HÍD Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat 2014.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "HÍD Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat 2014."

Átírás

1 HÍD Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat Szervezeti és Mőködési Szabályzat Jelen Szervezeti és Mőködési Szabáélyzatot jóváhagyta: a Budakörnyéki Önkormányzati Társulás 32/2014.(VIII.5.) számú határozatával 0

2 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A Szervezeti és Mőködési Szabályzat célja A Szervezeti és Mőködési Szabályzat (továbbiakban: SZMSZ) olyan alapdokumentum, mely rögzíti HÍD Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat, mint költségvetési szerv (továbbiakban: intézmény) adatait, szervezeti felépítését, a vezetık és alkalmazottak legfontosabb feladatait és jogkörét, a belsı és külsı kapcsolatokra vonatkozó megállapításokat, összefoglalóan az intézmény mőködési szabályait, melyeket jogszabály nem utal más hatáskörbe. Az SZMSZ az intézmény Szakmai Programjában rögzített cél- és feladatrendszer racionális és hatékony megvalósítását szolgálja. 2. A Szervezeti és Mőködési Szabályzat hatálya Az intézmény számára jogszabályokban megfogalmazott feladat- és hatásköri, szervezeti és mőködési elıírásokat a jelen SZMSZ-ben foglaltak figyelembevételével kell alkalmazni. Az SZMSZ elıírásai érvényesek az intézmény területén a benntartózkodás ideje alatt, valamint az intézmény által külsı helyszínen szervezett programok, rendezvények ideje alatt. II. AZ INTÉZMÉNY, MINT KÖLTSÉGVETÉSI SZERV ADATAI A évi CLXXXIX. törvény IV. fejezete rendelkezik az önkormányzatok társulásának szabályairól, s ennek alapján Budakeszi, Budajenı, Tök települési önkormányzatai intézményfenntartó társulás keretében mőködtetik a HÍD Szociális és Gyermekjóléti Szolgálatot a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és mőködésük feltételeirıl szóló 1/2000. (I.7.) SZCSM rendelet és a gyermekek védelmérıl és gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. tv., valamint a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és mőködési feltételeirıl szóló 15/1997. évi NM. rendelet alapján. A HÍD Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat étkeztetést, házi segítségnyújtást, jelzırendszeres házi segítségnyújtást, családsegítést, nappali ellátást végez, és mőködteti a gyermekjóléti szolgálatot. Intézmény neve: HÍD Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat Törzskönyvi azonosító száma: Adószáma: Társulás megnevezése: Budakörnyéki Önkormányzati Társulás Az intézmény székhelye és telephelye: Székhelye: 2092 Budakeszi, Fı u Tel. / fax: 23/ Tel: 23/

3 Ellátások: Családsegítés Gyermekjóléti szolgáltatás Egyéb speciális ellátások Telephelye: 2092 Budakeszi, Erdı u. 83. (Gondozási Központ) Tel: 23/ Ellátások: Étkeztetés Házi segítségnyújtás Jelzırendszeres házi segítségnyújtás Idıskorúak nappali ellátása Az intézmény alapító szerve: Budakeszi Város Önkormányzata Irányító szerve: Budakörnyéki Önkormányzati Társulás, Budakeszi Fı u Az intézmény fenntartó szerve: Budakörnyéki Önkormányzati Társulás, Budakeszi Fı u Intézmény mőködési köre: Budakeszi Város, Budajenı Község, Tök Község közigazgatási területe. Az ellátottak számára nyitva álló egyéb helyiségek: 2093 Budajenı Kossuth L. u Tök, Kútvölgy 14. Az intézmény típusa: közintézmény Tevékenység jellege alapján: közszolgáltató, költségvetési szerv Az intézmény feladatellátásához kapcsolódó funkciója: Az intézmény önállóan mőködı, teljes jogkörrel rendelkezı költségvetési szerv, jogi személy. A gazdálkodás jogköre: önállóan mőködı Az intézmény jogállása: jogi személyként mőködı helyi önkormányzati költségvetési szerv III. INTÉZMÉNY IRÁNYÍTÁSA ÉS MŐKÖDÉSE Az intézményt az intézményvezetıje irányítja. Az intézményvezetı tekintetében a munkáltatói jogokat a Társulási Tanács elnöke látja el. Az intézményben foglalkoztatottak munkáltatója az intézményvezetı. 1. Az intézmény vezetıjének kinevezési rendje A kinevezés a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történı végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet, a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és mőködési feltételeirıl szóló 15/1998. (IV. 30.) NM., vagy a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és mőködési feltételeirıl szóló 1/2000 (I. 7.) SZCSM rendelet vonatkozó rendelkezései alapján történik. Az Intézmény vezetıjét a társulás a hatályos jogszabályok értelmében pályáztatja, a pályázatot a Társulási Tanács írja ki. Az átvétel idıpontjában megbízott intézményvezetı magasabb vezetıi megbízása érvényes marad a megbízás lejártáig. 2. Az intézmény foglalkoztatottaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony megjelölése 2

4 Az intézmény valamennyi alkalmazottja közalkalmazott (1992. évi XXXIII. tv.). Az alkalmazottakat az intézmény vezetıje nevezi ki, és gyakorolja a munkáltatói jogokat. A társulásban részt vevı önkormányzatok polgármestereit egyetértési jog illeti meg az adott települést képviselı közalkalmazott kinevezése tekintetében. 3. Az intézmény bélyegzıje A kerek bélyegzı felirata: HÍD Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat, középen a Magyar Köztársaság címerével, alatta Budakeszi, illetve külön-külön minden település nevével ellátva. A hosszú bélyegzı felirata: - HÍD Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat Budakeszi, Fı u Tel/fax: Az intézmény alaptevékenysége - HÍD Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat Budakeszi, Erdı u. 83. Tel/fax: HÍD Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat Budajenı, Kossuth Lajos. u HÍD Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat Tök, Kútvölgy 14. Az intézmény tevékenységi köre: szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatást biztosító intézmény alaptevékenysége kormányzati funkciók szerint: Idıskorúak, demens betegek nappali ellátása Gyermekjóléti szolgáltatás Szociális étkeztetés Házi segítségnyújtás Jelzırendszeres házi segítségnyújtás Családsegítés Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem végez. IV. AZ INTÉZMÉNY GAZDÁLKODÁSA, KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS, ELLENJEGYZÉS, ÉRVÉNYESÍTÉS, UTALVÁNYOZÁS 1. Az intézmény, mint költségvetési szerv alapításáról szóló jogszabályok A évi CXCV. törvény és a évi CLXXXIX. törvény IV. fejezete, az évi III. törvény rendelkezik az önkormányzati társulásban mőködtetett költségvetési intézményekrıl. 3

5 2. Az alapító okirat kelte, száma, idıpontja Hatályos alapító okirat kelte: április 15. Az intézmény létrehozásának ideje: A költségvetési szerv alaptevékenységeinek kormányzati funkció szerinti megjelölése és az azokat szabályozó jogszabályok: Idıskorúak, demens betegek nappali ellátása évi III. tv. 65/F Gyermekjóléti szolgáltatás évi XXXI. tv Szociális étkeztetés évi III. tv Házi segítségnyújtás évi III. tv Jelzırendszeres házi segítségnyújtás évi III. tv Családsegítés évi III. tv Az intézmény, költségvetési szerv alapítói, mint társulás, a Budakörnyéki Önkormányzati Társulás keretében gyakorolja jogait. 5. Az intézmény képviselıje Az intézményt az intézmény vezetıje, akadályoztatása esetén a helyettesei képviselik: a gyermekjóléti és családsegítı szakmai egységek esetében a gyermekjóléti szolgálat szakmai vezetıje; étkeztetés, házi segítségnyújtás, jelzırendszeres házi segítségnyújtás, idısek nappali ellátása szervezeti egységek esetében a nappali ellátás szakmai vezetıje. 6. A munkáltatói jogok gyakorlásának rendje A többször módosított közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. évi törvény, az évi III. törvény, az 1/2000. SzCsM. rendelet, az évi XXXI. törvény, a 15/1998. NM. rendelet, valamint a Budakörnyéki Önkormányzati Társulás, alapító okiratában meghatározottak szerint történik a munkáltatói jogok gyakorlása. A munkáltatói jogkört az intézmény vezetıje gyakorolja, távollétében az intézményvezetıhelyettesei képviselik. Az intézmény vezetıjét az alábbi elıforduló munkáltatói jogok illetik meg: közalkalmazotti jogviszony, munkaviszony létesítése és megszüntetése, kinevezés, kinevezés módosítása, fizetési osztályba és fokozatba történı besorolás, illetmény és illetménypótlékok megállapítása, módosítása, jutalmazás, munkavégzésre irányuló további jogviszony engedélyezése, a munkáltatói engedélyhez nem kötött munkavégzésre irányuló további jogviszony létesítésének tudomásulvétele, fegyelmi jogkör gyakorlása, kártérítési eljárás elrendelése vezetıi megbízás, megbízás visszavonása, összeférhetetlenség vizsgálata, a közalkalmazottak munkájának értékelése, minısítése, a pályáztatás rendje 4

6 Az intézmény vezetıjét a Társulási Tanács nevezi ki és menti fel. A szabadság engedélyezésére annak a szervezeti egységnek a vezetıje jogosult gyakorolni, ahová a közalkalmazott kinevezése szól, akkor is, ha a munkáltatói jogkörbe tartozó egyéb jogosítványok gyakorlására nem ı a jogosult. 7. A gazdálkodás jogköre: önállóan mőködı A HÍD Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat önállóan mőködı költségvetési szerv, az elıirányzatok feletti rendelkezési jogosultság szempontjából teljes jogkörrel rendelkezı költségvetési szerv. A pénzügyi-gazdasági feladatokat Budakeszi Város Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Irodája látja el, az Együttmőködési megállapodás szerint. Az Intézmény és a Budakeszi Polgármesteri Hivatal között kötött együttmőködési megállapodás, a mindenkori költségvetési törvény, az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény, a évi C. törvény alapján végzi. Számlavezetı bankja és számlaszáma: OTP Adószáma: Kiadmányozás Kiadmányozási jogkörrel rendelkezik az intézményvezetı, távollétében a helyettes. 9. Kötelezettségvállalás: Kötelezettségvállalási jogkörrel rendelkeznek: - intézményvezetı - az intézményvezetı távollétében a helyettes, aki a gyermekjóléti szakmai egység vezetıje. 10. Ellenjegyzés A HÍD Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat által vállalt kötelezettségek ellenjegyzıje a Társulási Tanács elnöke. 11. Utalványozás Az utalványozó az intézményvezetı. 12. Szakmai teljesítés igazolása Szakmai teljesítést igazolhat: - intézményvezetı, - intézményvezetı helyettes, aki a gyermekjóléti szakmai egység vezetıje, - szakmai egység vezetık (saját szakmai területen). 13. Aláírási jogok Cégszerő aláírás esetén az aláíró felek: - a Társulási Tanács elnöke és az intézményvezetı - a Társulási Tanács elnökének távollétében az alelnök, az intézményvezetı távollétében az intézményvezetı-helyettes, aki a gyermekjóléti szakmai egység vezetıje A HÍD Szociális és Gyermekjóléti Szolgálatnál a cégszerő aláírásnál az aláíró felek: - az intézményvezetı és az intézményvezetı-helyettesei, - a gyermekjóléti és családsegítı szakmai egységek esetében a gyermekjóléti szolgálat szakmai egységek vezetıje - étkeztetés, házi segítségnyújtás, jelzırendszeres házi segítségnyújtás, idısek nappali ellátása szervezeti egységek esetében a nappali ellátás szakmai vezetıje. 5

7 13.3. Egyéb aláírási jogok - aláírási és bélyegzıhasználati joga van a nappali ellátás szakmai vezetıjének az étkeztetés, házi segítségnyújtás, jelzırendszeres házi segítségnyújtás, idısek nappali ellátása szervezeti egységek esetében a használt nyomtatványok és az intézményvezetıvel történt egyeztetés után a megállapodások aláírására. - aláírási és bélyegzıhasználati joga van a családgondozóknak az ügyféllel kötött megállapodásban és levelezésben A számlavezetı pénzintézetnél aláírási joga van Társulási Tanács elnökének. V. IRATKEZELÉS Az Intézmény iratkezelési szabályzata a köziratokról, a közlevéltárakról és a magán levéltári anyag védelmérıl szóló évi LXVI. évi törvény 10. (1) bekezdése a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeirıl szóló 335/2005. (XII.29.) Kormányrendelet rendelkezése alapján készült. Az iratkezelést a szociális szakasszisztens végzi. Az iratkezelés felügyeletét az intézményvezetı, távollétében az intézményvezetı-helyettes gyermekjóléti szakmai vezetı - személy látja el. VI. AZ INTÉZMÉNY SZERVEZETI FORMÁJA Az alaptevékenységet meghatározó jogszabályok Az intézmény alaptevékenységét az alapító okirat, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény, a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és mőködésük feltételeirıl szóló 1/2000. (I.7) SZCSM rendelet, a gyermekek védelmérıl és gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. tv. a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és mőködési feltételeirıl szóló 15/1998. (IV. 30.) NM. valamint a szociális és a gyermekek védelmérıl szóló helyi rendeletek szabályozzák. Az intézmény szociális alapellátásokat és gyermekjóléti szolgálatot mőködtet külön-külön szervezeti egységekbe tagozódva, amelyeket a szervezeti egységek vezetıi irányítják. VII. SZERVEZETI TAGOZÓDÁS, SZERVEZETI EGYSÉGEK, FELADATKÖRÖK 1. Szervezeti tagozódás Étkeztetés (szakfeladat száma: ) feladatait az évi III. törvény szabályozza, és az 1/2000. (I.7.) SZCSM rendelet szerinti szolgáltatásokat nyújtja. A házi segítségnyújtás (szakfeladat száma: ) feladatait az évi III. törvény szabályozza, és az 1/ (I.7.) SZCSM rendelet szerinti szolgáltatásokat nyújtja. 6

8 Jelzırendszeres házi segítségnyújtás (szakfeladat szám: ) feladatait évi III. törvény szabályozza, és az 1/ (I.7.) SZCSM rendelet szerinti szolgáltatásokat nyújtja. Idısek nappali ellátása (szakfeladat száma: ) feladatait évi III. törvény szabályozza, és az 1/ (I.7.) SZCSM rendelet szerinti szolgáltatásokat nyújtja. Családsegítı szolgálat (szakfeladat száma: ) feladatait évi III. törvény szabályozza, és az 1/ (I.7.) SZCSM rendelet szerinti szolgáltatásokat nyújtja. Gyermekjóléti szolgálat (szakfeladat száma: ) feladatait az évi XXXI. tv. valamint a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és mőködési feltételeirıl szóló 15/1998. évi NM. rendelet alapján Az intézmény szervezeti ábráját az 1. sz. melléklet tartalmazza 1.2. Az intézmény szervezeti felépítése A HÍD Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat létszáma: 20,8 álláshely fıállású - 6 fı részfoglalkozású (2,8 álláshely) - számlás megbízási szerzıdés keretében 6 fı (jogász, szupervízor, családgondozó, személyszállító, ételszállító, honlap karbantartó) - megbízási szerzıdés keretében (takarító) 1 fı - 2 fı tiszteletdíjas szociális gondozó A szervezet élén egyszemélyi vezetı áll, aki a szervezet feladatait teljes- és részfoglalkozású munkatársakkal, tiszteletdíjas szociális gondozóval továbbá eseti megbízás alapján és társadalmi munkában résztvevı munkatársakkal látja el Az Intézmény valamennyi munkaköre, és azokhoz kapcsolódó alkalmazotti létszáma: Intézményvezetı Családsegítı szolgálat: Szakmai vezetı Családgondozó Pszichológiai tanácsadó Szociális szakasszisztens Gyermekjóléti szolgálat: Szakmai vezetı Családgondozó Pszichológiai tanácsadó Gondozási Központ: Nappali ellátás- Idısek Klubja Szakmai vezetı Szociális gondozó Technikai dolgozó Étkezés: Szociális gondozó Házi segítségnyújtás: Házi szociális gondozó: Technikai dolgozók (takarítók) Jelzırendszeres Házi segítségnyújtás: 1 fı 1 fı 2,25 fı 0,25 fı 1 fı 1 fı intézményvezetı-helyettes 3,3fı 0,5 fı 1 fı 2 fı 1 fı 1fı 4 fı 1,5 fı 7

9 Szociális gondozó 3 fı megbízásos jogviszonyban, készenléti ügyeletben Az Intézménnyel megbízásos jogviszonyban lévı dolgozók Jogász heti 5 órában Családgondozó (Tök) heti 10 órában Szupervízor havi 4 órában Takarító heti 20 órában Személyszállító eseti Szociális ételszállító munkamapokon Honlap karbantartása folyamatosan Tiszteletdíjas dolgozó 2 fı 2. A szervezeti egységek feladatai Családsegítés szervezeti egység vezetıje a szakmai egység vezetıje Gyermekjóléti szolgálat szervezeti egység vezetıje a szakmai egység vezetıje Étkeztetés, házi segítségnyújtás, jelzırendszeres házi segítségnyújtás, idısek nappali ellátása - szervezeti egységeket irányítja a nappali ellátás szakmai vezetıje 2.1. Családsegítés A családsegítés a szociális vagy mentálhigiénés problémák, illetve egyéb krízishelyzet miatt segítséget igénylı személyek, családok számára az ilyen helyzethez vezetı okok megelızése, a krízishelyzet megszüntetése, valamint az életvezetési képesség megırzése céljából nyújtott szolgáltatás. A szolgáltatás kerete: szociális, életvezetési és mentálhigiénés tanácsadás nyújtása; segítség nyújtása az anyagi nehézségekkel küzdők számára a pénzbeli, természetbeni ellátásokhoz, továbbá a szociális, gyermekvédelmi, foglalkoztatási szolgáltatásokhoz való hozzájutásban; az egyén, a család panaszának meghallgatása és lehetőség szerinti intézkedés annak orvoslása érdekében; a családban jelentkező krízis, működési zavarok illetve konfliktusok megoldásának elősegítése családgondozással; az együttműködési kötelezettségből fakadó feladatok ellátása; tanácsadás nyújtása a tartós munkanélküliek, a fiatal munkanélküliek, az adósságterhekkel és lakhatási problémákkal küzdők, a fogyatékossággal élők, a krónikus betegek, a szenvedélybetegek, a pszichiátriai betegek, a kábítószer problémával küzdők illetve egyéb szociálisan rászorult személyek és családtagjaik részére; a humán jellegű civil kezdeményezések elősegítése és ösztönzése; a veszélyeztetettség és krízishelyzet megelőzése érdekében együttműködés az egészségügyi szolgáltatókkal, intézményekkel valamint a társadalmi szervezetekkel, egyházakkal, magánszemélyekkel; 8

10 települési önkormányzat figyelmének felhívása az egyes szociálisan rászorult csoportok, személyek speciális szükségleteire, a kirekesztődés veszélyeire, az ellátórendszer esetleges hiányosságaira; a rendszeres szociális segélyben részesülő; az adósságterhekkel küzdő személyekkel, családokkal való munka. speciális támogató, önsegítı csoport: helyzetfelmérésen alapuló, a helyi igényeknek megfelelıen egészségkárosodottak részére klub mőködtetése (Kapaszkodó Klub) Adósságkezelési tanácsadás Az adósságkezelési szolgáltatás célja az adóssággal terhelt családok a lakásfenntartási költségek adósságcsapdájából történő kisegítése. Adósságkezelésben részt vehet a Budakeszi ingatlanban élő, - állandó vagy tartózkodási hellyel rendelkező család, aki bérlője, tulajdonosa vagy haszonélvezője az ingatlannak, és akinek legalább egy szolgáltató felé olyan hátraléka van, mely meghaladja legalább hat havi időintervallumban az Ft-ot, hátraléka az elmúlt 18 hónapban keletkezett vagy a szolgáltatásból kikapcsolták Gyermekjóléti szolgáltatás A gyermekjóléti alapellátásnak hozzá kell járulnia a gyermek testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlıdésének, jólétének, a családban történı nevelésének elısegítéséhez, a veszélyeztetettség megelızéséhez, a kialakult veszélyeztetettség megszüntetéséhez, valamint a családjából kiemelt gyermek vér szerinti családjába való visszahelyezéséhez. A szolgáltatás kerete: gyermeki jogokról, valamint a gyermek fejlődését biztosító támogatásokról való tájékoztatás, az ezekhez való hozzájutás megszervezése, családtervezési, pszichológiai, jogi, mentális, gyógypedagógiai és nevelési tanácsadás biztosítása, az ezekhez való hozzájutás megszervezése, szociális válsághelyzetben lévő várandós anya támogatása, segítése, szociális válsághelyzetben lévő család támogatása, segítése, szabadidős programok szervezése, illetve információk nyújtása, hivatalos ügyek intézésének segítése, veszélyeztetettséget észlelő- és jelzőrendszer működtetése, civil és társadalmi szervezetek és magánszemélyek (önkéntesek) részvételének elősegítése, támogatása a kerület gyermekvédelmi rendszerének szervezésében, működtetésében, 9

11 családi konfliktusok megoldásának elősegítése, különösen válás, gyermekelhelyezés és kapcsolattartási ügyekben, együttműködés társintézményekkel, hatóságokkal, javaslat tétele, előkészítése a gyermek védelembe vételére valamint szükség esetén gyermekvédelmi gondoskodás egyéb formájára, pl.: családból történő kiemelés, családgondozás biztosítása és a gyermekvédelmi szakszolgáltatást végző intézményekkel történő együttműködés a szakellátásban lévő gyermek esetében, utógondozással kapcsolatos szociális munka. Családok és gyermekek átmeneti gondozását együttmőködés keretében a következı intézménnyel szerzıdve biztosítjuk: Családok átmeneti otthona: Sorsunk és Jövınk Szeretetszolgálat, Törökbálint, Köztársaság tér Nappali ellátás A nappali ellátás a saját otthonukban élı elsısorban idısek részére biztosított szolgáltatás, akik tizennyolcadik életévüket betöltötték, egészségi állapotuk miatt szociális és mentális támogatásra szorulnak, önmaguk ellátására részben képesek. A szolgáltatás keretében részükre lehetıséget biztosítunk a napközbeni tartózkodásra, a társas kapcsolatokra, valamint az alapvetı higiéniai szükségleteik kielégítésére, továbbá igény szerint szervezzük meg az ellátottak napközbeni étkeztetését. Az Idısek Klubja az igénybevevık részére szociális, egészségi, mentális állapotuknak megfelelı napi életritmust, biztosító szolgáltatást nyújt. Közösségi programokat szervez, valamint szükség szerint helyet biztosít a közösségi szervezéső programoknak, csoportoknak. Az Idısek Klubja szolgáltatásait a szakmai programjának megfelelıen szervezi Étkeztetés Étkeztetés keretében azoknak a szociálisan rászorultaknak legalább napi egyszeri meleg étkezésérıl gondoskodunk, akik azt önmaguknak, és eltartottjaik részére tartósan, vagy átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani. Étkeztetésben részesítettek, akik koruk vagy egészségi állapotuk miatt nem képesek az étkezésükrıl más módon gondoskodni. Az étkeztetést a lakosság szükségleteinek megfelelıen szervezzük meg: az étel kiszolgálásával egyidejő helyben fogyasztással, az étel elvitelével, a lakásra szállításával Házi segítségnyújtás Házi segítségnyújtás keretében kell gondoskodnunk 10

12 azokról az idıskorú személyekrıl, akik otthonukban önmaguk ellátására saját erıbıl nem képesek és róluk nem gondoskodnak, azokról a fogyatékos személyekrıl, akik állapotukból adódóan az önálló életvitellel kapcsolatos feladataik ellátásában segítséget igényelnek, de egyébként önmaguk ellátására képesek, azokról az egészségi állapotuk miatt rászoruló személyekrıl, akik ezt az ellátási formát igénylik, azokról az idıskorú személyekrıl, akik a rehabilitációt követıen a saját lakókörnyezetükbe történı visszailleszkedés céljából támogatást igényelnek önálló életvitelük fenntartásához. A házi segítségnyújtás keretében az igénybevevı életvitelének fenntartását szükségleteinek megfelelıen lakásán, lakókörnyezetében biztosítjuk. Ennek során a házi gondozó segítséget nyújt ahhoz, hogy az ellátást igénybevevı fizikai, mentális, szociális szükséglete biztosított legyen. Továbbá az alapvetı gondozási, ápolási feladatok elvégzésén túl, közremőködik az önálló életvitel fenntartásában, az ellátott és lakókörnyezete higiéniás körülményeinek megtartásában, valamint a veszélyhelyzetek kialakulásának megelızésében, illetve azok elhárításában Jelzırendszeres házi segítségnyújtás A társulás területén a saját otthonukban élı, egészségi állapotuk és szociális helyzetük miatt rászoruló, a segélyhívó készülék megfelelı használatára képes idıskorú vagy fogyatékos személyek, illetve pszichiátriai betegek részére az önálló életvitel fenntartása mellett felmerülı krízishelyzetek elhárítása céljából nyújtunk segítséget. A házi segítségnyújtás kiegészítı szolgáltatása a jelzırendszeres házi segítségnyújtás. Az ellátottak köre: azok az idıskorú, fogyatékkal élı személyek, pszichiátriai betegek, akik a segélyhívó készülék megfelelı használatára képesek, egészségi állapotuk vagy szociális helyzetük ennek az ellátási formának igénybevételét indokolja. A jelzırendszeres házi segítségnyújtás folyamatos készenléti rendszerben mőködik. 3. A szervezeti egységek szakmai együttmőködése, helyettesítési rendje 3.1. Szakmai egységek együttmőködése Valamennyi szakmai egység együttmőködik egymással, nagyon fontos a megfelelı információáramlás. Erre alkalmas többek között a vezetıi munkaértekezlet. Az intézményünkkel kapcsolatban álló személy, család ne maradjon ellátatlanul. Az együttmőködés formája: személyesen és írásban történhet. A gyerekjóléti szolgálat felé a jelzést minden esetben írásban kell megtenni. Az egyén vagy család életében az életmódjának, életkörülményeinek megváltozásához több alapellátási forma egyszerre is jelen lehet, ekkor közös esetmegbeszélések segítik az együttmőködést Helyettesítés rendje A helyettesítés elsısorban a szakmai egységeken belül történik, amennyiben ez nem oldható meg, akkor a házi segítségnyújtásban és a nappali ellátásban, szociális étkeztetésben dolgozó gondozók helyettesítik egymást. - A hiányzást lehetıleg a munka megkezdése elıtt 24 órával, legkésıbb a munka megkezdése elıtt egy órával jelezni kell az intézményvezetınek. 11

13 4. Az intézményben foglalkoztatottak feladatköre, a feladatellátás rendje Munkaköri leírások Az intézményben foglalkoztatott dolgozók feladatainak leírását a munkaköri leírások tartalmazzák. A munkaköri leírásoknak tartalmazniuk kell a foglalkoztatott dolgozó jogállását, a szervezetben elfoglalt munkakörnek megfelelően feladatait, jogait és kötelezettségeit névre szólóan. A munkaköri leírásokat a szervezeti egység módosulása, személyi változás valamint feladat változás esetén azok bekövetkezésétől számított 15 napon belül módosítani szükséges. A munkaköri leírások elkészítéséért és aktualitásáért felelős: - a szakmai vezetők, a jogász, a pszichológus esetében az intézmény vezetője, - a fent nem említett munkakörökben a szakmai vezetők gondoskodnak a munkaköri leírások elkészítéséről, azonban az aláírási és egyben jóváhagyási jogot az intézmény vezetője gyakorolja, - közfoglalkoztatás továbbá önkéntes jogviszony keretében foglalkoztatott dolgozók esetében azon szakmai vezető gondoskodik a munkaköri leírás elkészítéséről, akinél nevezett személyek munkát végeznek, azzal a kitétellel, hogy az aláírási és egyben jóváhagyási jogot az intézmény vezetője gyakorolja. A vezetők feladatainak jellege és fő irányai Az Intézmény vezető állású dolgozói: intézményvezető - kinevezett magasabb vezető intézményvezetı helyettes kinevezett magasabb vezető, - szakmai vezető (gyermekjóléti csoport) 4.1.Munkakör: Intézményvezetı Jogállása: kinevezett magasabb vezető beosztású egyszemélyi felelős vezető, akinek hatásköre kiterjed az intézményhez tartozó valamennyi szervezeti egységre és azok dolgozóira. Munkakör betöltéséhez szükséges követelmények: iskolai végzettség: a jogszabályban elıírt felsıfokú iskolai végzettség és szakvizsga Munkaidı: A Kjt. szerint kötelezı heti munkaideje 40 óra Egyéb munkáltatói jogkör gyakorlója: Társulási Tanács elnöke Kinevezési jogkör gyakorlója: Társulási Tanács Távollétében helyettesítı az intézményvezetı-helyettes, kivéve a vezetı kizárólagos hatáskörébe tartozó, általánosan nem helyettesíthetı feladatok. Az intézményvezetı át nem ruházható hatáskörei: munkáltatói jogkör gyakorlása az intézmény minden munkatársa felett, 12

14 kötelezettségvállalási jogkör gyakorlása a belsı szabályozásban meghatározott érték felett, dönt az intézmény mőködésével kapcsolatban minden olyan ügyben, amelyet jogszabály, vagy az SZMSZ nem utal más hatáskörbe, egyeztetési kötelezettség terheli az alkalmazottak foglalkoztatására, és munkakörülményeire vonatkozó kérdések tekintetében. Aláírási jog: szakmai feladatellátás esetén teljes körő, kötelezettségvállalás esetén a költségvetés erejéig, Feladatai: az intézmény irányítása, szervezı tevékenységének koordinálása, az ellenırzés megszervezése, az intézmény szakszerő és törvényes mőködtetése, a munkáltatói jogkör gyakorlása, az intézmény képviselete, jogszabályok és egyéb szabályzatok betartása és betartatása, költségvetés, gazdálkodás, belsı ellenırzés, helyettesítés megszervezése, szabadságolási tervezet elkészítése, a fenntartó rendszeres tájékoztatása a központ szakmai, gazdasági mőködésérıl, rendszeresen, ill. felkérésre beszámol a fenntartó felé az intézmény gazdasági mőködésérıl, munkakapcsolatot tart fenn az egészségügyi alapellátásban és szakellátásban dolgozó szakemberekkel, kapcsolatot tart a mőködési területen élı lakosság képviselıivel, az önkormányzati képviselıkkel, az együttmőködı társszervekkel, civil szervezetekkel. eleget tesz a Központi Elektronikus Nyilvántartási Rendszerbe történı jelentési kötelezettségének Felelıs: az intézmény mőködéséért, az idevonatkozó jogszabályok megtartásáért, az etikai helyzetéért, az intézmény SZMSZ-ének, belsı szabályzatainak elkészítéséért, módosításáért, a szakmai munka egészséges és biztonságos feltételeinek megteremtéséért, belsı ellenırzési rendszer mőködtetéséért. Munkáltatói jogkör gyakorlója: elkészíti a munkaerı gazdálkodási tervet, a betöltetlen állásokra pályázatot hirdet elkészíti a dolgozók munkaköri leírását, engedélyezi a szabadságokat, ellenırzi a dolgozókkal kapcsolatos személyi nyilvántartások vezetését, ellenırzi és értékeli a dolgozók munkáját, feladatok végrehajtását, gondoskodik a munkafegyelem és a törvényesség megtartásáról. A költségvetési szerv vezetıjeként felelıs: a használatba adott vagyon rendeltetésszerő igénybevételéért, az alapító okiratban elıírt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelmények megfelelı ellátásáért, 13

15 a költségvetési szerv gazdálkodásában a szakmai hatékonyság és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséért, a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettség teljesítéséért, annak teljességéért Munkakör: Intézményvezetı-helyettes, gyermekjóléti szolgálat szakmai vezetıje: Munkakör betöltéséhez szükséges követelmények: Iskolai végzettség: a jogszabályban elıírt felsıfokú iskolai végzettség és szakvizsga Munkaidı: A Kjt. szerint kötelezı heti munkaideje 40 óra Egyéb munkáltató jogkör gyakorlója: az intézmény vezetıje Kinevezési jogkör gyakorlója: az intézmény vezetıje Munkáltatója: intézményvezetı Aláírási jog: szakmai feladatellátás esetén az intézményvezetıjével együtt ír alá a gyermekjóléti szolgálat szakmai mőködésével kapcsolatban, az intézményvezetı távollétében minden esetben, kivéve az át nem ruházott hatásköröket Feladata: A gyermekjóléti szolgálat szakmai vezetıjeként a családgondozók munkájának irányítása: a családgondozók számára hetente szakmai megbeszélések szervezése, melynek célja az esetmunka hatékonyságának elısegítése, az esetek elosztása a családgondozók között, veszélyeztetettséget, krízishelyzetet észlelı, jelzırendszer kialakítása és mőködtetése, a családgondozók szakmai munkájának, adminisztrációnak rendszeres ellenırzése, szükség esetén más típusú ellátás kezdeményezése, rendszeres szükségletfelmérésen alapuló szakmai program fejlesztése, az egyes ellátások közötti koordináció biztosítása, elkészíti a gyermekjóléti szolgálat munkatervét és beszámolóját, megszervezi az éves konferenciát, statisztikák elkészítése a szakmai munkával összefüggıen, gondoskodik a nyilvántartások vezetésérıl. megszervezi a helyettesítéseket, eleget tesz a Központi Elektronikus Nyilvántartási Rendszerbe történı jelentési kötelezettségének. Helyettesítését távolléte esetén az általa megbízott családgondozó látja el Munkakör: Nappali ellátás - Idısek Klubja - szakmai vezetıje: Munkakör betöltéséhez szükséges követelmények: Iskolai végzettsége jogszabályban elıírt legalább középfokú végzettség Munkaideje: a Kjt. szerint kötelezı heti munkaideje 40 óra Kinevezési jogkör gyakorlója: az intézmény vezetıje Munkáltatója: intézményvezetı Aláírási joga: Aláírási és bélyegzıhasználati joga van a nappali ellátás szakmai vezetıjének az étkeztetés, házi segítségnyújtás, jelzırendszeres házi segítségnyújtás, idısek nappali ellátása szervezeti egységek esetében a használt nyomtatványok és az intézményvezetıvel történt egyeztetés után a 14

16 megállapodások aláírására. Feladata: A nappali ellátás, házi segítségnyújtás, a jelzırendszeres házi segítségnyújtás és az étkeztetés szakmai munkáját irányítja. a szociális gondozók munkájának összehangolása, az esetek elosztása a szociális gondozók között, a szakfeladatokkal kapcsolatos szervezési és adminisztrációs feladatok elvégzése, ellenırzése, a térítési díjak beszedése, a helyettesítés megszervezése, a jogszabályban meghatározott dokumentációk vezetése, ellenırzése, a szociális gondozók szakmai munkájának, adminisztrációnak rendszeres ellenırzése, beszámoló készítése az intézmény vezetıje részére, statisztikák elkészítése a szakmai munkával összefüggıen, gondoskodik a nyilvántartások vezetésérıl, eleget tesz a Központi Elektronikus Nyilvántartási Rendszerbe történı jelentési kötelezettségének Helyettesítését távolléte esetén az általa megbízott szociális gondozó látja el, aláírási jog átruházása nélkül Munkakör: Családsegítı Szolgálat szakmai egység vezetı, családgondozójának feladatai: Munkakör betöltéséhez szükséges követelmények: Iskolai végzettség: a jogszabályban elıírt felsıfokú iskolai végzettség Munkaidı: A Kjt. szerint kötelezı heti munkaideje 40 óra 20 óra kötött munkaidı-beosztás keretében 20 óra kötetlen munkaidı beosztás keretében, a személyes segítı munka, illetve az adatgyőjtés helyszínén való elvégzéséhez. Egyéb munkáltató jogkör gyakorlója: az intézmény vezetıje Kinevezési jogkör gyakorlója: az intézmény vezetıje Munkáltatója: intézményvezetı Feladata: a családgondozók munkájának irányítása, a családgondozók számára hetente szakmai megbeszélések szervezése, melynek célja az esetmunka hatékonyságának elısegítése az esetek elosztása a családgondozók között, a szociális információs szolgáltatás munkájának irányítása, veszélyeztetettséget, krízishelyzetet észlelı, jelzırendszer kialakítása és mőködtetése a családgondozók szakmai munkájának, adminisztrációnak rendszeres ellenırzése, szükség esetén más típusú ellátás munkával kezdeményezése, rendszeres szükségletfelmérésen alapuló szakmai program fejlesztése, az egyes ellátások közötti koordináció biztosítása, beszámoló készítése az intézmény vezetıje részére, statisztikák elkészítése a szakmai összefüggıen, gondoskodik a nyilvántartások vezetésérıl. eleget tesz a Központi Elektronikus Nyilvántartási Rendszerbe történı jelentési 15

17 kötelezettségének Helyettesítését távolléte esetén az általa megbízott családgondozó látja el Munkakör: családsegítıs családgondozó Munkakör betöltéséhez szükséges követelmények: Iskolai végzettség: jogszabályban elıírt felsıfokú végzettség Munkaidı: A Kjt. szerint kötelezı heti munkaideje 40 óra 20 óra kötött munkaidı-beosztás keretében 20 óra kötetlen munkaidı beosztás keretében, a személyes segítı munka, illetve az adatgyőjtés helyszínén való elvégzéséhez. Kinevezési jogkör gyakorlója: az intézmény vezetıje Munkáltatója: intézményvezetı A szakmai egység vezetıje irányítja a munkáját, de családgondozói feladatát önálló felelısséggel látja el. Aláírási joga: a klienssel kötött megállapodás és az ügyféllel történı levélváltáskor Feladata: Családlátogatásokat végez, így lakókörnyezetében megismeri a családok tagjait, a családok belsı szerkezetét és környezeti feltételeiket. Részt vesz szakmai továbbképzéseken és elıadásokon. Családgondozói munkájával hozzásegíti a családot az ıt törvényesen megilletı szociális ellátások igénybevételéhez (pl. nyugdíj, segély, közgyógy igazolvány, stb.). Amennyiben a helyzet megkívánja, személyesen is eljár a kliensek érdekében intézményeknél, hivataloknál, hatóságoknál közvetítıi feladatként. Segíti ıket, hogy felismerjék konfliktusaikat, azok okait és együtt dolgoznak ki megoldási stratégiákat, figyelembe véve a kliens személyiségét. Együttmőködik a családokkal kapcsolatban álló oktatási, gyámügyi, egészségügyi és szociális igazgatással és a családokra hatást gyakorló más szervekkel, intézményekkel. Javaslatot tesz a kapcsolódó és társintézmények igénybevételére. Győjti azokat a kialakult ügyintézési módokat, eljárásokat, amelyek az eredményes beavatkozást segíthetik. Részt vesz szakmai és intézmény részt vesz a kijelölt szakmai szupervíziókon és a családgondozói, valamint az intézményi munkaértekezleteken. Ismeri a szociálpolitikában helyileg tevékenykedık eljárási módjait és mőködési területüket. Szociális segítséget nyújt gyorssegély vagy egyéb természetbeni juttatások formájában. Szükség esetén részt vesz a Budakeszi Önkormányzatnál a szociális segélyek elbírálásának ülésén. A család ügyeiért a saját családgondozója a felelıs, az ügyeleti idıben érkezı új esetekért pedig a mindenkori ügyeletes. A családgondozó azokat a tevékenységeket, amelyekre képzettsége feljogosítja, önálló felelısséggel végzi, folyamatos konzultáció és szupervízió mellett. A családgondozási tevékenységében gyermekjóléti feladatokat is ellát. Részt vesz csoportok szervezésében és mőködtetésében. 16

18 Az intézmények által küldött esetek felelısét a Családsegítı szakmai egység vezetıje jelöli ki. Ha a családgondozó szabadságra megy, esetátadásra kerül sor. Eseteit a Családsegítı szakmai egység vezetıje által kijelölt családgondozónak adja át. Eleget tesz a Központi Elektronikus Nyilvántartási Rendszerbe történı jelentési kötelezettségének Egyéb feladatait munkaköri leírás tartalmazza Munkakör: szociális szakasszisztens Munkakör betöltéséhez szükséges követelmények: Iskolai végzettség: a jogszabályban elıírt középfokú végzettség és szakképzettség Munkaidı: A Kjt. szerint kötelezı heti munkaideje 40 óra Munkáltatója: intézményvezetı Kinevezési jogkör gyakorlója: az intézmény vezetıje. Feladata: Fogadja a Szolgálathoz érkezıket, információkat ad, munkatársakhoz irányít. Szükség esetén krízis-segélyt utal ki. Vezeti az intézmény adminisztrációját: iktat postáz vezeti a személyi adatok nyilvántartását lebonyolítja a munkaszerzıdésekkel kapcsolatos adminisztrációt kezeli a jelenléti ívet vezeti a szabadság-nyilvántartást és a betegnyilvántartást nyilvántartásba veszi a beszerzéseket közremőködik az év végi leltározásban elkészíti a selejtezési jegyzıkönyvet, jóváhagyás után a selejtezett eszközöket kivezeti a készletnyilvántartásból vezeti a szükséges pénzügyi adminisztrációt végzi a számítógépen történı levelezést és nyilvántartást Esetenként és szükség szerint beszerzési teendıket is ellát Az Önkormányzat Pénzügyi Irodájából kihozza az ellátmányt (pénzt), majd elszámol vele. Eleget tesz a Központi Elektronikus Nyilvántartási Rendszerbe történı jelentési kötelezettségének Az egyéb feladatokat az SZMSZ mellékleteként szolgáló szabályzatok és munkaköri leírások határozzák meg. Helyettesítését távolléte esetén az intézményvezetı által megnevezett családgondozó látja el Munkakör: Gyermekjólétis családgondozó Munkakör betöltéséhez szükséges követelmények: Iskolai végzettség: jogszabályban elıírt felsıfokú végzettség 17

19 Munkaidı: A 15/1998. (IV.30.) NM rendelet 29.. (1) bekezdés b. pontja értelmében a családgondozó a családgondozói munkát a heti munkaidıkeret (40 óra) alábbi megosztásában végzi: 20 óra kötött munkaidı-beosztás keretében 20 óra kötetlen munkaidı beosztás keretében, a személyes segítı munka, illetve az adatgyőjtés helyszínén való elvégzéséhez. Kinevezési jogkör gyakorlója: az intézmény vezetıje Munkáltatója: intézményvezetı A szakmai egység vezetıje irányítja a munkáját, de családgondozói feladatát önálló felelısséggel látja el. Aláírási joga: a klienssel kötött megállapodás esetén és az ügyféllel történı levélváltáskor Feladata: Rendszeresen, folyamatosan együttmőködik a családokkal. Meghatározza a szükséges együttmőködési szükségleteket. Felismeri és felismerteti a konfliktusokat, a háttérben meghúzódó okokat. Ezen információk birtokában közösen dolgozzák ki a lehetséges konfliktusmegoldó stratégiákat, melynek során meghatározzák a személyes együttmőködés kereteit. Családlátogatás során lakókörnyezetében megismeri a kliensei családjának tagjait, a családok belsı szerkezetét, mőködését, környezeti feltételeiket. Kapcsolattartási ügyeletet lát el, a kijelölt hivatalos helyiségben. Együttmőködik a konfliktushelyzetben lévı gyermekkel, fiatal felnıttel és családjaikkal, valamint a klienssel kapcsolatban lévı nevelési-oktatási, egészségügyi és szociális intézményekkel, egyházakkal, laikus segítıkkel. Esetkonferenciákat, esetmegbeszéléseket szervez, ahol az érintett szakemberek együttesen döntik el a továbbiakban megvalósítandó célt, és határozzák meg a részfeladatokat és azok felelıseit. Javaslatot tesz a probléma megoldását segítı szakintézmények igénybevételére. Szükség esetén közvetlenül vagy intézkedéssel segíti a megfelelı ellátás vagy szolgáltatás igénybevételét. Eljár a kliensek, családok érdekében, támogatja ıket jogaik érvényesítésében. Megismeri a helyi szociálpolitikai, gyermekvédelmi ellátás rendszerét, munkakapcsolatot épít ki az ott dolgozókkal. Súlyos vészhelyzet, ellátatlanság, gondozatlanság esetén a szülı kérésére vagy beleegyezésével önállóan intézkedik. Szülıi beleegyezés hiányában kezdeményezi a szükséges hatósági intézkedés megtételét. Felkérésre környezettanulmányt készít. A Gyermekjóléti Szolgálat mőködésérıl, tevékenységének céljáról, tartalmáról, elérhetıségérıl, igénybevételének módjáról tájékoztatja a klienseket, a település lakosságát s a gyermekvédelemben érintett személyeket, intézményeket. Kezdeményezi és közremőködik a veszélyeztetettséget észlelı- és jelzırendszer kialakításában és mőködtetésében. Együttmőködik az átmeneti gondozást biztosító szolgáltatókkal. Az alapellátáson túlmutató esetekben hatósági eljárást kezdeményez, javaslatot tesz a gyermek családjából való kiemelésére, a leendı gondozási helyére, illetve annak megváltoztatására. Eleget tesz a gyámhatósági idézéseknek, szaktudásával segíti a döntéshozatalt. A Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat számára adatokat, információkat szolgáltat az ideiglenes hatályú elhelyezés és az átmeneti nevelésbe vételhez kapcsolódó eljárások során. Az átmeneti nevelésbe vett gyermekek családját támogatja a gondozásban lévı gyermekkel való kapcsolattartásban, valamint segítséget nyújt a gyermek hazagondozásában. 18

20 Kapcsolatot tart és folyamatosan együttmőködik a gyermekvédelmi szakellátásban élı gyermek gondozási helyének szakembereivel. A folyamatos együttmőködést igénylı esetekrıl esetdossziét vezet, mely tartalmazza: a családgondozás során végzett tevékenységérıl szóló írásos feljegyzést a családgondozási esetnaplóba a jogszabályban elıírt kötelezı dokumentumokat a levelezéseket. Adatot győjt és nyilvántartást vezet a gondozott eseteirıl, szakmai tevékenységérıl (226/2006. (XI.20) Kr.). Ellátja az esetátadással kapcsolatos teendıket illetékesség hiánya miatt. Vezeti a kapcsolattartási ügyelet során kitöltendı dokumentumokat. Havi és éves statisztikát készít. eleget tesz a Központi Elektronikus Nyilvántartási Rendszerbe történı jelentési kötelezettségének 4.8.Munkakör: Szociális gondozó a nappali ellátásban, szociális étkeztetésben, házi segítségnyújtásban, jelzırendszeres házi segítségnyújtásban Munkakör betöltéséhez szükséges követelmények: Iskolai végzettség: a jogszabályban elıírt középfokú végzettség és szakképzettség Munkaidı: A Kjt. szerint kötelezı heti munkaideje 40 óra Munkáltatója: intézményvezetı, közvetlen felettese a vezetı gondozó Kinevezési jogkör gyakorlója: az intézmény vezetıje. Gondozási tevékenységét önálló szakmai felelısséggel látja el. 4.9.Munkakör: Nappali ellátásban dolgozó szociális gondozó feladatköre kiegészül a következıkkel: Feladata: A nappali ellátásban levık részére a fizikai ellátás biztosítása, a pszichés gondozás és foglalkoztatás szervezése, valamint a napi adminisztrációs feladatok elvégzése. Segítséget nyújt a gondozottak személyi higiéniájának biztosításához (fürdetés). Az orvos utasításának megfelelıen ellátja és gyógyszereli a rászorulókat, szükség esetén orvost hív vagy orvoshoz juttatja a betegeket. Elkészíti minden év január 31-ig az éves gondozási tervet a csoport részére. Részt vesz az éves gondozási terv elkészítésében, minden év január 31-ig. Gondoskodik az évi gondozási tervben megfogalmazott napi programok végrehajtásáról. Egyénileg foglalkozik a tagokkal, segítséget ad problémájuk megoldásához és közösségbe való beilleszkedésükhöz. Szervezi és irányítja a napi kultúrmunkát a tagok személyiségének figyelembe vételével, biztosítja a kellemes és hasznos idıtöltést. A foglalkoztatáshoz szükséges anyagokat beszerzi és gondoskodik a tagok által készített termékek kiállításáról. Biztosítja a kulturált étkeztetés lebonyolítását. A Szociális Központon belül szükség esetén a gondozónıknek egymást helyettesíteniük kell. A tagoktól ellenszolgáltatást nem fogadhat el, kölcsönt nem kérhet, tartási, életjáradéki, ill. örökösödési szerzıdést velük és családtagjaikkal sem köthet. 19

Zirc Kistérségi Szociális Szolgáltató Központ. Zirc SZERVEZETI ÉS

Zirc Kistérségi Szociális Szolgáltató Központ. Zirc SZERVEZETI ÉS 1. számú melléklet Zirc Kistérségi Szociális Szolgáltató Központ Zirc SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT - 2 - Tartalomjegyzék Cím: Oldalszám I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A Szervezeti és Mőködési

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT JÓZSEFVÁROSI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT (JSzSzGyK) 1081 Budapest, Népszínház u. 22. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Budapest, 2014. 1 TARTALOM 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat

Részletesebben

HÍD Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat. Szakmai Program 2014.

HÍD Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat. Szakmai Program 2014. HÍD Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat Szakmai Program 2014. Jelen Szakmai Program jóváhagyta: a Budakörnyéki Önkormányzati Társulás 32/2014.(VIII.5.) számú határozatával 0 1 I. Intézményi adatok 1.

Részletesebben

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. január 27-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből BOCSKAIKERTI HUMÁNSZOLGÁLTATÓ

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. január 27-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből BOCSKAIKERTI HUMÁNSZOLGÁLTATÓ Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. január 27-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2014. (I. 27.) KT. sz.

Részletesebben

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDŐPONTJA: Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 23-i ülésére ELŐTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat a Családsegítő- és Gyermekjóléti Szolgálat Szervezeti

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK LAJOSMIZSE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA EGÉSZSÉGÜGYI, GYERMEKJÓLÉTI ÉS SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYE SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Lajosmizse Város Önkormányzata Egészségügyi,

Részletesebben

Debrecen Megyei Jogú Város Családsegítő Központja

Debrecen Megyei Jogú Város Családsegítő Központja Debrecen Megyei Jogú Város Családsegítő Központja SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Általános és bevezető szabályok 1. Az intézmény elnevezése: Debrecen Megyei Jogú Város Családsegítő Központja Székhelye:

Részletesebben

Horti Szociális Ellátó Intézmény. Szakmai program

Horti Szociális Ellátó Intézmény. Szakmai program Horti Szociális Ellátó Intézmény Szakmai program Készítette: Kiss Edit intézményvezető Hort, 2013. július 1. Intézményi történeti áttekintés Az Idősek Klubját 1975. évben alapította Hort Község Tanácsa.

Részletesebben

I. Általános rendelkezések

I. Általános rendelkezések I. Általános rendelkezések 1.Az intézmény neve: Családsegítő Központ 2.Székhelye: 8181 Berhida, Veszprémi u. 1-3. 3.Alapító: Berhida Város Önkormányzatának Képviselő Testülete 4.Törvényességi felügyeletet

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Vác Város Önkormányzat Szociális Szolgáltatások Háza 2600 Vác, Deákvári fasor 2. Tel: (27) 501-400 Fax: (27) 313 412 email: szochaztitkarsag@gmail.com honlap: www.szocialishaz.hu SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI

Részletesebben

Please purchase PDFcamp Printer on http://www.verypdf.com/ to remove this watermark. ELŐTERJESZTÉS

Please purchase PDFcamp Printer on http://www.verypdf.com/ to remove this watermark. ELŐTERJESZTÉS ELŐTERJESZTÉS BudaörsKistérségTöbbcélúTársulása(BTT)2009.október7-iülésére Tárgy: A BTT CsaládsegítőésGyermekjólétiKözpontSZMSZ-ének,házirendjénekés szakmaiprogramjánakjóváhagyása Száma: 30-2009. Készítette:

Részletesebben

JÓZSEFVÁROSI GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT GYERMEKEK ÁTMENETI OTTHONA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

JÓZSEFVÁROSI GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT GYERMEKEK ÁTMENETI OTTHONA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 8. számú melléklet JÓZSEFVÁROSI GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT GYERMEKEK ÁTMENETI OTTHONA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2009. december 16. Jogszabályok: - a Gyermekek jogairól szóló, New Yorkban, 1989. november

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat, Nevelési Tanácsadó, Logopédiai Intézet Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Záradék: A Szervezeti és Működési Szabályzatot

Részletesebben

Nyugat - Nógrád Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat. Szervezeti és Működési Szabályzata

Nyugat - Nógrád Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat. Szervezeti és Működési Szabályzata Nyugat - Nógrád Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat Szervezeti és Működési Szabályzata I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1./ A Szervezeti és Működési Szabályzat célja A Szervezeti és Működési Szabályzat

Részletesebben

SZERVEZETI és MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI és MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT Sajószentpéteri Egységes Pedagógiai Szakszolgálat 3770 Sajószentpéter, Móra Ferenc u. 1. Tel: 48/521-500; 48/521-501 Mobil: 20/336-6903 e-mail: speter.epsz@gmail.com A 189/2009.(VIII.24.) KT határozat

Részletesebben

Kerepes Nagyközség Önkormányzat Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat. Szakmai Program. 2012. március 1.

Kerepes Nagyközség Önkormányzat Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat. Szakmai Program. 2012. március 1. Kerepes Nagyközség Önkormányzat Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat Szakmai Program 2012. március 1. I. A Szolgáltatásra vonatkozó alapadatok 1. Vonatkozó jogszabályok A szociális ellátásokról szóló

Részletesebben

XXII. kerületi Önkormányzat SZOCIÁLIS SZOLGÁLAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

XXII. kerületi Önkormányzat SZOCIÁLIS SZOLGÁLAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT XXII. kerületi Önkormányzat SZOCIÁLIS SZOLGÁLAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2011 május Az Önkormányzat Szociális és Egészségügyi Bizottsága, átruházott hatáskörben.. SZEB sz. határozatával hagyta

Részletesebben

SÁRBOGÁRDI EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SÁRBOGÁRDI EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA SÁRBOGÁRDI EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Készítette: Dr. Horváthné Lang Erika Sárbogárdi Egyesített Szociális Intézmény Intézményvezető TARTALOMJEGYZÉK 1./ Az intézmény

Részletesebben

Szervezeti és Mőködési Szabályzat

Szervezeti és Mőködési Szabályzat MAROSHEGYI ÓVODA SZÉKESFEHÉRVÁR, RÁDIÓ U.1. Szervezeti és Mőködési Szabályzat Hatálya kiterjed a Maroshegyi Óvoda minden dolgozójára 2. oldal Bevezetı Az intézmény a jogszabályi elıírásoknak megfelelendı

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA (SZMSZ)

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA (SZMSZ) Kálvin János Református Szociális Szolgáltató Központ SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA (SZMSZ) Hajdúböszörmény, 2011. 1 veletek vagyok minden napon / Máté 28, 20b / Preambulum Az Egyház küldetése, hogy

Részletesebben

Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa 3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 4.

Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa 3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 4. Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa 3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 4. Iktatószám: 2-6/2013. K i v o n a t Készült: Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás Társulási

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T

A L A P Í T Ó O K I R A T SÉNYŐ KÖZSÉG KÉPVISELŐTESTÜLETE 4533. Sényő, Kossuth u. 69. 233/2007. K I V O N A T Készült: Sényő Község Képviselőtestületének 2007. január 24-én tartott ülésének jegyzőkönyvéből. Tárgy: Szociális Otthon

Részletesebben

Fővárosi Gyermekvédelmi Szakszolgálat. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA (Egységes szerkezetű szöveg)

Fővárosi Gyermekvédelmi Szakszolgálat. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA (Egységes szerkezetű szöveg) "Minden olyan gyermek, aki ideiglenesen vagy véglegesen meg van fosztva családi környezetétől, vagy aki saját érdekében nem hagyható meg e környezetben, jogosult az állam különleges védelmére és segítségére."

Részletesebben

2. sz. melléklet POLGÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONTJÁNAK SZAKMAI PROGRAMJAI

2. sz. melléklet POLGÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONTJÁNAK SZAKMAI PROGRAMJAI 2. sz. melléklet POLGÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONTJÁNAK SZAKMAI PROGRAMJAI Családsegítő Szolgálat szakmai programja Bevezetés A családsegítés feladatát Polgár Város Önkormányzatának

Részletesebben

Területi Szociális Központ Sajószentpéter SZAKMAI PROGRAM

Területi Szociális Központ Sajószentpéter SZAKMAI PROGRAM Területi Szociális Központ Sajószentpéter SZAKMAI PROGRAM AZ INTÉZMÉNY CÉLJA ÉS FELADATA Az alapszolgáltatások biztosításával az intézmény segítséget nyújt a szociálisan rászorulók részére saját otthonukban

Részletesebben

SZOCIÁLIS GONDOZÁSI KÖZPONT MÁGOCS SZABADSÁG UTCA 3-4.

SZOCIÁLIS GONDOZÁSI KÖZPONT MÁGOCS SZABADSÁG UTCA 3-4. SZOCIÁLIS GONDOZÁSI KÖZPONT MÁGOCS SZABADSÁG UTCA 3-4. Szervezeti és Működési Szabályzata Mágocs Város Önkormányzatának Gondozási Központja számára I. Általános bevezető szabályok A Szervezeti és Működési

Részletesebben

Kerepes Nagyközség Önkormányzat Szociális Alapszolgáltatási Központ. Szakmai Program. 2012. augusztus 15.

Kerepes Nagyközség Önkormányzat Szociális Alapszolgáltatási Központ. Szakmai Program. 2012. augusztus 15. Kerepes Nagyközség Önkormányzat Szociális Alapszolgáltatási Központ Szakmai Program 2012. augusztus 15. I. A Szolgáltatásra vonatkozó alapadatok 1. Vonatkozó jogszabályok A szociális ellátásokról szóló

Részletesebben

FEGYVERNEK NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 5231. Fegyvernek, Felszabadulás út 171.

FEGYVERNEK NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 5231. Fegyvernek, Felszabadulás út 171. Napirendek előtt: Interpelláció Napirendi javaslat: FEGYVERNEK NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 5231. Fegyvernek, Felszabadulás út 171. M E G H Í V Ó FEGYVERNEK ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETE 2009. SZEPTEMBER

Részletesebben

Veszprém Megyei Önkormányzat Csecsemő és Fogyatékos Személyek Otthona 8200. Veszprém, Tüzér u. 44. SZERVEZETI ÉS MŰ K Ő DÉSI SZABÁLYZAT

Veszprém Megyei Önkormányzat Csecsemő és Fogyatékos Személyek Otthona 8200. Veszprém, Tüzér u. 44. SZERVEZETI ÉS MŰ K Ő DÉSI SZABÁLYZAT Veszprém Megyei Önkormányzat Csecsemő és Fogyatékos Személyek Otthona 8200. Veszprém, Tüzér u. 44. SZERVEZETI ÉS MŰ K Ő DÉSI SZABÁLYZAT I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. Az intézmény elnevezése: Veszprém Megyei Önkormányzat

Részletesebben

KRÍZIS ALAPÍTVÁNY GYERMEKOTTHONA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

KRÍZIS ALAPÍTVÁNY GYERMEKOTTHONA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Krízis Alapítvány 1225 Budapest, Nagytétényi út 266. KRÍZIS ALAPÍTVÁNY GYERMEKOTTHONA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013 Készítette: Nagy Ferenc Graszl Tibor Tartalom 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat

Részletesebben