HEFOP A társadalmi befogadás elősegítése a szociális területen dolgozó szakemberek képzésével

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "HEFOP 2.2.1. A társadalmi befogadás elősegítése a szociális területen dolgozó szakemberek képzésével"

Átírás

1 HEFOP A társadalmi befogadás elősegítése a szociális területen dolgozó szakemberek képzésével ZÁRÓ TANULMÁNY Kaposvári Regionális Családsegítő és Megyei Gyermekjólét Módszertani Családsegítő Központ január Készült a Nemzeti Fejlesztési Terv Humánerőforrás Operatív Programja keretében

2 2 A kiadvány a Nemzeti Fejlesztési Terv Humánerőforrás Operatív Programja keretében készült. Szerzők: Erdős Zsuzsanna Szabó János Lektorálta: Szabó János A kérdőíveket szerkesztette és feldolgozta : Horváth Anikó Tiszáné Gneth Gabriella Regionális Családsegítő és Megyei Gyermekjóléti Módszertani Családsegítő Központ 7400 Kaposvár, Ezredév u.22.

3 3 TARTALOM Bevezetés... 4 A Regionális Családsegítő és Megyei Gyermekjóléti Módszertani Családsegítő Központ bemutatása... 5 Módszertan Kérdőíves felmérés a szolgáltatást igénybe vevők körében Kérdőíves felmérés a szolgáltatást nyújtó szociális szakemberek körében Az aktív korú nem foglalkoztatottakkal való együttműködés keretei Az aktív korú nem foglalkoztatottakkal végzett munka eredményessége Képzési igények a feladatellátás új kihívásainak tükrében Összegzés MELLÉKLETEK: 1. Regionális Családsegítő és Megyei Gyermekjóléti Módszertani Családsegítő Központ Szervezeti Organogram 2. Segítő helyek 2.1. A Dél-Dunántúli Régióban működő családsegítő és gyermekjóléti szolgáltatások elérhetősége 2.2. A Dél-Dunántúli Régióban működő pszichiátriai- és szenvedélybeteg célcsoportok részére biztosított közösségi és nappali ellátások elérhetősége 2.3. A Dél-Dunántúli Regionális Munkaügyi Központ 2.4. A Dél-Dunántúli Régió jelentősebb civilszervezetei 2.5. Megyei Igazságügyi Hivatalok 3. Jogszabályok 4. Irodalom

4 4 BEVEZETÉS A Zárótanulmány összefoglalja a Regionális Családsegítő és Megyei Gyermekjóléti Módszertani Családsegítő Központ HEFOP a társadalmi befogadás elősegítése a szociális területen dolgozó szakemberek képzésével című pályázata keretében a szociális szolgáltatásban dolgozók és a szociális szolgáltatásokat igénybe vevők körében végzett kérdőíves felmérés tapasztalatait. A kutatás célja, hogy eredményeit felhasználva visszajelzést kapjanak a szociális szolgáltatást végzők munkájuk eredményességéről, kijelöljék a tevékenységek jövőbeni irányait, nem utolsó sorban a szociális szolgáltatást igénybe vevő aktív korú nem foglalkoztatottak elégedettségének biztosítása mellett segítsék e sérülékeny társadalmi csoport munkaerő-piaci reintegrációját. A kérdőíves felmérés egyfajta pillanatfelvételnek tekinthető, amelynek eredményei akkor használhatók biztonsággal, ha élünk a másodelemzés módszerével és mellé tesszük a szolgáltatást végzőkre és a szolgáltatást felhasználókra vonatkozó nagy statisztikát, amely az alapsokaság adott jellemzőinek időbeli változását és területi megoszlását is mutatja. A kutatás eredményei hozzájárulnak az egyének szintjén ahhoz, hogy a szakemberek képesek legyenek felkészíteni a szolgáltatást igénybe vevőket a munkaerő-piaci beilleszkedésre, részvételre; emellett az intézmények szintjén a szociális terület a korábbiaknál jobban tud illeszkedni a foglalkoztatás- és képzési politikához azáltal, hogy a segítő munkához hozzákapcsolódik a foglalkoztatási esélyek növeléséhez szükséges tudástőke is. A hátrányos helyzetű csoportok munkaerő-piaci és társadalmi beilleszkedésének elősegítése érdekében erősödik az ágazatok közötti együttműködés. A kutatás eredménye esetleges jövőben pályázati programok kiinduló pontját képezheti, valamint felhasználható a helyi foglalkoztatási stratégiák kidolgozása, értékelése során.

5 HEFOP A társadalmi befogadás elősegítése a szociális területen dolgozó szakemberek képzésével 5 A Regionális Családsegítő és Megyei Gyermekjóléti Módszertani Családsegítő Központ bemutatása Az intézmény ellátási céljai, alaptevékenységei Az integrált intézmény a családok kiegyensúlyozottabb, önálló életvitele, a szenvedélybetegek saját lakókörnyezetben való maradásának, - beleértve a megkeresést, a szakellátó rendszer felé való motiválást, pszicho-szociális tanácsadást, ártalomcsökkentését, illetve a gondozást - a konfliktusos helyzetek feloldása, a hátrányok mérséklése, a gyermekek testi, lelki egészségének, családban történő nevelésének elősegítése érdekében működtetett szolgáltatás. Az intézmény biztosítja a hajléktalanok és az átmenetileg nehéz szociális helyzetbe kerülők ellátását szolgáló intézmények működtetését, és a fenntartó határozata értelmében a hivatásos gondnokok munkáltatói feladatait is ellátja. A fent leírt célcsoport részére az ellátásokat a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény (továbbiakban Szt.) 56. (1) bekezdésének b.), e.), g.), i.), j.). pontja (2) bekezdésének e.), f.) pontja, az évi XXXI. törvény 39., 40. (2) bekezdésében előírt alapellátások, a (3) bekezdésében foglalt szolgáltatások és az Szt a (3) bekezdése e.), f.) pontjában előírt személyes gondoskodás keretébe tartozó szakosított ellátási formák megszervezésével, működtetésével biztosítja. Az intézmény jogállását tekintve önállóan gazdálkodó, teljes jogkörrel rendelkező költségvetési szerv, jogi személy. Az intézmény ellátja az Szt. 88/A. -ában, és az évi XXXI. törvény 118. (2) bekezdésében, foglaltak szerint - a fenntartó, illetve a kijelölő szerv határozata alapján a megyei gyermekjóléti módszertani feladatokat, a családsegítő szolgáltatás feladatkörében a regionális (Baranya, Somogy, Tolna megyékre kiterjedően) módszertani feladatokat, valamint az Szt. 88/A. a) pontja alapján az adósságkezelési tanácsadás módszertani feladatait is. Az Önkormányzat az intézmény illetőségét Kaposvár Megyei Jogú Város közigazgatási határaira, - családsegítés, és gyermekjóléti szolgáltatás, valamint a szenvedélybetegek közösségi ellátása tekintetében Sántos közigazgatási határaira terjesztette ki. A Hajléktalan Gondozási Csoport ellátási kötelezettségét az Szt. szabályozza, ez a szakosított ellátásai tekintetében országos.

6 HEFOP A társadalmi befogadás elősegítése a szociális területen dolgozó szakemberek képzésével 6 Az intézmény küldetése Az intézmény tevékenységének alapvető célja a családok társadalmi helyzetének javítása, kohéziójának és értékeinek megőrzése, a hátrányos helyzetű csoportok esélyegyenlőségének elősegítése, a szegénység és a gyermekszegénység elleni küzdelem, a társadalmi összetartozás erősítése a szociális munka módszereinek és eszközeinek felhasználásával. Az intézményben végzett munka alapelvei A munkának keretet ad a Szociális Munka Etikai Kódexe. Az intézmény munkáját nemre, korra, társadalmi és etnikai hovatartozásra, vallási és világnézeti meggyőződésre, nemi irányultságra, fogyatékosságra és egészségi állapotra való tekintet nélkül, valamint bármely egyéb hátrányos megkülönböztetés kizárásával; az emberi méltóságot tisztelve; a szolgáltatásokhoz való egyenlő hozzáférés, az önkéntesség és az egyéni szükségleteinek megfelelő segítségnyújtás elvét szem előtt tartva végzi. A szakmai tevékenység során a titoktartást és az információk felelős kezelését biztosítják. Az intézmény hat szakmai részegységből áll, melyek az alábbiak: Szociális Szolgáltató Csoport, Gyermekjóléti Csoport, Módszertani Csoport, Adósságkezelési Tanácsadó Csoport, Hajléktalan Gondozási Csoport, Hivatásos gondnokok. (lásd 1. számú melléklet: szervezeti organogram) Az intézmény által nyújtott szolgáltatások Családsegítés Gyermekjóléti központ Gyermekjóléti szolgáltatás Kórházi szociális munka Utcai és lakótelepi szociális munka Készenléti szolgáltatás Kapcsolattartási ügyelet Szociális információs szolgáltatás Aktív korú nem foglalkoztatottak kötelező együttműködési programjának szervezése Adósságkezelési Tanácsadó szolgáltatás Szenvedélybetegek közösségi ellátása Hajléktalan ellátás Nappali melegedő Éjjeli menedékhely

7 HEFOP A társadalmi befogadás elősegítése a szociális területen dolgozó szakemberek képzésével 7 Átmeneti szállás Utcai szociális munka Népkonyha Speciális szolgáltatások Jogi tanácsadás Pszichológiai tanácsadás Orvosi tanácsadás Ifjúsági információs és tanácsadói szolgáltatás Mediáció Családterápia Módszertani feladatok Regionális családsegítő módszertani feladatok Regionális adósságkezelési módszertani feladatok Megyei gyermekjóléti módszertani feladatok A családsegítő tevékenység bemutatása Kaposváron a családsegítés 18 éves múltra tekint vissza, intézményünk Szociális Szolgáltató Csoportja (továbbiakban SzSzCs) látja el a feladatot. A Családsegítő Központ intézményi egységei között fontos a megfelelő együttműködés, ennek érdekében az egységek között együttműködési megállapodások születtek, melyeket a csoportok tagjai egyöntetűen elfogadtak, napi munkájukat ezek tartalmának megfelelően végzik. A családsegítő szolgáltatás célja A Szociális Szolgáltató Csoport a szociális munka eszközeinek és módszereinek felhasználásával segítő szolgáltatást biztosít, ellátásokat közvetít, szervezési tevékenységet végez, és családgondozói hálózatot működtet, szervezi a szenvedélybetegek közösségi ellátását. A családsegítés célja, hogy a szolgáltatást igénybe vevőket képessé tegyük önálló életvitelre, problémáik megoldására és erőforrásaik mozgósítására. A szenvedélybetegek közösségi ellátásának célja, olyan gondozási módszer kialakítása és működtetése, mely a szenvedélybetegek körében a családban, saját lakókörnyezetben való

8 HEFOP A társadalmi befogadás elősegítése a szociális területen dolgozó szakemberek képzésével 8 maradást irányozza elő, beleértve a megkeresést, a szakellátó rendszer felé való motiválást, pszicho-szociális tanácsadást, ártalomcsökkentését, illetve gondozását. A családsegítő szolgáltatás feladata A cél olyan általános, valamint speciális segítő szolgáltatás biztosítása, amely a szociális munka eszközeinek és módszereinek felhasználásával hozzájárul az egyének, a családok, a közösségek jólétéhez, fejlődéséhez, a környezetükhöz való alkalmazkodáshoz. A Szociális Szolgáltató Csoport feladata a lakosság szociális és mentálhigiénés helyzetének figyelemmel kísérése, az ismétlődően előforduló problémák okainak jelzése az illetékes hatóság, illetve szolgáltatást nyújtó szerv felé, valamint a problémák okainak ismeretében prevenciós tevékenység végzése. Munkaformák: egyéni esetkezelés szociális csoportmunka, közösségi szociális munka. A feladatellátás tárgyi feltételei Az intézmény szakmai egységei öt különböző telephelyen működnek, kapcsolattartásuk azonban rendszeres és mindennapos. Az intézmény központi telephelye ahol a Szociális Szolgáltató Csoport elhelyezésre került a település központjában található, jól megközelíthető helyen van. A feladat ellátásához az intézmény rendelkezik megfelelő helyiségekkel, a csoportok működtetéséhez a gyermekjóléti központ telephelyén csoporthelyiséggel, gépkocsival, multifunkcionális szállítójárművel, kerékpárral, segéd-motorkerékpárral, a munka adminisztrálásához szükséges, a csoport tagjai számára biztosított irodával, a szükséges nyomtatványokkal, telefonnal, fax készülékkel, fénymásolóval, adminisztrációs számítógépes programmal, számítógépekkel, laptopokkal, szoftverekkel és projektorral. DVD jogtár és Internet minden munkatársnak hozzáférhető. A csoportok számára biztosítottak a tevékenységükhöz nélkülözhetetlen jogszabálygyűjtemények, dokumentumok és szakmai folyóiratok. Az intézményben jól felszerelt, mintegy 1000 kötetes szakkönyvtár található. A felsoroltakat az intézményben gyakorlatukat töltő hallgatók is használhatják.

9 HEFOP A társadalmi befogadás elősegítése a szociális területen dolgozó szakemberek képzésével 9 A feladatellátás személyi feltételei A Szociális Szolgálató Csoport szakmai létszáma 15 fő, ebből 13 fő rendelkezik a vonatkozó jogszabályban (1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről) meghatározott szakmai végzettségekkel, 1 fő jelenleg felsőfokú szakirányú végzettségét szerzi meg. A munkatársak továbbképzése folyamatosan biztosított. Módszertani tevékenység január 1-jétől ágazati miniszteri kijelölés alapján intézményünk látja el a regionális családsegítő módszertani feladatokat a Dél-Dunántúli Régióban ban ismételten regionális családsegítő módszertan intézményi kinevezést kapott 2010-ig. A régióban jelenleg 82 családsegítő szolgálat működik. Az illetékességi területen működő szolgálatok főbb jellemzői az alábbiakban foglalható össze. 1. Táblázat Családsegítő szolgálatok főbb jellemzői, Dél-Dunántúli Régió Forrás: KRCSSK Módszertani Csoport Terület Települések száma Családsegítő szolgálatok száma Társulásos formában működik Ellátott települések száma Foglalkoztatottak száma Baranya megye ,6 Somogy megye ,5 Tolna megye ,3 Összesen ,4 Szolgáltatás biztosításának módja o Önálló intézményként működik: 3 o Gyermekjóléti szolgálattal integráltan működik: 52 o Szociális intézménnyel integrált: 24 o Egészségügyi intézménnyel integrált: 2 o Oktatási- nevelési intézménnyel integrált: - o Tevékenységként szervezett: 1 Fenntartók típusa szerint o Önkormányzati fenntartású: 77 o Civil fenntartású: 5 o Egyházi fenntartású: -

10 HEFOP A társadalmi befogadás elősegítése a szociális területen dolgozó szakemberek képzésével 10 A módszertani tevékenység célja, hogy az intézmény alapfeladatainak magas színvonalon történő ellátásával mintaként szolgáljon a Dél-Dunántúli Régióban működő családsegítő szolgálatok, valamint egyéb szociális szolgáltatók számára, továbbá az illetékességi területen dolgozó szakemberek munkavégzésének segítése, egységes szakmai normáinak kialakítása, szakmai közélet folyamatos működésének előmozdítása. Kutató-elemző tevékenység keretében figyelemmel kíséri a térség családvédelemmel, illetve szociális ellátásokkal kapcsolatos helyzetét, speciális szükségleteit, problémáit, megvizsgáljuk a problémák kialakulásának okait, és segítjük a megoldások keresését. Ennek érdekében szakmai kapcsolatot épített ki és együttműködik a szociális ágazatért felelős minisztériummal és annak háttérintézményeivel, továbbá részt vesz tudományos kutatásokban, módszertani anyagok kidolgozásában. Koordinatív feladatainak célja az ellátási terület szociális szolgáltatatói és intézményei működésének ismerete és annak hatékonnyá tétele a módszertani segítségnyújtással és szolgáltatásokkal. Az intézmény koordinációs központként működik a szociális, egészségügyi és egyéb közszolgáltatást nyújtó intézmények, valamint civil szektor között. Az intézmény által végzett továbbképzési tevékenység célja az ellátási területet érintő tudományos kutatások, publikációk, modellértékű új kezdeményezések ismeretében tapasztalatcserék és továbbképzések szervezésével a szakmai információk eljuttatása az illetékességi terület szereplői számára. A munkatársak részt vesznek az ellenőrzési feladatokban, felkérésre szakvéleményt készítenek a régióban működő szolgálatok, szolgáltatások működéséről. Pályázati tevékenység keretében az intézmény elősegíti a közös pályázatok megvalósítását, pályázati információkat közvetít a szociális szolgáltatók fele. A Regionális Családsegítő Központ, mint terepintézmény is működik. Az intézmény összetettségéből adódóan kedvező a terepgyakorlatra jelentkező hallgatók szempontjából, mivel egyrészt a hallgatók a szociális munka több területét megismerhetik, másrészt érdeklődési körükhöz, vagy képzésükhöz igazodóan több terület közül választhatják ki a

11 HEFOP A társadalmi befogadás elősegítése a szociális területen dolgozó szakemberek képzésével 11 legmegfelelőbbet. A gyakorlati oktatás mellett az intézmény már huzamosabb ideje terepkoordinátori feladatokat is ellát a képzőintézményekkel kötött megállapodás alapján. Az ilyen irányú tevékenységnek köszönhetően jó kapcsolat alakult ki magukkal a képzőhelyekkel. A szociális munkás, szociálpedagógus és szociálpolitikus BA és MA képzést indító felsőoktatási intézmények közül a legtöbbel írásos megállapodásunk is van.

12 HEFOP A társadalmi befogadás elősegítése a szociális területen dolgozó szakemberek képzésével 12 Módszertan A kutatás általános célja volt, hogy megismerjük milyen irányban kell a szociális szakemberek ismereteit bővíteni, készségeiket, valamint együttműködési hálózatukat fejleszteni annak érdekében, hogy a hozzánk fordulók foglalkoztatási esélyei növekedjenek. A kutatás specifikus célja volt, hogy képet kapjunk arról, hogy milyen eszközök, és módszerek segítségével lehet illetékességi területünkön eredményeket elérni a foglalkoztathatóság javításában. A megvalósított program segíti-e a tartós munkanélkülieknek szervezett szociális szolgáltatást igénybe vevők munkaerőpiaci reintegrációjának megvalósítását. Az elsődleges adatgyűjtés keretében olyan információkat akartunk kapni a közvetett és közvetlen célcsoportról, amely a legfrissebb, hozzáférhető statisztikából nem nyerhető ki, s amellyel az eddig alkalmazott az aktív korú nem foglalkoztatottakkal végzett szociális munkában használatos technikák finomíthatók, valamint a későbbiekben protokollá fejleszthetők. A kiinduló hipotézisünk: a szociális szakemberek célirányos képzésével javíthatók az aktívkorú nem foglalkoztatottak elhelyezkedési esélyei. A kutatás közvetlen célcsoportját a szociális szakemberek, a közvetett célcsoportot pedig a szociális szolgáltatást igénybe vevő nem foglalkoztatott személyek jelentették. Az közvetlen célcsoport esetében az adatgyűjtés módszere a kérdőíves megkérdezés volt. A kérdőív kitöltése része volt a május 11-én rendezett második HEFOP szakmai napnak. A válaszadók a Dél-Dunántúli Régió családsegítő szolgálatai és Somogy Megye gyermekjóléti szolgálatainak munkatársai voltak, beleértve a Regionális Családsegítő és Megyei Gyermekjóléti Módszertani Családsegítő Központ (továbbiakban KRCSSK) munkatársait is. A minta nagyság 80 fő volt, ez a célcsoport teljes sokaságának 27%-át jelenti. A válaszadók kiválasztása egyszerű véletlen mintavétellel történt, ezért a minta az illetékességi területen működő családsegítő és gyermekjóléti szolgálatok területi elhelyezkedésére nézve nem reprezentatív. A 4 oldalas kérdőív kizárólag 12 kérdést tartalmazott. Annak érdekében, hogy megkönnyítsük a válaszadók dolgát, csak a számunkra leglényegesebb kérdéseket tettük fel, elsősorban zárt kérdések formájában.

13 HEFOP A társadalmi befogadás elősegítése a szociális területen dolgozó szakemberek képzésével 13 A kérdéstípusok az alábbi megoszlásban szerepeltek: Eldöntendő kérdés 5 Egyszeres választás: 3 Likert-skála: 2 Kiegészítendő: 2 A válaszadási arány 72%-os volt, amely az empirikus tapasztalataink alapján kiemelkedően magasnak mondható. A közvetett célcsoport esetében szintén kérdőíves felmérés volt az adatgyűjtés módszere. A megkérdezettek a KRCSSK Szociális Szolgáltató Csoportjánál az többször módosított évi III. törvény 37/D. (1) bekezdése szerint nyilvántartásba vett aktív korú nem foglalkoztatott személyek voltak. A minta nagysága 120 fő, ez a Kaposvár Megyei Jogú Város (továbbiakban KMJV) területén élő rendszeres szociális segélyben részesülők 16,39%- át jelenti (a KMJV területén élő összes regisztrált munkanélküli 4,2%-a). A válaszadási arány 100%-os volt. A válaszadók kiválasztása egyszerű véletlen mintavételi módszerrel történt (6 hónapon át véletlenszerűen 20 olyan ügyfél töltötte ki a kérdőívet, aki aktuálisan a folyó hónapban vette magát nyilvántartásba a KRCSSK Szociális Szolgáltató Csoportjánál), ezért a felmérés reprezentatívnak tekinthető az aktív korú nem foglalkoztatott szolgáltatást igénybe vevők körében, ellenben nem tekinthető reprezentatívnak a családsegítő központ szolgáltatásait igénybe vevők körében. A kérdőív 23 többségében zárt kérdést, illetve a válaszadóra vonatkozó információk estében mondat-kiegészítést tartalmazott. A kérdéstípusok az alábbi megoszlásban szerepeltek: Eldöntendő kérdés 1 Egyszeres választás: 9 Többszörös választás: 6 Kiegészítendő: 4 Likert-skála: 1 Mindkét megkérdezésnél a kérdőívet a válaszadók önállóan töltötték ki, előzetes tájékoztatás után. A válaszadás önkéntes volt.

14 HEFOP A társadalmi befogadás elősegítése a szociális területen dolgozó szakemberek képzésével 14 Kérdőíves felmérés a szolgáltatás igénybe vevők körében Annak érdekében, hogy jobban megértsük, hogy melyek azok a szubjektív tényezők (változók), amelyek az egyén elhelyezkedési esélyeit befolyásolják, kategorizáltuk azokat a faktorokat, amelyek erőforrásként (munkavállalást segítő tényező) jelentkeznek vagy korlátot jelentenek (munkavállalást akadályozó tényező) az elhelyezkedés során. Természetesen a munkanélküliség kezeléséhez azt is figyelembe kell vennünk, hogy milyen tényezők vezettek az állásvesztéshez, illetve, hogy az egyén milyen módon értelmezi a megváltozott élethelyzetet, milyen hajlandóságot mutat annak érdekében, hogy kilépjen a munkanélküli létből. A munkanélküliség kialakulását és az elhelyezkedés sikerességét befolyásoló változók főcsoportjai a következők: Személyes demográfiai tényezők Személyes lélektani tényezők Környezeti adottságok Az egyén változásokkal kapcsolatos attitűdje A kérdőív terjedelme miatt nem volt lehetőségünk arra, hogy minden változót bevonjuk az elemzésbe. A személyes demográfiai tényezőkön belül, a nem foglalkoztatottak nem és kor, iskolai végzettség és szakképesítés szerinti megoszlását vizsgáltuk. A munkatapasztalatra (korábbi munkahelyek, betöltött státuszok), valamint a munkanélkülivé válás időpontjára és indokára (beleértve az egészségkárosodást is), illetve a munkanélküli lét jelenlegi jellemzőire vonatkozó kérdéseket szintén ebben e blokkban tettük fel. A személyes lélektani tényezőkre vonatkozó információkat indirekt kérdések segítségével igyekeztünk feltárni. Elsősorban a nem foglalkoztatottak érzelmi állapotának ((kétségbeesés, düh, elhagyatottság, reménytelenség, belenyugvás, optimizmus, haszontalanság érzése, kilátástalanság, időtlenség), értékrendjének (szabadidő és munka közötti választás, egyéni preferenciák), önértékelésének jellemzőit kívántuk megismerni.

15 HEFOP A társadalmi befogadás elősegítése a szociális területen dolgozó szakemberek képzésével 15 Az egyén változtatásokkal kapcsolatos attitűdjére vonatkozó kérdések elsősorban a motivációt, a munkaerő-piaci tájékozottsági szintet, érdekérvényesítő képességet, illetve az álláskeresési stratégia megismerésére irányultak. Ahol módunkban állt összehasonlítást végeztünk a minta és a sokaság egészének adott ismérv szerinti jellemzői között. Állapot felmérés A demográfiai jellemzők alapján a válaszadók 31%-a férfi, 69%-a nő volt, az életkor alapján a legtöbb válaszadó (27%) év közötti, őket követik a év közöttiek (18%), ettől kismértékben elmarad a év közöttiek csoportja (15%), majd csaknem azonos súllyal szerepelnek a (12%), a (13%), illetve az év közöttiek (10%). Az 55 év felettiek aránya nem számottevő (5%). Nem foglalkoztatottak életkor szerinti megoszlása 13% 10% 4%1% 27% éves éves éves 12% 18% 15% éves éves éves éves éves 1. diagram Nem foglalkoztatottak életkor szerinti megoszlása Forrás: saját szerkesztés Somogy megyében a felmérés időpontjában havi átlagban a regisztrált munkanélküliek és nyilvántartott álláskeresők 47,8%-a nő, 52,2%-a pedig férfi volt. A nyilvántartásba vett nők aránya évek óta folyamatosan emelkedik. A nőtöbblet okai között a nők elhelyezkedési nehézségei, valamint a textilipari leépítéseket említhetjük. Az esetleges szezonális ingadozások annak tudhatók be, hogy a férfiaknak az idénymunkák és egyes támogatott foglalkoztatások esetében is jobbak az elhelyezkedési esélyeik, mint a nőknek.

16 HEFOP A társadalmi befogadás elősegítése a szociális területen dolgozó szakemberek képzésével 16 A kutatásban megadott életkori csoportok szerinti megoszlás hasonló képet mutat a 29 év alattiak és a 40 év felettiek között, mint a somogyi munkanélküliek életkor szerinti megoszlása a felmérés időszakában. Az iskolai végzettség alapján a válaszadók többségének (39%) 8 általános a legmagasabb iskolai végzettsége (1 főnek van 8 általánosnál alacsonyabb végzettsége), ettől alig maradnak el a szakmunkásképzőt vagy szakiskolát végzettek (37%), a technikumot, szakközépiskolát végzők aránya ennél jóval kevesebb (9%), a gimnáziumi végzettséggel rendelkezők aránya 7%, mindössze 6% rendelkezik felsőfokú végzettséggel. A 8 általános és szakmunkásképzőt végzettek teszik ki a válaszadók ¾-ét. A minta iskolai végzettség szerinti megoszlása követi a kutatás idején Somogy megyei regisztrált munkanélküliek körében nyilvántartott adatokat. A megyei adatok szerint a munkaerőpiacról kiszorultak 9,8%-a 8 általánosnál alacsonyabb iskolai végzettséggel rendelkezik, 35,8%-a 8 általánost, 33,7%-a szakmunkásképzőt, vagy szakiskolát, 11,8%-a szakközépiskolát/technikumot, 6,1%-a gimnáziumot végzett, 2,8%-a pedig felsőfokú tanulmányokat folytatott. Nem foglalkoztatottak iskolai végzettség szerinti megoszlása 7% 6% 1% 40% 9% 37% Kevesebb, mint 8 általános 8 általános Szakmunkásképző, szakiskola Technikum, szakközépiskola Gimnázium Főiskola/egyetemi diploma 2. diagram Nem foglalkoztatottak iskolai végzettség szerinti megoszlása Forrás: saját szerkesztés A válaszadók 35%-a nem rendelkezik semmilyen szakképzettséggel, 7% nem válaszolt erre a kérdésre, a fennmaradó 58% körében pedig a legtöbben a női szabó, a kereskedő, vendéglátó végzettséget jelölték meg. Érdekesség, hogy az elavultnak számító lakatos, hegesztő, gép- és gyorsíró szakmával rendelkezők nincsenek túlreprezentálva a tartós munkanélküliek között.

17 HEFOP A társadalmi befogadás elősegítése a szociális területen dolgozó szakemberek képzésével 17 A megkérdezettek közül 46%-nak csak egy szakképesítése van, a 10% válaszmegtagadó volt, a többi válaszadó közt több volt a személy és vagyonőr, a számítógép-kezelő, a kazánfűtő képesítéssel rendelkezők száma. Egyéb megjelölt szakképesítés között szerepelt a szociális gondozó és ápoló, szoftverüzemeltető, jelnyelvi tolmács, gépkocsivezető, masszőr, parkgondozó, boltvezető, angol és német nyelvtudás. Szándékosan a kérdőív végén tettük fel azt a kérdést, hogy a válaszadó személy volt-e büntetve az elmúlt 5 év folyamán. A választ 8 fő tagadta meg és 2 fő válaszolt úgy, hogy büntetőeljárásban terheltnek minősül. Munkatapasztalat vizsgálata A munkatapasztalatot vizsgáló kérdések között az betöltött munkakörökre vonatkozó kérdésnél (több választ is megjelölhető volt) a legtöbben (41 fő) a betanított munkást jelölte meg, ezt követte a szakmunkás munkakört valaha betöltők száma (35 fő), 20 fő segédmunkásként dolgozott, a magasabb presztízsű ügyviteli munkatárs és középvezető pozíciókat csak 6-7 fő jelölte meg, felsővezetőként egy válaszadó sem dolgozott és 5 fő volt, aki egyáltalán nem dolgozott. Az előző munkahelyek között az alacsonyabb presztízsű munkakörökben szakmunkás, betanított munkás, segédmunkás dolgozók aránya 80% az összes válaszadó között. Nem foglalkoztatottak előző munkahelyen betöltött munkakör szerinti megoszlás szakmunkás betanított munkás 0% 6% 5% 2% 4% 3% 29% segédmunkás ügyviteli dolgozó ügyintéző 17% 34% középvezető (irányító) felső vezető vállalkozó egyáltalán nem dolgozott 3. diagram Nem foglalkoztatottak előző munkahelyen betöltött munkakör szerinti megoszlás Forrás: saját szerkesztés

18 HEFOP A társadalmi befogadás elősegítése a szociális területen dolgozó szakemberek képzésével 18 Arra a kérdésre, hogy milyen munkahelyeket dolgozott a nem foglalkoztatott személy (szintén több választ lehetett bejelölni) a legtöbben (40 fő) azt jelölte meg, hogy magánvállalkozás alkalmazottja volt, fő dolgozott gazdasági szervezetnél és az önkormányzatnál (vagy önkormányzati intézménynél), sorrendben ezt követi a civil szervezetnél (11 fő), szociális foglalkoztatónál dolgozók száma (10 fő), illetve saját vállalkozást 10 fő folytatott. A választ megtagadók száma 7 fő volt. A korábbi munkahelyek, illetve az ott betöltött munkakörök felsorolása és az egyes munkahelyeken idő megjelölése sikertelen volt, a megkérdezettek nem válaszoltak arra, hogy mennyi ideig voltak foglalkoztatva korábbi munkahelyeiken. Nem kaptunk pontos információt, csupán következtetni lehet a munkakörök jellegéből arra, hogy elsősorban főállásban álltak alkalmazásban a válaszadók. A valaha vállalkozóként dolgozók (2%) jelenthetik azt a csoportot, akik a non-standard foglalkoztatás előnyeiről és hátrányairól tapasztalatot szerezhettek. Az elhelyezkedési esélyeket befolyásolja, hogy az egyén mennyire tudja rugalmasan kezelni a munkaidő beosztást. 8% 5% 8% Nem foglalkoztatottak előző munkáltató jellege szerinti megoszlás 9% 33% 16% 5% 16% gazdasági szervezetnél közigazgatásban/kö zszolgálatban önkormányzatnál/in tézményénél magánvállalkozásb an saját vállalkozásban célszervezetnél szociális foglalkoztatónál civil szervezetnél 4. diagram Nem foglalkoztatottak előző munkáltató jellege szerinti megoszlás Forrás: saját szerkesztés A felmérés során szerencsés lett volna különbséget tenni a megkérdezettek utolsó munkahelyén, illetve az életük nagyobb részében betöltött beosztása között. A kettő az esetek többségében nem azonos. Az anyagi valamint pszichés kényszer hatására a munkavállaló olyan alacsonyabb presztízsű munkakört is elfogad, amely alacsonyabb iskolai végzettséggel is betöltető volna, vagy szakképesítést nem igényel.

19 HEFOP A társadalmi befogadás elősegítése a szociális területen dolgozó szakemberek képzésével 19 A munkaadói oldal a munkaerőpiaci túlkínálat esetén jobb alkupozícióval rendelkezik, a jobban kvalifikált embereket választhatja ki. Azt is figyelembe kell venni, hogy gyakran nem a képzettség számít. Több igénybe vevő is megjelölte korábbi munkahelyként Kaposvár legnagyobb versenyszférabeli foglalkoztatóit, így a Videoton Holding Rt.-t, a Kaposvári Ruhagyárat, Magyar Cukor Rt.-t, Tesco Global Áruházak Rt.-t, KVGY Kft.-t. Kaposvár Megyei Jogú Város fenntartásában működő és egyéb állami fenntartású intézmények, vagy gazdálkodó szervezetek szintén magas számban szerepelnek a válaszok között. Kiemelkedően magas gyakorisággal megjelölt volt munkahely nem szerepelt a válaszokban. Az utolsó hosszabb legalább 3 hónap alkalmazásban töltött periódusra vonatkozóan a válaszadók 39%-a mondhatja el magáról, hogy az elmúlt egy évben legalább 3 hónapot alkalmazásban töltött, 30% 2 év nem talált tartós munkahelyet, s ugyancsak jelentős 19% azoknak az aránya, akik 5 éve nem dolgoztak tovább 3 hónapnál. A 2 és 5 éves periódus közötti gyakoriság viszonylag alacsony, mindössze 7%. A válaszadók 5%-a egyáltalán nem dolgozott még. Mikor dolgozott utoljára 3 hónapnál hosszabb ideig 19% 5% 39% az elmúlt évben 2 évvel ezelőtt 7% 30% 3 évnél régebben 5 évnél régebben még egyáltalán nem dolgozott 5. diagram Utolsó 3 hónapnál hosszabb munkával töltött periódus Forrás: saját szerkesztés Az eredmények értelmezését megkönnyíti, ha Somogy megye, a Kaposvári Kistérség, illetve Kaposvár Megyei Jogú Város munkaerő-piaci helyzetképével összevetjük a kapott eredményeket. Somogy megye foglalkoztatási helyzetében a év folyamán az előző évhez képest összességében nem következett be kedvező változás. A Központi Statisztikai

Egyeztetett dokumentum. Készült a ROP-3.2.1.-2004-10-0001/31 számú szerződés keretében

Egyeztetett dokumentum. Készült a ROP-3.2.1.-2004-10-0001/31 számú szerződés keretében NÓGRÁD MEGYE FOGLALKOZTATÁSI STRATÉGIÁJA Egyeztetett dokumentum Készült a ROP-3.2.1.-2004-10-0001/31 számú szerződés keretében A Nógrád megye foglalkoztatási stratégiája című dokumentum elkészítésében

Részletesebben

BÉKÉS MEGYE SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJÁNAK FELÜLVIZSGÁLATA

BÉKÉS MEGYE SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJÁNAK FELÜLVIZSGÁLATA BÉKÉS MEGYE SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJÁNAK FELÜLVIZSGÁLATA BÉKÉSCSABA 2011. SZEPTEMBER 17. KÉSZÍTETTÉK: BÉKÉS MEGYEI SZOCIÁLIS, GYERMEKVÉDELMI, REHABILITÁCIÓS ÉS MÓDSZERTANI KÖZPONT MÓDSZERTANI

Részletesebben

SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓ felülvizsgált egységes szerkezete

SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓ felülvizsgált egységes szerkezete SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓ felülvizsgált egységes szerkezete JÁSZLADÁNY 2014. a 152/2014. (VI.12.) képviselő-testületi határozattal elfogadva 1 BEVEZETÉS A szociális igazgatásról és ellátásokról

Részletesebben

Balatonhenye Község Önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Programja (2013 2018)

Balatonhenye Község Önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Programja (2013 2018) Balatonhenye Község Önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Programja (2013 2018) 2013. december Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 Demográfiai helyzet...

Részletesebben

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala Jelentés a Jász-Nagykun-Szolnok megyében élő gyermek- és fiatalkorú bűnelkövetők helyzetéről, a 2012. évi bűnmegelőzési tevékenység

Részletesebben

KŐRÖSHEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA. Helyi Esélyegyenlőségi Program

KŐRÖSHEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA. Helyi Esélyegyenlőségi Program KŐRÖSHEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Helyi Esélyegyenlőségi Program 2013-2018 1 Tartalomjegyzék Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 Értékeink, küldetésünk... 10 Célok... 10 A Helyi Esélyegyenlőségi Program

Részletesebben

Munkaerőpiaci helyzetkép Magyarországon és Romániában

Munkaerőpiaci helyzetkép Magyarországon és Romániában Rákó Erzsébet- Szűcs Enikő Munkaerőpiaci helyzetkép Magyarországon és Romániában www.hungary romania cbc.eu www.huro cbc.eu A kiadvány a HURO-1001/268/2.3.1. Határmenti együttműködés erő- sítése a szociális

Részletesebben

Köveskál Község Önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Programja (2013 2018)

Köveskál Község Önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Programja (2013 2018) Köveskál Község Önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Programja (2013 2018) 2013. december Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 Demográfiai helyzet...

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata. Szociális Szolgáltatástervezési Koncepció

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata. Szociális Szolgáltatástervezési Koncepció Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata Szociális Szolgáltatástervezési Koncepció Bevezetés A Magyar Köztársaság Országgyűlése 14 évvel ezelőtt alkotta meg az időközben többször módosított, a szociális

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Szentes Város Önkormányzata

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Szentes Város Önkormányzata ÁROP-1.1.16-2012-2012-0001 Esélyegyenlőség-elvű fejlesztéspolitika kapacitásának biztosítása Helyi Esélyegyenlőségi Program Szentes Város Önkormányzata 2013. július 31. Türr István Képző és Kutató Intézet

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Szólád Község Önkormányzata 2013.

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Szólád Község Önkormányzata 2013. Helyi Esélyegyenlőségi Program Szólád Község Önkormányzata 2013. Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 4 Értékeink, küldetésünk... 8 Célok... 8 A Helyi

Részletesebben

Balatonrendes Község Önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Programja (2013 2018)

Balatonrendes Község Önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Programja (2013 2018) Balatonrendes Község Önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Programja (2013 2018) 2013. szeptember Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 Demográfiai

Részletesebben

HELYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAM MOSONMAGYARÓVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

HELYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAM MOSONMAGYARÓVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA HELYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAM MOSONMAGYARÓVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2013-2018 1 Tartalom Bevezetés... 4 A település bemutatása... 5 Értékeink, küldetésünk... 8 Célok... 8 A Helyi Esélyegyenlőségi Program

Részletesebben

Előterjesztés. Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. június 27-i ülésére

Előterjesztés. Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. június 27-i ülésére Lengyeltóti Városi Önkormányzat Polgármestere 8693 Lengyeltót, Zrínyi M. u. 2. Ügyiratszám: 1452-19/2013 Előterjesztés Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. június 27-i ülésére Tárgy:

Részletesebben

Kővágóörs Község Önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Programja (2013 2018)

Kővágóörs Község Önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Programja (2013 2018) Kővágóörs Község Önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Programja (2013 2018) 2013. augusztus Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 Demográfiai helyzet...

Részletesebben

1. Aktív és preventív intézkedések a munkanélküliek és az inaktívak számára... 8. 2. Munkahelyteremtés és vállalkozás... 12

1. Aktív és preventív intézkedések a munkanélküliek és az inaktívak számára... 8. 2. Munkahelyteremtés és vállalkozás... 12 NEMZETII FOGLALKOZTATÁSII AKCIIÓTERV MAGYARORSZÁG 2004 TARTALOM BEVEZETÉS... V I. GAZDASÁGI ÉS SZAKPOLITIKAI KONTEXTUS... 3 1. Gazdasági helyzet...3 2. Főbb munkaerő-piaci tendenciák... 4 2.1. A jelenlegi

Részletesebben

Szentes Város. Szociális. Szolgáltatástervezési koncepciójának. felülvizsgálata

Szentes Város. Szociális. Szolgáltatástervezési koncepciójának. felülvizsgálata Szentes Város Szociális Szolgáltatástervezési koncepciójának felülvizsgálata Készült Szentes Város Polgármesteri Hivatal Szociálpolitikai Osztályán 2006. november 2 Bevezetés Szentes Város Önkormányzata

Részletesebben

Beszámoló. 2014. évi szakmai beszámolója. a Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények Igazgatósága (FESZGYI)

Beszámoló. 2014. évi szakmai beszámolója. a Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények Igazgatósága (FESZGYI) 2. számú melléklet Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények Igazgatósága 1095 Budapest, Mester u. 19 tel: 216-0983, 218-6175. Beszámoló a Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények

Részletesebben

TÁJÉKO Z TATÓ. Borsod-Abaúj-Zemplén megye munkaerő-piaci helyzetéről, a foglalkoztatás bővítésének lehetőségeiről. Munkaügyi Központ. 2013.

TÁJÉKO Z TATÓ. Borsod-Abaúj-Zemplén megye munkaerő-piaci helyzetéről, a foglalkoztatás bővítésének lehetőségeiről. Munkaügyi Központ. 2013. Munkaügyi Központ TÁJÉKO Z TATÓ Borsod-Abaúj-Zemplén megye munkaerő-piaci helyzetéről, a foglalkoztatás bővítésének lehetőségeiről (Készült a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés 2014. január 16-ai ülésére)

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata. 2013. június 6.

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata. 2013. június 6. Helyi Esélyegyenlőségi Program Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata 2013. június 6. 1 TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés... 4 A település bemutatása... 4 A Helyi Esélyegyenlőségi Program (továbbiakban: HEP)

Részletesebben

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Programjának (2013 2018) 2015. évi felülvizsgálata

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Programjának (2013 2018) 2015. évi felülvizsgálata Jogú Város Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Programjának (2013 2018) 2015. évi felülvizsgálata Készítette: Jogú Város Önkormányzata EDC Debrecen Város- és Gazdaságfejlesztési Központ Nonprofit Kft.

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Csanádpalota Város Önkormányzata

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Csanádpalota Város Önkormányzata ÁROP-1.1.16-2012-2012-0001 Esélyegyenlőség-elvű fejlesztéspolitika kapacitásának biztosítása Helyi Esélyegyenlőségi Program Csanádpalota Város Önkormányzata 2013-2017 Türr István Képző és Kutató Intézet

Részletesebben

Partnerség határok nélkül

Partnerség határok nélkül A Munkaerő-piaci képzési programok hátrányos helyzetűek számára Beregszászon és Miskolcon c. projekt során készült és alkalmazott helyzetfeltárás, tapasztalatok, javaslatok és tréningmódszerek Szerkesztette:

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Ózd Város Önkormányzata

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Ózd Város Önkormányzata 1. melléklet a 171/2013 (VI.28.) határozathoz Helyi Esélyegyenlőségi Program Ózd Város Önkormányzata 2013. június 1 Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 3 Bevezetés... 3 A település bemutatása...

Részletesebben

Jászsági Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 5100 Jászberény, Ferencesek tere 3/a. SZAKMAI PROGRAM. Jászberény, 2013.

Jászsági Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 5100 Jászberény, Ferencesek tere 3/a. SZAKMAI PROGRAM. Jászberény, 2013. Jászsági Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 5100 Jászberény, Ferencesek tere 3/a. SZAKMAI PROGRAM Jászberény, 2013. Tartalomjegyzék: Bevezető gondolatok I. Az intézmény szervezetére vonatkozó szakmai-szervezeti

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó

T Á J É K O Z T A T Ó NÓGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA T Á J É K O Z T A T Ó a Nógrád Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja 2013. évi tevékenységéről 9000 Az elhelyezkedettek száma néhány kiemelt csoportban

Részletesebben

A MAGYARORSZÁGI MUNKAERŐPIAC 2006 A MAGYARORSZÁGI MUNKAERŐPIAC, 2005

A MAGYARORSZÁGI MUNKAERŐPIAC 2006 A MAGYARORSZÁGI MUNKAERŐPIAC, 2005 F O G L A L K O Z T A T Á S I H I V A T A L O R S Z Á G O S F O G L A L K O Z T A T Á S I K Ö Z A L A P Í T V Á N Y A MAGYARORSZÁGI MUNKAERŐPIAC 2006 FÉRFI NŐ Magyar jogszabály 90 90 85 89 F O G L A L

Részletesebben

A 2014-2020 közötti időszak foglalkoztatáspolitikai célú fejlesztéseinek megalapozása

A 2014-2020 közötti időszak foglalkoztatáspolitikai célú fejlesztéseinek megalapozása Melléklet az NGM/21664 /2013. kormány-előterjesztéshez A 2014-2020 közötti időszak foglalkoztatáspolitikai célú fejlesztéseinek megalapozása - szakpolitikai stratégia - 2013. szeptember 1 Tartalom Vezetői

Részletesebben

HELYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAM

HELYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAM HELYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAM Helyi Esélyegyenlőségi Program Hajdúnánás Városi Önkormányzat 2013. június Tartalomjegyzék A program háttere... 3 A program céljai... 3 Küldetésnyilatkozat... 4 Helyzetelemzés...

Részletesebben

Kisújszállás Város Önkormányzata

Kisújszállás Város Önkormányzata HELYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAM Kisújszállás Város Önkormányzata 2013. június Tartalomjegyzék Bevezetés... 3 A program háttere... 3 A program céljai... 3 Küldetésnyilatkozat... 4 A település bemutatása...

Részletesebben