ELŐTERJESZTÉS. -a Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottsághoz-

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ELŐTERJESZTÉS. -a Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottsághoz-"

Átírás

1 NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA SZOCIÁLIS és KÖZN EVELÉSI OSZTÁLY 4401 NY[REGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. TELEFON: ; FAX: '586 Ügyiratszám: /2013-XIV. Ügyintéző: Doka Diána ELŐTERJESZTÉS -a Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottsághoz- A Váci Mihály Kulturális Központ évi beszámolójának és a évi munkatervének elfogadására Tisztelt Bizottság! Az önkormányzati fenntartású kulturális intézmények éves beszámolóinak, illetve munkaterveinek elfogadásáról - átruházott hatáskörben -a Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottság dönt. Nyíregyháza M egye i Jogú Város Közgyűlése 21/2012.(11.23.) számú határozatának döntése alapján március 1. hatállyal a racionálisabb működtetés jegyében, a Váci Mihály Kulturális, Művészeti és Gyermekcentrum új elnevezéssel, feladatainak integrálásával Váci Mihály Kulturális Központ néven folytatta közművelődési tevékenységét. A Váci Mihály Kulturális Központ év feladatai ellátása során az alábbi elvek figyelembevételével szervezte munkáját, végezte tevékenységét: költséghatékonyság, konstruktív együttműködés a városi íntézményekkel, civil szervezetekkel, közösségi kezdeményezések támogatása, turisztikai vonzerővel bíró attrakciók meghonosítása, hagyományápolás. Munkájuk során folyamatosan törekedtek a évi munkatervben foglaltak teljesítésére és nagy hangsúlyt fektettek minden korosztály kulturális életbe történő bevonására. Az intézmény nagyobb rendezvényei az állami ünnepeken kívül: Költészet Napja, Versmondó Verseny, Majális, III. Nagyon Rövid Filmek Fesztiválja, Colours Fesztivál, Országos Gyermeknapi Rajzfilmünnep, Vasútmodell kiállítás, Belvárosi Gyermeknap, XXVI. Nemzetközi Ásványbörze, Magyar Népmese Nap Rajzpályázatának kiállítása, Magyar Népmese Napok, Szindbád Fesztivál - Krúdy Napok, Elhurcoltak Napja, Adventi programsorozat, Váci Mihály Emlékülés. Az elmúlt évben több pályázaton részt vettek: TÁMOP /1 pályázati konstrukció (konzorciumban) - kulturális szakemberek továbbképzésére Ft. Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás 4/2004. II. NKÖM sz. rendelete alapján. A támogatás összege: Ft. A mozi közönségkapcsolatainak fejlesztése (NKA pályázat) Ft. Az Europa Cinemas - a művész mozi vetítéseinek támogatása euró (kb. 1,3 millió forint) pályázati pénzt nyert el az intézmény. Krúdy Gyula Art Mozi szakmai programjainak megvalósítására Ft-os támogatást kapott az NKA -tól. Az infrastrukturális fejlesztésekre kiírt pályázaton a mozi technikai fejlesztésére Ft (NKA keretében). NyíREGYHÁZA

2 NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA SZOCIÁLIS és KÖZNEVELÉSI OSZTÁLY 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. TELEFON: '585; FAX: E.MAIl: Az intézmény kiemeit céljai és feladatai évre vonatkozóan: Nylregyháza kulturális és közművelődési életének minőségi továbbfejlesztése. A város hagyományainak ápolása és bemutatása, a lokálpatriotizmus erősítése, a helyi értékek védelme. Helyi szellemi, művészeti értékek bemutatása, megismertetése (kiállítások, előadások). Kiemelten támogatni, koordinálni a helyi kulturális, civil kezdeményezéseket. A közösségi közművelődési törekvések támogatása. Pályázatfigyelés, pályázatok készítése, lebonyolítása. Kulturális turizmus fellendítése. Határon átnyúló kulturális kapcsolatok ápolása. Előterjesztésünk 1. számú mellékiete tartalmazza a Váci Mihály Kulturális, Művészeti és Gyermekcentrum és Váci Mihály Kulturális Központ évi beszámolóját, 2. számú mellékiete az intézmény évi munkatervét. Kérjük a Tisztelt Bizottságot, hogyamellékelt beszámolót és munkatervet megvitatni és jóváhagyni szíveskedjen. Nyíregyháza, május 22. Tisztelettel, Dr. Krizsai Anita osztályvezető NYíREGYHÁZA

3 " , , ft...;,." V1\CI MIHALY J(ULTURALIS, MUVESZETI ES GYERMEKCENTRUM 44OQ.<Nyfre~húa,SzabadSá~tér9. l'elefom Fax: 42/411..,821, évi január,februárhavii beszámolója Bohács JÓzsef volt igazgató

4 BESZÁMOLÓ A VÁCIMDIÁL"fKUL~Ii;MÚVÉ$zE'nÉSjVElWEl(CENTRUM 20tZ.EV j~_rtrebmár h.avi Nyíre~Megyei.JopVirM.ltyűlésének ,~i06.1J..szátn.nm~eteZO08. január 14.~I~. rendelte el.. a Váei.Mihály városr~dödési KQ~ és Qy$nekcen~ "'.alakó~mtveladésl ~. a'. Városi. Galéria ~vonását.2ull.~.ol-e1 az intémlt~ny mdkmése éspzdá1k~ mcgszűntagazdá!kbdással kaptísolatos feladatokat a gandnok5ág gazdasági vezetójejava el. JgJJlgk..,_~. VáciMilt4lJl ltultlll'4lil, M~ilGyermekClmtl'llm (NyI,.,IuíaI,B'6lbadsdglb 9.) Szabolcsi Koncert Fúvószenekar és Majorette Csoport Vészfék Lélekmentő Klub Qu-Balett Iskola l)rimaverabalettegyüttes.. Alakfonnáló torna.. Aemhk..

5 Al1itlesiKiJ:r.mflvidIf4IsiSd1ltt1' (Nylre(fyIIl&Jl, HbnWMIl. 4Je.) Alvégesi NyugdíjftB{[Qub Alvégesi Népda&ör Nyírségi T~ttespróbái SohoolofB~sŰzletiésMúvészeti Szakképzölsk;ola VásárbelyiLásZIóAlapfoJm MüvészetoktatáSi In~énY~bái Gyógytorna J6g8 tanfolyam Kondicionál6toma ICtmg,,"fu tanfolyam Qrrbalett Iskola Hastánc.. Ab Owo Break~~ 'V~1{~~fN1ireDIt.áza, Vltos~,.. SJ.öröb6ldMyugafJas Klub ICMárs Nyugtfij~J<lub Szenvedély~ Klub '. Sziv Klub. ltvlt~á1tás KlUb -!ieildklljb -GalambászIaub Epilepszia Klub Cukorbetegekért Klub " LinuxlOub Naec.ládosak~s Bgyesftlete " Gyógytorna Csomritkulástmegel6zö torna Aerobic Vásárhelyi László Alapfom Múvészetoktatási lntémtény Babszem Néptánoosoport próbái Vajdabokori Tirpák Népzenei próbái Jósavárosi K01.mllvelldési Színtér (Nyll'egyluÍzt1r Májll!!' l tér) Kímélő torna.. Kondicion{u6 torna AeIobik., tanfolyam Intemetes terem " Gyertyafényes NyugdíjasKlub " Manömuzsika

6 Bor/J.ányai J(jjzmllvellldéStStJldb (Nylregyháf/l, Mfll'ktlrttttIJ f4 SfJ.) Borbányai MúvélódéSi Ház Baráti Köre Gerinc éskondicionálótoma Hobby TátsastáneC~port Margarét8.N~jasrgub Váci Mih4ly I~IU,,6ázlduhtbjlalJtozása jjfjlykai KiJzmflvellfllé$lSdIltb(Nyltegylt4fA.BenkIJl. u. 1.) Nyugdíjas Kh.tb Körzeti orvos ~lé$ <JijrQg bto~ ~se.. Római ~atd~.~ BvangéI1kusl~ltelet Görög "ikus:llitiri IlIl~iKIJOJaI.,1i~}f(.t6ll.fT.tL"~}..PoigáraJ$égfWállbZők I~eletek Hastánc NQsztalgiaNyugdíjasKluh Oszi Alkony Nyugdíjas Klub Gyógytorna Kertv'árosl Citerak:ör Vajdabokori KőzmflvellldisiSdntir (Nylregywául, Cfendes li. 2..)

7 Január: Február: ~ jan.ár 20 - február 26. Vlilcptás a JÓSA ANJJB.1I MfJmlJM fa Ji.VÁROSI GALÉRIA üpzi- és ipannlvés~tj gyijteményéből -Galeria emeleti és íojdszinti termei KEJmKESELEKfest6m6vész bem:matkozása li Pál Gyula Teremben ft Maa.v*r~"ra N..alkalmából. Felpóttképú : Az intézmény TAMOP programjl:lil1al< fenntartása érdekében az intézmény honlapján ""u"''''''',,,, is elérheti) a megyeképzési kínálata, valamint az oktatást,k igénybevételét segitő információk. A projekt fenntarthatóságát projekt femőttképzéssel kapcsolatban Intézményiínknek L'I...,,,,:u;u,,u követő kezelő munkwlélkülí.",,,,,."'ta<fv egy a TAMOP program "A -"'1..-t:',,,V'"' k,ét)zé:;e véí12ett dolgozó az intél",ményben nyitva tartás alatt kérő khenseket. tehlöt1tojcl:at~!s,i programqt végre kell hajtania II projekt február 6.-n elinditüttuk 16 fővel s~ját sz2mftóii.ép~ <:7"'Tn"''''' Az alapvető céicsoportja II képzésnek II tarí:osal11 tanio!,ram vég,ezfjevel a részvevők tanúsítványt kap~:;'/~ _,/,r'/',

8 A képzés végrehajtása kulcs lehet az íntézmény felnöttképzési ak:j.qeditáaiójának megtartásához, valamint a megval6sftandó Agora Program végrehatá$ábanis. Nyíregyháza, április báas József volt igazg?ltó

9 Számuara lomos akunóra Váci MihálY KuDorális Közponl VÁCI MIHÁLY KULTURÁLIS KÖZPONT SZAKMAI BESZÁMOLÓ ÉVI MÁRCIUS - DECEMBER Cservenák László igazgató

10 V áci Mihály Kulturális Központ Beszámoló a Váci Mihály Kulturális Központ március - december szakmai tevékenységéről POLGÁRMESTERI KAnJNHRl Bevezetés A Váci Mihály Kulturális Központot Nyíregyháza Város Képviselő Testülete 21/2012.(IL23.) határozatával az Államháztartásról szóló 201 LCXCV. tv., valamint a 368/2011.(XII.31.) Kormányrendeletben foglaltak: szerint, valamint a Muzeális intézményekről, nyilvános könyvtári ellátásról és közművelődéről szóló évi CXL. tv. 42., ban foglaltak: alapján március l-jei hatállyal hozta létre. Az integrált intézményrendszer valamennyi munkatársa az összevonás ból adódó megnövekedett szakmai feladatokat és a jelentkező kulturális igényeket a lehetőségekhez mérten valósította meg. A Váci Mihály Kulturális Kőzpont év feladatai ellátása során az alábbi elvek figyelembe vétel ével szervezte munkáját, végezte tevékenységét: Költséghatékonyság, Konstruktív együttműködés a városi intézményekkel, civil szervezetekkel, Egyéni és közösségi kezdeményezések támogatása, Turisztikai vonzerővel bíró attrakciók meghonosítása, Hagyományápolás. Munkatársaimmal folyamatosan törekedtünk a évi munkatervben foglaltak: teljesítésére. Munkánkban nagy hangsúlyt fektettűnk minden korosztály kulturális életbe történő bevonására ben az alábbi kiemeit célokat és feladatokat tűztük ki magunk elé: - Nyíregyháza kulturális és közművelődési életének minőségi továbbfejlesztése, A város hagyományainak: ápolása és bemutatása, A lokálpatriotizmus erősítése, a helyi értékek védelme, A helyi szellemi művészeti értékek bemutatása, megismertetése (kiállítások, előadások), Kiemelten támogatni, koordinálni a helyi kulturális, civil kezdeményezéseket, Közösségi közművelődési kezdeményezések támogatása, Pályázatfigyelés, pályázatok készítése, lebonyolítása, Összetartó, egymással jól együttműködő, egymás munkáját támogató munkatársi közösség kialakítása. 2

11 Személyi és tárgyi feltételek, képzés: Az intézményrendszer átszervezése óta 30 fővel közművelődési feladatait. látja el Nyíregyháza város Az intézmény belső szervezeti egységének meghatározásánállegfontosabb alapelv volt, hogy az intézmény feladatait zavartalanul és zökkenőmentesen lássák el a dolgozók a követelményeknek megfelelően. Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatnak, a helyi önkormányzat által fenntartott intézmény közművelődési infrastruktúra technikai- műszaki fejlesztéshez nyújtottunk be pályázatot - Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás 4/2004. II. NKÖM sz. rendelete alapján. A támogatás összege: Ft. Pályázati cél: Az intézményünk technikai infrastruktúrájának minőségi javítása volt. Intézményünk technikai felszereltsége régiesnek és még mindig szegénynek mondható. Nagy szükségünk volt intézményhálózati szinten is arra a projektorra, amit kiválóan tudunk alkalmazni a Színháztermünkben, előadó termeinkben megrendezendő programok, rendezvények során, valamint a telephelyeken is. l db működő projektorral rendelkeztünk eddig, ami tekintve a telephelyek számát is, meglehetősen kevésnek mondható volt. A programok, rendezvények népszerusítésében nagy segítség, és kőltséghatékonyabbá teszi rendezvényeinket az a színes nyomtató, fénymásoló Af3 készülék megvásárlása, mellyel mind a szórólap okat, plakátokat, és egyéb információs anyagokat könnyebben, gyorsabban és kiváló minőségben tudunk elkészíteni. Az intézmény színpadi produkcióit kiszolgáló eszközei több éve használatban vannak már, némelyikük működési idejük határán. A technikai eszközök megújulásának mérf6ldkövét jelentette a 3 db mikroport készülék megvásárlása, ezzel lehetőséget adunk új műsoros produkciók megjelenésének. Az eszközök' nemcsak a szebb hangzást segítik elő, hanem nagyobb mozgásteret nyújtanak a fellépőknek. Ezzel olyan programokat is van lehetőségünk mind az intézményekben, mind pedig szabadtéren megrendezni, amelyek kézi, vagy állványos mikrofonnal nem valósíthatók meg. Pályáztunk még a Közművelődés és Népművészet Kollégiuma nyílt pályázati felhívására, a támogatás összege: Ft vissza nem térítendő támogatás. A pályázat célja: a közművelődés és népművészet évi szakmai tevékenységének fejlesztése és megújítása. Közművelődési és népművészeti programok, fesztiválok szervezése Szindbád Fesztivál, október Helyszín: Nyíregyháza, Kossuth tér és Sóstógyógyfürdő. A Szindbád Fesztivál eredetileg tervezett időpontját (2012. július 6 7.) októberre, a Krúdy Napok rendezvény idejéhez módosítottuk, így a két rendezvény Szindbád Fesztivál Krúdy Napok egymást erősítve kerültek megrendezésre. 3

12 V ácí Mihály Kulturális Központ Előzetesen a Krúdy Napok rendezvény támogatására Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése május 31-én, előirányzat módosításban Ft támogatást adott, és a december l3-i Közgyűlés előirányzat módosítás f01ti1ájában Ft támogatást ítélt meg a Szindbád Fesztivál megrendezésére. A Szindbád Fesztiválra, mint hagyományteremtő, új rendezvényre összességében elmondható, hogy a programsorozat hűen idézte meg Krúdy Gyula korának világát. A rendezvényt sikeresnek ítéljük meg, hiszen a három napos programon korra és nemre való tekintet nélkül igen nagy volt az érdeklődés. A kiemeit ünnepek esetében együttműködtünk a Városi Önko1TI1ányzat mellett a város intézményeivel és civil szervezetei vel is. Színvonalasan és méltóképpen emlékeztünk meg hazánk ünnepeiről. Kiemelt figyelmet fordítottunk az intézmény névadójának, Váci Mihály emlékének, szellemi örökségének méltó ápolására. Váci Mihály születésének 88. évfordulóján tartandó emjékülésen bejelentettem, hogy a Váci Mihály születésnap jához közeli időpontban kívánjuk megrendezni a Váci Mihály Kulturális Központ Napját, mely egyben megemlékezés is lenne városunk szülöttéről. Úgy gondolom, hogy nekünk, a kultúrával foglalkozó szakembereknek nemcsak feladatunk, hanem kötelességünk is, hogy városunk híres szülötte méltó helyen legyen kezeive mind a nyíregyházi kulturális-, mind a magyar irodalmi életben. Fontos közművelődési szempont volt ben a művészeti és művelődési csoportok ösztönzése, támogatása. Az intézmény lehetőségeihez mérten az alábbi művészeti csoportokat, klubokat támogatta: Everdance Táncszínház Abovo Crew Break csoport Street Dance School Nap Együttes Tirpák Népzenei Együttes Alvégesi Népdalkör Bokortanyák Lakosságáért Egyesület Gyertyafény Nyugdjjas Egyesület Borbányai Margaréta Nyugdíjas Klub Dongó Együttes V áci Mihály Irodalmi Kávéház Butykatelepi Szociális és Kulturális Egyesület Őszi Alkony Nyugdíjas Egyesület 4

13 Képzés A TÁMOP /1 pályázati konstrukció (konzorciumban pályáztunk) segíti a kulturális szakemberek továbbképzését a szolgáltatásfejlesztés érdekében októberében a pályázat pozitívelbírálásban részesült, így a év elejétől intézményünk szakmai munkatársai megkezdték tanulmányaikat. Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyülésének (II.23.) határozata alapján a Váci Mihály Kulturális Központ időszakosan működteti az alábbi telephelyeit március 1. napjával: Butykai Közösségi Ház és Szabadidőközpont (4400, Nyíregyháza - Butyka, Benkő István u. 1.), a Borbányai Művelődési Ház (4400 Nyíregyháza, Margaretta u. 50.), a Felsősimai Közművelődési Színtér (4400 Nyíregyháza, Furulya u. 37.), Kistelekiszőlői Művelődési Ház (4400 Nyíregyháza, Koszorú u. 10.) és a Vajdabokori Művelődési Ház (4400 Nyíregyháza, Csendes u. 20.). A fenti határozat kimondja még a Jósavárosi Művelődési Ház (4400 Nyíregyháza, Május 1 tér 10.) bezárását, az ott működő csoportokat és a közművelődési feladatellátást az Ungvár sétány 33. szám alatti Művelődési Ház veszi át. Az intézmény székhelye: Telephelyek: Váci Mihály Kulturális Központ 4400, Nyíregyháza, Szabadság tér 9. Alvégesi Művelődési Ház 4400, Nyíregyháza, Honvéd u. 41. Borbányai Művelődési Ház 4400, Nyíregyháza, Margaretta u. 50. Borbányai Közművelődési Színtér 4400, Nyíregyháza, Alma u. 70. Butykai Közösségi Ház és Szabadidőközpont 4400, Nyíregyháza Butyka, Benkő István u. 1. Felsősimai Közművelődési Színtér 4400, Nyíregyháza, Furulya u

14 Jósavárosi Művelődési Ház 4400, Nyíregyháza, Ungvár stny. 33. Kistelekiszőlői Művelődési Ház 4400, Nyíregyháza, Koszorú u. 10. l(ertvárosil(özösségiház 4400, Nyíregyháza, Prága u. 7. I(ölyökvár 4400, Nyíregyháza, Dózsa György út 25. Mandabokori Művelődési Ház 4400, Nyíregyháza, Jegenye u. 19. Nyírszőlősi I(özművelődési Színtér 4432, Nyíregyháza Nyírszőlős, Kollégium u. 54. NagyszálIási I(özösségi Ház 4551, Nyíregyháza - Nagyszállás, Arató u. 4. Orosi I(özművelődési Színtér Bem József Általános Tagintézmény, 4551, Nyíregyháza - Oros, Fő u. 60. Iskola Hermann Ottó Örökösföldi Közművelődési Színtér 4400, Nyíregyháza, Fazekas János tér 8. Sóstói Művésztelep 4431, Nyíregyháza - Sóstófürdő, Blaha L. sétány 41. Sóstóhegyi Közművelődési Színtér 4400, Nyíregyháza - Sóstóhegy, Igrice u. 6. Vajdabokori Művelődési Ház 4400, Nyíregyháza, Csendes u. 20. Városmajori Művelődési Ház 4400, Nyíregyháza, Városmajor u. 3/5 Nyíregyházi Városi Galéria 4400, Nyíregyháza, Selyem u

15 Pál Gyula Terem 4400, Nyíregyháza, Vay Ádám krt. 18. A Váci Mihály Kulturális Központban és tagintézményeiben évben működő csoportok és megvalósult programjaik VÁCI MIHÁLY KULTURÁLIS KÖZPONT 4400 Nyíregyháza, Szabadság tér 9. A központi intézmény programjainak kínálatát úgy állítottuk össze, hogy mind a városlakók, és a városunkba érkezők is találjanak kedvükre való elfoglaltságot a szabadidejük hasznos eltöltésére. Célunk a nyitott és befogadó intézmény szerep erősítése, a helyi közösségek befogadása, tevékenységük segítése. Működő csoportok: Szabolcs Koncert Fúvószenekar kedd, péntek óra (2012. május 1. napjától a Kölyökvárban) Majorette csoport - hétfő, csütörtök óra (2012. május 1. napjától a Kölyökvárban) Mandala Dalszínház hétfő, szerda, szombat óra (2012. május L napjától a Kölyökvárban) Street Dance School tánccsoport kedd, csütörtök óra Eastern Eagles Line Dance Country Club - hétfö, csütörtök óra Ab Ovo Crew Break Csoport - hétfö, szerda óra, szombat 9-13 óra Qn-Balett Iskola - kedd, csütörtök óra Primavera Balettegyüttes - szombat óra Zumba Fitness - hétfö, szerda, péntek óra Megyei Alkoholizmus Ellenes Egyesület - hétfötől péntekig 8 16 óra Fogyatékosok Fóruma Támogató Szolgálat hétfőtől péntekig 8-16 óra Arsis Táncstúdió - vasárnap óra Foltvarró szakkör a hónap minden 2. péntekén 14 óra Vészfék Lélekmentő Klub - szerda óra 4 For Dance Tánciskola - kedd óra Everdance Táncszínház hétfö, szerda, péntek óra (májustól) RENDEZVÉNYEK, PROGRAMOK: március Műller Péter előadása március 2. Helyszín: Váci Mihály Kulturális Központ Hangversenyterme 7

16 Kovács Kati koncert március 11. Helyszín: Váci Mihály Kulturális Központ Hangversenytenne Ünnepi műsor március 15. Helyszín: Kossuth tér Manó Matiné (Bábelőadás és kézműves foglalkozások) március 4., ll., 18.,25. Helyszín: Váci Mihály Kulturális Központ Kamaratenne és Alkotógalériája Magyar Nótaest március 31. Helyszín: Váci Mihály Kulturális Központ Hangversenyterme április Húsvéti Játszóház és bábelőadás április 1. Helyszín: Váci Mihály Kulturális Központ Kamaraterme és aulája Bödőcs Tibor önálló estje április 10. Helyszín: Váci Mihály Kulturális Központ Hangversenyterme Költészet Napja, Versmondó Verseny április 11. Helyszín: Váci Mihály Kulturális Központ Hangversenytenne és Kamaratenne Pu1yabál- Bábfesztivál április 28. Helyszín: Váci Mihály Kulturális Központ Májusköszöntő Bál április 28. Helyszín: Mandabokori Művelődési Ház Majális április 30. Helyszín: Borbányai Művelődési Ház Májusköszöntő Bál április 30. Helyszín: Vajdabokori Művelődési Ház május Majális május 1. Helyszínek: Bujtosi Városliget Mandabokori Művelődési Ház III. Nagyon Rövid Filmek Fesztiválja május 2, 3, 4. Helyszín: Knídy Gyula Art Mozi, Nyíregyháza, Országzászló tér 8. 8

17 XXXVIII. Gyennek-, és Felnőtt Bábosok Megyei Fesztiválja május 4. Helyszín: Váci Mihály Kulturális Központ Hangversenytenne Everdance Táncszínház előadása május 14., 16. Helyszín: Váci Mihály Kulturális Központ Hangversenytenne Városnapi programsorozat május Helyszín: Pál Gyula Terem, Nyíregyháza, Kossuth tér, valamint a Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár Colours Fesztivál május Helyszín: Krúdy Gyula Art Mozi, Nyíregyháza, Országzászló tér 8. Miss Kelet Szépségverseny május 25. Helyszín: Váci Mihály Kulturális Központ Hangversenytenne Francia Filmtavasz május Helyszín: Krúdy Gyula Art Mozi, Nyíregyháza, Országzászló tér 8. Országos Gyermeknapi Rajzfilmünnep - Országzászló tér május 27. Helyszín: Krúdy Gyula Art Mozi, Nyíregyháza, Országzászló tér 8. Vasútmodell kiállítás május Helyszín: Váci Mihály Kulturális Központ Belvárosi Gyermeknap május 27. Helyszín: Váci Mihály Kulturális Központ és Szabadság tér június Olvas Lak könyvsarok megnyitó június 4. Helyszín: Váci Mihály Kulturális Központ Ünnepi Könyvhét és Könyvkiállítás - Író - olvasó találkozók, közös program a Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtárral Hang Szín Tanoda előadása június 8. Helyszín: Váci Mihály Kulturális Központ Hangversenyterme Megyei Nyugdíjas Szövetség Kulturális Seregszemle június 11. Helyszín: Váci Mihály Kulturális Kőzpont Hangversenytenne Re-Fl ex Táncgála június 15. Helyszín: Váci Mihály Kulturális Központ Hangversenyterme 9

18 Primavera Balettegyüttes előadások június Helyszín: Váci Mihály Kulturális Központ Hangversenyterme Nyugdíjas Ki - Mit - Tud? június 20. Helyszín: Váci Mihály Kulturális Központ Hangversenyterme és Kamaraterme Primavera Balettegyüttes előadás június 23. Helyszín: Váci Mihály Kulturális Központ Hangversenyterme Y2K Táncelőadás június 24. Helyszín: Váci Mihály Kulturális Központ Hangversenyterme Primavera Tánctábor június Helyszín: Váci Mihály Kulturális Központ Táncterme Primavera Táncgála június 30. Helyszín: Váci Mihály Kulturális Központ Hangversenyterme július Sakkverseny július l. Helyszín: Váci Mihály Kulturális Központ Kamaraterem Hang - Szín Tanoda előadás július 13. Helyszín: Váci Mihály Kulturális Központ Hangversenyterme augusztus Ünnepi műsor augusztus 20. Helyszín: Kossuth tér Street Dance Tánctábor augusztus Helyszín: Váci Mihály Kulturális Központ Szabadidős terem 2012.szepternber XXVI. Nemzetközi Ásványbörze szeptember 8-9. Helyszín: Hotel Centrál, Nyár u. 2. Neves - Kor - Társ Galéria kiállítása szeptember 10 - ll. Helyszín: Váci Mihály Kulturális Központ Alkotógaléria "Kortalan érzelmek" képzőmüvészeti kiállítás szeptember Helyszín: Váci Mihály Kulturális Központ Alkotógaléria 10

19 V áci Mihály Kulturális Központ Magyar Nótaest szeptember 22. Helyszín: Váci Mihály Kulturális Központ Hangversenyterme Magyar Népmese Nap Rajzpályázatának kiállítása szeptember 25. Helyszín: Váci Mihály Kulturális Központ Alkotógaléria + I. emelet Magyar Népmese Napok szeptember Helyszín: Váci Mihály Kulturális Központ október október Ünnepi műsor október 6. Helyszín: Nyíregyháza, Kossuth tér Zorán koncert október 8. Helyszín: Váci Mihály Kulturális Központ Hangversenyterme Everdance Táncszínház Dance Peron október 16. Helyszín: Váci Mihály Kulturális Központ Hangversenyterme Bábelőadás - Aranykapu Bábszínház: Tréfás farkas október 20. Helyszín: Váci Mihály Kulturális Központ Hangversenyterme Ünnepi Műsor október 23. Helyszín: Nyíregyháza, Hősök tere Everdance Táncszínház - Dance Peron október 24. Helyszín: Váci Mihály Kulturális Központ Hangversenyterme Mesejáték - Az aranyaimát termő csodafa október 27. Helyszín: Váci Mihály Kulturális Központ Hangversenyterme november Elhurcoltak Napja november 5. Helyszín: Nyíregyháza, Északi temető Képmás zenekar koncertje november 17. Helyszín: Váci Mihály Kulturális Központ Hangversenyterme Színházi előadás - Szenteltvíz és Kokain november 24. Helyszín: Váci Mihály Kulturális Központ Hangversenyterme 11

20 2012. december Everdance Táncszínház Dance Peron december 1. Helyszín: Váci Mihály Kulturális Központ Hangversenytenne Adventi programsorozat december Helyszín: Nyíregyháza, Kossuth tér A Diótörő című mesejáték december 3. Helyszín: Váci Mihály Kulturális Központ Hangversenytenne ILCO Egyesület Évzáró programja december 9. Helyszín: Váci Mihály Kulturális Központ Hangversenytenne Dr. Csernus Imre előadása december 11. Helyszín: Váci Mihály Kulturális Központ Hangversenytenne Váci Mihály Eml ékül és december 14. Helyszín: Váci Mihály Kulturális Központ Kamaratenne Baptista Szeretetszolgálat Karácsonyi rendezvénye december 14. Helyszín: Váci Mihály Kulturális Központ Hangversenytenne Sakkverseny december 15. Helyszín: Váci Mihály Kulturális Központ Kamaratenne Agrárkonferencia december 18. Helyszín: Váci Mihály Kulturális Központ Hangversenytenne, Kamaratenne Nap Együttes koncertje december 20. Helyszín: Váci Mihály Kulturális Központ Hangversenytenne A lélek hútjain - a Mentha Projekt és a Meta Klub zenés estje december 21. Helyszín: Váci Mihály Kulturális Központ Hangversenytenne Re- F1ex Karácsonyi Táncgála december 22. Helyszín: Váci Mihály Kulturális Központ Hangversenytenne Sakkverseny december 23. Helyszín: Váci Mihály Kulturális Központ Kamaratenne 12

21 JÓSAVÁROSI MŰVELŐDÉSI HÁZ 4400, Nyíregyháza, Ungvár stny. 33. Az elmúlt évben közel 2 hónapot vett igénybe a Jósavárosi Művelődési Ház Május 1 téri épületének bezárása, és az Ungvár sétány 33. száma alatt lévő telephelyünk felújítása és a korábbiból való átköltözés. Április elején indult el és a hónap végén fejeződött be az Ungvár sétány 33. szám alatti tagintézmény burkolása, festése, a berendezési tárgyak és eszközök, valamint a csoportok átköltözése. Igyekeztünk a munkálatokat úgy megszervezni, hogy a korábban a régi helyszínen működő csoportok foglalkozásai folyamatosak legyenek. Működő csoportok: Aerobik - szerda, péntek, vasárnap 18 óra Gyógytorna csontritkulás ellen - hétfő, szerda, csütörtök 15 és 16 óra Női kondicionáló torna - hétfó, szerda óra Kímélő torna - csütörtök 18 óra Zongora tanfolyam- csütörtök, szerda 15 és 18 óra Dongó Együttes - hétfó, csütörtök óra Manómuzsika - szerda 9-10 óra Gyertyafény Nyugdíjas Egyesület - csütörtök óra PROGRAMOK: Tornafoglalkozások (aerobik, kondicionáló-, kímélő- és gyógytorna) kivétel nélkül az új helyszínen is közel változatlan időponttal folytatták a foglalkozásokat, októbertől pedig a zumba is beindult, először heti egy, később heti 2 alkalommal. Zenei együttesek (Dongó, Rege, Dalszövő) közül a Dongó Együttes továbbra is az intézménybe tartja próbáit, melynek fejében 2012-ben 2 alkalommal lépett közönség elé. Próbái kat hétfó és pénteken óra között tartották. A Totyogós klub októbertől havonta egy-egy szombat délelőtt ismét nálunk tartja összejöveteleit, a heti klubnapok azonban megfelelő időpont hiányában a görög katolikus plébánia épületében maradtak. A Gyertyafény Nyugdíjas Egyesület a nyári szünet kivételével heti 1 alkalommal tartják foglalkozásaikat, ezeken felül farsangi, szilveszteri és névnapi, összejövetelek, táncestek, kirándulás, csoportos színházlátogatás megszervezése, lebonyolítása is szerepelt az éves programban. Az Egyesület tánccsoportja országos megmérettetésen (Nyugdíjas Ki-Mit - Tud?) kiemelkedő, arany fokozatot ért el. 13

22 A nyári tanszünetben Manó-vár címmel 6 alkalommal ingyenes játszóházi- és gyermekprogramokat szerveztünk az Egymásért-Családok Egyesületével közösen. A felmerülő költségeket (játszóházi alapanyagok, foglalkozás vezetők díja) az Egyesület fedezte. A helyi igényekre alapozva több évtizede folyik az intézményben zeneoktatás, ennek keretében egyéni órákon zenei- és hangszeres (zongora, furulya) alapismeretek oktatására, esetenként tehetségfejlesztésre, felnőttek tanítására is sor került ben óvodás és nyugdíjas is vett részt a zeneszakkörként hirdetett órákon, közülük néhányan hosszabb, mások rövidebb ideig élve a szolgáltatás adta lehetőséggel. A kisgyermekeket célozza meg a Manómuzsika címmel kőzel egy évtizede műkődő énekes készségfejlesztő program, melyet egy óvónő tart, terembérleti díj fizetése mellett. A Jósavárosi Napok programsorozata új helyszínen, az Eötvös József Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium udvarán valósult meg augusztus lo-én gyermekprogramokkal (játszóházak, bábszínházi előadás) vette kezdetét, ll-én pedig a hagyományos kulturális programokkal zárult. A programsorozat civil összefogás jegyében szerveződött, a felmerülő költségeket (fellépők, cukorágyú, bábszínház, játszóház vezetők) civil szervezetek és támogatók, a színpadbérlést, hangosítást, plakátkészítést a Kulturális Kőzpont biztosította. Megszerveztük a Jósavárosi egészségmegőrző hét (november ) rendezvényeit, Mozogjon többet egészségéért! címmel, melyben az időskori nagyothaliásról előadás, gyógyés rekreáció s tomafoglalkozások kipróbálása, ételbemutató, kóstoló és dietetikai tanácsadás, családi séta, uszodalátogatás és naponkénti vémyomás- és vércukorszint mérés, hallásszűrés várta az érdeklődőket. A résztvevők számára ingyenes programokat az Egymásért-Családok Egyesületével közös szervezésben valósítottuk meg. Decemberben az Egymásért-Családok Egyesületével kőzős szervezésben ismét megrendeztük a Jósavárosi Űnnepváró programsorozatot, játszóházakat, ajándékkészítési lehetőséget kínálva az érdeklődőknek. Népszerű "program" a lakótelep en élőknek a közművelődés holtidejében - délelőtt - szervezett vásár és termékbemutató ben 45 alkalommal adtuk bérbe nagyterünket e célra. Az állandó programok és bérbeadások mellett a nyitvatartási időben szolgáltatást kínáltunk fénymásolás, szövegszerkesztés, információnyújtás. 14

23 V áci Mihály Kulturális Központ ALVÉGESI MŰVELŐDÉSI HÁZ 4400, Nyíregyháza, Honvéd u.41. A tagintézmény közművelődési tevékenységét tekintve a lakosság oldaláról az aktív pihenés, a kreatív kikapcsolódás, döntően a mindennapi kultúra körébe tartozó tartalmak és formák, a szociális jellegű gondolkodás jegyében végzi. Működő csoportok: Kis Margaréta Néptánccsoport- hétfő és csütörtök Margaréta Néptánccsoport- hétfő és csütörtök Mini Margaréta Néptánccsoport- szerda Drámapedagógiai műhely- csütörtök Nyírség Néptánc Együttes - kedd és csütörtök Qn Balett - szerda és péntek Gyógytorna - kedd Zumba - hétfő - szerda , kedd - péntek , csütörtök Zumba gyerekeknek - kedd - csütörtök Miló Kunk - Fu Team - szerda és péntek Jóga - szerda és péntek Gyógytorna - hétfó és csütörtök Callanetics - hétfó és szerda East Side Enemy Break Dance - péntek Színészképző - kedd , csütörtök Alvégesi Nyugdjjas Klub - kedd Alvégesi Népdalkör - kedd A Napfény Lányai Hastánc Csoport - kedd , péntek Kreatív Foltvarró Műhely - minden hónap 3. szombat PROGRAMOK: Március 6-án nyílt meg intézményünk au1ájában a maga nemében különleges fotókiállítás, mely a természetet, annak szépségét és varázslatosságát láttatta. A kiállítás az Alvégesi Nyugdíjas Klub tagjának Gyuka Ferencnek a munkáiból készült. Március 17-én Nyugdíjas klubunk első negyedéves névnapi ünnepségét tartotta meg, mely szép szokássá vált az elmúlt évek gyakorlata során. Március 20-án a Tavaszváró játszóbázra vártuk agyerekeket, mely nyilvános volt, a körzet lakossága részére is, egyben a Tündérkert óvoda gyermekeit ( 2 csoportot is fogadtunk) is meghívtuk erre a foglalkozásra. 15

Készítette: Varga Barbara mb. intézményvezető 2014. január

Készítette: Varga Barbara mb. intézményvezető 2014. január A KLAUZÁL GÁBOR BUDAFOK-TÉTÉNYI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT 2013. ÉVI BESZÁMOLÓJA Készítette: Varga Barbara mb. intézményvezető 2014. január 1 Tartalomjegyzék I. Bevezető 3. oldal II. Klauzál Gábor Budafok-Tétényi

Részletesebben

KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR KŐBÁNYAI KULTURÁLIS KÖZPONT MUNKATERVE 2014. Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ Munkaterve 2014 Oldal 1

KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR KŐBÁNYAI KULTURÁLIS KÖZPONT MUNKATERVE 2014. Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ Munkaterve 2014 Oldal 1 KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR KŐBÁNYAI KULTURÁLIS KÖZPONT MUNKATERVE 2014 Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ Munkaterve 2014 Oldal 1 Tartalom 1. BEVEZETÉS: a) Küldetés b) Az intézmény állami feladatként ellátandó

Részletesebben

)/h számú előterjesztés

)/h számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere )/h számú előterjesztés Előterjesztés a Humánszolgáltatási Bizottság részére a Csoma Sándor Kőbányai Kolturális Központ 2015. évi munkatervéről

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. december 11-ei rendes ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. december 11-ei rendes ülésére ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. december 11-ei rendes ülésére Hiv. szám: 5900/2012. Tárgy: Javaslat a Dunavarsány Város Önkormányzat Petőfi Művelődési Ház és

Részletesebben

SZAKMAI BESZÁMOLÓ 2011

SZAKMAI BESZÁMOLÓ 2011 SZAKMAI BESZÁMOLÓ 2011 1. Intézményi alapadatok... 1 1.1. Általános alapadatok... 1 1.2. Az intézmény szervezeti felépítése... 1 2. Személyi alapadatok, feltételek... 2 2.1. Személyi alapadatok... 2 2.2.

Részletesebben

T A R T A L O M M U T A T Ó

T A R T A L O M M U T A T Ó T A R T A L O M M U T A T Ó 1. Közművelődési feladatok ellátására vonatkozó megállapodás megvalósulásának ellenőrzése. 2. Tagóvodák kiválása a SZEOB intézményből. 3. Támogatási kérelmek a Civil szervezeteket

Részletesebben

Előterjesztés az OKSB 2009. január 21-i ülésére

Előterjesztés az OKSB 2009. január 21-i ülésére Előterjesztés az OKSB 2009. január 21-i ülésére Tárgy: a Munkácsy Mihály Művelődési Ház beszámolója a 2008. évről és munkaterve a 2009. évre Tisztelt Oktatási-, Kulturális és Sportbizottság! Törökbálint

Részletesebben

JOGSZABÁLYI KÖRNYEZET

JOGSZABÁLYI KÖRNYEZET 1 BEVEZETÕ Az Országgyûlés 1997. december 9-i ülésnapján fogadta el a CXL. számú, a kulturális javak védelmérõl és a muzeális intézményekrõl, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közmûvelõdésrõl szóló

Részletesebben

A CSEPELI MUNKÁSOTTHON ALAPÍTVÁNY

A CSEPELI MUNKÁSOTTHON ALAPÍTVÁNY 1215 Budapest, Árpád u. 1. 1215 Budapest, Árpád u. 1. 061/276-7733 Bankszámlaszám:11721026-20019165*Adószám: 19662989-2-43 http://www.csmoa.hu * email: csmo@csmoa.hu A CSEPELI MUNKÁSOTTHON ALAPÍTVÁNY 2015.

Részletesebben

Beszámoló a Madách Imre Művelődési Központ 2014. évi tevékenységéről

Beszámoló a Madách Imre Művelődési Központ 2014. évi tevékenységéről Beszámoló a Madách Imre Művelődési Központ 2014. évi tevékenységéről BEVEZETÉS A Madách Imre Művelődési Központ 38 éve, 1976-tól működik jelenlegi helyén. Az intézmény egyik elsődleges felelőse a váci

Részletesebben

Európa Napok Hercegkúton 2004 10 év az Európai Unióban 2014

Európa Napok Hercegkúton 2004 10 év az Európai Unióban 2014 HERCEGKÚT KÖZSÉG INFORMÁCIÓS LAPJA 2014. ÁPRILIS HÓ, 15. ÉVFOLYAM 4. SZÁM ÁRA: 200,- FT Európa Napok Hercegkúton 2004 10 év az Európai Unióban 2014 A Hercegkúti Hírek 2004. májusi száma igazi ünnepi szám

Részletesebben

Készítette: Varga Barbara mb. intézményvezető, igazgatóhelyettes. 2013. november

Készítette: Varga Barbara mb. intézményvezető, igazgatóhelyettes. 2013. november A KLAUZÁL GÁBOR BUDAFOK-TÉTÉNYI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT 2014. ÉVI MUNKATERVE Készítette: Varga Barbara mb. intézményvezető, igazgatóhelyettes. 2013. november Tartalomjegyzék I. Intézményi célkitűzések 3. oldal

Részletesebben

Tájékoztató füzet. 2014. szeptember 20., szombat, 10-18 óra KULTURÁLIS PIAC. Minden, ami kultúra, egy helyen, egy időben! & MÓDSZERTANI ROADSHOW

Tájékoztató füzet. 2014. szeptember 20., szombat, 10-18 óra KULTURÁLIS PIAC. Minden, ami kultúra, egy helyen, egy időben! & MÓDSZERTANI ROADSHOW Tájékoztató füzet Minden, ami kultúra, egy helyen, egy időben! 2014. szeptember 20., szombat, 10-18 óra KULTURÁLIS PIAC & MÓDSZERTANI ROADSHOW Vértes Agorája Tatabánya Szent Borbála tér 1. www.avertesagoraja.hu

Részletesebben

Beszámoló a Közösségi Ház és Könyvtár 2013. évi szakmai tevékenységéről, az intézmény 2014. évi munkaterve

Beszámoló a Közösségi Ház és Könyvtár 2013. évi szakmai tevékenységéről, az intézmény 2014. évi munkaterve Beszámoló a Közösségi Ház és Könyvtár 2013. évi szakmai tevékenységéről, az intézmény 2014. évi munkaterve Tisztelt Képviselő-testület! A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a

Részletesebben

Szatymaz Község Önkormányzata központi költségvetési kapcsolatokból megillető forrásai 2008-2009.

Szatymaz Község Önkormányzata központi költségvetési kapcsolatokból megillető forrásai 2008-2009. 6. számú melléklet a Szatymaz Községi Önkormányzat 2009.évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás 2009. évi vitelének szabályairól.../2009. (...) KT. rendelethez Szatymaz

Részletesebben

DÍJESÕ NYÍREGYHÁZÁRA

DÍJESÕ NYÍREGYHÁZÁRA KREATÍVSÁG ÉS ÚJSZERÛSÉG Április elején Budapesten tartották az Év Turisztikai Kommunikációs Kampányának ünnepélyes díjátadóját. A turisztikai szakma kommunikációs versenyére az idén már 10. alkalommal

Részletesebben

Tájékoztató az Ifjúsági Koncepció eredményeinek áttekintésérıl

Tájékoztató az Ifjúsági Koncepció eredményeinek áttekintésérıl 1 Tájékoztató az Ifjúsági Koncepció eredményeinek áttekintésérıl Tisztelt Közgyőlés! Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlése a 49/2009(III. 26.) szekszárdi önkormányzati határozatával elfogadta

Részletesebben

kapott megyénk, mely 8706 rászoruló életét könnyítette meg.

kapott megyénk, mely 8706 rászoruló életét könnyítette meg. Folytatjuk a munkát összefogással! Az idén ünnepli megalakulásának 30. évfordulóját a Mozgáskorlátozottak Sza bolcs- Szat már-bereg Megyei Egyesülete. Ez alkalomból Balogh Zoltánné az egyesület elnöke

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. Babits Mihály Kulturális Központ. Készítette Halmai-Nagy Róbert Szekszárd, 2015. március 9. Ik.sz.: 148/2015

BESZÁMOLÓ. Babits Mihály Kulturális Központ. Készítette Halmai-Nagy Róbert Szekszárd, 2015. március 9. Ik.sz.: 148/2015 BESZÁMOLÓ Központ 2014 Készítette Halmai-Nagy Róbert Szekszárd, 2015. március 9. Ik.sz.: 148/2015 Tartalom BEVEZETÉS... 4 SZAKMAI PROGRAM 2014... 5 AGÓRA FUNKCIÓK... 8 HELYSZÍNEK...10 KÜLSŐ SZERVEZETEK

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. május 7-i ülésére Tárgy: A közművelődési feladatokat ellátó intézmények pénzügyi és szakmai beszámolója a megvalósult programjaik,

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. az Ózdi Művelődési Intézmények szakmai és pénzügyi tevékenységéről

BESZÁMOLÓ. az Ózdi Művelődési Intézmények szakmai és pénzügyi tevékenységéről BESZÁMOLÓ az Ózdi Művelődési Intézmények szakmai és pénzügyi tevékenységéről Ózd, 2013. március 28. Előterjesztő: Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság Elnöke Előkészítő: Ózdi Művelődési Intézmények

Részletesebben

A GVKIK ÉVES BESZÁMOLÓJA GÖDÖLLŐI VÁROSI KÖNYVTÁR ÉS INFORMÁCIÓS KÖZPONT

A GVKIK ÉVES BESZÁMOLÓJA GÖDÖLLŐI VÁROSI KÖNYVTÁR ÉS INFORMÁCIÓS KÖZPONT A GVKIK ÉVES BESZÁMOLÓJA GÖDÖLLŐI VÁROSI KÖNYVTÁR ÉS INFORMÁCIÓS KÖZPONT 2011 1 1. ÁTTEKINTÉS 4 2. VEZETÉSI FELADATOK 4 2.1. Minőségfejlesztés, minőségbiztosítás 4 2.2. Szabályzatok 5 2.3. Gazdálkodás

Részletesebben

Megújul a városközpont

Megújul a városközpont 2009. április Csongrád város vezetése egy több ütemben megvalósítandó város-rehabilitációs program végrehajtását tűzte ki célul, amely kedvező feltételeket teremt a magánberuházások ösztönzésére. Ezen

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. A Táncsics Mihály Művelődési Ház és Könyvtár. 2012/2013. évi munkájáról

BESZÁMOLÓ. A Táncsics Mihály Művelődési Ház és Könyvtár. 2012/2013. évi munkájáról BESZÁMOLÓ A Táncsics Mihály Művelődési Ház és Könyvtár 2012/2013. évi munkájáról Tartalom - 2012/2013 évi beszámoló - 2012/2013. évi nagyrendezvények (1. számú melléklet) - 2013. évi munkaterv (2. számú

Részletesebben

Eger Ünnepe 2011. EGRI CIVIL KÖZÖSSÉGEKNEK!

Eger Ünnepe 2011. EGRI CIVIL KÖZÖSSÉGEKNEK! 2011. április, Különszám A tartalomból: XVI. EGER ÜNNEPE FELHÍVÁS EGRI CIVIL SZERVEZETEK RÉSZÉRE Idén tizenhatodik alkalommal kerül megrendezésre az egri civilek összefogásával az EGER ÜNNEPE. A három

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2009. december 21-i ülésére Tárgy: Békefi Antal Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Tourinform Zirc beszámolója tevékenységéről Előadó

Részletesebben

CELLDÖMÖLK VÁROS KULTURÁLIS KONCEPCIÓJA 2008-2012

CELLDÖMÖLK VÁROS KULTURÁLIS KONCEPCIÓJA 2008-2012 CELLDÖMÖLK VÁROS KULTURÁLIS KONCEPCIÓJA 2008-2012 2 TARTALOM I. BEVEZETŐ II. A KULTURÁLIS KONCEPCIÓ CÉLJA III. HELYZETELEMZÉS 1. A város adottságai 2. Demográfiai és foglalkoztatási helyzet 3. A város

Részletesebben

A MEOSZ Ifjúsági Tagozatának a 2014-es ifjúsági tevékenységét összefoglaló kiadványa

A MEOSZ Ifjúsági Tagozatának a 2014-es ifjúsági tevékenységét összefoglaló kiadványa A MEOSZ Ifjúsági Tagozatának a 2014-es ifjúsági tevékenységét összefoglaló kiadványa Lépj közelebb! Gyere velünk Te is! Összeállította: Vid Natasa 1 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 Az országos ifjúsági

Részletesebben

Túrkevei Városi Művelődési Intézmény és Könyvtár Túrkeve, Táncsics Mihály u. 16.

Túrkevei Városi Művelődési Intézmény és Könyvtár Túrkeve, Táncsics Mihály u. 16. Tájékoztató a 2013. évi tevékenységéről Bevezetés A Túrkevei Városi nak az önkormányzati feladatellátás szempontjából két fő alaptevékenysége van: közművelődési és könyvtári tevékenység. Ezekekhez járul

Részletesebben

OROSZLÁNY ÉS KISTÉRSÉGE CIVIL SZERVEZETEK

OROSZLÁNY ÉS KISTÉRSÉGE CIVIL SZERVEZETEK OROSZLÁNY ÉS KISTÉRSÉGE CIVIL SZERVEZETEK 2010 Köszöntöm az Olvasót! A klasszikus demokráciákban a nonprofit szektor léte elengedhetetlen feltétele a társadalom működtetésének. A civil társadalom ennek

Részletesebben