Ruzsa Község Önkormányzata. Képviselő-testületének. Gazdasági programja

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Ruzsa Község Önkormányzata. Képviselő-testületének. Gazdasági programja"

Átírás

1 Ruzsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének Gazdasági programja év

2 Bevezetés A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény a rendelkezik a képviselő-testület hosszú távú fejlesztési elképzeléseinek gazdasági programban, fejlesztési tervben való rögzítéséről. A törvény (5) bekezdése kimondja, hogy a gazdasági programot az alakuló ülést követő 6 hónapon belül kell elfogadni. A törvény rendelkezései alapján a gazdasági program a képviselő-testület megbízatásának időtartamára vagy azt meghaladó időszakra szólhat. A Képviselő-testület előzetes állásfoglalására tekintettel a gazdasági program megalkotása a ciklus időtartamára került kidolgozásra. Helyi szinten kell meghatározni mindazokat a célkitűzéseket és feladatokat, amelyeket Önkormányzatunk a költségvetési lehetőségeivel összhangban, a helyi társadalmi, környezeti és gazdasági adottságok átfogó figyelembevételével, a nyújtandó feladatok biztosítását, színvonalának javítását és a településfejlesztést szolgálják. A gazdasági programnak - a megyei területfejlesztési elképzelésekkel összhangban tartalmaznia kell különösen az egyes közszolgáltatások biztosítására, színvonalának javítására vonatkozó fejlesztési elképzeléseket. Az előző programban túlnyomó részt az önkormányzati feladatok megvalósítására helyeződött a hangsúly, azok megőrzésére, fejlesztésére. Mindemellett a Képviselő-testület előzetes állásfoglalására és egyeztetéseire tekintettel most más irányvonalakat is meghatározásra kerültek, melyek előtérbe helyezik a település- és gazdaságfejlesztés kérdését. A gazdasági program elkészítésének célja, hogy az Önkormányzat Képviselő-testülete ciklusának időtartama alatt az önkormányzati feladatok ellátása egy egységes, előre meghatározott célrendszer szerint történjen. A gazdasági programban kell helyi szinten meghatározni az önkormányzat részére mindazon célkitűzéseket, feladatokat, amelyek a költségvetési lehetőségekkel összhangban, a helyi társadalmi, környezeti, gazdasági adottságok átfogó figyelembevételével - a kistérségi területfejlesztési koncepcióhoz és a megyei fejlesztési stratégiához illeszkedve - az önkormányzat által nyújtandó kötelező és önként vállalt feladatok biztosítását, fejlesztését szolgálják. A gazdasági program tartalmazza különösen: a fejlesztési elképzeléseket, a munkahelyteremtés feltételeinek elősegítését, a településfejlesztési politika, az adó politika célkitűzéseit, az egyes közszolgáltatások biztosítására, színvonalának javítására vonatkozó megoldásokat. Ruzsa Község Önkormányzatának Képviselőtestülete március 30.-án fogadta el a évekre szóló Gazdasági Programját. Az akkori programban foglaltak mára részben megvalósultak, részben aktualitásukat vesztették, részben továbbra is vállalható célkitűzéseket jelentenek a Képviselő-testület számára. A Gazdasági Program a következő választási ciklusig öleli fel azokat a fontosabb tennivalókat, melyeket a képviselő-testület szeretne megvalósítani. A gazdasági program összeállítására az alábbiakban foglaltak kiemelt figyelembevételével kerül sor: - a Képviselő-testület és a polgármester egyeztetéseken elhangzott elképzelései, - az Önkormányzat lakossága, önszerveződő közössége által megfogalmazott elképzelések, igények, - az Önkormányzat jelenlegi, illetve várható pénzügyi helyzete, - Csongrád megye és a Homokháti kistérség gazdaságfejlesztési koncepciója A gazdasági programban meghatározott célkitűzések eléréséhez a Képviselő-testületnek több irányban is koncentrálnia kell: - egyrészt a célkitűzések egymásra épülő megvalósítására, másrészről - a szükséges anyagi források, eszközök megteremtésére, 2

3 - a térség fejlesztéseihez való illeszkedésére, egymásra épülésére. A gazdasági programban meghatározott célok, elképzelések megvalósításához a Képviselő-testületnek biztosítani kell a szükséges anyagi eszközöket, valamint vagyont. Az anyagi eszközök, valamint a vagyon megteremtéséhez nem elegendőek a szokásos, évről évre keletkező források (állami támogatások), szükség van - a pályázati lehetőségek felkutatására, - bevételt teremtő programok bevezetésére, fejlesztések megvalósítására, - az Önkormányzat sajátosságainak kihasználása alapján új lehetőségek keresésére, illetve a meglévő anyagi források nagyobb mértékű kihasználására. I. HELYZETELEMZÉS Ruzsa a Dél-alföldi Régió, Csongrád megye, ezen belül a Mórahalomi Kistérség települése. A megyeszékhelyhez, Szegedhez 38 km távolságra található. Községünk a kedvezményezett térségek besorolásáról szóló 311/2007. (XI.17.) Korm. rendelet alapján leghátrányosabb helyzetű de nem komplex programmal segítendő - mórahalomi kistérségben található. Ruzsa települést a társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból elmaradott, illetve az országos átlagot jelentősen meghaladó munkanélküliséggel sújtott települések jegyzékéről szóló 240/2006. (XI.30.) Korm. rendelet a társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból elmaradott és az országos átlagot jelentősen meghaladó munkanélküliséggel sújtott települések közé sorolja. 1. A településre jellemző adatok Állandó lakosságszám alakulása ÉV ÁLLANDÓ LAKOSSÁG- SZÁM (fő) A lakosság korösszetételének alakulása Korcsoport éves éves év feletti Közigazgatási terület Ruzsa Ruzsa Község közigazgatási területe összesen 8468 hektár, melyből belterület 187 hektár, külterület 8281 hektár. Hozzávetőleges adatok alapján a külterület megközelítőleg 3

4 50%-a szántó, 30%-a erdő, 15%-a gyep és gyümölcsös, a fennmaradó 5% pedig kivett terület, valamint nádas, kiskert és szőlő művelési ágú terület. 2. Ruzsa Község gazdasági helyzete 2.1. Vagyoni helyzet Az Önkormányzat vagyona a évi zárómérleg alapján eft. Az elmúlt ciklusban bekövetkező jelentősnek mondható csökkenést az okozza, hogy az intézmények, a Hivatal és az Önkormányzat a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek megfelelve mára már külön vagyonmérleggel rendelkeznek. Az elmúlt ciklusban megvalósuló fejlesztések és beruházások növelték az Önkormányzat vagyonmérlegét. Önkormányzatunk az alábbi gazdasági társaságokban rendelkezik tulajdoni hányaddal: Gazdasági társaság megnevezése (helye) Tulajdoni hányad Csongrád Megyei Településtisztasági Nonprofit Kft. (Szeged) 1,78% Csongrád Megyei Kegyeleti Kft. (Hódmezővásárhely) 3,46% Homokháti Eurointegráció Kistérség- és Gazdaságfejlesztési Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft. (Mórahalom) 4% Homokhátság Vidékfejlesztési Egyesület (Kistelek) 5,86% TVI Térségi Vízmű Kft. (Mórahalom) 5,13% MÓRA-TOURIST Információs és Szolgáltató Nonprofit Kft. (Mórahalom) 1% Alföldvíz Zrt. (Békéscsaba) 0,00367% Megj.: Végelszámolással megszűnt, de még nem lezárt gazdasági társaságban lévő részesedés: DTH Duna-Tisza menti Önkormányzati Közmű Üzemeltető Szolgáltató Holding (Kistelek), 1,25% Pénzügyi helyzet Az Önkormányzat pénzügyi, likviditási helyzetét az elmúlt 4 évben az alábbiak jellemezték: Az Önkormányzat fizetőképessége a működési költségvetésben mutatkozó forráshiány ellenére stabil volt az elmúlt négy év során és évben az önhibáján kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatási keretéből 18,1 és 18,8 millió forint támogatásban részesültünk. Az állami támogatások feladatfinanszírozási rendszerének részleges bevezetésével és évben lényegesen kedvezőbb lett az Önkormányzat által ellátott feladatok állami támogatása évben még 4 millió forint kiegészítő támogatásban részesültünk a működőképesség megőrzésére, évben pedig már működési forráshiány nélkül tudta a Képviselőtestület a költségvetést megalkotni és az év során is mindvégig stabil likviditási helyzetben gazdálkodott. Működési, illetve fejlesztési célú hitel felvételére az elmúlt 4 év során nem került sor A költségvetés főbb szerkezete és a várható tendenciák Az Önkormányzat költségvetésének rendelet szerinti főösszege az elmúlt 4 évben millió forint között alakult. Kiadások 4

5 A költségvetési kiadásokon belül a működési kiadások alakulásában megmutatkozik az állami szinten hozott döntések (általános iskolai oktatás, alapfokú művészetoktatás állami fenntartásba vétele; járási hivatalhoz átcsoportosított feladatok) hatása. Átalakult az önkormányzati feladatellátás a Képviselő-testület döntései által is. Megszűnt a Vízmű-Üzemeltetési Intézmény és az ivóvíz ellátást, szennyvíztisztítást gazdasági társaság látja el a településen. Összevonásra került az óvodai és bölcsődei feladatellátás, s ezáltal megszűnt a Bölcsőde, mint önálló költségvetési szerv. Szintén megszüntetésre került a Móra Ferenc Művelődési Ház és Könyvtár, a közművelődési és könyvtári feladatok az Önkormányzat önálló szakfeladataként működnek tovább. A felhalmozási kiadások a pályázatok megvalósításához igazodva évente 49 és 82 millió forint között realizálódtak. A költségvetési kiadások közül a következő években várható, hogy a személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok nagyságát és arányát növeli: a kötelező munkabéremelés (minimálbéremelés, kötelező átsorolások, stb), az egyre növekvő közfoglalkoztatott létszámmal kapcsolatos kiadások, melyhez 70% és 100% között várható a Munkaügyi Központ által nyújtott támogatás; csökkentheti: az önkormányzati hatáskörökre, feladatkörökre vonatkozó szabályozásból eredő változás. A dologi kiadások nagyságát és arányát növeli: az infláció és bizonyos szolgáltatások, beszerzések inflációt meghaladó mértékű áremelése, az előre nem látható, előre nem tervezett kiadások; csökkenti: csökkenti a takarékosabb, gazdaságosabb, megfontoltabb gazdálkodás. A társadalom- és szociálpolitikai juttatásokkal (támogatásokkal, segélyekkel) kapcsolatos kiadások nagyságát és arányát növeli: a települési támogatási rendszer bevezetése, mely jelenleg zajlik, a családok jövedelmi helyzetének romlása, az ellátásokra jogosultak számának növekedése, csökkenti: az önkormányzati hatáskörökre, feladatkörökre vonatkozó szabályozásból eredő változás. Bevételek Összességében az Önkormányzat működési célra fordítható bevételei az elmúlt négy évben évi millió forintot tettek ki. A költségvetési bevételek közül a helyi iparűzési adó évente 18,3-26,4 millió forint között realizálódott. Felhalmozási célt szolgáló bevételek pályázati források bevonásával az elmúlt négy évben évi 20-68,5 millió forint között alakultak. A költségvetési bevételek szerkezetére az elkövetkezendő években - hatást gyakorolhat a költségvetési támogatások feladatfinanszírozásúvá alakításának kiterjesztése a szociális ágazati feladatokra is, mellyel várhatóan növekedni fog e feladatok támogatási intenzitása. 5

6 2.4. A gazdasági program anyagi forrásainak megteremtése Az Önkormányzat a gazdasági programban meghatározott célkitűzések megvalósításához szükséges anyagi források biztosítása érdekében a következő feladatokat rögzíti: Az Önkormányzat működési bevételeinek növelési lehetőségeit meg kell keresni, azonban figyelembe kell venni a lakosság teherbíró képességét is e döntések során. A Képviselő-testület nyomon követi a költségvetési támogatási rendszert, és az elképzeléseivel összhangba hozva igyekszik kihasználni a támogatási rendszer nyújtotta előnyöket (azaz a feladatokat igyekszik olyan formában, illetve feltételekkel megvalósítani, hogy a legkedvezőbb összegű támogatást kapja). Az Önkormányzat rendszeresen áttekinti a meglévő vagyontárgyait, azok hasznosításának módjait és lehetőségeit, valamint a fenntartási, üzemeltetési költségek nagyságát. Javaslatot dolgoz ki az egyes vagyontárgyak megfelelő hasznosítására, a felesleges vagyontárgyak kihasználására (különösen a bérbeadás), valamint az egyes vagyontárgyak értékesítésére. A polgármester rendszeresen figyelemmel kíséri az önkormányzat befektetéseit, értékpapírjait, megvizsgálja a lehetséges hozamokat, hasznokat. A Képviselő-testület törekszik arra, hogy a gazdasági programjában meghatározott célkitűzéseket lehetőség szerint hitelfelvétel nélkül, minél több pályázati forrás bevonásával valósítsa meg. A Képviselő-testület körültekintően jár el akkor, ha az Önkormányzat működtetése, illetve fejlesztése hitelfelvétel mellett valósítható meg. A Képviselő-testület rögzíti: csak olyan kötelezettséget vállal, mely reálisan megvalósítható, költségvetési fedezete az önkormányzat költségvetéséből, átvett pénzeszközből, pályázati pénzeszközből, vagy törvényesen felvehető hitelből megvalósítható Folyamatban lévő önálló beruházások, felújítások, valamint áthúzódó fejlesztési projektek: Tekintettel az Európai Unió költségvetési ciklusának lezárultára, folyamatban lévő önálló beruházás, felújítás, fejlesztési projekt jelenleg nincs, azok lezárására évben került sor. 3. A különböző szintű fejlesztési, szolgáltatási, illetve egyéb programokkal kapcsolatos érintettség Az Önkormányzat gazdasági programját alapvetően befolyásolják azok a fejlesztési, szolgáltatás megvalósítási és biztosítási, illetve egyéb programok, melyekben területi elhelyezkedése, illetve céljai miatt érintett. Az Önkormányzat részt vesz a következő kistérségi programokban: Az Önkormányzat a következő társulások által ellátott programokban vesz részt: 1) Homokháti Kistérség Többcélú Társulásán belül Gyermekjóléti szolgálat és családsegítési feladatok Támogató szolgálat és közösségi (pszichiátriai) ellátás Központi orvosi ügyelet fenntartása és működtetése. 2) Mórahalom és Térségi Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás keretében: Ivóvízminőség-javító program amelynek keretében arzénmentesített ivóvíz-ellátás valósul meg a régióban, a vízmű telepen új kút fúrása és beüzemelése fogja biztosítani a tisztítandó vizet. A technológia egy részének elhelyezését a jelenlegi épület bővítése biztosítja, melynek kivitelezése jelenleg is zajlik. 6

7 3) Dél-Alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás keretében az alábbi pályázatok sikerességének előmozdításában, megvalósításában: KEOP-1.1.1/C/ sz KEOP-1.1.1/B/ ) Belső Ellenőrzési Társulás keretében együttműködve biztosítja a belső ellenőrzési feladatok ellátását. II. A gazdasági program Ruzsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete a évekre a következő általános fejlesztési elképzeléseket határozza meg. (A konkrét fejlesztési elképzeléseket a gazdasági program további részei, az adott témakörhöz kapcsolódóan tartalmazzák.) A településrendezési terv Az Önkormányzat területrendezési terve a településfejlesztés egyik alapdokumentuma, amely kijelöli a településen belül az egyes településrészek funkcióját, jellegét. A hosszú távú településfejlesztési koncepcióra alapozva felülvizsgált településrendezési terv és a helyi építési szabályzat január 1-jén lépett hatályba, melynek felülvizsgálata és módosítása jelen ciklusban jogszabályi kötelezettség alapján kötelezővé válik. A felülvizsgálat során kiemelt figyelmet kell fordítani a jelen programban foglalt célok településrendezési eszközökben történő rögzítésére. Ez a dokumentum középtávon kijelöli a településfejlesztés kereteit. Felkészülés a pályázatokra Mivel a Képviselő-testület mandátumának időszaka alatt jelentős pályázati források nyílnak meg, szükséges az, hogy a településfejlesztés egyik fontos eszköze maradjon a pályázati tevékenység. A sikeres pályázatok érdekében: - mérlegelni kell annak lehetőségét, hogy az Önkormányzat külső pályázati tanácsadó együttműködésével dolgozzon a pályázati anyagok előkészítése, kidolgozása és megvalósítása során; - az e programban foglaltak megvalósítására, valamint az időközben felmerülő fejlesztési javaslatok megvalósításának előkészítésére tervdokumentációkat kell előkészíteni a vonatkozó pályázati lehetőségek kihasználásának elősegítésére; - a szakmai-ágazati jellegű pályázati kiírásokat az intézmények és a hivatal erre kijelölt dolgozói kísérik figyelemmel, - a projektek megvalósítása terén törekedni kell az együttműködési lehetőségek kihasználására. Idegenforgalom Az idegenforgalom a település azon ágazata, ahol még vannak kiaknázatlan lehetőségek. Ki kell használni azt, hogy Magyarország egyre népszerűbb turisztikai célpont a külföldi lakosság számára, s jó ütemben fejlődik a belföldi turizmus is, különösen Mórahalom robbanásszerű fejlődése lehet hatással településünk turisztikai fejlődésére, ki kell használni az ebből adódó lehetőségeket. A turisztikai kínálat az igényeket figyelembe véve egyre szélesedik, ahol a településnek meg kell találnia, illetve ki kell alakítania saját arculatát, és tovább kell fejleszte- 7

8 nie a turisztikai vonzerejét, mivel munkahelyteremtő és népességmegtartó képessége is jelentős lehet. Cél: - a tanyai, illetve falusi turizmus fejlesztésének elősegítése; - pályázati lehetőség esetén a lőtéren ifjúsági szálláshelyek kialakítása, sátorozásra alkalmas hely kijelölése; - Kéktúra-útvonal rendben tartása, pihenőhelyek kialakítása, információs táblák kihelyezése, - a horgásztónál sátorozó hely, valamint Ruzsa és környéke vadon élő állatai bemutató kert kialakítás, Civil együttműködés Az elmúlt ciklusban dinamikusan fejlődött az Önkormányzat és a civil szervezetek közötti együttműködés, melynek keretében több fejlesztés valósult meg. Ennek megőrzése, tovább mélyítése fontos célkitűzés a település fejlődése érdekében. A civil szervezetek által benyújtott fejlesztési elképzelések alapján: - templom harangtornyának felújítása és a templom stílusához igazodó átalakítása; - a Ruzsai sportközpont fejlesztése kézilabdapálya újraaszfaltozása, új funkciók kialakítása (pl.: extrém pálya, kondipark, stb ) - Tájház kialakítása a művelődési háznál lévő épületen, hagyományőrző tevékenységek végzésére alkalmassá tétele; - közbiztonság fokozása érdekében pályázati forrásból történő gépjármű-, eszközbeszerzés; - mezőgazdasági tevékenységekhez kapcsolódó pályázati és szakmai együttműködés; - civil szervezeti együttműködéssel pályázati lehetőség esetén a lőtér felújítása, az épületben ifjúsági szálláshely kialakítása és sátorozási hely kijelölése, - a civil szervezetek által kezdeményezett, megvalósított rendezvények támogatása, együttműködés. Infrastruktúra Az infrastrukturális fejlesztések pozitív irányba befolyásolják a település fejlődését. Az infrastruktúra-fejlesztést gyakran más fejlesztésekkel elért eredmények kényszerítik ki, illetve a megvalósult infrastruktúra gyakran újabb fejlesztési igényeket indukál, illetve megnyitja a továbblépés lehetőségét. Az Önkormányzat Képviselő-testülete ezért fontosnak tartja a közúthálózat, a járda, a csatornahálózat, a vízvezetékrendszer, a szennyvízcsatorna rendszer, a villamos energia, a gáz, a közvilágítás, illetve egyéb telefon, internet, kábeltelevízió szolgáltatások fenntartását. Cél: - az Önkormányzat gazdasági területeinek szükség szerinti közművesítése; - pályázati lehetőség esetén a Ruzsa-Mórahalom összekötő út megépítése, - a Ruki II-es szilárd burkolatú út befejezése; - belterületi utak szükség szerinti felújítása, portalanítása; - pályázati támogatással kerékpárutak kiépítése a Zákányszék-Ruzsa-Öttömös, valamint a Ruzsa-Üllés útvonalon; - Fő utca rendezése. 8

9 Általános foglalkoztatást segítő célok és feladatok A munkanélküliség ellen lehetőségéhez mérten küzdeni kíván az Önkormányzat, mivel a munkanélküli családokban romlanak az életkörülmények és az életminőség, másrészt az Önkormányzat szociális kiadásai emelkednek. A munkahelyteremtés feltételeinek elősegítése érdekében az Önkormányzat: - gazdaságfejlesztési céljait kiemelten kívánja kezelni, melynek érdekében gazdasági társaság létrehozásának kérdését kívánja előtérbe helyezni; - a már meglévő személyi és tárgyi feltételek magasabb szintű kihasználása vállalkozási tevékenységek folytatásával, ezáltal a munkahelyek megőrzése, szolgáltatások bővítése, - vállalkozásbarát környezet kialakításával, közművesített ipari terület létrehozásával munkahelyteremtő vállalkozások letelepülését kívánja támogatni; - a költségvetési lehetőségek függvényében a közfoglalkoztatási lehetőségek kihasználását továbbra is fenntartani. Település- és gazdaságfejlesztési célok Ruzsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete települési- és gazdaságfejlesztési politikájának legfőbb célkitűzése, hogy olyan fejlesztéseket vállaljon, melyekkel a megvalósuló eszközöket, programokat a működtetés során is zökkenőmentesen finanszírozni tudja. Az Önkormányzat következő település- és gazdaságfejlesztési céljai olyan célok, melyek a település általános fejlesztését segítik elő, valamint a közszolgáltatások biztosításához és fenntartásához kapcsolódnak. A már meglévő önkormányzati vagyon hasznosításával, felújításával megvalósítandó célok: - a régi teleház épületéből bölcsőde és tornaterem kialakítása; - a jelenlegi iskola konyha épületében vizesblokk és mellékhelyiség kialakítása; - a jelenlegi iskola konyha és bölcsőde összevonásával központi konyha kialakítása; - a művelődési ház felújításának folytatás a meglévő tervdokumentáció 3. üteme szerint; - a szociális intézmény bővítése és akadálymentesítése; - közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó szociális helyiség és öltöző kialakítása (sárga ház hrsz.) - Dózsa György utcán lévő üres terület vízmentesítése, mesterséges tó kialakítása, illetve a szükséges területeken belvíz-elvezető árok létrehozása, - pályázati lehetőség esetén a termálvíz hasznosítása. Gazdaságfejlesztési célok megvalósításához szorosan kapcsolódó, vagyonszerzéssel- és bővítéssel megvalósítandó célok: - barnamezős terület szerzése és továbbfejlesztése, célokhoz kapcsolódó hasznosítása; - zöldség-gyümölcs logisztikai központ és feldolgozóüzem létrehozása; - az erdők által nyújtott lehetőségek gazdasági hasznosítása; - termálvíz-hasznosítás intézményi energiafelhasználásra és mezőgazdasági tevékenység végzésére; - központi műhely és közfoglalkoztatási központ integrálása, áthelyezése gépi szolgáltató részleg létrehozásával, - az Önkormányzat vállalkozási tevékenységeinek bővítése, szükség szerint és a pénzügyi lehetőségeket figyelembevéve vagyonszerzéssel; 9

10 - napelempark létrehozása. Településfejlesztés széles nyilvánossága Az Önkormányzat Képviselő-testülete fontosnak tartja, hogy a településfejlesztés a település számára ismert módon, a széles nyilvánosság biztosítása mellett történjen, mivel ez a biztosítéka annak, hogy az elméleti fejlesztési tervekből azok valósuljanak meg, melyek tényleg a település jövőjét, hosszú távú fejlődését, fejlesztését szolgálják. A településfejlesztés nyilvánosságával kapcsolatos célkitűzések: - Folyamatosan karban kell tartani a település honlapját, - A honlapon biztosítani kell a helyet a Képviselő-testület működésével kapcsolatos közérdekű adatoknak, a turisztikai kiadványok, a település intézményeinek, a helyi civil szervezeteknek, a településen megrendezett programoknak. - A településfejlesztésbe be kell vonni a helyi lakosságot, vállalkozókat és önszerveződő közösségeket. 4. Az adópolitika célkitűzései Az adóigazgatási feladatok vonatkozásában a jogszabályi változások hatására a központilag előírt adónemek vonatkozásában jelentős változást eredményezett, hogy a gépjárműadóból, valamint egyes kintlévőségekből befolyt bevételeknek már csak 40%-a képezi az Önkormányzat saját bevételét. A kormányzati törekvés arra irányul, hogy a saját bevételek esetleges pótlására ne a központi adónemekből befolyt bevétel, hanem a települések által saját hatáskörben kivetett települési adók nyújtsanak lehetőséget. Ennek érdekében a települési önkormányzatok január 1-i hatállyal kaptak felhatalmazást a törvény keretei között helyi, települési adónemek teljesen függetlenül történő megállapítására. Az adóbevételek növelése kapcsán elmondható, hogy az elmúlt ciklusban nem került sor az adómértékek emelésére, új adónemként helyi idegenforgalmi adó került bevezetésre. A Képviselő-testület települési adó kivetésére kapott felhatalmazásával/meglévő adónem mértékének emelésével abban az esetben kíván élni, amennyiben azt a településfejlesztéshez, fenntartáshoz szükséges pénzügyi helyzet indokolttá teszi, tekintettel a lakosság teherbíró képességére. 5. Az egyes közszolgáltatások biztosítására, színvonalának javítására vonatkozó megoldások Ruzsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete a gazdasági- és településfejlesztési elképzelései mellett fontosnak tartja az egyes már meglévő - közszolgáltatások biztosítására, színvonalának javítására vonatkozó intézkedéseket is: - Az épített és természeti környezet védelme tekintetében - figyelemmel a rendezési tervben foglaltakra - meg kell vizsgálni a helyi védettségre javasolt utcák és facsoportok védelme szabályozásának célszerűségét, - a helyi tűzvédelem és közbiztonság javítása érdekében fokozott együttműködés az érintett szervekkel, - az egészségügyi ellátás területén a járóbeteg-szakellátás további fenntartása, 10

11 - a közösségi tér jelenlegi színvonalán történő biztosítása, további fejlesztése; - nemzetközi kapcsolatok ápolása, javítása, bővítése; - az egészséges életmód közösségi feltételeinek elősegítése terén továbbra is kapjon nagyobb hangsúlyt a megelőzés és kerüljön sor szűrővizsgálatok és ismeretterjesztő fórumok szervezésére. Közigazgatás március 1. napjával a jogszabályi rendelkezéseknek eleget téve, Pusztamérges és Öttömös községek szándéknyilatkozata alapján a települések önálló polgármesteri hivatalainak jogutódjaként létrehozásra került a Ruzsai Közös Önkormányzati Hivatal, mely Önkormányzatunk igazgatási feladatait látja el. A Hivatal Ruzsa székhellyel és Pusztamérgesi, valamint Öttömösi telephellyel működik. A feladatellátás jelenleg mindkét telephelyen teljeskörű. A közigazgatás megfelelő színvonalának biztosítása érdekében szükséges: - a Közös Hivatal fenntartásának és üzemeltetésének megfelelő szabályozása a tagtelepülések képviselő-testületeivel együttműködve, - a közigazgatás szolgáltató jellegének további fenntartása, - a közigazgatás tárgyi és személyi feltételeinek szükség szerinti fejlesztése (informatika, irodatechnika) - a szakmailag is elismert Hivatal ügyfélközpontú, kvalifikált humán-erőforrásának megőrzése. Az Önkormányzat Képviselő-testülete támaszkodik a belső ellenőrzés, és a folyamatba épített előzetes és utólagos vezetői ellenőrzés (FEUVE) rendszer által, az üzemeltetés gazdaságosság, hatékonyság, eredményesség tekintetében tett megállapításaira, észrevételeire. A kötelező belső ellenőrzési feladatokat február 1. napjától a Homokháti Kistérség Belső Ellenőrzési Társulása 7 település részvételével, Bordány székhellyel, jogi személyként látja el. Az Önkormányzat pénzügyi gazdálkodási feladatait egyedüli önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervként az önállóan működő önkormányzati intézmények tekintetében is a Hivatal látja el, kiterjesztve a pénzügyi szabályzatok hatályát ezen intézményekre. Fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a koncepció áttekintésére és szíves állásfoglalására. Ruzsa, március 18. S á n t a Gizella polgármester 11

Mágocs Város Önkormányzatának. Gazdasági programja. 2011-2014. évre

Mágocs Város Önkormányzatának. Gazdasági programja. 2011-2014. évre A jövő az nem egy hely, ahová belépünk. Azt mi hozzuk létre: /L.I.Sweet/ Mágocs Város Önkormányzatának Gazdasági programja 2011-2014. évre A programot a képviselő-testület 2011. március 29 én tartott ülésén

Részletesebben

GAZDASÁGI PROGRAM NAGYCENK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

GAZDASÁGI PROGRAM NAGYCENK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA GAZDASÁGI PROGRAM NAGYCENK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2015-2019. évekre 2 Elfogadva: 2015. január.. a....önkormányzati határozattal Bevezetés A gazdasági program elkészítésére a Magyarország helyi önkormányzatairól

Részletesebben

Mágocs Város Önkormányzatának. Gazdasági programja. 2014-2019. évre

Mágocs Város Önkormányzatának. Gazdasági programja. 2014-2019. évre A jövő az nem egy hely, ahová belépünk. Azt mi hozzuk létre: /L.I.Sweet/ Mágocs Város Önkormányzatának Gazdasági programja 2014-2019. évre A programot a képviselő-testület 2015. március.tartott ülésén

Részletesebben

RÖJTÖKMUZSAJ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK GAZDASÁGI PROGRAMJA. 2014-2019. évre

RÖJTÖKMUZSAJ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK GAZDASÁGI PROGRAMJA. 2014-2019. évre RÖJTÖKMUZSAJ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK GAZDASÁGI PROGRAMJA 2014-2019. évre Bevezetés A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 116. -a az önkormányzatok

Részletesebben

Kengyel Község. Gazdasági Programja 2015-2019

Kengyel Község. Gazdasági Programja 2015-2019 Kengyel Község Gazdasági Programja 2015-2019 Jóváhagyta: Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 77/2015.(VI.22.) Kt. számú határozatával 1 Kengyel Község Gazdasági Programja 2015-2019 A Magyarország

Részletesebben

GAZDASÁGI PROGRAM ZALAKOMÁR NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

GAZDASÁGI PROGRAM ZALAKOMÁR NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA GAZDASÁGI PROGRAM ZALAKOMÁR NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2015-2019. évekre Elfogadva: 2015. március 23-án a 28/2015.(III.23.) önkormányzati határozattal 1 1. Bevezetés A gazdasági program elkészítésére a Magyarország

Részletesebben

E N Y I N G Város Önkormányzata Képviselő-testületének Gazdasági programja

E N Y I N G Város Önkormányzata Képviselő-testületének Gazdasági programja E N Y I N G Város Önkormányzata Képviselő-testületének Gazdasági programja 2011-2014. évre Bevezetés A gazdasági program elkészítésére a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 91. -ában megfogalmazott

Részletesebben

Mezőhegyes Város Önkormányzat Képviselő-testületének. Gazdasági programja. 2015-2019. évre

Mezőhegyes Város Önkormányzat Képviselő-testületének. Gazdasági programja. 2015-2019. évre Mezőhegyes Város Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdasági programja 2015-2019. évre Tartalomjegyzék Bevezetés 4. 1. Mezőhegyes gazdasági helyzetét alapvetően befolyásoló körülmények 1.1. A település

Részletesebben

SÁRHIDA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

SÁRHIDA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK SÁRHIDA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK GAZDASÁGI PROGRAMJA 2015-2019. Gazdasági program 2015-2019 Sárhida. 1 Sárhida Község Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdasági Programja 2015-2019.

Részletesebben

Helesfa Községi Önkormányzat Gazdasági programja a 2007-2010 évekre

Helesfa Községi Önkormányzat Gazdasági programja a 2007-2010 évekre 4. számú melléklet Helesfa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. május 4-i üléséről felvett jegyzőkönyvhöz Helesfa Községi Önkormányzat Gazdasági programja a 2007-2010 évekre I. Bevezető A helyi

Részletesebben

Ajka város Önkormányzata Képviselő-testületének. Gazdasági programja. 2011-2014. évre

Ajka város Önkormányzata Képviselő-testületének. Gazdasági programja. 2011-2014. évre Ajka város Önkormányzata Képviselő-testületének Gazdasági programja 2011-2014. évre Bevezető A gazdasági program elkészítésére a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 91. -ában megfogalmazott

Részletesebben

TÖMÖRD KÖZSÉG GAZDASÁGI PROGRAMJA 2015-2019

TÖMÖRD KÖZSÉG GAZDASÁGI PROGRAMJA 2015-2019 TÖMÖRD KÖZSÉG GAZDASÁGI PROGRAMJA 2015-2019 A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény rendelkezései szerint az önkormányzat meghatározza gazdasági programját. Az Mötv. 116.

Részletesebben

Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat gazdasági programja 2015-2019.

Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat gazdasági programja 2015-2019. Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat gazdasági programja 2015-2019. 1 Tartalom 1. Bevezető... 4 2. Helyzetelemzés... 5 2.1 Nagykovácsi földrajzi elhelyezkedése, adottságai... 5 2.2 Főbb demográfiai jellemzők...

Részletesebben

GAZDASÁGI PROGRAM ÖNKORMÁNYZATA

GAZDASÁGI PROGRAM ÖNKORMÁNYZATA GAZDASÁGI PROGRAM CSŐVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2015-2019. évekre Elfogadva: 2015. március 31-én a 22/2015. sz. önkormányzati határozattal 1 Bevezetés A gazdasági program elkészítésére a Magyarország helyi

Részletesebben

Nagymányok Város Önkormányzata 7355 Nagymányok Dózsa György u. 28. Tel: 74-558-040; Fax: 74-558-043 Email cím: polghiv@nagymanyok.

Nagymányok Város Önkormányzata 7355 Nagymányok Dózsa György u. 28. Tel: 74-558-040; Fax: 74-558-043 Email cím: polghiv@nagymanyok. Nagymányok Város Önkormányzata 7355 Nagymányok Dózsa György u. 28. Tel: 74-558-040; Fax: 74-558-043 Email cím: polghiv@nagymanyok.hu NAGYMÁNYOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK GAZDASÁGI PROGRAMJA 2015-2020 (Magyarország

Részletesebben

BÁTONYTERENYE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2015-2019. KÖZÖTTI CIKLUSRA SZÓLÓ

BÁTONYTERENYE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2015-2019. KÖZÖTTI CIKLUSRA SZÓLÓ BÁTONYTERENYE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2015-2019. KÖZÖTTI CIKLUSRA SZÓLÓ GAZDASÁGI PROGRAMJA Jóváhagyta Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 47/2015.(V.06.)Öh.sz. határozatával. Bevezető

Részletesebben

MEZŐZOMBOR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK GAZDASÁGI PROGRAMJA

MEZŐZOMBOR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK GAZDASÁGI PROGRAMJA MEZŐZOMBOR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2011-2014 évekre szóló GAZDASÁGI PROGRAMJA A képviselő- testület 4 /2011. (III.31) számú határozatával jóváhagyta: Mezőzombor, 2011. március 31... Radó Béla polgármester

Részletesebben

FELSŐPÁHOK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015-2019. ÉVI GAZDASÁGI PROGRAMJA

FELSŐPÁHOK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015-2019. ÉVI GAZDASÁGI PROGRAMJA FELSŐPÁHOK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015-2019. ÉVI GAZDASÁGI PROGRAMJA I. Felsőpáhok község gazdasági helyzete és a várható változások 1. A vagyoni helyzet Az önkormányzat vagyonának alakulása

Részletesebben

FELSŐPÁHOK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015-2019. ÉVI GAZDASÁGI PROGRAMJA

FELSŐPÁHOK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015-2019. ÉVI GAZDASÁGI PROGRAMJA FELSŐPÁHOK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015-2019. ÉVI GAZDASÁGI PROGRAMJA 2 I. Felsőpáhok község gazdasági helyzete és a várható változások 1. A vagyoni helyzet Az önkormányzat vagyonának

Részletesebben

Szőc Község Önkormányzata Képviselő-testületének.. határozata

Szőc Község Önkormányzata Képviselő-testületének.. határozata 3. napirendi pont Szőc Község Önkormányzata Képviselő-testületének. határozata az Önkormányzat 2014-2019 ciklusára szóló gazdasági programjáról Szőc 2015 A gazdasági program elkészítésére Magyarország

Részletesebben

Halimba Község Önkormányzata Képviselő-testületének beszámolója a. 2011-2014. évekre szóló. Gazdasági Programról

Halimba Község Önkormányzata Képviselő-testületének beszámolója a. 2011-2014. évekre szóló. Gazdasági Programról Halimba Község Önkormányzata Képviselő-testületének beszámolója a 2011-2014. évekre szóló Gazdasági Programról Bevezetés Halimba Község Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló

Részletesebben

NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2015. április 09-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2015. április 09-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. április 09-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Határozatok: 23/2015. (IV. 09.) önkormányzati határozat Nagykereki Község Önkormányzatának

Részletesebben

Nyíregyháza Megyei Jogú Város GAZDASÁGI PROGRAMJA 2015-2019.

Nyíregyháza Megyei Jogú Város GAZDASÁGI PROGRAMJA 2015-2019. Nyíregyháza Megyei Jogú Város GAZDASÁGI PROGRAMJA 2015-2019. Tartalom ÁLTALÁNOS HELYZETKÉP... 4 AZ ÖNKORMÁNYZAT PÉNZÜGYI HELYZETE... 8 ADÓPOLITIKA... 13 SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK... 17 ÓVODAI NEVELÉS... 22 OKTATÁSI

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Endrefalva Község Önkormányzata. 2013. július 10.

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Endrefalva Község Önkormányzata. 2013. július 10. Helyi Esélyegyenlőségi Program Endrefalva Község Önkormányzata 2013. július 10. Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)...3 Bevezetés...3 A település bemutatása...3 Értékeink, küldetésünk...7 Célok...7

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Öcs Község Önkormányzata

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Öcs Község Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Program Öcs Község Önkormányzata 2013-2018 Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 Célok... 9 A Helyi Esélyegyenlőségi Program

Részletesebben

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Gazdasági program 2015-2020.

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Gazdasági program 2015-2020. Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Gazdasági program 2015-2020. 1 T AR T A L O M J E G Y Z É K I. Általános bevezető 3. a) A gazdasági program szükségessége, aktualitása 3. b) A gazdasági program célja,

Részletesebben

Pásztó Város Polgármestere 3060 Pásztó, Kölcsey F. u. 35. (06-32) *460-753 ; *460-155/113 Fax: (06-32) 460-918

Pásztó Város Polgármestere 3060 Pásztó, Kölcsey F. u. 35. (06-32) *460-753 ; *460-155/113 Fax: (06-32) 460-918 Pásztó Város Polgármestere 3060 Pásztó, Kölcsey F. u. 35. (06-32) *460-753 ; *460-155/113 Fax: (06-32) 460-918 Szám: 1-225/ 2014. A határozati javaslat elfogadásához minősített szavazattöbbség szükséges

Részletesebben

SIMONTORNYA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK GAZDASÁGI PROGRAMJA

SIMONTORNYA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK GAZDASÁGI PROGRAMJA 1 SIMONTORNYA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK GAZDASÁGI PROGRAMJA 2011 2014 2 I. 1. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ Egy város életében nagy jelentősége van annak, hogy legyen egy olyan dokumentum, amelyben összefogásra kerül

Részletesebben

HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KONCEPCIÓJA. Általános gazdasági helyzet

HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KONCEPCIÓJA. Általános gazdasági helyzet HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KONCEPCIÓJA Tisztelt Képviselő Testület! Az államháztartásról szóló módosított 2011. évi CXCV. törvény 24. -ában foglaltak alapján Hajdúhadház Város

Részletesebben

BIHARKERESZTES VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. FEBERUÁR 26-i NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

BIHARKERESZTES VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. FEBERUÁR 26-i NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE BIHARKERESZTES VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. FEBERUÁR 26-i NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendeletek: 5/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet 6/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet az

Részletesebben