HEFOP A társadalmi befogadás elősegítése a szociális területen dolgozó szakemberek képzésével

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "HEFOP 2.2.1. A társadalmi befogadás elősegítése a szociális területen dolgozó szakemberek képzésével"

Átírás

1 HEFOP A társadalmi befogadás elősegítése a szociális területen dolgozó szakemberek képzésével ZÁRÓ TANULMÁNY Kaposvári Regionális Családsegítő és Megyei Gyermekjólét Módszertani Családsegítő Központ január Készült a Nemzeti Fejlesztési Terv Humánerőforrás Operatív Programja keretében

2 2 A kiadvány a Nemzeti Fejlesztési Terv Humánerőforrás Operatív Programja keretében készült. Szerzők: Erdős Zsuzsanna Szabó János Lektorálta: Szabó János A kérdőíveket szerkesztette és feldolgozta : Horváth Anikó Tiszáné Gneth Gabriella Regionális Családsegítő és Megyei Gyermekjóléti Módszertani Családsegítő Központ 7400 Kaposvár, Ezredév u.22.

3 3 TARTALOM Bevezetés... 4 A Regionális Családsegítő és Megyei Gyermekjóléti Módszertani Családsegítő Központ bemutatása... 5 Módszertan Kérdőíves felmérés a szolgáltatást igénybe vevők körében Kérdőíves felmérés a szolgáltatást nyújtó szociális szakemberek körében Az aktív korú nem foglalkoztatottakkal való együttműködés keretei Az aktív korú nem foglalkoztatottakkal végzett munka eredményessége Képzési igények a feladatellátás új kihívásainak tükrében Összegzés MELLÉKLETEK: 1. Regionális Családsegítő és Megyei Gyermekjóléti Módszertani Családsegítő Központ Szervezeti Organogram 2. Segítő helyek 2.1. A Dél-Dunántúli Régióban működő családsegítő és gyermekjóléti szolgáltatások elérhetősége 2.2. A Dél-Dunántúli Régióban működő pszichiátriai- és szenvedélybeteg célcsoportok részére biztosított közösségi és nappali ellátások elérhetősége 2.3. A Dél-Dunántúli Regionális Munkaügyi Központ 2.4. A Dél-Dunántúli Régió jelentősebb civilszervezetei 2.5. Megyei Igazságügyi Hivatalok 3. Jogszabályok 4. Irodalom

4 4 BEVEZETÉS A Zárótanulmány összefoglalja a Regionális Családsegítő és Megyei Gyermekjóléti Módszertani Családsegítő Központ HEFOP a társadalmi befogadás elősegítése a szociális területen dolgozó szakemberek képzésével című pályázata keretében a szociális szolgáltatásban dolgozók és a szociális szolgáltatásokat igénybe vevők körében végzett kérdőíves felmérés tapasztalatait. A kutatás célja, hogy eredményeit felhasználva visszajelzést kapjanak a szociális szolgáltatást végzők munkájuk eredményességéről, kijelöljék a tevékenységek jövőbeni irányait, nem utolsó sorban a szociális szolgáltatást igénybe vevő aktív korú nem foglalkoztatottak elégedettségének biztosítása mellett segítsék e sérülékeny társadalmi csoport munkaerő-piaci reintegrációját. A kérdőíves felmérés egyfajta pillanatfelvételnek tekinthető, amelynek eredményei akkor használhatók biztonsággal, ha élünk a másodelemzés módszerével és mellé tesszük a szolgáltatást végzőkre és a szolgáltatást felhasználókra vonatkozó nagy statisztikát, amely az alapsokaság adott jellemzőinek időbeli változását és területi megoszlását is mutatja. A kutatás eredményei hozzájárulnak az egyének szintjén ahhoz, hogy a szakemberek képesek legyenek felkészíteni a szolgáltatást igénybe vevőket a munkaerő-piaci beilleszkedésre, részvételre; emellett az intézmények szintjén a szociális terület a korábbiaknál jobban tud illeszkedni a foglalkoztatás- és képzési politikához azáltal, hogy a segítő munkához hozzákapcsolódik a foglalkoztatási esélyek növeléséhez szükséges tudástőke is. A hátrányos helyzetű csoportok munkaerő-piaci és társadalmi beilleszkedésének elősegítése érdekében erősödik az ágazatok közötti együttműködés. A kutatás eredménye esetleges jövőben pályázati programok kiinduló pontját képezheti, valamint felhasználható a helyi foglalkoztatási stratégiák kidolgozása, értékelése során.

5 HEFOP A társadalmi befogadás elősegítése a szociális területen dolgozó szakemberek képzésével 5 A Regionális Családsegítő és Megyei Gyermekjóléti Módszertani Családsegítő Központ bemutatása Az intézmény ellátási céljai, alaptevékenységei Az integrált intézmény a családok kiegyensúlyozottabb, önálló életvitele, a szenvedélybetegek saját lakókörnyezetben való maradásának, - beleértve a megkeresést, a szakellátó rendszer felé való motiválást, pszicho-szociális tanácsadást, ártalomcsökkentését, illetve a gondozást - a konfliktusos helyzetek feloldása, a hátrányok mérséklése, a gyermekek testi, lelki egészségének, családban történő nevelésének elősegítése érdekében működtetett szolgáltatás. Az intézmény biztosítja a hajléktalanok és az átmenetileg nehéz szociális helyzetbe kerülők ellátását szolgáló intézmények működtetését, és a fenntartó határozata értelmében a hivatásos gondnokok munkáltatói feladatait is ellátja. A fent leírt célcsoport részére az ellátásokat a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény (továbbiakban Szt.) 56. (1) bekezdésének b.), e.), g.), i.), j.). pontja (2) bekezdésének e.), f.) pontja, az évi XXXI. törvény 39., 40. (2) bekezdésében előírt alapellátások, a (3) bekezdésében foglalt szolgáltatások és az Szt a (3) bekezdése e.), f.) pontjában előírt személyes gondoskodás keretébe tartozó szakosított ellátási formák megszervezésével, működtetésével biztosítja. Az intézmény jogállását tekintve önállóan gazdálkodó, teljes jogkörrel rendelkező költségvetési szerv, jogi személy. Az intézmény ellátja az Szt. 88/A. -ában, és az évi XXXI. törvény 118. (2) bekezdésében, foglaltak szerint - a fenntartó, illetve a kijelölő szerv határozata alapján a megyei gyermekjóléti módszertani feladatokat, a családsegítő szolgáltatás feladatkörében a regionális (Baranya, Somogy, Tolna megyékre kiterjedően) módszertani feladatokat, valamint az Szt. 88/A. a) pontja alapján az adósságkezelési tanácsadás módszertani feladatait is. Az Önkormányzat az intézmény illetőségét Kaposvár Megyei Jogú Város közigazgatási határaira, - családsegítés, és gyermekjóléti szolgáltatás, valamint a szenvedélybetegek közösségi ellátása tekintetében Sántos közigazgatási határaira terjesztette ki. A Hajléktalan Gondozási Csoport ellátási kötelezettségét az Szt. szabályozza, ez a szakosított ellátásai tekintetében országos.

6 HEFOP A társadalmi befogadás elősegítése a szociális területen dolgozó szakemberek képzésével 6 Az intézmény küldetése Az intézmény tevékenységének alapvető célja a családok társadalmi helyzetének javítása, kohéziójának és értékeinek megőrzése, a hátrányos helyzetű csoportok esélyegyenlőségének elősegítése, a szegénység és a gyermekszegénység elleni küzdelem, a társadalmi összetartozás erősítése a szociális munka módszereinek és eszközeinek felhasználásával. Az intézményben végzett munka alapelvei A munkának keretet ad a Szociális Munka Etikai Kódexe. Az intézmény munkáját nemre, korra, társadalmi és etnikai hovatartozásra, vallási és világnézeti meggyőződésre, nemi irányultságra, fogyatékosságra és egészségi állapotra való tekintet nélkül, valamint bármely egyéb hátrányos megkülönböztetés kizárásával; az emberi méltóságot tisztelve; a szolgáltatásokhoz való egyenlő hozzáférés, az önkéntesség és az egyéni szükségleteinek megfelelő segítségnyújtás elvét szem előtt tartva végzi. A szakmai tevékenység során a titoktartást és az információk felelős kezelését biztosítják. Az intézmény hat szakmai részegységből áll, melyek az alábbiak: Szociális Szolgáltató Csoport, Gyermekjóléti Csoport, Módszertani Csoport, Adósságkezelési Tanácsadó Csoport, Hajléktalan Gondozási Csoport, Hivatásos gondnokok. (lásd 1. számú melléklet: szervezeti organogram) Az intézmény által nyújtott szolgáltatások Családsegítés Gyermekjóléti központ Gyermekjóléti szolgáltatás Kórházi szociális munka Utcai és lakótelepi szociális munka Készenléti szolgáltatás Kapcsolattartási ügyelet Szociális információs szolgáltatás Aktív korú nem foglalkoztatottak kötelező együttműködési programjának szervezése Adósságkezelési Tanácsadó szolgáltatás Szenvedélybetegek közösségi ellátása Hajléktalan ellátás Nappali melegedő Éjjeli menedékhely

7 HEFOP A társadalmi befogadás elősegítése a szociális területen dolgozó szakemberek képzésével 7 Átmeneti szállás Utcai szociális munka Népkonyha Speciális szolgáltatások Jogi tanácsadás Pszichológiai tanácsadás Orvosi tanácsadás Ifjúsági információs és tanácsadói szolgáltatás Mediáció Családterápia Módszertani feladatok Regionális családsegítő módszertani feladatok Regionális adósságkezelési módszertani feladatok Megyei gyermekjóléti módszertani feladatok A családsegítő tevékenység bemutatása Kaposváron a családsegítés 18 éves múltra tekint vissza, intézményünk Szociális Szolgáltató Csoportja (továbbiakban SzSzCs) látja el a feladatot. A Családsegítő Központ intézményi egységei között fontos a megfelelő együttműködés, ennek érdekében az egységek között együttműködési megállapodások születtek, melyeket a csoportok tagjai egyöntetűen elfogadtak, napi munkájukat ezek tartalmának megfelelően végzik. A családsegítő szolgáltatás célja A Szociális Szolgáltató Csoport a szociális munka eszközeinek és módszereinek felhasználásával segítő szolgáltatást biztosít, ellátásokat közvetít, szervezési tevékenységet végez, és családgondozói hálózatot működtet, szervezi a szenvedélybetegek közösségi ellátását. A családsegítés célja, hogy a szolgáltatást igénybe vevőket képessé tegyük önálló életvitelre, problémáik megoldására és erőforrásaik mozgósítására. A szenvedélybetegek közösségi ellátásának célja, olyan gondozási módszer kialakítása és működtetése, mely a szenvedélybetegek körében a családban, saját lakókörnyezetben való

8 HEFOP A társadalmi befogadás elősegítése a szociális területen dolgozó szakemberek képzésével 8 maradást irányozza elő, beleértve a megkeresést, a szakellátó rendszer felé való motiválást, pszicho-szociális tanácsadást, ártalomcsökkentését, illetve gondozását. A családsegítő szolgáltatás feladata A cél olyan általános, valamint speciális segítő szolgáltatás biztosítása, amely a szociális munka eszközeinek és módszereinek felhasználásával hozzájárul az egyének, a családok, a közösségek jólétéhez, fejlődéséhez, a környezetükhöz való alkalmazkodáshoz. A Szociális Szolgáltató Csoport feladata a lakosság szociális és mentálhigiénés helyzetének figyelemmel kísérése, az ismétlődően előforduló problémák okainak jelzése az illetékes hatóság, illetve szolgáltatást nyújtó szerv felé, valamint a problémák okainak ismeretében prevenciós tevékenység végzése. Munkaformák: egyéni esetkezelés szociális csoportmunka, közösségi szociális munka. A feladatellátás tárgyi feltételei Az intézmény szakmai egységei öt különböző telephelyen működnek, kapcsolattartásuk azonban rendszeres és mindennapos. Az intézmény központi telephelye ahol a Szociális Szolgáltató Csoport elhelyezésre került a település központjában található, jól megközelíthető helyen van. A feladat ellátásához az intézmény rendelkezik megfelelő helyiségekkel, a csoportok működtetéséhez a gyermekjóléti központ telephelyén csoporthelyiséggel, gépkocsival, multifunkcionális szállítójárművel, kerékpárral, segéd-motorkerékpárral, a munka adminisztrálásához szükséges, a csoport tagjai számára biztosított irodával, a szükséges nyomtatványokkal, telefonnal, fax készülékkel, fénymásolóval, adminisztrációs számítógépes programmal, számítógépekkel, laptopokkal, szoftverekkel és projektorral. DVD jogtár és Internet minden munkatársnak hozzáférhető. A csoportok számára biztosítottak a tevékenységükhöz nélkülözhetetlen jogszabálygyűjtemények, dokumentumok és szakmai folyóiratok. Az intézményben jól felszerelt, mintegy 1000 kötetes szakkönyvtár található. A felsoroltakat az intézményben gyakorlatukat töltő hallgatók is használhatják.

9 HEFOP A társadalmi befogadás elősegítése a szociális területen dolgozó szakemberek képzésével 9 A feladatellátás személyi feltételei A Szociális Szolgálató Csoport szakmai létszáma 15 fő, ebből 13 fő rendelkezik a vonatkozó jogszabályban (1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről) meghatározott szakmai végzettségekkel, 1 fő jelenleg felsőfokú szakirányú végzettségét szerzi meg. A munkatársak továbbképzése folyamatosan biztosított. Módszertani tevékenység január 1-jétől ágazati miniszteri kijelölés alapján intézményünk látja el a regionális családsegítő módszertani feladatokat a Dél-Dunántúli Régióban ban ismételten regionális családsegítő módszertan intézményi kinevezést kapott 2010-ig. A régióban jelenleg 82 családsegítő szolgálat működik. Az illetékességi területen működő szolgálatok főbb jellemzői az alábbiakban foglalható össze. 1. Táblázat Családsegítő szolgálatok főbb jellemzői, Dél-Dunántúli Régió Forrás: KRCSSK Módszertani Csoport Terület Települések száma Családsegítő szolgálatok száma Társulásos formában működik Ellátott települések száma Foglalkoztatottak száma Baranya megye ,6 Somogy megye ,5 Tolna megye ,3 Összesen ,4 Szolgáltatás biztosításának módja o Önálló intézményként működik: 3 o Gyermekjóléti szolgálattal integráltan működik: 52 o Szociális intézménnyel integrált: 24 o Egészségügyi intézménnyel integrált: 2 o Oktatási- nevelési intézménnyel integrált: - o Tevékenységként szervezett: 1 Fenntartók típusa szerint o Önkormányzati fenntartású: 77 o Civil fenntartású: 5 o Egyházi fenntartású: -

10 HEFOP A társadalmi befogadás elősegítése a szociális területen dolgozó szakemberek képzésével 10 A módszertani tevékenység célja, hogy az intézmény alapfeladatainak magas színvonalon történő ellátásával mintaként szolgáljon a Dél-Dunántúli Régióban működő családsegítő szolgálatok, valamint egyéb szociális szolgáltatók számára, továbbá az illetékességi területen dolgozó szakemberek munkavégzésének segítése, egységes szakmai normáinak kialakítása, szakmai közélet folyamatos működésének előmozdítása. Kutató-elemző tevékenység keretében figyelemmel kíséri a térség családvédelemmel, illetve szociális ellátásokkal kapcsolatos helyzetét, speciális szükségleteit, problémáit, megvizsgáljuk a problémák kialakulásának okait, és segítjük a megoldások keresését. Ennek érdekében szakmai kapcsolatot épített ki és együttműködik a szociális ágazatért felelős minisztériummal és annak háttérintézményeivel, továbbá részt vesz tudományos kutatásokban, módszertani anyagok kidolgozásában. Koordinatív feladatainak célja az ellátási terület szociális szolgáltatatói és intézményei működésének ismerete és annak hatékonnyá tétele a módszertani segítségnyújtással és szolgáltatásokkal. Az intézmény koordinációs központként működik a szociális, egészségügyi és egyéb közszolgáltatást nyújtó intézmények, valamint civil szektor között. Az intézmény által végzett továbbképzési tevékenység célja az ellátási területet érintő tudományos kutatások, publikációk, modellértékű új kezdeményezések ismeretében tapasztalatcserék és továbbképzések szervezésével a szakmai információk eljuttatása az illetékességi terület szereplői számára. A munkatársak részt vesznek az ellenőrzési feladatokban, felkérésre szakvéleményt készítenek a régióban működő szolgálatok, szolgáltatások működéséről. Pályázati tevékenység keretében az intézmény elősegíti a közös pályázatok megvalósítását, pályázati információkat közvetít a szociális szolgáltatók fele. A Regionális Családsegítő Központ, mint terepintézmény is működik. Az intézmény összetettségéből adódóan kedvező a terepgyakorlatra jelentkező hallgatók szempontjából, mivel egyrészt a hallgatók a szociális munka több területét megismerhetik, másrészt érdeklődési körükhöz, vagy képzésükhöz igazodóan több terület közül választhatják ki a

11 HEFOP A társadalmi befogadás elősegítése a szociális területen dolgozó szakemberek képzésével 11 legmegfelelőbbet. A gyakorlati oktatás mellett az intézmény már huzamosabb ideje terepkoordinátori feladatokat is ellát a képzőintézményekkel kötött megállapodás alapján. Az ilyen irányú tevékenységnek köszönhetően jó kapcsolat alakult ki magukkal a képzőhelyekkel. A szociális munkás, szociálpedagógus és szociálpolitikus BA és MA képzést indító felsőoktatási intézmények közül a legtöbbel írásos megállapodásunk is van.

12 HEFOP A társadalmi befogadás elősegítése a szociális területen dolgozó szakemberek képzésével 12 Módszertan A kutatás általános célja volt, hogy megismerjük milyen irányban kell a szociális szakemberek ismereteit bővíteni, készségeiket, valamint együttműködési hálózatukat fejleszteni annak érdekében, hogy a hozzánk fordulók foglalkoztatási esélyei növekedjenek. A kutatás specifikus célja volt, hogy képet kapjunk arról, hogy milyen eszközök, és módszerek segítségével lehet illetékességi területünkön eredményeket elérni a foglalkoztathatóság javításában. A megvalósított program segíti-e a tartós munkanélkülieknek szervezett szociális szolgáltatást igénybe vevők munkaerőpiaci reintegrációjának megvalósítását. Az elsődleges adatgyűjtés keretében olyan információkat akartunk kapni a közvetett és közvetlen célcsoportról, amely a legfrissebb, hozzáférhető statisztikából nem nyerhető ki, s amellyel az eddig alkalmazott az aktív korú nem foglalkoztatottakkal végzett szociális munkában használatos technikák finomíthatók, valamint a későbbiekben protokollá fejleszthetők. A kiinduló hipotézisünk: a szociális szakemberek célirányos képzésével javíthatók az aktívkorú nem foglalkoztatottak elhelyezkedési esélyei. A kutatás közvetlen célcsoportját a szociális szakemberek, a közvetett célcsoportot pedig a szociális szolgáltatást igénybe vevő nem foglalkoztatott személyek jelentették. Az közvetlen célcsoport esetében az adatgyűjtés módszere a kérdőíves megkérdezés volt. A kérdőív kitöltése része volt a május 11-én rendezett második HEFOP szakmai napnak. A válaszadók a Dél-Dunántúli Régió családsegítő szolgálatai és Somogy Megye gyermekjóléti szolgálatainak munkatársai voltak, beleértve a Regionális Családsegítő és Megyei Gyermekjóléti Módszertani Családsegítő Központ (továbbiakban KRCSSK) munkatársait is. A minta nagyság 80 fő volt, ez a célcsoport teljes sokaságának 27%-át jelenti. A válaszadók kiválasztása egyszerű véletlen mintavétellel történt, ezért a minta az illetékességi területen működő családsegítő és gyermekjóléti szolgálatok területi elhelyezkedésére nézve nem reprezentatív. A 4 oldalas kérdőív kizárólag 12 kérdést tartalmazott. Annak érdekében, hogy megkönnyítsük a válaszadók dolgát, csak a számunkra leglényegesebb kérdéseket tettük fel, elsősorban zárt kérdések formájában.

13 HEFOP A társadalmi befogadás elősegítése a szociális területen dolgozó szakemberek képzésével 13 A kérdéstípusok az alábbi megoszlásban szerepeltek: Eldöntendő kérdés 5 Egyszeres választás: 3 Likert-skála: 2 Kiegészítendő: 2 A válaszadási arány 72%-os volt, amely az empirikus tapasztalataink alapján kiemelkedően magasnak mondható. A közvetett célcsoport esetében szintén kérdőíves felmérés volt az adatgyűjtés módszere. A megkérdezettek a KRCSSK Szociális Szolgáltató Csoportjánál az többször módosított évi III. törvény 37/D. (1) bekezdése szerint nyilvántartásba vett aktív korú nem foglalkoztatott személyek voltak. A minta nagysága 120 fő, ez a Kaposvár Megyei Jogú Város (továbbiakban KMJV) területén élő rendszeres szociális segélyben részesülők 16,39%- át jelenti (a KMJV területén élő összes regisztrált munkanélküli 4,2%-a). A válaszadási arány 100%-os volt. A válaszadók kiválasztása egyszerű véletlen mintavételi módszerrel történt (6 hónapon át véletlenszerűen 20 olyan ügyfél töltötte ki a kérdőívet, aki aktuálisan a folyó hónapban vette magát nyilvántartásba a KRCSSK Szociális Szolgáltató Csoportjánál), ezért a felmérés reprezentatívnak tekinthető az aktív korú nem foglalkoztatott szolgáltatást igénybe vevők körében, ellenben nem tekinthető reprezentatívnak a családsegítő központ szolgáltatásait igénybe vevők körében. A kérdőív 23 többségében zárt kérdést, illetve a válaszadóra vonatkozó információk estében mondat-kiegészítést tartalmazott. A kérdéstípusok az alábbi megoszlásban szerepeltek: Eldöntendő kérdés 1 Egyszeres választás: 9 Többszörös választás: 6 Kiegészítendő: 4 Likert-skála: 1 Mindkét megkérdezésnél a kérdőívet a válaszadók önállóan töltötték ki, előzetes tájékoztatás után. A válaszadás önkéntes volt.

14 HEFOP A társadalmi befogadás elősegítése a szociális területen dolgozó szakemberek képzésével 14 Kérdőíves felmérés a szolgáltatás igénybe vevők körében Annak érdekében, hogy jobban megértsük, hogy melyek azok a szubjektív tényezők (változók), amelyek az egyén elhelyezkedési esélyeit befolyásolják, kategorizáltuk azokat a faktorokat, amelyek erőforrásként (munkavállalást segítő tényező) jelentkeznek vagy korlátot jelentenek (munkavállalást akadályozó tényező) az elhelyezkedés során. Természetesen a munkanélküliség kezeléséhez azt is figyelembe kell vennünk, hogy milyen tényezők vezettek az állásvesztéshez, illetve, hogy az egyén milyen módon értelmezi a megváltozott élethelyzetet, milyen hajlandóságot mutat annak érdekében, hogy kilépjen a munkanélküli létből. A munkanélküliség kialakulását és az elhelyezkedés sikerességét befolyásoló változók főcsoportjai a következők: Személyes demográfiai tényezők Személyes lélektani tényezők Környezeti adottságok Az egyén változásokkal kapcsolatos attitűdje A kérdőív terjedelme miatt nem volt lehetőségünk arra, hogy minden változót bevonjuk az elemzésbe. A személyes demográfiai tényezőkön belül, a nem foglalkoztatottak nem és kor, iskolai végzettség és szakképesítés szerinti megoszlását vizsgáltuk. A munkatapasztalatra (korábbi munkahelyek, betöltött státuszok), valamint a munkanélkülivé válás időpontjára és indokára (beleértve az egészségkárosodást is), illetve a munkanélküli lét jelenlegi jellemzőire vonatkozó kérdéseket szintén ebben e blokkban tettük fel. A személyes lélektani tényezőkre vonatkozó információkat indirekt kérdések segítségével igyekeztünk feltárni. Elsősorban a nem foglalkoztatottak érzelmi állapotának ((kétségbeesés, düh, elhagyatottság, reménytelenség, belenyugvás, optimizmus, haszontalanság érzése, kilátástalanság, időtlenség), értékrendjének (szabadidő és munka közötti választás, egyéni preferenciák), önértékelésének jellemzőit kívántuk megismerni.

15 HEFOP A társadalmi befogadás elősegítése a szociális területen dolgozó szakemberek képzésével 15 Az egyén változtatásokkal kapcsolatos attitűdjére vonatkozó kérdések elsősorban a motivációt, a munkaerő-piaci tájékozottsági szintet, érdekérvényesítő képességet, illetve az álláskeresési stratégia megismerésére irányultak. Ahol módunkban állt összehasonlítást végeztünk a minta és a sokaság egészének adott ismérv szerinti jellemzői között. Állapot felmérés A demográfiai jellemzők alapján a válaszadók 31%-a férfi, 69%-a nő volt, az életkor alapján a legtöbb válaszadó (27%) év közötti, őket követik a év közöttiek (18%), ettől kismértékben elmarad a év közöttiek csoportja (15%), majd csaknem azonos súllyal szerepelnek a (12%), a (13%), illetve az év közöttiek (10%). Az 55 év felettiek aránya nem számottevő (5%). Nem foglalkoztatottak életkor szerinti megoszlása 13% 10% 4%1% 27% éves éves éves 12% 18% 15% éves éves éves éves éves 1. diagram Nem foglalkoztatottak életkor szerinti megoszlása Forrás: saját szerkesztés Somogy megyében a felmérés időpontjában havi átlagban a regisztrált munkanélküliek és nyilvántartott álláskeresők 47,8%-a nő, 52,2%-a pedig férfi volt. A nyilvántartásba vett nők aránya évek óta folyamatosan emelkedik. A nőtöbblet okai között a nők elhelyezkedési nehézségei, valamint a textilipari leépítéseket említhetjük. Az esetleges szezonális ingadozások annak tudhatók be, hogy a férfiaknak az idénymunkák és egyes támogatott foglalkoztatások esetében is jobbak az elhelyezkedési esélyeik, mint a nőknek.

16 HEFOP A társadalmi befogadás elősegítése a szociális területen dolgozó szakemberek képzésével 16 A kutatásban megadott életkori csoportok szerinti megoszlás hasonló képet mutat a 29 év alattiak és a 40 év felettiek között, mint a somogyi munkanélküliek életkor szerinti megoszlása a felmérés időszakában. Az iskolai végzettség alapján a válaszadók többségének (39%) 8 általános a legmagasabb iskolai végzettsége (1 főnek van 8 általánosnál alacsonyabb végzettsége), ettől alig maradnak el a szakmunkásképzőt vagy szakiskolát végzettek (37%), a technikumot, szakközépiskolát végzők aránya ennél jóval kevesebb (9%), a gimnáziumi végzettséggel rendelkezők aránya 7%, mindössze 6% rendelkezik felsőfokú végzettséggel. A 8 általános és szakmunkásképzőt végzettek teszik ki a válaszadók ¾-ét. A minta iskolai végzettség szerinti megoszlása követi a kutatás idején Somogy megyei regisztrált munkanélküliek körében nyilvántartott adatokat. A megyei adatok szerint a munkaerőpiacról kiszorultak 9,8%-a 8 általánosnál alacsonyabb iskolai végzettséggel rendelkezik, 35,8%-a 8 általánost, 33,7%-a szakmunkásképzőt, vagy szakiskolát, 11,8%-a szakközépiskolát/technikumot, 6,1%-a gimnáziumot végzett, 2,8%-a pedig felsőfokú tanulmányokat folytatott. Nem foglalkoztatottak iskolai végzettség szerinti megoszlása 7% 6% 1% 40% 9% 37% Kevesebb, mint 8 általános 8 általános Szakmunkásképző, szakiskola Technikum, szakközépiskola Gimnázium Főiskola/egyetemi diploma 2. diagram Nem foglalkoztatottak iskolai végzettség szerinti megoszlása Forrás: saját szerkesztés A válaszadók 35%-a nem rendelkezik semmilyen szakképzettséggel, 7% nem válaszolt erre a kérdésre, a fennmaradó 58% körében pedig a legtöbben a női szabó, a kereskedő, vendéglátó végzettséget jelölték meg. Érdekesség, hogy az elavultnak számító lakatos, hegesztő, gép- és gyorsíró szakmával rendelkezők nincsenek túlreprezentálva a tartós munkanélküliek között.

17 HEFOP A társadalmi befogadás elősegítése a szociális területen dolgozó szakemberek képzésével 17 A megkérdezettek közül 46%-nak csak egy szakképesítése van, a 10% válaszmegtagadó volt, a többi válaszadó közt több volt a személy és vagyonőr, a számítógép-kezelő, a kazánfűtő képesítéssel rendelkezők száma. Egyéb megjelölt szakképesítés között szerepelt a szociális gondozó és ápoló, szoftverüzemeltető, jelnyelvi tolmács, gépkocsivezető, masszőr, parkgondozó, boltvezető, angol és német nyelvtudás. Szándékosan a kérdőív végén tettük fel azt a kérdést, hogy a válaszadó személy volt-e büntetve az elmúlt 5 év folyamán. A választ 8 fő tagadta meg és 2 fő válaszolt úgy, hogy büntetőeljárásban terheltnek minősül. Munkatapasztalat vizsgálata A munkatapasztalatot vizsgáló kérdések között az betöltött munkakörökre vonatkozó kérdésnél (több választ is megjelölhető volt) a legtöbben (41 fő) a betanított munkást jelölte meg, ezt követte a szakmunkás munkakört valaha betöltők száma (35 fő), 20 fő segédmunkásként dolgozott, a magasabb presztízsű ügyviteli munkatárs és középvezető pozíciókat csak 6-7 fő jelölte meg, felsővezetőként egy válaszadó sem dolgozott és 5 fő volt, aki egyáltalán nem dolgozott. Az előző munkahelyek között az alacsonyabb presztízsű munkakörökben szakmunkás, betanított munkás, segédmunkás dolgozók aránya 80% az összes válaszadó között. Nem foglalkoztatottak előző munkahelyen betöltött munkakör szerinti megoszlás szakmunkás betanított munkás 0% 6% 5% 2% 4% 3% 29% segédmunkás ügyviteli dolgozó ügyintéző 17% 34% középvezető (irányító) felső vezető vállalkozó egyáltalán nem dolgozott 3. diagram Nem foglalkoztatottak előző munkahelyen betöltött munkakör szerinti megoszlás Forrás: saját szerkesztés

18 HEFOP A társadalmi befogadás elősegítése a szociális területen dolgozó szakemberek képzésével 18 Arra a kérdésre, hogy milyen munkahelyeket dolgozott a nem foglalkoztatott személy (szintén több választ lehetett bejelölni) a legtöbben (40 fő) azt jelölte meg, hogy magánvállalkozás alkalmazottja volt, fő dolgozott gazdasági szervezetnél és az önkormányzatnál (vagy önkormányzati intézménynél), sorrendben ezt követi a civil szervezetnél (11 fő), szociális foglalkoztatónál dolgozók száma (10 fő), illetve saját vállalkozást 10 fő folytatott. A választ megtagadók száma 7 fő volt. A korábbi munkahelyek, illetve az ott betöltött munkakörök felsorolása és az egyes munkahelyeken idő megjelölése sikertelen volt, a megkérdezettek nem válaszoltak arra, hogy mennyi ideig voltak foglalkoztatva korábbi munkahelyeiken. Nem kaptunk pontos információt, csupán következtetni lehet a munkakörök jellegéből arra, hogy elsősorban főállásban álltak alkalmazásban a válaszadók. A valaha vállalkozóként dolgozók (2%) jelenthetik azt a csoportot, akik a non-standard foglalkoztatás előnyeiről és hátrányairól tapasztalatot szerezhettek. Az elhelyezkedési esélyeket befolyásolja, hogy az egyén mennyire tudja rugalmasan kezelni a munkaidő beosztást. 8% 5% 8% Nem foglalkoztatottak előző munkáltató jellege szerinti megoszlás 9% 33% 16% 5% 16% gazdasági szervezetnél közigazgatásban/kö zszolgálatban önkormányzatnál/in tézményénél magánvállalkozásb an saját vállalkozásban célszervezetnél szociális foglalkoztatónál civil szervezetnél 4. diagram Nem foglalkoztatottak előző munkáltató jellege szerinti megoszlás Forrás: saját szerkesztés A felmérés során szerencsés lett volna különbséget tenni a megkérdezettek utolsó munkahelyén, illetve az életük nagyobb részében betöltött beosztása között. A kettő az esetek többségében nem azonos. Az anyagi valamint pszichés kényszer hatására a munkavállaló olyan alacsonyabb presztízsű munkakört is elfogad, amely alacsonyabb iskolai végzettséggel is betöltető volna, vagy szakképesítést nem igényel.

19 HEFOP A társadalmi befogadás elősegítése a szociális területen dolgozó szakemberek képzésével 19 A munkaadói oldal a munkaerőpiaci túlkínálat esetén jobb alkupozícióval rendelkezik, a jobban kvalifikált embereket választhatja ki. Azt is figyelembe kell venni, hogy gyakran nem a képzettség számít. Több igénybe vevő is megjelölte korábbi munkahelyként Kaposvár legnagyobb versenyszférabeli foglalkoztatóit, így a Videoton Holding Rt.-t, a Kaposvári Ruhagyárat, Magyar Cukor Rt.-t, Tesco Global Áruházak Rt.-t, KVGY Kft.-t. Kaposvár Megyei Jogú Város fenntartásában működő és egyéb állami fenntartású intézmények, vagy gazdálkodó szervezetek szintén magas számban szerepelnek a válaszok között. Kiemelkedően magas gyakorisággal megjelölt volt munkahely nem szerepelt a válaszokban. Az utolsó hosszabb legalább 3 hónap alkalmazásban töltött periódusra vonatkozóan a válaszadók 39%-a mondhatja el magáról, hogy az elmúlt egy évben legalább 3 hónapot alkalmazásban töltött, 30% 2 év nem talált tartós munkahelyet, s ugyancsak jelentős 19% azoknak az aránya, akik 5 éve nem dolgoztak tovább 3 hónapnál. A 2 és 5 éves periódus közötti gyakoriság viszonylag alacsony, mindössze 7%. A válaszadók 5%-a egyáltalán nem dolgozott még. Mikor dolgozott utoljára 3 hónapnál hosszabb ideig 19% 5% 39% az elmúlt évben 2 évvel ezelőtt 7% 30% 3 évnél régebben 5 évnél régebben még egyáltalán nem dolgozott 5. diagram Utolsó 3 hónapnál hosszabb munkával töltött periódus Forrás: saját szerkesztés Az eredmények értelmezését megkönnyíti, ha Somogy megye, a Kaposvári Kistérség, illetve Kaposvár Megyei Jogú Város munkaerő-piaci helyzetképével összevetjük a kapott eredményeket. Somogy megye foglalkoztatási helyzetében a év folyamán az előző évhez képest összességében nem következett be kedvező változás. A Központi Statisztikai

20 HEFOP A társadalmi befogadás elősegítése a szociális területen dolgozó szakemberek képzésével 20 Hivatalnak a lakosság körében végzett reprezentatív mintavételes fel méréseiből származtatott legutóbbi ismert adatai szerint a megyében év végén a foglalkoztatottak száma fő volt, ez másfélezerrel 2%-kal kevesebb az egy évvel korábbinál. Ezzel ellentétben ugyanezen időszakban országosan kis mértékben (0,5%-kal) bővült a foglalkoztatás. A foglalkoztatásban meghatározó szerepet játszó, 4 főnél többet foglalkoztató megyei gazdasági szervezeteknél alkalmazásban állók száma év végén fő volt, 1,3%-kal alacsonyabb az előző év azonos időszakának adatánál. A foglalkoztatást meghatározó fontosabb tényezők közül az alkalmazottak közel egyharmadával előállított ipari termelés mintegy 30%-kal mérséklődött az előző év azonos időszakához képest. A megyei székhelyű építőipar termelése 16%-kal meghaladta az egy évvel korábbit. A foglalkoztatásra is kedvezőtlen hatással volt viszont, hogy a megyében jelentős ágazat az idegenforgalom teljesítménye a tavalyi viszonylag alacsony szinten maradt. A regisztrált gazdálkodó egységek száma , 4%-kal kevesebb az egy évvel előttinél, a társas vállalkozások aránya 23,6%, szemben az országos 39%-kal. A megye iparában az alkalmazottak száma fő, ez 8%-kal kevesebb az elmúlt év hasonló időszakánál. Az iparon belül a feldolgozóiparban an dolgoznak, közel azonos számban, mint egy évvel korábban. Az ipari ágazathoz sorolt víz, villamosenergia, gáztermelés, elosztás ágazatban a foglalkoztatott 8%-kal csökkent 2004-hez képest. A feldolgozóiparon belül az élelmiszer, a fém- és gépiparban kis mértékben növekedett a foglalkoztatottak száma, a textilipar, a fafeldolgozás, a műanyaggyártás és a villamosgépgyártás terén kevesebben dolgoznak. Nőtt a foglalkoztatás az építőiparban, a szállítás, távközlés, valamint a gazdasági szolgáltatások terén. A közigazgatási ágazat létszámnövekedése az itt alkalmazott köz- és közhasznú munkások számának emelkedéséből adódott. Kevesebb főt foglalkoztatott a mezőgazdaság, az oktatás, a kereskedelem és vendéglátás (ez utóbbi kettőben az idegenforgalomhoz kapcsolódóan a szezon időszakában nőtt ugyan a foglalkoztatás, de éves átlagban a foglalkoztatottak száma a tavalyi alatt maradt). Az alkalmazottként dolgozók csökkenése mellett közel 300-zal, 2%-kal csökkent az egyéni vállalkozások száma is. A foglalkoztatási szezonalitásról elmondható, hogy a nyári hónapokban zal többen helyezkednek el a főleg idegenforgalomhoz kapcsolódó ágazatokban, illetve az építőiparban, a mezőgazdaságban és az élelmiszeriparban.

A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében 2013. augusztus - 2015. augusztus

A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében 2013. augusztus - 2015. augusztus A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN 2015. AUGUSZTUS 2015. augusztus 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályának nyilvántartásában 8.581 álláskereső szerepelt, amely

Részletesebben

A munkaerő-piac fontosabb jelzőszámai a Közép-magyarországi régióban 2010. május

A munkaerő-piac fontosabb jelzőszámai a Közép-magyarországi régióban 2010. május Pályázathoz anyagok a TÁMOP 4.1.1/AKONV2010-2019 Munkaerőpiaci alkalmazkodás fejlesztése 1/b képzéskorszerűsítési alprojekt Munkaerőpiaci helyzetkép II. negyedév Negyed adatok régiókra bontva 2010. 1.

Részletesebben

- 1 - Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Munkaügyi Központ Sátoraljaújhelyi Kirendeltség TÁJÉKOZTATÓ. a munkanélküliség városi, térségi alakulásáról

- 1 - Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Munkaügyi Központ Sátoraljaújhelyi Kirendeltség TÁJÉKOZTATÓ. a munkanélküliség városi, térségi alakulásáról - 1 - Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Munkaügyi Központ i Kirendeltség TÁJÉKOZTATÓ a munkanélküliség városi, térségi alakulásáról, 2006. május 31. Napjaink gyorsan változó világában a munkahely megszerzése

Részletesebben

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA Munkaerő-piaci helyzetkép Csongrád megye 2013. április 6721 Szeged, Bocskai u. 10-12. +36 (62) 561-561 +36 (62) 561-551 www.csmkh.hu csongradkh-mk@lab.hu

Részletesebben

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA Munkaerő-piaci helyzetkép Csongrád megye 2012. december 6721 Szeged, Bocskai u. 10-12. +36 (62) 561-561 +36 (62) 561-551 www.csmkh.hu csongradkh-mk@lab.hu

Részletesebben

10. A mai magyar társadalom helyzete. Kovács Ibolya szociálpolitikus

10. A mai magyar társadalom helyzete. Kovács Ibolya szociálpolitikus 10. A mai magyar társadalom helyzete Kovács Ibolya szociálpolitikus Népességi adatok Magyarország népessége 2014. január 1-jén 9 877 365 fő volt, amely 1981 óta a születések alacsony, és a halálozások

Részletesebben

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA Munkaerő-piaci helyzetkép Csongrád megye 2013. március 6721 Szeged, Bocskai u. 10-12. +36 (62) 561-561 +36 (62) 561-551 www.csmkh.hu csongradkh-mk@lab.hu

Részletesebben

Munkaerő-piaci folyamatok (2007/2008)

Munkaerő-piaci folyamatok (2007/2008) Munkaerő-piaci folyamatok (2007/2008) Dr. Teperics Károly egyetemi adjunktus E-mail: teperics@puma.unideb.hu Foglalkoztatottság, gazdasági aktivitás 4. 208.700 fő van jelen a munkaerőpiacon (15-64) Aktivitási

Részletesebben

A megyei és a kiskunmajsai munkanélküliség jellemzői

A megyei és a kiskunmajsai munkanélküliség jellemzői A megyei és a kiskunmajsai munkanélküliség jellemzői Bács-Kiskun megyében, 2015 januárjában egy év távlatában csökkent a nyilvántartott álláskeresők száma 1456 fővel (5,6%-kal). A nyilvántartott álláskeresők

Részletesebben

Foglalkoztatás- és szociálpolitika

Foglalkoztatás- és szociálpolitika Foglalkoztatás- és szociálpolitika Munkanélküliség 2008/09 I. félév Dr. Teperics Károly egyetemi adjunktus E-mail: teperics@puma.unideb.hu Gazdaságilag aktív nem aktív népesség A gazdaságilag aktív népesség

Részletesebben

Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010

Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010 Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010 A jogi és igazgatási képzési terület diplomásainak munkaerő piaci helyzete Az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. által végzett, Diplomás pályakövetés

Részletesebben

Nők a foglalkoztatásban

Nők a foglalkoztatásban projekt Munkáltatói fórum 2011. 10.11. Budapest Nők a foglalkoztatásban Kőrösi Regina Nők foglalkoztatásban az UNIÓ-ban A nők és férfiak közötti esélyegyenlőség alapvető jog és az Európai Unió közös alapelve

Részletesebben

Nógrád megye munkaerő-piaci helyzete napjainkban

Nógrád megye munkaerő-piaci helyzete napjainkban Nógrád megye munkaerő-piaci helyzete napjainkban Előadó: Zagyiné Honti Éva Igazgató-helyettes Szervezetünkről Nemzetgazdasági Minisztérium Közigazgatási Minisztérium Foglalkoztatási Hivatal Kormányhivatal

Részletesebben

Munkaerő-piaci folyamatok az Észak-Alföldön (2007/2008)

Munkaerő-piaci folyamatok az Észak-Alföldön (2007/2008) Munkaerő-piaci folyamatok az Észak-Alföldön (2007/2008) Dr. Teperics Károly egyetemi adjunktus E-mail: teperics@puma.unideb.hu A tartós álláskeresők aránya nő 2005: 24,5%, 2007: 28,3% a tartósan álláskeresők

Részletesebben

Beilleszkedési programok tapasztalatai 2007. évi felmérés adatai

Beilleszkedési programok tapasztalatai 2007. évi felmérés adatai Beilleszkedési programok tapasztalatai 2007. évi felmérés adatai 2009. Hajdúszoboszló Ráczné dr. Lehóczky Zsuzsánna FSZH Kutatási területek Makro elemzés 15 munkaügyi kirendeltség + munkatárs 40 önkormányzat

Részletesebben

T ÁJÉKOZTATÓ a munkaer piac f bb folyamatairól Heves megyében június

T ÁJÉKOZTATÓ a munkaer piac f bb folyamatairól Heves megyében június Heves Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja T ÁJÉKOZTATÓ a munkaer piac f bb folyamatairól Heves megyében 2011. ius A megye munkáltatói 1,8 ezer új álláshelyet jelentettek be kirendeltségeinken iusban

Részletesebben

Közép-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ

Közép-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ Közép-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ Fővárosi Munkaügyi Központ + Pest Megyei Munkaügyi Központ = KMRMK 1082 Budapest, Kisfaludy u. 11. : 303-0722, fax: 303-0717 22 kirendeltség a Közép-magyarországi

Részletesebben

A szakképz lat rben. Hajdúszoboszl. szoboszló,2007.december 14

A szakképz lat rben. Hajdúszoboszl. szoboszló,2007.december 14 A szakképz pzés és s felnőttk ttképzés s hatása a foglalkoztatásra, az Állami Foglalkoztatási Szolgálat lat új j szerepkörben rben Hajdúszoboszl szoboszló,2007.december 14 1 A képzés és foglalkoztatás

Részletesebben

Kozármisleny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2005.(IX.13. ) Ök. számú rendelete

Kozármisleny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2005.(IX.13. ) Ök. számú rendelete Kozármisleny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2005.(IX.13. ) Ök. számú rendelete a szociális igazgatásról és ellátásról, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 12/2003.

Részletesebben

AKTÍV KORÚAK ELLÁTÁSA

AKTÍV KORÚAK ELLÁTÁSA AKTÍV KORÚAK ELLÁTÁSA Az aktív korúak ellátását a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló (1993. évi III.) törvény szabályozza, a 33.. 37/G. -ig. Az aktív korúak ellátása a hátrányos munkaerő-piaci

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ ápr.

TÁJÉKOZTATÓ ápr. TÁJÉKOZTATÓ A DÉL-DUNÁNTÚLI RÉGIÓ MUNKAERİ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESİK FİBB ADATAI Nevezés 2011. Változás az elızı hónaphoz képest Változás az elızı évhez képest Fıben

Részletesebben

A CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLATOK MŰKÖDÉSI ADATAI

A CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLATOK MŰKÖDÉSI ADATAI KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) bekezdése alapján kötelező. Nyilvántartási szám: 1696 A CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLATOK MŰKÖDÉSI

Részletesebben

Munkaerőpiaci támogatási rendszer Magyarországon

Munkaerőpiaci támogatási rendszer Magyarországon Munkaerőpiaci i rendszer Magyarországon Támogatás Feltételek Célcsoport formája mértéke % időtartama (hó) továbbfoglalkoztatá si kötelezettség nettó létsz. növelési kötelezettség felmond tilalom mindenkire

Részletesebben

A sérült gyermeket nevelő nők munkaerő-piaci helyzete. Kutatás Integrált szemléletű szolgáltatás - Érzékenyítés

A sérült gyermeket nevelő nők munkaerő-piaci helyzete. Kutatás Integrált szemléletű szolgáltatás - Érzékenyítés A sérült gyermeket nevelő nők munkaerő-piaci helyzete Kutatás Integrált szemléletű szolgáltatás - Érzékenyítés Megvalósítók MOTIVÁCIÓ ALAPÍTVÁNY Fogyatékos és megváltozott munkaképességű emberek esélyegyenlősége

Részletesebben

Tendenciák a segélyezésben. Hajdúszoboszló 2010. június Kőnig Éva

Tendenciák a segélyezésben. Hajdúszoboszló 2010. június Kőnig Éva Tendenciák a segélyezésben Hajdúszoboszló 2010. június Kőnig Éva Mit is vizsgálunk? időszak: 2004-2008/2009 ebben az időszakban történtek lényeges átalakítások ellátások: nem mindegyik támogatás, csak

Részletesebben

Magyarország.hu - Rendszeres szociális segély

Magyarország.hu - Rendszeres szociális segély Page 1 of 5 Rendszeres szociális segély Létrehozva: 2006. március 29., szerda Módosítva: 2008. január 21., hétfő Ki jogosult a rendszeres szociális segélyre? Ki minősül egészségkárosodottnak? Ki számít

Részletesebben

OSAP Bér- és létszámstatisztika. Vezetõi összefoglaló

OSAP Bér- és létszámstatisztika. Vezetõi összefoglaló OSAP 1626 Bér- és létszámstatisztika Vezetõi összefoglaló 2003 Egészségügyi Stratégiai Kutatóintézet Vezetői összefoglaló Az OSAP 1626/02 nyilvántartási számú bérstatisztika adatszolgáltatóinak köre a

Részletesebben

Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010

Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010 Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010 A képzési terület diplomásainak munkaerő piaci helyzete Az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft., a Diplomás pályakövetés 2009 2010 kutatási program

Részletesebben

Megváltozott munkaképességű emberek rehabilitációjának és foglalkoztatásának segítése című kiemelt projekt országos célkitűzései és eredményei

Megváltozott munkaképességű emberek rehabilitációjának és foglalkoztatásának segítése című kiemelt projekt országos célkitűzései és eredményei Megváltozott munkaképességű emberek rehabilitációjának és foglalkoztatásának segítése című kiemelt projekt országos célkitűzései és eredményei Bacsó Orsolya Nemzetgazdasági Minisztérium 2013. február 13.

Részletesebben

A fiatalok munkavállalási hajlandóságával kapcsolatos statisztikai adatok másodelemzése

A fiatalok munkavállalási hajlandóságával kapcsolatos statisztikai adatok másodelemzése TÁMOP-1.4.5-12/1.-2012-0002 " Fejér megyei foglalkoztatási paktum támogatása A fiatalok munkavállalási hajlandóságával kapcsolatos statisztikai adatok másodelemzése 2015. január 12. Készítette: Domokos

Részletesebben

TÁMOP 1.1.2 A hátrányos helyzetűek foglalkoztathatóságának javítása /Decentralizált programok a konvergencia régiókban/

TÁMOP 1.1.2 A hátrányos helyzetűek foglalkoztathatóságának javítása /Decentralizált programok a konvergencia régiókban/ TÁMOP 1.1.2 A hátrányos helyzetűek foglalkoztathatóságának javítása /Decentralizált programok a konvergencia régiókban/ Gyula, 2013. október 17. Készítette: Szabó Imre Békés Megyei Kormányhivatal Szeghalmi

Részletesebben

Szociális segítő. 54 762 01 0010 54 03 Szociális, gyermek- és ifjúságvédelmi ügyintéző É 1/10

Szociális segítő. 54 762 01 0010 54 03 Szociális, gyermek- és ifjúságvédelmi ügyintéző É 1/10 A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL 2013. DECEMBER

TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL 2013. DECEMBER TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL Megnevezés A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESŐK FŐBB ADATAI 2013.. Változás az előző hónaphoz képest Változás az előző évhez képest Főben %-ban

Részletesebben

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETE, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A SZAKKÉPZETT MUNKAERŐRE

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETE, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A SZAKKÉPZETT MUNKAERŐRE ÉSZAK-ALFÖLDI RÉGIÓ JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETE, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A SZAKKÉPZETT MUNKAERŐRE Miskó Istvánné főigazgató Észak-alföldi Regionális Munkaügyi Központ Nyíregyháza 28.

Részletesebben

CIVIL MUNKAKÖZVETÍTŐ IRODA

CIVIL MUNKAKÖZVETÍTŐ IRODA CIVIL MUNKAKÖZVETÍTŐ IRODA KÖZÖSEN A MEGVÁLTOZOTT MUNKAKÉPESSÉGŰEKÉRT BEFOGADÓ MUNKAHELYEK, BEFOGADÓ ÖNKORMÁNYZATOK című, TÁMOP 2.4.2/B-09/2-2009-0002 sz. azonosító számú program BEMUTATÁSA A projekt az

Részletesebben

A R. 9. (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

A R. 9. (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Kapos vár Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 42/2011. (IX.30.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi és szociális ellátásokról szóló 13/2000. (III. 17.) önkormányzati

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 20/2000.(V.1.) számú. r e n d e l e t e

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 20/2000.(V.1.) számú. r e n d e l e t e NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 20/2000.(V.1.) számú r e n d e l e t e a szociális rászorultságtól függő egyes pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 46/1999.(X.1.)számú

Részletesebben

Rendszeres szociális segély. Ügyleírás: Szükséges okiratok:

Rendszeres szociális segély. Ügyleírás: Szükséges okiratok: Rendszeres szociális segély Ügyleírás: Szükséges okiratok: A hátrányos munkaerőpiaci helyzetű aktív korú személyek és családjuk részére nyújtott támogatás. Az ügyintézéshez a kérelmező személyi igazolványa,

Részletesebben

TÁMOP 1.1.2-11/1-2012-0001 A hátrányos helyzetűek foglalkoztathatóságának javítása (Decentralizált programok a konvergencia régiókban)

TÁMOP 1.1.2-11/1-2012-0001 A hátrányos helyzetűek foglalkoztathatóságának javítása (Decentralizált programok a konvergencia régiókban) A hátrányos helyzetűek foglalkoztathatóságának javítása (Decentralizált programok a konvergencia régiókban) Vállalkozói Fórum Csongrád Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja 2014. október 21. Az Európai

Részletesebben

MUNKAERŐ-PIACIÉS MIGRÁCIÓSVÁLTOZÁSOK

MUNKAERŐ-PIACIÉS MIGRÁCIÓSVÁLTOZÁSOK MUNKAERŐ-PIACIÉS MIGRÁCIÓSVÁLTOZÁSOK A SZLOVÁK-MAGYAR HATÁR MENTI RÉGIÓ MAGYAROLDALÁN(2007ÉS2014 KÖZÖTT) LIII. KÖZGAZDÁSZ VÁNDORGYŰLÉS MISKOLC, 2015. SZEPTEMBER 4. A szlovák-magyar határmenti migráció/slovensko-maďarská

Részletesebben

TÁMOP 1.1.2 A hátrányos helyzetűek foglalkoztathatóságának javítása (Decentralizált programok a konvergencia régiókban) Szakmai Nap

TÁMOP 1.1.2 A hátrányos helyzetűek foglalkoztathatóságának javítása (Decentralizált programok a konvergencia régiókban) Szakmai Nap TÁMOP 1.1.2 A hátrányos helyzetűek foglalkoztathatóságának javítása (Decentralizált programok a konvergencia régiókban) Szakmai Nap Csongrád Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja 2013. április 8. TÁMOP

Részletesebben

KORMÁNYZATI KEZDEMÉNYEZÉSEK, A FIATALOK MUNKAERŐ-PIACI HELYZETE. SZOMBATHELY, 2013. október 17.

KORMÁNYZATI KEZDEMÉNYEZÉSEK, A FIATALOK MUNKAERŐ-PIACI HELYZETE. SZOMBATHELY, 2013. október 17. KORMÁNYZATI KEZDEMÉNYEZÉSEK, A FIATALOK MUNKAERŐ-PIACI HELYZETE SZOMBATHELY, 2013. október 17. Az egy főre jutó bruttó hazai termék a Nyugat-Dunántúlon Egy főre jutó bruttó hazai termék Megye, régió ezer

Részletesebben

Rövid távú munkaerő-piaci előrejelzés és konjunktúra kutatás

Rövid távú munkaerő-piaci előrejelzés és konjunktúra kutatás SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM FOGLALKOZTATÁSI ÉS SZOCIÁLIS HIVATAL MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA GAZDASÁG- ÉS VÁLLALKOZÁSELEMZŐ INTÉZET kirendeltség kódja adatszolgáltató sorszáma Rövid távú

Részletesebben

GONDOZÁSI KÖZPONT CSALÁDSEGÍTŐ ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT

GONDOZÁSI KÖZPONT CSALÁDSEGÍTŐ ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT Encs és Térsége Szociális Társulás fenntartásában- által működtetett Gondozási Központ Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat GONDOZÁSI KÖZPONT CSALÁDSEGÍTŐ ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT INÁNCS TELEPÜLÉSRŐL

Részletesebben

Rövid távú munkaerőpiaci előrejelzés és konjunktúra kutatás 2007. SZEPTEMBER - OKTÓBER

Rövid távú munkaerőpiaci előrejelzés és konjunktúra kutatás 2007. SZEPTEMBER - OKTÓBER SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM FOGLALKOZTATÁSI ÉS SZOCIÁLIS HIVATAL MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA GAZDASÁG- ÉS VÁLLALKOZÁSELEMZŐ INTÉZET kirendeltség kódja adatszolgáltató sorszáma Rövid távú

Részletesebben

a szociális szolgáltatások kiépítettsége, működése és a társadalmi igények (szükséglet, fizetőképesség) nem fedik egymást

a szociális szolgáltatások kiépítettsége, működése és a társadalmi igények (szükséglet, fizetőképesség) nem fedik egymást A szociális támogatási rendszer munkára ösztönző átalakítása társadalmi vita koncepció Szociális és Munkaügyi Minisztérium 2008. július. Szociális támogatási rendszer sokféle élethelyzetre, sokféle pénzbeli

Részletesebben

Álláskeresés. Aktív. Passzív. Munkaügyi kirendeltség Álláshirdetések böngészése Újságban Neten Mindenhol Ismerősök mozgósítása

Álláskeresés. Aktív. Passzív. Munkaügyi kirendeltség Álláshirdetések böngészése Újságban Neten Mindenhol Ismerősök mozgósítása Aktív Passzív Munkaügyi kirendeltség Álláshirdetések böngészése Újságban Neten Mindenhol Ismerősök mozgósítása Bejelentkeztem a munkanélküli központban szóltam anyámnak Megfelelő állásajánlat Jogi értelmezés

Részletesebben

Régiónk munkaerőpiaci helyzete 2011 tavaszán - a mobilitás jegyében. 2011. június 7.

Régiónk munkaerőpiaci helyzete 2011 tavaszán - a mobilitás jegyében. 2011. június 7. Régiónk munkaerőpiaci helyzete 2011 tavaszán - a mobilitás jegyében 2011. június 7. 1 A munkaerőpiac jellemzői * 2011. I. negyedév Megnevezés Országos Gy-M-S megye Vas megye * KSH adat Zala megye Foglalkoztatottak

Részletesebben

PÉCS ÉS KISTÉRSÉGE FOGLALKOZTATÁSI MEGÁLLAPODÁS PROJEKT (TÁMOP-1.4.5-12/1-2012-0008) ZÁRÓ RENDEZVÉNYE

PÉCS ÉS KISTÉRSÉGE FOGLALKOZTATÁSI MEGÁLLAPODÁS PROJEKT (TÁMOP-1.4.5-12/1-2012-0008) ZÁRÓ RENDEZVÉNYE PÉCS ÉS KISTÉRSÉGE FOGLALKOZTATÁSI MEGÁLLAPODÁS PROJEKT (TÁMOP-1.4.5-12/1-2012-0008) ZÁRÓ RENDEZVÉNYE A Pécsi Kistérségi Foglalkoztatási Paktum projekt tevékenységeinek bemutatása Petrovicsné Takács Rózsa

Részletesebben

Statisztikai tájékoztató Pest megye, 2010/1

Statisztikai tájékoztató Pest megye, 2010/1 Központi Statisztikai Hivatal Internetes kiadvány www.ksh.hu 2010. június Statisztikai tájékoztató Pest megye, 2010/1 Tartalom Összefoglaló...2 Gazdasági szervezetek...2 Beruházás...3 Ipar...3 Építőipar,

Részletesebben

Foglalkoztatás munkaerő-piac a Gödöllői kistérségben. Vass István főigazgató Közép-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ

Foglalkoztatás munkaerő-piac a Gödöllői kistérségben. Vass István főigazgató Közép-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ Foglalkoztatás munkaerő-piac a Gödöllői kistérségben. Vass István főigazgató Közép-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ Közép-magyarországi régió 1996. 1997. Közép-magyarországi régió lakónépességének

Részletesebben

FEJÉR MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETE, TÁMOGATÁSI LEHETŐSÉGEK. Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.

FEJÉR MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETE, TÁMOGATÁSI LEHETŐSÉGEK. Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1. FEJÉR MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETE, TÁMOGATÁSI LEHETŐSÉGEK Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001 A MEGYE FŐBB FOGLALKOZTATÁSI MUTATÓI 2012. IV. NEGYEDÉVBEN A KSH munkaerő-felmérés

Részletesebben

Központi Statisztikai Hivatal

Központi Statisztikai Hivatal Központi Statisztikai Hivatal Pécsi Igazgatósága A MUNKANÉLKÜLIEK/ÁLLÁSKERESŐK FŐBB ADATAI A DÉL-DUNÁNTÚLI RÉGIÓBAN Száma: 12 / 2006 Pécs, 2006. szeptember Központi Statisztikai Hivatal Pécsi Igazgatóság,

Részletesebben

DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETÉS A PANNON EGYETEMEN 2010-2012-BEN ABSZOLUTÓRIUMOT SZERZETT HALLGATÓK VIZSGÁLATA

DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETÉS A PANNON EGYETEMEN 2010-2012-BEN ABSZOLUTÓRIUMOT SZERZETT HALLGATÓK VIZSGÁLATA DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETÉS A PANNON EGYETEMEN 2010-2012-BEN ABSZOLUTÓRIUMOT SZERZETT HALLGATÓK A MÓDSZERTAN Telefonos megkérdezés központilag előírt kérdőív alapján Adatfelvétel ideje: 2013. November 20014.

Részletesebben

SZOMBATHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK /2005. (IX..) számú rendelete

SZOMBATHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK /2005. (IX..) számú rendelete SZOMBATHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK /2005. (IX..) számú rendelete formák szabályairól szóló többször módosított 13/1993. (IV.29.) számú önkormányzati rendelet módosításáról módosításáról szóló

Részletesebben

Az ÓBUDAI EGYETEM ESÉLYEGYENLŐSÉGI SZABÁLYZATA

Az ÓBUDAI EGYETEM ESÉLYEGYENLŐSÉGI SZABÁLYZATA 1. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti és Működési Rend 34. függelék Az ÓBUDAI EGYETEM ESÉLYEGYENLŐSÉGI SZABÁLYZATA BUDAPEST, 2010. január TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ febr.

TÁJÉKOZTATÓ febr. TÁJÉKOZTATÓ A DÉL-DUNÁNTÚLI RÉGIÓ MUNKAERİ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESİK FİBB ADATAI Nevezés 2011. Változás az elızı hónaphoz képest Változás az elızı évhez képest Fıben

Részletesebben

A köztemetést a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló (1993. évi III.) törvény 48. -a szabályozza.

A köztemetést a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló (1993. évi III.) törvény 48. -a szabályozza. Köztemetés A köztemetést a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló (1993. évi III.) törvény 48. -a szabályozza. A haláleset helye szerint illetékes települési önkormányzat polgármestere

Részletesebben

VÁLTS jegyet az életbe! program

VÁLTS jegyet az életbe! program VÁLTS jegyet az életbe! program - Budapest, 2013. november 28. - Program célja Vas megyében hatékony megoldásokkal segíteni a hátrányos helyzetű 16-24 éves munkanélküli fiatalok foglalkoztatását, akinek

Részletesebben

A fiatalok munkaerő-piaci helyzete 2013.10.10.

A fiatalok munkaerő-piaci helyzete 2013.10.10. A fiatalok munkaerő-piaci helyzete 2013.10.10. Kugler Krisztián osztályvezető Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja Mozgásban az ifjúság Európa 2020 stratégia része a Mozgásban

Részletesebben

Tisztelt Hölgyem/Uram!

Tisztelt Hölgyem/Uram! Tisztelt Hölgyem/Uram! Az alábbi felmérés melyet Szentes Város Önkormányzata Szociális Irodája készít célja, hogy hatékonyabban tudjunk segíteni Önnek ha olyan élethelyzetbe kerül, amikor az önkormányzat

Részletesebben

1.. (1) A Rendelet 3.. c) pontja az alábbi ce) és cf) pontokkal egészül ki: 3.. c): ce) támogató szolgálat cf) közösségi ellátás 2..

1.. (1) A Rendelet 3.. c) pontja az alábbi ce) és cf) pontokkal egészül ki: 3.. c): ce) támogató szolgálat cf) közösségi ellátás 2.. BADACSONYTÖRDEMIC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2009. (III. 18.) rendelete a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 8/2005. ( XI.1.) rendelet módosításáról Badacsonytördemic

Részletesebben

Egyes miniszteri rendeletek területi államigazgatási szervezetrendszer átalakításával összefüggő módosításáról

Egyes miniszteri rendeletek területi államigazgatási szervezetrendszer átalakításával összefüggő módosításáról Egyes miniszteri rendeletek területi államigazgatási szervezetrendszer átalakításával összefüggő módosításáról A tervezet a területi államigazgatási szervezetrendszer átalakításával összefüggő azon miniszteri

Részletesebben

Helyzetkép a foglalkoztatási együttműködésekről a 2015. évi adatfelvétel alapján

Helyzetkép a foglalkoztatási együttműködésekről a 2015. évi adatfelvétel alapján Hétfa Kutatóintézet Nyugat-Pannon Terület- és Gazdaságfejlesztési Nonprofit Kft. Helyzetkép a foglalkoztatási együttműködésekről a 2015. évi adatfelvétel alapján A TÁMOP 1.4.7.-12/1-2012-0001 FoglalkoztaTárs

Részletesebben

2008. évi közhasznúsági jelentés

2008. évi közhasznúsági jelentés Borsodi Tranzit Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft. 2008. évi közhasznúsági jelentés Ózd, 2009. május 19.. Dr. Török Béla ügyvezető PÁLYÁZATI TÁMOGATÁSÚ KOMPLEX MUNKAERŐPIACI PROGRAMOK 1. Borsod-Gömör-Abaúj

Részletesebben

A NYÍRTELEKI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLAT NAGYCSERKESZ KÖZSÉG ELLÁTÁSI HELYÉNEK BESZÁMOLÓJA 2014. ÉVBEN VÉGZETT FELADATOKRÓL

A NYÍRTELEKI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLAT NAGYCSERKESZ KÖZSÉG ELLÁTÁSI HELYÉNEK BESZÁMOLÓJA 2014. ÉVBEN VÉGZETT FELADATOKRÓL A NYÍRTELEKI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLAT NAGYCSERKESZ KÖZSÉG ELLÁTÁSI HELYÉNEK BESZÁMOLÓJA 2014. ÉVBEN VÉGZETT FELADATOKRÓL Tartalom Az intézmény tevékenysége Szakmai egység, személyi

Részletesebben

A szakképző iskolát végzettek iránti kereslet várható alakulása a kutatás koncepciójának bemutatása, új elemek ismertetése

A szakképző iskolát végzettek iránti kereslet várható alakulása a kutatás koncepciójának bemutatása, új elemek ismertetése A szakképző iskolát végzettek iránti kereslet várható alakulása a kutatás koncepciójának bemutatása, új elemek ismertetése Tóth István János, PhD tudományos főmunkatárs, MTA KRTK KTI ügyvezető, MKIK GVI

Részletesebben

számfejtett ágazati pótlékhoz A nem állami szociális fenntartóknak kizárólag az Mt. alapján foglalkoztatottak után jár a támogatás.

számfejtett ágazati pótlékhoz A nem állami szociális fenntartóknak kizárólag az Mt. alapján foglalkoztatottak után jár a támogatás. Gyakran ismétlődő kérdések a nem állami szociális fenntartók ágazati pótlék támogatásával kapcsolatban 1. Kérdés: A támogató szolgáltatás és a közösségi ellátások finanszírozásának rendjéről szóló kormányrendelet

Részletesebben

TÁMOP-1.4.1-11/1-2012-0019

TÁMOP-1.4.1-11/1-2012-0019 Társadalmi Megújulás Operatív Program Közösségi feladatokhoz kapcsolódó munkaerő-piaci programok támogatása című pályázati felhívásához a konvergencia régiók területén Kódszám: TÁMOP-1.4.1-11/1 Hátrányos

Részletesebben

Munkaerőpiaci szolgáltatások a foglalkoztathatóság javításának új eszközei. Nemzetközi szakmai rehabilitációs konferencia 2006. Január 30-31.

Munkaerőpiaci szolgáltatások a foglalkoztathatóság javításának új eszközei. Nemzetközi szakmai rehabilitációs konferencia 2006. Január 30-31. Munkaerőpiaci szolgáltatások a foglalkoztathatóság javításának új eszközei Nemzetközi szakmai rehabilitációs konferencia 2006. Január 30-31. Igények, követelmények Befogadó társadalom Azonos jogok az élet

Részletesebben

A koncepció felülvizsgálatának folyamatában érintett személyek, szervek és intézmények

A koncepció felülvizsgálatának folyamatában érintett személyek, szervek és intézmények 13. sz. melléklet A koncepció felülvizsgálatának folyamatában érintett személyek, szervek és intézmények Sorszám A szervezet neve Tevékenysége Önkormányzati szervek 1. Polgármester Részvétel a döntés-előkészítési,

Részletesebben

Mérés módja szerint: Időtáv szerint. A szegénység okai szerint

Mérés módja szerint: Időtáv szerint. A szegénység okai szerint Szegénység Fogalma: Az alacsony jövedelem és az ebből fakadó hátrányok HIÁNY (tárgyi, információs, pszichés, szociális következmények) Mérés módja szerint: Abszolút szegénység létminimum (35-45 e Ft) Relatív

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ RENDSZERES SZOCIÁLIS SEGÉLYRL

TÁJÉKOZTATÓ RENDSZERES SZOCIÁLIS SEGÉLYRL TÁJÉKOZTATÓ RENDSZERES SZOCIÁLIS SEGÉLYRL A rendszeres szociális segély, olyan szociális rászorultságtól függ pénzbeli ellátás, amelyet a települési önkormányzatok biztosítanak a jogosultsági feltételeknek

Részletesebben

INDIKÁTOR MÉRÉSI ÉS CÉLÉRTÉK SZÁMÍTÁSI ÚTMUTATÓ A A régiós civil szervezetek infrastrukturális feltételeinek fejlesztése KULCSINDIKÁTORAIHOZ

INDIKÁTOR MÉRÉSI ÉS CÉLÉRTÉK SZÁMÍTÁSI ÚTMUTATÓ A A régiós civil szervezetek infrastrukturális feltételeinek fejlesztése KULCSINDIKÁTORAIHOZ INDIKÁTOR MÉRÉSI ÉS CÉLÉRTÉK SZÁMÍTÁSI ÚTMUTATÓ A A régiós civil szervezetek infrastrukturális feltételeinek fejlesztése KULCSINDIKÁTORAIHOZ A PROJEKTEK AZ EURÓPAI UNIÓ TÁMOGATÁSÁVAL, AZ EURÓPAI REGIONÁLIS

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlésének. 25/2000.(04.29.)sz. rendelete

Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlésének. 25/2000.(04.29.)sz. rendelete Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlésének 25/2000.(04.29.)sz. rendelete az önkormányzat pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásairól és gyermekvédelmi támogatásairól szóló, módosított 50/1999.(11.25.)

Részletesebben

HOGYAN TOVÁBB IRÁNYVÁLTÁS A FOGLALKOZTATÁSPOLITIKÁBAN

HOGYAN TOVÁBB IRÁNYVÁLTÁS A FOGLALKOZTATÁSPOLITIKÁBAN HOGYAN TOVÁBB IRÁNYVÁLTÁS A FOGLALKOZTATÁSPOLITIKÁBAN DR. CZOMBA SÁNDOR államtitkár Nemzetgazdasági Minisztérium 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 76,3 74,1 72,9 71,4 71,0 Forrás: Eurostat TARTÓS LEMARADÁS

Részletesebben

HEJŐBÁBA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2009. ÉVI KÖZFOGLALKOZTATÁSI TERVE

HEJŐBÁBA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2009. ÉVI KÖZFOGLALKOZTATÁSI TERVE HEJŐBÁBA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2009. ÉVI KÖZFOGLALKOZTATÁSI TERVE Az Út a munkához program célja Az Országgyűlés 2008. december 15-i ülésén döntött az egyes szociális és foglalkoztatási törvények módosításáról

Részletesebben

Fizetési trendek a magyarországi nemzetközi vállalatoknál

Fizetési trendek a magyarországi nemzetközi vállalatoknál Fizetési trendek a magyarországi nemzetközi vállalatoknál Megbízható bérezési adatok a DUIHK 2014 es Bérezési Tanulmányában Jövőre átlagosan négy százalékkal szeretnék a külföldi vállalatok munkavállalóik

Részletesebben

ÉVKÖZI MINTA AZ EGÉSZSÉGÜGYI BÉR- ÉS LÉTSZÁMSTATISZTIKÁBÓL. (2006. II. negyedév) Budapest, 2006. augusztus

ÉVKÖZI MINTA AZ EGÉSZSÉGÜGYI BÉR- ÉS LÉTSZÁMSTATISZTIKÁBÓL. (2006. II. negyedév) Budapest, 2006. augusztus ÉVKÖZI MINTA AZ EGÉSZSÉGÜGYI BÉR- ÉS LÉTSZÁMSTATISZTIKÁBÓL (2006. II. negyedév) Budapest, 2006. augusztus Évközi minta az egészségügyi bér- és létszámstatisztikából Vezetői összefoglaló TARTALOM Módszertan

Részletesebben

Tájékoztató a munkaadói támogatásokról. Ujhelyi Zita osztályvezető Befektetés Ösztönzési és Szolgáltatási Osztály

Tájékoztató a munkaadói támogatásokról. Ujhelyi Zita osztályvezető Befektetés Ösztönzési és Szolgáltatási Osztály Tájékoztató a munkaadói támogatásokról Ujhelyi Zita osztályvezető Befektetés Ösztönzési és Szolgáltatási Osztály Szolgáltatások Lehetőségek munkaadók számára munkaerő-piaci információk nyújtása Közvetítés

Részletesebben

Abaúji Területfejlesztési Önkormányzati Szövetség Borsod-Abaúj-Zemplén Megy Munkaügyi Központ Encsi Kirendeltsége. Kérdőív

Abaúji Területfejlesztési Önkormányzati Szövetség Borsod-Abaúj-Zemplén Megy Munkaügyi Központ Encsi Kirendeltsége. Kérdőív Abaúji Területfejlesztési Önkormányzati Szövetség Borsod-Abaúj-Zemplén Megy Munkaügyi Központ Encsi Kirendeltsége Kérdőív Foglalkoztatási stratégia kidolgozása Abaújban, a helyi foglalkoztatási kezdeményezések

Részletesebben

Szociális segítő. 54 762 01 0010 54 03 Szociális, gyermek- és ifjúságvédelmi ügyintéző É 1/10

Szociális segítő. 54 762 01 0010 54 03 Szociális, gyermek- és ifjúságvédelmi ügyintéző É 1/10 A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Szociális információnyújtás a Pro-Team Nonprofit Kft.-nél

Szociális információnyújtás a Pro-Team Nonprofit Kft.-nél Szociális információnyújtás a Pro-Team Nonprofit Kft.-nél A szolgáltatás átfogó és operatív célja A Pro-Team Nonprofit Kft. rehabilitációs akkreditált foglalkoztató, ahol több mint 2000 fő megváltozott

Részletesebben

HEP 1. számú melléklete. Helyi Esélyegyenlőségi Program elkészítését segítő táblázatok

HEP 1. számú melléklete. Helyi Esélyegyenlőségi Program elkészítését segítő táblázatok ÁROP-1.1.16-2012-2012-0001 Esélyegyenlőség-elvű fejlesztéspolitika kapacitásának biztosítása HEP 1. számú melléklete Helyi Esélyegyenlőségi Program elkészítését segítő táblázatok Az alábbi adattáblák Cegléd

Részletesebben

Életreval(l)ó Hajdúhadházi térségben élő hátrányos helyzetű, inaktív nők komplex önálló életvitelre való felkészítése TÁMOP-5.3.

Életreval(l)ó Hajdúhadházi térségben élő hátrányos helyzetű, inaktív nők komplex önálló életvitelre való felkészítése TÁMOP-5.3. Életreval(l)ó Hajdúhadházi térségben élő hátrányos helyzetű, inaktív nők komplex önálló életvitelre való felkészítése TÁMOP-5.3.1-C-09/2-2010-0102 PÁLYÁZÓ: Segítők Innovatív Közössége Közhasznú Egyesület

Részletesebben

Tamási Ildikó NMKH Munkaügyi Központja. Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001

Tamási Ildikó NMKH Munkaügyi Központja. Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001 Foglalkoztatást bővítő és munkahelymegtartó támogatási lehetőségek Tamási Ildikó NMKH Munkaügyi Központja Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001 A vállalkozások száma 18000

Részletesebben

Rehabilitációs tanácsadás a Pro-Team Nonprofit Kft.-nél

Rehabilitációs tanácsadás a Pro-Team Nonprofit Kft.-nél Rehabilitációs tanácsadás a Pro-Team Nonprofit Kft.-nél 1. A szolgáltatás átfogó és operatív célja A Pro-Team Nonprofit Kft. rehabilitációs akkreditált foglalkoztató, ahol több mint 2000 fő megváltozott

Részletesebben

TÁMOP 5.3.1 Munkába lépés Országos Tranzitfoglalkoztatási Egyesület projektjének eredményei

TÁMOP 5.3.1 Munkába lépés Országos Tranzitfoglalkoztatási Egyesület projektjének eredményei TÁMOP 5.3.1 Munkába lépés Országos Tranzitfoglalkoztatási Egyesület projektjének eredményei Társadalmi Megújulás Operatív Program Első lépés alacsony foglalkoztatási eséllyel rendelkezők képessé tevő és

Részletesebben

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Irányelvek a kiemelt célcsoportok (hátrányos helyzető munkavállalók) számára biztosítható támogatásokra A Dél-dunántúli régió a hátrányos helyzető munkavállalók

Részletesebben

Megváltozott munkaképességű személyek rehabilitációja

Megváltozott munkaképességű személyek rehabilitációja TÁMOP-2.4.8-12/1-2012-0001 A munkahelyi egészség és biztonság fejlesztése, a munkaügyi ellenőrzés fejlesztése Megváltozott munkaképességű személyek rehabilitációja Előadó: Kovács Ibolya igazgató Budapest

Részletesebben

HEFOP/2.3.2. Fejlesztésközpontú alternatív munkaerő-piaci szolgáltatások. Monitoring info-nap 2006. Május 23.

HEFOP/2.3.2. Fejlesztésközpontú alternatív munkaerő-piaci szolgáltatások. Monitoring info-nap 2006. Május 23. HEFOP/2.3.2. Fejlesztésközpontú alternatív munkaerő-piaci szolgáltatások Monitoring info-nap 2006. Május 23. A program szakmai háttere A hátrányos helyzet lehetséges okai Objektív okok, pl.: Alacsony iskolai

Részletesebben

EQUAL és "ÉRTÉKMŰHELY" 08-05-14 "ÉRTÉKMŰHELY" 1

EQUAL és ÉRTÉKMŰHELY 08-05-14 ÉRTÉKMŰHELY 1 EQUAL és "ÉRTÉKMŰHELY" 08-05-14 "ÉRTÉKMŰHELY" 1 Fő témáink EQUAL program bemutatása ÉRTÉKMŰHELY ismertetése 08-05-14 "ÉRTÉKMŰHELY" 2 Az EQUAL program háttere A Strukturális Alapokból támogatott közösségi

Részletesebben

A fogyatékos munkavállalók tapasztalatai - EBH kutatások 2010-2013

A fogyatékos munkavállalók tapasztalatai - EBH kutatások 2010-2013 TÁMOP-5.5.5/08/1 A diszkrimináció elleni küzdelem a társadalmi szemléletformálás és hatósági munka erősítése A fogyatékos munkavállalók tapasztalatai - EBH kutatások 2010-2013 Szabados Tímea 2013. December

Részletesebben

MUNKAERŐ-PIACI HELYZET VAS MEGYÉBEN 2015.ÉV

MUNKAERŐ-PIACI HELYZET VAS MEGYÉBEN 2015.ÉV MUNKAERŐ-PIACI HELYZET VAS MEGYÉBEN 2015.ÉV Készítette: Harangozóné Vigh Ilona főosztályvezető 2016. április Foglalkoztatási Főosztály 9700 Szombathely, Vörösmarty Mihály u. 9. 9701 Szombathely, Pf.: 265

Részletesebben

Az ellátás formái: rehabilitációs ellátás: rokkantsági ellátás: A rehabilitációs ellátás: rehabilitációs szolgáltatásokra

Az ellátás formái: rehabilitációs ellátás: rokkantsági ellátás: A rehabilitációs ellátás: rehabilitációs szolgáltatásokra Megváltozott munkaképességűek ellátásai A megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. tv. (Megjelent a Magyar Közlöny 162. számában) 2011.

Részletesebben

SAJTÓKÖZLEMÉNY CHILI ÉS MANGÓ INNOVATÍV ISKOLA FEJLESZTÉS AZ ÉLELMISZERIPAR JÖVŐBELI SZAKEMBEREI SZÁMÁRA

SAJTÓKÖZLEMÉNY CHILI ÉS MANGÓ INNOVATÍV ISKOLA FEJLESZTÉS AZ ÉLELMISZERIPAR JÖVŐBELI SZAKEMBEREI SZÁMÁRA 2015. 06. 22. Westsik Vilmos Élelmiszeripari Szakképző Iskola SAJTÓKÖZLEMÉNY CHILI ÉS MANGÓ INNOVATÍV ISKOLA FEJLESZTÉS AZ ÉLELMISZERIPAR JÖVŐBELI SZAKEMBEREI SZÁMÁRA TÁMOP 3.1.4.C 14-2015-0217 jelű projekt

Részletesebben

A munkaügyi kirendeltségekkel történő kapcsolatfelvétel, valamint a munkáltatók részéről elérhető kedvezmények és támogatások

A munkaügyi kirendeltségekkel történő kapcsolatfelvétel, valamint a munkáltatók részéről elérhető kedvezmények és támogatások CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA A munkaügyi kirendeltségekkel történő kapcsolatfelvétel, valamint a munkáltatók részéről elérhető kedvezmények és támogatások Szeged, 2013. április 8.

Részletesebben

TÁMOP-5.3.8-11/A1-2012-0001. Bernáth Ildikó elnök Szakmapolitikai Koordinációs Testület. 2015. szeptember 28.

TÁMOP-5.3.8-11/A1-2012-0001. Bernáth Ildikó elnök Szakmapolitikai Koordinációs Testület. 2015. szeptember 28. Rehabilitáció - Érték - Változás (RÉV): Megváltozott munkaképességű személyek munkaerő-piaci helyzetének elősegítése érdekében történő rendszerszintű képzési és szolgáltatásfejlesztési modellprogram Bernáth

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A PÉNZBELI ÉS TERMÉSZETBENI SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKAT ÉRINTŐ, 2015. MÁRCIUS 1-JÉTŐL HATÁLYOS VÁLTOZÁSOKRÓL

TÁJÉKOZTATÓ A PÉNZBELI ÉS TERMÉSZETBENI SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKAT ÉRINTŐ, 2015. MÁRCIUS 1-JÉTŐL HATÁLYOS VÁLTOZÁSOKRÓL TÁJÉKOZTATÓ A PÉNZBELI ÉS TERMÉSZETBENI SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKAT ÉRINTŐ, 2015. MÁRCIUS 1-JÉTŐL HATÁLYOS VÁLTOZÁSOKRÓL A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások rendszere 2015. március 1-től jelentős

Részletesebben

REGIONÁLIS ÉRDEKVÉDELEM HÍD EGYESÜLET ALAPÍTVÁNY ÖSSZEGZÉS

REGIONÁLIS ÉRDEKVÉDELEM HÍD EGYESÜLET ALAPÍTVÁNY ÖSSZEGZÉS ÖSSZEGZÉS A RÉV Alapítvány által a munkáltatók körében végzett közvéleménykutatási akció eredményéről A közvéleménykutatási akció az Átmeneti Támogatás 2006/018-176.03.01 számú Civil szervezetek és az

Részletesebben