I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A rendelet célja 1.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A rendelet célja 1."

Átírás

1 Nemesrádó Község Önkormányzat Képviselı-testülete 11/2007. (XII.12.) számú önkormányzati rendelete a szociális étkeztetésrıl, házi segítségnyújtásról, családsegítésrıl, valamint gyermekjóléti ellátásokról Nemesrádó Község Önkormányzata a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. tv. 16. (1) bekezdésében, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény (továbbiakban: Szt.) 92. (1) bekezdése alapján, a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkezı személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló évi I. törvény rendelkezéseire figyelemmel az alábbi önkormányzati rendeletet alkotja: I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A rendelet célja 1. E rendelet célja, hogy meghatározza a szociális biztonság megteremtése és megırzése, valamint a gyermekek veszélyeztetettségének megelızése és megszüntetése érdekében biztosított szociális szolgáltatások rendszerét, igénybevételük feltételeit és módjait. A rendelet hatálya 2.. (1) A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzat közigazgatási területén bejelentett lakóhellyel rendelkezı a) magyar állampolgárokra, b) bevándoroltakra és letelepedettekre, c) hontalanokra, d) a magyar hatóság által menekültként elismert személyekre. (2) A rendelet hatálya kiterjed az Szt. 3. (3) bekezdésében meghatározott személyekre. (3) A rendelet hatálya kiterjed a rendelet 3. (2) bekezdése b) és jb), valamint (3) bekezdés cb) pontjában szabályozott ellátások tekintetében az e (1)-(3) bekezdéseiben foglaltakon túlmenıen az Európai Szociális Kartát megerısítı országoknak a Magyar Köztársaság területén jogszerően tartózkodó állampolgáraira is, ha az ellátás biztosításának hiánya mindezen személyek életét, testi épségét veszélyezteti. II. FEJEZET SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉNEK KÖZÖS SZABÁLYAI I. cím Az ellátások rendszere 3. (1) Nemesrádó Község Önkormányzata (a továbbiakban: önkormányzat) a (2)bekezdésben meghatározott szociális szolgáltatásokat biztosítja a Közép-Zalai Szociális és Gyermekjóléti Központ közremőködésével.

2 (2) Szociális szolgáltatások: Alapszolgáltatások: a) étkeztetés, b) házi segítségnyújtás, c) családsegítés, (3) Az ellátási formákat biztosító intézmény: Közép-Zalai Szociális és Gyermekjóléti Központ / továbbiakban: Központ/ 8761 Pacsa, Kisfaludy u.2. II. cím Eljárási rendelkezések 4. (1) A szociális szolgáltatások igénybevételére az Szt /D. -aiban, a valamint az e rendeletben szabályozottak az irányadóak. (2) A rendelet 3. -ában meghatározott ellátások igénybevétele önkéntes, az ellátást igénylı, illetve törvényes képviselıje indítványára történik. (3) A rendelet 3. -ában meghatározott ellátások iránti kérelmet a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételérıl szóló 9/1999. (XI. 24.) SzCsM rendelet 1. számú mellékletében meghatározott formanyomtatványon kell benyújtani, amelyhez mellékelni kell a jövedelemnyilatkozatban felsorolt jövedelmekrıl szóló igazolást, továbbá a 3. (2) bekezdése szerinti szolgáltatások esetében a szociális rászorultságot igazoló iratokat. (4) A kérelemhez nyugellátásban részesülı személy esetén a nyugdíjfolyósító szervnek a tárgy év január 1-jén érvényes nyugellátás összegét, valamint a törzsszámot tartalmazó névre szóló igazolást kell benyújtani, illetve nyilatkozatát arról, hogy érvényes tartási, öröklési vagy életjáradéki szerzıdéssel rendelkezik-e. (5) A jövedelemszámításnál irányadó idıszak és a felhasználható igazolások köre: a) nyugdíj és nyugdíjszerő rendszeres szociális ellátások esetén a kérelem benyújtásának hónapjában vagy az azt megelızı hónapban kifizetett ellátásról, b) az egyéb, havonta rendszeresen mérhetı jövedelmeknél a kérelem benyújtását megelızı három hónapban kapott jövedelemrıl, c) az egyéb, nem rendszeres jövedelmeknél a kérelem benyújtását megelızı egy év jövedelmérıl szóló igazolás. (6) Ha az intézményvezetı az elızı bekezdésben meghatározott jövedelmekrıl szóló igazolásban foglaltakat vitatja, az ellátást igénylı köteles a tárgyév január elsején érvényes nyugdíj és nyugdíjszerő rendszeres szociális ellátások összegét, valamint a törzsszámot tartalmazó névre szóló igazolást, vagy annak másolatát benyújtani, vagy felhatalmazást adni annak beszerzésére. (7) A 3.. (2) bekezdésében foglalt szociális szolgáltatások iránti kérelemrıl; az ellátások megszüntetésérıl; a személyi térítési díj összegének megállapításáról, annak felülvizsgálatáról az intézményvezetı dönt. (8) Az intézményvezetı az ellátás igénybevételérıl szóló döntésrıl írásban értesíti az ellátást igénylıt, illetve törvényes képviselıjét. (9) Ha a kérelmezı, illetve törvényes képviselıje az intézményvezetı (8) bekezdés szerinti döntését vitatja, a (9) bekezdés szerinti értesítés kézhezvételét követı 8 napon belül a fenntartóhoz fordulhat. A 3. (2) bekezdés a)-c) pontjai esetében a polgármester, a képviselı-testület által átruházott hatáskörben határozattal dönt az ellátás igénybevételérıl.

3 (10) A 3. -ban meghatározott ellátások megszőnésére és megszüntetésére az Szt aiban foglaltakat kell alkalmazni. III. cím A fenntartó feladat- és jogköre 5. Az önkormányzatnak, mint intézményfenntartónak a szociális szolgáltatások körében felmerült fenntartói feladat- és hatáskörét a képviselı-testület; a képviselı-testület által átruházott hatáskörben a Központ Társulási Tanácsa, valamint a polgármester gyakorolja. A képviselı-testület feladata 6. (1) A szociális és gyermekjóléti intézmény folyamatos mőködésének biztosításához az állami szociális intézményi normatíván kívül saját bevételeibıl is hozzájárul. (2) Dönt a szociális és gyermekjóléti intézmények alapító okiratának elfogadásáról, gazdálkodási körérıl, átszervezésérıl, megszüntetésérıl, tevékenységi körének módosításáról, nevének megállapításáról. (3) Meghatározza az intézményi térítési díjat. (4) Elkészíti, illetve felülvizsgálja az önkormányzat Szt. 92. (3) bekezdése szerinti szociális szolgáltatástervezési koncepcióját az általa mőködtetett szociális szolgáltatások és gyermekjóléti ellátások vonatkozásában. (5) Kikéri az ellátottak országos érdekképviseleti szervezete területileg illetékes szervének gyermekjóléti intézménynek esetében a megyei szociális és gyámhivatal véleményét az intézmény mőködését érintı lényeges döntés meghozatala elıtt. Lényeges döntéshozatalnak minısül különösen az intézmény megszüntetése, az intézményi típus, forma megváltoztatása. A Központ Társulási Tanácsának feladata 7.. (1) Gyakorolja az intézményvezetıvel kapcsolatos alapvetı munkáltatói jogokat (kinevezés, felmentés, vezetıi megbízás és visszavonása, összeférhetetlenség megállapítása, fegyelmi eljárás megindítása, fegyelmi büntetés kiszabása). (2) Jóváhagyja az intézmények szervezeti és mőködési szabályzatát. (3) Ellenırzi éves ellenırzési terv alapján az intézmény mőködésének törvényességét. Az ellenırzésre vonatkozó részletes szabályokat a rendelet 2. sz. melléklete tartalmazza. Amennyiben az intézmény mőködésének ellenırzése során jogszabálysértést állapít meg, intézkedik annak megszőntetésérıl. (4) A Jóváhagyja az intézmény szakmai programját, valamint a nappali és bentlakásos intézmények esetében a házirendet, illetve megtagadja azok jóváhagyását, ha nem felelnek meg az Szt-ben, valamint a külön jogszabályokban elıírt feltételeknek. (5).Az éves költségvetésben meghatározott keretek között gondoskodik a szakemberek képzésérıl, továbbképzésérıl. Az éves képzési, továbbképzési tervet az intézmény vezetıje köteles elkészíteni és minden év március 31. napjáig megküldeni a Társulási Tanács elnökének.

4 (6) Kérelmezi az intézmények mőködési engedélyezését, az engedélyek módosítását, az engedélyezéshez szükséges nyilatkozatot tesz. (7) Évente egy alkalommal - minden év július 31. napjáig - értékeli az intézményekben folyó szakmai munka eredményességét. (8) Jóváhagyja a Központ krízissegély szabályzatát. A Központ Társulási Tanács elnökének feladata 8.. (1) A Központ vezetıje tekintetében gyakorolja az egyéb munkáltatói jogokat. (2) Összehívja a Társulási Tanács ülését, szükség szerint, de évente legalább 4 alkalommal. (3) Összehívja a kistérségi szociálpolitikai kerekasztalt szükség szerint, de évente legalább 1 alkalommal. IV. cím Kistérségi szociálpolitikai kerekasztal 9. (1) A szociális szolgáltatások, valamint a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti ellátások fejlesztése, az ellátások színvonalának, hatékonyságának javítása, a szociális szolgáltatástervezési koncepcióban foglalt feladatok megvalósulásának, végrehajtásának figyelemmel kísérése érdekében kistérségi szociálpolitikai kerekasztal mőködik. (2) A szociálpolitikai kerekasztal tagjainak jegyzékét e rendelet 3. számú melléklete tartalmazza. (3) A szociálpolitikai kerekasztal ülései nyilvánosak (4) A szociálpolitikai kerekasztal mőködésének további szabályait az általa elfogadott mőködési szabályzatban határozza meg. III. FEJEZET SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSOK 10. Étkeztetés (1) Az étkeztetés keretében azoknak a szociálisan rászorultaknak a legalább napi egyszeri meleg étkezésérıl kell gondoskodni, akik azt önmaguk, illetve eltartottjaik részére tartósan vagy átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani, különösen a) koruk, b) egészségi állapotuk, c) fogyatékosságuk, d) pszichiátriai betegségük, e) szenvedélybetegségük, vagy f) hajléktalanságuk miatt. (2) Életkora miatt rászoruló az a személy, aki 65. életévét betöltötte. (3) Egészségi állapota miatt rászorulónak kell tekinteni azt a személyt, aki mozgásában korlátozott, krónikus, vagy akut megbetegedése, fogyatékossága miatt önmaga ellátásáról részben vagy teljesen gondoskodni nem tud.

5 (4) Fogyatékossága miatt rászorulónak kell tekinteni azt a személyt, aki a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlıségük biztosításáról szóló évi XXVI. törvény alapján fogyatékossági támogatásban részesül. (5) Pszichiátriai betegsége, illetve szenvedélybetegsége miatt rászorulónak kell tekinteni azt a személyt, aki fekvıbeteg-gyógyintézeti kezelést nem igényel, önmaga ellátására részben képes. (6) Hajléktalansága miatt rászorulónak kell tekinteni azt a személyt, aki a bejelentett lakóhellyel nem rendelkezik kivéve azt, akinek bejelentett lakóhelye a hajléktalan szállás. (7) Az étkeztetést - amely legalább napi egyszeri meleg élelmezést jelent - a Központ biztosítja a) az étel kiszolgálásával egyidejő helyben fogyasztással, b) elviteli lehetıséggel, c) indokolt esetben házhoz szállítással. (8) Az étkeztetés iránti kérelmet, valamint a szociális és egészségügyi rászorultságot igazoló jövedelemigazolást és orvosi igazolást a Központ vezetıjéhez kell benyújtani, aki dönt az étkeztetési ellátás igénybevételérıl, valamint az ellátás megszüntetésérıl. (9) Az étkeztetésért fizetendı intézményi térítési díjakat a rendelet 1. számú melléklete határozza meg. Házi segítségnyújtás 11. (1) A házi segítségnyújtásban részesülı személy jogosult: a) egyéni szükséglet szerinti alapvetı ápolásra, gondozásra, b) saját, illetve lakókörnyezete higiénés körülményeinek megtartásában való közremőködésre, c) segítségnyújtásra a veszélyhelyzetek kialakulásának megelızésében, illetve elhárításában. (2) Az önkormányzat a házi segítségnyújtást elsısorban a szociálisan rászorultak számára biztosítja. (3) A házi segítségnyújtás igénybevétele szempontjából szociálisan rászorult az, akinek egészségi állapota indokolja a szolgáltatás biztosítását. A szociális rászorultság fennállását az egészségi állapoton, illetve betegségen alapuló szociális rászorultság igazolásának szabályairól szóló 11/2006. (XII.27.) SZMM rendelet szerint kell igazolni. (4) A házi segítségnyújtást az önkormányzat a Központ keretében mőködı házigondozó szolgálata útján biztosítja. (5) A házi segítségnyújtás igénybevétele iránti kérelmet a Központ vezetıjénél kell benyújtani. (6) A házi segítségnyújtás igénybevételét megelızıen vizsgálni kell a gondozási szükségletet a külön jogszabályban meghatározottak szerint. (7) A házi segítségnyújtásért fizetendı intézményi térítési díjakat a rendelet 1. számú melléklete határozza meg. Családsegítés 12. (1) A családsegítést az önkormányzat a Központ intézményében biztosítja. (2) A Központ az Szt. 64. (1)-(5) bekezdésében meghatározott feladatokon túl a) a krízishelyzetbe került családoknak, személyeknek pénzbeli és természetbeni segítséget nyújthat,

6 b) biztosítja Nemesrádó Község Önkormányzata a pénzbeli és természetben nyújtott szociális, valamint gyermekvédelmi ellátásokról szóló 10/2006. (XII.14.) számú önkormányzati rendeletében meghatározott beilleszkedési programok megszervezését. (3) A családsegítés igénybevétele térítésmentes. Gyermekjóléti szolgáltatások 13. (1) A gyermekjóléti szolgáltatásokat az önkormányzat a Közép-Zalai Szociális és Gyermekjóléti Központ intézményében biztosítja. (2) A gyermekjóléti központ a Gyvt ában meghatározott feladatokat látja el. (3) A gyermekjóléti központ igénybevétele térítésmentes. IV. FEJEZET TÉRITÉSI DÍJ 14. A rendelet hatálya alá tartozó személyes gondoskodást nyújtó ellátási formáknál az 1. számú mellékletben foglalt intézményi térítési díjakat kell alkalmazni. 15. (1) A személyi térítési díj összegét az intézményvezetı az Szt /B. -aiban foglalt szabályok figyelembevételével állapítja meg, és errıl a térítési díj fizetésére kötelezettet tájékoztatja. (2) Az önkormányzat által fenntartott intézményekben a személyi térítési díjak intézményvezetı által történı éves felülvizsgálata után, az új személyi térítési díjak április 1-tıl kerülnek bevezetésre. 16. Ha a térítési díj fizetésére kötelezett a térítési díj összegét vitatja, illetve annak csökkentését vagy elengedését kéri, a térítési díj megállapításáról szóló értesítés kézhezvételétıl számított 8 napon belül a polgármesterhez fordulhat, aki határozattal dönt a térítési díj összegérıl. 17. Az intézmény vezetıje havonta ellenırzi, hogy a térítési díj befizetése megtörtént-e, és a díjhátralékról nyilvántartást vezet. A hátralékokról negyedévente tájékoztatja a polgármestert, aki intézkedik a díjhátralék behajtásáról, vagy a behajthatatlan hátralék törlésérıl, illetve a díjhátralék méltányosságból történı elengedésérıl.

7 V. FEJEZET ZÁRÓ és ÁTMENETI RENDELKEZÉSEK Az Európai Unió jogának való megfelelés 18. E rendelet 2. (3) bekezdése a Tanács a munkavállalók Közösségen belüli szabad mozgásáról szóló október 15-i 1612/68/EGK rendeletének való megfelelést szolgálja. 19. (1) E rendelet január 1-én lép hatályba. (2) január 1. napjával hatályát veszti Nemesrádó Község Önkormányzat Képviselıtestületének a szociális szolgáltatásokról és személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti ellátásokról szóló, többször módosított 11/2006. (XII. 14) számú rendeletének / Szr./ 3../2/bek.b.c.d.,pontjai, 8../2/ bek., 11.., /5/-/6/ bek., 19. -ai. (3) Az Szr. 4../6/ bekezdésének második mondata és a /7/ bek. az alábbiak szerint módosul: A 3../2/ bek. a- d.,pontjában, és a 3../3/ bek., b.,pontjában meghatározott ellátás esetén a Közép-Zalai Szociális és Gyermekjóléti Központ vezetıje, a 3../2/ bek. e, pontjában meghatározott ellátás esetén a polgármester, míg a 3../3/ bek. a.,pontjában meghatározott ellátás esetén az Általános Iskola, Óvoda Nagykapornak vezetıje dönt. (7) Az intézményvezetı az ellátás igénybevételérıl szóló döntésrıl a 3. (3) bekezdésének a), és b) pontjaiban meghatározott ellátások esetében írásban értesíti az ellátást igénylıt, illetve törvényes képviselıjét. (4) Az Szr. 10../3/ bekezdésben, 13../1/ bekezdésben, 15../1/ bekezdésben a Közép-Zalai Családsegítı és Gyermekjóléti Központ helyébe a Közép-Zalai Szociális és Gyermekjóléti Központ lép. (5) Az Szr. 17../2/ bekezdése az alábbiak szerint módosul: Az önkormányzat által fenntartott intézményekben a személyi térítési díjak évi felülvizsgálata után, az új személyi térítési díjak minden évben április 1-jén kerülnek bevezetésre. (6) E rendelet hatálybalépését követı 15 napon belül a szociális étkeztetésre és házi segítségnyújtásra 2007.december 31.napjával jogosultakról készült részletes kimutatást, illetve a folyamatban lévı ügyeket a helyi önkormányzat jegyzıje a Közép-Zalai Szociális és Gyermekjóléti Központ részére köteles átadni. Dr. Szabados Gyula körjegyzı Nagy Tibor polgármester Kihirdetve: december 12-én. Dr. Szabados Gyula körjegyzı

8 1. sz. melléklet A személyes gondoskodást nyújtó ellátások intézményi térítési díja Ellátási forma Szociális szolgáltatások: 1./ Étkeztetés szállítással Intézményi térítési díj 550.-Ft/fı +ÁFA 2./ Házi segítségnyújtás - azon új igénylık esetében, akik az ellátást január 1-jétıl igényelték térítésmentes

9 2. számú melléklet A SZEMÉLYES GONDOSKODÁST NYÚJTÓ INTÉZMÉNYEK ELLENİRZÉSI RENDSZERE I. Az ellenırzések típusai 1. Átfogó ellenırzések: 1.1 (törvényességi és szakmai) felügyeleti ellenırzés 1.2. komplex (törvényességi és szakmai + költségvetési gazdálkodási) ellenırzés 2. Témavizsgálat 3. Célvizsgálat 4. Utóellenırzés 1. Átfogó ellenırzések: Az ellenırzött intézmény meghatározott idıszak alatt végzett szakmai feladatainak önálló vizsgálata (általános felügyeleti vizsgálat) illetve a szakmai feladatok és a költségvetési gazdálkodást jellemzı folyamatok együttes, egymással összefüggésben történı ellenırzése (komplex ellenırzés). 2. Témavizsgálat: Egy adott feladat vagy kérdés, illetve jogszabály-alkalmazás ellenırzése abból a célból, hogy a vizsgálat eredményeként általános következtetések legyenek levonhatók, és megfelelı intézkedések legyenek megtehetık. 3. Célvizsgálat: Egy egyedi téma, feladat kivizsgálása az intézménynél. 4. Utóellenırzés: A korábban végzett ellenırzéseknél, vizsgálatoknál észlelt és tapasztalt hiányosságok megszüntetésének, valamint az azok alapján tett intézkedések végrehajtásának és eredményességének helyszíni ellenırzése. II. Az ellenırzéssel szemben támasztott követelmények 1. Tényszerőség: Az ellenırzésnek ténymegállapításokon kell alapulni, a ténymegállapítás valódiságáért és helytállóságáért az ellenırzést végzı személy felelıs. 2. Nyilvánosság: Az ellenırzés tapasztalatait széles körben ismertté kell tenni. A vizsgálat során tett megállapításokat, észrevételeket elsısorban az ellenırzéssel érintett szerv vezetıjének tudomására kell hozni, majd az ellenırzött tevékenységben közremőködı valamennyi dolgozóval is ismertetni kell. 3. Segítı jelleg: Az ellenırzés egyik feladata az elkövetett hibák, hiányosságok feltárása. Legalább ilyen fontos, hogy az ellenırzés segítse az ellenırzött intézmény munkáját, fıként annak érdekében, hogy a hibák, hiányosságok elkerülhetıvé váljanak. Ebben az értelemben az ellenırzés megelızı, preventív jellegő tevékenység. 4. Kétoldalúság: Az ellenırzés kétoldalú folyamat. Az abban résztvevı ellenırzött személynek, vagy szervezetnek meg kell adni a lehetıséget arra, hogy álláspontját kifejtse, magatartásának, cselekedeteinek miértjét megmagyarázza.

10 5. Tervszerőség: Ez elsısorban abban nyilvánul meg, hogy az ellenırzı szervezet egy meghatározott idıszakban elvégzendı feladatait, az ellenırzés alapvetı szempontjait, az ellenırzés alá kerülı egységeket és az egyes vizsgálatok idıpontját elızetesen meghatározza, és az ellenırzöttek tudomására hozza. 6. Rendszeresség: E követelmény azt jelenti, hogy az ellenırzések meghatározott idıszakonként ismétlıdnek (évente: általános felügyeleti vizsgálat, kétévente: komplex vizsgálat). 7. Folyamatosság: Az ellenırzési idıszakok kihagyás, megszakítás nélkül követik egymást, közvetlenül kapcsolódnak az elızı vizsgálat által ellenırzött idıszakhoz. 8. Következetesség: Az ellenırzést végzınek az azonos jellegő magatartásokat, cselekményeket azonos módon kell megítélnie, tartózkodni kell az eltérı mércétıl, a szubjektív értékeléstıl. III. Az ellenırzés folyamata 1. Éves munkaterv: Az ellenırzésekrıl éves munkatervet kell készíteni, amely tartalmazza: az ellenırzendı intézmény nevét, az ellenırzés típusát, téma- és célvizsgálat esetén: az ellenırzés témáját, célját, az ellenırzött idıszakot, az ellenırzések idıbeli ütemezését, az ellenırzést végzı személy nevét. Az éves munkaterv elkészítésének határideje: minden év november 30. Az éves munkatervet a Társulási Tanács elnöke hagyja jóvá, amelyet meg kell küldeni az intézmény vezetıjének. 2. Vizsgálati szempontok: Az általános felügyeleti vizsgálat szempontjait az ellenırzési adatlap tartalmazza. Az ellenırzı szervezet az adatlapok megküldésével egyes dokumentumokat elızetesen bekérhet. Téma- és célvizsgálatok esetén a vizsgálati szempontokat az esetenként összeállított téma- és célvizsgálati program tartalmazza. Utóvizsgálat során külön vizsgálati programot nem kell készíteni, az ellenırzés szempontjait a korábban végzett ellenırzésrıl szóló jelentés alapozza meg. 3. Megbízólevél: Az ellenırzést végzıket a helyszíni ellenırzés megkezdése elıtt megbízólevéllel kell ellátni, amelyet a Társulási Tanács elnöke ír alá. A megbízólevél tartalma: az ellenırzést végzı személy neve, beosztása, a ellenırzés típusa, az ellenırzés helye, az ellenırzési programra való utalás, a kiállítás kelte, a kiállításra jogosult aláírása.

11 4. Az ellenırzés módszerei: helyszíni ellenırzés, adatkérés, dokumentumellenırzés. 5. A vizsgálatok elvégzésének határideje: általános felügyeleti vizsgálat: minden évben április 30. téma és célvizsgálatok: minden év december Az ellenırzés dokumentálása: Az ellenırzések tapasztalatait a megállapításokat, a javaslatokat, a szükséges intézkedéseket minden esetben írásba kell foglalni, és szóban is ismertetni kell az érintett szervezet vezetıjével. Az ellenırzött szervezet a vizsgálattal kapcsolatban írásban és szóban tehet észrevételt, a vizsgálat jelentés átvételétıl számított 8 napon belül. IV. Az ellenırzésben résztvevık jogai és kötelességei 1. Az ellenır jogai és kötelességei: Az ellenırzést végzı személy általánosságban jogosult az ellenırzött intézménynél kérdéseket feltenni, arra a tájékoztatást kérni. J o g á b a n áll különösen: az ellenırzött szerv bármely helyiségébe belépni, figyelemmel az ellenırzött szerv biztonsági elıírásaira, az ellenırzött szerv bármely dolgozójától írásban vagy szóban nyilatkozatot kérni, valamennyi dokumentumba betekinteni, a dokumentumokat átvételi elismervény ellenében átvenni, azokról másolatot, kivonatot készíteni, az ellenırzött szervezet mőködésével és gazdálkodásával összefüggı kérdésekben felvilágosítást kérni más szervektıl, indokolt esetben szakértı bevonását kezdeményezheti a vizsgálatba. Az ellenır k ö t e l e s : ellenırizni munkája során az ellenırzésre vonatkozó jogszabályokban, az ellenırzési programban foglaltakat, valamint a megbízójának rendelkezéseit maradéktalanul betartani, tevékenységének megkezdésérıl az ellenırzendı intézmény vezetıjét tájékoztatni, és megbízólevelét bemutatni, az objektív vélemény kialakításához elengedhetetlenül szükséges dokumentumokat és körülményeket megvizsgálni, megállapításait tárgyszerően, a valóságnak megfelelıen írásba foglalni, az ellenırzés alatt megismert állami-, szolgálati- és magántitkokat megırizni, illetve a jogszabályban meghatározott adatvédelmi kötelezettségnek eleget tenni, az ellenırzés befejezését követıen megállapításait az ellenırzött szerv vezetıjével, valamint a vonatkozó részek tekintetében a felelıssé tett személyekkel ismertetni, az átvett dokumentumokról átvételi elismervényt adni, illetıleg azokat hiánytalanul visszaszolgáltatni.

12 2. Az ellenırzött jogai és kötelezettségei: Az ellenırzött szervnek j o g a van: a vizsgálat idejérıl, típusáról, a vizsgálat tartalmáról elızetesen tájékoztatást kapni, az ellenırzést végzı személytıl megbízólevelét kérni, ennek hiányában az ellenırzést megtagadni, az ellenırzés megállapításait megismerni, azokra észrevételeket tenni, és az észrevételekre szóban vagy írásban választ kérni, személyes felelısségével kapcsolatban adott írásbeli magyarázatára írásban választ kérni. Az ellenırzött szerv dolgozója k ö t e l e s : az ellenırzés végrehajtását elısegíteni, az ellenırzést végzı részére szóban vagy írásban a kért tájékoztatást, felvilágosítást, nyilatkozatot megadni, a dokumentációkba a betekintést biztosítani, kérés esetén az eredeti iratokat, vagy másolatokat - átvételi elismervény ellenében átadni, az ellenır kérésére a rendelkezésre bocsátott dokumentumok teljességérıl nyilatkozni, felelısségének megállapítása esetén a megadott határidıre írásbeli magyarázatot adni, az ellenırzés megállapításai alapján a hibák kijavítása céljából a saját hatáskörébe tartozó intézkedéseket a megadott határidıre megtenni, és errıl az ellenırzést végzıt tájékoztatni.

13 3. számú melléklet A kistérség szociálpolitikai kerekasztalban résztvevı szerveztek 1. Közép-Zalai Szociális és Gyermekjóléti Központot fenntartó önkormányzatok polgármesterei 2. Magyar Vöröskereszt Zm. Szervezete

14 N y i l a t k o z a t Alulírott név:.. szül.hely.,idı: anyja neve: adóazonosító jel:. TAJ szám: lakcím:.sz. alatti lakos bejelentem, hogy lakossági folyószámlával rendelkezem. A számlát vezetı pénzintézet neve:. Számlaszámom: Kérem, hogy a önkormányzata, illetve a pacsai Körjegyzıség által megállapított alábbi rendszeres szociális ellátásomat, valamint a részemre megállapított eseti pénzellátást is a fenti folyószámlámra utalják ezt követıen. A részemre megállapított rendszeres ellátás megnevezése: Pacsa, ellátott aláírása A fenti nyilatkozatot a mai nappal nyilvántartásba vettem, a év..hónapra járó pénzellátás folyósítása már a folyószámlára történik, a pénzellátást megállapító határozat módosításáról intézkedem. Pacsa, P.H... Komáromi Lászlóné ig.fımunkatárs

Nemesrádó Község Önkormányzat képviselı-testülete 11/2006. (XII. 14.) számú rendelete

Nemesrádó Község Önkormányzat képviselı-testülete 11/2006. (XII. 14.) számú rendelete Nemesrádó Község Önkormányzat képviselı-testülete 11/2006. (XII. 14.) számú rendelete a szociális szolgáltatásokról és személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti ellátásokról 3/2007./III.1./ sz. 11/2007./XII.12./

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja. A rendelet hatálya 2. 3

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja. A rendelet hatálya 2. 3 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 45/2005. (X. 28.) önkormányzati rendelete a szociális szolgáltatásokról és személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti ellátásokról 1 Zalaegerszeg Megyei Jogú

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja LETENYE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 7/2009. (III. 31.) sz. rendelete a szociális rászorultságtól függı pénzbeli, valamint természetbeni szociális ellátásokról és a személyes gondoskodást

Részletesebben

Bevezetı rész I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja

Bevezetı rész I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének 8/2009.(III.30.) rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról * a módosításokkal egységes szerkezetben Bevezetı rész Szekszárd Megyei Jogú

Részletesebben

K I V O N A T. Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2008. szeptember 18-án tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvébıl

K I V O N A T. Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2008. szeptember 18-án tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvébıl Polgármesteri Hivatal 4201 Hajdúszoboszló, Hısök tere 1. Telefon: 52/557-300. Fax: 52/557-301. Email: polgmhiv@hajduszob.hu Szám: 810-1/2008. K I V O N A T Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselı-testületének

Részletesebben

1/2014. (II.01.) önkormányzati rendelete. a szociális igazgatás és a szociális ellátások helyi szabályairól

1/2014. (II.01.) önkormányzati rendelete. a szociális igazgatás és a szociális ellátások helyi szabályairól Kaposmérı Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 1/2014. (II.01.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatás és a szociális ellátások helyi szabályairól Kaposmérı Községi Önkormányzat Képviselı-testülete

Részletesebben

fejezet A rendelet hatálya

fejezet A rendelet hatálya 8/2007. (V. 23.) sz. KT Rendelet A gyermekvédelem helyi rendszerérıl, illetve szabályozásáról Báránd Községi Önkormányzat Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Törvény 16.

Részletesebben

12/2000. (III. 27.)Ör. sz. rendelet A szociális ellátások rendjérıl. A rendelet alábbi szövegezése 2009. augusztus 26-tól hatályos.

12/2000. (III. 27.)Ör. sz. rendelet A szociális ellátások rendjérıl. A rendelet alábbi szövegezése 2009. augusztus 26-tól hatályos. 12/2000. (III. 27.)Ör. sz. rendelet A szociális ellátások rendjérıl /Egységes szerkezetbe foglalva a jelen rendeletet módosító 2/2001. (I.29.) Ör. sz. rendelet, a 15/2002. (VI.27.) Ör sz. rendelet, a 20/2003.

Részletesebben

I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDLKEZÉSEK. A rendelet célja és hatálya

I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDLKEZÉSEK. A rendelet célja és hatálya Egyházasdengeleg Község Önkormányzata Képviselő- testületének 3/2011.(III.25.) önkormányzati rendelete a szociális és gyermekvédelmi ellátásokról (módosítással egységes szerkezetben) Egyházasdengeleg Község

Részletesebben

Általános rendelkezések A rendelet célja

Általános rendelkezések A rendelet célja Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselı-testülete 19/2008. (IX.18.) számú rendelete a rendkívüli gyermekvédelmi támogatásról és a személyes gondoskodás keretébe tartozó gyermekjóléti alapellátásokról

Részletesebben

I. FEJEZET. Általános rendelkezések. A rendelet célja. A rendelet hatálya

I. FEJEZET. Általános rendelkezések. A rendelet célja. A rendelet hatálya Törökbálint Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2007. (VII. 27.) rendelete a pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó ellátások helyi szabályozásáról A Törökbálint Nagyközség

Részletesebben

47/2011.(08. 30.) Kgy. rendelet 1

47/2011.(08. 30.) Kgy. rendelet 1 47/2011.(08. 30.) Kgy. rendelet 1 A Hódmezővásárhelyi Többcélú Kistérségi Társulás fenntartásában működő személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételének rendjéről, a fizetendő térítési

Részletesebben

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 29/2013. (XII. 21.) önkormányzati rendelete a szociális és gyermekvédelmi igazgatásról és ellátásokról (módosítással egybefoglalva és lezárva: 2014. október

Részletesebben

SÚLYOS MOZGÁSKORLÁTOZOTT SZEMÉLYEK KÖZLEKEDÉSI KEDVEZMÉNYEI

SÚLYOS MOZGÁSKORLÁTOZOTT SZEMÉLYEK KÖZLEKEDÉSI KEDVEZMÉNYEI HADIGONDOZÁS A hadigondozási igényjogosultság megállapítása iránti eljárás kérelemre indul. Ennek során a kérelmezınek kell bizonyítani a fogyatkozás, illetve a halál hadieredetét. Hadigondozottak ellátása

Részletesebben

I. Általános rendelkezések. 1. A rendelet célja

I. Általános rendelkezések. 1. A rendelet célja Balatonfőzfı Város Önkormányzata Képviselı-testületének 29/2013. (XII.31.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások szabályozásáról Balatonfőzfı Város Önkormányzat Képviselı-testülete

Részletesebben

A rendelet célja: II. A rendelet hatálya 2. 3 *

A rendelet célja: II. A rendelet hatálya 2. 3 * Emőd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2003. (XII. 29.)*, 7/2004. (II. 19.) 2*, 12/2004. (VI. 10.) 3*, 18/2004. (VI. 30.) 4*, 12/2005. (IX. 16.) 5*, 4/2006. (II. 21.) 6*, 9/2006. (VI. 30.) 7*,

Részletesebben

Zirc Kistérségi Szociális Szolgáltató Központ. Zirc SZERVEZETI ÉS

Zirc Kistérségi Szociális Szolgáltató Központ. Zirc SZERVEZETI ÉS 1. számú melléklet Zirc Kistérségi Szociális Szolgáltató Központ Zirc SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT - 2 - Tartalomjegyzék Cím: Oldalszám I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A Szervezeti és Mőködési

Részletesebben

I. Fejezet. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A rendelet hatálya

I. Fejezet. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A rendelet hatálya Nádudvar Város Önkormányzat képviselőtestületének 9/2010. (V.27.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról, valamint a személyes gondoskodást nyújtó alapszolgáltatásokról A Nádudvar Város Önkormányzat

Részletesebben

Dunaföldvár Város Önkormányzata Képvisel

Dunaföldvár Város Önkormányzata Képvisel Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2014.(XII.31.) önkormányzati rendeletével módosított 25/2013.(XII.05.) önkormányzati rendelete a helyi szociális és gyermekvédelmi ellátórendszer

Részletesebben

Isaszeg Város Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2013. (XII.18.) önkormányzati rendelete A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

Isaszeg Város Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2013. (XII.18.) önkormányzati rendelete A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról 1 Isaszeg Város Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2013. (XII.18.) önkormányzati rendelete A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Isaszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

I. Bevezető rendelkezések

I. Bevezető rendelkezések Kiskunlacháza Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2011.(VI.23.) önkormányzati rendelete szociális igazgatásról és szociális ellátásokról I. Bevezető rendelkezések 1. Kiskunlacháza Nagyközségi

Részletesebben

Kishartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6./2006. (VI. 16.) rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

Kishartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6./2006. (VI. 16.) rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Kishartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6./2006. (VI. 16.) rendelete A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Kishartyán Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

a szociális ellátásokról I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A rendelet célja

a szociális ellátásokról I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A rendelet célja LOVÁSZI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2015. (II.27.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE a szociális ellátásokról Lovászi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális

Részletesebben

ELSŐ RÉSZ. Általános rendelkezések. I. A rendelet hatálya

ELSŐ RÉSZ. Általános rendelkezések. I. A rendelet hatálya Bugyi Nagyközség Önkormányzatának 1/2006. (II. 13.) számú rendelete a szociális ellátásokról és a gyermekvédelem helyi szabályairól egységes szerkezetben a 14/2006. (VI.12.) sz. a 11/2008. (V.19.), a 13/2008.

Részletesebben

Szakmai ajánlás TÁMOGATÓ SZOLGÁLTATÁS FOGYATÉKOSSÁGGAL ÉLİK SZÁMÁRA

Szakmai ajánlás TÁMOGATÓ SZOLGÁLTATÁS FOGYATÉKOSSÁGGAL ÉLİK SZÁMÁRA NEMZETI REHABILITÁCIÓS ÉS SZOCIÁLIS HIVATAL 1071 Budapest, Damjanich u. 48. Szakmai ajánlás TÁMOGATÓ SZOLGÁLTATÁS FOGYATÉKOSSÁGGAL ÉLİK SZÁMÁRA Készítették: Helmeczi Erika és Falvai Rita 1 Tartalom: I.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások helyi szabályairól szóló önkormányzati rendelet megalkotása

ELŐTERJESZTÉS. A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások helyi szabályairól szóló önkormányzati rendelet megalkotása Hajdúsámson Város Önkormányzata Jegyzőjétől ELŐTERJESZTÉS A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások helyi szabályairól szóló önkormányzati rendelet megalkotása Tisztelt Képviselő-testület! A

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2013. december 20-i nyilvános ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2013. december 20-i nyilvános ülésére 3. NAPIREND Ügyiratszám: 4/1573/2013. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2013. december 20-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: A szociális és gyermekvédelmi

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a képviselő-testület 2015. február 25-i rendkívüli ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S a képviselő-testület 2015. február 25-i rendkívüli ülésére HALIMBA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8452 Halimba, Petőfi Sándor u. 16. (88) 237-003 fax:(88) 237-003 Ügyszám: 11/223/2015. Tárgy: A szociális igazgatásról valamint a szociális és gyermekjóléti ellátásokról

Részletesebben

Letenye Város Önkormányzata Képviselı-testületének 13/2003. (X.29.) számú rendelete az Önkormányzat által biztosított gyermekvédelmi ellátásokról

Letenye Város Önkormányzata Képviselı-testületének 13/2003. (X.29.) számú rendelete az Önkormányzat által biztosított gyermekvédelmi ellátásokról Letenye Város Önkormányzata Képviselı-testületének 13/2003. (X.29.) számú rendelete az Önkormányzat által biztosított gyermekvédelmi ellátásokról (módosítással egységes szerkezetben) Letenye Város Önkormányzatának

Részletesebben

J E G Y Z Ő KÖ N Y V

J E G Y Z Ő KÖ N Y V J E G Y Z Ő KÖ N Y V Készült: Gyékényes Község Képviselő-testületének 2009. március 26-án megtartott rendes képviselő-testületi ülésén Jelen vannak: Csordás József polgármester 4 fő települési képviselő

Részletesebben