Meghiv6. Értesitem, hogy képviselőtestületünk 1992.január 31-én /péntéken/ rakor ülést tart. Előadó: Farkas János polgármester

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Meghiv6. Értesitem, hogy képviselőtestületünk 1992.január 31-én /péntéken/ 13.00 6rakor ülést tart. Előadó: Farkas János polgármester"

Átírás

1 Tordas Község Polgármestere Meghiv6 Értesitem, hogy képviselőtestületünk 1992.január 31-én /péntéken/ rakor ülést tart. Az ülés helye: Községháza N a p i r e n d : 1./ Vizmü átalakulásával kapcsolatos feladatok. Előadó: Farkas János polgármester 2./ Nemzeti ünnepek megszervezésének feladatai. Előadó: Farkas János polgármester 3./ Bejelentések,javaslatok. Kérem a testületi ülésen va16 feltétlen megjelenését. T o r d a s,1992.január 20., ~J~~ Farkas ~os polgármester

2 ,r,". J e 1 ~ n J, t i i v a~ 199~'vt1~ hó..~j.n. megtartott k8~~lselőtestületi ülésről 1./ Báhi0szki Balázs 2./ Farkas János 3./ Halenár Károly ~. / Eunsági L:íszló 5./ liájer Jenőn' 6./ Szemerei János '7 / 'T I', 1 ' l. V arga~aro, yne B./ Vasvári ~Pé:l 9.1 Z émann Géza 10./ I.I'lrlci Ferenc jegyző '? J<. 7\.(I~~:~'t ~ ~ '~rt edi.. ~ '1'.~.,:J. "\ ;t;l ".í'l '".y.~~...t..f.'f',1.,.\,;. ~ \ tt ~~~~ 7 ~.~. íl~ 1'1-<: o, "v t...tl--~r ( ~:t'";-v - -f - t l.: \.f'.. ~.~ "..\. f, ~ ~... \"~X9l'l~W W\A<?. ~. (StZ '(.<.<..DL~,. *"1-* ~~ ~ Y At. ~ 1'~~...~.*.:...,... 0

3 J e g y z Ő k Ö n y v Készült: Tordas község Képviselőtestületének1992.január 31 én megtartott üléseről. Az ülés helye: Községháza Jelen vannak: Báhidszki Balázs, Farkas János, Halenár Károly, Kunsági László, Májer Jenőné, Szemerei János, Varga Károlyné, Zémann Géza képviselők, Márki Ferenc jegyző, a gyúrói képviselőtestület 4 tagja és Világi Jánosné "~ 1~azoltan jegyző, Staudt István,Domonkos István,Bálint István Fejér megyei Vizmüvek képviselője távol: Vasvári Pál képviselő '" Farkas János üdvözli a megjelenteket. Megállapitja, hogy az ülés határozatképes. Javaslatot tesz a napirendi pontokra, egyben javasolja, hogya testület a "Nemzeti ünn.epe: megszervezésének feladatai" cimü napirndi pontot februári ülésére ütemezze át, mivel a vizmü témája igen je1entős,hoszazabb időt betöltő napirend. Hozzászólás nem volt a képviselőtestület A polgármester tette: Napirend 1/1992./1.31./ sz.határozat Tordas község Kéqviselőtestülete a "Nemze. ti ünnepek megszervezésénelc feladatai" cimü napirendet fenruári ülésére átüt emezi. a napirendekre vonatkozóna az alábbi javaslatot 1./ Vizmü átalakulásával kapcsolatos feladatok. Előadó: Farkas János polgármester 2./ Bejelentek,javas1atok.

4 2 A módositott napirendre tett javaslatot a képviselőtestület egyhangulag elfogadta. 1./ Napirend tárgyalása A vizmü átalakulásával kapcsolatos feladatok Farkas János polgármester ismertette a képviselőkkel, hogy a Fejér megyei Vizmüvek elkészitette az átalakulás vagyonjogi rendezéséhez szükséges anyagokat. A képviselőtestületeknek, Tordas-Gyúró-Kajászó, dönteni kell mely formában kivánja a jövőben üzemeltetni vizmüvét. Az idő sürget, a döntést tovább nem halaszthatjuk, rövid időn belül dönteni kell. Felkéri Staudt István-t a Fejér Megyei Vizmüvek képviselőjét, tájékoztassa a képviselőket az átalakulás feladatairól. Staudt István a felkérésnek készségesen eleget tett, majd kötetlen vita és különböző variánsok felvetése során a két köz_ ség képviselői megbeszélték a szükséges tennivalókat, tisztázták mindazokat,amelyeket eddig nem értettek. A több órán át tartó eszmecsere után Tordas és Gyúró képviselő testülete úgy határozott, hogy Szemerei János ajánlatát, mely szerint Komárom megyei Vizmüves barátjától előzetes szakvéleményt kér az üzemel~átés formájára vonatkozóan, elfogadja és ennek függvényében februári ülésén hoz végleges döntést. 2./ Bejelentések, javaslatsk Márki Ferenc jegyző állampolgári kéreimeket terjesztett elő. Botta Zsolt,Balogh Zoltán és Farkas József tordasi lakosok kérelmet nyújtottak be a községi gázvezetékre való csatlakozás engedélyezésére. Javasolja a hozzájárulás megadását. Hozzászólás nem volt a képviselőtestület 2/1992./1.31./ sz.határozat Tordas Község Képviselőtestülete - Botta Zsolt,Tordas,Szabadság út 97/A, - Balogh moltán és neje Tordas,Somogyi u.29 - Farkas József és neje Tordas,Köztársaság uolo.sz. alatti lakosok gázbekötéséhez

5 3 hozzájárulását megadja. Ismertette továbbá Besenyői Dénes és neje Tordas,Köztársaság út 4 sz.alatti lakosok,fiatal házasok első lakáshozjutáshoz való támogatási kérelmét. A kérelem a formai szabályoknak megfelel, azonban a a helyi rendeletben foglalt 5 éves időtartamban nem kérelme z ők laknak Tordas községben, csak 1991.őszén jelentkeztek be. Ezért kérelmüket el kell utasitani. Hozzáshólás nem volt a képviselőtestület 3/1992./1.31./ sz.határozat Tordas község Képviselőtestülete Besenyői Dénes és neje Tprdas, Köztársaság út 4 sz. alatti lakosok első lakáshozjutók támogatási kérelmét e l u t a s i t j a Az első,lakáshozjutók támogatása és egyáltalán lakáscélú támogatás a Képviselőtestület 3/1991./1V.5./ sz. rendelete 3../1/ bekezdése szerint a=ak adható,"aki legalá öt évi Tordason állandó bejelentett lakással rendelkezik, vagy dolgozik." Ismertette továbbá Lapos József és neje Tordas,Fetőfi u.19. sz.alatti lakosok kérelmét, amelyben a Mészáros Tamás tordasi lakos által megvásárolt, de visszaadott tordasi 257/13 hrsz-ú épitési telek megvásárlására irányul. Tekintettel arra, hogy e telek a decemberi elidegenitési határozatban nem szerepel, javasolja elidegenitésre való kijelölését, eladási árának szintentartásával / 130 Ft/ m2/. Hozzászólás nem volt a képviselőtestület 4/1992./1.31./ sz.határozat Tordas község KépviselőtestületeLapos József és neje részére elidegenitésre kijelöli a tordasi 257/13 hrsz-ú épitési telket.

6 4- A beépitésre és az értékesitési árra vonatkozó 7/1990./XI.9./ sz.képviselőtestületi határozat hatályban marad. A jegyző a továbbiakban ismertette az 1992.évi költségvetés előkészitési feladatait. Elmondta, hogy a költségvetési törvény 10 % bérfejlesztést és 5 % dologi automatizmust biztosit. A pedagógusok részére 1992.szeptember l-től fe~enként Ft os bérfejlesztést irányoztak,elő amelyet külön pónzesz[,özökből biztositanak. Mindezek figyelembevételével kéri a képviselőtestületet, hogy engedélyezze a költségvetés tervezetének elkészitésekor az 5 % dologi automatizmust, valamint az általános iskola részére pluszként: a biztositási kártéritésből befolyt pénz biztositását, 1991-ben elnyert pályázati maradvány biztositását, a szennyviztisztitó berendezés rendszerek felügyeletéért,karbantartásáért,vizsgálatáért járó általánydijat, vala~int ugyan e szennyviztisztitóhoz tartalékszivattyú vásárlás költségeit. Egyben kéri - az általános iskola kérelmére - az általános iskolás gyerekek támorozásához való Ft-os hozzájárulás biztositását. Az intézményi bérfejlesztések tekintetében javasolható: egységesen 10 % bérfejlesztés minden intézményi dolgozónak, vagy: pedagógusok 10 %,többi dolgozó 20 % bérfejlesztós, vagy: általános iskolában tanitók 10 %, óvónők 15 %, többi dolgozó 20 %bérfejlesztés. Ennek illusztrálására ismertette a kidolgozott béreket, bérfejlesztéseket, és vonzatait. A kéoviselőtestület a szóbeli előterjesztésben foglaltakat megismerte a javaslatokkal,kérelemmel egyetértett, a bérfejles, tések közül a fizetések arányositása után, egyhangulag az aláb. 5./l992./I.31./ sz.határozat Tordas község Kéoviselőtestülete1992.évi költ ségvetése előkészitése érdekében biztositsa: - általános iskola részére a :B't_os tá. borozási költséget, az önkormányzati pénzmaradvány terhére: a biztositási dijból be-

7 5 folyt összeg visszacsatolását, a meg~ert pályázatok maradványösszggét, a szenuyvitelep üzemeltetéséhez szükséges eszközbeszerzés és karbantartás összegét, - egyéb intézményei dologo kiadásai 5 %-al növelhető, - a bérfejlesztés: általános iskolában oktatók 10 %, óvónők 15 %, egyéb intézményi dolgozók 20 %1992.január l-től. Egyben felhatalmazza a polgármestert, hogy az igy jóváhagyott bérfejlesztések kiosztásáról gondoskodjék. A végrehajtásért felelős: polgármester jegyző Báhidszki Balázs - bejelentésében elmondja, hogya péntekenként Tordason áruló ÁBa autóbusz jó dolog és szükséges is, mivel olcsóbb árucikkekksl rendelkeznek, a nyugdijasok szereti őket. Szükségesnek tartja a már decemberben felvetett a Fajtakisérle. ti állomás területén átvezető, de jelenleg bekeritett és kapuval elzárt út megnyitását. Arra az önkormányzatnak szüksége vru Farkas János polgármester elmondja, hogy az ÁBa busz megj eleneését várják a tordasiak, bár a tordasi kereskedőknek ez nem tetszik. A l'ajtakisérleti Állomáson átvezető úttal a költségvetés és zárás elfogadása után ~oglalkozunk. Több bejelehtés nem volt a polgármester az ülést befejezettnek nyilvánitotta. kmf. jegyző c:-:- D. /' ~~JI~OS polgármester

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott rendes nyílt ülésének

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott rendes nyílt ülésének Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott rendes nyílt ülésének a. napirendje b. jegyzőkönyve c. határozatok: 4-8/2015. (II. 16.) számú határozatok. d. rendeletek:-

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2015. január 28. NAPJÁN MEGTARTOTT 1. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2015. január 28. NAPJÁN MEGTARTOTT 1. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2015. január 28. NAPJÁN MEGTARTOTT 1. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL TARTALOMJEGYZÉK a Kistelek Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. január 28-án tartott nyílt ülésének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Petőfiszállás Községi Önkormányzati Képviselő-testületének 2013. február 27-én a Körjegyzőségi Hivatal hivatalos helyiségében megtartott üléséről. Jelen vannak: ( A jelenléti

Részletesebben

TISZASAS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT K É P V I S E L Ő T E S T Ü L E T E. 2013. szeptember 12-én. megtartott. ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

TISZASAS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT K É P V I S E L Ő T E S T Ü L E T E. 2013. szeptember 12-én. megtartott. ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E TISZASAS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT K É P V I S E L Ő T E S T Ü L E T E 2013. szeptember 12-én megtartott ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E TARTALOM: 44/2013.(IX.12.) számú képviselő-testületi határozat Tiszasas

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bakonykúti Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november 25.-én megtartott rendkívüli, nyilvános testületi üléséről. Az ülés helye: Községháza (Bakonykúti, Szabadság

Részletesebben

Készült: 2 példányban példány. a.) jegyzőkönyve. b.) 74-83/2012.(VIII.27.) határozata. c.) 6/2012.(IX.04.) rendelete

Készült: 2 példányban példány. a.) jegyzőkönyve. b.) 74-83/2012.(VIII.27.) határozata. c.) 6/2012.(IX.04.) rendelete 231 13/2012.sz. Készült: 2 példányban példány 2012. augusztus 27-én 14. 00 órai kezdettel megtartott ülésének a.) jegyzőkönyve b.) 74-83/2012.(VIII.27.) határozata c.) 6/2012.(IX.04.) rendelete Napirend:

Részletesebben

Piliscsév Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14. számú JEGYZŐKÖNYVE

Piliscsév Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14. számú JEGYZŐKÖNYVE a Képviselő-testületének 14. számú JEGYZŐKÖNYVE 2014. december 16-án 17,00 órától 18,30 óráig megtartott képviselő-testületi üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2014. december 16-án 17,00 órától 18,30

Részletesebben

Nyírparasznya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. augusztus 27.-én megtartott ülésének. T á r g y s o r o z a t a

Nyírparasznya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. augusztus 27.-én megtartott ülésének. T á r g y s o r o z a t a Nyírparasznya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. augusztus 27.-én megtartott ülésének a, jegyzőkönyve b, tárgysorozata c, határozatai: 116-120 d, rendelete: T á r g y s o r o z a t a 1.)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1/2015. számú jegyzőkönyv J E G Y Z Ő K Ö N Y V ÚJRÓNAFŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. január 26-án megtartott nyilvános testületi ülésről J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Újrónafő

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2.) A szociális ellátásokról szóló helyi rendelet módosítása Előadó: Horváth Zoltán polgármester

M E G H Í V Ó. 2.) A szociális ellátásokról szóló helyi rendelet módosítása Előadó: Horváth Zoltán polgármester Magyarszentmiklós község Polgármestere M E G H Í V Ó Tisztelettel értesítem, hogy a Települési Képviselők ülését 2009. július 29-én (szerdán) 18,00 órára összehívom. Az ülés helye: Önkormányzat hivatali

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. július 29-én megtartott rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. július 29-én megtartott rendkívüli üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. július 29-én megtartott rendkívüli üléséről Határozat száma: 127/2011.(VII.29.) 128/2011.(VII.29.) 129/2011.(VII.29.) 130/2011.(VII.29.)

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 14-én megtartott rendkívüli nyílt ülésének

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 14-én megtartott rendkívüli nyílt ülésének Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 14-én megtartott rendkívüli nyílt ülésének a. napirendje b. jegyzőkönyve c. határozatok: 1-3/2015. (I. 14.) számú határozatok. d. rendeletek:-

Részletesebben

1.sz. napirend: Művelődési Központ igazgatói álláshelyére kiírt pályázat elbírálása

1.sz. napirend: Művelődési Központ igazgatói álláshelyére kiírt pályázat elbírálása J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szeghalom Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2003. április 15-én tartott rendkívüli, nyilvános üléséről, Szeghalom Város Polgármesteri Hivatalában Jelen vannak: Macsári

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Jelenlévők:

JEGYZŐKÖNYV. Jelenlévők: Szám:600/1/2015. 1. JEGYZŐKÖNYV Készült 2015. 02.11-én megtartott testületi üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Nagyterme Az ülés kezdési időpontja: 18:00 óra Jelenlévők: Dr. Szentes-Mabda Katalin

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2010. SZEPTEMBER 21-ÉN TARTOTT NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2010. SZEPTEMBER 21-ÉN TARTOTT NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL a 7011 Alap, Dózsa György utca 31. 25/221-102, 25/220-370 titkar.aphiv@invitel.hu 1 JEGYZŐKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2010. SZEPTEMBER 21-ÉN TARTOTT NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL Napirendi

Részletesebben

PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. július 16-án (szerda) 17:00 órai kezdettel megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről készült JEGYZŐKÖNYV Perkáta, 2014. július 16. Határozat:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV MÁTRATERENYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. FEBRUÁR 10-I ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV MÁTRATERENYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. FEBRUÁR 10-I ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV MÁTRATERENYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. FEBRUÁR 10-I ÜLÉSÉRŐL Készült: Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő testülete - 2011. 1 február 10-én megtartott - üléséről.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Ramasz Imre polgármester köszönti a megjelenteket, a jelenléti ív alapján megállapítja, hogy a testületi ülés határozatképes.

JEGYZŐKÖNYV. Ramasz Imre polgármester köszönti a megjelenteket, a jelenléti ív alapján megállapítja, hogy a testületi ülés határozatképes. 23/2006. ÖKÜ. JEGYZŐKÖNYV Készült Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2006. december 14-én 14 órai kezdettel megtartott soron kívüli testületi ülésén. Jelen vannak: Ramasz Imre polgármester,

Részletesebben

Vámosszabadi Község Önkormányzat. Jegyzőkönyv. Készült: Vámosszabadi Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Vámosszabadi Község Önkormányzat. Jegyzőkönyv. Készült: Vámosszabadi Község Önkormányzat Képviselő-testületének Vámosszabadi Község Önkormányzat Jegyzőkönyv Készült: Vámosszabadi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. október 27-én (hétfő) 18.00 órakor tartott alakuló üléséről Az ülés helye: Vámosszabadi

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: 2009. december 15-én Mezőzombor Községi Önkormányzat Képviselő-testületének soron következő üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: 2009. december 15-én Mezőzombor Községi Önkormányzat Képviselő-testületének soron következő üléséről. Jegyzőkönyv Készült: 2009. december 15-én Mezőzombor Községi Önkormányzat Képviselő-testületének soron következő üléséről. Jelen vannak: Biró Ferenc polgármester Czabányi Attila Sándor képviselő Csatlós

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 8409 Úrkút Rákóczi u. 45. Tel.: 88/230-003. Szám:122-7 /2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Úrkút Község Önkormányzati Képviselőtestülete 2011. május 31.-én (kedden)

Részletesebben

Jegyzőkönyv. A képviselő testület 4 igen szavazattal - nem szavazat nélkül - a tárgyalás menetét elfogadta.

Jegyzőkönyv. A képviselő testület 4 igen szavazattal - nem szavazat nélkül - a tárgyalás menetét elfogadta. Jegyzőkönyv Szatymaz Község Képviselő-testületének 2011. november 05. napján a Polgármesteri Hivatal tárgyaló termében megtartott rendkívüli nyílt testületi üléséről. Jelen vannak: Dr. Kormányos László

Részletesebben

Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 27. napján megtartott képviselő-testületi üléséről

Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 27. napján megtartott képviselő-testületi üléséről Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 27. napján megtartott képviselő-testületi üléséről Hozott döntések: Határozat száma 57/2014.(XI.27.) számú Képviselő-testületi 58/2014.(XI.27.)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: 2007.február 13-án de.9.00 órai kezdettel megtartott képviselőtestületi ülésről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: 2007.február 13-án de.9.00 órai kezdettel megtartott képviselőtestületi ülésről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2007.február 13-án de.9.00 órai kezdettel megtartott képviselőtestületi ülésről. Jelen vannak: Morvai István polgármester, Meggyes Attiláné alpolgármester, Barna Zoltán,

Részletesebben

11/2013.(XII. 5.) ÖKT. Zákányszék Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. december hó 5. napján megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyve.

11/2013.(XII. 5.) ÖKT. Zákányszék Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. december hó 5. napján megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyve. 11/2013.(XII. 5.) ÖKT. Zákányszék Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. december hó 5. napján megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyve. Napirend: 1./ Zákányszéki Lengyel téri és az Ó-temető

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 18/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Vasszécseny Község Képviselő-testületének 2011. december 9-én megtartott üléséről Hozott döntések: 12/2011. (XII.10.) önkormányzati rendelet az önkormányzat ivóvíz-szolgáltatási

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Mezőkövesd Város Képviselő-testületének 2011. október 26-án megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Mezőkövesd Város Képviselő-testületének 2011. október 26-án megtartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Mezőkövesd Város Képviselő-testületének 2011. október 26-án megtartott üléséről. Helye: Polgármesteri Hivatal B épület emeleti nagytanácskozó terem Mezőkövesd, Mátyás király

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2013. november 28-án megtartott soros ülésén és közmeghallgatáson az Aranyszöm Rendezvényházban Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester,

Részletesebben

TÁRGYSOROZAT. Megnyitó, az ülés határozatképességének megállapítása, napirendre tett javaslat

TÁRGYSOROZAT. Megnyitó, az ülés határozatképességének megállapítása, napirendre tett javaslat Szomolya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. 11. 19.-én megtartott ülésének: A./ Jegyzőkönyve B./ Tárgysorozata C./ Határozata. 55-58 D./ Rendelete: 11-12 TÁRGYSOROZAT Megnyitó, az ülés határozatképességének

Részletesebben

Jegyzőköny. Készült Szatymaz Község Képviselő-testületének 2008. november 26. napján megtartott üléséről.

Jegyzőköny. Készült Szatymaz Község Képviselő-testületének 2008. november 26. napján megtartott üléséről. Jegyzőköny Készült Szatymaz Község Képviselő-testületének 2008. november 26. napján megtartott üléséről. Jelen vannak: dr. Kormányos László polgármester Dékányné dr. Balogh Andrea alpolgármester Barna

Részletesebben