.JO r+.ww..y.{,u Mr, trományszám : IISOS~- I. Népjóléti bizottsága. Részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat benyújtásáról

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download ".JO r+.ww..y.{,u Mr, trományszám : IISOS~- I. Népjóléti bizottsága. Részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat benyújtásáról"

Átírás

1 ~ J trományszám :.JO r+.ww..y.{,u Mr, IISOS~- I Az Országgy űlés Népjóléti bizottsága Érkezett 2015 JEN 1 7. Részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat benyújtásáról Kövér László, az Országgyűlés elnöke részér e Helyben Tisztelt Elnök Úr! A Népjóléti bizottság a HHSZ. 45. (5) bekezdése alapján az egyes szociális és gyermekvédelmi tárgyú törvények módosításáról szóló T/5052. számú törvényjavaslathoz a mellékelt, részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslato t terjeszti elő. Budapest, június 17. Otszű99Yv-/6 Tisztelettel :

2 Az Országgyűlé s Népjóléti bizottsága Részletes vitát lezár ó bizottsági módosító iavasla t Kövér László úr, az Országgyűlés elnöke részére Helyben Tisztelt Elnök Úr! Az Országgyűlés Népjóléti bizottsága az egyes házszabályi rendelkezésekr ől szóló 10/2014. (II. 24.) OGY határozat 45. (5) bekezdése alapján az egyes szociális és gyermekvédelmi tárgy ú törvények módosításáról szóló T/5052. számú törvényjavaslathoz a következ ő terjeszti elő : részletes vitát lezáró módosító javaslato t 1. A törvényjavaslat 2. (2) bekezdése az alábbiak szerint módosul : (2) Az Szt. 20. (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép : (6) Csak a (2) bekezdés a) pontja és a (4) bekezdés a) pontja szerinti adatokat kell nyilvántartásba venn i a) nappali meleged ő és éjjeli menedékhely esetében, valamin t b) családsegítés esetében, ha a [külön] jogszabályban meghatározott szakmai tevékenysé g az első interjú kapcsán tett intézkedéssel lezárható. " 2. A törvényjavaslat 3. (2) bekezdése az alábbiak szerint módosul : (2) Az Szt. 20/C. (2) és (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek : (2) Nem kell az (1) bekezdés szerinti nyilvántartásba venni az adatokat falugondnoki é s tanyagondnoki szolgáltatás, népkonyha, szenvedélybetegek alacsonyküszöb ű ellátása és utcai szociális munka esetén. (3) Az (1) bekezdés a) pontja szerinti adatok közül csak a 20. (2) bekezdés a) pontja és a 20. (4) bekezdés a) pontja szerinti adatokat kell nyilvántartásba venni a) nappali meleged ő és éjjeli menedékhely esetében, valamin t b) családsegítés esetében, ha a [külön] jogszabályban meghatározott szakmai tevékenysé g az els ő interjú kapcsán tett intézkedéssel lezárható. "

3 2 3. A törvényjavaslat 4. -a az alábbiak szerint módosul : 4. Az Szt. Adatkezelés alcíme a következ ő 24/A. -sal egészül ki : 24/A. A Kormány által kijelölt szerv a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelm i ellátásokkal kapcsolatos adatok gy űjtése, rendszerezése és közzététele, valamint a [széleskörű] széles kör ű tájékoztatás érdekében Szociális Ágazati Portál elnevezéssel honlapot működtet.' 4. A törvényjavaslat 6. (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul : (1) Az Szt. 58/A. (2) bekezdése helyébe a következ ő rendelkezés lép : (2) A központi költségvetésről szóló törvényben biztosított támogatásra való jogosultság további feltétele a) az új szociális szolgáltatónak, intézménynek, b) házi segítségnyújtás esetén az új ellátotti létszámnak, c) nappali ellátás és szakosított szociális ellátás esetén a küls ő férőhelyek és az id őszakos férőhelyek kivételével az új férőhelyeknek, d) támogató szolgáltatás és közösségi alapellátás esetén a központi költségvetésr ől szóló törvényben meghatározott, új feladatmutatónak a szociális szolgáltatások területi lefedettségét figyelembe vevő, [külön] jogszabály szerinti finanszírozási rendszerbe történő befogadása (a továbbiakban : befogadás), az állam fenntartó i feladatainak ellátására a Kormány rendeletében kijelölt szerv által fenntartott szociális szolgáltató k és szociális intézmények, valamint a 131/A. -ban foglalt szociális szolgáltatások kivételével.' 5. A törvényjavaslat 8. -a az alábbiak szerint módosul : [(1) Az Szt : 64. (4) bekezdése helyébe a következ ő rendelkezés lép : S (4) A családsegítés keretében biztosítani kell a) a szociális, életvezetési és mentálhigiénés tanácsadást, b) az anyagi nehézségekkel küzd ők számára a pénzbeli, természetbeni ellátásokhoz, továbbá a szociális szolgáltatásokhoz való hozzájutás megszervezését, c) a családgondozást, így a családban jelentkez ő működési zavarok, illetve konfliktuso k megoldásának elősegítését, d) a közösségfejlesztő, valamint az egyéni és a csoportos terápiás programo k megszervezését, e) a tartós munkanélküliek, a fiatal munkanélküliek, az adósságterhekkel és lakhatás i problémákkal küzdők, a fogyatékossággal élők, a krónikus betegek, a szenvedélybetegek, a pszichiátriai betegek, a kábítószer-problémával küzd ők, illetve az egyéb szociálisan rászorult személyek és családtagjaik részére tanácsadás nyújtását, J) a családokon belüli kapcsolatok erősítését szolgáló közösségépít ő, családterápiás, konfliktuskezelő mediációs programokat és szolgáltatásokat, valamint a nehéz élethelyzetbe n élő családokat segít ő szolgáltatásokat, g) a menedékjogról szóló törvényben meghatározott integrációs szerz ődésbe foglal t társadalmi beilleszkedés elősegítését. ]

4 3 (1) Az Szt. 64. (4) bekezdés d)pontja helyébe a következ ő rendelkezés lép : (Acsaládsegítés keretében biztosítani kell) d) a közösségfejlesztő programok szervezését, valamint egyéni és csoporto s készségfejlesztést, (2) Az Szt. 64. (4) bekezdés j9 és g) pontja helyébe a következ ő rendelkezések lépnek :.Mcsaládsegítés keretében biztosítani kell) )a kríziskezelést, valamint a nehéz élethelyzetben élő családokat segítő szolgáltatásokat s g) a szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter által kijelölt településen és fővárosi kerületben működő családsegítést ellátó szolgáltatónak a menedékjogról szóló törvénybe n meghatározott integrációs szerz ődésbe foglalt társadalmi beilleszkedés el ősegítését, (3) Az Szt. 64. & (4) bekezdése a következ ő h) ponttal egészül ki : (Acsaládsegítés keretében biztosítani kell) h) a járásszékhely településen működő családsegítést ellátó szolgáltatónak a család szociáli s helyzetének átfogó vizsgálata alapján igénybe venni javasolt szociális szolgáltatásokat meghatározó, a szolgáltatást nyújtó szolgáltatóra a jogosultsági feltételek fennállása esetén kötelező szociális diagnózis készítését azzal, hogy a feladat ellátásába bevonhatja a nem járásszékhely településen m űködő családsegítést ellátó szolgáltatót. (4) Az Szt. 64. (4) bekezdése a következ ő i) ponttal egészül ki : (Acsaládsegítés keretében biztosítani kell) i) a nagy létszámú intézmények átalakítását követően támogatott lakhatást igénybe vev ők utánkövetését biztosító esetmenedzseri feladatokat. [(2)] j) Az Szt. 64. (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép : (6) [A családsegítés a gyermekjóléti szolgáltatással egyazon szolgáltató keretében hozható létre.] Családsegítés a gyermekjóléti szolgáltatással egy szolgáltató a család- é s gyermekjóléti szolgálat keretében működtethet ő. A család- és gyermekjóléti szolgálat ellátja a családsegítés (4) bekezdés szerinti feladatait, valamint a Gyvt. 39. és 40. -a szerinti gyermekjólét i szolgáltatási feladatokat.' 6. A törvényjavaslat 9. -a az alábbiak szerint módosul : 9 Az Szt. 65/E. (2) bekezdése helyébe a következ ő rendelkezés lép : (2) A szociál- és nyugdíjpolitikáért felel ős miniszter regionális illetékességgel diszpécserközpontokat jelöl ki - az utcai szociális munkát végz ő, [külön] jogszabályban meghatározott feltételeknek megfelel ő szervezetek közül. A kijelölés visszavonásig szól.

5 4 7. A törvényjavaslat 10. -a az alábbiak szerint módosul : 10. Az Szt. 86. (1) bekezdése a következő a)ponttal egészül ki [e) pontja helyébe a következ ő rendelkezés lép] : (A települési önkormányzat köteles biztosítani) [ e) a b)-d) pontban nem említett szociális szolgáltatásokhoz különös tekintettel a családsegítésre való hozzáférést. ] a)a családsegítést, ha polgármesteri hivatalt m űködtet vagy a közös önkormányzati hivatal székhelye a településenvan,' 8. A törvényjavaslat 11. -ának az Szt. 92/K. (8) bekezdését meghatározó része az alábbiak szerint módosul : 11. Az Szt. 92/K. -a a következő (8)-(10) bekezdéssel egészül ki : (8) A Szociális Ágazati Portálon a (9) bekezdésben meghatározott módon közzé kel l tenni a) a m űködést engedélyez ő szervnek a szociális szolgáltató, szociális intézmény (székhely, telephely) ellenőrzése során hozott, fellebbezésre való tekintet nélkül végrehajthatóvá nyilvánítot t határozatát, b) a m űködést engedélyez ő szerv jogerős határozatát, fenntartóval kötött hatósági szerz ődését és hatósági szerződésben foglalt kötelezettség megszegését megállapító végzését, ha a szociális szolgáltató, szociális intézmény (székhely, telephely) személyi vagy tárgyi feltételeine k hiánya miatt jogkövetkezményt állapított meg[,] vagy a fenntartóval hatósági szerz ődést kötött, c) a működést engedélyező szerv joger ős határozatát, fenntartóval kötött hatósági szerződését és hatósági szerződésben foglalt kötelezettség megszegését megállapító végzését, ha a 92/L. (1) bekezdés a), b) vagy e) k) pontjában meghatározott jogsértés miatt jogkövetkezményt állapított meg[,] vagy a fenntartóval hatósági szerz ődést kötött, d) az a) c) pont szerinti ügyben a jogorvoslat vagy megismételt eljárás során hozott és a közzétett döntés érdemében változást eredményez ő hatósági döntést vagy bírósági határozatot. (... ) 9. A törvényjavaslat a elhagyásra kerül : 14. [Az Szt. '115/A. -a a következő (3) bekezdéssel egészül ki : (3) A házi segítségnyújtás egy órára es ő intézményi térítési díja nem lehet kevesebb, mint az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 1%-a. 15. Az Szt (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép : (4) Házi segítségnyújtás a) térítésmentesen csak a 114. (3) bekezdése esetében nyújtható,

6 5 b) személyi térítési díja esetében a 115. (3) bekezdése szerinti csökkentés csak akko r alkalmazható, ha az ellátott jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkor i legkisebb összegének 200%-át, egyedülél ő esetében az öregségi nyugdíj mindenkori legkiseb b összegének 250%-át."] 10. A törvényjavaslat 17. -a az alábbiak szerint módosul : 17. Az Szt. 131/A. -a helyébe a következő rendelkezés lép : 131/A. A szenvedélybetegek részére nyújtott alacsonyküszöb ű ellátás és az utcai szociáli s munka működtetését az állam a [külön] jogszabályban meghatározott eljárási rend szerin t kiválasztott fenntartókkal kötött finanszírozási szerződések útján támogatja. A finanszírozási szerződést ha jogszabály másként nem rendelkezik három évre kell megkötni. Az éves támogatási összeget a költségvetési törvény állapítja meg.' 11. A törvényjavaslat 18. -a az alábbiak szerint módosul : Az Szt. a következ ő sal egészül ki : (1) Az egyes szociális és gyermekvédelmi tárgyú törvények módosításáról szól ó évi... törvénnyel megállapított 378. (1) bekezdésében foglaltakat a közfoglalkoztatásba a hatálybalépést követően bevont egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti ellátásban részesül ő személyek esetében kell alkalmazni. (2) Az egyes szociális és gyermekvédelmi tárgyú törvények módosításáról szóló évi... törvénnyel megállapított 92/K. (8) (10) bekezdését akkor kell alkalmazni, h a a) a jogsértést július 31-ét követően követik el, vagy a jogsért ő állapot július 31 - ét követően szűnik meg, és b) a m űködést engedélyez ő szerv a jogkövetkezményt július 31-ét követően állapítja meg. (3) Ha a 92/L. (1) bekezdés a) pontja szerinti jogsértő állapot augusztus 1-jét megelőzően megszűnik, a augusztus 1-jét megel őzően hatályos bírságösszeget kell alkalmazni. (4) A augusztus 1-jén házi segítségnyújtásban részesül ők esetén a gondozási szükséglet vizsgálata során a augusztus Hét megel őzően hatályos rendelkezések alapján megállapított pontszámot és gondozási óraszámot a fenntartó szeptember 30-áig rögzíti a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások, szolgáltatások finanszírozásának ellen őrzése céljából vezetett nyilvántartásban. (5) január 1-jétől a területi lefedettséget figyelembe vevő finanszírozási rendszerbe a rendelkezésre álló kapacitástól függetlenül törvény erejénél fogva befogadottnak. minősül az a támogató szolgáltatás és közösségi alapellátás, valamint a hozzájuk tartozó feladatmutató, amely után a fenntartó október 1-jén hatályos finanszírozási szerz ődés alapján támogatásra jogosult. A január Hét megelőzően hatályos 131/A. alapján nyújtott állami támogatásra december 31-ét követ ően is a január 1-jét megelőzően hatályos rendelkezéseket kel l alkalmazni.

7 -6 - (6) Az egyes szociális és gyermekvédelmi tárgyú törvények módosításáról szóló évi... törvénnyel megállapított 92/L. (1) bekezdés 1) pontját január 1-jétől abban az esetben i s alkalmazni kell, ha a gondozási szükséglet vizsgálata január Hét megel őzően történt. (7) Az egyes szociális és gyermekvédelmi tárgyú törvények módosításáról szóló évi... törvény hatálybalépésekor házi segítségnyújtásban részesül ő személyek gondozási szükségletét a évi állami támogatás igényléséig, de legkés őbb december 31-éig az egyes szociális és gyermekvédelmi tárgyú törvények módosításáról szóló évi... törvénnyel kihirdetett, január 1-jén hatályba lép ő szabályok alapján felül kell vizsgálni.[" ] (8) Családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatás január 1-jétől kizárólag egy szolgáltató keretében működtethető. (9) A települési önkormányzat október 31-éig felülvizsgálja a családsegítés, illetvea gyermekjóléti szolgáltatási feladatok ellátásának módját, szervezeti kereteit és az e feladatok biztosítására kötött ellátási szerz ődést. A települési önkormányzat november 30-áig dönta családsegítés, illetve a gyermekjóléti szolgáltatási feladatok ellátásának a január 1-jétől hatályos rendelkezéseknek megfelel ő biztosítása módjáról. A fenntartó a szolgáltatói nyilvántartásba bejegyzett adatoknak a (8) bekezdésben foglaltak biztosításához szüksége s módosítását november 30-áig kérelmezi. Ha a fenntartó a kérelmet határidőben benyújtja, a z eljárás befejezéséig úgy kell tekinteni, mintha a kérelmezett adatmódosítás jogerősen be lenne jegyezve a szolgáltatói nyilvántartásba.' 12. A törvényjavaslat 19. (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul : (1) Az Szt. a) 20/B. -ában a miatt szövegrész helyébe az érdekében szöveg, a külön jogszabályban szövegrész helyébe a kormányrendeletben szöveg, b) 37/B. (1) bekezdésében az (1) bekezdés a) és c) pontja szerinti esetben szövegrés z helyébe az (1) bekezdése szerinti esetekben szöveg, c) 45. (1) bekezdésében a meghatározott feltételek alapján szövegrész helyébe a meghatározott feltételek alapján pénzbeli vagy természetbeni formában szöveg, [d) 64. (2) bekezdésében a valamint a gyermekjóléti szolgálat, szövegrész helyéb e az a gyermekjóléti szolgálat, szöveg, e) 64. (5) bekezdésében az az igénybe vev ő környezetére, szövegrész helyébe az a szolgáltatást igénybe vevő környezetére, szöveg, ] W] 66/A. (1) bekezdés b) pontjában a (2) és a (3) szövegrész helyébe a (2)-(5) szöveg, [g) 86. (2) bekezdés a) pontjában a családsegítést, szövegrész helyébe a személye s gondoskodás keretében családsegítést, szöveg, ] [h)] el 92/K. (4a) bekezdésében a szolgáltatói nyilvántartást vezet ő szerv honlapján szövegrész helyébe a Szociális Ágazati Portálon szöveg, [i)] j 115. (4) bekezdés b) pontjában a nem szövegrész helyébe az egyházi és nem szöveg, [P] g (2a) bekezdés b) pontjában a díjra szövegrész helyébe a díjra a (2b ) bekezdés szerinti kivétellel szöveg, [k)] (1) bekezdés fi pontjában a jogkövetkezményeket szövegrész helyébe a jogkövetkezményeket, a 92/K. (8) (10) bekezdése szerinti közzététel részletes szabályait szöveg lép.

8 7 13. A törvényjavaslat 20. -a az alábbiak szerint módosul : 20. (1) Hatályát veszti az Szt. a) 4. (3) bekezdésében a 78., szövegrész, b) 19. (4) bekezdésében az a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének é s megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól szóló kormányrendeletbe n meghatározott módon szövegrész, c) 47. (2) bekezdésében az az 55/D. -ban meghatározott kivétellel szövegrész, d) 55/D. -a és az azt megelőző alcím címe, e) 132. (1) bekezdés t) pontja. (2) Hatályát veszti az Szt. a) 64. (2) bekezdésében az a gyermekjóléti szolgálat, szövegrész., b) 64. (5) bekezdése, c) 86. (1) bekezdése)pontjában a különös tekintettel a családsegítéshez szövegrész, d) 86. (2) bekezdésa)pontja. 14. A törvényjavaslat 21. -a az alábbiak szerint módosul : 21. [(1)] A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 39. (2) bekezdés c) pontja helyébe a következ ő rendelkezés lép : (A gyermekjóléti szolgáltatás feladata a gyermek testi, lelki egészségének, családban történő nevelésének elősegítése érdekében) c) a válsághelyzetben lévő várandós anya támogatása, segítése, tanácsokkal való ellátása, valamint [számára] szociális szolgáltatásokhoz és gyermekjóléti alapellátásokhoz, különösen a családok átmeneti otthonában igénybe vehető ellátáshoz történő hozzájutásának [meg]szervezése, [(2) A Gyvt. 39. (4) bekezdés c) e) pontja helyébe a következ ő rendelkezések lépnek: (A gyermekjóléti szolgáltatás feladata a kialakult veszélyeztetettség megszüntetés e érdekében) c) kezdeményezn i ca) egyéb gyermekjóléti alapellátások igénybevételét, cb) szociális alapszolgáltatások különösen a családsegítés igénybevételét, cc) egészségügyi ellátások igénybevételét, cd) pedagógiai szakszolgálatok igénybevételét, vag y ce) a gyermek védelembe vételét vagy súlyosabb fokú veszélyeztetettség esetén a gyermek ideiglenes hatályú elhelyezését, nevelésbe vételét, d) a veszélyeztetettség mértékének megfelelően javaslat készítése da) a gyermek védelembe, vételére, illetve a családi pótlék természetbeni formában történő nyújtására, db) a gyermek tankötelezettsége teljesítésének előmozdítására, de) a gyermek családjából történ ő kiemelésére, a leend ő gondozási helyére vagy annak megváltoztatására,

9 8 dd) a gyermek megelőző pártfogásának mell őzésére, elrendelésére, fenntartására, megszüntetésére, e) a pártfogó felügyel ői szolgálattal és a megel őző pártfogó felügyel ővel val ó együttműködés a bűnismétlés megelőzése érdekében, ha a gyámhatóság elrendelte a gyerme k megel őző pártfogását."] " 15. A törvényjavaslat 22. -a az alábbiak szerint módosul : 22. lép : (1) A Gyvt át megelőző alcím [címsora] címhelyébe a következő [címsor] alcím cím [ A gyermekjóléti szolgálat ] Család- és gyermekjóléti szolgálat [(2) A Gyvt a helyébe a kővetkez ő rendelkezés lép : 40. (1) A települési önkormányzat a 39. -ban meghatározott gyermekjóléti szolgáltatás feladatait önálló intézményként, illetve családsegít ő szolgálat, vagy a 96. (4), illetve (5) bekezdése szerinti egészségügyi vagy nevelési-oktatási intézmény szervezeti é s szakmai tekintetben önálló intézményegységként, illetve a jogszabályban meghatározot t képesítési el őírásoknak megfelelő személy foglalkoztatásával biztosítja (a továbbiakban együtt: gyermekjóléti szolgálat). (2) A gyermekjóléti szolgálat összehangolva a gyermekeket ellátó egészségügyi és nevelési-oktatási intézményekkel, illetve szolgálatokkal szervezési, szolgáltatási és gondozás i feladatokat végez. A gyermekjóléti szolgálat tevékenysége körében a 39. -ban foglaltakon túl a) folyamatosan figyelemmel kíséri a településen él ő gyermekek szociális helyzetét, veszélyeztetettségét, b) meghallgatja a gyermek panaszát, és annak orvoslása érdekében, megteszi a szükséges intézkedést, c) elkészíti a védelembe vett gyermek gondozási-nevelési tervét, illetve a gyámhatóság megkeresésére a családi pótlék természetbeni formában történő nyújtásához kapcsolód ó pénzfelhasználási tervet (a továbbiakban : pénzfelhasználási terv), d) szervezi a legalább három helyettes szül őt foglalkoztató helyettes szül ő i hálózatot, illetve működtetheti azt, vagy önálló helyettes szül őket foglalkoztathat, e) segíti a nevelési-oktatási intézmény gyermekvédelmi feladatainak ellátását, fi felkérésre környezettanulmányt készít, g) kezdeményezi a települési önkormányzatnál új ellátások bevezetését, h) biztosítja a gyermekjogi képvisel ő munkavégzéséhez szükséges helyiségeket, i) részt vesz a jogszabályban meghatározott Kábítószerügyi Egyeztet ő Fórum munkájában, j) nyilvántartást vezet a helyettes szülői férőhelyekről. (3) Gyermekjóléti központnak minősül az az önálló intézményként, illetve szervezeti és szakmai szempontból önálló intézményegységként m űköd ő gyermekjóléti szolgálat, amely az általános szolgáltatási feladatain túl a gyermek családban nevelkedésének elősegítése, a gyermek veszélyeztetettségének megel őzése érdekében a gyermek igényeinek és szükségleteinek megfelelő önálló egyéni és csoportos speciális szolgáltatásokat, programokat, így

10 9 a) utcai és lakótelepi szociális munkát, b) kapcsolattartási ügyeletet, c) kórházi szociális munkát, d) készenléti szolgálato t biztosít."] (2) AGyvt. 40. (1) bekezdése helyébe a következ ő rendelkezés lép : (1) Gyermekjóléti szolgáltatás a családsegítéssel egy szolgáltató a család- é s gyermekjóléti szolgálat (a továbbiakban: gyermekjóléti szolgálat) keretében működtethető.a gyermekjóléti szolgálat ellátja a39. és a(2)bekezdés szerinti gyermekjóléti szolgáltatás i feladatokat, valamint a családsegítés Szt.64. (4)bekezdése szerinti feladatait. (3) A Gyvt.40. -a a következ ő (la) bekezdéssel egészül ki : (la) A települési önkormányzat a gyermekjóléti szolgálato t a) önálló intézményként, b) a96. (4) és (5) bekezdése szerinti egészségügyi vagy nevelési-oktatási intézmény szervezeti és szakmai tekintetben önálló intézményegységként, vag y c) jogszabályban meghatározott képesítési el őírásoknak megfelelő személy foglalkoztatásával működteti.' 16. A törvényjavaslat 23. -a az alábbiak szerint módosul : 23. (1) A Gyvt. a 40. -t követően a következő alcím címmel és 40/A. -sal [és azt megel őzően a következő alcím címsorral] egészül ki : [ A gyermekjóléti szolgálatra és a gyermekjóléti központra vonatkozó közös szabályo k 40/A. Gyermekjóléti szolgálatot, gyermekjóléti központot egyházi fenntartó és ne m állami fenntartó is m űködtethet. ] Család- és gyermekjóléti központ 40/A. (1) Család- és gyermekjóléti központnak (a továbbiakban : gyermekjóléti központ ) az a járásszékhely településen működő gyermekjóléti szolgálat minősül, amely önálló intézményként, illetve szervezeti és szakmai szempontból önálló intézményegységként működik. (2) Agyermekjóléti központ a gyermekjóléti szolgálatnak a 39., a 40. (2)bekezdése és az Szt.64. (4)bekezdése szerinti általános szolgáltatási feladatain tú l a)a gyermek családban nevelkedésének el ősegítése, a gyermek veszélyeztetettségének megel őzése érdekében a gyermek igényeinek és szükségleteinek megfelel ő önálló egyéni és csoportos speciális szolgáltatásokat, programokat nyújt, amelynek keretében biztosí t aa)utcai és ha a helyi viszonyok azt indokolják lakótelepi szociális munkát, ab)kapcsolattartási ügyeletet, ennek keretében közvetít ői eljárást, ide nem értve a 62/E. és a132. (6)bekezdése szerinti közvetítői eljárást, ac) ha a helyi viszonyok azt indokolják kórházi szociális munkát, ad)gyermekvédelmi jelz őrendszeri készenléti szolgálatot,

11 -10 - ae)jogi tájékoztatásnyújtást és pszichológiai tanácsadást, aj)családkonzultációt, családterápiát, családi döntéshozó konferenciát ; b) a gyermekvédelmi gondoskodás keretébe tartozó hatósági intézkedésekhez kapcsolódó,a gyermekek védelmére irányuló tevékenységet lát el, amelynek keretébe n ba)kezdeményezi a gyermek védelembe vételét vagy súlyosabb fokú veszélyeztetettség esetén a gyermek ideiglenes hatályú elhelyezését, nevelésbe vételét, bb)javaslatot készít a veszélyeztetettség mértékének megfelel ően a gyermek védelemb e vételére, illetve a családi pótlék természetbeni formában történő nyújtására, a gyermek tankötelezettsége teljesítésének el őmozdítására, a gyermek családjából történ ő kiemelésére,a leendő gondozási helyére vagy annak megváltoztatására, valamint a gyermek megel őző pártfogásának mellőzésére, elrendelésére, fenntartására és megszüntetésére, bc)együttműködik a pártfogó felügyel ői szolgálattal és a megel őző pártfogó felügyel ővela bűnismétlés megelőzése érdekében, ha a gyámhatóság elrendelte a gyermek megel őző pártfogását, bd)a családjából kiemelt gyermek visszahelyezése érdekében családgondozást végez a z otthont nyújtó ellátást, illetve a területi gyermekvédelmi szakszolgáltatást végz ő intézménnyel együttműködve a család gyermeknevelési körülményeinek megteremtéséhez, javításához, a szül ő és a gyermek közötti kapcsolat helyreállításához, be)utógondozást végez az otthont nyújtó ellátást, illetve a területi gyermekvédelm i szakszolgáltatást végző intézménnyel együttműködve a gyermek családjába történő visszailleszkedéséhez, bflvédelembe vett gyermek esetében elkészíti a gondozási-nevelési tervet, családgondozás t végez, illetve a gyámhatóság megkeresésére a családi pótlék természetbeni formában történ ő nyújtásához kapcsolódó pénzfelhasználási tervet (a továbbiakban : pénzfelhasználási terv) készít; c) szakmai támogatást nyújt az ellátási területén m űködő gyermekjóléti szolgálatok számára. (3) Gyermekjóléti szolgálatot állami fenntartó, egyházi fenntartó és nem állami fenntartó i s működtethet. A gyermekjóléti központ feladatainak ellátására a települési önkormányzat egyházi fenntartóval és nem állami fenntartóval ellátási szerződést nem köthet." (2) A Gyvt. 40/A. (2) bekezdés a) pontja a következő ag) alponttal egészül ki : [Agyermekjóléti központ a család- és gyermekjóléti szolgálatnak a 39. ', a 40. ' (2) bekezdése és az Szt. 64. (4) bekezdése szerinti általános szolgáltatási feladatain túl a gyermek családban nevelkedésének elősegítése, a gyermek veszélyeztetettségéne k megelőzése érdekében a gyermek igényeinek és szükségleteinek megfelelő önálló egyéni és csoportos speciális szolgáltatásokat, programokat nyújt, amelynek keretében biztosít] ag)óvodai és iskolai szociális segít ő tevékenységet ; " 17. A törvényjavaslat 25. -a az alábbiak szerint módosul : 25. (1) A Gyvt. 94. (2a) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép : (2a) [Lakosságszámtól függetlenül köteles gyermekjóléti szolgálatot m űködtetni a) a települési önkormányzat, b)a fővárosban a fővárosi kerületi önkormányzat, illetv e c) a fővárosi önkormányzat által közvetlenül igazgatott terület tekintetében a f ővárosi önkormányzat. ] Polgármesteri hivatalt m űködtető települési önkormányzat, a közö s önkormányzati hivatal székhelye szerinti települési önkormányzat, a fővárosban a fővárosi kerületi önkormányzat, illetve a fővárosi önkormányzat által közvetlenül igazgatott terület tekintetében a

12 -11 - fővárosi önkormányzat lakosságszámtól függetlenül köteles gyermekjóléti szolgálatot m űködtetni. A közös önkormányzati hivatal székhelye szerinti települési önkormányzat által m űködtetetett gyermekjóléti szolgálat ellátási területe a közös önkormányzati hivatalhoz tartozó települések lakosságára terjed ki." (2) A Gyvt. 94. (4) bekezdése helyébe a következ ő rendelkezés lép : (4) [Lakosságszámtól függetlenül köteles gyermekjóléti központot m űködtetni a megyei jogú város. ] A járásszékhely település, a f ővárosban a fővárosi kerületi önkormányzat és a megyei jogú város lakosságszámtól függetlenül köteles gyermekjóléti központot m űködtetni.a járásszékhely településen működő gyermekjóléti központ ellátási területe a járás lakosságára terjed ki. 18. A törvényjavaslat 26. (3) bekezdésének a Gyvt. 98. (11) bekezdését meghatározó része az alábbiak szerint módosul : (3) A Gyvt a a következő (11) (14) bekezdéssel egészül ki : (11) A Szociális Ágazati Portálon a (12) és (13) bekezdésben meghatározottak szerint közzé kell termi a) a működést engedélyez ő szervnek a szolgáltató, intézmény, hálózat (székhely, telephely ) ellenőrzése során hozott, fellebbezésre való tekintet nélkül végrehajthatóvá nyilvánított határozatát, b) a működést engedélyező szerv jogerős határozatát, fenntartóval kötött hatósági szerz ődését és hatósági szerződésben foglalt kötelezettség megszegését megállapító végzését, ha a szolgáltató, intézmény, hálózat (székhely, telephely) személyi vagy tárgyi feltételeinek hiánya miat t jogkövetkezményt állapított meg[,] vagy a fenntartóval hatósági szerz ődést kötött, c) a m űködést engedélyez ő szerv jogerős határozatát, fenntartóval kötött hatósági szerz ődését és hatósági szerz ődésben foglalt kötelezettség megszegését megállapító végzését, ha a 100/A. (1 ) bekezdés a), b) vagy e) pontjában meghatározott jogsértés miatt jogkövetkezményt állapított meg[,] vagy a fenntartóval hatósági szerz ődést kötött, d) az a) c) pont[ja] szerinti ügyben a jogorvoslat vagy megismételt eljárás során hozott és a közzétett döntés érdemében változást eredményez ő hatósági döntést vagy bírósági határozatot. (... ) 19. A törvényjavaslat 30. -a az alábbiak szerint módosul : 30. (1) A Gyvt. XXII. Fejezete a Térítési díj alcímet megel őzően a következő 145/C. -sal egészül ki : 145/C. A Gyerekházak, a krízisközpontok, a félutas házak és a titkos menedékházak működtetését az állam [a külön] jogszabályban meghatározott eljárási rend szerint kiválasztott fenntartókkal kötött finanszírozási szerz ődések útján támogatja. A finanszírozási szerz ődést h a jogszabály másként nem rendelkezik három évre kell megkötni. (2) A Gyvt. 145/C. -a helyébe a következ ő rendelkezés lép : 145/C. A Gyerekházak, a krízisközpontok, a félutas házak és a titkos menedékházak működtetését az állam [a külön] jogszabályban meghatározott eljárási rend szerint kiválasztott fenntartókkal kötött finanszírozási szerz ődések útján támogatja. A finanszírozási szerz ődést ha

13 -12 - jogszabály másként nem rendelkezik három évre kell megkötni. Az éves támogatási összeget a költségvetési törvény állapítja meg."" 20. A törvényjavaslat 31. -a az alábbiak szerint módosul : 31. A Gyvt. a következő sal egészül ki : 174. (1) Az egyes szociális és gyermekvédelmi tárgyú törvények módosításáról szól ó évi...[.]_törvénnyel megállapított 98. (11) {14) bekezdését akkor kell alkalmazni, ha a) a jogsértést július 31-ét követően követik el, vagy a jogsértő állapot július 31 - ét követően sz űnik meg, é s b) a működést engedélyező szerv a jogkövetkezményt július 31-ét követően állapítj a meg. (2) Ha a 100/A. (1) bekezdés e) pontja szerinti jogsért ő állapot augusztus Hét megelőzően megszűnik, a augusztus 1-jét megelőzően hatályos bírságösszeget kel l alkalmazni. (3) A fenntartó február 1-jéig köteles kérelmezni a december 31-én működő Gyerekházának bejegyzését a szolgáltatói nyilvántartásba. Ha a fenntartó a kérelmet határid őben benyújtja, a Gyerekházat az eljárás befejezéséig úgy kell tekinteni, mintha joger ősen be lenne jegyezve a szolgáltatói nyilvántartásba.[ ] (4) Gyermekjóléti szolgáltatás és családsegítés január 1-jétől kizárólag egy szolgáltató keretében működtethető. A gyermekjóléti központ feladatainak ellátására január 1-jét őla települési önkormányzat egyházi fenntartóval és nem állami fenntartóval ellátási szerződést nem köthet. (5) A települési önkormányzat október 31-éig felülvizsgálja a családsegítés, illetve a gyermekjóléti szolgáltatási feladatok ellátásának módját, szervezeti kereteit és az e feladato k biztosítására kötött ellátási szerződést. A települési önkormányzat november 30-áig dönta családsegítés, illetve a gyermekjóléti szolgáltatási feladatok ellátásának a január 1-jétő l hatályos rendelkezéseknek megfelel ő biztosítása módjáról. A fenntartó a szolgáltató i nyilvántartásba bejegyzett adatoknak a (4) bekezdésben foglaltak biztosításához szükséges módosítását november 30-áig kérelmezi. Ha a fenntartó a kérelmet határidőben benyújtja, az eljárás befejezéséig úgy kell tekinteni, mintha a kérelmezett adatmódosítás jogerősen be lenne jegyezve a szolgáltatói nyilvántartásba. (6)Az egyes szociális és gyermekvédelmi tárgyú törvények módosításáról szóló évi... törvénnyel megállapított 40/A. -t a január 1-jén folyamatban lév ő ügyekben is alkalmazni kell. A nem járásszékhely településen m űködő gyermekjóléti szolgálat a járásszékhely települése n működő gyermekjóléti központnak átadj a a) január 10-éig a nála folyamatban lév ő 40/A. (2) bekezdésb)pontja szerinti ügyek iratanyagát, és b) január 31-éig a nála lezárt 40/A. (2) bekezdésb)pontja szerinti ügyek iratanyagát."

14 A törvényjavaslat a következő 32. -sal egészül ki, a további -ok számozása és a hivatkozások értelemszerűen módosulnak : 32. A Gyvt. a következ ő sal egészül ki : 175. & Ahol jogszabál y a) családsegítő szolgálatot vagy gyermekjóléti szolgálatot említ, azon család- é s gyermekjóléti szolgálatot, b) gyermekjóléti központot említ, azon család- és gyermekjóléti központo t kellérteni.' 22. A törvényjavaslat 32. -a az alábbiak szerint módosul :. 32. (1) A Gyvt. [a) 11/A. (2) bekezdés b) pontjában az a gyermekjóléti szolgálat szövegrész helyébe a továbbá a gyermekjóléti szolgálat szöveg, b) 17. (1) bekezdés b) pontjában az a családsegít ő szolgálat, a családsegítő központ, szövegrész helyébe az a családsegít ő szolgálat és a családsegítő központ, szöveg, c) 17. (2) bekezdés a) pontjában a gyermek veszélyeztetettsége esetén szövegrés z helyébe a gyermek veszélyeztetettségének észlelése esetén szöveg, d) 17. (2a) bekezdésében az intézmény, személy szövegrész helyébe az intézmén y vagy személy szöveg, e) 17. (5) bekezdésében a külön jogszabály szövegrész helyébe a jogszabály szöveg, j) 35. (6) bekezdésében a Panaszjoguk gyakorlására szövegrész helyébe az A gyermekjóléti szolgálatban és a házi gyermekfelügyelet formájában biztosított napközben i ellátásban részesülők panaszjogának gyakorlására szöveg, g) 37/A. (3a) bekezdésében a megszünteti, ha szövegrész helyébe a megszüntet i akkor is, ha szöveg, h) 38/A. (2) bekezdésében a gyermek és család szövegrész helyébe a gyermek és a család szöveg, i) 39. (5) bekezdésében a gyermek visszahelyezése szövegrész helyébe a gyerme k családba történ ő visszahelyezése szöveg, j) 51. (6) bekezdés a) pont ab) alpontjában az okok szövegrész helyébe az okok, körülmények szöveg, k) 94. (3) bekezdés d) pontjában a gyermekjóléti központot [40. (3) bek.] szövegrész helyébe a gyermekjóléti központot szöveg, 1) 96. (5) bekezdésében a (4) bekezdés szerinti intézményben szövegrész helyébe a (4) bekezdés szerinti közös igazgatású gyermekjóléti, illetve gyermekvédelmi intézményben szöveg,] [m)] (5) bekezdésében a szolgáltatói nyilvántartást vezető szerv honlapján szövegrész helyébe a Szociális Ágazati Portálon szöveg, [n)] N 145. (2) bekezdésében az (a továbbiakban : befogadás) szövegrész helyébe az (a továbbiakban: befogadás), a 145/C. -ban foglaltak kivételével szöveg, [o)] 162. (1) bekezdés i) pontjában a jogkövetkezményeket szövegrész helyébe a jogkövetkezményeket, a 98. (11) (14) bekezdése szerinti közzététel részletes szabályait szöveg, [p)] 162. (1) bekezdés w) pontjában a családok átmeneti otthona által m űködtetett krízisközpont szövegrész helyébe a Gyerekházak, a krízisközpontok, a félutas házak és a titko s menedékházak szöveg lép.

15 (2) A Gyvt. a)11/a. (2) bekezdésb)pontjában, 17. (2a) bekezdésében a gyermekjóléti szolgálat szövegrész helyébe a gyermekjóléti szolgáltatást nyújtó szolgáltató szöveg, b)17. (2) bekezdésa)pontjában és (5) bekezdésében a gyermekjóléti szolgálatnál szövegrész helyébe a gyermekjóléti szolgáltatást nyújtó szolgáltatónál szöveg, c) 35. (6) bekezdésében a gyermekjóléti szolgálatban szövegrész helyébea gyermekjóléti szolgáltatásban szöveg, d) 37/A. (3a) bekezdésében a gyermekjóléti szolgálatot szövegrész helyébea gyermekjóléti szolgáltatást nyújtó szolgáltatót szöveg, e) 38/A. $ (2) bekezdésében a gyermekjóléti szolgálattal szövegrész helyébe a gyermekjóléti szolgáltatást nyújtó szolgáltatóval szöveg, fl 40. (2) bekezdésében a 39. -ban szövegrész helyébe a 39. -ban és az Szt. 64. (4 ) bekezdésében szöveg lép." 23. A törvényjavaslat 33. -a az alábbiak szerint módosul : 33. (1) Hatályát veszti a Gyvt. a) 139. (3) bekezdés c) pontja, b) 100/A. (1) bekezdésében az ellen őrzési jogkörében jogsértésenként legfeljebb 200 ezer forint összeg ű szövegrész, c) 162. (1) bekezdés y) pontja. (2) Hatályát veszti a Gyvt. a)17. (1) bekezdésb)pontjában az így különösen a családsegítő szolgálat, a családsegítő központ, szövegrész, bj 38/A. (3) bekezdése c) 39. (4) bekezdés c) pontcb)alpontjában a, különösen a családsegítés szövegrész, d) 39. (4) bekezdés c) pontce)alpontja, e) 39. (4) bekezdés d) ése)pontja, j) 39. (5) bekezdése, g) 40. (2) bekezdés c) pontja, h) 40. (3) és (5) bekezdése, i) 51. (6) bekezdésa)pontab)alpontjában az a családsegít ő, illetve szövegrész, j) 94. (3) bekezdésd)pontja, k)96. (5) bekezdésében a családsegítő szolgálat, illetve szövegrész. 24. A törvényjavaslat 35. -a az alábbiak szerint módosul : 35. Az Mmtv a a következ ő (1 a) bekezdéssel egészül ki : (la) Rokkantsági ellátásban részesül ő személy esetén az (1) bekezdés a) pontja szerinti felülvizsgálatot nem kell elvégezni, ha a) a felülvizsgálatra az ellátás megállapításáról szóló[,] vagy a felülvizsgálati eljárás sorá n hozott döntésben meghatározott id őpontban, vagy b) a felülvizsgálati eljárás megindításának időpontjában az öregségi nyugdíjkorhatár betöltéséig hátralev ő időtartam az 5 évet nem haladja meg.

16 A törvényjavaslat 38. -a az alábbiak szerint módosul : 38. Az Mmtv. a) 19. (1) bekezdés c) pontjában a 30 napi szövegrész helyébe a 60 napi, b) 27. (1) bekezdés c) pontjában, 27. (6) bekezdésében, 27/A. (1) bekezdés c) pontjában, 27/A. (6) bekezdésében, 28. (3) (6) bekezdésében a társadalmi felzárkózásért felelős miniszter szövegrész helyébe a szociál- és nyugdíjpolitikáért felel ős miniszter [szöveg lép] szöveg lép. 26. A törvényjavaslat 39. -a az alábbiak szerint módosul : 39. (1) Ez a törvény a (2) bekezdésben [meghatározott kivételekkel] foglalt kivétellel augusztus 1-jén lép hatályba. (2)A2.,a3.,a6.,a7.,a12.,[a14.,a15.,]a17.,a19. (2)bekezdése, a28.,a30. '(2) bekezdése és a 33. (2) bekezdése január 1-jén lép hatályba. 27. A törvényjavaslat 39. -a az alábbiak szerint módosul : 39. (1) Ez a törvény a (2):-(4) bekezdésben meghatározott kivételekkel augusztus 1 - jén lép hatályba. (2) A 2., a 3., a 6., a 7., a 8. (1) (3) és (5) bekezdése, a 10., a 12., a 14., a 15., a 17., a 19. (2) bekezdése, a 20. (2) bekezdése, a 21., a 22., a 23. (1) bekezdése, a 25. a 28., a 30. (2) bekezdése, a 32. $, a 33. (2) bekezdése és a [33] 34. (2) bekezdése január 1-jén lép hatályba. (3)A 8. (4) bekezdése január 1-ién lép hatályba. (4) A 23. (2) bekezdése január 1-jén lép hatályba. Indokolá s A kormányzat egyik kiemelt társadalompolitikai célja az esélyteremtés a hátrányos és a halmozotta n hátrányos helyzetben él ő gyermekek számára, valamint a gyermek Alaptörvényben garantál t védelemhez való jogának biztosítása. E cél megvalósításához járul hozzá a családsegítés és a gyermekjóléti szolgáltatás, mint a gyermekvédelem els ő védvonalának megerősítése, ami a gyermekjóléti központok számának növelését és azok bázisán a gyermekjóléti szolgáltatás és a családsegítés integrációjának megvalósítását jelenti. Az integrációhoz szükséges a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény (a továbbiakban : Szt.), valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény (a továbbiakban : Gyvt.) vonatkozó rendelkezéseinek módosítása.

17 Az 1 4., 6., 8., 10., , pontho z A módosítások nyelvhelyességi és kodifikációs pontosításokat tartalmaznak. Az 5. pontho z A családsegítő szolgálatok és a gyermekjóléti szolgálatok integrációjával létrejöv ő család- é s gyermekjóléti szolgálatok általános segítő feladatokat látnak el mind a családsegítés, mind a gyermekjóléti szolgáltatás tekintetében. A családsegítés feladatai pontosításra kerülnek, mivel egye s feladatok a járásszékhely településeken létrejöv ő család- és gyermekjóléti központokhoz kerülnek. A módosítás eredményeképpen a menekült státuszú személyek társadalmi beilleszkedésének el ősegítésével összefüggő feladatot,nem minden szolgálatnak kell ellátnia, hanem csak a miniszte r által kijelölt egyes szolgálatoknak, melynél fogva a szükségletekre jobban reagáló, az er őforrások koncentrációja révén hatékonyabb szolgáltatásnyújtás alakítható ki. A család- és gyermekjóléti központoknál új feladatként jelenik meg a szociális diagnózis készítése, melynek elvégzéséhez bevonhatják a nem járásszékhelyen m űködő család- és gyermekjólét i szolgálatokat is. A férőhelykiváltás eredményeként létrejöv ő támogatott lakhatás szolgáltatássa l összefüggő esetmenedzseri feladatok ellátása szintén új feladata lesz központoknak, de csak január 1-jétől. A 7. pontho z A rendelkezés átalakítja a feladatellátási kötelezettséget az Szt.-ben. Jelenleg csak 2000 fő lakosságszám felett kötelező családsegítés szolgáltatást működtetnie a településeknek. Az új struktúrában azoknak a településeknek kell családsegítés szolgáltatást nyújtaniuk, amelyek polgármesteri hivatalt működtetnek, vagy a közös önkormányzati hivatal székhelye a településen van. A 9. és 26. ponthoz Lásd a T/5052/7. számú módosító javaslat indokolását. A 11. pontho z Az átmeneti szabályok rendezik, hogy január 1-jétől családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatás kizárólag egy szolgáltató keretében m űködtethető. Ennek megvalósítása érdekében a települési önkormányzatnak október 31-éig felül kell vizsgálnia a családsegítési, illetve gyermekjóléti szolgáltatási feladatok ellátásának módját, szervezeti kereteit és az e feladato k biztosítására kötött ellátási szerz ődést, és november 30-áig döntenie kell az új szabályokna k megfelelő feladatellátásról. A szolgáltatói nyilvántartásba bejegyzett adatoknak az átalakítás miatt szükséges módosítását a fenntartónak november 30-áig kell kérelmeznie. Ha a fenntartó a kérelmet határidőben benyújtja, az eljárás befejezéséig úgy kell tekinteni, mintha a kérelmezet t adatmódosítás jogerősen be lenne jegyezve a szolgáltatói nyilvántartásba. A 12. és 13. ponthoz A módosítások a családsegítő szolgálat és a gyermekjóléti szolgálat integrációja miatt az Szt.-ben szükséges szövegpontosító és hatályon kívül helyez ő rendelkezéseket tartalmazzák.

18 A 14. ponthoz A gyermekjóléti szolgáltatás feladatai között szerepel a válsághelyzetben lév ő várandós anya támogatása, melynek keretében azzal egészül ki a feladat, hogy mind a gyermekjólét i alapellátásokhoz, mind a szociális szolgáltatásokhoz való hozzájutást meg kell szervezni. Továbbra is kiemelten fontos feladat a válsághelyzetben lévő várandós anya számára a családok átmeneti otthonában igénybe vehető ellátáshoz való hozzájutás el ősegítése, megszervezése. A 15. ponthoz A Gyvt. szabályai között is rögzítésre kerül, hogy a gyermekjóléti szolgáltatás a családsegítéssel egy szolgáltató keretében működtethető. A család- és gyermekjóléti szolgálat ellátja a családsegíté s és a gyermekjóléti szolgáltatás feladatait is. A 16. ponthoz Az új feladatmegosztás szerint a feladatellátási kötelezettséggel bíró települési önkormányzato k feladatkörében marad a lakóhely szintű minimumszolgáltatások biztosítása. A járásszékhely települési önkormányzata által működtetett család- és gyermekjóléti központhoz kerül telepítésre a hatósági tevékenységhez kapcsolódó feladatkör, továbbá azon speciális feladatok, amelyek speciáli s szaktudással rendelkező szakember bevonását igénylik (pl. jogi tájékoztatásnyújtás és pszichológiai tanácsadás, családkonzultáció, családterápia), vagy olyan problémák kezelésére irányulnak, amelyek nagyobb lakosságszámú településen láthatók el hatékonyan, vagy ott van relevanciájuk. A szintek közötti együttműködés megteremtése és a szakmai munka el ősegítése érdekében a család- é s gyermekjóléti központoknak szakmai támogatást kell nyújtaniuk az ellátási területükön m űködő család- és gyermekjóléti szolgálatok számára. A család- és gyermekjóléti központ esetében a feladatok ellátására ellátási szerződés nem állami vagy egyházi fenntartóval nem köthet ő, tekintettel a hatósági feladatokhoz kapcsolódó tevékenységekre. A család- és gyermekjóléti központ a járás egész területére kiterjed ően látja el feladatát január 1-jével a Gyvt. módosítása folytán a gyermekjóléti szolgálatok tevékenység e kiegészült, mely szerint a gyermekjóléti szolgálat a gyermekek veszélyeztetettségének megel őzése, illetve a veszélyeztetettség feltárása és megszüntetése érdekében iskolai szociális munká t biztosíthat. Az iskolai szociális munka keretében a nevelési-oktatási intézménybe járó gyermeknek, családjának és a nevelési-oktatási intézmény pedagógusainak is támogatást, segítséget nyújt a szolgálat a felmerült problémák kezelésében, a veszélyeztetettség megel őzésében, a már kialakul t veszélyeztetettség megszüntetésében. Ezzel a jogszabályi változással szabad mérlegelést, döntés t biztosít a jogalkotó, hogy a feladatot fel tudja, kívánja-e vállalni a szolgálat, illetve a fenntartó. A következő lépés az óvodai és iskolai szociális segítés feladatának a járásszékhely család- és gyermekjóléti központjához történő telepítése január 1. napjától. A 17. ponthoz A rendelkezés az Szt. módosító rendelkezésével párhuzamosan átalakítja a feladatellátás i kötelezettséget a Gyvt.-ben. A rendelkezés értelmében család- és gyermekjóléti szolgálatot a polgármesteri hivatallal rendelkez ő települések mellett a közös önkormányzati hivatal székhely e szerinti települési önkormányzat köteles biztosítani. Család- és gyermekjóléti központot már nem a negyvenezernél több lakosú településeken lesz kötelező működtetni, hanem minden járásszékhely településen.

19 -18 - A 20. és 21. pontho z Az átmeneti szabályok biztosítják, hogy ha egy településen a kötelezettséget előíró új szabály hatálybalépésekor már működik családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatás külön szervezeti, illetv e szakmai egységben, akkor a fenntartóknak meg kell valósítaniuk az integrációt, és egy közö s intézményben kell továbbm űködtetniük a két szolgáltatást. Az Szt.-hez hasonlóan itt is el őírásra kerülnek az átalakítás miatt szükséges, elvégzend ő fenntartói feladatok, valamint a hatóság i feladatokhoz kapcsolódó tevékenységek család- és gyermekjóléti központokhoz történ ő telepítése miatt szükséges iratanyag átadási kötelezettség. Az átmeneti rendelkezések biztosítják továbbá, hogy ahol az egyes jogszabályok családsegít ő vagy gyermekjóléti szolgálatot említenek, ezen elnevezések alatt a továbbiakban család- és gyermekjólét i szolgálatot, a gyermekjóléti központ alatt pedig család- és gyermekjóléti központot kell érteni. A 22. és 23. ponthoz A módosítások a családsegítő szolgálat és a gyermekjóléti szolgálat integrációja miatt a Gyvt.-ben szükséges szövegpontosító és hatályon kívül helyez ő rendelkezéseket tartalmazzák. A 27. ponthoz A járásban működő család- és gyermekjóléti központok új feladatellátásra való felkészítése, a szolgáltatói nyilvántartásba való bejegyzésre irányuló eljárások lefolytatása, valamint a szakma i együttműködés kialakítása érdekében megfelel ő felkészülési idő szükséges, így a rendelkezések hatályba lépése január He. Az eddig az időpontig elvégzendő teendőkre tekintettel az átmenet i szabályok hatálybalépési ideje augusztus 1-je. A fentiektől eltérően a támogatott lakhatással összefüggő esetmenedzselési feladatot el őíró rendelkezés hatálybalépési ideje január He, az óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység kötelező bevezetésének időpontja pedig január 1 - je. Budapest, június 17.

CSALÁD- ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT LÉTREHOZÁSA

CSALÁD- ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT LÉTREHOZÁSA Előterjesztést készítette: dr. Varga Tibor Előterjeszti: Hegedűs Ferenc polgármester CSALÁD- ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT LÉTREHOZÁSA ELŐTERJESZTÉS a képviselő-testület 2015. december 18.-i ülésére Tárgyalja

Részletesebben

2015. november 4-i rendes nyílt ülésére

2015. november 4-i rendes nyílt ülésére Iktatószám: 3/ 22-22/2015. Tárgy: Az integrált családsegítő és gyermekjóléti szolgáltatás ügye. ELŐTERJESZTÉS Aszófő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. november 4-i rendes nyílt ülésére

Részletesebben

épjtílétib'lz ototiság jelenitése,. törvényjavasla t (T/5052. szám) részletes vitájáró l Tisztelt Elnök Úr!

épjtílétib'lz ototiság jelenitése,. törvényjavasla t (T/5052. szám) részletes vitájáró l Tisztelt Elnök Úr! Országgy űlés Hivatal a Irományszám : -v I sc '- 1 5 Az Országgyűlés Népjóléti bizottsága Érkezett 2015 JÚN 1 7. Kijelölt bizottság épjtílétib'lz ototiság jelenitése,. törvényjavasla t (T/5052. szám) részletes

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KER. ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTERE

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KER. ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTERE BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KER. ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTERE Készült a 2015. szeptember 16. napján tartandó Képviselő-testületi ülésre Készítette: Dobrosiné Ladjánszki Tímea intézményi referens Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLTATÁSOK FŐOSZTÁLYA

SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLTATÁSOK FŐOSZTÁLYA SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLTATÁSOK FŐOSZTÁLYA Tájékoztató a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.), valamint a gyermekek védelméről

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a családsegítés és a gyermekjóléti szolgáltatási feladatok ellátási módjának és szervezeti kereteinek felülvizsgálatára

E L Ő T E R J E S Z T É S a családsegítés és a gyermekjóléti szolgáltatási feladatok ellátási módjának és szervezeti kereteinek felülvizsgálatára Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. Készítette: Fodorné Szabó Mária E L Ő T E R J E S Z T É S a családsegítés és a gyermekjóléti szolgáltatási feladatok ellátási módjának

Részletesebben

T/5052. számú törvényjavaslat. egyes szociális és gyermekvédelmi tárgyú törvények módosításáról

T/5052. számú törvényjavaslat. egyes szociális és gyermekvédelmi tárgyú törvények módosításáról MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/5052. számú törvényjavaslat egyes szociális és gyermekvédelmi tárgyú törvények módosításáról Előadó: Balog Zoltán emberi erőforrások minisztere Budapest, 2015. június 1 2015. évi

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. a családsegítés és a gyermekjóléti szolgáltatás jövőbeni biztosításának lehetőségeiről

TÁJÉKOZTATÓ. a családsegítés és a gyermekjóléti szolgáltatás jövőbeni biztosításának lehetőségeiről TÁJÉKOZTATÓ a családsegítés és a gyermekjóléti szolgáltatás jövőbeni biztosításának lehetőségeiről Előterjesztő: Előkészítésben részt vett: Drávucz Katalin, Társulás elnöke Baginé Gavaldik Lívia, intézményvezető

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. 2015. október 28-i RENDES ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. 2015. október 28-i RENDES ülésére A NAPIREND SORSZÁMA: 2. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Családsegítő és gyermekjóléti szolgáltatási feladatok ellátásának felülvizsgálata E L Ő T E R J E S Z T É S SZÁLKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

Részletesebben

KUNSZENTMIKLÓS VÁROS POLGÁRMESTERE

KUNSZENTMIKLÓS VÁROS POLGÁRMESTERE KUNSZENTMIKLÓS VÁROS POLGÁRMESTERE Témafelelős:Baski Zsuzsanna Tárgy: Javaslat a Család- és Gyermekjóléti Központ alapító okiratának elfogadására Véleményező bizottság: - KUNSZENTMIKLÓS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

Részletesebben

A szociális ellátórendszer ellátásai 2015 (Szociálpolitika) Dr. Mélypataki Gábor

A szociális ellátórendszer ellátásai 2015 (Szociálpolitika) Dr. Mélypataki Gábor A szociális ellátórendszer ellátásai 2015 (Szociálpolitika) Dr. Mélypataki Gábor A társadalombiztosítás rendszere ellátások 1997:LXXXI. és LXXXIII. törvény Egészségbiztosítási ellátások: a) egészségügyi

Részletesebben

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 15/2011.(IX.16.) önkormányzati rendelete. a gyermekek védelméről

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 15/2011.(IX.16.) önkormányzati rendelete. a gyermekek védelméről Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2011.(IX.16.) önkormányzati rendelete a gyermekek védelméről Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

Részletesebben

A gyermekjóléti szolgálatok működésének bemutatása. Az együttműködés lehetőségei

A gyermekjóléti szolgálatok működésének bemutatása. Az együttműködés lehetőségei A gyermekjóléti szolgálatok működésének bemutatása Az együttműködés lehetőségei Gyermekvédelmi rendszer jogi háttere 1997. évi XXXI. Törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 15/1998. (IV.

Részletesebben

Összegző módosító javaslat

Összegző módosító javaslat Iromány száma: T/12720/11. Benyújtás dátuma: 2016-11-24 15:01 Az Országgyűlés Törvényalkotási bizottsága Parlex azonosító: 7I2H7HC40003 Címzett: Kövér László, az Országgyűlés elnöke Benyújtó: Dr. Gulyás

Részletesebben

T/10901/18. szám EGYSÉGES JAVASLAT

T/10901/18. szám EGYSÉGES JAVASLAT MAGYARORSZÁG KORMÁNYA OItSZÁGGYŰ,ÉS IVf TÁy AEllenk g Érkezett : 2013 MÁJ 2 3. T/10901/18. szám EGYSÉGES JAVASLAT az önkormányzati segély kialakításával összefüggő törvénymódosításokró l szóló T/10901.

Részletesebben

KUNSZENTMIKLÓS VÁROS POLGÁRMESTERE

KUNSZENTMIKLÓS VÁROS POLGÁRMESTERE KUNSZENTMIKLÓS VÁROS POLGÁRMESTERE Témafelelős:Baski Zsuzsanna Tárgy: Javaslat a Család- és Gyermekjóléti Központ alapító okiratának elfogadására és az intézményvezetői megbízásra Véleményező bizottság:

Részletesebben

a Képviselő-testülethez

a Képviselő-testülethez 1 FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5./Fax: (54) 531 000 ; 531 001 Email: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 10. E LŐTERJESZTÉS a Képviselőtestülethez a Segítő Kezek Szociális

Részletesebben

A gyermekjóléti alap és gyermekvédelmi szakellátási rendszer intézményeinek és alapfeladatainak bemutatása

A gyermekjóléti alap és gyermekvédelmi szakellátási rendszer intézményeinek és alapfeladatainak bemutatása TÁMOP-5.5.7-08/1-2008-0001 Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ Gyermekvédelmi ellátás rendszere I/I. A gyermekjóléti alap és gyermekvédelmi szakellátási rendszer intézményeinek

Részletesebben

KÉPVISELŐ TESTÜLETE 12/2010. (IV. 20.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete

KÉPVISELŐ TESTÜLETE 12/2010. (IV. 20.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETE 12/2010. (IV. 20.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete a személyes gondoskodás keretébe tartozó egyes szociális és gyermekjóléti

Részletesebben

TÜSKEVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2007./VIII.28./ RENDELETE

TÜSKEVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2007./VIII.28./ RENDELETE TÜSKEVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2007./VIII.28./ RENDELETE A gyermekvédelem önkormányzati rendszeréről, az önkormányzat által biztosított pénzbeli ellátásokról valamint a gyermekvédelmi

Részletesebben

Iromány száma: T/12720/12. Benyújtás dátuma: :01. Parlex azonosító: 1KF52J470003

Iromány száma: T/12720/12. Benyújtás dátuma: :01. Parlex azonosító: 1KF52J470003 Iromány száma: T/12720/12. Benyújtás dátuma: 2016-11-24 15:01 Az Országgyűlés Törvényalkotási bizottsága Parlex azonosító: 1KF52J470003 Címzett: Kövér László, az Országgyűlés elnöke Benyújtó: Dr. Gulyás

Részletesebben

Emberi Erőforrások Minisztériuma

Emberi Erőforrások Minisztériuma Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális Alapszolgáltatások I. Étkeztetés Házi Segítségnyújtás Jelzőrendszeres Házi Segítségnyújtás Családsegítés Az alapszolgáltatások megszervezésével a települési önkormányzat

Részletesebben

Az Országgyűlés Népjóléti bizottsága. Részletes vitát lezáró bizottsági módosító iavaslat benyújtásáról. Kövér László, az Országgyűlés elnöke részér e

Az Országgyűlés Népjóléti bizottsága. Részletes vitát lezáró bizottsági módosító iavaslat benyújtásáról. Kövér László, az Országgyűlés elnöke részér e J aw.... e Vatala +iulnányszém' 11-40~1 z Érkezett : 2015 NOV 2 6. Az Országgyűlés Népjóléti bizottsága Részletes vitát lezáró bizottsági módosító iavaslat benyújtásáról Kövér László, az Országgyűlés elnöke

Részletesebben

T/10901. számú törvényjavaslat. az önkormányzati segély kialakításával összefüggő törvénymódosításokról

T/10901. számú törvényjavaslat. az önkormányzati segély kialakításával összefüggő törvénymódosításokról MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/10901. számú törvényjavaslat az önkormányzati segély kialakításával összefüggő törvénymódosításokról Előadó: Balog Zoltán emberi erőforrások minisztere Budapest, 2013. április 1

Részletesebben

Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete. 8/2007. (II. 1.) BVKt rendelete

Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete. 8/2007. (II. 1.) BVKt rendelete Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2007. (II. 1.) BVKt rendelete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény helyi végrehajtásáról I. Rész Biharkeresztes

Részletesebben

Lókút Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2006. (III.31.) rendelete GYERMEKEK VÉDELMÉRŐL

Lókút Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2006. (III.31.) rendelete GYERMEKEK VÉDELMÉRŐL Lókút Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2006. (III.31.) rendelete GYERMEKEK VÉDELMÉRŐL Lókút Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a többször módosított 1997. XXXI. törvényben kapott felhatalmazás

Részletesebben

SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER

SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2015. október 20. Kónyáné dr. Zsarnovszky

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulás 2015. szeptember 30-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulás 2015. szeptember 30-i ülésére 4218-4/2015. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulás 2015. szeptember 30-i ülésére Tárgy: Családsegítés és gyermekjóléti feladatok ellátásának felülvizsgálata Előterjesztő:

Részletesebben

szenvedélybetegek részére nyújtott közösségi alapellátás, a szenvedélybetegek részére

szenvedélybetegek részére nyújtott közösségi alapellátás, a szenvedélybetegek részére 9. melléklet a 2015. évi... törvényhez A támogató szolgáltatás, a pszichiátriai betegek részére nyújtott közösségi alapellátás, a szenvedélybetegek részére nyújtott közösségi alapellátás, a szenvedélybetegek

Részletesebben

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDŐPONTJA: Vecsés Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. október 20-i ülésére ELŐTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat a családsegítés és a gyermekjóléti szolgáltatási

Részletesebben

Étkeztetés. Házi segítségnyújtás

Étkeztetés. Házi segítségnyújtás Étkeztetés Az étkeztetés keretében azoknak a szociálisan rászorultaknak a legalább napi egyszeri meleg étkezéséről gondoskodnak, akik azt önmaguk, illetve eltartottjaik részére tartósan vagy átmeneti jelleggel

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 2/2006.(II.10.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatás helyi szabályozásáról

Részletesebben

A Kormány. /2010. ( ) Korm. r e n d e l e t e

A Kormány. /2010. ( ) Korm. r e n d e l e t e 1 A Kormány /2010. ( ) Korm. r e n d e l e t e a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények ágazati azonosítójáról és országos nyilvántartásáról szóló 226/2006. (XI. 20.) Korm.

Részletesebben

3. napirend ELŐTERJESZTÉS KÍSÉRŐ LAP. E-szám: 118/2015.

3. napirend ELŐTERJESZTÉS KÍSÉRŐ LAP. E-szám: 118/2015. ELŐTERJESZTÉS KÍSÉRŐ LAP E-szám: 118/2015. Tárgy: A családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatási feladatok ellátásának módjáról, szervezeti kereteiről és az e feladatok biztosítására kötött ellátási szerződés

Részletesebben

Az ellátott lakóhelyének közelében nyújtott szolgáltatások, az alapellátás intézményi rendszere

Az ellátott lakóhelyének közelében nyújtott szolgáltatások, az alapellátás intézményi rendszere TÁMOP-5.5.7-08/1-2008-0001 Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ Az ellátott lakóhelyének közelében nyújtott szolgáltatások, az alapellátás intézményi rendszere Lőwné Szarka

Részletesebben

GYERMEKVÉDELMI ELLÁTÁS INTÉZMÉNYRENDSZERE

GYERMEKVÉDELMI ELLÁTÁS INTÉZMÉNYRENDSZERE GYERMEKVÉDELMI ELLÁTÁS INTÉZMÉNYRENDSZERE Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ 2015. MÁRCIUS TÁMOP 5.5.7-08/1-2008-0001 Betegjogi, ellátottjogi és gyermekjogi képviselői

Részletesebben

I. Fejezet. A rendelet hatálya 2.

I. Fejezet. A rendelet hatálya 2. Mikebuda Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2012. (V.02.) önkormányzati rendelete a gyermekek részére nyújtott pénzbeli és természetbeni ellátásokról, valamint a személyes gondoskodás nyújtó

Részletesebben

Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2012.(IX.5.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat által biztosított gyermekvédelmi

Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2012.(IX.5.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat által biztosított gyermekvédelmi Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2012.(IX.5.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat által biztosított gyermekvédelmi ellátások szabályozásáról 2 Homokbödöge Község Önkormányzat

Részletesebben

lrornányszám :TI C g 42 1 8 Érkezett: 2015 NOV 1 O. Tisztelt Elnök Úr!

lrornányszám :TI C g 42 1 8 Érkezett: 2015 NOV 1 O. Tisztelt Elnök Úr! uiés Hivatala Az Országgyűlés Gazdasági bizottsága lrornányszám :TI C g 42 1 8 Érkezett: 2015 NOV 1 O. Részletes vitát lezáró bizottsági módosító javasla t benyújtás a Kövér László úr, az Országgy űlés

Részletesebben

irományszám: ' 11LL 8 I Érkezett 2015 MÁJ o 7. ~som ";, A Népjóléti btzottságflélentése. wtl1:.'.is7 ~ O">* Tisztelt Elnök Úr!

irományszám: ' 11LL 8 I Érkezett 2015 MÁJ o 7. ~som ;, A Népjóléti btzottságflélentése. wtl1:.'.is7 ~ O>* Tisztelt Elnök Úr! b n vidlca{d Az Országgy űlés Népjóléti bizottsága irományszám: ' 11LL 8 I Érkezett 2015 MÁJ o 7. C Kijelöli bizottság ~som ";, A Népjóléti btzottságflélentése. wtl1:.'.is7 ~ O">* a gyermekek védelméről

Részletesebben

XVI. kerületi Kertvárosi Egyesített Bölcsőde kormányzati funkciói egyel bővültek Gyermekek bölcsődei ellátása néven.

XVI. kerületi Kertvárosi Egyesített Bölcsőde kormányzati funkciói egyel bővültek Gyermekek bölcsődei ellátása néven. BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTERE Készült: A 2016. január 27. napján tartandó Képviselő-testületi ülésre Készítette: Dobrosiné Ladjánszki Tímea intézményi referens Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

Etyek Község Önkormányzat Képvisel-testületének 10 /2007. ( VI.27. ) sz. rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátások szabályozásáról

Etyek Község Önkormányzat Képvisel-testületének 10 /2007. ( VI.27. ) sz. rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátások szabályozásáról Etyek Község Önkormányzat Képvisel-testületének 10 /2007. ( VI.27. ) sz. rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátások szabályozásáról Etyek Község Önkormányzat Képvisel-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

II. fejezet. Gyermekjóléti Szolgálat működtetése

II. fejezet. Gyermekjóléti Szolgálat működtetése 2. sz. melléklet II. fejezet Gyermekjóléti Szolgálat működtetése Jogszabályok és a fenntartó által előírt feladatok. A gyermekjóléti szolgálat feladatai: 1997. évi XXXI. tv., a 235/1997 ( XII.17.) sz.

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. (egységes szerkezetű)

ALAPÍTÓ OKIRAT. (egységes szerkezetű) ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetű) A Győri Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa a települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról szóló 2004. évi CVII. törvény 4. (1) bekezdése,

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezések

I. fejezet Általános rendelkezések Hortobágy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2006. (IV. 25.) Hö. r e n d e l e t e a gyermekvédelem helyi rendszeréről 1 (a módosításokkal egységes szerkezetben) A képviselő-testület a helyi

Részletesebben

A Kormány. /2006. (.) Korm. r e n d e l e t e

A Kormány. /2006. (.) Korm. r e n d e l e t e Melléklet a 2077-1/2006. számú kormány-előterjesztéshez A Kormány /2006. (.) Korm. r e n d e l e t e TERVEZET a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló 29/1993. (II. 17.)

Részletesebben

Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2006.(V.18.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről

Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2006.(V.18.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2006.(V.18.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Magyarszerdahely község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

T/12337. számú törvényjavaslat

T/12337. számú törvényjavaslat MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/12337. számú törvényjavaslat egyes törvényeknek a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok hatósági nyilvántartásával összefüggő módosításáról

Részletesebben

13. Önkormányzati szociális feladatok

13. Önkormányzati szociális feladatok 13. Önkormányzati szociális feladatok Önkormányzati kötelezettségek Kötelező feladatok: Települési önkormányzat: alapszolgáltatások egyes típusai Vállalható feladatok: nem mehet az alapfeladatok rovására

Részletesebben

Országg y űlés. Érkezett : 1416 ÁPR 1 Q. Tisztelt Elnök Úr!

Országg y űlés. Érkezett : 1416 ÁPR 1 Q. Tisztelt Elnök Úr! Az Országgyűlés Igazságügyi bizottsága Országg y űlés ' om Hivatala :nysz $m : Érkezett T ^ cc 6 ' : 1416 ÁPR 1 Q Részletes vitát lezáró bizottsági módosító javasla t Kövér László úr, az Országgy űlés

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÁS az együttes finanszírozás szabályairól

TÁJÉKOZTATÁS az együttes finanszírozás szabályairól TÁJÉKOZTATÁS az együttes finanszírozás szabályairól Tisztelt Felhasználók! 2015. január 1-től több jogszabály tételesen rendelkezik arról, hogy az egyes szociális, és gyermekjóléti szolgáltatások, valamint

Részletesebben

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2012. (II. 17.) Ö N K O R M Á N Y Z A T I R E N D E L E T E

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2012. (II. 17.) Ö N K O R M Á N Y Z A T I R E N D E L E T E Marcali Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 8700 Marcali, Rákóczi u. 11. Tel.: 85/501-000 MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2012. (II. 17.) Ö N K O R M Á N Y Z A T I R E N D E

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2013. december 12. napján tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2013. december 12. napján tartandó ülésére ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2013. december 12. napján tartandó ülésére Tisztelt Képviselő-testület! A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 2014. január 1.

Részletesebben

Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2006. /III. 31./ sz. ÖKT. rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről.

Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2006. /III. 31./ sz. ÖKT. rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről. Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2006. /III. 31./ sz. ÖKT. rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről. (Egységes szerkezetben a gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 4/2006.

Részletesebben

Iromány száma : T/12923/ 6 Benyújtás dátuma : december 1. n. 'ti: 1 CL, :I,. ', 'í

Iromány száma : T/12923/ 6 Benyújtás dátuma : december 1. n. 'ti: 1 CL, :I,. ', 'í Iromány száma : T/12923/ 6 Benyújtás dátuma : 2016. december 1. Az Országgy űlé s Törvényalkotási bizottsága n. 'ti: 1 CL, :I,. ', 'í Címzett : Kövér László, az Országgy űlés elnöke Benyújtó : Dr. Gulyás

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2010. december 20- i ülésére Tárgy: A gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló többször módosított 1997. évi XXXI. törvény

Részletesebben

Lőrinci Város Önkormányzata Képviselőtestületének. 8/2006. (V. 25.) önkormányzati RENDELETE. A gyermekek védelméről. Rendelet-módosítási javaslat

Lőrinci Város Önkormányzata Képviselőtestületének. 8/2006. (V. 25.) önkormányzati RENDELETE. A gyermekek védelméről. Rendelet-módosítási javaslat Jelenlegi szabályozás Lőrinci Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2006. (V. 25.) önkormányzati RENDELETE A gyermekek védelméről Lőrinci Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban:

Részletesebben

SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 13/2001. (IV.27.) SZ. RENDELETE

SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 13/2001. (IV.27.) SZ. RENDELETE 1 SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 13/2001. (IV.27.) SZ. RENDELETE a gyermekvédelem helyi rendszeréről (Egységes szerkezetbe foglalva: 2012. december 14. napján.) Siófok Város Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

SZOMBATHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK /2005. (IX..) számú rendelete

SZOMBATHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK /2005. (IX..) számú rendelete SZOMBATHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK /2005. (IX..) számú rendelete formák szabályairól szóló többször módosított 13/1993. (IV.29.) számú önkormányzati rendelet módosításáról módosításáról szóló

Részletesebben

Mosonszolnok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/1998.(IV.01.) ÖKT számú RENDELETE A gyermekvédelem helyi rendszeréről. I.

Mosonszolnok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/1998.(IV.01.) ÖKT számú RENDELETE A gyermekvédelem helyi rendszeréről. I. Mosonszolnok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/1998.(IV.01.) ÖKT számú RENDELETE A gyermekvédelem helyi rendszeréről I. rész Mosonszolnok Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi Önkormányzatokról

Részletesebben

I.fejezet A rendelet hatálya

I.fejezet A rendelet hatálya Bőcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2007.(IV.26.) számú rendelete A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, a fizetendő térítési díjakról Bőcs Községi Önkormányzat

Részletesebben

A tankerületi szakértői bizottsági tevékenység és a nevelési tanácsadás

A tankerületi szakértői bizottsági tevékenység és a nevelési tanácsadás A tankerületi szakértői bizottsági tevékenység és a nevelési tanácsadás Kiemelt figyelmet igénylő gyermek, tanuló: - különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló, - a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 28-i soros ülésére

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 28-i soros ülésére 6. napirendi pont E L Ő T E R J E S Z T É S Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 28-i soros ülésére Előterjesztés címe és tárgya: Beszámoló a gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatok

Részletesebben

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének.../2015. (...) rendelete a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályozásáról

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének.../2015. (...) rendelete a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályozásáról Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének.../2015. (...) rendelete a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályozásáról Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk

Részletesebben

JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 15/2013. (XI. 27.) rendelete

JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 15/2013. (XI. 27.) rendelete JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2013. (XI. 27.) rendelete a szociális igazgatásáról és a szociális ellátások helyi szabályairól Jánossomorja Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Csömör Nagyközség Önkormányzata képviselő-testületének. 22/2010. (XII. 10.) önkormányzati rendelete. a gyermekvédelem helyi szabályozásáról

Csömör Nagyközség Önkormányzata képviselő-testületének. 22/2010. (XII. 10.) önkormányzati rendelete. a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Csömör Nagyközség Önkormányzata képviselő-testületének 22/2010. (XII. 10.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Csömör Nagyközség Önkormányzatának képviselő-testülete a gyermekek

Részletesebben

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének. 8/2007. (II. 28.) rendelete

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének. 8/2007. (II. 28.) rendelete Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2007. (II. 28.) rendelete a személyes gondoskodás keretébe tartozó szociális szolgáltatásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló

Részletesebben

T/4448. számú törvényjavaslat

T/4448. számú törvényjavaslat MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/4448. számú törvényjavaslat a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvénynek az ingyenes bölcsődei és óvodai gyermekétkeztetés kiterjesztése érdekében

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezések

I. fejezet Általános rendelkezések Jakabszállás Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2003. /IX.9/ a gyermekvédelem helyi rendszeréről Jakabszállás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben

Tápiószecső Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015. (III. 20.) önkormányzati rendelete. A gyermekvédelem helyi rendszeréről

Tápiószecső Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015. (III. 20.) önkormányzati rendelete. A gyermekvédelem helyi rendszeréről Tápiószecső Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015. (III. 20.) önkormányzati rendelete A gyermekvédelem helyi rendszeréről Tartalomjegyzék I. FEJEZET ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések. 1. Eljárási rendelkezések

I. Fejezet Általános rendelkezések. 1. Eljárási rendelkezések Neszmély Község Önkormányzata megalkotja 9./2012(II.15.) önkormányzati rendeletét az egyes szociális és gyermekvédelmi ellátási formák helyi szabályozásáról Neszmély Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Az Egri Családsegítő Intézet tagintézményeinek H Á Z I R E N D J E. MÓDSZERTANI GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT (Eger, Mindszenty G. u. 12.)

Az Egri Családsegítő Intézet tagintézményeinek H Á Z I R E N D J E. MÓDSZERTANI GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT (Eger, Mindszenty G. u. 12.) Az Egri Családsegítő Intézet tagintézményeinek H Á Z I R E N D J E MÓDSZERTANI GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT (Eger, Mindszenty G. u. 12.) A házirendben foglaltak biztosítják a Gyermekjóléti Központ szolgáltatásait

Részletesebben

Testületi ülés október 26. Rendelet:--ig. Határozat:92-93-ig

Testületi ülés október 26. Rendelet:--ig. Határozat:92-93-ig Testületi ülés 2015. október 26. Rendelet:--ig Határozat:92-93-ig Tartalomjegyzék Testületi ülés 1 Tartalomjegyzék 2 92/2015{X.26.) számú Határozat a napirend elfogadásáról. 3 A csa/ódsegítés és a gyermekjó/éti

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT - módosításokkal egységes szerkezetben - Kristály Szociális és Gyermekjóléti Társulás Szociális Szolgáltató Központ

ALAPÍTÓ OKIRAT - módosításokkal egységes szerkezetben - Kristály Szociális és Gyermekjóléti Társulás Szociális Szolgáltató Központ ALAPÍTÓ OKIRAT - módosításokkal egységes szerkezetben - Az intézmény neve: Kristály Szociális és Gyermekjóléti Társulás Szociális Szolgáltató Központ Székhelye: Földes, Karácsony Sándor tér 1. Telephelyek:

Részletesebben

bekezdésben foglaltakon túlmenően a kiterjed Gyvt. 4. (2)-(4) bekezdésében foglalt gyermekekre, személyekre is.

bekezdésben foglaltakon túlmenően a kiterjed Gyvt. 4. (2)-(4) bekezdésében foglalt gyermekekre, személyekre is. Szilvásvárad községi Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2008.(VI.25.) RENDELETE a gyermekvédelem helyi végrehajtási szabályairól (Egységes szerkezetbe foglalva a módosítására hozott 22/2008. (VIII.

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s. Készült: Hegyesd község Önkormányzata Képviselő-testülete által. 2015. október 6-án tartandó rendes nyilvános ülésére

E l ő t e r j e s z t é s. Készült: Hegyesd község Önkormányzata Képviselő-testülete által. 2015. október 6-án tartandó rendes nyilvános ülésére E l ő t e r j e s z t é s Készült: Hegyesd község Önkormányzata Képviselő-testülete által 2015. október 6-án tartandó rendes nyilvános ülésére Tárgy: Család és gyermekjóléti szolgálat ellátásának felülvizsgálata

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 6/2003. (III.1.) számú. r e n d e l e t e

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 6/2003. (III.1.) számú. r e n d e l e t e NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 6/2003. (III.1.) számú r e n d e l e t e a 16/2000.(V.1.) számú gyermekvédelmi tárgyú helyi önkormányzati rendelet módosításáról Nyíregyháza Megyei Jogú Város

Részletesebben

AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT.../2009. (XI. 26.) SZÁMÚ R E N D E L E T E A GYERMEKVÉDELEM HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL

AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT.../2009. (XI. 26.) SZÁMÚ R E N D E L E T E A GYERMEKVÉDELEM HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT.../2009. (XI. 26.) SZÁMÚ R E N D E L E T E A GYERMEKVÉDELEM HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL 2 AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT 18/2009. (XI. 26.) _R E N D E L E T E_ A GYERMEKVÉDELEM HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL

Részletesebben

A gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 9/2003.(IV.29.)Kt. számú rendelet BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya 1.. 2

A gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 9/2003.(IV.29.)Kt. számú rendelet BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya 1.. 2 A gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 9/2003.(IV.29.)Kt. számú rendelet Balotaszállás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.tv. 16..(1) bekezdésében

Részletesebben

419/2015. (XII. 23.) Korm. rendelet. a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatásokkal összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról

419/2015. (XII. 23.) Korm. rendelet. a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatásokkal összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról Hatály: közlönyállapot (2015.XII.23.) 419/2015. (XII. 23.) Korm. rendelet a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatásokkal összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról A Kormány a szociális

Részletesebben

Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének 22/2009.(VIII.27.) Kt. számú rendelete A gyermekek pénzbeli és természetbeni ellátásáról

Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének 22/2009.(VIII.27.) Kt. számú rendelete A gyermekek pénzbeli és természetbeni ellátásáról Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének 22/2009.(VIII.27.) Kt. számú rendelete A gyermekek pénzbeli és természetbeni ellátásáról Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

I. A RENDELET HATÁLYA

I. A RENDELET HATÁLYA Kunpeszér Községi Önkormányzat 15/2005. (IV. 15.) sz. rendelete a személyes gondoskodás körébe tartozó szociális és gyermekvédelmi ellátásokról és az ellátásokért fizetendő térítési díjakról (Módosításokkal

Részletesebben

Általános rendelkezések 1.

Általános rendelkezések 1. Megyei Jogú Város Közgyűlésének 17/2012. (III.29.) önkormányzati rendelete a i Kistérség Többcélú Társulása által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint

Részletesebben

(Egységes szerkezetben a 15/2014. (VI. 30.), a 23/2014. (VIII. 27.) a 4/2015.(III. 27.) a 16/2015.(VI. 29.) önkormányzati rendelettel)

(Egységes szerkezetben a 15/2014. (VI. 30.), a 23/2014. (VIII. 27.) a 4/2015.(III. 27.) a 16/2015.(VI. 29.) önkormányzati rendelettel) Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 10/2014. (IV. 30.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti ellátásokról és a gyermekétkeztetés térítési díjairól (Egységes

Részletesebben

SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 15/1995. /V. 25./ sz. RENDELETE

SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 15/1995. /V. 25./ sz. RENDELETE SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 15/1995. /V. 25./ sz. RENDELETE a bölcsődés-korú gyermeket nevelő családok szociális támogatásáról (Hatálytalan 2011. május 1-jétől, hatályon kívül helyezte a bölcsődés korú

Részletesebben

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2015. (..) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről. 1.

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2015. (..) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről. 1. Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2015. (..) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Beleg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLTATÁSOK FŐOSZTÁLYA

SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLTATÁSOK FŐOSZTÁLYA SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLTATÁSOK FŐOSZTÁLYA GYAKRAN ISMÉTELT KÉRDÉSEK A családsegítés és a gyermekjóléti szolgáltatás integrálása, család- és gyermekjóléti szolgálatok, valamint család és gyermekjóléti

Részletesebben

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2015. szeptember 24-i ülésére

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2015. szeptember 24-i ülésére 8. Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2015. szeptember 24-i ülésére Tárgy: A családsegítés és a gyermekjóléti szolgáltatási feladatok - 2015. december 31. napját követı

Részletesebben

Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2006.(V.18.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről

Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2006.(V.18.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2006.(V.18.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Magyarszerdahely község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

AKTUÁLIS SZOCIÁLPOLITIKAI KÉRDÉSEK

AKTUÁLIS SZOCIÁLPOLITIKAI KÉRDÉSEK AKTUÁLIS SZOCIÁLPOLITIKAI KÉRDÉSEK Jogszabályok 2015. évi LXXIII. törvény a Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény módosításáról Megjelent: MK 2015/84. (VI. 18.) Hatályos:

Részletesebben

10/2005. (X. 8.) sz. Csibrák Községi Önkormányzat rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról

10/2005. (X. 8.) sz. Csibrák Községi Önkormányzat rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról 10/2005. (X. 8.) sz. Csibrák Községi Önkormányzat rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Csibrák Község Önkormányzatának Képviselőtestülete "A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról"

Részletesebben

Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének. 5/2011. (II.11.) számú ÖNKORMÁNYZATI RENDELET

Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének. 5/2011. (II.11.) számú ÖNKORMÁNYZATI RENDELET Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2011. (II.11.) számú ÖNKORMÁNYZATI RENDELET A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról 1 1 Módosította: 5/2012.(II.14.) számú

Részletesebben

Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának. - 1 -

Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának. - 1 - - 1 - Az egyes szociális, gyermekvédelmi, családtámogatási tárgyú és egyéb kapcsolódó törvények módosításáról szóló T/7402. számú törvényjavaslat (a továbbiakban: törvényjavaslat) tartalmazza a gyermekek

Részletesebben

Sármellék Község Önkormányzata Képviselőtestületének

Sármellék Község Önkormányzata Képviselőtestületének Sármellék Község Önkormányzata Képviselőtestületének 7/2004. /VI. 25./ RENDELETE a gyermekvédelem helyi rendszeréről Sármellék Önkormányzat Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi

Részletesebben

SÁVOLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 5/1998./IV.30./ számú R E N D E L E T E. A gyermekvédelem helyi rendszeréről

SÁVOLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 5/1998./IV.30./ számú R E N D E L E T E. A gyermekvédelem helyi rendszeréről Sávoly Község Önkormányzatának Képviselő- testülete Hatályos: 2015. szeptember 1-től SÁVOLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 5/1998./IV.30./ számú R E N D E L E T E A gyermekvédelem helyi rendszeréről Sávoly Község

Részletesebben

A rendelet célja. A rendelet hatálya

A rendelet célja. A rendelet hatálya Borsodnádasd Város Önkormányzatának 6/2009.(III.27.) számú rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény végrehajtásának helyi szabályairól, egységes szerkezetben

Részletesebben

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 30/2013. (XII. 20.) önkormányzati rendelete. A gyermekvédelem helyi rendszeréről

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 30/2013. (XII. 20.) önkormányzati rendelete. A gyermekvédelem helyi rendszeréről 3. egységes Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 30/2013. (XII. 20.) önkormányzati rendelete A gyermekvédelem helyi rendszeréről (Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg)

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezés. 1. A rendelet célja

I. fejezet Általános rendelkezés. 1. A rendelet célja Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2014. (IX.3.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról, azok igénybevételéről, fizetendő

Részletesebben

Jászalsószentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2010. (II. 1.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

Jászalsószentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2010. (II. 1.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE Jászalsószentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2010. (II. 1.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A gyermekek részére nyújtandó pénzbeli és természetbeni ellátásokról és a gyermekvédelem helyi rendszeréről

Részletesebben

Javaslat Család- és Gyermekjóléti Központ létrehozására és az azzal kapcsolatos döntések meghozatalára

Javaslat Család- és Gyermekjóléti Központ létrehozására és az azzal kapcsolatos döntések meghozatalára Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat POLGÁRMESTER 1239 Budapest, Grassalkovich út 162. KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ELŐTERJESZTÉS Javaslat Család- és Gyermekjóléti Központ létrehozására és az azzal

Részletesebben