HEFOP A társadalmi befogadás elősegítése a szociális területen dolgozó szakemberek képzésével

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "HEFOP 2.2.1. A társadalmi befogadás elősegítése a szociális területen dolgozó szakemberek képzésével"

Átírás

1 HEFOP A társadalmi befogadás elősegítése a szociális területen dolgozó szakemberek képzésével ZÁRÓ TANULMÁNY Kaposvári Regionális Családsegítő és Megyei Gyermekjólét Módszertani Családsegítő Központ január Készült a Nemzeti Fejlesztési Terv Humánerőforrás Operatív Programja keretében

2 2 A kiadvány a Nemzeti Fejlesztési Terv Humánerőforrás Operatív Programja keretében készült. Szerzők: Erdős Zsuzsanna Szabó János Lektorálta: Szabó János A kérdőíveket szerkesztette és feldolgozta : Horváth Anikó Tiszáné Gneth Gabriella Regionális Családsegítő és Megyei Gyermekjóléti Módszertani Családsegítő Központ 7400 Kaposvár, Ezredév u.22.

3 3 TARTALOM Bevezetés... 4 A Regionális Családsegítő és Megyei Gyermekjóléti Módszertani Családsegítő Központ bemutatása... 5 Módszertan Kérdőíves felmérés a szolgáltatást igénybe vevők körében Kérdőíves felmérés a szolgáltatást nyújtó szociális szakemberek körében Az aktív korú nem foglalkoztatottakkal való együttműködés keretei Az aktív korú nem foglalkoztatottakkal végzett munka eredményessége Képzési igények a feladatellátás új kihívásainak tükrében Összegzés MELLÉKLETEK: 1. Regionális Családsegítő és Megyei Gyermekjóléti Módszertani Családsegítő Központ Szervezeti Organogram 2. Segítő helyek 2.1. A Dél-Dunántúli Régióban működő családsegítő és gyermekjóléti szolgáltatások elérhetősége 2.2. A Dél-Dunántúli Régióban működő pszichiátriai- és szenvedélybeteg célcsoportok részére biztosított közösségi és nappali ellátások elérhetősége 2.3. A Dél-Dunántúli Regionális Munkaügyi Központ 2.4. A Dél-Dunántúli Régió jelentősebb civilszervezetei 2.5. Megyei Igazságügyi Hivatalok 3. Jogszabályok 4. Irodalom

4 4 BEVEZETÉS A Zárótanulmány összefoglalja a Regionális Családsegítő és Megyei Gyermekjóléti Módszertani Családsegítő Központ HEFOP a társadalmi befogadás elősegítése a szociális területen dolgozó szakemberek képzésével című pályázata keretében a szociális szolgáltatásban dolgozók és a szociális szolgáltatásokat igénybe vevők körében végzett kérdőíves felmérés tapasztalatait. A kutatás célja, hogy eredményeit felhasználva visszajelzést kapjanak a szociális szolgáltatást végzők munkájuk eredményességéről, kijelöljék a tevékenységek jövőbeni irányait, nem utolsó sorban a szociális szolgáltatást igénybe vevő aktív korú nem foglalkoztatottak elégedettségének biztosítása mellett segítsék e sérülékeny társadalmi csoport munkaerő-piaci reintegrációját. A kérdőíves felmérés egyfajta pillanatfelvételnek tekinthető, amelynek eredményei akkor használhatók biztonsággal, ha élünk a másodelemzés módszerével és mellé tesszük a szolgáltatást végzőkre és a szolgáltatást felhasználókra vonatkozó nagy statisztikát, amely az alapsokaság adott jellemzőinek időbeli változását és területi megoszlását is mutatja. A kutatás eredményei hozzájárulnak az egyének szintjén ahhoz, hogy a szakemberek képesek legyenek felkészíteni a szolgáltatást igénybe vevőket a munkaerő-piaci beilleszkedésre, részvételre; emellett az intézmények szintjén a szociális terület a korábbiaknál jobban tud illeszkedni a foglalkoztatás- és képzési politikához azáltal, hogy a segítő munkához hozzákapcsolódik a foglalkoztatási esélyek növeléséhez szükséges tudástőke is. A hátrányos helyzetű csoportok munkaerő-piaci és társadalmi beilleszkedésének elősegítése érdekében erősödik az ágazatok közötti együttműködés. A kutatás eredménye esetleges jövőben pályázati programok kiinduló pontját képezheti, valamint felhasználható a helyi foglalkoztatási stratégiák kidolgozása, értékelése során.

5 HEFOP A társadalmi befogadás elősegítése a szociális területen dolgozó szakemberek képzésével 5 A Regionális Családsegítő és Megyei Gyermekjóléti Módszertani Családsegítő Központ bemutatása Az intézmény ellátási céljai, alaptevékenységei Az integrált intézmény a családok kiegyensúlyozottabb, önálló életvitele, a szenvedélybetegek saját lakókörnyezetben való maradásának, - beleértve a megkeresést, a szakellátó rendszer felé való motiválást, pszicho-szociális tanácsadást, ártalomcsökkentését, illetve a gondozást - a konfliktusos helyzetek feloldása, a hátrányok mérséklése, a gyermekek testi, lelki egészségének, családban történő nevelésének elősegítése érdekében működtetett szolgáltatás. Az intézmény biztosítja a hajléktalanok és az átmenetileg nehéz szociális helyzetbe kerülők ellátását szolgáló intézmények működtetését, és a fenntartó határozata értelmében a hivatásos gondnokok munkáltatói feladatait is ellátja. A fent leírt célcsoport részére az ellátásokat a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény (továbbiakban Szt.) 56. (1) bekezdésének b.), e.), g.), i.), j.). pontja (2) bekezdésének e.), f.) pontja, az évi XXXI. törvény 39., 40. (2) bekezdésében előírt alapellátások, a (3) bekezdésében foglalt szolgáltatások és az Szt a (3) bekezdése e.), f.) pontjában előírt személyes gondoskodás keretébe tartozó szakosított ellátási formák megszervezésével, működtetésével biztosítja. Az intézmény jogállását tekintve önállóan gazdálkodó, teljes jogkörrel rendelkező költségvetési szerv, jogi személy. Az intézmény ellátja az Szt. 88/A. -ában, és az évi XXXI. törvény 118. (2) bekezdésében, foglaltak szerint - a fenntartó, illetve a kijelölő szerv határozata alapján a megyei gyermekjóléti módszertani feladatokat, a családsegítő szolgáltatás feladatkörében a regionális (Baranya, Somogy, Tolna megyékre kiterjedően) módszertani feladatokat, valamint az Szt. 88/A. a) pontja alapján az adósságkezelési tanácsadás módszertani feladatait is. Az Önkormányzat az intézmény illetőségét Kaposvár Megyei Jogú Város közigazgatási határaira, - családsegítés, és gyermekjóléti szolgáltatás, valamint a szenvedélybetegek közösségi ellátása tekintetében Sántos közigazgatási határaira terjesztette ki. A Hajléktalan Gondozási Csoport ellátási kötelezettségét az Szt. szabályozza, ez a szakosított ellátásai tekintetében országos.

6 HEFOP A társadalmi befogadás elősegítése a szociális területen dolgozó szakemberek képzésével 6 Az intézmény küldetése Az intézmény tevékenységének alapvető célja a családok társadalmi helyzetének javítása, kohéziójának és értékeinek megőrzése, a hátrányos helyzetű csoportok esélyegyenlőségének elősegítése, a szegénység és a gyermekszegénység elleni küzdelem, a társadalmi összetartozás erősítése a szociális munka módszereinek és eszközeinek felhasználásával. Az intézményben végzett munka alapelvei A munkának keretet ad a Szociális Munka Etikai Kódexe. Az intézmény munkáját nemre, korra, társadalmi és etnikai hovatartozásra, vallási és világnézeti meggyőződésre, nemi irányultságra, fogyatékosságra és egészségi állapotra való tekintet nélkül, valamint bármely egyéb hátrányos megkülönböztetés kizárásával; az emberi méltóságot tisztelve; a szolgáltatásokhoz való egyenlő hozzáférés, az önkéntesség és az egyéni szükségleteinek megfelelő segítségnyújtás elvét szem előtt tartva végzi. A szakmai tevékenység során a titoktartást és az információk felelős kezelését biztosítják. Az intézmény hat szakmai részegységből áll, melyek az alábbiak: Szociális Szolgáltató Csoport, Gyermekjóléti Csoport, Módszertani Csoport, Adósságkezelési Tanácsadó Csoport, Hajléktalan Gondozási Csoport, Hivatásos gondnokok. (lásd 1. számú melléklet: szervezeti organogram) Az intézmény által nyújtott szolgáltatások Családsegítés Gyermekjóléti központ Gyermekjóléti szolgáltatás Kórházi szociális munka Utcai és lakótelepi szociális munka Készenléti szolgáltatás Kapcsolattartási ügyelet Szociális információs szolgáltatás Aktív korú nem foglalkoztatottak kötelező együttműködési programjának szervezése Adósságkezelési Tanácsadó szolgáltatás Szenvedélybetegek közösségi ellátása Hajléktalan ellátás Nappali melegedő Éjjeli menedékhely

7 HEFOP A társadalmi befogadás elősegítése a szociális területen dolgozó szakemberek képzésével 7 Átmeneti szállás Utcai szociális munka Népkonyha Speciális szolgáltatások Jogi tanácsadás Pszichológiai tanácsadás Orvosi tanácsadás Ifjúsági információs és tanácsadói szolgáltatás Mediáció Családterápia Módszertani feladatok Regionális családsegítő módszertani feladatok Regionális adósságkezelési módszertani feladatok Megyei gyermekjóléti módszertani feladatok A családsegítő tevékenység bemutatása Kaposváron a családsegítés 18 éves múltra tekint vissza, intézményünk Szociális Szolgáltató Csoportja (továbbiakban SzSzCs) látja el a feladatot. A Családsegítő Központ intézményi egységei között fontos a megfelelő együttműködés, ennek érdekében az egységek között együttműködési megállapodások születtek, melyeket a csoportok tagjai egyöntetűen elfogadtak, napi munkájukat ezek tartalmának megfelelően végzik. A családsegítő szolgáltatás célja A Szociális Szolgáltató Csoport a szociális munka eszközeinek és módszereinek felhasználásával segítő szolgáltatást biztosít, ellátásokat közvetít, szervezési tevékenységet végez, és családgondozói hálózatot működtet, szervezi a szenvedélybetegek közösségi ellátását. A családsegítés célja, hogy a szolgáltatást igénybe vevőket képessé tegyük önálló életvitelre, problémáik megoldására és erőforrásaik mozgósítására. A szenvedélybetegek közösségi ellátásának célja, olyan gondozási módszer kialakítása és működtetése, mely a szenvedélybetegek körében a családban, saját lakókörnyezetben való

8 HEFOP A társadalmi befogadás elősegítése a szociális területen dolgozó szakemberek képzésével 8 maradást irányozza elő, beleértve a megkeresést, a szakellátó rendszer felé való motiválást, pszicho-szociális tanácsadást, ártalomcsökkentését, illetve gondozását. A családsegítő szolgáltatás feladata A cél olyan általános, valamint speciális segítő szolgáltatás biztosítása, amely a szociális munka eszközeinek és módszereinek felhasználásával hozzájárul az egyének, a családok, a közösségek jólétéhez, fejlődéséhez, a környezetükhöz való alkalmazkodáshoz. A Szociális Szolgáltató Csoport feladata a lakosság szociális és mentálhigiénés helyzetének figyelemmel kísérése, az ismétlődően előforduló problémák okainak jelzése az illetékes hatóság, illetve szolgáltatást nyújtó szerv felé, valamint a problémák okainak ismeretében prevenciós tevékenység végzése. Munkaformák: egyéni esetkezelés szociális csoportmunka, közösségi szociális munka. A feladatellátás tárgyi feltételei Az intézmény szakmai egységei öt különböző telephelyen működnek, kapcsolattartásuk azonban rendszeres és mindennapos. Az intézmény központi telephelye ahol a Szociális Szolgáltató Csoport elhelyezésre került a település központjában található, jól megközelíthető helyen van. A feladat ellátásához az intézmény rendelkezik megfelelő helyiségekkel, a csoportok működtetéséhez a gyermekjóléti központ telephelyén csoporthelyiséggel, gépkocsival, multifunkcionális szállítójárművel, kerékpárral, segéd-motorkerékpárral, a munka adminisztrálásához szükséges, a csoport tagjai számára biztosított irodával, a szükséges nyomtatványokkal, telefonnal, fax készülékkel, fénymásolóval, adminisztrációs számítógépes programmal, számítógépekkel, laptopokkal, szoftverekkel és projektorral. DVD jogtár és Internet minden munkatársnak hozzáférhető. A csoportok számára biztosítottak a tevékenységükhöz nélkülözhetetlen jogszabálygyűjtemények, dokumentumok és szakmai folyóiratok. Az intézményben jól felszerelt, mintegy 1000 kötetes szakkönyvtár található. A felsoroltakat az intézményben gyakorlatukat töltő hallgatók is használhatják.

9 HEFOP A társadalmi befogadás elősegítése a szociális területen dolgozó szakemberek képzésével 9 A feladatellátás személyi feltételei A Szociális Szolgálató Csoport szakmai létszáma 15 fő, ebből 13 fő rendelkezik a vonatkozó jogszabályban (1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről) meghatározott szakmai végzettségekkel, 1 fő jelenleg felsőfokú szakirányú végzettségét szerzi meg. A munkatársak továbbképzése folyamatosan biztosított. Módszertani tevékenység január 1-jétől ágazati miniszteri kijelölés alapján intézményünk látja el a regionális családsegítő módszertani feladatokat a Dél-Dunántúli Régióban ban ismételten regionális családsegítő módszertan intézményi kinevezést kapott 2010-ig. A régióban jelenleg 82 családsegítő szolgálat működik. Az illetékességi területen működő szolgálatok főbb jellemzői az alábbiakban foglalható össze. 1. Táblázat Családsegítő szolgálatok főbb jellemzői, Dél-Dunántúli Régió Forrás: KRCSSK Módszertani Csoport Terület Települések száma Családsegítő szolgálatok száma Társulásos formában működik Ellátott települések száma Foglalkoztatottak száma Baranya megye ,6 Somogy megye ,5 Tolna megye ,3 Összesen ,4 Szolgáltatás biztosításának módja o Önálló intézményként működik: 3 o Gyermekjóléti szolgálattal integráltan működik: 52 o Szociális intézménnyel integrált: 24 o Egészségügyi intézménnyel integrált: 2 o Oktatási- nevelési intézménnyel integrált: - o Tevékenységként szervezett: 1 Fenntartók típusa szerint o Önkormányzati fenntartású: 77 o Civil fenntartású: 5 o Egyházi fenntartású: -

10 HEFOP A társadalmi befogadás elősegítése a szociális területen dolgozó szakemberek képzésével 10 A módszertani tevékenység célja, hogy az intézmény alapfeladatainak magas színvonalon történő ellátásával mintaként szolgáljon a Dél-Dunántúli Régióban működő családsegítő szolgálatok, valamint egyéb szociális szolgáltatók számára, továbbá az illetékességi területen dolgozó szakemberek munkavégzésének segítése, egységes szakmai normáinak kialakítása, szakmai közélet folyamatos működésének előmozdítása. Kutató-elemző tevékenység keretében figyelemmel kíséri a térség családvédelemmel, illetve szociális ellátásokkal kapcsolatos helyzetét, speciális szükségleteit, problémáit, megvizsgáljuk a problémák kialakulásának okait, és segítjük a megoldások keresését. Ennek érdekében szakmai kapcsolatot épített ki és együttműködik a szociális ágazatért felelős minisztériummal és annak háttérintézményeivel, továbbá részt vesz tudományos kutatásokban, módszertani anyagok kidolgozásában. Koordinatív feladatainak célja az ellátási terület szociális szolgáltatatói és intézményei működésének ismerete és annak hatékonnyá tétele a módszertani segítségnyújtással és szolgáltatásokkal. Az intézmény koordinációs központként működik a szociális, egészségügyi és egyéb közszolgáltatást nyújtó intézmények, valamint civil szektor között. Az intézmény által végzett továbbképzési tevékenység célja az ellátási területet érintő tudományos kutatások, publikációk, modellértékű új kezdeményezések ismeretében tapasztalatcserék és továbbképzések szervezésével a szakmai információk eljuttatása az illetékességi terület szereplői számára. A munkatársak részt vesznek az ellenőrzési feladatokban, felkérésre szakvéleményt készítenek a régióban működő szolgálatok, szolgáltatások működéséről. Pályázati tevékenység keretében az intézmény elősegíti a közös pályázatok megvalósítását, pályázati információkat közvetít a szociális szolgáltatók fele. A Regionális Családsegítő Központ, mint terepintézmény is működik. Az intézmény összetettségéből adódóan kedvező a terepgyakorlatra jelentkező hallgatók szempontjából, mivel egyrészt a hallgatók a szociális munka több területét megismerhetik, másrészt érdeklődési körükhöz, vagy képzésükhöz igazodóan több terület közül választhatják ki a

11 HEFOP A társadalmi befogadás elősegítése a szociális területen dolgozó szakemberek képzésével 11 legmegfelelőbbet. A gyakorlati oktatás mellett az intézmény már huzamosabb ideje terepkoordinátori feladatokat is ellát a képzőintézményekkel kötött megállapodás alapján. Az ilyen irányú tevékenységnek köszönhetően jó kapcsolat alakult ki magukkal a képzőhelyekkel. A szociális munkás, szociálpedagógus és szociálpolitikus BA és MA képzést indító felsőoktatási intézmények közül a legtöbbel írásos megállapodásunk is van.

12 HEFOP A társadalmi befogadás elősegítése a szociális területen dolgozó szakemberek képzésével 12 Módszertan A kutatás általános célja volt, hogy megismerjük milyen irányban kell a szociális szakemberek ismereteit bővíteni, készségeiket, valamint együttműködési hálózatukat fejleszteni annak érdekében, hogy a hozzánk fordulók foglalkoztatási esélyei növekedjenek. A kutatás specifikus célja volt, hogy képet kapjunk arról, hogy milyen eszközök, és módszerek segítségével lehet illetékességi területünkön eredményeket elérni a foglalkoztathatóság javításában. A megvalósított program segíti-e a tartós munkanélkülieknek szervezett szociális szolgáltatást igénybe vevők munkaerőpiaci reintegrációjának megvalósítását. Az elsődleges adatgyűjtés keretében olyan információkat akartunk kapni a közvetett és közvetlen célcsoportról, amely a legfrissebb, hozzáférhető statisztikából nem nyerhető ki, s amellyel az eddig alkalmazott az aktív korú nem foglalkoztatottakkal végzett szociális munkában használatos technikák finomíthatók, valamint a későbbiekben protokollá fejleszthetők. A kiinduló hipotézisünk: a szociális szakemberek célirányos képzésével javíthatók az aktívkorú nem foglalkoztatottak elhelyezkedési esélyei. A kutatás közvetlen célcsoportját a szociális szakemberek, a közvetett célcsoportot pedig a szociális szolgáltatást igénybe vevő nem foglalkoztatott személyek jelentették. Az közvetlen célcsoport esetében az adatgyűjtés módszere a kérdőíves megkérdezés volt. A kérdőív kitöltése része volt a május 11-én rendezett második HEFOP szakmai napnak. A válaszadók a Dél-Dunántúli Régió családsegítő szolgálatai és Somogy Megye gyermekjóléti szolgálatainak munkatársai voltak, beleértve a Regionális Családsegítő és Megyei Gyermekjóléti Módszertani Családsegítő Központ (továbbiakban KRCSSK) munkatársait is. A minta nagyság 80 fő volt, ez a célcsoport teljes sokaságának 27%-át jelenti. A válaszadók kiválasztása egyszerű véletlen mintavétellel történt, ezért a minta az illetékességi területen működő családsegítő és gyermekjóléti szolgálatok területi elhelyezkedésére nézve nem reprezentatív. A 4 oldalas kérdőív kizárólag 12 kérdést tartalmazott. Annak érdekében, hogy megkönnyítsük a válaszadók dolgát, csak a számunkra leglényegesebb kérdéseket tettük fel, elsősorban zárt kérdések formájában.

13 HEFOP A társadalmi befogadás elősegítése a szociális területen dolgozó szakemberek képzésével 13 A kérdéstípusok az alábbi megoszlásban szerepeltek: Eldöntendő kérdés 5 Egyszeres választás: 3 Likert-skála: 2 Kiegészítendő: 2 A válaszadási arány 72%-os volt, amely az empirikus tapasztalataink alapján kiemelkedően magasnak mondható. A közvetett célcsoport esetében szintén kérdőíves felmérés volt az adatgyűjtés módszere. A megkérdezettek a KRCSSK Szociális Szolgáltató Csoportjánál az többször módosított évi III. törvény 37/D. (1) bekezdése szerint nyilvántartásba vett aktív korú nem foglalkoztatott személyek voltak. A minta nagysága 120 fő, ez a Kaposvár Megyei Jogú Város (továbbiakban KMJV) területén élő rendszeres szociális segélyben részesülők 16,39%- át jelenti (a KMJV területén élő összes regisztrált munkanélküli 4,2%-a). A válaszadási arány 100%-os volt. A válaszadók kiválasztása egyszerű véletlen mintavételi módszerrel történt (6 hónapon át véletlenszerűen 20 olyan ügyfél töltötte ki a kérdőívet, aki aktuálisan a folyó hónapban vette magát nyilvántartásba a KRCSSK Szociális Szolgáltató Csoportjánál), ezért a felmérés reprezentatívnak tekinthető az aktív korú nem foglalkoztatott szolgáltatást igénybe vevők körében, ellenben nem tekinthető reprezentatívnak a családsegítő központ szolgáltatásait igénybe vevők körében. A kérdőív 23 többségében zárt kérdést, illetve a válaszadóra vonatkozó információk estében mondat-kiegészítést tartalmazott. A kérdéstípusok az alábbi megoszlásban szerepeltek: Eldöntendő kérdés 1 Egyszeres választás: 9 Többszörös választás: 6 Kiegészítendő: 4 Likert-skála: 1 Mindkét megkérdezésnél a kérdőívet a válaszadók önállóan töltötték ki, előzetes tájékoztatás után. A válaszadás önkéntes volt.

14 HEFOP A társadalmi befogadás elősegítése a szociális területen dolgozó szakemberek képzésével 14 Kérdőíves felmérés a szolgáltatás igénybe vevők körében Annak érdekében, hogy jobban megértsük, hogy melyek azok a szubjektív tényezők (változók), amelyek az egyén elhelyezkedési esélyeit befolyásolják, kategorizáltuk azokat a faktorokat, amelyek erőforrásként (munkavállalást segítő tényező) jelentkeznek vagy korlátot jelentenek (munkavállalást akadályozó tényező) az elhelyezkedés során. Természetesen a munkanélküliség kezeléséhez azt is figyelembe kell vennünk, hogy milyen tényezők vezettek az állásvesztéshez, illetve, hogy az egyén milyen módon értelmezi a megváltozott élethelyzetet, milyen hajlandóságot mutat annak érdekében, hogy kilépjen a munkanélküli létből. A munkanélküliség kialakulását és az elhelyezkedés sikerességét befolyásoló változók főcsoportjai a következők: Személyes demográfiai tényezők Személyes lélektani tényezők Környezeti adottságok Az egyén változásokkal kapcsolatos attitűdje A kérdőív terjedelme miatt nem volt lehetőségünk arra, hogy minden változót bevonjuk az elemzésbe. A személyes demográfiai tényezőkön belül, a nem foglalkoztatottak nem és kor, iskolai végzettség és szakképesítés szerinti megoszlását vizsgáltuk. A munkatapasztalatra (korábbi munkahelyek, betöltött státuszok), valamint a munkanélkülivé válás időpontjára és indokára (beleértve az egészségkárosodást is), illetve a munkanélküli lét jelenlegi jellemzőire vonatkozó kérdéseket szintén ebben e blokkban tettük fel. A személyes lélektani tényezőkre vonatkozó információkat indirekt kérdések segítségével igyekeztünk feltárni. Elsősorban a nem foglalkoztatottak érzelmi állapotának ((kétségbeesés, düh, elhagyatottság, reménytelenség, belenyugvás, optimizmus, haszontalanság érzése, kilátástalanság, időtlenség), értékrendjének (szabadidő és munka közötti választás, egyéni preferenciák), önértékelésének jellemzőit kívántuk megismerni.

15 HEFOP A társadalmi befogadás elősegítése a szociális területen dolgozó szakemberek képzésével 15 Az egyén változtatásokkal kapcsolatos attitűdjére vonatkozó kérdések elsősorban a motivációt, a munkaerő-piaci tájékozottsági szintet, érdekérvényesítő képességet, illetve az álláskeresési stratégia megismerésére irányultak. Ahol módunkban állt összehasonlítást végeztünk a minta és a sokaság egészének adott ismérv szerinti jellemzői között. Állapot felmérés A demográfiai jellemzők alapján a válaszadók 31%-a férfi, 69%-a nő volt, az életkor alapján a legtöbb válaszadó (27%) év közötti, őket követik a év közöttiek (18%), ettől kismértékben elmarad a év közöttiek csoportja (15%), majd csaknem azonos súllyal szerepelnek a (12%), a (13%), illetve az év közöttiek (10%). Az 55 év felettiek aránya nem számottevő (5%). Nem foglalkoztatottak életkor szerinti megoszlása 13% 10% 4%1% 27% éves éves éves 12% 18% 15% éves éves éves éves éves 1. diagram Nem foglalkoztatottak életkor szerinti megoszlása Forrás: saját szerkesztés Somogy megyében a felmérés időpontjában havi átlagban a regisztrált munkanélküliek és nyilvántartott álláskeresők 47,8%-a nő, 52,2%-a pedig férfi volt. A nyilvántartásba vett nők aránya évek óta folyamatosan emelkedik. A nőtöbblet okai között a nők elhelyezkedési nehézségei, valamint a textilipari leépítéseket említhetjük. Az esetleges szezonális ingadozások annak tudhatók be, hogy a férfiaknak az idénymunkák és egyes támogatott foglalkoztatások esetében is jobbak az elhelyezkedési esélyeik, mint a nőknek.

16 HEFOP A társadalmi befogadás elősegítése a szociális területen dolgozó szakemberek képzésével 16 A kutatásban megadott életkori csoportok szerinti megoszlás hasonló képet mutat a 29 év alattiak és a 40 év felettiek között, mint a somogyi munkanélküliek életkor szerinti megoszlása a felmérés időszakában. Az iskolai végzettség alapján a válaszadók többségének (39%) 8 általános a legmagasabb iskolai végzettsége (1 főnek van 8 általánosnál alacsonyabb végzettsége), ettől alig maradnak el a szakmunkásképzőt vagy szakiskolát végzettek (37%), a technikumot, szakközépiskolát végzők aránya ennél jóval kevesebb (9%), a gimnáziumi végzettséggel rendelkezők aránya 7%, mindössze 6% rendelkezik felsőfokú végzettséggel. A 8 általános és szakmunkásképzőt végzettek teszik ki a válaszadók ¾-ét. A minta iskolai végzettség szerinti megoszlása követi a kutatás idején Somogy megyei regisztrált munkanélküliek körében nyilvántartott adatokat. A megyei adatok szerint a munkaerőpiacról kiszorultak 9,8%-a 8 általánosnál alacsonyabb iskolai végzettséggel rendelkezik, 35,8%-a 8 általánost, 33,7%-a szakmunkásképzőt, vagy szakiskolát, 11,8%-a szakközépiskolát/technikumot, 6,1%-a gimnáziumot végzett, 2,8%-a pedig felsőfokú tanulmányokat folytatott. Nem foglalkoztatottak iskolai végzettség szerinti megoszlása 7% 6% 1% 40% 9% 37% Kevesebb, mint 8 általános 8 általános Szakmunkásképző, szakiskola Technikum, szakközépiskola Gimnázium Főiskola/egyetemi diploma 2. diagram Nem foglalkoztatottak iskolai végzettség szerinti megoszlása Forrás: saját szerkesztés A válaszadók 35%-a nem rendelkezik semmilyen szakképzettséggel, 7% nem válaszolt erre a kérdésre, a fennmaradó 58% körében pedig a legtöbben a női szabó, a kereskedő, vendéglátó végzettséget jelölték meg. Érdekesség, hogy az elavultnak számító lakatos, hegesztő, gép- és gyorsíró szakmával rendelkezők nincsenek túlreprezentálva a tartós munkanélküliek között.

17 HEFOP A társadalmi befogadás elősegítése a szociális területen dolgozó szakemberek képzésével 17 A megkérdezettek közül 46%-nak csak egy szakképesítése van, a 10% válaszmegtagadó volt, a többi válaszadó közt több volt a személy és vagyonőr, a számítógép-kezelő, a kazánfűtő képesítéssel rendelkezők száma. Egyéb megjelölt szakképesítés között szerepelt a szociális gondozó és ápoló, szoftverüzemeltető, jelnyelvi tolmács, gépkocsivezető, masszőr, parkgondozó, boltvezető, angol és német nyelvtudás. Szándékosan a kérdőív végén tettük fel azt a kérdést, hogy a válaszadó személy volt-e büntetve az elmúlt 5 év folyamán. A választ 8 fő tagadta meg és 2 fő válaszolt úgy, hogy büntetőeljárásban terheltnek minősül. Munkatapasztalat vizsgálata A munkatapasztalatot vizsgáló kérdések között az betöltött munkakörökre vonatkozó kérdésnél (több választ is megjelölhető volt) a legtöbben (41 fő) a betanított munkást jelölte meg, ezt követte a szakmunkás munkakört valaha betöltők száma (35 fő), 20 fő segédmunkásként dolgozott, a magasabb presztízsű ügyviteli munkatárs és középvezető pozíciókat csak 6-7 fő jelölte meg, felsővezetőként egy válaszadó sem dolgozott és 5 fő volt, aki egyáltalán nem dolgozott. Az előző munkahelyek között az alacsonyabb presztízsű munkakörökben szakmunkás, betanított munkás, segédmunkás dolgozók aránya 80% az összes válaszadó között. Nem foglalkoztatottak előző munkahelyen betöltött munkakör szerinti megoszlás szakmunkás betanított munkás 0% 6% 5% 2% 4% 3% 29% segédmunkás ügyviteli dolgozó ügyintéző 17% 34% középvezető (irányító) felső vezető vállalkozó egyáltalán nem dolgozott 3. diagram Nem foglalkoztatottak előző munkahelyen betöltött munkakör szerinti megoszlás Forrás: saját szerkesztés

18 HEFOP A társadalmi befogadás elősegítése a szociális területen dolgozó szakemberek képzésével 18 Arra a kérdésre, hogy milyen munkahelyeket dolgozott a nem foglalkoztatott személy (szintén több választ lehetett bejelölni) a legtöbben (40 fő) azt jelölte meg, hogy magánvállalkozás alkalmazottja volt, fő dolgozott gazdasági szervezetnél és az önkormányzatnál (vagy önkormányzati intézménynél), sorrendben ezt követi a civil szervezetnél (11 fő), szociális foglalkoztatónál dolgozók száma (10 fő), illetve saját vállalkozást 10 fő folytatott. A választ megtagadók száma 7 fő volt. A korábbi munkahelyek, illetve az ott betöltött munkakörök felsorolása és az egyes munkahelyeken idő megjelölése sikertelen volt, a megkérdezettek nem válaszoltak arra, hogy mennyi ideig voltak foglalkoztatva korábbi munkahelyeiken. Nem kaptunk pontos információt, csupán következtetni lehet a munkakörök jellegéből arra, hogy elsősorban főállásban álltak alkalmazásban a válaszadók. A valaha vállalkozóként dolgozók (2%) jelenthetik azt a csoportot, akik a non-standard foglalkoztatás előnyeiről és hátrányairól tapasztalatot szerezhettek. Az elhelyezkedési esélyeket befolyásolja, hogy az egyén mennyire tudja rugalmasan kezelni a munkaidő beosztást. 8% 5% 8% Nem foglalkoztatottak előző munkáltató jellege szerinti megoszlás 9% 33% 16% 5% 16% gazdasági szervezetnél közigazgatásban/kö zszolgálatban önkormányzatnál/in tézményénél magánvállalkozásb an saját vállalkozásban célszervezetnél szociális foglalkoztatónál civil szervezetnél 4. diagram Nem foglalkoztatottak előző munkáltató jellege szerinti megoszlás Forrás: saját szerkesztés A felmérés során szerencsés lett volna különbséget tenni a megkérdezettek utolsó munkahelyén, illetve az életük nagyobb részében betöltött beosztása között. A kettő az esetek többségében nem azonos. Az anyagi valamint pszichés kényszer hatására a munkavállaló olyan alacsonyabb presztízsű munkakört is elfogad, amely alacsonyabb iskolai végzettséggel is betöltető volna, vagy szakképesítést nem igényel.

19 HEFOP A társadalmi befogadás elősegítése a szociális területen dolgozó szakemberek képzésével 19 A munkaadói oldal a munkaerőpiaci túlkínálat esetén jobb alkupozícióval rendelkezik, a jobban kvalifikált embereket választhatja ki. Azt is figyelembe kell venni, hogy gyakran nem a képzettség számít. Több igénybe vevő is megjelölte korábbi munkahelyként Kaposvár legnagyobb versenyszférabeli foglalkoztatóit, így a Videoton Holding Rt.-t, a Kaposvári Ruhagyárat, Magyar Cukor Rt.-t, Tesco Global Áruházak Rt.-t, KVGY Kft.-t. Kaposvár Megyei Jogú Város fenntartásában működő és egyéb állami fenntartású intézmények, vagy gazdálkodó szervezetek szintén magas számban szerepelnek a válaszok között. Kiemelkedően magas gyakorisággal megjelölt volt munkahely nem szerepelt a válaszokban. Az utolsó hosszabb legalább 3 hónap alkalmazásban töltött periódusra vonatkozóan a válaszadók 39%-a mondhatja el magáról, hogy az elmúlt egy évben legalább 3 hónapot alkalmazásban töltött, 30% 2 év nem talált tartós munkahelyet, s ugyancsak jelentős 19% azoknak az aránya, akik 5 éve nem dolgoztak tovább 3 hónapnál. A 2 és 5 éves periódus közötti gyakoriság viszonylag alacsony, mindössze 7%. A válaszadók 5%-a egyáltalán nem dolgozott még. Mikor dolgozott utoljára 3 hónapnál hosszabb ideig 19% 5% 39% az elmúlt évben 2 évvel ezelőtt 7% 30% 3 évnél régebben 5 évnél régebben még egyáltalán nem dolgozott 5. diagram Utolsó 3 hónapnál hosszabb munkával töltött periódus Forrás: saját szerkesztés Az eredmények értelmezését megkönnyíti, ha Somogy megye, a Kaposvári Kistérség, illetve Kaposvár Megyei Jogú Város munkaerő-piaci helyzetképével összevetjük a kapott eredményeket. Somogy megye foglalkoztatási helyzetében a év folyamán az előző évhez képest összességében nem következett be kedvező változás. A Központi Statisztikai

20 HEFOP A társadalmi befogadás elősegítése a szociális területen dolgozó szakemberek képzésével 20 Hivatalnak a lakosság körében végzett reprezentatív mintavételes fel méréseiből származtatott legutóbbi ismert adatai szerint a megyében év végén a foglalkoztatottak száma fő volt, ez másfélezerrel 2%-kal kevesebb az egy évvel korábbinál. Ezzel ellentétben ugyanezen időszakban országosan kis mértékben (0,5%-kal) bővült a foglalkoztatás. A foglalkoztatásban meghatározó szerepet játszó, 4 főnél többet foglalkoztató megyei gazdasági szervezeteknél alkalmazásban állók száma év végén fő volt, 1,3%-kal alacsonyabb az előző év azonos időszakának adatánál. A foglalkoztatást meghatározó fontosabb tényezők közül az alkalmazottak közel egyharmadával előállított ipari termelés mintegy 30%-kal mérséklődött az előző év azonos időszakához képest. A megyei székhelyű építőipar termelése 16%-kal meghaladta az egy évvel korábbit. A foglalkoztatásra is kedvezőtlen hatással volt viszont, hogy a megyében jelentős ágazat az idegenforgalom teljesítménye a tavalyi viszonylag alacsony szinten maradt. A regisztrált gazdálkodó egységek száma , 4%-kal kevesebb az egy évvel előttinél, a társas vállalkozások aránya 23,6%, szemben az országos 39%-kal. A megye iparában az alkalmazottak száma fő, ez 8%-kal kevesebb az elmúlt év hasonló időszakánál. Az iparon belül a feldolgozóiparban an dolgoznak, közel azonos számban, mint egy évvel korábban. Az ipari ágazathoz sorolt víz, villamosenergia, gáztermelés, elosztás ágazatban a foglalkoztatott 8%-kal csökkent 2004-hez képest. A feldolgozóiparon belül az élelmiszer, a fém- és gépiparban kis mértékben növekedett a foglalkoztatottak száma, a textilipar, a fafeldolgozás, a műanyaggyártás és a villamosgépgyártás terén kevesebben dolgoznak. Nőtt a foglalkoztatás az építőiparban, a szállítás, távközlés, valamint a gazdasági szolgáltatások terén. A közigazgatási ágazat létszámnövekedése az itt alkalmazott köz- és közhasznú munkások számának emelkedéséből adódott. Kevesebb főt foglalkoztatott a mezőgazdaság, az oktatás, a kereskedelem és vendéglátás (ez utóbbi kettőben az idegenforgalomhoz kapcsolódóan a szezon időszakában nőtt ugyan a foglalkoztatás, de éves átlagban a foglalkoztatottak száma a tavalyi alatt maradt). Az alkalmazottként dolgozók csökkenése mellett közel 300-zal, 2%-kal csökkent az egyéni vállalkozások száma is. A foglalkoztatási szezonalitásról elmondható, hogy a nyári hónapokban zal többen helyezkednek el a főleg idegenforgalomhoz kapcsolódó ágazatokban, illetve az építőiparban, a mezőgazdaságban és az élelmiszeriparban.

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében november november

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében november november Munkaügyi Központja A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN - 2011. NOVEMBER 2011. november 20-án a Tolna megyei munkaügyi kirendeltségek nyilvántartásában 12 842 álláskereső szerepelt, amely

Részletesebben

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében december december. már jan. feb.

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében december december. már jan. feb. Munkaügyi Központja A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN - 2011. DECEMBER 2011. december 20-án a Tolna megyei munkaügyi kirendeltségek nyilvántartásában 13.706 álláskereső szerepelt, amely

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó a munkaerőpiac főbb folyamatairól Heves megyében július

T Á J É K O Z T A T Ó a munkaerőpiac főbb folyamatairól Heves megyében július Heves Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja T Á J É K O Z T A T Ó a munkaerőpiac bb folyamatairól Heves megyében 2012. ius A megye munkáltatói több mint ezer új álláshelyet jelentettek be kirendeltségeinken

Részletesebben

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében október október

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében október október Munkaügyi Központja A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN - 2012. OKTÓBER 2012. október 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának nyilvántartásában 13.118 álláskereső szerepelt,

Részletesebben

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében január január. okt jan. ápr.

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében január január. okt jan. ápr. Munkaügyi Központja A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN - 2013. JANUÁR 2013. január 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának nyilvántartásában 15.851 álláskereső szerepelt,

Részletesebben

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében május május. máj. márc

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében május május. máj. márc Munkaügyi Központja A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN - 2012. MÁJUS 2012. május 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának nyilvántartásában 13.296 álláskereső szerepelt,

Részletesebben

Projekt azonosítószáma: TÁMOP / vagy, attól függően melyik projekthez kapcsolódik DOKUMENTUM 5.

Projekt azonosítószáma: TÁMOP / vagy, attól függően melyik projekthez kapcsolódik DOKUMENTUM 5. Projekt azonosítószáma: TÁMOP-4.1.1-08/1-2009-005 vagy, attól függően melyik projekthez kapcsolódik Projekt azonosítószáma: TÁMOP-4.1.1/A-10/1/KONV-2010-0019 DOKUMENTUM 5. Foglalkoztatottság és munkanélküliség

Részletesebben

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében április április. júni. júli. máj. ápr.

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében április április. júni. júli. máj. ápr. Munkaügyi Központja A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN - 2013. ÁPRILIS 2013. április 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának nyilvántartásában 13.842 álláskereső szerepelt,

Részletesebben

A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN

A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN - 2015. 2015. június 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályának nyilvántartásában 8.817 álláskereső szerepelt, amely az előző hónaphoz

Részletesebben

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONT Munkaerő-piaci helyzetkép Csongrád megye 2011. július 6721 Szeged, Bocskai u. 10-12. +36 (62) 561-561 +36 (62) 561-512 www.csmkh.hu csongradkh-mk@lab.hu

Részletesebben

A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében 2013. augusztus - 2015. augusztus

A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében 2013. augusztus - 2015. augusztus A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN 2015. AUGUSZTUS 2015. augusztus 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályának nyilvántartásában 8.581 álláskereső szerepelt, amely

Részletesebben

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében március március. júni. máj. ápr.

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében március március. júni. máj. ápr. Munkaügyi Központja A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN - 2013. MÁRCIUS 2013. március 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának nyilvántartásában 15.507 álláskereső szerepelt,

Részletesebben

A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében szeptember szeptember. aug. okt jan.

A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében szeptember szeptember. aug. okt jan. A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN 2015. SZEPTEMBER 2015. szeptember 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályának nyilvántartásában 8.857 álláskereső szerepelt, amely

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL ÁPRILIS

TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL ÁPRILIS TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL Megnevezés A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESŐK FŐBB ADATAI 213.. Változás az előző hónaphoz képest Változás az előző évhez képest Főben %-ban

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL MÁJUS

TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL MÁJUS TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL Megnevezés A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESŐK FŐBB ADATAI 213.. Változás az előző hónaphoz képest Változás az előző évhez képest Főben %-ban

Részletesebben

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében április április. júli. márc. febr. júni. ápr.

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében április április. júli. márc. febr. júni. ápr. 1 Munkaügyi Központja A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN - 2015. ÁPRILIS 2015. április 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának nyilvántartásában 10.137 álláskereső szerepelt,

Részletesebben

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében szeptember szeptember

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében szeptember szeptember Munkaügyi Központja A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN - 2012. SZEPTEMBER 2012. szeptember 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának nyilvántartásában 13.356 álláskereső

Részletesebben

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében január január. márc. ápr. júni. júli.

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében január január. márc. ápr. júni. júli. 1 Munkaügyi Központja A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN - 215. JANUÁR 215. január 2-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának nyilvántartásában 9.465 álláskereső szerepelt,

Részletesebben

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében április április

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében április április 1 Munkaügyi Központja A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN - 2014. ÁPRILIS Tovább csökkent a nyilvántartott álláskeresők száma. 2014. április 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Munkaügyi

Részletesebben

A munkaerő-piac fontosabb jelzőszámai a Közép-magyarországi régióban 2010. május

A munkaerő-piac fontosabb jelzőszámai a Közép-magyarországi régióban 2010. május Pályázathoz anyagok a TÁMOP 4.1.1/AKONV2010-2019 Munkaerőpiaci alkalmazkodás fejlesztése 1/b képzéskorszerűsítési alprojekt Munkaerőpiaci helyzetkép II. negyedév Negyed adatok régiókra bontva 2010. 1.

Részletesebben

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében szeptember szeptember. júni.

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében szeptember szeptember. júni. 1 Munkaügyi Központja A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN - 2014. SZEPTEMBER 2014. szeptember 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának nyilvántartásában 9.685 álláskereső

Részletesebben

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében december december. júli. aug. márc. febr. dec.

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében december december. júli. aug. márc. febr. dec. 1 Munkaügyi Központja A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN - 214. DECEMBER 214. december 2-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának nyilvántartásában 9.465 álláskereső szerepelt,

Részletesebben

Munkaerő piaci helyzetkép. Csongrád megye

Munkaerő piaci helyzetkép. Csongrád megye CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONT Munkaerő piaci helyzetkép Csongrád megye 2011. április 6721 Szeged, Bocskai u. 10-12. +36 (62) 561-561 +36 (62) 561-512 www.csmkh.hu csongradkh-mk@lab.hu

Részletesebben

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében március március. júni. júli. máj. febr.

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében március március. júni. júli. máj. febr. 1 Munkaügyi Központja A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN - 215. MÁRCIUS 215. március 2-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának nyilvántartásában 11.345 álláskereső szerepelt,

Részletesebben

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében november november. okt. febr

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében november november. okt. febr Munkaügyi Központja A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN - 2012. NOVEMBER 2012. november 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának nyilvántartásában 13.503 álláskereső szerepelt,

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó a munkaerőpiac főbb folyamatairól Heves megyében április

T Á J É K O Z T A T Ó a munkaerőpiac főbb folyamatairól Heves megyében április Heves Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja T Á J É K O Z T A T Ó a munkaerőpiac bb folyamatairól Heves megyében 2012. ilis A megye munkáltatói 1,7 ezer új álláshelyet jelentettek be kirendeltségeinken

Részletesebben

Munkaügyi Központja. álláskeresők száma álláskeresők aránya* júli. szept. jún. febr márc

Munkaügyi Központja. álláskeresők száma álláskeresők aránya* júli. szept. jún. febr márc Munkaügyi Központja A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN - 2012. JÚLIUS 2012. július 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának nyilvántartásában 13.186 álláskereső szerepelt,

Részletesebben

Dél-alföldi Regionális Munkaügyi Központ Kecskeméti Regionális Kirendeltség

Dél-alföldi Regionális Munkaügyi Központ Kecskeméti Regionális Kirendeltség Dél-alföldi Regionális Munkaügyi Központ Kecskeméti Regionális Kirendeltség 2-2007 MUNKAERŐPIACI HELYZETKÉP BÁCS-KISKUN MEGYÉBEN 2007. JANUÁR Készítette: Szakmai Szolgáltató Osztály Kecskemét, 2007. február

Részletesebben

Munkaerő-piaci helyzetkép

Munkaerő-piaci helyzetkép A tartalomból: Főbb megyei adatok 2 Munkaerő-piaci helyzetkép Csongrád megye 2015. augusztus Álláskeresők száma 3 Álláskeresők aránya 3 Összetétel adatok 4 Ellátás, iskolai végzettség 5 Áramlási információk

Részletesebben

aug jan. febr. júli. ápr. máj.

aug jan. febr. júli. ápr. máj. A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN 2016. JÚNIUS 2016. június 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályának nyilvántartásában 7.220 álláskereső szerepelt, amely az előző

Részletesebben

A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében május május

A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében május május A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN 2016. MÁJUS 2016. május 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályának nyilvántartásában 7.472 álláskereső szerepelt, amely az előző

Részletesebben

- 1 - Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Munkaügyi Központ Sátoraljaújhelyi Kirendeltség TÁJÉKOZTATÓ. a munkanélküliség városi, térségi alakulásáról

- 1 - Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Munkaügyi Központ Sátoraljaújhelyi Kirendeltség TÁJÉKOZTATÓ. a munkanélküliség városi, térségi alakulásáról - 1 - Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Munkaügyi Központ i Kirendeltség TÁJÉKOZTATÓ a munkanélküliség városi, térségi alakulásáról, 2006. május 31. Napjaink gyorsan változó világában a munkahely megszerzése

Részletesebben

A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében november november

A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében november november A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN 2015. NOVEMBER 2015. november 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályának nyilvántartásában 8.743 álláskereső szerepelt, amely az

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL MÁRCIUS

TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL MÁRCIUS TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL Megnevezés A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESŐK FŐBB ADATAI 213.. Változás az előző hónaphoz képest Változás az előző évhez képest Főben %-ban

Részletesebben

A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében augusztus augusztus

A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében augusztus augusztus A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN 2016. AUGUSZTUS Nyilvántartott álláskeresők száma és aránya 2016. augusztus 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályának nyilvántartásában

Részletesebben

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA Munkaerő-piaci helyzetkép Csongrád megye 2012. június 6721 Szeged, Bocskai u. 10-12. +36 (62) 561-561 +36 (62) 561-551 www.csmkh.hu csongradkh-mk@lab.hu

Részletesebben

A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében április április

A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében április április A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN 2016. ÁPRILIS 2016. április 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályának nyilvántartásában 8.073 álláskereső szerepelt, amely az előző

Részletesebben

A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében október október

A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében október október A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN 2015. OKTÓBER 2015. október 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályának nyilvántartásában 8.727 álláskereső szerepelt, amely az előző

Részletesebben

A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében szeptember szeptember. álláskeresők száma álláskeresők aránya* okt.

A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében szeptember szeptember. álláskeresők száma álláskeresők aránya* okt. A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN 2016. SZEPTEMBER Nyilvántartott álláskeresők száma és aránya 2016. szeptember 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályának nyilvántartásában

Részletesebben

Fejér megye munkaerőpiacának alakulása I-III. negyedév

Fejér megye munkaerőpiacának alakulása I-III. negyedév Közép-Dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Elemzési Osztály Fejér megye munkaerőpiacának alakulása 2009. I-III. negyedév Készült: Székesfehérvár, 2009. október hó 8000 Székesfehérvár, Sörház tér 1.,

Részletesebben

A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében november november

A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében november november A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN 2016. NOVEMBER Nyilvántartott álláskeresők száma és aránya 2016. november 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályának nyilvántartásában

Részletesebben

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében február február. máj. ápr. febr. márc jan.

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében február február. máj. ápr. febr. márc jan. 1 Munkaügyi Központja A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN - 2014. FEBRUÁR A rendelkezésre álló adatok alapján megállapítható, hogy egy éves távlatban tovább csökkent a nyilvántartott álláskeresők

Részletesebben

TOVÁBB CSÖKKENT AZ ÁLLÁSKERESŐK SZÁMA

TOVÁBB CSÖKKENT AZ ÁLLÁSKERESŐK SZÁMA A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA A NEMZETI FOGLALKOZTATÁSI SZOLGÁLAT LEGFRISSEBB ADATAI ALAPJÁN 2014. július TOVÁBB CSÖKKENT AZ ÁLLÁSKERESŐK SZÁMA NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESŐK SZÁMA, ÖSSZETÉTELE ÉS ARÁNYA

Részletesebben

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében december december. okt. febr. márc. nov 2012.

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében december december. okt. febr. márc. nov 2012. Munkaügyi Központja A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN - 2012. DECEMBER 2012. december 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának nyilvántartásában 14.647 álláskereső szerepelt,

Részletesebben

A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN JÚLIUS

A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN JÚLIUS A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN 2016. JÚLIUS 2016. július 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályának nyilvántartásában 7.464 álláskereső szerepelt, amely az előző

Részletesebben

Munkaerő piaci helyzetkép. Csongrád megye

Munkaerő piaci helyzetkép. Csongrád megye CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA Munkaerő piaci helyzetkép Csongrád megye 2011. december 6721 Szeged, Bocskai u. 10-12. +36 (62) 561-561 +36 (62) 561-512 www.csmkh.hu csongradkh-mk@lab.hu

Részletesebben

AZ ÁLLÁSKERESŐK SZÁMA 400 EZER ALÁ CSÖKKENT

AZ ÁLLÁSKERESŐK SZÁMA 400 EZER ALÁ CSÖKKENT A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA A NEMZETI FOGLALKOZTATÁSI SZOLGÁLAT LEGFRISSEBB ADATAI ALAPJÁN 2014. szeptember AZ ÁLLÁSKERESŐK SZÁMA 400 EZER ALÁ CSÖKKENT NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESŐK SZÁMA, ÖSSZETÉTELE

Részletesebben

Munkaerő-piaci helyzetkép. Békés Megyei december. Főbb Békés megyei adatok. Áramlási információk. A tartalomból:

Munkaerő-piaci helyzetkép. Békés Megyei december. Főbb Békés megyei adatok. Áramlási információk. A tartalomból: Békés Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja Munkaerő-piaci helyzetkép Békés megye Főbb Békés megyei adatok Békés Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja Szervezési Osztály Békéscsaba, Árpád sor 2/6.

Részletesebben

10. A mai magyar társadalom helyzete. Kovács Ibolya szociálpolitikus

10. A mai magyar társadalom helyzete. Kovács Ibolya szociálpolitikus 10. A mai magyar társadalom helyzete Kovács Ibolya szociálpolitikus Népességi adatok Magyarország népessége 2014. január 1-jén 9 877 365 fő volt, amely 1981 óta a születések alacsony, és a halálozások

Részletesebben

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA Munkaerő-piaci helyzetkép Csongrád megye 2013. április 6721 Szeged, Bocskai u. 10-12. +36 (62) 561-561 +36 (62) 561-551 www.csmkh.hu csongradkh-mk@lab.hu

Részletesebben

A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében október október

A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében október október A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN 2016. OKTÓBER Nyilvántartott álláskeresők száma és aránya 2016. október 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályának nyilvántartásában

Részletesebben

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA Munkaerő-piaci helyzetkép Csongrád megye 2012. december 6721 Szeged, Bocskai u. 10-12. +36 (62) 561-561 +36 (62) 561-551 www.csmkh.hu csongradkh-mk@lab.hu

Részletesebben

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA Munkaerő-piaci helyzetkép Csongrád megye 2012. október 6721 Szeged, Bocskai u. 10-12. +36 (62) 561-561 +36 (62) 561-551 www.csmkh.hu csongradkh-mk@lab.hu

Részletesebben

Munkaerő-piaci folyamatok (2007/2008)

Munkaerő-piaci folyamatok (2007/2008) Munkaerő-piaci folyamatok (2007/2008) Dr. Teperics Károly egyetemi adjunktus E-mail: teperics@puma.unideb.hu Foglalkoztatottság, gazdasági aktivitás 4. 208.700 fő van jelen a munkaerőpiacon (15-64) Aktivitási

Részletesebben

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye február

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye február CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Munkaügyi Központ Munkaerő-piaci helyzetkép Csongrád megye 2011. február 6721 Szeged, Bocskai u. 10-12. +36 (62) 561-561 +36 (62) 561-512 www.csmkh.hu csongradkh-mk@lab.hu

Részletesebben

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA Munkaerő-piaci helyzetkép Csongrád megye 2012. november 6721 Szeged, Bocskai u. 10-12. +36 (62) 561-561 +36 (62) 561-551 www.csmkh.hu csongradkh-mk@lab.hu

Részletesebben

Munkaerő-piaci helyzetkép. Békés Megyei november. Főbb Békés megyei adatok. Áramlási információk. A tartalomból:

Munkaerő-piaci helyzetkép. Békés Megyei november. Főbb Békés megyei adatok. Áramlási információk. A tartalomból: Békés Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja Munkaerő-piaci helyzetkép Békés megye Főbb Békés megyei adatok Békés Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja Szervezési Osztály Békéscsaba, Árpád sor 2/6.

Részletesebben

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA Munkaerő-piaci helyzetkép Csongrád megye 2013. március 6721 Szeged, Bocskai u. 10-12. +36 (62) 561-561 +36 (62) 561-551 www.csmkh.hu csongradkh-mk@lab.hu

Részletesebben

Munkaerő-piaci helyzetkép. Békés Megyei augusztus. Főbb Békés megyei adatok. Áramlási információk. A tartalomból:

Munkaerő-piaci helyzetkép. Békés Megyei augusztus. Főbb Békés megyei adatok. Áramlási információk. A tartalomból: Békés Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja Munkaerő-piaci helyzetkép Békés megye Főbb Békés megyei adatok Békés Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja Szervezési Osztály Békéscsaba, Árpád sor 2/6.

Részletesebben

Munkaerő-piaci helyzetkép. Békés Megyei február. Főbb Békés megyei adatok. Áramlási információk. A tartalomból: Álláskeresők száma 2

Munkaerő-piaci helyzetkép. Békés Megyei február. Főbb Békés megyei adatok. Áramlási információk. A tartalomból: Álláskeresők száma 2 Békés Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja Munkaerő-piaci helyzetkép Békés megye Főbb Békés megyei adatok Békés Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja Szervezési Osztály Békéscsaba, Árpád sor 2/6.

Részletesebben

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ nov.

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ nov. DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ A MUNKAERİ-PIACI HELYZET ALAKULÁSÁRÓL A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESİK FİBB ADATAI Nevezés 29. Változás az elızı hónaphoz képest Változás az elızı évhez

Részletesebben

Munkaerő piaci helyzetkép. Csongrád megye

Munkaerő piaci helyzetkép. Csongrád megye CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA Munkaerő piaci helyzetkép Csongrád megye 2011. október 6721 Szeged, Bocskai u. 10-12. +36 (62) 561-561 +36 (62) 561-512 www.csmkh.hu csongradkh-mk@lab.hu

Részletesebben

A megyei és a kiskunmajsai munkanélküliség jellemzői

A megyei és a kiskunmajsai munkanélküliség jellemzői A megyei és a kiskunmajsai munkanélküliség jellemzői Bács-Kiskun megyében, 2015 januárjában egy év távlatában csökkent a nyilvántartott álláskeresők száma 1456 fővel (5,6%-kal). A nyilvántartott álláskeresők

Részletesebben

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ nov.

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ nov. DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ A MUNKAERİ-PIACI HELYZET ALAKULÁSÁRÓL A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESİK FİBB ADATAI Nevezés 2008. nov. Változás az elızı hónaphoz képest Változás az elızı

Részletesebben

Kivonat Kunszentmárton Város Önkormányzata Képviselő-testületének január 30-án tartott soros ülésének jegyzőkönyvéből.

Kivonat Kunszentmárton Város Önkormányzata Képviselő-testületének január 30-án tartott soros ülésének jegyzőkönyvéből. Kivonat Kunszentmárton Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. január 30-án tartott soros ülésének jegyzőkönyvéből. 4/2014.(I.30.) határozat a közfoglalkoztatás lehetőségeiről, a foglalkoztatottság

Részletesebben

Munkaerő-piaci helyzetkép. Békés Megyei január. Főbb Békés megyei adatok. Áramlási információk. A tartalomból: Álláskeresők száma 2

Munkaerő-piaci helyzetkép. Békés Megyei január. Főbb Békés megyei adatok. Áramlási információk. A tartalomból: Álláskeresők száma 2 Békés Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja 2011. Munkaerő-piaci helyzetkép Békés megye 2011. Főbb Békés megyei adatok Békés Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja Szervezési Osztály Békéscsaba,

Részletesebben

T ÁJÉKOZTATÓ a munkaer piac f bb folyamatairól Heves megyében október

T ÁJÉKOZTATÓ a munkaer piac f bb folyamatairól Heves megyében október Heves Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja T ÁJÉKOZTATÓ a munkaer piac f bb folyamatairól Heves megyében 2011. óber A megye munkáltatói 1,4 ezer új álláshelyet jelentettek be kirendeltségeinken óberben

Részletesebben

Foglalkoztatás- és szociálpolitika

Foglalkoztatás- és szociálpolitika Foglalkoztatás- és szociálpolitika Munkanélküliség 2008/09 I. félév Dr. Teperics Károly egyetemi adjunktus E-mail: teperics@puma.unideb.hu Gazdaságilag aktív nem aktív népesség A gazdaságilag aktív népesség

Részletesebben

T ÁJÉKOZTATÓ a munkaer piac f bb folyamatairól Heves megyében július

T ÁJÉKOZTATÓ a munkaer piac f bb folyamatairól Heves megyében július Heves Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja T ÁJÉKOZTATÓ a munkaer piac f bb folyamatairól Heves megyében 2011. ius A megye munkáltatói 1,7 ezer új álláshelyet jelentettek be kirendeltségeinken iusban

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL JANUÁR

TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL JANUÁR TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL Megnevezés A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESŐK FŐBB ADATAI 2013. jan. Változás az előző hónaphoz képest Változás az előző évhez képest Főben

Részletesebben

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ aug.

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ aug. DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ A MUNKAERİ-PIACI HELYZET ALAKULÁSÁRÓL A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESİK FİBB ADATAI Nevezés 2009. Változás az elızı hónaphoz képest Változás az elızı

Részletesebben

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ márc.

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ márc. DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ A MUNKAERİ-PIACI HELYZET ALAKULÁSÁRÓL A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESİK FİBB ADATAI Nevezés 21. Változás az elızı hónaphoz képest Változás az elızı évhez

Részletesebben

T ÁJÉKOZTATÓ a munkaer piac f bb folyamatairól Heves megyében augusztus

T ÁJÉKOZTATÓ a munkaer piac f bb folyamatairól Heves megyében augusztus Heves Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja T ÁJÉKOZTATÓ a munkaer piac f bb folyamatairól Heves megyében 2011. usztus A megye munkáltatói 2,1 ezer új álláshelyet jelentettek be kirendeltségeinken

Részletesebben

Munkaerő-piaci helyzetkép. Békés Megyei május. Főbb Békés megyei adatok

Munkaerő-piaci helyzetkép. Békés Megyei május. Főbb Békés megyei adatok Békés Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja Munkaerő-piaci helyzetkép Békés megye Főbb Békés megyei adatok Békés Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja Békéscsaba, Árpád sor 2/6. web:http://darmk.munka.hu

Részletesebben

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ szept.

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ szept. DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ A MUNKAERİ-PIACI HELYZET ALAKULÁSÁRÓL A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESİK FİBB ADATAI Nevezés 29. Változás az elızı hónaphoz képest Változás az elızı évhez

Részletesebben

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ febr.

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ febr. DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ A MUNKAERİ-PIACI HELYZET ALAKULÁSÁRÓL A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESİK FİBB ADATAI nevezés 2008. febr. Változás az elızı hónaphoz képest Változás az

Részletesebben

Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat munkanélküli nyilvántartásának fontosabb adatai augusztus FOGLALKOZTATÁSI HIVATAL

Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat munkanélküli nyilvántartásának fontosabb adatai augusztus FOGLALKOZTATÁSI HIVATAL Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat munkanélküli nyilvántartásának fontosabb adatai FOGLALKOZTATÁSI HIVATAL A munkaerőpiaci helyzet alakulása 2004. augusztusában az Állami Foglalkoztatási Szolgálat adatai

Részletesebben

Munkaerő-piaci helyzetkép. Békés Megyei május. Főbb Békés megyei adatok. Áramlási információk. A tartalomból: Álláskeresők száma 2

Munkaerő-piaci helyzetkép. Békés Megyei május. Főbb Békés megyei adatok. Áramlási információk. A tartalomból: Álláskeresők száma 2 Békés Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja Munkaerő-piaci helyzetkép Békés megye Főbb Békés megyei adatok Békés Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja Szervezési Osztály Békéscsaba, Árpád sor 2/6.

Részletesebben

Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat munkanélküli nyilvántartásának fontosabb adatai szeptember FOGLALKOZTATÁSI HIVATAL

Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat munkanélküli nyilvántartásának fontosabb adatai szeptember FOGLALKOZTATÁSI HIVATAL Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat munkanélküli nyilvántartásának fontosabb adatai FOGLALKOZTATÁSI HIVATAL A munkaerőpiaci helyzet alakulása 2004. szeptemberében az Állami Foglalkoztatási Szolgálat adatai

Részletesebben

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONT Munkaerő-piaci helyzetkép Csongrád megye 2011. március 6721 Szeged, Bocskai u. 10-12. +36 (62) 561-561 +36 (62) 561-512 www.csmkh.hu csongradkh-mk@lab.hu

Részletesebben

Munkaerő-piaci helyzetkép. Békés Megyei július. Főbb Békés megyei adatok. Áramlási információk. A tartalomból: Álláskeresők száma 2

Munkaerő-piaci helyzetkép. Békés Megyei július. Főbb Békés megyei adatok. Áramlási információk. A tartalomból: Álláskeresők száma 2 Békés Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja Munkaerő-piaci helyzetkép Békés megye Főbb Békés megyei adatok Békés Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja Szervezési Osztály Békéscsaba, Árpád sor 2/6.

Részletesebben

Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010

Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010 Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010 A jogi és igazgatási képzési terület diplomásainak munkaerő piaci helyzete Az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. által végzett, Diplomás pályakövetés

Részletesebben

MUNKAÜGYI KÖZPONTJA Munkaerő-piaci adatok

MUNKAÜGYI KÖZPONTJA Munkaerő-piaci adatok MUNKAÜGYI KÖZPONTJA Munkaerő-piaci adatok Regisztrált álláskeresők száma Győr-Moson-Sopron megyében 2010 2014 20 000 18 000 16 000 14 000 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 - j a n. f e b r. m á r c.

Részletesebben

október. szeptember

október. szeptember Békés Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja Munkaerő-piaci helyzetkép Békés megye Főbb Békés megyei adatok nyilvántartott álláskereső nemenként végzettségenként pályakezdő korcsoport nyilvántartásba

Részletesebben

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ dec.

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ dec. DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ A MUNKAERİ-PIACI HELYZET ALAKULÁSÁRÓL A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESİK FİBB ADATAI Nevezés 29. Változás az elızı hónaphoz képest Változás az elızı évhez

Részletesebben

2012. május június

2012. május június Békés Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja Munkaerő-piaci helyzetkép Békés megye Főbb Békés megyei adatok nyilvántartott álláskeresö nemenként végzettségenként pályakezdö korcsoport nyilvántartásba

Részletesebben

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ jún.

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ jún. DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ A MUNKAERİ-PIACI HELYZET ALAKULÁSÁRÓL A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESİK FİBB ADATAI Nevezés 2009. Változás az elızı hónaphoz képest Változás az elızı

Részletesebben

Nők a foglalkoztatásban

Nők a foglalkoztatásban projekt Munkáltatói fórum 2011. 10.11. Budapest Nők a foglalkoztatásban Kőrösi Regina Nők foglalkoztatásban az UNIÓ-ban A nők és férfiak közötti esélyegyenlőség alapvető jog és az Európai Unió közös alapelve

Részletesebben

Nógrád megye munkaerő-piaci helyzete napjainkban

Nógrád megye munkaerő-piaci helyzete napjainkban Nógrád megye munkaerő-piaci helyzete napjainkban Előadó: Zagyiné Honti Éva Igazgató-helyettes Szervezetünkről Nemzetgazdasági Minisztérium Közigazgatási Minisztérium Foglalkoztatási Hivatal Kormányhivatal

Részletesebben

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ május Fıben %-ban Fıben %-ban

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ május Fıben %-ban Fıben %-ban DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ A MUNKAERİ-PIACI HELYZET ALAKULÁSÁRÓL A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESİK FİBB ADATAI Megnevezés Változás az elızı Változás az elızı 27. hónaphoz képest

Részletesebben

PE-GTK végzettek munkaerő-piaci helyzete

PE-GTK végzettek munkaerő-piaci helyzete Ad hoc jelentés PE-GTK végzettek munkaerő-piaci helyzete 2014. augusztus 7. Készítette: Gadár László Pannon Egyetem Projekt megnevezése: Zöld Energia - Felsőoktatási ágazati együttműködés a zöld gazdaság

Részletesebben

Munkaerő-piaci helyzetkép. Békés Megyei március. Főbb Békés megyei adatok. Áramlási információk. A tartalomból: Álláskeresők száma 2

Munkaerő-piaci helyzetkép. Békés Megyei március. Főbb Békés megyei adatok. Áramlási információk. A tartalomból: Álláskeresők száma 2 Békés Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja Munkaerő-piaci helyzetkép Békés megye Főbb Békés megyei adatok Békés Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja Szervezési Osztály Békéscsaba, Árpád sor 2/6.

Részletesebben

Munkaerő-piaci folyamatok az Észak-Alföldön (2007/2008)

Munkaerő-piaci folyamatok az Észak-Alföldön (2007/2008) Munkaerő-piaci folyamatok az Észak-Alföldön (2007/2008) Dr. Teperics Károly egyetemi adjunktus E-mail: teperics@puma.unideb.hu A tartós álláskeresők aránya nő 2005: 24,5%, 2007: 28,3% a tartósan álláskeresők

Részletesebben

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ jún.

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ jún. DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ A MUNKAERİ-PIACI HELYZET ALAKULÁSÁRÓL A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESİK FİBB ADATAI nevezés 2008. jún. Változás az elızı hónaphoz képest Változás az elızı

Részletesebben

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONT Munkaerő-piaci helyzetkép Csongrád megye 2011. május 6721 Szeged, Bocskai u. 10-12. +36 (62) 561-561 +36 (62) 561-512 www.csmkh.hu csongradkh-mk@lab.hu

Részletesebben

Munkaerő-piaci helyzetkép. Békés Megyei augusztus. Főbb Békés megyei adatok. Áramlási információk

Munkaerő-piaci helyzetkép. Békés Megyei augusztus. Főbb Békés megyei adatok. Áramlási információk Békés Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja Munkaerő-piaci helyzetkép Békés megye Főbb Békés megyei adatok Békés Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja Békéscsaba, Árpád sor 2/6. http://darmk.munka.hu

Részletesebben

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ febr.

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ febr. DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ A MUNKAERİ-PIACI HELYZET ALAKULÁSÁRÓL A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESİK FİBB ADATAI Nevezés 2009. Változás az elızı hónaphoz képest Változás az elızı

Részletesebben

Munkaerő-piaci helyzetkép. Békés Megyei szeptember. Főbb Békés megyei adatok. Áramlási információk. A tartalomból:

Munkaerő-piaci helyzetkép. Békés Megyei szeptember. Főbb Békés megyei adatok. Áramlási információk. A tartalomból: Békés Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja Munkaerő-piaci helyzetkép Békés megye Főbb Békés megyei adatok Békés Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja Szervezési Osztály Békéscsaba, Árpád sor 2/6.

Részletesebben

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ okt.

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ okt. DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ A MUNKAERİ-PIACI HELYZET ALAKULÁSÁRÓL A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESİK FİBB ADATAI Nevezés 2010. Változás az elızı hónaphoz képest Változás az elızı

Részletesebben

Munkaerőpiaci mutatók összehasonlítása székelyföldi viszonylatban

Munkaerőpiaci mutatók összehasonlítása székelyföldi viszonylatban HARGITA MEGYE TANÁCSA ELEMZŐ CSOPORT RO 530140, Csíkszereda, Szabadság Tér 5. szám Tel.: +4 0266 207700/1120, Fax.: +4 0266 207703 e-mail: elemzo@hargitamegye.ro web: elemzo.hargitamegye.ro Munkaerőpiaci

Részletesebben