A NEUMANN JÁNOS SZÁMÍTÓGÉP-TUDOMÁNYI TÁRSASÁG HÍRLEVELE április. 4/2009 (03.05.) sz. határozat

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A NEUMANN JÁNOS SZÁMÍTÓGÉP-TUDOMÁNYI TÁRSASÁG HÍRLEVELE 2009. április. 4/2009 (03.05.) sz. határozat"

Átírás

1 A NEUMANN JÁNOS SZÁMÍTÓGÉP-TUDOMÁNYI TÁRSASÁG HÍRLEVELE Határozatok az elnökség március 5-i üléséről 3/2009 (03.05.) sz. határozat Az elnökség jóváhagyta a május 14-én esedékes tisztújító közgyűlés napirendi pontjait és szakmai programját azzal, hogy a tagságot a közgyűlésről annak esedékessége előtt legalább egy hónappal értesí - teni kell. 4/2009 (03.05.) sz. határozat Az elnökség a Felügyelőbizottság állásfoglalásával összhangban a évi pénzügyi beszámolót elfogadja, s a közgyűlésnek is elfoga dásra javasolja a mérleget és az eredményki mutatást, valamint elismerését fe jezi ki az ügyvezető igazgatónak és mun katársainak a kiváló munkavégzésért és az eredményes gazdál - kodásért. 5/2009. (03.05.) sz. határozat Az elnökség a Felügyelőbizottság állásfoglalásával összhangban az NJSZT évi pénzügyi tervé - nek irányszámait elfogadja, és a közgyű lésnek is elfoga dásra javasolja. Meghívó Közgyûlésre Tisztelt Kolléga, Kedves Tagtárs! Alapszabályunk előírásai szerint május 14-én 10 órai kezdettel tisztújítással egybekötött éves rendes közgyűlést tartunk, amelyre ezúton tisztelettel meg - hívjuk. Határozatképtelenség esetén a meg ismételt közgyűlés időpontja május 14-én 10:30. A megismételt közgyűlés az eredeti napirenden sze - replő ügyek tekintetében a megjelentek számától füg - getlenül határozatképes. A közgyűlés helye: Bank Center Konferenciaterem (1054 Bp., Sza bad ság tér 7. Platina Torony, 1. emelet) Napirend: 1. Elnöki beszámoló; 2. A Társaság évi közhasznú be számolója (a honlapon olvasható április 14-től); 3. A Felügyelő bizott ság jelentése a közgyűlésnek; 4. A évi pénzügyi terv elfogadása; 5. Tisztújítás; 6. Egyebek; 7. Szakmai program: Balogh Péter, a Nav N Go Kft. technológiai igazgatója: Jelen és jövő a navigációban a Nav N Go szemszögéből. Kérjük, hogy legkésőbb május 8-ig jelezze részvételi szándékát Be nyovszky Mártának: név, munkahely és a képviselt szervezet nevének meg adásával! Elérhetőség: telefon: ; fax: Üdvözlettel: Péceli Gábor, elnök Ki az Ön jelöltje? Az NJSZT elnökségének man - dá tuma lejár, így a május 14-én rendezendő tiszt újító köz gyűlésen kell a tagságnak vezető séget választania. Tájékoztatjuk tagtársainkat, hogy a jelenlegi el nökség és Felügyelő - bizottság vállalta az új jelölést. Fo ntos tudnivaló to vábbá, hogy alap sza bályunk ér tel mé ben a jelenlegi el nökségből Benedek Balázs alelnök nem vá lasztható újra a két si ke res ciklus után. Várjuk tagtársaink új jelölése - it, rö vid (legfeljebb 1 oldalas) írásos ajánlással. A jelöléseket a Jelölő bi zottság bármely tagjának el - küld he t ik a kö vet kező cí mek re: Havass Miklós (a Jelölőbizottság elnöke) Dr. Juhász István unideb. hu Benedek Balázs Dr. Raffai Mária Remzső Tibor mail. com A tartalomból ECDL 2. oldal Szakmai közösségeink 3 4. oldal Verseny futás 4 6. oldal CeBIT oldal Tallózó oldal

2 2 ECDL Légy Te a változás, amit látni akarsz Mahatma Gandhi Példa értékű együttműködés va - lósult meg a Menedék Egye - sület és az Albacomp Zrt. Bu - da pesti Oktatási és Akkreditációs Központban működő ECDL vizsgaköz - pont között: ECDL képzés és vizsgáztatás zajlik angol nyelven, ha - zánkban menekültként elismert kül - föl diek számára. Az Afrika számos országából Etiópi á ból, Sierra Leo - né ból, Angolából, Szo máliából, Ugandából érkezett, rend kívül lelkes csa pat már több vizs gát sikeresen teljesített, júliusra legtöbbjük megkap - hatja a bizonyít ványát A történet úgy indult, hogy a hazai menekülttáborokból kikerültek érde - keit képviselő és támogató Menedék Egyesület megkereste a budapesti Albacomp képzőközpontot, és kérte, hogy tartson alap szintű, teljesen kezdőknek szóló néhány órás tanfo lya - mot fő számára, non profit költségvetéssel, a résztvevők számá - ra ingyen. A jó cél érdekében Pénzes Sándor, az ECDL központ vezetője igent mondott, így hamarosan meg - kezdődhetett a képzés. A kezdeti si - kereken felbuzdulva, amikor tudo - mást szereztek az ECDL-ről, többen jelezték, hogy szeretnének továbbtanulni. Csakhogy a Menedék Egyesület a továbbiakat saját forrásból már nem tudta volna finanszíroz ni Végül is közös összefogással: rész - ben magánadományból, részben ön - résszel és persze továbbra is na - gyon méltányos áron az Albacomp Zrt. részéről, februárban elindulhatott egy valódi ECDL tanfolyam, an - go lul, szombatonkénti baráti hangu - la tú, mégis komoly foglalkozással. Ele inte ugyan csak öten-hatan sze - ret tek volna ecédéelezni, később azonban többen is szárnyakat kaptak, beiratkoztak és nagyon szorgalmasan tanulnak mondja Kovács Attila okta tó, s hozzáteszi: ő maga is nagyon él vezi az órákat, az egyetlen, ami prob lémát okoz néha, hogy nem egé szen homogén a résztvevők nyelvtudása: van, aki csak angolul, má sok inkább csak magyarul érte - nek. Rá adásul a tanulók inkább csak beszélik az angolt, az írás, szövegértés nehezebben megy, ezért néha gondot jelent a feladatok értelme zé - se, magyar szövegeknél az éke zetes betűk beírása. Így aztán még inkább kimagasló teljesítmény, hogy már két vizsgán köztük a szövegszer - kesz tésen sikeresen túl vannak. Egyik szombaton alkalmunk volt személyesen is találkozni a diákok - kal jórészt persze felnőttekkel. Kér - désünkre, hogy mi vonzotta őket a tanfolyamban, egybehangzóan állították: szá mító gépes is me retek nél - kül esélyük sincs, hogy mo so gatáson vagy árufel töl té sen kí vül más mun - kát ta lálja nak ép pen e zért ez a le - he tő ség ki hag yha tat lan a szá muk ra. James, egy si erra-leonei fia tal em - ber először lelkesen dicséri az órá kat és az oktatót, majd azt is elmeséli, hogy neki azért is kü lönösen fontos ez a tudás, mivel újságíró szeretne lenni és erőszakmentes kommunikációval, konfliktus-megol dás sal szeretne fog lal kozni. Be the change you want to see azaz: légy Te a vál tozás, amit lát ni a - karsz idézi még komolyabbra for - dítva a szót Mahatma Gandhi híres mondását, majd folytatja: Szeret nék segítséget kérni a menekülttá bo rok lakói szá mára. A táborokban ugyan Az első sorban balról James, Sierra Leonéból, mögötte Pénzes Sándor, a hátsó sorban balról pedig Kovács Attila, oktató van né hány régi számítógép, de iga - zán senki nem tudja használni, leg - feljebb játékra, néhányan inter nete - zés re. Sokakat érdekelne a tan fo lyam, de többségükben nem en ged hetik meg maguknak, pedig na gyon nagy szükségük lenne rá a bo ldo guláshoz. Nagyon szeretnénk se gít séget kapni, hogy tanulhassunk Hazánkban 2008-ban 3118-an nyújtottak be menedékjog iránti kérelmet, közülük 160-an menekült, míg 88-an oltalmazott státuszt kaptak. Menekült az a külföldi állampolgár vagy hontalan személy, aki faji, il letőleg vallási okok, nemzeti hova - tartozás, meghatározott társadalmi cso porthoz tartozás avagy politikai meg győződése miatt az állampolgár - sága szerinti országon kívül, a Ma - gyar Köztársaság területén tartóz - kodik, és nem tudja, vagy az üldö - zéstől való félelmében nem kívánja annak az országnak a védelmét i gény be venni; továbbá e személy köz vet len családtagja, feltéve, hogy az érintettet kérelmére a mene - kültügyi hatóság menekültként el - ismerte. Olyan emberekről van tehát szó, akik önhibájukon kívül kerültek ki - látástalan helyzetbe, és akik megpró - bálnak egy számukra idegen környe - zetbe integrálódni. Közös érdek, hogy ez mielőbb és minél inkább sikerüljön nekik. Ja - mes erre nagyon jó példa: ő a válto - zás, amit látni akar: megérdemel min den segítséget! SzB

3 3 Szakmai közösségeink Április 16-án, csütörtökön 16 órai kezdettel, BMF NIK (Bécsi út 96/b) Kleiheincz Gábor (Magyary Zoltán Egyesület) tart előadást az e-köz - igazgatás hazai történetéről. Az Informatika-történeti Fórum (itf) tavaszi programja Május 22-én, pénteken: egész na - pos kirándulás Szegedre Az Infor - matika-történeti Múzeum Alapít - vány gyűj teményének megtekintésére Dömölki Bálint Az Informatika-történeti Fórum kísérleti honlapja megtekinthető a következő címen: infotortenet NJSZT IKF Banki nap február 17. Összefoglaló Több kártyát! Arra kell törekedni, hogy Magyar - országon minél jobban terjedjen a bankkártya-használat, s a kártya - birto kosok biztonságos körülmények kö zött használhassák ezt a kész pénz - kí mélő eszközt. E a szavakkal nyitotta meg az NJSZT-Intelligens Kártya Fórum (IKF) ban ki szakmai napját Ágoston László, az IKF ügyvezetője. Az IKF eddig is igyekezett szakmai tanácsokkal segíteni a bankok ez irányú törekvéseit, de nem sza bad fi - gyelmen kívül hagyni az ál lam igaz - gatásnak adott ajánlásokat sem az intelligens kártyák köz igazgatásba való bevezetésének vonat kozá sá ban. Állami hivatalok, szer ve zetek egyébként egyre többször kérik fel az IKFet, hogy közvetítsen tagjaihoz intelligenskártya-projektekben ben több, chipkár tya-beveze té sekről szó - ló pályá zat várható, s ezek re a ban - koknak is ké szülniük kell közös erővel talán most át lehet len dülni a holtponton. SEPA Az Egységes Eurófizetési Övezet (SEPA) és a bankkártyapiac összefüggéseit boncolgatta Haraszti Zsu - zsanna, az Erste Bank bankoperáci - ós részlegének igazgatója. (Mint is - mert, a SEPA-ban a gazdasági élet szereplői tartózkodási helytől füg - get lenül, országhatáron kívül vagy b elül, azonos feltételekkel, ugyan - olyan egyszerűen és olcsón tudják fi - zetési műveleteiket végrehajtani, ahogy ezt jelenleg saját országukban is teszik. A SEPA céljaihoz az Euró - pai Unió 27 tagállama, valamint Iz - land, Lichtenstein, Norvégia és Svájc is csatlakozott.) A SEPA koordinációs bizottsága 2006-ban fogadta el a SEPA Card Frame work elnevezésű ajánlásgyűj - te ményt, amely a nemzeti szabvá - nyok harmonizálását tűzi ki célul a nemzetközi szabványokkal. Ennek, illetve a Visa és a Mastercard rész - letes szabályzata alapján 2011-től csak SEPA-komfort eszközöket le - het használni, azaz a bankkártyákat chippel kell ellátni, s átjárhatóknak kell lenniük. Hazánkban jelenleg a betéti kártyáknak 34, a hitelkártyáknak 16%-a hordoz chipet, a POS-termináloknak 81, az atm-eknek pedig 58%-a képes chipes bankkártya kezelésére. Ezzel hazánk Európában valahol az alsó középmezőnyben foglal helyet. A magyar bankvilágnak tehát van még mit tennie 2011-ig: nemzetközileg kö telező programokban kell részt vennie, fel kell gyorsítana a chip - migrá ci ót, és új európai uniós sza b - vá nyo kat kell befogadnia. Előre fizetve Az előre kifizetett, ú.n. pre paid kártyák nem banki termékek, de képesek a készpénzt és a papír utal vá - nyokat (például étkezési) kiváltani, s nincs kockázatuk sem, mivel hitel nem játszik szerepet ecsetelte e fi - zetési mód előnyeit Szász Ferenc, a First Data International üzletfej - lesztési igazgatója. Hozzátette: ez a típusú kártya kiegészítő alkalmazás ott, ahol sem a betéti, sem a hitel - kártya használata nem célszerű vagy kifizetődő. A prepaid kártyákkal szélesebb kör ben érhetők el az ügyfelek, ellen - őrizni lehet a költést (például céges benzinkártya esetén), ugyanakkor fokozni lehet a vásárlóerőt, s ez utóbbi révén a kereskedők akár 4 8 %-kal is növelhetik forgalmukat; másrészt a kártyát elfogadó kereskedő sem jár rosszul, többek között az úgy nevezett maradványérték miatt. A kereskedőt illető maradványérték ak kor keletke - zik, ha a kártyát annak vásárlója nem használja fel vagy meríti le teljesen a megadott határ időig. Európában az emberek évente mintegy 1500 milliárd eurót fordítanak személyes kiadásokra, ebből a prepaid költés körülbelül 700 milli - árd euróra rúg. Biztonság a zsebben Az internetes bankolás kényelmes dolog, ám a biztonságot sem szabad figyelmen kívül hagyni mutatott rá Péterfi Tamás, az Oberthur Card Systems Kft. ügyvezetője. Ez utóbbit jelenleg általában egy felhasz - nálói név és jelszó szolgálja, de ban - koktól függően lehetőség van kétfaktoros hitelesítésre is, amelynek során a következő három tényező kö zül kettőt kell alkalmazni: pin/jelszó; esz - köz (pl. telefon); személyes (biometria). Legelterjedtebb formák a to ken egyszeri jelszóval, sms-kód küldése, illetve pin használata egyedi kóddal. Az Oberthur WebStic nevű usbkulcsa (ezt a bank adja az ügyfélnek) chipet is tartalmaz, s ezen olyan bön - gésző kezd el futni a csatlakoztatás után, amellyel csak a bank ol dala

4 4 érhető el. A felhasználó, miután be - ütötte pin-kódját, már bankolhat is. Az eszköz előnye többek között, hogy nincs meghatározott pc-hez köt ve, s nem hagy nyomot maga után. Önkiszolgáló atm-ek Pénzfelvételen kívül mire lehet még jó egy atm? Természetesen pénz be - tételére is, önkiszolgáló módon. A betét, persze, csak ott működik, ahol van igény az önkiszolgálásra. Az Egyesült Államokban ez az igény 75, Európában 67%-os sorolta az adatokat Deli Ágnes, az NCR Ma - gyarország ügyvezetője. Hazánk eb - ben még nem jár elöl, s így nálunk az atm-eknek mindössze 23%-a fo gad befizetést, azt is csak borítékost. Csekk befi ze tésről, e-pénztárca fel - töl téséről, menetjegyvásárlásról stb. egyelőre nem beszélhetünk. A szakember szerint négy tranzakciófajta növelheti az atm-ek forgal - mát: a számlafizetések, magán sze - mélyek közötti pénzmozgások, a kö - tegelt pénzbefizetés és vissza for ga - tás, valamint az imidzsdepozit, az az a sárga csekkek foldolgozása. A pénzkiadó automaták jövőjéről szólva Deli Ágnes elmondta: három éven belül a banki crm-rendszereket integrálják az atm-hálózathoz, s en - nek eredményeként az ügyfelet a pin-kód beütése után már személyre szabott képernyő, illtetve ajánlatok fogadják. Multifunkció A többfunkciós chipkártyák jól ki - egészítik a hagyományos banki kár - tyatermékeket, ugyanakkor azoknál biztonságosabbak és költség haté ko - nyabbak mutatott rá Hegyi Márton, a Compuworx Zrt. szenior projekt - menedzsere. A multifunkciós intelligens kártyákra olyan banki alkalmazások te - lepíthetők, mint a feltölthető e-pénz - tárca, az elektronikus aláírás, hitele - sítés internetes vásárláskor vagy a törzsvásárlói programok. Intelli gensnek egyébként a mikroprocesz szoros kártyát nevezik, mivel né hány alkal - mazás ellentétben a me mória kár - tyával csak ezen futtat ha tó. Ilye - nek például az offline üzem módban is használható pénzügyi al kalma - zások. E-fizetés az államigazgatásban Az elektronikus fizetés előnyeit előbb-utóbb minden kormány felismeri, s szerencsére nem volt ez más - képp a magyar kormánnyal sem, pláne ha az Európai Unió ki is sta - fírozza az e-fizetési projekt meg va - lósítására. A projekt felelőse ná - lunk a Pénzügyminisztérium In for - mati kai Szolgáltató Központja (PM ISZK). A projektben a befogadó Magyar Államkincstáron (MÁK) kívül egye - lőre négy szervezet vesz részt: a Köz - igazgatási és Elektronikus Köz szol gáltatások Központi Hivatala (KEKKH) a hozzá tartozó okmány irodákkal, az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal (APEH), a Vám- és Pénzügyőrség (VP) valamint a Miniszterelnöki Hi - vatal Elektro nikus Kormányzat Straté giai Köz pontja, továbbá csak bizo - nyos fi ze tési módok használata lesz el - érhető. A rendelkezésre álló uniós források ugyanis csak ennyit tesznek lehető - vé. Természetesen később a többi köz - igazgatási szervezet is csat la koz hat a rendszerhez, többek között az Elektro - nikus Kormányzat Ope ra tív Program (EKOP) új pályá za tai nak jóvoltából. A kormányprogram fő célja, hogy az ügyfelek könnyebben intéz hessék a különböző eljárások során kelet - kező befizetéseiket akár sze mélye - sen, az okmányirodában, a kár on line módon, ha erre a szakrend szerek le - hetőséget adnak. Ily mó don a bank - kártyás, az internetbanki és a mobilbanki fizetések kerülhetnek szóba. A legfontosabb könnyítés az e-fi - zetés bevezetésével az lesz, hogy az ügyfél egy eljárás keretében egy tranzakcióval egyszerre több számla javára is végezhet befizetést. En nek az a feltétele, hogy az elszámo lást végző MÁK-ban kiépüljön az elekt - ronikus fizetési és elszámolási rendszer (efer), amely a szakrend - szerek ből érkező analitikák alapján auto ma tikusan szétosztja a techni kai szám lára beérkezett ös szegeket a megfelelő számlákra. Az efer ezen kívül a befizetések költségeit is szétszortírozza a meg felelő helyre. Különösen a közigazgatás reakci ó- ját érdemes figyelni, tekintettel, hogy a hamarosan kiépülő e-fizetési rendszer megoldásait az üzleti életben már egy ideje alkalmazzák. A kérdés ugyanakkor az, hogy a szak rendszerek átállása mennyire lesz gördülékeny. Szemléletváltásra van szükség; ám ezt eddig egy kor mány nak sem sikerült keresztülvinnie, bár mennyire is a zászlajára tűzte a köz igazgatás megreformálását leg alább is az ügyintézés felgyor sí tá sá val az elektronizálás révén. Mártonffy Attila Verseny futás Nagypapák és nagymamák! Vegyék maguk mellé unokáikat! Harminc kérdés után már a legjobb internet-nagyik és internet-unokák kö zött lehetnek. Fiúk és lányok! Versenyezzettek együtt, és legyetek büszkék nagyszüleitekre! Magyar országon az 50 év felettiek nagy több sége (84%-a) még nem használja az internetet. Legye tek együtt azok példaképei, akik ta lán éppen miattatok szánják rá ma gukat arra, hogy csatlakozzanak az internetezőkhöz! Rendező az Informatikai Érdekegyeztető Fórum. A verseny történe - té ben ez az első alkalom, hogy meg - kí séreljük átlépni az országhatárokat is. A szervezők 14 év alatti iskolások és 50 fölötti nagyszüleik regisztrációját, ne ve zését várják. A www. 50 plusz.net portá lon megadott fel adatsort március 24. és május 1. kö zött oldhatják meg, és a legj obb eredményű 120 páros részt vehet a május 10-i budapesti döntőn.

5 5 A Kreativitás és Innováció Európai Éve 2009 és a Magyar Ifjúsági RoboKupa 2009 Február 25-én ünnepélyes kere tek között nyitották meg a Kreati - vitás és Innováció Eu ró pai Éve 2009 témaév hazai ese ménysorozatát Budapesten a Mai Manó Házban. Az EU kezdemé nye zésnek az a célja, hogy felhívja a fi gyelmet a kreativitás és innováció egyéni, társadalmi és gazdasági je lentőségére. Ennek érde - ké ben számos rendezvényt tartanak Brüsszel ben és az EU tagállamokban, hogy ter jesszék az innovációt serkentő te vékenységeket. A magyarországi események fele - lőse az Oktatási Minisztérium, ko - ordinátora pedig a TEMPUS Köz - alapítvány. Felhívásukra 139 pá lyá - zat érkezett be a célt ma gáénak valló események szerve zői től. Ebből választotta ki a ku ra tó rium az arra alkal - masakat, hogy vi sel jék az emblémát, amely jelzi az ese mény jelentőségét. Örülünk, hogy a kiválasztottak kö - zött van a Magyar Ifjúsági Robo - Kupa 2009 (MIRK 2009) is, amelyet a Nyíregyházi Főiskola és az NJSZT Szabolcs megyei Szervezet rendez április 18-án. (lásd a keretes ismer - tető írást. A nyitó rendezvény első részében kerek asztal-vitát folytatott az aka dé - miai, gazdasági és kormányzati szfé - ra kö zötti együttműködésről Pakucs János, a Magyar Innovációs Szövet - ség tiszteletbeli elnöke; Rubik Ernő professzor, az Év nagykövete; Mol - nár Károly kutatás-fejlesztésért fe - lelős tárcanélküli miniszter; Nádai László, az Oktatási és Kulturális Mi - niszté rium (OM) Felsőoktatási Tu - do má nyos és Fejlesztési Főosztá lyá - nak ve zetője; Bendzsel Miklós, a Ma gyar Szaba dalmi Hivatal elnöke; valamint Szécsi Gábor, az Országos Tudo má nyos Di ákköri Tanács alelnöke. Molnár Károly arról informált ben nünket, hogy a krízishelyzet el - lenére sikerült elérnie, hogy a ku ta - tás-fejlesztésre fordítható összeg nem csökkent a múlt évihez képest. Persze ez is kevés az európai fejlett országok ráfordításaihoz képest. Ah - hoz, hogy több pénz jusson, nö velni kell a vállalati szféra hozzá já rulását. A vita a körül szélesedett ki, hogy hol a helyünk az európai összehasonlításban az innovációs mutatók alapján a 27 tagállam kö zött. Ennek néztem utána kissé rész letesebben: Az EU innovációs politikájának 2001 óta része az évenkénti statisz - tikai jelentés az innováció alábbi hét di menziós terében: 1.Humán erőforrások minősége 2.Az innovációs projektek anyagi tá - mogatása és egyéb innovációs fo - lyamatot támogató cselekedetek. 3.Vállalkozások ráfordításai az in no - váció serkentésére. 4.Kapcsolatok és együttműködések az innovatív cégek között, vala mint a magán és állami szektor kö zött. 5.Innovációs eredmények, mint a sza badalom. 6.Innovátor cégek száma (piacra vitt, vagy házon belül bevezetett in novációk szerint) 7. Az innováció gazdasági hatása a foglalkoztatás növekedésére, ex port - ra, belső fogyasztásra. A mostani jelentés az utóbbi öt év átlaga alapján négy csoportba sorolta az országokat. Az élenjárók csoportjába tartozik Svájc, Svédország, Finnország, Németország, Dánia és az Egyesült Királyság. A feltörek vők (Catching-up countries) vagyis az utolsók csoportjában Magyar orszá - gon kívül itt olvashatjuk Málta, Gö - rögország, Szlovákia, Lengyel or - szág, Litvánia, Románia, Lettország, Bulgária és Törökország nevét. Mit tehetünk mi a helyezés javítása érdekében? hangzott el a moderátor kérdése. Rubik Ernő szerint a kultúra és az oktatás kulcsfontosságú területek, amelyek állapotán sürgősen javítani kell: ő főleg az általános iskolákban lát nagy gondot. Nagy szükség van a természettudományok (reáltárgyak) oktatási módszerének változtatására hangzott el Pakucs János hozzá szó - lásában, mert elképesztő, hogy fizi - katanári szakra az egész országban 25 hallgatót vettek fel 2008-ban. Szécsi Gábor fontosnak tartotta a te - hetségek felkutatását és támogatását, ezt segíti a Magyar Géniusz prog - ram. Nádai László szerint kreativitás szempontjából jól állunk, ezt mutatja Moholy-Nagy László Formater vezési Ösztöndíj-pályázatra érkező pályázatok nagy száma is. Bendzsel Miklós a pályázati pénzek elosztásának módszerén változtatna. Vélemé - nye szerint húsz éve akadálypálya az innováció előtt az, hogy nincs társa - dalmi kényszer a teljesítményará - nyos odaítélésre. A rendezvény második részében Bogyai Katalin, az OM nemzetközi ál lamtitkára a britek véleményét közvetítette rólunk, mely szerint a ma - gyarok állandó mozgásban vannak és mindig csinálnak valamit mintegy megerősítvén Nádai László vé le - ményét. Galambos Gábor, a TEM- PUS Köz alapítvány elnöke záró elő - adásában arra hívta fel a figyelmünket, hogy ter jesszük az innovációt ser - kentő te vékenységeket, keressük meg a gazdasági válságban rejlő le hető ségeket és figyeljük az EU konferenciákat is ebben a témában. Dr. Simon Béláné Magyar Ifjúsági RoboKupa 2009 Auto nóm robotok verse nye két for du lóban A versenyben részt vehetnek év közötti diákokból álló csapatok saját készítésű, vagy gyári készletből épített robotjaikkal. A csapatok benevezhetnek a II. fordulóban lezajló vonal kö vető feladatok meg ol dására, vagy je lentkez het nek az IR fényt kibocsátó labdával focimeccset játszani, illetve egy-két perces színpadi előadásra robot és humán szereplőkkel. Az első forduló értékelési napja: április 18. a feladatmegoldások be - kül dési határideje: április 15. A második forduló ideje: április 25, helyszíne: Nyíregyházi Főiskola, Nyíregyháza, Sóstói út 31/B. További részletek: - vin.nyf.hu/~robojun/ honlapon.

6 6 Sikeresen lezajlott február 28-án a IX. BME Nemzetközi 24 órás Programozóverseny a Challenge24 internetes előválogatója, amelyre az idén rekord számú csapat regisztrált. Az eseményt a Ma gyar Villamosmérnök- és Infor - matikus-hallgatók Egyesülete bo - nyolította le. Az internetes előválogatón a né - met UlmReds nevű német csapat ér - te el a legjobb eredményt, míg a legeredményesebb magyar csapat, a Monkey Island a nyolcadik helyen végzett. A május 1 3. között meg - ren dezésre kerülő döntőre a tavalyi első 3 csapat mellett a legjobb 27 csa patot hívják meg a szervezők. Február 21-én lezárult a Chal - lenge24 regisztrációja, melynek vég - eredményével a szervezők maximá - lisan meg voltak elégedve, hiszen idén annyi háromfős csapat vághatott neki az első erőpróbának, mint még soha. A világ országainak több mint negyede és az Antarktiszon kí - vül az összes kontinens képviseltette magát Európa egyik legrangosabb programozó versenyén. A Chal lenge24 egyre növekvő nemzetközi elismertségét tanúsítja, hogy idén a világ 56 országából 320 csapat nevezett. Az európai országokon kívül olyan helyekről is re - gisztráltak, mint a Dél-afrikai Köz - tár sa ság, Venezuela, Kanada, Auszt - rá lia, Japán, Szingapúr és Egyiptom. A csapatok február 28-án, szomba - ton reggel 10 órakor kezdhették el a feladatok megoldását, amelyre pon - tosan 5 órájuk volt. A verseny ko rábbi kiírásaihoz hasonlóan nem volt meg - kötés a versenyzők által használt fej - lesztőeszközökre, köny vekre, operá - ciós rendszerre vonatko zóan. A problémák elsősorban a ver senyzők algoritmuselméleti ismere teit tették pró bára, de emellett fontos szerepet ka pott a gyors és precíz kódírási ké pes ség is, hiszen az idő mú lásával egyre kevesebb pontot lehetett elérni. A megoldásokat egy külön az előválogatóra készített, több szerveren futó rendszer pontozta, amely azonnal vis szajelzést küldött a csapatoknak. Az előválogató feladatait a BME Automatizálási és Alkalmazott In - formatikai Tanszékének és az Irá - nyí tástechnika és Informatika Tan - szé kékének munkatársai, a Magyar Vil lamosmérnök- és Informatikushallgatók Egyesületének tagjai, vala mint Volford András fizikus és Vrana Péter fizikushallgató készí - tették. A feladatsor kilenc egymás - tól függet len problémát tartalmazott. A fel adatírók szem előtt tartva a válto za tosságot az eddig hagyományokkal el lentétben az idei feladatsorba egy qubit áramkö rökkel kapcsolatos fi zikai és egy kémiai reakciókat leíró feladatot is beletettek. Az előváloga tón legjobban Sikeresen lezajlott IX. BME Nemzetközi 24 órás Programozóverseny teljesítő német Ulm Reds csapat a feladatok közel fe lét ol dotta meg. A Challenge24 következő és egyben utolsó állomásának, a 24 órás budapesti döntőnek május 1 3. kö - zött a BME ad otthont. A rendezvény lebonyolításában a Simonyi Károly Szakkollégium és a Magyar Villa - mosmérnök- és Informatikus-hallgatók Egyesülete közösen vesz részt. Itt a versenyzőknek egy meglehe tő - sen összetett problémával kell 24 óra alatt megbirkózniuk. A felejthetetlen élményeken és a hasznos tapasztalatokon túl a csapatokat tovább moti - válhatják a támogatók által mintegy 5000 euró értékben felajánlott nye - re mények. A versenyt az NJSZT is támogatta. További információ: Mészáros József Telefon: +36-(20) A hivatalos eredmények meg te kint hetők a verseny web lap ján, a címen, ahol további információk is olvas ha tók a rendezvényről. CeBIT 2009 Hannover, március 2 8. Bár több csarnokot már zárva tartottak és mások is csak rész ben teltek meg kiállí tók - kal (a pénzügyi krízis miatt 26 %-kal csök kent a kiállítók száma), még így is a világ legnagyobb informatikai szak vására maradt a CeBIT, 69 or - szág 4300 kiállítójával. Idén Kalifornia állam volt a dísz - vendég. Sokak bálványa, az osztrák származású sokszoros testépítő baj - nok, filmszínész, üzletember, most Ka lifornia állam 38. kormányzója jelenlétével is emelte a rendezvények rangját. Mindenütt sok rajongója, nagy tömeg várta. Nagyon nagy csa - lódás volt, hogy a fogadásokon Schwar zen egger nem szólalt meg németül. Az intel beszámolt processzor fejlesztő projektjeiről. A tick-tock tech - nika lényege, hogy kisebb lé pé sekben hajtják végre a processzorfej lesztéseket, különválasztva a ré teg vastagságot biztosító gyártástechno lógiát (tick) és a belső vezérlést, fel építést, működőképességet (tock). Így többféle terméket bocsátanak ki rö videbb, kevesebb tesztelést igény lő, biztonságosabb fejlesztés után. A kö vetkező lépés a 32 nanométer réteg vas tagság és a három morzsás felépí tésről a kettőre történő átállás lesz. A 40 éves vállalat

7 7 7 milliárd dollárból épít gyá rat Új- Mexikóban. A Microsoft a Vista sikertelensége után a Windows 7-ben bízik, melybe új funkciókat építettek be. Végre meg - újult a menürendszer grafikája. Többérintős képernyőkezelője főleg a fo - tóalbumok válogatásánál, rende zé sé - nél nyújt majd segítséget. Nem kell minden programot a gépre tele píteni, azok alkalmazásszerverről fut tat ha - tók majd, ikonjaikról indítva. A rendszer egyre inkább szerviz szem léle - tűvé válik: figyelmeztet a frissí tések telepítésére, a gazdaságosabb erőforrás-elosztásra. A hálózati csatlakoztatás már a gép bekapcsolá sa kor lét - rejön, mivel már szinte célsze rűtlen, elképzelhetetlen a szigetüze mű szá - mítógép. Gondoltak a legifjabbakra is, akiket még meg kell óv ni a vilá g - háló nem gyerekeknek való tartal - mától megalkották azt a keret rend - szert, melyben a szülők megvál aszt - hatják, hogy milyen tartalmú ol da - lakhoz férhessenek hozzá cseme téik, mennyit és mivel játszhatnak. Az üzleti- és munkafolyamatok té - mája nagy hangsúlyt kapott, sokan foglalkoznak vele. A Service Ori - ented Architecture (SOA) már szinte minden nagyobb IT cég ajánlatában vezető helyet kapott. E nélkül ma már az üzleti élet gyors változásaira jól reagálni lehetetlen. Az átállás, a fo lyamatok kidolgozása ugyan sok - ba kerül, de kifizetődik és modulon - ként is kivitelezhető. Most is központi téma volt az ener - giatakarékosság. A 8-as csarnokban mutatták be azokat a megoldásokat, melyekkel ez a cél elérhető: Az adatközpontok, szerverparkok je lentős energia-felhasználók. A berendezések cseréjekor az újak már lényegesen kisebb fogyasztá sú ak. Hűtési rendszerük átalakítá sával is sok energia megtakarít ha tó. A videókonferencia rendszerek te - lepítésével sok üzemanyag, mun - kaóra takarítható meg. Az újabb, kisebb és mégis na gyobb funkcionalitású mobil eszközök fogyasztása töredéke elődeiének. Újrahasznosíthatóság figyelem be - vételével gyártott berendezésekkel is spórolhatunk energiát, csökkent - hetjük a környezetterhelést. A hajlékony napelem az öltözék része lehet. Kedvező időjárás esetén pedig tölti elektromos készülékeinket. A CeBIT Global Conferences az Information and Communication Technology (ICT) következő kulcs - kérdéseit vet te sorra négy napon keresztül: ICT és a társadalom, Mobil kommunikáció, Üzleti kilátások 2015-ig, Internet, a modern társadalom érrendszere. Az érdeklődőknek a napi témának megfelelő tematikus vásárvezetést is tartottak délutánonként, így talál ko - zott az elmélet a gyakorlattal. Díj - kiosztó is csatla kozott a konfe - renciához. Díjat ka pott az új generációs SIM-kártyás mo bil telefonok (UICC) hitel kár tyaként felhasználá - sának kifejlesztője, valamint a be - széd vezérelt mű vég tagok kidolgozója. Itt említették meg a jövő nagy ta - lálmányát, az aktív kontaktlencsét, mely többek kö zött a r ra is alkalmas lesz, hogy se gítsé gé vel a tanár nevén szólítsa di ákjait, aki ket először lát. A lencse a kilá tóból szétnézve föliratozza a pa norámát, a hegyek, épületek A CeBIT egyik újdonsága: búvárszemüvegbe beépített fényképezőgép neve, történelmi dátu mok, események fel idézésével, a kár egy néma ide - genve zető. Ha meg ta nít ják rá, felismeri a be rende zé seket, azok alkatré - szeit. Dik tálja, be mutatja a bontási, a sze re lési sorrendet. Tavaly a WinHEC, idén a fejlesz tők díját nyerte el az AIPTEK V10/V10 Plusz/T10 LCD-s mobil projektora, mely bár már csak mobil telefon mé - retű, mégis majd kétméteres ké pet képes vetíteni akár 1-2 GB me mória - kártyáról (2.3x12.4x5.3 cm, 10 dkg, ~100 eft). Navigációs készülékek, progra - mok garmadával voltak a kiállításon. A. Schwarzenegger, California kormányzója nem szólalt meg németül Hannoverben Fejlesztettek mobil telefonra, hogy ne kelljen több készüléket üze mel - tet nünk. Készültek egyszerűbb ke ze - lő fe lületű programok kezdők szá má - ra, ilyennel rukkolt ki most az igo is. Mások kihasználják az egyre na - gyobb színes képernyő elő nyeit, és számos kiegészítő in for mációt raknak fel a ké p er nyő re, pl. az útvonalra vonat ko zó forgalmi statisztikát, a látniva lók csá bí tó képeitől kezdve a mú ze u mok, üzletek nyitvatartási idejéig. Több mint 45-en pályáztak a fej - lesztő játékok díjára. A jórészt diá - kokból álló fejlesztők felismerték, hogy nem egymással kell harcolni, a ter mé szet erői (árvíz, aszály, föld - ren gés) épp elég kihívás az em be ri - ség nek az életkörülmények fenn - tartá sához. Mások tanulási problémákat ol da - nak fel kalandjáték közben meg fej - tendő feladatokkal. Végül azzal is le he tett nyerni, ha valakik a New York földalatti közlekedési rend - szerét szimulálták játék formá jában. gyulai

8 8 Tallózó Hazai IKT-fejlesztés Tizenöt évvel ezelőtt alig hasz - náltunk mobiltelefont és internetet, ma pe dig életünk fontos részei lettek. Az in for má ci - ós tech no ló gia jelenlegi forradalma szin - te ál landó kép zés re, tanulásra sar kall bennünket. Ennek egyik legfon to sabb ki hívá - sa az, hogy az oktatás ho gyan al kalmazko - dik az új körülmé - nyekhez. Az informatikával támogatott ok ta tás kérdésköre kapcsán min - den ki ben más meg - oldásra váró prob lémák és kér dé sek fogalma - zódnak meg. Ma gyar - országon egy re több kezde mé nye zés indul a számítógéppel tá mogatott ok tatás kor sze - rűsítése ér de ké ben. Uniós tervek Az Európai Bizott - ság még 2008 őszén konzultációt indított az információs és kommunikációs techno lógiák (IKT) fej lesz téséről. Egy füg getlen szakértőkből álló csoport megállapította, hogy hiába költ az Unió rengeteget az in formációs tár sa - dalom kutatás-fe lesztés terüle tén, a rossz tá mogatási struktúra mi att nem éri el a kívánt eredményt, ösz - szességében pe dig elmarad a világ más részeinek az IKT-szektorra for - dított támogatási arányától. A bizottság idén áp rilisra szeretné javaslatát az asztalra lerakni, így még 2009-ben meg szü lethet az európai IKT kutatási és in novációs stratégiája. A globális adatokból az is világos, hogy a fej lett gazdaságokban a kutatásra és in no vációra jutó finanszírozás 33 szá za léka áramlik az IKT-ágazatba. Eu ró pában ez az arány csupán 25 százalék. Miközben az EU 32 százalékát te szi ki a glo bális IKT-piacnak, az európai cé gek csak 22 százalékban vannak jelen a piacon. Magyar ország 2006-ban több mint 106 milliárd forintot költött K+F tevé - keny ségre, arról azonban, hogy ebből mek kora összeg jut az IKT-szektorba, nem található tájékoztató adat. Hazai célok A magyar közoktatásban az információs és kommunikációs technológiák használata eredetileg ugyan kizáró - lag az informatika területén, elkülö - nült tudásbázisként jelent meg, az utóbbi években egyre inkább jellem - ző, hogy az IKT más tantárgyakhoz kapcsoltan, a tanulási folyamatba in - tegráltan szerephez jut. A pedagógusoknak a digitális kom petencia kiépítéséhez elen ged - hetet len, hogy megismerjék a di gi - tális pe dagógiára épülő szemléletet, a digi tális taneszközöket és az IKT esz közöket-szoftvereket. A cél el - érése érdekében fejleszteni kell a di gitális taneszközöket és azok eta - nulás ala pú rendszereit, szolgáltatásait. A digitális tan esz közöket há - rom szempont alap ján értékelik: tu - do mányos-szakmai, pe dagógiaidi daktikai és digitá lis-technológiai. A sikert azonban a pe dagógus atti - tűd je is jelentősen be fo lyá solja. A cél kiemelt projektek keretében egy központi háló zati koordináció, a referenciaiskolák felkészí - tése, tartalmi fejlesz - tések tá mogatása, to - vábbá módszertani fej lesztések. A projektekben az Edu - catio Kht. és az OFI ré szesül előnyben. A referenciaintéz mé - nyeknek olyan mi nősíté sen kell át men - niük, amelyhez az Edu catiótól kapnak fel készítést. Ezt kö - ve tően az in téz mé - nyek feladata a jó gyakorlatok közve - títése a fejlesz tés ben részt vevő in téz mé - nyek felé. A ko rábbi eredmé nyek alapján refe rencia tí - pust kü lön böztetnek meg, amelyek megmutatják és megta - nít ják a többi iskolának az erős sé - geiket. Projektek Tartalomfejlesztés a közoktatásban: Azon tankönyvek és taneszközök fej lesztése, amelyek a kompetencia - alapú oktatás bevezetéséhez szüksé gesek. A fejlesztés célja olyan di - gi tális tartalmak létrehozása és hozzá férhetővé tétele, amelyek szé les körben, többnyire ingyenesen elérhe - tőek.

9 9 A pedagógiai módszertani kultúra megújítása: A projekt elsődleges cél ja a hiányzó képzési szolgáltatások fejlesztése és a szolgáltatói ka - pacitások bővítése. Regionális: A régió feltérképezése után elengedhetetlen a szolgáltatói kapacitások biztosítása együttműkö - dések kialakításával, illetve a régió közoktatási-fejlesztési folyamatai - nak szak mai koordinációja. A projekt támogatást nyújt az intézményi fejlesz té si tevékenységekhez. EGYMI-k: A Speciális nevelési igényű (SNI) tanulók együtt nevelési gyakorlatának kialakí tá sá hoz, elterjesztéséhez szükséges kép zé si, ta - nácsadói, szakértői, pe da gó gi ai szolgáltatások fejlesztése. A szolgálta tá - sok a helyi há ló zati együtt műkö dé - sen keresztül lesz nek az intéz mé - nyek számára el érhetőek. Kompetenciaalapú oktatás beve zetése A digitális írásbeliség elterjesz té se, digitális készségek fejlesz té se, új tanulás- és oktatásszervezési eljárások bevezetése (például: prog ramcsomagok bevezetése, műveltség területi oktatás, tömbösített ok tatás). Kompetenciaalapú oktatás implementációja és saját intézményi in no - váció megvalósításához: Komplex intéz ményi és IKT-helyzetelemzést kell készíteni, amelyhez szaktanács - adót kell igénybe venni. Szerver-farm beszerzés A fejlesztés célja a tartalomcsereközpont kialakítása, szakmai, peda gógiai módszertani segédletek ki dol gozása. A program támogatja a pe da gó gustovábbképzést is. Sikerek, visszajelzések A diákok körében szintén egyre népszerűbb a számítógéppel támogatott oktatás. Az elképzelések szerint a mostani frontális munkán túl a kü - lön böző projektalapú és csoportmunkán alapuló oktatás hódít majd teret. A tanulás területére is be fog gyűrűzni a webes közösségi élet, a mai frontális munka mellett megje - le nik a közösségi tanulás. A Társ a Tanulásban Program ta valy nyáron ért véget. Büszkék va gyunk az eredményekre, hogy 3 % -ról 50 %-ra emelkedett azoknak az okta-tóknak a száma, akik IKT-esz - közöket használnak az oktatásban. Továbbá 34 %-ról 8 %-ra csökkent a számító géphez nem értő diákok száma. Így a sikerekre va ló tekintettel a Micro soft ve zetősége újabb 5 évre hos szabbította meg a programot mondta Me rényi Ádám, a Microsoft ok tatási csoport vezetője. A cég prog - ramja há rom célt tű zött ki: az in for - ma ti kus képzést; a digi tális írástudás és az in forma tikával támogatott ok - tatás széles körű elterjesztése. E prog ram keretében min den évben fel mérést végzünk, hogy a tanárok hány százaléka hasz nálja az IKT-eszközöket a tanítás-tanulás fo - lyamatában. A program in dulásakor a tanárok 3 százaléka mondta, hogy óráinak legalább 10 szá zalékában használja ezeket az esz közöket. Míg 5 év elteltével ez az arány több mint 50 százalékra emel kedett. A tanításban eltöltött évek szá ma alapján kevés különbség tapasztalható. A fejlődésre jótékony hatással volt a digitális zsúrkocsi, a tanártovábbképzések, valamint a verse - nyek és ingyenes tankönyvek tet - te hozzá Merényi Ádám. A felmérések tapasztalatai Néhány évvel ezelőtt A tudatlanság ára címmel készített felmérést az olaszországi nemzeti ECDL Irodát is üzemeltető AICA (Associazione per i Calcoli Automatici). A fel mérést hazai viszonyokra adaptálva az NJSZT is elvégezte. Az ered mé nyek szerint Magyar or szá gon a 410 milliárd forintot is meg haladja az a veszteség, amely abból adó dik, hogy a számítógép-felhasz nálók nem rendelkeznek meg felelő isme retekkel. Hetente mint egy 2 óra 51 percet ra - bol el min den mun kavállaló éle téből a számí tó géppel kapcsolatos problémák meg oldása. A hatékony ság azonban nö velhető lenne az ECDL képzések kiterjesztése ál tal, amelyekkel évente, munkaválla ló nként legkevesebb 126 ezer forintot lenne módunk megta ka rítani. A hazai IKT-oktatás fejleszté sé - nek egyik fő iránya mindenképpen az informatikai írástudás tömegessé tétele kell hogy legyen. Ennek nem - zetközileg kidolgozott, több mint 10 éve (ma már 158 országban, 39 nyelven) eredményesen működő mo dellje az ECDL. A programba máig Magyar or szágon közel 350 ezren regisztráltak, a cél pedig a ezer fő lenne. Saj nos, sem ezzel, sem az in formatikai írástudás alapszintjével (internet használati ismeretek) kap csolatban nem született még átfogó, a kormány zat által is egyértelműen támogatott nemzeti program. Több, egymástól különálló, önmagában nem rossz, de szinergia nélkül hasz nálhatatlan prog ram létezik mondta Alföldi István, a Neumann János Számító gép-tudományi Tár saság ügyvezetője. Kitűzött célok, törekvések Ma a fejlett i pari országok ban az in - ter netes szolgáltatások hasz nálata je - l en tős életminő ségbeli javu lást je - lent. A Neumann Já nos Számí t ó géptudo má nyi Társa ság szerint a kormányzat szá mára je len leg javaso - landó képzési programok e gyi kének feltét lenül a di gitális írástudásnak kell lennie. Nagyon jó, hogy vannak szór vá - nyos kez de ményezések, azon ban é gető szükség van arra, hogy vég re valós, ko he rens nem zeti prog ram jöj jön létre a kormányzat, a po litika, a gazdasági élet és a civil szer ve zetek együt működésével. Amikor u gyanis milliósításról be szélünk, úgy gondoljuk, nincs időnk arra, hogy ez tíz esztendő alatt történjék meg. Ezt a programot a digitális írástudás országos elterjesztésének alapprogramját három év alatt garantáltan meg lehetne valósítani mondta Alföldi István. Kelemen Szivia Modern Iskola Fókusz 2009/1.

10 10 Informatikai jártasság és felkészültség ABellResearch az infokommunikációs piac szakértője - ként számos aspektusát ku - tat ja rend szeresen a lakosság pc- és internethasználatának, vizsgálva az eszközöknek tulajdonított előnyöket és az elzárkózás okait is. A már nyolcadik éve megjelenő Magyar Info kommu - nikációs Jelentés leg - utóbbi adatai szerint a legalább 15 éves ha zai lakosság körében a számítógép-használat megítélése alig változott az elmúlt év során. Bár a túlnyomó többség továbbra is egyet ért abban, hogy a pc jelen tő sen meg kön nyí ti az em - berek éle tét, sőt ab ban is egybevág a domi náns vé le kedés, hogy az in ter - nethasz ná lók a mindennapjaikban számottevő előnyt él vez nek, az in - forma tikai esz kö zök megkerül he tet - len sé gé nek né zetét a többség továbbra sem osztja. Ismerethiányból félelem A részben alaptalan félelmek és fel nem ismert előnyök jó részben a la kosságra jellemző felkészü - letlenségből és isme - ret hi ányból erednek. Ag godalomra iga zán mégis legin kább az ad okot, hogy az át - lagember ál ta lános in for matikai isme re - tei a ku ta tási adatok szerint alig-alig bő vülnek. Az alapvető in - formatikai kifeje zé - sekkel többé-ke vésbé tisztá ban le vő lako - sok idén is csak leg - feljebb a mérési hibahatáron belül vannak többen, mint egy évvel ez - előtt. Nem meglepő, hogy az informa - tikai fogalmakkal, a mára szinte az általános szókincs részévé vált zsargonnal a vizsgált populáció legifjabb tagjai, a évesek a leginkább tá jékozottak. Az viszont már sokat el árul, hogy az átlagosnál kimutat - hatóan ke vésbé informáltak a Az iga zán veszélyes akadályt a szá - mítógépes ismeretek és képzés hiá - nya, illetve a pc-t nem használók idegen ke - dése jelenti. mun ka - nélkü li ek, a 60 éven fe lüliek és az alapfo kú végzettségűek. Képzés hiánya A legalább 15 éves hazai lakosság kö zel kétharmada soha, semmilyen formában nem vett részt pc- vagy in - ternethasználat ról szóló kép zés ben. A tudásszerzés domináns forrá sa to - vábbra is a szervezett ok tatás, az is - mereteket a vizsgált po puláció ötöde az iskolapadban sajátította el. Ért - hető módon az ismeretszerzésnek ez a formája elsősorban a fiatalok [15 34 évesek] számára jelentett realitást, hiszen alig két év tizeddel ez előtt általános- és kö zép iskoláink számára elérhe tetlen volt az akkor cocom-listás nyu gati számítás - tech nika, az in ternet pedig jelenlegi formájában nem léte zett még. Az már jóval sajnál atosabb tény, hogy az autodidakta kép - zés szerepe, amely a gyorsan avuló isme re tek nap rakészen tar tá sá nak szempontjából ne hezen nélkü lözhe tő, csak a la kos ság alig valami - vel több mint tize dére kor látozódik. Az ered - mé nyek azt tá maszt - ják alá, hogy a külső se gítség nélküli isme retszerzés leg in kább a meglévő alaptudás frissítését, k ite jesz tését szolgálhatja, a reménybeli új be - lépők kez deti is me ret hi ányá nak le - küz désé re kevéssé al kalmas mu tat - nak rá a Bell Re search ku ta tói. Nem értik egymást Az adatok több kon textusban is fel - hív ják a fi gyelmet a digitális szaka dék elmélyü lé sének veszélyére. A vizs gá lat részletes eredmé nyei ar - ra mu tatnak rá, hogy az info kommuni kációs esz közök használói többek kö zött éppen ezeknek a technoló gi ák nak köszönhe tően egyre szélesebb kö rű isme retet sze reznek, mind jobban ki ismerve ma gu - kat a tudás alapú társadalomban, míg a számí tó gép és az in - ter net haszná latától el zár kózók egyre ke - vésbé ér tik meg a di gitális írástu dók nyel vét. Az pedig egyelőre nem látszik, hogy a szakadék leg - alább részleges betemetésére ki vállalkozhat, ha az érintettekből maga a motiváció is nagyrészt hi - ányzik.

11 11 Vélemények az informatikáról és az internetről (%) A számítógép megkönnyíti az emberek életét Az internetezők előnyben vannak Az internet kiszoríthatja a televiziót és az újságokat Az internet segíti az emberi kapcsolatokat Az internet ismerete elengedhetetlen Az internet megbízhatatlan és veszélyes Teljesen/nagyobbrészt egyetetért Egyet is ért meg nem is Kevesebb/egyáltalán nem ért egyet Nem tudja/nem válaszolt Fogalmak ismertsége a 15 évnél idősebbek körében (%) Internet Vírus PC Windows Szoftver Tűzfal Operációs rendszer Hardver Hallott már róla Ismeri a jelentését Forrás: BellResearch

12 ECDL képzési csomag A KREA Kft. kiadásában megjelent a legújabb, Syllabus 5.0 követelményrendszer szerinti ECDL képzési csomag, amely egy nyomtatott formátumú könyvből és egy CD ROM-ból áll (430 interaktív képsor; digitális táblához is). Az INFORMATIKAI ÍRÁSTUDÁS című, multimédiás, interaktív tananyag (ECDL2009) a WINDOWS XP operációs rendszerre, illetve az OFFICE 2007-re alapszik. A könyv ára: 6900 Ft. CD-ROM ára: 6900 Ft Iskolai korlátlan hálózati anyag: Ft. A fenti anyag korábbi változata (ECDL2007) ezután féláron, Ft-ért megvásárolható a KREA Kft-nél. Krea Kft.: Telefon: ; Fax.: ; Honlap: A FEBRUÁR 1-JE ÓTA ÉRVÉNYES VIZSGAFELADATOK 3 KÖTETBEN Ára: 2990 Ft/kötet Kapható a könyvesboltokban és az ECDL Irodában. Megrendelhető: A Neumann János Számítógép-tudományi Társaság Hírlevele Elnök: Dr. Péceli Gábor Felelős szerkesztő: Alföldi István Szerkesztő: Szedlmayer Bea NJSZT titkárság 1054 Budapest, Báthori utca 16. Tel.: (1) , (1) fax: (1) honlap: Nyomda: Reprográf Kft. Lapunk havonta 2300 példányban je le nik meg. Egyéni és jogi tagjainkon (cé gek, vállalatok, intézmények) ke resztül a szakma csaknem minden képviselő jé hez eljut, és naprakész információkat nyújt a Társaság, valamint a szakterület aktuális ese mé nyeiről, újdonságairól. Hírlevelünkben továbbra is közzé te szünk hirdetéseket, felhívásokat. Ezek kel kapcsolatban kérjük, fordul jon tit kár ságunkhoz. Következő lapzárta: 17.

ÚJ UTAKON JÁRUNK. Pannon GSM Távközlési Zrt. fenntarthatósági jelentés 2008

ÚJ UTAKON JÁRUNK. Pannon GSM Távközlési Zrt. fenntarthatósági jelentés 2008 ÚJ UTAKON JÁRUNK Pannon GSM Távközlési Zrt. fenntarthatósági jelentés 2008 Köszöntő 3g 6 6g 8g 12 12g 14g 18g 22g 24g 24g 30g 30g 32g 41g 46 47g 48g 49g 50g 51g 54 55g 56g 56g 56g 57g 58g 59g 60g 62g 2.

Részletesebben

Összefoglaló az elnökség 2011. szeptember 22-i üléséről

Összefoglaló az elnökség 2011. szeptember 22-i üléséről A NEUMANN JÁNOS SZÁMÍTÓGÉP-TUDOMÁNYI TÁRSASÁG HÍRLEVELE Összefoglaló az elnökség 2011. szeptember 22-i üléséről Az alábbi határozatok születtek: 10/2011 (09.22) sz. határozat Az elnökség határozata értelmében

Részletesebben

A projektoktatás elmélete és gyakorlata

A projektoktatás elmélete és gyakorlata A projektoktatás elmélete és gyakorlata GÉNIUSZ KÖNYVEK A Géniusz Könyvtárat a Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége által koordinált Magyar Géniusz Program keretében megjelentetett kötetek alkotják.

Részletesebben

Fogalomtár a Tehetségpontok számára

Fogalomtár a Tehetségpontok számára Fogalomtár a Tehetségpontok számára GÉNIUSZ KÖNYVTÁR A Géniusz Könyvtárat a Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége által koordinált Magyar Géniusz Projekt keretében megjelentetett kötetek alkotják.

Részletesebben

A kormány területi képviseletének perspektívái az európai országokban

A kormány területi képviseletének perspektívái az európai országokban Dr. Ba lázs Ist ván CsC. tan szék ve ze tõ egye te mi do cens A kormány területi képviseletének perspektívái az európai országokban Mint egy más fél év ti ze de mû kö dik eu ró pai szer - ve ze te a kor

Részletesebben

EURÓPAI FÜZETEK 15. TÁRGYALÁSOK LEZÁRT FEJEZETEIBÔL. Környezetvédelem Magyarországon és az Európai Unióban. Környezetvédelem

EURÓPAI FÜZETEK 15. TÁRGYALÁSOK LEZÁRT FEJEZETEIBÔL. Környezetvédelem Magyarországon és az Európai Unióban. Környezetvédelem EURÓPAI FÜZETEK 15. SZAKMAI ÖSSZEFOGLALÓ A MAGYAR CSATLAKOZÁSI TÁRGYALÁSOK LEZÁRT FEJEZETEIBÔL Dr. Láng István Dr. Faragó Tibor Dr. Schmuck Erzsébet Dr. Zoltai Nándor Környezetvédelem Magyarországon és

Részletesebben

Beszámoló a Magyar Történelmi Társulat 2003 2007. évi tevékenységérõl

Beszámoló a Magyar Történelmi Társulat 2003 2007. évi tevékenységérõl KRÓ NI KA Beszámoló a Magyar Történelmi Társulat 2007. május 12-én megtartott tisztújító közgyûlésérõl 2007. má jus 12-én, a Ma gyar Tu do má nyos Aka dé mia vár be li Kong resszu - si ter mé ben tar tot

Részletesebben

CI VIL (AL TER NA TÍV) JE LEN TÉS AZ ENSZ GYER MEK JO GI EGYEZ MÉNY MA GYAR OR SZÁ GI VÉG RE HAJ TÁ SÁ RÓL 2006-2012

CI VIL (AL TER NA TÍV) JE LEN TÉS AZ ENSZ GYER MEK JO GI EGYEZ MÉNY MA GYAR OR SZÁ GI VÉG RE HAJ TÁ SÁ RÓL 2006-2012 CI VIL (AL TER NA TÍV) JE LEN TÉS AZ ENSZ GYER MEK JO GI EGYEZ MÉNY MA GYAR OR SZÁ GI VÉG RE HAJ TÁ SÁ RÓL 2006-2012 CI VIL (AL TER NA TÍV) JE LEN TÉS AZ ENSZ GYER MEK JO GI EGYEZ MÉNY MA GYAR OR SZÁ GI

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ III. év fo lyam 7. szám 28 Ft 2006. jú li us 0. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ A KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÚJ HELYEN A KÖZLÖNYBOLT! 2006. jú li us 3-tól a Köz löny

Részletesebben

Díszpolgárokat avattunk! Újabb álmunk, a faluközpont:

Díszpolgárokat avattunk! Újabb álmunk, a faluközpont: VII. évfolyam 5. szám 2010. szeptember MAKÁDI ÚJSÁG Makád Község Önkormányzata és a Református Egyház lapja Díszpolgárokat avattunk! Németh Jenő Németh Jenőné Újabb álmunk, a faluközpont: Balogh Sándorné

Részletesebben

Ha tehetséges a gyerek

Ha tehetséges a gyerek Ha tehetséges a gyerek GÉNIUSZ KÖNYVEK A Géniusz Könyvtárat a Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége által koordinált Magyar Géniusz Program keretében megjelentetett kötetek alkotják. A sorozat célja,

Részletesebben

EM LÉK KÉ PEK AZ ÖT VEN ÉVES SZOM BAT HE LYI GYA KOR LÓ IS KO LÁ RÓL

EM LÉK KÉ PEK AZ ÖT VEN ÉVES SZOM BAT HE LYI GYA KOR LÓ IS KO LÁ RÓL EM LÉK KÉ PEK AZ ÖT VEN ÉVES SZOM BAT HE LYI GYA KOR LÓ IS KO LÁ RÓL 1 EMLÉKKÉPEK AZ ÖTVENÉVES SZOMBATHELYI GYAKORLÓISKOLÁRÓL Írta és szerkesztette: Szauer Ágoston Lektorálta: Dr. Vigh Kálmán PhD, fõiskolai

Részletesebben

MÛHELY VÁLTOZÓ CSALÁD VÁLTOZÓ POLITIKÁK* NEMÉNYI Má ria TA KÁCS Ju dit

MÛHELY VÁLTOZÓ CSALÁD VÁLTOZÓ POLITIKÁK* NEMÉNYI Má ria TA KÁCS Ju dit Szociológiai Szemle 2005/4, 3 35. MÛHELY VÁLTOZÓ CSALÁD VÁLTOZÓ POLITIKÁK* NEMÉNYI Má ria TA KÁCS Ju dit MTA Szociológiai Kutatóintézet 1014 Budapest, Országház u. 30.; e-mail: nem13249@socio.mta.hu MTA

Részletesebben

XVIII. évfolyam 2. szám

XVIII. évfolyam 2. szám FORUM MARTINI Martonvásár város lapja Megjelenik havonta XVIII. évfolyam 2. szám 2009. február Várjuk Önöket február 28-án 16 órakor az Ifjúság Klubjába (Dózsa Gy. u. 4.) Szerep vagy valóság c. kiállításra;

Részletesebben

Já nos hal ma Vá ros ön kor mány za tá nak lap ja

Já nos hal ma Vá ros ön kor mány za tá nak lap ja XX. év fo lyam 3. szám Já nos hal ma 2005. március Meg je le nik ha von ta Ára: 100 fo rint Já nos hal ma Vá ros ön kor mány za tá nak lap ja Már ci us 15 üze ne te a ma em be ré nek Vá ro sunk ban a már

Részletesebben

BÖRÖCZKYNÉ VEREBÉLYI ZSUZSANNA ROVATA. A megszerzett tudás és a gyakorlat összhangja. Böröczkyné Verebélyi Zsuzsanna. dr. Sallai Csilla.

BÖRÖCZKYNÉ VEREBÉLYI ZSUZSANNA ROVATA. A megszerzett tudás és a gyakorlat összhangja. Böröczkyné Verebélyi Zsuzsanna. dr. Sallai Csilla. k l Számviteli és adózási szaktájékoztató V. évfolyam 9. szám, 2013. szeptember T A R T A L O M Böröczkyné Verebélyi Zsuzsanna Cégautók értékesítése az áfa 1 szempontjából Ha nem emlékszünk már arra, hogy

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú li us 25., péntek. 109. szám. Ára: 895, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú li us 25., péntek. 109. szám. Ára: 895, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú li us 25., péntek 109. szám Ára: 895, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú li us 25., péntek 109. szám Ára: 895, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Dá vid Im re JÓ SZÓVAL OKTASD. Mód szer ta ni ké zi könyv oktatóknak

Dá vid Im re JÓ SZÓVAL OKTASD. Mód szer ta ni ké zi könyv oktatóknak Jó szó val ok tasd GÉNIUSZ KÖNYVEK A Géniusz Könyvtárat a Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége által koordinált Magyar Géniusz Program keretében megjelentetett kötetek alkotják. A sorozat célja,

Részletesebben

NYÁREGYHÁZA A FEJLÔDÉS ÚTJÁN

NYÁREGYHÁZA A FEJLÔDÉS ÚTJÁN Állami forrásból valósult meg a 4605-ös számú út nyáregyházi szakaszának felújítása NYÁREGYHÁZA A FEJLÔDÉS ÚTJÁN Idén számos olyan fejlesztés, építkezés, felújítás valósul meg településünkön, melyekre

Részletesebben

Az iro dal mi al ko tó te vé keny ség fej lesz té se

Az iro dal mi al ko tó te vé keny ség fej lesz té se Az iro dal mi al ko tó te vé keny ség fej lesz té se GÉNIUSZ KÖNYVEK A Géniusz Könyvtárat a Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége által koordinált Magyar Géniusz Program keretében megjelentetett

Részletesebben

Al go rit mu sok és táb lá zat ke ze lés Te het ség gon do zás a köz ok ta tás ban az in for ma ti ka te rü le tén

Al go rit mu sok és táb lá zat ke ze lés Te het ség gon do zás a köz ok ta tás ban az in for ma ti ka te rü le tén Al go rit mu sok és táb lá zat ke ze lés Te het ség gon do zás a köz ok ta tás ban az in for ma ti ka te rü le tén GÉNIUSZ KÖNYVTÁR A Géniusz Könyvtárat a Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége által

Részletesebben

Létezésünk értelme. A TARTALOMBóL. ingyenes. 2009 november. közéleti havilap

Létezésünk értelme. A TARTALOMBóL. ingyenes. 2009 november. közéleti havilap ingyenes közéleti havilap 2009 november November hónap a halottak hónapja. Ilyenkor sokan járják a temetőket, a halottak hazáját, és közelebb kerülnek azok hoz a kérdésekhez, amelyek foglalkoztatják az

Részletesebben

Hát rány ban az előny A szociokulturálisan hátrányos tehetségesek

Hát rány ban az előny A szociokulturálisan hátrányos tehetségesek Hát rány ban az előny A szociokulturálisan hátrányos tehetségesek GÉNIUSZ KÖNYVEK A Géniusz Könyvtárat a Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége által koordinált Magyar Géniusz Program keretében megjelentetett

Részletesebben

EURÓPAI FÜZETEK 25. TÁRGYALÁSOK LEZÁRT FEJEZETEIBÔL. A magyar diplomák értéke az Európai Unióban. Személyek szabad áramlása

EURÓPAI FÜZETEK 25. TÁRGYALÁSOK LEZÁRT FEJEZETEIBÔL. A magyar diplomák értéke az Európai Unióban. Személyek szabad áramlása EURÓPAI FÜZETEK 25. SZAKMAI ÖSSZEFOGLALÓ A MAGYAR CSATLAKOZÁSI TÁRGYALÁSOK LEZÁRT FEJEZETEIBÔL Dr. Hudák Annamária Dr. Gellérné dr. Lukács Éva A magyar diplomák értéke az Európai Unióban Személyek szabad

Részletesebben

FORUM MARTINI. Martonvásár város lapja. Várjuk Önöket. 2010. július FORUM MARTINI 1

FORUM MARTINI. Martonvásár város lapja. Várjuk Önöket. 2010. július FORUM MARTINI 1 FORUM MARTINI Martonvásár város lapja Megjelenik havonta XIX. évfolyam 7. szám 2010. július Várjuk Önöket július 9-én, pénteken 20 órakor Fejér megye árvízkárosultjaiért rendezett jótékonysági koncertre

Részletesebben

43. szám. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány rendeletei A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. A Kormány 87/2006. (IV. 14.) Korm.

43. szám. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány rendeletei A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. A Kormány 87/2006. (IV. 14.) Korm. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 14., péntek 43. szám Ára: 391, Ft TARTALOMJEGYZÉK 87/2006. (IV. 14.) Korm. r. Veszélyhelyzet kihirdetésérõl és a veszélyhelyzet során teendõ

Részletesebben

VIRA SÁNDOR ROVATA. A megszerzett tudás és a gyakorlat összhangja

VIRA SÁNDOR ROVATA. A megszerzett tudás és a gyakorlat összhangja Általános forgalmi adó a hazai és nemzetközi gyakorlatban IV. évfolyam 5. szám, 2013. május T A R T A L O M Vira Sándor rovata Az Európai Bíróság 1 ítéleteinek hatása az adóhatósági ellenôrzésekre Vadász

Részletesebben

A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA KUTATÓHELYEINEK 2006. ÉVI TUDOMÁNYOS EREDMÉNYEI III. Társadalomtudományi kutatóintézetek

A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA KUTATÓHELYEINEK 2006. ÉVI TUDOMÁNYOS EREDMÉNYEI III. Társadalomtudományi kutatóintézetek A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA KUTATÓHELYEINEK 2006. ÉVI TUDOMÁNYOS EREDMÉNYEI III. Társadalomtudományi kutatóintézetek Budapest 2007 A Magyar Tudományos Akadémia társadalomtudományi kutatóhelyeinek beszámolói

Részletesebben

Feltétel. Quattro. Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás személybiztosítási kiegészítővel

Feltétel. Quattro. Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás személybiztosítási kiegészítővel Feltétel Quattro Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás személybiztosítási kiegészítővel Ügyféltájékoztató QUATTRO fo lya ma tos dí jas, be fek te té si egy sé gek hez kö tött élet biz to sí tás

Részletesebben

A Financial Times sem hisz a deregulációban?

A Financial Times sem hisz a deregulációban? Dr. For gács Im re egye te mi do cens A Financial Times sem hisz a deregulációban? (Té zi sek a pénz ügyi vál ság ról re gu lá ci ós né zõ pont ból) Az az ér zé sem, hogy töb bé már nem Kan sas - ban va

Részletesebben