.JO r+.ww..y.{,u Mr, trományszám : IISOS~- I. Népjóléti bizottsága. Részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat benyújtásáról

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download ".JO r+.ww..y.{,u Mr, trományszám : IISOS~- I. Népjóléti bizottsága. Részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat benyújtásáról"

Átírás

1 ~ J trományszám :.JO r+.ww..y.{,u Mr, IISOS~- I Az Országgy űlés Népjóléti bizottsága Érkezett 2015 JEN 1 7. Részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat benyújtásáról Kövér László, az Országgyűlés elnöke részér e Helyben Tisztelt Elnök Úr! A Népjóléti bizottság a HHSZ. 45. (5) bekezdése alapján az egyes szociális és gyermekvédelmi tárgyú törvények módosításáról szóló T/5052. számú törvényjavaslathoz a mellékelt, részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslato t terjeszti elő. Budapest, június 17. Otszű99Yv-/6 Tisztelettel :

2 Az Országgyűlé s Népjóléti bizottsága Részletes vitát lezár ó bizottsági módosító iavasla t Kövér László úr, az Országgyűlés elnöke részére Helyben Tisztelt Elnök Úr! Az Országgyűlés Népjóléti bizottsága az egyes házszabályi rendelkezésekr ől szóló 10/2014. (II. 24.) OGY határozat 45. (5) bekezdése alapján az egyes szociális és gyermekvédelmi tárgy ú törvények módosításáról szóló T/5052. számú törvényjavaslathoz a következ ő terjeszti elő : részletes vitát lezáró módosító javaslato t 1. A törvényjavaslat 2. (2) bekezdése az alábbiak szerint módosul : (2) Az Szt. 20. (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép : (6) Csak a (2) bekezdés a) pontja és a (4) bekezdés a) pontja szerinti adatokat kell nyilvántartásba venn i a) nappali meleged ő és éjjeli menedékhely esetében, valamin t b) családsegítés esetében, ha a [külön] jogszabályban meghatározott szakmai tevékenysé g az első interjú kapcsán tett intézkedéssel lezárható. " 2. A törvényjavaslat 3. (2) bekezdése az alábbiak szerint módosul : (2) Az Szt. 20/C. (2) és (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek : (2) Nem kell az (1) bekezdés szerinti nyilvántartásba venni az adatokat falugondnoki é s tanyagondnoki szolgáltatás, népkonyha, szenvedélybetegek alacsonyküszöb ű ellátása és utcai szociális munka esetén. (3) Az (1) bekezdés a) pontja szerinti adatok közül csak a 20. (2) bekezdés a) pontja és a 20. (4) bekezdés a) pontja szerinti adatokat kell nyilvántartásba venni a) nappali meleged ő és éjjeli menedékhely esetében, valamin t b) családsegítés esetében, ha a [külön] jogszabályban meghatározott szakmai tevékenysé g az els ő interjú kapcsán tett intézkedéssel lezárható. "

3 2 3. A törvényjavaslat 4. -a az alábbiak szerint módosul : 4. Az Szt. Adatkezelés alcíme a következ ő 24/A. -sal egészül ki : 24/A. A Kormány által kijelölt szerv a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelm i ellátásokkal kapcsolatos adatok gy űjtése, rendszerezése és közzététele, valamint a [széleskörű] széles kör ű tájékoztatás érdekében Szociális Ágazati Portál elnevezéssel honlapot működtet.' 4. A törvényjavaslat 6. (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul : (1) Az Szt. 58/A. (2) bekezdése helyébe a következ ő rendelkezés lép : (2) A központi költségvetésről szóló törvényben biztosított támogatásra való jogosultság további feltétele a) az új szociális szolgáltatónak, intézménynek, b) házi segítségnyújtás esetén az új ellátotti létszámnak, c) nappali ellátás és szakosított szociális ellátás esetén a küls ő férőhelyek és az id őszakos férőhelyek kivételével az új férőhelyeknek, d) támogató szolgáltatás és közösségi alapellátás esetén a központi költségvetésr ől szóló törvényben meghatározott, új feladatmutatónak a szociális szolgáltatások területi lefedettségét figyelembe vevő, [külön] jogszabály szerinti finanszírozási rendszerbe történő befogadása (a továbbiakban : befogadás), az állam fenntartó i feladatainak ellátására a Kormány rendeletében kijelölt szerv által fenntartott szociális szolgáltató k és szociális intézmények, valamint a 131/A. -ban foglalt szociális szolgáltatások kivételével.' 5. A törvényjavaslat 8. -a az alábbiak szerint módosul : [(1) Az Szt : 64. (4) bekezdése helyébe a következ ő rendelkezés lép : S (4) A családsegítés keretében biztosítani kell a) a szociális, életvezetési és mentálhigiénés tanácsadást, b) az anyagi nehézségekkel küzd ők számára a pénzbeli, természetbeni ellátásokhoz, továbbá a szociális szolgáltatásokhoz való hozzájutás megszervezését, c) a családgondozást, így a családban jelentkez ő működési zavarok, illetve konfliktuso k megoldásának elősegítését, d) a közösségfejlesztő, valamint az egyéni és a csoportos terápiás programo k megszervezését, e) a tartós munkanélküliek, a fiatal munkanélküliek, az adósságterhekkel és lakhatás i problémákkal küzdők, a fogyatékossággal élők, a krónikus betegek, a szenvedélybetegek, a pszichiátriai betegek, a kábítószer-problémával küzd ők, illetve az egyéb szociálisan rászorult személyek és családtagjaik részére tanácsadás nyújtását, J) a családokon belüli kapcsolatok erősítését szolgáló közösségépít ő, családterápiás, konfliktuskezelő mediációs programokat és szolgáltatásokat, valamint a nehéz élethelyzetbe n élő családokat segít ő szolgáltatásokat, g) a menedékjogról szóló törvényben meghatározott integrációs szerz ődésbe foglal t társadalmi beilleszkedés elősegítését. ]

4 3 (1) Az Szt. 64. (4) bekezdés d)pontja helyébe a következ ő rendelkezés lép : (Acsaládsegítés keretében biztosítani kell) d) a közösségfejlesztő programok szervezését, valamint egyéni és csoporto s készségfejlesztést, (2) Az Szt. 64. (4) bekezdés j9 és g) pontja helyébe a következ ő rendelkezések lépnek :.Mcsaládsegítés keretében biztosítani kell) )a kríziskezelést, valamint a nehéz élethelyzetben élő családokat segítő szolgáltatásokat s g) a szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter által kijelölt településen és fővárosi kerületben működő családsegítést ellátó szolgáltatónak a menedékjogról szóló törvénybe n meghatározott integrációs szerz ődésbe foglalt társadalmi beilleszkedés el ősegítését, (3) Az Szt. 64. & (4) bekezdése a következ ő h) ponttal egészül ki : (Acsaládsegítés keretében biztosítani kell) h) a járásszékhely településen működő családsegítést ellátó szolgáltatónak a család szociáli s helyzetének átfogó vizsgálata alapján igénybe venni javasolt szociális szolgáltatásokat meghatározó, a szolgáltatást nyújtó szolgáltatóra a jogosultsági feltételek fennállása esetén kötelező szociális diagnózis készítését azzal, hogy a feladat ellátásába bevonhatja a nem járásszékhely településen m űködő családsegítést ellátó szolgáltatót. (4) Az Szt. 64. (4) bekezdése a következ ő i) ponttal egészül ki : (Acsaládsegítés keretében biztosítani kell) i) a nagy létszámú intézmények átalakítását követően támogatott lakhatást igénybe vev ők utánkövetését biztosító esetmenedzseri feladatokat. [(2)] j) Az Szt. 64. (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép : (6) [A családsegítés a gyermekjóléti szolgáltatással egyazon szolgáltató keretében hozható létre.] Családsegítés a gyermekjóléti szolgáltatással egy szolgáltató a család- é s gyermekjóléti szolgálat keretében működtethet ő. A család- és gyermekjóléti szolgálat ellátja a családsegítés (4) bekezdés szerinti feladatait, valamint a Gyvt. 39. és 40. -a szerinti gyermekjólét i szolgáltatási feladatokat.' 6. A törvényjavaslat 9. -a az alábbiak szerint módosul : 9 Az Szt. 65/E. (2) bekezdése helyébe a következ ő rendelkezés lép : (2) A szociál- és nyugdíjpolitikáért felel ős miniszter regionális illetékességgel diszpécserközpontokat jelöl ki - az utcai szociális munkát végz ő, [külön] jogszabályban meghatározott feltételeknek megfelel ő szervezetek közül. A kijelölés visszavonásig szól.

5 4 7. A törvényjavaslat 10. -a az alábbiak szerint módosul : 10. Az Szt. 86. (1) bekezdése a következő a)ponttal egészül ki [e) pontja helyébe a következ ő rendelkezés lép] : (A települési önkormányzat köteles biztosítani) [ e) a b)-d) pontban nem említett szociális szolgáltatásokhoz különös tekintettel a családsegítésre való hozzáférést. ] a)a családsegítést, ha polgármesteri hivatalt m űködtet vagy a közös önkormányzati hivatal székhelye a településenvan,' 8. A törvényjavaslat 11. -ának az Szt. 92/K. (8) bekezdését meghatározó része az alábbiak szerint módosul : 11. Az Szt. 92/K. -a a következő (8)-(10) bekezdéssel egészül ki : (8) A Szociális Ágazati Portálon a (9) bekezdésben meghatározott módon közzé kel l tenni a) a m űködést engedélyez ő szervnek a szociális szolgáltató, szociális intézmény (székhely, telephely) ellenőrzése során hozott, fellebbezésre való tekintet nélkül végrehajthatóvá nyilvánítot t határozatát, b) a m űködést engedélyez ő szerv jogerős határozatát, fenntartóval kötött hatósági szerz ődését és hatósági szerződésben foglalt kötelezettség megszegését megállapító végzését, ha a szociális szolgáltató, szociális intézmény (székhely, telephely) személyi vagy tárgyi feltételeine k hiánya miatt jogkövetkezményt állapított meg[,] vagy a fenntartóval hatósági szerz ődést kötött, c) a működést engedélyező szerv joger ős határozatát, fenntartóval kötött hatósági szerződését és hatósági szerződésben foglalt kötelezettség megszegését megállapító végzését, ha a 92/L. (1) bekezdés a), b) vagy e) k) pontjában meghatározott jogsértés miatt jogkövetkezményt állapított meg[,] vagy a fenntartóval hatósági szerz ődést kötött, d) az a) c) pont szerinti ügyben a jogorvoslat vagy megismételt eljárás során hozott és a közzétett döntés érdemében változást eredményez ő hatósági döntést vagy bírósági határozatot. (... ) 9. A törvényjavaslat a elhagyásra kerül : 14. [Az Szt. '115/A. -a a következő (3) bekezdéssel egészül ki : (3) A házi segítségnyújtás egy órára es ő intézményi térítési díja nem lehet kevesebb, mint az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 1%-a. 15. Az Szt (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép : (4) Házi segítségnyújtás a) térítésmentesen csak a 114. (3) bekezdése esetében nyújtható,

6 5 b) személyi térítési díja esetében a 115. (3) bekezdése szerinti csökkentés csak akko r alkalmazható, ha az ellátott jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkor i legkisebb összegének 200%-át, egyedülél ő esetében az öregségi nyugdíj mindenkori legkiseb b összegének 250%-át."] 10. A törvényjavaslat 17. -a az alábbiak szerint módosul : 17. Az Szt. 131/A. -a helyébe a következő rendelkezés lép : 131/A. A szenvedélybetegek részére nyújtott alacsonyküszöb ű ellátás és az utcai szociáli s munka működtetését az állam a [külön] jogszabályban meghatározott eljárási rend szerin t kiválasztott fenntartókkal kötött finanszírozási szerződések útján támogatja. A finanszírozási szerződést ha jogszabály másként nem rendelkezik három évre kell megkötni. Az éves támogatási összeget a költségvetési törvény állapítja meg.' 11. A törvényjavaslat 18. -a az alábbiak szerint módosul : Az Szt. a következ ő sal egészül ki : (1) Az egyes szociális és gyermekvédelmi tárgyú törvények módosításáról szól ó évi... törvénnyel megállapított 378. (1) bekezdésében foglaltakat a közfoglalkoztatásba a hatálybalépést követően bevont egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti ellátásban részesül ő személyek esetében kell alkalmazni. (2) Az egyes szociális és gyermekvédelmi tárgyú törvények módosításáról szóló évi... törvénnyel megállapított 92/K. (8) (10) bekezdését akkor kell alkalmazni, h a a) a jogsértést július 31-ét követően követik el, vagy a jogsért ő állapot július 31 - ét követően szűnik meg, és b) a m űködést engedélyez ő szerv a jogkövetkezményt július 31-ét követően állapítja meg. (3) Ha a 92/L. (1) bekezdés a) pontja szerinti jogsértő állapot augusztus 1-jét megelőzően megszűnik, a augusztus 1-jét megel őzően hatályos bírságösszeget kell alkalmazni. (4) A augusztus 1-jén házi segítségnyújtásban részesül ők esetén a gondozási szükséglet vizsgálata során a augusztus Hét megel őzően hatályos rendelkezések alapján megállapított pontszámot és gondozási óraszámot a fenntartó szeptember 30-áig rögzíti a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások, szolgáltatások finanszírozásának ellen őrzése céljából vezetett nyilvántartásban. (5) január 1-jétől a területi lefedettséget figyelembe vevő finanszírozási rendszerbe a rendelkezésre álló kapacitástól függetlenül törvény erejénél fogva befogadottnak. minősül az a támogató szolgáltatás és közösségi alapellátás, valamint a hozzájuk tartozó feladatmutató, amely után a fenntartó október 1-jén hatályos finanszírozási szerz ődés alapján támogatásra jogosult. A január Hét megelőzően hatályos 131/A. alapján nyújtott állami támogatásra december 31-ét követ ően is a január 1-jét megelőzően hatályos rendelkezéseket kel l alkalmazni.

7 -6 - (6) Az egyes szociális és gyermekvédelmi tárgyú törvények módosításáról szóló évi... törvénnyel megállapított 92/L. (1) bekezdés 1) pontját január 1-jétől abban az esetben i s alkalmazni kell, ha a gondozási szükséglet vizsgálata január Hét megel őzően történt. (7) Az egyes szociális és gyermekvédelmi tárgyú törvények módosításáról szóló évi... törvény hatálybalépésekor házi segítségnyújtásban részesül ő személyek gondozási szükségletét a évi állami támogatás igényléséig, de legkés őbb december 31-éig az egyes szociális és gyermekvédelmi tárgyú törvények módosításáról szóló évi... törvénnyel kihirdetett, január 1-jén hatályba lép ő szabályok alapján felül kell vizsgálni.[" ] (8) Családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatás január 1-jétől kizárólag egy szolgáltató keretében működtethető. (9) A települési önkormányzat október 31-éig felülvizsgálja a családsegítés, illetvea gyermekjóléti szolgáltatási feladatok ellátásának módját, szervezeti kereteit és az e feladatok biztosítására kötött ellátási szerz ődést. A települési önkormányzat november 30-áig dönta családsegítés, illetve a gyermekjóléti szolgáltatási feladatok ellátásának a január 1-jétől hatályos rendelkezéseknek megfelel ő biztosítása módjáról. A fenntartó a szolgáltatói nyilvántartásba bejegyzett adatoknak a (8) bekezdésben foglaltak biztosításához szüksége s módosítását november 30-áig kérelmezi. Ha a fenntartó a kérelmet határidőben benyújtja, a z eljárás befejezéséig úgy kell tekinteni, mintha a kérelmezett adatmódosítás jogerősen be lenne jegyezve a szolgáltatói nyilvántartásba.' 12. A törvényjavaslat 19. (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul : (1) Az Szt. a) 20/B. -ában a miatt szövegrész helyébe az érdekében szöveg, a külön jogszabályban szövegrész helyébe a kormányrendeletben szöveg, b) 37/B. (1) bekezdésében az (1) bekezdés a) és c) pontja szerinti esetben szövegrés z helyébe az (1) bekezdése szerinti esetekben szöveg, c) 45. (1) bekezdésében a meghatározott feltételek alapján szövegrész helyébe a meghatározott feltételek alapján pénzbeli vagy természetbeni formában szöveg, [d) 64. (2) bekezdésében a valamint a gyermekjóléti szolgálat, szövegrész helyéb e az a gyermekjóléti szolgálat, szöveg, e) 64. (5) bekezdésében az az igénybe vev ő környezetére, szövegrész helyébe az a szolgáltatást igénybe vevő környezetére, szöveg, ] W] 66/A. (1) bekezdés b) pontjában a (2) és a (3) szövegrész helyébe a (2)-(5) szöveg, [g) 86. (2) bekezdés a) pontjában a családsegítést, szövegrész helyébe a személye s gondoskodás keretében családsegítést, szöveg, ] [h)] el 92/K. (4a) bekezdésében a szolgáltatói nyilvántartást vezet ő szerv honlapján szövegrész helyébe a Szociális Ágazati Portálon szöveg, [i)] j 115. (4) bekezdés b) pontjában a nem szövegrész helyébe az egyházi és nem szöveg, [P] g (2a) bekezdés b) pontjában a díjra szövegrész helyébe a díjra a (2b ) bekezdés szerinti kivétellel szöveg, [k)] (1) bekezdés fi pontjában a jogkövetkezményeket szövegrész helyébe a jogkövetkezményeket, a 92/K. (8) (10) bekezdése szerinti közzététel részletes szabályait szöveg lép.

8 7 13. A törvényjavaslat 20. -a az alábbiak szerint módosul : 20. (1) Hatályát veszti az Szt. a) 4. (3) bekezdésében a 78., szövegrész, b) 19. (4) bekezdésében az a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének é s megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól szóló kormányrendeletbe n meghatározott módon szövegrész, c) 47. (2) bekezdésében az az 55/D. -ban meghatározott kivétellel szövegrész, d) 55/D. -a és az azt megelőző alcím címe, e) 132. (1) bekezdés t) pontja. (2) Hatályát veszti az Szt. a) 64. (2) bekezdésében az a gyermekjóléti szolgálat, szövegrész., b) 64. (5) bekezdése, c) 86. (1) bekezdése)pontjában a különös tekintettel a családsegítéshez szövegrész, d) 86. (2) bekezdésa)pontja. 14. A törvényjavaslat 21. -a az alábbiak szerint módosul : 21. [(1)] A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 39. (2) bekezdés c) pontja helyébe a következ ő rendelkezés lép : (A gyermekjóléti szolgáltatás feladata a gyermek testi, lelki egészségének, családban történő nevelésének elősegítése érdekében) c) a válsághelyzetben lévő várandós anya támogatása, segítése, tanácsokkal való ellátása, valamint [számára] szociális szolgáltatásokhoz és gyermekjóléti alapellátásokhoz, különösen a családok átmeneti otthonában igénybe vehető ellátáshoz történő hozzájutásának [meg]szervezése, [(2) A Gyvt. 39. (4) bekezdés c) e) pontja helyébe a következ ő rendelkezések lépnek: (A gyermekjóléti szolgáltatás feladata a kialakult veszélyeztetettség megszüntetés e érdekében) c) kezdeményezn i ca) egyéb gyermekjóléti alapellátások igénybevételét, cb) szociális alapszolgáltatások különösen a családsegítés igénybevételét, cc) egészségügyi ellátások igénybevételét, cd) pedagógiai szakszolgálatok igénybevételét, vag y ce) a gyermek védelembe vételét vagy súlyosabb fokú veszélyeztetettség esetén a gyermek ideiglenes hatályú elhelyezését, nevelésbe vételét, d) a veszélyeztetettség mértékének megfelelően javaslat készítése da) a gyermek védelembe, vételére, illetve a családi pótlék természetbeni formában történő nyújtására, db) a gyermek tankötelezettsége teljesítésének előmozdítására, de) a gyermek családjából történ ő kiemelésére, a leend ő gondozási helyére vagy annak megváltoztatására,

9 8 dd) a gyermek megelőző pártfogásának mell őzésére, elrendelésére, fenntartására, megszüntetésére, e) a pártfogó felügyel ői szolgálattal és a megel őző pártfogó felügyel ővel val ó együttműködés a bűnismétlés megelőzése érdekében, ha a gyámhatóság elrendelte a gyerme k megel őző pártfogását."] " 15. A törvényjavaslat 22. -a az alábbiak szerint módosul : 22. lép : (1) A Gyvt át megelőző alcím [címsora] címhelyébe a következő [címsor] alcím cím [ A gyermekjóléti szolgálat ] Család- és gyermekjóléti szolgálat [(2) A Gyvt a helyébe a kővetkez ő rendelkezés lép : 40. (1) A települési önkormányzat a 39. -ban meghatározott gyermekjóléti szolgáltatás feladatait önálló intézményként, illetve családsegít ő szolgálat, vagy a 96. (4), illetve (5) bekezdése szerinti egészségügyi vagy nevelési-oktatási intézmény szervezeti é s szakmai tekintetben önálló intézményegységként, illetve a jogszabályban meghatározot t képesítési el őírásoknak megfelelő személy foglalkoztatásával biztosítja (a továbbiakban együtt: gyermekjóléti szolgálat). (2) A gyermekjóléti szolgálat összehangolva a gyermekeket ellátó egészségügyi és nevelési-oktatási intézményekkel, illetve szolgálatokkal szervezési, szolgáltatási és gondozás i feladatokat végez. A gyermekjóléti szolgálat tevékenysége körében a 39. -ban foglaltakon túl a) folyamatosan figyelemmel kíséri a településen él ő gyermekek szociális helyzetét, veszélyeztetettségét, b) meghallgatja a gyermek panaszát, és annak orvoslása érdekében, megteszi a szükséges intézkedést, c) elkészíti a védelembe vett gyermek gondozási-nevelési tervét, illetve a gyámhatóság megkeresésére a családi pótlék természetbeni formában történő nyújtásához kapcsolód ó pénzfelhasználási tervet (a továbbiakban : pénzfelhasználási terv), d) szervezi a legalább három helyettes szül őt foglalkoztató helyettes szül ő i hálózatot, illetve működtetheti azt, vagy önálló helyettes szül őket foglalkoztathat, e) segíti a nevelési-oktatási intézmény gyermekvédelmi feladatainak ellátását, fi felkérésre környezettanulmányt készít, g) kezdeményezi a települési önkormányzatnál új ellátások bevezetését, h) biztosítja a gyermekjogi képvisel ő munkavégzéséhez szükséges helyiségeket, i) részt vesz a jogszabályban meghatározott Kábítószerügyi Egyeztet ő Fórum munkájában, j) nyilvántartást vezet a helyettes szülői férőhelyekről. (3) Gyermekjóléti központnak minősül az az önálló intézményként, illetve szervezeti és szakmai szempontból önálló intézményegységként m űköd ő gyermekjóléti szolgálat, amely az általános szolgáltatási feladatain túl a gyermek családban nevelkedésének elősegítése, a gyermek veszélyeztetettségének megel őzése érdekében a gyermek igényeinek és szükségleteinek megfelelő önálló egyéni és csoportos speciális szolgáltatásokat, programokat, így

10 9 a) utcai és lakótelepi szociális munkát, b) kapcsolattartási ügyeletet, c) kórházi szociális munkát, d) készenléti szolgálato t biztosít."] (2) AGyvt. 40. (1) bekezdése helyébe a következ ő rendelkezés lép : (1) Gyermekjóléti szolgáltatás a családsegítéssel egy szolgáltató a család- é s gyermekjóléti szolgálat (a továbbiakban: gyermekjóléti szolgálat) keretében működtethető.a gyermekjóléti szolgálat ellátja a39. és a(2)bekezdés szerinti gyermekjóléti szolgáltatás i feladatokat, valamint a családsegítés Szt.64. (4)bekezdése szerinti feladatait. (3) A Gyvt.40. -a a következ ő (la) bekezdéssel egészül ki : (la) A települési önkormányzat a gyermekjóléti szolgálato t a) önálló intézményként, b) a96. (4) és (5) bekezdése szerinti egészségügyi vagy nevelési-oktatási intézmény szervezeti és szakmai tekintetben önálló intézményegységként, vag y c) jogszabályban meghatározott képesítési el őírásoknak megfelelő személy foglalkoztatásával működteti.' 16. A törvényjavaslat 23. -a az alábbiak szerint módosul : 23. (1) A Gyvt. a 40. -t követően a következő alcím címmel és 40/A. -sal [és azt megel őzően a következő alcím címsorral] egészül ki : [ A gyermekjóléti szolgálatra és a gyermekjóléti központra vonatkozó közös szabályo k 40/A. Gyermekjóléti szolgálatot, gyermekjóléti központot egyházi fenntartó és ne m állami fenntartó is m űködtethet. ] Család- és gyermekjóléti központ 40/A. (1) Család- és gyermekjóléti központnak (a továbbiakban : gyermekjóléti központ ) az a járásszékhely településen működő gyermekjóléti szolgálat minősül, amely önálló intézményként, illetve szervezeti és szakmai szempontból önálló intézményegységként működik. (2) Agyermekjóléti központ a gyermekjóléti szolgálatnak a 39., a 40. (2)bekezdése és az Szt.64. (4)bekezdése szerinti általános szolgáltatási feladatain tú l a)a gyermek családban nevelkedésének el ősegítése, a gyermek veszélyeztetettségének megel őzése érdekében a gyermek igényeinek és szükségleteinek megfelel ő önálló egyéni és csoportos speciális szolgáltatásokat, programokat nyújt, amelynek keretében biztosí t aa)utcai és ha a helyi viszonyok azt indokolják lakótelepi szociális munkát, ab)kapcsolattartási ügyeletet, ennek keretében közvetít ői eljárást, ide nem értve a 62/E. és a132. (6)bekezdése szerinti közvetítői eljárást, ac) ha a helyi viszonyok azt indokolják kórházi szociális munkát, ad)gyermekvédelmi jelz őrendszeri készenléti szolgálatot,

11 -10 - ae)jogi tájékoztatásnyújtást és pszichológiai tanácsadást, aj)családkonzultációt, családterápiát, családi döntéshozó konferenciát ; b) a gyermekvédelmi gondoskodás keretébe tartozó hatósági intézkedésekhez kapcsolódó,a gyermekek védelmére irányuló tevékenységet lát el, amelynek keretébe n ba)kezdeményezi a gyermek védelembe vételét vagy súlyosabb fokú veszélyeztetettség esetén a gyermek ideiglenes hatályú elhelyezését, nevelésbe vételét, bb)javaslatot készít a veszélyeztetettség mértékének megfelel ően a gyermek védelemb e vételére, illetve a családi pótlék természetbeni formában történő nyújtására, a gyermek tankötelezettsége teljesítésének el őmozdítására, a gyermek családjából történ ő kiemelésére,a leendő gondozási helyére vagy annak megváltoztatására, valamint a gyermek megel őző pártfogásának mellőzésére, elrendelésére, fenntartására és megszüntetésére, bc)együttműködik a pártfogó felügyel ői szolgálattal és a megel őző pártfogó felügyel ővela bűnismétlés megelőzése érdekében, ha a gyámhatóság elrendelte a gyermek megel őző pártfogását, bd)a családjából kiemelt gyermek visszahelyezése érdekében családgondozást végez a z otthont nyújtó ellátást, illetve a területi gyermekvédelmi szakszolgáltatást végz ő intézménnyel együttműködve a család gyermeknevelési körülményeinek megteremtéséhez, javításához, a szül ő és a gyermek közötti kapcsolat helyreállításához, be)utógondozást végez az otthont nyújtó ellátást, illetve a területi gyermekvédelm i szakszolgáltatást végző intézménnyel együttműködve a gyermek családjába történő visszailleszkedéséhez, bflvédelembe vett gyermek esetében elkészíti a gondozási-nevelési tervet, családgondozás t végez, illetve a gyámhatóság megkeresésére a családi pótlék természetbeni formában történ ő nyújtásához kapcsolódó pénzfelhasználási tervet (a továbbiakban : pénzfelhasználási terv) készít; c) szakmai támogatást nyújt az ellátási területén m űködő gyermekjóléti szolgálatok számára. (3) Gyermekjóléti szolgálatot állami fenntartó, egyházi fenntartó és nem állami fenntartó i s működtethet. A gyermekjóléti központ feladatainak ellátására a települési önkormányzat egyházi fenntartóval és nem állami fenntartóval ellátási szerződést nem köthet." (2) A Gyvt. 40/A. (2) bekezdés a) pontja a következő ag) alponttal egészül ki : [Agyermekjóléti központ a család- és gyermekjóléti szolgálatnak a 39. ', a 40. ' (2) bekezdése és az Szt. 64. (4) bekezdése szerinti általános szolgáltatási feladatain túl a gyermek családban nevelkedésének elősegítése, a gyermek veszélyeztetettségéne k megelőzése érdekében a gyermek igényeinek és szükségleteinek megfelelő önálló egyéni és csoportos speciális szolgáltatásokat, programokat nyújt, amelynek keretében biztosít] ag)óvodai és iskolai szociális segít ő tevékenységet ; " 17. A törvényjavaslat 25. -a az alábbiak szerint módosul : 25. (1) A Gyvt. 94. (2a) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép : (2a) [Lakosságszámtól függetlenül köteles gyermekjóléti szolgálatot m űködtetni a) a települési önkormányzat, b)a fővárosban a fővárosi kerületi önkormányzat, illetv e c) a fővárosi önkormányzat által közvetlenül igazgatott terület tekintetében a f ővárosi önkormányzat. ] Polgármesteri hivatalt m űködtető települési önkormányzat, a közö s önkormányzati hivatal székhelye szerinti települési önkormányzat, a fővárosban a fővárosi kerületi önkormányzat, illetve a fővárosi önkormányzat által közvetlenül igazgatott terület tekintetében a

12 -11 - fővárosi önkormányzat lakosságszámtól függetlenül köteles gyermekjóléti szolgálatot m űködtetni. A közös önkormányzati hivatal székhelye szerinti települési önkormányzat által m űködtetetett gyermekjóléti szolgálat ellátási területe a közös önkormányzati hivatalhoz tartozó települések lakosságára terjed ki." (2) A Gyvt. 94. (4) bekezdése helyébe a következ ő rendelkezés lép : (4) [Lakosságszámtól függetlenül köteles gyermekjóléti központot m űködtetni a megyei jogú város. ] A járásszékhely település, a f ővárosban a fővárosi kerületi önkormányzat és a megyei jogú város lakosságszámtól függetlenül köteles gyermekjóléti központot m űködtetni.a járásszékhely településen működő gyermekjóléti központ ellátási területe a járás lakosságára terjed ki. 18. A törvényjavaslat 26. (3) bekezdésének a Gyvt. 98. (11) bekezdését meghatározó része az alábbiak szerint módosul : (3) A Gyvt a a következő (11) (14) bekezdéssel egészül ki : (11) A Szociális Ágazati Portálon a (12) és (13) bekezdésben meghatározottak szerint közzé kell termi a) a működést engedélyez ő szervnek a szolgáltató, intézmény, hálózat (székhely, telephely ) ellenőrzése során hozott, fellebbezésre való tekintet nélkül végrehajthatóvá nyilvánított határozatát, b) a működést engedélyező szerv jogerős határozatát, fenntartóval kötött hatósági szerz ődését és hatósági szerződésben foglalt kötelezettség megszegését megállapító végzését, ha a szolgáltató, intézmény, hálózat (székhely, telephely) személyi vagy tárgyi feltételeinek hiánya miat t jogkövetkezményt állapított meg[,] vagy a fenntartóval hatósági szerz ődést kötött, c) a m űködést engedélyez ő szerv jogerős határozatát, fenntartóval kötött hatósági szerz ődését és hatósági szerz ődésben foglalt kötelezettség megszegését megállapító végzését, ha a 100/A. (1 ) bekezdés a), b) vagy e) pontjában meghatározott jogsértés miatt jogkövetkezményt állapított meg[,] vagy a fenntartóval hatósági szerz ődést kötött, d) az a) c) pont[ja] szerinti ügyben a jogorvoslat vagy megismételt eljárás során hozott és a közzétett döntés érdemében változást eredményez ő hatósági döntést vagy bírósági határozatot. (... ) 19. A törvényjavaslat 30. -a az alábbiak szerint módosul : 30. (1) A Gyvt. XXII. Fejezete a Térítési díj alcímet megel őzően a következő 145/C. -sal egészül ki : 145/C. A Gyerekházak, a krízisközpontok, a félutas házak és a titkos menedékházak működtetését az állam [a külön] jogszabályban meghatározott eljárási rend szerint kiválasztott fenntartókkal kötött finanszírozási szerz ődések útján támogatja. A finanszírozási szerz ődést h a jogszabály másként nem rendelkezik három évre kell megkötni. (2) A Gyvt. 145/C. -a helyébe a következ ő rendelkezés lép : 145/C. A Gyerekházak, a krízisközpontok, a félutas házak és a titkos menedékházak működtetését az állam [a külön] jogszabályban meghatározott eljárási rend szerint kiválasztott fenntartókkal kötött finanszírozási szerz ődések útján támogatja. A finanszírozási szerz ődést ha

13 -12 - jogszabály másként nem rendelkezik három évre kell megkötni. Az éves támogatási összeget a költségvetési törvény állapítja meg."" 20. A törvényjavaslat 31. -a az alábbiak szerint módosul : 31. A Gyvt. a következő sal egészül ki : 174. (1) Az egyes szociális és gyermekvédelmi tárgyú törvények módosításáról szól ó évi...[.]_törvénnyel megállapított 98. (11) {14) bekezdését akkor kell alkalmazni, ha a) a jogsértést július 31-ét követően követik el, vagy a jogsértő állapot július 31 - ét követően sz űnik meg, é s b) a működést engedélyező szerv a jogkövetkezményt július 31-ét követően állapítj a meg. (2) Ha a 100/A. (1) bekezdés e) pontja szerinti jogsért ő állapot augusztus Hét megelőzően megszűnik, a augusztus 1-jét megelőzően hatályos bírságösszeget kel l alkalmazni. (3) A fenntartó február 1-jéig köteles kérelmezni a december 31-én működő Gyerekházának bejegyzését a szolgáltatói nyilvántartásba. Ha a fenntartó a kérelmet határid őben benyújtja, a Gyerekházat az eljárás befejezéséig úgy kell tekinteni, mintha joger ősen be lenne jegyezve a szolgáltatói nyilvántartásba.[ ] (4) Gyermekjóléti szolgáltatás és családsegítés január 1-jétől kizárólag egy szolgáltató keretében működtethető. A gyermekjóléti központ feladatainak ellátására január 1-jét őla települési önkormányzat egyházi fenntartóval és nem állami fenntartóval ellátási szerződést nem köthet. (5) A települési önkormányzat október 31-éig felülvizsgálja a családsegítés, illetve a gyermekjóléti szolgáltatási feladatok ellátásának módját, szervezeti kereteit és az e feladato k biztosítására kötött ellátási szerződést. A települési önkormányzat november 30-áig dönta családsegítés, illetve a gyermekjóléti szolgáltatási feladatok ellátásának a január 1-jétő l hatályos rendelkezéseknek megfelel ő biztosítása módjáról. A fenntartó a szolgáltató i nyilvántartásba bejegyzett adatoknak a (4) bekezdésben foglaltak biztosításához szükséges módosítását november 30-áig kérelmezi. Ha a fenntartó a kérelmet határidőben benyújtja, az eljárás befejezéséig úgy kell tekinteni, mintha a kérelmezett adatmódosítás jogerősen be lenne jegyezve a szolgáltatói nyilvántartásba. (6)Az egyes szociális és gyermekvédelmi tárgyú törvények módosításáról szóló évi... törvénnyel megállapított 40/A. -t a január 1-jén folyamatban lév ő ügyekben is alkalmazni kell. A nem járásszékhely településen m űködő gyermekjóléti szolgálat a járásszékhely települése n működő gyermekjóléti központnak átadj a a) január 10-éig a nála folyamatban lév ő 40/A. (2) bekezdésb)pontja szerinti ügyek iratanyagát, és b) január 31-éig a nála lezárt 40/A. (2) bekezdésb)pontja szerinti ügyek iratanyagát."

14 A törvényjavaslat a következő 32. -sal egészül ki, a további -ok számozása és a hivatkozások értelemszerűen módosulnak : 32. A Gyvt. a következ ő sal egészül ki : 175. & Ahol jogszabál y a) családsegítő szolgálatot vagy gyermekjóléti szolgálatot említ, azon család- é s gyermekjóléti szolgálatot, b) gyermekjóléti központot említ, azon család- és gyermekjóléti központo t kellérteni.' 22. A törvényjavaslat 32. -a az alábbiak szerint módosul :. 32. (1) A Gyvt. [a) 11/A. (2) bekezdés b) pontjában az a gyermekjóléti szolgálat szövegrész helyébe a továbbá a gyermekjóléti szolgálat szöveg, b) 17. (1) bekezdés b) pontjában az a családsegít ő szolgálat, a családsegítő központ, szövegrész helyébe az a családsegít ő szolgálat és a családsegítő központ, szöveg, c) 17. (2) bekezdés a) pontjában a gyermek veszélyeztetettsége esetén szövegrés z helyébe a gyermek veszélyeztetettségének észlelése esetén szöveg, d) 17. (2a) bekezdésében az intézmény, személy szövegrész helyébe az intézmén y vagy személy szöveg, e) 17. (5) bekezdésében a külön jogszabály szövegrész helyébe a jogszabály szöveg, j) 35. (6) bekezdésében a Panaszjoguk gyakorlására szövegrész helyébe az A gyermekjóléti szolgálatban és a házi gyermekfelügyelet formájában biztosított napközben i ellátásban részesülők panaszjogának gyakorlására szöveg, g) 37/A. (3a) bekezdésében a megszünteti, ha szövegrész helyébe a megszüntet i akkor is, ha szöveg, h) 38/A. (2) bekezdésében a gyermek és család szövegrész helyébe a gyermek és a család szöveg, i) 39. (5) bekezdésében a gyermek visszahelyezése szövegrész helyébe a gyerme k családba történ ő visszahelyezése szöveg, j) 51. (6) bekezdés a) pont ab) alpontjában az okok szövegrész helyébe az okok, körülmények szöveg, k) 94. (3) bekezdés d) pontjában a gyermekjóléti központot [40. (3) bek.] szövegrész helyébe a gyermekjóléti központot szöveg, 1) 96. (5) bekezdésében a (4) bekezdés szerinti intézményben szövegrész helyébe a (4) bekezdés szerinti közös igazgatású gyermekjóléti, illetve gyermekvédelmi intézményben szöveg,] [m)] (5) bekezdésében a szolgáltatói nyilvántartást vezető szerv honlapján szövegrész helyébe a Szociális Ágazati Portálon szöveg, [n)] N 145. (2) bekezdésében az (a továbbiakban : befogadás) szövegrész helyébe az (a továbbiakban: befogadás), a 145/C. -ban foglaltak kivételével szöveg, [o)] 162. (1) bekezdés i) pontjában a jogkövetkezményeket szövegrész helyébe a jogkövetkezményeket, a 98. (11) (14) bekezdése szerinti közzététel részletes szabályait szöveg, [p)] 162. (1) bekezdés w) pontjában a családok átmeneti otthona által m űködtetett krízisközpont szövegrész helyébe a Gyerekházak, a krízisközpontok, a félutas házak és a titko s menedékházak szöveg lép.

15 (2) A Gyvt. a)11/a. (2) bekezdésb)pontjában, 17. (2a) bekezdésében a gyermekjóléti szolgálat szövegrész helyébe a gyermekjóléti szolgáltatást nyújtó szolgáltató szöveg, b)17. (2) bekezdésa)pontjában és (5) bekezdésében a gyermekjóléti szolgálatnál szövegrész helyébe a gyermekjóléti szolgáltatást nyújtó szolgáltatónál szöveg, c) 35. (6) bekezdésében a gyermekjóléti szolgálatban szövegrész helyébea gyermekjóléti szolgáltatásban szöveg, d) 37/A. (3a) bekezdésében a gyermekjóléti szolgálatot szövegrész helyébea gyermekjóléti szolgáltatást nyújtó szolgáltatót szöveg, e) 38/A. $ (2) bekezdésében a gyermekjóléti szolgálattal szövegrész helyébe a gyermekjóléti szolgáltatást nyújtó szolgáltatóval szöveg, fl 40. (2) bekezdésében a 39. -ban szövegrész helyébe a 39. -ban és az Szt. 64. (4 ) bekezdésében szöveg lép." 23. A törvényjavaslat 33. -a az alábbiak szerint módosul : 33. (1) Hatályát veszti a Gyvt. a) 139. (3) bekezdés c) pontja, b) 100/A. (1) bekezdésében az ellen őrzési jogkörében jogsértésenként legfeljebb 200 ezer forint összeg ű szövegrész, c) 162. (1) bekezdés y) pontja. (2) Hatályát veszti a Gyvt. a)17. (1) bekezdésb)pontjában az így különösen a családsegítő szolgálat, a családsegítő központ, szövegrész, bj 38/A. (3) bekezdése c) 39. (4) bekezdés c) pontcb)alpontjában a, különösen a családsegítés szövegrész, d) 39. (4) bekezdés c) pontce)alpontja, e) 39. (4) bekezdés d) ése)pontja, j) 39. (5) bekezdése, g) 40. (2) bekezdés c) pontja, h) 40. (3) és (5) bekezdése, i) 51. (6) bekezdésa)pontab)alpontjában az a családsegít ő, illetve szövegrész, j) 94. (3) bekezdésd)pontja, k)96. (5) bekezdésében a családsegítő szolgálat, illetve szövegrész. 24. A törvényjavaslat 35. -a az alábbiak szerint módosul : 35. Az Mmtv a a következ ő (1 a) bekezdéssel egészül ki : (la) Rokkantsági ellátásban részesül ő személy esetén az (1) bekezdés a) pontja szerinti felülvizsgálatot nem kell elvégezni, ha a) a felülvizsgálatra az ellátás megállapításáról szóló[,] vagy a felülvizsgálati eljárás sorá n hozott döntésben meghatározott id őpontban, vagy b) a felülvizsgálati eljárás megindításának időpontjában az öregségi nyugdíjkorhatár betöltéséig hátralev ő időtartam az 5 évet nem haladja meg.

16 A törvényjavaslat 38. -a az alábbiak szerint módosul : 38. Az Mmtv. a) 19. (1) bekezdés c) pontjában a 30 napi szövegrész helyébe a 60 napi, b) 27. (1) bekezdés c) pontjában, 27. (6) bekezdésében, 27/A. (1) bekezdés c) pontjában, 27/A. (6) bekezdésében, 28. (3) (6) bekezdésében a társadalmi felzárkózásért felelős miniszter szövegrész helyébe a szociál- és nyugdíjpolitikáért felel ős miniszter [szöveg lép] szöveg lép. 26. A törvényjavaslat 39. -a az alábbiak szerint módosul : 39. (1) Ez a törvény a (2) bekezdésben [meghatározott kivételekkel] foglalt kivétellel augusztus 1-jén lép hatályba. (2)A2.,a3.,a6.,a7.,a12.,[a14.,a15.,]a17.,a19. (2)bekezdése, a28.,a30. '(2) bekezdése és a 33. (2) bekezdése január 1-jén lép hatályba. 27. A törvényjavaslat 39. -a az alábbiak szerint módosul : 39. (1) Ez a törvény a (2):-(4) bekezdésben meghatározott kivételekkel augusztus 1 - jén lép hatályba. (2) A 2., a 3., a 6., a 7., a 8. (1) (3) és (5) bekezdése, a 10., a 12., a 14., a 15., a 17., a 19. (2) bekezdése, a 20. (2) bekezdése, a 21., a 22., a 23. (1) bekezdése, a 25. a 28., a 30. (2) bekezdése, a 32. $, a 33. (2) bekezdése és a [33] 34. (2) bekezdése január 1-jén lép hatályba. (3)A 8. (4) bekezdése január 1-ién lép hatályba. (4) A 23. (2) bekezdése január 1-jén lép hatályba. Indokolá s A kormányzat egyik kiemelt társadalompolitikai célja az esélyteremtés a hátrányos és a halmozotta n hátrányos helyzetben él ő gyermekek számára, valamint a gyermek Alaptörvényben garantál t védelemhez való jogának biztosítása. E cél megvalósításához járul hozzá a családsegítés és a gyermekjóléti szolgáltatás, mint a gyermekvédelem els ő védvonalának megerősítése, ami a gyermekjóléti központok számának növelését és azok bázisán a gyermekjóléti szolgáltatás és a családsegítés integrációjának megvalósítását jelenti. Az integrációhoz szükséges a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény (a továbbiakban : Szt.), valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény (a továbbiakban : Gyvt.) vonatkozó rendelkezéseinek módosítása.

17 Az 1 4., 6., 8., 10., , pontho z A módosítások nyelvhelyességi és kodifikációs pontosításokat tartalmaznak. Az 5. pontho z A családsegítő szolgálatok és a gyermekjóléti szolgálatok integrációjával létrejöv ő család- é s gyermekjóléti szolgálatok általános segítő feladatokat látnak el mind a családsegítés, mind a gyermekjóléti szolgáltatás tekintetében. A családsegítés feladatai pontosításra kerülnek, mivel egye s feladatok a járásszékhely településeken létrejöv ő család- és gyermekjóléti központokhoz kerülnek. A módosítás eredményeképpen a menekült státuszú személyek társadalmi beilleszkedésének el ősegítésével összefüggő feladatot,nem minden szolgálatnak kell ellátnia, hanem csak a miniszte r által kijelölt egyes szolgálatoknak, melynél fogva a szükségletekre jobban reagáló, az er őforrások koncentrációja révén hatékonyabb szolgáltatásnyújtás alakítható ki. A család- és gyermekjóléti központoknál új feladatként jelenik meg a szociális diagnózis készítése, melynek elvégzéséhez bevonhatják a nem járásszékhelyen m űködő család- és gyermekjólét i szolgálatokat is. A férőhelykiváltás eredményeként létrejöv ő támogatott lakhatás szolgáltatássa l összefüggő esetmenedzseri feladatok ellátása szintén új feladata lesz központoknak, de csak január 1-jétől. A 7. pontho z A rendelkezés átalakítja a feladatellátási kötelezettséget az Szt.-ben. Jelenleg csak 2000 fő lakosságszám felett kötelező családsegítés szolgáltatást működtetnie a településeknek. Az új struktúrában azoknak a településeknek kell családsegítés szolgáltatást nyújtaniuk, amelyek polgármesteri hivatalt működtetnek, vagy a közös önkormányzati hivatal székhelye a településen van. A 9. és 26. ponthoz Lásd a T/5052/7. számú módosító javaslat indokolását. A 11. pontho z Az átmeneti szabályok rendezik, hogy január 1-jétől családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatás kizárólag egy szolgáltató keretében m űködtethető. Ennek megvalósítása érdekében a települési önkormányzatnak október 31-éig felül kell vizsgálnia a családsegítési, illetve gyermekjóléti szolgáltatási feladatok ellátásának módját, szervezeti kereteit és az e feladato k biztosítására kötött ellátási szerz ődést, és november 30-áig döntenie kell az új szabályokna k megfelelő feladatellátásról. A szolgáltatói nyilvántartásba bejegyzett adatoknak az átalakítás miatt szükséges módosítását a fenntartónak november 30-áig kell kérelmeznie. Ha a fenntartó a kérelmet határidőben benyújtja, az eljárás befejezéséig úgy kell tekinteni, mintha a kérelmezet t adatmódosítás jogerősen be lenne jegyezve a szolgáltatói nyilvántartásba. A 12. és 13. ponthoz A módosítások a családsegítő szolgálat és a gyermekjóléti szolgálat integrációja miatt az Szt.-ben szükséges szövegpontosító és hatályon kívül helyez ő rendelkezéseket tartalmazzák.

18 A 14. ponthoz A gyermekjóléti szolgáltatás feladatai között szerepel a válsághelyzetben lév ő várandós anya támogatása, melynek keretében azzal egészül ki a feladat, hogy mind a gyermekjólét i alapellátásokhoz, mind a szociális szolgáltatásokhoz való hozzájutást meg kell szervezni. Továbbra is kiemelten fontos feladat a válsághelyzetben lévő várandós anya számára a családok átmeneti otthonában igénybe vehető ellátáshoz való hozzájutás el ősegítése, megszervezése. A 15. ponthoz A Gyvt. szabályai között is rögzítésre kerül, hogy a gyermekjóléti szolgáltatás a családsegítéssel egy szolgáltató keretében működtethető. A család- és gyermekjóléti szolgálat ellátja a családsegíté s és a gyermekjóléti szolgáltatás feladatait is. A 16. ponthoz Az új feladatmegosztás szerint a feladatellátási kötelezettséggel bíró települési önkormányzato k feladatkörében marad a lakóhely szintű minimumszolgáltatások biztosítása. A járásszékhely települési önkormányzata által működtetett család- és gyermekjóléti központhoz kerül telepítésre a hatósági tevékenységhez kapcsolódó feladatkör, továbbá azon speciális feladatok, amelyek speciáli s szaktudással rendelkező szakember bevonását igénylik (pl. jogi tájékoztatásnyújtás és pszichológiai tanácsadás, családkonzultáció, családterápia), vagy olyan problémák kezelésére irányulnak, amelyek nagyobb lakosságszámú településen láthatók el hatékonyan, vagy ott van relevanciájuk. A szintek közötti együttműködés megteremtése és a szakmai munka el ősegítése érdekében a család- é s gyermekjóléti központoknak szakmai támogatást kell nyújtaniuk az ellátási területükön m űködő család- és gyermekjóléti szolgálatok számára. A család- és gyermekjóléti központ esetében a feladatok ellátására ellátási szerződés nem állami vagy egyházi fenntartóval nem köthet ő, tekintettel a hatósági feladatokhoz kapcsolódó tevékenységekre. A család- és gyermekjóléti központ a járás egész területére kiterjed ően látja el feladatát január 1-jével a Gyvt. módosítása folytán a gyermekjóléti szolgálatok tevékenység e kiegészült, mely szerint a gyermekjóléti szolgálat a gyermekek veszélyeztetettségének megel őzése, illetve a veszélyeztetettség feltárása és megszüntetése érdekében iskolai szociális munká t biztosíthat. Az iskolai szociális munka keretében a nevelési-oktatási intézménybe járó gyermeknek, családjának és a nevelési-oktatási intézmény pedagógusainak is támogatást, segítséget nyújt a szolgálat a felmerült problémák kezelésében, a veszélyeztetettség megel őzésében, a már kialakul t veszélyeztetettség megszüntetésében. Ezzel a jogszabályi változással szabad mérlegelést, döntés t biztosít a jogalkotó, hogy a feladatot fel tudja, kívánja-e vállalni a szolgálat, illetve a fenntartó. A következő lépés az óvodai és iskolai szociális segítés feladatának a járásszékhely család- és gyermekjóléti központjához történő telepítése január 1. napjától. A 17. ponthoz A rendelkezés az Szt. módosító rendelkezésével párhuzamosan átalakítja a feladatellátás i kötelezettséget a Gyvt.-ben. A rendelkezés értelmében család- és gyermekjóléti szolgálatot a polgármesteri hivatallal rendelkez ő települések mellett a közös önkormányzati hivatal székhely e szerinti települési önkormányzat köteles biztosítani. Család- és gyermekjóléti központot már nem a negyvenezernél több lakosú településeken lesz kötelező működtetni, hanem minden járásszékhely településen.

19 -18 - A 20. és 21. pontho z Az átmeneti szabályok biztosítják, hogy ha egy településen a kötelezettséget előíró új szabály hatálybalépésekor már működik családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatás külön szervezeti, illetv e szakmai egységben, akkor a fenntartóknak meg kell valósítaniuk az integrációt, és egy közö s intézményben kell továbbm űködtetniük a két szolgáltatást. Az Szt.-hez hasonlóan itt is el őírásra kerülnek az átalakítás miatt szükséges, elvégzend ő fenntartói feladatok, valamint a hatóság i feladatokhoz kapcsolódó tevékenységek család- és gyermekjóléti központokhoz történ ő telepítése miatt szükséges iratanyag átadási kötelezettség. Az átmeneti rendelkezések biztosítják továbbá, hogy ahol az egyes jogszabályok családsegít ő vagy gyermekjóléti szolgálatot említenek, ezen elnevezések alatt a továbbiakban család- és gyermekjólét i szolgálatot, a gyermekjóléti központ alatt pedig család- és gyermekjóléti központot kell érteni. A 22. és 23. ponthoz A módosítások a családsegítő szolgálat és a gyermekjóléti szolgálat integrációja miatt a Gyvt.-ben szükséges szövegpontosító és hatályon kívül helyez ő rendelkezéseket tartalmazzák. A 27. ponthoz A járásban működő család- és gyermekjóléti központok új feladatellátásra való felkészítése, a szolgáltatói nyilvántartásba való bejegyzésre irányuló eljárások lefolytatása, valamint a szakma i együttműködés kialakítása érdekében megfelel ő felkészülési idő szükséges, így a rendelkezések hatályba lépése január He. Az eddig az időpontig elvégzendő teendőkre tekintettel az átmenet i szabályok hatálybalépési ideje augusztus 1-je. A fentiektől eltérően a támogatott lakhatással összefüggő esetmenedzselési feladatot el őíró rendelkezés hatálybalépési ideje január He, az óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység kötelező bevezetésének időpontja pedig január 1 - je. Budapest, június 17.

T/5052. számú törvényjavaslat. egyes szociális és gyermekvédelmi tárgyú törvények módosításáról

T/5052. számú törvényjavaslat. egyes szociális és gyermekvédelmi tárgyú törvények módosításáról MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/5052. számú törvényjavaslat egyes szociális és gyermekvédelmi tárgyú törvények módosításáról Előadó: Balog Zoltán emberi erőforrások minisztere Budapest, 2015. június 1 2015. évi

Részletesebben

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2010. (VIII.23.) önkormányzati rendelete

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2010. (VIII.23.) önkormányzati rendelete Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2010. (VIII.23.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások formáiról, azok igénybevételéről,

Részletesebben

1. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény módosítása

1. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény módosítása MAGYAR KÖZLÖNY 2014. évi 184. szám 25761 2014. évi CI. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997.

Részletesebben

Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály-szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától

Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály-szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály-szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától A jogszabály mai napon (2014.VII.31.) hatályos állapota A jel

Részletesebben

2013. évi törvény. Az Szt. 58/A. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

2013. évi törvény. Az Szt. 58/A. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Az előterjesztés célja a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok jelenlegi engedélyezési rendszerének átalakítása jogkeletkeztető (konstitutív) hatályú, közhiteles

Részletesebben

T/3500. számú törvényjavaslat. a közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint egyéb törvények módosításáról

T/3500. számú törvényjavaslat. a közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint egyéb törvények módosításáról A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA T/3500. számú törvényjavaslat a közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint egyéb törvények módosításáról Előadó: Dr. Pintér Sándor belügyminiszter

Részletesebben

Előterjesztés egyes szociális, gyermekvédelmi és gyermekjóléti tárgyú kormányrendeletek módosításáról

Előterjesztés egyes szociális, gyermekvédelmi és gyermekjóléti tárgyú kormányrendeletek módosításáról Előterjesztés egyes szociális, gyermekvédelmi és gyermekjóléti tárgyú kormányrendeletek módosításáról Az előterjesztés a megváltozott munkaképességű személyek felülvizsgálatában az elsőfokú rehabilitációs

Részletesebben

Kéthely Község Önkormányzata Képviselő-testületének. /2015.(II.) önkormányzati rendelete. a szociális és gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól

Kéthely Község Önkormányzata Képviselő-testületének. /2015.(II.) önkormányzati rendelete. a szociális és gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól Kéthely Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2015.(II.) önkormányzati rendelete a szociális és gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól Kéthely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a

Részletesebben

AZ EMBERI ERÕFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA HIVATALOS LAPJA

AZ EMBERI ERÕFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA HIVATALOS LAPJA II. ÉVFOLYAM 13. szám 2012. december 27. AZ EMBERI ERÕFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA HIVATALOS LAPJA Szociális Közlöny Szerkesztõsége 1051 Budapest, Arany J. u. 6 8. Telefon: 795-3003 Megjelenik szükség szerint

Részletesebben

Szentlőrinc Városi Önkormányzat 12/2007. (VI. 29.)KT. Rendelete. a gyermekvédelem helyi rendszeréről

Szentlőrinc Városi Önkormányzat 12/2007. (VI. 29.)KT. Rendelete. a gyermekvédelem helyi rendszeréről Szentlőrinc Városi Önkormányzat 12/2007. (VI. 29.)KT. Rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Szentlőrinc Városi Önkormányzat Képviselõ-testülete a gyermekek védelmérõl és a gyámügyi igazgatásról

Részletesebben

Az ellátott lakóhelyének közelében nyújtott szolgáltatások, az alapellátás intézményi rendszere

Az ellátott lakóhelyének közelében nyújtott szolgáltatások, az alapellátás intézményi rendszere TÁMOP-5.5.7-08/1-2008-0001 Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ Az ellátott lakóhelyének közelében nyújtott szolgáltatások, az alapellátás intézményi rendszere Lőwné Szarka

Részletesebben

i rin4a G8 Az Országgy űlés Élkv_e ± : Törvényalkotási bizottsága Összegző módosító iavaslat Kövér László úr, az Országgyűlés elnöke részére

i rin4a G8 Az Országgy űlés Élkv_e ± : Törvényalkotási bizottsága Összegző módosító iavaslat Kövér László úr, az Országgyűlés elnöke részére ,r C.ry 1.11 S i rin4a G8 Az Országgy űlés Élkv_e ± : Törvényalkotási bizottsága Összegző módosító iavaslat Kövér László úr, az Országgyűlés elnöke részére Tisztelt Elnök Úr! A Törvényalkotási bizottság

Részletesebben

A NEMZETI ERÕFORRÁS MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

A NEMZETI ERÕFORRÁS MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA I. ÉVFOLYAM 8. szám 2011. augusztus 26. A NEMZETI ERÕFORRÁS MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA Szociális Közlöny Szerkesztõsége 1051 Budapest, Arany J. u. 6 8. Telefon: 795-3003 Megjelenik szükség szerint Elõfizetési

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 54. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. március 29., péntek. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 54. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. március 29., péntek. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY 54. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. március 29., péntek Tartalomjegyzék 2013. évi XXVII. törvény A szociális és gyermekvédelmi tárgyú törvények Magyary Egyszerûsítési Programmal

Részletesebben

SZOCIÁLIS KALAUZ. Szociális szolgáltatások és ellátások az Észak-magyarországi Régióban 2012.

SZOCIÁLIS KALAUZ. Szociális szolgáltatások és ellátások az Észak-magyarországi Régióban 2012. 1 Köszönetet mondunk a kiadványban szereplő önkormányzatok és intézmények vezetőinek a közreműködésért, az adatszolgáltatásért, valamint konzorciumi partnereinknek az adategyeztetésben és pontosításban

Részletesebben

2013. évi CLXVIII. törvény egyes törvényeknek a szociális, gyermekjóléti és

2013. évi CLXVIII. törvény egyes törvényeknek a szociális, gyermekjóléti és Tájékoztató a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok hatósági nyilvántartásával összefüggő jogszabályváltozásokról Jogszabály: - 2013. évi CLXVIII. törvény egyes

Részletesebben

M i n i s z t e r i r e n d e l e t. egyes szociális és gyermekvédelmi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

M i n i s z t e r i r e n d e l e t. egyes szociális és gyermekvédelmi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTERE IGAZSÁGÜGYI MINISZTER NEMZETGAZDASÁGI MINISZTER BELÜGYMINISZTER Ikt. szám: 54402-2/2014/JISZOC A 2011. évi CXII. törvény 27. (5)-(7) bekezdései szerint NEM NYILVÁNOS. Készült

Részletesebben

HŐGYÉSZ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2015. (III.1.) önkormányzati rendelete a helyi szociális ellátásokról

HŐGYÉSZ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2015. (III.1.) önkormányzati rendelete a helyi szociális ellátásokról HŐGYÉSZ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2015. (III.1.) önkormányzati rendelete a helyi szociális ellátásokról Hőgyész Nagyközség Önkormányzati Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye

Részletesebben

T/10047. számú törvényjavaslat

T/10047. számú törvényjavaslat MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/10047. számú törvényjavaslat a szociális és gyermekvédelmi tárgyú törvények Magyary Egyszerűsítési Programmal összefüggő módosításáról, valamint egyéb törvények módosításáról Előadó:

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT JÓZSEFVÁROSI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT (JSzSzGyK) 1081 Budapest, Népszínház u. 22. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Budapest, 2014. 1 TARTALOM 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat

Részletesebben

GYERMEKVÉDELMI BESZÁMOLÓ 2010 évről

GYERMEKVÉDELMI BESZÁMOLÓ 2010 évről Bucsa Község Önkormányzata GYERMEKVÉDELMI BESZÁMOLÓ 2010 évről A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. Törvény 96.. (6) bekezdése alapján 2011.05.16. Tisztelt Képviselő

Részletesebben

I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDLKEZÉSEK. A rendelet célja és hatálya

I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDLKEZÉSEK. A rendelet célja és hatálya Egyházasdengeleg Község Önkormányzata Képviselő- testületének 3/2011.(III.25.) önkormányzati rendelete a szociális és gyermekvédelmi ellátásokról (módosítással egységes szerkezetben) Egyházasdengeleg Község

Részletesebben

Az előterjesztést nyílt ülésen kell tárgyalni! A döntéshez egyszerű többség szükséges!

Az előterjesztést nyílt ülésen kell tárgyalni! A döntéshez egyszerű többség szükséges! ELŐTERJESZTÉS Szatymaz Község Képviselő-testületének Előterjesztő: Mákos Istvánné jegyző Tárgy: A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatellátás 2014. évi átfogó értékelése Iktatószám: 446/2015/C1 Melléklet:

Részletesebben

Önkormányzati Rendeletek Tára

Önkormányzati Rendeletek Tára Tiszaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2013. (VIII.02.) önkormányzati rendelete 1 a gyermekvédelem Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 17/2013.(VIII.02.)

Részletesebben

Horti Szociális Ellátó Intézmény. Szakmai program

Horti Szociális Ellátó Intézmény. Szakmai program Horti Szociális Ellátó Intézmény Szakmai program Készítette: Kiss Edit intézményvezető Hort, 2013. július 1. Intézményi történeti áttekintés Az Idősek Klubját 1975. évben alapította Hort Község Tanácsa.

Részletesebben

Isaszeg Város Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2013. (XII.18.) önkormányzati rendelete A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

Isaszeg Város Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2013. (XII.18.) önkormányzati rendelete A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról 1 Isaszeg Város Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2013. (XII.18.) önkormányzati rendelete A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Isaszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

AKTUÁLIS SZAKMAI KÉRDÉSEK ÉS JOGSZABÁLYVÁLTOZÁSOK A GYAKORLATBAN. Diakóniai Szakmai Nap Debrecen, 2013. szeptember 30.

AKTUÁLIS SZAKMAI KÉRDÉSEK ÉS JOGSZABÁLYVÁLTOZÁSOK A GYAKORLATBAN. Diakóniai Szakmai Nap Debrecen, 2013. szeptember 30. AKTUÁLIS SZAKMAI KÉRDÉSEK ÉS JOGSZABÁLYVÁLTOZÁSOK A GYAKORLATBAN Diakóniai Szakmai Nap Debrecen, 2013. szeptember 30. JOGSZABÁLYVÁLTOZÁSOK ami a 2013. évben eddig történt 2 JOGSZABÁLYOK 2013. évi XXVII.

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 58. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. május 15., kedd. Tartalomjegyzék. 95/2012. (V. 15.) Korm. rendelet

MAGYAR KÖZLÖNY. 58. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. május 15., kedd. Tartalomjegyzék. 95/2012. (V. 15.) Korm. rendelet MAGYAR KÖZLÖNY MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. május 15., kedd 58. szám Tartalomjegyzék 95/2012. (V. 15.) Korm. rendelet 96/2012. (V. 15.) Korm. rendelet 97/2012. (V. 15.) Korm. rendelet 98/2012. (V.

Részletesebben

2) ELŐZMÉNYEK, KÜLÖNÖSEN A TÉMÁBAN HOZOTT KORÁBBI TESTÜLETI DÖNTÉSEK, AZOK VÉGREHAJTÁSA ------------------

2) ELŐZMÉNYEK, KÜLÖNÖSEN A TÉMÁBAN HOZOTT KORÁBBI TESTÜLETI DÖNTÉSEK, AZOK VÉGREHAJTÁSA ------------------ RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette és előterjeszti: Vargáné Fodor Rita jegyző

Részletesebben

IRÁNYTŰ SZÜLŐKNEK DIAGNÓZIS UTÁN JOGOK, TÁMOGATÁSOK, JUTTATÁSOK

IRÁNYTŰ SZÜLŐKNEK DIAGNÓZIS UTÁN JOGOK, TÁMOGATÁSOK, JUTTATÁSOK IRÁNYTŰ SZÜLŐKNEK DIAGNÓZIS UTÁN JOGOK, TÁMOGATÁSOK, JUTTATÁSOK AOSZ, 2012 Iránytű szülőknek diagnózis után Jogok, támogatások, juttatások dr. Kálozi Mirjam, AOSZ Felelős kiadó: Autisták Országos Szövetsége

Részletesebben