Sárvíz Kistérség Szociális Szolgáltatásszervezési Koncepciója

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Sárvíz Kistérség Szociális Szolgáltatásszervezési Koncepciója"

Átírás

1 Sárvíz Kistérség Szociális Szolgáltatásszervezési Koncepciója Bevezetés A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló többször módosított évi III. Tv. 92. (3) bekezdése értelmében A legalább kétezer lakosú települési önkormányzat, illetve a megyei önkormányzat a településen, illetve a megyében, fővárosban élő szociálisan rászorult személyek részére biztosítandó szolgáltatási feladatok meghatározása érdekében szolgáltatástervezési koncepciót készít. Amennyiben a települések egyes szociális feladataikat társulás keretében látják el, e szolgáltatások tekintetében a szolgáltatástervezési koncepciót a társulás készíti el. A Sárvíz Többcélú Kistérségi Társulás egyes szociális és gyermekjóléti feladatait társulás keretében látja el, ezért e szolgáltatások tekintetében az önkormányzati társulásnak szolgáltatástervezési koncepciót kell készítenie. A szolgáltatástervezési koncepció elkészítésékor fontos követelmény a realitáson alapuló, lehetőleg primer adatokból származó információk feldolgozása, és az, hogy valamennyi érintett település képviselve legyen. Ezért a kistérség önkormányzatai egy-egy embert delegáltak egy szakértői teambe, mely részt vett a koncepcióhoz szükséges adatok összegyűjtésébe. Jelen koncepció figyelembe veszi a már elkészült koncepciókat és stratégiákat, így az Integrált Helyi Jóléti Rendszer című jóléti kistérségi stratégiát, a Sárviz Kistérség Közszolgáltatási Programját (Négy szolgáltatásfejlesztés), az Intelligens Sárvíz Kistérség stratégiát, a Sárvíz Közlekedés fejlesztési Koncepciót, és a Híd amely összeköt Kistérségi Területfejlesztési Koncepció és Stratégiai Tervet. A fenti dokumentumok közös eleme, hogy a szellemi erők arra törekszenek, hogy a kistérség hagyományai, társadalmi tőkéje, erőforrásai az információs kor lehetőségeit felhasználva összehangoltan szolgálják a fenntartható fejlődést, a népesség méltó boldogulását. 1 1 In: Kistérségi tervezési módszertan: A kezdeményező kistérség és demokráciakísérlet A Sárvíz Kistérség és Aba nagyközség közös modellje 1

2 Sárvíz Kistérség elhelyezkedése Fejér megyében 2

3 A koncepció elvi alapjai Jövőkép A koncepció célja, hogy az egyes ember egyediségét figyelembe vevő, differenciált szolgáltatások a rászorulók számára a kistérség minden településén, azonos színvonalon legyenek elérhetők. Ennek érdekében 2 : A szociális alapellátási rendszerben - a lakosságszámtól és a földrajzi fekvéstől függetlenül - valamennyi, a szociális és gyermekvédelmi törvényben meghatározott alapszolgáltatás elérhető és igénybe vehető legyen az ott élők számára. A hangsúlyt a komplex ellátásra és a helyi szinten történő szükséglet kielégítésre kell helyezni. Az alapellátási formák szervezésének fő szempontja, hogy azok az embertársaink, akik valamilyen oknál fogva hátrányos helyzetbe kerültek, az öregedéssel együtt járó problémákkal küzdenek, fizikai vagy mentális betegségben szenvednek, szellemi vagy fizikai fogyatékkal élnek, képesek legyenek a közösség által nyújtott szolgáltatások és támogatások segítségével, ameddig csak lehetséges, saját otthonaikban élni. A kistérség lakóinak a különböző szociális szolgáltatásokhoz azonos feltételekkel való hozzájutását biztosító ellátórendszer a már kialakult ellátásokra, intézményekre építve, három alapszolgáltatási központ létrehozásával alakítható ki. A központok: Aba, Seregélyes és Káloz. Az alapszolgáltatási központok a kistérségi szinten ellátott feladatok (házi segítségnyújtás, családsegítés, gyermekjóléti szolgáltatás, fogyatékosok támogató szolgálata, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, közösségi ellátás) ellátásán túl a humán erőforrás és a tárgyi feltételek szükséges mértékű átcsoportosításával, önálló szakmai egységekként működnének.továbbá - választott szakterületre specializálódva (Aba-idősgondozás, Seregélyes-családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatás, Káloz-fogyatékosok ellátása) - módszertani intézményként működnének, és koordinálnák a térség többi településén nyújtott, szakterületükhöz tartozó ellátásokat, szolgáltatásokat. Alapelvek Az ellátásokat, szolgáltatásokat nyújtók a szociális munka értékeit szem előtt tartó képzett szakemberek legyenek. A kistérségben a szociális szolgáltatásoknak egy olyan rendszere jöjjön létre, amelyik képes a speciális problémákra speciális válaszokat nyújtani. A helyi igényekhez igazodva olyan új szolgáltatások épüljenek be a rendszerbe, melyek a kötelező feladatokon túlmutatnak. 2 Stratégiakutató Intézet Kht.: Négy szolgáltatásfejlesztés (Sárvíz Többcélú Kistérségi Társulásnak) 3

4 Értékek A közvetlen célokhoz lehetőség szerint olyan közvetett célok is kapcsolódjanak, mint a foglalkoztatás, önfenntartás, helyi erőforrások kihasználása. Legyen rugalmas a szociális szolgáltatások rendszere, hogy a prognosztizálható változásokra (demográfiai, finanszírozási, egészségügyi, foglalkoztatási stb.) adekvátan tudjon reagálni. A szociális területen dolgozó szakemberek gondolkodásmódjába épüljön be a kistérségi szemlélet, az ellátási- és támogatási szempontrendszerbe pedig az integráció, mint alapelv. Szociális biztonság; Az ellátások, szolgáltatások kliensközeli biztosítása; Egyénre szóló ellátások; Innovativitás; Minőség a szolgáltatásokban; Esélyegyenlőség A Koncepció célja amiért a koncepciót készítjük, amelyeket el szeretnénk érni, amelyek a koncepció feladataiban öltenek testet. Cél, hogy a kistérség településein a szociális szolgáltatásoknak egy olyan rendszere működjön, amely minőségi és egyben differenciált, ahol a szolgáltatások középpontjában az egyén áll; amely rendszer összehangoltan, koordináltan működik, és amely teljes mértékben lefedi a szociális szükségleteket. Továbbá biztosítson információkat a döntéshozók, illetőleg a szolgáltatások biztosításában résztvevők számára, mutasson rá a működő szociális ellátórendszer hiányosságaira, és jelölje ki a szükséges fejlesztési irányokat, hozzájárulva ezzel a jövőbeli koncepciók, programok, projektek, tervek kidolgozásához és megvalósításához. A Koncepció feladata Az a legfontosabb feladat, hogy olyan kistérségi szolgáltatási struktúra alakuljon ki, mely a közös érdekek felismerésén alapul. Ez a program segítse a térségfejlesztési szemlélet komplex megvalósítását, igazodjon a területfejlesztési projektekhez. Legyen ez olyan dokumentum, mely jó alapot szolgáltathat a döntéshozók munkájához, de az intézmények, a szolgáltatók tevékenységét is segíti. A szociális szolgáltatás-tervezési koncepció megvalósítása esetén változni fog a szociális szakma megítélése, társadalmi presztízse, túlléphetünk a szociálpolitika maradékelvű finanszírozási megközelítésén. Olyan helyi önkormányzati szabályozások, rendeletek megfogalmazását ösztönözzük, ahol napirenden tartják az intézmények hatékony működtetésének ellenőrzését, az esetleges pazarlások feltárását és megszüntetését, valamint az információáramlás zökkenőmentes 4

5 megvalósítását. Ez a koncepció, ösztönzést adhat arra is, hogy ebben az ágazatban új minőségbiztosítás kerüljön bevezetésre. Célterületek amelyek a szolgáltatások fejlesztése során közvetlenül vagy közvetve beavatkozási lehetőséget jelenthetnek számunkra. pontonként részletesen kibontani, hogy a koncepcióban megjelölt célterületekkel való foglalkozást milyen okok, összefüggések indokolják. A szociális szolgáltatások és ellátások működésének helyi szabályozásai (az alapelveknek és megfogalmazott értékeknek megfelelő, minden szociális jellegű ellátás és juttatás kritériumait, jellemzőit tartalmazó szabályozás kialakítása); Integrációs lehetőségek áttekintése; Információkezelés, információáramlás, kapcsolatok a potenciális ellátotti körrel, kapcsolatok a lakossággal, szakmai és intézményi kapcsolatrendszer, más ágazatokkal való együttműködés; Célcsoportok Itt az egyes csoportok esetében elérendő célok meghatározását tartjuk lényegesnek. Fontos az összefüggés a célcsoportok és a szakmai célkitűzések vonatkozásában, Gyermekek - Gyermekek napközbeni ellátásának megoldása családi napközi hálózat kiépítésével Családok; Időskorúak - Idősek gondozóháza Fogyatékos személyek -Fogyatékosok nappali intézményének létrehozása; Támogató szolgálat hatékony működtetése A gazdasági társadalmi háttér tényezői a lakosság szociális helyzetében halmozott hatással jelentkeznek. A lakosság elöregedőben van az alacsony születésszám és a fiatalok elvándorlása következtében. Az előrejelzések szerint tovább fog nőni a lakosságon belül az idősek aránya, ami a születések számának csökkenése miatt egyre nagyobb terhet ró a társadalomra. A demográfusok szerint 2020-ra az öregedéssel összefüggő súlyos társadalmi probléma várható Magyarországon. Az eltartottak száma gyors mértékben emelkedni fog, amit még súlyosbít az alacsony átlagos életkor. A fejlesztéseknek egyszerre kell az idősek ellátásának növekvő igényeit szolgálni, valamint a szociális ellátórendszeren belül más célcsoportok ellátását hangsúlyosabbá tenni. Minden egyes célcsoportnál kiemelt szerepet kell hogy kapjon 5

6 a prevenció, mely szemléletbeli változást igényel, ugyanakkor költségtakarékos megoldásokat jelent. A generációk közötti szolidaritás csökkenése, a családi, baráti közösségek háttérbe szorulása következtében növekszik az egyedül élő, alacsony jövedelmű, tartósan beteg idősek száma, akik közül sokan nem érzik magukat biztonságban. Kiemelendő az úgynevezett legöregebb öregek, a 80 éven felüliek csoportja, mint szociális szempontból legnagyobb odafigyelésre szorulóké. Köztük kétszer annyi a nő, mint a férfi. A KSH adatai szerint csökkent a házasok, és nőtt az elváltak száma, emelkedett az egyszemélyes háztartások, valamint az egyszülős gyermekes családok száma. A családszerkezetek kedvezőtlen változásaira is visszavezethető, hogy egyre többen keresik fel a családsegítő szolgálatokat. A kirekesztettségben érintettekként kezelhetjük a fogyatékkal élőket, akik társadalmi integrációja gyenge, foglalkoztatásuk töredéke az össznépesség átlagának Az integrációjukat érintő közintézmények, és a közlekedési eszközök akadálymentesítése igen alacsony szintű. Az urbanizáció terjedése várhatóan magával hozza a pszichés betegségek további emelkedését, de a tendenciák arra engednek következtetni, hogy a szenvedélybetegségek aránya is növekszik. Ez fokozott ellátási feladatot jelent a szociális ellátórendszernek. A célcsoportok meghatározásához hozzárendelhetőek a szakmai célkitűzések is: Az idősek lakókörnyezetükben történő egyénre szabott mentálhigiénés gondozása, a jövedelemmel nem rendelkező időseknél, rokkantaknál fontos az alapvető megélhetési, gondozási feltételek szociálpolitikai eszközökkel való biztosítása. A munkanélküli ellátásoknál személyre szabottan vizsgálandó, hogy az egyén segítséggel visszavezethető-e a munka világába, vagy ellátása csak szociálpolitikai eszközökkel biztosítható. A veszélyeztetett családok gyermekinél meg kell erősíteni a gyermekjóléti ellátások, napközbeni ellátások igénybe vételének lehetőségeit (családi napközi hálózat kialakítása). A fogyatékos személyek társadalmi integrációjának erősítése, s e célhoz hozzárendelhető eszközök (akadálymentesítés, védett munkahelyek, személyi segítés) A marginalizálódott csoportok korrekciója a krízishelyzetekben, alapvető létfeltételek biztosítása. A fentiek miatt a lakosság jelentős rétegei szociálisan rászorulónak minősülnek: a mentális és fizikai egészségük miatt segítendő idős korúak azok az idősek vagy rokkantak, akiknek sem biztosítási jövedelmük nincs, se segítő családjuk vagy rokonuk, akik befogadnák és eltartanák őket azok az idősek, akik alacsony jövedelemmel rendelkeznek akiknek nincs munkájuk és önálló jövedelmük az egyedülálló illetve egyszülős háztartások 6

7 az alacsony jövedelmű, munkanélkülivé vált családok gyermekei a gondozást-nevelést elhanyagoló családok gyermekei a fogyatékossággal élők csoportjai a normasértő magatartású csoportok 7

8 Helyzetelemzés-szociális diagnózis A Kistérség helyzetét bemutató általános adatok A Közép - Dunántúli régióban, Fejér megye déli részén, a Sárvíz völgy mentén helyezkedik el az a kilenc községből álló településfüzér, amely Sárvíz Kistérség néven önálló területfejlesztési egységet alkot. A Sárvíz Kistérség valójában tájegységi alapon, már működő infrastrukturális és kulturális kapcsolatok alapján alulról szerveződött meg. A kilenc település 3 tengelyvonalon helyezkedik el, Tác, Csősz, Soponya, Káloz a számú út mentén, Aba, Sárkeresztúr, Sárszentágota a 63. számú főút mellett, Seregélyes és Sárosd pedig a 62. számú illetve Jelenleg a települések között közvetlen buszközlekedés nincsen Demográfiai adatok A Sárvíz kistérség Aba központtal 9 települést foglal magába, a térség minden településén önálló polgármesteri hivatal működik. A 476 km2-en elterülő térség közepes népsűrűségűnek számít a megye kistérségeit tekintve. A kistérség települései között város nincsen, 2 nagyközség (Aba és Seregélyes) lakosságszáma meghaladja a 4000 főt, 3 község lakosságszáma fős, és 4 település lakosságszáma fő közötti. A Sárvíz kistérség területén összesen fő él, az alábbi korcsoportok szerinti megoszlásban: Állandó- és ideiglenes lakosságszám településenként december 31-i állapot szerint Állandó lakosok száma korcsoportonként (fő) Település 0-2 év között 3-5 év között 6-13 év között év között év között 60 év felett Összesen Aba Csősz Káloz Sárkeresztúr Sárosd Sárszentágota Seregélyes Soponya Tác Összesen Forrás: Települési önkormányzatok nyilvántartása

9 A kistérség lakosságának megoszlása életkori csoportonként (2005.dec.31.) 3% 17% 3% 11% 6% 0-2 év között 3-5 év között 6-13 év között év között év között 60 év felett 60% A kistérség lakosságának megoszlása életkori csoportonként (2005.dec.31.) 17% 60% 3% 3% 11% 6% 0-2 év között 3-5 év között 6-13 év között év között év között 60 év felett A kistérség korfája jól mutatja, hogy a 60 éven felüliek száma magas, ennek az ellátásszervezés szempontjából kiemelt jelentősége van. Az érzékelhető elöregedés a kistérség szociális és egészségügyi ellátórendszere számára kihívást jelent. Település 14 év alatti lakosok száma 60 év feletti lakosok száma Öregedési index 3 Aba Csősz Káloz

10 Sárkeresztúr Sárosd Sárszentágota Seregélyes Soponya Tác Öregedési index: az 1 gyermekkorúra (14 év alatt) jutó öregkorú (60 év felett) 14 év alatti és 60 év feletti lakosságszám Tác Soponya Seregélyes Sárszentágota Sárosd Sárkeresztúr Káloz Csősz Aba év feletti lakosok száma 14 év alatti lakosok száma Kistérség települései Terület (km2) Lakónépessé g (fő) év Élveszületés (fő) év 10 Halálozás (fő) év Természetes szaporodás(+)/ fogyás (-) Aba 88, Csősz 17, Káloz 47, Sárkereszt 46, úr Sárosd 48, Sárszentág 45, ota Seregélyes 78, Soponya 49, Tác 45, Összesen: 476,

11 Forrás: Statisztikai Évkönyv 2004 (KSH Veszprémi Igazgatóság) Települési önkormányzatok nyilvántartása A demográfiai adatokból kitűnik, hogy a kistérség lakossága mind természetes, mind pedig migrációs úton folyamatosan csökkenő tendenciát mutat. Az élve születések és halálozások száma negatív:-160. A legkedvezőbben az aprófalvakban alakult az élve születési arányszám, közülük is kiemelkedik a Lápafő és Csibrák. A községek átlagánál több gyermek született Gyulajon és Kocsolán, itt azonban magasabbak a halálozási mutatók. Az fős településeken az élve születési arányszámok és az 1000 lakosra jutó halálozások száma is jóval meghaladja a kistérség átlagát. Kiemelkedik közülük magas halálozási mutatójával Attala. A kistérségbe történő bevándorlás és az innen való elvándorlás aránya hasonlóan negatív tendenciát mutat az előző adathoz. Az 500 főnél kisebb aprófalvakban különösen nagy szerepet játszik a migrációs fogyás. Közülük is kiemelkedik Lápafő és Csibrák, melyekben az 1000 lakosra jutó elvándorlás többszöröse a kistérségi átlagnak, de magas Várong mutatója is. Az elvándorlás oka a munkalehetőség megszűnése, a gazdasági recesszió, melyet a térségközpontban keletkező vállalkozások sem tudtak kompenzálni. A demográfiai folyamatokra tehát a lakosságszám csökkenése, a népesség átlagéletkorának emelkedése mellett a lakosság rossz egészségügyi állapota is jellemző. A kistérségben jelentős számú, roma kisebbséghez tartozó lakos él. A cigány lakosok korfája eltér a kistérség lakosságára általában jellemzőktől. A cigány lakosság körében ugyanis alacsonyabb az idősek száma (mely köszönhető a cigány lakosok rossz egészségi állapotának, az ebből következő magas halálozási aránynak). Az ellátórendszer kiépítése során figyelembe kell venni azt a tényt is, hogy a cigány lakosok körében a biológiai és a szociális életkor (házasságkötés, 2.) Kisebbségi Önkormányzat Település Kisebbségi Önkormányzat Aba nem működik Csősz nem működik Káloz működik Sárkeresztúr működik Sárosd működött Sárszentágota nem működik Seregélyes nem működik Soponya nem működik Tác nem működik Forrás: Települési önkormányzatok nyilvántartása

12 3.) Hajléktalanok száma évben Település Hajléktalanok száma Aba 30 Csősz 0 Káloz 0 Sárkeresztúr 0 Sárosd Sárszentágota 0 Seregélyes 0 Soponya 0 Tác 1 Forrás: Települési önkormányzatok nyilvántartása ) Fogyatékkal élő személyek száma évben Fogyatékosság típusa Település Látás Hallás Értelmileg Mozgáskorlátozott Összesen sérült sérült korlátozott Aba Csősz Káloz Sárkeresztúr Sárosd Sárszentágota Seregélyes Soponya Tác Összesen: Lakosság %- 9% 10% 20% 60% (2,3%) ában: Forrás: Települések háziorvosainak nyilvántartása A fogyatékkal élők számának megoszlása fogyatékossági típus szerint 60% 9% 11% 20% látássérült hallássérült értelmi korlátozott mozgáskorlátozott 12

13 A táblázatból kitűnik, hogy Sárvíz Kistérségben a fogyatékkel élők nagy részét a mozgáskorlátozottak (60%) és az értelmileg korlátozottak (20%) adják. A számadatok a háziorvosoknál regisztrált fogyatékos személyek számát jelölik, nem fedik le a fogyatékkal élő népesség valós létszámát. 8.) Szenvedélybetegek száma ) Pszichiátriai betegek száma évben Település Szenvedélybetegek száma Aba 460 Csősz 40 Káloz Nincs adat Sárkeresztúr 0 Sárosd Nincs adat Sárszentágota Nincs adat Seregélyes 76 Soponya Tác 2 Összesen 578 Település Pszichiátriai betegek száma Aba 60 Csősz 10 Káloz 11 Sárkeresztúr 17 Sárosd Nincs adat Sárszentágota Nincs adat Seregélyes 19 Soponya Nincs adat Tác 27 Összesen 144 Foglalkoztatottság helyzete Az alábbi táblázat is jelzi, hogy a a többi Fejér megyei kistérséghez viszonyítva is magas a munkanélküliek aránya. A munkanélküliség általában is meghaladja a megyei átlagot. REGISZTRÁLT MUNKANÉLKÜLIEK Sorszá m Kistérség A munkanélküliek aránya a/, % dec. 20. A tartósan (180 napon túl) munkanélküliek dec. 20. aránya a/, % dec. 20. A tartósan (180 napon túl) munkanélküliek aránya a munkanélküliek körében, % dec dec Székesfehérvári 3,9 3,1 1,4 54,8 35,6 2. Dunaújvárosi 5,5 3,5 2,9 57,6 52,4 3. Abai 6,2 5,2 2,4 56,5 39,4 4. Adonyi 5,1 4,1 2,7 56,4 53,3 5. Bicskei 3,3 3,1 1,4 50,7 42,0 6. Enyingi 9,3 4,8 4,4 51,7 47,0 7. Ercsi 4,8 3,6 2,3 51,8 48,4 8. Gárdonyi 3,5 2,8 1,3 45,2 37,7 9. Móri 4,0 2,2 1,8 47,6 46,0 10. Sárbogárdi 10,5 6,9 5,4 66,7 51,7 11. KISTÉRSÉGEK ÖSSZESEN 5,0 3,6 2,3 55,1 45,0 a/ A regisztrált munkanélküliek a munkavállalási korú népességhez (2004-ben a éves férfiak és a 13

14 Az alábbi táblázatok munkanélküliség alakulását jelzik a Sárvíz (Abai) kistérségben. Jól látható, hogy 2004-től a munkanélküliek száma fokozatosan csökkent, negyedévre elérte a mélypontját (781 fő), de onnantól ismét emelkedni kezdett, és negyedévre majdnem visszatért a év elejei létszámhoz Mnkn. ráta 9.67 % 9.02 % 9.37 % 8.91 % 8.64 % s Negyedéves KSH iroda szintű adatok Abai Kistérség (15-74 korosztály) 4 Munkanélküliek s Foglalkoztatottak s Inaktívak Fogl. ráta Akt. ráta % 54.9% % 53.9% % 54.5% % 54.5% % 53.6% % % 53.2% % 8.26 % % 54.6% % 55.2% % % 55.6% % % 56% 4 Forrás: 14

15 Munkanélküliségi ráta Munkanélküliek Foglalkoztatottak Inaktívak Kistérségi és szezonálisan kiigazított adatok - Kistérségi munkaügyi ada 15

16 Nyilvántartott álláskeresők száma és aránya az állandó lakhelyük szerint i állapot Település neve Nyilvántartott összesen (fő) Folyamatosan nyilvántartott (hosszabb>365 nap) Járadék tip.ell. (fő) Segély tip.ell. (fő) Rendszeres szociális segélyezett (fő) Munkakorú Népesség (fő) Relatív mutató 5 (%) Arányszám 6 Aba Csősz Káloz Seregélyes Soponya Sárkeresztúr Sárosd Sárszentágota Tác Összesen Relatív mutató - nyilvántartott álláskeresők a munkavállalási korú népesség %-ában 6 Arányszám a relatív mutatónak az országos relatív mutatóhoz viszonyított aránya 16

17 Nyilvántartott álláskeresők Települések Tác Sárszentágota Sárosd Sárkeresztúr Soponya Seregélyes Káloz Csősz Aba Fő Rendszeres szociális segélyezett (fő) Segély tip.ell. Járadék tip.ell. Folyamatosan nyilvántartott (hosszabb>365 nap) Nyilvántartott összesen (fő) Összehasonlítás más kistérségekkel LAKÁSHELYZET, KÖZMŰELLÁTÁS, 2004 Sorszám Kistérség Lakásállomán y 100 lakásra jutó lakos az év végén száma Az épített lakások ebből: 4 és több szobás, % lakosra átlagos alapterület, m épített lakásra jutó megszűnt lakás 1. Székesfehérvári ,7 65,8 86,7 6,3 2. Dunaújvárosi , ,0 21,8 7 1,2 3. Abai ,8 36,7 93,5 4,5 4. Adonyi 103, ,8 25,2 4 3,2 5. Bicskei , ,1 31,3 5 3,4

18 6. Enyingi 7. Ercsi 8. Gárdonyi 9. Móri Sárbogárdi KISTÉRSÉGEK ÖSSZESEN ,2 23,9 102, 5 9,6 117, ,0 33,9 4 3,7 107, ,5 74,6 7 2,8 120, ,4 37,9 7 5,3 107, ,7 13,7 1 5, ,9 42,2 98,4 5,0 a/ évi előzetes adat. b/ Háztartásoknak szolgáltatott víz NÉPESSÉG, NÉPMOZGALOM, 2004 Sorszá m Kistérség Lakónépesség az év végén fő változása év végihez, % Városok népessége Települése k átlagos népessége Népsűrűsé g, fő/km 2 év végén 1. Székesfehérvári ,0 2. Dunaújvárosi , Abai , Adonyi , Bicskei , Enyingi , Ercsi , Gárdonyi , Móri , Sárbogárdi , KISTÉRSÉGEK ÖSSZESEN ,

19 település a/ Terület, km 2 Sorszá m A 120 fő/km 2 - nél nagyobb népsűrűségű településeken lakók aránya, % Élveszületés Halálozás lakosra Belföldi vándorlási különbözet Belföldi vándorlási különbözet évi átlaga, A 60 éves és idősebb népes-ség aránya az állandó népességből december 31., % Sorszá m 81,0 9,2 10,2-0,2-1,8 19, ,4 8,0 12,3-6,3-3,8 20,4 2. 0,0 10,2 12,2 7,0 10,3 17, ,2 9,9 12,5 9,9 8,4 18, ,2 11,1 12,7 5,6 7,2 18,4 5. 0,0 10,1 14,3-1,8-0,8 18, ,0 11,7 4,5 10,3 18, ,7 9,1 11,9 20,8 21,2 21, ,9 9,6 11,5 0,0 2,7 18,2 9. 0,0 9,3 13,5-0,4 0,7 20, ,1 9,4 11,7 1,6 2,3 19,

20 A szociális ellátási kötelezettség jelen állapota a Kistérségben A Sárvíz Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa a 7/2005. (II.10.) KT határozatával vállalta a kistérség szociális és gyermekjóléti feladatainak közös ellátását. Ezen határozat alapján, a 9 település nevében a Társulás Tanácsa mint megbízó decemberében feladat-ellátási szerződét kötött a Jobb Otthon Alapítvánnyal és a Seregélyesi Segítő Központtal, mint szolgáltatókkal. A Seregélyesi Segítő Központ alapítója és fenntartója 3 település (Seregélyes, Csősz, Soponya) által létrehozott Szociális Alapszolgáltatási és Gyermekjóléti Szolgálati Intézményi Társulás. A Központ a 3 település (mikro-társulás) közigazgatási területén biztosít szociális- és gyermekjóléti alapszolgáltatásokat. A kistérség további 6 településén a Seregélyesi Segítő Központ 1. A szolgáltatás működésére vonatkozó általános információk Településünkön a március 15-től biztosított gyermekjóléti szolgáltatás jogutódjaként Seregélyesi Segítő Központ néven kezdte meg működését december 1-i hatállyal. Az intézmény szociális alapszolgáltatást és gyermekjóléti szolgáltatást végez. Az intézmény szakmailag önálló, részben önálló gazdálkodási jogkörrel látja el feladatát. A Segítő Központ jelenleg, mint alapszolgáltatási központ működik, az intézmény határozatlan időre szóló működési engedélyei az alábbi szolgáltatások nyújtására jogosult: Szociális törvény hatálya alá tartozó alapszolgáltatások: Szociális információs szolgáltatás ( Szt. 61. ) Étkeztetés ( Szt. 62. ) Házi segítségnyújtás ( Szt. 63. ) Családsegítés ( Szt. 64. ) Nappali ellátás, idősek klubja ( Szt. 65/F. ) Gyermekvédelmi törvény hatálya alá tartozó ellátások: Gyermekjóléti szolgáltatás (Gyvt ) Helyettes szülő működtetése (Gyvt. 49. ) Az intézmény fenntartója és felügyeleti szerve Seregélyes Nagyközség Önkormányzata Képviselő - testülete. Az intézményi társulás keretében a központ ellátási területe nyarától Soponya Nagyközség közigazgatási területére, majd januárjától Csősz Község közigazgatási területére is kiterjed. 2. Az alapellátások szerepe, fejlesztési feladatai Szociális információs szolgáltatás 20

21 Célja, hogy a szociális törvényben meghatározott, illetve egyéb, a szociális biztonság megteremtéséhez kapcsolódó ellátásokat és szolgáltatásokat igénylők megfelelő tájékoztatást kapjanak az ellátások hozzáférhetőségével és az igénybevételükre vonatkozó szabályokkal kapcsolatban. A hozzánk forduló egyéneket, családokat rendszeresen tájékoztatjuk az őket megillető támogatásokról, ellátásokról. Felkeresnek bennünket a közüzemű számlák, illetve egyéb tarozás végett fellépő adóság, vagy végrehajtás miatt is. Kértek tanácsot családtag elvesztése, családi kapcsolat megromlása, illetve teljes zavara végett. Kapcsolattartás, gyermekláthatás akadályoztatása miatt is felkerestek bennünket szülők és nagyszülők. Felvázolt esetekben, ha szükséges volt a hozzánk fordulókat tovább irányítottuk a megfelelő szakemberekhez. A családgondozók, szervezési és szolgáltatási feladatait a családlátogatások mellett a fogadóórákon végzik. Nagyon fontos, hogy az emberek önként is keressék meg szolgálatunkat, ha a felmerülő problémáik megoldásában igényt tartanak a segítségnyújtás bármely formájára. Számos esetben különböző támogatások igényléséhez, hivatalos ügyek intézéséhez (Gyes, családi pótlék, fogyatékossági támogatás, rokkantsági járadék, lakásfenntartási támogatás, gyermektartásdíj kérelmezése, rendkívüli és kirándulási segélyek, kapcsolattartás elősegítése, adósságkezelés, fogyatékossági támogatás intézése, bíróság részére keresetlevél írása, végrehajtás elindítása, szakorvoshoz irányítás, albérlet keresés, stb.) kérik a segítségünket Étkeztetés, házi segítségnyújtás A személyes gondoskodás első lépcsőfoka az igénylő saját otthonában nyújtott szolgáltatások biztosítása. Az idősek számának erőteljes növekedése, az általános egészségi állapot romló tendenciái, valamint a zsúfolt bentlakásos intézmények szükségessé teszik a szociális alapellátások fogadókészségének további bővítését az idős korosztály felé. Az étkeztetés, és a házi segítségnyújtás számát tekintve jól kiépült. A házi gondozás kapacitásának növelése mellett fontos a hatékonyságának és színvonalának javítása. Ezt szolgálja a szakképzett /78%/, és számában is elegendő dolgozó alkalmazása, valamint az egészségügyi és szociális ellátás párhuzamos, összehangolt működése, az idős emberek egészségügyi és szociális szolgáltatásokkal történő komplex ellátása. Ennek megfelelően indokolt a térségben a kis kapacitású otthon-ápolás kiterjesztése a kistérség minden településére is, hiszen a szociális ellátó-hálózat nem tudja felvállalni a súlyos betegségből, vagy műtét után lábadozó betegek szakszerű gondozását. Saját otthonukban élő idősek közül számosan élnek abszolút vagy relatív értelemben egyedül, akiknek egészségi állapota a dekompenzáció szélén van és szociális szükségleteikről egészségi állapotuk veszélyeztetése nélkül magukról gondoskodni nem tudnak. Ez utóbbi csoportba tartozó öregek jelentős része nehezen mozgó, lakását elhagyni, az utcán közlekedni nem tudó, vagy erre alig képes. A gondozottak létszáma folyamatosan változik, mivel nemcsak nő az ellátottak száma, hanem sajnos elhalálozás, intézeti elhelyezés miatt több személy kikerült gondozásunk alól. 21

Szociális segítő. 54 762 01 0010 54 03 Szociális, gyermek- és ifjúságvédelmi ügyintéző É 1/10

Szociális segítő. 54 762 01 0010 54 03 Szociális, gyermek- és ifjúságvédelmi ügyintéző É 1/10 A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

KÉPVISELŐ TESTÜLETE 12/2010. (IV. 20.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete

KÉPVISELŐ TESTÜLETE 12/2010. (IV. 20.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETE 12/2010. (IV. 20.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete a személyes gondoskodás keretébe tartozó egyes szociális és gyermekjóléti

Részletesebben

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 28-i soros ülésére

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 28-i soros ülésére 6. napirendi pont E L Ő T E R J E S Z T É S Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 28-i soros ülésére Előterjesztés címe és tárgya: Beszámoló a gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatok

Részletesebben

Emberi Erőforrások Minisztériuma

Emberi Erőforrások Minisztériuma Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális Alapszolgáltatások I. Étkeztetés Házi Segítségnyújtás Jelzőrendszeres Házi Segítségnyújtás Családsegítés Az alapszolgáltatások megszervezésével a települési önkormányzat

Részletesebben

Étkeztetés. Házi segítségnyújtás

Étkeztetés. Házi segítségnyújtás Étkeztetés Az étkeztetés keretében azoknak a szociálisan rászorultaknak a legalább napi egyszeri meleg étkezéséről gondoskodnak, akik azt önmaguk, illetve eltartottjaik részére tartósan vagy átmeneti jelleggel

Részletesebben

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2012. évben Szálka községben végzett tevékenységéről

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2012. évben Szálka községben végzett tevékenységéről Beszámoló a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának 2012. évben Szálka községben végzett tevékenységéről A beszámoló a 149/1997. (IX.10.) Kormányrendelet 10. számú

Részletesebben

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2013. évben Szálka községben végzett tevékenységéről

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2013. évben Szálka községben végzett tevékenységéről Beszámoló a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának 2013. évben Szálka községben végzett tevékenységéről A beszámoló a 149/1997. (IX.10.) Kormányrendelet 10. számú

Részletesebben

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2014. évben Szálka községben végzett tevékenységéről

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2014. évben Szálka községben végzett tevékenységéről Beszámoló a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának 2014. évben Szálka községben végzett tevékenységéről A beszámoló a 149/1997. (IX.10.) Kormányrendelet 10. számú

Részletesebben

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának évben Szálka községben végzett tevékenységéről

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának évben Szálka községben végzett tevékenységéről Beszámoló a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának 2015. évben Szálka községben végzett tevékenységéről A beszámoló a 149/1997. (IX.10.) Kormányrendelet 10. számú

Részletesebben

A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok átfogó értékelése a 2014. évről ;

A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok átfogó értékelése a 2014. évről ; 5. napirendi pont: Előterjesztés A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok átfogó értékelése a 2014. évről ; Előadó: Domjánné dr. Fehérvári Diána aljegyző A gyermekjóléti szolgáltatás olyan, a gyermek

Részletesebben

POLGÁRMESTER 8245. Pécsely, Vásártér u. 148/a. Tel/fax:87/445-017

POLGÁRMESTER 8245. Pécsely, Vásártér u. 148/a. Tel/fax:87/445-017 Pécsely Község POLGÁRMESTER 8245. Pécsely, Vásártér u. 148/a. Tel/fax:87/445-017 Átfogó értékelés Pécsely Község Önkormányzata gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2014. évi ellátásáról "A gyermekek

Részletesebben

Beszámoló. a gyermekjóléti és családsegítő szolgálat szakmai tevékenységéről, Röjtökmuzsaj településen

Beszámoló. a gyermekjóléti és családsegítő szolgálat szakmai tevékenységéről, Röjtökmuzsaj településen Beszámoló a gyermekjóléti és családsegítő szolgálat szakmai tevékenységéről, Röjtökmuzsaj településen Egyetlen parancs van, a többi csak tanács: igyekezz úgy érezni, gondolkozni, cselekedni, hogy mindennek

Részletesebben

SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2015. (III.31.) ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E. a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról

SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2015. (III.31.) ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E. a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2015. (III.31.) ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról egységes szerkezetben a 14/2015.(VI.25.), valamint a 28/2015.(XII.17.),

Részletesebben

Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 26-i soros ülésére

Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 26-i soros ülésére napirendi pont E L Ő T E R J E S Z T É S Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 26-i soros ülésére Előterjesztés címe és tárgya: Beszámoló a gyermekvédelmi és gyermekjóléti

Részletesebben

Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete. 8/2007. (II. 1.) BVKt rendelete

Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete. 8/2007. (II. 1.) BVKt rendelete Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2007. (II. 1.) BVKt rendelete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény helyi végrehajtásáról I. Rész Biharkeresztes

Részletesebben

Szociális, gyermek- és ifjúságvédelmi ügyintéző / PEFŐ

Szociális, gyermek- és ifjúságvédelmi ügyintéző / PEFŐ 1. a) Mit értünk az életmód fogalmán? Milyen tényezők határozzák meg az életmódot? b) Hogyan épül fel a szociális igazgatás szervezete? Milyen szerepet tölt be a megyei szociális és gyámhivatal a szociális

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Budapest Fin áros X. kerület Kőbányai SZIVÁRVÁNY SZOCIÁLIS GONDOSKODÁST NYUJTÖ, P. «stuict uiese KÖZHASZNÚ TÁRSASÁG ~4 j S2dj /Ior?f_ 1108 Budapest, Újhegyi sétány 1-3. Tel: 434-2150, Fax: 264-3621 onnn

Részletesebben

A gyermekjóléti szolgálatok működésének bemutatása. Az együttműködés lehetőségei

A gyermekjóléti szolgálatok működésének bemutatása. Az együttműködés lehetőségei A gyermekjóléti szolgálatok működésének bemutatása Az együttműködés lehetőségei Gyermekvédelmi rendszer jogi háttere 1997. évi XXXI. Törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 15/1998. (IV.

Részletesebben

(az időközbeni módosításokkal egységes szerkezetben)

(az időközbeni módosításokkal egységes szerkezetben) Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 39/2004. (IX. 29.) számú rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,13,14,15,

Részletesebben

Beszámoló. Gyermekjóléti Szolgálat év. Mórichida

Beszámoló. Gyermekjóléti Szolgálat év. Mórichida Beszámoló Gyermekjóléti Szolgálat 2015. év Mórichida Készítette: Inhaizer Izabella családgondozó Szeresd, ne bántsd a gyermeket, Mosolygó kedvét el ne vedd. Légy hozzá nyájas, szíves, gyöngéd, S ha sír,

Részletesebben

Berettyó-Körös Többcélú Társulás Szociális Szolgáltató Központ Családsegítő Szolgálatának évi. Szakmai Beszámolója

Berettyó-Körös Többcélú Társulás Szociális Szolgáltató Központ Családsegítő Szolgálatának évi. Szakmai Beszámolója Berettyó-Körös Többcélú Társulás Szociális Szolgáltató Központ Családsegítő Szolgálatának 2012. évi Szakmai Beszámolója A Berettyó-Körös Többcélú Társulás Szociális Szolgáltató Központ Családsegítő Szolgálata

Részletesebben

(1) Az Önkormányzat a személyes gondoskodás keretében a következő ellátásokat nyújtja:

(1) Az Önkormányzat a személyes gondoskodás keretében a következő ellátásokat nyújtja: Székkutas Község Önkormányzat egységes szerkezetbe foglalt 8/1993. (VI. 26.) ktr. számú rendelete a szociális törvény alapján biztosított Személyes gondoskodás formáiról Székkutas Község Önkormányzat képviselőtestülete

Részletesebben

1. A rendelet hatálya. 2. E rendeletben alkalmazott fogalmakat az Sztv. 4. -a szerint kell értelmezni.

1. A rendelet hatálya. 2. E rendeletben alkalmazott fogalmakat az Sztv. 4. -a szerint kell értelmezni. Albertirsa Város Önkormányzata 8/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete a Humánszolgáltató Társulás által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint az ellátások

Részletesebben

Berettyó-Körös Többcélú Társulás Szociális Szolgáltató Központ Családsegítő Szolgálatának évi. Szakmai Beszámolója

Berettyó-Körös Többcélú Társulás Szociális Szolgáltató Központ Családsegítő Szolgálatának évi. Szakmai Beszámolója Berettyó-Körös Többcélú Társulás Szociális Szolgáltató Központ Családsegítő Szolgálatának 2014. évi Szakmai Beszámolója A Berettyó-Körös Többcélú Társulás Szociális Szolgáltató Központ Családsegítő Szolgálata

Részletesebben

TÜSKEVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2007./VIII.28./ RENDELETE

TÜSKEVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2007./VIII.28./ RENDELETE TÜSKEVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2007./VIII.28./ RENDELETE A gyermekvédelem önkormányzati rendszeréről, az önkormányzat által biztosított pénzbeli ellátásokról valamint a gyermekvédelmi

Részletesebben

Rendelet hatálya 1. Pénzbeli ellátások 2. 1 3.. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás

Rendelet hatálya 1. Pénzbeli ellátások 2. 1 3.. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás TAKTASZADA KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/1999. (IV.28.) számú rendelete a gyermekvédelmi támogatásokról és a gyámügyi ellátásokról Taktaszada Község Képviselőtestülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 9/2007. (I. 22.) számú. h a t á r o z a t a

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 9/2007. (I. 22.) számú. h a t á r o z a t a NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 9/2007. (I. 22.) számú h a t á r o z a t a Nyíregyháza Megyei Jogú Város és Nyírpazony Község Önkormányzata között megkötött intézményfenntartói társulási megállapodás

Részletesebben

Pannonhalma Többcélú Kistérségi Társulás Gyermekjóléti Szolgálat és Szociális Intézménye ALAPÍTÓ OKIRATA

Pannonhalma Többcélú Kistérségi Társulás Gyermekjóléti Szolgálat és Szociális Intézménye ALAPÍTÓ OKIRATA Pannonhalma Többcélú Kistérségi Társulás Gyermekjóléti Szolgálat és Szociális Intézménye ALAPÍTÓ OKIRATA A Pannonhalma Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa a gyermekek védelméről gyámügyi igazgatásról

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT - módosításokkal egységes szerkezetben - Kristály Szociális és Gyermekjóléti Társulás Szociális Szolgáltató Központ

ALAPÍTÓ OKIRAT - módosításokkal egységes szerkezetben - Kristály Szociális és Gyermekjóléti Társulás Szociális Szolgáltató Központ ALAPÍTÓ OKIRAT - módosításokkal egységes szerkezetben - Az intézmény neve: Kristály Szociális és Gyermekjóléti Társulás Szociális Szolgáltató Központ Székhelye: Földes, Karácsony Sándor tér 1. Telephelyek:

Részletesebben

GONDOZÁSI KÖZPONT CSALÁDSEGÍTŐ ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT

GONDOZÁSI KÖZPONT CSALÁDSEGÍTŐ ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT Encs és Térsége Szociális Társulás fenntartásában- által működtetett Gondozási Központ Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat GONDOZÁSI KÖZPONT CSALÁDSEGÍTŐ ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT INÁNCS TELEPÜLÉSRŐL

Részletesebben

HEP SABLON 1. számú melléklet. Helyi Esélyegyenlőségi Program elkészítését segítő táblázatok

HEP SABLON 1. számú melléklet. Helyi Esélyegyenlőségi Program elkészítését segítő táblázatok HEP SABLON 1. számú melléklet Helyi Esélyegyenlőségi Program elkészítését segítő táblázatok Az alábbi adattáblák Olcsva község önkormányzata HEP HE-éhez készültek. A táblák kitöltésének dátuma: 2013.06.24

Részletesebben

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2010. évben Szálka községben végzett tevékenységéről

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2010. évben Szálka községben végzett tevékenységéről Beszámoló a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának 2010. évben Szálka községben végzett tevékenységéről A beszámoló a 149/1997. (IX.10.) Kormányrendelet 10. számú

Részletesebben

Általános rendelkezések 1.

Általános rendelkezések 1. Megyei Jogú Város Közgyűlésének 17/2012. (III.29.) önkormányzati rendelete a i Kistérség Többcélú Társulása által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint

Részletesebben

Gyermekvédelmi munkaterv

Gyermekvédelmi munkaterv DÉVAVÁNYAI ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÓVODAI,BÖLCSŐDEI INTÉZMÉNYEGYSÉG 5510 Dévaványa, Eötvös út 2. Telefon/fax: 06-66/483-149 E-mail: devaovik@gmail.com BÖLCSŐDEI Gyermekvédelmi munkaterv Készítette:Diósné

Részletesebben

Kömlő Község Önkormányzata Képviselő Testületének 5/2007. /VI. 28./ Rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

Kömlő Község Önkormányzata Képviselő Testületének 5/2007. /VI. 28./ Rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról Kömlő Község Önkormányzata Képviselő Testületének 5/2007. /VI. 28./ Rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról Kömlő Község Önkormányzatának Képviselő Testülete, a gyermekek védelméről

Részletesebben

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2015. (IV. 24.) önkormányzati rendelete

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2015. (IV. 24.) önkormányzati rendelete Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2015. (IV. 24.) önkormányzati rendelete a Paks Kistérségi Szociális Központban személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről és a

Részletesebben

A Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala. 2010. évi munkaterve

A Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala. 2010. évi munkaterve 1 A Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala 2010. évi munkaterve A Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala (továbbiakban: Szociális

Részletesebben

13. Önkormányzati szociális feladatok

13. Önkormányzati szociális feladatok 13. Önkormányzati szociális feladatok Önkormányzati kötelezettségek Kötelező feladatok: Települési önkormányzat: alapszolgáltatások egyes típusai Vállalható feladatok: nem mehet az alapfeladatok rovására

Részletesebben

POLGÁRMESTER 8245. Pécsely, Vásártér u. 148/a. Tel/fax:87/445-017

POLGÁRMESTER 8245. Pécsely, Vásártér u. 148/a. Tel/fax:87/445-017 Pécsely Község POLGÁRMESTER 8245. Pécsely, Vásártér u. 148/a. Tel/fax:87/445-017 Átfogó értékelés Pécsely Község Önkormányzata gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2012. évi ellátásáról "A gyermekek

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 30/2014. (III. 05.) számú. h a t á r o z a t a

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 30/2014. (III. 05.) számú. h a t á r o z a t a ÚJFEHÉRTÓI POLGÁRMESTERI HIVATAL 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

H a t á r o z a t t e r v e z e t NYÍRMADA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2012.( ) h a t á r o z a t a

H a t á r o z a t t e r v e z e t NYÍRMADA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2012.( ) h a t á r o z a t a H a t á r o z a t t e r v e z e t A Képviselő-testület NYÍRMADA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2012.( ) h a t á r o z a t a Kistérségi Szociális Központ alapító okiratának felülvizsgálata

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Alcsútdoboz Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 29-ei soros ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Alcsútdoboz Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 29-ei soros ülésére ELŐTERJESZTÉS Alcsútdoboz Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 29-ei soros ülésére Előterjesztés címe és tárgya: Beszámoló a gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatok 2012. évi ellátásáról

Részletesebben

Személyes gondoskodást nyújtó ellátási formák

Személyes gondoskodást nyújtó ellátási formák Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2007. (VI.27.)Ör a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról Apátfalva Község Önkormányzat

Részletesebben

Püspökladány Város Önkormányzata Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója 2012. évi felülvizsgálatának elfogadására

Püspökladány Város Önkormányzata Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója 2012. évi felülvizsgálatának elfogadására Püspökladány Város Polgármesterétől E L Ő T E R J E S Z T É S Püspökladány Város Önkormányzata Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója 2012. évi felülvizsgálatának elfogadására A szociális igazgatásról

Részletesebben

A NYÍRTELEKI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLAT NAGYCSERKESZ KÖZSÉG ELLÁTÁSI HELYÉNEK BESZÁMOLÓJA 2014. ÉVBEN VÉGZETT FELADATOKRÓL

A NYÍRTELEKI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLAT NAGYCSERKESZ KÖZSÉG ELLÁTÁSI HELYÉNEK BESZÁMOLÓJA 2014. ÉVBEN VÉGZETT FELADATOKRÓL A NYÍRTELEKI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLAT NAGYCSERKESZ KÖZSÉG ELLÁTÁSI HELYÉNEK BESZÁMOLÓJA 2014. ÉVBEN VÉGZETT FELADATOKRÓL Tartalom Az intézmény tevékenysége Szakmai egység, személyi

Részletesebben

2013. Beszámoló Gyermekjóléti Szolgálat évi tevékenységéről. Kétpó

2013. Beszámoló Gyermekjóléti Szolgálat évi tevékenységéről. Kétpó Berettyó-Körös Többcélú Társulás Szociális Szolgáltató Központ Gyermekjóléti-és Családsegítő Szolgálata Beszámoló a Gyermekjóléti Szolgálat 2013. évi tevékenységéről Kétpó 2013. Berettyó-Körös Többcélú

Részletesebben

Az ellátott lakóhelyének közelében nyújtott szolgáltatások, az alapellátás intézményi rendszere

Az ellátott lakóhelyének közelében nyújtott szolgáltatások, az alapellátás intézményi rendszere TÁMOP-5.5.7-08/1-2008-0001 Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ Az ellátott lakóhelyének közelében nyújtott szolgáltatások, az alapellátás intézményi rendszere Lőwné Szarka

Részletesebben

A gyermekvédelmi szakellátás iránti szükséglet és az ellátási kínálat. Gulyásné dr. Kovács Erzsébet CSILI 2013.

A gyermekvédelmi szakellátás iránti szükséglet és az ellátási kínálat. Gulyásné dr. Kovács Erzsébet CSILI 2013. A gyermekvédelmi szakellátás iránti szükséglet és az ellátási kínálat Gulyásné dr. Kovács Erzsébet CSILI 2013. Miről lesz szó az ellátási igények háttere bekerülési okok a bekerülők jellemzői a bent lévők

Részletesebben

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének. /2014. (..) önkormányzati rendelete

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének. /2014. (..) önkormányzati rendelete Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének /2014. (..) önkormányzati rendelete egyes szociális és gyermekjóléti szolgáltatások térítési díjával összefüggő önkormányzati

Részletesebben

A gyermekjóléti alap és gyermekvédelmi szakellátási rendszer intézményeinek és alapfeladatainak bemutatása

A gyermekjóléti alap és gyermekvédelmi szakellátási rendszer intézményeinek és alapfeladatainak bemutatása TÁMOP-5.5.7-08/1-2008-0001 Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ Gyermekvédelmi ellátás rendszere I/I. A gyermekjóléti alap és gyermekvédelmi szakellátási rendszer intézményeinek

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezések

I. fejezet Általános rendelkezések Hortobágy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2006. (IV. 25.) Hö. r e n d e l e t e a gyermekvédelem helyi rendszeréről 1 (a módosításokkal egységes szerkezetben) A képviselő-testület a helyi

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2013. december 12. napján tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2013. december 12. napján tartandó ülésére ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2013. december 12. napján tartandó ülésére Tisztelt Képviselő-testület! A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 2014. január 1.

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések. 1. Eljárási rendelkezések

I. Fejezet Általános rendelkezések. 1. Eljárási rendelkezések Neszmély Község Önkormányzata megalkotja 9./2012(II.15.) önkormányzati rendeletét az egyes szociális és gyermekvédelmi ellátási formák helyi szabályozásáról Neszmély Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

A gyermekvédelmi észlelő és jelzőrendszer szerepe az egészség- egyenlőtlenségek csökkentésében

A gyermekvédelmi észlelő és jelzőrendszer szerepe az egészség- egyenlőtlenségek csökkentésében A gyermekvédelmi észlelő és jelzőrendszer szerepe az egészség- egyenlőtlenségek csökkentésében Katona Gergely Gyermekjóléti alapellátási főreferens Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális és Gyermekjóléti

Részletesebben

Nagykanizsai Családsegítő és Gyermekjóléti Központ

Nagykanizsai Családsegítő és Gyermekjóléti Központ Nagykanizsai Családsegítő és Gyermekjóléti Központ Intézmény székhelye: Nagykanizsa, Zrínyi Miklós u. 51. Telefonszáma:06-20-920-8044 e-mail:gyjsznk@gmail.com facebook: Családsegítő és Gyermekjóléti Központ

Részletesebben

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2015. (..) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről. 1.

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2015. (..) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről. 1. Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2015. (..) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Beleg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

I.fejezet A rendelet hatálya

I.fejezet A rendelet hatálya Bőcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2007.(IV.26.) számú rendelete A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, a fizetendő térítési díjakról Bőcs Községi Önkormányzat

Részletesebben

A Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat által jelenleg biztosított /kötelező / alapszolgáltatások és szakellátások formái és az ellátottak száma Az alábbi önkormányzati fenntartású intézmények

Részletesebben

Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. május 29-i nyílt ülésére. napirendi pont

Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. május 29-i nyílt ülésére. napirendi pont E LŐTERJESZTÉS Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. május 29-i nyílt ülésére napirendi pont Előterjesztés címe és tárgya: Beszámoló a gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatok 2012.

Részletesebben

Az önkormányzat a szociálisan és a gyermekvédelemre rászorultak részére személyes gondoskodást nyújtó alapszolgáltatást és ellátást biztosít.

Az önkormányzat a szociálisan és a gyermekvédelemre rászorultak részére személyes gondoskodást nyújtó alapszolgáltatást és ellátást biztosít. PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 20/2005. (IX. 30.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról* Püspökladány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

1. napirendi pont Előterjesztés Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 25-i testületi ülésére.

1. napirendi pont Előterjesztés Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 25-i testületi ülésére. 1. napirendi pont Előterjesztés Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 25-i testületi ülésére. Tárgy: Előadó: Döntés: Gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról

Részletesebben

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének.../2015. (...) rendelete a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályozásáról

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének.../2015. (...) rendelete a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályozásáról Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének.../2015. (...) rendelete a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályozásáról Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 149/2013. (VIII. 28.) számú. h a t á r o z a t a

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 149/2013. (VIII. 28.) számú. h a t á r o z a t a ÚJFEHÉRTÓ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata

Részletesebben

Etyek Község Önkormányzat Képvisel-testületének 10 /2007. ( VI.27. ) sz. rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátások szabályozásáról

Etyek Község Önkormányzat Képvisel-testületének 10 /2007. ( VI.27. ) sz. rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátások szabályozásáról Etyek Község Önkormányzat Képvisel-testületének 10 /2007. ( VI.27. ) sz. rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátások szabályozásáról Etyek Község Önkormányzat Képvisel-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

Sárpilis Község Képviselő-testületének 21/2013 (XII.30) önkormányzati rendelete

Sárpilis Község Képviselő-testületének 21/2013 (XII.30) önkormányzati rendelete Sárpilis Község Képviselő-testületének 21/2013 (XII.30) önkormányzati rendelete A gyermekvédelmi támogatásról és a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról Sárpilis Község Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Gádoros Nagyközség Önkormányzata Képviselő- testületének Gondozási Központ, Családsegítő és Védőnői Szolgálat. Az étkeztetés célja, feladata

Gádoros Nagyközség Önkormányzata Képviselő- testületének Gondozási Központ, Családsegítő és Védőnői Szolgálat. Az étkeztetés célja, feladata Az intézmény neve: Gádoros Nagyközség Önkormányzata Képviselő- testületének Gondozási Központ, Családsegítő és Védőnői Szolgálat Telephely: 5932 Gádoros, Fő utca 30. Étkeztetés Szakmai Programja A szakmai

Részletesebben

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének. 58/2010. (XII. 17.) önkormányzati rendelete 1

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének. 58/2010. (XII. 17.) önkormányzati rendelete 1 Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének 58/2010. (XII. 17.) önkormányzati rendelete 1 a személyes gondoskodás keretébe tartozó szociális szolgáltatásokról, azok igénybevételéről, valamint

Részletesebben

CSURGÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJA 2015.

CSURGÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJA 2015. CSURGÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJA 2015. I. Fejezet A koncepció célja, funkciója A koncepció elsődleges célja, hogy az ellátási kötelezettség keretébe tartozó feladatok

Részletesebben

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2012. (V. 29.) önkormányzati rendelete

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2012. (V. 29.) önkormányzati rendelete Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2012. (V. 29.) önkormányzati rendelete a Paks Kistérségi Alapszolgáltatási Központban személyes gondoskodást nyújtó alapellátásokról, azok igénybevételéről

Részletesebben

Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva 2. melléklet a... /2016. (VI.24.) határozathoz Okirat száma: 3/AO/ÓTSZEGYII/2016 Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. -a alapján

Részletesebben

A szociális ellátórendszer ellátásai 2015 (Szociálpolitika) Dr. Mélypataki Gábor

A szociális ellátórendszer ellátásai 2015 (Szociálpolitika) Dr. Mélypataki Gábor A szociális ellátórendszer ellátásai 2015 (Szociálpolitika) Dr. Mélypataki Gábor A társadalombiztosítás rendszere ellátások 1997:LXXXI. és LXXXIII. törvény Egészségbiztosítási ellátások: a) egészségügyi

Részletesebben

A DEMECSERI SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA EGYSÉGES SZERKEZETBEN

A DEMECSERI SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA EGYSÉGES SZERKEZETBEN A DEMECSERI SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA EGYSÉGES SZERKEZETBEN Társulási Tanács: Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 9. (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás

Részletesebben

Beszámoló a Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat 2012. évi munkájáról

Beszámoló a Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat 2012. évi munkájáról Beszámoló a Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat 2012. évi munkájáról Segesd, Ötvöskónyi és Beleg Községek Körjegyzősége 7562 Segesd Szabadság tér 1. Tisztelt Képviselő Testület! A gyermekek védelméről

Részletesebben

Közszolgáltató, önállóan működő intézmények ALAPÍTÓ OKIRATA EGYSÉGES SZERKEZETBEN

Közszolgáltató, önállóan működő intézmények ALAPÍTÓ OKIRATA EGYSÉGES SZERKEZETBEN Közszolgáltató, önállóan működő intézmények ALAPÍTÓ OKIRATA EGYSÉGES SZERKEZETBEN A költségvetési szerv Neve: SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT Székhelye: 3922 TAKTAHARKÁNY, HONVÉD U. 32. SZ. Feladat ellátási

Részletesebben

POLGÁRMESTER 8230 Balatonfüred, Szent István tér 1.

POLGÁRMESTER 8230 Balatonfüred, Szent István tér 1. BALATONFÜRED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8230 Balatonfüred, Szent István tér 1. bfuredph@t-online.hu Szám: /2008. Előkészítő: Váradi Gézáné/Végh Endréné E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület

Részletesebben

A R. 9. (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

A R. 9. (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Kapos vár Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 42/2011. (IX.30.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi és szociális ellátásokról szóló 13/2000. (III. 17.) önkormányzati

Részletesebben

VASKÚT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 23/2013. (XII.6.) önkormányzati rendelete

VASKÚT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 23/2013. (XII.6.) önkormányzati rendelete VASKÚT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 23/2013. (XII.6.) önkormányzati rendelete A személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról, azok igénybevételéről, a fizetendő

Részletesebben

INTÉZMÉNYI STRUKTÚRÁK

INTÉZMÉNYI STRUKTÚRÁK INTÉZMÉNYI STRUKTÚRÁK Szociális szolgáltatások 56 (1) A szociálisan rászorultak részére személyes gondoskodást az állam, valamint az önkormányzatok biztosítják (1993 évi III tv A szociális igazgatásról

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 2/2006.(II.10.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatás helyi szabályozásáról

Részletesebben

Csolnok Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2011. (IX.29.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról

Csolnok Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2011. (IX.29.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról Csolnok Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2011. (IX.29.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról Csolnok Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és

Részletesebben

Közhasznúsági melléklet 2014

Közhasznúsági melléklet 2014 Adószám: 21886171-2-42 Cégbíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága Cégjegyzék szám: 01-09-921653 Kőbányai Szivárvány Szociális Gondoskodást Nyújtó Közhasznú Nonprofit Kft 1108 Budapest, Sütöde utca 4.

Részletesebben

Kömlő Község Önkormányzata Képviselő Testületének 5/2009. (III.25.) rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

Kömlő Község Önkormányzata Képviselő Testületének 5/2009. (III.25.) rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról Kömlő Község Önkormányzata Képviselő Testületének 5/2009. (III.25.) rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról Kömlő Község Önkormányzatának Képviselő Testülete, a gyermekek védelméről

Részletesebben

Hortobágy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 10/2005. (IV. 28.) Hö. r e n d e l e t e

Hortobágy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 10/2005. (IV. 28.) Hö. r e n d e l e t e Hortobágy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2005. (IV. 28.) Hö. r e n d e l e t e a személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatásokról (a módosításokkal egységes szerkezetben) A képviselő-testület

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. (egységes szerkezetű)

ALAPÍTÓ OKIRAT. (egységes szerkezetű) ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetű) A Győri Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa a települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról szóló 2004. évi CVII. törvény 4. (1) bekezdése,

Részletesebben

Sármellék Község Önkormányzata Képviselőtestületének

Sármellék Község Önkormányzata Képviselőtestületének Sármellék Község Önkormányzata Képviselőtestületének 7/2004. /VI. 25./ RENDELETE a gyermekvédelem helyi rendszeréről Sármellék Önkormányzat Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi

Részletesebben

Mándoki Térségi Szociális Központ

Mándoki Térségi Szociális Központ Az intézmény székhelye: 4644 Mándok, Petőfi út 23. Székhely elérhetősége: e 06-45/535-032 E-mail: szockozp98@citromail.hu Mándoki Térségi Szociális Központ A székhelyen kívül az ellátottak számára nyitva

Részletesebben

Tárgy: Szociális rendeletek módosítása Mell.: 1 db rendelet-tervezet

Tárgy: Szociális rendeletek módosítása Mell.: 1 db rendelet-tervezet Szentes Város Polgármesterétõl 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 01-24426-4/2006. Lencséné Szalontai Mária tel.: 63-510-323 e-mail: lencsene@szentes.hu Tárgy: Szociális rendeletek módosítása Mell.: 1 db rendelet-tervezet

Részletesebben

I. A RENDELET HATÁLYA

I. A RENDELET HATÁLYA Kunpeszér Községi Önkormányzat 15/2005. (IV. 15.) sz. rendelete a személyes gondoskodás körébe tartozó szociális és gyermekvédelmi ellátásokról és az ellátásokért fizetendő térítési díjakról (Módosításokkal

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T

A L A P Í T Ó O K I R A T A L A P Í T Ó O K I R A T A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény alapján Püspökladány Város Önkormányzata a

Részletesebben

Velem községi Önkormányzat Képviselőtestülete. 2015. május 12-i ülésének 4. napirendi pontjához

Velem községi Önkormányzat Képviselőtestülete. 2015. május 12-i ülésének 4. napirendi pontjához ELŐTERJESZTÉS Velem községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. május 12-i ülésének 4. napirendi pontjához Tisztelt Képviselő-testület! A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997.

Részletesebben

Ecsegfalva Község Önkormányzatának Képviselő - testülete részére BESZÁMOLÓ

Ecsegfalva Község Önkormányzatának Képviselő - testülete részére BESZÁMOLÓ SZEGHALOM KISTÉRSÉG EGYSÉGES SZOCIÁLIS és GYERMEKJÓLÉTI INTÉZMÉNY 5510 Dévaványa, Jéggyár. u. 47. Ecsegfalva Község Önkormányzatának Képviselő - testülete részére BESZÁMOLÓ a Szeghalom Kistérség Egységes

Részletesebben

Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2006. /III. 31./ sz. ÖKT. rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről.

Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2006. /III. 31./ sz. ÖKT. rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről. Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2006. /III. 31./ sz. ÖKT. rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről. (Egységes szerkezetben a gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 4/2006.

Részletesebben

a gyermek családban történő nevelkedésének elősegítése a gyermek veszélyeztetettségének megszüntetése

a gyermek családban történő nevelkedésének elősegítése a gyermek veszélyeztetettségének megszüntetése Szakmai feladataink közül továbbra is a legfontosabbak: a gyermek családban történő nevelkedésének elősegítése a gyermek veszélyeztetettségének megelőzése a gyermek veszélyeztetettségének megszüntetése

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2005. április 18-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2005. április 18-i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2005. április 18-i ülésére Tárgy: A pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 13/2000. (V.30.) ÖK. rendelet felülvizsgálata

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 9/2014.(III.27.) önkormányzati rendelete a Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2014. (III. 31.) önkormányzati rendelete Budakörnyéki Önkormányzati Társulás által fenntartott HÍD Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat által biztosított

Részletesebben

ALPOLGÁRMESTER RENDELETTERVEZET

ALPOLGÁRMESTER RENDELETTERVEZET BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA ALPOLGÁRMESTER RENDELETTERVEZET a személyes gondoskodás keretébe tartozó egyes szociális és gyermekjóléti ellátásokról szóló 27/2003.(X.21.) Budapest-Csepel Önkormányzata

Részletesebben

SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 13/2001. (IV.27.) SZ. RENDELETE

SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 13/2001. (IV.27.) SZ. RENDELETE 1 SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 13/2001. (IV.27.) SZ. RENDELETE a gyermekvédelem helyi rendszeréről (Egységes szerkezetbe foglalva: 2012. december 14. napján.) Siófok Város Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS június 30-i rendes ülésére

ELŐTERJESZTÉS június 30-i rendes ülésére Új napirendi pont Minősített többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. június 30-i rendes ülésére Tárgy: A szociális szolgáltatásokról szóló 22/2003. (VIII. 26.) rendelet

Részletesebben

I. cím A rendelet célja

I. cím A rendelet célja Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2013. (VI. 26.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igényléséről és a fizetendő térítési díjakról Kiszombor

Részletesebben