NAGY VIKTÓRIA TDK DOLGOZAT

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "NAGY VIKTÓRIA TDK DOLGOZAT"

Átírás

1 BUDAPESTI M SZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM KÖZLEKEDÉSMÉRNÖKI ÉS JÁRM MÉRNÖKI KAR KÖZLEKEDÉSÜZEMI ÉS KÖZLEKEDÉSGAZDASÁGI TANSZÉK NAGY VIKTÓRIA TDK DOLGOZAT VASÚTI ISMERETEK T ZOLTÓK RÉSZÉRE Küls konzulens: Kirov Attila t. rnagy szakcsoportvezet, T zoltási és M szaki Mentési Szakcsoport Bels konzulens: Bánfi Miklós Gábor tudományos segédmunkatárs Budapest, 2013

2

3 TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... III EL SZÓ A DOLGOZAT TÉMÁJA A KATASZTRÓFAVÉDELEM SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE A T ZOLTÁS ÖSSZEFOGLALÓ TÖRTÉNETE T ZOLTÓ KÉPZÉSEK BEMUTATÁSA MODULRENDSZER T ZOLTÓ SZAKKÉPZÉS Egységes Rendvédelmi alapozó modul T zoltó II. rész-szakképesítés T zoltó I. szakképesítés T zoltó szerparancsnok szakképzés T zoltósági referens T zoltó szervez FELS FOKÚ ÁLLAMI, SZAKIRÁNYÚ VÉGZETTSÉGET ADÓ KÉPZÉSEK T ZOLTÓ ALAPTANFOLYAM (40 ÓRÁS TANFOLYAM) ÖNKORMÁNYZATI ÉS LÉTESÍTMÉNYI T ZOLTÓ TANFOLYAM ÖNKORMÁNYZATI ÉS LÉTESÍTMÉNYI T ZOLTÓPARANCSNOK TANFOLYAM KÉPZÉSEK ÖSSZEFOGLALÓ ÁTTEKINTÉSE A VASÚTI ISMERETEK OKTATÁSÁNAK HELYE A T ZOLTÓKÉPZÉSEKBEN Központi vasúti továbbképzések Az oktató személye VASÚTTAL ÖSSZEFÜGG KÁRESETEK BEMUTATÁSA NAGY KITERJEDÉS PÁLYAUDVAROK BELS RÉSZEIN TÖRTÉNT KÁRESETEK KÖZÚTI JÁRM VEL NEHEZEN MEGKÖZELÍTHET HELYSZÍNEN (PL. KÖZÚTTÓL MESSZE, SZÁNTÓFÖLDEK SZÉLÉN) TÖRTÉNT KÁRESETEK ALAGÚTBAN, HÍDON TÖRTÉNT KÁRESETEK A FENTI KATEGÓRIÁKBA NEM TARTOZÓ, TÖMEGES BALESETEK JÁRM TÜZEK T ZOLTÓK ÁLTAL KÁRESETEKNÉL HASZNÁLHATÓ SEGÉDANYAGOKKAL KAPCSOLATOS LEHET SÉGEK BEVETÉSIRÁNYÍTÁS RENDSZERE VASÚTI ISMERETEK OKTATÁSÁNAK MÓDJA III.

4 A T zoltók feladatai a közúti közlekedési baleseteknél I. és II. tanfolyamok ismertetése T zoltók feladatai a vasúti közlekedési baleseteknél I., II. és III TÉRKÉPSZELVÉNYEK EGYÉB ONLINE TÉRKÉPEK ÚTÁTJÁRÓ NYILVÁNTARTÁS MOBILTELEFON, OKOSTELEFON ÉS EGYÉB ONLINE ALKALMAZÁSOK Mobiltelefon alkalmazás Honlap ÖSSZEFOGLALÁS IRODALOMJEGYZÉK, BIBLIOGRÁFIA FÜGGELÉK A VASÚTVÁLLALATOK TULAJDONÁBAN LÉV BEAVATKOZÓ SZEREK Közúti és kétpályás járm vek Közúti segélynyújtó gépjárm vekre málházott Lukas emel k Vasúti járm vek AZ ONLINE ADATBÁZIS STRUKTÚRÁJA MELLÉKLET T ZOLTÓK FELADATAI A VASÚTI KÖZLEKEDÉSI BALESETEKNÉL I-III. TANFOLYAMOK TERVÉNEK KÖZÖS PONTJAI T ZOLTÓK FELADATAI A VASÚTI KÖZLEKEDÉSI BALESETEKNÉL I. TANFOLYAM TERVE T ZOLTÓK FELADATAI A VASÚTI KÖZLEKEDÉSI BALESETEKNÉL II. TANFOLYAM TERVE T ZOLTÓK FELADATAI A VASÚTI KÖZLEKEDÉSI BALESETEKNÉL III. TANFOLYAM TERVE BUDAPEST KÖTÖTTPÁLYÁS TÉRKÉPE (1:500) BUDAPEST-FERENCVÁROS (RÉSZLET)...60 IV.

5 EL SZÓ Dolgozatom célja, hogy a vasúti ismeretek átadásának szükségességét és indokoltságát felmérjem, ennek helyét és módját a t zoltók képzési rendszerében meghatározzam. A feladat megoldása során áttekintem a Katasztrófavédelem szervezeti felépítését, a szervezet történetét, képz és a beavatkozó szervezeti egységeket. Ezt követ en a t zoltóképzés jelenlegi helyzetét, a t zoltóknak tartott hasonló képzéseket ismertetem. A következ fejezetben a teljesség igénye nélkül, a dolgozat céljának megfelel en megkísérlem az el forduló káreseteket rendszerezni és csoportosítani, majd egy-egy példát keresve röviden ismertetem azokat. Ezek alapján a káresetek alapján megpróbálom igazolni a t zoltók vasúti oktatásának indokoltságát. A káreseteket rendszerezése után a képzési lehet ségeket tekintem át és megvizsgálom, milyen képzési formában lenne célszer a t zoltók részére a vasúti ismeretek oktatása, milyen célszer segédanyagokat lehetne létrehozni a bevetésirányítás és a kárhelyen folyó munkák megkönnyítése érdekében. A levont következtetés alapján vázolni fogom egy-egy segédanyag kialakításának elvi alapjait. A dolgozat függelékében található a GYSEV Zrt. és a MÁV Zrt. hálózatára riasztható közúti segélykocsik és vasúti segélyszerelvények bemutatása, tüzivíz tartálykocsik honállomásának ismertetése, a vasúti járm és útátjáró adatbázis egy lehetséges struktúrája. Szeretnék köszönetet mondani bels konzulensemnek, BÁNFI MIKLÓS tudományos segédmunkatársnak (BME Közlekedésüzemi és Közlekedésgazdasági Tanszék), valamint küls konzulensemnek, KIROV ATTILA t. rnagynak (szakcsoportvezet, T zoltási és M szaki Mentési Szakcsoport) a Katasztrófavédelmi Oktatási Központ állományából. Ugyancsak a KOK oktatói közül LEITNER BÉLA t. törzszászlósnak és SZIRMAI ISTVÁN t. törzszászlósnak, valamint NEUMANN GYÖRGY t. alezredesnek a sok segítségért, amit dolgozatom elkészüléséhez nyújtottak. Ugyancsak szeretném megköszönni BÁRDOS IMRE barátomnak azt a segítséget, ami a vasúti balesetekkel kapcsolatos kutatásaimhoz elengedhetetlen volt. Ez úton köszönöm ARNOLD BALÁZS barátom dolgozatomhoz nyújtott segítségét október 27. A szerz 1.

6 1. A DOLGOZAT TÉMÁJA A t zoltói munka igen sokrét, sokfajta szakterület beható ismereteit igényli. Gondoljunk csak egy ég házra, ahol a t zoltásvezet nek a felel sségteljes irányítói feladatai mellett hirtelen épületstatikussá, elektromos és gázügyi szakemberré kell válnia és mérlegelnie kell, hogy be lehet-e még küldenie a t zoltóit személyeket menteni, vagy a t ztól, esetleg robbanástól hamarosan összerogyó épület maga alá temetné Vagy amikor ket. egy országúton történt közlekedési balesetr l számol be a híradó, nem is gondolnánk, hogy a kiérkez rajoknak a t zoltói feladatokon túl egy kicsit az autószerel nek, egy kicsit ment ápolónak, illetve egy kicsit pszichológusnak is lennie kell. Az egyre sokrét bb gépjárm típusokban (pl. hibrid autókban) mind máshol találhatóak az akkumulátorok, ráadásul az utasok biztonságát szolgáló berendezések, légzsákok piropatronjai is. A kimentésre szoruló sérültet el kell tudnia látni a t zoltónak: vérzését csillapítani, nyakát rögzíteni, szabályosan kiemelni, és ha kell, pszichológusként tartani benne a lelket egy hosszúra nyúló kimentés ideje alatt. Amikor egy munkagép eltépi a gázvezetéket, a gázömlés helyszínén a mentésvezet nek m szaki rajzolvasónak és talán vegyésznek is lennie kell, hiszen a közm térképeken kell eligazodnia, ismernie kell a jelölésrendszert, a gázvezetékek jellegzetes anyagát és természetesen a metán kémiai és fizikai tulajdonságait. Ugyanúgy különleges ismereteket kíván az állatmentés, hiszen számos esetben bajba jutott (pl. kútba zuhant) haszonállatokat kell menteni. A fenti példák egy t zoltó pályafutása alatt viszonylag gyakran el fordulnak, mégis a pontos ismeretek, gyakorlás nélkül nehéz s t, szinte lehetetlen jó döntést hozni. Pusztán a fenti néhány példa alapján is érezhet, hogy a t zoltóknak egy-egy beavatkozás során sok szakterülethez kell értenie. Dolgozatomban csak a ment (beavatkozó) t zvédelemmel kívánok foglalkozni. Sem a megel z t zvédelemmel, sem a polgári védelemmel, sem az iparbiztonsági szakterülettel nem, noha feladataik számos ponton kapcsolódnak a dolgozat témájához. Ez a lehatárolás a dolgozat terjedelmi korlátai miatt szükséges, ám a megfelel részeknél utalok a vonatkozó egyéb szakterületekre. 2.

7 Hazánk vasúthálózata hozzávet legesen 7700 km hosszúságú, a hazai járm vek átlagéletkora a rendszeres, ám alacsony volumen járm beszerzések ellenére egyre n. Ugyancsak egyre öregszik a vasúti infrastruktúra, azaz a vasúti pályatest, a biztosító- és távközl berendezések, fels vezetéki szerelvények átlagos életkora. A vasúti balesetek 1 hála az igen szigorú vasúti utasításrendszerünknek viszonylag ritkán következnek be és ha mégis, az okozott anyagi kár mellett személyi sérülés vagy haláleset ritkán fordul el, azonban a hazai vasúti történelem is számos súlyos balesetr l tud, ahogy más országok vasútjainál is bekövetkeznek kisebb és nagyobb katasztrófák. Mivel a t zoltás, m szaki mentés a vasút területén is (részben) állami feladat, így mind a t zoltókat, mind a vasúti dolgozókat fel kell készíteni azokra a speciális veszélyforrásokra és azokra a lehet ségekre, amelyekkel egy vasúti területen történt káresetnél számolhatnak. 1 Vasúti baleset: Baleset a vasút üzemével összefügg olyan rendkívüli esemény, amely személy(ek) halálát vagy sérülését (egészségkárosodását), járm vek kisiklását, azok valamint áruk, pálya, építmények, berendezések, vasútüzemi anyagok rongálódását, vagy megsemmisülését okozta, illetve a vonatforgalom vagy az elegyrendezés lebonyolítását akadályozta. [4] 3.

8 2. A KATASZTRÓFAVÉDELEM SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE 2.1. A t zoltás összefoglaló története Európában az els t zoltással is foglalkozó szervezet i.e. 21-ben Rómában, Augusztus császár uralkodása alatt jött létre. A császár 600 f rabszolgát kiválasztott, és ennek az osztagnak külön kötelessége volt a t zoltás is. Látható, hogy a szervezett t zoltás több ezer éves igény, a városok történetével szinte egyid s. [7] Az els hazai önkéntes t zoltóság a debreceni kollégiumban alakult. El ször csak az épületen belül ténykedtek, majd az 1600-as évek végét l kezdtek részt venni a városban keletkezett tüzek oltásában is. A XIX. század közepéig a t zoltást az arra kötelezett céhek tagjai, majd a mellettük az önkéntes egyesületekbe tömörült emberek végezték. [7] Hazánkban a szervezett t zoltóság el ször Aradon született meg 1835-ben. Kés bb 1866-ban Sopronban, majd 1868-ban Esztergomban, 1870-ben pedig Pesten. A budapesti önkéntes t zoltó egylet Széchenyi Ödön kezdeményezésére 1863-ban ugyan megalakult, de jogi bonyodalmak miatt azonban csak 1870-t l tudtak mai szóhasználattal élve készenlétet adni. Széchenyi munkásságára külföldön is felfigyeltek, a török szultán meghívta t konstantinápolyi t zoltóság megszervezésére. [7]Az I. világháború Európa-szerte megakasztotta a t zrendészet fejl dését, hiszen éppen a hivatásos t zoltók közül hívtak be sok férfit katonának. A két világháború közötti állapotot jól mutatja, hogy 1930-ban 54 vidéki városunkból 26-ban nem volt hivatásos t zoltóság, 1300 községben pedig semmilyen (se önkéntes, se hivatásos) t zoltóosztag nem létezett. [7] El revetítve a háborús készül dést, 1935-ben tartották az els légoltalmi tanfolyamot f városi és vidéki t zoltótisztek részére. Rá egy évre, 1936-ban elkészült egy modern t zrendészeti törvény, ekkortól a t zoltóság állami szervezet lett hazánkban. A háborús készül dés miatt felgyorsult a hivatásos t zoltóságok szervezése, és feladatuk kiegészült légoltalmi hálózat, társadalmi és lakóházi önkéntesek oktatásával és irányításával is. [7] A II. világháborút követ en, a széthullott szervezetet 1946-ban újraszervezték, létrehozták újra az állami t zoltóságot. [7] 4.

9 A 1996-tól érvényes szabályozás szerint a t zvédelem helyi kérdés, a vonatkozó jogszabály 2 az önkormányzatokhoz rendelte a hivatásos t zoltóságokat, így pl. a t zoltóparancsnok kijelölése a városvezetés feladata lett. Gyakorlatilag a mai eszközállomány szinte 100 %-a ebben az id szakban került rendszerbe állításra, a ma szolgáló t zoltók jelent s hányada szerelt fel önkormányzati t zoltóságokhoz. Az új katasztrófavédelmi törvény 3 alapján 1999 nyarától a katasztrófák elleni védekezés nemzeti ügy, az egységes irányítás állami feladat. Ennek megfelel en a korábban m köd Belügyminisztérium T zoltóság Országos Parancsnoksága (BM TOP) megsz nt, megalakult az Országos Katasztrófavédelmi Igazgatóság (OKF), a t zoltóságok ennek a szervezetnek kerültek alárendelésre, a hazai hivatásos t zoltóságok a Katasztrófavédelem szervezetébe id vel betagozódtak. A jelenlegi katasztrófavédelmi törvény 2011-ben lépett hatályba 4, április 1-je óta hatályos. Látható, hogy hosszú fejl dés áll a jelenlegi szervezeti struktúra kialakulása el tt; a hivatásos t zoltóságokat többször központi irányítás alá vonták, majd újra az önkormányzatokhoz (illetve jogel djeikhez) rendelték, valamint az önkéntes t zoltók munkájára hol jobban, hol kevésbé támaszkodtak. Az alábbi ábrákon a Katasztrófavédelem 2013 nyarától jelenleg is hatályos hierarchikus ábrázolású szervezeti felépítése látható (1. ábra és 2. ábra). 2 A t z elleni védekezésr l, a m szaki mentésr l és a t zoltóságról szóló 1996.évi XXXI. törvény. 3 A katasztrófák elleni védekezés irányításáról, szervezetér l és a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésr l szóló évi LXXIV. törvény. 4 A katasztrófavédelemr l és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló évi CXXVIII. törvény. 5.

10 1. ábra Az Országos Katasztrófavédelmi F igazgatóság hatályos szervezeti felépítése forrás: [9] 6.

11 Az alábbi ábrán látható a jelenlegi organogram ment t zvédelemre vonatkozó ága: 2. ábra A hazai Katasztrófavédelem ment t zvédelemmel kapcsolatos általános felépítése forrás: [9] A Katasztrófavédelem jelenlegi 2013 nyarától hatályos szervezeti felépítése az elérhet irodalmak szerint a jogszabályok által megszabott feladat- és hatásköröknek mindenben megfelel. Az ábrákból látható, hogy a szervezet egyrészt földrajzi, másrészt funkcionális szervezeti felépítés szerint épül fel, tehát többdimenziós szervezetnek tekinthet. A f igazgató általános ügyviteli kérdésekben, az országos t zvédelmi szakmai kérdésekben pedig az országos t zoltósági f felügyel, mint országos t zoltóparancsnok hoz 7.

12 szakmai döntéseket. Közvetlen alárendeltjei a megyei t zoltósági f felügyel k. A megyei szint alatt található a kirendeltségi szint, ennek m ködési területe kb. a járások területének felel meg. A járási szintek élén t zoltószakmai szempontok alapján a t zoltósági felügyel k állnak. Szakmai felettesük tehát a megyei szinteken lév megyei t zoltósági f felügyel k. A hivatásos t zoltóparancsnokságok területén (m veleti körzetében) m köd önkéntes t zoltók szakmai felügyeletét a t zoltóparancsnokságok t zoltóparancsnokai és helyettesei (t zoltási és m szaki mentési osztályvezet k) látják el. Az önkormányzati t zoltóságok önálló vonulási területtel rendelkeznek, míg az önkéntes t zoltó egyesületeknek tevékenységi területük van. A létesítményi t zoltóságok egyes kiemelt üzemek bels (és bizonyos esetekben küls ) megel z és ment t zvédelmében vesznek részt. Legismertebbek talán a Paksi Atomer m T zoltóság, illetve a közlekedési vonatkozással is rendelkez Liszt Ferenc Nemzetközi Repül téren m köd Repül téri Hivatásos T zoltóparancsnokság. Korábban a Magyar Államvasutak is rendelkezett létesítményi (vállalati) t zoltósággal, azonban ezt a jelenlegi jogszabályi környezet nem indokolja, így gazdasági okokból annak megszüntetése mellett döntöttek, napjainkra csak speciális eszközök és az azok használatára kiképzett m szaki személyzet áll rendelkezésre, t zoltói nincsenek a vállalatcsoportnak. A hivatásos katasztrófavédelmi rsök szervezetileg a t zoltóparancsnokságoknak vannak alárendelve minden szempontból, egyfajta el retolt hely rségként tevékenykednek 5. A teljes organogram (1. ábra) kék színnel tartalmazza a Katasztrófavédelmi Oktatási Központ (KOK) helyét a szervezetben. A KOK megyei szint szervezeti egység, majdnem az összes létez szinten szervez képzéseket és vizsgákat mind a hivatásos, mind az önkéntes t zoltók számára: egyedül államilag elismert fels fokú képzést nem folytat. A KOK-nál elérhet, beosztás betöltésére feljogosító, a dolgozat szempontjából érdekes tanfolyamokról b vebben a 3. fejezetben. A KOK szervezeti felépítése az alábbi ábrán látható (3. ábra). 5 Ennek oka, hogy statisztikailag igazolható: a legtöbb káresethez elegend fél raj, így a városi létszámot a m veleti területen elszórva kell megoldást kínálhat a legtöbb káresetre ez a védekezési mód. 8.

13 3. ábra A BM OKF Kataszrófavédelmi Oktatási Központ szervezeti felépítése forrás: [8] 9.

14 3. T ZOLTÓ KÉPZÉSEK BEMUTATÁSA A jogi környezet és a megfelel szervezeti struktúra mellett minden szervezet lehet ségeit a képzés, illetve ezen keresztül a dolgozók szakmai színvonala er sen befolyásolja. A t zoltóképzés hazánkban többlépcs s képzés, egy része államilag jóváhagyott, az Országos Képzési Jegyzékben szerepl képesítést ad, más része jogszabályi felhatalmazás alapján biztosítja az azt elvégz knek a feladataik ellátását. Az elmúlt években bekövetkezett jogszabályi változások alapján a képzési rendszer jelent s mértékben módosult. A következ alfejezetekben áttekintem a jelenleg hatályos t zoltói képzési rendszert Modulrendszer t zoltó szakképzés A jogszabályi háttér változása miatt már csak ez a képzési forma elérhet. A moduláris rendszer el nyei ismertek: az átjárhatóság biztosítása, elágazásokkal a párhuzamosan oktatott anyagrészek egyes képzéseknél összevonhatóak és ezáltal a szakképzési rendszer rugalmassága n. A t zoltó szakképzés hasonlóan a rendvédelmi szervekhez szükséges egyéb szakképesítésekkel egységes Rendvédelmi alapozó modullal kezd dik, amit a T zoltó II. rész-szakképesítés, majd erre épülve a T zoltó I. szakképesítés követ. A T zoltó II. és a T zoltó I. (rész-)szakképesítések közötti eltérésre példa, hogy a tervek szerint a beosztott t zoltó, ha csak T zoltó II. rész-szakképesítése van, nem lehet sugárvezet, csak segéd-sugárvezet, illetve nem végezhet felderítést. Jelenleg oktatásszervezési okokból a beosztott t zoltónak jelentkezett és hivatásos állományba kinevezett jelöltek részére csak t zoltó II. tanfolyam indul, t zoltó I. tanfolyam még nem indult. Az alapfokú végzettséget (korábbi t zoltó szakképz elvégzése, jelenlegi t zoltó I. szakképzettség megszerzése stb.) szerzettek számára lehet ség van a korábbi technikusi szintnek megfelel t zoltó szerparancsnok képzés megkezdésére. 10.

15 EGYSÉGES RENDVÉDELMI ALAPOZÓ MODUL A képzés során a t zoltó jelöltek a rendészeti szakiskolákban az ország több pontján tanulják meg szakmájuk közös alapjait (úm. rendvédelmi-, szolgálati-, informatikai-, alaki-, fegyverismeret, valamint fizikai fejlesztés és az identitás kialakítása). A három hónapos modul els két hónapjában általános rendészeti alapismeretek átadása zajlik, az utolsó hónapban pedig a szakági általános alapok oktatása. A sikeres modulzáró vizsga a további képzés megkezdésének feltétele. Ezt követ en specializált képzés keretében el ször T zoltó II., majd T zoltó I. (rész)szakképesítést szereznek. [10] T ZOLTÓ II. RÉSZ-SZAKKÉPESÍTÉS Bemeneti követelménye a Rendvédelmi alapozó modul sikeres elvégzése. A t zoltó II. rész-szakképesítés moduljának végeztével modulzáró vizsga, majd szakmai vizsga követi, ez után a hallgató már jogosult beosztott t zoltó beosztásban dolgozni. A tanfolyam két hónapos képzési idej. A képzés és vizsgáztatás egyel re a KOK telephelyein zajlik. [10] T ZOLTÓ I. SZAKKÉPESÍTÉS A képzés megkezdésének bemeneti követelménye a t zoltó II. rész-szakképesítés és az érettségi bizonyítvány megléte. Ennek a végzettségnek a megszerzése lehet séget biztosít magasabb rendfokozat és az el z rész-szakképesítéssel betölthet beosztásoknál fontosabb, beosztott t zoltóként elérhet beosztások betöltésére is. A képzés id tartama 2 hónap. [10] T ZOLTÓ SZERPARANCSNOK SZAKKÉPZÉS Bemeneti feltételek: T zoltó I. szakképesítés és legalább két éves szakmai gyakorlat szükséges. A hat hónapos szakképzést sikeresen elvégz hallgatók t zoltás és m szaki mentés vezetésére alkalmassá válnak. A képz szerv felvételi vizsgát szervez, amelynek írásbeli részén a középiskolai matematika és kémia ismeretek számonkérése történik meg, ezen felül pszichológiai és er nléti felmérés is vár a jelentkez kre. A megszerzett végzettség birtokában magasabb (zászlósi) rendfokozatok és döntéshelyzetek igényl beosztások (pl. szerparancsnok, szerparancsnok-helyettes, szolgálatparancsnok) is betölthet ek. [10] 11.

16 T ZOLTÓSÁGI REFERENS A T zoltó szerparancsnok képzést elvégzettek számára induló három hónapos képzés, amely további beosztások betöltésére jogosít fel. Fels fokú szakképzettséget igazol. [10] T ZOLTÓ SZERVEZ Az állami fels fokú, nem szakirányú végzettséggel rendelkez tisztjelöltek egy éves képzése. Bemeneti követelmény az állami fels fokú végzettség és a rendvédelmi alapozó modul elvégzése Fels fokú állami, szakirányú végzettséget adó képzések Jelenleg a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen (NKE) különböz szakokon folynak a Katasztrófavédelem által elismert képzések, gesztora az NKE Katasztrófavédelmi Intézete. Ezek a képzések 2013 szét l a Katasztrófavédelem (BA) alapképzési szak katasztrófavédelmi szervez szakirányai. A korábban indult védelmi igazgatás stb. szakok tantervéhez hasonló, kiforrottabb oktatási rendszerben történik a hallgatók képzése az új szakon. A képzés korábbi nevei (a teljesség igénye nélkül): t zoltó mérnök, t zvédelmi mérnök, katasztrófavédelmi mérnök T zoltó alaptanfolyam (40 órás tanfolyam) A képzésen bárki 6 részt vehet, jellemz en önkéntes és köztestületi t zoltóságok képzettséggel nem rendelkez t zoltói, t zoltójelöltjei végzik el. A képzés alapvet en egy öt napos munkahetet (napi 8 órai elfoglaltsággal számolva) igényel, azonban általában a jelentkez k igényei miatt hétvégente (jellemz en két hétvégét felhasználva) kerül megrendezésre a képzés és a vizsga. Az oktatások a következ témaköröket ölelik fel: egyéni- és csoportos véd eszközök részletes ismertetése, munkavédelmi ismeretek, alapvet szakfelszerelések bemutatása és használatának megismerése (szerelési ismeretek), t z- 6 Az általános feltételekkel: nagykorú, cselekv képes stb. 12.

17 megel zési ismeretek átadása, égéselmélet, t zoltási és a szerelési szabályzat, oltóanyagismeret, t zoltókészülékek ismertetése, t zoltó szerek málházása Önkormányzati és létesítményi t zoltó tanfolyam Az államosítás után az önkormányzatoknál maradt vagy újonnan létesített önkormányzati t zoltóságok, illetve ipari üzemek bels t zoltóságai részére képez beosztott t zoltókat. A képzés a hivatásos állomány részére induló T zoltó II. részszakképesítést l csak az Egységes Rendvédelmi Alapozó modul hiányában tér el Önkormányzati és létesítményi t zoltóparancsnok tanfolyam A képzés az önkormányzati és létesítményi (valamint az önkéntes) t zoltóságok t zoltóit készíti fel arra, hogy a tanfolyam végeztével alkalmasak legyenek kárhelyen t zoltásvezet i feladatok ellátására. A képzés jellegében a hivatásos állomány számára indított t zoltó szerparancsnok képzésnek felel meg Képzések összefoglaló áttekintése A fenti alfejezetekb l is látható, hogy sokfajta t zoltós képzés létezik, amik mind tartalmukban, mind mélységükben, mind min ségükben eltérnek egymástól. A képzésekr l készült Gantt diagram az alábbi ábrán látható (4. ábra). 4. ábra Jelenleg hatályos, ún. moduláris t zoltó képzések egymásra épülése és a részképzések hossza forrás: [10] 13.

18 Természetesen a ment t zvédelem, és mind a polgári védelmi, mind a megel z t zvédelmi, mind az iparbiztonsági szakterületen számos egyéb tanfolyam indul az állomány tudásának b vítésére a különleges-szer kezel k képzését l a rádióforgalmazást oktató tanfolyamon át a veszélyes árukkal kapcsolatos szabályok ellen rzésér l szóló rendelkezések megfelel alkalmazásáig A vasúti ismeretek oktatásának helye a t zoltóképzésekben Általánosan elmondható, hogy nem csak a vasúti, hanem általában a közlekedési ismeretek oktatása alacsony elméleti és gyakorlati óraszámban jelenik meg az órarendekben. A tanfolyamok tematikáját áttekintve a helyzet jelenleg a következ : T zoltó II. tanfolyamon: A közlekedési alágazatok teljes vertikumát lefed t zoltási és m szaki mentési ismereteket minimális szinten, az elméletet 2 2 órában, a gyakorlatot 2 8 órában (8 óra t zoltási és 8 óra m szaki mentési ismeretek) oktatják jelenleg a tanfolyamon közlekedési járm vek tüzei és balesetei cím alatt. Természetesen ennyi id alatt csak a közúti személygépkocsikat lehet és érdemes megismertetni a t zoltókkal. A fentieken túl a T zoltó II. képzés során két-két óra áll rendelkezésre a vasúti járm emelési gyakorlatokra. Ez el tt esetleg a gyakorlatra kivonulás el tti tantermi foglalkozással, valamint a gyakorlat el tt, a helyszínen átadott ismeretekkel kiegészítve kell tudásra tesznek szert a leend beosztott t zoltók. Így a gyakorlatra szánt id kett óráról rajonként kb. 4 órára emelkedik (természetesen a tantermi és a helyszíni elméleti foglalkozások létszáma nagyobb is lehet, ezzel a szükséges id látszólag csökkenthet ). T zoltó szerparancsnok szakképzésen: A képzés során csak a vasúti ismeretek elméleti oktatására 2 óra fordítható, a gyakorlati óraszám a jelenlegi tematika szerint 6 óra. A szerparancsnok képzés anyagába mélyebb, vasúti járm szerkezetet is érint ismeretek átadására kerülhetne sor, ezek id igénye túlmutat a gyakorlatokra szánt id kereten. T zoltó szervez és az önkormányzati és létesítményi t zoltóparancsnok tanfolyam: A képzésbe 2 óra vasúti elméleti ismeretek átadása került, a képzés sajátosságai miatt gyakorlati foglalkozás nincs tervezve. 14.

19 További ismereteket a t zoltók egyéni felkészülésük, illetve a kárhelyeken, életmentés, t zoltás, m szaki mentés során sajátítanak el. Mivel a kárhelyen a beosztott t zoltó a parancsnok utasításai (és az általános szabályok szerint) végzi a beavatkozást, nem szükséges, hogy a mentéstechnikai eszközök bevethet ségének lehet ségeit minden beosztott t zoltó teljes mértékben ismerje, ezzel a tanfolyam hosszát növelve a képzést drágítsa a képz intézmény részére. Fontosabbnak tartom viszont, hogy tematikusan ismerje meg a rá leselked veszélyeket, azok el l való kitérés módját, és csak a parancsot kiadó, a kárhely felszámolását és a m szaki mentést irányító parancsnok ismerje pontosan, hogy melyik eszközzel milyen lehet ségeik vannak az adott kárhelyen, a különleges veszélyekre pedig hívja fel az eszközt kezel t zoltó figyelmét. A fentiek miatt vagy a szerparancsnok képzés anyagába beemelve, vagy külön tanfolyam keretében tartom célszer nek a vasúti mentéstechnikai ismeretek oktatását. Érdemes megvizsgálni a vasúti ismeretek oktatásának külön tanfolyam keretében való lehet ségét, például a közúti járm vekkel kapcsolatos, az általánosnál mélyebb ismeretek átadása a T zoltók feladatai a közúti közlekedési baleseteknél I. és II. továbbképzések keretében fejlesztheti a kijelölt állomány tudását KÖZPONTI VASÚTI TOVÁBBKÉPZÉSEK 2012 tavaszán a Katasztrófavédelem és a Magyar Államvasutak a korábban megkötött együttm ködési megállapodás értelmében nagyszabású gyakorlatokat és elméleti oktatásokat kezdett szervezni a t zoltóságok közelében lév jelent sebb vasúti csomópontokra. Ez továbbképzés a Pest megyei és a f városi állomány kijelölt tagjai (oktatók, szerparancsnokok, híradó ügyeletesek, különleges-szer kezel k) részére Budapest- Ferencváros állomás vontatási telepén került lebonyolításra. Az egy napos továbbképzésen elméleti ismeretek átadása, majd csoportbontásban dízel és villanymozdonyokkal kapcsolatos, illetve a vontatott állományt érint témák hangoztak el az el adóteremben és a vágányok között. A t zoltók így nagyvonalakban megismerték az egyes vasúti járm típusok felépítését, alapvet gépészeti berendezések helyét és más, számukra fontos információkkal gazdagodhattak. A Katasztrófavédelem és a Magyar Államvasutak közös gyakorlatai közül a legutóbbi Ferencváros csomópont keleti gurító vágánycsoportjának területén került lebonyolításra 15.

20 2013. október 21-én, de a számos egyéb gyakorlat igazolja, hogy mind a vasút, mind a Katasztrófavédelem részér l komoly igény mutatkozik az együttm ködés gyakorlására AZ OKTATÓ SZEMÉLYE Mivel vasútgépészeti, biztosítóberendezési, távközlési, pályafenntartási és forgalmi ismeretek átadására is sor kerül, nem lehet el írni egy-egy szakterületre korlátozó végzettséget (pl. épít mérnök, biztosítóberendezési mérnök, közlekedésmérnök). Célszer az oktatásra kedvet érz, a szükséges vasúti ismeretekkel általánosan rendelkez, vasúti oktatásban jártas személy. Természetesen egyes speciális részterületek oktatására további vendégoktatók meghívása is megoldást jelenthet. Az oktató személy t zoltói gyakorlata nem szükséges, de valamilyen t zoltóságnál értékelhet végzettség, munkakör elvárt lehet a t zoltó szakfelszerelések, ment eszközök terminológiájának helyes használata érdekében 7. A t zoltói gyakorlatot nem állítom feltételként, mert nem kárhelyen, hanem vasúti területen kell biztonsággal mozognia. Az általa ismert környezetben vezetett m szaki mentési gyakorlat során semmilyen olyan veszély nem jelentkezhet, amellyel egy, a vasúttal megismerkedett személy korábban ne találkozott volna. Célszer külön a vasút, mint üzem m ködését és a m szaki kérdéseket külön oktatóval oktatni, így a különböz jelleg ismeretek oktatására az adott szakterületnek megfelel tapasztalattal rendelkez személy kérhet fel. 7 Ilyen munkakör lehet pl. a kárhelyparancsnok, kárhelyparancsnok-helyettesi ügyelet rendszeres adása. 16.

21 4. VASÚTTAL ÖSSZEFÜGG KÁRESETEK BEMUTATÁSA A fejezetben áttekintett káresetek egy részében közös, hogy mindegyik nehezen megközelíthet helyszínen történt, mert vagy nagy kiterjedés vasútállomás bels területén történt, vagy nincs kiépített út a kárhelyhez, vagy hídon, alagútban történt az esemény, vagy id járási okokból nem lehet a megszokott megközelítési módszereket alkalmazni. A káresetek között ezen felül külön csoportot alkotnak a máshová nem besorolható tömeges káresetek, illetve a járm tüzek. A bevezet ben párhuzamosan, együtt kezelem a ment szolgálatokra és a t zoltóságokra vonatkozó kérdéseket, hiszen szinte biztosan mindkét szervezetre szükség lesz a beavatkozás során. Sok esetben a mentést végz járm vek t zoltógépjárm vek, ment gépjárm vek szilárd burkolatú út hiányában a kárhelyet terepen kell megközelítsék, de ez tartósan csapadékos id járás esetén akár kivitelezhetetlen is lehet. Ekkor a megközelítés és a szükséges eszközök helyszínre szállítása a klasszikus módszerekkel, csak gyalogosan történhet, mentést nehezít egyéb körülmények (pl. éjszaka, hegynek felfelé, extrém hideg vagy extrém meleg id járás, er s szél esetén) ez különösen embert próbáló feladat, ami a mentés megszervezésének elhúzódását, végs soron a mentés nehezítettségét vagy akár ellehetetlenülését vonja maga után. Elméleti lehet ségként er - és eszközszállításra helikopter és vasúti járm is igénybe vehet, azonban a sérült pályatest hossza, annak járhatósága, a légi járm vek esetén pedig azok alacsony darabszáma és bevethet sége korlátozott. A fentiek alapján tehát látható, hogy a vasúti baleseteknél a szokásos tömeges kárhelyekre jellemz helyzettel találkoznak az els kiérkez k: sérült, hozzáférhetetlen vagy hiányos infrastruktúra, ismeretlen terep (szó szerint), az ellátandók és az ellátók létszáma közötti (ideiglenesen fennálló) jelent s különbség. A mentéstechnikai meghatározás szerint tömeges káresemény történik, ha közel azonos okból egyszerre vagy egymáshoz viszonylag közel (mind térben, mind id ben) legalább öt f sérültet, betegek kell ellátni, függetlenül az állapotuk súlyosságától. A káreseteket csoportosítva öt nagy kategóriába lehetett ket besorolni (lásd a bevezet bekezdést), az egyes alfejezetek ezeket a kategóriákat tartalmazzák. A továbbiakban 17.

Böröczfy Virág. A fotográfia oktatási rendszerének vizsgálata. I. Bevezet

Böröczfy Virág. A fotográfia oktatási rendszerének vizsgálata. I. Bevezet Böröczfy Virág A fotográfia oktatási rendszerének vizsgálata I. Bevezet Jelen kutatás része a Nemzeti Kulturális Alap Fotóm vészeti Szakkollégiuma által kezdeményezett A fotóm vészeti mez vizsgálata Magyarországon

Részletesebben

Az önkéntes tűzoltók felkészítési és képzési rendszere

Az önkéntes tűzoltók felkészítési és képzési rendszere 3 PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM POLLACK MIHÁLY MŰSZAKI FŐISKOLAI KAR PEDAGÓGIAI TANSZÉK Bajkán György Zoltán Az önkéntes tűzoltók felkészítési és képzési rendszere Az önkéntes tűzoltók képzési rendszerét és a

Részletesebben

Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Katonai Műszaki Doktori Iskola

Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Katonai Műszaki Doktori Iskola Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Katonai Műszaki Doktori Iskola Komjáthy László tűzoltó őrnagy Magyarország tűzvédelmi helyzete az EU tagság függvényében, tekintettel a közigazgatási reform és a tűzvédelmi

Részletesebben

Egri KvK KvK. Pétervásárai Kvİ

Egri KvK KvK. Pétervásárai Kvİ BEVEZETÉS A Heves Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság (a továbbiakban: Heves MKI) a hivatásos katasztrófavédelmi szervezetrendszer területi szerve. Megyei hatáskörő rendvédelmi szervként a magyarországi

Részletesebben

Részletes elemzéssel vizsgált legsúlyosabb baleseti lehet ségek bemutatása...46 Következményelemzés...72

Részletes elemzéssel vizsgált legsúlyosabb baleseti lehet ségek bemutatása...46 Következményelemzés...72 TARTALOMJEGYZÉK 0. El zmények... 7 1. Súlyos balesetek megel zése... 9 1.1 Szervezet és személyzet...9 1.2 Veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos baleseti veszélyek azonosítása és értékelése... 10 1.3

Részletesebben

Iskolapszichológiai hálózat, integrált oktatás és fejlesztés. Katona Nóra

Iskolapszichológiai hálózat, integrált oktatás és fejlesztés. Katona Nóra Iskolapszichológiai hálózat, integrált oktatás és fejlesztés Katona Nóra - 2 - I. Ki az iskolapszichológus és mi az iskolapszichológia 3 I.1. A definíció szintjén 3 I.2. Jelenlegi kihívások a magyar rendszerben

Részletesebben

Megváltozott munkaképességû munkavállalók foglalkoztatása - gazdasági- és társadalmi elôny. Tájékoztató kiadvány munkáltatók részére

Megváltozott munkaképességû munkavállalók foglalkoztatása - gazdasági- és társadalmi elôny. Tájékoztató kiadvány munkáltatók részére Megváltozott munkaképességû munkavállalók foglalkoztatása - gazdasági- és társadalmi elôny Tájékoztató kiadvány munkáltatók részére 1 Megváltozott munkaképesség munkavállalók foglalkoztatása gazdasági

Részletesebben

Állatvédelmi rszolgálatok és Állatvéd rség Magyaroszágon. Animal protection guards and AnimalPolice in Hungary

Állatvédelmi rszolgálatok és Állatvéd rség Magyaroszágon. Animal protection guards and AnimalPolice in Hungary Szent István Egyetem Állatorvos-tudományi Kar Állat-egészségügyi Igazgatástani és Agrárgazdaságtani Tanszék Állatvédelmi rszolgálatok és Állatvéd rség Magyaroszágon Animal protection guards and AnimalPolice

Részletesebben

Hatályos: 2012.01.01-2012.12.31

Hatályos: 2012.01.01-2012.12.31 Hatályos: 2012.01.01-2012.12.31 1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemr l a végrehajtásáról szóló 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelettel egységes szerkezetben [A vastag bet s szedés az 1993. évi XCIII. törvény

Részletesebben

A Lelkisegély Telefonszolgálatok mint szervezetek

A Lelkisegély Telefonszolgálatok mint szervezetek A Lelkisegély Telefonszolgálatok mint szervezetek I. A Lelkisegély Telefonszolgálatok munkájának bemutatása A debreceni Lelkisegély Telefonszolgálat 1970-ben alakult, Magyarországon és az akkori szocialista

Részletesebben

Katasztrófavédelem Szakmabemutató információs mappa

Katasztrófavédelem Szakmabemutató információs mappa Szakmabemutató információs mappa FELELŐS KIADÓ: PIRISI KÁROLY KÉSZÍTŐ: ALICE MARKETING MANUFAKTÚRA PÁLYAORIENTÁCIÓS LEKTOR: HARKÁNYI ADRIENNE SZAKMAI LEKTORÁLÁS: DOBSON TIBOR, TŰZOLTÓ EZREDES, FŐVÁROSI

Részletesebben

Az önkéntes tűzoltóság bemutatása a ruzsai tűzoltóság alapján

Az önkéntes tűzoltóság bemutatása a ruzsai tűzoltóság alapján Sipos Zoltán Rendőrtiszti Főiskola Katasztrófavédelmi Tanszék Az önkéntes tűzoltóság bemutatása a ruzsai tűzoltóság alapján Tudományos Diákköri Dolgozat Budapest, 2010 Konzulens: Dr. Joó Bálint ny. tűzoltó

Részletesebben

Cs. Plank Ibolya: Tartalom

Cs. Plank Ibolya: Tartalom Cs. Plank Ibolya: Fotográfiai helyzetkép és értékelés, 2007 A fotográfia, az állóképes vizuális nemzeti örökség meg rzésének, archiválásának, nyilvánosságra hozásának és oktatásának céljai, módszerei,

Részletesebben

Istennek dicsőség, Embernek segítség.

Istennek dicsőség, Embernek segítség. H NYÍREGYHÁZI HIVATÁSOS ÖNKORMÁNYZATI TŰZOLTÓSÁG 4400. Nyíregyháza, Erdő sor 5. : 0 6 4 2 / 4 0 4-4 4 4 F a x : 0 6 4 2 / 5 0 9-1 4 4 E-mail cím: nyirtuzolto@chello.hu A NYÍREGYHÁZI HIVATÁSOS ÖNKORMÁNYZATI

Részletesebben

1. Mely törvény szól a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról?

1. Mely törvény szól a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról? 1. Mely törvény szól a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról? a. Alaptörvény b. 2011. évi CXXVIII. törvény c. 2011. évi CXIII. törvény 2. Mely rendelet szabályozza a

Részletesebben

A magyar érettségi rendszer anomáliái, összehasonlítva a 12. évfolyam elvégzése utáni külföldi egységes vizsgarendszerekkel

A magyar érettségi rendszer anomáliái, összehasonlítva a 12. évfolyam elvégzése utáni külföldi egységes vizsgarendszerekkel Ötvös Zoltán A magyar érettségi rendszer anomáliái, összehasonlítva a 12. évfolyam elvégzése utáni külföldi egységes vizsgarendszerekkel 2007. augusztus- szeptember 1 Tartalomjegyzék oldal 1. Az érettségi

Részletesebben

Országos Idegtudományi Intézet

Országos Idegtudományi Intézet 1. oldal: összesen: 64 Iktatási szám: Országos Idegtudományi Intézet MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZAT Jóváhagyom: Budapest, 2010. január 06... F igazgató F igazgató gazdasági helyettese 2 2. oldal: összesen: 64

Részletesebben

P E D A G Ó G I A I P R O G R A M J A 2010. V É S Z E T I S Z A K K Ö Z É P-, S Z A K I S K O L A É S G I M N Á Z I U M

P E D A G Ó G I A I P R O G R A M J A 2010. V É S Z E T I S Z A K K Ö Z É P-, S Z A K I S K O L A É S G I M N Á Z I U M F Ó T I N É P M V É S Z E T I S Z A K K Ö Z É P-, S Z A K I S K O L A É S G I M N Á Z I U M P E D A G Ó G I A I P R O G R A M J A 2010. FÓTI NÉPM VÉSZETI SZAKKÖZÉP-SZAKISKOLA ÉS GIMNÁZIUM EL SZÓ... 4 BEVEZET...

Részletesebben

Vasútimenetrend-tervezés

Vasútimenetrend-tervezés Eötvös Loránd Tudományegyetem Matematika Intézet KISS MÁTYÁS JÓZSEF Vasútimenetrend-tervezés BSc szakdolgozat Alkalmazott matematikus szakirány Témavezet : Kis Tamás ELTE Operációkutatási Tanszék 2014.

Részletesebben

AZ INTEGRÁLT KATASZTRÓFAVÉDELEM SZERVEZETI FEJLŐDÉSE 1990-TŐL

AZ INTEGRÁLT KATASZTRÓFAVÉDELEM SZERVEZETI FEJLŐDÉSE 1990-TŐL VIII. Évfolyam 2. szám - 2013. június Kozák Attila kozaka24@gmail.com AZ INTEGRÁLT KATASZTRÓFAVÉDELEM SZERVEZETI FEJLŐDÉSE 1990-TŐL Absztrakt Ma Magyarországon az átszervezések korát éljük. Az átszervezéseknek

Részletesebben

Új kihívások a katasztrófavédelemben

Új kihívások a katasztrófavédelemben Miskolci Egyetem, Állam- és Jogtudományi Kar Közigazgatási jogi tanszék Új kihívások a katasztrófavédelemben Készítette: Csépányi- Barczi Petra Konzulens: Dr. Nyitrai Péter Egyetemi Docens 2013. Tartalom

Részletesebben

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag. RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette:vargáné Fodor Rita pü.csop.v. Előterjeszti:Tömör

Részletesebben

LIV. évfolyam 9. szám 2012. szeptember

LIV. évfolyam 9. szám 2012. szeptember LIV. évfolyam 9. szám 2012. szeptember ára: 250 Ft S z a k m a i f o l y ó i r a t 1 Szent Mihály hava Szeptember van, Szent Mihály hava, őszelő hó, az őszi vetés, a szüret ideje. Neve a latin hét-ből

Részletesebben

ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM BOLYAI JÁNOS KATONAI MŰSZAKI KAR Katonai Műszaki Doktori Iskola Alapítva: 2002 évben

ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM BOLYAI JÁNOS KATONAI MŰSZAKI KAR Katonai Műszaki Doktori Iskola Alapítva: 2002 évben 1 ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM BOLYAI JÁNOS KATONAI MŰSZAKI KAR Katonai Műszaki Doktori Iskola Alapítva: 2002 évben Hesz József tűzoltó őrnagy Az iparibaleset-elhárítás eljárás- és eszközrendszerének

Részletesebben

Magyarország helyzete turizmusbiztonsági szempontból

Magyarország helyzete turizmusbiztonsági szempontból Szent István Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Tudományos Diákköri Konferencia 2013. november 20. Magyarország helyzete turizmusbiztonsági szempontból Tourism security conditions in Hungary

Részletesebben

Helyi Esélyegyenl ségi Program

Helyi Esélyegyenl ségi Program Helyi sélyegyenl ségi Program Balatonmagyaród Község Önkormányzata 2013-2018. Tartalom Helyi sélyegyenl ségi Program (HP)... 3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 Értékeink, küldetésünk... 8 Célok...

Részletesebben

TERRORIZMUS ÉS KATASZTRÓFAVÉDELEM TERRORIZMUS MINT CIVILIZÁCIÓS JÁRULÉK. Tatár Attila tu. vezérornagy

TERRORIZMUS ÉS KATASZTRÓFAVÉDELEM TERRORIZMUS MINT CIVILIZÁCIÓS JÁRULÉK. Tatár Attila tu. vezérornagy Tatár Attila tu. vezérornagy TERRORIZMUS ÉS KATASZTRÓFAVÉDELEM TERRORIZMUS MINT CIVILIZÁCIÓS JÁRULÉK Magyarország, terror fenyegetettség szempontjából kevésbé érintett. Összehasonlítva néhány kiemelt területtel,

Részletesebben

lehet ségek, támogatások hallássérülteknek születést l álláskeresésig

lehet ségek, támogatások hallássérülteknek születést l álláskeresésig munka kör alapítvány hallássérültek foglalkoztatásáért lehet ségek, támogatások hallássérülteknek születést l álláskeresésig információs füzet i. 2013 lehet ségek, támogatások hallássérülteknek születést

Részletesebben

Helyi Esélyegyenl ségi Program. Tolmács Község Önkormányzata. 2013. július 5.

Helyi Esélyegyenl ségi Program. Tolmács Község Önkormányzata. 2013. július 5. Helyi Esélyegyenl ségi Program Tolmács Község Önkormányzata 2013. július 5. Tartalom Helyi Esélyegyenl ségi Program (HEP)... 3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 Értékeink, küldetésünk... 6 Célok...

Részletesebben