[JJJJév []J hó []J napig

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "[JJJJév []J hó []J napig"

Átírás

1 3 BEVALLÁS a helyi iparüzési adóról állandó jellegű iparüzési tevékenység esetén Főlap adóévben a/az önkormányzat illetékességi területénfolytatott tevékenység utáni adókötelezettségró1 (Benyújtandó a székhely, telephelyfekvése szerinütelepülési ijnkormányzat, fővárosban a fővárosi önkormányzat adóhatóságához.) 1. Bevallásjellege Dl. Éves bevallás D2. Záró beval/ás D3. Előtársasági bevallás D4. Naptári évtől eltérő űtleti évet választó adózó bevallása D5. Év kijzben kezdő adózó bevallása D6. Naptári évtől eltérő üzleü évet választó adózó áttérésének évéről készült évközi bevallása D7.A személyijijvedelemadóról szóló tijrvény szerim mezőgazdasági őstermelő bevallása D8. A Hiv. 37. (2) b) pontja alapján állandó jellegűlparüzési tevékenységgé váló tevékenység után benyújtott bevallás II Bevallott időszak [JJJJév []J hó []J naptól [JJJJév []J hó []J napig lll. A záró bevallás benyújtásának oka Dl. Felszámolás D2. Végelszámolás D3. Átalakulás D4. A tevékenység saját elhatározásból történőmegszüntetése D5. Hatósági megszümetés D6. Előtársaságként működő társaság cégbejegyzés iránti kérelemnek elutasitása vagy a kérelem bejegyzés előtti visszavonása D7. Székhely áthelyezése D8. Telephely megszüntetése D9. Egyszerűsitett vállalkozói adóalanyiság megszünése D10. Egyéni vállalkozói tevékenység szüneteltetése Dll. A települési önkormányzat adórendeletének hatályon kívül helyezése D12. Egyéb: liv. Bevallásban szereplőbetétlapok DA DB Dc DD DE DF DG V. Adóalany l. Adóalany neve (cégneve): _ 2. Születési helye: város/község, ideje: [JJJJév []J hó []J nap 3. Anyja születés! családi és utóneve: 4. Adóazonos{tójele: Adászáma: - D-[]J _ 5. Székhelye, lakóhelye: [JJJJ város/kozség közterület közterületjelleg hsz. _ ép. _ Ih. _ em. _ ajtó 6. Bevallást kitöltő neve:, telefonszáma/ címe: VI. Az adó alapjának egyszerűsitettmeghatározási módját választók nyilatkozata Dl. A adóévre az adóalap egyszerűsitett megál/apitási módját választottam/választom. D2. A adóévre az adóalap egyszerűsitett megállapitási módját választom D3. A adáévben, mint az egyszerűsitett vállalkozói adó alanya az adóalap egyszerűsített megállapítási módját választottam/választom. D4. A adóévre, mint az egyszerűsített vállalkozói adó alanya az iparüzési adónál az egyszerűsített adóalap megállapítási módot választom.

2 4 VII. Az adó l. Htv. szennü - vállalkozásiszlmü - éves nettó árbevétel(részletezése külön lapon található) 2. Eladott áruk beszerzésiértéke 3. Közvedtettszolgáltatások értéke 4. A 3. sorból az alvállalkozói teljesttmények értéke 5. Anyagköltség 6.Alapkutatás, alkalmazott kutatás, kisérletifejlesztés adóévbenelszámolt közvetlen költsége 7.Htv. szerinti- vállalkozásiszintü - adóalap[1-( )} 8. A foglalkoztatás növeléséhez kapcsolódó adóalap-mentesség 9. Külföldön létesitett telephelyen végzetttevékenységrejutó adóalapmentessége 10. A foglalkoztatás csökkentéséhez kapcsolódó adóalap-növekmény ll. Mentességekkel korrigált Htv. szerinű - a vállalkozási szintű - adóalap[ } 12. Az önkormányzat illetékességi területérejutó - a ll. sorban lévő adóalap megosztása szerinti - települési szlntü adóalap 13. Adómentes adóalap önkormányzati döntés alapján (Htv. 391C -a szerint) 14. Az önkormányzati rendelet szerinü adóköteles adóalap(12-13) 15.Adóalaprajutó lparüzésiadó összege (14. sor"... %) 16. Önkormányzati döntés szerinü adókedvezmény (Htv. 391C. -a szerint) 17. Az ideiglenesjellegű iparüzésttevékenység után az adóévben megfizetett és az önkormányzatnállevonható adóátalány összege 18. Kommunális beruházás miatt magánszemély általlevonható kedvezmény összege 19. Iparüzési adófizetési kötelezettség [15-( )} 20. A dóelőlegre befizetett összeg 21. Feltöltésikötelezettség eimén befizetett összeg 22. Különbözet [19-(20+21)} 23. Az onkormányzatrajutó adóátalány összege VIII. Adóelőleg bevallása l. Eló1egfizetési időszak 2. Első eló1egrészlet 3. Második eló1egrészlet DJIJ év []J hó []J naptól Esedékesség DJIJ év[]j hó []J nap DJIJ év []J hó []J nap IX Felelősségemtudatában kijelentem, hogy a bevallásbanközölt adatok a valóságnak megfelelnek. DJIJ []J []J ITI].OJJ OJJ OJJ OJJ, [ill OJJ OJJ OJJ OJJ, CLI] OJJ OJJ OJJ OJJ, DJIJ év[]j hó []J napig Összeg az adózó vagy képviselője (meghatalmazottja) aláirása l. A jelen adóbevallástellenjegyzem: _ Jelölje X-szel, ha az adóhatósághoz bejelentett, a bevallás aláirására jogosult állandó meghatalmazott: D 2. Adótanácsadó, adószakértő vagy okleveles adószakértő neve: Jelölje X-szel, ha meghatalmazott és meghatalmazasát csatolta:d 3. Adáazonosttá száma: _ Jelölje X-szel, ha az aláíró az adóhatósághoz bejelentett pénzügyi képviselő: D 4. Bizonyitvány I igazolvány száma:

3 5 "A"jelű betétlap folytatott állandójellegű iparűzési tevékenység utáni adókötelezettségről szóló helyi Vállalkozók nettó árbevételének a kiszámítása 1. Adóalany neve (cégneve): _ 2. Adóazonosltójele: II. A nettó árbevétel Adászáma: - D-[I] l. Htv. szerinü- vállalkozási szimü - éves nettó árbevétel[ j [ll].[ll].[ll].[ll].[ll], 2. A számviteli törvény szerinti nettó árbevéte! [ll].[ll].[ll].[ll].[ll], 3. A társasági adóról ésaz osztalékadóról szóló törvény szerintijogdíjbevétel [ll].[ll].[ll].[ll].[ll], 4. Egyéb szolgáltatások értékeként, illetve egyéb ráfordltások között kimutatottjijvedékiadó összege [ll].[[]j.[[]j.[ll].[[]j, 5. Egyéb réfordüások között kimutatott regisurádos adó, energia adó összege [ll].[[]j.[[]j.[ll].[[]j, 6. Felszolgálásidij árbevétele [ll].[[]j.[ll].[ll].[[]j, ITIJJ [I] [I] az adózó vagy képviselője (meghatalmazottja) alálrása "B" jelű betétlap folytatott állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni adókötelezettségről szóló helyi Hitelintézetek és pénzügyi vállalkozások nettó árbevételének a kiszámítása 1. Adóalany neve (cégneve): _ 2. Adászáma: - D-DJ II. A nettó árbevéte! 1. Htv. szerimi - vállalkozási szimü - éves nettó árbevétel{ / 2. Kapott kamatok és kamatjellegű bevételek [[jj LIIJ [J=rJ [[]J [[]J [ll], ljti.[iij.[[]j.[[]j.[[]j.[ll], 3. Egyébpénzügyiszolgáltatás bevételei O]] [IJJ.[ll].[[]J.[[]J.[ll], 4. Nempénzügyiés befektetésiszolgáltatás nettó árbevétele l[[]j.[[]j.[[]j.[ll].[[]j.[j]j, 5. Befektetésiszolgál1atás bevétele [ll].[[]j.[[]j.[[]j.uj].ui] J 6. Fedezeti ügyletekveszteségének/nyereségének nyereségjellegű különbözete [ll].[ll].[ll].[ll].[[]j.[ll], 7.Alapügyletek (fedezett tételek) nyereségéneklveszteségének nyereségjellegű különbözete [IlJ.[[]J.[[]J.[[]J.[[]J.[ll], 8. Fizetett kamatok és kamatjellegű ráfordüások [[]J.[[]J.[[]J.[[]J.[[]J.[ll], ITIJJ DJ CD az adózó vagy képviselője (meghatalmazottja) alálrása

4 6 "C" jelű betétlap folytatott állandó jellegű iparűzés; tevékenység után; adókötelezettségrőlszóló helyi iporűzési adóbevalláshoz Biuostták nettó árbevételének a kiszámítása l. Adóalany neve (eégneve): _ 2. Adászáma: - D-CD ll. A nettó árbevétel 1. Htv. szerinti - vállalkozási szintű - éves nettó árbevétel{ j 2. Bluosüástechnikai eredmény 3. Nettó működési költség 4. Befektetésekből származó biuosttástechmkai ráford/tások (csak életbiuosttast ágnál) és az egyéb biuosttástechnikoi rafordüások együttes összege 5. Fedezeti ügyletek nyereségének/veszteségének nyereségjellegű különbözete 6. Alapügyletek (fedezett tételek) nyereségének/veszteségének nyereségjellegű különbözete ITJJ ITJJ ITJJ.ITJJ.ITJJ' 7. Nem biztositási tevékenység bevétele, befektetések nettó árbevétele, a Htv c) alpontja szerint egyéb növelő tételek 8. Hiv c) alpontjában foglalt esökkentések [-ll]' ~ J LCD l r ~ az adózó vagy képviselője (meghutalmazott,ja) aláirása "D" jelű betétlap folytatott állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni adókötelezettségrőlszóló helyi Befektetési vállalkozások nettó árbevételének a kiszámítása 1. Adóalany neve (eégneve): _ 2. Adászáma: - D-[]J ll. A nettó árbevétel 1. Htv. szerinü - vállalkozási sdmü - éves nettó árbevétel{ j ITJJ ITJJ ITJJ DJJ ITJJ, 2. Befektetési szolgáltatási tevékenység bevételei ITJJ [IJJ.ITJJ ITJJ DJl 3. Nem befektetési szolgáltatási tevékenység bevétele 4. Kapott kamatok és kamatjellegű bevételek együttes összege ITlJ ITJJ ITJJ ITJJ ITJJ, 5. Fedezeti ügyletek nyereségéneklveszteségének nyereségjellegű különbözete 6. Alapügyletek (fedezett tételek) nyereségéneklveszteségének nyereségjellegű különbözete ITDJ []J []J az adózó vagy képviselője (meghatalmazottja) aláirása

5 7 "E" jelű betétlap folytatott állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni adókötelezettségrőlszóló helyi Kockázati töketársaságok és kockázati tökealapok nettó árbevételének a kiszámítása l. Adóalany l. Adóalany neve (cégneve): 2. Adoszáma: - D-[]J _ Il. A nettó árbevétel 1. Htv. szerinü- vállalkozásiszlntü - éves nettó árbevétel{2+3-(4+5+6)} ITIJ ITIJ ITIJ ITIJ ITIJ, 2. A számvitelitörvény szerinti nettó árbevétel ITIJ ITIJ ITIJ [ill [ill, 3. Befektetettpénzügyi eszközöknek minősülő részvények, részesedéseka mérlegkészités időpontjáig pénzügyileg realizált árfolyamnyereség, továbbá az ilyen befektetések után kapott Oáró) osztalék és részesedésegyüttes összege ITIJ.ITIJ.[Il].[ill.[ill, 4. A társaságiadóról és az osztalékadóról szóló törvény szerintijogdfjból származó, árbevételként elszámolt ellenérték [Il] ITIJ [ill [ill.[ill,, 5. Egyéb szolgáltatásokértékeként, illetve egyéb ráfordüások között kimutatottjövedéki adó összege ITIJ ITIJ [ill [ill [Il], 6. Egyéb ráfordűésok között kimutatott, az adóhatósággal elszámolt regisztrációs adó, energiaadóösszege ITIJ ITIJ [ill [ill [ill, DJJJ []J []J az adózó vagy képviselője (meghatalmazoüja) aláírása

6 8 I. AdóaLany "Filjelű betétlap folytatott állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni adókötelezettségrőlszóló helyi A vállalkozási szintüadóalap megosztása 1. AdóaLany neve (cégneve): _ ITTTl-TTTTli ittttttt-' Il [lj 2. Adóazonositójele:~ Adészáma:lLLLLLLLJ -Ull. Az alkalmazottadóalap megosztásmádszere III. Megosztás Dl. Személyl jellegű ráfordítással arányos 02. Eszközértékarányos D3. A Htv. 3. suimú melléklet2.1 pontja szerintimegosztás D4. A Htv. 3. számúmelléklet2.2 pontja szerinümegosztás 1. A vállalkozás általaz adóévben- a Htv. mellékleteszerint- jigyelembeveendöösszesszemély! jellegű ráford/tás összege 0]].0]].0]].0]].0]], Ft 2. Az l. sorbólaztmkormanyuu illetékességi területénfoglalkoztatottak után az adóévben- a Htv. mellékleteszerint- jigyelembeveendő személyijellegű ráforditás összege 0]].0]].0]].0]].0]], Ft 3. A vállalkozásnak az adóévbena székhely,telephelyszerinütelepülésekheztartozó- a Htv. mellékieteszerinti- összeseszközértékösszege 0]].0]].0]].0]].0]], Ft 4. A 3. sorbólaz önkormányzatilletékességi területénjigyelembeveendő - a Htv. mellékieteszerintieszközértékösszege [ill.o]].o]].o]].o]], Ft 5. Egyetemesvagyközüzem;szolgáltató, villamosenergia- vagyjoldgázkereskedö villamosenergia vagy/öldgáz végsőfogyasztók részére történő értékesítésböl származóösszesszámvitelitörvény szerimi nettó árbevétele 6.Az 5. sorbólazegyetemesvagyközüzem;szolgáltató, villamosenergia- vagyjoldgázkereskedő villamosenergia vagyjoldgáz végső fogyasztók részéretörténő értékesítésbó1 származóaz [[IJ.[ill.DJJ.[llJ.[ll], Ft önkormányzatilletékességiterületérejutó számvitelitörvényszerinti nettó árbevétele [ll].[ll].[ll].[ll].[ll], Ft 7. Villamos energiaelosztóhálózatiengedélyes ésjoldgázelosztói engedélyes eseténaz ljsszes végső fogyasztónak továbbitottvillamosenergia vagy/öldgáz mennyisége [ll].[ll].[ll].[ll],k wh vagyezernr 8. A 7.sorbóla villamosenergiaelosztóhálózatiengedélyes és joldgázelosztói engedélyes esetén az űnkormányzat illetékességiterületén lévő végsőfogyasztónak továbbitott villamosenergia vagy joldgáz mennyisége [ll].[ll].[ll].[ll], k wh vagyezernr om [lj CD az adózóvagy képviselője (meghatalmazottja) aláírása

7 I 9 NGN jelű betétlap adóévről a/az önkormányzat illetékességi terűletén folytatott állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni adókötelezettségrőlszóló helyi Nyilatkozat tú/fizetésró1 óalany Idóalany neve (cégneve): Idóazonosltó jele: nidjjiill AdÓSZáma: ~Ll- D-CD _ Nyilatkozat. A túlfizetés ijsszegét később esedékes iparüzési adó fizetési kotelezettségreklvánomfelhasználni. A túlfizetés ijsszegébó1 forintot kérek visszatérüeni, afennmaradá ijsszeget később esedékes iparüiesi adó fizetési kijtelezettségre kiv ánomfelhasználni. A túlfizetés ijsszegébó1 forintot kérek vtsszatértteni, forintot kérek más adónemben/hatóságnál nyilvántartott lejárt esedékességű kijztartozásra átvezetni, nmaradá ijsszeget később esedékes ipar üz ési adó fizetési kűtelezettségre kivanomfelhasznáini. A túlfizetés ijsszegébó1 forintot kérek más adónemben/hatóságnál nyilvántartott lejárt esedékességű kijztartozásra átvezetni, a fennmaradó ijsszeget később esedékes iparüzési adó fizetési lezettségre kivánom felhasznúlni. A túlfizetés teljes ijsszegének visszatérit ésétkérem Más adónemben, hatóságnál nyilvántartott lejárt esedékességű kijztartozására átvezetendő ijsszegek szám KiJztartozást nyilvántartó intézmény megnevezése KiJztartozásfajtája Összeg KiJztartozáshoz tartozó pénzintézeti számlaszám. ITIJJIID-ITIJJIID-ITIJJIID. ITIJJIID -ITIJJIID-ITIJJIID. ITIJJIID -DIIJJJ D-[[[[[I[]]. ITIJJIID -ITIIJIIJJ -ITIJJIID. ITIJJIID -ITIIJIDJ-[DJIDIJ DID m m az adózó vagy képviselője (meghatalmazottja) alálrása Intézmény által alkalmazott IJgyfélazonosltó szám

Főlap. ~ri~~~[]]]jév~mrn~

Főlap. ~ri~~~[]]]jév~mrn~ 10 BEVALLÁS a helyi iparüzési adóról állandó jellegű iparlizési tevékenység esetén Főlap. adóévbenolaz önkormányzat illetékességiterületénfolytatott tevékenység utáni adókötelezettségró1 (Benyújtandó a

Részletesebben

BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén

BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén Főlap 2010. adóévben a/az önkormányzat illetékességi területén folytatott tevékenység utáni adókötelezettségről (Benyújtandó

Részletesebben

BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén

BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén Főlap 2010. adóévben Vaszar önkormányzat illetékességi területén folytatott tevékenység utáni adókötelezettségről (Benyújtandó

Részletesebben

BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén

BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén 35/2008. (XII. 31.) PM rendelet szerint BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén Főlap... adóévben a EGERFARMOS önkormányzat illetékességi területén folytatott tevékenység

Részletesebben

BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén Főlap

BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén Főlap Kunhegyes Város Polgármesteri Hivatala Gazdasági Osztály Adócsoport 5340 Kunhegyes, Szabadság tér 1. Tel: 59/530-620; Fax: 59/326-057 BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység

Részletesebben

BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén

BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén Főlap 2011. adóévben a/az PILISMARÓT önkormányzat illetékességi területén folytatott tevékenység utáni adókötelezettségről

Részletesebben

BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén

BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén Főlap 2011. adóévben PÉCEL önkormányzat illetékességi területén folytatott tevékenység utáni adókötelezettségről (Benyújtandó

Részletesebben

BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén

BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén Ópusztaszer Község Polgármesteri Hivatala H-6767 Ópusztaszer, Tóhajlat 130. Tel.:+36-62/575-130, Fax:+36-62/575-131 Web: http://www.opusztaszer.eu E-mail :opusztaszer@invitel.hu BEVALLÁS a helyi iparűzési

Részletesebben

II. Bevallott időszak év hó naptól év hó napig

II. Bevallott időszak év hó naptól év hó napig BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén Főlap 2010. adóévben a Hidas Község Önkormányzat illetékességi területén folytatott tevékenység utáni adókötelezettségről

Részletesebben

II. Bevallott időszak év hó naptól év hó napig

II. Bevallott időszak év hó naptól év hó napig BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén Főlap 2010. adóévben a Lepsény Nagyközség Önkormányzat illetékességi területén folytatott tevékenység utáni adókötelezettségről

Részletesebben

Nagytarcsa Község Önkormányzata BEVALLÁS

Nagytarcsa Község Önkormányzata BEVALLÁS Nagytarcsa Község Önkormányzata Adócsoport 2142 Nagytarcsa, Rákóczi út 4. Tel.: 28/450-204/107, 110 mellék, Fax: 28/450-204/116 mellék BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység

Részletesebben

II. Bevallott időszak év hó naptól év hó napig

II. Bevallott időszak év hó naptól év hó napig BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén Főlap 2010. adóévben Akasztó Község Önkormányzat illetékességi területén folytatott tevékenység utáni adókötelezettségről

Részletesebben

V. Az Adóalany 1. Adóalany neve (cégneve): 2. Születési helye: város/község, ideje év hó nap 3. Anyja születési családi és utóneve

V. Az Adóalany 1. Adóalany neve (cégneve): 2. Születési helye: város/község, ideje év hó nap 3. Anyja születési családi és utóneve Benyújtandó: Szegvár Nagyközség Polgármesteri Hivatal Adócsoport 6635 Szegvár, Szabadság tér 2. Tel.: 63/364-800 23-mellék Helyi iparűzési adó számlaszám: Késedelmi pótlék számlaszám: Mulasztási bírság

Részletesebben

BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén

BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén 1 BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén Főlap. adóévben a/az önkormányzat illetékességi területén folytatott tevékenység utáni adókötelezettségről (Benyújtandó

Részletesebben

BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén

BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén Főlap 2011. adóévben a Mezőzombor Község Önkormányzata t illetékességi területén folytatott tevékenység utáni adókötelezettségről

Részletesebben

II. Bevallott időszak év hó naptól év hó napig

II. Bevallott időszak év hó naptól év hó napig BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén Főlap 2011. adóévben az Alsóörs Község Önkormányzat illetékességi területén folytatott tevékenység utáni adókötelezettségről

Részletesebben

BEVALLÁS. a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén - FŐLAP - 2011. adóévben

BEVALLÁS. a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén - FŐLAP - 2011. adóévben BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén - FŐLAP - 2011. adóévben KOMÁROM önkormányzat illetékességi területén folytatott tevékenység utáni adókötelezettségről (Benyújtandó

Részletesebben

BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén

BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén Főlap.. adóévben TISZALÖK önkormányzat illetékességi területén folytatott tevékenység utáni adókötelezettségről (Benyújtandó

Részletesebben

BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén

BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén Főlap. adóévben a/az önkormányzat illetékességi területén folytatott tevékenység utáni adókötelezettségről (Benyújtandó a

Részletesebben

BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén

BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén Főlap 2011. adóévben Méhkerék önkormányzat illetékességi területén folytatott tevékenység utáni adókötelezettségről (Benyújtandó

Részletesebben

BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén

BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén 1 BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén Főlap. adóben a/az önkormányzat illetékességi területén folytatott tevékenység utáni adókötelezettségről (Benyújtandó a

Részletesebben

BEVALLÁS. a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén Főlap

BEVALLÁS. a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén Főlap I. Bevallás jellege 1. Éves bevallás 2. Záró bevallás 3. Előtársasági bevallás 4. Naptári évtől eltérő üzleti évet választó adózó bevallása 5. Évközben kezdő adózó bevallása 6. Naptári évtől eltérő üzleti

Részletesebben

Lengyeltóti Város Polgármesteri Hivatal Adócsoportja. Adócsoport Telefon: 85/530-016 (1-es mellék) 8693 Lengyeltóti, Zrínyi M. u. 2.

Lengyeltóti Város Polgármesteri Hivatal Adócsoportja. Adócsoport Telefon: 85/530-016 (1-es mellék) 8693 Lengyeltóti, Zrínyi M. u. 2. Lengyeltóti Város Polgármesteri Hivatala Adócsoport Telefon: 85/530-016 (1-es mellék) 8693 Lengyeltóti, Zrínyi M. u. 2. Lengyeltóti Város Polgármesteri Hivatala Lengyeltóti Város Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén

BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén Főlap 2011. évben Várvölgy Önkormányzat illetékességi területén folytatott tevékenység utáni adókötelezettségről (Benyújtandó

Részletesebben

BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén

BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén Főlap 2010. adóben a/az önkormányzat illetékességi területén folytatott tevékenység utáni adókötelezettségről (Benyújtandó

Részletesebben

5. Statisztikai számjele: - - - 6. Pénzintézet számlaszáma: - - 7. Székhelye, lakóhelye:

5. Statisztikai számjele: - - - 6. Pénzintézet számlaszáma: - - 7. Székhelye, lakóhelye: BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén Főlap 2009. adóévben a Szekszárd Város önkormányzat illetékességi területén folytatott tevékenység utáni adókötelezettségről

Részletesebben

BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén Főlap

BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén Főlap BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén Főlap... adóévben... Község Önkormányzat illetékességi területén folytatott tevékenység utáni adókötelezettségról (Benyújtandó

Részletesebben

BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén Főlap

BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén Főlap Écs-Ravazd körjegyzőség 9083 Écs, Fő u. 94. Tf: 96/473-168, 96/474-087 Az adóhatóság tölti ki! Benyújtás, átvétel napja:... átvevő aláírása BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység

Részletesebben

I. Bevallás jellege. II. Bevallott időszak

I. Bevallás jellege. II. Bevallott időszak I. Bevallás jellege BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén Főlap 2010. adóben a Ceglédbercel Község önkormányzat illetékességi területén folytatott tevékenység utáni

Részletesebben

EGER1087 BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén

EGER1087 BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén EGER1087 BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén Főlap 2010. adóévben az Eger Megyei Jogú Város önkormányzat illetékességi területén folytatott tevékenység utáni

Részletesebben