra esz szükség központi készetbő. A fotók etározásához is savmentes papírkép tároó zacskók, mappák és dobozok szükségesek. (Jáki R.)

13 12 KÉPZŐMŰVÉSZET MŰVÉSZETTÖRTÉNET OSZTÁLY SZENTENDRE TÁPÓSZELE A továbbkötözés után revíziózni ke a Vajda Múzeumba kötöztetett anyagot. (művészettörténészek, kezeő) Eőreáthatóan köcsönzések zajanak a következő projektekné: Barcsay-díjas művész kiáítására műtárgy köcsönzése; Nagy Barbara műveinek köcsönzése; SZEKKO V. Szentendrei színes szobrok; Gy. Monár stván grafikáinak köcsönzése; Kovács Margit kerámiáinak Ráckevére történő köcsönzése. A Pipa köcsönzése Ráckevére. A történeti dokumentációs anyag savmentes dobozokba, savmentes papírba történő átcsomagoásának foytatása. Gyűjteményi raktár további rendezése, szekrénykataszter készítése. ZEBEGÉNY VERŐCE 2012-ben aktuáis a tejes műtárgyrevízió, amit a té foyamán kívánnak evégezni. A tárgyak többsége a kiáítótermekben van, ezért nyitvatartási időben revízió nem készíthető. Köcsönzések: A Szőnyi múzeum áandó kiáításán az MNG-tő köcsönzött 11 db festmény és magánbő köcsönzött 1 db Szőnyi mű szerepe. Tartós etétben van a Szőnyi Múzeumban eheyezve egy Szőnyi tanítvány, Túry Mária festménye. Eőreáthatóan köcsönzések zajanak a következő projektekné: 1. Az időszaki kiáításokra ván Sziárd és Szabados Jenő műveinek köcsönzése. 2. Szőnyi stván műveinek köcsönzése Tápiószeére. Köcsönzések: Gorka-Focht Géza, Schramme mre, Németh Zsuzsanna, Meredith Morten, Benkő Viktor műveinek köcsönzése időszaki kiáításra. L

14 13.4. Adattári munka: gyarapodás RÉGÉSZET RÉGÉSZET OSZTÁLY A korábbi ráckevei járás terüetéhez kapcsoódó régészeti adattározási munkák evégzése. TÖRTÉNET HELYTÖRTÉNET NÉPRAJZ.SZ. TÖRTÉNET-NÉPRAJZ OSZTÁLY (SZENTENDRE)» történeti» néprajzi Az összegyűjtött történeti vonatkozású adattári anyagok foyamatos nyivántartásba vétee. (Kamár B.) (Forró K.) (Kende T.) Az összegyűjtött néprajzi vonatkozású adattári anyagok foyamatos nyivántartásba vétee. (Csukovits A.) A magántuajdonú archív fényképek másoataibó digitáis fotóarchívum kiaakítását tervezik. A nagy mennyiségű kép biztonságos tároásához küső merevemez beszerzése szükséges. (Sz. Tóth J.) Fimek készítése (fotós koégáva) a heyi nemzetiségek kutúrájáró, a 2012-re tervezett nemzetiségi kiáításhoz. (Sz. Tóth J.) Terepen fevett fimdokumentumok készítéséhez nagy szükség van egy digitáis kamerára. CD és DVD emez: Ft. Digitáis kamera: Ft. (Sz. Tóth J.). SZ. TÖRTÉNET-NÉPRAJZ OSZTÁLY A történeti (dokumentációs és tárgyi) foyamatos etározása, a ehetőség szerint digitaizáása. NAGYKŐRÖS» történeti A etározatan törzsanyag etárba vétee. (Mészáros L.) A fotó digitaizáása. (Mészáros L.) A pakát etárkönyv anyagának számítógépre vitee. (Mészáros L.)

15 14 CEGLÉD» néprajzi» numizmatikai A néprajzi tárgyak foyamatos etározása és a már megkezdett EXCEL formátum foytatása. A digitáis fotózása foytatása, fotós munkatárs segítségéve, ietve a régóta hiányzó fotófeszereés beszerzéséve. A néprajzi raktári kataszterének foytatása. (Gyura S.) A Kossuth Múzeumban őrzött Pest megyei numizmatikai nyivántartásának ehetőség szerinti foytatása (numizmatikai szakember bevonásáva). RÁCKEVE» történeti A nyivántartás hagyományos úton gyarapodási napó, etárkönyv történik, ietve az adattár már digitáis úton is. A eíró kartonok digitáis nyivántartása 2009-ben megkezdődött, ez a es évben is foytatódott (Lengyené Taigás M.) A történeti, néprajzi adattári, dokumentációs és tárgyi etározásának foytatása. Kartonozási hiányok foyamatos pótása. A digitáis műtárgyfotózásának megkezdése. A gépi nyivántartást fontos feadatnak tartják, de a megfeeő, az egész megyében hasznáatos program kiváasztása után. (Jáki R.) A fotótár anyagának kiváogatása, etározatan anyag etárkönyvbe vétee. KÉPZŐMŰVÉSZET MŰVÉSZETTÖRTÉNET OSZTÁLY SZENTENDRE Adattár» áománygyarapítás» fedogozás, etározás Az áománygyarapítás az átmeneti eheyezés eenére biztosított és foytatódik a 2012-es esztendőben is eseteg hagyatékok megszerzéséve. A múzeum képzőművészeti kiáításairó és rendezvényeirő beső és küső információs anyagok (sajtófigyeés), dokumentumok, ietve a fotó- és fimdokumentációk, vaamint a műtárgyak restauráásáró szóó jeentések módszeres összegyűjtése. (Török K.) A Kovács Margit hagyatéki dokumentumok beetározásának befejezése (Herpai A., Török K.), ietve a nyugdíjba vonut koégák (Hann, Schenk) hagyatékának további beetározása. A képzőművészeti adattári anyag számítógépes nyivántartásának újragondoása i. foytatása a MuseumPusz rendszeren (a tisztázatan kérdések rendezése). (Török K.) A etárkönyvek foyamatos vezetése. (Török K.) Az új épüetben történő végeges eheyezés eőkészítése, az anyag új, egységes és az anyag számára biztonságos tároó dobozokban történő besoroásának az eindítása. Ennek kötsége doboz á forintta, összesen ezer Ft. (Török K.) A kutatószogáat működtetése. (Török K.)

16 15 VÁC» fedogozás etározás ZEBEGÉNY» fedogozás etározás Meghívók, kataógusok és egyéb szóróanyagok foyamatos etározása. (Bárdosi J.) Az adattári anyag tudományos fedogozása, etárba vétee és archív fotóanyag digitaizát fedogozása 2012-ben foytatódik. Rendezvények foyamatos dokumentáása, és a megjeent újságcikkek adattárba beetározása. (Németh Zs., Köpöczi R.).5. Könyvtári (könyvi) munka SZENTENDRE RÁCKEVE A Pest Megyei Múzeumok gazgatósága könyvtárai számára a könyvek, foyóiratok rendeése, eosztása, nyivántartása. A könyvtár ébe érkező dokumentumok foyamatos etározása (könyvek, foyóiratok) és nyivántartása, kataógusok készítése; dokumentumok bibiográfiai és tartami fetárása. Könyvek rendeése az éves adott keretnek megfeeően, interneten a Könyvtáreátó Közhasznú Társaságtó, áománygyarapítás. A könyvtár dokumentumainak számítógépes, Szirén integrát könyvtári rendszeren beüi fedogozása. Az intézmény szakmai profijáva kapcsoatos kiadványok számon tartása. A Ferenczy Múzeum könyvtáráva kapcsoatos adminisztratív tevékenység eátása. Nemzetközi könyvtári csere kb. 100 intézménnye bonyoítása. A Szirén könyvtár fedogozói programma 2011-ben befejeződött a könyvtár megévő áományának digitáis fedogozása, ameyet a gyarapodássa foyamatosan rögzítenek, naprakészen. (Jáki R.)

17 16.6. Műtárgyvédeem (restauráás, konzerváás, tisztítás) SZENTENDRE» régészet» képzőművészet Szigetszentmikós 16. eőhey eetanyagának restauráása. Szentendre, Pannóniateep eőhey anyagának tárgykiegészítése. Foytatódik a 2011-ben végzett eetmentések, ásatások, szakfeügyeetek eetanyagának restauráása, vaamint Castrum ásatás során bekerüt még restauráatan fém és kerámia eetanyag etározás eőtti tisztítása, konzerváása évi szakfeügyeetek, ásatások és eetmentések anyagábó esősorban a szerves anyagú (fa, bőr, csont) és a fémeetek konzerváása a egfontosabb feadat. Az áandó kiáítások foyamatos bejárása a műtárgyak áapotának rendszeres megfigyeése érdekében, a raktárakban és kiáításokon a műtárgyak áapotának és körüményeiknek (p. kíma) mérésekke történő foyamatos eenőrzése. A raktárak tisztántartása, portaanítása. (Lővei K., kezeő) A műtárgyakró áapotfemérések készítése. (Lővei K.) A Pajor kúriában készüő új, áandó kiáítások műtárgyainak áapotfemérése, szükséges dubirozása, konzerváása, restauráása (Ámos, Bánáti-Sverák, Dei, Jeges). Az áandó kiáításon szerepő, rossz áapotban évő festmények restauráása, vagy áagmegóvása (p. Czóbe, osvai). Két kép küső heyszínen történő dubirozása (70.000,-Ft). Keretezési szükséget femérése és keretcsinátatás ekezdése ( Ft). (Lővei K., Lukács K.) A Czóbe bútorok restauráása a kiáítási enteriőrbe történő eheyezés céjábó, saját forrásbó ( ,-Ft) és eseteg NKA Múzeumi Koégiumának páyázati pénzébő. A Czóbe pince akamassá tétee további raktározásra (Bodonyi E., Lukács K., Schrett L.) A Kerényi anyag és a Kmetty pincében eheyezett gipszek áapotának foyamatos figyeemme kísérése. (Lukács K.) A tervezett és az áandó képzőművészeti kiáítások festmény és grafikai anyagábó (eőzetes femérés szerint) köze 30 képet ke tejes mértékben restauráni. Raktári anyagbó, 2010-ben történt femérés aapján ehetőség és idő függvényében a eginkább veszéyeztetett képek, grafikák (paszte képei) konzerváására, restauráására kerühet sor. A Czóbe Múzeum kiáításának átrendezéséhez fertőteníteni, konzerváni, restauráni ke a pincében tárot bútorokat, egyéb berendezési tárgyakat. A grafikai anyag kötöztetése (Vajda Múzeum) után újra fe ke mérni a műtárgyak áapotát, foyamatosan eenőrizni ke a tároási körüményeket.

18 17 VÁC» néprajz történet A Memento Mori kiáítás (Vác) átrendezése esetén szükséges a kiáítandó anyag restauráása, rekonstrukciók készítése, vaamint a pincében kiáított anyag foyamatos kezeése a magas páratartaom miatt. Gyűjtésse, ajándékozássa bekerüő tárgyak tisztítása, fertőtenítése, szükség szerinti restauráása minden ben. A értékes barokk képeinek, ietve két Lotz tekercsnek és más 19. századi műnek restaurátatását tovább ke foytatni küső restaurátor közreműködéséve páyázati pénzbő. A páyázat eőkészítése. (Bárdosi J., küső restaurátor)»képzőművészet A következő épésben az aábbi művek kerühetnének restauráásra: d. Heintz Joseph után J. B. Weigman: Levéte a keresztrő Krisztus siratása. 91 x 61.5 cm, Ltsz.: (Fáy András restaurátorra egyeztetve, a páyázat megírva.) vagy a két Lotz tekercs restaurátatásának eőkészítése Szentgyörgyi Edit restaurátor áta. A már rég kinőtte az eredetieg rendekezésre bocsátott raktárt, ezért a XX. sz.-i új raktárba kötöztetése beső raktárcserékke vaósu meg megbeszéés szerint. ZEBEGÉNY»képzőművészet A raktárban őrzött korai Szőnyi festmények restauráását, tisztítását tervezik jövőre is. (Schrett L. az utosó aranyozott fa mennyezeti csiárt restaurája.) L

19 18 V. TUDOMÁNYOS TEVÉKENYSÉG V.1. Saját kiadványok (évkönyvek, kataógusok) KATALÓGUS» áandó kiáítások A Ferenczy csaád. Az új áandó kiáítás kataógusa. Pd.:1000 db. Terjedeem: 100 o. A Szentendrei Régi Művészteep aapítói. Az új áandó kiáítás kataógusa. Pd.:1000 db. Terjedeem: 36 o. XX. századi művészet Szentendrérő nézve. A régi kataógus átdogozott kiadása. Pd.: 1000 d. Terjedeem: 220. o. 35xKovács Margit. Teremvezető ikonográfiai kataógus. Pd.: 500 db. Terjedeem: 80 o. (A páyázati forrás rendekezésre á.) Leveek Rómábó. Szőnyi Zsuzsa és Triznya Mátyás eveei a Szőnyi és a Triznya szüőkhöz. Páyázati támogatásbó, a megjeenés 2012 januárban. A Szőnyi múzeum i kataógusa. A fotózás foytatása, a kiadáshoz páyázati forrás és szponzorok fekutatása. A grafikus Szőnyi. Akvareek, gouache-ok kibővített másodkiadás. Az Árpád Muzeáis Gyűjtemény és Kiáítóhey új kiáítás vezetője (foyamatban). (Jáki R.) Nem mút e nyomtaanu Honfogaás kori eetek Pest megyébő című kiáításhoz kataógus, vagy önáó kiadvány összeáítása (NKA páyázat benyújtása a kötségek biztosítására). A néprajzi kataógusának ekészítése. (Gyura S.) A Szegfű utcátó a Múzeum utcáig (Cegédi füzetek 37.) c. kiadvány kiadása. (Reznák E.) A Cegédi Füzetek 38.: Fényképészek és műtermek Cegéden 1877-tő 1952-ig. + Kisfaudi stván: Az utosó fényképész műterem Cegéden kiadása. (Reznák E.)» időszaki kiáítások Barcsay díjasok eporeója meghívóva. Pd.: 200 db. Terjedeem: 6 o. Háziagos kiviteezés. Nagy Barbara kataógusa. Pd.: 250 db. Terjedeem: 24 o. (vagy a rendekezésre áó pénzhez igazítva). SZEKKO V. Szentendrei színes szobrok. Pd.: 400 db. Terjedeem: 24 o. Váogatás Gy. Monár stván grafikáibó. Pd.: 300 db. Terjedeem: 52 o.

20 19 V. 3. Egyéb pubikációk RÉGÉSZET Az aszódi és gödöői topográfiai kötethez a kézirat nyomdakész 2. részének eadása január végén. (Az 1. rész eadása novemberben.) ápriis-májusban a korrektúrák ekészítése. A kötet megjeenése 2012 augusztusában. TÖRTÉNET HELYTÖRTÉNET NÉPRAJZ Kende Tamás: The (Anti-) Marxist Geistesgeschichte of the Eastern European Party Histories. Megjeenés aatt idén a Storia dea Storiografia-ban. Museoogica Questions of New dentities in Eastern-Europe ( ). Eőadás május 24-én Moszkvában, i. uo. tanumány. Wer aber ist die Partei? c. (magyar nyevű) kézirat befejezése, nyomdába adása. Együttéés együtt féés c. disszertáció megvédés utáni megjeentetése (monográfia). Erdősi Péter Kende Tamás Darkó Jenő: Szentendre város monográfiája kézirat ekészítése. Darkó Jenő: Regnum imperiae (Megjegyzések az ntemek kiráyeszméjéhez) Erény és erköcs a metafora erejéve egy harmonikusabb viágért november 25-i tanácskozáson tartott eőadás kéziratának ekészítése. Gyura Sándor: A Kossuth Múzeum egszebb néprajzi tárgyai. Népi mesterségek Cegéden. Cegéd kézműiparáva fogakozó tanumányhoz a kutatás foytatása (ehetőség szerint evétári, ietve terepmunka, vaamint a korabei sajtó fedogozása aapján). Kocsis Gyua: Pest megye társadama, etnikai, feekezeti csoportjai a 19. század végén. A közrendű háztartások tárgyi viága a kiegyezés évtizedében. Pest megyei régiók parasztságának gazdákodásáva kapcsoatos evétári gyűjtőmunka 35 nap tanumányok írása a fenti témakörbő. Reznák Erzsébet: A Szegfű utcátó a Múzeum utcáig (Cegédi füzetek 37.) c. kiadvány kiadása. A Cegédi Füzetek 38.: Fényképészek és műtermek Cegéden 1877-tő 1952-ig. + Kisfaudi stván: Az utosó fényképészműterem Cegéden kiadása. Adatgyűjtés A Kossuth Lajos-bibiográfia c. kiadványhoz (Cegédi füzetek 40.), vaamint a Cegédi képeskönyv. Patkós rma képeskönyve. Benedek Péter képei. Cegédi pakátok és történetek c. könyvekhez. Mészáros Lászó: 2012-ben várhatóan megjeenik 2 tanumány a Történeti Muzeoógiai Szemében: A Baásfavi Kiss csaád hagyatéka a nagykőrösi múzeumban; Báji Patay György haotti címere. Készüő pubikációk: Az es szabadságharc emékei az Arany János Múzeumban (Gyűjteményi kataógus, kb. 200 db tárgy és dokumentum fotózását kérjük); Nagykőrös történeti kronoógiája. Jáki Réka: Az Árpád Muzeáis Gyűjtemény és Kiáítóhey új kiáítás vezetője (foyamatban).

Jól söpör? Virágbolt. Etyeki ETYEKI AUTÓSBOLT HITELEK, BIZTOSÍTÁSOK, NYUGDÍJ FOLYAMATOS AKCIÓK!

Jól söpör? Virágbolt. Etyeki ETYEKI AUTÓSBOLT HITELEK, BIZTOSÍTÁSOK, NYUGDÍJ FOLYAMATOS AKCIÓK! 2010.11.25 21:29 Page 2 Etyeki Üzetünk átkötözött az Etyek Udvarba az Áateede bot meé (Kossuth L. u. 2.) Befeé nézz, bensôdben fakad fe a jónak forrása, s ha szünteenü méyíted, szünteenü buzog! Marcus

Részletesebben

Városkép. 2014. április 16. XXIII. évfolyam 7. szám. Egyre többen ismerik a kerületben működő rendőrségi irodákat Bevált az új szolgáltatás

Városkép. 2014. április 16. XXIII. évfolyam 7. szám. Egyre többen ismerik a kerületben működő rendőrségi irodákat Bevált az új szolgáltatás Aacskai úti akóteep p Amáskert p Besőmajor p Béateep p Bókayteep p Erdőskert p Erzsébetteep p Ferihegy p Ganzkertváros p Ganzteep p Goriett-teep p Havannateep Kossuth Ferenc-teep p Lakatosteep p Liptákteep

Részletesebben

Virágbolt. l l. Etyeki ETYEKI AUTÓSBOLT. Halottak Napjára krizantém rendelhetô a megszokott minôségben HITELEK, BIZTOSÍTÁSOK, NYUGDÍJ

Virágbolt. l l. Etyeki ETYEKI AUTÓSBOLT. Halottak Napjára krizantém rendelhetô a megszokott minôségben HITELEK, BIZTOSÍTÁSOK, NYUGDÍJ 2010.10.24 19:53 Page 2 Etyeki Üzetünk átkötözött az Etyek Udvarba az Áateede bot meé (Kossuth L. u. 2.) Befeé nézz, bensôdben fakad fe a jónak forrása, s ha szünteenü méyíted, szünteenü buzog! Marcus

Részletesebben

Államtitkári látogatás Bagon

Államtitkári látogatás Bagon 20 éves a 1394 2014 XXi. évf. 3. szám 2014. március ára: 100 ft az önkormányzat havonta megjeenő közérdekű apja A tartaombó 2014. 04. 06. váaszt Az ország A 2014-es or szággyűési vá a sz tások áp riis

Részletesebben

TELJESÍTMÉNYÉRTÉKELŐ LAP 2013.

TELJESÍTMÉNYÉRTÉKELŐ LAP 2013. MEGYEI HATÓKÖRŰ VÁROSI MÚZEUM TELJESÍTMÉNYÉRTÉKELŐ LAP 2013. INTÉZMÉNY NEVE: FERENCZY MÚZEUM VEZETŐJE: DR. HABIL. KÁLNOKI-GYÖNGYÖSSY MÁRTON I. Szervezeti kérdések 1) (2013. évi tervezett szervezeti átalakítások,

Részletesebben

Ismét az érettségi botrányról Tegnap leváltották Bihar megye fõtanfelügyelõjét

Ismét az érettségi botrányról Tegnap leváltották Bihar megye fõtanfelügyelõjét BIHAR MEGYEI NAPILAP NAGYVÁRAD, 2015. AUGUSZTUS 21., PÉNTEK XII. ÉVFOLYAM, 3294. SZÁM ÁRA: 1,40 LEJ WWW.REGGELIUJSAG.RO Ismét az érettségi botrányró Tegnap evátották Bihar megye fõtanfeügyeõjét Tizenhat

Részletesebben

Két tanítási nyelvű kereskedelmi iskolák Magyarországon a két világháború között

Két tanítási nyelvű kereskedelmi iskolák Magyarországon a két világháború között Két tanítási nyevű kereskedemi iskoák Magyarországon a két viágháború között Nagy Adrienn Pécsi Tudományegyetem Oktatás és Társadaom Neveéstudományi Doktori Iskoa, Pécs adrienn.n.z@gmai.com A tanumány

Részletesebben

Szemléletes, egyszerû és gyakorlatias eszköz kisvállalkozások és kézmûves üzemek környezeti

Szemléletes, egyszerû és gyakorlatias eszköz kisvállalkozások és kézmûves üzemek környezeti Öko-térképezés Szeméetes, egyszerû és gyakoratias eszköz kisváakozások és kézmûves üzemek környezeti tejesítményének femérésére és javítására 1000 iter Garázs Karosszéria Ötözõk Garázs Karosszéria Ötözõk

Részletesebben

~IIami ~ámbrbős~tk JELENTÉS. a Szanáló Szervezet megszüntetése, a REORG Rt. alapítása tárgyában végzett vizsgálatról. 1992. augusztus 104.

~IIami ~ámbrbős~tk JELENTÉS. a Szanáló Szervezet megszüntetése, a REORG Rt. alapítása tárgyában végzett vizsgálatról. 1992. augusztus 104. ~IIami ~ámbrbős~tk JELENTÉS a Szanáó Szervezet megszüntetése, a REORG Rt. aapítása tárgyában végzett vizsgáatró 1992. augusztus 104. - 2 - A vizsgáatot végezte: Lőrinc Aajos tanácsos Vasas Sándorné dr.

Részletesebben

A SOPRONI ÁLLAMI SZÉCHENYI ISTVÁN GIMNÁZIUM (IV - VIII. OSZTÁLY REÁLOIMNÁZIUMA) 63. sz. KÖZZÉTETTE :

A SOPRONI ÁLLAMI SZÉCHENYI ISTVÁN GIMNÁZIUM (IV - VIII. OSZTÁLY REÁLOIMNÁZIUMA) 63. sz. KÖZZÉTETTE : Szombatheyi tankerüeti kir. főigazgatóság. A SOPRONI ÁLLAMI SZÉCHENYI ISTVÁN GIMNÁZIUM (IV VIII. OSZTÁLY REÁLOIMNÁZIUMA) 63. sz. ÉRTESÍTŐ E AZ 93738. ISKOLAI ÉVRŐL, AZ INTÉZET FENNÁLLÁSÁNAK 88. ESZTENDEJÉBEN.

Részletesebben

ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS

ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS a Gyarapodó Magyarországért Aapítvány gazdákodása A Gyarapodó Magyarországért Aapítvány 2011-2012. évi gazdákodása törvényességének eenőrzésérő 14004 2014. január Áami Számvevőszék

Részletesebben

Interjú Bártfai Zsolttal, az EB Külkapcsolati Fôigazgatóságának 4. Fajgazdagsággal a szegfénység ellen Biológiai fegyver 5

Interjú Bártfai Zsolttal, az EB Külkapcsolati Fôigazgatóságának 4. Fajgazdagsággal a szegfénység ellen Biológiai fegyver 5 Európai Unió és nemzetközi fejesztés no. 7. 2009. szeptember A váságok és a viág szegényei Hármas szorítás avagy hátat fordítunk-e a viág szegényeinek 3 Nem adják fe Magyar segítség Kenyában 3 Interjú

Részletesebben

A fejlesztés a szakmám: csak naivitás nélkül érdemes csinálni

A fejlesztés a szakmám: csak naivitás nélkül érdemes csinálni Európai Unió és nemzetközi fejesztés no. 3 4. 2008. november Szakértôi egyeztetés a vízrô 2 Enökségi tapasztaatcsere 3 117 miióan a szegénység een 3 Vízrô másként Új Víz Paradigma 6 V4-kormányok és civiek

Részletesebben

A BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI MÚZEUMI IGAZGATÓSÁG MUNKATERVE A 2010. ÉVRE

A BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI MÚZEUMI IGAZGATÓSÁG MUNKATERVE A 2010. ÉVRE A BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI MÚZEUMI IGAZGATÓSÁG MUNKATERVE A 2010. ÉVRE I. BEVEZETÉS A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Múzeumi Igazgatóság intézményeinek életében 2010 rendkívül nehéz évnek ígérkezik. Az

Részletesebben

természetesen közel www.velencei-to.hu

természetesen közel www.velencei-to.hu www.veencei-to.hu természetesen köze A Veencei-tó Magyarország egyik eghanguatosabb vidéke, egy varázsatos hey, ahova eátogatva megannyi éménnye távozhat. Mindezt megkaphatják Budapesttő mindössze 40 percnyire

Részletesebben

Forró csoki. Jegyzet. Sándor Gergely szerkesztő

Forró csoki. Jegyzet. Sándor Gergely szerkesztő Jegyzet Te e kom mu ni ká ci ós ma ga zin Meg je e nik ha von ta Ki ad ja: Te e com Press Bt. Feeős ki adó: A ki adó ügyvezető igaz ga tó ja Sándor Gergey szerkesztő Főszerkesztő: Vár nagy At ti a Szerkesztő:

Részletesebben

JELENTÉS. a Belvárosi Vendéglátóipari V állalat társaságalapításainak, valamint a Taverna Szálloda és Étterem Rt. alapításának

JELENTÉS. a Belvárosi Vendéglátóipari V állalat társaságalapításainak, valamint a Taverna Szálloda és Étterem Rt. alapításának , JELENTÉS a Bevárosi Vendégátóipari V áaat társaságaapításainak, vaamint a Taverna Száoda és Étterem Rt. aapításának cészerűségi vizsgáatáró 1992. június 100. c JELENTÉS a Bevárosi Vendégátóipari V áaat

Részletesebben

TELJESÍTMÉNYALAPÚ MUNKATERV 2012.

TELJESÍTMÉNYALAPÚ MUNKATERV 2012. TELJESÍTMÉNYALAPÚ MUNKATERV 2012. NM 152 08/2012 INTÉZMÉNY NEVE: NÉPRAJZI MÚZEUM VEZETŐJE: FEJŐS ZOLTÁN I. Szervezeti kérdések Az előírt, kényszerű létszámcsökkentés 21 fővel kisebb létszámot jelent a

Részletesebben

A CSONGRÁD MEGYEI MÚZEUMOK 2007. ÉVI MUNKAJELENTÉSE

A CSONGRÁD MEGYEI MÚZEUMOK 2007. ÉVI MUNKAJELENTÉSE 1 A CSONGRÁD MEGYEI MÚZEUMOK 2007. ÉVI MUNKAJELENTÉSE I. BEVEZETÉS A Csongrád megyei múzeumi szervezet 2007. évi munkajelentését (az eddigi gyakorlat szerint) a társmúzeumok igazgatói, valamint az osztály

Részletesebben

OsteOlógiai KOngresszus

OsteOlógiai KOngresszus OsteOógiai KOngresszus 2012. május 31 - június 2. Baatonfüred, Hote Famingó Magyar radioógusok Társasága osteoógiai szekció Megáítja az osteocastokat, Mieőtt eérnék a csontot 1,2 Az eső és egyeten RANK

Részletesebben

Balaton. Nyugat. travel magazin. www.west-balaton.hu. Nyugat-Balaton. Nyárország. Hegyek, vizek találkozása. Múzeumok városa. Keszthely.

Balaton. Nyugat. travel magazin. www.west-balaton.hu. Nyugat-Balaton. Nyárország. Hegyek, vizek találkozása. Múzeumok városa. Keszthely. Nyugat Baaton trave magazin Nyugat-Baaton Nyárország Hegyek, vizek taákozása Múzeumok városa Keszthey Gyenesdiás Vonyarcvashegy Baatongyörök Zaakaros Hévíz Az egészség forrása Az egészség és a weness hazája

Részletesebben

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2008. március 27-i rendkívüli ülésére beterjesztett anyagok. I./A kötet

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2008. március 27-i rendkívüli ülésére beterjesztett anyagok. I./A kötet Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2008. március 27-i rendkívüli ülésére beterjesztett anyagok I./A kötet M E G H Í V Ó...2 Hódmezővásárhelyi Többcélú Kistérségi Társulás által beadott DAOP-2007-3.1.2.

Részletesebben

A Somogy Megyei Múzeumok Igazgatósága

A Somogy Megyei Múzeumok Igazgatósága A Somogy Megyei Múzeumok Igazgatósága 2012. évi beszámoló jelentése Kaposvár, 2013. Dr. Ábrahám Levente megyei múzeumigazgató Megyei Múzeumi Igazgatóság neve: Somogy Megyei Múzeumok Igazgatósága Vezetője:

Részletesebben

M Ú Z E U M T Ö R T É N E T

M Ú Z E U M T Ö R T É N E T MÚZEUMTÖRTÉNET a Vas megyei Múzeumok Értesítôje 33 (2010) 287 303 Szombathely, 2010 Zágorhidi Czigány Balázs ÚJ MÚZEUM A RÉGI FALAK KÖZÖTT ÚJ SZAKMAI PROFILOK KIALAKÍTÁSA A VASVÁRI HELYTÖRTÉNETI MÚZEUMBAN

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 116. MELLÉKLET: 2 db TÁRGY: Javaslat a Wosinsky Mór Megyei Múzeum 2013. évi beszámolójának és 2014.évi munkatervének elfogadására E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ

Részletesebben

XIII. RÉGÉSZETI INTÉZMÉNYEK

XIII. RÉGÉSZETI INTÉZMÉNYEK XIII. RÉGÉSZETI INTÉZMÉNYEK RÉGÉSZ AKADÉMIKUSOK ALFÖLDI ANDRÁS (1895 1981) BÁLINT CSANÁD (1943) BELLA LAJOS (1850 1937) BÓNA ISTVÁN (1930 2001) BÖKÖNYI SÁNDOR (1926 1994) CZOBOR BÉLA (1852 1904) ÉRDY JÁNOS

Részletesebben

SZÁNTÓD KÖZSÉG SZABÁLYOZÁSI TERVE ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA

SZÁNTÓD KÖZSÉG SZABÁLYOZÁSI TERVE ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA ÁNÓD ÖZSÉG ABÁLYOZÁSI EVE ÉS HELYI ÉPÍÉSI ABÁLYZAA MEGBÍZÓ: ÁNÓD ÖZSÉG ÖNOMÁNYZAA 86 ÁNÓD, VAJDA J. U. 5. EVEZŐ: MISOLC, 007. MÁJUS HÓ IGAZOLJA, HOGY A MŰÉPÍÉ F. MINŐSÉGIÁNYÍÁSI ENDEE MEGFELEL AZ ISO 900:000

Részletesebben

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ KÖPÖCZI RÓZSA MŰVÉSZETTÖRTÉNÉSZ, A SZENT ISTVÁN KIRÁLY ALAPÍTVÁNY ÜGYVEZETŐ ELNÖKE

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ KÖPÖCZI RÓZSA MŰVÉSZETTÖRTÉNÉSZ, A SZENT ISTVÁN KIRÁLY ALAPÍTVÁNY ÜGYVEZETŐ ELNÖKE SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ KÖPÖCZI RÓZSA MŰVÉSZETTÖRTÉNÉSZ, A SZENT ISTVÁN KIRÁLY ALAPÍTVÁNY ÜGYVEZETŐ ELNÖKE Személyi adatok: Születési hely: Budapest Születési idő: 1955. Szeptember 22. Anyja neve: Dékány Róza

Részletesebben