B. Erdős Márta - Boros Julianna - Mucsi Georgina. Szakmai módszertani készségfejlesztés IV. TÁMOP /2-C

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "B. Erdős Márta - Boros Julianna - Mucsi Georgina. Szakmai módszertani készségfejlesztés IV. TÁMOP 5.4.4.-09/2-C-2009-0008"

Átírás

1 B. Erdős Márta - Boros Julianna - Mucsi Georgina Szakmai módszertani készségfejlesztés IV. 2012

2 I. BEVEZETŐ A szomszédság, a lokalitás saját felfogásunkban Nyíri Kristóf (1998) nyomán azt a természetes emberi életvilágot jelenti, amelyet közvetlen, személyes viszonyok alkotnak, s amely fontos szocializációs színtérként funkcionál életünkben. Nyíri szerint a modernitásban a lokalitás az ember normális (eredeti, természetesebb, elidegenedéstől mentesebb) létezésmódját teszi lehetővé, amelyben a hierarchikus tagolódásnak kisebb, a kölcsönösségi-szolidáris kapcsolódásnak nagyobb szerepe van a közösség életében. A lokalitás legfontosabb mozzanata a találkozás. Virilio (2002, id. Terenyi, 2011) szerint a modernitásban a társadalmi-gazdasági folyamatok rejtetten ható fő mozgatórugója a sebesség növekedése: a kommunikáció, a közlekedés, az interakció idejének lerövidülése, azonnalisága. Ez azonban együtt jár a kapcsolati hálózatban rejlő kapcsolati információk és az interakciók feldolgozásának nehézségeivel, sőt képtelenségével: Dunbar arra figyelmeztet, hogy a globalizáció a közösségek szerveződésének oldaláról az ember kognitív korlátaiba ütközik. Bár a világ egyre kisebb, a közösségi kapcsolatok menedzselése terén programozottságunk mégis a mi falunkra, kb személyre szól. Az azonnaliság, a nagy sebességek, a kapcsolati hálózatok végtelenségig való tágítása, sokszorozása és sűrítése olyan tendenciák, amelyek a reflektivitás, sőt az erős közösségi identitás kialakulása ellenében hatnak. Ehhez ugyanis idő, és az emlékezésre való képesség kell, amit egyedül a lokalitás képes nyújtani (Terenyi, 2011) A kulturális nyomás erejét jól érzékelteti szóhasználatunk: aki nem hódol be a sürgetettség kényszerének, az elmaradott, marginálissá válik, szokásait, normáit a domináns társadalom elutasítja. Ez fontos kihívás, amellyel a közösségi unkára vállalkozó szakembernek tisztában kell lennie, és valamilyen módon válaszolnia kell rá. Az egyik lehetséges válasz erre a kihívásra egy olyan, a kulturális antropológia területén kívül ritkán tárgyalt sajátosságon, társadalmi modalitáson alapul, amelynek figyelmen kívül hagyása mind a szűkebb tágabb közösségek (végső soron a társadalmak), mind pedig az egyének jóllétét és jólétét fenyegetik. Victor Turner - továbbfejlesztve Van Gennep elméletét az átmeneti rítusokról, dolgozta ki a communitas koncepcióját: egy sajátos közösségi

3 tapasztalatot, élményt értve ezalatt, amely a közösségi rítusok, átmenetek, fordulópontok, ünnepek idején válik elérhetővé a közösség tagjai számára. Turner szerint társadalmi struktúra és communitas egymást kiegészítve, dialektikus egyensúlyban biztosítják a társadalom fejlődését. A communitasban mutatkoznak meg a közösség legfontosabb értékei, jövőképe, s az általános emberivel való kapcsolat. A communitas átélése során különleges energiák szabadulhatnak fel, erős és szolidáris kötelék alakul a benne részesülők között ( egyenlőség, testvériség, szabadság ): ennek minden szépségével és minden veszélyével együtt. Ha a közösségi munkára készülő szakember nem tapasztalja meg ezt a fajta élményt, soha nem szánja el magát közösségi munkára: s ha átélte, bevonódása olyan erős lehet, hogy mélyen elkötelezetté válhat. A communitas lényege ugyanis éppen ennek az elkötelezettségnek az előhívása, mindig egyfajta beavatást jelent a közösség életébe, részesülést, céljaiból, reményeiből és energiáiból. - Turner szerint a communitas mind társadalmi modalitás különböző fázisaiban létezik: a spontán forma a strukturális kötöttségektől függetlenül, mintegy azzal szemben létezik, a meglévőt megújítva és megváltoztatva - a normatív változat belesimul, beleépül a társadalmi struktúrába, mintegy kiegészítve, megújítva, gazdagítva azt; - végül a communitas ideológiává merevedhet, utópikus (és könyörtelen) társadalmi modellek alapjául szolgálhat(turner, 1969, Deflem, 1991). Turner szerint a communitas végső soron mindig a struktúrákba és a törvénybe hanyatlik ; a communitas időszakos megtapasztalása nélkül a kultúra megmerevedik, az emberi cselekvés motiválatlanná válik, a közös emberi vonatkozások felismerése és átélése elmarad. Minden társadalomban megtalálható a normatív forma, s ennek különös jelentősége lehet az egyetemi hallgatók életében, hiszen (a beavatáshoz való funkcionális viszony miatt) életkoruknál fogva a fiatalok igen aktívan keresik a communitas megtapasztalásának lehetőségeit. Ez motiválja közösségi életüket, a különleges (esetleg tiltott) élmények keresését, hajszolását, de olyan pozitív mozzanatokat is, mint az önkéntes munka vállalását stb. Így, amennyiben ezzel a korosztállyal szeretnénk megismertetni és megkedveltetni a közösségi munkát, nem mondhatunk le a communitas-élmény facilitáló erejéről. Ugyanakkor a communitas, mivel nem simul bele tökéletesen a struktúrába, nem teljesen irányítható tapasztalat: ami a szépsége, az egyben a nehézségét is adja.

4 Egy fiatal szakember vagy tanuló szereti önmagát kompetensnek érezni, tudni, hogy képes a szakmai kontroll gyakorlására. Ezt a biztonságot (voltaképpen illúziót, de ennek belátásához éveket kell a segítői pályán eltölteni) kell részben feladnia, ha egy közösséggel kíván dolgozni. Turner további fontos, Cohen (1991) által továbbvitt gondolata a közösségek szimbolikus szerkezetével kapcsolatos: egy közösséggel dolgozva meg kell éreznünk deklarált és ki nem mondott határait, meg kell ismernünk a jövőbeni cselekvéseket legitimáló történeteit, domináns szimbólumait, azokat, amelyek a közösség számára kulcsfontosságú jelentéseket sűrítenek magukba: fel kell tudni tárni a materiális és morális különleges egységét. A domináns szimbólumnak van egy manifeszt, felfedhető tartalma; egy, a közösség cselekvéseit irányító implicit tartalma; és valamilyen módon beágyazódik egy nagyobb rendszerbe a közösségi kultúrába. Ezeknek a megismerése nélkül közösségi munka nem végezhető sikerrel. A közösségi munkás ennél fogva óhatatlanul résztvevő megfigyelői szerepbe kerül; s miként a résztvevő megfigyelő, ő is megváltoztatja az általa vizsgált rendszert, s folyamatosan reflektál rá: változtatja, eközben azonban ő maga is változik, érik, fejlődik általa. Appreciative Inquiry A modell kezdetben a szervezetfejlesztésben hódított, kidolgozói, David Cooperrider és Diana Whitney azonban felismerték a benne rejlő potenciálokat a közösségfejlesztés terén. A modellt úgy tervezték, hogy energetizálja, konstruktív aktivitásra bírja a közösség tagjait. Kiindulópontja, hogy az emberi közösségek fejlődését érdeklődésük iránya határozza meg. (Cooperrider, Whitney, 1999) Amennyiben nem az eltérésekre, hanem a kívánt állapotra, a megoldásra; illetve a fogyatékosságok helyett az erőforrásokra összpontosítunk, akkor korábban fel nem ismert esélyeket és alkalmas megoldásokat, nem pedig sokasodó, újabb és újabb problémákat találunk. A modell négy eleme a következő: 1. Felfedezés: Mi az, ami a múltban igazán sikeres volt? Mi teszi ezt a közösséget igazán közösségé, különlegessé? Milyen volt ez a közösség, amikor igazán jól működött stb. (az erőforrások, a folytatandó hagyományok azonosítása, a közösségi erő újrafelfedezése)

5 2. Álmodozás : Hogyan képzelnének el egy, a jelenleginél jobb állapotot? Milyen lehetőségeket látnak maguk előtt? 3. Tervezés: Mire van szükség ahhoz, hogy az előbbiek megvalósuljanak? Konkrét tervek; prioritások meghatározása, fejlesztési folyamatok azonosítása 4. Megvalósítás: együttes cselekvés révén. Chicagoban a módszer alkalmazása során interjúk készültek a közösség vezető személyiségeivel. Különleges mozzanata volt ezeknek az interjúknak, hogy gyerekek vagy serdülők készítették: az intergenerációs dinamika különleges többletet jelentett az AI szempontú kérdezésben. Párhuzamosan a tágabb közösség számára jövőkonferenciákat szerveztek, ahol a módszer alkalmazásával lokális szükségletekre keresték a válaszokat: a találkozásokban rejlő erő mozgósítása révén. Önkéntesség, generativitás A cselekvő állampolgáriság és részvétel eszméje a demokrácia kulcsfogalmai: az önkéntesség mozgásba lendíti a demokráciát (Volunteering in Europe). Az önkéntesség a kedvezményezettnek és az önkéntesnek egyaránt a hasznára válik. Míg a kedvezményezett haszna egyértelműnek, magától értetődőnek tűnik (pedig akár negatív hatásokkal is járhat) addig az önkéntesek altruista motivációit inkább tekintjük vizsgálandónak. Az egyik pozitív, a személy lelki egészségnek kedvező alakulását biztosító tényező a generitivitás: a következő generáció jól-létéhez való hozzájárulás, egyfajta konstruktív hagyaték (Mc Adams, 2006; Grossbaum, Bates, 2002) Az önkéntesség legfontosabb terepei, a kulturális, szociális, oktatási és egészségügyi terület kitűnő lehetőségeket kínálnak a generatív tevékenységre, a mentorálásra, vezetésre, kreativitásra, és gondoskodásra. Az önkéntesség nagy szerepet játszik a társadalmi tőke gyarapításában. A társadalmi tőke erőforrásként hasznosítható kapcsolatrendszer, amelynek három típusa a kötelezettségek/elvárások, amelyek a mások javára végrehajtott cselekvések nyomán jöhetnek létre; az információs csatornák szerveződése; és a szankciókkal megerősített normák rendszere. A társadalmi tőkét a legtöbb

6 megközelítés összefüggésbe hozza a bizalommal. (Coleman, 1990, id. Kákai, 2009) A gyenge kapcsolatok elmélete Mark Granovetter nevéhez fűződik. Míg az erős, szoros családi és baráti kapcsolatok biztosítják a feltétel nélküli segítséget válsághelyzetekben, addig a gyenge kapcsolatok az ismeretségi háló saját csoportok közötti, kevésbé szoros kapcsolódásokra alapozott hídjai. Ezek a hidak elősegítik a hatékony problémamegoldást, erősítik az eltérő társadalmi és kulturális csoportok közötti toleranciát, és építik a bizalmat. A jövedelem szerinti hierarchia két végpontján lévők hajlamosak kizárólag erős kapcsolatokra támaszkodni: ha a legtöbb erőforrás elérhető, a személy nem motivált arra, hogy problémamegoldó típusú kapcsolatokat építsen; ha pedig súlyosan marginalizálódott, akkor feltétel nélküli és azonnali segítségre van szüksége. Az önkéntességnek hatalmas jelentősége lehet a társadalom egyensúlyát, stabilitását, és fejlődését biztosító gyenge kapcsolatok kialakításában. (Granovetter, 1973; Csermely, 2005) Bár első látásra az önkéntesség keretei között az egyik fél ad, a másik pedig elfogad, az önkéntesség éppen úgy a kölcsönösségre épül, mint bármely más méltányosnak tekinthető és hosszú távon fenntartható tevékenység. Bekkers (2007) szociálpszichológiai tényezőket hangsúlyozó elemzésében rámutat, hogy az önkéntesség fenntartásában szerepet játszik a jövő árnya (a meggyőződés, hogy később, amikor az önkéntesnek lesz rá szüksége, maga is segítséget kaphat másoktól), és a kölcsönösség generalizálása a társadalmon belül (nem az viszonozza a segítséget, aki a kedvezményezett, hanem egy harmadik fél). A két tényező érvényre jutása elősegíti az erőforrásokban bővelkedő, kapcsolatokban sűrű, a bizalomra alapuló társas hálózatok kialakítását. Ezzel ellentétben a szerepek merev rögzítése (lesz, aki ad, és lesz, aki kap) inkább kedvezőtlen hosszú távú hatásokat generál, mert rombolja a kölcsönösség alapvető, minden társadalomban megtalálható mintázatait, kizsákmányoláshoz, társadalmi szinten az erőforrások pocsékolásához, a személyes szférában pedig az önértékelés, az emberi méltóság rombolásához vezethet. Az önkéntes az emberi lényeget adja a tevékenységekhez, a törődés egyedi,személyes formáját, azt, amit egyetlen kormányzati program sem képes, bármennyire jól tervezett és bármennyire gondosan hatják is végre. (Olmos, cit Weber, ) Az önkéntességre való bátorítás, az önkéntességben való tapasztalatszerzés a közösségi munka legjobb előszobája.

7 II. A SZAKMAI MÓDSZERTANI KÉSZSÉGFEJLESZTÉS IV. C. KURZUS SORÁN FELMERÜLŐ ANOMÁLIÁK, ALAPFOGALMAK TISZTÁZÁSA A szociális munka szak hallgatói pályaválasztásuk során a szociális munka módszerei közül leginkább az egyéni esetkezelést preferálják, elképzelésük szerint közvetlenül egyénekkel szeretnének foglalkozni, kevésbé gondolkodnak közösségek segítésében. Abban a téves hitben élnek, hogy a közösségfejlesztés inkább szervezési, technikai feladatot jelent, s olyan készségeket és technikákat igényel, melyek számukra túl bonyolultnak és összetettnek tűnnek. Gyakorlati feladatvégzésük során elsősorban az egyéni feladat megoldások hívei, a csoportban történő munkavégzés, a komplex problémamegoldás nem jellemző körükben. Mindezen téves elgondolások megváltoztatására törekszik a kurzus, mely során tapasztalati tanulás útján szereznek tudást, információt a hallgatók, és ez által munkavégzésük, módszereik, szemléletük bővül. A közösségszervezés, mint módszer Peter Baldock elméletileg megkülönböztethető öt fő célkitűzést határozott meg válaszként arra a kérdésre, hogy mire való a közösségi munka. Az öt fő célkitűzés a következő: 1. a gazdasági fejlődés előmozdítása; 2. konszenzus kialakítása; 3. a személyi szociális szolgáltatások segítése; 4. az emberek nevelése annak érdekében, hogy foglalkozzanak a modern polgári lét bonyolult problémáival; 5. a megállapodott társadalompolitikai rendszer radikális megváltoztatására való ösztönzés (Baldock 1993:7). A közösségszervezés során fontos odafigyelni a következő szempontokra: 1. A közösségszervező személye meghatározó. 2. Fontos, hogy hatékonyan tudjon dolgozni emberekkel. 3. Feladata szerint egyénekkel és csoportokkal foglalkozik, együtt dolgozik. 4. Szociális munkásként szükség van a szakterület miatt minden területen közösségfejlesztésre. 5. A közösségszervező a segítségnyújtás-, támogató feladatai-, tapasztalatai által szemlélete változik, ismeretei-, készségei bővülnek.

8 A közösségszervező szerepei: képessé tevő (segíti az embereket szükségleteik és problémáik megfogalmazásában és azonosításában) alkusz (közvetítő, szolgáltatások és egyének között) szakértő (információkkal és tanácsokkal szolgál) szociális tervező (összegyűjti a problémával kapcsolatos tényeket, majd elemzi) érdekképviselő (aktív irányító szerep, az adott csoport/közösség érdekképviseletét látja el) aktivista (alapvető intézményi változásokért küzd) A közösségfejlesztés feladat ellátásához szükséges kompetenciák: Személyes kompetenciák Döntésképesség Megbízhatóság Felelősségtudat Elhivatottság, elkötelezettség Rugalmasság Társas kompetenciák Kezdeményezőkészség Kapcsolatteremtő és fenntartó készség Meggyőzőkészség Segítőkészség Módszerkompetenciák Áttekintő képesség Ismeretek helyén való alkalmazása Információgyűjtés Módszeres munkavégzés

9 Nyitott hozzáállás Gyakorlatias feladatértelmezés (Zastrow, 1994) Közösségfejlesztés és szociális munka Minden szociális munkát gyakorló szakember betölthet társadalompolitikai funkciókat és szerepeket, tehát az egyéni esetkezelés kiegészülhet csoportos vagy közösségi probléma-megoldási javaslatok kidolgozásával. A közösségi szociális munka végzése során is felmerülhet az egyéni esetkezelés szükségessége, mely nagyban hozzájárulhat a közösségi munka sikeréhez. (A közösségi szociális munka öt fázisa ld. 1. számú melléklet) A hazai gyakorlatban a közösségi szociális munka vidéken gyakrabban a közösségfejlesztés és a közösségi tervezés modelljeire, míg városokban inkább a közösségi tervezés és a közösségi akció modelljeire épült. A közösségi munka Rothman szerinti három alapmodelljének megfelelő bármelyik tevékenység a gyakorlati megvalósulása során lehet progresszív és preventív vagy épp konzervatív és aktualizáló. A szociális munka gyakorlata hazánkban ma inkább problémakövető, mintsem problémamegelőző jellegű. (Közösségi szociális munka modelljeit ld. 2. számú mellékletben) A közösségfejlesztés a helyi emberekből, a humán, természeti- és gazdasági erőforrásokból, alulról építkezik. Közösségi úton, a civil szervezetekkel és az aktív helyi polgárokkal tárja fel a helyi közösség szükségleteit, azok kielégítésének lehetséges módjait és elkötelezi a helyieket saját problémáik közösségi megoldása, a helyi cselekvés mellett. A szükségletek felkutatása nem csak a gazdaságiinfrastrukturális területre szorítkozik - bár arra is -, hanem és elsősorban a humán erőforrásokra, vagyis az emberek hozzáértésére, tehetségére, szorgalmára, ötleteire, képességeire. A közjóra irányuló cselekvéshez a közösségi munkások - legyenek akár külső fejlesztők, akár helyi polgárok - alternatívákat dolgoznak ki, megszerzik a szükséges információkat, külső segítőket vonnak be - akár más települések képviselőit, akár szakembereket, országos szervezetek képviselőit, stb. A közösségi folyamatban résztvevők természetesen együttműködnek az önkormányzatokkal is, hiszen optimális esetben a képviselőtestület a civil kezdeményezések képviselőiből összeállt, választott testület. Együttműködnek tehát, de a helyi kezdeményezést nem hagyják pusztán az önkormányzatokra. (Varga-Vercseg, 1998:20)

10 A brit szociális munkások szaklexikona (Clegg 1987:266) így határozza meg a közösségi munkát: A szociális munka egyik típusa (munkaformája), amely a közösség mint egész, társas kapcsolatainak és együttes cselekvésének minőségét tekinti kiindulópontjának. Számtalan elnevezése alakult ki, mint pl. a közösségfejlesztő (community development officer), a szomszédsági munkás (neighbourhood worker), a szociális fejlesztő (social development officer), a társas kapcsolatok fejlesztője (social relation officer), vagy egyszerűen csak a kapcsolatteremtő (liaison officer). A közösségi szociális munkás készségei: - problémák felismerésének és elemzésének készsége - problémamegoldó cselekvések elindítani tudása - meglevő szolgáltatások hatékonyabb kihasználására buzdítása - információt és tanácsot adó szerep - önsegítő csoportok ösztönzése - erőforrások mozgósítása a szolgáltatások javítására, vagy a helyi célkitűzések megváltoztatására irányuló nyomásgyakorlás érdekében - hatékony szervezőnek szükséges lennie (Gosztonyi, 1998) III. TANTÁRGY ISMERTETÉSE (TEMATIKA, KURZUSLEÍRÁS) Szakmai módszertani IV. című kurzus célja: A közösségi szociális munka gyakorlatban történő megvalósulásával, előnyeivel és nehézségeivel ismerkedhetnek meg a hallgatók a kurzus során, s néhány projekt keretében lehetőségük nyílik kipróbálni magukat a szociális munka ezen területén. A kurzus keretében a hallgatók elsősorban olyan közösségi kezdeményezésekben (miniprojekt, helyi akció, közösségi nap, stb.) vesznek részt, melyek során a felsőoktatásban tanuló szociális szakos hallgatók a közösségfejlesztés módszereit, technikáját, gyakorlatát sajátítják el, ezáltal segítik a helyi közösséget munkájukkal Gyakorlati szinten a helyi közösséget érintő problémák megoldásában segítenek különböző helyi

11 közösségi akciók keretében, és részt vesznek a helyi közösségi programok tervezésében, szervezésében, lebonyolításában, mint közösségszervezők, közösségfejlesztők. A kurzus során hosszú távú cél az egyetemi hallgatók és a helyi közösség között egy bizalmon alapuló kapcsolat kiépítése, az egymás iránti elfogadás és segítés szemléletének megalapozása és formálása, továbbá információcsere, tapasztalatcsere és egymás megismerése, segítése áll a középpontban. Másrészt e gyakorlat hosszú távú együttműködés kiépítését teszi lehetővé a leendő szociális munkás/szociálpolitika szakos egyetemi hallgatók és a helyi közösség (az akcióterületen élő lakosság, közösség) között, melynek eredményeképpen elindulhat a helyi önszerveződés és valódi együttműködés, a problémák megoldásában történő együttgondolkodás. Harmadrészt fontosnak tartjuk, hogy a közösségszervezés, mint tevékenység az egyetemi tanulmányok során egy olyan alternatíva legyen, ami a fiatal felnőttek, állampolgárok számára új világot, új nézőpontot tud nyújtani, és mindeközben hasznos tapasztalatokat tudnak szerezni egy helyi közösség életéről, problémáiról és a megoldási lehetőségekről, melyeket későbbi szakmai munkájuk során is kamatoztathatnak. Kurzus formája: Szeminárium Kurzus teljesítésének feltételei: Aktív részvétel az órákon Intézmény bemutatása (kiscsoportos formában, tematikában rögzített szempontok szerint) Részvétel egy közösségi napon vagy helyi akción és min. 1 alkalommal szakmai fórumon (Szociális Szakemberek Kávéháza) VAGY Miniprojekt megvalósítása (tervezés, szervezés, megvalósítás) Kötelező feladat: A kurzus során intézménylátogatásokra kerül sor (min. 5 intézmény/félév), a hallgatók részvétele kötelező. Az intézménylátogatást követő órán a félév elején beosztott kiscsoportok felkészülnek az intézmény bemutatására projekt módszerrel. Az intézmény bemutatása során kötelező kitérni az

12 alábbi szempontokra: o Az intézmény/szolgáltatás feladata; az intézmény/szolgáltatás maga által adott definíciója a feladatok alapján, a problémák értelmezése mikro-, mezo- és makroszinten és az ebből következő kezelési módok. o Az intézmény infrastruktúrája, a munkakörnyezet jellegzetességei biztosított-e a kliensek számára a szolgáltatás akadálytalan elérése? o Az intézményi/szolgáltatási korlátok jellemzői. o Az intézmény/szolgáltatás kliensköre; a szolgáltatás igénybevételének módja, feltételei; a pozitív és negatív diszkriminációs gyakorlat az intézményben/szolgáltatásban. o Az intézmény/szervezet által nyújtott ellátási formák. o A szolgáltatások költségei, forrásai. o Milyen intézményekkel tart fenn kapcsolatot az intézmény; formális és informális kapcsolatok? o Hogyan valósul meg a közösségfejlesztés, mely területeken jelenik meg a közösségi szociális munka az adott intézmény működését tekintve? o Az intézmény/szolgáltatás kritikai elemzése, értékelése a szolgáltatás-fejlesztés lehetséges irányai. Kötelezően választható feladatok: 1. Miniprojektek: A kurzus ideje alatt 1 alkalommal miniprojekt megvalósítása. Időtartama 3-8 óra. A miniprojekteket helyi igényfelmérésre alapozva a helyi közösség tagjaival, és más szakmai partnerekkel együttműködve közösen dolgozzák ki a hallgatók, hogy mindenképpen a helyi közösségben felmerülő problémákra, szükségletekre tudjunk reagálni a megvalósítandó programokkal. Hallgatók létszáma: 5 fő Feltétel: a szemeszter harmadik hetében a csoportnak kötelező benyújtani a miniprojekt

13 tervezetét, mely a következő szempontok szerint épül fel: - projekt célja - projekt célcsoportja - projekt célterülete - projekt időpontja és időtartama - projekt tevékenysége (részletes) - projekthez szükséges eszközök - költségvetés - projekt várható eredményei - a projekt megvalósításának kockázati tényezői 2. Közösségi akció vagy más néven Helyi akció (pl. szemétszedés): Fontosnak tartjuk, hogy a projekt során a közösség számára kézzel fogható segítséget is nyújtsanak a hallgatók, közösen dolgozzanak, ezért a félév során legalább egy alkalommal helyi akciót szerveznénk, ami adott (pl. szegregált) lakóterület környezetének rendbetételére vonatkozik, elsősorban szemétszedés és karbantartási (ajtó-, ablakfestés, stb.) munkálatokat jelenti. E program a helyi lakosság felnőtt és fiatal tagjai és az egyetemről érkező hallgatók közös munkája, tevékenysége lenne. 3. Közösségi Nap: A kurzus során egy tematikus közösségi nap megrendezésére kerülne sor szociális intézmények és civil szervezetek együttműködésében, a helyi közösség aktív bevonásával és részvételével. 4. Szakmai fórum Szociális Szakemberek Kávéháza A kávéházi estek 2007 januárjától minden hónap harmadik csütörtökén, este 6 órai kezdettel kerülnek megrendezésre; küldetése, hogy létrehozzon egy teret a szociális szakemberek számára, amely szakmai találkozások, diskurzusok lehetőségét teremti meg.

14 Hiányzás megengedett mértéke: A PTE Tanulmányi és Vizsgaszabályzat 10. fejezet 45 (2) alatt megfogalmazottak szerint. Elérhető: Félévi érdemjegy elemei: szemináriumon való aktív részvétel a kötelező feladatok teljesítése (ld. tematika) félévzáró dolgozat érdemjegye Félévzáró dolgozat: Témája: A félév során megismert intézmények/projektek egyikének bemutatása, kiemelt hangsúlyt fektetve a közösségi szociális munka eszközeinek alkalmazására, továbbá a témakörrel kapcsolatos irodalmak feldolgozására (szemináriumon feldolgozott irodalom, illetve egyéni munkával megismert irodalom). Formai követelménye: számítógépes szerkesztés, betűtípus: Times New Roman, betű méret: 12, sorköz: másfél. A felhasznált irodalmakat a hivatkozási szabályoknak megfelelően szükséges feltüntetni. A dolgozat előlapja tartalmazza a tanszék megnevezését, a kurzus megnevezését, a hallgató nevét, évfolyamát, és a tanév időpontját. Leadandó nyomatott formában a Szociális Munka és Szociálpolitika Tanszék titkárságára. Elektronikus formában: címre, az ben szerepeljen a hallgató neve, évfolyama, szakja, kurzus címe. Terjedelme: leütés (min. 5 oldal) Leadási határideje: hallgatókkal közösen, a későbbiekben állapítjuk meg Részletes tematika: 1. Tematika ismertetése, a kurzus kereteinek tisztázása 2. Közösen feldolgozásra kerülő irodalom: mindenki számára kötelező! Lakatos Kinga (2009): A képessé tétel folyamata. Az érdekérvényesítés esélyeinek

15 növelése a szociális és közösségi munkában. Parola-füzetek, Közösségfejlesztők Egyesülete, Budapest (Megtalálható: Coospace) Választható feladatok kiosztása, részletek tisztázása, ki miben vesz részt a félév során 3. Terepgyakorlat: egy csoportban Bemutatásra kerülő intézmény: Magyar Máltai Szeretetszolgálat Jelenlét program 4. Terepgyakorlat: egy csoportban Bemutatásra kerülő intézmények: MOBILITÁS - Dél-dunántúli Regionális Ifjúsági Szolgáltató Iroda; Baranya Ifjúságáért Nonprofit KFT. 5. Intézménybemutatások a megadott szempontrendszer alapján 6. Terepgyakorlat: egy csoportban Bemutatásra kerülő intézmény: Emberség Erejével Alapítvány 7. Terepgyakorlat: egy csoportban Bemutatásra kerülő intézmény: Baranya Megyei Önkéntes Centrum (EKF projekt szociális vetülete, önkéntes programok) 8. Terepgyakorlat: egy csoportban Bemutatásra kerülő intézmény: Közösségi Pszichiátriai Ellátás, Kapcsolat Klub - Közösségi Ház, Pszichiátriai betegek nappali ellátása 9. Intézménybemutatások a megadott szempontrendszer alapján 10. Miniprojektek megvalósítása 11. Közösségi nap és helyi akció lebonyolítása

16 12. A miniprojektek és a közösségi nap, helyi akció tapasztalatainak összegzése, tanulságok levonása 13. Félév zárása, visszajelzés, értékelés (önreflexió, csoportos reflexió) Ajánlott irodalmak: Bánszegi Zsuzsa (2007): Az ifjúsági munka társadalmi jelentősége. Letölthető: Bodorkós Barbara Kajner Péter Kovács Edit Peták Péter Péterfi Ferenc (2006): RAJTunk múlik! Hogyan szervezkedjünk és képviseljük érdekeinket a lakóhelyünkön? Közösségfejlesztők Egyesülete, Budapest Bugarszki Zsolt (2006): A közösségi pszichiátriai ellátásról. In: Esély, 1: F. Tóth András - Nagy Ádám (2009): Humán infrastruktúra - Önkéntesség In: Civil Szemle, VI. évfolyam, 1-2. szám, G. Furulyás Katalin, Hunyadi Zsuzsa, Péterfi Ferenc (2010): Kísérletek a közösségi részvétel erősítésére Tardoson. Esettanulmány, Közösségfejlesztők Egyesülete, Budapest Gosztonyi Géza (1994) (szerk.): A szociális munka elmélete és gyakorlata III. kötet. Közösségi szociális munka. Semmelweis Kiadó, Budapest Gosztonyi, Géza (1998): Közösségi szociális munka. In: Kozma Judit (szerk.): Kézikönyv szociális munkásoknak. Szociális Szakmai Szövetség, Budapest, Gosztonyi Géza (2007): A közösségi munka jelentősége a szociális munkában. In: Giczey Péter (szerk.): Settlement mozgalom Magyarországon. Életfa Segítő Szolgálat Egyesület, Debrecen, 2007, Letölthető: 06f1ed7/f774ed4038c20a43c a57b?OpenDocument Harangozó Judit: A pszichiátria missziója a XXI. Században. In: Magyar Tudomány, 2009/08: 906 Harkai Nóra (2006): Közösség és közösségi munka. Közösségfejlesztők Egyesülete, Budapest

17 Kőrösi, Y, K.: Amit a szociális munkásoknak a közösségi szociális munkáról meg kell tanulniuk a neokonzervativizmus korszakában. In: Esély. 1994/5: Szabó Andrea, Bauer Béla (szerk.) (2009): Ifjúság 2008 Gyorsjelentés. Szociális és Munkaügyi Minisztérium, Budapest Szász Anna (2007): Pillantás a Szigetre. Civil Világ Társadalomtudományi füzetek 2. Hasznos, a kurzushoz kapcsolódó weblapcímek: Közösségfejlesztés honlapja Parola c. folyóirat c12568d0000a8d7a?opendocument NIIDA (Nemzeti Ifjúsági Információs és Dokumentációs Adattár) Jelenlét Program Málta IV. VÁRT HATÁSOK, EREDMÉNYEK Az elmélet és gyakorlat összhangjával szeretnénk a szociális képzésben résztvevő hallgatókkal megismertetni a közösségi szociális munka alapjait. A kurzus során lehetőségük nyílik különböző szervezetek munkájával megismerkedni, célunk a gyakorlatban dolgozó szakemberek és a tanszék kollégái és hallgatói hosszú távú együttműködésének feltételeit megteremteni, melynek eredményeképp helyi önszerveződés, valódi együttműködés és a felmerült problémákról való együttgondolkodás indulhat meg. A hallgatóknak lehetőségük nyílik egy-egy projekt keretében kapcsolatot építeni egy közösséggel, cél e kapcsolat fenntartása hosszabb távon is. A közös munka, az együttműködés nem ér véget a kurzus elvégzésével, folytatódhat a gyakorlati félév vagy önkéntes munka keretében, a hallgatók a szakemberek segítségével továbbra is aktív segítői lehetnek az általuk már ismert közösségnek, kipróbálhatják magukat a közösségi szociális munkás szerepében.

18 V. FELHASZNÁLT IRODALMAK Baldock, Peter (1993): A közösségi munka alapelvei, értékrendje és területei. In: Varga A. Tamás (vál.), B. Vörös Gizella (szerk): Közösségi munka. Elmélet és gyakorlat külföldön. Szöveggyűjtemény. Ford. Rakovszky Zsuzsa, Verók Edit. Közösségfejlesztők Egyesülete, Budapest Gosztonyi Géza (1998): Közösségi szociális munka. In: Kozma Judit (szerk.): Kézikönyv szociális munkásoknak. Szociális Szakmai Szövetség, Budapest, Hadley, Roger - Cooper, Mike - Dale, Peter - Stacy, Graham (1987) A Community Social Worker s Handbook (London, New York: Tavistock Publications) Jack Rothman (1993): A közösségszervezés gyakorlatának három modellje. In: Varga A. Tamás (vál.), B. Vörös Gizella (szerk): Közösségi munka. Elmélet és gyakorlat külföldön. Szöveggyűjtemény. Ford. Rakovszky Zsuzsa, Verók Edit. Közösségfejlesztők Egyesülete, Budapest Varga A. Tamás; Vercseg Ilona (1998) Közösségfejlesztés. Magyar Művelődési Intézet, Budapest Zastrow, C (1994): A szociális munka közösségi gyakorlata In: Gosztonyi Géza (1994) (szerk.): A szociális munka elmélete és gyakorlata III. kötet. Közösségi szociális munka. Semmelweis Kiadó, Budapest,

19 VI. MELLÉKLETEK 1. számú melléklet Jack Rothman (1993): A közösségi szociális munka három modellje A modell B modell C modell (Közösség-fejlesztés) (közösségi tervezés) (Közösségi cselekvés) 1. A közösségi akciók Önsegítés, Az alapvető közösségi A hatalmi viszonyok és célja Közösségi készségek problémákra irányuló az erőforrások (ki)fejlesztése, problémamegoldás elosztásának integráció megváltoztatása; alapvető (Feladat-célok) intézményesített (Folyamat-célok) változások elérése (Folyamat és feladatcélok) 2. A közösség Anómiás, szerkezetére és a széttöredezett Alapvető szociális Hátrányos helyzet, problémahelyzetekre közösség: kapcsolatok problémák (pl.: igazságtalanság, vonatkozó feltevések és demokratikus mentális, egészségügyi, egyenlőtlenség, problémamegoldó lakásügyi, szabadidős) megfosztottság készségek hiánya; mereven hagyománytartó közösség

20 3. Az alapvető Saját problémáik Adatgyűjtés a helyi A célok tisztázása; az változtatások megfogalmazásába és problémákról; emberek elérésének stratégiája megoldásába bevonni a döntéshozatal a megszervezése az helyi lakosokat továbblépés ellenséges célok legcélszerűbb irányáról legyőzése érdekében 4. Jellegzetes Konszenzus: a közösség Konfliktus vagy változtatási taktikák és csoportjai közötti Konszenzus vagy küzdelem: módszerek érdekegyeztetés konfliktus érdekütköztetés, folyamata közvetlen akció, (kommunikáció és vita) tárgyalás 5. A szociális munkás Képessé tevő, Aktivista-közbenjáró: szerepe katalizáló, koordinátor; Adatgyűjtő és elemző, lázító-agitátor, ügynök- a közösségi tényfeltáró, alkusz, tárgyaló- problémamegoldás és programmegvalósító, partner, partizán az etikai értékek ösztönző tanítója 6. A változtatás Feladatorientált, kis Formális szervezetek és Tömegszervezetek és eszköze csoportok mozgatása adatok kezelése politikai folyamatok mozgatása 7. A hatalmi helyzetben A hatalmi helyzetben A hatalmi helyzetben Az akció (külső) lévők irányában lévők, mint a közös cél lévők, mint célpontja a hatalmi mutatott beállítódás érdekében munkáltatók és struktúra: korlátozandó együttműködők szponzorok vagy megbuktatandó elnyomók 8. A közösség A földrajzi értelemben A helyi közösség egésze határainak értelmezése vett helyi közösség vagy egy része egésze

A modul programja. BA készségfejlesztés modul. A modul részletes leírása

A modul programja. BA készségfejlesztés modul. A modul részletes leírása 1 A modul programja A modul kódja A modul neve A modul részletes leírása (23) BA-KF BA készségfejlesztés modul A modul a Szociális munka BA szak hét készségfejlesztı kurzusát szervezi egyetlen modulba.

Részletesebben

FIATALOK KÖZÖSSÉGBEN elméletek, gyakorlatok

FIATALOK KÖZÖSSÉGBEN elméletek, gyakorlatok 01 FIATALOK KÖZÖSSÉGBEN elméletek, gyakorlatok Szerzők, köszönetnyilvánítás Szerkesztők Szerzők Szanyi F. Eleonóra Bálint Mónika (2., 5. fejezet) Lukács Ágnes Gáspár Judit (4., 5. fejezet) Susánszky Pál

Részletesebben

LEGALÁBB ENNYIT A KÖZÖSSÉGFEJLESZTÉSRŐL

LEGALÁBB ENNYIT A KÖZÖSSÉGFEJLESZTÉSRŐL Vercseg Ilona LEGALÁBB ENNYIT A KÖZÖSSÉGFEJLESZTÉSRŐL Módszertani segédlet a közösségi egészségtervek készítéséhez Az Egészségfejlesztési módszertani füzetek kiadványsorozat kötetei 1. Az egészségfejlesztés

Részletesebben

Az önkéntesség tapasztalatai Pécs2010 Európa Kulturális Fővárosa évében

Az önkéntesség tapasztalatai Pécs2010 Európa Kulturális Fővárosa évében Jelige: Ingo Az önkéntesség tapasztalatai Pécs2010 Európa Kulturális Fővárosa évében 2012. Tartalomjegyzék 1. Bevezetés....2 1.1. Módszertan............3 2. A közösségi munkáról.........3 3. Társadalmi

Részletesebben

MÓDSZERTANI KÉSZSÉGFEJLESZTÉS IV.

MÓDSZERTANI KÉSZSÉGFEJLESZTÉS IV. Mucsi Georgina - Boros Julianna B. Erdős Márta SZAKMAI MÓDSZERTANI KÉSZSÉGFEJLESZTÉS IV. - a tananyagfejlesztés gyakorlatba való átültetésének eredményei - 2012 A Szakmai módszertani készségfejlesztés

Részletesebben

MUNKAANYAG. Szabó Mihályné. Családsegítés, családgondozás eszközei módszerei, családgondozás család nélkül. A követelménymodul megnevezése:

MUNKAANYAG. Szabó Mihályné. Családsegítés, családgondozás eszközei módszerei, családgondozás család nélkül. A követelménymodul megnevezése: Szabó Mihályné Családsegítés, családgondozás eszközei módszerei, családgondozás család nélkül A követelménymodul megnevezése: Személyes gondoskodási feladatok az alap- és szakosított ellátások területén

Részletesebben

FOGALOMTÁR. ÁRBEVÉTEL a fiatalok munkagyakorlata során előállított termékek/szolgáltatások értékesítéséből származó összeg.

FOGALOMTÁR. ÁRBEVÉTEL a fiatalok munkagyakorlata során előállított termékek/szolgáltatások értékesítéséből származó összeg. FOGALOMTÁR ALACSONY ISKOLAI VÉGZETTSÉG alacsony iskolai végzettségűnek tekinthető az a személy, akiknek sem érettségi bizonyítványa, sem szakképzettsége nincs, csak alapfokú végzettséggel rendelkezik.

Részletesebben

INTEGRÁLT HELYI JÓLÉTI RENDSZER (Jóléti kistérség stratégia)

INTEGRÁLT HELYI JÓLÉTI RENDSZER (Jóléti kistérség stratégia) INTEGRÁLT HELYI JÓLÉTI RENDSZER (Jóléti kistérség stratégia) SÁRVIZÍ KISTÉRSÉG KÖZÖS ÉRDEKELTSÉGŰ PARTNERI EGYÜTTMŰKÖDÉSE A JÓLÉTI RENDSZER MEGVALÓSÍTÁSÁRA Készítette: Stratégiakutató Intézet Írta: Dr.

Részletesebben

Önkéntesség és segítése Civil ifjúsági munka Elméleti bevezető

Önkéntesség és segítése Civil ifjúsági munka Elméleti bevezető Elméleti bevezető Önkéntesség és segítése Civil ifjúsági munka Elméleti bevezető Mennyire menő ma Magyarországon a fiataloknak egymás között azzal büszkélkedni, hogy szabadidejükben önkéntes munkát végeznek?

Részletesebben

írta, gyűjtötte és szerkesztette: Varga A. Tamás és Vercseg Ilona

írta, gyűjtötte és szerkesztette: Varga A. Tamás és Vercseg Ilona KÖZÖSSÉGFEJLESZTÉS írta, gyűjtötte és szerkesztette: Varga A. Tamás és Vercseg Ilona e könyv elkészültét a következő műhelyek tevékenysége segítette: az eredetileg Népművelési Intézet, majd Országos Közművelődési

Részletesebben

Szakmai ajánlás A KÖZÖSSÉGI ELLÁTÁS SZENVEDÉLYBETEGEK RÉSZÉRE

Szakmai ajánlás A KÖZÖSSÉGI ELLÁTÁS SZENVEDÉLYBETEGEK RÉSZÉRE Szakmai ajánlás A KÖZÖSSÉGI ELLÁTÁS SZENVEDÉLYBETEGEK RÉSZÉRE FSZH Szociálpolitikai és Munkaügyi Intézet Addiktológiai Szakértői Munkacsoport Budapest, 2008. TARTALOM: A közösség fogalma A közösségi ellátás

Részletesebben

a Nagyító - Középiskolások Iskolán Kívüli Képzése Alapítvány és a Dél-alföldi Regionális Ifjúsági Tanács közös konferenciája

a Nagyító - Középiskolások Iskolán Kívüli Képzése Alapítvány és a Dél-alföldi Regionális Ifjúsági Tanács közös konferenciája HÁZON KÍVÜL Ifjúsági munka a társadalomban a Nagyító - Középiskolások Iskolán Kívüli Képzése Alapítvány és a Dél-alföldi Regionális Ifjúsági Tanács közös konferenciája Szeged, 2003. március 22-23. A kiadványban

Részletesebben

Területi Szakértői Csoport. Családsegítő szolgáltatás

Területi Szakértői Csoport. Családsegítő szolgáltatás Területi Szakértői Csoport Családsegítő szolgáltatás 2010. november 30. Szociálpolitikai és Munkaügyi Intézet TÁMOP 5.4.1. Szakértők: Szabó János Zomboriné Botás Mária Földessy Judit I. BEVEZETÉS a TÁMOP

Részletesebben

Az önkéntesség szerepe a fejlett piacgazdaságban. Szakmai dolgozat az ELTE-BTK Kulturális menedzserképző program számára

Az önkéntesség szerepe a fejlett piacgazdaságban. Szakmai dolgozat az ELTE-BTK Kulturális menedzserképző program számára Szakmai dolgozat az ELTE-BTK Kulturális menedzserképző program számára Budapest. 2003. 03. 29. Készítette: Szigeti Ferenc Albert Tartalomjegyzék I. Bevezetés 1. A téma bemutatása, aktualitásának hangsúlyozása

Részletesebben

HATÉKONY TANULÓMEGISMERÉSI TECHNIKÁK

HATÉKONY TANULÓMEGISMERÉSI TECHNIKÁK HATÉKONY TANULÓMEGISMERÉSI TECHNIKÁK OKTATÁSI PROGRAMCSOMAG A PEDAGÓGUSKÉPZÉS SZÁMÁRA ÍRTÁK: DÁVID MÁRIA ESTEFÁNNÉ VARGA MAGDOLNA FARKAS ZSUZSANNA DR. HÍDVÉGI MÁRTA LUKÁCS ISTVÁN KÉSZÜLT A NEMZETI FEJLESZTÉSI

Részletesebben

Civil szervezetek és az antidiszkriminációs. végrehajtása. Pályázati űrlap. 2006/018-176.03.01 / Makro

Civil szervezetek és az antidiszkriminációs. végrehajtása. Pályázati űrlap. 2006/018-176.03.01 / Makro B01 melléklet Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Központi Pénzügyi és Szerződéskötő Egység Civil szervezetek és az antidiszkriminációs törvény végrehajtása Pályázati űrlap A pályázó neve: Belvárosi Tanoda Alapítvány

Részletesebben

A civil szervezetek részvételi lehetőségei az egészségügyi szolgáltatások nyújtásában és az egészségpolitikai folyamatok befolyásolásában

A civil szervezetek részvételi lehetőségei az egészségügyi szolgáltatások nyújtásában és az egészségpolitikai folyamatok befolyásolásában PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM, BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR INTERDISZCIPLINÁRIS DOKTORI ISKOLA POLITIKATUDOMÁNYI PROGRAM Programvezető: Pálné Dr. Kovács Ilona A civil szervezetek részvételi lehetőségei az egészségügyi

Részletesebben

Fogalomtár a Tehetségpontok számára (alapváltozat)

Fogalomtár a Tehetségpontok számára (alapváltozat) Fogalomtár a Tehetségpontok számára (alapváltozat) összeállította: dr. Balogh László és dr. Mező Ferenc 2010. március 10. Tartalom BEVEZETÉS.........................................................................................

Részletesebben

FELSŐVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

FELSŐVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA FELSŐVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2 TARTALOMJEGYZÉK I. A FELSŐVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA... 6 I.1. MUNKÁNK ALAPELVE: A GYERMEKSZERETETEN ALAPULÓ, A GYERMEKI JOGOKAT TISZTELETBEN

Részletesebben

Dr. Füzesi Zsuzsanna Dr. Tistyán László EGÉSZSÉGFEJLESZTÉS ÉS KÖZÖSSÉG- FEJLESZTÉS A SZÍNTEREKEN

Dr. Füzesi Zsuzsanna Dr. Tistyán László EGÉSZSÉGFEJLESZTÉS ÉS KÖZÖSSÉG- FEJLESZTÉS A SZÍNTEREKEN Dr. Füzesi Zsuzsanna Dr. Tistyán László EGÉSZSÉGFEJLESZTÉS ÉS KÖZÖSSÉG- FEJLESZTÉS A SZÍNTEREKEN Az Egészségfejlesztési módszertani füzetek kiadványsorozat kötetei 1. Az egészségfejlesztés alapelvei (Az

Részletesebben

MUNKAERŐ-PIACI SEGÍTŐ SZOLGÁLAT. Módszertani kézikönyv

MUNKAERŐ-PIACI SEGÍTŐ SZOLGÁLAT. Módszertani kézikönyv MUNKAERŐ-PIACI SEGÍTŐ SZOLGÁLAT Módszertani kézikönyv Budapest, 2003 5 Kiadó: Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium Foglalkozási Rehabilitációs Titkárság A kötet szakmai műhelymunka keretében

Részletesebben

Stratégiai tervezés a szociális munkában

Stratégiai tervezés a szociális munkában Stratégiai tervezés a szociális munkában 1 2 Kőnig Éva (szerk.) Stratégiai tervezés a szociális munkában Debrecen, 2011 3 A kiadvány a Debreceni Egyetem Szociológia és Szociálpolitika Tanszéke, valamint

Részletesebben

Segédlet. az iskolák környezeti nevelési programjának elkészítéséhez

Segédlet. az iskolák környezeti nevelési programjának elkészítéséhez Segédlet az iskolák környezeti nevelési programjának elkészítéséhez Kiadó: Szerkesztette: Oktatási Minisztérium Czippán Katalin, Mathias Anna, KFPT Környezeti Nevelési és Kommunikációs Programigazgatóság;

Részletesebben

A magyarországi önkéntesség fejlesztési stratégiája 2007-2017. Dr. Czike Klára F. Tóth András

A magyarországi önkéntesség fejlesztési stratégiája 2007-2017. Dr. Czike Klára F. Tóth András A magyarországi önkéntesség fejlesztési stratégiája 2007-2017 Dr. Czike Klára F. Tóth András TARTALOMJEGYZÉK I. HÁTTÉR...3 1. A stratégia indokoltsága...3 2. Kutatási eredmények, az önkéntesség hazai helyzete...5

Részletesebben

FOGALOMTÁR A TEHETSÉGPONTOK SZÁMÁRA (ALAPVÁLTOZAT) ÖSSZEÁLLÍTOTTA: dr. Balogh László és dr. Mező Ferenc 2010.FEBRUÁR 8.

FOGALOMTÁR A TEHETSÉGPONTOK SZÁMÁRA (ALAPVÁLTOZAT) ÖSSZEÁLLÍTOTTA: dr. Balogh László és dr. Mező Ferenc 2010.FEBRUÁR 8. FOGALOMTÁR A TEHETSÉGPONTOK SZÁMÁRA (ALAPVÁLTOZAT) ÖSSZEÁLLÍTOTTA: dr. Balogh László és dr. Mező Ferenc 2010.FEBRUÁR 8. Tartalom BEVEZETÉS... 3 FOGALOMTÁR...4 Animációs szolgáltatások... 4 Differenciált

Részletesebben

A közösségi részvétel társadalmi és hatalmi beágyazottság

A közösségi részvétel társadalmi és hatalmi beágyazottság A közösségi részvétel társadalmi és hatalmi beágyazottság Nonprofit Szektor Analízis Tanulmányok a részvételi demokrácia gyakorlatáról Nizák Péter Péterfi Ferenc Mindenki elég okos, hogy saját magát irányíthassa

Részletesebben

Civil és/vagy nonprofit

Civil és/vagy nonprofit Módszertan A civil ifjúsági szektor és kapcsolatai Módszertan A fejezet a hazai ifjúsági civil szervezetek életre hívásáról, létrehozásáról, az önálló szektorrá válást befolyásoló folyamatokról szól.

Részletesebben

Felhasznált és ajánlott irodalom

Felhasznált és ajánlott irodalom Felhasznált és ajánlott irodalom Térségfejlesztők a szegénység elleni küzdelemben Térségfejlesztők a szegénység elleni küzdelemben Módszertani útmutató Készült a Közösségi felzárkóztatás a mélyszegénységben

Részletesebben

Környezeti és társadalmi fenntarthatóság, esélyegyenlőség

Környezeti és társadalmi fenntarthatóság, esélyegyenlőség Szervezetfejlesztés Kisköre Város Polgármesteri Hivatalában ÁROP-1.A.2./A-2008-0163 K É P Z É S E K Környezeti és társadalmi fenntarthatóság, esélyegyenlőség OKTATÁSI SEGÉDANYAG Budapest 2010. február

Részletesebben

Jelmondatunk: Intelligens Lehetőségek Sora! PEDAGÓGIAI PROGRAM

Jelmondatunk: Intelligens Lehetőségek Sora! PEDAGÓGIAI PROGRAM Jelmondatunk: Intelligens Lehetőségek Sora! PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013 Tartalomjegyzék BEVEZETŐ... 5 2. INTÉZMÉNYI ADATOK... 5 AZ INTÉZMÉNY ADATAI... 5 AZ ISKOLA PROFILJA... 5 AZ ISKOLA ARCULATA, LOGÓJA...

Részletesebben