J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "J E G Y Z Ő K Ö N Y V"

Átírás

1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Abádszalók Város Képviselő-testületének szeptember 24-én megtartott soron kívüli üléséről. Jelen vannak: Bordás Imre polgármester, Balogh Gyula, Cseh Lajos, Földházi Julianna, Füleki Istvánné, Kasza Gábor, Oláh Imre, Pacsai Norbert, Szabó István, Szabóné Szél Terézia, Tóth Tibor képviselők, Kiss György Csaba főépítész meghívott, a Polgármesteri Hivatal részéről: Ballagó László jegyző, Krupa Mária aljegyző Pál Antalné pénzügyi irodavezető, Somodi László műszaki irodavezető, Szivák Ilona szakelőadó, Lovász Jánosné jegyzőkönyvvezető. Távol maradt: Kovács Mihály képviselő bejelentés nélkül. Bordás Imre polgármester: Köszönti a jelenlévőket, megállapítja, hogy a képviselő-testület határozatképes, az ülést megnyitja. Indítványozza, hogy a testület a jegyzőkönyv hitelesítésével Balogh Gyula és Pacsai Norbert képviselőket bízza meg, majd javaslatot tesz az ülés napirendjére az alábbiak szerint: N a p i r e n d i j a v a s l a t 1./ TISZA-VÍZ Kft. átalakulása. Előadó: Bordás Imre polgármester 2./ Rendezési Terv módosításra vonatkozó eltérő vélemények ügyében állásfoglalás kialakítása. Előadó: Bordás Imre polgármester 3./ Az autóbusz-pályaudvarra vonatkozóan haszonélvezeti jog alapítása. Előadó: Bordás Imre polgármester 4./ A fiatal házasok első lakáshoz jutási támogatása. Előadó: Bordás Imre polgármester

2 5./ A TÁMOP-6.1.2/LHH/09/1 pályázatban történő részvétel. Előadó: Bordás Imre polgármester 6./ Alapító Okiratok módosítása. Előadó: Ballagó László jegyző 7./ Az államilag finanszírozott felsőoktatási intézményekben tanulmányokat kezdeni kívánó és folytató hallgatók BURSA HUNGARICA ösztöndíjpályázata. Előadó: Bordás Imre polgármester 8./ Az óvodaépületekhez szükséges konyhatechnológiai berendezések beszerzése. Előadó: Bordás Imre polgármester 9./ Településőrség létrehozása. Előadó: Bordás Imre polgármester Mivel a napirendi javaslattal kapcsolatosan észrevétel, módosító indítvány nem hangzik el, a képviselő-testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozza: 111/2009. (IX. 24.) képviselő-testületi határozat: napirendi javaslat elfogadásáról, jegyzőkönyv-hitelesítők megválasztásáról. Abádszalók Város Képviselő-testülete a polgármesternek a napirendi pontok tárgyalására vonatkozó javaslatát elfogadja, egyidejűleg a jegyzőkönyv hitelesítésével Balogh Gyula és Pacsai Norbert képviselőket bízza meg. 1./ Képviselő-testület tagjai Helyben, 2./ Polgármesteri Hivatal Helyben. 1. Napirend: a TISZA-VÍZ Kft. átalakulása Oláh Imre bizottsági elnök: Az Ügyrendi-Pénzügyi-Idegenforgalmi és Várospolitikai Bizottság tárgyalta az előterjesztést és bár merültek fel kételyek az átalakulást illetően összességében a bizottság támogatta az előterjesztés elfogadását. Bordás Imre polgármester: Többször is foglalkozott ezzel a témával a testület, s az utóbbi időben születtek is testületi döntések ebben a dologban. Ezek a kérdések most már szakértői szintre (jogász, könyvvizsgáló, stb.) mentek át. Mára már világossá vált, hogy ez a szervezeti egység ebben a struktúrában nem tud tovább működni. A településeknek a jövőben alapvetően két lehetősége van: visszaadja működtetésre a TISZA- VÍZ Kft-nek, vagy pedig maguk oldják meg, esetleg más szervezeti formában működtetik. 2

3 A továbbiakban szól az átalakulás és a működtetés lehetséges variációiról, kiemelve, hogy szerencsés lenne függetleníteni Abádszalókot Tiszaderzstől, de ez kapacitás-bővítést igényel. Tájékoztatásul elmondja, hogy az előterjesztés megküldésre került Dr. Borsi János ügyvéd úrnak, aki törvényesnek tartja az előterjesztést. Az előterjesztéssel kapcsolatosan kérdése van Kasza Gábor és Szabóné Szél Terézia képviselőnek, melyekre Bordás Imre polgármester válaszol. Kasza Gábor képviselő: Véleménye szerint az előterjesztéssel nagy részben egyet kell érteni, de van egy felkiáltójel a fürdő és a kemping tekintetében. Itt nem lát jó megoldást. A saját üzemeltetést tartaná jó megoldásnak, úgy, hogy Tiszaderzstől le kellene válni, de ez új kút megfúrását tenné szükségessé. Szerinte nem lenne szerencsés, ha az üzemeltetést az AVÜSZ Kft. végezné, mert esetleg a díjakat az idegenforgalmi szezon eredménye negatív irányba befolyásolhatná. A működtetést egy önálló Kft-nek kellene végezni. Valamilyen számítást az átalakulással összefüggésben jó lenne készíteni, mert szerinte így könnyebb lenne a döntés. Bordás Imre polgármester: A képviselő-testület a határozat 2./ pontjában azt is kimondhatja, hogy sem a fürdőt, sem a kempinget üzemeltető Kft-ben nem kíván részt venni, hanem kéri a részét. Kasza Gábor hozzászólására reagálva, hangsúlyozza, hogy itt kötelező önkormányzati feladatról van szó, ami semmilyen feladat ellátásával szemben nem szenvedhet csorbát. A két feladat (idegenforgalom és a vízmű üzemeltetése) mereven elválasztott tevékenységek. A tiszafüredi kempinget és fürdőt illetően amennyiben a település benne marad a Kft-ben természetesen van kockázata, de lehet nyeresége is. A Borsi ügyvéd úr által küldött anyag is külön hangsúlyozza, hogy várhatóan nyereséges fog lenni a kemping, de, hogy annak a hozadéka mennyi lesz, azt ebben a pillanatban nem lehet tudni. Oláh Imre képviselő: Kialakult egy helyzet, amivel a testületnek valamit kezdeni kell, azt azonban tudomásul kell venni, hogy minden annyit ér, amennyit adnak érte. Amennyiben benne marad a település a Kft-ben, kötelezettsége is lehet az önkormányzatnak ezzel számolni kell. Személy szerint az eredeti határozati javaslatot támogatja. Cseh Lajos képviselő: Egyetértve Oláh Imre képviselőtársa véleményével, az előterjesztésben szereplő határozati javaslat elfogadását támogatja. Ezt követően Bordás Imre polgármester a határozati javaslatot szavazásra bocsátja, melynek eredményeként a képviselő-testület 10 szavazattal, 1 ellenszavazattal az alábbi határozatot hozza: 112/2009. (IX. 24.) képviselő-testületi határozat: a TISZA-VÍZ Kft. átalakulásáról. 3

4 Abádszalók Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló többször módosított évi LXV tv ban biztosított jogkörében eljárva, figyelembe véve az önkormányzat vagyongazdálkodásáról és vagyonkezeléséről szóló többször módosított 13/2001. (IX. 27.) számú rendelet előírásait, a Tisza-Víz Víztermelő Kft. átalakulásával összefüggésben az alábbiak szerint rendelkezik: 1. A Képviselő-testület támogatja a Tisza-Víz Víztermelő Kft. átalakulását azzal, hogy a gazdasági társaság szétválik a GT ának rendelkezései szerinti kiválással oly módon, hogy a Tisza-Víz Kft. változatlan társasági formában működik tovább. A fürdő- és a kemping vagyontömeggel, mint forgalomképes vagyonnal Korlátolt Felelősségű Társaság cégforma jön létre. A Képviselő-testület támogatja azt a megoldást is, hogy külön gazdasági társaságként válik ki a fürdő és külön a kemping. 2. Abádszalók Város Képviselő-testülete a Tisza-Víz Víztermelő Kft. tagjaként úgy dönt, hogy az átalakulást követően nem kíván részt venni a Tisza-Víz Kft.-ben. Részt kíván venni viszont abban a gazdasági társaságban, amely akár a fürdő- kemping együttes vagyon tömegre, akár a kemping vagyontömeg működtetésére jön létre. 3. Abádszalók Város Képviselő-testülete kéri, hogy a Tisza-Víz Kft. jegyzett tőkéjéhez viszonyított tulajdonhányadát, 21,15 %-ot a társaság átalakulásának időpontjában meglévő saját tőkéből a működtetői vagyon tekintetében visszakapja. 4. A vagyoni hányadot az apportként bevitt közművagyon visszajuttatásával, az a fölötti részt működtetői vagyontárgyak vagy készpénz formájában igényli. Az önkormányzat tudomásul veszi, hogy a vagyon növekedésével járó ÁFA fizetési kötelezettsége keletkezik. 5. Abádszalók Város Képviselő-testülete a visszakerült közművagyont saját maga kívánja üzemeltetni a 100 %-os tulajdonában lévő AVÜSZ Kft. útján. Az üzemeltetés tekintetében a Képviselő-testület szükségesnek tartja Tiszaderzs Község és Kunhegyes Város önkormányzataival történő egyeztetést. Felelős: Bordás Imre polgármester Határidő: folyamatos 1., Tisza-Víz Víztermelő Kft. Tiszafüred, Örvényi út , Észak-alföldi Regionális Államigazgatási Hivatal JNSZ Megyei Kirendeltsége 3., Képviselő-testület tagjai Helyben 4., Ballagó László jegyző 5., AVÜSZ Kft. Helyben 6., Pál Antalné pénzügyi irodavezető 7., Somodi László műszaki irodavezető 2./ Napirend: Rendezési Terv módosításra vonatkozó eltérő vélemények ügyében állásfoglalás 4

5 kialakítása. Somodi László műszaki irodavezető: Kiegészítésként szól arról, hogy elérkeztek a véleményeztetések befejezéséhez. Összességében a javaslat megegyezik a tervezői javaslattal. Oláh Imre bizottsági elnök: Az Ügyrendi-Pénzügyi-Idegenforgalmi és Várospolitikai Bizottság tárgyalta az előterjesztést és javasolja annak elfogadását. Az előterjesztéssel kapcsolatosan kérdése van Szabó István alpolgármesternek, melyre Somodi László műszaki irodavezető és Kiss György Csaba főépítész válaszol. Oláh Imre képviselő: A képviselő-testület által jóváhagyott rendeletben foglaltak betartását illetően aggályai vannak, véleménye szerint az ellenőrzések tekintetében nőni fog a Polgármesteri Hivatal feladata. Kiss György Csaba főépítész: Az elhangzott vélemény kapcsán hangsúlyozza, hogy több feladatot elvettek az építésügyi hatóságtól, s nőtt azon építési feladatok köre, melyeknek csak bejelentési kötelezettsége van, s nem kell építési engedélyt kérni. Ezek ellenőrzésére kell fokozottan figyelni. Mivel több hozzászólás, észrevétel nem hangzik el, a képviselő-testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozza: 113/2009. (IX. 24.) képviselő-testületi határozat: Abádszalók Rendezési Terv 1. módosítás II. ütem eltérő vélemények ügyében előzetes állásfoglalásról. Abádszalók Város Képviselő-testülete a Rendezési Terv 1. módosítás II. ütem véleményezése kapcsán érkezett eltérő véleményekre vonatkozóan előzetesen a határozat mellékletét képező tervezői észrevételt fogadja el az alábbi kiegészítésekkel: A hátsókertre vonatkozóan a tűzoltóság javaslatát fogadja el. A KÖu-1 övezetben elhelyezhető építmények kiegészítése a felsorolás helyett valamint az OTÉK 32. -ában megjelölt építmények -kel kerül kiegészítésre. 1./ Észak-alföldi Regionális Államigazgatási Hivatal JNSZ Megyei Kirendeltsége, 2./ Megbízott főépítész, 3./ Tervező, 4./ Polgármesteri Hivatal Helyben. 5

6 3./ Napirend: Az autóbusz-pályaudvarra vonatkozóan haszonélvezeti jog alapítása. Somodi László műszaki irodavezető: Megajánlásában hangsúlyozza, hogy az autóbusz-pályaudvar a Jászkun Volán Zrt. nélkül nem épülhetett volna meg, hiszen a pályázati pénzen túli költségeket a Volán biztosította. A korábbi egyeztetések kapcsán úgy állapodtak meg, hogy a testület ezt majd a haszonélvezeti jog bejegyzéssel kompenzálja. Gyakorlatilag ez az előterjesztés lényege. Oláh Imre bizottsági elnök: Az Ügyrendi-Pénzügyi-Idegenforgalmi és Várospolitikai Bizottság tárgyalta az előterjesztést és javasolja annak elfogadását. Mivel más hozzászólás, módosító indítvány nem hangzik el, a képviselő-testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozza: 114/2009. (IX. 24.) képviselő-testületi határozat: Abádszalók autóbusz-pályaudvar haszonélvezeti jogának átengedéséről. Abádszalók Város Képviselő-testülete a tulajdonában lévő Abádszalók, Deák F. u. 20. sz. alatti autóbusz-pályaudvar haszonélvezeti jogát a mellékelt okirat-tervezet szerint a Jászkun Volán Zrt. részére átengedi. Az okirat aláírására a polgármester kap felhatalmazást. 1./ Észak-alföldi Regionális Államigazgatási Hivatal JNSZ Megyei Kirendeltsége 2./ Jászkun Volán Zrt. Szolnok, 3./ Polgármesteri Hivatal Helyben. 4./ Napirend: A fiatal házasok első lakáshoz jutási támogatása. Füleki Istvánné bizottsági elnök: A Társadalompolitikai Bizottság véleményezte az előterjesztést, Egy határidőn túl érkezett kérelemmel összefüggésben volt hezitálás a bizottság részéről, Végül is az volt a bizottság állásfoglalása, hogy az előterjesztés szerinti határozatokat javasolja elfogadásra. Kasza Gábor képviselő: Egyik érintett kérelmező egy levelet adott át részére, hogy ismertesse a képviselő-testület előtt. A levelet szó szerint felolvassa. (Jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.) Módosító indítványa, hogy az előterjesztéstől ellentétben a testület ne képezzen tartalékot, hanem ezt az összeget kapják meg a levélírók. Ballagó László jegyző: 6

7 A képviselő-testület ezt a méltányosságot akkor gyakorolhatja, ha előtte módosítja az erre vonatkozó rendeletet. Hozzáteszi, hogy a határidőn túli leadás nem zárja ki a juttatás megkapásából a kérelmezőt. Jövőre nem kell nekik újabb kérelmet beadniuk, de a bizottság foglalkozik a kérelemmel. Az előterjesztéssel összefüggésben kérdése van Tóth Tibor és Szabóné Szél Terézia képviselőknek, melyekre Ballagó László jegyző válaszol. Ezt követően Bordás Imre polgármester szavazásra bocsátja Kasza Gábor képviselő módosító indítványát. - A képviselő-testület Kasza Gábor képviselő módosító indítványát 1 szavazattal, 9 ellenszavazattal, 1 tartózkodással nem támogatja. A szavazás után Bordás Imre polgármester egyenként szavazásra bocsátja az előterjesztésben szereplő eredeti határozati javaslatokat. A képviselő-testület 10 szavazattal, 1 tartózkodással az alábbi határozatokat hozza: 115/2009. (IX. 24.) Képviselő-testületi határozat Hirkó Tibor és felesége Abádszalók, Balassi B. u. 43. sz. alatti lakosok első lakáshoz jutási támogatása Abádszalók Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Hirkó Tibor és felesége Abádszalók, Balassi B. u. 43. sz. alatti lakosokat első lakáshoz jutási támogatásban részesíti. A Képviselő-testület Társadalompolitikai Bizottsága szeptember 16-án tartott ülésén megtárgyalta Hirkó Tibor és felesége kérelmét. A bizottság javasolta a támogatás megállapítását, mert a kérelmezők megfelelnek a támogatási feltételeknek: 35 évnél fiatalabbak, abádszalóki lakosok, a lakásvásárlásra vonatkozó adásvételi szerződést október 10- én kötötték meg. A Képviselő-testület a bizottság javaslatát elfogadja, és az alábbi támogatásban részesíti a kérelmezőket: A támogatás összege: Ft, melyből visszatérítendő Ft, vissza nem térítendő Ft. A visszatérítendő támogatás összegét havi egyenlő részletekben kell, minden hónap 10. napjáig az önkormányzat számlaszámára befizetni. A visszafizetés első hónapja: november 10. 7

8 A támogatással érintett ingatlan: Abádszalók, Balassi B. u. 43. sz. alatti lakás, melyre az önkormányzat javára jelzálogjogot kell bejegyeztetni a támogatási összeg erejéig. A határozat jogalapja az első lakáshoz jutó fiatalok támogatásáról szóló 14/2007. (IV. 1.) önkormányzati rendelet. 1. Képviselőtestület tagjai 2. Hirkó Tibor és felesége 3. Irattár 116/2009. (IX. 24.) Képviselő-testületi határozat Mérten András és Patkó Anita Abádszalók, Tópart u. 6. sz. alatti lakosok első lakáshoz jutási támogatása Abádszalók Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Mérten András és Patkó Anita Abádszalók, Tópart u. 6. sz. alatti lakosokat első lakáshoz jutási támogatásban részesíti. A Képviselő-testület Társadalompolitikai Bizottsága szeptember 16-án tartott ülésén megtárgyalta Mérten András és Patkó Anita kérelmét. A bizottság javasolta a támogatás megállapítását, mert a kérelmezők megfelelnek a támogatási feltételeknek: 35 évnél fiatalabbak, abádszalóki lakosok, a lakásvásárlásra vonatkozó adásvételi szerződést szeptember 22-én kötötték meg. A Képviselő-testület a bizottság javaslatát elfogadja, és az alábbi támogatásban részesíti a kérelmezőket: A támogatás összege: Ft, melyből visszatérítendő Ft, vissza nem térítendő Ft. A visszatérítendő támogatás összegét havi egyenlő részletekben kell, minden hónap 10. napjáig az önkormányzat számlaszámára befizetni. A visszafizetés első hónapja: november 10. A támogatással érintett ingatlan: Abádszalók, Tópart u. 6. sz. alatti lakás, melyre az önkormányzat javára jelzálogjogot kell bejegyeztetni a támogatási összeg erejéig. A határozat jogalapja az első lakáshoz jutó fiatalok támogatásáról szóló 14/2007. (IV. 1.) önkormányzati rendelet. 8

9 1. Képviselőtestület tagjai 2. Mérten András és Patkó Anita 3. Irattár 117/2009. (IX. 24.) Képviselő-testületi határozat Kovács Péter és Szajkó Dóra Abádszalók, Csalogány u. 4. sz. alatti lakosok első lakáshoz jutási támogatása Abádszalók Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Kovács Péter és Szajkó Dóra Abádszalók, Csalogány u. 4. sz. alatti lakosokat első lakáshoz jutási támogatásban részesíti. A Képviselő-testület Társadalompolitikai Bizottsága szeptember 16-án tartott ülésén megtárgyalta Kovács Péter és Szajkó Dóra kérelmét. A bizottság javasolta a támogatás megállapítását, mert a kérelmezők megfelelnek a támogatási feltételeknek: 35 évnél fiatalabbak, abádszalóki lakosok, a lakásvásárlásra vonatkozó adásvételi szerződést szeptember 5-én kötötték meg. A Képviselő-testület a bizottság javaslatát elfogadja, és az alábbi támogatásban részesíti a kérelmezőket: A támogatás összege: Ft, melyből visszatérítendő Ft, vissza nem térítendő Ft. A visszatérítendő támogatás összegét havi egyenlő részletekben kell, minden hónap 10. napjáig az önkormányzat számlaszámára befizetni. A visszafizetés első hónapja: november 10. A támogatással érintett ingatlan: Abádszalók, Csalogány u. 4. sz. alatti lakás, melyre az önkormányzat javára jelzálogjogot kell bejegyeztetni a támogatási összeg erejéig. A határozat jogalapja az első lakáshoz jutó fiatalok támogatásáról szóló 14/2007. (IV. 1.) önkormányzati rendelet. 1. Képviselőtestület tagjai 2. Kovács Péter és Szajkó Dóra 3. Irattár 118/2009. (IX. 24.) Képviselő-testületi határozat Csörögi László és felesége Abádszalók, Nagy S. u. 13. sz. alatti lakosok első lakáshoz jutási támogatása 9

10 Abádszalók Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Csörögi László és felesége Abádszalók, Nagy S. u. 13. sz. alatti lakosokat első lakáshoz jutási támogatásban részesíti. A Képviselő-testület Társadalompolitikai Bizottsága szeptember 16-án tartott ülésén megtárgyalta Csörögi László és felesége kérelmét. A bizottság javasolta a támogatás megállapítását, mert a kérelmezők megfelelnek a támogatási feltételeknek: 35 évnél fiatalabbak, abádszalóki lakosok, a lakásvásárlásra vonatkozó adásvételi szerződést június 9-én kötötték meg. A Képviselő-testület a bizottság javaslatát elfogadja, és az alábbi támogatásban részesíti a kérelmezőket: A támogatás összege: Ft, melyből vissza nem térítendő Ft. A visszatérítendő támogatás összegét havi egyenlő részletekben kell, minden hónap 10. napjáig az önkormányzat számlaszámára befizetni. A visszafizetés első hónapja: november 10. A támogatással érintett ingatlan: Abádszalók, Nagy S. u. 13. sz. alatti lakás, melyre az önkormányzat javára jelzálogjogot kell bejegyeztetni a támogatási összeg erejéig. A határozat jogalapja az első lakáshoz jutó fiatalok támogatásáról szóló 14/2007. (IV. 1.) önkormányzati rendelet. 1. Képviselőtestület tagjai 2. Csörögi László és felesége 3. Irattár 119/2009. (IX. 24.) Képviselő-testületi határozat Fekete Árpád és felesége Abádszalók, Halom u. 10/a. sz. alatti lakosok első lakáshoz jutási támogatása Abádszalók Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Fekete Árpád és felesége Abádszalók, Halom u. 10/a. sz. alatti lakosokat első lakáshoz jutási támogatásban részesíti. A Képviselő-testület Társadalompolitikai Bizottsága szeptember 16-án tartott ülésén megtárgyalta Fekete Árpád és felesége kérelmét. 10

11 A bizottság javasolta a támogatás megállapítását, mert a kérelmezők megfelelnek a támogatási feltételeknek: 35 évnél fiatalabbak, abádszalóki lakosok, a lakásvásárlásra vonatkozó adásvételi szerződést április 22-én kötötték meg. A Képviselő-testület a bizottság javaslatát elfogadja, és az alábbi támogatásban részesíti a kérelmezőket: A támogatás összege: Ft, melyből visszatérítendő Ft, vissza nem térítendő Ft. A visszatérítendő támogatás összegét havi egyenlő részletekben kell, minden hónap 10. napjáig az önkormányzat számlaszámára befizetni. A visszafizetés első hónapja: november 10. A támogatással érintett ingatlan: Abádszalók, Füredi u. 27/1. sz. alatti lakás, melyre az önkormányzat javára jelzálogjogot kell bejegyeztetni a támogatási összeg erejéig. A határozat jogalapja az első lakáshoz jutó fiatalok támogatásáról szóló 14/2007. (IV. 1.) önkormányzati rendelet. 1. Képviselőtestület tagjai 2. Fekete Árpád és felesége 3. Irattár 120/2009. (IX. 24.) Képviselő-testületi határozat Farkas Andrea és Lakatos István Abádszalók, Balassi B. u. 41/1. sz. alatti lakosok első lakáshoz jutási támogatása Abádszalók Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Farkas Andrea és Lakatos István Abádszalók, Balassi B. u. 41/1. sz. alatti lakosokat első lakáshoz jutási támogatásban részesíti. A Képviselő-testület Társadalompolitikai Bizottsága szeptember 16-án tartott ülésén megtárgyalta Farkas Andrea és Lakatos István kérelmét. A bizottság javasolta a támogatás megállapítását, mert a kérelmezők megfelelnek a támogatási feltételeknek: 35 évnél fiatalabbak, abádszalóki lakosok, a lakásvásárlásra vonatkozó adásvételi szerződést április 7-én kötötték meg. A Képviselő-testület a bizottság javaslatát elfogadja, és az alábbi támogatásban részesíti a kérelmezőket: 11

12 A támogatás összege: Ft, melyből visszatérítendő Ft, vissza nem térítendő Ft. A visszatérítendő támogatás összegét havi egyenlő részletekben kell, minden hónap 10. napjáig az önkormányzat számlaszámára befizetni. A visszafizetés első hónapja: november 10. A támogatással érintett ingatlan: Abádszalók, Balassi B. u. 41/1. sz. alatti lakás, melyre az önkormányzat javára jelzálogjogot kell bejegyeztetni a támogatási összeg erejéig. A határozat jogalapja az első lakáshoz jutó fiatalok támogatásáról szóló 14/2007. (IV. 1.) önkormányzati rendelet. 1. Képviselőtestület tagjai 2. Farkas Andrea és Lakatos István 3. Irattár 5./ Napirend: A TÁMOP-6.1.2/LHH/09/1 pályázatban történő részvétel Mivel az előterjesztéssel kapcsolatosan kérdés, észrevétel nem hangzik el, a képviselő-testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozza: 121/2009. (IX. 24.) képviselő-testületi határozat: a TÁMOP-6.1.2/LHH/09/1 pályázatban történő részvételről Abádszalók város képviselő-testülete, mint a Hat Szín Virág Óvoda fenntartója hozzájárul, hogy a Hat Szín Virág Óvoda konzorciumi partnerként részt vegyen a Tiszafüred Kistérség Többcélú Társulás által TÁMOP-6.1.2/LHH/09/1 konstrukcióra benyújtandó Egészséges életmódra nevelés projektjének megvalósításában. 1./ Észak-alföldi Regionális Államigazgatási Hivatal Kirendeltsége Szolnok, 2./ Tiszafüred Kistérség Többcélú Társulás Tiszafüred, 3./ Hat Szín Virág Óvoda Abádszalók, 4./ Polgármesteri Hivatal Helyben. 6./ Napirend: Alapító Okiratok módosítása. 12

13 Mivel az előterjesztéssel kapcsolatosan kérdés, észrevétel nem hangzik el, a képviselő-testület egyhangúlag az alábbi határozatokat hozza: 122/2009. (IX. 24.) Képviselőtestületi határozat: Bölcsőde Alapító Okiratának módosításáról. Abádszalók Város Képviselőtestülete a Bölcsőde 5241 Abádszalók, Kossuth út 6. Szám alatti önkormányzati intézmény Alapító Okiratát az alábbiak szerint módosítja: 8., Szakfeladat Bölcsődei ellátás ) Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közigazgatási Hivatal Szolnok, 2.) Magyar Államkincstár Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Területi Igazgatósága Szolnok, 3.) Bölcsőde Helyben, 4.) Irattár Helyben. 123/2009. (IX. 24.) Képviselőtestületi határozat: Gondozási Központ Alapító Okiratának módosításáról. Abádszalók Város Képviselőtestülete a Gondozási Központ 5241 Abádszalók, Kossuth út 6/1. szám alatti önkormányzati intézmény Alapító Okiratát az alábbiak szerint módosítja: A Gondozási Központ intézményi szakfeladat száma: - Idősek nappali ellátása Házi segítségnyújtás Szociális étkeztetés Egyéb szociális ellátás bentlakással ) Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közigazgatási Hivatal Szolnok, 2.) Magyar Államkincstár Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Területi Igazgatósága Szolnok, 3.) Gondozási Központ Helyben, 4.) Irattár Helyben. 124/2009. (IX. 24.) Képviselőtestületi határozat: 13

14 Kovács Mihály Általános és Művészeti Iskola Alapító Okiratának módosításáról. Abádszalók Város Képviselőtestülete a Kovács Mihály Általános és Művészeti Iskola 5241 Abádszalók, István király út 1. szám alatti önkormányzati intézmény Alapító Okiratát az alábbiak szerint módosítja: Szakfeladatok száma: Gyermek-, tanuló felügyelet, készenlét Iskolai intézményi étkeztetés Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4.) évf Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, Oktatása (1-4. évfolyam) Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8.) évf Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, Oktatása (5-8. évfolyam) Alapfokú művészetoktatás zeneművészeti ágban Alapfokú művészetoktatás képző-és iparművészeti, táncművészeti, Szín-és bábművészeti ágban Általános iskolai napközi otthoni nevelés Sajátos nevelésű igényű tanulók napközi otthoni nevelése Általános iskolai tanulószobai nevelés Sajátos nevelési igényű tanulók általános iskolai tanulószobai nevelése Közművelődési könyvtári tevékenység Diáksport Oktatási célok és egyéb feladatok (tanulók tankönyvellátása) 1.) Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közigazgatási Hivatal Szolnok, 2.) Magyar Államkincstár Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Területi Igazgatósága Szolnok, 3.) Kovács Mihály Általános És Művészeti Iskola Helyben, 4.) Irattár Helyben. 125/2009. (IX. 24.) Képviselőtestületi határozat: Abádi Benedek Művelődési Ház Alapító Okiratának módosításáról. Abádszalók Város Képviselőtestülete az Abádi Benedek Művelődési Ház 5241 Abádszalók, Mikszáth út 3. szám alatti önkormányzati intézmény Alapító Okiratát az alábbiak szerint módosítja: 10. Tevékenységi köre: Alaptevékenysége: Városi művelődési tevékenység Múzeumi közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység 14

15 Kiegészítő tevékenysége: Saját v. bérelt ingatlanhasznosítás 1.) Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közigazgatási Hivatal Szolnok, 2.) Magyar Államkincstár Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Területi Igazgatósága Szolnok, 3.) Abádi Benedek Művelődési Ház Helyben, 4.) Irattár Helyben. 126/2009. (IX. 24.) Képviselőtestületi határozat: Hat Szín Virág Óvoda Alapító Okiratának módosításáról Abádszalók Város Képviselőtestülete a Hat Szín Virág Óvoda 5241 Abádszalók, Kölcsey Ferenc út 4. szám alatti önkormányzati intézmény Alapító Okiratát az alábbiak szerint módosítja: Szakfeladat száma: Óvodai nevelés, ellátás Óvodai intézményi étkeztetés Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása Nemzeti és etnikai kisebbségi óvodai nevelés, ellátás 1. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közigazgatási Hivatal Szolnok, 2. Magyar Államkincstár Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Területi Igazgatósága Szolnok, 3. Hat Szín Virág Óvoda Helyben, 4. Irattár Helyben. 127/2009. (IX. 24.) Képviselőtestületi határozat: Ember Mária Városi Könyvtár Alapító Okiratának módosításáról. Abádszalók Város Képviselőtestülete az Ember Mária Könyvtár 5241 Abádszalók, István király út 13/1. szám alatti önkormányzati intézmény Alapító Okiratát az alábbiak szerint módosítja: 4., Könyvtári tevékenység: 15

16 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme Könyvtári szolgáltatások 5. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közigazgatási Hivatal Szolnok, 6. Magyar Államkincstár Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Területi Igazgatósága Szolnok, 7. Ember Mária Könyvtár Helyben, 8. Irattár Helyben. 128/2009. (IX. 24.) Képviselőtestületi határozat. Abádszalók Város Polgármesteri Hivatala Alapító Okiratának módosításáról. Abádszalók Város Képviselőtestülete az Abádszalók Város Polgármesteri Hivatala 5241 Abádszalók, Deák Ferenc út 12. szám alatti önkormányzati intézmény Alapító Okiratát az alábbiak szerint módosítja: Kötelező állami feladatok TEÁOR és szakfeladat szerinti bontásban: TEÁOR Szakfeladat 4211 Út, autópálya építés Helyi közutak, hidak üzemeltetése fenntartása 7911 Utazásközvetítés (Tourinform Iroda) 681 Saját tulajdonú ingatlan adásvétele Saját tulajdonú, bérelt ingatlan -bérbeadása, üzemeltetése 8411 Általános közigazgatás Lakóingatlan Nem lakóingatlan Országgyűlési képviselő-választáshoz kapcsolódó tevékenységek Önkormányzati képviselő-választásokhoz kapcsolódó tevék Országos, települési és területi Kisebbségi választásokhoz kapcs Európai parlamenti képviselőválasztáshoz kapcsolódó tevék Országos és helyi népszavazáshoz kapcsolódó tevékenységek Önkormányzatok igazgatási tevék Helyi Kisebbségi Önkormányzat 16

17 igazgatási tevékenysége Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés 8414 Önkormányzati szolgáltatások, tevékenységek Város- és községgazdálkodási szolgáltatás Közvilágítási feladatok 8419 Költségvetési pénzellátás technikai szakfeladatai Önkormányzatok elszámolásai 8621 Általános járóbeteg-ellátás Háziorvosi szolgálat Háziorvosi ügyeleti ellátás 8623 Fogorvosi ellátás Fogorvosi Ellátás Betegségmegelőzés, Népegészségügyi ellátás Védőnői szolgálat 8821 Önkormányzati pénzbeli ellátások - Rendszeres ellátások Rendszeres szociális segély Időskorúak járadéka Lakásfenntartási támog.(normatív) Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás Ápolási díj alanyi jogon Ápolási díj méltányossági alapon Rendszeres gyermekvédelmi Pénzbeli ellátás Kiegészítő gyermekvédelmi tám Óvodáztatási támogatás -Eseti pénzbeli ellátások Helyi eseti lakásfenntartási tám Átmeneti segély Temetési segély Rendkívüli Gyermekvédelmi tám Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások 8822 Önkormányzati természetbeni ellátások Adósságkezelési szolgáltatás Közgyógyellátás Köztemetés 9603 Temetkezés, temetkezést kiegészítő szolgáltatás

18 9609 Egyéb személyi szolgáltatás (Főzőkonyha) 1.) Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közigazgatási Hivatal Szolnok, 2.) Magyar Államkincstár Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Területi Igazgatósága 3.) Abádszalók Város Polgármesteri Hivatala Helyben, 4.) Irattár Helyben. 7./ Napirend: az államilag finanszírozott felsőoktatási intézményekben tanulmányokat kezdeni kívánó illetve folytató hallgatók BURSA HUNGARICA ösztöndíjpályázata. Mivel az előterjesztéssel kapcsolatosan kérdés, észrevétel nem hangzik el, a képviselő-testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozza: 129/2009/IX.24./számú képviselőtestületi h a t á r o z a t Az államilag finanszírozott felsőoktatási intézmények nappali tagozatán tanulmányokat kezdeni kívánó, illetve folytató hallgatók BURSA HUNGARICA ösztöndíjpályázatáról. Abádszalók Város Önkormányzata az Oktatási és Kulturális Minisztérium felhívása alapján döntött arról, hogy csatlakozik a hátrányos szociális helyzetű, állandó lakóhellyel rendelkező felsőoktatási hallgatók, illetőleg felsőoktatási tanulmányokat kezdő fiatalok támogatására létrehozott BURSA HUNGARICA Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat évi fordulójához. Önkormányzatunk a Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat évi fordulójának Általános Szerződési Feltételeit elfogadja és kötelezettséget vállal arra, hogy a pályázatok kiírása, elbírálása és folyósítása során maradéktalanul az Általános Szerződési Feltételekben foglaltak szerint jár el. Önkormányzatunk az ösztöndíjak finanszírozására a szociális keret terhére pályázati formától függően fő részére biztosít havi 2.500,-Ft támogatást. A Képviselőtestület a beérkezett pályázatok elbírálásával a Társadalompolitikai- és az Oktatási- Közművelődési- Sport- és Szabadidős Bizottságot bízza meg. Önkormányzatunk a szerződésben foglalt értesítési kötelezettségét a személyre szóló bírálati lap fénymásolatának hallgató /hallgató jelölt/ címére történő postázásával teljesíti. Önkormányzatunk kötelezettséget vállal arra, hogy a megítélt támogatást 10 hónapon illetve 3x10 hónapon keresztül minden nyertesnek teljes összegben biztosítja, és az ütemterv szerinti határidőre átutalja 18

19 az esedékes összeget az OKM Támogatáskezelő számlaszámára. Felelős: Abádszalók Város Jegyzője Határidő: Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat évi fordulójának Általános Szerződési Feltételeiben foglaltak ill. bentiek szerint. 1./ Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat Szolnok 2./ OKM Támogatáskezelő Igazgatósága 1244 Budapest, Pf: / Képviselő-testület tagjai Helyben, 4./ Polgármesteri Hivatal Helyben 8./ Napirend: Óvodaépületekhez szükséges konyhatechnológiai berendezések beszerzése. Mivel az előterjesztéssel kapcsolatosan kérdés, észrevétel nem hangzik el, a képviselő-testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozza: 130/2009. (IX. 24.) képviselő-testületi határozat: az óvodaépületekhez konyhatechnológiai berendezések beszerzéséről. Abádszalók Város Képviselő-testülete, mint a felújításra kerülő Dobó és Kölcsey utcai óvodaépületek tulajdonosa, ezen határozatával dönt arról, hogy az ÁNTSZ által megkövetelt konyhai berendezéseket a korábbi döntése szerinti 200 millió Ft fejlesztési hitelkeret terhére, Ft erejéig beszerzi és beépítteti. 1./ Észak-alföldi Regionális Államigazgatási Hivatal JNSZ Megyei Kirendeltsége 2./ Képviselő-testület tagjai Helyben. 3./ Polgármesteri Hivatal Helyben. 9./ Napirend: Településőrség létrehozása. Bordás Imre polgármester: Úgy gondolja, hogy mivel a két fő foglalkoztatására az önkormányzat 100 %-os támogatást kap, élni kellene a lehetőséggel, hiszen segíthetné az AVÜSZ Kft. munkáját. Az előterjesztéssel kapcsolatosan kérdése van Pacsai Norbert képviselőnek, melyre Krupa Mária aljegyző válaszol. Mivel észrevétel, módosító indítvány nem hangzik el, a képviselő-testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozza: 19

20 131/2009. (IX. 24.) képviselő-testületi határozat: településőrség létrehozásáról. Abádszalók Város képviselő-testülete 2 főt alkalmaz településőrként a város területén október 1-től. A településőrök munkáját az Abádszalók Várost Üzemeltető Kft. fogja irányítani. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az Igazságügyi és Rendészeti Minisztériummal kötendő támogatási megállapodás megkötésére. 1./ Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium Budapest, 2./ Képviselő-testület tagjai Helyben, 3/ Polgármesteri Hivatal Helyben. Szabó István alpolgármester: A napirendek megtárgyalása után tájékoztatást ad a Leader pályázati lehetőségekről. Ezt követően Bordás Imre polgármester megköszöni a képviselők és meghívottak megjelenését, az ülést bezárja. k.m.f. (: Bordás Imre :) (: Ballagó László :) polgármester jegyző (: Balogh Gyula :) (: Pacsai Norbert :) jegyzőkönyv-hitelesítők 20

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Abádszalók Város Képviselő-testületének 2009. szeptember 24-én megtartott soron kívüli üléséről. Jelen vannak: Bordás Imre polgármester, Balogh Gyula, Cseh Lajos, Földházi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Abádszalók Város Képviselő-testületének 2009. november 19-én megtartott soron kívüli üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Abádszalók Város Képviselő-testületének 2009. november 19-én megtartott soron kívüli üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Abádszalók Város Képviselő-testületének 2009. november 19-én megtartott soron kívüli üléséről. Az ülés helye: Városháza földszinti nagyterme Jelen vannak: Bordás Imre polgármester,

Részletesebben

Készült Polgárdi Város Képviselő-testületének 2011. május 30. napján tartott testületi ülésének jegyzőkönyvéből.

Készült Polgárdi Város Képviselő-testületének 2011. május 30. napján tartott testületi ülésének jegyzőkönyvéből. J E G Y Z Ő K Ö N Y V I K I V O N A T Készült Polgárdi Város Képviselő-testületének 2011. május 30. napján tartott testületi ülésének jegyzőkönyvéből. POLGÁRDI VÁROS KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 77/2011.(V.30.)ÖNKORMÁNYZATI

Részletesebben

Pölöske Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Pölöske Község Önkormányzat Képviselő-testületének Pölöske Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2009(IX.15.) számú rendelet a Pölöske Község Önkormányzat a képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 4/2007(III.27.)

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Abádszalók Város Képviselő-testületének május 7-én megtartott soron kívüli üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Abádszalók Város Képviselő-testületének május 7-én megtartott soron kívüli üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült Abádszalók Város Képviselő-testületének 2009. május 7-én megtartott soron kívüli üléséről. Az ülés helye: Városháza földszinti nagyterme Jelen vannak: Bordás Imre polgármester, Balogh

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Abádszalók Város Képviselő-testületének 2010. november 11-én megtartott soron kívüli üléséről. Az ülés helye: Városháza földszinti nagyterme Jelen vannak: Kovács Mihály polgármester,

Részletesebben

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének január 27-i üléséről.

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének január 27-i üléséről. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 3-2/2011/JT. Tárgy: jkv-i kivonat Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. január 27-i üléséről. Napirend:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Abádszalók Város Képviselő-testületének 2012. szeptember 27-én megtartott soron kívüli üléséről. Az ülés helye: Városháza földszinti nagyterme. Jelen vannak: Kovács Mihály

Részletesebben

2.. Ez a rendelet a április 18.-án lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.

2.. Ez a rendelet a április 18.-án lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. ALMÁSFÜZITŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2012.(IV.18.) Önkormányzati rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 13/2010. (XI.29.) Önkormányzati rendeletének módosításáról Almásfüzitő

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV Abádszalók Város Képviselő-testületének 2013. március 25-én tartott üléséről Határozatok mutatója

JEGYZŐKÖNYV Abádszalók Város Képviselő-testületének 2013. március 25-én tartott üléséről Határozatok mutatója JEGYZŐKÖNYV Abádszalók Város Képviselő-testületének 2013. március 25-én tartott üléséről Határozatok mutatója 24/2013. (III. 25.) sz. határozat: Napirendi javaslat elfogadásáról. 25/2013. (III. 25.) sz.

Részletesebben

a képviselő-testület május 2-án tartandó ülésére

a képviselő-testület május 2-án tartandó ülésére Szám: 1291/2012. Buzsák Község Önkormányzat J e g y z ő j e 8695. Buzsák, Fő tér 1. Telefon: (85) 530 057 Fax szám: (85) 530 067 E-mail: buzsakjegyzo@t-online.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a képviselő-testület

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat 2012. január 17-án megtartott rendkívüli üléséről

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat 2012. január 17-án megtartott rendkívüli üléséről Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat 3741.Izsófalva,Izsó Miklós út 64 sz. Szám: 235/1/2012. J e g y z ő k ö n y v Készült: Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat 2012. január 17-án megtartott rendkívüli üléséről

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT /egységes szerkezetben/

ALAPÍTÓ OKIRAT /egységes szerkezetben/ ALAPÍTÓ OKIRAT /egységes szerkezetben/ 1. Költségvetési szerv neve: Dunavecse Város Polgármesteri Hivatal * 2. Költségvetési szerv székhelye: Dunavecse, Fő út. 43. Telephelye: Dunavecse, Báthory u. 6.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Abádszalók Város Képviselő-testületének december 14-én megtartott soron kívüli üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Abádszalók Város Képviselő-testületének december 14-én megtartott soron kívüli üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Abádszalók Város Képviselő-testületének 2011. december 14-én megtartott soron kívüli üléséről. Az ülés helye: Városháza földszinti nagyterme. Jelen vannak: Kovács Mihály polgármester,

Részletesebben

(2) Az önkormányzat alaptevékenységének szakfeladatszám szerinti besorolását a 3. függelék tartalmazza.

(2) Az önkormányzat alaptevékenységének szakfeladatszám szerinti besorolását a 3. függelék tartalmazza. Pusztavám Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2012. (IV.26.) önkormányzati rendelete a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/2011.(IV.28.) önkormányzati rendelete módosításáról

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. szeptember 12-i ülésére Tárgy: A Zirc Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala alapító okiratának módosítása Előadó : Dr.

Részletesebben

A rendelet 9. -a a következő szövegrésszel egészül ki: A képviselő-testület tagjainak névsorát az 1. melléklet tartalmazza.

A rendelet 9. -a a következő szövegrésszel egészül ki: A képviselő-testület tagjainak névsorát az 1. melléklet tartalmazza. Endrefalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2010.(XII.30.) rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 6/2007.(IV.02.) rendeletének módosításáról Endrefalva Község Önkormányzata

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Abádszalók Város Képviselő-testületének 2010. december 21-én megtartott soron kívüli üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Abádszalók Város Képviselő-testületének 2010. december 21-én megtartott soron kívüli üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Abádszalók Város Képviselő-testületének 2010. december 21-én megtartott soron kívüli üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Emeleti tanácskozó terme. Jelen vannak:

Részletesebben

DUNASZIGET KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL. Alapító okirat

DUNASZIGET KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL. Alapító okirat - 1 - DUNASZIGET KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL Alapító okirat Dunasziget Község Önkormányzati Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 38. (1) bekezdése, az

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült Abádszalók Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. július 20-án megtartott soron kívüli üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak: Városháza földszinti nagyterme. Bordás

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2013. október 7-én megtartott rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2013. október 7-én megtartott rendkívüli üléséről SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 14/2013. JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2013. október 7-én megtartott rendkívüli üléséről Határozatok száma: 126-127. TARTALOMJEGYZÉK HATÁROZATOK: 126/2013.(X.07.)

Részletesebben

PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. március 27-én (kedd) 17:00 órai kezdettel megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről készült JEGYZŐKÖNYV Perkáta, 2012. március 27. Határozat:

Részletesebben

Az Önkormányzat Képviselő Testülete és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása

Az Önkormányzat Képviselő Testülete és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása HANGONY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETE 12/2009. (X. 15.) rendelete Az Önkormányzat Képviselő Testülete és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása Hangony Községi Önkormányzat

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Abádszalók Város Képviselő-testületének. 2012. augusztus 16-án tartott soron kívüli üléséről. Határozatok mutatója

JEGYZŐKÖNYV. Abádszalók Város Képviselő-testületének. 2012. augusztus 16-án tartott soron kívüli üléséről. Határozatok mutatója JEGYZŐKÖNYV Abádszalók Város Képviselő-testületének 2012. augusztus 16-án tartott soron kívüli üléséről Határozatok mutatója 64/2012. (VIII. 16.) sz. határozat: Napirendi javaslat elfogadásáról. 65/2012.

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat 2012. július 25-én megtartott rendkívüli üléséről

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat 2012. július 25-én megtartott rendkívüli üléséről Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat 3741.Izsófalva,Izsó Miklós út 64 sz. Szám: 235/12/2012. J e g y z ő k ö n y v Készült: Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat 2012. július 25-én megtartott rendkívüli üléséről

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Abádszalók Város Képviselő-testületének 2013. szeptember 26-án tartott üléséről. Rendeletek és Határozatok mutatója

JEGYZŐKÖNYV. Abádszalók Város Képviselő-testületének 2013. szeptember 26-án tartott üléséről. Rendeletek és Határozatok mutatója JEGYZŐKÖNYV Abádszalók Város Képviselő-testületének 2013. szeptember 26-án tartott üléséről Rendeletek és Határozatok mutatója 11/2013. (IX: 27.) önkormányzati rendelet A lakások és helyiségek bérletéről,

Részletesebben

Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 1000-2/2008. Tárgy: jkv-i kivonat

Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 1000-2/2008. Tárgy: jkv-i kivonat Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 1000-2/2008. Tárgy: jkv-i kivonat Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. január 31-i üléséről. Napirend:

Részletesebben

Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testülete Polgármesteri Hivatala alapító okirata

Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testülete Polgármesteri Hivatala alapító okirata 2. sz. melléklet a 114/2009. (VIII. 27.) sz. KT. határozathoz. Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testülete Polgármesteri Hivatala alapító okirata /egységes szerkezetben / Kardoskút Község Önkormányzata

Részletesebben

K I V O N A T. Dr. Hajdu Lajos sk. Potornainé Szűcs Katalin sk. polgármester jegyző

K I V O N A T. Dr. Hajdu Lajos sk. Potornainé Szűcs Katalin sk. polgármester jegyző Berekfürdő Községi Önkormányzat J e g y z ő j e 5309 Berekfürdő, Berek tér 15. K I V O N A T a Berekfürdő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. november hó 3. napján tartott testületi ülésének

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült Dömös Község Önkormányzat Képviselőtestületének szeptember 2-án megtartott munkaterv szerinti rendes üléséről

Jegyzőkönyv. Készült Dömös Község Önkormányzat Képviselőtestületének szeptember 2-án megtartott munkaterv szerinti rendes üléséről Jegyzőkönyv Készült Dömös Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2009. szeptember 2-án megtartott munkaterv szerinti rendes üléséről Jelen vannak: Novák Lajos polgármester Dénes Kálmánné alpolgármester

Részletesebben

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ME 01 Minőségirányítási Eljárás 1. melléklet ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDŐPONTJA: Vecsés Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 23-i ülésére ELŐTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat a Vecsési

Részletesebben

./2013. (II. 14.) sz. NORMATÍV Kth. Kerekegyházi Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosítása: Kerekegyházi Közös Önkormányzati Hivatallá

./2013. (II. 14.) sz. NORMATÍV Kth. Kerekegyházi Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosítása: Kerekegyházi Közös Önkormányzati Hivatallá ./2013. (II. 14.) sz. NORMATÍV Kth. Kerekegyházi Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosítása: Kerekegyházi Közös Önkormányzati Hivatallá Normatív Határozat 1./ Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Sáránd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2013. ( IX.23. ) KT. sz. rendelete

Sáránd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2013. ( IX.23. ) KT. sz. rendelete Sáránd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2013. ( IX.23. ) KT. sz. rendelete Sáránd Község Önkormányzat Képviselő-testületének az 5/2010.(XI.16.) KT sz. rendeletével elfogadott Szervezeti és

Részletesebben

Határozati javaslat. Normatív Határozat

Határozati javaslat. Normatív Határozat Határozati javaslat../2012. (XII. 12.) sz. NORMATÍV Kth. Kerekegyházi Polgármesteri hivatal alapító okiratának módosítása Normatív Határozat 1. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország

Részletesebben

Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetben

Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetben Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetben Költségvetési szerv Neve: Köröstarcsa Község Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Idegen neve: - Rövid neve: - Székhelye: 5622 Köröstarcsa Kossuth tér

Részletesebben

Az alaptevékenységek körére vonatkozó melléklet. Az alaptevékenység

Az alaptevékenységek körére vonatkozó melléklet. Az alaptevékenység Száma Az alaptevékenységek körére vonatkozó melléklet Alaptevékenység Neve Az alaptevékenység ai (Ha a nem elegendő, más kerül felhasználásra) a tevékenység bevétele 381103 Települési hulladék vegyes (ömlesztett)

Részletesebben

215/2011. (VIII.26.) sz. Kt. határozat:

215/2011. (VIII.26.) sz. Kt. határozat: 215/2011. (VIII.26.) sz. Kt. határozat: Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete, az Államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 90. (1) bekezdésében megfogalmazottak alapján a Polgármesteri

Részletesebben

CSANÁDPALOTA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK./... (..) önkormányzati rendelete

CSANÁDPALOTA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK./... (..) önkormányzati rendelete CSANÁDPALOTA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK./... (..) önkormányzati rendelete a Képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló 8/2011. (IV. 14.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

LAKITELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE

LAKITELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE LAKITELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 6065 Lakitelek, Széchenyi krt. 48. Telefon: 06-(76) - 449-011, 449-003 Fax.: 06-(76) - 449-055 ALAPÍTÓ OKIRAT egységes szerkezetben Lakitelek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v 99/17/2013.szám. J e g y z ő k ö n y v Készült Ágfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 27-én az Ágfalvi Közös Önkormányzati Hivatal Tanácstermében (Ágfalva, Soproni u. 3.) megtartott

Részletesebben

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 19-i ülésére

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 19-i ülésére E LŐTERJESZTÉS Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 19-i ülésére 1.napirend: Előterjesztés címe és tárgya: Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat

Részletesebben

Nagyacsád Község Önkormányzata 8521 Nagyacsád, Deák Ferenc u. 1-3. J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Nagyacsád Község Önkormányzata 8521 Nagyacsád, Deák Ferenc u. 1-3. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Nagyacsád Község Önkormányzata 8521 Nagyacsád, Deák Ferenc u. 1-3. ikt.szám:../2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nagyacsád község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 29.-én 19 óra

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Abádszalók Város Képviselő-testületének 2013. május 30-án tartott üléséről. Határozatok mutatója

JEGYZŐKÖNYV. Abádszalók Város Képviselő-testületének 2013. május 30-án tartott üléséről. Határozatok mutatója JEGYZŐKÖNYV Abádszalók Város Képviselő-testületének 2013. május 30-án tartott üléséről Határozatok mutatója 49/2013. (V. 30.) sz. határozat: Napirendi javaslat elfogadásáról. 50/2013. (V. 30.) sz. határozat:

Részletesebben

POLGÁRMESTERI HIVATAL ALAPÍTÓ OKIRATA

POLGÁRMESTERI HIVATAL ALAPÍTÓ OKIRATA Kengyel Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5083. Kengyel, Szabadság u. 10. Tel: 56/583-400. POLGÁRMESTERI HIVATAL ALAPÍTÓ OKIRATA Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

POLGÁRMESTERI HIVATAL VÁMOSPÉRCS

POLGÁRMESTERI HIVATAL VÁMOSPÉRCS Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV törvény 8. (2) bekezdés a.) pontjában biztosított jogkörében eljárva a Vámospércs

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Bezi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Bezi, Szabadság u. 59. 11-A/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bezi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. július 3-án 19.00 órai kezdettel

Részletesebben

1. A költségvetési szerv elnevezése: Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Polgármesteri Hivatala

1. A költségvetési szerv elnevezése: Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Polgármesteri Hivatala BUDAPEST FŐVÁROS IV. KERÜLET ÚJPEST ÖNKORMÁNYZAT Polgármesteri Hivatala Alapító Okirata Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselőtestülete a rendelkezésre álló dokumentumok alapján a Polgármesteri

Részletesebben

Az önkormányzati képviselők névsorát az 1. számú melléklet tartalmazza.

Az önkormányzati képviselők névsorát az 1. számú melléklet tartalmazza. Rábakecöl Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2009.(VI.02.) rendelete az Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 3/2003.(V.05.) rendeletének módosításáról 1. Az önkormányzati

Részletesebben

J A V A S L A T. SZMSZ módosításra

J A V A S L A T. SZMSZ módosításra PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA ELNÖKE Száma: 1-96 /2012. A döntés meghozatala minősített szavazattöbbséget igényel! J A V A S L A T SZMSZ módosításra Készült: a képviselő-testület

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS IV. KERÜLET ÚJPEST ÖNKORMÁNYZAT. Polgármesteri Hivatala Alapító Okirata

BUDAPEST FŐVÁROS IV. KERÜLET ÚJPEST ÖNKORMÁNYZAT. Polgármesteri Hivatala Alapító Okirata BUDAPEST FŐVÁROS IV. KERÜLET ÚJPEST ÖNKORMÁNYZAT Polgármesteri Hivatala Alapító Okirata Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának (a továbbiakban: Önkormányzat) Képviselő-testülete (a továbbiakban:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö NYV. Készült: a Marcali Városi Önkormányzat Képviselő-testületének február 28-án tartandó soron kívüli üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö NYV. Készült: a Marcali Városi Önkormányzat Képviselő-testületének február 28-án tartandó soron kívüli üléséről. J E G Y Z Ő K Ö NYV Készült: a Marcali Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 28-án tartandó soron kívüli üléséről. Jelen vannak: Bejelentéssel távol van: Meghívottak: Dr. Sütő László

Részletesebben

Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének május 15-én megtartott soros ülésének jegyzőkönyvéből.

Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének május 15-én megtartott soros ülésének jegyzőkönyvéből. Kivonat: Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. május 15-én megtartott soros ülésének jegyzőkönyvéből. 68/2012.(V.15.) önkormányzati képviselő-testületi határozat: Jászdózsa Községi

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS IV. KERÜLET ÚJPEST ÖNKORMÁNYZAT. Polgármesteri Hivatala Alapító Okirata

BUDAPEST FŐVÁROS IV. KERÜLET ÚJPEST ÖNKORMÁNYZAT. Polgármesteri Hivatala Alapító Okirata BUDAPEST FŐVÁROS IV. KERÜLET ÚJPEST ÖNKORMÁNYZAT Polgármesteri Hivatala Alapító Okirata Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának (a továbbiakban: Önkormányzat) Képviselő-testülete (a továbbiakban:

Részletesebben

Nagyecsed Város Önkormányzatának 78/2009.(V.26.) KT. h a t á r o z a t a. Nagyecsed Város Polgármesteri Hivatala alapító okirata megállapításáról

Nagyecsed Város Önkormányzatának 78/2009.(V.26.) KT. h a t á r o z a t a. Nagyecsed Város Polgármesteri Hivatala alapító okirata megállapításáról Nagyecsed Város Önkormányzatának 78/2009.(V.26.) KT. h a t á r o z a t a Nagyecsed Város Polgármesteri Hivatala alapító okirata megállapításáról a KÉPVISELŐ-TESTÜLET I. Nagyecsed Város Polgármesteri Hivatala

Részletesebben

Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének április 25-én megtartott rendes ülésének jegyzőkönyvéből.

Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének április 25-én megtartott rendes ülésének jegyzőkönyvéből. Kivonat: Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 25-én megtartott rendes ülésének jegyzőkönyvéből. Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 68/2013. (IV. 25.) határozata

Részletesebben

Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének.../2009. (VIII. 27.) számú határozata:

Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének.../2009. (VIII. 27.) számú határozata: Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének.../2009. (VIII. 27.) számú határozata: Enying Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy az Enying Város Szolgáltató Intézménye 186/2003.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Abádszalók Város Képviselő-testületének február 2-án tartott soron kívüli üléséről. Rendelet és határozatok mutatója

JEGYZŐKÖNYV. Abádszalók Város Képviselő-testületének február 2-án tartott soron kívüli üléséről. Rendelet és határozatok mutatója JEGYZŐKÖNYV Abádszalók Város Képviselő-testületének 2012. február 2-án tartott soron kívüli üléséről Rendelet és határozatok mutatója 1/2012. (II. 03.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladék

Részletesebben

12/2015. A Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 06-án megtartott ülésén felvett jegyzőkönyv határozatainak.

12/2015. A Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 06-án megtartott ülésén felvett jegyzőkönyv határozatainak. Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Jászalsószentgyörgy, Fő út 53/a. 12/2015 A Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 06-án megtartott ülésén felvett jegyzőkönyv határozatainak

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S SIÓFOKI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL JEGYZŐJE 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 E L Ő T E R J E S Z T É S Siófok Város Képviselő-testületének 2013. májusi r e n d k í v ü l

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 Tömörd Község Önkormányzat 12/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Tömörd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 26-án 11 00 órakor megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Az ülés helye:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 407-11/2014.ikt.sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ecsegfalva Község Önkormányzata képviselő-testületének 2014.szeptember 10-én (szerdán) 14 00 órakor megtartott rendkívüli nyilvános üléséről R E N D E

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Berhida Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. március 29-ei ülésére. Tárgy: A Többcélú Társulási Megállapodás módosítása

ELŐTERJESZTÉS. Berhida Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. március 29-ei ülésére. Tárgy: A Többcélú Társulási Megállapodás módosítása ELŐTERJESZTÉS Berhida Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. március 29-ei ülésére Tárgy: A Többcélú Társulási Megállapodás módosítása Előterjesztő: Pergő Margit polgármester Előkészítő: dr.

Részletesebben

Készült Polgárdi Város Képviselő-testületének 2009. május 25. napján tartott ülésének jegyzőkönyvéből.

Készült Polgárdi Város Képviselő-testületének 2009. május 25. napján tartott ülésének jegyzőkönyvéből. J E G Y Z Ő K Ö N Y V I K I V O N A T Készült Polgárdi Város Képviselő-testületének 2009. május 25. napján tartott ülésének jegyzőkönyvéből. POLGÁRDI VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLET 40/2009. (V. 25.) ÖNK. SZ.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2012. május 17-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2012. május 17-i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 135/2012. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2012. május 17-i ülésére Tárgy: Javaslat az Önkormányzat tevékenységéhez kapcsolódó szakfeladatok

Részletesebben

Enying Város Önkormányzat Képviselő-testületének 73/2002. (IV. 24.) számú határozata

Enying Város Önkormányzat Képviselő-testületének 73/2002. (IV. 24.) számú határozata Enying Város Önkormányzat Képviselő-testületének 73/2002. (IV. 24.) számú határozata A POLGÁRMESTERI HIVATAL ALAPÍTÓ OKIRATÁRÓL Enying Város Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló

Részletesebben

NYÍRPAZONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 5/2012 (IV.12.) önkormányzati rendelete

NYÍRPAZONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 5/2012 (IV.12.) önkormányzati rendelete NYÍRPAZONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 5/ (IV.12.) önkormányzati rendelete Az önkormányzat. évi költségvetéséről szóló 3/. (II.13.) önkormányzati rendelet módosításáról Nyírpazony Község

Részletesebben

BIHARKERESZTES VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2014. JANUÁR 21-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

BIHARKERESZTES VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2014. JANUÁR 21-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE BIHARKERESZTES VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. JANUÁR 21-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Határozatok 1/2014. (I. 21.) BVKt határozat 2/2014. (I. 21.) BVKt határozat A Városi Művelődési

Részletesebben

Javaslat. SZMSZ módosítására

Javaslat. SZMSZ módosítására Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Ügyrendi Bizottsága 3060 Pásztó, Kölcsey F. u. 35. Szám: 1-25/2010. Javaslat SZMSZ módosítására Készült: A Képviselő-testület februári ülésére Előterjesztő:

Részletesebben

Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 1. napján megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről

Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 1. napján megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 1. napján megtartott rendkívüli -testületi üléséről Hozott döntések: Határozat száma 18/2014.(IV.01.) önkormányzati határozat 19/2014.(IV.01.)

Részletesebben

Jegyzőkönyv a képviselő-testület 2009. szeptember 10-én megtartott nyílt üléséről

Jegyzőkönyv a képviselő-testület 2009. szeptember 10-én megtartott nyílt üléséről Jegyzőkönyv a képviselő-testület 2009. szeptember 10-én megtartott nyílt üléséről 2. Napirend: a)tájékoztató az I. félévben engedélyezett előirányzatokról és az igényelt támogatásokról b)a 2009. évi költségvetési

Részletesebben

Tura Város Önkormányzatának 55/2009.(V.27) sz. határozata a Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratáról (módosításokkal egységes szerkezetben)

Tura Város Önkormányzatának 55/2009.(V.27) sz. határozata a Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratáról (módosításokkal egységes szerkezetben) Tura Város Önkormányzatának 55/2009.(V.27) sz. határozata a Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratáról (módosításokkal egységes szerkezetben) Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Polgármesteri

Részletesebben

11/2012. sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Bursa Hungarica ösztöndíjrendszerhez csatlakozásról

11/2012. sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Bursa Hungarica ösztöndíjrendszerhez csatlakozásról Kálló Község Önkormányzatának Képviselő- testülete Erdőtarcsa Község Önkormányzatának Képviselő- testülete 11/2012. sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y V T a r t a l m a z z a : 45/2012. (X.24.) számú kállói képviselő-

Részletesebben

Jegyzőkönyv. 61/2014. (VI. 19.) Kt. határozat

Jegyzőkönyv. 61/2014. (VI. 19.) Kt. határozat Jegyzőkönyv Készült: Gamás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. június 19-én, 13:30 órai kezdettel, a gamási Önkormányzat tanácstermében megtartott soron következő Képviselő-testületi üléséről.

Részletesebben

3. melléklet. ezer Ft-ban. Ebbıl. Speciális támogatás/átadott pénzeszköz. Ellátottak pénzbeni juttatása

3. melléklet. ezer Ft-ban. Ebbıl. Speciális támogatás/átadott pénzeszköz. Ellátottak pénzbeni juttatása Mőködési jellegő feladatok 5 643 340 1 490 650 356 186 2 951 454 845 050 0 2011. évi eredeti 6 267 852 1 626 428 391 152 3 402 385 847 887 0 2011. évi I. mód. 6 269 781 1 626 688 391 220 3 403 986 847

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2012. szeptember 10-i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2012. szeptember 10-i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. szeptember 10-i ülésére Tárgy: Zirc Városi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 10/2011.(III.29.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

Kivonat Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete 2011. november 24-i ülésének jegyzőkönyvéből:

Kivonat Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete 2011. november 24-i ülésének jegyzőkönyvéből: Kivonat Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete 2011. november 24-i ülésének jegyzőkönyvéből: 189/2011.(XI.24.) sz. önkormányzati határozat: A Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosításáról.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Abádszalók Város Képviselő-testületének 2013. február 14-én tartott üléséről. Rendelet és Határozatok mutatója

JEGYZŐKÖNYV. Abádszalók Város Képviselő-testületének 2013. február 14-én tartott üléséről. Rendelet és Határozatok mutatója JEGYZŐKÖNYV Abádszalók Város Képviselő-testületének 2013. február 14-én tartott üléséről Rendelet és Határozatok mutatója 2/2013. (II. 15.) Önkormányzati rendelet A települési szilárd hulladék gyűjtésével,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 15-én tartott nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 15-én tartott nyílt üléséről 170/16/2014. Z A L A megye P Á K A Község Önkormányzata J E G Y Z Ő K Ö N Y V P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 15-én tartott nyílt üléséről Határozatok: 106/2014. (IX.15.)

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T

A L A P Í T Ó O K I R A T A L A P Í T Ó O K I R A T Domoszló Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény, valamint a

Részletesebben

3) A költségvetési szerv törzskönyvi nyilvántartási száma: a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény

3) A költségvetési szerv törzskönyvi nyilvántartási száma: a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény Turai Polgármesteri Hivatal Alapító Okirata 1 (módosításokkal egységes szerkezetben) 2 Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatal 7/2008.(I.30.) határozattal elfogadott Alapító

Részletesebben

Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzat Polgármesteri Hivatala

Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzat Polgármesteri Efivatala i (Budapest XIV. Pétervárad u. 2.), egységes szerkezetbe foglalt alapító okirata I A helyi önlcormányzatokról szóló 1990. évi LXV.

Részletesebben

a képviselő-testület 2012. szeptember 13-án megtartott nyílt üléséről

a képviselő-testület 2012. szeptember 13-án megtartott nyílt üléséről Jegyzőkönyv a képviselő-testület 2012. szeptember 13-án megtartott nyílt üléséről 2. Napirend: a)tájékoztató az I. félévben engedélyezett előirányzatokról és az igényelt támogatásokról b) A 2012. évi költségvetési

Részletesebben

Dorog Város Önkormányzat évi költségvetésének I. félévi módosítása

Dorog Város Önkormányzat évi költségvetésének I. félévi módosítása DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.HU Dorog Város Önkormányzat 2011. évi költségvetésének I. félévi módosítása

Részletesebben

A Biatorbágy Város Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratáról

A Biatorbágy Város Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratáról K i v o n a t Biatorbágy Város Képviselő-testülete 2010. március 29-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Biatorbágy Város Képviselő-testülete 43/ 2010.(03.29. ) Öh. számú A Biatorbágy Város Polgármesteri

Részletesebben

T Á R G Y M U T A T Ó KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE január 05-én megtartott rendkívüli ülés jegyzőkönyvéhez

T Á R G Y M U T A T Ó KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE január 05-én megtartott rendkívüli ülés jegyzőkönyvéhez T Á R G Y M U T A T Ó KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. január 05-én megtartott rendkívüli ülés jegyzőkönyvéhez 1/2015.(I.05.) Kt. Hat. A napirendi pontokra tett javaslatról 2/2015.(I.05.)

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Besenyszög Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 16-án megtartott üléséről

Jegyzőkönyv. Készült: Besenyszög Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 16-án megtartott üléséről Jegyzőkönyv Készült: Besenyszög Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 16-án megtartott üléséről Mutató: Határozat tárgya: Határozat száma: Old. Besenyszög község oktatási intézményeinek

Részletesebben

NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 3/2013. sz. jegyzőkönyve. a február 21-én megtartott üléséről

NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 3/2013. sz. jegyzőkönyve. a február 21-én megtartott üléséről NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 3/2013. sz. jegyzőkönyve a 2013. február 21-én megtartott üléséről Jegyzőkönyv Készült: Nemti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. február

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli, nyilvános üléséről.

Jegyzőkönyv. Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli, nyilvános üléséről. 1 Jegyzőkönyv rendkívüli, nyilvános üléséről. Időpont: 2011. október 10. Helyszín: Polgármesteri Hivatal, 8044 Kincsesbánya, Kincsesi u. 39. Jelen vannak: Szavazati joggal meghívottak: Bajkai János polgármester

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Abádszalók Város Képviselő-testületének szeptember 3-án tartott üléséről. Rendelet és Határozatok mutatója

JEGYZŐKÖNYV. Abádszalók Város Képviselő-testületének szeptember 3-án tartott üléséről. Rendelet és Határozatok mutatója JEGYZŐKÖNYV Abádszalók Város Képviselő-testületének 2013. szeptember 3-án tartott üléséről Rendelet és Határozatok mutatója 10/2013. (IX: 04.) önkormányzati rendelet Az Önkormányzat 2013. évi válságköltségvetéséről

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T - t e r v e z e t

A L A P Í T Ó O K I R A T - t e r v e z e t A L A P Í T Ó O K I R A T - t e r v e z e t 1. Az intézmény neve: Hajdúnánás Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 2. Székhelye: 4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 1. Telephely : 4080 Hajdúnánás, Kisfaludy

Részletesebben

a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló többször módosított 7/2007.(X.1.) önkormányzati rendelet módosításáról

a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló többször módosított 7/2007.(X.1.) önkormányzati rendelet módosításáról Ecsegfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének../2011.(.../...) önkormányzati rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló többször módosított 7/2007.(X.1.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

1/2013.(I.15.) SZÁMÚ HATÁROZAT

1/2013.(I.15.) SZÁMÚ HATÁROZAT JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT Készült a Péteri Közös Önkormányzati Hivatalban Péteri Község Önkormányzat Képviselőtestületének, Bénye Község Önkormányzat Képviselő-testéletének és Káva Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének szeptember 27-én 8,00 órai kezdettel megtartott üléséről.

Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének szeptember 27-én 8,00 órai kezdettel megtartott üléséről. Szám: 21/2013. Ö.ü. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 5 példányban Készült: Az ülés helye: 2013. szeptember 27-én 8,00 órai kezdettel megtartott üléséről. Balatonkenese Polgármesteri Hivatal Tanácsterme Balatonkenese,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Iktatószám: KVÖ/413/14/2013. KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 2013. február 26-án megtartott nyilvános ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Sorszám: 4. RENDELETEK MUTATÓJA Rendelet száma

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E. Szociális alapszolgáltatási feladatokat ellátó intézményi társulásból Ambrózfalva község Önkormányzatának kilépése

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E. Szociális alapszolgáltatási feladatokat ellátó intézményi társulásból Ambrózfalva község Önkormányzatának kilépése Iktatószám: /2010. Kövegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. év november hó 29. napján 17.00 órakor tartott nyílt rendkívüli képviselő-testületi ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E O K 88/2010.(XI.29.)Kt.h.

Részletesebben

POLGÁRDI VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2012. (III.30.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

POLGÁRDI VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2012. (III.30.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE POLGÁRDI VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2012. (III.30.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 8/2011. (IV. 29.) Önkormányzati rendelet módosításáról 2

Részletesebben

MOSONSZOLNOK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 3/2011. (I.27.) R E N D E L E T E

MOSONSZOLNOK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 3/2011. (I.27.) R E N D E L E T E MOSONSZOLNOK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 3/2011. (I.27.) R E N D E L E T E a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 6/2007. (IV.26.) rendelet módosítására A rendelet 2. (5) bekezdése hatályát

Részletesebben

PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK SZEPTEMBER 24-I ÜLÉSÉRE

PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK SZEPTEMBER 24-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 06-6/283-32/2009 TÁRGY: ÖNKORMÁNYZATI INTÉZMÉNYEK SZAKFELADATRENDJE MELLÉKLET: 24 DB ÚJ E LŐTERJESZTÉS PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 2009. SZEPTEMBER 24-I ÜLÉSÉRE ELŐTERJESZTŐ:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Tiringer Mária polgármester javaslatot tesz az ülés napirendjére.

JEGYZŐKÖNYV. Tiringer Mária polgármester javaslatot tesz az ülés napirendjére. JEGYZŐKÖNYV Készült: Sáregres Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. október 24-én 15.00 órai kezdettel a Községháza tanácstermében tartott üléséről. Jelen vannak: Tiringer Mária polgármester

Részletesebben

Előterjesztés Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 28-i munkaterv szerinti ülésére

Előterjesztés Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 28-i munkaterv szerinti ülésére Előterjesztő: Tóthné Pataki Csilla jegyző Előterjesztést készítette: Pappné Molnár Afrodité Előzetesen tárgyalja: Ügyrendi Bizottság Mellékletek:.napirendi pont E - 26. Előterjesztés Nagykovácsi Nagyközség

Részletesebben