Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság: az adatvédelemhez fűződő jog érvényesülését.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság: az adatvédelemhez fűződő jog érvényesülését. www.naih.hu"

Átírás

1

2 Az Alaptörvény biztosítja a személyes adatok védelmét és a közérdekű adatok megismerhetőségét és terjesztését Fogalmak: Személyes adatok védelme adatvédelem Közérdekű adatok megismerhetősége információszabadság Az adatok kezelhetőségéről, nyilvántartásáról mindig törvény, vagy törvény felhatalmazása alapján önkormányzati rendelet rendelkezik (Gyvt.; nemzeti köznevelésről szóló tv.; évi CXII. tv. (Infotv.) az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról stb.) Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság: az adatvédelemhez fűződő jog érvényesülését felügyeli

3 személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat - különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés; különleges adat: a) a faji eredetre, a nemzetiséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra, a szexuális életre vonatkozó személyes adat, b) az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre vonatkozó személyes adat, valamint a bűnügyi személyes adat;

4 Hogyan juthat birtokába a gyermekjóléti szolgálat az adatoknak: Törvényi felhatalmazás alapján (Gyvt.) - (érintett vagy törvényes képviselőjének hozzájárulása nélkül kezelhető adatok) Az érintett (pl.: szülő, gyermek) vagy törvényes képviselőjének hozzájárulásával

5 A Gyvt (2) bekezdése meghatározza a kezelhető adatokat A Gyvt a meghatározza, hogy az adatok kinek, mely szerveknek továbbíthatók, illetve mikor tagadható meg a szülő tájékoztatása a gyermek, ill. az őt nevelő szülő tartózkodási helyéről

6 Gyvt. 2. (1) A gyermekek védelmét ellátó helyi önkormányzatok, gyámhivatalok, bíróságok, rendőrség, ügyészség, pártfogó felügyelői szolgálat, más szervezetek és személyek e törvény alkalmazása során a gyermek mindenek felett álló érdekét figyelembe véve, törvényben elismert jogait biztosítva járnak el. Fontos: Nem a szülő, hanem a gyermek a gyermekjóléti szolgálat kliense

7 Gyvt. 17. (1) bek.: jelzőrendszer tagjai Gyvt. 17. (3) bek.: Az (1) és (2) bekezdésben meghatározott személyek, szolgáltatók, intézmények és hatóságok a gyermek családban történő nevelkedésének elősegítése, a veszélyeztetettség megelőzése és megszüntetése érdekében kötelesek egymással együttműködni és egymást kölcsönösen tájékoztatni.

8 17. (2) Az (1) bekezdésben meghatározott intézmények és személyek kötelesek a) jelzéssel élni a gyermek veszélyeztetettsége esetén a gyermekjóléti szolgálatnál, b) hatósági eljárást kezdeményezni a gyermek bántalmazása, illetve súlyos elhanyagolása vagy egyéb más, súlyos veszélyeztető ok fennállása, továbbá a gyermek önmaga által előidézett súlyos veszélyeztető magatartása esetén.

9 17. (2a) bekezdés szerint: A gyermekjóléti szolgálat és a gyámhatóság a gyermek bántalmazása, elhanyagolása miatt jelzést vagy kezdeményezést tevő intézmény, személy adatait erre irányuló külön kérelem hiányában is zártan kezeli.

10 A jelzést, bejelentést tartalmazó iratot a gyermek iratanyagában elkülönítetten kell kezelni A zártan kezelt adatokat külön borítékban kell továbbítani az eljáró szervhez Ezen iratba a szülő nem tekinthet bele II. számú adatlap - GYSZ-1 - Esetfelvételi lap Környezettanulmány: az adatlapon a zártan kezelt adatokat nem kell feltüntetni Az iratból kivonat készíthető, de oly módon, hogy abból a jelzést tevő személyére következtetést ne lehessen levonni (NAIH /2013./T)

11 Pártfogó Felügyelői Szolgálat tevékenységéről szóló 8/2013. (VI. 29.) KIM rendelet 19. (2) A környezettanulmány és a pártfogó felügyelői vélemény elkészítéséhez a pártfogó felügyelő szükség szerint tájékozódik a fiatalkorú b) a lakóhelye szerint illetékes gyermekjóléti szolgálatnál, a fiatalkorú jelenlegi, esetleges korábbi gondozásának, gyermekvédelmi gondoskodásban részesítésének tapasztalatairól. Fontos: az adatok megismerésére jogosító jogszabályi felhatalmazás vizsgálata

12 a hozzátartozók közötti erőszak miatt alkalmazható távoltartásról szóló évi LXXII. törvény 2. (1) A hozzátartozók közötti erőszak megelőzéséhez kapcsolódó feladatot látnak el a törvényben meghatározott alaptevékenységük keretében b) a személyes gondoskodást nyújtó szolgáltatók, így különösen a családsegítő szolgálat, a családsegítő központ, gyermekjóléti szolgálat, gyermekjóléti központ, gyermekek vagy családok átmeneti otthona,

13 az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló évi CXII. tv. (Infotv.) 6. (3) A 16. életévét betöltött kiskorú érintett hozzájárulását tartalmazó jognyilatkozatának érvényességéhez törvényes képviselőjének beleegyezése vagy utólagos jóváhagyása nem szükséges.

14 a nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvény 41. (7) A gyermek, tanuló adatai közül d) a neve, születési helye és ideje, lakóhelye, tartózkodási helye, szülője, törvényes képviselője neve, szülője, törvényes képviselője lakóhelye, tartózkodási helye és telefonszáma, a gyermek, tanuló mulasztásával kapcsolatos adatok, a kiemelt figyelmet igénylő gyermekre, tanulóra vonatkozó adatok a veszélyeztetettségének feltárása, megszüntetése céljából a családvédelemmel foglalkozó intézménynek, szervezetnek, gyermek- és ifjúságvédelemmel foglalkozó szervezetnek, intézménynek, továbbíthatók.

15

16 Kiadható-e a gyermekre vonatkozó információ a pártfogó felügyelői szolgálatnak. Pártfogó Felügyelői Szolgálat tevékenységéről szóló 8/2013. (VI. 29.) KIM rendelet 19. (2) A környezettanulmány és a pártfogó felügyelői vélemény elkészítéséhez a pártfogó felügyelő szükség szerint tájékozódik a fiatalkorú b) a lakóhelye szerint illetékes gyermekjóléti szolgálatnál, a fiatalkorú jelenlegi, esetleges korábbi gondozásának, gyermekvédelmi gondoskodásban részesítésének tapasztalatairól.

17 Az egészségügyi szolgáltató, háziorvos, gyermekorvos - titoktartási kötelezettségre hivatkozással - megtagadhatja-e a jelzés megtételét Az egészségügyről évi CLIV. törvény 25. (3) Az érintett beteg egészségügyi adatait annak hozzájárulása hiányában is közölni kell, amennyiben ezt a) törvény elrendeli, b) mások életének, testi épségének és egészségének védelme szükségessé teszi.

18 az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló évi XLVII. Törvény 24. (3) A kiskorú érintett első ízben történő egészségügyi ellátásakor - a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény 17. -ára is tekintettel - az ellátást végző egészségügyi szolgáltató ezzel megbízott orvosa köteles az egészségügyi szolgáltató telephelye szerint illetékes gyermekjóléti szolgálatot haladéktalanul értesíteni, ha a) feltételezhető, hogy a gyermek sérülése vagy betegsége bántalmazás, illetve elhanyagolás következménye, b) a gyermek egészségügyi ellátása során bántalmazására, elhanyagolására utaló körülményekről szerez tudomást. (4) Az (1)-(3) bekezdés szerinti adattovábbításhoz az érintett, illetve az adattal kapcsolatosan egyébként rendelkezésre jogosult beleegyezése nem szükséges.

19 Az édesanya syphiliszes fertőzött, az apa szeretné majd nevelni a születendő gyermeket, a gyermekjóléti szolgálat tájékoztathatja-e az apát az anya betegségéről. Még nem tudni, hogy magzati rendellenesség van-e? A betegség különleges adatnak minősül Anya hozzájárulásának szükségessége a gyermek megszületése előtt Az anya betegségéről az eü. intézmény tájékoztatható (Gyvt (4)bek.) a gyermek érdekében Ha a gyermek a betegséggel fertőzött, az eü. intézmény igazolása alapján a gondozó szülőt tájékoztatni kell

20 A gyermek kéri, hogy az általa elmondottakat a családgondozó ne közölje a szülőkkel A gyermek a kliens Infotv. 6. (3)bek.: 16. életévét betöltött gyermek jognyilatkozatához nem kell a szülő beleegyezése vagy utólagos jóváhagyása A közölt adat alapján a családgondozónak kell eldönteni, hogy köteles-e további intézkedés megtételére

21 A szülő azt kéri, hogy az elmondottakat a családgondozó ne közölje a másik szülővel A gyermek a kliens A közölt adat alapján a családgondozónak kell eldönteni, hogy köteles-e további intézkedés megtételére

22 Nagyszülő írásban bejelentést tesz a gyermek veszélyeztetettségére, a szülők kifogásolható életvitelére, majd ezt a bejelentést visszavonja, az iratokat visszakéri Adatvédelmi biztos 587/K/ számú ajánlása A nagyszülő az iratokat nem kérheti vissza, a gyermekjóléti szolgálat köteles intézkedni Nagyszülő adatainak zártan történő kezelése

23 Abban az esetben, ha többgyermekes család legidősebb gyermekéről kap jelzést a gyermekjóléti szolgálat, a kisebb gyermekekről kért pedagógiai véleményben kell-e tájékoztatást adni, hogy milyen probléma van a családban. Pl. drogfogyasztás gyanúja merült fel a 16 éves fiatalnál. Gyvt. 17. (3) bek. alapján együttműködési kötelezettség és kölcsönös tájékoztatás

24 A 15. éves gyermek megosztja az osztályfőnökével családi problémáját. Azt mondja, hogy mindenképpen csinálni fog valamit, mert már nem bírja tovább otthon. Később megkéri az osztályfőnököt, hogy ez a beszélgetés maradjon köztük. A pedagógus a Gyvt. 17. (2) bek. alapján köteles jelzéssel élni a gyermekjóléti szolgálatnál.

25 különélő másik szülő, ha iratbetekintési és iratanyag-másolat kérés jogával szeretne élni, köteles-e a gyermekjóléti szolgálat kiadni a beszélgetésekről készült feljegyzést, családlátogatáson készült dokumentumokat. A A gyermek a kliens A feljegyzések, családlátogatások dokumentumainak tartalma megjelenik az adatlapokban

26 Iratbetekintés: Az iratbetekintés biztosítására a gyermekjóléti szolgálatnak fel kell készülni Időpont-egyeztetés a kérelmezővel Szükséges a körülmények tisztázása Milyen okból kéri az iratbetekintést A kérelmezővel szemben nincs-e büntetőeljárás folyamatban a kiskorú vagy az őt nevelő szülő sérelmére elkövetett bűncselekmény miatt Van-e ideiglenes távoltartó döntés vagy eljárás folyamatban Meg kell határozni a védendő adatokat

27 Köteles-e a gyermekjóléti szolgálat kiadni a beszélgetésekről készült feljegyzést, családlátogatáson készült dokumentumokat a hatóság (rendőrség, bíróság, járási gyámhivatal) számára A gyermekjóléti szolgálat a Gyvt. 17. (2) bek. értelmében köteles hatósági eljárást kezdeményezni és ezzel egyidejűleg a gyermekkel és a szülővel kapcsolatos adatokat közölni. A hatóság a döntésében hivatkozhat ezen adatokra. A családgondozó saját, szakmai feljegyzéseit, gondolatait, megjegyzéseit tartalmazó dokumentumokat nem kell átadni

28 Ki kell-e adni az esetmegbeszélésről készített jegyzőkönyvet, feljegyzést Az esetmegbeszélés a problémamegoldás eszköze Az ott elhangzottak eredménye visszatükröződik az adatlapokban Az esetmegbeszélésről szóló jegyzőkönyv vagy feljegyzés azonban kiadható, ha e nélkül a gyermek ügyében nem hozható megalapozott döntés.

29 A köznevelési intézmény megtagadhatja-e a tájékoztatást az elvált szülő részére kiskorú gyermeke magatartásáról, tanulmányi eredményéről, érdemjegyeiről. A Köznevelési tv. értelmében (72. ) a szülő joga és kötelessége, hogy együttműködjön az intézménnyel, figyelemmel kísérje gyermeke fejlődését, tanulmányi előmenetelét Az intézmény nem tagadhatja meg a tájékoztatást, a szülő a bizonyítványról, ellenőrző könyvről másolatot is kérhet. (ABI /2011/K)

30 Az iskola az orvosi igazolást elfogadhatjae, ha az igazoláson nem a gyerek jelenlegi neve szerepel ( születési neve megváltozott) és a TAJ-kártyája még a régi ) A TAJ-kártya közhiteles hatósági nyilvántartáson alapszik

31

Észlelő és jelzőrendszer működése. Jogvédelmi képviselő képzés Általános alapozó képzés

Észlelő és jelzőrendszer működése. Jogvédelmi képviselő képzés Általános alapozó képzés Észlelő és jelzőrendszer működése Jogvédelmi képviselő képzés Általános alapozó képzés Jelzőrendszer tagjai Gyvt 17 gyermekvédelmi rendszerhez kapcsolódó feladatot látnak el - a gyermek családban történő

Részletesebben

A gyermekjóléti központok, ill. gyermekjóléti szolgálatok által biztosított kórházi szociális munka módszertani kérdései

A gyermekjóléti központok, ill. gyermekjóléti szolgálatok által biztosított kórházi szociális munka módszertani kérdései NEMZETI CSALÁD- ÉS SZOCIÁLPOLITIKAI INTÉZET 1134 Budapest, Tüzér u. 33-35. Tel.: 465-5000, 465-5010 Fax: 465-6027 Gyermekvédelmi Főosztály A gyermekjóléti központok, ill. gyermekjóléti szolgálatok által

Részletesebben

Védőnői Szakfelügyeleti Iránymutatás

Védőnői Szakfelügyeleti Iránymutatás ÁNTSZ Országos Tisztifőorvosi Hivatal Egészségügyi Igazgatási Főosztály 1097 Budapest, Gyáli út 2 6. 1437 Budapest, Pf. 839 Központ: (1) 476-1100 Telefon: (1) 215-5327 Telefax: (1) 215-5361 E-mail: igazgatas@oth.antsz.hu

Részletesebben

II. fejezet. Gyermekjóléti Szolgálat működtetése

II. fejezet. Gyermekjóléti Szolgálat működtetése 2. sz. melléklet II. fejezet Gyermekjóléti Szolgálat működtetése Jogszabályok és a fenntartó által előírt feladatok. A gyermekjóléti szolgálat feladatai: 1997. évi XXXI. tv., a 235/1997 ( XII.17.) sz.

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Visszatérés a 2008. évi Konszenzus Konferencia anyagaira... 1. Dokumentáció a gyermekjóléti szolgálatokban... 1

Tartalomjegyzék. Visszatérés a 2008. évi Konszenzus Konferencia anyagaira... 1. Dokumentáció a gyermekjóléti szolgálatokban... 1 Tartalomjegyzék Visszatérés a 2008. évi Konszenzus Konferencia anyagaira... 1 Fogalomtár... 1 Dokumentáció a gyermekjóléti szolgálatokban... 1 Terepgyakorlat a gyermekjóléti szolgálatokban... 14 Az iskolai

Részletesebben

Hazai Istvánné dr. ügyosztályvezető részére. Budapest Főváros Önkormányzata Főpolgármesteri Hivatal Gyermek- és Ifjúságvédelmi Ügyosztály

Hazai Istvánné dr. ügyosztályvezető részére. Budapest Főváros Önkormányzata Főpolgármesteri Hivatal Gyermek- és Ifjúságvédelmi Ügyosztály Ügyiratszám: ABI-2757-3/2010/P, ABI-2758-3/2010/P, 2759-3/2010/P Ügyintéző: dr. Árvay Viktor, Csajági István, dr. Rajos Krisztina Tel.: 06-1/ 47 57 143 Hiv. szám: FPH025 /88 43 /2010 Hazai Istvánné dr.

Részletesebben

Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-1678/2013. számú ügyben

Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-1678/2013. számú ügyben Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-1678/2013. számú ügyben Előadó: dr. Győrffy Zsuzsanna A vizsgálat megindítása A panaszos anya az 1998-ban született gyermeke ügyében fordult hozzám. A beadvány

Részletesebben

Gyermekvédelmi és gyámügyi igazgatás főbb szabályai Gyámhatósági ügyek közös eljárási szabályai

Gyermekvédelmi és gyámügyi igazgatás főbb szabályai Gyámhatósági ügyek közös eljárási szabályai Gyermekvédelmi és gyámügyi igazgatás főbb szabályai Gyámhatósági ügyek közös eljárási szabályai 2014. május 8. Dr. Mattenheim Gréta EMMI Szociális Jogi Osztály. Jogszabályi háttér Sokrétű jogi szabályozás;

Részletesebben

ADATVÉDELMI SZABÁLYZATA

ADATVÉDELMI SZABÁLYZATA AZ SZMSZ MELLÉKLETE A Vásárhelyi László Alapfokú Művészeti Iskola OM100921 ADATVÉDELMI SZABÁLYZATA Készítette: Demarcsek Györgyné igazgató Rozman Béla tagintézmény vezető Nyíregyháza, 2013. augusztus 23.

Részletesebben

A tankötelezettség teljesítéséről újra

A tankötelezettség teljesítéséről újra A tankötelezettség teljesítéséről újra 2012. március 22. dr. Rácz Julianna DMJV PH Családvédelmi Osztály vezetője Az iskola teendői igazolatlan mulasztás esetén a) első mulasztás: szülő értesítése b) ismételt

Részletesebben

EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLAT JÓZSEFVÁROSI SZ-ADAT ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT 1084 BUDAPEST, AURÓRA U. 22 28.

EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLAT JÓZSEFVÁROSI SZ-ADAT ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT 1084 BUDAPEST, AURÓRA U. 22 28. JÓZSEFVÁROSI EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLAT 1084 BUDAPEST, AURÓRA U. 22 28. SZ-ADAT ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT Készítette: Krix Andrea döntéselőkészítő és informatikai osztályvezető Ellenőrizte: Dr. Bakos Mariann

Részletesebben

1992. évi LXIII. törvény. a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról. I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK.

1992. évi LXIII. törvény. a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról. I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1992. évi LXIII. törvény a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról Az Országgyűlés - a Magyar Köztársaság Alkotmányában foglaltakkal összhangban - a személyes adatok védelmét,

Részletesebben

CompLex Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály-szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától

CompLex Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály-szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától CompLex Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály-szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától A jogszabály mai napon (2014.II.25.) hatályos állapota

Részletesebben

LEASING RISK KFT ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT. Hatályos: 2014. november 20-tól

LEASING RISK KFT ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT. Hatályos: 2014. november 20-tól LEASING RISK KFT ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT Hatályos: 2014. november 20-tól Az adatkezelő adatai, elérhetősége: Név: Leasing Risk Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Cím: 1191 Budapest, Ady Endre u. 42-44. 3./7.

Részletesebben

Az ideiglenes megelőző távoltartás és a megelőző távoltartás jogintézménye Szerző: dr. Acsádi Tímea

Az ideiglenes megelőző távoltartás és a megelőző távoltartás jogintézménye Szerző: dr. Acsádi Tímea Az ideiglenes megelőző távoltartás és a megelőző távoltartás jogintézménye Szerző: dr. Acsádi Tímea Budapest, 2015. június I.Bevezetés, avagy az ideiglenes megelőző és megelőző távoltartás általános kérdései

Részletesebben

Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató 1 / 7 oldal Adatkezelési tájékoztató A Meditres Kft. (székhely: 6000 Kecskemét, Bagoly u. 1/A.) az alábbi tájékoztatást adja: Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011.

Részletesebben

Kézikönyv a gyermekjóléti szolgáltatást nyújtók számára a gyermekekkel szembeni rossz bánásmóddal kapcsolatos esetek ellátáshoz és kezeléséhez

Kézikönyv a gyermekjóléti szolgáltatást nyújtók számára a gyermekekkel szembeni rossz bánásmóddal kapcsolatos esetek ellátáshoz és kezeléséhez Módszertani Gyermekjóléti Szolgálatok Országos Egyesülete Kézikönyv a gyermekjóléti szolgáltatást nyújtók számára a gyermekekkel szembeni rossz bánásmóddal kapcsolatos esetek ellátáshoz és kezeléséhez

Részletesebben

ÖRÖKBEFOGADÁST ELŐSEGÍTŐ TEVÉKENYSÉGÉVEL KAPCSOLATOS ADATVÉDELMI SZABÁLYZATA

ÖRÖKBEFOGADÁST ELŐSEGÍTŐ TEVÉKENYSÉGÉVEL KAPCSOLATOS ADATVÉDELMI SZABÁLYZATA A BAPTISTA SZERETETSZOLGÁLAT ALAPÍTVÁNY ÖRÖKBEFOGADÁST ELŐSEGÍTŐ TEVÉKENYSÉGÉVEL KAPCSOLATOS ADATVÉDELMI SZABÁLYZATA JÓVÁHAGYTA: SZENCZY SÁNDOR ELNÖK HATÁLYBA LÉPÉS IDŐPONTJA: 2013. MÁJUS 1. TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály-szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától

Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály-szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály-szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától A jogszabály mai napon (2014.VII.31.) hatályos állapota A jel

Részletesebben

Tárgy: Gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2012. évi ellátásának átfogó értékelése

Tárgy: Gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2012. évi ellátásának átfogó értékelése Maroslele község Polgármesterétől 6921 Maroslele, Szabadság tér 1. Tel/Fax: 62/256 033 E-mail: marosleleph@vnet.hu ELŐTERJESZTÉS /2013. Üi.: Schulcz Katalin Tárgy: Gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok

Részletesebben

1997. évi XXXI. törvény. a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról ELSŐ RÉSZ ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK. I. Fejezet. Általános rendelkezések

1997. évi XXXI. törvény. a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról ELSŐ RÉSZ ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK. I. Fejezet. Általános rendelkezések 1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról Az Országgyűlés a jövő nemzedékért érzett felelősségtől vezérelve a Gyermek jogairól szóló, New Yorkban, 1989. november 20-án kelt

Részletesebben

1997. évi XXXI. törvény. a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról ELSŐ RÉSZ ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK. I. Fejezet. Általános rendelkezések

1997. évi XXXI. törvény. a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról ELSŐ RÉSZ ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK. I. Fejezet. Általános rendelkezések 1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról Az Országgyűlés a jövő nemzedékért érzett felelősségtől vezérelve a Gyermek jogairól szóló, New Yorkban, 1989. november 20-án kelt

Részletesebben

Gyermekvédelem H Í R L E V É L. 2014. augusztus TARTALOM:

Gyermekvédelem H Í R L E V É L. 2014. augusztus TARTALOM: H Í R L E V É L 2014. augusztus Gyermekvédelem TARTALOM: 1.Gyermekvédelmi észlelő- és jelzőrendszer működésének, működtetésének módja 2. Fogalom meghatározások 3. A rendőrség intézkedései A közelmúltban

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2009. április 29-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2009. április 29-i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2009. április 29-i ülésére Tárgy: Beszámoló a helyi gyermekvédelmi rendszer 2008. évi működéséről Az előterjesztést készítették: Orosziné

Részletesebben

XVI. KERÜLET KERTVÁROSI EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLATA 1163 Budapest, Tekla u. 2/c.

XVI. KERÜLET KERTVÁROSI EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLATA 1163 Budapest, Tekla u. 2/c. ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT Az eljárást készítette: Krejcár Ottmárné (Intézményi Adatvédelmi Felelős) Varga Tünde (Intézményi Adatvédelmi Megbízott) Dátum: 2013.08.06. A dokumentáció kódja MSZ-10 Változat száma

Részletesebben

VIII. ORSZÁGOS KONSZENZUS KONFERENCIÁJÁNAK

VIII. ORSZÁGOS KONSZENZUS KONFERENCIÁJÁNAK A MÓDSZERTANI GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATOK ORSZÁGOS EGYESÜLETE SZERVEZÉSÉBEN MEGRENDEZETT MÓDSZERTANI GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATOK VIII. ORSZÁGOS KONSZENZUS KONFERENCIÁJÁNAK KIADVÁNYA 2008. Balatonkenese TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

2011. évi CXII. törvény Hatályos: 2014.05.06-2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról1

2011. évi CXII. törvény Hatályos: 2014.05.06-2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról1 2011. évi CXII. törvény Hatályos: 2014.05.06-2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról1 Az Országgyűlés az információs önrendelkezési jog és az információszabadság

Részletesebben

GYERMEK-ÉS IFJÚSÁGVÉDELEM 2014

GYERMEK-ÉS IFJÚSÁGVÉDELEM 2014 GYERMEK-ÉS IFJÚSÁGVÉDELEM 2014 Gálné Molnár Klára pedagógiai szakértő galne.molnarklara@gmail.com Prizma Általános Iskola és Óvoda, EGYMI XIII. Kerületi Pedagógiai Szakmai Szolgáltató 1134 Budapest, Váci

Részletesebben

Adatkezelési Szabályzat

Adatkezelési Szabályzat Adatkezelési Szabályzat A jelen Adatkezelési Szabályzat az IZINTA Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (1121 Budapest, Konkoly Thege Miklós út 29/33; Cg.: 01-09-261813) által üzemeltetett http://www.izinta.hu

Részletesebben

2011. évi CXII. törvény. az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 1 I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1.

2011. évi CXII. törvény. az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 1 I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 1 Az Országgyűlés az információs önrendelkezési jog és az információszabadság biztosítása érdekében, a személyes

Részletesebben