I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A rendelet célja 1.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A rendelet célja 1."

Átírás

1 Nemesrádó Község Önkormányzat Képviselı-testülete 11/2007. (XII.12.) számú önkormányzati rendelete a szociális étkeztetésrıl, házi segítségnyújtásról, családsegítésrıl, valamint gyermekjóléti ellátásokról Nemesrádó Község Önkormányzata a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. tv. 16. (1) bekezdésében, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény (továbbiakban: Szt.) 92. (1) bekezdése alapján, a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkezı személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló évi I. törvény rendelkezéseire figyelemmel az alábbi önkormányzati rendeletet alkotja: I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A rendelet célja 1. E rendelet célja, hogy meghatározza a szociális biztonság megteremtése és megırzése, valamint a gyermekek veszélyeztetettségének megelızése és megszüntetése érdekében biztosított szociális szolgáltatások rendszerét, igénybevételük feltételeit és módjait. A rendelet hatálya 2.. (1) A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzat közigazgatási területén bejelentett lakóhellyel rendelkezı a) magyar állampolgárokra, b) bevándoroltakra és letelepedettekre, c) hontalanokra, d) a magyar hatóság által menekültként elismert személyekre. (2) A rendelet hatálya kiterjed az Szt. 3. (3) bekezdésében meghatározott személyekre. (3) A rendelet hatálya kiterjed a rendelet 3. (2) bekezdése b) és jb), valamint (3) bekezdés cb) pontjában szabályozott ellátások tekintetében az e (1)-(3) bekezdéseiben foglaltakon túlmenıen az Európai Szociális Kartát megerısítı országoknak a Magyar Köztársaság területén jogszerően tartózkodó állampolgáraira is, ha az ellátás biztosításának hiánya mindezen személyek életét, testi épségét veszélyezteti. II. FEJEZET SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉNEK KÖZÖS SZABÁLYAI I. cím Az ellátások rendszere 3. (1) Nemesrádó Község Önkormányzata (a továbbiakban: önkormányzat) a (2)bekezdésben meghatározott szociális szolgáltatásokat biztosítja a Közép-Zalai Szociális és Gyermekjóléti Központ közremőködésével.

2 (2) Szociális szolgáltatások: Alapszolgáltatások: a) étkeztetés, b) házi segítségnyújtás, c) családsegítés, (3) Az ellátási formákat biztosító intézmény: Közép-Zalai Szociális és Gyermekjóléti Központ / továbbiakban: Központ/ 8761 Pacsa, Kisfaludy u.2. II. cím Eljárási rendelkezések 4. (1) A szociális szolgáltatások igénybevételére az Szt /D. -aiban, a valamint az e rendeletben szabályozottak az irányadóak. (2) A rendelet 3. -ában meghatározott ellátások igénybevétele önkéntes, az ellátást igénylı, illetve törvényes képviselıje indítványára történik. (3) A rendelet 3. -ában meghatározott ellátások iránti kérelmet a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételérıl szóló 9/1999. (XI. 24.) SzCsM rendelet 1. számú mellékletében meghatározott formanyomtatványon kell benyújtani, amelyhez mellékelni kell a jövedelemnyilatkozatban felsorolt jövedelmekrıl szóló igazolást, továbbá a 3. (2) bekezdése szerinti szolgáltatások esetében a szociális rászorultságot igazoló iratokat. (4) A kérelemhez nyugellátásban részesülı személy esetén a nyugdíjfolyósító szervnek a tárgy év január 1-jén érvényes nyugellátás összegét, valamint a törzsszámot tartalmazó névre szóló igazolást kell benyújtani, illetve nyilatkozatát arról, hogy érvényes tartási, öröklési vagy életjáradéki szerzıdéssel rendelkezik-e. (5) A jövedelemszámításnál irányadó idıszak és a felhasználható igazolások köre: a) nyugdíj és nyugdíjszerő rendszeres szociális ellátások esetén a kérelem benyújtásának hónapjában vagy az azt megelızı hónapban kifizetett ellátásról, b) az egyéb, havonta rendszeresen mérhetı jövedelmeknél a kérelem benyújtását megelızı három hónapban kapott jövedelemrıl, c) az egyéb, nem rendszeres jövedelmeknél a kérelem benyújtását megelızı egy év jövedelmérıl szóló igazolás. (6) Ha az intézményvezetı az elızı bekezdésben meghatározott jövedelmekrıl szóló igazolásban foglaltakat vitatja, az ellátást igénylı köteles a tárgyév január elsején érvényes nyugdíj és nyugdíjszerő rendszeres szociális ellátások összegét, valamint a törzsszámot tartalmazó névre szóló igazolást, vagy annak másolatát benyújtani, vagy felhatalmazást adni annak beszerzésére. (7) A 3.. (2) bekezdésében foglalt szociális szolgáltatások iránti kérelemrıl; az ellátások megszüntetésérıl; a személyi térítési díj összegének megállapításáról, annak felülvizsgálatáról az intézményvezetı dönt. (8) Az intézményvezetı az ellátás igénybevételérıl szóló döntésrıl írásban értesíti az ellátást igénylıt, illetve törvényes képviselıjét. (9) Ha a kérelmezı, illetve törvényes képviselıje az intézményvezetı (8) bekezdés szerinti döntését vitatja, a (9) bekezdés szerinti értesítés kézhezvételét követı 8 napon belül a fenntartóhoz fordulhat. A 3. (2) bekezdés a)-c) pontjai esetében a polgármester, a képviselı-testület által átruházott hatáskörben határozattal dönt az ellátás igénybevételérıl.

3 (10) A 3. -ban meghatározott ellátások megszőnésére és megszüntetésére az Szt aiban foglaltakat kell alkalmazni. III. cím A fenntartó feladat- és jogköre 5. Az önkormányzatnak, mint intézményfenntartónak a szociális szolgáltatások körében felmerült fenntartói feladat- és hatáskörét a képviselı-testület; a képviselı-testület által átruházott hatáskörben a Központ Társulási Tanácsa, valamint a polgármester gyakorolja. A képviselı-testület feladata 6. (1) A szociális és gyermekjóléti intézmény folyamatos mőködésének biztosításához az állami szociális intézményi normatíván kívül saját bevételeibıl is hozzájárul. (2) Dönt a szociális és gyermekjóléti intézmények alapító okiratának elfogadásáról, gazdálkodási körérıl, átszervezésérıl, megszüntetésérıl, tevékenységi körének módosításáról, nevének megállapításáról. (3) Meghatározza az intézményi térítési díjat. (4) Elkészíti, illetve felülvizsgálja az önkormányzat Szt. 92. (3) bekezdése szerinti szociális szolgáltatástervezési koncepcióját az általa mőködtetett szociális szolgáltatások és gyermekjóléti ellátások vonatkozásában. (5) Kikéri az ellátottak országos érdekképviseleti szervezete területileg illetékes szervének gyermekjóléti intézménynek esetében a megyei szociális és gyámhivatal véleményét az intézmény mőködését érintı lényeges döntés meghozatala elıtt. Lényeges döntéshozatalnak minısül különösen az intézmény megszüntetése, az intézményi típus, forma megváltoztatása. A Központ Társulási Tanácsának feladata 7.. (1) Gyakorolja az intézményvezetıvel kapcsolatos alapvetı munkáltatói jogokat (kinevezés, felmentés, vezetıi megbízás és visszavonása, összeférhetetlenség megállapítása, fegyelmi eljárás megindítása, fegyelmi büntetés kiszabása). (2) Jóváhagyja az intézmények szervezeti és mőködési szabályzatát. (3) Ellenırzi éves ellenırzési terv alapján az intézmény mőködésének törvényességét. Az ellenırzésre vonatkozó részletes szabályokat a rendelet 2. sz. melléklete tartalmazza. Amennyiben az intézmény mőködésének ellenırzése során jogszabálysértést állapít meg, intézkedik annak megszőntetésérıl. (4) A Jóváhagyja az intézmény szakmai programját, valamint a nappali és bentlakásos intézmények esetében a házirendet, illetve megtagadja azok jóváhagyását, ha nem felelnek meg az Szt-ben, valamint a külön jogszabályokban elıírt feltételeknek. (5).Az éves költségvetésben meghatározott keretek között gondoskodik a szakemberek képzésérıl, továbbképzésérıl. Az éves képzési, továbbképzési tervet az intézmény vezetıje köteles elkészíteni és minden év március 31. napjáig megküldeni a Társulási Tanács elnökének.

4 (6) Kérelmezi az intézmények mőködési engedélyezését, az engedélyek módosítását, az engedélyezéshez szükséges nyilatkozatot tesz. (7) Évente egy alkalommal - minden év július 31. napjáig - értékeli az intézményekben folyó szakmai munka eredményességét. (8) Jóváhagyja a Központ krízissegély szabályzatát. A Központ Társulási Tanács elnökének feladata 8.. (1) A Központ vezetıje tekintetében gyakorolja az egyéb munkáltatói jogokat. (2) Összehívja a Társulási Tanács ülését, szükség szerint, de évente legalább 4 alkalommal. (3) Összehívja a kistérségi szociálpolitikai kerekasztalt szükség szerint, de évente legalább 1 alkalommal. IV. cím Kistérségi szociálpolitikai kerekasztal 9. (1) A szociális szolgáltatások, valamint a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti ellátások fejlesztése, az ellátások színvonalának, hatékonyságának javítása, a szociális szolgáltatástervezési koncepcióban foglalt feladatok megvalósulásának, végrehajtásának figyelemmel kísérése érdekében kistérségi szociálpolitikai kerekasztal mőködik. (2) A szociálpolitikai kerekasztal tagjainak jegyzékét e rendelet 3. számú melléklete tartalmazza. (3) A szociálpolitikai kerekasztal ülései nyilvánosak (4) A szociálpolitikai kerekasztal mőködésének további szabályait az általa elfogadott mőködési szabályzatban határozza meg. III. FEJEZET SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSOK 10. Étkeztetés (1) Az étkeztetés keretében azoknak a szociálisan rászorultaknak a legalább napi egyszeri meleg étkezésérıl kell gondoskodni, akik azt önmaguk, illetve eltartottjaik részére tartósan vagy átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani, különösen a) koruk, b) egészségi állapotuk, c) fogyatékosságuk, d) pszichiátriai betegségük, e) szenvedélybetegségük, vagy f) hajléktalanságuk miatt. (2) Életkora miatt rászoruló az a személy, aki 65. életévét betöltötte. (3) Egészségi állapota miatt rászorulónak kell tekinteni azt a személyt, aki mozgásában korlátozott, krónikus, vagy akut megbetegedése, fogyatékossága miatt önmaga ellátásáról részben vagy teljesen gondoskodni nem tud.

5 (4) Fogyatékossága miatt rászorulónak kell tekinteni azt a személyt, aki a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlıségük biztosításáról szóló évi XXVI. törvény alapján fogyatékossági támogatásban részesül. (5) Pszichiátriai betegsége, illetve szenvedélybetegsége miatt rászorulónak kell tekinteni azt a személyt, aki fekvıbeteg-gyógyintézeti kezelést nem igényel, önmaga ellátására részben képes. (6) Hajléktalansága miatt rászorulónak kell tekinteni azt a személyt, aki a bejelentett lakóhellyel nem rendelkezik kivéve azt, akinek bejelentett lakóhelye a hajléktalan szállás. (7) Az étkeztetést - amely legalább napi egyszeri meleg élelmezést jelent - a Központ biztosítja a) az étel kiszolgálásával egyidejő helyben fogyasztással, b) elviteli lehetıséggel, c) indokolt esetben házhoz szállítással. (8) Az étkeztetés iránti kérelmet, valamint a szociális és egészségügyi rászorultságot igazoló jövedelemigazolást és orvosi igazolást a Központ vezetıjéhez kell benyújtani, aki dönt az étkeztetési ellátás igénybevételérıl, valamint az ellátás megszüntetésérıl. (9) Az étkeztetésért fizetendı intézményi térítési díjakat a rendelet 1. számú melléklete határozza meg. Házi segítségnyújtás 11. (1) A házi segítségnyújtásban részesülı személy jogosult: a) egyéni szükséglet szerinti alapvetı ápolásra, gondozásra, b) saját, illetve lakókörnyezete higiénés körülményeinek megtartásában való közremőködésre, c) segítségnyújtásra a veszélyhelyzetek kialakulásának megelızésében, illetve elhárításában. (2) Az önkormányzat a házi segítségnyújtást elsısorban a szociálisan rászorultak számára biztosítja. (3) A házi segítségnyújtás igénybevétele szempontjából szociálisan rászorult az, akinek egészségi állapota indokolja a szolgáltatás biztosítását. A szociális rászorultság fennállását az egészségi állapoton, illetve betegségen alapuló szociális rászorultság igazolásának szabályairól szóló 11/2006. (XII.27.) SZMM rendelet szerint kell igazolni. (4) A házi segítségnyújtást az önkormányzat a Központ keretében mőködı házigondozó szolgálata útján biztosítja. (5) A házi segítségnyújtás igénybevétele iránti kérelmet a Központ vezetıjénél kell benyújtani. (6) A házi segítségnyújtás igénybevételét megelızıen vizsgálni kell a gondozási szükségletet a külön jogszabályban meghatározottak szerint. (7) A házi segítségnyújtásért fizetendı intézményi térítési díjakat a rendelet 1. számú melléklete határozza meg. Családsegítés 12. (1) A családsegítést az önkormányzat a Központ intézményében biztosítja. (2) A Központ az Szt. 64. (1)-(5) bekezdésében meghatározott feladatokon túl a) a krízishelyzetbe került családoknak, személyeknek pénzbeli és természetbeni segítséget nyújthat,

6 b) biztosítja Nemesrádó Község Önkormányzata a pénzbeli és természetben nyújtott szociális, valamint gyermekvédelmi ellátásokról szóló 10/2006. (XII.14.) számú önkormányzati rendeletében meghatározott beilleszkedési programok megszervezését. (3) A családsegítés igénybevétele térítésmentes. Gyermekjóléti szolgáltatások 13. (1) A gyermekjóléti szolgáltatásokat az önkormányzat a Közép-Zalai Szociális és Gyermekjóléti Központ intézményében biztosítja. (2) A gyermekjóléti központ a Gyvt ában meghatározott feladatokat látja el. (3) A gyermekjóléti központ igénybevétele térítésmentes. IV. FEJEZET TÉRITÉSI DÍJ 14. A rendelet hatálya alá tartozó személyes gondoskodást nyújtó ellátási formáknál az 1. számú mellékletben foglalt intézményi térítési díjakat kell alkalmazni. 15. (1) A személyi térítési díj összegét az intézményvezetı az Szt /B. -aiban foglalt szabályok figyelembevételével állapítja meg, és errıl a térítési díj fizetésére kötelezettet tájékoztatja. (2) Az önkormányzat által fenntartott intézményekben a személyi térítési díjak intézményvezetı által történı éves felülvizsgálata után, az új személyi térítési díjak április 1-tıl kerülnek bevezetésre. 16. Ha a térítési díj fizetésére kötelezett a térítési díj összegét vitatja, illetve annak csökkentését vagy elengedését kéri, a térítési díj megállapításáról szóló értesítés kézhezvételétıl számított 8 napon belül a polgármesterhez fordulhat, aki határozattal dönt a térítési díj összegérıl. 17. Az intézmény vezetıje havonta ellenırzi, hogy a térítési díj befizetése megtörtént-e, és a díjhátralékról nyilvántartást vezet. A hátralékokról negyedévente tájékoztatja a polgármestert, aki intézkedik a díjhátralék behajtásáról, vagy a behajthatatlan hátralék törlésérıl, illetve a díjhátralék méltányosságból történı elengedésérıl.

7 V. FEJEZET ZÁRÓ és ÁTMENETI RENDELKEZÉSEK Az Európai Unió jogának való megfelelés 18. E rendelet 2. (3) bekezdése a Tanács a munkavállalók Közösségen belüli szabad mozgásáról szóló október 15-i 1612/68/EGK rendeletének való megfelelést szolgálja. 19. (1) E rendelet január 1-én lép hatályba. (2) január 1. napjával hatályát veszti Nemesrádó Község Önkormányzat Képviselıtestületének a szociális szolgáltatásokról és személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti ellátásokról szóló, többször módosított 11/2006. (XII. 14) számú rendeletének / Szr./ 3../2/bek.b.c.d.,pontjai, 8../2/ bek., 11.., /5/-/6/ bek., 19. -ai. (3) Az Szr. 4../6/ bekezdésének második mondata és a /7/ bek. az alábbiak szerint módosul: A 3../2/ bek. a- d.,pontjában, és a 3../3/ bek., b.,pontjában meghatározott ellátás esetén a Közép-Zalai Szociális és Gyermekjóléti Központ vezetıje, a 3../2/ bek. e, pontjában meghatározott ellátás esetén a polgármester, míg a 3../3/ bek. a.,pontjában meghatározott ellátás esetén az Általános Iskola, Óvoda Nagykapornak vezetıje dönt. (7) Az intézményvezetı az ellátás igénybevételérıl szóló döntésrıl a 3. (3) bekezdésének a), és b) pontjaiban meghatározott ellátások esetében írásban értesíti az ellátást igénylıt, illetve törvényes képviselıjét. (4) Az Szr. 10../3/ bekezdésben, 13../1/ bekezdésben, 15../1/ bekezdésben a Közép-Zalai Családsegítı és Gyermekjóléti Központ helyébe a Közép-Zalai Szociális és Gyermekjóléti Központ lép. (5) Az Szr. 17../2/ bekezdése az alábbiak szerint módosul: Az önkormányzat által fenntartott intézményekben a személyi térítési díjak évi felülvizsgálata után, az új személyi térítési díjak minden évben április 1-jén kerülnek bevezetésre. (6) E rendelet hatálybalépését követı 15 napon belül a szociális étkeztetésre és házi segítségnyújtásra 2007.december 31.napjával jogosultakról készült részletes kimutatást, illetve a folyamatban lévı ügyeket a helyi önkormányzat jegyzıje a Közép-Zalai Szociális és Gyermekjóléti Központ részére köteles átadni. Dr. Szabados Gyula körjegyzı Nagy Tibor polgármester Kihirdetve: december 12-én. Dr. Szabados Gyula körjegyzı

8 1. sz. melléklet A személyes gondoskodást nyújtó ellátások intézményi térítési díja Ellátási forma Szociális szolgáltatások: 1./ Étkeztetés szállítással Intézményi térítési díj 550.-Ft/fı +ÁFA 2./ Házi segítségnyújtás - azon új igénylık esetében, akik az ellátást január 1-jétıl igényelték térítésmentes

9 2. számú melléklet A SZEMÉLYES GONDOSKODÁST NYÚJTÓ INTÉZMÉNYEK ELLENİRZÉSI RENDSZERE I. Az ellenırzések típusai 1. Átfogó ellenırzések: 1.1 (törvényességi és szakmai) felügyeleti ellenırzés 1.2. komplex (törvényességi és szakmai + költségvetési gazdálkodási) ellenırzés 2. Témavizsgálat 3. Célvizsgálat 4. Utóellenırzés 1. Átfogó ellenırzések: Az ellenırzött intézmény meghatározott idıszak alatt végzett szakmai feladatainak önálló vizsgálata (általános felügyeleti vizsgálat) illetve a szakmai feladatok és a költségvetési gazdálkodást jellemzı folyamatok együttes, egymással összefüggésben történı ellenırzése (komplex ellenırzés). 2. Témavizsgálat: Egy adott feladat vagy kérdés, illetve jogszabály-alkalmazás ellenırzése abból a célból, hogy a vizsgálat eredményeként általános következtetések legyenek levonhatók, és megfelelı intézkedések legyenek megtehetık. 3. Célvizsgálat: Egy egyedi téma, feladat kivizsgálása az intézménynél. 4. Utóellenırzés: A korábban végzett ellenırzéseknél, vizsgálatoknál észlelt és tapasztalt hiányosságok megszüntetésének, valamint az azok alapján tett intézkedések végrehajtásának és eredményességének helyszíni ellenırzése. II. Az ellenırzéssel szemben támasztott követelmények 1. Tényszerőség: Az ellenırzésnek ténymegállapításokon kell alapulni, a ténymegállapítás valódiságáért és helytállóságáért az ellenırzést végzı személy felelıs. 2. Nyilvánosság: Az ellenırzés tapasztalatait széles körben ismertté kell tenni. A vizsgálat során tett megállapításokat, észrevételeket elsısorban az ellenırzéssel érintett szerv vezetıjének tudomására kell hozni, majd az ellenırzött tevékenységben közremőködı valamennyi dolgozóval is ismertetni kell. 3. Segítı jelleg: Az ellenırzés egyik feladata az elkövetett hibák, hiányosságok feltárása. Legalább ilyen fontos, hogy az ellenırzés segítse az ellenırzött intézmény munkáját, fıként annak érdekében, hogy a hibák, hiányosságok elkerülhetıvé váljanak. Ebben az értelemben az ellenırzés megelızı, preventív jellegő tevékenység. 4. Kétoldalúság: Az ellenırzés kétoldalú folyamat. Az abban résztvevı ellenırzött személynek, vagy szervezetnek meg kell adni a lehetıséget arra, hogy álláspontját kifejtse, magatartásának, cselekedeteinek miértjét megmagyarázza.

10 5. Tervszerőség: Ez elsısorban abban nyilvánul meg, hogy az ellenırzı szervezet egy meghatározott idıszakban elvégzendı feladatait, az ellenırzés alapvetı szempontjait, az ellenırzés alá kerülı egységeket és az egyes vizsgálatok idıpontját elızetesen meghatározza, és az ellenırzöttek tudomására hozza. 6. Rendszeresség: E követelmény azt jelenti, hogy az ellenırzések meghatározott idıszakonként ismétlıdnek (évente: általános felügyeleti vizsgálat, kétévente: komplex vizsgálat). 7. Folyamatosság: Az ellenırzési idıszakok kihagyás, megszakítás nélkül követik egymást, közvetlenül kapcsolódnak az elızı vizsgálat által ellenırzött idıszakhoz. 8. Következetesség: Az ellenırzést végzınek az azonos jellegő magatartásokat, cselekményeket azonos módon kell megítélnie, tartózkodni kell az eltérı mércétıl, a szubjektív értékeléstıl. III. Az ellenırzés folyamata 1. Éves munkaterv: Az ellenırzésekrıl éves munkatervet kell készíteni, amely tartalmazza: az ellenırzendı intézmény nevét, az ellenırzés típusát, téma- és célvizsgálat esetén: az ellenırzés témáját, célját, az ellenırzött idıszakot, az ellenırzések idıbeli ütemezését, az ellenırzést végzı személy nevét. Az éves munkaterv elkészítésének határideje: minden év november 30. Az éves munkatervet a Társulási Tanács elnöke hagyja jóvá, amelyet meg kell küldeni az intézmény vezetıjének. 2. Vizsgálati szempontok: Az általános felügyeleti vizsgálat szempontjait az ellenırzési adatlap tartalmazza. Az ellenırzı szervezet az adatlapok megküldésével egyes dokumentumokat elızetesen bekérhet. Téma- és célvizsgálatok esetén a vizsgálati szempontokat az esetenként összeállított téma- és célvizsgálati program tartalmazza. Utóvizsgálat során külön vizsgálati programot nem kell készíteni, az ellenırzés szempontjait a korábban végzett ellenırzésrıl szóló jelentés alapozza meg. 3. Megbízólevél: Az ellenırzést végzıket a helyszíni ellenırzés megkezdése elıtt megbízólevéllel kell ellátni, amelyet a Társulási Tanács elnöke ír alá. A megbízólevél tartalma: az ellenırzést végzı személy neve, beosztása, a ellenırzés típusa, az ellenırzés helye, az ellenırzési programra való utalás, a kiállítás kelte, a kiállításra jogosult aláírása.

11 4. Az ellenırzés módszerei: helyszíni ellenırzés, adatkérés, dokumentumellenırzés. 5. A vizsgálatok elvégzésének határideje: általános felügyeleti vizsgálat: minden évben április 30. téma és célvizsgálatok: minden év december Az ellenırzés dokumentálása: Az ellenırzések tapasztalatait a megállapításokat, a javaslatokat, a szükséges intézkedéseket minden esetben írásba kell foglalni, és szóban is ismertetni kell az érintett szervezet vezetıjével. Az ellenırzött szervezet a vizsgálattal kapcsolatban írásban és szóban tehet észrevételt, a vizsgálat jelentés átvételétıl számított 8 napon belül. IV. Az ellenırzésben résztvevık jogai és kötelességei 1. Az ellenır jogai és kötelességei: Az ellenırzést végzı személy általánosságban jogosult az ellenırzött intézménynél kérdéseket feltenni, arra a tájékoztatást kérni. J o g á b a n áll különösen: az ellenırzött szerv bármely helyiségébe belépni, figyelemmel az ellenırzött szerv biztonsági elıírásaira, az ellenırzött szerv bármely dolgozójától írásban vagy szóban nyilatkozatot kérni, valamennyi dokumentumba betekinteni, a dokumentumokat átvételi elismervény ellenében átvenni, azokról másolatot, kivonatot készíteni, az ellenırzött szervezet mőködésével és gazdálkodásával összefüggı kérdésekben felvilágosítást kérni más szervektıl, indokolt esetben szakértı bevonását kezdeményezheti a vizsgálatba. Az ellenır k ö t e l e s : ellenırizni munkája során az ellenırzésre vonatkozó jogszabályokban, az ellenırzési programban foglaltakat, valamint a megbízójának rendelkezéseit maradéktalanul betartani, tevékenységének megkezdésérıl az ellenırzendı intézmény vezetıjét tájékoztatni, és megbízólevelét bemutatni, az objektív vélemény kialakításához elengedhetetlenül szükséges dokumentumokat és körülményeket megvizsgálni, megállapításait tárgyszerően, a valóságnak megfelelıen írásba foglalni, az ellenırzés alatt megismert állami-, szolgálati- és magántitkokat megırizni, illetve a jogszabályban meghatározott adatvédelmi kötelezettségnek eleget tenni, az ellenırzés befejezését követıen megállapításait az ellenırzött szerv vezetıjével, valamint a vonatkozó részek tekintetében a felelıssé tett személyekkel ismertetni, az átvett dokumentumokról átvételi elismervényt adni, illetıleg azokat hiánytalanul visszaszolgáltatni.

12 2. Az ellenırzött jogai és kötelezettségei: Az ellenırzött szervnek j o g a van: a vizsgálat idejérıl, típusáról, a vizsgálat tartalmáról elızetesen tájékoztatást kapni, az ellenırzést végzı személytıl megbízólevelét kérni, ennek hiányában az ellenırzést megtagadni, az ellenırzés megállapításait megismerni, azokra észrevételeket tenni, és az észrevételekre szóban vagy írásban választ kérni, személyes felelısségével kapcsolatban adott írásbeli magyarázatára írásban választ kérni. Az ellenırzött szerv dolgozója k ö t e l e s : az ellenırzés végrehajtását elısegíteni, az ellenırzést végzı részére szóban vagy írásban a kért tájékoztatást, felvilágosítást, nyilatkozatot megadni, a dokumentációkba a betekintést biztosítani, kérés esetén az eredeti iratokat, vagy másolatokat - átvételi elismervény ellenében átadni, az ellenır kérésére a rendelkezésre bocsátott dokumentumok teljességérıl nyilatkozni, felelısségének megállapítása esetén a megadott határidıre írásbeli magyarázatot adni, az ellenırzés megállapításai alapján a hibák kijavítása céljából a saját hatáskörébe tartozó intézkedéseket a megadott határidıre megtenni, és errıl az ellenırzést végzıt tájékoztatni.

13 3. számú melléklet A kistérség szociálpolitikai kerekasztalban résztvevı szerveztek 1. Közép-Zalai Szociális és Gyermekjóléti Központot fenntartó önkormányzatok polgármesterei 2. Magyar Vöröskereszt Zm. Szervezete

14 N y i l a t k o z a t Alulírott név:.. szül.hely.,idı: anyja neve: adóazonosító jel:. TAJ szám: lakcím:.sz. alatti lakos bejelentem, hogy lakossági folyószámlával rendelkezem. A számlát vezetı pénzintézet neve:. Számlaszámom: Kérem, hogy a önkormányzata, illetve a pacsai Körjegyzıség által megállapított alábbi rendszeres szociális ellátásomat, valamint a részemre megállapított eseti pénzellátást is a fenti folyószámlámra utalják ezt követıen. A részemre megállapított rendszeres ellátás megnevezése: Pacsa, ellátott aláírása A fenti nyilatkozatot a mai nappal nyilvántartásba vettem, a év..hónapra járó pénzellátás folyósítása már a folyószámlára történik, a pénzellátást megállapító határozat módosításáról intézkedem. Pacsa, P.H... Komáromi Lászlóné ig.fımunkatárs

Pacsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1 6/2011. (IV.18.) önkormányzati rendelete

Pacsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1 6/2011. (IV.18.) önkormányzati rendelete Pacsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1 6/2011. (IV.18.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatásokról 6/2012.(II.29.), 6/2013 (IV.15.) 3/2014. (II.26.)

Részletesebben

ZALALÖVŐ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

ZALALÖVŐ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK ZALALÖVŐ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 16/2013.(VI.28.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról, és a fizetendő térítési díjakról Zalalövő

Részletesebben

1.. A rendelet célja

1.. A rendelet célja MIHÁLYFA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 22/2013.(XII.13.)RENDELETE A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjáról. A Képviselő-testület

Részletesebben

ZALALÖVŐ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

ZALALÖVŐ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK ZALALÖVŐ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 16/2013.(VI.28.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról, és a fizetendő térítési díjakról (Egységes

Részletesebben

Nemesrádó Község Önkormányzat képviselı-testülete 11/2006. (XII. 14.) számú rendelete

Nemesrádó Község Önkormányzat képviselı-testülete 11/2006. (XII. 14.) számú rendelete Nemesrádó Község Önkormányzat képviselı-testülete 11/2006. (XII. 14.) számú rendelete a szociális szolgáltatásokról és személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti ellátásokról 3/2007./III.1./ sz. 11/2007./XII.12./

Részletesebben

I. FEJEZET. A rendelet hatálya

I. FEJEZET. A rendelet hatálya 1 JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 3/2008. (II.28.) rendelete a személyes gondoskodást nyújtó, gyermekjóléti alapellátásokról és az igénybevétel feltételeirıl, valamint a fizetendı

Részletesebben

11/2008./IV.24./ számú. r e n d e l e t e A GYERMEKVÉDELEM HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL

11/2008./IV.24./ számú. r e n d e l e t e A GYERMEKVÉDELEM HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL TÓSZEG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 11/2008./IV.24./ számú r e n d e l e t e A GYERMEKVÉDELEM HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL 2 Tószeg község önkormányzati képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

I. A rendelet célja. II. A rendelet hatálya

I. A rendelet célja. II. A rendelet hatálya Takácsi Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2013. (II. 19.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételének rendjéről, a fizetendő térítési díjak megállapításáról

Részletesebben

Személyes gondoskodást nyújtó ellátási formák

Személyes gondoskodást nyújtó ellátási formák Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2007. (VI.27.)Ör a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról Apátfalva Község Önkormányzat

Részletesebben

Etyek Község Önkormányzat Képvisel-testületének 10 /2007. ( VI.27. ) sz. rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátások szabályozásáról

Etyek Község Önkormányzat Képvisel-testületének 10 /2007. ( VI.27. ) sz. rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátások szabályozásáról Etyek Község Önkormányzat Képvisel-testületének 10 /2007. ( VI.27. ) sz. rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátások szabályozásáról Etyek Község Önkormányzat Képvisel-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

SAJTOSKÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 20 / 2005/ XII.28. / SZÁMÚ RENDELETE A GYERMEKVÉDELEM HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL /EGYSÉGES SZERKEZET/

SAJTOSKÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 20 / 2005/ XII.28. / SZÁMÚ RENDELETE A GYERMEKVÉDELEM HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL /EGYSÉGES SZERKEZET/ SAJTOSKÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 20 / 2005/ XII.28. / SZÁMÚ RENDELETE A GYERMEKVÉDELEM HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL /EGYSÉGES SZERKEZET/ Sajtoskál község Önkormányzatának Képviselı-testülete

Részletesebben

(1) Az Önkormányzat a személyes gondoskodás keretében a következő ellátásokat nyújtja:

(1) Az Önkormányzat a személyes gondoskodás keretében a következő ellátásokat nyújtja: Székkutas Község Önkormányzat egységes szerkezetbe foglalt 8/1993. (VI. 26.) ktr. számú rendelete a szociális törvény alapján biztosított Személyes gondoskodás formáiról Székkutas Község Önkormányzat képviselőtestülete

Részletesebben

Budafok - Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzatának 17/2012. (VI.25.) önkormányzati rendelete 1

Budafok - Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzatának 17/2012. (VI.25.) önkormányzati rendelete 1 Budafok - Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzatának 17/2012. (VI.25.) önkormányzati rendelete 1 a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, valamint a fizetendő intézményi térítési díjakról

Részletesebben

I. cím A rendelet célja

I. cím A rendelet célja Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2013. (VI. 26.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igényléséről és a fizetendő térítési díjakról Kiszombor

Részletesebben

KÁL NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİTESTÜLETÉNEK 16/2013.(X.01.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A SZEMÉLYES GONDOSKODÁST NYÚJTÓ SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL

KÁL NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİTESTÜLETÉNEK 16/2013.(X.01.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A SZEMÉLYES GONDOSKODÁST NYÚJTÓ SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL KÁL NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİTESTÜLETÉNEK 16/2013.(X.01.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A SZEMÉLYES GONDOSKODÁST NYÚJTÓ SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL Kál Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete a Szociális

Részletesebben

Hortobágy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 10/2005. (IV. 28.) Hö. r e n d e l e t e

Hortobágy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 10/2005. (IV. 28.) Hö. r e n d e l e t e Hortobágy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2005. (IV. 28.) Hö. r e n d e l e t e a személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatásokról (a módosításokkal egységes szerkezetben) A képviselő-testület

Részletesebben

VASKÚT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 23/2013. (XII.6.) önkormányzati rendelete

VASKÚT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 23/2013. (XII.6.) önkormányzati rendelete VASKÚT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 23/2013. (XII.6.) önkormányzati rendelete A személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról, azok igénybevételéről, a fizetendő

Részletesebben

II. cím A rendelet hatálya 2. III. cím Személyes gondoskodást nyújtó ellátások formái 3.

II. cím A rendelet hatálya 2. III. cím Személyes gondoskodást nyújtó ellátások formái 3. Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2013. (VI. 26.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igényléséről és a fizetendő térítési díjakról Kiszombor

Részletesebben

(az időközbeni módosításokkal egységes szerkezetben)

(az időközbeni módosításokkal egységes szerkezetben) Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 39/2004. (IX. 29.) számú rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,13,14,15,

Részletesebben

Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2012. (VIII. 10.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról

Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2012. (VIII. 10.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2012. (VIII. 10.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról Csákvár Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete,

Részletesebben

(módosításokkal egységes szerkezetben)

(módosításokkal egységes szerkezetben) Letenye Város Önkormányzata Képviselı-testületének 4/2008. (IV. 3.) számú rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról (módosításokkal egységes szerkezetben) A szociális

Részletesebben

(3) A rendelet hatálya kiterjed a 7/A. és 7/B. -ok tekintetében Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata által fenntartott köznevelési intézményekre.

(3) A rendelet hatálya kiterjed a 7/A. és 7/B. -ok tekintetében Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata által fenntartott köznevelési intézményekre. Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének 26/2014. (XII. 22.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról és a köznevelési intézményekben nyújtott gyermekétkeztetés

Részletesebben

A rendelet célja, hatálya, ellátási formák 1..

A rendelet célja, hatálya, ellátási formák 1.. Magyarpolány Község Önkormányzata Képviselı-testületének a gyermekvédelem helyi szabályozásáról szóló 7/2004. (II.12.) rendelete (egységes szerkezetben) Magyarpolány Község Önkormányzatának Képviselıtestülete

Részletesebben

Zalaszántó község Önkormányzati Képviselı-testülete. 6/2004. (VII. 14.) számú R E N D E L E T E

Zalaszántó község Önkormányzati Képviselı-testülete. 6/2004. (VII. 14.) számú R E N D E L E T E Zalaszántó község Önkormányzati Képviselı-testülete 6/2004. (VII. 14.) számú R E N D E L E T E az önkormányzat által biztosított gyermekvédelmi ellátásokról (Egységes szerkezetben.) Egységes szerkezetbe

Részletesebben

ÚJSZÁSZ VÁROS POLGÁRMESTERE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. TEL/FAX: 56/

ÚJSZÁSZ VÁROS POLGÁRMESTERE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. TEL/FAX: 56/ ÚJSZÁSZ VÁROS POLGÁRMESTERE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. TEL/FAX: 56/552-022 e-mail: molnarpeter@pr.hu Tárgyalja: Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság Ügyrendi Bizottság Szociális, Egészségügyi

Részletesebben

Általános rendelkezések 1.

Általános rendelkezések 1. Megyei Jogú Város Közgyűlésének 17/2012. (III.29.) önkormányzati rendelete a i Kistérség Többcélú Társulása által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint

Részletesebben

ASZÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT Képviselı-testületének

ASZÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT Képviselı-testületének ASZÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT Képviselı-testületének 14/2008.(V.1.) ÖR RENDELETE A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról azok igénybevételérıl és a fizetendı térítési díjakról 1 Aszód Város Önkormányzat

Részletesebben

SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2015. (III.31.) ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E. a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról

SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2015. (III.31.) ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E. a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2015. (III.31.) ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról egységes szerkezetben a 14/2015.(VI.25.), valamint a 28/2015.(XII.17.),

Részletesebben

(3) A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás iránti kérelmet az intézmény vezetőjénél vagy a telephely vezetőjénél kell benyújtani.

(3) A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás iránti kérelmet az intézmény vezetőjénél vagy a telephely vezetőjénél kell benyújtani. Hunya Község Önkormányzat Képviselő - testületének 4/2012. (II.17.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról Hunya

Részletesebben

SAJÓVÁMOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2015. (II. 12. ) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

SAJÓVÁMOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2015. (II. 12. ) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE SAJÓVÁMOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2015. (II. 12. ) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL Sajóvámos Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális

Részletesebben

Szociális étkeztetés

Szociális étkeztetés MAGYARGÉC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Rákóczi út 75. Szociális étkeztetés Szakmai programja Ellátási terület: Magyargéc Készítette: Jandala Tiborné szociális ügyintézı 2 Étkeztetés Magyargéc Község Önkormányzata

Részletesebben

A GYERMEKJÓLÉTI ELLÁTÁSOKRÓL SZÓLÓ 09/2006.(III. 30.) RENDELETÉNEK

A GYERMEKJÓLÉTI ELLÁTÁSOKRÓL SZÓLÓ 09/2006.(III. 30.) RENDELETÉNEK TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK A GYERMEKJÓLÉTI ELLÁTÁSOKRÓL SZÓLÓ 09/2006.(III. 30.) RENDELETÉNEK A 27/2006.(XII. 14.) RENDELETTEL, A 4/2008.(I. 31.) RENDELETTEL, A 30/2008.(XI.

Részletesebben

Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2012. (IV.26.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2012. (IV.26.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2012. (IV.26.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE Bátonyterenye Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása által biztosított személyes gondoskodást

Részletesebben

A R 3. sz. melléklete az alábbiak szerint módosul:

A R 3. sz. melléklete az alábbiak szerint módosul: Szentes Város Önkormányzata Képviselı-testülete 6/2011. (IV.11.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról szóló 25/1999. (IX.18.) KT. rendelet

Részletesebben

Balatonkenese Nagyközség Önkormányzata Képvisel-testületének 7/2009.(III.05.) rendelete

Balatonkenese Nagyközség Önkormányzata Képvisel-testületének 7/2009.(III.05.) rendelete Balatonkenese Nagyközség Önkormányzata Képvisel-testületének 7/2009.(III.05.) rendelete az egyes szociális ellátásokról szóló 6/2007. (III.30.) számú rendelet módosításáról Balatonkenese Nagyközség Önkormányzata

Részletesebben

TÜSKEVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2007./VIII.28./ RENDELETE

TÜSKEVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2007./VIII.28./ RENDELETE TÜSKEVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2007./VIII.28./ RENDELETE A gyermekvédelem önkormányzati rendszeréről, az önkormányzat által biztosított pénzbeli ellátásokról valamint a gyermekvédelmi

Részletesebben

Inárcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2006. (VIII. 10.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi szabályairól

Inárcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2006. (VIII. 10.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi szabályairól Inárcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2006. (VIII. 10.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi szabályairól (Egységes szerkezetben a 3/2008. (III. 28.) és a 9/2011. (VIII. 11.),

Részletesebben

1. A rendelet hatálya. 2. E rendeletben alkalmazott fogalmakat az Sztv. 4. -a szerint kell értelmezni.

1. A rendelet hatálya. 2. E rendeletben alkalmazott fogalmakat az Sztv. 4. -a szerint kell értelmezni. Albertirsa Város Önkormányzata 8/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete a Humánszolgáltató Társulás által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint az ellátások

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezések

I. fejezet Általános rendelkezések Hortobágy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2006. (IV. 25.) Hö. r e n d e l e t e a gyermekvédelem helyi rendszeréről 1 (a módosításokkal egységes szerkezetben) A képviselő-testület a helyi

Részletesebben

Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének. 4/2011. (II.11.) számú ÖNKORMÁNYZATI RENDELET

Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének. 4/2011. (II.11.) számú ÖNKORMÁNYZATI RENDELET 1 Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2011. (II.11.) számú ÖNKORMÁNYZATI RENDELET A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról 1 1 Egységes szerkezetbe foglalva: 27/2011.(XII.22.)

Részletesebben

Medina község Önkormányzati Képviselı-testületének. 9/2007. /XII.12./ számu. Rendelete

Medina község Önkormányzati Képviselı-testületének. 9/2007. /XII.12./ számu. Rendelete Medina község Önkormányzati Képviselı-testületének 9/2007. /XII.12./ számu Rendelete A TANYAGONDNOKI SZOLGÁLATRÓL 2 MEDINA község Önkormányzati képviselı-testülete /a továbbiakban: Önkormányzat/ a helyi

Részletesebben

Hét Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2007. (IV.27.) számú rendelete. a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről

Hét Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2007. (IV.27.) számú rendelete. a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről Hét Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2007. (IV.27.) számú rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről Hatályos 2010. január 1-től A szociális igazgatásról

Részletesebben

DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA /2008. ( ) rendelete

DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA /2008. ( ) rendelete DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA /2008. ( ) rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzat

Részletesebben

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2015. (..) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről. 1.

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2015. (..) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről. 1. Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2015. (..) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Beleg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

Kivonat. mely készült a Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsának 2011. szeptember 20. napján megtartott ülésének jegyzıkönyvébıl

Kivonat. mely készült a Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsának 2011. szeptember 20. napján megtartott ülésének jegyzıkönyvébıl 59/2011. (IX. 20.) CsKTT. 16-5633-4/2011 Tárgy: Csanytelek, Baross Gábor u. 2. sz. alatti ingatlan használatba vétele Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa megtárgyalta Csanytelek, Baross

Részletesebben

(4) 5 A gyermek átmeneti gondozása az annak alapjául szolgálók fennállásáig, de legfeljebb 12 hónapig tart.

(4) 5 A gyermek átmeneti gondozása az annak alapjául szolgálók fennállásáig, de legfeljebb 12 hónapig tart. Gárdony Város Önkormányzat Képviselı-testületének 1/2000. (I. 30.) számú rendelete a gyermekek átmeneti gondozása keretében megvalósítandó helyettes szülıi tevékenységrıl 1 (az idıközbeni módosításokkal

Részletesebben

I. fejezet A rendelet célja, hatálya, ellátási formák 1..

I. fejezet A rendelet célja, hatálya, ellátási formák 1.. Vásárosdombó Község Képviselő-testületének 2/2008.(I.11.) számú r e n d e l e t e a gyermekvédelem helyi szabályozásáról szóló 1./2006(II.8.) számú rendelet módosításáról Vásárosdombó Község Önkormányzatának

Részletesebben

Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2004. (XI.10.) rendelete egyes gyermekvédelmi ellátásokról

Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2004. (XI.10.) rendelete egyes gyermekvédelmi ellátásokról Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2004. (XI.10.) rendelete egyes gyermekvédelmi ellátásokról Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

Drávatamási Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2006 (XI.27.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Drávatamási Község

Drávatamási Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2006 (XI.27.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Drávatamási Község Drávatamási Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2006 (XI.27.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Drávatamási Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a gyermekek védelméről és

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések Annavölgy Község Önkormányzat Képviselı-testületének 7/2006. (IX.4.) rendelete a szociális ellátások helyi szabályairól (A módosításokkal egységes szerkezetben) Annavölgy Község Önkormányzat Képviselı-testülete

Részletesebben

Nyékládháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 10/2004.(IV. 28.) sz. rendelete. a gyermekvédelmi és szociális személyes gondoskodásról

Nyékládháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 10/2004.(IV. 28.) sz. rendelete. a gyermekvédelmi és szociális személyes gondoskodásról Nyékládháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2004.(IV. 28.) sz. rendelete a gyermekvédelmi és szociális személyes gondoskodásról (Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva) Nyékládháza

Részletesebben

I.fejezet A rendelet hatálya

I.fejezet A rendelet hatálya Bőcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2007.(IV.26.) számú rendelete A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, a fizetendő térítési díjakról Bőcs Községi Önkormányzat

Részletesebben

I. Fejezet. A rendelet hatálya 2.

I. Fejezet. A rendelet hatálya 2. Mikebuda Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2012. (V.02.) önkormányzati rendelete a gyermekek részére nyújtott pénzbeli és természetbeni ellátásokról, valamint a személyes gondoskodás nyújtó

Részletesebben

Nagyecsed Város Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2012. (III.15.) önkormányzati rendelete

Nagyecsed Város Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2012. (III.15.) önkormányzati rendelete Nagyecsed Város Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2012. (III.15.) önkormányzati rendelete A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről (egységes szerkezetben a 8/2014.

Részletesebben

Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2006.(V.18.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről

Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2006.(V.18.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2006.(V.18.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Magyarszerdahely község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

I. Fejezet. Eljárási szabályok, a törvény hatálya

I. Fejezet. Eljárási szabályok, a törvény hatálya Bag Nagyközség Önkormányzat képviselő-testületének 2/2015. (II.16.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális és egyes személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról Bag Nagyközség

Részletesebben

Egységes szerkezet. 6/2010. (V.07.) önkormányzati rendelete

Egységes szerkezet. 6/2010. (V.07.) önkormányzati rendelete Egységes szerkezet Jászfelsőszentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2011. (IV.19.) a 18/2011. (XII.16.) a 5/2012. (IV.26.) a 4/2013. (III.29.) és a 3/2015. (III.30.) rendeletekkel módosított

Részletesebben

Kétegyháza Nagyközség Képviselő-testületének 3/2015. (II. 27.) számú önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról 1

Kétegyháza Nagyközség Képviselő-testületének 3/2015. (II. 27.) számú önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról 1 Kétegyháza Nagyközség Képviselő-testületének 3/2015. (II. 27.) számú önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról 1 Kétegyháza Nagyközség Képviselő-testülete a Magyarország

Részletesebben

Kömlő Község Önkormányzata Képviselő Testületének 5/2009. (III.25.) rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

Kömlő Község Önkormányzata Képviselő Testületének 5/2009. (III.25.) rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról Kömlő Község Önkormányzata Képviselő Testületének 5/2009. (III.25.) rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról Kömlő Község Önkormányzatának Képviselő Testülete, a gyermekek védelméről

Részletesebben

Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2006.(V.18.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről

Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2006.(V.18.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2006.(V.18.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Magyarszerdahely község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Ipolytölgyes községi Önkormányzat Képviselő-Testületének 7/2009.(V. 13.) számú rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról.

Ipolytölgyes községi Önkormányzat Képviselő-Testületének 7/2009.(V. 13.) számú rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról. Ipolytölgyes községi Önkormányzat Képviselő-Testületének 7/2009.(V. 13.) számú rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról. Ipolytölgyes község Önkormányzatának Képviselő-Testület a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

JÁSZSZENTANDRÁS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 5/2009./III.30./ RENDELETE

JÁSZSZENTANDRÁS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 5/2009./III.30./ RENDELETE JÁSZSZENTANDRÁS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 5/2009./III.30./ RENDELETE A gyermekvédelemről és a gyermekek pénzbeli és természetbeni ellátásának helyi szabályairól. ( egységes szerkezetben) Jászszentandrás

Részletesebben

Algyő Nagyközség Önkormányzat. Képviselő-testületének. 25/2012. (VIII.3.) Önkormányzati rendelete. a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok

Algyő Nagyközség Önkormányzat. Képviselő-testületének. 25/2012. (VIII.3.) Önkormányzati rendelete. a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok Algyő Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 25/2012. (VIII.3.) Önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő intézményi térítési

Részletesebben

1. Hatásköri szabályok és az igazgatás módja

1. Hatásköri szabályok és az igazgatás módja Súr Község Önkormányzat Képviselı-testülete 4/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelete az egyes szociális és gyermekjóléti ellátási formák helyi szabályozásáról Súr Község Önkormányzatának Képviselı-testülete

Részletesebben

Az önkormányzat a szociálisan és a gyermekvédelemre rászorultak részére személyes gondoskodást nyújtó alapszolgáltatást és ellátást biztosít.

Az önkormányzat a szociálisan és a gyermekvédelemre rászorultak részére személyes gondoskodást nyújtó alapszolgáltatást és ellátást biztosít. PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 20/2005. (IX. 30.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról* Püspökladány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Sárospatak Város Jegyzıjétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/ Fax: 47/

Sárospatak Város Jegyzıjétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/ Fax: 47/ Sárospatak Város Jegyzıjétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 e-mail: sarospatak@sarospatak.hu Levelezési cím: 3950 Sárospatak Pf.:218 E L İ T E R J E S Z T É S a Képviselı-testület

Részletesebben

A rendelet hatálya. Esztergom Város Önkormányzatának 29/2007. (IV.27.) ör. rendelete az idősek támogatásáról

A rendelet hatálya. Esztergom Város Önkormányzatának 29/2007. (IV.27.) ör. rendelete az idősek támogatásáról Esztergom Város Önkormányzatának 29/2007. (IV.27.) ör. rendelete az idősek támogatásáról (Egységes szerkezetben a 26/2008.(III.20.)* esztergomi ör. rendelettel) Esztergom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

ELJÁRÁSI RENDELKEZÉSEK

ELJÁRÁSI RENDELKEZÉSEK Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata képviselő-testületének 18/2013. (XII. 18.) önkormányzati rendelete (A 2015. március 1-től hatályos, egységes szerkezet) a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

Részletesebben

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat. 10 /2001. (V. 25.) rendelete

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat. 10 /2001. (V. 25.) rendelete Jászladány Nagyközségi Önkormányzat 10 /2001. (V. 25.) rendelete A személyes gondoskodást nyújtó helyi gyermekvédelmi ellátások formáiról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról.

Részletesebben

3. A gyermekétkeztetési térítési díj napi összegét a 2. melléklet tartalmazza.

3. A gyermekétkeztetési térítési díj napi összegét a 2. melléklet tartalmazza. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 8/2015. (lll. 31) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális, gyermekjóléti ellátások és a köznevelési intézményekben biztosított

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja. A rendelet hatálya

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja. A rendelet hatálya Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete 20/2015. (XI.25.) Önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő intézményi térítési

Részletesebben

Kömlő Község Önkormányzata Képviselő Testületének 5/2007. /VI. 28./ Rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

Kömlő Község Önkormányzata Képviselő Testületének 5/2007. /VI. 28./ Rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról Kömlő Község Önkormányzata Képviselő Testületének 5/2007. /VI. 28./ Rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról Kömlő Község Önkormányzatának Képviselő Testülete, a gyermekek védelméről

Részletesebben

Jászapáti Városi Önkormányzat 8/2004.(V.1) rendelete. A gyermekvédelem helyi szabályairól (Egységes szerkezetben) március 21.

Jászapáti Városi Önkormányzat 8/2004.(V.1) rendelete. A gyermekvédelem helyi szabályairól (Egységes szerkezetben) március 21. Jászapáti Városi Önkormányzat 8/2004.(V.1) rendelete A gyermekvédelem helyi szabályairól (Egységes szerkezetben) 2016. március 21. Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekek védelméről

Részletesebben

Vanyola Község Önkormányzatának 10/2006. (V. 31.) r e n d e l e t e a helyi gyermekvédelmi ellátásokról

Vanyola Község Önkormányzatának 10/2006. (V. 31.) r e n d e l e t e a helyi gyermekvédelmi ellátásokról Vanyola Község Önkormányzatának 10/2006. (V. 31.) r e n d e l e t e a helyi gyermekvédelmi ellátásokról Vanyola Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

Részletesebben

Rákóczifalva Nagyközség Képviselő-testületének 19/2007.(VII. 25.) a 23/2007.(XI.28.) a 11/2008.(VI.27.) a 3/2009.(II. 13.) a 15/2009.(IX.04.

Rákóczifalva Nagyközség Képviselő-testületének 19/2007.(VII. 25.) a 23/2007.(XI.28.) a 11/2008.(VI.27.) a 3/2009.(II. 13.) a 15/2009.(IX.04. Rákóczifalva Nagyközség Képviselő-testületének 19/2007.(VII. 25.) a 23/2007.(XI.28.) a 11/2008.(VI.27.) a 3/2009.(II. 13.) a 15/2009.(IX.04.) a 17/2009.(XI.27.) a 4/2010.(II. 12.) a 5/2011. (IV. 1.) a

Részletesebben

Süttő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2012.(V.31.) önkormányzati rendelete I. FEJEZET

Süttő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2012.(V.31.) önkormányzati rendelete I. FEJEZET Süttő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2012.(V.31.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról Süttő Község Önkormányzati Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben

Kihirdetve: március 18. Kifüggesztve: március április 2. Józan Judit jegyzı. 13/2011. (III.31.) ÖR április 1.

Kihirdetve: március 18. Kifüggesztve: március április 2. Józan Judit jegyzı. 13/2011. (III.31.) ÖR április 1. Kunszentmiklós Város Önkormányzat Képviselı-testületének 10/2011. (III. 18.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételérıl, valamint a fizetendı térítési díjakról

Részletesebben

INÁNCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2015 (II.26.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL

INÁNCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2015 (II.26.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL INÁNCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2015 (II.26.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL Hatályos: 2015.12.18-tól. Ináncs Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

A gyermekek védelmének helyi rendszere

A gyermekek védelmének helyi rendszere 1 Iszkaszentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2007. (IX.12.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Iszkaszentgyörgy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete "a gyermekek

Részletesebben

Muhariné Mayer Piroska sk. aljegyzı

Muhariné Mayer Piroska sk. aljegyzı Elıterjesztés 3. Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. február 1-i ülésére Tárgy: Közösségi ellátások és pszichiátriai betegek, illetve szenvedélybetegek nappali ellátásának biztosítására

Részletesebben

Szécsény Város Önkormányzata Képviselı-testülete

Szécsény Város Önkormányzata Képviselı-testülete Szécsény Város Önkormányzata Képviselı-testülete Szécsény Város Önkormányzata Képviselı-testületének 8/2008.(IV.16.) rendelete a szociális rászorultságtól függı pénzbeli és természetbeli ellátásokról és

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések 1 Makó Város Önkormányzati Képviselő-testületének a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról, valamint az ehhez kapcsolódó térítési díjakról szóló 3/1998. (II. 02.) Makó ör. rendelete

Részletesebben

Bakonyszentkirály, Bakonyoszlop, Csesznek Községek Körjegyzősége

Bakonyszentkirály, Bakonyoszlop, Csesznek Községek Körjegyzősége Bakonyszentkirály Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2008. (VIII.26.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Bakonyszentkirály Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek

Részletesebben

Nyékládháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 9/2004. (IV. 28.)sz. rendelete. a gyermekek pénzbeli és természetbeni ellátásáról

Nyékládháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 9/2004. (IV. 28.)sz. rendelete. a gyermekek pénzbeli és természetbeni ellátásáról Nyékládháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2004. (IV. 28.)sz. rendelete a gyermekek pénzbeli és természetbeni ellátásáról (A módosítással egységes szerkezetbe foglalva.) Nyékládháza Város

Részletesebben

Sajószöged Önkormányzat Képviselı-testületének 11/2006.(IV.27.) számú rendelete a gyermekek támogatásáról, a gyermekjóléti alapellátásokról

Sajószöged Önkormányzat Képviselı-testületének 11/2006.(IV.27.) számú rendelete a gyermekek támogatásáról, a gyermekjóléti alapellátásokról Sajószöged Önkormányzat Képviselı-testületének 11/2006.(IV.27.) számú rendelete a gyermekek támogatásáról, a gyermekjóléti alapellátásokról Sajószöged Önkormányzat Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Alap Község Önkormányzata Képviselı-testületének. 13/2010. (XII. 16.) önkormányzati rendelete. a civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjérıl

Alap Község Önkormányzata Képviselı-testületének. 13/2010. (XII. 16.) önkormányzati rendelete. a civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjérıl Alap Község Önkormányzata Képviselı-testületének 13/2010. (XII. 16.) önkormányzati rendelete a civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjérıl Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete a Magyar

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 2/2006.(II.10.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatás helyi szabályozásáról

Részletesebben

Süttő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2012.(II.14.) rendelete. az egyes szociális ellátásokról I. FEJEZET

Süttő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2012.(II.14.) rendelete. az egyes szociális ellátásokról I. FEJEZET Süttő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2012.(II.14.) rendelete az egyes szociális ellátásokról Süttő Község Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 16. (1) bekezdése,

Részletesebben

bekezdésben foglaltakon túlmenően a kiterjed Gyvt. 4. (2)-(4) bekezdésében foglalt gyermekekre, személyekre is.

bekezdésben foglaltakon túlmenően a kiterjed Gyvt. 4. (2)-(4) bekezdésében foglalt gyermekekre, személyekre is. Szilvásvárad községi Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2008.(VI.25.) RENDELETE a gyermekvédelem helyi végrehajtási szabályairól (Egységes szerkezetbe foglalva a módosítására hozott 22/2008. (VIII.

Részletesebben

Kisszállás Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 7/2015.(III.30.) önkormányzati rendelete

Kisszállás Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 7/2015.(III.30.) önkormányzati rendelete Kisszállás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2015.(III.30.) önkormányzati rendelete A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéről Kisszállás Község Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezések. A rendelet célja. A rendelet hatálya. Az ellátások formái

I. fejezet Általános rendelkezések. A rendelet célja. A rendelet hatálya. Az ellátások formái Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2012. (III.29.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE a gyermekvédelmi alapellátások igénybevételéről és a fizetendő térítési díjról Bátonyterenye Város Önkormányzata

Részletesebben

2. A gondozási szükséglet, valamint az egészségi állapoton alapuló szociális rászorultság

2. A gondozási szükséglet, valamint az egészségi állapoton alapuló szociális rászorultság 8/2010. (IX. 3.) NEFMI rendelet egyes szociális tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról Hatályosság: 2010.09.03 - A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132.

Részletesebben

ONGA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 12/2015. (VIII. 26.) önkormányzati rendelete. a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról

ONGA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 12/2015. (VIII. 26.) önkormányzati rendelete. a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról ONGA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 12/2015. (VIII. 26.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról (egységes szerkezetben a 4/2016. (III. 18.) önkormányzati rendelettel)

Részletesebben

(A 39/2015. (Xl.24.) módosító rendelettel, valamint a 16/2016. (lll.22.) módosító rendelettel egységes szerkezetben.)

(A 39/2015. (Xl.24.) módosító rendelettel, valamint a 16/2016. (lll.22.) módosító rendelettel egységes szerkezetben.) Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 8/2015. (lll.31) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális, gyermekjóléti ellátások és a köznevelési intézményekben biztosított

Részletesebben

öregségi nyugdíjmin 150%- 300% között

öregségi nyugdíjmin 150%- 300% között Báránd Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 9/2009 (VII.23.) KT. Rendelet a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvényvényben szabályozott személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról,

Részletesebben

NAGYKÁLLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT. 13/2004. (VII.05.) Önk. r e n d e l e t e

NAGYKÁLLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT. 13/2004. (VII.05.) Önk. r e n d e l e t e NAGYKÁLLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 13/2004. (VII.05.) Önk. r e n d e l e t e (a 45/2008.(VII.16.) Önk., 7/2009. (II.13.) Önk., 29/2009. (VII.13.) Önk., 9/2010. (III.31.) Önk, 24/2010. (VIII.13.) Önk., 5/2011.

Részletesebben

Sárospatak Város Jegyzıjétıl 3950 Sárospatak, Rákóczi u. 32. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404

Sárospatak Város Jegyzıjétıl 3950 Sárospatak, Rákóczi u. 32. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 Sárospatak Város Jegyzıjétıl 3950 Sárospatak, Rákóczi u. 32. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu Levelezési cím: 3950 Sárospatak Pf.:218 J A V A S L A T - a Képviselı-testületnek

Részletesebben

az egyes gyermekvédelmi ellátásokról

az egyes gyermekvédelmi ellátásokról 1 Jánossmorja Város Önkormányzata Képviselı testületének 6/2007. (III.1.) rendelete az egyes gyermekvédelmi ellátásokról Jánossomorja Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a gyermekek védelmérıl és

Részletesebben

A rendelet célja. A rendelet hatálya

A rendelet célja. A rendelet hatálya Borsodnádasd Város Önkormányzatának 6/2009.(III.27.) számú rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény végrehajtásának helyi szabályairól, egységes szerkezetben

Részletesebben

Hidegség Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2004.(XII. 25.) rendelete

Hidegség Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2004.(XII. 25.) rendelete Hidegség Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2004.(XII. 25.) rendelete a gyermekvédelmi ellátásokról Hidegség Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben