A NEUMANN JÁNOS SZÁMÍTÓGÉP-TUDOMÁNYI TÁRSASÁG HÍRLEVELE április. 4/2009 (03.05.) sz. határozat

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A NEUMANN JÁNOS SZÁMÍTÓGÉP-TUDOMÁNYI TÁRSASÁG HÍRLEVELE 2009. április. 4/2009 (03.05.) sz. határozat"

Átírás

1 A NEUMANN JÁNOS SZÁMÍTÓGÉP-TUDOMÁNYI TÁRSASÁG HÍRLEVELE Határozatok az elnökség március 5-i üléséről 3/2009 (03.05.) sz. határozat Az elnökség jóváhagyta a május 14-én esedékes tisztújító közgyűlés napirendi pontjait és szakmai programját azzal, hogy a tagságot a közgyűlésről annak esedékessége előtt legalább egy hónappal értesí - teni kell. 4/2009 (03.05.) sz. határozat Az elnökség a Felügyelőbizottság állásfoglalásával összhangban a évi pénzügyi beszámolót elfogadja, s a közgyűlésnek is elfoga dásra javasolja a mérleget és az eredményki mutatást, valamint elismerését fe jezi ki az ügyvezető igazgatónak és mun katársainak a kiváló munkavégzésért és az eredményes gazdál - kodásért. 5/2009. (03.05.) sz. határozat Az elnökség a Felügyelőbizottság állásfoglalásával összhangban az NJSZT évi pénzügyi tervé - nek irányszámait elfogadja, és a közgyű lésnek is elfoga dásra javasolja. Meghívó Közgyûlésre Tisztelt Kolléga, Kedves Tagtárs! Alapszabályunk előírásai szerint május 14-én 10 órai kezdettel tisztújítással egybekötött éves rendes közgyűlést tartunk, amelyre ezúton tisztelettel meg - hívjuk. Határozatképtelenség esetén a meg ismételt közgyűlés időpontja május 14-én 10:30. A megismételt közgyűlés az eredeti napirenden sze - replő ügyek tekintetében a megjelentek számától füg - getlenül határozatképes. A közgyűlés helye: Bank Center Konferenciaterem (1054 Bp., Sza bad ság tér 7. Platina Torony, 1. emelet) Napirend: 1. Elnöki beszámoló; 2. A Társaság évi közhasznú be számolója (a honlapon olvasható április 14-től); 3. A Felügyelő bizott ság jelentése a közgyűlésnek; 4. A évi pénzügyi terv elfogadása; 5. Tisztújítás; 6. Egyebek; 7. Szakmai program: Balogh Péter, a Nav N Go Kft. technológiai igazgatója: Jelen és jövő a navigációban a Nav N Go szemszögéből. Kérjük, hogy legkésőbb május 8-ig jelezze részvételi szándékát Be nyovszky Mártának: név, munkahely és a képviselt szervezet nevének meg adásával! Elérhetőség: telefon: ; fax: Üdvözlettel: Péceli Gábor, elnök Ki az Ön jelöltje? Az NJSZT elnökségének man - dá tuma lejár, így a május 14-én rendezendő tiszt újító köz gyűlésen kell a tagságnak vezető séget választania. Tájékoztatjuk tagtársainkat, hogy a jelenlegi el nökség és Felügyelő - bizottság vállalta az új jelölést. Fo ntos tudnivaló to vábbá, hogy alap sza bályunk ér tel mé ben a jelenlegi el nökségből Benedek Balázs alelnök nem vá lasztható újra a két si ke res ciklus után. Várjuk tagtársaink új jelölése - it, rö vid (legfeljebb 1 oldalas) írásos ajánlással. A jelöléseket a Jelölő bi zottság bármely tagjának el - küld he t ik a kö vet kező cí mek re: Havass Miklós (a Jelölőbizottság elnöke) Dr. Juhász István unideb. hu Benedek Balázs Dr. Raffai Mária Remzső Tibor mail. com A tartalomból ECDL 2. oldal Szakmai közösségeink 3 4. oldal Verseny futás 4 6. oldal CeBIT oldal Tallózó oldal

2 2 ECDL Légy Te a változás, amit látni akarsz Mahatma Gandhi Példa értékű együttműködés va - lósult meg a Menedék Egye - sület és az Albacomp Zrt. Bu - da pesti Oktatási és Akkreditációs Központban működő ECDL vizsgaköz - pont között: ECDL képzés és vizsgáztatás zajlik angol nyelven, ha - zánkban menekültként elismert kül - föl diek számára. Az Afrika számos országából Etiópi á ból, Sierra Leo - né ból, Angolából, Szo máliából, Ugandából érkezett, rend kívül lelkes csa pat már több vizs gát sikeresen teljesített, júliusra legtöbbjük megkap - hatja a bizonyít ványát A történet úgy indult, hogy a hazai menekülttáborokból kikerültek érde - keit képviselő és támogató Menedék Egyesület megkereste a budapesti Albacomp képzőközpontot, és kérte, hogy tartson alap szintű, teljesen kezdőknek szóló néhány órás tanfo lya - mot fő számára, non profit költségvetéssel, a résztvevők számá - ra ingyen. A jó cél érdekében Pénzes Sándor, az ECDL központ vezetője igent mondott, így hamarosan meg - kezdődhetett a képzés. A kezdeti si - kereken felbuzdulva, amikor tudo - mást szereztek az ECDL-ről, többen jelezték, hogy szeretnének továbbtanulni. Csakhogy a Menedék Egyesület a továbbiakat saját forrásból már nem tudta volna finanszíroz ni Végül is közös összefogással: rész - ben magánadományból, részben ön - résszel és persze továbbra is na - gyon méltányos áron az Albacomp Zrt. részéről, februárban elindulhatott egy valódi ECDL tanfolyam, an - go lul, szombatonkénti baráti hangu - la tú, mégis komoly foglalkozással. Ele inte ugyan csak öten-hatan sze - ret tek volna ecédéelezni, később azonban többen is szárnyakat kaptak, beiratkoztak és nagyon szorgalmasan tanulnak mondja Kovács Attila okta tó, s hozzáteszi: ő maga is nagyon él vezi az órákat, az egyetlen, ami prob lémát okoz néha, hogy nem egé szen homogén a résztvevők nyelvtudása: van, aki csak angolul, má sok inkább csak magyarul érte - nek. Rá adásul a tanulók inkább csak beszélik az angolt, az írás, szövegértés nehezebben megy, ezért néha gondot jelent a feladatok értelme zé - se, magyar szövegeknél az éke zetes betűk beírása. Így aztán még inkább kimagasló teljesítmény, hogy már két vizsgán köztük a szövegszer - kesz tésen sikeresen túl vannak. Egyik szombaton alkalmunk volt személyesen is találkozni a diákok - kal jórészt persze felnőttekkel. Kér - désünkre, hogy mi vonzotta őket a tanfolyamban, egybehangzóan állították: szá mító gépes is me retek nél - kül esélyük sincs, hogy mo so gatáson vagy árufel töl té sen kí vül más mun - kát ta lálja nak ép pen e zért ez a le - he tő ség ki hag yha tat lan a szá muk ra. James, egy si erra-leonei fia tal em - ber először lelkesen dicséri az órá kat és az oktatót, majd azt is elmeséli, hogy neki azért is kü lönösen fontos ez a tudás, mivel újságíró szeretne lenni és erőszakmentes kommunikációval, konfliktus-megol dás sal szeretne fog lal kozni. Be the change you want to see azaz: légy Te a vál tozás, amit lát ni a - karsz idézi még komolyabbra for - dítva a szót Mahatma Gandhi híres mondását, majd folytatja: Szeret nék segítséget kérni a menekülttá bo rok lakói szá mára. A táborokban ugyan Az első sorban balról James, Sierra Leonéból, mögötte Pénzes Sándor, a hátsó sorban balról pedig Kovács Attila, oktató van né hány régi számítógép, de iga - zán senki nem tudja használni, leg - feljebb játékra, néhányan inter nete - zés re. Sokakat érdekelne a tan fo lyam, de többségükben nem en ged hetik meg maguknak, pedig na gyon nagy szükségük lenne rá a bo ldo guláshoz. Nagyon szeretnénk se gít séget kapni, hogy tanulhassunk Hazánkban 2008-ban 3118-an nyújtottak be menedékjog iránti kérelmet, közülük 160-an menekült, míg 88-an oltalmazott státuszt kaptak. Menekült az a külföldi állampolgár vagy hontalan személy, aki faji, il letőleg vallási okok, nemzeti hova - tartozás, meghatározott társadalmi cso porthoz tartozás avagy politikai meg győződése miatt az állampolgár - sága szerinti országon kívül, a Ma - gyar Köztársaság területén tartóz - kodik, és nem tudja, vagy az üldö - zéstől való félelmében nem kívánja annak az országnak a védelmét i gény be venni; továbbá e személy köz vet len családtagja, feltéve, hogy az érintettet kérelmére a mene - kültügyi hatóság menekültként el - ismerte. Olyan emberekről van tehát szó, akik önhibájukon kívül kerültek ki - látástalan helyzetbe, és akik megpró - bálnak egy számukra idegen környe - zetbe integrálódni. Közös érdek, hogy ez mielőbb és minél inkább sikerüljön nekik. Ja - mes erre nagyon jó példa: ő a válto - zás, amit látni akar: megérdemel min den segítséget! SzB

3 3 Szakmai közösségeink Április 16-án, csütörtökön 16 órai kezdettel, BMF NIK (Bécsi út 96/b) Kleiheincz Gábor (Magyary Zoltán Egyesület) tart előadást az e-köz - igazgatás hazai történetéről. Az Informatika-történeti Fórum (itf) tavaszi programja Május 22-én, pénteken: egész na - pos kirándulás Szegedre Az Infor - matika-történeti Múzeum Alapít - vány gyűj teményének megtekintésére Dömölki Bálint Az Informatika-történeti Fórum kísérleti honlapja megtekinthető a következő címen: infotortenet NJSZT IKF Banki nap február 17. Összefoglaló Több kártyát! Arra kell törekedni, hogy Magyar - országon minél jobban terjedjen a bankkártya-használat, s a kártya - birto kosok biztonságos körülmények kö zött használhassák ezt a kész pénz - kí mélő eszközt. E a szavakkal nyitotta meg az NJSZT-Intelligens Kártya Fórum (IKF) ban ki szakmai napját Ágoston László, az IKF ügyvezetője. Az IKF eddig is igyekezett szakmai tanácsokkal segíteni a bankok ez irányú törekvéseit, de nem sza bad fi - gyelmen kívül hagyni az ál lam igaz - gatásnak adott ajánlásokat sem az intelligens kártyák köz igazgatásba való bevezetésének vonat kozá sá ban. Állami hivatalok, szer ve zetek egyébként egyre többször kérik fel az IKFet, hogy közvetítsen tagjaihoz intelligenskártya-projektekben ben több, chipkár tya-beveze té sekről szó - ló pályá zat várható, s ezek re a ban - koknak is ké szülniük kell közös erővel talán most át lehet len dülni a holtponton. SEPA Az Egységes Eurófizetési Övezet (SEPA) és a bankkártyapiac összefüggéseit boncolgatta Haraszti Zsu - zsanna, az Erste Bank bankoperáci - ós részlegének igazgatója. (Mint is - mert, a SEPA-ban a gazdasági élet szereplői tartózkodási helytől füg - get lenül, országhatáron kívül vagy b elül, azonos feltételekkel, ugyan - olyan egyszerűen és olcsón tudják fi - zetési műveleteiket végrehajtani, ahogy ezt jelenleg saját országukban is teszik. A SEPA céljaihoz az Euró - pai Unió 27 tagállama, valamint Iz - land, Lichtenstein, Norvégia és Svájc is csatlakozott.) A SEPA koordinációs bizottsága 2006-ban fogadta el a SEPA Card Frame work elnevezésű ajánlásgyűj - te ményt, amely a nemzeti szabvá - nyok harmonizálását tűzi ki célul a nemzetközi szabványokkal. Ennek, illetve a Visa és a Mastercard rész - letes szabályzata alapján 2011-től csak SEPA-komfort eszközöket le - het használni, azaz a bankkártyákat chippel kell ellátni, s átjárhatóknak kell lenniük. Hazánkban jelenleg a betéti kártyáknak 34, a hitelkártyáknak 16%-a hordoz chipet, a POS-termináloknak 81, az atm-eknek pedig 58%-a képes chipes bankkártya kezelésére. Ezzel hazánk Európában valahol az alsó középmezőnyben foglal helyet. A magyar bankvilágnak tehát van még mit tennie 2011-ig: nemzetközileg kö telező programokban kell részt vennie, fel kell gyorsítana a chip - migrá ci ót, és új európai uniós sza b - vá nyo kat kell befogadnia. Előre fizetve Az előre kifizetett, ú.n. pre paid kártyák nem banki termékek, de képesek a készpénzt és a papír utal vá - nyokat (például étkezési) kiváltani, s nincs kockázatuk sem, mivel hitel nem játszik szerepet ecsetelte e fi - zetési mód előnyeit Szász Ferenc, a First Data International üzletfej - lesztési igazgatója. Hozzátette: ez a típusú kártya kiegészítő alkalmazás ott, ahol sem a betéti, sem a hitel - kártya használata nem célszerű vagy kifizetődő. A prepaid kártyákkal szélesebb kör ben érhetők el az ügyfelek, ellen - őrizni lehet a költést (például céges benzinkártya esetén), ugyanakkor fokozni lehet a vásárlóerőt, s ez utóbbi révén a kereskedők akár 4 8 %-kal is növelhetik forgalmukat; másrészt a kártyát elfogadó kereskedő sem jár rosszul, többek között az úgy nevezett maradványérték miatt. A kereskedőt illető maradványérték ak kor keletke - zik, ha a kártyát annak vásárlója nem használja fel vagy meríti le teljesen a megadott határ időig. Európában az emberek évente mintegy 1500 milliárd eurót fordítanak személyes kiadásokra, ebből a prepaid költés körülbelül 700 milli - árd euróra rúg. Biztonság a zsebben Az internetes bankolás kényelmes dolog, ám a biztonságot sem szabad figyelmen kívül hagyni mutatott rá Péterfi Tamás, az Oberthur Card Systems Kft. ügyvezetője. Ez utóbbit jelenleg általában egy felhasz - nálói név és jelszó szolgálja, de ban - koktól függően lehetőség van kétfaktoros hitelesítésre is, amelynek során a következő három tényező kö zül kettőt kell alkalmazni: pin/jelszó; esz - köz (pl. telefon); személyes (biometria). Legelterjedtebb formák a to ken egyszeri jelszóval, sms-kód küldése, illetve pin használata egyedi kóddal. Az Oberthur WebStic nevű usbkulcsa (ezt a bank adja az ügyfélnek) chipet is tartalmaz, s ezen olyan bön - gésző kezd el futni a csatlakoztatás után, amellyel csak a bank ol dala

4 4 érhető el. A felhasználó, miután be - ütötte pin-kódját, már bankolhat is. Az eszköz előnye többek között, hogy nincs meghatározott pc-hez köt ve, s nem hagy nyomot maga után. Önkiszolgáló atm-ek Pénzfelvételen kívül mire lehet még jó egy atm? Természetesen pénz be - tételére is, önkiszolgáló módon. A betét, persze, csak ott működik, ahol van igény az önkiszolgálásra. Az Egyesült Államokban ez az igény 75, Európában 67%-os sorolta az adatokat Deli Ágnes, az NCR Ma - gyarország ügyvezetője. Hazánk eb - ben még nem jár elöl, s így nálunk az atm-eknek mindössze 23%-a fo gad befizetést, azt is csak borítékost. Csekk befi ze tésről, e-pénztárca fel - töl téséről, menetjegyvásárlásról stb. egyelőre nem beszélhetünk. A szakember szerint négy tranzakciófajta növelheti az atm-ek forgal - mát: a számlafizetések, magán sze - mélyek közötti pénzmozgások, a kö - tegelt pénzbefizetés és vissza for ga - tás, valamint az imidzsdepozit, az az a sárga csekkek foldolgozása. A pénzkiadó automaták jövőjéről szólva Deli Ágnes elmondta: három éven belül a banki crm-rendszereket integrálják az atm-hálózathoz, s en - nek eredményeként az ügyfelet a pin-kód beütése után már személyre szabott képernyő, illtetve ajánlatok fogadják. Multifunkció A többfunkciós chipkártyák jól ki - egészítik a hagyományos banki kár - tyatermékeket, ugyanakkor azoknál biztonságosabbak és költség haté ko - nyabbak mutatott rá Hegyi Márton, a Compuworx Zrt. szenior projekt - menedzsere. A multifunkciós intelligens kártyákra olyan banki alkalmazások te - lepíthetők, mint a feltölthető e-pénz - tárca, az elektronikus aláírás, hitele - sítés internetes vásárláskor vagy a törzsvásárlói programok. Intelli gensnek egyébként a mikroprocesz szoros kártyát nevezik, mivel né hány alkal - mazás ellentétben a me mória kár - tyával csak ezen futtat ha tó. Ilye - nek például az offline üzem módban is használható pénzügyi al kalma - zások. E-fizetés az államigazgatásban Az elektronikus fizetés előnyeit előbb-utóbb minden kormány felismeri, s szerencsére nem volt ez más - képp a magyar kormánnyal sem, pláne ha az Európai Unió ki is sta - fírozza az e-fizetési projekt meg va - lósítására. A projekt felelőse ná - lunk a Pénzügyminisztérium In for - mati kai Szolgáltató Központja (PM ISZK). A projektben a befogadó Magyar Államkincstáron (MÁK) kívül egye - lőre négy szervezet vesz részt: a Köz - igazgatási és Elektronikus Köz szol gáltatások Központi Hivatala (KEKKH) a hozzá tartozó okmány irodákkal, az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal (APEH), a Vám- és Pénzügyőrség (VP) valamint a Miniszterelnöki Hi - vatal Elektro nikus Kormányzat Straté giai Köz pontja, továbbá csak bizo - nyos fi ze tési módok használata lesz el - érhető. A rendelkezésre álló uniós források ugyanis csak ennyit tesznek lehető - vé. Természetesen később a többi köz - igazgatási szervezet is csat la koz hat a rendszerhez, többek között az Elektro - nikus Kormányzat Ope ra tív Program (EKOP) új pályá za tai nak jóvoltából. A kormányprogram fő célja, hogy az ügyfelek könnyebben intéz hessék a különböző eljárások során kelet - kező befizetéseiket akár sze mélye - sen, az okmányirodában, a kár on line módon, ha erre a szakrend szerek le - hetőséget adnak. Ily mó don a bank - kártyás, az internetbanki és a mobilbanki fizetések kerülhetnek szóba. A legfontosabb könnyítés az e-fi - zetés bevezetésével az lesz, hogy az ügyfél egy eljárás keretében egy tranzakcióval egyszerre több számla javára is végezhet befizetést. En nek az a feltétele, hogy az elszámo lást végző MÁK-ban kiépüljön az elekt - ronikus fizetési és elszámolási rendszer (efer), amely a szakrend - szerek ből érkező analitikák alapján auto ma tikusan szétosztja a techni kai szám lára beérkezett ös szegeket a megfelelő számlákra. Az efer ezen kívül a befizetések költségeit is szétszortírozza a meg felelő helyre. Különösen a közigazgatás reakci ó- ját érdemes figyelni, tekintettel, hogy a hamarosan kiépülő e-fizetési rendszer megoldásait az üzleti életben már egy ideje alkalmazzák. A kérdés ugyanakkor az, hogy a szak rendszerek átállása mennyire lesz gördülékeny. Szemléletváltásra van szükség; ám ezt eddig egy kor mány nak sem sikerült keresztülvinnie, bár mennyire is a zászlajára tűzte a köz igazgatás megreformálását leg alább is az ügyintézés felgyor sí tá sá val az elektronizálás révén. Mártonffy Attila Verseny futás Nagypapák és nagymamák! Vegyék maguk mellé unokáikat! Harminc kérdés után már a legjobb internet-nagyik és internet-unokák kö zött lehetnek. Fiúk és lányok! Versenyezzettek együtt, és legyetek büszkék nagyszüleitekre! Magyar országon az 50 év felettiek nagy több sége (84%-a) még nem használja az internetet. Legye tek együtt azok példaképei, akik ta lán éppen miattatok szánják rá ma gukat arra, hogy csatlakozzanak az internetezőkhöz! Rendező az Informatikai Érdekegyeztető Fórum. A verseny történe - té ben ez az első alkalom, hogy meg - kí séreljük átlépni az országhatárokat is. A szervezők 14 év alatti iskolások és 50 fölötti nagyszüleik regisztrációját, ne ve zését várják. A www. 50 plusz.net portá lon megadott fel adatsort március 24. és május 1. kö zött oldhatják meg, és a legj obb eredményű 120 páros részt vehet a május 10-i budapesti döntőn.

5 5 A Kreativitás és Innováció Európai Éve 2009 és a Magyar Ifjúsági RoboKupa 2009 Február 25-én ünnepélyes kere tek között nyitották meg a Kreati - vitás és Innováció Eu ró pai Éve 2009 témaév hazai ese ménysorozatát Budapesten a Mai Manó Házban. Az EU kezdemé nye zésnek az a célja, hogy felhívja a fi gyelmet a kreativitás és innováció egyéni, társadalmi és gazdasági je lentőségére. Ennek érde - ké ben számos rendezvényt tartanak Brüsszel ben és az EU tagállamokban, hogy ter jesszék az innovációt serkentő te vékenységeket. A magyarországi események fele - lőse az Oktatási Minisztérium, ko - ordinátora pedig a TEMPUS Köz - alapítvány. Felhívásukra 139 pá lyá - zat érkezett be a célt ma gáénak valló események szerve zői től. Ebből választotta ki a ku ra tó rium az arra alkal - masakat, hogy vi sel jék az emblémát, amely jelzi az ese mény jelentőségét. Örülünk, hogy a kiválasztottak kö - zött van a Magyar Ifjúsági Robo - Kupa 2009 (MIRK 2009) is, amelyet a Nyíregyházi Főiskola és az NJSZT Szabolcs megyei Szervezet rendez április 18-án. (lásd a keretes ismer - tető írást. A nyitó rendezvény első részében kerek asztal-vitát folytatott az aka dé - miai, gazdasági és kormányzati szfé - ra kö zötti együttműködésről Pakucs János, a Magyar Innovációs Szövet - ség tiszteletbeli elnöke; Rubik Ernő professzor, az Év nagykövete; Mol - nár Károly kutatás-fejlesztésért fe - lelős tárcanélküli miniszter; Nádai László, az Oktatási és Kulturális Mi - niszté rium (OM) Felsőoktatási Tu - do má nyos és Fejlesztési Főosztá lyá - nak ve zetője; Bendzsel Miklós, a Ma gyar Szaba dalmi Hivatal elnöke; valamint Szécsi Gábor, az Országos Tudo má nyos Di ákköri Tanács alelnöke. Molnár Károly arról informált ben nünket, hogy a krízishelyzet el - lenére sikerült elérnie, hogy a ku ta - tás-fejlesztésre fordítható összeg nem csökkent a múlt évihez képest. Persze ez is kevés az európai fejlett országok ráfordításaihoz képest. Ah - hoz, hogy több pénz jusson, nö velni kell a vállalati szféra hozzá já rulását. A vita a körül szélesedett ki, hogy hol a helyünk az európai összehasonlításban az innovációs mutatók alapján a 27 tagállam kö zött. Ennek néztem utána kissé rész letesebben: Az EU innovációs politikájának 2001 óta része az évenkénti statisz - tikai jelentés az innováció alábbi hét di menziós terében: 1.Humán erőforrások minősége 2.Az innovációs projektek anyagi tá - mogatása és egyéb innovációs fo - lyamatot támogató cselekedetek. 3.Vállalkozások ráfordításai az in no - váció serkentésére. 4.Kapcsolatok és együttműködések az innovatív cégek között, vala mint a magán és állami szektor kö zött. 5.Innovációs eredmények, mint a sza badalom. 6.Innovátor cégek száma (piacra vitt, vagy házon belül bevezetett in novációk szerint) 7. Az innováció gazdasági hatása a foglalkoztatás növekedésére, ex port - ra, belső fogyasztásra. A mostani jelentés az utóbbi öt év átlaga alapján négy csoportba sorolta az országokat. Az élenjárók csoportjába tartozik Svájc, Svédország, Finnország, Németország, Dánia és az Egyesült Királyság. A feltörek vők (Catching-up countries) vagyis az utolsók csoportjában Magyar orszá - gon kívül itt olvashatjuk Málta, Gö - rögország, Szlovákia, Lengyel or - szág, Litvánia, Románia, Lettország, Bulgária és Törökország nevét. Mit tehetünk mi a helyezés javítása érdekében? hangzott el a moderátor kérdése. Rubik Ernő szerint a kultúra és az oktatás kulcsfontosságú területek, amelyek állapotán sürgősen javítani kell: ő főleg az általános iskolákban lát nagy gondot. Nagy szükség van a természettudományok (reáltárgyak) oktatási módszerének változtatására hangzott el Pakucs János hozzá szó - lásában, mert elképesztő, hogy fizi - katanári szakra az egész országban 25 hallgatót vettek fel 2008-ban. Szécsi Gábor fontosnak tartotta a te - hetségek felkutatását és támogatását, ezt segíti a Magyar Géniusz prog - ram. Nádai László szerint kreativitás szempontjából jól állunk, ezt mutatja Moholy-Nagy László Formater vezési Ösztöndíj-pályázatra érkező pályázatok nagy száma is. Bendzsel Miklós a pályázati pénzek elosztásának módszerén változtatna. Vélemé - nye szerint húsz éve akadálypálya az innováció előtt az, hogy nincs társa - dalmi kényszer a teljesítményará - nyos odaítélésre. A rendezvény második részében Bogyai Katalin, az OM nemzetközi ál lamtitkára a britek véleményét közvetítette rólunk, mely szerint a ma - gyarok állandó mozgásban vannak és mindig csinálnak valamit mintegy megerősítvén Nádai László vé le - ményét. Galambos Gábor, a TEM- PUS Köz alapítvány elnöke záró elő - adásában arra hívta fel a figyelmünket, hogy ter jesszük az innovációt ser - kentő te vékenységeket, keressük meg a gazdasági válságban rejlő le hető ségeket és figyeljük az EU konferenciákat is ebben a témában. Dr. Simon Béláné Magyar Ifjúsági RoboKupa 2009 Auto nóm robotok verse nye két for du lóban A versenyben részt vehetnek év közötti diákokból álló csapatok saját készítésű, vagy gyári készletből épített robotjaikkal. A csapatok benevezhetnek a II. fordulóban lezajló vonal kö vető feladatok meg ol dására, vagy je lentkez het nek az IR fényt kibocsátó labdával focimeccset játszani, illetve egy-két perces színpadi előadásra robot és humán szereplőkkel. Az első forduló értékelési napja: április 18. a feladatmegoldások be - kül dési határideje: április 15. A második forduló ideje: április 25, helyszíne: Nyíregyházi Főiskola, Nyíregyháza, Sóstói út 31/B. További részletek: - vin.nyf.hu/~robojun/ honlapon.

6 6 Sikeresen lezajlott február 28-án a IX. BME Nemzetközi 24 órás Programozóverseny a Challenge24 internetes előválogatója, amelyre az idén rekord számú csapat regisztrált. Az eseményt a Ma gyar Villamosmérnök- és Infor - matikus-hallgatók Egyesülete bo - nyolította le. Az internetes előválogatón a né - met UlmReds nevű német csapat ér - te el a legjobb eredményt, míg a legeredményesebb magyar csapat, a Monkey Island a nyolcadik helyen végzett. A május 1 3. között meg - ren dezésre kerülő döntőre a tavalyi első 3 csapat mellett a legjobb 27 csa patot hívják meg a szervezők. Február 21-én lezárult a Chal - lenge24 regisztrációja, melynek vég - eredményével a szervezők maximá - lisan meg voltak elégedve, hiszen idén annyi háromfős csapat vághatott neki az első erőpróbának, mint még soha. A világ országainak több mint negyede és az Antarktiszon kí - vül az összes kontinens képviseltette magát Európa egyik legrangosabb programozó versenyén. A Chal lenge24 egyre növekvő nemzetközi elismertségét tanúsítja, hogy idén a világ 56 országából 320 csapat nevezett. Az európai országokon kívül olyan helyekről is re - gisztráltak, mint a Dél-afrikai Köz - tár sa ság, Venezuela, Kanada, Auszt - rá lia, Japán, Szingapúr és Egyiptom. A csapatok február 28-án, szomba - ton reggel 10 órakor kezdhették el a feladatok megoldását, amelyre pon - tosan 5 órájuk volt. A verseny ko rábbi kiírásaihoz hasonlóan nem volt meg - kötés a versenyzők által használt fej - lesztőeszközökre, köny vekre, operá - ciós rendszerre vonatko zóan. A problémák elsősorban a ver senyzők algoritmuselméleti ismere teit tették pró bára, de emellett fontos szerepet ka pott a gyors és precíz kódírási ké pes ség is, hiszen az idő mú lásával egyre kevesebb pontot lehetett elérni. A megoldásokat egy külön az előválogatóra készített, több szerveren futó rendszer pontozta, amely azonnal vis szajelzést küldött a csapatoknak. Az előválogató feladatait a BME Automatizálási és Alkalmazott In - formatikai Tanszékének és az Irá - nyí tástechnika és Informatika Tan - szé kékének munkatársai, a Magyar Vil lamosmérnök- és Informatikushallgatók Egyesületének tagjai, vala mint Volford András fizikus és Vrana Péter fizikushallgató készí - tették. A feladatsor kilenc egymás - tól függet len problémát tartalmazott. A fel adatírók szem előtt tartva a válto za tosságot az eddig hagyományokkal el lentétben az idei feladatsorba egy qubit áramkö rökkel kapcsolatos fi zikai és egy kémiai reakciókat leíró feladatot is beletettek. Az előváloga tón legjobban Sikeresen lezajlott IX. BME Nemzetközi 24 órás Programozóverseny teljesítő német Ulm Reds csapat a feladatok közel fe lét ol dotta meg. A Challenge24 következő és egyben utolsó állomásának, a 24 órás budapesti döntőnek május 1 3. kö - zött a BME ad otthont. A rendezvény lebonyolításában a Simonyi Károly Szakkollégium és a Magyar Villa - mosmérnök- és Informatikus-hallgatók Egyesülete közösen vesz részt. Itt a versenyzőknek egy meglehe tő - sen összetett problémával kell 24 óra alatt megbirkózniuk. A felejthetetlen élményeken és a hasznos tapasztalatokon túl a csapatokat tovább moti - válhatják a támogatók által mintegy 5000 euró értékben felajánlott nye - re mények. A versenyt az NJSZT is támogatta. További információ: Mészáros József Telefon: +36-(20) A hivatalos eredmények meg te kint hetők a verseny web lap ján, a címen, ahol további információk is olvas ha tók a rendezvényről. CeBIT 2009 Hannover, március 2 8. Bár több csarnokot már zárva tartottak és mások is csak rész ben teltek meg kiállí tók - kal (a pénzügyi krízis miatt 26 %-kal csök kent a kiállítók száma), még így is a világ legnagyobb informatikai szak vására maradt a CeBIT, 69 or - szág 4300 kiállítójával. Idén Kalifornia állam volt a dísz - vendég. Sokak bálványa, az osztrák származású sokszoros testépítő baj - nok, filmszínész, üzletember, most Ka lifornia állam 38. kormányzója jelenlétével is emelte a rendezvények rangját. Mindenütt sok rajongója, nagy tömeg várta. Nagyon nagy csa - lódás volt, hogy a fogadásokon Schwar zen egger nem szólalt meg németül. Az intel beszámolt processzor fejlesztő projektjeiről. A tick-tock tech - nika lényege, hogy kisebb lé pé sekben hajtják végre a processzorfej lesztéseket, különválasztva a ré teg vastagságot biztosító gyártástechno lógiát (tick) és a belső vezérlést, fel építést, működőképességet (tock). Így többféle terméket bocsátanak ki rö videbb, kevesebb tesztelést igény lő, biztonságosabb fejlesztés után. A kö vetkező lépés a 32 nanométer réteg vas tagság és a három morzsás felépí tésről a kettőre történő átállás lesz. A 40 éves vállalat

7 7 7 milliárd dollárból épít gyá rat Új- Mexikóban. A Microsoft a Vista sikertelensége után a Windows 7-ben bízik, melybe új funkciókat építettek be. Végre meg - újult a menürendszer grafikája. Többérintős képernyőkezelője főleg a fo - tóalbumok válogatásánál, rende zé sé - nél nyújt majd segítséget. Nem kell minden programot a gépre tele píteni, azok alkalmazásszerverről fut tat ha - tók majd, ikonjaikról indítva. A rendszer egyre inkább szerviz szem léle - tűvé válik: figyelmeztet a frissí tések telepítésére, a gazdaságosabb erőforrás-elosztásra. A hálózati csatlakoztatás már a gép bekapcsolá sa kor lét - rejön, mivel már szinte célsze rűtlen, elképzelhetetlen a szigetüze mű szá - mítógép. Gondoltak a legifjabbakra is, akiket még meg kell óv ni a vilá g - háló nem gyerekeknek való tartal - mától megalkották azt a keret rend - szert, melyben a szülők megvál aszt - hatják, hogy milyen tartalmú ol da - lakhoz férhessenek hozzá cseme téik, mennyit és mivel játszhatnak. Az üzleti- és munkafolyamatok té - mája nagy hangsúlyt kapott, sokan foglalkoznak vele. A Service Ori - ented Architecture (SOA) már szinte minden nagyobb IT cég ajánlatában vezető helyet kapott. E nélkül ma már az üzleti élet gyors változásaira jól reagálni lehetetlen. Az átállás, a fo lyamatok kidolgozása ugyan sok - ba kerül, de kifizetődik és modulon - ként is kivitelezhető. Most is központi téma volt az ener - giatakarékosság. A 8-as csarnokban mutatták be azokat a megoldásokat, melyekkel ez a cél elérhető: Az adatközpontok, szerverparkok je lentős energia-felhasználók. A berendezések cseréjekor az újak már lényegesen kisebb fogyasztá sú ak. Hűtési rendszerük átalakítá sával is sok energia megtakarít ha tó. A videókonferencia rendszerek te - lepítésével sok üzemanyag, mun - kaóra takarítható meg. Az újabb, kisebb és mégis na gyobb funkcionalitású mobil eszközök fogyasztása töredéke elődeiének. Újrahasznosíthatóság figyelem be - vételével gyártott berendezésekkel is spórolhatunk energiát, csökkent - hetjük a környezetterhelést. A hajlékony napelem az öltözék része lehet. Kedvező időjárás esetén pedig tölti elektromos készülékeinket. A CeBIT Global Conferences az Information and Communication Technology (ICT) következő kulcs - kérdéseit vet te sorra négy napon keresztül: ICT és a társadalom, Mobil kommunikáció, Üzleti kilátások 2015-ig, Internet, a modern társadalom érrendszere. Az érdeklődőknek a napi témának megfelelő tematikus vásárvezetést is tartottak délutánonként, így talál ko - zott az elmélet a gyakorlattal. Díj - kiosztó is csatla kozott a konfe - renciához. Díjat ka pott az új generációs SIM-kártyás mo bil telefonok (UICC) hitel kár tyaként felhasználá - sának kifejlesztője, valamint a be - széd vezérelt mű vég tagok kidolgozója. Itt említették meg a jövő nagy ta - lálmányát, az aktív kontaktlencsét, mely többek kö zött a r ra is alkalmas lesz, hogy se gítsé gé vel a tanár nevén szólítsa di ákjait, aki ket először lát. A lencse a kilá tóból szétnézve föliratozza a pa norámát, a hegyek, épületek A CeBIT egyik újdonsága: búvárszemüvegbe beépített fényképezőgép neve, történelmi dátu mok, események fel idézésével, a kár egy néma ide - genve zető. Ha meg ta nít ják rá, felismeri a be rende zé seket, azok alkatré - szeit. Dik tálja, be mutatja a bontási, a sze re lési sorrendet. Tavaly a WinHEC, idén a fejlesz tők díját nyerte el az AIPTEK V10/V10 Plusz/T10 LCD-s mobil projektora, mely bár már csak mobil telefon mé - retű, mégis majd kétméteres ké pet képes vetíteni akár 1-2 GB me mória - kártyáról (2.3x12.4x5.3 cm, 10 dkg, ~100 eft). Navigációs készülékek, progra - mok garmadával voltak a kiállításon. A. Schwarzenegger, California kormányzója nem szólalt meg németül Hannoverben Fejlesztettek mobil telefonra, hogy ne kelljen több készüléket üze mel - tet nünk. Készültek egyszerűbb ke ze - lő fe lületű programok kezdők szá má - ra, ilyennel rukkolt ki most az igo is. Mások kihasználják az egyre na - gyobb színes képernyő elő nyeit, és számos kiegészítő in for mációt raknak fel a ké p er nyő re, pl. az útvonalra vonat ko zó forgalmi statisztikát, a látniva lók csá bí tó képeitől kezdve a mú ze u mok, üzletek nyitvatartási idejéig. Több mint 45-en pályáztak a fej - lesztő játékok díjára. A jórészt diá - kokból álló fejlesztők felismerték, hogy nem egymással kell harcolni, a ter mé szet erői (árvíz, aszály, föld - ren gés) épp elég kihívás az em be ri - ség nek az életkörülmények fenn - tartá sához. Mások tanulási problémákat ol da - nak fel kalandjáték közben meg fej - tendő feladatokkal. Végül azzal is le he tett nyerni, ha valakik a New York földalatti közlekedési rend - szerét szimulálták játék formá jában. gyulai

8 8 Tallózó Hazai IKT-fejlesztés Tizenöt évvel ezelőtt alig hasz - náltunk mobiltelefont és internetet, ma pe dig életünk fontos részei lettek. Az in for má ci - ós tech no ló gia jelenlegi forradalma szin - te ál landó kép zés re, tanulásra sar kall bennünket. Ennek egyik legfon to sabb ki hívá - sa az, hogy az oktatás ho gyan al kalmazko - dik az új körülmé - nyekhez. Az informatikával támogatott ok ta tás kérdésköre kapcsán min - den ki ben más meg - oldásra váró prob lémák és kér dé sek fogalma - zódnak meg. Ma gyar - országon egy re több kezde mé nye zés indul a számítógéppel tá mogatott ok tatás kor sze - rűsítése ér de ké ben. Uniós tervek Az Európai Bizott - ság még 2008 őszén konzultációt indított az információs és kommunikációs techno lógiák (IKT) fej lesz téséről. Egy füg getlen szakértőkből álló csoport megállapította, hogy hiába költ az Unió rengeteget az in formációs tár sa - dalom kutatás-fe lesztés terüle tén, a rossz tá mogatási struktúra mi att nem éri el a kívánt eredményt, ösz - szességében pe dig elmarad a világ más részeinek az IKT-szektorra for - dított támogatási arányától. A bizottság idén áp rilisra szeretné javaslatát az asztalra lerakni, így még 2009-ben meg szü lethet az európai IKT kutatási és in novációs stratégiája. A globális adatokból az is világos, hogy a fej lett gazdaságokban a kutatásra és in no vációra jutó finanszírozás 33 szá za léka áramlik az IKT-ágazatba. Eu ró pában ez az arány csupán 25 százalék. Miközben az EU 32 százalékát te szi ki a glo bális IKT-piacnak, az európai cé gek csak 22 százalékban vannak jelen a piacon. Magyar ország 2006-ban több mint 106 milliárd forintot költött K+F tevé - keny ségre, arról azonban, hogy ebből mek kora összeg jut az IKT-szektorba, nem található tájékoztató adat. Hazai célok A magyar közoktatásban az információs és kommunikációs technológiák használata eredetileg ugyan kizáró - lag az informatika területén, elkülö - nült tudásbázisként jelent meg, az utóbbi években egyre inkább jellem - ző, hogy az IKT más tantárgyakhoz kapcsoltan, a tanulási folyamatba in - tegráltan szerephez jut. A pedagógusoknak a digitális kom petencia kiépítéséhez elen ged - hetet len, hogy megismerjék a di gi - tális pe dagógiára épülő szemléletet, a digi tális taneszközöket és az IKT esz közöket-szoftvereket. A cél el - érése érdekében fejleszteni kell a di gitális taneszközöket és azok eta - nulás ala pú rendszereit, szolgáltatásait. A digitális tan esz közöket há - rom szempont alap ján értékelik: tu - do mányos-szakmai, pe dagógiaidi daktikai és digitá lis-technológiai. A sikert azonban a pe dagógus atti - tűd je is jelentősen be fo lyá solja. A cél kiemelt projektek keretében egy központi háló zati koordináció, a referenciaiskolák felkészí - tése, tartalmi fejlesz - tések tá mogatása, to - vábbá módszertani fej lesztések. A projektekben az Edu - catio Kht. és az OFI ré szesül előnyben. A referenciaintéz mé - nyeknek olyan mi nősíté sen kell át men - niük, amelyhez az Edu catiótól kapnak fel készítést. Ezt kö - ve tően az in téz mé - nyek feladata a jó gyakorlatok közve - títése a fejlesz tés ben részt vevő in téz mé - nyek felé. A ko rábbi eredmé nyek alapján refe rencia tí - pust kü lön böztetnek meg, amelyek megmutatják és megta - nít ják a többi iskolának az erős sé - geiket. Projektek Tartalomfejlesztés a közoktatásban: Azon tankönyvek és taneszközök fej lesztése, amelyek a kompetencia - alapú oktatás bevezetéséhez szüksé gesek. A fejlesztés célja olyan di - gi tális tartalmak létrehozása és hozzá férhetővé tétele, amelyek szé les körben, többnyire ingyenesen elérhe - tőek.

9 9 A pedagógiai módszertani kultúra megújítása: A projekt elsődleges cél ja a hiányzó képzési szolgáltatások fejlesztése és a szolgáltatói ka - pacitások bővítése. Regionális: A régió feltérképezése után elengedhetetlen a szolgáltatói kapacitások biztosítása együttműkö - dések kialakításával, illetve a régió közoktatási-fejlesztési folyamatai - nak szak mai koordinációja. A projekt támogatást nyújt az intézményi fejlesz té si tevékenységekhez. EGYMI-k: A Speciális nevelési igényű (SNI) tanulók együtt nevelési gyakorlatának kialakí tá sá hoz, elterjesztéséhez szükséges kép zé si, ta - nácsadói, szakértői, pe da gó gi ai szolgáltatások fejlesztése. A szolgálta tá - sok a helyi há ló zati együtt műkö dé - sen keresztül lesz nek az intéz mé - nyek számára el érhetőek. Kompetenciaalapú oktatás beve zetése A digitális írásbeliség elterjesz té se, digitális készségek fejlesz té se, új tanulás- és oktatásszervezési eljárások bevezetése (például: prog ramcsomagok bevezetése, műveltség területi oktatás, tömbösített ok tatás). Kompetenciaalapú oktatás implementációja és saját intézményi in no - váció megvalósításához: Komplex intéz ményi és IKT-helyzetelemzést kell készíteni, amelyhez szaktanács - adót kell igénybe venni. Szerver-farm beszerzés A fejlesztés célja a tartalomcsereközpont kialakítása, szakmai, peda gógiai módszertani segédletek ki dol gozása. A program támogatja a pe da gó gustovábbképzést is. Sikerek, visszajelzések A diákok körében szintén egyre népszerűbb a számítógéppel támogatott oktatás. Az elképzelések szerint a mostani frontális munkán túl a kü - lön böző projektalapú és csoportmunkán alapuló oktatás hódít majd teret. A tanulás területére is be fog gyűrűzni a webes közösségi élet, a mai frontális munka mellett megje - le nik a közösségi tanulás. A Társ a Tanulásban Program ta valy nyáron ért véget. Büszkék va gyunk az eredményekre, hogy 3 % -ról 50 %-ra emelkedett azoknak az okta-tóknak a száma, akik IKT-esz - közöket használnak az oktatásban. Továbbá 34 %-ról 8 %-ra csökkent a számító géphez nem értő diákok száma. Így a sikerekre va ló tekintettel a Micro soft ve zetősége újabb 5 évre hos szabbította meg a programot mondta Me rényi Ádám, a Microsoft ok tatási csoport vezetője. A cég prog - ramja há rom célt tű zött ki: az in for - ma ti kus képzést; a digi tális írástudás és az in forma tikával támogatott ok - tatás széles körű elterjesztése. E prog ram keretében min den évben fel mérést végzünk, hogy a tanárok hány százaléka hasz nálja az IKT-eszközöket a tanítás-tanulás fo - lyamatában. A program in dulásakor a tanárok 3 százaléka mondta, hogy óráinak legalább 10 szá zalékában használja ezeket az esz közöket. Míg 5 év elteltével ez az arány több mint 50 százalékra emel kedett. A tanításban eltöltött évek szá ma alapján kevés különbség tapasztalható. A fejlődésre jótékony hatással volt a digitális zsúrkocsi, a tanártovábbképzések, valamint a verse - nyek és ingyenes tankönyvek tet - te hozzá Merényi Ádám. A felmérések tapasztalatai Néhány évvel ezelőtt A tudatlanság ára címmel készített felmérést az olaszországi nemzeti ECDL Irodát is üzemeltető AICA (Associazione per i Calcoli Automatici). A fel mérést hazai viszonyokra adaptálva az NJSZT is elvégezte. Az ered mé nyek szerint Magyar or szá gon a 410 milliárd forintot is meg haladja az a veszteség, amely abból adó dik, hogy a számítógép-felhasz nálók nem rendelkeznek meg felelő isme retekkel. Hetente mint egy 2 óra 51 percet ra - bol el min den mun kavállaló éle téből a számí tó géppel kapcsolatos problémák meg oldása. A hatékony ság azonban nö velhető lenne az ECDL képzések kiterjesztése ál tal, amelyekkel évente, munkaválla ló nként legkevesebb 126 ezer forintot lenne módunk megta ka rítani. A hazai IKT-oktatás fejleszté sé - nek egyik fő iránya mindenképpen az informatikai írástudás tömegessé tétele kell hogy legyen. Ennek nem - zetközileg kidolgozott, több mint 10 éve (ma már 158 országban, 39 nyelven) eredményesen működő mo dellje az ECDL. A programba máig Magyar or szágon közel 350 ezren regisztráltak, a cél pedig a ezer fő lenne. Saj nos, sem ezzel, sem az in formatikai írástudás alapszintjével (internet használati ismeretek) kap csolatban nem született még átfogó, a kormány zat által is egyértelműen támogatott nemzeti program. Több, egymástól különálló, önmagában nem rossz, de szinergia nélkül hasz nálhatatlan prog ram létezik mondta Alföldi István, a Neumann János Számító gép-tudományi Tár saság ügyvezetője. Kitűzött célok, törekvések Ma a fejlett i pari országok ban az in - ter netes szolgáltatások hasz nálata je - l en tős életminő ségbeli javu lást je - lent. A Neumann Já nos Számí t ó géptudo má nyi Társa ság szerint a kormányzat szá mára je len leg javaso - landó képzési programok e gyi kének feltét lenül a di gitális írástudásnak kell lennie. Nagyon jó, hogy vannak szór vá - nyos kez de ményezések, azon ban é gető szükség van arra, hogy vég re valós, ko he rens nem zeti prog ram jöj jön létre a kormányzat, a po litika, a gazdasági élet és a civil szer ve zetek együt működésével. Amikor u gyanis milliósításról be szélünk, úgy gondoljuk, nincs időnk arra, hogy ez tíz esztendő alatt történjék meg. Ezt a programot a digitális írástudás országos elterjesztésének alapprogramját három év alatt garantáltan meg lehetne valósítani mondta Alföldi István. Kelemen Szivia Modern Iskola Fókusz 2009/1.

10 10 Informatikai jártasság és felkészültség ABellResearch az infokommunikációs piac szakértője - ként számos aspektusát ku - tat ja rend szeresen a lakosság pc- és internethasználatának, vizsgálva az eszközöknek tulajdonított előnyöket és az elzárkózás okait is. A már nyolcadik éve megjelenő Magyar Info kommu - nikációs Jelentés leg - utóbbi adatai szerint a legalább 15 éves ha zai lakosság körében a számítógép-használat megítélése alig változott az elmúlt év során. Bár a túlnyomó többség továbbra is egyet ért abban, hogy a pc jelen tő sen meg kön nyí ti az em - berek éle tét, sőt ab ban is egybevág a domi náns vé le kedés, hogy az in ter - nethasz ná lók a mindennapjaikban számottevő előnyt él vez nek, az in - forma tikai esz kö zök megkerül he tet - len sé gé nek né zetét a többség továbbra sem osztja. Ismerethiányból félelem A részben alaptalan félelmek és fel nem ismert előnyök jó részben a la kosságra jellemző felkészü - letlenségből és isme - ret hi ányból erednek. Ag godalomra iga zán mégis legin kább az ad okot, hogy az át - lagember ál ta lános in for matikai isme re - tei a ku ta tási adatok szerint alig-alig bő vülnek. Az alapvető in - formatikai kifeje zé - sekkel többé-ke vésbé tisztá ban le vő lako - sok idén is csak leg - feljebb a mérési hibahatáron belül vannak többen, mint egy évvel ez - előtt. Nem meglepő, hogy az informa - tikai fogalmakkal, a mára szinte az általános szókincs részévé vált zsargonnal a vizsgált populáció legifjabb tagjai, a évesek a leginkább tá jékozottak. Az viszont már sokat el árul, hogy az átlagosnál kimutat - hatóan ke vésbé informáltak a Az iga zán veszélyes akadályt a szá - mítógépes ismeretek és képzés hiá - nya, illetve a pc-t nem használók idegen ke - dése jelenti. mun ka - nélkü li ek, a 60 éven fe lüliek és az alapfo kú végzettségűek. Képzés hiánya A legalább 15 éves hazai lakosság kö zel kétharmada soha, semmilyen formában nem vett részt pc- vagy in - ternethasználat ról szóló kép zés ben. A tudásszerzés domináns forrá sa to - vábbra is a szervezett ok tatás, az is - mereteket a vizsgált po puláció ötöde az iskolapadban sajátította el. Ért - hető módon az ismeretszerzésnek ez a formája elsősorban a fiatalok [15 34 évesek] számára jelentett realitást, hiszen alig két év tizeddel ez előtt általános- és kö zép iskoláink számára elérhe tetlen volt az akkor cocom-listás nyu gati számítás - tech nika, az in ternet pedig jelenlegi formájában nem léte zett még. Az már jóval sajnál atosabb tény, hogy az autodidakta kép - zés szerepe, amely a gyorsan avuló isme re tek nap rakészen tar tá sá nak szempontjából ne hezen nélkü lözhe tő, csak a la kos ság alig valami - vel több mint tize dére kor látozódik. Az ered - mé nyek azt tá maszt - ják alá, hogy a külső se gítség nélküli isme retszerzés leg in kább a meglévő alaptudás frissítését, k ite jesz tését szolgálhatja, a reménybeli új be - lépők kez deti is me ret hi ányá nak le - küz désé re kevéssé al kalmas mu tat - nak rá a Bell Re search ku ta tói. Nem értik egymást Az adatok több kon textusban is fel - hív ják a fi gyelmet a digitális szaka dék elmélyü lé sének veszélyére. A vizs gá lat részletes eredmé nyei ar - ra mu tatnak rá, hogy az info kommuni kációs esz közök használói többek kö zött éppen ezeknek a technoló gi ák nak köszönhe tően egyre szélesebb kö rű isme retet sze reznek, mind jobban ki ismerve ma gu - kat a tudás alapú társadalomban, míg a számí tó gép és az in - ter net haszná latától el zár kózók egyre ke - vésbé ér tik meg a di gitális írástu dók nyel vét. Az pedig egyelőre nem látszik, hogy a szakadék leg - alább részleges betemetésére ki vállalkozhat, ha az érintettekből maga a motiváció is nagyrészt hi - ányzik.

11 11 Vélemények az informatikáról és az internetről (%) A számítógép megkönnyíti az emberek életét Az internetezők előnyben vannak Az internet kiszoríthatja a televiziót és az újságokat Az internet segíti az emberi kapcsolatokat Az internet ismerete elengedhetetlen Az internet megbízhatatlan és veszélyes Teljesen/nagyobbrészt egyetetért Egyet is ért meg nem is Kevesebb/egyáltalán nem ért egyet Nem tudja/nem válaszolt Fogalmak ismertsége a 15 évnél idősebbek körében (%) Internet Vírus PC Windows Szoftver Tűzfal Operációs rendszer Hardver Hallott már róla Ismeri a jelentését Forrás: BellResearch

12 ECDL képzési csomag A KREA Kft. kiadásában megjelent a legújabb, Syllabus 5.0 követelményrendszer szerinti ECDL képzési csomag, amely egy nyomtatott formátumú könyvből és egy CD ROM-ból áll (430 interaktív képsor; digitális táblához is). Az INFORMATIKAI ÍRÁSTUDÁS című, multimédiás, interaktív tananyag (ECDL2009) a WINDOWS XP operációs rendszerre, illetve az OFFICE 2007-re alapszik. A könyv ára: 6900 Ft. CD-ROM ára: 6900 Ft Iskolai korlátlan hálózati anyag: Ft. A fenti anyag korábbi változata (ECDL2007) ezután féláron, Ft-ért megvásárolható a KREA Kft-nél. Krea Kft.: Telefon: ; Fax.: ; Honlap: A FEBRUÁR 1-JE ÓTA ÉRVÉNYES VIZSGAFELADATOK 3 KÖTETBEN Ára: 2990 Ft/kötet Kapható a könyvesboltokban és az ECDL Irodában. Megrendelhető: A Neumann János Számítógép-tudományi Társaság Hírlevele Elnök: Dr. Péceli Gábor Felelős szerkesztő: Alföldi István Szerkesztő: Szedlmayer Bea NJSZT titkárság 1054 Budapest, Báthori utca 16. Tel.: (1) , (1) fax: (1) honlap: Nyomda: Reprográf Kft. Lapunk havonta 2300 példányban je le nik meg. Egyéni és jogi tagjainkon (cé gek, vállalatok, intézmények) ke resztül a szakma csaknem minden képviselő jé hez eljut, és naprakész információkat nyújt a Társaság, valamint a szakterület aktuális ese mé nyeiről, újdonságairól. Hírlevelünkben továbbra is közzé te szünk hirdetéseket, felhívásokat. Ezek kel kapcsolatban kérjük, fordul jon tit kár ságunkhoz. Következő lapzárta: 17.

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ 33. szám Ára: 3887, Ft TARTALOMJEGYZÉK 62/2006. (III. 27.) Korm. r. Az egyes pénzbeli szociális ellátások elszámolásának szabályairól...

Részletesebben

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI 2 A MA GYAR TÖR TÉ NEL MI TÁR SU LAT KI AD VÁ NYAI A kö tet írá sai zöm mel a hu sza dik szá zad idõ sza ká ról szól nak, más részt pe dig át té te le sen ér vel

Részletesebben

38. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal

38. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda 38. szám Ára: 1311, Ft TARTALOMJEGYZÉK 79/2006. (IV. 5.) Korm. r. A fel sõ ok ta tás ról szóló 2005. évi CXXXIX. tör vény egyes

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda. 93. szám. Ára: 2400, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda. 93. szám. Ára: 2400, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda 93. szám Ára: 2400, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda 93. szám Ára: 2400, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS!

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! LVII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 1-120. OLDAL 2007. január 9. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1113 FT FELHÍVÁS! Fel hív juk tisz telt Ol va só ink fi gyel mét a köz löny utol só ol da lán köz zé

Részletesebben

148. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1701, Ft. Oldal

148. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1701, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd 148. szám Ára: 1701, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2006: C. t v. A kül föl di bi zo nyít vá nyok és ok le ve lek el is me ré sé rõl szóló 2001.

Részletesebben

75. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2478, Ft. Oldal

75. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2478, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek 75. szám Ára: 2478, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: LXI. tv. A cég nyil vá nos ság ról, a bí ró sá gi cég el já rás ról és a vég el szá

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom VI. ÉVFOLYAM 2. szám 2008. feb ru ár 25. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Alkotmány

Részletesebben

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 18/2009. (III. 6.) FVM rendelete. 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 18/2009. (III. 6.) FVM rendelete. 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065 1. (1) A ren de let cél ja a mo ni tor ing ada tok egy sé ges rend - szer alap ján tör té nõ adat szol gál ta tá si ke re te i nek meg ha tá - ro zá sa. (2)

Részletesebben

166. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. de cem ber 22., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2921, Ft. Oldal

166. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. de cem ber 22., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2921, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. de cem ber 22., csütörtök 166. szám Ára: 2921, Ft TARTALOMJEGYZÉK 289/2005. (XII. 22.) Korm. r. A felsõoktatási alap- és mesterképzésrõl, valamint a

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. szep tem ber 12., péntek. 133. szám. Ára: 465, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. szep tem ber 12., péntek. 133. szám. Ára: 465, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. szep tem ber 12., péntek 133. szám Ára: 465, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. szep tem ber 12., péntek 133. szám TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

III. ÉVFOLYAM, 7. SZÁM Ára: 2100 Ft 2011. MÁRCIUS 31. TARTALOM. oldal oldal. Az ARTISJUS Ma gyar Szer zõi Jog vé dõ Iro da Egye sü let

III. ÉVFOLYAM, 7. SZÁM Ára: 2100 Ft 2011. MÁRCIUS 31. TARTALOM. oldal oldal. Az ARTISJUS Ma gyar Szer zõi Jog vé dõ Iro da Egye sü let III. ÉVFOLYAM, 7. SZÁM Ára: 2100 Ft 2011. MÁRCIUS 31. F E L H Í V Á S! Fel hív juk tisz telt Elõ fi ze tõ ink fi gyel mét a köz löny utol só ol da lán köz zé tett tá jé koz ta tó ra és a 2011. évi elõ

Részletesebben

II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány rendeletei. A Kormány 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelete. 9372 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/102.

II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány rendeletei. A Kormány 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelete. 9372 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/102. 9372 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/102. szám II. rész JOGSZABÁLYOK A Kormány rendeletei A Kormány 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelete a felszín alatti vizek védelmérõl A Kor mány a kör nye zet vé del

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ. 44. szám. Ára: 250, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ. 44. szám. Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ 44. szám Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ 44. szám TARTALOMJEGYZÉK 2008:

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2007: CXXVI. tv. Egyes adótör vények mó do sí tás áról

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2007: CXXVI. tv. Egyes adótör vények mó do sí tás áról A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. no vem ber 16., péntek TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXXVI. tv. Egyes adótör vények mó do sí tás áról... 10754 Oldal 2007: CXXVII. tv. Az ál ta lá nos for gal

Részletesebben

123. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1155, Ft

123. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1155, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek 123. szám TARTALOMJEGYZÉK 241/2007. (IX. 21.) Korm. r. A köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról szó ló 1992. évi XXXIII. tör

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA LVIII. ÉVFOLYAM 14. SZÁM 3657-3768. OLDAL 2008. július 7. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1365 FT TARTALOM I. RÉSZ Személyi rész II. RÉSZ Törvények, országgyûlési határozatok, köztársasági

Részletesebben

155. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1110, Ft. Oldal

155. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1110, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek 155. szám Ára: 1110, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2008: LXI. tv. A köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról szóló 1992. évi XXXIII. tör -

Részletesebben

79. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1472, Ft. Oldal

79. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1472, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd 79. szám TARTALOMJEGYZÉK 2005: XLVI. tv. A ma gyar ál lam pol gár ság ról szóló 1993. évi LV. tör vény és a kül föl di ek be uta

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. no vem ber 7., szerda TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXXI. tv. Egyes szo ciá lis tár gyú tör vé nyek mó do sí tá sá ról... 10456 2007: CXXII. tv. A szol gá la

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! Tartalom

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! Tartalom VI. ÉVFOLYAM 1. szám 2008. ja nu ár 25. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Alkotmány

Részletesebben

147. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. no vem ber 10., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2116, Ft. Oldal

147. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. no vem ber 10., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2116, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. no vem ber 10., csütörtök 147. szám Ára: 2116, Ft TARTALOMJEGYZÉK 246/2005. (XI. 10.) Korm. r. A vil la mos ener gi á ról szóló 2001. évi CX. tör vény

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 19., szerda 46. szám I. kötet Ára: 1679, Ft TARTALOMJEGYZÉK 20/2006. (IV. 19.) BM r. A belügyminiszter irányítása alá tartozó szervek, valamint

Részletesebben

145. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. ok tó ber 26., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1344, Ft. Oldal

145. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. ok tó ber 26., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1344, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. ok tó ber 26., péntek 145. szám Ára: 1344, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXVII. tv. A fog lal koz ta tói nyug díj ról és in téz mé nye i rõl... 10192 282/2007.

Részletesebben

2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE

2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE XIII. ÉVFOLYAM 9. SZÁM 2007. SZEPTEMBER 30. 2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE A Turisz ti kai Ér te sí tõ Szer kesz tõ sé ge

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE TARTALOM

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE TARTALOM A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. szeptember 20. Megjelenik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/38. szám Ára: 315 Ft TARTALOM Álláspályázatok I. FÕRÉSZ: Személyi és szervezeti hírek A Borsod-Abaúj-Zemplén

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. áp ri lis 3., péntek TARTALOMJEGYZÉK Oldal 44. szám 2009. évi XVII. tör vény A Ma gyar Köz tár sa ság 2008. évi költ ség ve té sé rõl szó ló 2007. évi

Részletesebben

Gyõr Megyei Jogú Város Önkormányzata egyszerû eljárás ajánlattételi felhívása (12070/2004)

Gyõr Megyei Jogú Város Önkormányzata egyszerû eljárás ajánlattételi felhívása (12070/2004) 356 Közbeszerzési Értesítõ, a Közbeszerzések Tanácsa Hivatalos Lapja (2005. I. 5.) 1. szám Pos tai irá nyí tó szám: 1163 Te le fon: 401-1459 Telefax: E-ma il: B. MEL LÉK LET: A RÉ SZEK RE VO NAT KO ZÓ

Részletesebben

40. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 7., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 207, Ft. Oldal

40. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 7., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 207, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 7., péntek 40. szám Ára: 207, Ft TARTALOMJEGYZÉK 83/2006. (IV. 7.) Korm. r. A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ III. év fo lyam 7. szám 28 Ft 2006. jú li us 0. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ A KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÚJ HELYEN A KÖZLÖNYBOLT! 2006. jú li us 3-tól a Köz löny

Részletesebben

19. szám. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. A pénzügyminiszter 12/2005. (II. 16.

19. szám. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. A pénzügyminiszter 12/2005. (II. 16. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. feb ru ár 16., szerda 19. szám TARTALOMJEGYZÉK 12/2005. (II. 16.) PM r. A kincs tá ri rend szer mû kö dé sé vel kap cso la tos pénz ügyi szolgálta -

Részletesebben

72. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. május 31., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 506, Ft. Oldal

72. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. május 31., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 506, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. május 31., kedd 72. szám Ára: 506, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2005: XXXVII. tv. Má jus 9-e Eu ró pa Nap já vá nyil vá ní tá sá ról... 3520 2005: XXXVIII. tv.

Részletesebben

III. Az Alkotmánybíróság teljes ülésének a Magyar Közlönyben közzétett végzése

III. Az Alkotmánybíróság teljes ülésének a Magyar Közlönyben közzétett végzése III. Az Alkotmánybíróság teljes ülésének a Magyar Közlönyben közzétett végzése 31/2006. (VII. 5.) AB végzés 1021 31/2006. (VII. 5.) AB végzés Az Al kot mány bí ró ság al kot mány jo gi pa nasz és utó

Részletesebben

LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27.

LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27. LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27. T A R T A L O M Szám Tárgy O l d a l Törvények 2006: X. tv. A szövetkezetekrõl --------------------------------------- 370 2006: XI. tv. Az ál lat

Részletesebben

NAGYÍTÁS MOL NÁR ISCSU ISTVÁN RAINER M. JÁ NOS SÁRKÖZY RÉKA A HATVANAS ÉVEK VILÁGA 339

NAGYÍTÁS MOL NÁR ISCSU ISTVÁN RAINER M. JÁ NOS SÁRKÖZY RÉKA A HATVANAS ÉVEK VILÁGA 339 NAGYÍTÁS MOL NÁR ISCSU ISTVÁN RAINER M. JÁ NOS SÁRKÖZY RÉKA A HATVANAS ÉVEK VILÁGA 339 338 A fény ké pe ket a Ma gyar Nem ze ti Mú ze um Tör té ne ti Fény kép tárából (Nép sza bad ságar chí vu m, Ká dár

Részletesebben

LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 4. SZÁM TARTALOM MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE. Ma gyar or szág Alap tör vé nye (2011. áp ri lis 25.)...

LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 4. SZÁM TARTALOM MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE. Ma gyar or szág Alap tör vé nye (2011. áp ri lis 25.)... LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 4. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2011. áp ri lis 30. TARTALOM MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE Ma gyar or szág Alap tör vé nye (2011. áp ri lis 25.)... Oldal Melléklet

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú li us 11., szerda 93. szám Ára: 588, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: CIII. tv. A pénz mo sás meg elõ zé sé rõl és meg aka dá lyo zá sá ról szó ló 2003.

Részletesebben

6. szám. 2006/6. szám HATÁROZATOK TÁRA 51. Budapest, 2006. feb ru ár 13., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 414, Ft. Oldal

6. szám. 2006/6. szám HATÁROZATOK TÁRA 51. Budapest, 2006. feb ru ár 13., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 414, Ft. Oldal 2006/6. HATÁROZATOK TÁRA 51 Budapest, 2006. feb ru ár 13., hétfõ 6. TARTALOMJEGYZÉK 2019/2006. (II. 13.) Korm. h. Az Or szá gos Tu do má nyos Ku ta tá si Alap prog ra mok 2006. évi több - lettámogatához

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom VI. ÉVFOLYAM 9. szám 2008. szep tem ber 25. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest,

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Bu da pest, 2006. feb ru ár 14. Ára: 1518 Ft 3. szám. 2005. évi CLXIII. tv.

TARTALOMJEGYZÉK. Bu da pest, 2006. feb ru ár 14. Ára: 1518 Ft 3. szám. 2005. évi CLXIII. tv. Bu da pest, 2006. feb ru ár 14. Ára: 1518 Ft 3. szám 2002. december TARTALOMJEGYZÉK TÖRVÉNYEK 2005. évi CLXIII. tv. 2005. évi CLXXIV. tv. Az adózás rendjérõl szóló törvény egyes rendelkezéseinek alkalmazásáról

Részletesebben

TISZTELT TAGTÁRSAK! Tagság létszámának alakulása

TISZTELT TAGTÁRSAK! Tagság létszámának alakulása TISZTELT TAGTÁRSAK! 1994. ja nu ár 26-án 151 sze mély meg ala kí tot - ta a Moz gás kor lá to zot tak Mély kú ti Egye sü le tét. A he lyi szer ve zet lét re ho zá sá nak több cél ja is volt. Leg fon to

Részletesebben

92. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú li us 10., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3234, Ft. Oldal

92. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú li us 10., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3234, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú li us 10., kedd 92. szám Ára: 3234, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: CI. tv. A döntéselõkészítéshez szükséges adatok hozzáférhetõségének biz to sí tá sá

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú li us 5., kedd 92. szám TARTALOMJEGYZÉK 2005: LXX. tv. A fog lal koz ta tás elõ se gí té sé rõl és a mun ka nél kü li ek el lá tá sá ról szóló 1991.

Részletesebben

118. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. szep tem ber 1., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 506, Ft. Oldal

118. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. szep tem ber 1., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 506, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. szep tem ber 1., csütörtök 118. szám Ára: 506, Ft TARTALOMJEGYZÉK 170/2005. (IX. 1.) Korm. r. A Magyar Köztársaság Kormánya és az Olasz Köztársaság

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. jú li us 8., szerda TARTALOMJEGYZÉK Oldal 95. szám 2009. évi LXXVII. tör vény A köz te her vi se lés rend sze ré nek át ala kí tá sát cél zó tör - vénymódosításokról...

Részletesebben

95. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, jú li us 31., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 693, Ft. Oldal

95. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, jú li us 31., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 693, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. jú li us 31., hétfõ 95. szám Ára: 693, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2006: LXIX. tv. Az európai szövetkezetrõl... 7792 2006: LXX. tv. Az éle tük tõl és a sza bad

Részletesebben

13. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, ja nu ár 30., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3555, Ft. Oldal

13. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, ja nu ár 30., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3555, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. ja nu ár 30., péntek 13. szám TARTALOMJEGYZÉK 19/2009. (I. 30.) Korm. ren de let A föld gáz el lá tás ról szóló 2008. évi XL. tör vény ren del ke zé

Részletesebben

12. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. február 3., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal

12. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. február 3., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. február 3., péntek 12. szám Ára: 1311, Ft TARTALOMJEGYZÉK 22/2006. (II. 3.) Korm. r. A fiatalok lakáskölcsönéhez kapcsolódó állami kezesség vállalásá

Részletesebben

136 Con Dolore. Tenor 1. Tenor 2. Bariton. Bass. Trumpet in Bb 2. Trombone. Organ. Tube bell. Percussions

136 Con Dolore. Tenor 1. Tenor 2. Bariton. Bass. Trumpet in Bb 2. Trombone. Organ. Tube bell. Percussions Tenor 1 Tenor 2 Bariton Bass Trumpet in Bb 1 Trumpet in Bb 2 Trombone Percussions Organ 136 Con Dolore Tube bell X. Nikodémus: Mer - re vagy, Jé - zus, hol ta - lál - lak? Mu-tass u - tat az út - ta- lan

Részletesebben

Barni har ma dik szü le tés nap já ra ka pott

Barni har ma dik szü le tés nap já ra ka pott Me se ku tyá val és bi cik li vel Barni har ma dik szü le tés nap já ra ka pott egy gyö nyö rû bi cik lit. volt két nagy ke re ke, két kis ke re ke, egy szél vé dõ je, ben zin tar tá lya, szi ré ná ja,

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. má jus 21., hétfõ 63. szám I. kö tet Ára: 3234, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: XXXIX. tv. Egyes adótör vények mó do sí tá sá ról... 4132 18/2007. (V. 21.)

Részletesebben

A SZOCIÁLIS SZÖVETKEZETEK JELLEMZŐI ÉS TÉNYSZERŰ ADATAI 2

A SZOCIÁLIS SZÖVETKEZETEK JELLEMZŐI ÉS TÉNYSZERŰ ADATAI 2 136 SZÖVETKEZÉS XXXIII. évfolyam, 2012/1 2. szám Né meth Lász ló 1 A SZOCIÁLIS SZÖVETKEZETEK JELLEMZŐI ÉS TÉNYSZERŰ ADATAI 2 Cselekvési változatok Ki in du lás ként fon tos meg fo gal maz ni azt, hogy

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ IV. év fo lyam 14. szám 1344 Ft 2007. december 31. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ A KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA F E L H Í V Á S! Fel hív juk tisz telt Elõ fi ze tõ ink

Részletesebben

GONDOLATOK AZ ISKOLASZÖVETKEZETEK JOGI SZABÁLYOZÁSÁRÓL

GONDOLATOK AZ ISKOLASZÖVETKEZETEK JOGI SZABÁLYOZÁSÁRÓL 182 SZÖVETKEZÉS XXXIII. évfolyam, 2012/1 2. szám Dr. Kár olyi Géza 1 GONDOLATOK AZ ISKOLASZÖVETKEZETEK JOGI SZABÁLYOZÁSÁRÓL Cselekvési változatok A szö vet ke zet a ha tá lyos meg fo gal ma zás 2 sze rint:

Részletesebben

29. szám. I. rész HATÁROZATOK. A Kormány határozatai. A Kormány

29. szám. I. rész HATÁROZATOK. A Kormány határozatai. A Kormány 006/9. HATÁROZATOK TÁRA 59 Budapest, 006. június 8., szerda TARTALOMJEGYZÉK /006. (VI. 8.) Korm. h. A Magyar Köztársaság minisztériumainak felsorolásáról szóló 006. évi LV. tör vény. -ából ere dõ egyes

Részletesebben

A közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter 33/2009. (VI. 30.) KHEM rendelete

A közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter 33/2009. (VI. 30.) KHEM rendelete 23584 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2009/90. szám A közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter 33/2009. (VI. 30.) KHEM rendelete a szélerõmû kapacitás létesítésére irányuló pályázati kiírás feltételeirõl,

Részletesebben

A SZÓRVÁNNYÁ VÁLÁS FOLYAMATA MINT A NEMZETI KISEBBSÉGI KÖZÖSSÉG LEBOMLÁSÁNAK TERMÉKE

A SZÓRVÁNNYÁ VÁLÁS FOLYAMATA MINT A NEMZETI KISEBBSÉGI KÖZÖSSÉG LEBOMLÁSÁNAK TERMÉKE A SZÓRVÁNNYÁ VÁLÁS FOLYAMATA MINT A NEMZETI KISEBBSÉGI KÖZÖSSÉG LEBOMLÁSÁNAK TERMÉKE Mirnics Károly A DESTRUKTURÁLÓ TÉNYEZÕK SZÁMBAVÉTELE ÉS A DESTRUKCIÓ FOLYAMATÁNAK SZOCIOLÓGIAI MEGVILÁGÍTÁSA Egy nemzetrész

Részletesebben

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. áp ri lis 28. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 575 Ft 4. SZÁM TARTALOM TÖRVÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK UTASÍTÁSOK

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. áp ri lis 28. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 575 Ft 4. SZÁM TARTALOM TÖRVÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK UTASÍTÁSOK LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 575 Ft 4. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2006. áp ri lis 28. TARTALOM TÖRVÉNYEK Oldal Oldal SZEMÉLYI HÍREK 2006. évi LI. tör vény a bün te tõ el já rás ról szó ló

Részletesebben

135. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, ok tó ber 10., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 966, Ft. Oldal

135. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, ok tó ber 10., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 966, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. ok tó ber 10., szerda 135. szám Ára: 966, Ft TARTALOMJEGYZÉK 264/2007. (X. 10.) Korm. r. Az egyes ter mé kek ki egé szí tõ ol tal má ra vo nat ko zó

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT módosítás egységes szerkezetben

ALAPÍTÓ OKIRAT módosítás egységes szerkezetben ALAPÍTÓ OKIRAT módosítás egységes szerkezetben A je len mó do sí tás sal az Ala pí tók a Fô vá ro si Bí ró ság ál tal nyil ván tar - tás ba vett Ala pít vány Ala pí tó oki ra tát úgy kí ván ják mó do sí

Részletesebben

28. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, már ci us 10., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1863, Ft. Oldal

28. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, már ci us 10., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1863, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 10., péntek 28. szám TARTALOMJEGYZÉK 49/2006. (III. 10.) Korm. r. A föld gáz el lá tás ról szóló 2003. évi XLII. tör vény egyes ren del ke

Részletesebben

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 27/2007. (IV. 17.) FVM rendelete

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 27/2007. (IV. 17.) FVM rendelete 3048 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2007/48. szám A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 27/2007. (IV. 17.) FVM rendelete az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az állattartó telepek korszerûsítéséhez

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. ja nu ár 5., péntek 1. szám TARTALOMJEGYZÉK 2007: I. tv. A sza bad moz gás és tar tóz ko dás jo gá val ren del ke zõ sze mé lyek be uta zá sá ról és

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA LVI. ÉVFOLYAM 4. SZÁM 737-888. OLDAL 2006. március 3. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1104 FT TARTALOM I. RÉSZ Személyi rész II. RÉSZ Törvények, országgyûlési határozatok, kormányrendeletek

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2006: CXXVII. tv. A Ma gyar Köz tár sa ság 2007. évi költ ség ve té sé rõl... 12730

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2006: CXXVII. tv. A Ma gyar Köz tár sa ság 2007. évi költ ség ve té sé rõl... 12730 A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. de cem ber 22., péntek TARTALOMJEGYZÉK 1. kö tet 2006: CXXVII. tv. A Ma gyar Köz tár sa ság 2007. évi költ ség ve té sé rõl... 12730 Oldal 2. kö tet

Részletesebben

A gazdasági és közlekedési miniszter 101/2007. (XII. 22.) GKM rendelete

A gazdasági és közlekedési miniszter 101/2007. (XII. 22.) GKM rendelete 2007/181. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 13569 A gazdasági és közlekedési miniszter 101/2007. (XII. 22.) GKM rendelete a vasúti pályahálózathoz történõ nyílt hozzáférés részletes szabályairól A vas úti

Részletesebben

104. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú li us 26., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1150, Ft. Oldal

104. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú li us 26., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1150, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú li us 26., kedd 104. Ára: 1150, Ft TARTALOMJEGYZÉK 67/2005. (VII. 26.) FVM r. A 2004. évi nem ze ti ha tás kör ben nyúj tott ag rár- és vi dék fej

Részletesebben

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 61/2009. (V. 14.) FVM rendelete

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 61/2009. (V. 14.) FVM rendelete 15946 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2009/66. szám A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 61/2009. (V. 14.) FVM rendelete az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtott agrár-környezetgazdálkodási

Részletesebben

Ajánlat. Gyertyaláng III. Érvényes: 2015. január 1-től

Ajánlat. Gyertyaláng III. Érvényes: 2015. január 1-től Ajánlat Gyertyaláng III. Érvényes: 2015. január 1-től UNIQA Biztosító Zrt. 1134 Budapest, Károly krt. 70 74. Tel.: +36 1 5445-555 Fax: +36 1 2386-060 Gyertyaláng III. Temetési biztosítás Ajánlatszám: Ajánlat

Részletesebben

115. szám 1. kö tet* A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. au gusz tus 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. 1 2. kö tet ára: 5124, Ft

115. szám 1. kö tet* A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. au gusz tus 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. 1 2. kö tet ára: 5124, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. au gusz tus 31., péntek 115. szám 1. kö tet* 1 2. kö tet ára: 5124, Ft TARTALOMJEGYZÉK 1. kö tet: 224/2007. (VIII. 31.) Korm. r. A köz al kal ma zot

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM V. ÉVFOLYAM 1. szám 2007. ja nu ár 31. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA Szo ci á lis Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Akadémia u. 3. Telefon: 475-5745 Megjelenik szükség szerint.

Részletesebben

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter 31/2008. (XII. 31.) KvVM rendelete

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter 31/2008. (XII. 31.) KvVM rendelete 26734 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2008/193. szám A környezetvédelmi és vízügyi miniszter 31/2008. (XII. 31.) KvVM rendelete a környezetvédelmi termékdíjról, továbbá egyes termékek környezetvédelmi termékdíjáról

Részletesebben

6060 Ti sza kécs ke, Er kel fa sor 10. Te le fon: 76/441-255, 76/441-592 Fax: 76/440-063, 76/441-592 OM azo no sí tó: 027 955

6060 Ti sza kécs ke, Er kel fa sor 10. Te le fon: 76/441-255, 76/441-592 Fax: 76/440-063, 76/441-592 OM azo no sí tó: 027 955 fuzet 2011:SZOROLAP10.QXD 2011.10.13. 8:10 Page 1 MÓ RICZ ZSIG MOND Ál ta lá nos Is ko la, Gim ná zi um, Szak kép zõ Is ko la, Kollégium, Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény és Pe da gó gi ai Szak szol

Részletesebben

26. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. feb ru ár 19., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1325, Ft. Oldal

26. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. feb ru ár 19., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1325, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. feb ru ár 19., kedd 26. szám Ára: 1325, Ft TARTALOMJEGYZÉK 29/2008. (II. 19.) Korm. r. A Miniszterelnöki Hivatalt vezetõ miniszter feladat- és hatáskörérõl.

Részletesebben

86. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú li us 2., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2289, Ft. Oldal

86. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú li us 2., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2289, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú li us 2., hétfõ 86. szám Ára: 2289, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: LXXXIV. tv. A re ha bi li tá ci ós já ra dék ról... 6340 2007: LXXXV. tv. A Ma gyar

Részletesebben

102. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, au gusz tus 14., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 693, Ft. Oldal

102. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, au gusz tus 14., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 693, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. au gusz tus 14., hétfõ 102. szám Ára: 693, Ft TARTALOMJEGYZÉK 175/2006. (VIII. 14.) Korm. r. A fel sõ ok ta tá si hall ga tók jut ta tá sa i ról...

Részletesebben

47. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. áp ri lis 14., szombat TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 966, Ft. Oldal

47. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. áp ri lis 14., szombat TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 966, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. áp ri lis 14., szombat TARTALOMJEGYZÉK 70/2007. (IV. 14.) Korm. r. Egyes mun ka vé del mi tár gyú kor mány ren de le tek mó do sí tá sá ról... 2948

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap. 128. szám. Ára: 250, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap. 128. szám. Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap 128. szám Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap TARTALOMJEGYZÉK 24/2008.

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. má jus 26., hétfõ. 79. szám. Ára: 2400, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. má jus 26., hétfõ. 79. szám. Ára: 2400, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. má jus 26., hétfõ 79. szám Ára: 2400, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. má jus 26., hétfõ 79. szám TARTALOMJEGYZÉK 148/2008. (V.

Részletesebben

T A R T A L O M A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIII. ÉVFOLYAM 11. SZÁM 2006. május 12. 943 Ft. Szám Tárgy Oldal.

T A R T A L O M A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIII. ÉVFOLYAM 11. SZÁM 2006. május 12. 943 Ft. Szám Tárgy Oldal. CXXXIII. ÉVFOLYAM 11. SZÁM 2006. május 12. A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA 943 Ft T A R T A L O M Szám Tárgy Oldal Jog sza bá lyok 95/2006. (IV. 18.) Korm. ren de let 11/2006. (IV. 10.) HM ren

Részletesebben

T A R T A L O M. Szám Tárgy Oldal. Jog sza bá lyok. Ha tá ro za tok. Miniszteri utasítások

T A R T A L O M. Szám Tárgy Oldal. Jog sza bá lyok. Ha tá ro za tok. Miniszteri utasítások CXXXIII. ÉVFOLYAM 10. SZÁM 2006. áp ri lis 26. A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA 943 Ft T A R T A L O M Szám Tárgy Oldal Jog sza bá lyok 71/2006. (IV. 3.) Korm. ren de let 80/2006. (IV. 6.) Korm.

Részletesebben

160. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. no vem ber 23., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3801, Ft. Oldal

160. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. no vem ber 23., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3801, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. no vem ber 23., péntek 160. szám Ára: 3801, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXXXIII. tv. A bá nyá szat ról szóló 1993. évi XLVIII. tör vé ny mó do sí tá sá

Részletesebben

109. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, au gusz tus 15., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 777, Ft. Oldal

109. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, au gusz tus 15., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 777, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. au gusz tus 15., szerda 109. szám Ára: 777, Ft TARTALOMJEGYZÉK 216/2007. (VIII. 15.) Korm. r. A hosszú távú kötelezettségek vállalásának egyes szabályairól

Részletesebben

Feltétel. Perfekt Vagyonés üzemszünet biztosítás. Érvényes: 2007. januártól

Feltétel. Perfekt Vagyonés üzemszünet biztosítás. Érvényes: 2007. januártól Feltétel Perfekt Vagyonés üzemszünet biztosítás Érvényes: 2007. januártól Perfekt Vagyon- és üzemszünet biztosítás feltételei TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK 3 1.1 A BIZTOSÍTÁSI SZERZÔDÉS HATÁLYA

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. október 4. Meg je le nik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/40. szám Ára: 315 Ft T A R T A L O M Álláspályázatok I. FÕRÉSZ: Személyi és szer ve ze ti hírek Apc

Részletesebben

A Kormány rendeletei. A Kormány 349/2007. (XII. 21.) Korm. rendelete M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2007/180. szám

A Kormány rendeletei. A Kormány 349/2007. (XII. 21.) Korm. rendelete M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2007/180. szám 13398 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2007/180. szám 9. A Bktv. 24. -a a kö vet ke zõ (4) be kez dés sel egé szül ki: (4) Fel ha tal ma zást kap az igaz ság ügyért fe le lõs mi - nisz ter, hogy ren de let ben

Részletesebben

A Kormány 58/2007. (III. 31.) Korm. rendelete

A Kormány 58/2007. (III. 31.) Korm. rendelete 2556 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2007/39. szám A Kormány 58/2007. (III. 31.) Korm. rendelete a közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM BM együttes rendelet módosításáról A köz úti köz le

Részletesebben

CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 2. SZÁM

CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 2. SZÁM CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 2. SZÁM AZ IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA B U D A P E S T, 2 0 0 6. F E B R U Á R 2 8. TARTALOM Oldal TÖRVÉNY 2003. évi CXXIX. tv. a köz be szer zé sek rõl (egy sé

Részletesebben

165. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. no vem ber 21., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 680, Ft. Oldal

165. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. no vem ber 21., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 680, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. no vem ber 21., péntek 165. szám Ára: 680, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2008: LXXIV. tv. A Ma gyar Fej lesz té si Bank Rész vény tár sa ság ról szó ló 2001. évi

Részletesebben

191. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, de cem ber 15., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 966, Ft. Oldal

191. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, de cem ber 15., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 966, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2004. de cem ber 15., szerda 191. szám Ára: 966, Ft TARTALOMJEGYZÉK 334/2004. (II. 15.) Korm. r. Az európai ügyekért felelõs tárca nélküli miniszter feladat-

Részletesebben

CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 3. SZÁM

CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 3. SZÁM CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 3. SZÁM AZ IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA B U D A P E S T, 2 0 0 6. M Á R C I U S 3 1. TARTALOM TÖRVÉNYEK 2006: XIII. tv. a Ma gyar Köz tár sa ság Al kot má nyá ról

Részletesebben

A f ldm vel s gyi s vid kfejleszt si miniszter 81/2009. (VII. 10.) FVM rendelete

A f ldm vel s gyi s vid kfejleszt si miniszter 81/2009. (VII. 10.) FVM rendelete 2009/96. sz m M A G Y A R K Z L N Y 24407 A f ldm vel s gyi s vid kfejleszt si miniszter 81/2009. (VII. 10.) FVM rendelete a k lcs n s megfeleltet s k r be tartoz ellenдrz sek lefolytat s val, valamint

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 31., péntek 35. szám I. kö tet Ára: 943, Ft TARTALOMJEGYZÉK 24/2006. (III. 31.) FVM r. Az Európai Mezõgazdasági Orientációs és Garancia Alap

Részletesebben

2009. évi XXXVII. törvény

2009. évi XXXVII. törvény 2009/71. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 16273 2009. évi XXXVII. törvény az erdõrõl, az erdõ védelmérõl és az erdõgazdálkodásról* Az er dei élet kö zös sé gek nél kü löz he tet len fennmara - dása, vé dõ

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA LVIII. ÉVFOLYAM 8. SZÁM 2089-2192. OLDAL 2008. május 8. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1365 FT TARTALOM I. RÉSZ Személyi rész II. RÉSZ Törvények, országgyûlési határozatok, kormányrendeletek

Részletesebben

63. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, má jus 8., TARTALOMJEGYZÉK. péntek. Ára: 1395, Ft. Oldal

63. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, má jus 8., TARTALOMJEGYZÉK. péntek. Ára: 1395, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. má jus 8., TARTALOMJEGYZÉK Oldal péntek 63. szám Ára: 1395, Ft 2009. évi XXVIII. tör vény Egyes agrártárgyú törvények módosításáról.... 15832 2009.

Részletesebben

T A R T A L O M. Szám Tárgy Oldal

T A R T A L O M. Szám Tárgy Oldal XX. ÉVFOLYAM, 9. SZÁM 2011. szeptember T A R T A L O M Szám Tárgy Oldal 458/D/2008. AB határozat A bün te tõ el já rás ról szó ló 1998. évi XIX. tör vény 74. (1) be kez dés c) pont - ja szö ve gé ben a

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA LIX. ÉVFOLYAM 5. SZÁM 577-768. OLDAL 2009. március 31. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1775 FT TARTALOM I. RÉSZ Személyi rész II. RÉSZ Törvények, országgyûlési határozatok, kormányrendeletek

Részletesebben

2 0 1 2. F E B R U Á R. egyenlítô L L É K L E T. BÁ RÁN DY GER GELY PhD AZ IGAZ SÁG ÜGYI A CHRONOLOGY OF JUDICIAL CONSTITUTIONALIZATION FROM PAGE 24

2 0 1 2. F E B R U Á R. egyenlítô L L É K L E T. BÁ RÁN DY GER GELY PhD AZ IGAZ SÁG ÜGYI A CHRONOLOGY OF JUDICIAL CONSTITUTIONALIZATION FROM PAGE 24 2 0 1 2. F E B R U Á R egyenlítô M E L L É K L E T BÁ RÁN DY GER GELY PhD OR SZÁG GYÛ LÉ SI KÉP VI SE LÔ AZ IGAZ SÁG ÜGYI AL KOT MÁ NYO ZÁS KRONOLÓGIÁJA A CHRONOLOGY OF JUDICIAL CONSTITUTIONALIZATION FROM

Részletesebben

21. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2009. feb ru ár 20., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1935, Ft. Oldal

21. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2009. feb ru ár 20., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1935, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. feb ru ár 20., péntek 21. szám Ára: 1935, Ft TARTALOMJEGYZÉK 33/2009. (II. 20.) Korm. ren de let A he lyi ön kor mány za tok vis ma i or tá mo ga tá

Részletesebben