Új Széchenyi Tervhez közvetlenül kapcsolódó célok

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Új Széchenyi Tervhez közvetlenül kapcsolódó célok"

Átírás

1 Új Széchenyi Tervhez közvetlenül kapcsolódó célok 1. Gyógyító Magyarország 1.1. Egészségturisztikai fejlesztések Egészségturisztikai központok (termál- és gyógyfürdık, gyógybarlangok, természetes CO 2 -terápiás helyek) kialakítása, és az ezekhez tartozó szolgáltató központok létrehozásának finanszírozása Egészségturizmushoz kapcsolódó turisztikai kínálatfejlesztés - turisztikai attrakciók bıvítése, fejlesztése - üzleti célú szálláshelyek fejlesztése - vendéglátás technológiai hátterének fejlesztése 1.3. Geotermikus energia egészségipari hasznosítása - hıcserélıs és hıszivattyús technológiák fejlesztése a termálfürdık által felhasznált vizek hıtartalmának hasznosítására - termálfürdık elfolyó vizének direkt hasznosítása egyéb területen 1.4. Termál-, gyógy- és ásványvizek hasznosítása - szépségiparral, kozmetikumgyártással kapcsolatos beruházások - ásványvíz- és gyógyvízpalackozás 2. Zöldgazdaság-fejlesztés 2.1. Zöldgépjármő-gyártáshoz kapcsolódó beruházások - zöld gépjármőgyártáshoz kapcsolódó beruházások 2.2. Világítás korszerősítésével összefüggı beruházások - kültéri világítás energiatakarékosság és hatékonyság fokozására irányuló beruházások 2.3. Decentralizált zöldenergia-termelési beruházások - a megújuló energia költséghatékony elıállításával kapcsolatos beruházások - helyi, decentralizált kis hálózatok és infrastruktúrák kiépítése - kistérségi energiarendszerek kiépítése 2.4. Hulladékhasznosítással kapcsolatos beruházások - Hulladékhasznosítási beruházások, elsısorban gumi, mőanyag, üveg hasznosító kapacitás kiépítése, bıvítése. - Veszélyes hulladékkezelı beruházások (győjtés, elıkezelés, hasznosítás, ártalmatlanítás). - Nem-veszélyes hulladékkezelı beruházások (győjtés, elıkezelés, hasznosítás, ártalmatlanítás). - Biohulladék kezelık létesítése. - A hulladék keletkezésének megelızését szolgáló beruházások. - Egyéb 2.5. Agrárenergetikai beruházások - megújuló energiaforrások, biomassza rendszerek kiépítésével kapcsolatos beruházások - energiahatékonysági beruházások 2.6. Új zöldotthon-építési beruházások 2.7. Épület-energiahatékonysági beruházások - Komplex beruházások megvalósítása 2.8. Távhı hatékonysági beruházások - Távhı rendszerek energiahatékony rekonstrukciója 2.9. Épületenergetikai felújításokhoz kapcsolódó beruházások Zöld k+f+i beruházások - Biomassza felhasználás fejlesztésével kapcsolatos beruházások - Geotermikus energiát hasznosító berendezések fejlesztésével

2 kapcsolatos beruházások - megújuló energiaforrások optimalizált helyi, közösségi alkalmazásának fejlesztésével kapcsolatos beruházások - Egyéb 3. Otthonteremtés 3.1. Városrész rehabilitáció - Leromlott városi területek megújítása és olyan vonzó városi környezet kialakítása, mely ösztönzi a további magánberuházásokat. - Barnamezıs területek vegyes hasznosítása, funkcióváltásuk és a települési struktúrába való integrációjuk elımozdítása, valamint a zöldmezıs beruházások területigényének csökkentése. - Új gazdasági, közösségi és szociális funkciók megjelenéséhez szükséges infrastruktúra kialakításának finanszírozása romló állapotú, többségében hátrányos helyzető csoportok által lakott városi területeken Bérlakásépítés, felújítás - bérlakás állomány arányának növelése - a gazdaság versenyképességének erısítése, a munkaerı szabad áramlásának ösztönzése a bérlakás állomány növelésével - a fiatalok, az alacsony jövedelmőek, és a nagycsaládosok bérlakáshoz ezáltal önálló lakáshoz jutásának támogatása - szociálisan hátrányos helyzető, vagy a lakásterheiket nehezen fizetni tudó, de lakástulajdonnal rendelkezı csalások lakhatási helyzetének javítása 4. Vállalkozásfejlesztés 4.1. Üzleti környezet fejlesztése 5. Innovációs beruházási célok Kutatás fejlesztés valamint új tudományos és technológiai eredmények alkalmazásának elterjesztésével, infrastrukturális feltételeinek fejlesztésével kapcsolatos beruházások finanszírozása, beleértve az országos kutatási-fejlesztési programokat Egészségipari innovációval összefüggı beruházások 6. Foglalkoztatás növelése 6.1. Foglalkoztatás növelése

3 Egyéb finanszírozási célok 7. Általános beruházási célok 7.1. Kereskedelemmel összefüggı fejlesztések és beruházások - Jármőkereskedelemmel, és javítással összefüggı beruházások finanszírozása. - Nagykereskedelmi tevékenységgel kapcsolatos fejlesztések finanszírozása. - Kiskereskedelemmel kapcsolatos fejlesztések, beruházások finanszírozása Minıségfejlesztés - Minıségirányítási rendszerek kiépítéséhez szükséges beruházások finanszírozása. - Korábban kialakított minıségbiztosítási rendszerek továbbfejlesztését célzó fejlesztések. - Integrált minıség-, és környezetirányítási rendszerek kialakításához szükséges beruházások finanszírozása Mőszaki-technológiai háttér fejlesztése - Infrastrukturális korszerősítés, innovatív képesség növelését célzó beruházások. - Piaci pozíciók, illetve versenyképesség javítását célzó fejlesztések Szolgáltatási infrastruktúra fejlesztése - Gazdasági szolgáltatásokkal (kölcsönzés, számítástechnikai tevékenység, egyéb gazdasági szolgáltatás) kapcsolatos beruházás, fejlesztés finanszírozása - Ingatlanügyletekkel kapcsolatos fejlesztések finanszírozása Idısek otthona építése, felújítása - Az idıskorúak, nyugdíjasok élethelyzetének javítása 7.6. Technológiai korszerősítés Versenyképes, magas minıségő feldolgozóipari termékek gyártására alkalmas új és nagy termelékenységő termelıkapacitások létrehozásának, vagy azok bıvítésének finanszírozása. - A feldolgozóipar nemzetközi versenyképességének javítását, szerkezetátalakításának gyorsítását, a beruházások, valamint a mőködı tıke bevonásának ösztönzését elısegítı fejlesztések. - A fenntartható fejlıdés elımozdítása érdekében a környezetbarát technológiák letelepítésének ösztönzését, a környezeti terhelés csökkentését elımozdító beruházások Termelı infrastruktúrafejlesztés 7.8. Ipari parkok szolgáltatásainak fejlesztése A 186/2005. (IX. 13.) Korm. rendelet alapján ipari park cím viselésére jogosult terület. Hitel csak a már ipari park címmel rendelkezı Ipari Park területén végzett fejlesztésekhez vehetı igénybe. - Telepszerően létesített ipari, szolgáltató és kereskedelmi létesítmények együttesének (inkubátorházak) létrehozásához kapcsolódó finanszírozás. - Innovációs központok megépítésének finanszírozása.

4 7.9. Beszállítói beruházások Beszállítói tevékenység kialakításához szükséges tárgyi eszköz beszerzésére az olyan vállalkozások számára, amelyek - az ipari nagyvállalatoknak közvetlen beszállítói tevékenységet végeznek, vagy - az ipari nagyvállalatokkal közvetlen kapcsolatban álló integrátorok részére beszállítói tevékenységet végeznek Logisztikai központok és szolgáltatások fejlesztése A gazdasági versenyképességet növelı korszerő logisztikai szolgáltatások fejlesztése, vállalati hálózatok kialakulásának elısegítése. Logisztikai szolgáltatás: a megbízótól átvállalt logisztikai tevékenységek ellenszolgáltatás fejében történı elvégzése. Nem tekinthetı logisztikai szolgáltatásnak a gazdálkodó szervezet saját maga számára végzett tevékenysége és a nagykereskedelmi tevékenység. - Vállalati hálózatok kialakulását és mőködését elısegítı fejlesztések. - Logisztikai tevékenységek kihelyezését (outsourcing), illetve a logisztikai szolgáltatók kapacitásbıvítését elısegítı beruházások. - Több vállalkozás számára többféle szolgáltatást nyújtó és a fejlesztés a szolgáltatások bıvülésének és a hozzá közvetlenül kapcsolódó tevékenységek árbevételébıl megtérülı beruházások finanszírozása Regionális vállalati központok létesítése - Regionális hatáskörrel rendelkezı vállalati szolgáltató központok magyarországi kialakítását és bıvítését célzó beruházások. - Több országban mőködı vállalati szolgáltatások (informatikai, elosztási, kereskedelmi, pénzügyi, szerviz- és vevıszolgálati, számviteli, irányítási, piac- és közvélemény kutatási, kutatás-fejlesztési, oktatási) alrendszereinek Magyarországról történı irányítását ellátó központ létrehozását szolgáló beruházások megvalósítása Vállalkozói övezetben végrehajtott beruházás Vállalkozási övezetnek a 189/1996. (XII. 17.) számú Korm. rendelet szerinti közigazgatási határokkal, illetve helyrajzi számokkal lehatárolt, sajátos kedvezmények igénybevételét biztosító, a fejlesztés szempontjából együtt kezelt terület minısül. Hitel csak a már vállalkozási övezetté nyilvánított területen végzett fejlesztésekhez vehetı igénybe. - A környék gazdasági alapjainak erısítését, versenyképes árualapok mennyiségének növelését, vállalkozói infrastruktúra fejlesztését célzó fejlesztések. - A gazdasági tevékenységek fizikai feltételrendszerét, infrastruktúráját javító beruházások. - A terület tıkevonzó képességének javítására irányuló fejlesztések.

5 7.13. Turisztikai vonzerık fejlesztése A kulturális és a természeti adottságokra támaszkodó olyan beruházások támogatása, amelyek növelik a turisztikai ágazat versenyképességét és csökkentik mind a területi, mind az idıbeli koncentrációt, és elısegítik a fogadóképesség és a szolgáltatás fejlesztését. - Nemzetközi szinten is versenyképes turisztikai látványosságok, termékek fejlesztése, amelyek az ország sajátos kulturális örökségeire és természeti értékeire építenek. - Az idegenforgalmi vonzerık regionális koncentráltságának csökkentése. - Aktív turizmushoz kapcsolódó infrastrukturális fejlesztés. - Kastélyok és várak turisztikai funkciókkal való fejlesztése A sportolás feltételeinek megteremtését célzó beruházások - Rekreációs célú sport és kapcsolódó szolgáltatások fejlesztését célzó (pl. közösségi kohéziót, diákok táboroztatását elısegítı), valamint munkahelyi sport fejlesztését célzó beruházások. - Sporteszköz értékesítési és kölcsönzési tevékenységhez szükséges beruházások, valamint a hátrányos helyzetőek (idısek, fogyatékosok) rendszeres testmozgását elısegítı speciális eszközpark fejlesztése. - Egészségmegırzést célzó és sportorvosi szőrıvizsgálatokra alkalmazható, valamint tudományos munkát elısegítı eszközpark fejlesztése. - Sport célú infokommunikációs eszközpark fejlesztése; oktatáshoz, képzéshez, továbbképzéshez szükséges háttér kialakítása EUMSZ I. számú melléklete szerinti mezıgazdasági termékek feldolgozásával és értékesítésével kapcsolatos beruházások Az alábbi mezıgazdasági termékek feldolgozásával és értékesítésével kapcsolatos beruházások: 1. Élı állatok 2. Hús és élelmezési célra alkalmas vágási melléktermékek 3. Halak, rákfélék és puhatestőek 4. Tejtermékek; madártojások; természetes méz 5. Állati belsı részek, hólyag és gyomor (kivéve a halakét), egészben vagy darabokban 6. Máshová nem sorolt vagy máshol nem említett állati termék; az 1. árucsoport vagy a 3. árucsoport szerinti, emberi fogyasztásra nem alkalmas élettelen állat 7. Élı fák és egyéb növények; gumók, gyökerek és hasonlók; vágott virágok és díszítı lombozat 8. Élelmezési célra alkalmas zöldségek, gyökerek és gumós gyökerek 9. Élelmezési célra alkalmas gyümölcs és dió; citrus- és dinnyefélék héja 10. Kávé, tea és főszerek, a matétea (09.03 vámtarifaszám) kivételével 11. Gabonafélék 12. Malomipari termékek; maláta és keményítı; sikér; inulin 13. Olajos magvak és olajtartalmú gyümölcsök; különféle magvak és gyümölcsök; ipari és gyógynövények; szalma és takarmány 14. Pektin 15. Sertészsír és egyéb kiolvasztott sertészsiradék; kiolvasztott baromfizsiradék

6 16. Kiolvasztatlan szarvasmarhafaggyú, juh- vagy kecskefaggyú; ezen zsiradékokból elıállított faggyú (beleértve az elsı lét ( premier jus )) 17. Sertészsír-sztearin, oleosztearin és faggyúsztearin; sertészsírolaj, oleoolaj és faggyúolaj, nem emulgeálva, keverve vagy bármilyen más módon elkészítve 18. Halból és tengeri emlısbıl nyert zsír és olaj, finomítva is 19. Folyékony vagy szilárd stabilizált növényi olajok, nyersen, finomítva vagy tisztítva 20. Állati vagy növényi zsírok és olajok hidrogénezve, finomítva is, de tovább nem elkészítve 21. Margarin, mesterséges zsiradék és más étkezési célra alkalmas feldolgozott zsiradék 22. Zsíros anyagok, illetve állati vagy növényi viaszok feldolgozási maradékai 23. Húsból, halból, rákfélékbıl vagy puhatestőekbıl készült termékek 24. Répacukor és nádcukor szilárd állapotban 25. Egyéb cukor; cukorszirup; mőméz (természetes mézzel keverve is); karamell 26. Melasz, fehérítve is 27. Ízesített vagy színezett cukor, szirup és melasz, a bármilyen arányban hozzáadott cukrot tartalmazó gyümölcslevek kivételével 28. Kakaóbab egészben vagy törve, nyersen vagy pörkölve 29. Kakaóhéj, -hártya, -bır és kakaóhulladék 30. Zöldségfélékbıl, gyümölcsbıl vagy más növényrészekbıl elıállított készítmények 31. Szılımust, erjedésben vagy alkohol hozzáadásától eltérı módon lefojtva 32. Friss szılıbıl készült bor; szılımust alkohol hozzáadásával lefojtva 33. Más erjesztett italok (például almabor, körtebor és mézbor) 34. Az e felsorolásban szereplı mezıgazdasági termékekbıl nyert bármilyen erısségő etil-alkohol és szesz, denaturálva is; a likırök, egyéb szeszesitalok és szeszesitalok elıállítására használt összetett alkoholos készítmények ( koncentrált kivonatok ) kivételével 35. Ecet és ecetpótlók 36. Az élelmiszeripar melléktermékei; elkészített állati takarmányok 37. Természetes parafa, megmunkálatlan, aprított, szemcsézett vagy ırölt parafa; parafahulladék 38. Len, nyersen vagy megmunkálva, de nem fonva; lenkóc és len hulladék (beleértve a foszlatott rongyhulladékot is) 39. Kender (Cannabis sativa), nyersen vagy megmunkálva, de nem fonva; kenderkóc és kenderhulladék (beleértve a foszlatott rongyhulladékot is) Az egyetemes postai szolgáltatóval kötött szerzıdés alapján végzett postai tevékenység (felvétel és/vagy kézbesítés) ellátásával kapcsolatos beruházások finanszírozása

7 8. Környezetvédelemhez kapcsolódó beruházási célok 8.1. Környezetvédelmi célú fejlesztések és beruházások - Szennyezett területek kármentesítése, rehabilitációja és újrahasznosítása - Levegıtisztaság-védelem - Vízminıség-védelem - Zajvédelem 8.2. Megújuló energiaforrások felhasználását elısegítı beruházások - Fogyasztó oldali energiafelhasználás csökkentés - Energiatermelıi oldalon fosszilis energiahordozó kiváltás megújuló energiaforrások hasznosítása által - Fosszilis energiahordozó kiváltás megújuló energiaforrások hasznosítása által 8.3. Egyéb környezetvédelemhez kapcsolódó beruházások 9. Kulturális tevékenységhez kapcsolódó beruházási célok 9.1. Filmgyártáshoz és -terjesztéshez kapcsolódó beruházások 9.2. A kortárs mővészet mőködési feltételeihez kapcsolódó beruházások 9.3. Egyéb kulturális tevékenységhez kapcsolódó beruházások 10. Humán-egészségügyi ellátást szolgáló beruházási célok 10.1 TEÁOR 2003 szerint 85.1-el, TEÁOR 2008 szerint 86-tal kezdıdı tevékenységet végzı vállalkozások beruházásai Egészségügyi ellátást szolgáló fejlesztések és beruházások finanszírozására, beleértve az új és használt gépek, eszközök vásárlását Egészségügyi szolgáltatás végzéséhez szükséges használt ingatlan felújításának, korszerősítésének finanszírozására Egészségügyi szolgáltatás céljára ingatlan vásárlásának, építésének vagy bıvítésének finanszírozására 10.2 Gyógyszertár létesítéséhez és a gyógyszerforgalmazáshoz kapcsolódó beruházások Új gyógyszertár létesítése - Közforgalmú gyógyszertár létesítése olyan településen, ahol a gyógyszerellátás nem biztosított (ingatlan vásárlás, átalakítás, tárgyi eszközök beszerzése stb.) - Mőködı közforgalmú gyógyszertár által fiók gyógyszertár létesítése (ingatlan vásárlás, átalakítás, tárgyi eszközök beszerzése stb.) - Közforgalmú gyógyszertár által jelenleg mőködtetett fiókgyógyszertár önálló közforgalmú gyógyszertárrá való alakítása (ingatlan vásárlás, átalakítás, tárgyi eszközök beszerzése stb.) Már mőködı gyógyszertárak esetében szolgáltatásbıvítésre: - Házhozszállítás bevezetéséhez eszközbeszerzés finanszírozása (pl. szállítóeszköz beszerzése) - Interneten történı lakossági gyógyszerrendelés kialakítása (pl. informatikai eszközök beszerzése) - Gyógyszerészi gondozás bevezetéséhez szükséges beruházások Intézeti gyógyszertár esetén - Elkülönített közforgalmú részleg mőködtetéséhez szükséges építészeti átalakítások, eszköz beszerzések Egyéb a gyógyszertárak fejlesztéséhez kapcsolódó beruházások 10.3 Egyéb egészségügy fejlesztését szolgáló beruházások 11. Vidékfejlesztés Nem mezıgazdasági termékekké történı diverzifikálás

8 Mezıgazdasági termelésbıl származó növényi vagy állati eredető anyagok, melléktermékek nem élelmiszer célú feldolgozása (kézmőipar, textil- és bıripar, gyógyászat, kozmetikumok, festékek, játékok stb.) Vadon élı növények élelmiszer célú feldolgozása (nád, sás, gyékény, kosárfonó főz, gyógynövények, erdei melléktermékek stb.) Hagyományos népi, kézmőipari mesterségekhez kapcsolódó speciális szerszámgépgyártás Turisztikai fejlesztések Kis kapacitású, nem kereskedelmi célú szálláshelyfejlesztés Ifjúsági szálláshelyek, gyermek és ifjúsági tábor, turistaház kialakítása, meglévık bıvítése Falusi és agroturisztikai szolgáltatások fejlesztése Mezıgazdasági, népmővészeti és kézmőves tevékenységek termékeinek turisztikai célú bemutatása Borturisztikai szolgáltatások fejlesztése Horgászturisztikai szolgáltatások fejlesztése Lovasturisztikai szolgáltatások fejlesztése Vadászati és erdei turizmus fogadóhelyek fejlesztése Vidéki lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások fejlesztése Adminisztratív és kereskedelmi szolgáltatások Kulturális, kommunikációs és rekreációs szolgáltatások Egészségügyi szolgáltatások Szociális szolgáltatások Vidéki örökség megırzése Legalább helyi védettség alatt álló épületeke felújítása, átalakítása, bemutathatóvá tétele, turisztikai funkcióval való ellátása.

1. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK A DE MINIMIS TÁMOGATÁSRÓL

1. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK A DE MINIMIS TÁMOGATÁSRÓL 1. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK A DE MINIMIS TÁMOGATÁSRÓL Az Európai Közösséget létrehozó Szerzıdés 87. cikk (1) bekezdése szerint a közös piaccal összeegyeztethetetlen a tagállamok által vagy állami forrásból

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ a válság következtében munkahelyüket elvesztı személyek foglalkoztatásának elısegítését célzó támogatásról

TÁJÉKOZTATÓ a válság következtében munkahelyüket elvesztı személyek foglalkoztatásának elısegítését célzó támogatásról TÁJÉKOZTATÓ a válság következtében munkahelyüket elvesztı személyek foglalkoztatásának elısegítését célzó támogatásról A támogatás célja, a gazdasági válság következtében álláskeresıvé vált, és álláskeresési

Részletesebben

A támogatás mértéke a munkabér és járulékainak legfeljebb 70%-a lehet.

A támogatás mértéke a munkabér és járulékainak legfeljebb 70%-a lehet. TÁJÉKOZTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program 1.1.3 Út a munka világába elnevezésű program (továbbiakban: TÁMOP 1.1.3 program) keretében bérpótló juttatásra jogosult álláskereső foglalkoztatásához

Részletesebben

Sikeres Magyarországért Vállalkozásfejlesztési Hitelprogram

Sikeres Magyarországért Vállalkozásfejlesztési Hitelprogram 11. c. számú melléklet Sikeres Magyarországért Vállalkozásfejlesztési Hitelprogram Terméktájékoztató Budapest 2005. november 1/9 Hatályos 2005. november Sikeres Magyarországért Vállalkozásfejlesztési Hitelprogram

Részletesebben

INTÉZKEDÉSI ÉS TEVÉKENYSÉGI TERV AZ ÉSZAK-ALFÖLDI RÉGIÓ STRATÉGIAI PROGRAMJÁHOZ 2007-2013 2008. MÁRCIUS 28.

INTÉZKEDÉSI ÉS TEVÉKENYSÉGI TERV AZ ÉSZAK-ALFÖLDI RÉGIÓ STRATÉGIAI PROGRAMJÁHOZ 2007-2013 2008. MÁRCIUS 28. INTÉZKEDÉSI ÉS TEVÉKENYSÉGI TERV AZ ÉSZAK-ALFÖLDI RÉGIÓ STRATÉGIAI PROGRAMJÁHOZ 2007-2013 2008. MÁRCIUS 28. 1 BEVEZETÉS Az Intézkedési és tevékenységi terv az Észak-alföldi régió 2007-2013-as stratégiai

Részletesebben

Közép-dunántúli Operatív Program. Akcióterv vezetıi összefoglaló

Közép-dunántúli Operatív Program. Akcióterv vezetıi összefoglaló Közép-dunántúli Operatív Program 1. prioritás: Regionális gazdaságfejlesztés Akcióterv vezetıi összefoglaló 2008. február 11. 1. Prioritások bemutatása 1.1. Prioritások tartalma Prioritás neve, száma Prioritás

Részletesebben

A Társulási Tanács a 38/2007. (V. 24.) sz. határozatával fogadta el. - 1 -

A Társulási Tanács a 38/2007. (V. 24.) sz. határozatával fogadta el. - 1 - Edelényi Kistérség Többcélú Társulása 3780 Edelény, István király útja 52. E-mail: kisterseg@edeleny.hu Tel.: 48/524-100 Fax: 48/524-112 KISTÉRSÉGI CSELEKVÉSI TERV 2007-2008. A Társulási Tanács a 38/2007.

Részletesebben

LEADER Intézkedési Terv

LEADER Intézkedési Terv LEADER Intézkedési Terv Intézkedések a Körös-Sárréti Vidékfejlesztési Egyesület LEADER Helyi Akciócsoport Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájának keretében 1. Számú intézkedés 1.1. HVS intézkedés megnevezése:

Részletesebben

FEJLESZTÉSI STRATÉGIA

FEJLESZTÉSI STRATÉGIA TARTALOMJEGYZÉK A kistérségre vonatkozó korábbi stratégiák összefoglalása... 4 Az NFT III új Uniós költségvetési idıszakára vonatkozó alapelvei... 8 B.-A.-Z. megye fejlesztési cél- és programrendszere...

Részletesebben

Országos Hulladékgazdálkodási Terv 2009-2014.

Országos Hulladékgazdálkodási Terv 2009-2014. Országos Hulladékgazdálkodási Terv 2009-2014. (OHT-II.) Szakmai előkészítő anyag 2009. TARTALOMJEGYZÉK 2 TARTALOMJEGYZÉK 3 BEVEZETÉS A hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény (Hgt.) tervezésrıl

Részletesebben

Új Magyarország Vidékfejlesztési Program

Új Magyarország Vidékfejlesztési Program Új Magyarország Vidékfejlesztési Program 2007. január 29. Rövidítések AK AVOP BÉSZ EK EMOGA EMVA ERFA ESZA EU Aranykorona Agrár és Vidékfejlesztési Operatív Program Beszerzési és Értékesítési Szövetkezet

Részletesebben

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP)

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) A SZÉCHENYI 2020 OPERATÍV PROGRAMJAINAK ÖSSZEGZÉSE 2014-2020 TERÜLET- ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM TOP 2014-2020 BEVEZETÉS Magyarország Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepcióban

Részletesebben

HAJDÚBÖSZÖRMÉNY VÁROSÁNAK INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA

HAJDÚBÖSZÖRMÉNY VÁROSÁNAK INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA HAJDÚBÖSZÖRMÉNY VÁROSÁNAK INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2010 Jóváhagyva a Hajdúböszörmény Önkormányzatának 121/2010. (III. 25.) képviselıtestületi határozatával Tartalomjegyzék 1. VEZETİI ÖSSZEFOGLALÓ...

Részletesebben

A turizmus fejlesztés részterülete az ÚMVP-ben

A turizmus fejlesztés részterülete az ÚMVP-ben A turizmus fejlesztés részterülete az ÚMVP-ben 4.3.3. A turisztikai tevékenységek ösztönzése a) A támogatás jogalapja: A Tanács 1698/2005/EK rendelete, az 52. cikk a) pontjának iii alpontja és az 55. cikk

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA II. KÖTET OPERATÍV PROGRAM

VESZPRÉM MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA II. KÖTET OPERATÍV PROGRAM Készült a Veszprém megye fejlesztésének megalapozása a 2014-2020 közötti időszakra című, ÁROP-1.2.11/A-2013-2013-0011 azonosítószámú projekt keretében a Veszprém Megyei Önkormányzat megbízásából VESZPRÉM

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Közép-Magyarországi Operatív Program. A turisztikai vonzerı- és termékfejlesztés elımozdítására. Kódszám: KMOP-2007-3.1.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Közép-Magyarországi Operatív Program. A turisztikai vonzerı- és termékfejlesztés elımozdítására. Kódszám: KMOP-2007-3.1. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Közép-Magyarországi Operatív Program A turisztikai vonzerı- és termékfejlesztés elımozdítására Kódszám: KMOP-2007-3.1.1/A/B/C/D A projektek az Európai Unió támogatásával, az Európai

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és a Közép-Magyarországi Operatív Program

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és a Közép-Magyarországi Operatív Program PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és a Közép-Magyarországi Operatív Program Hulladékhasznosítási célú technológia fejlesztés c. pályázati konstrukcióhoz Kódszám: GOP-2009-2.1.4./H

Részletesebben

Észak-alföldi Operatív Program 2. Prioritás Turisztikai célú fejlesztés. Akcióterv vezetıi összefoglaló. 2008. február 11.

Észak-alföldi Operatív Program 2. Prioritás Turisztikai célú fejlesztés. Akcióterv vezetıi összefoglaló. 2008. február 11. Észak-alföldi Operatív Program 2. Prioritás Turisztikai célú fejlesztés Akcióterv vezetıi összefoglaló 2008. február 11. 1 1. Prioritások bemutatása 1.1. Prioritások tartalma Észak-Alföldi Operatív Program

Részletesebben

Hajdú-Bihar Megye Stratégiai Programja 2014-2020 TERVEZET

Hajdú-Bihar Megye Stratégiai Programja 2014-2020 TERVEZET Hajdú-Bihar Megye Stratégiai Programja 2014-2020 TERVEZET 2014. január 17. 1 Készítette: Hajdú-Bihar Megyei Fejlesztési Ügynökség Kiss Gábor INNOVA Észak-alföld Regionális Fejlesztési és Innovációs Ügynökség

Részletesebben

Új Magyarország Vidékfejlesztési Stratégiai Terv (2007-2013)

Új Magyarország Vidékfejlesztési Stratégiai Terv (2007-2013) FÖLDMŐVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM Új Magyarország Vidékfejlesztési Stratégiai Terv (2007-2013) Budapest 2006. október. Tartalomjegyzék A SZÖVEGBEN HASZNÁLT RÖVIDÍTÉSEK... 3 BEVEZETÉS...

Részletesebben

Helyzetkép a határmenti vállalkozások gazdálkodásáról, forrásszerzési lehet ségeir l. Kutatási jelentés

Helyzetkép a határmenti vállalkozások gazdálkodásáról, forrásszerzési lehet ségeir l. Kutatási jelentés Magyarország-Szlovákia Phare CBC 2003 Program Üzleti infrastruktúra, innováció és humáner forrás-fejlesztés a határ mentén Regionális Vállalkozói Együttm ködés HU2003/004-628-01-21 Helyzetkép a határmenti

Részletesebben

Nem támogatható az a támogatási kérelem, amely esetén a támogatás összege nem éri el az 1200 eurónak megfelelő forintösszeget.

Nem támogatható az a támogatási kérelem, amely esetén a támogatás összege nem éri el az 1200 eurónak megfelelő forintösszeget. Intézkedés Mikrovállalkozások létrehozásának és fejlesztésének támogatása Kedvezményezett/célcsoport Támogatható települések köre Főbb támogatható tevékenységek Minimum támogatási összeg Maximum támogatási

Részletesebben

A TELEPÜLÉSI SZILÁRDHULLADÉK- GAZDÁLKODÁS TÁMOGATÁSI STRATÉGIÁJA

A TELEPÜLÉSI SZILÁRDHULLADÉK- GAZDÁLKODÁS TÁMOGATÁSI STRATÉGIÁJA A TELEPÜLÉSI SZILÁRDHULLADÉK- GAZDÁLKODÁS TÁMOGATÁSI STRATÉGIÁJA 1 Tartalomjegyzék Települési szilárd hulladék kezelése... 4 1 Összefoglalás... 4 2 A támogatási stratégia célja... 10 3 Háttér (A stratégiát

Részletesebben

HAJDÚNÁNÁS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI PROGRAMJA

HAJDÚNÁNÁS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI PROGRAMJA HAJDÚNÁNÁS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI PROGRAMJA 2011-2014. 2 TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS... 3 I. HAJDÚNÁNÁS HELYZETELEMZÉSE... 4 II. HAJDÚNÁNÁS KÖLTSÉGVETÉSI ALAPJA TEKINTETTEL KÖTELEZİ ÉS ÖNKÉNT VÁLLALT

Részletesebben

K I V O N A T. A Tolna Megyei Közgyűlés 50/2013. (XII. 20.) közgyűlési határozata a Tolna Megyei Területfejlesztési Koncepció tárgyában:

K I V O N A T. A Tolna Megyei Közgyűlés 50/2013. (XII. 20.) közgyűlési határozata a Tolna Megyei Területfejlesztési Koncepció tárgyában: Szám: 2-15/2013. K I V O N A T a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2013. december 20-i ülésének jegyzőkönyvéből A Tolna Megyei Közgyűlés 50/2013. (XII. 20.) közgyűlési határozata a Tolna Megyei Területfejlesztési

Részletesebben

A munkaanyag készítői: Dr. Csatári Bálint, kandidátus, geográfus, intézetigazgató, MTA RKK ATI, Kecskemét

A munkaanyag készítői: Dr. Csatári Bálint, kandidátus, geográfus, intézetigazgató, MTA RKK ATI, Kecskemét A munkaanyag készítői: Dr. Csatári Bálint, kandidátus, geográfus, intézetigazgató, MTA RKK ATI, Kecskemét Dr. Lengyel Imre, az MTA Doktora, közgazdász, dékánhelyettes, tanszékvezető egyetemi tanár, Szegedi

Részletesebben

2014-2020. Tolna Megye Területfejlesztési Koncepciója. Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal 2013.06.27. Területfejlesztési Osztály

2014-2020. Tolna Megye Területfejlesztési Koncepciója. Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal 2013.06.27. Területfejlesztési Osztály 2014-2020 Tolna Megye Területfejlesztési Koncepciója Területfejlesztési Osztály Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal 2013.06.27. Tartalomjegyzék Tartalom I. A megye jövőképe / Itthon Tolnában /...4 I. 1.

Részletesebben

Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program GINOP 2014-2020

Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program GINOP 2014-2020 Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program GINOP 2014-2020 Célrendszer prioritástengelyek rövid előzetes intézkedés tartalom előzetes forrásallokáció GINOP 2.0 KÜLSŐ TÁJÉKOZTATÁSRA! ELŐZETES TÁRSADALMASÍTÁSRA!

Részletesebben

A 449/2014. (IX.25.) Kgy. határozattal megállapítva

A 449/2014. (IX.25.) Kgy. határozattal megállapítva A 449/2014. (IX.25.) Kgy. határozattal megállapítva KÉSZÍTETTÉK MEGBÍZÓ EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 3300 Eger, Dobó tér GENERÁLTERVEZŐ Pro Regio Közép-Magyarországi Regionális Fejlesztési és Szolgáltató

Részletesebben

VÁSÁROSNAMÉNY VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA

VÁSÁROSNAMÉNY VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA 1. Vásárosnamény Város Önkormányzata 4800 Vásárosnamény, Tamási Áron utca VÁSÁROSNAMÉNY VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA 2008. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 Bevezetı... 4 1. Vásárosnamény

Részletesebben