NAGY VIKTÓRIA TDK DOLGOZAT

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "NAGY VIKTÓRIA TDK DOLGOZAT"

Átírás

1 BUDAPESTI M SZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM KÖZLEKEDÉSMÉRNÖKI ÉS JÁRM MÉRNÖKI KAR KÖZLEKEDÉSÜZEMI ÉS KÖZLEKEDÉSGAZDASÁGI TANSZÉK NAGY VIKTÓRIA TDK DOLGOZAT VASÚTI ISMERETEK T ZOLTÓK RÉSZÉRE Küls konzulens: Kirov Attila t. rnagy szakcsoportvezet, T zoltási és M szaki Mentési Szakcsoport Bels konzulens: Bánfi Miklós Gábor tudományos segédmunkatárs Budapest, 2013

2

3 TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... III EL SZÓ A DOLGOZAT TÉMÁJA A KATASZTRÓFAVÉDELEM SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE A T ZOLTÁS ÖSSZEFOGLALÓ TÖRTÉNETE T ZOLTÓ KÉPZÉSEK BEMUTATÁSA MODULRENDSZER T ZOLTÓ SZAKKÉPZÉS Egységes Rendvédelmi alapozó modul T zoltó II. rész-szakképesítés T zoltó I. szakképesítés T zoltó szerparancsnok szakképzés T zoltósági referens T zoltó szervez FELS FOKÚ ÁLLAMI, SZAKIRÁNYÚ VÉGZETTSÉGET ADÓ KÉPZÉSEK T ZOLTÓ ALAPTANFOLYAM (40 ÓRÁS TANFOLYAM) ÖNKORMÁNYZATI ÉS LÉTESÍTMÉNYI T ZOLTÓ TANFOLYAM ÖNKORMÁNYZATI ÉS LÉTESÍTMÉNYI T ZOLTÓPARANCSNOK TANFOLYAM KÉPZÉSEK ÖSSZEFOGLALÓ ÁTTEKINTÉSE A VASÚTI ISMERETEK OKTATÁSÁNAK HELYE A T ZOLTÓKÉPZÉSEKBEN Központi vasúti továbbképzések Az oktató személye VASÚTTAL ÖSSZEFÜGG KÁRESETEK BEMUTATÁSA NAGY KITERJEDÉS PÁLYAUDVAROK BELS RÉSZEIN TÖRTÉNT KÁRESETEK KÖZÚTI JÁRM VEL NEHEZEN MEGKÖZELÍTHET HELYSZÍNEN (PL. KÖZÚTTÓL MESSZE, SZÁNTÓFÖLDEK SZÉLÉN) TÖRTÉNT KÁRESETEK ALAGÚTBAN, HÍDON TÖRTÉNT KÁRESETEK A FENTI KATEGÓRIÁKBA NEM TARTOZÓ, TÖMEGES BALESETEK JÁRM TÜZEK T ZOLTÓK ÁLTAL KÁRESETEKNÉL HASZNÁLHATÓ SEGÉDANYAGOKKAL KAPCSOLATOS LEHET SÉGEK BEVETÉSIRÁNYÍTÁS RENDSZERE VASÚTI ISMERETEK OKTATÁSÁNAK MÓDJA III.

4 A T zoltók feladatai a közúti közlekedési baleseteknél I. és II. tanfolyamok ismertetése T zoltók feladatai a vasúti közlekedési baleseteknél I., II. és III TÉRKÉPSZELVÉNYEK EGYÉB ONLINE TÉRKÉPEK ÚTÁTJÁRÓ NYILVÁNTARTÁS MOBILTELEFON, OKOSTELEFON ÉS EGYÉB ONLINE ALKALMAZÁSOK Mobiltelefon alkalmazás Honlap ÖSSZEFOGLALÁS IRODALOMJEGYZÉK, BIBLIOGRÁFIA FÜGGELÉK A VASÚTVÁLLALATOK TULAJDONÁBAN LÉV BEAVATKOZÓ SZEREK Közúti és kétpályás járm vek Közúti segélynyújtó gépjárm vekre málházott Lukas emel k Vasúti járm vek AZ ONLINE ADATBÁZIS STRUKTÚRÁJA MELLÉKLET T ZOLTÓK FELADATAI A VASÚTI KÖZLEKEDÉSI BALESETEKNÉL I-III. TANFOLYAMOK TERVÉNEK KÖZÖS PONTJAI T ZOLTÓK FELADATAI A VASÚTI KÖZLEKEDÉSI BALESETEKNÉL I. TANFOLYAM TERVE T ZOLTÓK FELADATAI A VASÚTI KÖZLEKEDÉSI BALESETEKNÉL II. TANFOLYAM TERVE T ZOLTÓK FELADATAI A VASÚTI KÖZLEKEDÉSI BALESETEKNÉL III. TANFOLYAM TERVE BUDAPEST KÖTÖTTPÁLYÁS TÉRKÉPE (1:500) BUDAPEST-FERENCVÁROS (RÉSZLET)...60 IV.

5 EL SZÓ Dolgozatom célja, hogy a vasúti ismeretek átadásának szükségességét és indokoltságát felmérjem, ennek helyét és módját a t zoltók képzési rendszerében meghatározzam. A feladat megoldása során áttekintem a Katasztrófavédelem szervezeti felépítését, a szervezet történetét, képz és a beavatkozó szervezeti egységeket. Ezt követ en a t zoltóképzés jelenlegi helyzetét, a t zoltóknak tartott hasonló képzéseket ismertetem. A következ fejezetben a teljesség igénye nélkül, a dolgozat céljának megfelel en megkísérlem az el forduló káreseteket rendszerezni és csoportosítani, majd egy-egy példát keresve röviden ismertetem azokat. Ezek alapján a káresetek alapján megpróbálom igazolni a t zoltók vasúti oktatásának indokoltságát. A káreseteket rendszerezése után a képzési lehet ségeket tekintem át és megvizsgálom, milyen képzési formában lenne célszer a t zoltók részére a vasúti ismeretek oktatása, milyen célszer segédanyagokat lehetne létrehozni a bevetésirányítás és a kárhelyen folyó munkák megkönnyítése érdekében. A levont következtetés alapján vázolni fogom egy-egy segédanyag kialakításának elvi alapjait. A dolgozat függelékében található a GYSEV Zrt. és a MÁV Zrt. hálózatára riasztható közúti segélykocsik és vasúti segélyszerelvények bemutatása, tüzivíz tartálykocsik honállomásának ismertetése, a vasúti járm és útátjáró adatbázis egy lehetséges struktúrája. Szeretnék köszönetet mondani bels konzulensemnek, BÁNFI MIKLÓS tudományos segédmunkatársnak (BME Közlekedésüzemi és Közlekedésgazdasági Tanszék), valamint küls konzulensemnek, KIROV ATTILA t. rnagynak (szakcsoportvezet, T zoltási és M szaki Mentési Szakcsoport) a Katasztrófavédelmi Oktatási Központ állományából. Ugyancsak a KOK oktatói közül LEITNER BÉLA t. törzszászlósnak és SZIRMAI ISTVÁN t. törzszászlósnak, valamint NEUMANN GYÖRGY t. alezredesnek a sok segítségért, amit dolgozatom elkészüléséhez nyújtottak. Ugyancsak szeretném megköszönni BÁRDOS IMRE barátomnak azt a segítséget, ami a vasúti balesetekkel kapcsolatos kutatásaimhoz elengedhetetlen volt. Ez úton köszönöm ARNOLD BALÁZS barátom dolgozatomhoz nyújtott segítségét október 27. A szerz 1.

6 1. A DOLGOZAT TÉMÁJA A t zoltói munka igen sokrét, sokfajta szakterület beható ismereteit igényli. Gondoljunk csak egy ég házra, ahol a t zoltásvezet nek a felel sségteljes irányítói feladatai mellett hirtelen épületstatikussá, elektromos és gázügyi szakemberré kell válnia és mérlegelnie kell, hogy be lehet-e még küldenie a t zoltóit személyeket menteni, vagy a t ztól, esetleg robbanástól hamarosan összerogyó épület maga alá temetné Vagy amikor ket. egy országúton történt közlekedési balesetr l számol be a híradó, nem is gondolnánk, hogy a kiérkez rajoknak a t zoltói feladatokon túl egy kicsit az autószerel nek, egy kicsit ment ápolónak, illetve egy kicsit pszichológusnak is lennie kell. Az egyre sokrét bb gépjárm típusokban (pl. hibrid autókban) mind máshol találhatóak az akkumulátorok, ráadásul az utasok biztonságát szolgáló berendezések, légzsákok piropatronjai is. A kimentésre szoruló sérültet el kell tudnia látni a t zoltónak: vérzését csillapítani, nyakát rögzíteni, szabályosan kiemelni, és ha kell, pszichológusként tartani benne a lelket egy hosszúra nyúló kimentés ideje alatt. Amikor egy munkagép eltépi a gázvezetéket, a gázömlés helyszínén a mentésvezet nek m szaki rajzolvasónak és talán vegyésznek is lennie kell, hiszen a közm térképeken kell eligazodnia, ismernie kell a jelölésrendszert, a gázvezetékek jellegzetes anyagát és természetesen a metán kémiai és fizikai tulajdonságait. Ugyanúgy különleges ismereteket kíván az állatmentés, hiszen számos esetben bajba jutott (pl. kútba zuhant) haszonállatokat kell menteni. A fenti példák egy t zoltó pályafutása alatt viszonylag gyakran el fordulnak, mégis a pontos ismeretek, gyakorlás nélkül nehéz s t, szinte lehetetlen jó döntést hozni. Pusztán a fenti néhány példa alapján is érezhet, hogy a t zoltóknak egy-egy beavatkozás során sok szakterülethez kell értenie. Dolgozatomban csak a ment (beavatkozó) t zvédelemmel kívánok foglalkozni. Sem a megel z t zvédelemmel, sem a polgári védelemmel, sem az iparbiztonsági szakterülettel nem, noha feladataik számos ponton kapcsolódnak a dolgozat témájához. Ez a lehatárolás a dolgozat terjedelmi korlátai miatt szükséges, ám a megfelel részeknél utalok a vonatkozó egyéb szakterületekre. 2.

7 Hazánk vasúthálózata hozzávet legesen 7700 km hosszúságú, a hazai járm vek átlagéletkora a rendszeres, ám alacsony volumen járm beszerzések ellenére egyre n. Ugyancsak egyre öregszik a vasúti infrastruktúra, azaz a vasúti pályatest, a biztosító- és távközl berendezések, fels vezetéki szerelvények átlagos életkora. A vasúti balesetek 1 hála az igen szigorú vasúti utasításrendszerünknek viszonylag ritkán következnek be és ha mégis, az okozott anyagi kár mellett személyi sérülés vagy haláleset ritkán fordul el, azonban a hazai vasúti történelem is számos súlyos balesetr l tud, ahogy más országok vasútjainál is bekövetkeznek kisebb és nagyobb katasztrófák. Mivel a t zoltás, m szaki mentés a vasút területén is (részben) állami feladat, így mind a t zoltókat, mind a vasúti dolgozókat fel kell készíteni azokra a speciális veszélyforrásokra és azokra a lehet ségekre, amelyekkel egy vasúti területen történt káresetnél számolhatnak. 1 Vasúti baleset: Baleset a vasút üzemével összefügg olyan rendkívüli esemény, amely személy(ek) halálát vagy sérülését (egészségkárosodását), járm vek kisiklását, azok valamint áruk, pálya, építmények, berendezések, vasútüzemi anyagok rongálódását, vagy megsemmisülését okozta, illetve a vonatforgalom vagy az elegyrendezés lebonyolítását akadályozta. [4] 3.

8 2. A KATASZTRÓFAVÉDELEM SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE 2.1. A t zoltás összefoglaló története Európában az els t zoltással is foglalkozó szervezet i.e. 21-ben Rómában, Augusztus császár uralkodása alatt jött létre. A császár 600 f rabszolgát kiválasztott, és ennek az osztagnak külön kötelessége volt a t zoltás is. Látható, hogy a szervezett t zoltás több ezer éves igény, a városok történetével szinte egyid s. [7] Az els hazai önkéntes t zoltóság a debreceni kollégiumban alakult. El ször csak az épületen belül ténykedtek, majd az 1600-as évek végét l kezdtek részt venni a városban keletkezett tüzek oltásában is. A XIX. század közepéig a t zoltást az arra kötelezett céhek tagjai, majd a mellettük az önkéntes egyesületekbe tömörült emberek végezték. [7] Hazánkban a szervezett t zoltóság el ször Aradon született meg 1835-ben. Kés bb 1866-ban Sopronban, majd 1868-ban Esztergomban, 1870-ben pedig Pesten. A budapesti önkéntes t zoltó egylet Széchenyi Ödön kezdeményezésére 1863-ban ugyan megalakult, de jogi bonyodalmak miatt azonban csak 1870-t l tudtak mai szóhasználattal élve készenlétet adni. Széchenyi munkásságára külföldön is felfigyeltek, a török szultán meghívta t konstantinápolyi t zoltóság megszervezésére. [7]Az I. világháború Európa-szerte megakasztotta a t zrendészet fejl dését, hiszen éppen a hivatásos t zoltók közül hívtak be sok férfit katonának. A két világháború közötti állapotot jól mutatja, hogy 1930-ban 54 vidéki városunkból 26-ban nem volt hivatásos t zoltóság, 1300 községben pedig semmilyen (se önkéntes, se hivatásos) t zoltóosztag nem létezett. [7] El revetítve a háborús készül dést, 1935-ben tartották az els légoltalmi tanfolyamot f városi és vidéki t zoltótisztek részére. Rá egy évre, 1936-ban elkészült egy modern t zrendészeti törvény, ekkortól a t zoltóság állami szervezet lett hazánkban. A háborús készül dés miatt felgyorsult a hivatásos t zoltóságok szervezése, és feladatuk kiegészült légoltalmi hálózat, társadalmi és lakóházi önkéntesek oktatásával és irányításával is. [7] A II. világháborút követ en, a széthullott szervezetet 1946-ban újraszervezték, létrehozták újra az állami t zoltóságot. [7] 4.

9 A 1996-tól érvényes szabályozás szerint a t zvédelem helyi kérdés, a vonatkozó jogszabály 2 az önkormányzatokhoz rendelte a hivatásos t zoltóságokat, így pl. a t zoltóparancsnok kijelölése a városvezetés feladata lett. Gyakorlatilag a mai eszközállomány szinte 100 %-a ebben az id szakban került rendszerbe állításra, a ma szolgáló t zoltók jelent s hányada szerelt fel önkormányzati t zoltóságokhoz. Az új katasztrófavédelmi törvény 3 alapján 1999 nyarától a katasztrófák elleni védekezés nemzeti ügy, az egységes irányítás állami feladat. Ennek megfelel en a korábban m köd Belügyminisztérium T zoltóság Országos Parancsnoksága (BM TOP) megsz nt, megalakult az Országos Katasztrófavédelmi Igazgatóság (OKF), a t zoltóságok ennek a szervezetnek kerültek alárendelésre, a hazai hivatásos t zoltóságok a Katasztrófavédelem szervezetébe id vel betagozódtak. A jelenlegi katasztrófavédelmi törvény 2011-ben lépett hatályba 4, április 1-je óta hatályos. Látható, hogy hosszú fejl dés áll a jelenlegi szervezeti struktúra kialakulása el tt; a hivatásos t zoltóságokat többször központi irányítás alá vonták, majd újra az önkormányzatokhoz (illetve jogel djeikhez) rendelték, valamint az önkéntes t zoltók munkájára hol jobban, hol kevésbé támaszkodtak. Az alábbi ábrákon a Katasztrófavédelem 2013 nyarától jelenleg is hatályos hierarchikus ábrázolású szervezeti felépítése látható (1. ábra és 2. ábra). 2 A t z elleni védekezésr l, a m szaki mentésr l és a t zoltóságról szóló 1996.évi XXXI. törvény. 3 A katasztrófák elleni védekezés irányításáról, szervezetér l és a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésr l szóló évi LXXIV. törvény. 4 A katasztrófavédelemr l és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló évi CXXVIII. törvény. 5.

10 1. ábra Az Országos Katasztrófavédelmi F igazgatóság hatályos szervezeti felépítése forrás: [9] 6.

11 Az alábbi ábrán látható a jelenlegi organogram ment t zvédelemre vonatkozó ága: 2. ábra A hazai Katasztrófavédelem ment t zvédelemmel kapcsolatos általános felépítése forrás: [9] A Katasztrófavédelem jelenlegi 2013 nyarától hatályos szervezeti felépítése az elérhet irodalmak szerint a jogszabályok által megszabott feladat- és hatásköröknek mindenben megfelel. Az ábrákból látható, hogy a szervezet egyrészt földrajzi, másrészt funkcionális szervezeti felépítés szerint épül fel, tehát többdimenziós szervezetnek tekinthet. A f igazgató általános ügyviteli kérdésekben, az országos t zvédelmi szakmai kérdésekben pedig az országos t zoltósági f felügyel, mint országos t zoltóparancsnok hoz 7.

12 szakmai döntéseket. Közvetlen alárendeltjei a megyei t zoltósági f felügyel k. A megyei szint alatt található a kirendeltségi szint, ennek m ködési területe kb. a járások területének felel meg. A járási szintek élén t zoltószakmai szempontok alapján a t zoltósági felügyel k állnak. Szakmai felettesük tehát a megyei szinteken lév megyei t zoltósági f felügyel k. A hivatásos t zoltóparancsnokságok területén (m veleti körzetében) m köd önkéntes t zoltók szakmai felügyeletét a t zoltóparancsnokságok t zoltóparancsnokai és helyettesei (t zoltási és m szaki mentési osztályvezet k) látják el. Az önkormányzati t zoltóságok önálló vonulási területtel rendelkeznek, míg az önkéntes t zoltó egyesületeknek tevékenységi területük van. A létesítményi t zoltóságok egyes kiemelt üzemek bels (és bizonyos esetekben küls ) megel z és ment t zvédelmében vesznek részt. Legismertebbek talán a Paksi Atomer m T zoltóság, illetve a közlekedési vonatkozással is rendelkez Liszt Ferenc Nemzetközi Repül téren m köd Repül téri Hivatásos T zoltóparancsnokság. Korábban a Magyar Államvasutak is rendelkezett létesítményi (vállalati) t zoltósággal, azonban ezt a jelenlegi jogszabályi környezet nem indokolja, így gazdasági okokból annak megszüntetése mellett döntöttek, napjainkra csak speciális eszközök és az azok használatára kiképzett m szaki személyzet áll rendelkezésre, t zoltói nincsenek a vállalatcsoportnak. A hivatásos katasztrófavédelmi rsök szervezetileg a t zoltóparancsnokságoknak vannak alárendelve minden szempontból, egyfajta el retolt hely rségként tevékenykednek 5. A teljes organogram (1. ábra) kék színnel tartalmazza a Katasztrófavédelmi Oktatási Központ (KOK) helyét a szervezetben. A KOK megyei szint szervezeti egység, majdnem az összes létez szinten szervez képzéseket és vizsgákat mind a hivatásos, mind az önkéntes t zoltók számára: egyedül államilag elismert fels fokú képzést nem folytat. A KOK-nál elérhet, beosztás betöltésére feljogosító, a dolgozat szempontjából érdekes tanfolyamokról b vebben a 3. fejezetben. A KOK szervezeti felépítése az alábbi ábrán látható (3. ábra). 5 Ennek oka, hogy statisztikailag igazolható: a legtöbb káresethez elegend fél raj, így a városi létszámot a m veleti területen elszórva kell megoldást kínálhat a legtöbb káresetre ez a védekezési mód. 8.

13 3. ábra A BM OKF Kataszrófavédelmi Oktatási Központ szervezeti felépítése forrás: [8] 9.

14 3. T ZOLTÓ KÉPZÉSEK BEMUTATÁSA A jogi környezet és a megfelel szervezeti struktúra mellett minden szervezet lehet ségeit a képzés, illetve ezen keresztül a dolgozók szakmai színvonala er sen befolyásolja. A t zoltóképzés hazánkban többlépcs s képzés, egy része államilag jóváhagyott, az Országos Képzési Jegyzékben szerepl képesítést ad, más része jogszabályi felhatalmazás alapján biztosítja az azt elvégz knek a feladataik ellátását. Az elmúlt években bekövetkezett jogszabályi változások alapján a képzési rendszer jelent s mértékben módosult. A következ alfejezetekben áttekintem a jelenleg hatályos t zoltói képzési rendszert Modulrendszer t zoltó szakképzés A jogszabályi háttér változása miatt már csak ez a képzési forma elérhet. A moduláris rendszer el nyei ismertek: az átjárhatóság biztosítása, elágazásokkal a párhuzamosan oktatott anyagrészek egyes képzéseknél összevonhatóak és ezáltal a szakképzési rendszer rugalmassága n. A t zoltó szakképzés hasonlóan a rendvédelmi szervekhez szükséges egyéb szakképesítésekkel egységes Rendvédelmi alapozó modullal kezd dik, amit a T zoltó II. rész-szakképesítés, majd erre épülve a T zoltó I. szakképesítés követ. A T zoltó II. és a T zoltó I. (rész-)szakképesítések közötti eltérésre példa, hogy a tervek szerint a beosztott t zoltó, ha csak T zoltó II. rész-szakképesítése van, nem lehet sugárvezet, csak segéd-sugárvezet, illetve nem végezhet felderítést. Jelenleg oktatásszervezési okokból a beosztott t zoltónak jelentkezett és hivatásos állományba kinevezett jelöltek részére csak t zoltó II. tanfolyam indul, t zoltó I. tanfolyam még nem indult. Az alapfokú végzettséget (korábbi t zoltó szakképz elvégzése, jelenlegi t zoltó I. szakképzettség megszerzése stb.) szerzettek számára lehet ség van a korábbi technikusi szintnek megfelel t zoltó szerparancsnok képzés megkezdésére. 10.

15 EGYSÉGES RENDVÉDELMI ALAPOZÓ MODUL A képzés során a t zoltó jelöltek a rendészeti szakiskolákban az ország több pontján tanulják meg szakmájuk közös alapjait (úm. rendvédelmi-, szolgálati-, informatikai-, alaki-, fegyverismeret, valamint fizikai fejlesztés és az identitás kialakítása). A három hónapos modul els két hónapjában általános rendészeti alapismeretek átadása zajlik, az utolsó hónapban pedig a szakági általános alapok oktatása. A sikeres modulzáró vizsga a további képzés megkezdésének feltétele. Ezt követ en specializált képzés keretében el ször T zoltó II., majd T zoltó I. (rész)szakképesítést szereznek. [10] T ZOLTÓ II. RÉSZ-SZAKKÉPESÍTÉS Bemeneti követelménye a Rendvédelmi alapozó modul sikeres elvégzése. A t zoltó II. rész-szakképesítés moduljának végeztével modulzáró vizsga, majd szakmai vizsga követi, ez után a hallgató már jogosult beosztott t zoltó beosztásban dolgozni. A tanfolyam két hónapos képzési idej. A képzés és vizsgáztatás egyel re a KOK telephelyein zajlik. [10] T ZOLTÓ I. SZAKKÉPESÍTÉS A képzés megkezdésének bemeneti követelménye a t zoltó II. rész-szakképesítés és az érettségi bizonyítvány megléte. Ennek a végzettségnek a megszerzése lehet séget biztosít magasabb rendfokozat és az el z rész-szakképesítéssel betölthet beosztásoknál fontosabb, beosztott t zoltóként elérhet beosztások betöltésére is. A képzés id tartama 2 hónap. [10] T ZOLTÓ SZERPARANCSNOK SZAKKÉPZÉS Bemeneti feltételek: T zoltó I. szakképesítés és legalább két éves szakmai gyakorlat szükséges. A hat hónapos szakképzést sikeresen elvégz hallgatók t zoltás és m szaki mentés vezetésére alkalmassá válnak. A képz szerv felvételi vizsgát szervez, amelynek írásbeli részén a középiskolai matematika és kémia ismeretek számonkérése történik meg, ezen felül pszichológiai és er nléti felmérés is vár a jelentkez kre. A megszerzett végzettség birtokában magasabb (zászlósi) rendfokozatok és döntéshelyzetek igényl beosztások (pl. szerparancsnok, szerparancsnok-helyettes, szolgálatparancsnok) is betölthet ek. [10] 11.

16 T ZOLTÓSÁGI REFERENS A T zoltó szerparancsnok képzést elvégzettek számára induló három hónapos képzés, amely további beosztások betöltésére jogosít fel. Fels fokú szakképzettséget igazol. [10] T ZOLTÓ SZERVEZ Az állami fels fokú, nem szakirányú végzettséggel rendelkez tisztjelöltek egy éves képzése. Bemeneti követelmény az állami fels fokú végzettség és a rendvédelmi alapozó modul elvégzése Fels fokú állami, szakirányú végzettséget adó képzések Jelenleg a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen (NKE) különböz szakokon folynak a Katasztrófavédelem által elismert képzések, gesztora az NKE Katasztrófavédelmi Intézete. Ezek a képzések 2013 szét l a Katasztrófavédelem (BA) alapképzési szak katasztrófavédelmi szervez szakirányai. A korábban indult védelmi igazgatás stb. szakok tantervéhez hasonló, kiforrottabb oktatási rendszerben történik a hallgatók képzése az új szakon. A képzés korábbi nevei (a teljesség igénye nélkül): t zoltó mérnök, t zvédelmi mérnök, katasztrófavédelmi mérnök T zoltó alaptanfolyam (40 órás tanfolyam) A képzésen bárki 6 részt vehet, jellemz en önkéntes és köztestületi t zoltóságok képzettséggel nem rendelkez t zoltói, t zoltójelöltjei végzik el. A képzés alapvet en egy öt napos munkahetet (napi 8 órai elfoglaltsággal számolva) igényel, azonban általában a jelentkez k igényei miatt hétvégente (jellemz en két hétvégét felhasználva) kerül megrendezésre a képzés és a vizsga. Az oktatások a következ témaköröket ölelik fel: egyéni- és csoportos véd eszközök részletes ismertetése, munkavédelmi ismeretek, alapvet szakfelszerelések bemutatása és használatának megismerése (szerelési ismeretek), t z- 6 Az általános feltételekkel: nagykorú, cselekv képes stb. 12.

17 megel zési ismeretek átadása, égéselmélet, t zoltási és a szerelési szabályzat, oltóanyagismeret, t zoltókészülékek ismertetése, t zoltó szerek málházása Önkormányzati és létesítményi t zoltó tanfolyam Az államosítás után az önkormányzatoknál maradt vagy újonnan létesített önkormányzati t zoltóságok, illetve ipari üzemek bels t zoltóságai részére képez beosztott t zoltókat. A képzés a hivatásos állomány részére induló T zoltó II. részszakképesítést l csak az Egységes Rendvédelmi Alapozó modul hiányában tér el Önkormányzati és létesítményi t zoltóparancsnok tanfolyam A képzés az önkormányzati és létesítményi (valamint az önkéntes) t zoltóságok t zoltóit készíti fel arra, hogy a tanfolyam végeztével alkalmasak legyenek kárhelyen t zoltásvezet i feladatok ellátására. A képzés jellegében a hivatásos állomány számára indított t zoltó szerparancsnok képzésnek felel meg Képzések összefoglaló áttekintése A fenti alfejezetekb l is látható, hogy sokfajta t zoltós képzés létezik, amik mind tartalmukban, mind mélységükben, mind min ségükben eltérnek egymástól. A képzésekr l készült Gantt diagram az alábbi ábrán látható (4. ábra). 4. ábra Jelenleg hatályos, ún. moduláris t zoltó képzések egymásra épülése és a részképzések hossza forrás: [10] 13.

18 Természetesen a ment t zvédelem, és mind a polgári védelmi, mind a megel z t zvédelmi, mind az iparbiztonsági szakterületen számos egyéb tanfolyam indul az állomány tudásának b vítésére a különleges-szer kezel k képzését l a rádióforgalmazást oktató tanfolyamon át a veszélyes árukkal kapcsolatos szabályok ellen rzésér l szóló rendelkezések megfelel alkalmazásáig A vasúti ismeretek oktatásának helye a t zoltóképzésekben Általánosan elmondható, hogy nem csak a vasúti, hanem általában a közlekedési ismeretek oktatása alacsony elméleti és gyakorlati óraszámban jelenik meg az órarendekben. A tanfolyamok tematikáját áttekintve a helyzet jelenleg a következ : T zoltó II. tanfolyamon: A közlekedési alágazatok teljes vertikumát lefed t zoltási és m szaki mentési ismereteket minimális szinten, az elméletet 2 2 órában, a gyakorlatot 2 8 órában (8 óra t zoltási és 8 óra m szaki mentési ismeretek) oktatják jelenleg a tanfolyamon közlekedési járm vek tüzei és balesetei cím alatt. Természetesen ennyi id alatt csak a közúti személygépkocsikat lehet és érdemes megismertetni a t zoltókkal. A fentieken túl a T zoltó II. képzés során két-két óra áll rendelkezésre a vasúti járm emelési gyakorlatokra. Ez el tt esetleg a gyakorlatra kivonulás el tti tantermi foglalkozással, valamint a gyakorlat el tt, a helyszínen átadott ismeretekkel kiegészítve kell tudásra tesznek szert a leend beosztott t zoltók. Így a gyakorlatra szánt id kett óráról rajonként kb. 4 órára emelkedik (természetesen a tantermi és a helyszíni elméleti foglalkozások létszáma nagyobb is lehet, ezzel a szükséges id látszólag csökkenthet ). T zoltó szerparancsnok szakképzésen: A képzés során csak a vasúti ismeretek elméleti oktatására 2 óra fordítható, a gyakorlati óraszám a jelenlegi tematika szerint 6 óra. A szerparancsnok képzés anyagába mélyebb, vasúti járm szerkezetet is érint ismeretek átadására kerülhetne sor, ezek id igénye túlmutat a gyakorlatokra szánt id kereten. T zoltó szervez és az önkormányzati és létesítményi t zoltóparancsnok tanfolyam: A képzésbe 2 óra vasúti elméleti ismeretek átadása került, a képzés sajátosságai miatt gyakorlati foglalkozás nincs tervezve. 14.

19 További ismereteket a t zoltók egyéni felkészülésük, illetve a kárhelyeken, életmentés, t zoltás, m szaki mentés során sajátítanak el. Mivel a kárhelyen a beosztott t zoltó a parancsnok utasításai (és az általános szabályok szerint) végzi a beavatkozást, nem szükséges, hogy a mentéstechnikai eszközök bevethet ségének lehet ségeit minden beosztott t zoltó teljes mértékben ismerje, ezzel a tanfolyam hosszát növelve a képzést drágítsa a képz intézmény részére. Fontosabbnak tartom viszont, hogy tematikusan ismerje meg a rá leselked veszélyeket, azok el l való kitérés módját, és csak a parancsot kiadó, a kárhely felszámolását és a m szaki mentést irányító parancsnok ismerje pontosan, hogy melyik eszközzel milyen lehet ségeik vannak az adott kárhelyen, a különleges veszélyekre pedig hívja fel az eszközt kezel t zoltó figyelmét. A fentiek miatt vagy a szerparancsnok képzés anyagába beemelve, vagy külön tanfolyam keretében tartom célszer nek a vasúti mentéstechnikai ismeretek oktatását. Érdemes megvizsgálni a vasúti ismeretek oktatásának külön tanfolyam keretében való lehet ségét, például a közúti járm vekkel kapcsolatos, az általánosnál mélyebb ismeretek átadása a T zoltók feladatai a közúti közlekedési baleseteknél I. és II. továbbképzések keretében fejlesztheti a kijelölt állomány tudását KÖZPONTI VASÚTI TOVÁBBKÉPZÉSEK 2012 tavaszán a Katasztrófavédelem és a Magyar Államvasutak a korábban megkötött együttm ködési megállapodás értelmében nagyszabású gyakorlatokat és elméleti oktatásokat kezdett szervezni a t zoltóságok közelében lév jelent sebb vasúti csomópontokra. Ez továbbképzés a Pest megyei és a f városi állomány kijelölt tagjai (oktatók, szerparancsnokok, híradó ügyeletesek, különleges-szer kezel k) részére Budapest- Ferencváros állomás vontatási telepén került lebonyolításra. Az egy napos továbbképzésen elméleti ismeretek átadása, majd csoportbontásban dízel és villanymozdonyokkal kapcsolatos, illetve a vontatott állományt érint témák hangoztak el az el adóteremben és a vágányok között. A t zoltók így nagyvonalakban megismerték az egyes vasúti járm típusok felépítését, alapvet gépészeti berendezések helyét és más, számukra fontos információkkal gazdagodhattak. A Katasztrófavédelem és a Magyar Államvasutak közös gyakorlatai közül a legutóbbi Ferencváros csomópont keleti gurító vágánycsoportjának területén került lebonyolításra 15.

20 2013. október 21-én, de a számos egyéb gyakorlat igazolja, hogy mind a vasút, mind a Katasztrófavédelem részér l komoly igény mutatkozik az együttm ködés gyakorlására AZ OKTATÓ SZEMÉLYE Mivel vasútgépészeti, biztosítóberendezési, távközlési, pályafenntartási és forgalmi ismeretek átadására is sor kerül, nem lehet el írni egy-egy szakterületre korlátozó végzettséget (pl. épít mérnök, biztosítóberendezési mérnök, közlekedésmérnök). Célszer az oktatásra kedvet érz, a szükséges vasúti ismeretekkel általánosan rendelkez, vasúti oktatásban jártas személy. Természetesen egyes speciális részterületek oktatására további vendégoktatók meghívása is megoldást jelenthet. Az oktató személy t zoltói gyakorlata nem szükséges, de valamilyen t zoltóságnál értékelhet végzettség, munkakör elvárt lehet a t zoltó szakfelszerelések, ment eszközök terminológiájának helyes használata érdekében 7. A t zoltói gyakorlatot nem állítom feltételként, mert nem kárhelyen, hanem vasúti területen kell biztonsággal mozognia. Az általa ismert környezetben vezetett m szaki mentési gyakorlat során semmilyen olyan veszély nem jelentkezhet, amellyel egy, a vasúttal megismerkedett személy korábban ne találkozott volna. Célszer külön a vasút, mint üzem m ködését és a m szaki kérdéseket külön oktatóval oktatni, így a különböz jelleg ismeretek oktatására az adott szakterületnek megfelel tapasztalattal rendelkez személy kérhet fel. 7 Ilyen munkakör lehet pl. a kárhelyparancsnok, kárhelyparancsnok-helyettesi ügyelet rendszeres adása. 16.

21 4. VASÚTTAL ÖSSZEFÜGG KÁRESETEK BEMUTATÁSA A fejezetben áttekintett káresetek egy részében közös, hogy mindegyik nehezen megközelíthet helyszínen történt, mert vagy nagy kiterjedés vasútállomás bels területén történt, vagy nincs kiépített út a kárhelyhez, vagy hídon, alagútban történt az esemény, vagy id járási okokból nem lehet a megszokott megközelítési módszereket alkalmazni. A káresetek között ezen felül külön csoportot alkotnak a máshová nem besorolható tömeges káresetek, illetve a járm tüzek. A bevezet ben párhuzamosan, együtt kezelem a ment szolgálatokra és a t zoltóságokra vonatkozó kérdéseket, hiszen szinte biztosan mindkét szervezetre szükség lesz a beavatkozás során. Sok esetben a mentést végz járm vek t zoltógépjárm vek, ment gépjárm vek szilárd burkolatú út hiányában a kárhelyet terepen kell megközelítsék, de ez tartósan csapadékos id járás esetén akár kivitelezhetetlen is lehet. Ekkor a megközelítés és a szükséges eszközök helyszínre szállítása a klasszikus módszerekkel, csak gyalogosan történhet, mentést nehezít egyéb körülmények (pl. éjszaka, hegynek felfelé, extrém hideg vagy extrém meleg id járás, er s szél esetén) ez különösen embert próbáló feladat, ami a mentés megszervezésének elhúzódását, végs soron a mentés nehezítettségét vagy akár ellehetetlenülését vonja maga után. Elméleti lehet ségként er - és eszközszállításra helikopter és vasúti járm is igénybe vehet, azonban a sérült pályatest hossza, annak járhatósága, a légi járm vek esetén pedig azok alacsony darabszáma és bevethet sége korlátozott. A fentiek alapján tehát látható, hogy a vasúti baleseteknél a szokásos tömeges kárhelyekre jellemz helyzettel találkoznak az els kiérkez k: sérült, hozzáférhetetlen vagy hiányos infrastruktúra, ismeretlen terep (szó szerint), az ellátandók és az ellátók létszáma közötti (ideiglenesen fennálló) jelent s különbség. A mentéstechnikai meghatározás szerint tömeges káresemény történik, ha közel azonos okból egyszerre vagy egymáshoz viszonylag közel (mind térben, mind id ben) legalább öt f sérültet, betegek kell ellátni, függetlenül az állapotuk súlyosságától. A káreseteket csoportosítva öt nagy kategóriába lehetett ket besorolni (lásd a bevezet bekezdést), az egyes alfejezetek ezeket a kategóriákat tartalmazzák. A továbbiakban 17.

Oktatási, képzési reform a katasztrófavédelem területén

Oktatási, képzési reform a katasztrófavédelem területén Oktatási, képzési reform a katasztrófavédelem területén Nagy Zsolt Győr-Moson-Sopron Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, Győr nagyzsolt105@gmail.com A tűzoltás már az ókorban is megkívánta, hogy olyanok

Részletesebben

A katasztrófavédelem megújított rendszere

A katasztrófavédelem megújított rendszere A katasztrófavédelem megújított rendszere MAGYARORSZÁG BIZTONSÁGA ÁLLAM BM OKF ÁLLAM- POLGÁR... A régi Kat. törvény alapvetően jó volt DE 10 év 2010. évi árvízi veszélyhelyzet; vörösiszap katasztrófa kezelésének

Részletesebben

NKE Katasztrófavédelmi Intézet Iparbiztonsági Tanszék

NKE Katasztrófavédelmi Intézet Iparbiztonsági Tanszék NKE Katasztrófavédelmi Intézet Iparbiztonsági Tanszék A VESZÉLYES KATONAI OBJEKTUM ÜGYINTÉZŐK KÉPZÉSI LEHETŐSÉGEI Dr. Kátai-Urbán Lajos PhD. tűzoltó alezredes I. Katonai Hatósági Konferencia ÜZEMELTETÉSI

Részletesebben

21. szám 124. évfolyam 2009. július 3. TARTALOM. Utasítások 48/2009. (VII. 3. MÁV Ért. 21.) VIG számú

21. szám 124. évfolyam 2009. július 3. TARTALOM. Utasítások 48/2009. (VII. 3. MÁV Ért. 21.) VIG számú 21. szám 124. évfolyam 2009. július 3. ÉRTESÍTÕ MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÕ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG TARTALOM Oldal Utasítások 48/2009. (VII. 3. MÁV Ért. 21.) VIG számú vezérigazgatói utasítás a vonatok

Részletesebben

32/2002. (XII. 12.) BM

32/2002. (XII. 12.) BM 32/2002. (XII. 12.) BM rendelet a hivatásos katasztrófavédelmi szerveknél, a tűzoltóságoknál, valamint az ez irányú szakágazatban foglalkoztatottak képesítési követelményeiről és képzési rendszeréről A

Részletesebben

A mentő tűzvédelem rendszere

A mentő tűzvédelem rendszere Főigazgató-helyettesi Szervezet Tű A mentő tűzvédelem rendszere Fülep Zoltán tű. alezredes Országos Tűzoltósági Fő Tűzoltósági főosztályvezető Mentő tűzvédelem A 2011. évi CXXVIII. Törvény kimondja, hogy

Részletesebben

3. LÉTRÁS GÉPJÁRMŰ KEZELŐI TANFOLYAM

3. LÉTRÁS GÉPJÁRMŰ KEZELŐI TANFOLYAM BM KATASZTRÓFAVÉDELMI OKTATÁSI KÖZPONT KÉPZÉSI PROGRAM TŰZOLTÓTECHNIKA KEZELŐI TANFOLYAMOK 3. LÉTRÁS GÉPJÁRMŰ KEZELŐI TANFOLYAM 2004. A LÉTRÁS GÉPJÁRMŰ MŰSZAKI SAJÁTOSSÁGAI, KEZELÉSE ÉS ALKALMAZÁSTECHNIKÁJA

Részletesebben

2. EMELŐKOSARAS GÉPJÁRMŰ KEZELŐI TANFOLYAM

2. EMELŐKOSARAS GÉPJÁRMŰ KEZELŐI TANFOLYAM BM KATASZTRÓFAVÉDELMI OKTATÁSI KÖZPONT KÉPZÉSI PROGRAM TŰZOLTÓTECHNIKA KEZELŐI TANFOLYAMOK 2. EMELŐKOSARAS GÉPJÁRMŰ KEZELŐI TANFOLYAM 2004. AZ EMELŐKOSARAS GÉPJÁRMŰ MŰSZAKI SAJÁTOSSÁGAI, KEZELÉSE ÉS ALKALMAZÁSTECHNIKÁJA

Részletesebben

melléklet a 124/2011. sz. BM OKF Főig. Int.-hez MŰSZAKI MENTÉSI MŰVELETI SZAKUTASÍTÁS

melléklet a 124/2011. sz. BM OKF Főig. Int.-hez MŰSZAKI MENTÉSI MŰVELETI SZAKUTASÍTÁS melléklet a 124/2011. sz. BM OKF Főig. Int.-hez MŰSZAKI MENTÉSI MŰVELETI SZAKUTASÍTÁS 1 I. fejezet 1. Általános előírások 1.1. E szakutasítás fejezeteinek előírásait a tűzoltóság tűzoltási és műszaki mentési

Részletesebben

ZÁRÓJELENTÉS. 2014-223-5 VASÚTI BALESET Rákosrendező állomás 2014. március 5. 22339 sz. vonat

ZÁRÓJELENTÉS. 2014-223-5 VASÚTI BALESET Rákosrendező állomás 2014. március 5. 22339 sz. vonat ZÁRÓJELENTÉS 2014-223-5 VASÚTI BALESET Rákosrendező állomás 2014. március 5. 22339 sz. vonat A szakmai vizsgálat célja a súlyos vasúti balesetek, vasúti balesetek és váratlan vasúti események okának, körülményeinek

Részletesebben

Hallgatók a Tudomány Szolgálatában

Hallgatók a Tudomány Szolgálatában MŰSZAKI KATONAI KÖZLÖNY a MHTT Műszaki Szakosztály és a ZMNE folyóirata XXI. évfolyam, különszám, 2011.december ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM VÉDELMI IGAZGATÁS SZAK A Magyar Tudomány Ünnepe rendezvénysorozat

Részletesebben

60/2010. (OT 34.) ORFK utasítás

60/2010. (OT 34.) ORFK utasítás 60/2010. (OT 34.) ORFK utasítás a közlekedési balesetek és a közlekedés körében elkövetett bűncselekmények esetén követendő rendőri eljárás szabályairól Szám: 60/2010. A közlekedési balesetek, a közlekedési

Részletesebben

2015/9. SZÁM TARTALOM

2015/9. SZÁM TARTALOM 2015/9. SZÁM TARTALOM Utasítások oldal 9/2015. (II. 25. MÁV-START Ért. 9.) sz. vezérigazgatói utasítás a téli időjárás alkalmával követendő eljárásról szóló 4/2015. (II. 6. MÁV Ért. 2.) EVIG sz. D.4 sz.

Részletesebben

Nemzeti Közszolgálati Egyetem új Katasztrófavédelem szak. 2013. szeptembertől

Nemzeti Közszolgálati Egyetem új Katasztrófavédelem szak. 2013. szeptembertől Nemzeti Közszolgálati Egyetem új Katasztrófavédelem szak 2013. szeptembertől Legyen a hallgatónk! Nemzeti Közszolgálati Egyetem Katasztrófavédelmi Intézet Képzési és kimeneti követelmények 1. Az új alapképzési

Részletesebben

Kárpát-medencei Önkéntes Tűzoltóságok Konferenciája Szarvas, 2015. április 18. Dr. Bérczi László tű. dandártábornok országos tűzoltósági főfelügyelő

Kárpát-medencei Önkéntes Tűzoltóságok Konferenciája Szarvas, 2015. április 18. Dr. Bérczi László tű. dandártábornok országos tűzoltósági főfelügyelő Kárpát-medencei Önkéntes Tűzoltóságok Konferenciája Szarvas, 2015. április 18. Dr. Bérczi László tű. dandártábornok országos tűzoltósági főfelügyelő Magyarország mentő tűzvédelme Hivatásos tűzoltóság 105

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Hajdúnánási Katasztrófavédelmi Kirendeltség 2014. évi munkájáról

ELŐTERJESZTÉS Hajdúnánási Katasztrófavédelmi Kirendeltség 2014. évi munkájáról Hajdú-Bihar Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Hajdúnánási Katasztrófavédelmi Kirendeltség ELŐTERJESZTÉS Hajdúnánási Katasztrófavédelmi Kirendeltség 2014. évi munkájáról Szabó Norbert tűzoltó őrnagy

Részletesebben

1. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 3. melléklet Hallgatói követelményrendszer 18. függelék Az ÓBUDAI EGYETEM HALLGATÓI BALESETEK MEGELŐZÉSÉVEL KAPCSOLATOS, valamint a BEKÖVETKEZETT

Részletesebben

Tárgy: a 2006-069-5 számú vasúti esemény vizsgálatának lezárása

Tárgy: a 2006-069-5 számú vasúti esemény vizsgálatának lezárása Ügyintéző: Iktatószám: Lócsi Iván VFO/151/1/2008 Tárgy: a 2006-069-5 számú vasúti esemény vizsgálatának lezárása Eset kategóriája: vasúti baleset, ütközés közúti járművel Ideje: 2006. augusztus 30. 10

Részletesebben

ZÁRÓJELENTÉS 2013-1045-5. VÁRATLAN VASÚTI ESEMÉNY Vonatok szembeközlekedése Vác-Verőce állomások között 2013. december 2.

ZÁRÓJELENTÉS 2013-1045-5. VÁRATLAN VASÚTI ESEMÉNY Vonatok szembeközlekedése Vác-Verőce állomások között 2013. december 2. ZÁRÓJELENTÉS 2013-1045-5 VÁRATLAN VASÚTI ESEMÉNY Vonatok szembeközlekedése Vác-Verőce állomások között 2013. december 2. A szakmai vizsgálat célja a súlyos vasúti balesetek, a vasúti balesetek és a váratlan

Részletesebben

régi OTSZ 9/2008 (II.22.) ÖTM rendelettel közzétett Országos T zvédelmi Szabályzat

régi OTSZ 9/2008 (II.22.) ÖTM rendelettel közzétett Országos T zvédelmi Szabályzat régi OTSZ 9/2008 (II.22.) ÖTM rendelettel közzétett Országos T zvédelmi Szabályzat új OTSZ Az Országos T zvédelmi Szabályzatról szóló 28/2011 (IX. 6.) BM rendelet Törlésre kerültek: - m szaki biztonsági

Részletesebben

5/2004. (I. 28.) GKM rendelet. a helyi közutak kezelésének szakmai szabályairól

5/2004. (I. 28.) GKM rendelet. a helyi közutak kezelésének szakmai szabályairól 5/2004. (I. 28.) GKM rendelet a helyi közutak kezelésének szakmai szabályairól A közúti közlekedésr l szóló 1988. évi I. törvény 48. -a (3) bekezdése b) pontjának 4. alpontjában kapott felhatalmazás alapján

Részletesebben

Balaton Európa legbiztonságosabb tava. Jamrik Péter

Balaton Európa legbiztonságosabb tava. Jamrik Péter Balaton Európa legbiztonságosabb tava Jamrik Péter elnök Közbiztonsági Tanácsadó Testület Vízbiztonság Tájékoztatás Oktatás képzés Prevenció Riasztás Segélyhívás fogadása Bevetés irányítás Parti mentőőr

Részletesebben

BM OKF Országos Iparbiztonsági Főfelügyelőség

BM OKF Országos Iparbiztonsági Főfelügyelőség BM OKF Országos Iparbiztonsági Főfelügyelőség KOSSA GYÖRGY tű. ezredes Önkéntes Tűzoltó Egyesületek országos értekezlete BM OKF, 2012.01.14. -1- Ipari katasztrófák nemzetközi kitekintés 1976. július 10.

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A JÁSZ- NAGYKUN- SZOLNOK MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG 2015. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL

TÁJÉKOZTATÓ A JÁSZ- NAGYKUN- SZOLNOK MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG 2015. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság TÁJÉKOZTATÓ A JÁSZ- NAGYKUN- SZOLNOK MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG 2015. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL Szolnok, 2016. április 8. / Matuska Zoltán

Részletesebben

JOGSZABÁLYI KERETEK ÖSSZEFOGLALÁSA A tűzvédelemről

JOGSZABÁLYI KERETEK ÖSSZEFOGLALÁSA A tűzvédelemről JOGSZABÁLYI KERETEK ÖSSZEFOGLALÁSA A tűzvédelemről Jelen dokumentum az ÁROP-1.2.18/A-2013-2013-0012 azonosító számú Szervezetfejlesztési program az Országos Egészségbiztosítási Pénztárban című projekt

Részletesebben

A mentő tűzvédelem diszlokációja

A mentő tűzvédelem diszlokációja Főigazgató-helyettesi Szervezet Országos Tűzoltósági Főfelügyelőség A mentő tűzvédelem diszlokációja 2013. november 06. Fülep Zoltán tű. ezredes Tűzoltósági Főosztályvezető A mentő tűzvédelem magyarországi

Részletesebben

Magyarország szolgálatában a biztonságért! Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

Magyarország szolgálatában a biztonságért! Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Magyarország szolgálatában a biztonságért! Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 1 Miért volt szükséges a megalkotása? 1999. évi LXXIV. Tv. korrekciója Polgári védelmi szervezetek működése Tűzvédelem

Részletesebben

ZÁRÓJELENTÉS. 2014-1145-5 VASÚTI BALESET Dombóvár 2014. november 4. 63871-2 sz. vonat

ZÁRÓJELENTÉS. 2014-1145-5 VASÚTI BALESET Dombóvár 2014. november 4. 63871-2 sz. vonat ZÁRÓJELENTÉS 2014-1145-5 VASÚTI BALESET Dombóvár 2014. november 4. 63871-2 sz. vonat A szakmai vizsgálat célja a súlyos vasúti balesetek, a vasúti balesetek és a váratlan vasúti események okainak, körülményeinek

Részletesebben

ZÁRÓJELENTÉS 2015-0320-5 vasúti baleset Nógrádszakál állomás 2015. április 8.

ZÁRÓJELENTÉS 2015-0320-5 vasúti baleset Nógrádszakál állomás 2015. április 8. ZÁRÓJELENTÉS 2015-0320-5 vasúti baleset Nógrádszakál állomás 2015. április 8. A szakmai vizsgálat célja a súlyos vasúti balesetek, vasúti balesetek és váratlan vasúti események okának, körülményeinek feltárása

Részletesebben

8. DARUVAL FELSZERELT TŰZOLTÓ GÉPJÁRMŰ KEZELŐI TANFOLYAM

8. DARUVAL FELSZERELT TŰZOLTÓ GÉPJÁRMŰ KEZELŐI TANFOLYAM BM KATASZTRÓFAVÉDELMI OKTATÁSI KÖZPONT KÉPZÉSI PROGRAM TŰZOLTÓTECHNIKA KEZELŐI TANFOLYAMOK 8. DARUVAL FELSZERELT TŰZOLTÓ GÉPJÁRMŰ KEZELŐI TANFOLYAM 2004. A TŰZOLTÓ GÉPJÁRMŰRE ÉPÍTHETŐ DARUK MŰSZAKI SAJÁTOSSÁGAI,

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó. A Békés Megyei Katas ztrófavédelmi Igazgatós ág. Szarvasi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság. 2012. évben elvégzett feladatairól.

T Á J É K O Z T A T Ó. A Békés Megyei Katas ztrófavédelmi Igazgatós ág. Szarvasi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság. 2012. évben elvégzett feladatairól. Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Szeghalmi Katasztrófavédelmi Kirendeltség Szarvasi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság H-5540 Szarvas, Deák F. u. 7. Tel/Fax: 06/66 312-733 e-mail: szarvas.hot@katved.gov.hu

Részletesebben

FEJÉR MEGYE KÖZGYŐLÉSÉNEK 2012. FEBRUÁR 23-I ÜLÉSÉRE

FEJÉR MEGYE KÖZGYŐLÉSÉNEK 2012. FEBRUÁR 23-I ÜLÉSÉRE E LİTERJESZTÉS FEJÉR MEGYE KÖZGYŐLÉSÉNEK 2012. FEBRUÁR 23-I ÜLÉSÉRE 7. IKTATÓSZÁM: 2-2/2012. MELLÉKLET: 4 DB TÁRGY: Tájékoztató a Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 2011. évi tevékenységérıl ELİTERJESZTİ:

Részletesebben

6. ÁRAMFEJLESZTŐ KEZELŐI TANFOLYAM (10 kva feletti teljesítmény esetén)

6. ÁRAMFEJLESZTŐ KEZELŐI TANFOLYAM (10 kva feletti teljesítmény esetén) BM KATASZTRÓFAVÉDELMI OKTATÁSI KÖZPONT KÉPZÉSI PROGRAM TŰZOLTÓTECHNIKA KEZELŐI TANFOLYAMOK 6. ÁRAMFEJLESZTŐ KEZELŐI TANFOLYAM (10 kva feletti teljesítmény esetén) 2004. AZ ÁRAMFEJLESZTŐ MŰSZAKI SAJÁTOSSÁGAI,

Részletesebben

ZÁRÓJELENTÉS. 2014-430-5 vasúti baleset Rákos és Pécel állomások között 2014. május 3. 5108 sz. vonat

ZÁRÓJELENTÉS. 2014-430-5 vasúti baleset Rákos és Pécel állomások között 2014. május 3. 5108 sz. vonat ZÁRÓJELENTÉS 2014-430-5 vasúti baleset Rákos és Pécel állomások között 2014. május 3. 5108 sz. vonat A szakmai vizsgálat célja a súlyos vasúti balesetek, a vasúti balesetek és a váratlan vasúti események

Részletesebben

A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK

A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2013.1.30. COM(2013) 33 final A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK a vonaton

Részletesebben

MHK adatbázis Jogszabály szöveg. 1/2003. (I. 9.) BM rendelet 2003. február 8. - Lekérdezés ideje: 2006. március 27.

MHK adatbázis Jogszabály szöveg. 1/2003. (I. 9.) BM rendelet 2003. február 8. - Lekérdezés ideje: 2006. március 27. MHK adatbázis Jogszabály szöveg 1/2003. (I. 9.) BM rendelet 2003. február 8. - Lekérdezés ideje: 2006. március 27. (C)1992-2001. Magyar Hivatalos Közlönykiadó Kft. 1/2003. (I. 9.) BM rendelet atűzoltóság

Részletesebben

Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Bolyai János Katonai Műszaki Kar KATONAI GAZDÁLKODÁSI ALAPKÉPZÉSI SZAK

Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Bolyai János Katonai Műszaki Kar KATONAI GAZDÁLKODÁSI ALAPKÉPZÉSI SZAK Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Bolyai János Katonai Műszaki Kar KATONAI GAZDÁLKODÁSI ALAPKÉPZÉSI SZAK Az alapszak képzési célja A képzés célja olyan közgazdász tisztek képzése, akik a képzés során

Részletesebben

Tartalomjegyzék. 1. A 2013-2014-es év legfontosabb tűzvédelmi célkitűzései, feladatai, létszámellátottság:... 3. 1.1. A HTP létszámellátottsága:...

Tartalomjegyzék. 1. A 2013-2014-es év legfontosabb tűzvédelmi célkitűzései, feladatai, létszámellátottság:... 3. 1.1. A HTP létszámellátottsága:... BESZÁMOLÓ A SZOLNOKI HIVATÁSOS TŰZOLTÓ-PARANCSNOKSÁG 2013 ÉVI ÉS 2014 I. FÉLÉVI TŰZVÉDELMI TEVÉKENYSÉGÉRŐL 2014 Tartalomjegyzék 1. A 2013-2014-es év legfontosabb tűzvédelmi célkitűzései, feladatai, létszámellátottság:...

Részletesebben

Nemzeti Közszolgálati Egyetem Katasztrófavédelem Intézet bemutatása

Nemzeti Közszolgálati Egyetem Katasztrófavédelem Intézet bemutatása Nemzeti Közszolgálati Egyetem Katasztrófavédelem Intézet bemutatása PROF. DR. BLESZITY JÁNOS ny. tű vezérőrnagy egyetemi tanár, intézetigazgató BM OKF Budapest, 2014. 03. 10. Legyen a hallgatónk! Nemzeti

Részletesebben

Macsinka Klára. Doktori értekezés (tervezet) Témavezető: Dr. habil. Koren Csaba CSc egyetemi tanár

Macsinka Klára. Doktori értekezés (tervezet) Témavezető: Dr. habil. Koren Csaba CSc egyetemi tanár Macsinka Klára A területhasználati funkciókhoz tartozó tényleges parkolási igények modellezése (meghatározásának módszertana) a fenntartható közlekedés elvei szerint Doktori értekezés (tervezet) Témavezető:

Részletesebben

pinter.ferenc@t-online.hu www.gyorituzoltosag.hu

pinter.ferenc@t-online.hu www.gyorituzoltosag.hu Köszöntök mindenkit! Pintér Ferenc alezredes vagyok a Győri Tűzoltóság parancsnokhelyettese E-mail címem: pinter.ferenc@t-online.hu Internet címünk www.gyorituzoltosag.hu A beavatkozás veszélyei tűzesetek,

Részletesebben

6. MEZŐGAZDASÁGI ÉS ÉLELMISZER-IPARI GÉPÉSZMÉRNÖK FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS

6. MEZŐGAZDASÁGI ÉS ÉLELMISZER-IPARI GÉPÉSZMÉRNÖK FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS 6. MEZŐGAZDASÁGI ÉS ÉLELMISZER-IPARI GÉPÉSZMÉRNÖK FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS 1. A felsőoktatási szakképzés megnevezése: mezőgazdasági és élelmiszer-ipari gépészmérnök felsőoktatási szakképzés (Agricultural

Részletesebben

Vontatás-szolgáltatási Központ Budapest Vontatás-szolgáltatási Telepei, Külső Szolgálati Helyei ÜZEMI REND

Vontatás-szolgáltatási Központ Budapest Vontatás-szolgáltatási Telepei, Külső Szolgálati Helyei ÜZEMI REND Vontatás-szolgáltatási Telepei, Külső Szolgálati Helyei ÜZEMI REND MÁV-TRAKCIÓ VASÚTI VONTATÁSI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG VONTATÁS-SZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT BUDAPEST 1062 Budapest, Teréz Krt. 55.

Részletesebben

A MÁV ZRT. MŰSZAKI MENTÉSI ÉS SEGÉLYNYÚJTÁSI UTASÍTÁSA ÉS A MŰSZAKI MENTÉSEKNÉL HASZNÁLT ESZKÖZÖK ÉS SZAKFELSZERELÉSEK ÁTTEKINTŐ ÉRTÉKELÉSE

A MÁV ZRT. MŰSZAKI MENTÉSI ÉS SEGÉLYNYÚJTÁSI UTASÍTÁSA ÉS A MŰSZAKI MENTÉSEKNÉL HASZNÁLT ESZKÖZÖK ÉS SZAKFELSZERELÉSEK ÁTTEKINTŐ ÉRTÉKELÉSE XI. Évfolyam 1. szám - 2016. március HORVÁTH Hermina horvath.hermina@uni-nke.hu A MÁV ZRT. MŰSZAKI MENTÉSI ÉS SEGÉLYNYÚJTÁSI UTASÍTÁSA ÉS A MŰSZAKI MENTÉSEKNÉL HASZNÁLT ESZKÖZÖK ÉS SZAKFELSZERELÉSEK ÁTTEKINTŐ

Részletesebben

7. számú melléklet. A projekt műszaki tartalmának meghatározása. 2. Állomások

7. számú melléklet. A projekt műszaki tartalmának meghatározása. 2. Állomások 7. számú melléklet A projekt műszaki tartalmának meghatározása 1. Vonalalagutak Két különálló, egyvágányú alagútból álló 7,34 km hosszú alagútpár (beleértve a kapcsolódó műtárgyakat - összekötő alagutakat,

Részletesebben

Közbiztonsági referensek képzése MENTÉS MEGSZERVEZÉSE

Közbiztonsági referensek képzése MENTÉS MEGSZERVEZÉSE Közbiztonsági referensek képzése MENTÉS MEGSZERVEZÉSE 2012.10.02. Mentés megszervezésének szabályozása. Jogszabályok, normatív intézkedések. 2011. évi CXXVIII. törvény a katasztrófavédelemről és a hozzá

Részletesebben

HORPÁCSI FERENC A HATÁRİRSÉG BEVETÉSI SZERVEINEK LEHETSÉGES VESZÉLYHELYZETI FELADATAI. 1. Bevezetés

HORPÁCSI FERENC A HATÁRİRSÉG BEVETÉSI SZERVEINEK LEHETSÉGES VESZÉLYHELYZETI FELADATAI. 1. Bevezetés HORPÁCSI FERENC A HATÁRİRSÉG BEVETÉSI SZERVEINEK LEHETSÉGES VESZÉLYHELYZETI FELADATAI 1. Bevezetés A 21. század katasztrófák egész sorozatával köszöntötte bolygónkat, részben a természet, részben az emberi

Részletesebben

Beszámoló. a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Küldöttgyűlése. 2011. május 25-i ülésére. a kamara 2010. évben végzett munkájáról

Beszámoló. a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Küldöttgyűlése. 2011. május 25-i ülésére. a kamara 2010. évben végzett munkájáról Beszámoló a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Küldöttgyűlése 2011. május 25-i ülésére a kamara 2010. évben végzett munkájáról Előterjesztő: Dr. Sziráki András elnök 2 Tisztelt Küldöttgyűlés!

Részletesebben

Legyen a hallgatónk! Nemzeti Közszolgálati Egyetem Katasztrófavédelmi Intézet

Legyen a hallgatónk! Nemzeti Közszolgálati Egyetem Katasztrófavédelmi Intézet Legyen a hallgatónk! Nemzeti Közszolgálati Egyetem Katasztrófavédelmi Intézet Nemzeti Közszolgálati Egyetem 1. Jogelőd intézmények - Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző

Részletesebben

ZÁRÓJELENTÉS. 2011-145-5 vasúti baleset Mátészalka 2011. március 29. 6346 sz. vonat

ZÁRÓJELENTÉS. 2011-145-5 vasúti baleset Mátészalka 2011. március 29. 6346 sz. vonat ZÁRÓJELENTÉS vasúti baleset Mátészalka 2011. március 29. 6346 sz. vonat A szakmai vizsgálat célja a súlyos vasúti balesetek, a vasúti balesetek és a váratlan vasúti események okainak, körülményeinek feltárása,

Részletesebben

F. 2. sz. FORGALMI UTASÍTÁS FÜGGELÉKEI

F. 2. sz. FORGALMI UTASÍTÁS FÜGGELÉKEI F.2. Függelékei Pályavasúti Üzletág Forgalmi Főosztály 1/268 MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZRT. F. 2. sz. FORGALMI UTASÍTÁS FÜGGELÉKEI Hatálybalépés időpontja: 2008. év április hó 06. nap. 2/268 Pályavasúti Üzletág

Részletesebben

ÉRTESÍTÕ MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÕ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Utasítások. 29. szám 125. évfolyam 2010. október 15. TARTALOM.

ÉRTESÍTÕ MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÕ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Utasítások. 29. szám 125. évfolyam 2010. október 15. TARTALOM. 29. szám 125. évfolyam 2010. október 15. ÉRTESÍTÕ MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÕ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG TARTALOM Utasítások 62/2010. (X. 15. MÁV Ért. 29.) EVIG számú elnök-vezérigazgatói utasítás a vonatok

Részletesebben

Hivatásos Tűzoltó Parancsnokság és Önkéntes Tűzoltó Egyesület közötti Megállapodás megkötésének részletes szabályai

Hivatásos Tűzoltó Parancsnokság és Önkéntes Tűzoltó Egyesület közötti Megállapodás megkötésének részletes szabályai Hivatásos Tűzoltó Parancsnokság és Önkéntes Tűzoltó Egyesület közötti Megállapodás megkötésének részletes szabályai ( A tűzoltósági főfelügyelő 1635/1/2012/ÁLT. és 1635/2/2012. ÁLT. levelei alapján) I.

Részletesebben

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA KAROSSZÉRIALAKATOS MESTERKÉPZÉSI PROGRAM

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA KAROSSZÉRIALAKATOS MESTERKÉPZÉSI PROGRAM MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA KAROSSZÉRIALAKATOS MESTERKÉPZÉSI PROGRAM 2013 I. Általános irányelvek 1. A mesterképzés szabályozásának jogi háttere A képzési program a szakképzésről szóló, többször

Részletesebben

Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit kft. Vasúti Vizsgaközpont. Keskeny nyomtávolságú dízelmozdony kategória modul

Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit kft. Vasúti Vizsgaközpont. Keskeny nyomtávolságú dízelmozdony kategória modul Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit kft. Vasúti Vizsgaközpont Keskeny nyomtávolságú dízelmozdony kategória modul Dízelmozdony kategória vizsgával rendelkezők részére ALAPKÉPZÉSI PROGRAM VVK-2016/669.

Részletesebben

ZÁRÓJELENTÉS. 2015-0729-5 Vasúti baleset Csorna 2015. július 23.

ZÁRÓJELENTÉS. 2015-0729-5 Vasúti baleset Csorna 2015. július 23. ZÁRÓJELENTÉS 2015-0729-5 Vasúti baleset Csorna 2015. július 23. A szakmai vizsgálat célja a súlyos vasúti balesetek, a vasúti balesetek és a váratlan vasúti események okainak, körülményeinek feltárása,

Részletesebben

9. CSEREFELÉPÍTMÉNY-HORDOZÓ JÁRMŰ KEZELŐI TANFOLYAM

9. CSEREFELÉPÍTMÉNY-HORDOZÓ JÁRMŰ KEZELŐI TANFOLYAM BM KATASZTRÓFAVÉDELMI OKTATÁSI KÖZPONT KÉPZÉSI PROGRAM TŰZOLTÓTECHNIKA KEZELŐI TANFOLYAMOK 9. CSEREFELÉPÍTMÉNY-HORDOZÓ JÁRMŰ KEZELŐI TANFOLYAM 2004. CSEREFELÉPÍTMÉNY-HORDOZÓJÁRMŰ MŰSZAKI SAJÁTOSSÁGAI,

Részletesebben

2008. MÁV CARGO ÉRTESÍTŐ 11. szám

2008. MÁV CARGO ÉRTESÍTŐ 11. szám 2008. MÁV CARGO ÉRTESÍTŐ 11. szám 7/2008. (XII. 19.) VIG sz. vezérigazgatói utasítás a MÁV Cargo Zrt. üzembiztonsági ellenőrzéséről... 2 8/2008. (XII. 19.) VIG sz. vezérigazgatói utasítás a MÁV Cargo Zrt.

Részletesebben

a 2006-020-5 számú vasúti baleset vizsgálatának lezárása 111. sz. vasútvonal Vásárosnamény állomás

a 2006-020-5 számú vasúti baleset vizsgálatának lezárása 111. sz. vasútvonal Vásárosnamény állomás Ügyintéző Iktatószám Chikán Gábor VFO / 324 / 1 / 2008 Tárgy: Eset kategóriája: Ideje : Helye: A baleset bejelentése: a 2006-020-5 számú vasúti baleset vizsgálatának lezárása vasúti baleset, ütközés vasúti

Részletesebben

16. A MŰSZAKI MENTŐ CSEREFELÉPÍTMÉNY BERENDEZÉSEI, GÉPEI, ESZKÖZEI ÉS KEZELÉSÜK

16. A MŰSZAKI MENTŐ CSEREFELÉPÍTMÉNY BERENDEZÉSEI, GÉPEI, ESZKÖZEI ÉS KEZELÉSÜK BM KATASZTRÓFAVÉDELMI OKTATÁSI KÖZPONT KÉPZÉSI PROGRAM TŰZOLTÓTECHNIKA KEZELŐI TANFOLYAMOK 16. A MŰSZAKI MENTŐ CSEREFELÉPÍTMÉNY BERENDEZÉSEI, GÉPEI, ESZKÖZEI ÉS KEZELÉSÜK 2004. A MŰSZAKI MENTŐ CSEREFELÉPÍTMÉNY

Részletesebben

OROSZLÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZOKTATÁSI, FELADAT-ELLÁTÁSI, INTÉZMÉNYHÁLÓZAT-MŰKÖDTETÉSI ÉS -FEJLESZTÉSI TERVE

OROSZLÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZOKTATÁSI, FELADAT-ELLÁTÁSI, INTÉZMÉNYHÁLÓZAT-MŰKÖDTETÉSI ÉS -FEJLESZTÉSI TERVE OROSZLÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZOKTATÁSI, FELADAT-ELLÁTÁSI, INTÉZMÉNYHÁLÓZAT-MŰKÖDTETÉSI ÉS -FEJLESZTÉSI TERVE 2006-2010 Felülvizsgálat ideje: 2007. december 31. OROSZLÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZOKTATÁSI,

Részletesebben

Tájékoztató a Komárom-Esztergom megyében működő tűzoltóságok helyzetéről

Tájékoztató a Komárom-Esztergom megyében működő tűzoltóságok helyzetéről KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG E L Ő T E R J E S Z T É S a Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 2012. április 26-ai ülésére Tárgy: Tájékoztató a Komárom-Esztergom megyében működő

Részletesebben

Az FVM Vidékfejlesztési, Képzési és Szaktanácsadási Intézet megbízásából készült TŰZVÉDELEM. Szerző: Vincze József

Az FVM Vidékfejlesztési, Képzési és Szaktanácsadási Intézet megbízásából készült TŰZVÉDELEM. Szerző: Vincze József Az FVM Vidékfejlesztési, Képzési és Szaktanácsadási Intézet megbízásából készült TŰZVÉDELEM Szerző: Vincze József Budapest, 2007 1996. évi XXXI. Törvény, a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről

Részletesebben

A veszélyes áruk szállítása és a közlekedésbiztonság

A veszélyes áruk szállítása és a közlekedésbiztonság A veszélyes áruk szállítása és a közlekedésbiztonság 2012. 09. 25. Kossa György tű. dandártábornok országos iparbiztonsági főfelügyelő -1- Magyarország szolgálatában a biztonságért Biztonság az, amivé

Részletesebben

7. TŰZOLTÓ DARU KEZELŐI TANFOLYAM

7. TŰZOLTÓ DARU KEZELŐI TANFOLYAM BM KATASZTRÓFAVÉDELMI OKTATÁSI KÖZPONT KÉPZÉSI PROGRAM TŰZOLTÓTECHNIKA KEZELŐI TANFOLYAMOK 7. TŰZOLTÓ DARU KEZELŐI TANFOLYAM 2004. A TŰZOLTÓ JÁRMŰDARUK MŰSZAKI SAJÁTOSSÁGAI, KEZELÉSE ÉS ALKALMAZÁSTECHNIKÁJA

Részletesebben

1. ZÁRTTÉRI TŰZ SZELLŐZETÉSI LEHETŐSÉGEI

1. ZÁRTTÉRI TŰZ SZELLŐZETÉSI LEHETŐSÉGEI A tűz oltásával egyidőben alkalmazható mobil ventilálás nemzetközi tapasztalatai A zárttéri tüzek oltására kiérkező tűzoltókat nemcsak a füstgázok magas hőmérséklete akadályozza, hanem annak toxicitása,

Részletesebben

VESZÉLYES ÁRU ÉVKÖNYV

VESZÉLYES ÁRU ÉVKÖNYV VESZÉLYES ÁRU ÉVKÖNYV 2011 MAGYARORSZÁG Készült: A Biztonsági Tanácsadók Nemzetközi Szakmai Egyesülete szakértői szerkesztésében 2012. TARTALOMJEGYZÉK oldal Bevezető, Tartalomjegyzék 5-16 I. JOGSZABÁLYI

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUMOK 3. KÖTET MŰSZAKI ELŐÍRÁSOK

KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUMOK 3. KÖTET MŰSZAKI ELŐÍRÁSOK Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság 1980 Budapest, Akácfa u. 15. Telefon: +36-1/461-6500/42843 Fax: +36-1/322-6438 KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUMOK 3. KÖTET MŰSZAKI ELŐÍRÁSOK Budapesti M3

Részletesebben

2013/35. SZÁM TARTALOM. 45/2013. (XII. 12. MÁV-START Ért. 35.) sz. vezérigazgatói utasítás a MÁV-START Zrt. Oktatási Utasításáról...

2013/35. SZÁM TARTALOM. 45/2013. (XII. 12. MÁV-START Ért. 35.) sz. vezérigazgatói utasítás a MÁV-START Zrt. Oktatási Utasításáról... 2013/35. SZÁM TARTALOM Utasítások oldal 45/2013. (XII. 12. MÁV-START Ért. 35.) sz. vezérigazgatói utasítás a MÁV-START Zrt. Oktatási Utasításáról... 2 Egyéb közlemények Tájékoztatás a MÁV-GÉPÉSZET Zrt.

Részletesebben

UNION-Bázis Casco Alapbiztosítás feltételei

UNION-Bázis Casco Alapbiztosítás feltételei UNION-Bázis Casco Alapbiztosítás feltételei Az UNION Vienna Insurance Group Biztosító Zrt. a biztosítási díj megfizetése ellenében a kockázatviselés időtartama alatt a jelen biztosítási feltételekben rögzített

Részletesebben

IPARBIZTONSÁGI KÉPZÉS- ÉS TOVÁBBKÉPZÉS MAGYARORSZÁGON. Iparbiztonsági szakértői napok

IPARBIZTONSÁGI KÉPZÉS- ÉS TOVÁBBKÉPZÉS MAGYARORSZÁGON. Iparbiztonsági szakértői napok IPARBIZTONSÁGI KÉPZÉS- ÉS TOVÁBBKÉPZÉS MAGYARORSZÁGON Dr. KÁTAI-URBÁN Lajos tű. alezredes, PhD egyetemi docens Nemzeti Közszolgálati Egyetem Katasztrófavédelmi Intézet Iparbiztonsági szakértői napok Visegrád,

Részletesebben

Az iparbiztonsági szakterület aktuális kérdései 2014. április 15.

Az iparbiztonsági szakterület aktuális kérdései 2014. április 15. Az iparbiztonsági szakterület aktuális kérdései 2014. április 15. Dr. Vass Gyula tű. ezredes BM OKF Veszélyes Üzemek Főosztály vezetője 1) Veszélyes üzemek hatósági felügyelet alatt tartása 2) Katasztrófavédelem

Részletesebben

Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Cím: 5600 Békéscsaba, Kazinczy utca 9. Az igazgatóság telefon és fax számai: Tel: (66) 549-470 Fax: (66) 441-628 E-mail cím: bekes.titkarsag@katved.gov.hu JANUÁR

Részletesebben

Az Önkéntes Tűzoltó Egyesületek helye, szerepe a mentő tűzvédelem rendszerében, lehetséges szerepvállalásuk a hatósági feladatok végrehajtásában.

Az Önkéntes Tűzoltó Egyesületek helye, szerepe a mentő tűzvédelem rendszerében, lehetséges szerepvállalásuk a hatósági feladatok végrehajtásában. Magyarország szolgálatában a biztonságért! Főigazgató-helyettesi Szervezet Országos Tűzoltósági Fő Az Önkéntes Tűzoltó Egyesületek helye, szerepe a mentő tűzvédelem rendszerében, lehetséges szerepvállalásuk

Részletesebben

Kiképzési Szabályzat

Kiképzési Szabályzat Szám: Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Humán Szolgálat H-1149 Budapest, Mogyoródi út 43. : 1903 Budapest, 1) Pf.: 314 Tel.: (06-1)469-4150 Fax: (06-1)469-4151 - BM Tel.: 20-197

Részletesebben

Hajdúnánás-Hajdúdorog szennyvízhálózatának és szennyvíztisztító telepének bővítése és korszerűsítése

Hajdúnánás-Hajdúdorog szennyvízhálózatának és szennyvíztisztító telepének bővítése és korszerűsítése ERBO-PLAN Mérnöki Szolgáltató KFT. Székhely: Gyula, Hold utca 10. Iroda: Gyula, Munkácsy Mihály utca 21. Tel/fax: 66/561-940 honlap: www.erbo-plan.hu Tervszám: 36/2014. Hajdúnánás-Hajdúdorog szennyvízhálózatának

Részletesebben

A képzett védelmi referensek lehetséges szerepe a lakosság jövőbeni felkészítésében. Dr. Muhoray Árpád pv. vezérőrnagy c. egyetemi docens igazgató

A képzett védelmi referensek lehetséges szerepe a lakosság jövőbeni felkészítésében. Dr. Muhoray Árpád pv. vezérőrnagy c. egyetemi docens igazgató A képzett védelmi referensek lehetséges szerepe a lakosság jövőbeni felkészítésében Dr. Muhoray Árpád pv. vezérőrnagy c. egyetemi docens igazgató Témafelvetés 1. Polgármester védelmi feladatainak segítése.

Részletesebben

BIZTONSÁGI TERV Dunai Regatta 2016

BIZTONSÁGI TERV Dunai Regatta 2016 BIZTONSÁGI TERV Dunai Regatta 2016 Jellege: Budapest, XI. kerület Műegyetem rakpart területén kerül megrendezésre, a Dunai Regatta elnevezésű egyetemi sport- és kulturális rendezvény, színpadi aktivitásokkal

Részletesebben

KATASZTRÓFA MEDICÍNA. Dojcsák Zsolt mentőtiszt

KATASZTRÓFA MEDICÍNA. Dojcsák Zsolt mentőtiszt KATASZTRÓFA MEDICÍNA Dojcsák Zsolt mentőtiszt 1 Fogalmi meghatározások Katasztrófa Olyan tömeges baleset, ahol az egészségügyi, műszaki és környezeti károk felszámolásához a területi közigazgatási egység

Részletesebben

Igazgatói beszámoló. a tatabányai Árpád Gimnázium. 2007 2012 között végzett munkájáról

Igazgatói beszámoló. a tatabányai Árpád Gimnázium. 2007 2012 között végzett munkájáról Igazgatói beszámoló a tatabányai Árpád Gimnázium 2007 2012 között végzett munkájáról 2012. május - június Ezt az igazgatói beszámolót a tatabányai Árpád Gimnázium nevelőtestülete 2012. június 6-ai értekezletén

Részletesebben

1996. évi XXXI. törvény. a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról

1996. évi XXXI. törvény. a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról 1996. évi XXXI. törvény a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról Az Országgyűlés az Alkotmányból és a nemzetközi szerződésekből eredő feladatok teljesítése érdekében, az élet-

Részletesebben

Az iskolai rendszeren kívüli rendőr szakképzésben való részvétel feltételei

Az iskolai rendszeren kívüli rendőr szakképzésben való részvétel feltételei Az iskolai rendszeren kívüli rendőr szakképzés célja Az iskolarendszeren kívüli rendőr szakképzés célja, hogy a rendőrség középfokú szakképesítéshez kötött beosztásaiba előírt szakképzettség megszerzését

Részletesebben

2014/35. SZÁM TARTALOM

2014/35. SZÁM TARTALOM 2014/35. SZÁM TARTALOM Utasítások oldal 68/2014. (VII. 24. MÁV-START Ért. 35.) sz. vezérigazgatói utasítás a MÁV-START Zrt.-nél foglalkoztatott munkavállalók vasúti járművezetői tanúsítványával kapcsolatos

Részletesebben

Katasztrófavédelmi Igazgatás rendszer változásai 1976-tól napjainkig különös tekintettel a védelemben résztvevő szervezetekre

Katasztrófavédelmi Igazgatás rendszer változásai 1976-tól napjainkig különös tekintettel a védelemben résztvevő szervezetekre Katasztrófavédelmi Igazgatás rendszer változásai 1976-tól napjainkig különös tekintettel a védelemben résztvevő szervezetekre Budapest, 2014. március 04. Dr. Schweickhardt Gotthilf A katasztrófavédelem

Részletesebben

Készült: Készítette: IBS Kutató és Tanácsadó Kft

Készült: Készítette: IBS Kutató és Tanácsadó Kft A feldolgozott interjúk alapján készült áttekintő értékelő tanulmány Készült: A szlovák-magyar határmenti migráció/slovensko-maďarská pohraničná migrácia HUSK 1101/1.2.1/0171 számú projekt keretében a

Részletesebben

17. VEGYI BALESETELHÁRÍTÓ CSEREFELÉPÍTMÉNY ESZKÖZEI ÉS KEZELÉSÜK

17. VEGYI BALESETELHÁRÍTÓ CSEREFELÉPÍTMÉNY ESZKÖZEI ÉS KEZELÉSÜK BM KATASZTRÓFAVÉDELMI OKTATÁSI KÖZPONT KÉPZÉSI PROGRAM TŰZOLTÓTECHNIKA KEZELŐI TANFOLYAMOK 17. VEGYI BALESETELHÁRÍTÓ CSEREFELÉPÍTMÉNY ESZKÖZEI ÉS KEZELÉSÜK 2004. A tanfolyam célja VEGYI BALESETELHÁRÍTÓ

Részletesebben

Logisztikai műszaki menedzser-asszisztens

Logisztikai műszaki menedzser-asszisztens Logisztikai műszaki menedzser-asszisztens Felsőfokú szakképzés OKJ 55 345 02 0010 55 01 Érettségi utáni 2 éves (4 félév) szakképzés, államilag finanszírozott és költségtérítéses formában, nappali tagozaton.

Részletesebben

Az ülés helye: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal díszterme

Az ülés helye: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal díszterme BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján a

Részletesebben

K i v o n a t. a Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testület 2014. július 9-i ülésének jegyzőkönyvéből

K i v o n a t. a Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testület 2014. július 9-i ülésének jegyzőkönyvéből Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 10/2014. K i v o n a t a Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testület 2014. július 9-i ülésének jegyzőkönyvéből /Kihagyva a kihagyandókat!/ Kiskunmajsa

Részletesebben

2009. Perfekt Képzési Terv FAT: 0036 FNYSZ:01-0507-04. Képzési Terv 2009. 1. oldal

2009. Perfekt Képzési Terv FAT: 0036 FNYSZ:01-0507-04. Képzési Terv 2009. 1. oldal FAT: 0036 FNYSZ:01-0507-04 2009. 1. oldal Bevezetés A Perfekt Gazdasági Tanácsadó, Oktató és Kiadó Zrt. több mint fél évszázados tapasztalattal, szakmai hírnévvel, az egész országot lefedı hálózattal rendelkezı

Részletesebben

A képzési és vizsgáztatási rendszer átalakításának tapasztalatai a MÁV-START Zrt-nél. Előadó: Kramli Ferenc Előadó: Kozák Tamás

A képzési és vizsgáztatási rendszer átalakításának tapasztalatai a MÁV-START Zrt-nél. Előadó: Kramli Ferenc Előadó: Kozák Tamás A képzési és vizsgáztatási rendszer átalakításának tapasztalatai a MÁV-START Zrt-nél. Előadó: Kramli Ferenc Előadó: Kozák Tamás Az előadás tartalma A modulrendszerű vasúti járművezető-képzés Az időszakos

Részletesebben

Továbbképzés a hivatásos katasztrófavédelmi szervek alparancsnoki állománya részére

Továbbképzés a hivatásos katasztrófavédelmi szervek alparancsnoki állománya részére Továbbképzés a hivatásos katasztrófavédelmi szervek alparancsnoki állománya részére A parancsnoki/vezetői feladatok a művelet-irányítási és az ügyeleti munka kapcsán Pécel, 2013. Kormányügyelet Ügyeleti

Részletesebben

A szabályzat hatálya. Intézkedési tervek

A szabályzat hatálya. Intézkedési tervek O R S Z Á G O S B Í R Ó S Á G I H I V A T A L ELNÖKE Az Országos Bírósági Hivatal elnökének 15/2012. (X. 18.) OBH utasítása a bíróságok és az Országos Bírósági Hivatal honvédelmi, polgári és katasztrófavédelmi

Részletesebben

Tartalomjegyzék. I./ A munkavédelmi ellenőrzések 2011. év I. félévében szerzett tapasztalatai 3

Tartalomjegyzék. I./ A munkavédelmi ellenőrzések 2011. év I. félévében szerzett tapasztalatai 3 Hírlevél 2011/7. Tartalomjegyzék I./ A munkavédelmi ellenőrzések 2011. év I. félévében szerzett tapasztalatai 3 II./ A munkaügyi ellenőrzések 2011. év I. félévében szerzett tapasztalatai 36 III./ A Munkavédelmi

Részletesebben

Sz e g a Bo o k s Kf t. Kö n y v k ata l ó g u s 2009

Sz e g a Bo o k s Kf t. Kö n y v k ata l ó g u s 2009 Modulrendszerű képzéshez készült, tanvé minősítési eljárásra RSZ 0-01. Szerényi István - Gazsó Anikó: Építőipari alapgyakorlatok ISBN 963 210 834 5 Kiadás éve: 2003. Oldalszám: 224 oldal, A/4 Ábrák száma:

Részletesebben

113/1998. (VI. 10.) Korm. rendelet

113/1998. (VI. 10.) Korm. rendelet 113/1998. (VI. 10.) Korm. rendelet a felvonók és a mozgólépcsők építésügyi hatósági engedélyezéséről, üzemeltetéséről, ellenőrzéséről és az ellenőrökről A Kormány - az épített környezet alakításáról és

Részletesebben

Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Cím: 5600 Békéscsaba, Kazinczy utca 9. Az igazgatóság telefon és fax számai: Tel: (66) 549-470 Fax: (66) 441-628 E-mail cím: bekes.titkarsag@katved.gov.hu NOVEMBER

Részletesebben