MISSZIÓ EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT KÖZHASZNÚ TÁRSASÁG 2003-AS ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MISSZIÓ EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT KÖZHASZNÚ TÁRSASÁG 2003-AS ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE"

Átírás

1 0 MISSZIÓ EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT KÖZHASZNÚ TÁRSASÁG 2003-AS ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE

2 1 TARTALOMJEGYZÉK I. Pénzügyi beszámoló 1. Számviteli beszámoló 2 2. Költségvetési támogatás felhasználása A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás Cél szerinti juttatások kimutatása A központi költségvetési szervtl, az elkülönített állami pénzalaptól, a helyi önkormányzattól, a kisebbségi települési önkormányzattól, a települési önkormányzatok társulásától, és mindezek szerveitl kapott támogatás mértéke A közhasznú szervezet vezet tisztségviselinek nyújtott juttatások értéke, illetve összege; 33 II.. Misszió Egészségügyi Központ Kht as évi közhasznú tevékenységérl szóló tartalmi beszámoló Misszió modell 2003-as évi beszámolója Szervezeti struktúra alakulása Szakmai fejlesztések Orvosszakmai fejlesztések Misszió Világ, Misszió Weblap Fejlesztési pályázat Veszprémi irányított betegellátási modell Prevenciós rendszer Jól-Lét pályázat Kör-Tér F-Tér Járóbeteg szakellátás Nappali kórház Ügyeleti rendszer Foglalkozás egészségügy Rehabilitációs osztály Minségügy Kórházi ellátási standardok, HACCP Elégedettségi felmérések 46 Mellékletek I. sz. melléklet - járóbeteg esetek eloszlása települések szerint 53 II. sz. melléklet rehabilitációs osztály jótékonysági koncert bevételének felhasználása 54 III. sz melléklet Misszió az Életért Alapítványtól átvett eszközök 55 IV. sz. melléklet Misszió Egészségügyi Központ Kht. követelései 56

3 2 I. Pénzügyi beszámoló 1. Számviteli beszámoló

4 3

5 4

6 5 I. Általános rész 1.A vállalkozás bemutatása Kiegészít melléklet a Misszió Egészségügyi Központ Közhasznú Társaság évi éves beszámolójához A Társaság április 30-án alakult. Tulajdonosai kizárólagosan belföldi személyek: Dr. Somody Imre 50 % Polgármesteri Hivatal Veresegyház 50 % Alapításkori törzstke: 1998-ban törzstke emelésre került sor, jelenlegi értéke: eft eft Mködési formáját tekintve Közhasznú Társaság. A Társaság tevékenységi köre: Fekvbeteg-ellátás Járóbeteg-ellátás Egyéb humán egészségügyi ellátás Szociális ellátás elhelyezéssel Szociális ellátás elhelyezés nélkül Életbiztosítás Csoportos nyugdíjbiztosítás Nem életbiztosítás Biztosítást, nyugdíjalapot kiegészít tevékenység Mszaki kutatás, fejlesztés Szoftverkészítés, - szaktanácsadás Adatfeldolgozás Egyéb számítástechnikai tevékenység Máshová nem sorolt felntt- és egyéb oktatás Könyvkiadás Idszaki kiadványkiadása Munkahelyi étkeztetés Humán kutatás, fejlesztés Üzletviteli tanácsadás Hirdetés Telefoninformáció Máshová nem sorolt, egyéb gazdasági szolgáltatás Máshová nem sorolt egyéb közösségi, társadalmi tevékenység Máshová nem sorolt egyéb szabadids tevékenység Üzletpolitikáját tekintve hosszú távú, kiegyensúlyozott üzletmenetre törekszik. A vállalkozás befektetése más vállalkozásokban (a évi beszámolók alapján): Misszió Health Kft (100 %-os tulajdonosa a Kht) Székhely: 2112 Veresegyház, Gyermekliget u Jegyzett tke összege : eft - Saját tke összege (2002): eft - Mérleg szerinti eredmény (2002): eft - befektetés értéke: eft

7 6 Misszió az Életért Alapítvány (100 %-os tulajdonosa a Kht) Székhely: 2112 Veresegyház, Gyermekliget u Jegyzett tke összege: 500 eft - Saját tke összege (2002): eft - Mérleg szerinti eredmény (2002): eft - befektetés értéke: 500 eft Legjelentsebb partnerei: Országos Egészségbiztosítási Pénztár Misszió Health Kft. Somody Kft Veres-Med Orvosszövetkezet A cég ügyvezetje, az éves beszámoló aláírója: Jobban Eszter lakcíme: 2143 Kistarcsa, Zrínyi utca 1. A cég ügyvezetje anyagi juttatásban részesül. Vezet tisztségviselk, igazgatóság, felügyel bizottság tagjainak járó járandóság (személyi jelleg kifizetés járulékokkal, cégautó használata, mobil telefon költségei): vezet tisztségviselk: eft felügyel bizottság: munkáját díjazás, térítés nélkül végzi. A 2003-as üzleti évben a vezet tisztségviselk, az igazgatóság, a felügyel bizottság tagjai számára elleg, kölcsön folyósítása nem történt, egyéb kötelezettség nem merült fel. 2. A számviteli politika f vonásai A Társaság hosszú távon megalapozott, kiegyensúlyozott üzletvitelre törekszik. Ez tükrözdik számviteli politikájában is. A társaság üzleti éve megegyezik a naptári évvel. A mérleg fordulónapja december 31., a mérlegkészítés idpontja április 30. Az elkészített beszámoló a teljesség elvének megfelelen tartalmazza a fordulónap és a mérlegkészítés idpontja közötti azon gazdasági eseményeket is, amelyek kapcsolódnak a december 31-i mérlegben kimutatott eszközökhöz, illetve forrásokhoz, hatásuk van az eredmény alakulására. A társaság február 1-jétl áttért a Hospitaly Kft InfoMátrix gazdasági rendszerének windows-felület felhasználói programjára, melynek moduljai: pénzügy, fkönyv, raktár, tárgyi eszköz nyilvántartó program. A rendszer a korábbi adatokat átvette és kezeli. A pénzügy, fkönyv, raktár program összeköttetésben áll egymással. Az eredmény meghatározásának módjára "A" típusú "összköltség eljárású" eredmény kimutatási formát választott, s ennek megfelelen alakította ki bels nyilvántartásait, analitikáit és számlarendjét, valamint ezek kapcsolódási pontjait, a választott mérleg típusa A változat. Az immateriális javak és tárgyi eszközök értékcsökkenését a társaság a számviteli politikában meghatározottak szerint számolja el. Az értékcsökkenés elszámolására a társaság lineáris módszert választott. A személy és tehergépkocsiknál a maradvány értéket a beszerzési ár 20 %-ában állapította meg, egyéb eszközök esetén a hasznos élettartam végén várható érték nem jelents január 1-jétl beszerzett informatikai eszközök esetén a 14,5 %-os értékcsökkenési leírás helyett a 33 %-os leírást alkalmazza a társaság, melynek oka a számítástechnikai terület oly mérték fejldése, amely meggyorsítja ezen

8 7 eszközök avulását. Az 50 ezer forint egyedi beszerzési, elállítási érték alatti tárgyi eszközöket a használatba vételkor egy összegben értékcsökkenési leírásként elszámolja. Terv szerinti értékcsökkenés elszámolása napra pontosan történik, melyet az InfoMátrix rendszer tárgyi eszköz modulja automatikusan számít. Az év közben értékesített tárgyi eszközök esetében az értékcsökkenés az értékesítés napjával bezárólag kerül elszámolásra. Leírási kulcsok: immateriális javak: vagyoni érték jogok 6 év szoftverek 3 év alapítás-átszervezés aktivált értéke 5 év know-how 5 év tárgyi eszközök: épületek 2 % egyéb építmények 2 % irányítástechn., ügyviteli eszk. általános rendeltetés számítástechnikai eszközök 33 % egyéb gépek, berendezések 14,5 % jármvek 20 % 50 eft alatti eszközök azonnal A készletek bekerülési értékének meghatározása számla szerinti, általános forgalmi adóval növelt összegben történik. Év közbeni felhasználás, valamint a záró készlet mérlegben történ szerepeltetése súlyozott átlagáron történik. A társaság a számviteli törvényben megfogalmazott alapelvektl sem a könyvvezetés, sem a beszámoló készítés során nem tért el. A jelents összeg hiba mértéke a számviteli politikában meghatározott értékhatár: az üzleti év mérleg fösszegének 2%-a, illetve ha a 2% meghaladja a 200 millió forintot, akkor 200 millió forint. A megbízható és valós képet lényegesen befolyásoló hiba a számviteli politikában történ meghatározás alapján: ha a hiba feltárásának évét megelz év üzleti mérlegében kimutatott saját tke legalább 15 százalékkal változik.

9 8 3. Vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzet alakulása A mutató Elz év A mutatók %-ban Tárgyév Megnevezése Tárgyi eszközök aránya Forgóeszközök Aránya Tkeellátottság Saját tke befektetett eszközök aránya Források aránya Likviditási mutató Árbevétel arányos jövedelmezség Eszközarányos jövedelmezség Vagyonarányos Jövedelmezség Számítása (adatok eft-ban) Index Tárgyi eszközök értéke Összes eszközök értéke ,4 4,14 172,5 Forgóeszközök értéke Összes eszközök értéke ,7 40,76 63,99 Saját tke Összes forrás ,4 30,31 124,22 Saját tke Befektetett eszközök ,4 167,83 90,52 Kötelezettségek Saját tke ,7 94,88 43,38 Forgóeszközök Rövid lej.kötelezettségek ,6 142,18 118,88 Adózás eltti eredmény Összes bevétel ,6-0,7 - Adózás eltti eredmény Összes eszközök értéke ,6-0,45 - Adózás eltti eredmény Saját tke ,4-1,47 - A tárgyi eszközök összes eszközhöz viszonyított aránya 2002-rl 2003-ra 72,5 %-kal emelkedett, amely egyrészt a nagyarányú informatikai beszerzésnek, illetve a személygépkocsi vásárlásnak volt köszönhet, másrészt hozzájárult a forgóeszközök jelents csökkenése, amely módosítja az egyébként is megnövekedett tárgyi eszközök arányát az összes eszközön belül. Ezt támasztja alá a Forgóeszközök aránya mutató abszolút érték csökkenése is, amely fként a követelések értékének (plusz értékvesztés elszámolása), illetve az értékpapír állomány csökkenésének köszönhet. A tkeellátottság javult, amely nem a tke összegének növekedése (a saját tke 2003-ra kisebb értéket mutat), hanem a kötelezettségek nagyarányú csökkenése miatt következett be. Fleg a szállítói kötelezettség csökkenése a szembetn, amely eft-ról 2003-ra eft-ra mérsékldött. A nagymérték csökkenés oka, hogy a családorvosoknak, intézményeknek kifizetend megtakarítás támogatás formájában kerül kifizetésre (így elhatárolásra is), s ezt már a 2003-as évre vonatkozó megtakarítások esetében is alkalmazni kell.

10 9 A saját tke befektetett eszközök aránya az elz év 90,52 %-a, mely egyrészt a saját tke volumenének elz évhez viszonyított csökkenése, illetve a befektetett eszközök arányának növekedése miatt következett be. A kötelezettségek saját tkéhez viszonyított aránya 2002-rl 2003-ra lecsökkent az elz év 43,38 %-ára, amely a már fentebb említett szállítói kötelezettség nagyarányú csökkenése miatt történt a közel azonos nagyságú saját tkéhez viszonyítva. A likviditási mutató értékének növekedése egyik évrl a másikra nem tekinthet elhanyagolható mértéknek (18,88 %-kal), amely pozitív elrelépést mutat a forgóeszközök, mint likvid eszközök rövid lejáratú kötelezettségek arányához viszonyítva. Bár az elz évhez képest mindkett csökkent, de az egymáshoz viszonyított arányuk 2003-ban kedvezbben alakult, ez segítette el a pénzeszközök állományának emelkedése. 4. A jövedelmezség alakulásának vizsgálata: A Társaság január 4-tl szakrendel intézetet, ezt kiegészítve május 26-tól pedig egy 30 ágyas rehabilitációs osztályt mködtet, az épületet és a berendezések nagy részét bérbe veszi a Misszió Health Kft.-tl és a Somody Kft-tl. A vállalkozás céljának hogy az egészség megrzését elsegít folyamat központja legyen megvalósítása érdekében júliusától részt vesz az Országos Egészségbiztosítási Pénztár irányított betegellátási modellkísérletének szervezésében. Az irányított betegellátási modellkísérlet szervezése 2003-ban a Magyar Köztársaság évi költségvetésérl szóló évi LXII. törvény 68. -a, és annak végrehajtására kiadott, az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási alapból történ finanszírozásának részletes szabályairól szóló, többször módosított 43/1999. (III. 3.) Kormányrendelet (50, 50/A, 50/B, 50/C -ok szerint) szabályozása, valamint az Országos Egészségbiztosítási Pénztárral (a továbbiakban OEP) kötött szerzdés alapján végezhet. A tevékenységet a hivatkozott jogszabályok alapján teljes mértékben az OEP finanszíroz, támogatás formájában. Az irányított betegellátási modellkísérlet Misszió Egészségügyi Központ Kht. által menedzselt kockázatközössége a kezdeti 27 ezer frl folyamatosan növekedett, júliusától 152 ezer frl 240 ezer fre változott, így a modellkísérlet OEP által vezetett elvi folyószámláján a bevételi többlet megtakarítás évrl évre jelents részét képezi a Társaság bevételeinek. II. A mérleghez kapcsolódó kiegészítések 1. Immateriális javak és a tárgyi eszközök Az immateriális javak és tárgyi eszközök nyilvántartása az InfoMátrix rendszer tárgyi eszköz modulja segítségével történik. A naptári napokra számított értékcsökkenés rögzítése havi gyakorisággal a könyvelés során, adott hónap utolsó napjára vonatkozóan történik. Az immateriális javak, tárgyi eszközök nyitó értékét, bruttó értékének és értékcsökkenésének növekedését és csökkenését, valamint a nettó értéket csoportonkénti megbontásban a 2. számú melléklet tartalmazza ban terven felüli értékcsökkenés nem került elszámolásra.

11 as év jelentsebb beszerzései: Szinva Net: informatikai eszközök eft Variotrade Kft ultrahang fej dign. kész.-hez eft Premier G. Med Hill Rom Acucair matrac eft Duna Interservice Kft Mitsubishi Carisma eft 2003-as évben történt tárgyi eszköz értékesítés: Mitsubishi Carisma beszerzés: eladási értéke: eft nettó értéke: 445 eft Egyéb eszköznövekedés: A gazdálkodási évben fogalmazódott meg az a gondolat, hogy szükséges lenne az irányított betegellátási modellkísérlet eddigi mködési tapasztalatainak összerendezése, illetve ezen tapasztalatok következtében a regionális mködési rend véglegesítése év elejére összegyjtöttük a know-how fbb elemeit, melyet a évi bvítési pályázat megírása során továbbfejlesztettünk, átdolgoztunk, s június végére született meg az a formája, amely júliusában bekövetkezett kockázatközösség bvítését követen lehetvé tette a rendszerszer mködést. Misszió know-how aktiválás idpontja aktiváláskori érték eft értékcsökkenési leírási kulcs: 20 % Befejezetlen beruházások értéke 450 eft, amely az irányított betegellátási esetkezel rendszer centrális moduljának felület kidolgozási költsége, mely még nincs befejezve, ezért december 31.-ig nem került aktiválásra. A társaság eszközeire értékcsökkenést kizárólag lineáris módszerrel számolt, 2003-ban terven felüli értékcsökkenés elszámolása és visszaírása nem volt. 2. Készletek A készletek állománya december 31.-ei fordulónappal leltározásra került. A készletnyilvántartás az InfoMátrix raktár modulja segítségével történik, melybe a számla szerinti áfával növelt, bruttó értéken rögzítjük a beszerzett eszköz értékét, a nyilvántartása súlyozott átlagáron történik. A készlet záró értéke ezen átlagár alapján került kimutatásra. A készletek záró értéke: eft. 3. Követelések A vevkövetelések december 31.-ei állományának értéke ,- eft, amelyre összesen eft-os értékvesztés került elszámolásra, így mérleg szerinti értéke: eft.

12 11 Vevkövetelések lejárat szerint a következképpen alakulnak: nem lejárt vevkövetelések: eft 0-30 napon belül lejárt vevkövetelések: 575 eft napon belül lejárt vevkövetelések: eft napon belül lejárt vevkövetelések: 216 eft napon belül lejárt vevkövetelések: 562 eft 365 napon túli vevkövetelések: eft A vevkövetelésekre elszámolt értékvesztést a 3. számú melléklet tartalmazza. Értékvesztést a 365 napon túli és napon belül lejárt vevkövetelésekre 100 %-ban, a napon belül lejárt követelésekre 50 %-ban, illetve azon vevk esetében, amelyekkel szemben 180 napon túli lejárt vevkövetelésünk is fennáll, az összes követelésre 100 %-ban értékvesztést számolt el a társaság. Kapcsolt vállalkozással szembeni követelések mérlegsora a Misszió Health Kft-nek adott ( eft) kölcsönt tartalmazza. Az egyéb követelések összege elssorban az általános forgalmi adó elszámolási számlán jelentkez (8.637 eft) következ idszakra átvitt követelés értékébl, a családtámogatási és egészségbiztosítási ellátásokból származó költségvetési kiutalási igényekbl (1.095 eft), illetve eft egyéb tételekbl áll. 4. Értékpapírok A forgatási célú hitelviszonyt megtestesít értékpapírok mérlegsoron a BBRt Értékpapír elszámolási számla december 31.-ei egyenlege került kimutatásra. 5. Pénzeszközök A bankszámlák és a pénztárszámlák a bankkivonatok, illetve pénztárnaplók záró egyenlegeivel egyeztetett módon kerültek kimutatásra. A társaság deviza vagy valuta készletekkel nem rendelkezik. 6. Aktív idbeli elhatárolás Az aktív idbeli elhatárolások összege: eft. A költségek, ráfordítások miatti idbeli elhatárolás folyóirat elfizetésre (157 eft), palackbérletre (34 eft) és pályázathoz elhatárolt bérre és járulékaira (628 eft) történt. A Misszió Health Kft.-nek adott kölcsön után elszámolt kamatbevételekre képzett elhatárolás a 2002-es év kamatbevétele miatt eft, a 2003-as év kamatbevétele miatt eft. A bevételek elhatárolása fként az egészségügyi tevékenység után járó OEP támogatásból (szakellátás finanszírozása, modellszervezési-, prevenciós díj, elvi folyószámla bevételi többlet) áll ( eft). Az Irányított betegellátási modellkísérlet Országos Egészségbiztosítási Pénztárnál vezetett elvi folyószámláján októberétl szeptemberéig a Misszió Egészségügyi Központ Kht eft megtakarítást realizált, melynek pénzügyi teljesítése decemberében és 2004 I. negyedévében történt. Ezen megtakarítás 2002.

13 12 évre es hányadára eft-ra eft került kalkuláció alapján a költségvetési (OEP) bevételek miatt aktív idbeli elhatárolásra a évi mérlegbeszámoló elkészítése során. Ezt 2003-ban egy összegben visszavezettük a kifizetésekkel szemben. A IV. negyedévére vonatkozóan a mérlegkészítéskor rendelkezésre álló adatok alapján számított eft került elhatárolásra. A évi mérlegbeszámoló készítése során figyelemmel a modellkísérlet megtakarításaira is, valamint a szakellátás és prevenciós díjak utólagos finanszírozására, a bevételek miatti aktív idbeli elhatárolások megoszlása: megtakarítás: eft járóbeteg, rehabilitáció, labor, nappali kórház: eft IBR szervezi alap: 103 eft modellszervezés eft prevenció: eft Széchenyi-terv 2003-as évre es bevétel elhat.: 6 eft 7. Saját tke A társaság jegyzett tkéje megegyezik a társasági szerzdésben foglalt és a cégbíróságon bejegyzett törzstkével. Összege: eft. A tagokat a Társasági Szerzdés miatt pótbefizetés nem terheli. A saját tke elemeinek tárgyévi növekedését és csökkenését a 6. számú melléklet tartalmazza. 8. Mérleg szerinti eredmény A 2002-es év mérleg szerinti eredménye átvezetésre került az eredménytartalékba, amelynek összege így eft lett. A társasági adózás utáni mérlegbeszámoló eredménye eft. A veszteség oka egyrészt, hogy a utolsó negyedévi megtakarítása, illetve a hozzá kapcsolódó megtakarítás részesedések (költségek) kalkuláció alapján kerültek elhatárolásra, amellyel szemben a tényleges megtakarítás és kifizetés kevesebb volt (ennek az eredményre gyakorolt hatása -23 millió Ft). Másrészt az Országos Egészségbiztosítási Pénztár által az éves elszámolásba az 1999 és 2001 közötti idszakra beépített 60 millió forintos korrekció további veszteséget okozott (ennek az eredményre gyakorolt hatása -14,5 millió Ft). Az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási alapból történ finanszírozásának részletes szabályairól szóló, többször módosított 43/1999. (III. 3.) Kormányrendelet január 1.-vel megváltozott. Az új finanszírozási jogszabály által bevezetésre került egy degressziós együttható, s ennek megfelelen a kifizetett megtakarítás a ténylegesen realizáltnak csupán a 80 %-a (ennek az eredményre gyakorolt hatása -30,5 millió Ft). 9. Céltartalék A 2002-es évben képzett céltartalék felszabadításának, illetve a 2003-as évi képzésnek a levezetését a 4. számú melléklet tartalmazza.

14 Hosszú lejáratú kötelezettségek Ezen a mérlegsoron egy tétel került kimutatásra: a vásárolt Mitsubishi Carisma személygépkocsi finanszírozására a Lombard Finanszírozási Rt-vel kötött kölcsönszerzdésben meghatározott hosszú lejáratú kötelezettség összege, csökkentve az éven belüli törleszt részlettel: eft. A kötelezettség a gépkocsira szóló vételi joggal biztosított, az opciós vételár az opció gyakorlásának napján érvényes EUROTAX katalógus szerinti vételi ár. 11. Rövid lejáratú kötelezettségek Rövid lejáratú hitelek: Somody Kft rövid lejáratú kölcsöne: lejárat: július 29. kamata: jegybanki alapkamat jelzáloggal nem terhelt lízingelt személygépkocsi éven belüli törleszt részlete: Vevktl kapott ellegek: Misszió az Életért Alapítványtól kapott elleg: eft 744 eft eft Szállítói tartozás összege eft, melynek dönt többsége mérlegkészítés idpontjáig kifizetésre került. Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben: Dr. Somody Imre rövid lejáratú kölcsöne: lejárat: december 24. kamata: 0 % jelzáloggal nem terhelt Veresegyház Önkormányzat rövid lejáratú kölcsöne: lejárat: december 10. kamata: 0 % jelzáloggal nem terhelt Misszió Health Kft-vel szembeni szállítói kötelezettség: Veresegyház Önkorm. szembeni szállítói kötelezettség: eft eft eft eft Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek fbb tételei: az SZJA kötelezettség ( eft), bér és járulékai ( eft), az egyéb járulékok összege (4.531 eft), valamint egyéb tételekbl (120 eft) áll. A fbb tételek a mérlegkészítés idpontjáig kifizetésre kerültek. 12. Passzív idbeli elhatárolások A bevételek passzív idbeli elhatárolása mérlegsoron kimutatott eft-ból eft a Misszió az Életért Alapítványtól térítésmentesen átvett eszközök 2003-as évben költségként még nem jelentkez összege, 435 eft Egészségügyi, Szociális és Családügyi Minisztérium (ESZCSM) egészséges munkahelyek pályázat, illetve eft ESZCSM kardiovaszkuláris rizikócsökkent pályázat 2003-ban megkapott, de 2004-es elszámolású bevételének, valamint 1eFt egyéb tétel elhatárolása.

15 14 A költségek, ráfordítások passzív idbeli elhatárolása (összesen: eft) összegét kitev tételek: a október december idszak elhatárolt megtakarítása, mely 2004-ben kerül kifizetésre ( eft) a web kulcs beszerzéshez kapcsolódó, költségként 2004-ben jelentkez tétel (1.859 eft), január szeptember idszakra jutó megtakarítás részesedés ( eFt) október december hónapokra jutó kalkulált megtakarítás részesedés ( eft) hitelek után elszámolt kamat miatti passzív idbeli elhatárolás (1.850 eft) egyéb költségekkel, ráfordításokkal kapcsolatos idbeli elhatárolás (4.428 eft) III. Az eredménykimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések: 1. Értékesítés nettó árbevétele A társaságnak export értékesítése nem volt. A belföldi értékesítés nettó árbevétele ,-Ft, melynek megoszlása az egyes tevékenységek között: OEP finanszírozás bevétele: eft ebbl: járóbeteg szakellátás: eft rehabilitáció: eft nappali kórház: eft laboratórium: eft modellkísérlet bevételei: eft ebbl: prevenciós támogatás: eft modellszervezés bevétele: eft megtakarítás: eft fizetbetegellátás térítési díjai: eft ebbl: rehabilitáció bevétele: eft OEP által nem fin. szolg. 257 eft menedzserszrés: 122 eft egyéb fizetbeteg ell.: eft egyéb árbevételek: eft ebbl: foglalkozásegészségügy: eft ügyeleti díj: eft vendéglátó tevékenység: eft JÓL-LÉT Mhely bev.: eft egyéb bevétel: 9330 eft 2. Aktivált saját teljesítmények értéke A társaság készterméket, félkészterméket nem állít el, saját termelés készlete nincs. Saját elállítású eszközök eredménysoron kimutatott 120 eft bérelt ingatlanon végzett beruházás, melyet a társaság eszközei között aktivált.

16 15 3. Egyéb bevételek Az egyéb bevételek eredménysoron kimutatott eft összetevi: értékesített személygépkocsi pénzügyileg realizált eladási ára: eft céltartalékok felhasználása: eft, melynek tételeit a 4. számú melléklet tartalmazza, követelések kivezetett értékvesztése: 64 eft költségvetéstl kapott támogatás, juttatás: eft (OEP-tl kapott béremelés fedezete) elz évet érint bevétel korrekció: eft, amely a Misszió know-how aktiválásából ered bevétel egyéb bevételek: eft a rehabilitációs részleg részére átutalt adományok összege egyéb bevételek: eft, melyben nagy értéket a Veresegyház Önkormányzattól bérelt Kör-tér klubház bérleti díjának elengedése jelent 4. Anyagjelleg ráfordítások A társaság eredménykimutatásában szerepl anyagjelleg ráfordítások értéke eft, melybl az anyagköltség eft, ez jelents változást nem mutat az elz évhez képest. Az igénybe vett szolgáltatások értéke eft, amely jóval kevesebb, mint a 2002-es beszámolóban kimutatott érték. A nagymérték csökkenés oka, hogy az OEP szerinti 2003-as elszámolási évtl (2002. október szeptember) szerzdés szerint a családorvosoknak, intézményeknek az érdekeltségi szabályzatnak megfelelen kifizetend megtakarítás részesedés, nem számla ellenében, azaz költségként, hanem támogatás formájában kerül kifizetésre. Az új gyakorlat bevezetését az tette szükségessé, hogy az Országos Egészségbiztosítási Pénztártól támogatás formájában kapott megtakarítás jogszabályban elírt felhasználásának ellenrzését a lehet leghatékonyabban biztosítani tudjuk. Az irányított betegellátási modellkísérlet szervezjének ugyanis csak abban az esetben van lehetsége, az elírt érdekeltségi szabályzatban meghatározott szereplk számára kifizetett megtakarítás részesedésének felhasználását ellenrizni, szükség esetén a szankciókat alkalmazni, ha azt, ahogyan is kapja, azaz támogatás formájában fizeti ki. A kollegiális vezetk és régióvezetk megtakarításhoz kötött díjazása továbbra is számla ellenében, az végzett tevékenység eredményének arányában történik, ezért a részükre kifizetend 2003-as évet érint megtakarítás részesedés az igénybevett szolgáltatások körében kerül kimutatásra. Az egyéb szolgáltatások költségei 2003-ban eft, mely nagymérték változást nem mutat az elz évhez képest. 5. Személyi jelleg ráfordítások A személyi jelleg ráfordítások a 2003-as évben jelents növekedést mutatnak az elz évhez képest, melynek összetevi: bérköltség: eft személyi jelleg egyéb kifizetések: eft bérjárulékok: eft Ennek két f oka (1) a társaságnál foglalkoztatott alkalmazottak létszámának emelkedése, és (2) az irányított betegellátási modellkísérletben megbízási jogviszonyban közremköd

17 16 óraadók (iskolai egészségnevelés), programvezetk (bels pályázati program) egyre szélesed köre, mely természetszerleg maga után vonja a személyi jelleg egyéb kifizetések és bérjárulékok emelkedését is. Állományi adatok: munkajogi állományi létszám: 115 f alkalmazott átlagos statisztikai állományi létszám: 103,42 f alkalmazott ebbl: szellemi dolgozók: 81,42 f fizikai dolgozók: 22,00 f A személyi jelleg ráfordítások adatait az 5. számú melléklet tartalmazza. 6. Értékcsökkenési leírás Az értékcsökkenési leírás 2003-as évben elszámolt összege eft, mely az immateriális javak és tárgyi eszközök mérlegadatoknál felsorolt beszerzései miatt jóval magasabb, mint a 2002-es évben. 7. Egyéb ráfordítások Az egyéb ráfordítások értéke eft, mely közel nyolcszorosa a 2002-es eredménykimutatásban feltüntetett eft-nak. Ennek nagy része ( eft) a családorvosoknak, illetve intézményeknek a 2003-as évre járó megtakarítás részesedés idbeli elhatárolása, az igénybevett szolgáltatások értékénél meghatározott okok miatt. Ezen kívül eft céltartalékot képeztünk a 2003-as évi megtakarításból 2004-ben kiírásra kerül fejlesztési pályázat kifizetéseire, s az egyéb ráfordítások értékét növeli a évi fejlesztési pályázatra 2002-ben képzett céltartalékából a 2003-ban kiutalt összeg ( eft) is. A követelésekre 2003-ban elszámolt értékvesztés eft. 8. Pénzügyi mveletek bevételei A pénzügyi mveletek bevételei összesen eft, melynek nagy része kamatbevételbl áll: pénzintézetektl eft, Misszió Health Kft-tl: eft kamatot realizált társaságunk. 9. Pénzügyi mveletek ráfordításai A pénzügyi mveletek ráfordításai eredménysor kevesebb, mint fele a 2002-es évi ráfordításnak ban ez kizárólag kamatráfordításból tevdik össze: a pénzintézeteket 623 eft, vállalkozásokat eft kamat illette. 10. Rendkívüli bevételek A rendkívüli bevételek összege eft, összetevi: elnyert pályázatok, támogatások (Széchenyi-terv): Misszió az Életért Alapítványtól kapott vagyontárgyak tárgyévben költségként elszámolt része: egyéb rendkívüli bevételek (APEH késedelmi pótlék eleng.) eft 349 eft eft 11. Rendkívüli ráfordítások A rendkívüli ráfordítások értéke: eft, mely APEH-nak fizetett késedelmi pótlék.

18 17 IV. Társasági adó alapot módosító tételek 01. Adózás eltti eredmény: eft 03. Adózás eltti eredményt csökkent tételek: képzett céltart. felhaszn. köv. bev.-ként elszámolt összeg eft értékcsökkenés: eft visszafiz. köt. nélk. kapott tám., juttatás: eft követelésre képzett értékvesztés Tao trv. szerinti mértéke: 600 eft önellenrzés során megállapított összeg: eft 04. Adózás eltti eredményt növel tételek: képzett céltartalék: eft értékcsökkenés: eft jogkövetkezmények eft értékvesztés eft kapott adomány összeg eft 07. Adóalap eft 09. Közhasznú szervezet végleges adóalapja 0 eft 10. Társasági adó összege 0 eft évi adókötelezettség: 0 eft V. Tájékoztató kiegészítések A társaságnak halasztott ráfordításai és bevételei a 2003-as évben nem voltak. A társaság tevékenységébl adódóan keletkezik veszélyes hulladék, melynek szállítása, illetve ártalmatlanítása a Zöld Zóna Kft-vel kötött szerzdés értelmében hetente 2 alkalommal történik. Tárolása a jogszabályi elírásoknak megfelel, a helységben klíma berendezés gondoskodik az állandó 5 fok alatti tárolási hmérsékletrl, a naponta keletkez veszélyes hulladék tárolóhelyre történ szállítása naponta történik december 31-én veszélyes hulladékok zárókészlet nem volt. A vállalkozás 1997 folyamán térítés nélkül földhasználati jogot adott a Misszió Health Kft, valamint a Somody Kft javára. A Cash-flow kimutatást a 1. sz. melléklet tartalmazza.

19 18 1. számú melléklet Cash-flow kimutatás december 31.

20 19 2. számú melléklet Immateriális javak és tárgyi eszközök mozgástábla december 31.

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés MISSZIÓ EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT KIEMELTEN KÖZHASZNÚ TÁRSASÁG Közhasznúsági jelentés 2004. év Részei: Számviteli beszámoló Közhasznúsági eredménykimutatás Költségvetési támogatás felhasználása Vagyon felhasználásával

Részletesebben

Zalaegerszegi Intézet 8900 Zalaegerszeg, Gasparich u. 18/a, Pf. 67. Telefonközpont: (06-92) 509-900 Fax: (06-92) 509-930

Zalaegerszegi Intézet 8900 Zalaegerszeg, Gasparich u. 18/a, Pf. 67. Telefonközpont: (06-92) 509-900 Fax: (06-92) 509-930 Zalaegerszegi Intézet 8900 Zalaegerszeg, Gasparich u. 18/a, Pf. 67. Telefonközpont: (06-92) 509-900 Fax: (06-92) 509-930 FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK (felhasználási engedély) Ez a dokumentum a Budapesti Gazdasági

Részletesebben

Eves beszámoló 2011. I - üzleti évröl VOLAN. statisztikai számjel. cegjegyzek száma. a vállalkozás megnevezese Körös Volãn Autóbuszközlekedési Zrt.

Eves beszámoló 2011. I - üzleti évröl VOLAN. statisztikai számjel. cegjegyzek száma. a vállalkozás megnevezese Körös Volãn Autóbuszközlekedési Zrt. statisztikai számjel ri cegjegyzek száma a vállalkozás megnevezese Körös Volãn Autóbuszközlekedési Zrt. a váliakozás cime,telefonszáma 5600 Békéscsaba Szarvasi Ut 103. Tel.: 661523-400 Eves beszámoló F

Részletesebben

a 2013. december 31-vel végződő évre Magyar Számviteli Szabályok szerinti, auditált adatok alapján

a 2013. december 31-vel végződő évre Magyar Számviteli Szabályok szerinti, auditált adatok alapján ÉVES JELENTÉS a 2013. december 31-vel végződő évre Magyar Számviteli Szabályok szerinti, auditált adatok alapján Győr, 2014. április 17. Székhely: 9027 Győr, Martin út 1. Postacím: 9002 Győr, Pf. 50 Telefon:

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. Diákhitel Központ Zártkör en M köd Részvénytársaság 2011. december 31. Budapest, 2012. március 29.

BESZÁMOLÓ. Diákhitel Központ Zártkör en M köd Részvénytársaság 2011. december 31. Budapest, 2012. március 29. BESZÁMOLÓ Diákhitel Központ Zártkör en M köd Részvénytársaság Budapest, 2012. március 29. 12657331-6492-114-01 Statisztikai számjel 01-10-044593 Cégjegyzék száma " A" MÉRLEG Eszközök ( aktívák) adatok

Részletesebben

Kalória Gödöllői Gyermek és Közétkeztetési KHT Gödöllő,Szabadság u.3. 2100 Tel..,Fax: 06-28-422-009

Kalória Gödöllői Gyermek és Közétkeztetési KHT Gödöllő,Szabadság u.3. 2100 Tel..,Fax: 06-28-422-009 Kalória Gödöllői Gyermek és Közétkeztetési KHT Gödöllő,Szabadság u.3. 21 Tel..,Fax: 6-28-422-9 E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 29. május 21-én tartandó ülésére Tárgy: Javaslat a Kalória

Részletesebben

GYR-SOPRON-EBENFURTI VASÚT ZRT. KONSZOLIDÁLT ÉVES BESZÁMOLÓJA 2013 ÁLTALÁNOS RÉSZ... 4 1. A VÁLLALATCSOPORT BEMUTATÁSA... 4 1.1 Az anyavállalat bemutatása... 4 1.2 A konszolidálásba teljeskören bevont

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. Diákhitel Központ Zártkör en M köd Részvénytársaság 2012. december 31. Budapest, 2013. április 04.

BESZÁMOLÓ. Diákhitel Központ Zártkör en M köd Részvénytársaság 2012. december 31. Budapest, 2013. április 04. BESZÁMOLÓ Diákhitel Központ Zártkör en M köd Részvénytársaság Budapest, 2013. április 04. 12657331-6492-114-01 Statisztikai számjel 01-10-044593 Cégjegyzék száma " A" MÉRLEG Eszközök ( aktívák) adatok

Részletesebben

A BKV Zrt. ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍT MELLÉKLETE

A BKV Zrt. ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍT MELLÉKLETE A BKV Zrt. ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍT MELLÉKLETE 2011 Budapest, 2012. március 27. Bolla Tibor vezérigazgató TARTALOMJEGYZÉK 1. Társaság bemutatása... 4 2. A Társaság által alkalmazott Számviteli Politika

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE 2013. január 1. - 2013. december 31. Budapest, 2014. május 19. Tartalom 1. A Társaság bemutatása, szabályozói környezet... 3 2. Számviteli Politika... 5 3. A Társaság

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI CSOLNOKY FERENC NONPROFIT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 8200 Veszprém, Kórház u. 1. Tel: 88/556-556 Fax: 88/556-209

VESZPRÉM MEGYEI CSOLNOKY FERENC NONPROFIT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 8200 Veszprém, Kórház u. 1. Tel: 88/556-556 Fax: 88/556-209 VESZPRÉM MEGYEI CSOLNOKY FERENC NONPROFIT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 8200 Veszprém, Kórház u. 1. Tel: 88/556-556 Fax: 88/556-209 e-mail: titkarsag@vmkorhaz.hu Szám: 02/129-6/2009. ELŐTERJESZTÉS

Részletesebben

K O P I N T - D A T O R G Zrt.

K O P I N T - D A T O R G Zrt. 2. sz. melléklet K O P I N T - D A T O R G Zrt. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2010. december. 31. Budapest, 2011. április 15. Tartalom 1. ÁLTALÁNOS RÉSZ... 4 1.1. A Számviteli Politika... 5 1.2. A számviteli alapelvek...

Részletesebben

PÉNZÜGY ÉS GAZDÁLKODÁS

PÉNZÜGY ÉS GAZDÁLKODÁS Szervezetfejlesztés Kisköre Város Polgármesteri Hivatalában ÁROP-1.A.2./A-2008-0163 K É P Z É S E K PÉNZÜGY ÉS GAZDÁLKODÁS TANANYAG Budapest 2010. február TARTALOMJEGYZÉK ELSZÓ... 4 I. BEVEZETÉS A SZÁMVITELBE...

Részletesebben

A MADÁCH SZÍNHÁZ NONPROFIT KFT. 2012. JANUÁR

A MADÁCH SZÍNHÁZ NONPROFIT KFT. 2012. JANUÁR KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A MADÁCH SZÍNHÁZ NONPROFIT KFT. 2012. JANUÁR 1-től 2012. DECEMBER 31-ig TARTÓ ÜZLETI ÉVÉRŐL Budapest, 2013. március 19. Szirtes Tamás ügyvezető igazgató Tartalom Tartalom:... 1 I.

Részletesebben

A gazdasági tevékenység hordozói és szervezési formáik, a számvitel fogalma és feladata

A gazdasági tevékenység hordozói és szervezési formáik, a számvitel fogalma és feladata A gazdasági tevékenység hordozói és szervezési formáik, a számvitel fogalma és feladata Aszámvitel társadalomtudomány, a közgazdaságtudományok egy szakágazata. Fogalmát nem magyarázhatjuk meg néhány gazdasági

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A MISKOLC VÁROSI KÖZLEKEDÉSI Zrt. 2013. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓJÁHOZ

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A MISKOLC VÁROSI KÖZLEKEDÉSI Zrt. 2013. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓJÁHOZ MVK Miskolc Városi Közlekedési Zrt. Miskolc, Szondi György út 1. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A MISKOLC VÁROSI KÖZLEKEDÉSI Zrt. 2013. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓJÁHOZ Miskolc, 2014. május05. Devecz Miklós vezérigazgató

Részletesebben

Tisztelt Részvényesek!

Tisztelt Részvényesek! Tisztelt Részvényesek! A 2011-ES ESZTENDÔ IS KIHÍVÁSOKKAL TELI ÉV VOLT, MELYET STABIL, NYERESÉGES VÁLLALATKÉNT ZÁRTUNK. ELEMZÔK SZERINT A NYUGATI ORSZÁGOK MÁR RÉSZBEN KILÁBALTAK A VÁLSÁGBÓL, TÖRETLENÜL

Részletesebben

2012. Éves beszámoló

2012. Éves beszámoló 2 3 5 0 6 0 8 8-3 5 3 0-1 1 4-0 9 Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2012.12.31. Statisztikai számjel 0 9-1 0-0 0 0 4 8 2 Cégjegyzék száma A vállalkozás megnevezése Debreceni H szolgáltató Zrt A vállalkozás

Részletesebben

Tisztelt Részvényesek,

Tisztelt Részvényesek, Tisztelt Részvényesek, Igazán örülök annak, hogy a tavalyi évhez hasonlóan ismét eredményes évet zártunk és a vállalat sikereiről számolhatunk be Önöknek! A prémium magyar márkáink: Unicum, Fütyülős és

Részletesebben

KÉZM F városi Kézm ipari Nonprofit Korlátolt Felel sség Társaság Budapest, XIV. ker. Csömöri út 50-60. KIEGÉSZÍT MELLÉKLET. a 2 0 1 3.

KÉZM F városi Kézm ipari Nonprofit Korlátolt Felel sség Társaság Budapest, XIV. ker. Csömöri út 50-60. KIEGÉSZÍT MELLÉKLET. a 2 0 1 3. KÉZM F városi Kézm ipari Nonprofit Korlátolt Felel sség Társaság Budapest, XIV. ker. Csömöri út 50-60. KIEGÉSZÍT MELLÉKLET a 2 0 1 3. évi Éves beszámolóhoz Budapest, 2014. május 19. Varga Lajos Ügyvezet

Részletesebben

Zalaegerszegi Intézet 8900 Zalaegerszeg, Gasparich u. 18/a, Pf. 67. Telefonközpont: (06-92) 509-900 Fax: (06-92) 509-930

Zalaegerszegi Intézet 8900 Zalaegerszeg, Gasparich u. 18/a, Pf. 67. Telefonközpont: (06-92) 509-900 Fax: (06-92) 509-930 Zalaegerszegi Intézet 8900 Zalaegerszeg, Gasparich u. 18/a, Pf. 67. Telefonközpont: (06-92) 509-900 Fax: (06-92) 509-930 FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK (felhasználási engedély) Ez a dokumentum a Budapesti Gazdasági

Részletesebben

Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Költségvetési, Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottsága Szám: 394-9/2007. ELŐTERJESZTÉS

Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Költségvetési, Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottsága Szám: 394-9/2007. ELŐTERJESZTÉS Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Költségvetési, Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottsága Szám: 394-9/2007. ELŐTERJESZTÉS a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Költségvetési, Gazdasági és Foglalkoztatási

Részletesebben

K O P I N T - D A T O R G zrt.

K O P I N T - D A T O R G zrt. K O P I N T - D A T O R G zrt. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2009. XII. 31. Budapest, 2010. április 15. Tartalom 1. Általános rész... 3 1.1. A Számviteli Politika... 4 1.2. A számviteli alapelvek... 4 1.3. A KOPINT-DATORG

Részletesebben

Közép-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft. Közhasznú beszámolója

Közép-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft. Közhasznú beszámolója Közép-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft. Közhasznú beszámolója 2009 Székesfehérvár, 2010. március 31. 1 Tartalomjegyzék Közhasznú beszámoló... 3 I. Számviteli beszámoló...

Részletesebben

DMRV DUNA MENTI REGIONÁLIS VÍZMŐ ZRT V Á C A 2011. ÉVI

DMRV DUNA MENTI REGIONÁLIS VÍZMŐ ZRT V Á C A 2011. ÉVI DMRV DUNA MENTI REGIONÁLIS VÍZMŐ ZRT V Á C A 2011. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓ RÉSZÉT KÉPEZİ KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET 1 1.) BEVEZETİ A Kiegészítı Melléklet a számvitelrıl szóló 2000. évi C. törvény alapján a DMRV Duna

Részletesebben

Ferencvárosi Szociális Foglalkoztató- és Ellátó kiemelten közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

Ferencvárosi Szociális Foglalkoztató- és Ellátó kiemelten közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Ferencvárosi Szociális Foglalkoztató- és Ellátó kiemelten közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2011. évi Éves beszámoló Kiegészítő melléklete A kiegészítő melléklet a Ferencvárosi Szociális

Részletesebben

a 2014. december 31-vel végződő évre IFRS szerinti konszolidált, auditált adatok alapján

a 2014. december 31-vel végződő évre IFRS szerinti konszolidált, auditált adatok alapján ÉVES JELENTÉS a 2014. december 31-vel végződő évre IFRS szerinti konszolidált, auditált adatok alapján Győr, 2015. április 16. Székhely: 9027 Győr, Martin út 1. Postacím: 9002 Győr, Pf. 50 Telefon: 06-96-622

Részletesebben

Felsőzsolca és Vidéke Takarékszövetkezet. 2013. évi beszámolója

Felsőzsolca és Vidéke Takarékszövetkezet. 2013. évi beszámolója 2013. évi beszámolója KSH:10043615 6419 122 05 Cj.szám: 05-02-000267 Felsőzsolca és Vidéke Takarékszövetkezet MÉRLEG 2013. december 31. adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z és 2012. év 2013. év a.

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓHOZ

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓHOZ HungaroControl Magyar Légiforgalmi Szolgálat Zrt. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓHOZ TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RÉSZ... 3 1.1 A TÁRSASÁG BEMUTATÁSA... 3 1.2 EUROCONTROL LÉGIFORGALMI DÍJAK

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓHOZ

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓHOZ HungaroControl Magyar Légiforgalmi Szolgálat Zrt. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓHOZ 1 TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RÉSZ... 3 1.1 A TÁRSASÁG BEMUTATÁSA... 3 1.2 EUROCONTROL LÉGIFORGALMI DÍJAK

Részletesebben