NETLAB_ A VÁLSÁG, MINT ESÉLY? (ÚJ) UTAK A FOGLALKOZTATÁSI VÁLSÁG LEKÜZDÉSÉBEN KONFERENCIA-KIADVÁNY CROSSING 1. KÖTET BORDERS

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "NETLAB_ A VÁLSÁG, MINT ESÉLY? (ÚJ) UTAK A FOGLALKOZTATÁSI VÁLSÁG LEKÜZDÉSÉBEN KONFERENCIA-KIADVÁNY CROSSING 1. KÖTET BORDERS"

Átírás

1 CROSSING BORDERS Network for Labourmarket Cooperation in the Border Region AT-HU NETLAB_ Partnerschaft für den Arbeitsmarkt in der Region Partnerség a munkaerôpiacért a régióban KONFERENCIA-KIADVÁNY 1. KÖTET A VÁLSÁG, MINT ESÉLY? (ÚJ) UTAK A FOGLALKOZTATÁSI VÁLSÁG LEKÜZDÉSÉBEN EUROPEAN UNION European Regional Development Fund

2 02 A szakmai konferencia megrendezésére a NetLab Hálózati együttmûködés létrehozása a munkaerôpiacon az osztrák-magyar határ menti térségben projekt keretében került sor június 10- én. A projekt keretében 2012-ig évente kerül sor további szakmai konferenciák megrendezésére a közös, határon átnyúló foglalkoztatási térség aktuális és fontos kérdéseinek megvitatása céljából. A projektet tartalmilag és stratégiailag a következô partnerintézmények vezetik és támogatják: A NetLab projektet az Ausztria-Magyarország határon átnyúló együttmûködési program keretében az Európai Regionális Fejlesztési Alap, a Szövetségi Munkaügyi, Szociális és Fogyasztóvédelmi Minisztérium és a Magyar Köztársaság támogatja.

3 A VÁLSÁG, MINT ESÉLY? (ÚJ) UTAK A FOGLALKOZTATÁSI VÁLSÁG LEKÜZDÉSÉBEN KONFERENCIA-KIADVÁNY TARTALOMJEGYZÉK Köszöntôk. Gombás József.... Mag. Dieter Frizberg.... Fekete László.... Nyitóreferátum: Kiutak a gazdasági válságból.... Dr. Vértes András.... Szakmai elôadások: Intézkedések a munkanélküliség elleni küzdelemben.... Mag. Karl Fakler.... Kiss Ambrus... Kivárni vagy elbocsátani? Egy minôségi felmérés eredményei.... Mag.a Barbara Willsberger... Pódiumbeszélgetés: Nem jajgatni, hanem cselekedni Kihívások a szociális partnerek számára... Never waste a good crisis (Sose hagyj kárba veszni egy jó válságot) Kezdeményezések a határon átnyúló együttmûködésben.... Mag.a Barbara Maca

4 04 IMPRESSUM, SZERKESZTÉS, SZERVEZÉS Regionális Fejlesztési Társulás Industrieviertel Projektmenedzsment Mag. Barbara Maca Schlossstraße 1, A Katzelsdorf T: Grafika: grafikus Nyomás: Nyomda Nyugat-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Szatmári József Hollán E. u. 1., H Szombathely Tel.: Fordítás: Dream bt. Dr. Mátyás Gyöngyi Ulla

5 05 Köszöntôk Gombás József stratégiai és nemzetközi igazgató Nyugat-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves Vendégeink! Tisztelettel köszöntöm Önöket itt a bükfürdôi konferenciaközpontban a projekt menedzsmentje és valamennyi partnere nevében. A konferencia, amely a gazdasági válság hatásaival, a válságból kivezetô utak keresésével foglalkozik, a NetLab projekt keretében kerül megren dezés re. Szeretném mindenekelôtt megköszönni a szervezôk elôkészítô mun káját, akik igen sok energiát fektettek abba, hogy ez a mai találkozó létrejöhessen és eredményes legyen. A NetLab projekt, amelyet az Ausztria-Magyarország Határon Átnyúló Együttmûködés Program támogat az Európai Területi Együttmûködés keretében, arra hivatott, hogy a már sok év óta hatékonyan mû ködô munkaügyi kapcsolatrendszert tovább mélyítse, hozzon új eredményeket és kísérletezzen ki új esz közöket, formákat. A projekt a partnerségrôl, a határon átnyúló érdekek érvényesülésérôl, a hálózati együttmûködésrôl szól a munkaerôpiac területén, de emellett más kooperációk is kialakultak és folynak a ha tártérségben. Az Osztrák-Magyar Szakértôi Akadémia, az EURES-T Pannónia Határ Menti Társulás, az IGR osztrák-magyar szakszervezeti együttmûködés vagy a már 15 éve megrendezésre kerülô, mára már a kap csolatok egyik talpkövévé vált osztrák-magyar munkaügyi konferenciák szinergiahatásai biztosítják a hatékonyságot, amely úgy tûnik, hogy töretlenül fejlôdik osztrák-magyar határ menti relációban. Ma, amikor a gazdasági válság napjait éljük, úgy gondolom, hogy az együttmûködés intézményesült formái roppant nagy értéknek tekinthetôk. Különösen a szakmai kooperáció, a közösen alkalmazott eszközök s a megvitatott problémák megközelítései hoznak olyan eredményeket, amelyek mindkét oldalon és az egyesülô határ menti munkaerôpiacon is használhatók. Meggyôzôdésem ezért, hogy ezt a fontos együttmûködést, amelynek egyik eleme a NetLab projekt és a mai konferencia, folytatnunk kell a jövôben is. Sok sikert és hasznos információkat kívánok mindenkinek a mai tanácskozáshoz.

6 06 Dieter Frizberg Munkaügyi, Szociális és Fogyasztóvédelmi Szövetségi Minisztérium Tisztelt Résztvevôk! A Munkaügyi, Szociális és Fogyasztóvédelmi Szövetségi Minisztérium ne vében köszöntöm Önöket a mai munkaügyi konferencia alkalmából. A konferencia lehetôséget biztosít számunkra, hogy megbeszéljük egymással a gazdasági válság kezelésének kérdéseit és a határon átnyúló tapasztalatcsere szellemében eszmét cseréljünk a munkanélküliség elleni küzdelem eszközeirôl. A gazdasági válság elérte a munkaerôpiacainkat. Különösen érintettek a termelô iparágak és az építôipar, sok munkahely veszik el pl. az autógyártásban. Ezért a munkahelyek megtartása és újak létrehozása, valamint a munkanélküliség leküzdése a legfontosabb kérdés. A szövetségi kormány által a nehéz munkaerô-piaci helyzet javítására irá nyuló intézkedések már hoztak némi eredményt. A csökkentett munkaidô modelljét megreformálltuk, a dolgozók továbbképzésére pedig nagy súlyt helyezünk. A konjunktúracsomagok, az adóreform és az ak tív munkaerôpiac-politika számos eszköze kezdi kifejteni hatását. A szövetségi kormánynak az ifjúság foglalkoztatására irányuló offenzívájának célja az, hogy minden fiatalnak javuljanak a jövôbeni kilátásai a munkaerôpiacon. A határon átnyúló tapasztalatcsere segítségével válaszokat találhatunk a közös határrégióban felmerülô kihívásokra. Sikeres ülésezést kívánok mindnyájunknak!

7 07 Fekete László fôosztályvezetô-helyettes Szociális és Munkaügyi Minisztérium Köszöntöm a konferencia minden résztvevôjét, külföldi és hazai partnereinket! Különös aktualitást kapott a NetLab partnerség elsô konferenciája, mivel olyan új környezeti kihívások mentén kell megfelelni a projekt célkitûzéseinek, amely új cselekvéseket vár el mindkét ország gazdasági, pénzügyi és foglalkoztatási szakembereitôl, a projekt résztvevôitôl év második felében a kialakult nemzetközi pénzügyi gazdasági válság jelentôs negatív változásokat indított el a magyar munkaerôpiacon is. A pénzügyi gazdasági válság jeleire már az elmúlt év ôszétôl kormányzati és tárca szintû intézkedések kidolgozása és végrehajtása indult el. Az év elején meghirdetésre került az elsô támogatási program, majd ezt követôen több szakaszban indult a munkaügyi szervezet központi programja, májusban a következô pályázat került kiírásra a KKV-k részére. Ezzel igyekszünk folyamatosan biztosítani a támogatásokhoz való hozzájutás lehetôségét. A foglalkoztatási intézkedések elsôdleges célja a munkahelyek megôrzése, természetesen akkor, ha van esély a támogatás segítségével a tartós foglalkoztatás fenntartására. Másik fontos célja a támogatásoknak, hogy az állásukat vesztett munkavállalók újbóli elhelyezkedését elôsegítse. A támogatások mûködéséhez a meglévô aktív eszköz források célszerinti átcsoportosításával, valamint az ESZA források felhasználásával teremtettük meg a pénzügyi alapokat. Szorosak a térség, a két ország gazdasági és munkaerô-piaci kapcsolatai, közös az érintettség a válságban, közösen kell erôfeszítéseket tenni a megoldások kidolgozásában, egymás helyzetének, jó gyakorlatainak meg ismerésével. Ehhez járulhat hozzá a konferencia is elôadásaival, a felmérés tapasztalataival, a közös fórumbeszélgetéssel, amelyhez minden résztvevônek eredményes munkát kívánok!

8 08 Kiutak a gazdasági válságból Dr. Vértes András elnök GKI Gazdaságkutató Zrt. A világgazdaság, s ezzel Magyarország III. negyedévében pénzü gyigazdasági-bizalmi válságba került. Ugyanakkor a világot jellemzô mély pesszimizmus és piaci pánik április-májusban enyhült. A bizalmi indexek az EU-ban és Magyarországon továbbra is nagyon kedvezôtlen kilátásokat tükröznek, de kissé javulnak. Miközben a magyar GDP idén 6,5% körüli mértékben esik, a külsô egyensúly látványosan javul, a bel sô pedig megfelel a nemzetközi követelményeknek. A recesszió mélypontja a III. negyedévben várható, gyors kilábalás azonban sehol sem valószínû. Magyarországon a GDP az I. negyedévben 6,7%-kal csökkent. A foglalkoztatási és bérfolyamatok fokozatosan alkalmazkodnak a recesszióhoz. Az elbocsátásokról nincs statisztika, de azok bizonyosan bôven 100 ezer feletti dolgozót érintettek, eleinte fôleg a feldolgozóipari exportszektorokban, késôbb a nagy és közepes szolgáltató cégeknél is február-áprilisában a foglalkoztatottak száma csaknem 85 ezerrel volt kevesebb, mint egy éve. A munkanélküliségi ráta 9,9%-ra emelkedett. A regisztrált munkanélküliek száma 60 ezerrel nôtt, a munkaerô felmérés szerint (amely a fekete mun kavégzést is kiszûri) viszont csak 10 ezerrel. A kisvállalkozások tevékenysége érdemben szürkült. A reálkereset 2,7%-kal csökkent az I. negyedévben. A lakosság mérsékli halasztható és/vagy hiteligényes fo gyasztását, így leginkább a tartós fogyasztási cikkek vásárlását. Ezért GDP-arányos nettó megtakarítási rátája emelkedik I. negyedévében a hiteltörlesztés már meghaladta az új hitelfelvételt. A fogyasztási hitelfelvétel 1/6-ára, a lakáscélú 1/3-ára esett vissza. Az elsô öt hónapban az államháztartás bevételei a tervezett jelentôs növekedés helyett csak stagnáltak, s a hiány elérte az éves GDP 2,2%-át. A kormány az év során egyrészt több lépcsôben kiadáscsökkentésekrôl döntött, másrészt elôbb 2,9%-ra, majd a nemzetközi szervezetekkel egyeztetve 3,9%-ra emelte a hiánycélt. A kormányváltás jelentôs strukturális reformok megkezdésével járt a nyugdíj- és a szociális támogatási rendszerben, illetve átrendezésekkel az adórendszerben.

9 09 Az év elsô öt hónapjában az infláció 3,2% volt. Májusban részben idôjárási okokból, de részben a tartósan gyenge forint miatt 3,8%-ra ugrott az infláció. A forint euróhoz viszonyított árfolyama a 2008 végi 265- rôl március elejére 317-re gyengült, majd május végére közé erôsödött. Ilyen körülmények között a jegybanki alapkamat amely a 2008 októberi 11,5%-os csúcsról január közepére 9,5%-ra csökkent hónapok óta változatlan. A világ nagy országai fiskális és monetáris expanzióval hatalmas összegeket költenek bankmentésre, államosításra, fogyasztói keresletnövelésre, a foglalkoztatás megôrzésére és a szociális válság elkerülésére. Ennek nyomán 2009 késô tavaszán a szabadesés minden bizonnyal véget ért, a pénzügyi rendszer összeomlását sikerült elkerülni. A költségvetési hiányok és az államadósságok viszont drasztikusan emelkednek. A válságból való kilábalás valószínûleg az USA-ban, Kínában és Indiában kezdôdik meg, esetleg már idén. Az elôzô negyedévhez viszonyított pozitív növekedési adattal az EU-ban és Magyarországon legkorábban 2010 elsô felében lehet számolni. Az EU összevont GDP-je 2009-ben várhatóan 4,5%-kal, Németországé 6%-kal csökken. Az új közép- és kelet-európai EU-tagországok közül 2009-ben különösen súlyos recesszió fenyeget a balti köztársaságokban. A válsággal szemben a kiterjedt belsô piaccal rendelkezô és szigorú fiskális politikát folytató Lengyelország mutatja a legnagyobb ellenállást. Az eurót bevezetô Szlovákiának jobb a pénzügyi sta bilitása, regionális versenyképessége azonban a környezô országok devizájának leértékelôdése miatt jelentôsen romlik. Magyarország és Lettország után további új EU-tagállamok (pl. Románia, Bulgária és Litvánia) szorulnak rá az IMF és az EU segítségére. Az amerikai tôzsdeindexek a márciusi mélyponthoz képest 25-30%-ot emelkedtek. Lehet azonban, hogy ez még nem a reálgazdasági fellendülést jelzi elôre, hanem csak részvénypiaci korrekciót tükröz, illetve az agresszív globális fiskális expanzióhoz fûzôdô várakozásokból táplálkozik. Az USA GDP-je idén 3,5%-kal esik, de az utolsó negyedévben már esetleg kissé emelkedik. Az államháztartás hiánya a GDP 12%-a körül lesz. Tavasszal a Fed 0,25%-ra, az Európai Központi Bank 1%-ra mérsékelte irányadó kamatlábát. További kamatlábcsökkentésre nincs tér. A GKI konjunktúra-index szezonális hatásoktól megtisztított értéke 2008 júliusától 2009 áprilisáig romlott, ezen belül október óta zuhant, majd az áprilisi stagnálás után májusban és júniusban érzékelhetôen javult. Ez az üzleti szférára és a fogyasztókra is jellemzô. A magyar gazdaság reálfolyamatai 2009-ben beleillenek az európai recessziós trendbe.

10 10 Egyensúlyi szempontból azonban a magyar folyamatok kissé eltérnek a nemzetközi tendenciáktól, mert az államháztartás hiánya alig nô, a külsô finanszírozás számottevôen esik, viszont az infláció a II. félévtôl gyorsan emelkedik. Magyarország a kiszáradt külsô finanszírozás és az erre válaszként felvett IMF-EU hitel nyomán nem reagálhatott a válságra erôteljes expanzív fiskális, monetáris és jövedelem-politikával, csak egyensúlyi helyzetének általános javításával, s azon belül kisebb élénkítô, átrendezô lépésekkel, illetve a szerkezeti reformok felgyorsításával. A költségvetési politikában fordulat következett be. A kiesô államháztartási bevételek miatt (2008 októbe rétôl) a GDP kb. 3%-ára rugó kiadáscsökkentô lépésekre volt szükség. Az évközi tb-járulék és szja-teher mérséklést a fogyasztást terhelô adók emelése, azaz adó-átcsoportosítás teszi lehetôvé. A 2010-re elfoga dott, illetve tervezett intézkedésekkel folytatódik a foglalkoztatás közterheinek és a kiadásoknak a mérséklése. A évi adóváltozások összességében a munkaadók és a közepes jövedelmû munkavállalók javára csoportosítanak át forrásokat a többi jövedelemtulajdonos, illetve általában a fogyasztók és (az ingatlanadó elfogadása esetén) a vagyonosok rovására. A vállalkozások eredménye idén több mint 10%-kal mérséklôdik, ami arányosan apasztja a költségvetés nyereség- és különadó bevételeit. A fogyasztáshoz kapcsolódó adóbevételek az adóemelések mellett is csak meg közelítik a tavalyi szintet, a foglalkoztatás közterhei pedig elmaradnak a évitôl. Az államháztartás kiadásainál a legjelentôsebb megtakarítás a nyugdíjkiadásoknál várható. Ugyanakkor a kamatkiadások a kincstárjegyek magas kamata miatt továbbá a válsággal összefüggô egyes szociális transzferek (munkanélküliségi ellátás, táppénz) kissé meghaladják a tervezettet. Végeredményben az államháztartás hiánya a GDP 3,8%-a körül lesz ben a magyar gazdaság teljesítménye mintegy 6,5%-kal csökken. A GKI feltételezése szerint a gazdasági visszaesés a III. negyedévben éri el mélypontját. Az ipari termelés mintegy 18%-kal zuhan. A válság okozta visszaesés a II. negyedévben valószínûleg megáll, ezt stagnáló, kisebb-nagyobb javulást és visszaesést mutató idôszak követi. Folytatódik (-5%) az építôipari termelés 2006 közepe óta tartó visszaesése. Az egyetlen növekvô területet az EU által társfinanszírozott fejlesztések jelentik. A mezôgazdasági termelés mintegy 20%-kal csökken. Volumenben az áruexport 15%-os, az áruimport 17%-os visszaesése prognosztizálható. A cserearányok az energiaárak csökkenése miatt várhatóan 1,5%-kal javulnak. Így a külkereskedelmi mérlegben 2009-ben 2,8 milliárd euró többlet várható közepétôl az áfa- és jövedéki adók emelésének hatására átmenetileg megugrik a fogyasztói árindex, év végére 7% körül lesz. Éves átlagban közel 5%-os drágulási ütem várható. A nemzetközi inflációs trendek inkább csak 2010 közepétôl gyorsulnak. A monetáris politika a kamatcsatornán keresztül restriktív marad (de

11 11 ennek jelentôsége csekély), az árfolyamcsatornán keresztül viszont a forint viszonylagos gyengesége miatt segíti a gazdasági kilábalást. A jegybanki alapkamat magas szinten (9,5%) beragadt, az MNB megítélése sze rint azonban a külsô finanszírozhatóság egyelôre nem tesz lehetôvé érdemi csökkentést. A külsô és belsô egyensúly javulása nyomán a változó nemzetközi befektetôi hangulatban ismét vonzóbb befektetési cél lehet Magyarország második felében megkezdôdhet az alapkamat mérséklése. Ezzel párhuzamosan az állampapír-hozamok is csökkenni fognak, ami a forint erôsödéséhez vezet. A gyorsított euró-csatlakozáshoz hiányzik az euró-zóna fogadókészsége. Emellett a maastrichti kritériumok reálisan csak re tel jesíthetôk, ami az euró évi bevezetését teszi lehetôvé. A évi dátumhoz a mai szabályok mellett 2010 közepéig kellene csatlakozni az ERM-2 rendszerhez. Kérdéses az is, hogy a választások után megalakuló kormány mennyire tekinti ezt prioritásnak. A számos mutató alapján az elmúlt években sereghajtónak bizonyult Magyarország ben egyensúlyi szempontból az európai középmezôny élére kerül. Ennek megôrzése, illetve további strukturális refor mok végrehajtása esetén a válság utáni idôszakra viszonylag kedvezô versenyképességi és növekedési pozícióba hozhatja magát.

12 12 Intézkedések a munkanélküliség elleni harcban Mag. Karl Fakler tartományi ügyvezetô Alsó-Ausztriai Munkaerôpiaci Szolgálat (AMS) Bár a ma délutáni pódiumvita címe az, hogy Nem jajgatni, hanem cselekedni, és a meghívásban Maca asszony is utalt rá, hogy nem annyira a negatív számok prezentálása a cél, hanem inkább a kiutak és újfajta megoldási lehetôségek bemutatása. Mégis, azon gondolat jegyé ben, hogy helyes diagnózis, és a betegség kezelés nélküli lefolyásának helytálló elôrejelzése nélkül nincs helyes terápia, foglalkoznunk kell a nyúlfarknyinál kicsit hosszabban az aktuális gazdasági és munkaerôpi aci helyzettel. A történelem fogja igazolni, hogy eltaláljuk illetve eltaláltuk-e a helyes diagnózist és prognózist. Amit viszonylag tisztán látunk, azok a tünetek, és jó lenne, ha legalább ezeket helytállóan ismernénk fel. 1. Mi a helyzet tények, elôrejelzések és feltételezések Melyek tehát a tünetek és az elterjedt várakozások Alsó-Ausztriában és egész Ausztriában? A gazdasági növekedés jelentôs csökkenése. 2009: -2,2%-tól -2,7%-ig 2010: legjobb esetben + 0,5%, 2011-ben pedig kismértékû javulás lesz, a nagy fellendülés (még) nem fog beütni. A foglalkoztatás érezhetô csökkenése. 2009: -1,2% 2010: -0,6% 2011: alig lesz jobb a helyzet, mint a 2010-ben A munkanélküliség nagyfokú növekedése (az abszolút számok és a növekedés mértéke alapján). 2009: Ausztria: (25%) és (30%) között, illetve fôre. Alsó-Ausztria: kb (30%) fôre, miközben pillanatnyilag a férfiak munkanélkülisége igen nagymértékben nô (jan.-április: 31%; növekedés mértéke:15,5%), míg a nôk munkanélkülisége - szinte túl szép, hogy igaz legyen lényegesen kisebb mértékben nô (jan.-április: 10,5%; növekedés mértéke: 4,5%), kb. ¾ év múlva azonban (ez az utolsó gazdasági visszaesés alapján várható elhúzódás) szintén jelentôs mértékben emelkedni fog. 2010: Ausztria: (10,6%) és (12,6%) között, ill re. Alsó-Ausztria: kb (10,6%) ra. 2011: Sajnos szintén nem várható a munkaerô-piaci helyzet lényeges javulása.

13 13 A közgazdászok többsége arra számít, hogy a 2008 ôszi várakozásokkal ellentétben, amikor sokan e gyébként én is a válság V-alakú lezajlását tartották lehetségesnek illetve valószínûnek, L alakú folyamat fog bekövetkezni, lapos jobboldali V-ággal. Gyors és erôteljes csökkenés, utána viszonylag hosszú, lapos a szályos idôszak, és csak ezután kezdôdik a kismértékû fellendülés, amely aztán fokozatosan erôsödik, és gyorsul. Mindenképpen viszonylag komplex betegséggel állunk szemben, amelynek részleges diagnózisai eltérô találatbiztonságúak, és prognózisai továbbra is minden szempontból nagy bizonytalanságot mutatnak. Ennél fog va a következô (kiegészítô) feltételezéseket vettük alapul a betegség lefolyásának megítélésekor (ha az orvosi hasonlatnál akarok maradni): A gazdasági növekedés összeomlásának szakaszában a munkanélküliség elsôsorban a termelô és különösen az exportorientált ágazatokban és területeken mutatkozik, és lényegében minden végzettségi szintet érint (még az értelmiségieket is), miközben a férfiak erôsebben érintettek, mint a nôk, de az idôsebbeket is nagyon sújtja a folyamat. Ezek nem feltevések vagy elôrejelzések, ezt ma tapasztaljuk. Az elôre látható, hogy a most következô, gyenge növekedéssel jellemezhetô szakaszban (gondoljunk a es + 0,4% vagy 0,5% elôrejelzésre) a munkanélküliség tovább nô, szélesedni fog, és olyan ágazatokat és területeket is érint majd, amelyek addig (a gazdasági visszaesés során) megúszták. Fennáll a veszély, hogy az addig (pl. rövidített munkaidô segítségével) megtartott törzsgárda is leépítésre kerül ez fôként akkor fenyeget, ha a vállalkozások hosszabb távú visszaesésre fognak számítani, illetve kell számítaniuk. A kezdôdô fellendülés során (mely biztos, hogy bekövetkezik, de nem olyan egyszerû megmondani, hogy er re mikor, 2011-ben, 2012-ben vagy esetleg csak 2013-ban kerül sor Ausztria vonatkozásában 2011 végé re tippelek) a munkanélküliek lefölözésére fog sor kerülni (a legjobbakat kiválogatják, a kevésbé jók és a gyen gék megmaradnak ezt nevezzük a munkanélküliség strukturálódásának és szegmentálódásának) és amennyiben a válság során nem tartunk kellôképpen ellene (a munkanélküliek képzésével és to vábbképzésével) a fellendülés megindulását követôen hamarosan részleges (regionális és szektorális) strukturális munkaerôhiány lép fel. Gondolok itt például a mûszaki-természettudományi szakemberekre, az egész ségügyi és a szociális szakmákra, és - nem is olyan valószínûtlen, mint ahogy a mai munkaerô-piaci adottságok alapján tûnik -, a fém- és elektronikai/villamos ipar területére. 2. Mit tegyünk akkor most konkrétan? 2.1. Az embereket állásban kell tartani, amíg csak lehet Rövidített munkaidô A foglalkoztatottak képzése, ennek eszköze a képzési célú rövidített munkaidô és/vagy a foglalkoztatottak képzési támogatása (egyedi támogatás vagy szakképzési szövetségek) és/vagy a képzési célú fizetetlen szabadság.

14 A válság folytán munkanélkülivé vált, jól képzett személyek és a keresett végzettséggel rendelkezôk gyors közvetítése ami az állások felderítését a válságban is szükségszerûvé teszi (nem luxus), akárcsak a jelölt megfelelôségének gyors, precíz megállapítását (a kevés, de nem nulla számú betöltetlen álláshely vonatkozásában). Ehhez pre cíz és gyors anamnézis és az ügyfelekkel letárgyalt, megfogalmazott és megkötött együttmûködési megállapodások is szükségesek. Gyors és precíz anamnézis, világos és gyorsan megkötésre kerülô együttmûködési megállapodások útmutatóként a közvetítés körében végzett munkához, a munkanélküliek foglalkoztathatóságának és ezzel egyben közvetíthetôségének javításához. Mindkét félnek, a munkanélkülieknek és az AMS-nek is hamar és világosan tudnia kell, hogy hányadán állnak egymással. A kényszerû munkaszünet kihasználása a munkanélküliek képzésére és továbbképzésére (átképzés, képzett ségi szint növelése) annak érdekében, hogy a következô fellendülési idôszakban jó esélyük legyen arra, hogy szakképzett mun kaerôként rövidesen elkeljenek, miközben már a recesszió idôszakában is nônek esélyeik a munkahelytalálás ra. Aki a megfelelô dologhoz ért, rossz gazdasági helyzetben is könnyebben talál állást, mint a kevésbé képzettek AMS tanfolyami program. Az egyéni képzés és a munkatréning költségeinek átvállalása A évi tanfolyami programunk, amelyet a múlt héten tárgyaltunk le, nem csak azt tartalmazza, hogy helyett tanfolyami hely legyen, hanem lényegesen magasabb tanfolyami költségekbôl in dul ki, ami a tanfolyamok minôségének növelésén alapszik, tartalmi szempontból és idôtartam szerint. Az Alsóausztriai AMS regionális kirendeltségei több eszközben részesülnek annak érdekében, hogy egyes mun kanélkülieknek egyénre szabott tanfolyami helyeket vásárolhassanak a szabad piacon. Az AMS-tanfolya mok fenntarthatósága és hírneve A(usbildung) M(acht) S(inn) (a képzésnek van értelme) segít könnyebben találni munkahelyet re a fiataloknak fenntartott tanfolyami helyeket, akik amint fent már említésre került különösen érintettek, a évi rôl re növeltük Munkaügyi alapítványok Az Alsó-Ausztria tartomány, az AMS és az érintett vállalkozás által finanszírozott munkaalapítványok akárcsak az AMS tanfolyamai azon munkavállalók jövôorientált képzésére szolgál, akik elvesztették állásukat. A finanszírozási kulcs regionális vagy ágazati alapítványoknál általában a következô: 50%-ot a cég fizet, 25%- ot Alsó-Ausztria tartomány, 25%-ot pedig az AMS. Tisztán céges alapítványok esetén a vállalkozás viseli a teljes költséget, csôdalapítványoknál pedig az AMS és a tartomány fele-fele arányban. A szakmunkásképzést a válságban is lehetôvé kell tenni és támogatni kell, különben a fellendüléskor (újra, akárcsak 2007-ben és 2008-ban) szakmunkáshiány fog fellépni. A gazdasági helyzet romlása (kevesebb megrendelés, lényegesen csökkent munkaerôigény) azt is elôidézte,

15 15 hogy a rendelkezésre álló szakmunkástanuló-helyek száma jelentôsen csökken. Ezért az Alsó-Ausztriai AMS a tartománnyal közösen, a 2009/2010-es tanévre: plusz szakmunkástanuló-helyet finanszíroz a vállalkozásoknál. A cégek gondoskodnak róla, hogy a fiatalok a szakmunkásképzés keretében megfelelô szakmai képzésben részesüljenek, továbbá 300 hely üzemi (vagy integrált) tanmûhelyekben, amelyekben a fiatalok különösen intenzív képzésben részesülnek. Ezért az AMS szakmunkástanulónként havi 770,- Eurót fizet a tanulmányok teljes idôszakára (ami 3-4 év). Önkormányzati és vállalati foglalkoztatási akciók (mint az Aktion 8000 a 80-as években) A tartományi kormányzattal közösen pl. tartósan inaktív vagy tartósan munkanélküli fiatalok számára egy olyan akciót terveztünk, melynek célja, hogy az önkormányzatoknál és cégeknél még 2009 évben további 1000 munkanélküli foglalkoztatását tegye lehetôvé. A beilleszkedési támogatás fokozott alkalmazása Intenzívebb (az esetek száma, a támogatás tartalma, a támogatás összege vonatkozásában), célcsoportspe cifikus beavatkozások bértámogatás formájában annak érdekében, hogy a cégeket a bérköltségek idôleges csökkentésével arra motiváljuk, hogy idôsebbeket, fiatalokat vagy tartósan munkanélkülieket illetve inaktívakat alkalmazzanak. Miért nem beszélek a foglalkoztatási projektekrôl? Mivel ezek annak ellenére, hogy sokan követelik a válság idôszakában a másodlagos munkaerôpiac, mint kompenzáló eszköz kiépítését plusz munkahelyek létesítése céljából nem alkalmas eszközei a válság leküzdésének. Egyrészt a konjunktúra gyengülésével csökken a foglalkoztatási projektekbôl kijövôk normál munkahelyeken való elhelyezésének aránya, és ezzel ez az eszköz, mely véleményem szerint csak átmeneti koncepcióként rendelkezik politikai legitimációval, elveszíti gazdasági értelmét (cél-eszköz viszonylatban), kom penzációs programként pedig túl drága. A foglalkoztatási projektek remekül megfelelnek a nehezen közvetíthetô munkanélküliek integrálására, itt megfelelô eszközt képeznek a célhoz, nem alkalmas fegyverek azonban a munkanélküliség, mint gazdasági jelenség elleni politikai küzdelemben. Mit mondhatok végül? A helyzet nem egyszerû s az elkövetkezô hónapok, sôt évek alatt sem válik egyszerûbbé. Van azonban egyrészt arra lehetôség, hogy ne engedjük a munkanélküliséget nagyobbra nôni, mint az feltétlenül szük séges, másrészt pedig nincs más alternatíva, mint tenni valamit ellene. Egy állam, amely ezt nem teszi meg, elveszíti létének értelmét, egy fontos ponton funkció nélkül marad vagy diszfunkcionálissá válik és leköszön, harmadrészt pedig, ha már úgyis foglalkoznunk kell a dologgal, akkor jobb, ha egybôl reménykedve és optimistán fogunk bele. Nem naiv hittel, hanem optimistán.

16 16 Kiss Ambrus fôigazgató Nyugat-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Arról kívánok szólni, hogy milyen feladatokat ró a gazdasági válság a mun kaügyi szervezetre, milyen eszközök állnak rendelkezésünkre a válság hatásainak enyhítésére. Elsôsorban a szolgáltatások fejlesztésére, a képzési programok elôrelátó tervezésére, az eddigieket meghaladó köz vetítési erôfeszítésekre van szükség. Válsághelyzetben a cégek reakciója általában az, hogy a kapacitásokat megpróbálják megôrizni. Ehhez különbözô pénzügyi támogatásokat igényelnek, illetve az elbocsátott munkaerônek azt az üzenetet közvetítik, hogy a válság lecsengésével sor kerülhet visszavételükre. Egy idô eltelte után úgy látszik, hogy nem állnak rendelkezésre megfelelô pénzügyi eszközök. A második szakaszban már arra is számítanunk kell, hogy az eddigi kapacitásfelesleget követôen kapacitáspusztulás lesz. Megindulnak a vállalati fúziók, egyes vállalatok termékei, termékcsoportjai kiszorulnak a piacról, illetve régi telephelyek szûnnek meg és újak jönnek létre. A sajtó feltette nekem a kérdést, hogy számítok-e a munkanélküliség nagymértékû növekedésére. Összességében valószínûleg nem, de ez nem zárja ki azt, hogy kellemetlen meglepetések érjenek bennünket bizonyos vállalkozásokkal, kooperációs láncokkal, ágazatokkal kapcsolatban. Ugyanakkor már meg jelenhet valamilyen megrendelés-állomány, s ennek megfelelôen megjelenik a munkaerô mozgósításának szükségessége, valamint az új állás elnyerésére való képessé tételük. A harmadik szakasz már teljesen új lesz abban az értelemben, hogy új technológiával új termékeket, új szol gáltatásokat állítanak elô, ennek megfelelôen tömegessé válik az új ismeretek alkalmazásának szüksé gessége. Tehát nem csupán a munkanélküliség kezelésének igénye lép fel, hanem alkalmazkodási szükség let is, amely jól-rosszul megfogalmazva már most megjelenik a gazdaságban, és programot követel a tá mogatási rendszertôl. Régiónkat erôsebben érintette a munkanélküliség növekedése, mint más régiókat. Magyarországon az ipari termelés 23 %-kal csökkent, februárban 29 %-kal, és márciusban is 15 %-kal. Még rosszabbak a mutatók a nyu gat-dunántúli régióban: január 22, február 41, március 19 %-os csökkenést mutat. Ehhez képest a foglalkoztatottak száma a régióban mindössze 10 ezer fôvel csökkent, ami egyértelmûen azt jelenti, hogy a vállalkozásokban a termelékenység romlott. Az egyik feszültség tehát maga a romló teljesítmények gazdasági hatásainak túlélési képessége. A munkanélküliség növekedése nem egyezik meg a regisztrált munkanélküliek számának változásával. A ket tô között sok különbség van. Most azt látjuk, hogy tömegével érkeznek munkanélküliek a gazdaság szür ke és fekete szféráiból is, ami arra utal, hogy ezek a területek is igen erôteljesen megérzik a válságot. Régiónkban a munkanélküliek száma áprilisig 59 %-kal növekedett. Érdekes, hogy a legnagyobb növekedés a

netlab_ Partnerschaft für den arbeitsmarkt in der region Partnerség a munkaerőpiacért a régióban

netlab_ Partnerschaft für den arbeitsmarkt in der region Partnerség a munkaerőpiacért a régióban CROSSING BORDERS network for Labourmarket cooperation in the Border region AT-HU netlab_ Partnerschaft für den arbeitsmarkt in der region Partnerség a munkaerőpiacért a régióban konferencia kiadvány 2.

Részletesebben

Baloldali Foglalkoztatáspolitikai Program

Baloldali Foglalkoztatáspolitikai Program _ Baloldali Foglalkoztatáspolitikai Program 1.0 Szakmai és társadalmi egyeztetésre 2012. november Tartalom I. Foglalkoztatás és foglalkoztatáspolitika Magyarországon... 3 1. Magyarország nem tudott kikerülni

Részletesebben

OSZTRÁK-MAGYAR MUNKAÜGYI KONFERENCIA MUNKAERŐ-PIACI NYITÁS ÖNKÉNTESSÉG A MUNKAVÁLLALÁS MOTORJA?

OSZTRÁK-MAGYAR MUNKAÜGYI KONFERENCIA MUNKAERŐ-PIACI NYITÁS ÖNKÉNTESSÉG A MUNKAVÁLLALÁS MOTORJA? OSZTRÁK-MAGYAR MUNKAÜGYI KONFERENCIA 2011. május 18-20. Stadtschlaining/Városszalónak; Szombathely MUNKAERŐ-PIACI NYITÁS ÖNKÉNTESSÉG A MUNKAVÁLLALÁS MOTORJA? 3 4 OSZTRÁK-MAGYAR MUNKAÜGYI KONFERENCIA 2011.

Részletesebben

Munkaügyi Együttműködési Fórum

Munkaügyi Együttműködési Fórum Munkaügyi Együttműködési Fórum OSZTRÁK-MAGYAR INTEGRÁCIÓS MONITOR 2012 L&R TÁRSADALOMKUTATÓ INTÉZET Lechner, Reiter und Riesenfelder Sozialforschung OEG A-1060 Bécs, Liniengasse 2A/1 TEL: +43 (1) 595 40

Részletesebben

Negyedéves előrejelzés a magyar gazdaságra 2007 tavasz

Negyedéves előrejelzés a magyar gazdaságra 2007 tavasz 1 Negyedéves előrejelzés a magyar gazdaságra 27 tavasz Az elemzést készítették: Erdős Szabolcs, Gáspár Pál, Oszlay András (szerk.), Pellényi Gábor, Sass Magdolna Az elemzéshez használt adatbázis 27. április

Részletesebben

MAGYARORSZÁG AKTUALIZÁLT KONVERGENCIA PROGRAMJA 2009-2012

MAGYARORSZÁG AKTUALIZÁLT KONVERGENCIA PROGRAMJA 2009-2012 2010.01.27. MAGYARORSZÁG AKTUALIZÁLT KONVERGENCIA PROGRAMJA 2009-2012 Budapest, 2010. január Tartalom 1. Gazdaságpolitikai célok... 2 2. Makrogazdasági folyamatok és előrejelzés... 4 2.1. Külső feltételek...

Részletesebben

A 2014-2020 közötti időszak foglalkoztatáspolitikai célú fejlesztéseinek megalapozása

A 2014-2020 közötti időszak foglalkoztatáspolitikai célú fejlesztéseinek megalapozása Melléklet az NGM/21664 /2013. kormány-előterjesztéshez A 2014-2020 közötti időszak foglalkoztatáspolitikai célú fejlesztéseinek megalapozása - szakpolitikai stratégia - 2013. szeptember 1 Tartalom Vezetői

Részletesebben

Munkahelyteremtés Magyarországon

Munkahelyteremtés Magyarországon Bíró Nagy András Kadlót Tibor Varga Áron Munkahelyteremtés Magyarországon A Policy Solutions elemzése és javaslatai a Friedrich Ebert Alapítvány számára 2012. szeptember Tartalomjegyzék 1. Foglalkoztatottsági

Részletesebben

A hazai foglalkoztatás helyzete,

A hazai foglalkoztatás helyzete, Foglalkoztatás A hazai foglalkoztatás helyzete, A FOGLALKOZTATOTTSÁG NÖVELÉSÉNEK LEHETSÉGES ÚTJAI TÁRSADALMI ÉS GAZDASÁ- GI PROBLÉMÁINKNAK SOK VONATKOZÁSBAN KIVÁLTÓ OKA ÉS EGYBEN KÖVETKEZ- MÉNYE IS A HAZAI

Részletesebben

Az Európai Unió lisszaboni stratégiájához készült NEMZETI AKCIÓPROGRAM A NÖVEKEDÉSÉRT ÉS FOGLALKOZTATÁSÉRT. Budapest, 2008.

Az Európai Unió lisszaboni stratégiájához készült NEMZETI AKCIÓPROGRAM A NÖVEKEDÉSÉRT ÉS FOGLALKOZTATÁSÉRT. Budapest, 2008. Az Európai Unió lisszaboni stratégiájához készült NEMZETI AKCIÓPROGRAM A NÖVEKEDÉSÉRT ÉS FOGLALKOZTATÁSÉRT 2008 2010 Budapest, 2008. november TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK...2 I. BEVEZETÉS...4 I.1. Helyzetértékelés

Részletesebben

Gazdasági kilábalási koncepció Magyarországnak

Gazdasági kilábalási koncepció Magyarországnak GKI Gazdaságkutató Zrt. Gazdasági kilábalási koncepció Magyarországnak (A 2014-18-as időszak kormányzati teendőinek szakmai koncepciója) (Első változat) Budapest, 2012. október 18. I ELŐSZÓ Jelen tanulmány

Részletesebben

A magyarországi felnőttképzés

A magyarországi felnőttképzés A magyarországi felnőttképzés Készült a Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium megbízásából Budapest, 2004. január Professzorok Háza Felsőoktatási Kutatóintézet 2 Összeállította: Györgyi Zoltán

Részletesebben

MAGYARORSZÁG KONVERGENCIA PROGRAMJA 2015 2018

MAGYARORSZÁG KONVERGENCIA PROGRAMJA 2015 2018 MAGYARORSZÁG KORMÁNYA MAGYARORSZÁG KONVERGENCIA PROGRAMJA 2015 2018 2015. április TARTALOM 1. GAZDASÁGPOLITIKAI CÉLOK... 3 2. MAKROGAZDASÁGI FOLYAMATOK ÉS ELŐREJELZÉS... 5 2.1. NEMZETKÖZI KÖRNYEZET...

Részletesebben

ICEG VÉLEMÉNY XXII. Bilek Péter: Növekedés és versenyképesség három kohéziós ország és Olaszország empirikus tapasztalatai. 2005.

ICEG VÉLEMÉNY XXII. Bilek Péter: Növekedés és versenyképesség három kohéziós ország és Olaszország empirikus tapasztalatai. 2005. ICEG VÉLEMÉNY XXII Bilek Péter: Növekedés és versenyképesség három kohéziós ország és Olaszország empirikus tapasztalatai 2005. December TARTALOMJEGYZÉK Bevezető 4 I. Írország 5 II. Olaszország 10 III.

Részletesebben

Óvatos bizakodás a vezérigazgatóknál. Dr. Vadász Péter társelnök egy felmérés tanulságairól (8-10. oldal)

Óvatos bizakodás a vezérigazgatóknál. Dr. Vadász Péter társelnök egy felmérés tanulságairól (8-10. oldal) MAGYAR GYÁRIPAR A Munkaadók és Gyáriparosok Országos Szövetségének lapja Óvatos bizakodás a vezérigazgatóknál Dr. Vadász Péter társelnök egy felmérés tanulságairól (8-10. oldal) Hogyan lehet teljes a foglalkoztatás?

Részletesebben

MÓDSZERTANI ÖSSZEFOGLALÓ

MÓDSZERTANI ÖSSZEFOGLALÓ Az egész életen át tartó tanulás fejlesztése az intézmények közötti nemzetközi együttműködéssel TÁMOP-2.2.4.-08/1-2009-0012 MÓDSZERTANI ÖSSZEFOGLALÓ 1. Munkaerő-piac szakképzés - felnőttképzés Szemere

Részletesebben

VÁLSÁGKEZELÉS ÉS BIZALOMERŐSÍTÉS

VÁLSÁGKEZELÉS ÉS BIZALOMERŐSÍTÉS VÁLSÁGKEZELÉS ÉS BIZALOMERŐSÍTÉS A válságkezelő kormány egyéves cselekvési terve 2009. április 20. 1 ÖSSZEFOGLALÓ Helyzetértékelés A magyar gazdaság jelenlegi kritikus helyzetét belső és külső okok együtt

Részletesebben

Egyeztetett dokumentum. Készült a ROP-3.2.1.-2004-10-0001/31 számú szerződés keretében

Egyeztetett dokumentum. Készült a ROP-3.2.1.-2004-10-0001/31 számú szerződés keretében NÓGRÁD MEGYE FOGLALKOZTATÁSI STRATÉGIÁJA Egyeztetett dokumentum Készült a ROP-3.2.1.-2004-10-0001/31 számú szerződés keretében A Nógrád megye foglalkoztatási stratégiája című dokumentum elkészítésében

Részletesebben

1. Aktív és preventív intézkedések a munkanélküliek és az inaktívak számára... 8. 2. Munkahelyteremtés és vállalkozás... 12

1. Aktív és preventív intézkedések a munkanélküliek és az inaktívak számára... 8. 2. Munkahelyteremtés és vállalkozás... 12 NEMZETII FOGLALKOZTATÁSII AKCIIÓTERV MAGYARORSZÁG 2004 TARTALOM BEVEZETÉS... V I. GAZDASÁGI ÉS SZAKPOLITIKAI KONTEXTUS... 3 1. Gazdasági helyzet...3 2. Főbb munkaerő-piaci tendenciák... 4 2.1. A jelenlegi

Részletesebben

A szakképzés története

A szakképzés története Hallgatói segédanyag a III./1. tematikai egységhez A szakképzés története 1. A szakképzés az elmúlt években mind hazai, mind pedig nemzetközi viszonylatban jelentős átalakuláson ment keresztül a megváltozott

Részletesebben

MAGYAR GYÁRIPAR. Törékeny bázis, biztató jelek. A Munkaadók és Gyáriparosok Országos Szövetségének lapja

MAGYAR GYÁRIPAR. Törékeny bázis, biztató jelek. A Munkaadók és Gyáriparosok Országos Szövetségének lapja MAGYAR GYÁRIPAR A Munkaadók és Gyáriparosok Országos Szövetségének lapja Törékeny bázis, biztató jelek Dr. Niklai Ákos a szállodaipar kilátásairól (12-15. oldal) MGYOSZ-elemzés a fenntartható növekedésrõl

Részletesebben

GKI Gazdaságkutató Rt.

GKI Gazdaságkutató Rt. GKI Gazdaságkutató Rt. Az euróhoz vezető optimális út megtervezése Készült a Pénzügyminisztérium megrendelésére Budapest, 2004. április 2 GKI Gazdaságkutató Rt. Postacím: 1364 Budapest, Pf. 78. Internet

Részletesebben

2005. novemberi hírek

2005. novemberi hírek 2005. novemberi hírek Hol vannak a középvállalkozások? Nem nőttek a vállalkozók terhei Az uniós pályázati projektekhez kapcsolódó kérdések Egyeztetés Brüsszellel a fejlesztési tervről November29-től lehet

Részletesebben

MAGYAR GYÁRIPAR. Stabil növekedés kezdõdhet. A Munkaadók és Gyáriparosok Országos Szövetségének lapja

MAGYAR GYÁRIPAR. Stabil növekedés kezdõdhet. A Munkaadók és Gyáriparosok Országos Szövetségének lapja MAGYAR GYÁRIPAR A Munkaadók és Gyáriparosok Országos Szövetségének lapja Stabil növekedés kezdõdhet Galler Károly, a KEMGYE új elnöke Komárom-Esztergom megye üzleti kilátásairól (11 12. oldal) Kötelezõ

Részletesebben

Humánerõforrásfejlesztési. Operatív Program. 2004 2006 Magyar Köztársaság. CCI No.: 2003 HU 05 1 PO 001

Humánerõforrásfejlesztési. Operatív Program. 2004 2006 Magyar Köztársaság. CCI No.: 2003 HU 05 1 PO 001 Humánerõforrásfejlesztési Operatív Program 2004 2006 Magyar Köztársaság CCI No.: 2003 HU 05 1 PO 001 Humánerõforrás-fejlesztési Operatív Program 2004 2006 Magyar Köztársaság CCI No.: 2003 HU 05 1 PO 001

Részletesebben

A Cseh, a Lengyel és a Szlovák Foglalkoztatási Szolgálat. Uniós elvárások, fejlesztési stratégiák.

A Cseh, a Lengyel és a Szlovák Foglalkoztatási Szolgálat. Uniós elvárások, fejlesztési stratégiák. A Cseh, a Lengyel és a Szlovák Foglalkoztatási Szolgálat. Uniós elvárások, fejlesztési stratégiák. Készítette: Berde Éva Készült a TÁMOP 1.3.1 projekt keretében Budapest, 2010. január Tartalomjegyzék Vezetői

Részletesebben

Trendforduló után a sörgyártók. A Munkaadók és Gyáriparosok Országos Szövetségének lapja. Két hét alatt két meg szorító csomag

Trendforduló után a sörgyártók. A Munkaadók és Gyáriparosok Országos Szövetségének lapja. Két hét alatt két meg szorító csomag Magyar GYÁRIPAR A Munkaadók és Gyáriparosok Országos Szövetségének lapja LII. Évfolyam 2012. 8. szám A tartalomból... Trendforduló után a sörgyártók Csíkné dr. Kovács Klára, a szakmai szövetség elnöke

Részletesebben

MAGYAR GYÁRIPAR. Nemzetközi Üzleti Fórum Budapesten. A Munkaadók és Gyáriparosok Országos Szövetségének lapja

MAGYAR GYÁRIPAR. Nemzetközi Üzleti Fórum Budapesten. A Munkaadók és Gyáriparosok Országos Szövetségének lapja MAGYAR GYÁRIPAR A Munkaadók és Gyáriparosok Országos Szövetségének lapja Nemzetközi Üzleti Fórum Budapesten Dr. Futó Péter: Fontos az együttmûködésre épülõ regionális politika Milyen növekedési esély van

Részletesebben

Vállalkozói Hírlevél 12. TÁMOP 2.5.3.C-13/1-2013-0001 A Munkáért!

Vállalkozói Hírlevél 12. TÁMOP 2.5.3.C-13/1-2013-0001 A Munkáért! Vállalkozói Hírlevél 12. TÁMOP 2.5.3.C-13/1-2013-0001 A Munkáért! Tartalom Az Európai Unió versenyképességének gyenge pontjai...3 MNB: a versenyszférában az átlagkereset idén 3,5 százalékkal nő...6 Válság

Részletesebben

Kulcskérdések: A népsűrűség hasonló az EU-átlaghoz A korösszetétel kedvezőtlen alakulása A belföldi vándorlás elsősorban az elővárosokba irányul

Kulcskérdések: A népsűrűség hasonló az EU-átlaghoz A korösszetétel kedvezőtlen alakulása A belföldi vándorlás elsősorban az elővárosokba irányul I. HELYZETELEMZÉS 1. TÁRSADALMI-GAZDASÁGI HELYZETKÉP 1.1. FÖLDRAJZI HELYZET Magyarország közepesen fejlett közép-európai ország, 2000-ben a vásárlóerő paritáson számolt egy főre jutó GDP-je az EU átlag

Részletesebben