TÁJÉKOZTATÓ 3/2010. Lakossági devizára változtatható forint alapú lakáscélú jelzáloghitelhez

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TÁJÉKOZTATÓ 3/2010. Lakossági devizára változtatható forint alapú lakáscélú jelzáloghitelhez"

Átírás

1 LAKOSSÁGI DEVIZÁRA VÁLTOZTATHATÓ FORINT ALAPÚ LAKÁSCÉLÚ JELZÁLOGHITELÜNK ELİNYEI A forintban felvett kölcsönt bármikor, külön költségek nélkül változtathatja át deviza alapú hitellé. A felajánlott ingatlanfedezethez kapcsolódó vagyonbiztosítás kényelmesen a kirendeltségen is megköthetı. Hátralékos tartozásukat már rendezett KHR-es (BAR-os) Ügyfeleknek is. AKTUÁLIS KONDÍCIÓK Hitelösszeg: Minimum: ,- HUF, maximum HUF. Futamidı: 1-20 év Az induló, forint hitelre vonatkozó kamat, díjak és jutalékok A kölcsön kamata: Változó, jelenleg: jegybanki alapkamat + 7,3 % Teljes Hiteldíj Mutató (THM) 1 5 M HUF 20 évre: 17,75 % : Hitelelıkészítési díj: Egyszeri 0,5%, minimum Ft/ hitelkérelem Folyósítási díj: Egyszeri 1 % Kezelési költség 2 : Évi 3 % A konstrukcióhoz kötıdı devizahitelre történı átváltás esetén 0%, Elıtörlesztési díj 3 : egyéb esetben a Takarékszövetkezet Hitelügyletekhez kapcsolódó díjak és jutalékok aktuális Hirdetménye szerint. Számlaaktivitási kedvezmény 4 2,0 % : Ügyfélkockázati díj 5 : 1,0 % +0,0 % A minısítési kategória Ügyfélminısítéstıl függı kockázati díj 6 : +0,5 % B minısítési kategória +1,0 % C minısítési kategória +1,5 % D minısítési kategória Fedezetkockázati díj I. 7 : 1,0 % Fedezetkockázati díj II. 8 : 2,0 % Haláleseti kockázat díja 9 : 1,0 % Egyéb díjak: Minden egyéb díj a Takarékszövetkezet Hitelügyletekhez kapcsolódó díjak és jutalékok aktuális Hirdetménye szerint. A hitel fedezete: A felajánlott ingatlan. Az átváltást követıen a deviza hitelre vonatkozó kamat, díjak és jutalékok A kölcsön kamata: Teljes Hiteldíj Mutató (THM) 1 : Változó (EUR alapú): EUR referencia kamat + 3% 5 M HUF, vagy annak megfelelı deviza 20 évre EUR alapú: 10,21 % Változó (CHF alapú): CHF referencia kamat + 3% CHF alapú: 9,92 % Hitelelıkészítési díj: 0% Folyósítási díj: 0% Kezelési költség 2 : Változó, jelenleg évi 2,64 % Konvertálási díj: 0% Elıtörlesztési díj 3 A Takarékszövetkezet Hitelügyletekhez kapcsolódó díjak és jutalékok aktuális Hirdetménye : szerint. Számlaaktivitási kedvezmény 4 0,00 % : Ügyfélkockázati díj 5 : 1,0 % 0,0 % A minısítési kategória Ügyfélminısítéstıl függı kockázati díj 6 : Fedezetkockázati díj I. 7 : 1,0 % 0,5 % B minısítési kategória 1,0 % C minısítési kategória 1,5 % D minısítési kategória 1/8

2 Fedezetkockázati díj II. 8 : 2,0 % Haláleseti kockázat díja 9 : 1,0 % Egyéb díjak: Minden egyéb díj a Takarékszövetkezet Hitelügyletekhez kapcsolódó díjak és jutalékok aktuális Hirdetménye szerint. Devizában történı 1,4 % folyósítás esetén kamatfelár A HITEL FEDEZETE, AZ ALAPVETİEN SZÜKSÉGES FELTÉTELEK ÉS DOKUMENTUMOK A hitel fedezete: A felajánlott ingatlan. Minimum tizenkét hónapos munkaviszony igazolás (a hitel próbaidı alatt nem igényelhetı), havi rendszeres jövedelem. A hiteligényléshez A fedezet per-, teher- és igénymentes legyen. alapvetıen szükséges Utolsó 2 havi, saját névre szóló, teljesített közüzemi számla, kivéve ha az ügyfél közüzemi díját legalább 2 dokumentumok, feltételek: hónapja a Takarékszövetkezetnél rendezi. Alapvetı folyósítási feltételek: 30 napnál nem régebbi tulajdoni lappal történı igazolása annak, hogy a vevı tulajdonjoga, illetve a Takarékszövetkezet jelzálogjoga legalább széljegyként szerepel, ezen kívül az ingatlan per-, teher- és igénymentes. (Kérheti, hogy a Takarékszövetkezet szerezze be.) Ingatlanbiztosítási kötvény, vagy ajánlat fénymásolata, valamint a díjfizetést igazoló dokumentum (utolsó havi csekk, bankszámlakivonat v. biztosító igazolása) fénymásolata, az engedményezés tényét tartalmazó záradék, vagy a biztosító igazolása az engedményezés elıjegyzésérıl. (Kirendeltségen is megköthetı Hitelfedezeti életbiztosítás ajánlata / Nyilatkozat, a biztosító igazolása az engedményezés elıjegyzésérıl. Felhatalmazó nyilatkozat azonnali beszedési megbízásra. Egyéb folyósítási feltételeket a Takarékszövetkezet elıírhat. Közokiratba foglalás. EGYÉB SZÜKSÉGES FELTÉTELEK ÉS DOKUMENTUMOK A hiteligényléshez szükséges dokumentumok, feltételek: Kitöltött Kölcsönigénylı nyomtatvány. Érvényes személyi igazolvány, (ha van lakcímbejelentı kártya), (amennyiben az igazolványban a személyi szám személyazonosító jel nem szerepel, úgy errıl hatósági bizonyítvány vagy igazolás bemutatása szükséges) adókártya. A Takarékszövetkezet által meghatározott tartalmú és a munkáltató által cégszerően aláírt, egy hónapnál nem régebbi kitöltött Munkáltatói Igazolás. Nyugdíjas igénylı esetében adóalap igazoló lap, nyugdíjas igazolvány, utolsó havi nyugdíjszelvény vagy bankszámlakivonat. Egyéni vállalkozók, valamint társas vállalkozásban tulajdonrésszel rendelkezık esetében, illetve a Takarékszövetkezet által meghatározott egyes esetekben APEH jövedelemigazolás (kiegészítı dokumentációként bekérhetı az elızı évi személyi jövedelemadó bevallás) Egyéni vállalkozók és gazdasági társaságban tulajdonrésszel bírók esetében 30 napnál nem régebbi APEH igazolás arról, hogy az érintett vállalkozásra vonatkozóan köztartozás nem áll fenn. Amennyiben más banknál is vezet számlát, úgy az ezen bank(ok)nál vezetett számla(ák) utolsó két havi bankszámlakivonatai. 30 napnál nem régebbi tulajdoni lap hiteles másolat eredeti példánya. (Kérheti, hogy a Takarékszövetkezet szerezze be.) A megvásárolandó ingatlanra vonatkozóan a Takarékszövetkezet által meghatározott rendelkezéseket is tartalmazó érvényes ügyvéd által ellenjegyzett, vagy közjegyzı által készített és Földhivatal által iktatott adásvételi szerzıdés. Elıírt esetekben a Takarékszövetkezet által meghatározott értékbecslés a fedezetként felajánlott ingatlanról. 2/8

3 A hiteligényléshez szükséges dokumentumok, feltételek: Bıvítés, korszerősítés és felújítás esetén: Költségvetés a tervezett munkálatokról, mely alapján áttekinthetık az elvégzendı munkák és megállapítható a kivitelezés várható költsége és idıtartama Az építésügyi hatóság engedélyéhez kötött munkák esetén jogerıs építési engedély és jóváhagyott építési engedélyezési tervdokumentáció (a szükséges szakhatósági engedélyekkel együtt) Az ingatlanon fenntartani kívánt jelzálogjog esetén a jogosult igazolása a fennálló tartozás összegérıl és arról, hogy lejárt tartozás nem áll fenn. Családi házas ingatlan esetén az ingatlan hivatalos, 90 napnál nem régebbi helyszínrajza, vagy térképmásolata (társasházi vagy sorházi ingatlanok esetében nem szükséges). Osztatlan közös tulajdonban lévı ingatlanrészek (vagyis tulajdoni hányadok) esetén olyan dokumentum (pl. használati megosztási megállapodás vagy e kérdést részletesen szabályozó adásvételi szerzıdés), mely igazolja, hogy a felajánlott eszmei tulajdoni hányad az egész ingatlan melyik részében testesül meg. Amennyiben a hitelcél megvalósításához más bank által nyújtott kölcsön is igénybevételre kerül és ennek biztosítékául a jogosult jelzálogjogot kíván bejegyeztetni az ingatlan nyilvántartásba, a jogosulttal kötött kölcsön és jelzálogszerzıdés csatolandó. Fennálló (adósra, adóstársra, kezesre vonatkozóan) kölcsöntartozások törlesztésének mértékére vonatkozó dokumentum (kölcsönszerzıdés, bankszámlakivonat). Egyéb az ingatlan értékét befolyásoló tényezıket igazoló dokumentumok (pl.: bérleti szerzıdés). Folyósítási feltételek megléte esetén várhatóan 7 banki munkanapon belül folyósítunk. A felsorolt dokumentumokat a kérelem beadásával egyidejőleg kell teljes körően a Takarékszövetkezethez benyújtani! Adóstárs és kezes bevonása esetén is a fenti dokumentumok szükségesek. A Takarékszövetkezet fenntartja magának a jogot, hogy a konkrét ügylet ismeretében egyedileg határozza meg a benyújtandó dokumentumokat, a biztosítékok körét és mértékét. A Takarékszövetkezet a hiteligénylés befogadásának azt az idıpontot tekinti, amikor a teljesen kitöltött igénylılap(ok) és a szükséges dokumentumok a Takarékszövetkezethez hiánytalanul benyújtásra kerülnek. 1. A THM meghatározása az aktuális feltételek, illetve a hatályos jogszabályok figyelembe vételével történt és a feltételek változása esetén a mértéke módosulhat. A deviza alapú hitelek folyósítása és törlesztése forintban történik, a THM nem tartalmazza az árfolyam- és kamatkockázatot. A THM meghatározása devizahitelek esetén a forint fizetések alapul vételével történt, a fizetések más devizanemre történı átszámításánál figyelembe vett devizaárfolyam érvényességének napja: március 1. A THM meghatározása 20 év és 5 Millió forint hitelösszeg alapul vételével történt. 2. Éves kezelési költség. Minden hónapban a törlesztı részlettel egyidejőleg kerül terhelésre. 3. Elıtörlesztésre az Adós jogosult. Az Adós e szándékát köteles 3 munkanappal elıbb írásban jelezni az illetékes kirendeltségnek. 4. Igénybevételének feltétele, hogy az Adós a hitel igénylésekor rendelkezzen jövedelme takarékszövetkezeti folyószámlára történı átutalásáról, illetve, hogy megadjon 3 db csoportos beszedési megbízást. A kedvezmény az ügyleti kamat mértékét csökkentı tétel, amely a szerzıdéskötés évét követı naptári év december 31-éig tartó idıszakában érvényes és Ft hitelösszegig vehetı igénybe. A fıadósnak egyidejőleg kizárólag egy darab, a kedvezmény igénybevétele mellett folyósított ingatlanfedezetes hitele lehet. Amennyiben az Adós(ok) a feltételeknek nem tesz(nek) eleget, az igénybevétel feltételének megszőnését követı naptári hónap 1-jétıl a kedvezmény visszavonásra kerül! 5. Kamatnövelı tétel, amely kamatfelár formájában kerül felszámításra, akkor ha nem haladja meg a törlesztı részletet az Adós(ok) jövedelmének azon hányada, amely jogszabály alapján letiltható; továbbá akkor, ha az Adós(ok) a Központi Hitelinformációs Rendszerben (KHR) szerepelnek. 6. Kamatnövelı tétel, amely kamatfelár formájában kerül felszámításra. A díj minden naptári év szeptember 30-áig a mindenkor hatályos vonatkozó jogszabályok alapján elkészült ügyfélminısítés alapján kerül felszámításra. Az ügyfélminısítéstıl függı kockázati díj a futamidı során elvégzett minısítések során változhat a kölcsönszerzıdésben, illetve az Üzletszabályzatban meghatározottak szerint. 7. Fedezetkockázati díj I. mint kamatnövelı tétel akkor kerül felszámításra, amennyiben a fedezetül szolgáló ingatlan nem tehermentes, nem belterületi, osztatlan közös, továbbá amely ingatlan értékbecslésében értékcsökkentı tétel szerepel; 8. Fedezetkockázati díj II. mint kamatnövelı tétel akkor kerül felszámításra amennyiben az Ügyfél hitele (devizahitele) fedezetlen, és elıtörlesztésre, ill. pótfedezet bevonására nincs lehetısége; illetve amennyiben a fedezet értéke 10%-ot meghaladóan csökkent. Ingatlan és ingóságok esetén ilyen ok elsısorban az állagban, mőszaki állapotban történı változások lehetnek függetlenül a változás okára, illetve az ingatlanpiaci változások. Ingatlan esetén a változást minden esetben értékbecsléssel kell alátámasztani. Értékpapír fedezetek esetén a tızsdei és másodpiaci árakban történt változásokat kell figyelembe venni. (Az Adós jogosult írásban kezdeményezni a fedezetlenség miatti ezen fedezetkockázati díj mint kamatfelár törlését, amennyiben a hitelbírálatkor elfogadott fedezeti összeg +8 %-kal meghaladja a kamatfelár törlésére vonatkozó kérelem beadásának napján fennálló (devizahitel esetén a kérelem beadásának napján érvényes MNB árfolyamon számított) hitelösszeget.) 9. Haláleseti kockázat díja mint kamatnövelı tétel akkor kerül felszámításra, amennyiben a kölcsönszerzıdés megkötésével egyidejőleg életbiztosítás takarékszövetkezetre történı engedményezésére nem kerül sor. 10. Az értékbecslés és a közjegyzıi okirat elkészítésének díja az ügyfelet a költség felmerülésekor terheli és az értékbecslı/közjegyzı aktuális díjszabása alapján kerül megállapításra, amelyet az értékbecslınek/közjegyzınek kell megfizetni. 11. A szerzıdéskötéskor a szerzıdésbe a szerzıdéskötés napján hatályos kondíciók (kamatok, díjak, jutalékok stb.) kerülnek, amelyek megváltoztatásának jogát Hirdetmény közzététele útján a Takarékszövetkezet fenntartja. 3/8

4 12. Deviza hitelre történı átváltást követıen forintban történı törlesztés esetén a havonta esedékessé váló törlesztırészlet a törlesztı részlet teljesülésének* napján érvényes Takarékszövetkezet saját deviza hitel középárfolyama alapján történik. * A törlesztı részlet teljesülésének napja az a nap, amikor a fogyasztó a törlesztı részletet megfizette, azonban ez a nap nem lehet korábbi a törlesztı részlet esedékességének napjánál. 13. A CHF hitelek esetében a referencia kamat az 1 hónapos CHF referenciakamat. Az EUR hitelek esetében a referencia kamat az 1 hónapos EUR referenciakamat. A referencia kamat két részbıl tevıdik össze: valamely aktuális LIBOR vagy EURIBOR kamatláb + Magyarország Országkockázati Felár (a továbbiakban röviden: MOF) összege. A MOF számítása a következı: Az 5 éves magyar EUR CDS bıl származtatott MOF érték, kiszámításának formulája: MOF = 5 éves HUN EUR CDS Az 5 éves HUN EUR CDS értékének meghatározása: a Bloomberg <REPHUN CDS EUR SR 5Y Curncy> (<CHUN1E5 CMAN Curncy>) oldalán minden hónap elsı napját megelızı 3. munkanapon jegyzett záró ár. Amennyiben a CMAN (Credit Market Analysis New York) árszolgáltató oldalon nem elérhetı árjegyzés, úgy valamely másik, itt elérhetı árjegyzı alapján kell a záró árat meghatározni, a forrás megjelölésével. Hévíz, november 23. 4/8

5 GYAKORI KÉRDÉSEK ÉS KAPCSOLÓDÓ VÁLASZOK Milyen kedvezményekkel kínálja a Takarékszövetkezet saját jogon forgalmazott Lakossági devizára változtatható forint alapú lakáscélú hitelét? A hitelre vonatkozó aktuális kedvezményeket, és azok részletes leírását az aktuális Tájékoztató elsı oldalán találja meg. Ki veheti igénybe a hitelt? A hiteleket igénybe veheti minden lakossági ügyfél aki megfelel az igénylıvel szemben támasztott, a Tájékoztatóban felsorolt követelményeknek, a Takarékszövetkezet által elfogadható ingatlanfedezetet tud biztosítani és megfelel a Takarékszövetkezet adósminısítésének. Fentieken túlmenıen legkésıbb a kölcsönszerzıdés megkötéséig Takarékszövetkezeti lakossági folyószámla nyitása szükséges. Milyen dokumentumok szükségesek a hitelkérelem benyújtásához? A hiteligényléshez szükséges, benyújtandó dokumentumok részletes listáját a Tájékoztató, illetve a Hirdetmény is tartalmazza. A szükséges formanyomtatványokat letöltheti honlapunkról (www.heviztakarek.hu), kérheti en, faxon, vagy személyesen kirendeltségeinken. Milyen célra vehetı igénybe a Takarékszövetkezet Lakossági devizára változtatható forint alapú lakáscélú hitele? lakáscélra (használt illetve új építéső, önállóan forgalomképes társasházi, lakásszövetkezeti lakás, lakóház vagy építési telek vásárlása, korszerősítése, bıvítése, felújítása és építés), valamint lakáscélú, kizárólag forint alapú, magánszemély által pénzintézettıl felvett hitelkiváltására igényelhetı. Mi az alapvetı különbség a fix és a változó kamatozású hitelek között? Milyen eltérı hatásuk van az ügyfélre nézve? A fix kamatozású hitelek alapvetı elınye a biztonság. Ezek a hitelek azonban csak meghatározott helyzetekben elınyösek! Nevezetesen akkor, amikor a referencia (jegybanki alapkamat, CHF LIBOR, EURIBOR) alapkamat mozgása nehezen jelezhetı elıre, vagy jelentıs emelkedést sejtet. Ilyen esetekben a fix kamatozású hitel biztosítja Önnek, hogy kiszámítható módon minden hónapban ugyanannyit törlesszen. Amennyiben a jegybanki alapkamat jelentısen és tartósan az Ön által fizetett kamat alatt marad, vagy komoly mértékben süllyed, akkor jelentıs veszteségeket okozhat. A változó kamatozású hiteleknek elınye, hogy alacsony referencia alapkamat esetén az Ön kamatterhei, és így a törlesztı részletei is, alacsonyabbak lesznek. Ha emelkedı referencia alapkamatra számít, akkor sok esetben az is lehetséges, hogy ilyenkor elıtörlesztést teljesítsen. Mekkora összeget lehet felvenni? A forint hitel maximális összege az értékbecslı által meghatározott hitelbiztosítéki érték 85 %-a városi lakóingatlan 80 %-a városhoz csatolt, de különálló településen lévı ingatlan 75 %-a Alsópáhok, Felsıpáhok, Cserszegtomaj, Gyenesdiás, Vonyarcvashegy, Balatongyörök településeken lévı ingatlan 70 %-a minden egyéb belterületi lakóingatlan esetén. De maximum a piaci érték 70%-a lakóingatlan esetén. Deviza hitellé átalakításkor az alábbiaknak kell megfelelni: CHF alapú hitel esetén a hitel maximális összege (azaz a fennálló egyenlege a forintra váltást követıen) az értékbecslı által meghatározott hitelbiztosítéki érték 85 %-ának 60 %-a városi lakóingatlan, 80 %-ának 60 %-a városhoz csatolt, de különálló településen lévı lakóingatlan, 75 %-ának 60 %-a Alsópáhok, Felsıpáhok, Cserszegtomaj, Gyenesdiás, Vonyarcvashegy, Balatongyörök településeken lévı lakóingatlan, 70 %-ának 60 %-a minden egyéb belterületi lakóingatlan esetén. De maximum a piaci érték 45 %-a CHF alapú hitelnél lakóingatlan esetén. EUR alapú hitel esetén a hitel maximális összege (azaz a fennálló egyenlege a forintra váltást követıen) az értékbecslı által meghatározott hitelbiztosítéki érték 85 %-ának 80 %-a városi lakóingatlan, 80 %-ának 80 %-a városhoz csatolt, de különálló településen lévı lakóingatlan, 75 %-ának 80 %-a Alsópáhok, Felsıpáhok, Cserszegtomaj, Gyenesdiás, Vonyarcvashegy, Balatongyörök településeken lévı lakóingatlan, 70 %-ának 80 %-a minden egyéb belterületi lakóingatlan esetén. De maximum a piaci érték 60 %-a EUR alapú hitelnél lakóingatlan esetén. Milyen devizanemre változtatható a Takarékszövetkezet a forint alapú lakáscélú hitelei? A deviza alapú hitelek svájci frankban és euróban igényelhetıek. A deviza alapú hitelek esetén lehetıség van forintban vagy devizában történı törlesztés közötti választásra. A törlesztés pénzneme a futamidı alatt szerzıdésmódosítással változtatható. 5/8

6 Milyen árfolyamokat alkalmaz a Takarékszövetkezet? A forint deviza (CHF, EUR) átszámítás során alkalmazott árfolyamok: minimális hitelösszeg meghatározása: befogadás napján érvényes Takarékszövetkezet saját deviza hitel középárfolyama (CHF, EUR) folyósítás: folyósítás napján érvényes Takarékszövetkezet saját deviza hitel középárfolyama (CHF, EUR) törlesztés: a törlesztı részlet teljesülésének napján - amikor a fogyasztó a törlesztı részletet megfizette - érvényes Takarékszövetkezet saját deviza hitel középárfolyama (CHF, EUR) díjterhelés: esedékesség napján érvényes Takarékszövetkezet saját deviza hitel középárfolyama (CHF, EUR). Mivel a forintban törlesztendı devizahitelek esetén a hitelösszeg devizában rögzített, de a hitel törlesztése a fenti árfolyamok alkalmazásával Ft-ban történik, ezért a deviza átváltásból eredı esetleges árfolyamváltozás hatását teljes egészében az ügyfél viseli! Az adott napi deviza árfolyamról kirendeltségeink munkatársai nyújtanak tájékoztatást. Mi határozza meg a hitel pontos összegét? A hitel pontos összegét az adósminısítés, továbbá a fedezetként bevont ingatlan befogadási értéke határozza meg. A fedezetként szolgáló ingatlanról értékbecslés készítése szükséges. A Takarékszövetkezet által elfogadott értékbecslıkrıl kirendeltségeinken tájékozódhat. Mekkora jövedelem fogadható el a hiteligénylés során? Mekkora törlesztı részlető hitel vállalható az ügyfél részérıl? FORINT hitel esetén: Az igényelt hitel havi törlesztı részlete (plusz a már meglévı akár a takarékszövetkezettel, akár más hitelnyújtóval szemben fennálló hitelek havi törlesztı részletének összege) folyósításkor nem lehet magasabb a nettó jövedelem 33 %-ánál. Amennyiben a meglévı hitelek között deviza hitel törlesztése is szerepel, úgy a fentiektıl eltérıen a következıképpen alakul: Ha a meglévı hitelek között van NEM euró alapú devizahitel törlesztési kötelezettség, akkor az összes havi törlesztı részlet összege folyósításkor nem lehet magasabb a nettó jövedelem 33 %-ának 60%-ánál. Ha a meglévı hitelek között csak euró alapú devizahitel és forint hitel törlesztési kötelezettségek vannak, akkor az összes havi törlesztı részlet összege folyósításkor nem lehet magasabb a nettó jövedelem 33 %-ának 80%-ánál. DEVIZA hitel esetén (deviza hitellé átalakításkor) az alábbiaknak kell megfelelni: Svájci frank alapú devizahitellé alakítás esetén a CHF alapú hitel havi törlesztı részlete (plusz a már meglévı akár a takarékszövetkezettel, akár más hitelnyújtóval szemben fennálló hitelek havi törlesztı részletének összege) a hitelátalakításkor nem lehet magasabb a nettó jövedelem 33 %-ának 60%-ánál. Euró alapú devizahitellé alakítás esetén az EUR alapú hitel havi törlesztı részlete (plusz a már meglévı akár a takarékszövetkezettel, akár más hitelnyújtóval szemben fennálló hitelek havi törlesztı részletének összege) a hitelátalakításkor nem lehet magasabb a nettó jövedelem 33 %- ának 80%-ánál. Amennyiben a természetes személy dokumentálhatóan a hitel devizanemében fennálló rendszeres jövedelemmel rendelkezik, a hitel havi törlesztı részlete folyósításkor nem lehet magasabb a nettó jövedelem 33 %-ánál. Amennyiben a Lakás-elıtakarékossági szerzıdéssel vagy életbiztosítási szerzıdéssel kombinált lakáscélú hitele van az ügyfélnek, akkor az ahhoz kapcsolódó befizetési kötelezettséget is figyelembe veszi a takarékszövetkezet mint törlesztı részlet növelı tényezıt. Lakás-elıtakarékossági szerzıdéssel kombinált lakáscélú hitel esetén nem vehetı figyelembe a hitel összegének meghatározásánál a lakástakarékpénztári hitel. Életbiztosítási szerzıdéssel kombinált lakáscélú hitel esetén a hitel összegének meghatározásánál csak a tıkegarantált összeg és a hozamgarancia, az eléréses életbiztosítás esetén csak a biztosítási összeg vehetı figyelembe. Amennyiben a takarékszövetkezet egy kedvezményes idıtartamra alacsonyabb kamatot és díjakat számít fel, vagy a tıketörlesztés megkezdésére haladékot nyújt, a kedvezményes idıtartam lejárta utáni legmagasabb törlesztı részletet fogja figyelembe venni az elıbbiekben ismertetett hitelezhetıségi limitnek való megfelelés vizsgálatánál. Amennyiben a családi jövedelem eléri vagy meghaladja a havi Ft-ot, akkor a fenti 33 %-os kamatláb helyett 50%-os kamatláb alkalmazható. Milyen ingatlant lehet fedezetként bevonni az igénylés során? Ingatlanfedezetként minden önállóan forgalomképes, használatbavételi engedéllyel rendelkezı, Magyarország területén fekvı, nem speciális céllal üzemeltetett, magánszemély tulajdonában lévı, vagy magánszemély tulajdonába kerülı ingatlan bevonható. Egy ügyletbe legfeljebb 3 ingatlan vonható be fedezetként, az ingatlan hitelbiztosítéki értékének egyenként el kell érnie a ,-Ft értéket, fedezeti alapon történı igénylés esetén pedig a Ft-ot. A fıadósnak a hitelcéllal érintett ingatlanban tulajdoni hányaddal kell rendelkeznie, de a hitelcéllal érintett ingatlan bevonása nem kötelezı. 6/8

7 Elfogad-e a Takarékszövetkezet terhelt ingatlant fedezetként? Az ingatlan befogadási értékének 30 %-áig fogadható el idegen teher. Az idegen terhek közül azonban Takarékszövetkezetünket megelızı ranghelyen csak Magyar Állam javára szóló jelzálogjog, munkáltatói kölcsönnel kapcsolatos jelzálogjog és önkormányzat javára szóló jelzálogjog maradhatnak. Elfogad-e a Takarékszövetkezet haszonélvezettel terhelt ingatlant fedezetként? Igen, de ebben az esetben a haszonélvezıt adóstársként vagy kezesként az ügyletbe bevonjuk (a haszonélvezınek a jelzálogszerzıdést és a kölcsönszerzıdést is szükséges aláírnia). Szükséges-e a vásárolni, felújítani, bıvíteni, korszerősíteni kívánt ingatlanra lakás-, vagyonbiztosítást kötni? Igen, minden esetben feltétel a biztosító által elfogadott értékre megkötött vagyonbiztosítás, illetve a biztosításban a Takarékszövetkezet kedvezményezetti jogának kikötése. Természetesen már meglévı teljes körő vagyonbiztosítást is elfogadunk. A fedezetül szolgáló ingatlanra vonatkozóan milyen vagyonbiztosítás szükséges? A Takarékszövetkezet ingatlanfedezetes hiteleihez a fedezetül bevont ingatlanra vonatkozóan érvényes, a biztosító által elfogadott értékre megkötött vagyonbiztosítással kell rendelkezni. A biztosítás összegének el kell érnie a hitel összegét, kivéve, ha a biztosító cégszerő aláírásával ellátott igazolással tanúsításra kerül, hogy az ingatlan nincs alulbiztosítva. A biztosításnak ki kell terjednie tőz és elemi kárra is, a biztosítási kifizetések kedvezményezettjeként a Takarékszövetkezetet kell megjelölni. A biztosítási díj utalásának Takarékszövetkezetnél vezetett folyószámláról kell történnie, csoportos beszedési megbízás megadása kötelezı. Nincs vagyonbiztosítása? Igényelje kirendeltségeinken a SIGNAL vagyonbiztosítást! A hitelszerzıdés megkötése alkalmával Önnek lehetısége nyílik a Takarékszövetkezet által elfogadott SIGNAL vagyonbiztosítás megkötésére kirendeltségeinken. Nem kell külön fáradnia, egyszerően elintézheti kirendeltségeinken a biztosítás megkötését! A SIGNAL vagyonbiztosítás feltételeit a Takarékszövetkezet ismeri és azt a hitel fedezetének biztosítására elfogadja, így a biztosításhoz kapcsolódóan a Takarékszövetkezet további vizsgálatot nem végez. A folyósításhoz nem kell külön benyújtania az ingatlanbiztosításra vonatkozó adatokat, hiszen az ajánlat aláírásával ez a biztosítás kötvényesedik, így az adatok már szerzıdéskötéskor a Takarékszövetkezet rendelkezésére állnak. Mindezen körülmények miatt lerövidül a hitelbírálati idı, így Ön korábban juthat a szükséges hitel összegéhez! Milyen egyéb biztosítékokat kérhet még a Takarékszövetkezet? A hitelbírálat függvényében a Takarékszövetkezet további fedezetként az alábbiakat kérheti: kezes bevonása, életbiztosítás megkötése (kedvezményezett a Takarékszövetkezet), további (kiegészítı) ingatlanfedezet bevonása, jövedelem rendszeres Takarékszövetkezeti folyószámlára utalása, egyéb biztosítékok. Kit kell adóstársként bevonni? Ha a kérelmezı vagy igénylı házas, a vagyonközösség fennállása miatt a házastársat adóstársként a hitelügyletbe bevonjuk. Amennyiben a hitelcéllal érintett ingatlan - részben vagy egészben - kiskorú tulajdonában van, vagy tulajdonába kerül a kiskorút adóstársként és jelzálog-kötelezettként is be kell vonni az ügyletbe. A kiskorú adósként és zálogkötelezettként történı bevonását az illetékes gyámhivatalnak elızetesen jóvá kell hagynia. Ajánlott, hogy ha az ügyletben kiskorú adóstársként szerepel, akkor a kölcsön- és jelzálogszerzıdések megkötésekor a kiskorú személyt ne a szintén adós szülı, illetıleg gyám, hanem eseti gondnok képviselje. Az eseti gondnok személyét a gyámhatósági határozatnak tartalmaznia kell. Fentieken kívül adóstársként kell bevonni a haszonélvezıt (függetlenül attól, hogy a hitelcél szerinti, vagy a fedezeti ingatlanon rendelkezik haszonélvezeti joggal). Adóstársként egyéb esetekben bevonható a közös háztartásban élı személy és a Ptk. szerinti közeli hozzátartozó. Van Önnek olyan életbiztosítása, amely akár váratlan betegségbıl adódó munkanélküliség esetén is védelmet nyújt? Nincs? Igényeljen Takarékszövetkezetünk kirendeltségein Hitelfedezeti személybiztosítást! Egyikünk sem kerülne szívesen olyan helyzetbe, amikor valamilyen váratlan megbetegedés, vagy netán sajnálatos haláleset miatt nem képes megfelelni a korábban vállalt kötelezettségeknek. Érdemes tehát bebiztosítani magunkat azokra az esetekre is, amelyekkel nem számolhatunk elıre. Biztosítás Adósra és adóstársra a kockázatviselés ideje alatt bekövetkezı társadalombiztosítási szerv által megállapított I., II., fokozatú rokkantságra, halálesetre terjed ki. A fenti esetekben a Biztosító megfizeti Ön helyett a teljes fennálló tıke és kamattartozást. Nálunk megkötheti a személybiztosítást is, ezzel felesleges idegeskedést és idıt spórolva. Mikor történik a hitel folyósítása? A hitel folyósításának feltételei: Takarékszövetkezeti lakossági bankszámla megnyitása, pozitív hitelbírálat, érvényesen megkötött kölcsön és jelzálogszerzıdés, 7/8

8 közjegyzıi okiratba foglalt egyoldalú tartozáselismerı nyilatkozat (amennyiben a zálogkötelezett adóstársként nem kerül bevonásra, akkor kétoldalú közjegyzıi okirat szükséges), az ingatlan tulajdoni lapján a Takarékszövetkezet jelzálogjogának széljegyként történı feltüntetése, az ingatlanfedezetre vonatkozóan a Takarékszövetkezet által elfogadott feltételeknek megfelelı vagyonbiztosítás, illetve szükség esetén személybiztosítás megkötése (a Takarékszövetkezet kedvezményezetti jogának megnevezésével) és a díjfizetésre vonatkozó csoportos beszedési megbízás megadása, egyéb, a Takarékszövetkezet által támasztott feltételek teljesülése. Szükséges-e a földhivatal bejegyzési határozata a hitel folyósításához? Nem feltétlenül. A hitel folyósítására már az ingatlan tulajdoni lapjára a Takarékszövetkezet jelzálogjogának akár széljegyként történı felvitele után is sor kerülhet. Hogyan történik a hitel folyósítása? Amennyiben a kölcsön folyósításának és kifizetésének feltételei maradéktalanul teljesültek, a kölcsönfolyósítása közvetlenül a kölcsönfelvevı(k) Takarékszövetkezetnél vezetett bankszámlájára átutalással vagy ingatlanvásárlás esetén - az adásvételi szerzıdés szerint - az eladók részére vagy ügyvédi letéti számlára történik. Hogyan lehet törleszteni a hitelt? A hitel törlesztése havonta, ún. annuitásos módszerrel történik, azaz a Takarékszövetkezet a hitel összegének és a kamat nagyságának függvényében olyan havi, egyenlı nagyságú törlesztı részletet állapít meg, amellyel a futamidı végére az összes kamat és tıketartozását kiegyenlítıdik. A hitel futamideje alatt a kamat változó. A megváltozott kondíciókat a Takarékszövetkezet Hirdetményben teszi közzé. Amennyiben a változás az Ügyfelet hátrányosan érinti, abban az esetben az Üzletszabályzatban meghatározott számú nappal a hatályba lépése elıtt. Devizahitelre történı átváltás esetén a törlesztés Takarékszövetkezeti folyószámláról forintban vagy devizában történik. Amennyiben a törlesztés forintban történik, akkor a havi törlesztı részlet esedékességének napján legkésıbb óráig kell a devizában meghatározott havi törlesztı részlet Ft értékét a folyószámlán elhelyezni. A törlesztı részlet Ft értékének meghatározása a Takarékszövetkezet törlesztés napján érvényes saját deviza hitel középárfolyamán történik. Devizában történı törlesztés esetén a havi törlesztı részlet esedékességének napján a devizában meghatározott havi törlesztı részlet összegét kell a deviza bankszámlán elhelyezni. A törlesztırészlet pontos összegét a folyósítás napján állapítja meg a Takarékszövetkezet. Devizahitelre történı átváltás esetén a Lakossági deviza alapú lakáscélú hitel törlesztırészletei svájci frankban vagy euróban rögzítettek. A svájci frank/euró forint árfolyam változásának megfelelıen a hitel Ft-ban meghatározott törlesztı részlete havonta változhat. A hitel kondícióit és az egyéb költségeket a Hirdetmény tartalmazza. Lehet-e elıtörleszteni a hitelt? Igen, a Takarékszövetkezet 3 munkanapos elızetes írásbeli értesítése mellett elıtörlesztés bármikor, bármekkora összegben lehetséges. Az elıtörlesztés a Takarékszövetkezet mindenkor hatályos Hirdetményében meghatározott külön díj ellenében lehetséges. A lakáshitel törlesztéséhez kapcsolódik adókedvezmény? Milyen egyéb állami támogatásra jogosult az ügyfél? A lakáshitelek törlesztéséhez kapcsolódó adókedvezménnyel kapcsolatban a oldalon, egyéb állami támogatással kapcsolatban a valamint a lakásügyekkel foglalkozó minisztérium honlapján kaphat bıvebb felvilágosítást. További részletekrıl, az aktuális kamatokról, díjakról, és az igénylés feltételeirıl információk találhatók honlapunkon. Hévíz, november 23. 8/8

Tájékoztató 1/2011. Vállalkozói deviza alapú hitel Érvényes: 2011. március 8-tól

Tájékoztató 1/2011. Vállalkozói deviza alapú hitel Érvényes: 2011. március 8-tól VÁLLAKOZÓI DEVIZA ALAPÚ HITELÜNK ELŐNYEI - Forintban és devizában is kérheti a folyósítást, illetve törlesztést. - A hitel biztosítéka magántulajdonban vagy a hitelt felvevő társaság tulajdonában lévő,

Részletesebben

Az AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepénél felvehetı jelzáloghitelek általános feltételei

Az AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepénél felvehetı jelzáloghitelek általános feltételei Az AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepénél felvehetı jelzáloghitelek általános feltételei Hatályos 2009. január 1-tıl a hivatalosan közzétett változtatásig AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe,

Részletesebben

AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe által nyújtott Sprint jelzáloghitelek Termékleírás és igénylési feltételek

AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe által nyújtott Sprint jelzáloghitelek Termékleírás és igénylési feltételek AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe által nyújtott Sprint jelzáloghitelek Termékleírás és igénylési feltételek Hatályos 2009. január 1-tıl a hivatalosan közzétett változtatásig AXA Bank Europe

Részletesebben

MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT HITELEZÉSI ÉS ÜZLETSZABÁLYZATA ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI

MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT HITELEZÉSI ÉS ÜZLETSZABÁLYZATA ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT HITELEZÉSI ÉS ÜZLETSZABÁLYZATA és ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI A PESTI HITEL ZÁRTKÖRŐEN MŐKÖDİ RÉSZVÉNYTÁRSASÁGNAK Hatályos: 2012. január 02. napjától A./

Részletesebben

Útmutató az MKB Bank Zrt. ingatlanfedezető hiteleinek igényléséhez

Útmutató az MKB Bank Zrt. ingatlanfedezető hiteleinek igényléséhez Útmutató az MKB Bank Zrt. ingatlanfedezető hiteleinek igényléséhez Segédlet a Hiteligénylési nyomtatvány kitöltéséhez Érvényes: 2009. december 11-tıl Tartalomjegyzék 1. Hitelkérelem - MKB ingatlanfedezető

Részletesebben

AEGON Magyarország Hitel Zrt.

AEGON Magyarország Hitel Zrt. AEGON MAGYARORSZÁG HITEL ZÁRTKÖRŐEN MŐKÖDİ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZAT Hatályos: 2011. május 20. naptól Üzletszabályzat, hatályos 2011. május 20-ától 1/42 Tartalomjegyzék I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK...

Részletesebben

AKTÍV ÜZLETÁG HIRDETMÉNY

AKTÍV ÜZLETÁG HIRDETMÉNY AKTÍV ÜZLETÁG HIRDETMÉNY A lakossági, vállalkozói, önkormányzati hitelek és egyéb kockázatvállalások esetén alkalmazott kondíciók 1 Érvényes: 2010. június 01. A/1. sz. melléklet: Lakossági forint kölcsönök

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK a fogyasztónak minısülı természetes személy ügyfelekkel kötendı szerzıdésére A jelen Általános Szerzıdési Feltétel (továbbiakban: ÁSZF) magában foglalja a Takarékszövetkezet

Részletesebben

HITELEZÉSI ÜZLETSZABÁLYZAT

HITELEZÉSI ÜZLETSZABÁLYZAT HITELEZÉSI ÜZLETSZABÁLYZAT Tartalomjegyzék 1. Bevezetı rendelkezések... 3 2. Fogalmak... 3 3. Általános tudnivalók... 4 4. A kölcsönszerzıdés létrejötte, a felek kötelezettségei... 5 5. A kölcsönszerzıdés

Részletesebben

BOROTAI TAKARÉKSZÖVETKEZET LAKOSSÁGI HITEL-TERMÉKISMERTETİ

BOROTAI TAKARÉKSZÖVETKEZET LAKOSSÁGI HITEL-TERMÉKISMERTETİ BOROTAI TAKARÉKSZÖVETKEZET LAKOSSÁGI HITELTERMÉKISMERTETİ TARTALOM 1. SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ JELZÁLOGHITEL (Forint alapú!) 2. LAKÁSCÉLÚ JELZÁLOGHITEL (Forint alapú!) 3. LAKÁSCÉLÚ ÁLLAMI KAMATTÁMOGATÁSOS

Részletesebben

Á L T A L Á N O S Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T

Á L T A L Á N O S Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T Á L T A L Á N O S Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T A Takarékszövetkezet Igazgatósága a 2010. június 08-i ülésén a 18/2010. számú határozatával egységes szerkezetben elfogadta. Hatályos: 2010. június 11-tıl

Részletesebben

Preambulum. I. Az Üzletszabályzatban alkalmazott fogalmak

Preambulum. I. Az Üzletszabályzatban alkalmazott fogalmak LOMBARD PÉNZÜGYI ÉS LÍZING ZÁRTKÖRŐEN MŐKÖDÖ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZATA PSZÁF engedély száma: 2138/1998/F Lakossági és vállalkozási hitelnyújtási tevékenységre HITI/2010.01.01. Preambulum A Takarékbank

Részletesebben

1. Fogalmak. Fegyvernek és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet Fegyvernek Felszabadulás út 138.

1. Fogalmak. Fegyvernek és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet Fegyvernek Felszabadulás út 138. Fegyvernek és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet Fegyvernek Felszabadulás út 138. Hirdetmény a Takarékszövetkezet Általános Üzletszabályzatának módosításáról fogyasztóknak nyújtott forint hitel/kölcsön

Részletesebben

Tájékoztató a hitel átütemezési lehetıségekrıl

Tájékoztató a hitel átütemezési lehetıségekrıl TÁJÉKOZTATÓ A RAIFFEISEN BANKNÁL FIZETÉSI NEHÉZSÉG ESETÉN ELÉRHETİ HITEL ÁTÜTEMEZÉSI LEHETİSÉGEKRİL MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE Bankunknál 2008 óta érhetık el a lakossági Ügyfelek számára fizetéskönnyítési,

Részletesebben

Az AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepénél az AXA Bank Europe SA törvényes képviselőjénél igényelhető Jelzáloghitelek Általános Feltételei

Az AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepénél az AXA Bank Europe SA törvényes képviselőjénél igényelhető Jelzáloghitelek Általános Feltételei Az AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepénél az AXA Bank Europe SA törvényes képviselőjénél igényelhető Jelzáloghitelek Általános Feltételei Hatályos 2011. december 15-től a hivatalosan közzétett

Részletesebben

Az AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepénél felvehető jelzáloghitelek általános feltételei

Az AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepénél felvehető jelzáloghitelek általános feltételei Az AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepénél felvehető jelzáloghitelek általános feltételei Hatályos 2010. július 16-tól a hivatalosan közzétett változtatásig AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe,

Részletesebben

Hiteliktatószám: sz. szerzıdés 1. számú függeléke

Hiteliktatószám: sz. szerzıdés 1. számú függeléke Hiteliktatószám: sz. szerzıdés 1. számú függeléke Általános Szerzıdési Feltételek Fogyasztóknak nyújtott forint hitel/kölcsön ügyletek esetében Hatálybalépés napja: 2015.02.01. A fenti hitel iktatószámú

Részletesebben

AKTÍV ÜZLETÁG HIRDETMÉNY

AKTÍV ÜZLETÁG HIRDETMÉNY AKTÍV ÜZLETÁG HIRDETMÉNY A lakossági, vállalkozói, önkormányzati hitelek és egyéb kockázatvállalások esetén alkalmazott kondíciók 1 Érvényes 2010. március 25. A/1. sz. melléklet: Lakossági forint kölcsönök

Részletesebben

Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T. a devizában nyilvántartott, lakáscélú és jelzálogtípusú OTP Hitelekre

Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T. a devizában nyilvántartott, lakáscélú és jelzálogtípusú OTP Hitelekre OTP Jelzálogbank Zrt. Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T a devizában nyilvántartott, lakáscélú és jelzálogtípusú OTP Hitelekre Érvényes: 2008. február 15. 2 I. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK 1. Az OTP Jelzálogbank

Részletesebben

Az AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepénél felvehető jelzáloghitelek általános feltételei

Az AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepénél felvehető jelzáloghitelek általános feltételei Copyright 2010 AXA csoport Magyarország Minden jog fenntartva. 1. oldal Az AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepénél felvehető jelzáloghitelek általános feltételei Hatályos 2010. július 16-tól a hivatalosan

Részletesebben

ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ. SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ jelzálogkölcsönéről

ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ. SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ jelzálogkölcsönéről ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ az UCB Ingatlanhitel Zrt. SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ jelzálogkölcsönéről Az UCB Ingatlanhitel Zrt. széles termékpalettával igyekszik az ügyfelei igényeit szem előtt tartva élethelyzetekre szabott

Részletesebben

ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ IDŐNYERŐ

ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ IDŐNYERŐ ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ az UCB Ingatlanhitel Zrt. IDŐNYERŐ kölcsönéről Az UCB Ingatlanhitel Zrt. széles termékpalettával igyekszik az ügyfelei igényeit szem előtt tartva élethelyzetekre szabott kölcsönöket nyújtani.

Részletesebben

ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ. JELZÁLOG PRÉMIUM és JELZÁLOG EXTRA

ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ. JELZÁLOG PRÉMIUM és JELZÁLOG EXTRA ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ az UCB Ingatlanhitel Zrt. JELZÁLOG PRÉMIUM és JELZÁLOG EXTRA Hitelkiváltási kölcsöneiről Az Jelzálog Prémium és Jelzálog Extra kölcsönök célja az, hogy meglévő jelzálogkölcsöneit kiváltsuk

Részletesebben

Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T. az OTP Jelzálogbank Zrt. által nyújtott, lakáscélú és jelzálog-típusú OTP Hitelekről

Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T. az OTP Jelzálogbank Zrt. által nyújtott, lakáscélú és jelzálog-típusú OTP Hitelekről OTP Jelzálogbank Zrt. Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T az OTP Jelzálogbank Zrt. által nyújtott, lakáscélú és jelzálog-típusú OTP Hitelekről Érvényes: 2015. augusztus 1. 1 2 I. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK 1. Az

Részletesebben

A..sz. kölcsönszerzıdés 1. sz,. függeléke

A..sz. kölcsönszerzıdés 1. sz,. függeléke A..sz. kölcsönszerzıdés 1. sz,. függeléke ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK fogyasztónak minısülı természetes személy ügyfelekkel kötendı szerzıdéshez Hatálybalépés napja: 2012.04.01. A jelen Általános Szerzıdési

Részletesebben

V E R S E N Y T A N Á C S

V E R S E N Y T A N Á C S V E R S E N Y T A N Á C S Vj/113-048/2010. A Gazdasági Versenyhivatal eljáró Versenytanácsa a Dr. Berke Barna ügyvéd által képviselt UniCredit Bank Hungary Zrt. (Budapest) eljárás alá vont vállalkozás

Részletesebben

TERMÉKPARAMÉTEREK. 1. A hitel célja. 2. Jogosultak köre. 3. A hitel devizaneme. 4. A hitel összege. Ügyfél tájékoztató

TERMÉKPARAMÉTEREK. 1. A hitel célja. 2. Jogosultak köre. 3. A hitel devizaneme. 4. A hitel összege. Ügyfél tájékoztató FHB KIVÁLTÓ HITEL 2012 Amennyiben a már fennálló deviza, vagy forint alapú lakáscélú jelzáloghitelét, vagy egyéb jelzáloggal fedezett és nem fedezett hitelét kívánja kiváltani, akkor igénybe veheti az

Részletesebben

HIRDETMÉNY. Érvényes: 2009. október 26. napjától visszavonásig

HIRDETMÉNY. Érvényes: 2009. október 26. napjától visszavonásig HIRDETMÉNY Az ÁHF Általános Hitel és Finanszírozási Zrt. hivatalos tájékoztatója az ügyfelekkel megkötött egyedi kölcsönszerzıdések esetén alkalmazott kondíciókról, kamatokról, díjakról, jutalékokról és

Részletesebben

Kiváltó Hitel eljárásrend

Kiváltó Hitel eljárásrend Hodász-Porcsalma Takarékszövetkezet 4334 H O D Á S Z Széchenyi út 8. Kiváltó Hitel eljárásrend Hatályba lépés dátuma: 2011.október 17. Tartalomjegyzék Az utasítás hatálya... 3 Kapcsolódó jogszabályok...3

Részletesebben

FIGYELEMFELHÍVÁS AZ ÜGYFELEK RÉSZÉRE 1

FIGYELEMFELHÍVÁS AZ ÜGYFELEK RÉSZÉRE 1 JELZÁLOG FINANSZÍROZÁSI ZRT Üzletszabályzatának kölcsönügyletekre vonatkozó része Hatályos: 2008. március 14. napjától FIGYELEMFELHÍVÁS AZ ÜGYFELEK RÉSZÉRE A jelen Üzletszabályzat megismerése elıtt nyomatékosan

Részletesebben