J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "J E G Y Z Ő K Ö N Y V"

Átírás

1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Abádszalók Város Képviselő-testületének szeptember 24-én megtartott soron kívüli üléséről. Jelen vannak: Bordás Imre polgármester, Balogh Gyula, Cseh Lajos, Földházi Julianna, Füleki Istvánné, Kasza Gábor, Oláh Imre, Pacsai Norbert, Szabó István, Szabóné Szél Terézia, Tóth Tibor képviselők, Kiss György Csaba főépítész meghívott, a Polgármesteri Hivatal részéről: Ballagó László jegyző, Krupa Mária aljegyző Pál Antalné pénzügyi irodavezető, Somodi László műszaki irodavezető, Szivák Ilona szakelőadó, Lovász Jánosné jegyzőkönyvvezető. Távol maradt: Kovács Mihály képviselő bejelentés nélkül. Bordás Imre polgármester: Köszönti a jelenlévőket, megállapítja, hogy a képviselő-testület határozatképes, az ülést megnyitja. Indítványozza, hogy a testület a jegyzőkönyv hitelesítésével Balogh Gyula és Pacsai Norbert képviselőket bízza meg, majd javaslatot tesz az ülés napirendjére az alábbiak szerint: N a p i r e n d i j a v a s l a t 1./ TISZA-VÍZ Kft. átalakulása. Előadó: Bordás Imre polgármester 2./ Rendezési Terv módosításra vonatkozó eltérő vélemények ügyében állásfoglalás kialakítása. Előadó: Bordás Imre polgármester 3./ Az autóbusz-pályaudvarra vonatkozóan haszonélvezeti jog alapítása. Előadó: Bordás Imre polgármester 4./ A fiatal házasok első lakáshoz jutási támogatása. Előadó: Bordás Imre polgármester

2 5./ A TÁMOP-6.1.2/LHH/09/1 pályázatban történő részvétel. Előadó: Bordás Imre polgármester 6./ Alapító Okiratok módosítása. Előadó: Ballagó László jegyző 7./ Az államilag finanszírozott felsőoktatási intézményekben tanulmányokat kezdeni kívánó és folytató hallgatók BURSA HUNGARICA ösztöndíjpályázata. Előadó: Bordás Imre polgármester 8./ Az óvodaépületekhez szükséges konyhatechnológiai berendezések beszerzése. Előadó: Bordás Imre polgármester 9./ Településőrség létrehozása. Előadó: Bordás Imre polgármester Mivel a napirendi javaslattal kapcsolatosan észrevétel, módosító indítvány nem hangzik el, a képviselő-testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozza: 111/2009. (IX. 24.) képviselő-testületi határozat: napirendi javaslat elfogadásáról, jegyzőkönyv-hitelesítők megválasztásáról. Abádszalók Város Képviselő-testülete a polgármesternek a napirendi pontok tárgyalására vonatkozó javaslatát elfogadja, egyidejűleg a jegyzőkönyv hitelesítésével Balogh Gyula és Pacsai Norbert képviselőket bízza meg. 1./ Képviselő-testület tagjai Helyben, 2./ Polgármesteri Hivatal Helyben. 1. Napirend: a TISZA-VÍZ Kft. átalakulása Oláh Imre bizottsági elnök: Az Ügyrendi-Pénzügyi-Idegenforgalmi és Várospolitikai Bizottság tárgyalta az előterjesztést és bár merültek fel kételyek az átalakulást illetően összességében a bizottság támogatta az előterjesztés elfogadását. Bordás Imre polgármester: Többször is foglalkozott ezzel a témával a testület, s az utóbbi időben születtek is testületi döntések ebben a dologban. Ezek a kérdések most már szakértői szintre (jogász, könyvvizsgáló, stb.) mentek át. Mára már világossá vált, hogy ez a szervezeti egység ebben a struktúrában nem tud tovább működni. A településeknek a jövőben alapvetően két lehetősége van: visszaadja működtetésre a TISZA- VÍZ Kft-nek, vagy pedig maguk oldják meg, esetleg más szervezeti formában működtetik. 2

3 A továbbiakban szól az átalakulás és a működtetés lehetséges variációiról, kiemelve, hogy szerencsés lenne függetleníteni Abádszalókot Tiszaderzstől, de ez kapacitás-bővítést igényel. Tájékoztatásul elmondja, hogy az előterjesztés megküldésre került Dr. Borsi János ügyvéd úrnak, aki törvényesnek tartja az előterjesztést. Az előterjesztéssel kapcsolatosan kérdése van Kasza Gábor és Szabóné Szél Terézia képviselőnek, melyekre Bordás Imre polgármester válaszol. Kasza Gábor képviselő: Véleménye szerint az előterjesztéssel nagy részben egyet kell érteni, de van egy felkiáltójel a fürdő és a kemping tekintetében. Itt nem lát jó megoldást. A saját üzemeltetést tartaná jó megoldásnak, úgy, hogy Tiszaderzstől le kellene válni, de ez új kút megfúrását tenné szükségessé. Szerinte nem lenne szerencsés, ha az üzemeltetést az AVÜSZ Kft. végezné, mert esetleg a díjakat az idegenforgalmi szezon eredménye negatív irányba befolyásolhatná. A működtetést egy önálló Kft-nek kellene végezni. Valamilyen számítást az átalakulással összefüggésben jó lenne készíteni, mert szerinte így könnyebb lenne a döntés. Bordás Imre polgármester: A képviselő-testület a határozat 2./ pontjában azt is kimondhatja, hogy sem a fürdőt, sem a kempinget üzemeltető Kft-ben nem kíván részt venni, hanem kéri a részét. Kasza Gábor hozzászólására reagálva, hangsúlyozza, hogy itt kötelező önkormányzati feladatról van szó, ami semmilyen feladat ellátásával szemben nem szenvedhet csorbát. A két feladat (idegenforgalom és a vízmű üzemeltetése) mereven elválasztott tevékenységek. A tiszafüredi kempinget és fürdőt illetően amennyiben a település benne marad a Kft-ben természetesen van kockázata, de lehet nyeresége is. A Borsi ügyvéd úr által küldött anyag is külön hangsúlyozza, hogy várhatóan nyereséges fog lenni a kemping, de, hogy annak a hozadéka mennyi lesz, azt ebben a pillanatban nem lehet tudni. Oláh Imre képviselő: Kialakult egy helyzet, amivel a testületnek valamit kezdeni kell, azt azonban tudomásul kell venni, hogy minden annyit ér, amennyit adnak érte. Amennyiben benne marad a település a Kft-ben, kötelezettsége is lehet az önkormányzatnak ezzel számolni kell. Személy szerint az eredeti határozati javaslatot támogatja. Cseh Lajos képviselő: Egyetértve Oláh Imre képviselőtársa véleményével, az előterjesztésben szereplő határozati javaslat elfogadását támogatja. Ezt követően Bordás Imre polgármester a határozati javaslatot szavazásra bocsátja, melynek eredményeként a képviselő-testület 10 szavazattal, 1 ellenszavazattal az alábbi határozatot hozza: 112/2009. (IX. 24.) képviselő-testületi határozat: a TISZA-VÍZ Kft. átalakulásáról. 3

4 Abádszalók Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló többször módosított évi LXV tv ban biztosított jogkörében eljárva, figyelembe véve az önkormányzat vagyongazdálkodásáról és vagyonkezeléséről szóló többször módosított 13/2001. (IX. 27.) számú rendelet előírásait, a Tisza-Víz Víztermelő Kft. átalakulásával összefüggésben az alábbiak szerint rendelkezik: 1. A Képviselő-testület támogatja a Tisza-Víz Víztermelő Kft. átalakulását azzal, hogy a gazdasági társaság szétválik a GT ának rendelkezései szerinti kiválással oly módon, hogy a Tisza-Víz Kft. változatlan társasági formában működik tovább. A fürdő- és a kemping vagyontömeggel, mint forgalomképes vagyonnal Korlátolt Felelősségű Társaság cégforma jön létre. A Képviselő-testület támogatja azt a megoldást is, hogy külön gazdasági társaságként válik ki a fürdő és külön a kemping. 2. Abádszalók Város Képviselő-testülete a Tisza-Víz Víztermelő Kft. tagjaként úgy dönt, hogy az átalakulást követően nem kíván részt venni a Tisza-Víz Kft.-ben. Részt kíván venni viszont abban a gazdasági társaságban, amely akár a fürdő- kemping együttes vagyon tömegre, akár a kemping vagyontömeg működtetésére jön létre. 3. Abádszalók Város Képviselő-testülete kéri, hogy a Tisza-Víz Kft. jegyzett tőkéjéhez viszonyított tulajdonhányadát, 21,15 %-ot a társaság átalakulásának időpontjában meglévő saját tőkéből a működtetői vagyon tekintetében visszakapja. 4. A vagyoni hányadot az apportként bevitt közművagyon visszajuttatásával, az a fölötti részt működtetői vagyontárgyak vagy készpénz formájában igényli. Az önkormányzat tudomásul veszi, hogy a vagyon növekedésével járó ÁFA fizetési kötelezettsége keletkezik. 5. Abádszalók Város Képviselő-testülete a visszakerült közművagyont saját maga kívánja üzemeltetni a 100 %-os tulajdonában lévő AVÜSZ Kft. útján. Az üzemeltetés tekintetében a Képviselő-testület szükségesnek tartja Tiszaderzs Község és Kunhegyes Város önkormányzataival történő egyeztetést. Felelős: Bordás Imre polgármester Határidő: folyamatos 1., Tisza-Víz Víztermelő Kft. Tiszafüred, Örvényi út , Észak-alföldi Regionális Államigazgatási Hivatal JNSZ Megyei Kirendeltsége 3., Képviselő-testület tagjai Helyben 4., Ballagó László jegyző 5., AVÜSZ Kft. Helyben 6., Pál Antalné pénzügyi irodavezető 7., Somodi László műszaki irodavezető 2./ Napirend: Rendezési Terv módosításra vonatkozó eltérő vélemények ügyében állásfoglalás 4

5 kialakítása. Somodi László műszaki irodavezető: Kiegészítésként szól arról, hogy elérkeztek a véleményeztetések befejezéséhez. Összességében a javaslat megegyezik a tervezői javaslattal. Oláh Imre bizottsági elnök: Az Ügyrendi-Pénzügyi-Idegenforgalmi és Várospolitikai Bizottság tárgyalta az előterjesztést és javasolja annak elfogadását. Az előterjesztéssel kapcsolatosan kérdése van Szabó István alpolgármesternek, melyre Somodi László műszaki irodavezető és Kiss György Csaba főépítész válaszol. Oláh Imre képviselő: A képviselő-testület által jóváhagyott rendeletben foglaltak betartását illetően aggályai vannak, véleménye szerint az ellenőrzések tekintetében nőni fog a Polgármesteri Hivatal feladata. Kiss György Csaba főépítész: Az elhangzott vélemény kapcsán hangsúlyozza, hogy több feladatot elvettek az építésügyi hatóságtól, s nőtt azon építési feladatok köre, melyeknek csak bejelentési kötelezettsége van, s nem kell építési engedélyt kérni. Ezek ellenőrzésére kell fokozottan figyelni. Mivel több hozzászólás, észrevétel nem hangzik el, a képviselő-testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozza: 113/2009. (IX. 24.) képviselő-testületi határozat: Abádszalók Rendezési Terv 1. módosítás II. ütem eltérő vélemények ügyében előzetes állásfoglalásról. Abádszalók Város Képviselő-testülete a Rendezési Terv 1. módosítás II. ütem véleményezése kapcsán érkezett eltérő véleményekre vonatkozóan előzetesen a határozat mellékletét képező tervezői észrevételt fogadja el az alábbi kiegészítésekkel: A hátsókertre vonatkozóan a tűzoltóság javaslatát fogadja el. A KÖu-1 övezetben elhelyezhető építmények kiegészítése a felsorolás helyett valamint az OTÉK 32. -ában megjelölt építmények -kel kerül kiegészítésre. 1./ Észak-alföldi Regionális Államigazgatási Hivatal JNSZ Megyei Kirendeltsége, 2./ Megbízott főépítész, 3./ Tervező, 4./ Polgármesteri Hivatal Helyben. 5

6 3./ Napirend: Az autóbusz-pályaudvarra vonatkozóan haszonélvezeti jog alapítása. Somodi László műszaki irodavezető: Megajánlásában hangsúlyozza, hogy az autóbusz-pályaudvar a Jászkun Volán Zrt. nélkül nem épülhetett volna meg, hiszen a pályázati pénzen túli költségeket a Volán biztosította. A korábbi egyeztetések kapcsán úgy állapodtak meg, hogy a testület ezt majd a haszonélvezeti jog bejegyzéssel kompenzálja. Gyakorlatilag ez az előterjesztés lényege. Oláh Imre bizottsági elnök: Az Ügyrendi-Pénzügyi-Idegenforgalmi és Várospolitikai Bizottság tárgyalta az előterjesztést és javasolja annak elfogadását. Mivel más hozzászólás, módosító indítvány nem hangzik el, a képviselő-testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozza: 114/2009. (IX. 24.) képviselő-testületi határozat: Abádszalók autóbusz-pályaudvar haszonélvezeti jogának átengedéséről. Abádszalók Város Képviselő-testülete a tulajdonában lévő Abádszalók, Deák F. u. 20. sz. alatti autóbusz-pályaudvar haszonélvezeti jogát a mellékelt okirat-tervezet szerint a Jászkun Volán Zrt. részére átengedi. Az okirat aláírására a polgármester kap felhatalmazást. 1./ Észak-alföldi Regionális Államigazgatási Hivatal JNSZ Megyei Kirendeltsége 2./ Jászkun Volán Zrt. Szolnok, 3./ Polgármesteri Hivatal Helyben. 4./ Napirend: A fiatal házasok első lakáshoz jutási támogatása. Füleki Istvánné bizottsági elnök: A Társadalompolitikai Bizottság véleményezte az előterjesztést, Egy határidőn túl érkezett kérelemmel összefüggésben volt hezitálás a bizottság részéről, Végül is az volt a bizottság állásfoglalása, hogy az előterjesztés szerinti határozatokat javasolja elfogadásra. Kasza Gábor képviselő: Egyik érintett kérelmező egy levelet adott át részére, hogy ismertesse a képviselő-testület előtt. A levelet szó szerint felolvassa. (Jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.) Módosító indítványa, hogy az előterjesztéstől ellentétben a testület ne képezzen tartalékot, hanem ezt az összeget kapják meg a levélírók. Ballagó László jegyző: 6

7 A képviselő-testület ezt a méltányosságot akkor gyakorolhatja, ha előtte módosítja az erre vonatkozó rendeletet. Hozzáteszi, hogy a határidőn túli leadás nem zárja ki a juttatás megkapásából a kérelmezőt. Jövőre nem kell nekik újabb kérelmet beadniuk, de a bizottság foglalkozik a kérelemmel. Az előterjesztéssel összefüggésben kérdése van Tóth Tibor és Szabóné Szél Terézia képviselőknek, melyekre Ballagó László jegyző válaszol. Ezt követően Bordás Imre polgármester szavazásra bocsátja Kasza Gábor képviselő módosító indítványát. - A képviselő-testület Kasza Gábor képviselő módosító indítványát 1 szavazattal, 9 ellenszavazattal, 1 tartózkodással nem támogatja. A szavazás után Bordás Imre polgármester egyenként szavazásra bocsátja az előterjesztésben szereplő eredeti határozati javaslatokat. A képviselő-testület 10 szavazattal, 1 tartózkodással az alábbi határozatokat hozza: 115/2009. (IX. 24.) Képviselő-testületi határozat Hirkó Tibor és felesége Abádszalók, Balassi B. u. 43. sz. alatti lakosok első lakáshoz jutási támogatása Abádszalók Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Hirkó Tibor és felesége Abádszalók, Balassi B. u. 43. sz. alatti lakosokat első lakáshoz jutási támogatásban részesíti. A Képviselő-testület Társadalompolitikai Bizottsága szeptember 16-án tartott ülésén megtárgyalta Hirkó Tibor és felesége kérelmét. A bizottság javasolta a támogatás megállapítását, mert a kérelmezők megfelelnek a támogatási feltételeknek: 35 évnél fiatalabbak, abádszalóki lakosok, a lakásvásárlásra vonatkozó adásvételi szerződést október 10- én kötötték meg. A Képviselő-testület a bizottság javaslatát elfogadja, és az alábbi támogatásban részesíti a kérelmezőket: A támogatás összege: Ft, melyből visszatérítendő Ft, vissza nem térítendő Ft. A visszatérítendő támogatás összegét havi egyenlő részletekben kell, minden hónap 10. napjáig az önkormányzat számlaszámára befizetni. A visszafizetés első hónapja: november 10. 7

8 A támogatással érintett ingatlan: Abádszalók, Balassi B. u. 43. sz. alatti lakás, melyre az önkormányzat javára jelzálogjogot kell bejegyeztetni a támogatási összeg erejéig. A határozat jogalapja az első lakáshoz jutó fiatalok támogatásáról szóló 14/2007. (IV. 1.) önkormányzati rendelet. 1. Képviselőtestület tagjai 2. Hirkó Tibor és felesége 3. Irattár 116/2009. (IX. 24.) Képviselő-testületi határozat Mérten András és Patkó Anita Abádszalók, Tópart u. 6. sz. alatti lakosok első lakáshoz jutási támogatása Abádszalók Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Mérten András és Patkó Anita Abádszalók, Tópart u. 6. sz. alatti lakosokat első lakáshoz jutási támogatásban részesíti. A Képviselő-testület Társadalompolitikai Bizottsága szeptember 16-án tartott ülésén megtárgyalta Mérten András és Patkó Anita kérelmét. A bizottság javasolta a támogatás megállapítását, mert a kérelmezők megfelelnek a támogatási feltételeknek: 35 évnél fiatalabbak, abádszalóki lakosok, a lakásvásárlásra vonatkozó adásvételi szerződést szeptember 22-én kötötték meg. A Képviselő-testület a bizottság javaslatát elfogadja, és az alábbi támogatásban részesíti a kérelmezőket: A támogatás összege: Ft, melyből visszatérítendő Ft, vissza nem térítendő Ft. A visszatérítendő támogatás összegét havi egyenlő részletekben kell, minden hónap 10. napjáig az önkormányzat számlaszámára befizetni. A visszafizetés első hónapja: november 10. A támogatással érintett ingatlan: Abádszalók, Tópart u. 6. sz. alatti lakás, melyre az önkormányzat javára jelzálogjogot kell bejegyeztetni a támogatási összeg erejéig. A határozat jogalapja az első lakáshoz jutó fiatalok támogatásáról szóló 14/2007. (IV. 1.) önkormányzati rendelet. 8

9 1. Képviselőtestület tagjai 2. Mérten András és Patkó Anita 3. Irattár 117/2009. (IX. 24.) Képviselő-testületi határozat Kovács Péter és Szajkó Dóra Abádszalók, Csalogány u. 4. sz. alatti lakosok első lakáshoz jutási támogatása Abádszalók Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Kovács Péter és Szajkó Dóra Abádszalók, Csalogány u. 4. sz. alatti lakosokat első lakáshoz jutási támogatásban részesíti. A Képviselő-testület Társadalompolitikai Bizottsága szeptember 16-án tartott ülésén megtárgyalta Kovács Péter és Szajkó Dóra kérelmét. A bizottság javasolta a támogatás megállapítását, mert a kérelmezők megfelelnek a támogatási feltételeknek: 35 évnél fiatalabbak, abádszalóki lakosok, a lakásvásárlásra vonatkozó adásvételi szerződést szeptember 5-én kötötték meg. A Képviselő-testület a bizottság javaslatát elfogadja, és az alábbi támogatásban részesíti a kérelmezőket: A támogatás összege: Ft, melyből visszatérítendő Ft, vissza nem térítendő Ft. A visszatérítendő támogatás összegét havi egyenlő részletekben kell, minden hónap 10. napjáig az önkormányzat számlaszámára befizetni. A visszafizetés első hónapja: november 10. A támogatással érintett ingatlan: Abádszalók, Csalogány u. 4. sz. alatti lakás, melyre az önkormányzat javára jelzálogjogot kell bejegyeztetni a támogatási összeg erejéig. A határozat jogalapja az első lakáshoz jutó fiatalok támogatásáról szóló 14/2007. (IV. 1.) önkormányzati rendelet. 1. Képviselőtestület tagjai 2. Kovács Péter és Szajkó Dóra 3. Irattár 118/2009. (IX. 24.) Képviselő-testületi határozat Csörögi László és felesége Abádszalók, Nagy S. u. 13. sz. alatti lakosok első lakáshoz jutási támogatása 9

10 Abádszalók Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Csörögi László és felesége Abádszalók, Nagy S. u. 13. sz. alatti lakosokat első lakáshoz jutási támogatásban részesíti. A Képviselő-testület Társadalompolitikai Bizottsága szeptember 16-án tartott ülésén megtárgyalta Csörögi László és felesége kérelmét. A bizottság javasolta a támogatás megállapítását, mert a kérelmezők megfelelnek a támogatási feltételeknek: 35 évnél fiatalabbak, abádszalóki lakosok, a lakásvásárlásra vonatkozó adásvételi szerződést június 9-én kötötték meg. A Képviselő-testület a bizottság javaslatát elfogadja, és az alábbi támogatásban részesíti a kérelmezőket: A támogatás összege: Ft, melyből vissza nem térítendő Ft. A visszatérítendő támogatás összegét havi egyenlő részletekben kell, minden hónap 10. napjáig az önkormányzat számlaszámára befizetni. A visszafizetés első hónapja: november 10. A támogatással érintett ingatlan: Abádszalók, Nagy S. u. 13. sz. alatti lakás, melyre az önkormányzat javára jelzálogjogot kell bejegyeztetni a támogatási összeg erejéig. A határozat jogalapja az első lakáshoz jutó fiatalok támogatásáról szóló 14/2007. (IV. 1.) önkormányzati rendelet. 1. Képviselőtestület tagjai 2. Csörögi László és felesége 3. Irattár 119/2009. (IX. 24.) Képviselő-testületi határozat Fekete Árpád és felesége Abádszalók, Halom u. 10/a. sz. alatti lakosok első lakáshoz jutási támogatása Abádszalók Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Fekete Árpád és felesége Abádszalók, Halom u. 10/a. sz. alatti lakosokat első lakáshoz jutási támogatásban részesíti. A Képviselő-testület Társadalompolitikai Bizottsága szeptember 16-án tartott ülésén megtárgyalta Fekete Árpád és felesége kérelmét. 10

11 A bizottság javasolta a támogatás megállapítását, mert a kérelmezők megfelelnek a támogatási feltételeknek: 35 évnél fiatalabbak, abádszalóki lakosok, a lakásvásárlásra vonatkozó adásvételi szerződést április 22-én kötötték meg. A Képviselő-testület a bizottság javaslatát elfogadja, és az alábbi támogatásban részesíti a kérelmezőket: A támogatás összege: Ft, melyből visszatérítendő Ft, vissza nem térítendő Ft. A visszatérítendő támogatás összegét havi egyenlő részletekben kell, minden hónap 10. napjáig az önkormányzat számlaszámára befizetni. A visszafizetés első hónapja: november 10. A támogatással érintett ingatlan: Abádszalók, Füredi u. 27/1. sz. alatti lakás, melyre az önkormányzat javára jelzálogjogot kell bejegyeztetni a támogatási összeg erejéig. A határozat jogalapja az első lakáshoz jutó fiatalok támogatásáról szóló 14/2007. (IV. 1.) önkormányzati rendelet. 1. Képviselőtestület tagjai 2. Fekete Árpád és felesége 3. Irattár 120/2009. (IX. 24.) Képviselő-testületi határozat Farkas Andrea és Lakatos István Abádszalók, Balassi B. u. 41/1. sz. alatti lakosok első lakáshoz jutási támogatása Abádszalók Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Farkas Andrea és Lakatos István Abádszalók, Balassi B. u. 41/1. sz. alatti lakosokat első lakáshoz jutási támogatásban részesíti. A Képviselő-testület Társadalompolitikai Bizottsága szeptember 16-án tartott ülésén megtárgyalta Farkas Andrea és Lakatos István kérelmét. A bizottság javasolta a támogatás megállapítását, mert a kérelmezők megfelelnek a támogatási feltételeknek: 35 évnél fiatalabbak, abádszalóki lakosok, a lakásvásárlásra vonatkozó adásvételi szerződést április 7-én kötötték meg. A Képviselő-testület a bizottság javaslatát elfogadja, és az alábbi támogatásban részesíti a kérelmezőket: 11

12 A támogatás összege: Ft, melyből visszatérítendő Ft, vissza nem térítendő Ft. A visszatérítendő támogatás összegét havi egyenlő részletekben kell, minden hónap 10. napjáig az önkormányzat számlaszámára befizetni. A visszafizetés első hónapja: november 10. A támogatással érintett ingatlan: Abádszalók, Balassi B. u. 41/1. sz. alatti lakás, melyre az önkormányzat javára jelzálogjogot kell bejegyeztetni a támogatási összeg erejéig. A határozat jogalapja az első lakáshoz jutó fiatalok támogatásáról szóló 14/2007. (IV. 1.) önkormányzati rendelet. 1. Képviselőtestület tagjai 2. Farkas Andrea és Lakatos István 3. Irattár 5./ Napirend: A TÁMOP-6.1.2/LHH/09/1 pályázatban történő részvétel Mivel az előterjesztéssel kapcsolatosan kérdés, észrevétel nem hangzik el, a képviselő-testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozza: 121/2009. (IX. 24.) képviselő-testületi határozat: a TÁMOP-6.1.2/LHH/09/1 pályázatban történő részvételről Abádszalók város képviselő-testülete, mint a Hat Szín Virág Óvoda fenntartója hozzájárul, hogy a Hat Szín Virág Óvoda konzorciumi partnerként részt vegyen a Tiszafüred Kistérség Többcélú Társulás által TÁMOP-6.1.2/LHH/09/1 konstrukcióra benyújtandó Egészséges életmódra nevelés projektjének megvalósításában. 1./ Észak-alföldi Regionális Államigazgatási Hivatal Kirendeltsége Szolnok, 2./ Tiszafüred Kistérség Többcélú Társulás Tiszafüred, 3./ Hat Szín Virág Óvoda Abádszalók, 4./ Polgármesteri Hivatal Helyben. 6./ Napirend: Alapító Okiratok módosítása. 12

13 Mivel az előterjesztéssel kapcsolatosan kérdés, észrevétel nem hangzik el, a képviselő-testület egyhangúlag az alábbi határozatokat hozza: 122/2009. (IX. 24.) Képviselőtestületi határozat: Bölcsőde Alapító Okiratának módosításáról. Abádszalók Város Képviselőtestülete a Bölcsőde 5241 Abádszalók, Kossuth út 6. Szám alatti önkormányzati intézmény Alapító Okiratát az alábbiak szerint módosítja: 8., Szakfeladat Bölcsődei ellátás ) Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közigazgatási Hivatal Szolnok, 2.) Magyar Államkincstár Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Területi Igazgatósága Szolnok, 3.) Bölcsőde Helyben, 4.) Irattár Helyben. 123/2009. (IX. 24.) Képviselőtestületi határozat: Gondozási Központ Alapító Okiratának módosításáról. Abádszalók Város Képviselőtestülete a Gondozási Központ 5241 Abádszalók, Kossuth út 6/1. szám alatti önkormányzati intézmény Alapító Okiratát az alábbiak szerint módosítja: A Gondozási Központ intézményi szakfeladat száma: - Idősek nappali ellátása Házi segítségnyújtás Szociális étkeztetés Egyéb szociális ellátás bentlakással ) Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közigazgatási Hivatal Szolnok, 2.) Magyar Államkincstár Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Területi Igazgatósága Szolnok, 3.) Gondozási Központ Helyben, 4.) Irattár Helyben. 124/2009. (IX. 24.) Képviselőtestületi határozat: 13

14 Kovács Mihály Általános és Művészeti Iskola Alapító Okiratának módosításáról. Abádszalók Város Képviselőtestülete a Kovács Mihály Általános és Művészeti Iskola 5241 Abádszalók, István király út 1. szám alatti önkormányzati intézmény Alapító Okiratát az alábbiak szerint módosítja: Szakfeladatok száma: Gyermek-, tanuló felügyelet, készenlét Iskolai intézményi étkeztetés Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4.) évf Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, Oktatása (1-4. évfolyam) Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8.) évf Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, Oktatása (5-8. évfolyam) Alapfokú művészetoktatás zeneművészeti ágban Alapfokú művészetoktatás képző-és iparművészeti, táncművészeti, Szín-és bábművészeti ágban Általános iskolai napközi otthoni nevelés Sajátos nevelésű igényű tanulók napközi otthoni nevelése Általános iskolai tanulószobai nevelés Sajátos nevelési igényű tanulók általános iskolai tanulószobai nevelése Közművelődési könyvtári tevékenység Diáksport Oktatási célok és egyéb feladatok (tanulók tankönyvellátása) 1.) Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közigazgatási Hivatal Szolnok, 2.) Magyar Államkincstár Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Területi Igazgatósága Szolnok, 3.) Kovács Mihály Általános És Művészeti Iskola Helyben, 4.) Irattár Helyben. 125/2009. (IX. 24.) Képviselőtestületi határozat: Abádi Benedek Művelődési Ház Alapító Okiratának módosításáról. Abádszalók Város Képviselőtestülete az Abádi Benedek Művelődési Ház 5241 Abádszalók, Mikszáth út 3. szám alatti önkormányzati intézmény Alapító Okiratát az alábbiak szerint módosítja: 10. Tevékenységi köre: Alaptevékenysége: Városi művelődési tevékenység Múzeumi közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység 14

15 Kiegészítő tevékenysége: Saját v. bérelt ingatlanhasznosítás 1.) Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közigazgatási Hivatal Szolnok, 2.) Magyar Államkincstár Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Területi Igazgatósága Szolnok, 3.) Abádi Benedek Művelődési Ház Helyben, 4.) Irattár Helyben. 126/2009. (IX. 24.) Képviselőtestületi határozat: Hat Szín Virág Óvoda Alapító Okiratának módosításáról Abádszalók Város Képviselőtestülete a Hat Szín Virág Óvoda 5241 Abádszalók, Kölcsey Ferenc út 4. szám alatti önkormányzati intézmény Alapító Okiratát az alábbiak szerint módosítja: Szakfeladat száma: Óvodai nevelés, ellátás Óvodai intézményi étkeztetés Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása Nemzeti és etnikai kisebbségi óvodai nevelés, ellátás 1. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közigazgatási Hivatal Szolnok, 2. Magyar Államkincstár Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Területi Igazgatósága Szolnok, 3. Hat Szín Virág Óvoda Helyben, 4. Irattár Helyben. 127/2009. (IX. 24.) Képviselőtestületi határozat: Ember Mária Városi Könyvtár Alapító Okiratának módosításáról. Abádszalók Város Képviselőtestülete az Ember Mária Könyvtár 5241 Abádszalók, István király út 13/1. szám alatti önkormányzati intézmény Alapító Okiratát az alábbiak szerint módosítja: 4., Könyvtári tevékenység: 15

16 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme Könyvtári szolgáltatások 5. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közigazgatási Hivatal Szolnok, 6. Magyar Államkincstár Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Területi Igazgatósága Szolnok, 7. Ember Mária Könyvtár Helyben, 8. Irattár Helyben. 128/2009. (IX. 24.) Képviselőtestületi határozat. Abádszalók Város Polgármesteri Hivatala Alapító Okiratának módosításáról. Abádszalók Város Képviselőtestülete az Abádszalók Város Polgármesteri Hivatala 5241 Abádszalók, Deák Ferenc út 12. szám alatti önkormányzati intézmény Alapító Okiratát az alábbiak szerint módosítja: Kötelező állami feladatok TEÁOR és szakfeladat szerinti bontásban: TEÁOR Szakfeladat 4211 Út, autópálya építés Helyi közutak, hidak üzemeltetése fenntartása 7911 Utazásközvetítés (Tourinform Iroda) 681 Saját tulajdonú ingatlan adásvétele Saját tulajdonú, bérelt ingatlan -bérbeadása, üzemeltetése 8411 Általános közigazgatás Lakóingatlan Nem lakóingatlan Országgyűlési képviselő-választáshoz kapcsolódó tevékenységek Önkormányzati képviselő-választásokhoz kapcsolódó tevék Országos, települési és területi Kisebbségi választásokhoz kapcs Európai parlamenti képviselőválasztáshoz kapcsolódó tevék Országos és helyi népszavazáshoz kapcsolódó tevékenységek Önkormányzatok igazgatási tevék Helyi Kisebbségi Önkormányzat 16

17 igazgatási tevékenysége Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés 8414 Önkormányzati szolgáltatások, tevékenységek Város- és községgazdálkodási szolgáltatás Közvilágítási feladatok 8419 Költségvetési pénzellátás technikai szakfeladatai Önkormányzatok elszámolásai 8621 Általános járóbeteg-ellátás Háziorvosi szolgálat Háziorvosi ügyeleti ellátás 8623 Fogorvosi ellátás Fogorvosi Ellátás Betegségmegelőzés, Népegészségügyi ellátás Védőnői szolgálat 8821 Önkormányzati pénzbeli ellátások - Rendszeres ellátások Rendszeres szociális segély Időskorúak járadéka Lakásfenntartási támog.(normatív) Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás Ápolási díj alanyi jogon Ápolási díj méltányossági alapon Rendszeres gyermekvédelmi Pénzbeli ellátás Kiegészítő gyermekvédelmi tám Óvodáztatási támogatás -Eseti pénzbeli ellátások Helyi eseti lakásfenntartási tám Átmeneti segély Temetési segély Rendkívüli Gyermekvédelmi tám Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások 8822 Önkormányzati természetbeni ellátások Adósságkezelési szolgáltatás Közgyógyellátás Köztemetés 9603 Temetkezés, temetkezést kiegészítő szolgáltatás

18 9609 Egyéb személyi szolgáltatás (Főzőkonyha) 1.) Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közigazgatási Hivatal Szolnok, 2.) Magyar Államkincstár Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Területi Igazgatósága 3.) Abádszalók Város Polgármesteri Hivatala Helyben, 4.) Irattár Helyben. 7./ Napirend: az államilag finanszírozott felsőoktatási intézményekben tanulmányokat kezdeni kívánó illetve folytató hallgatók BURSA HUNGARICA ösztöndíjpályázata. Mivel az előterjesztéssel kapcsolatosan kérdés, észrevétel nem hangzik el, a képviselő-testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozza: 129/2009/IX.24./számú képviselőtestületi h a t á r o z a t Az államilag finanszírozott felsőoktatási intézmények nappali tagozatán tanulmányokat kezdeni kívánó, illetve folytató hallgatók BURSA HUNGARICA ösztöndíjpályázatáról. Abádszalók Város Önkormányzata az Oktatási és Kulturális Minisztérium felhívása alapján döntött arról, hogy csatlakozik a hátrányos szociális helyzetű, állandó lakóhellyel rendelkező felsőoktatási hallgatók, illetőleg felsőoktatási tanulmányokat kezdő fiatalok támogatására létrehozott BURSA HUNGARICA Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat évi fordulójához. Önkormányzatunk a Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat évi fordulójának Általános Szerződési Feltételeit elfogadja és kötelezettséget vállal arra, hogy a pályázatok kiírása, elbírálása és folyósítása során maradéktalanul az Általános Szerződési Feltételekben foglaltak szerint jár el. Önkormányzatunk az ösztöndíjak finanszírozására a szociális keret terhére pályázati formától függően fő részére biztosít havi 2.500,-Ft támogatást. A Képviselőtestület a beérkezett pályázatok elbírálásával a Társadalompolitikai- és az Oktatási- Közművelődési- Sport- és Szabadidős Bizottságot bízza meg. Önkormányzatunk a szerződésben foglalt értesítési kötelezettségét a személyre szóló bírálati lap fénymásolatának hallgató /hallgató jelölt/ címére történő postázásával teljesíti. Önkormányzatunk kötelezettséget vállal arra, hogy a megítélt támogatást 10 hónapon illetve 3x10 hónapon keresztül minden nyertesnek teljes összegben biztosítja, és az ütemterv szerinti határidőre átutalja 18

19 az esedékes összeget az OKM Támogatáskezelő számlaszámára. Felelős: Abádszalók Város Jegyzője Határidő: Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat évi fordulójának Általános Szerződési Feltételeiben foglaltak ill. bentiek szerint. 1./ Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat Szolnok 2./ OKM Támogatáskezelő Igazgatósága 1244 Budapest, Pf: / Képviselő-testület tagjai Helyben, 4./ Polgármesteri Hivatal Helyben 8./ Napirend: Óvodaépületekhez szükséges konyhatechnológiai berendezések beszerzése. Mivel az előterjesztéssel kapcsolatosan kérdés, észrevétel nem hangzik el, a képviselő-testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozza: 130/2009. (IX. 24.) képviselő-testületi határozat: az óvodaépületekhez konyhatechnológiai berendezések beszerzéséről. Abádszalók Város Képviselő-testülete, mint a felújításra kerülő Dobó és Kölcsey utcai óvodaépületek tulajdonosa, ezen határozatával dönt arról, hogy az ÁNTSZ által megkövetelt konyhai berendezéseket a korábbi döntése szerinti 200 millió Ft fejlesztési hitelkeret terhére, Ft erejéig beszerzi és beépítteti. 1./ Észak-alföldi Regionális Államigazgatási Hivatal JNSZ Megyei Kirendeltsége 2./ Képviselő-testület tagjai Helyben. 3./ Polgármesteri Hivatal Helyben. 9./ Napirend: Településőrség létrehozása. Bordás Imre polgármester: Úgy gondolja, hogy mivel a két fő foglalkoztatására az önkormányzat 100 %-os támogatást kap, élni kellene a lehetőséggel, hiszen segíthetné az AVÜSZ Kft. munkáját. Az előterjesztéssel kapcsolatosan kérdése van Pacsai Norbert képviselőnek, melyre Krupa Mária aljegyző válaszol. Mivel észrevétel, módosító indítvány nem hangzik el, a képviselő-testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozza: 19

20 131/2009. (IX. 24.) képviselő-testületi határozat: településőrség létrehozásáról. Abádszalók Város képviselő-testülete 2 főt alkalmaz településőrként a város területén október 1-től. A településőrök munkáját az Abádszalók Várost Üzemeltető Kft. fogja irányítani. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az Igazságügyi és Rendészeti Minisztériummal kötendő támogatási megállapodás megkötésére. 1./ Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium Budapest, 2./ Képviselő-testület tagjai Helyben, 3/ Polgármesteri Hivatal Helyben. Szabó István alpolgármester: A napirendek megtárgyalása után tájékoztatást ad a Leader pályázati lehetőségekről. Ezt követően Bordás Imre polgármester megköszöni a képviselők és meghívottak megjelenését, az ülést bezárja. k.m.f. (: Bordás Imre :) (: Ballagó László :) polgármester jegyző (: Balogh Gyula :) (: Pacsai Norbert :) jegyzőkönyv-hitelesítők 20

Jegyzőkönyv Szerencs Város Képviselő-testületének 2009. május 21-én tartott üléséről

Jegyzőkönyv Szerencs Város Képviselő-testületének 2009. május 21-én tartott üléséről Szerencs Város Képviselő-testülete Szám: 137-7/2009/PH. Jegyzőkönyv Szerencs Város Képviselő-testületének 2009. május 21-én tartott üléséről Jelen vannak: Bíró István, Danyi László, dr. Egeli Zsolt, Fekete

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: 2010.február 15-én du.14.00 órai kezdettel megtartott képviselőtestületi ülésről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: 2010.február 15-én du.14.00 órai kezdettel megtartott képviselőtestületi ülésről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2010.február 15-én du.14.00 órai kezdettel megtartott képviselőtestületi ülésről. Az ülés helye: Tanácsterem. Jelen vannak: Morvai István polgármester, Medve Éva, Meggyes

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Doboz Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete Doboz, Kossuth tér 3. sz. Tel:/Fax: 268-765. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Doboz Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. szeptember hó 13-án

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szeghalom Város Polgármesteri Hivatala Szeghalom, Szabadság tér 4-8., T.: 371-611. 1006-3/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szeghalom Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. március 23-án tartott

Részletesebben

Tiszacsege Város Önkormányzata 6/2013.(II. 18.) önkormányzati rendelete a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Tiszacsege Város Önkormányzata 6/2013.(II. 18.) önkormányzati rendelete a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról Tiszacsege Város Önkormányzata 6/2013.(II. 18.) önkormányzati rendelete a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország helyi

Részletesebben

INÁRCS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

INÁRCS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA INÁRCS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Jegyzőkönyv Képviselő-testületi ülésről 2013. 04. 25. Jegyzőkönyvet készítette: Marosi Magdolna jegyzőkönyv-vezető Iktatószám: 684-17/2013. Jegyzőkönyv Inárcs Nagyközségi

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. A képviselő testület a napirendi javaslatot 4 fő igen szavazatával elfogad az alábbiak szerint: NAPIREND

JEGYZŐKÖNYV. A képviselő testület a napirendi javaslatot 4 fő igen szavazatával elfogad az alábbiak szerint: NAPIREND JEGYZŐKÖNYV Száma: - 2./2012 Készült: Tard Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2012. március 6.-án 17 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal Házasságkötő termében megtartott nyílt üléséről. Jelen

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2012. április 24-én megtartott nyilvános üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2012. április 24-én megtartott nyilvános üléséről. Jegyzőkönyv Készült: Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2012. április 24-én megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Városháza nagy tanácskozó terme Jelen vannak: Szabó András polgármester

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Ikt.sz.: 570-31/2014. Készült: Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november 27-én du. 15 00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal tanácskozótermében megtartott

Részletesebben

PÁTKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2013. február 06. rendkívüli nyílt ülés

PÁTKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2013. február 06. rendkívüli nyílt ülés 588-2 /2013. PÁTKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. február 06. rendkívüli nyílt ülés Rendeletek: 4/2013.(II.15.) 5/2013.(II.15.) 6/2013.(II.15.) A Szervezeti és Működési szabályzatáról

Részletesebben

1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V felvéve Mány Község Önkormányzata Képviselő-testületének, Mány Község Önkormányzata hivatalának (2065 Mány, Rákóczi u. 67.) Tanácstermében, 2013. június 26-án, 16 órai kezdettel

Részletesebben

19/2008. számú 2008. szeptember 10-i rendkívüli ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

19/2008. számú 2008. szeptember 10-i rendkívüli ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6041 Kerekegyháza, Fő u. 47/a. 19/2008. számú 2008. szeptember 10-i rendkívüli ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E (185-191/2008. (IX.10.) sz. Kth.) 17-18/2008.

Részletesebben

2013. május 9-én Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének rendkívüli, nyílt üléséről.

2013. május 9-én Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének rendkívüli, nyílt üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: 2013. május 9-én Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének rendkívüli, nyílt üléséről. Jelen vannak: Távol maradt: Dr. Fülöp Erik polgármester, Sipos Ibolya alpolgármester,

Részletesebben

T Á R G Y S O R O Z A T A

T Á R G Y S O R O Z A T A Nagyhalász Város Önkormányzat Képviselőtestületének 2009. április 29- i ülésének a. tárgysorozata b. jegyzőkönyve: c. határozata: 84 122 - ig d. rendelet: 7. T Á R G Y S O R O Z A T A Napirend: 1.) Beszámoló

Részletesebben

VELEM KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL 9726 Velem, Rákóczi Ferenc utca 73. Telefon: +36(94)563-380 Fax: +36(94)563-379 email: korjvelem@t-online.

VELEM KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL 9726 Velem, Rákóczi Ferenc utca 73. Telefon: +36(94)563-380 Fax: +36(94)563-379 email: korjvelem@t-online. VELEM KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL 9726 Velem, Rákóczi Ferenc utca 73. Telefon: +36(94)563-380 Fax: +36(94)563-379 email: korjvelem@t-online.hu Előterjesztés Velem Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Siófok Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. március 6-án megtartott rendes üléséről Jelen vannak: Dr. Balázs Árpád polgármester Csorba Ottó, Gömbös Katalin,

Részletesebben

5/2012. A Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2012. március 8-án megtartott, hangfelvétellel rögzített ülés jegyzőkönyv határozatainak

5/2012. A Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2012. március 8-án megtartott, hangfelvétellel rögzített ülés jegyzőkönyv határozatainak Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Jászalsószentgyörgy, Fő út 53/a 5/2012 A Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2012. március 8-án megtartott, hangfelvétellel rögzített ülés jegyzőkönyv határozatainak

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Abádszalók Város Képviselő-testületének 2011. december 29-én megtartott közmeghallgatással egybekötött üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Abádszalók Város Képviselő-testületének 2011. december 29-én megtartott közmeghallgatással egybekötött üléséről. J e g y z ő k ö n y v Készült: Abádszalók Város Képviselő-testületének 2011. december 29-én megtartott közmeghallgatással egybekötött üléséről. Az ülés helye: Városháza földszinti nagyterme. Jelen vannak:

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat 2012. január 17-án megtartott rendkívüli üléséről

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat 2012. január 17-án megtartott rendkívüli üléséről Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat 3741.Izsófalva,Izsó Miklós út 64 sz. Szám: 235/1/2012. J e g y z ő k ö n y v Készült: Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat 2012. január 17-án megtartott rendkívüli üléséről

Részletesebben

1.sz. napirend: Művelődési Központ igazgatói álláshelyére kiírt pályázat elbírálása

1.sz. napirend: Művelődési Központ igazgatói álláshelyére kiírt pályázat elbírálása J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szeghalom Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2003. április 15-én tartott rendkívüli, nyilvános üléséről, Szeghalom Város Polgármesteri Hivatalában Jelen vannak: Macsári

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2010. július 27-én a Városháza tanácskozótermében megtartott testületi üléséről

Jegyzőkönyv. Készült Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2010. július 27-én a Városháza tanácskozótermében megtartott testületi üléséről Jegyzőkönyv Készült Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2010. július 27-én a Városháza tanácskozótermében megtartott testületi üléséről Jelen vannak: Benedek Mihály, Bárdos István, dr. Bárdos

Részletesebben

Fertőd Város Képviselő-testülete

Fertőd Város Képviselő-testülete Fertőd Város Képviselő-testülete 5/2009. SZÁMÚ J E G Y Z Ő K Ö N Y V 2009. május 28. napján megtartott R E N D K I V Ü L I Ü L É S É R Ő L Készült: 4 példányban. 1 Fertőd Város Képviselő-testülete 5/2009.

Részletesebben

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE XIV. évfolyam 3. szám _ ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE HIVATALOS LAP 2013. MÁRCIUS 14. TARTALOM SZEMÉLYI RÉSZ ZMJVK 27/2013. (III.07.) sz. hat. ZMJVK 28/2013. (III.07.) sz. hat. A Szociális, Egészségügyi

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2009. június 25-én a Városháza tanácskozótermében megtartott testületi üléséről

Jegyzőkönyv. Készült Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2009. június 25-én a Városháza tanácskozótermében megtartott testületi üléséről 1 Jegyzőkönyv Készült Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2009. június 25-én a Városháza tanácskozótermében megtartott testületi üléséről Jelen vannak: Benedek Mihály, dr. Bárdos Balázs, Bárdos

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. N a p i r e n d

J e g y z ő k ö n y v. N a p i r e n d J e g y z ő k ö n y v Készült: Mezőszilas község önkormányzatának 2008. december 1-én tartott képviselőtestületi üléséről. Ülés helye: Mezőszilas községháza Jelen vannak: Magyar József polgármester, Borza

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 26-án megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 26-án megtartott üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 26-án megtartott üléséről Határozat Tárgya: száma: 117/2014./XI.26.) Az Önkormányzat 2015 évi belső ellenőrzési terve

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2013. november 28-án megtartott soros ülésén és közmeghallgatáson az Aranyszöm Rendezvényházban Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester,

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésétől, Miskolc II-588-6/2009. J e g y z ő k ö n y v Készült: a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés 2009. november 19. napján tartott üléséről. Az ülés

Részletesebben

K I V O N A T. Vargáné Vass Éva s. k. Szente Béla s. k.

K I V O N A T. Vargáné Vass Éva s. k. Szente Béla s. k. K I V O N A T Képviselő-testületének 2014. január 30-ai soros nyílt ülésének jegyzőkönyvéből: Képviselő-testületének 1/2014.(I. 30.)Kt. 2014. évi költségvetési rendelettervezetéről Képviselő-testülete

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem 10/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. június 30-án 14.00 órakor megtartott ülésén. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem

Részletesebben